Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!!"

Transkript

1 Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!! 2/2009 Upozorňujeme naše spoluobčany, že stavební firma Obecního úřadu bude od července r přemístěna do nových prostor v Novém Malíně statek č. p. 83. V částečně opravených prostorách jsou vybudovány kanceláře, šatny a garáže pro Provozní Nový Malín s.r.o. Toto zázemí Provozní již delší dobu chybělo a bude zde soustředěna technika a veškeré vybavení. Zbytek statku bude přebudován na sběrný dvůr. Provozní doba: Nově od prázdnin tedy občané budou platit úhrady za stavební práce, dovoz materiálu, písku, štěrku, práce stavebními stroji a také platby za obecní internet v nových prostorách statku č. p. 83. Ostatní služby, jako je přihlášení k trvalému pobytu, ověřování podpisů a opisů, platby za svoz odpadu, za psa, za vodné a stočné, za hrobové místo, vyhlásšení rozhlasem apod. se budou i nadále vyřizovat na Obecním úřadě č. p. 240 PO 6,00 11,30 12,30-17,00 ÚT 6,00 11,30 12,30-14,30 ST 6,00 11,30 12,30-17,00 ČT 6,00 11,30 12,30-14,30 PÁ 6,00 11,30 12,30-14,30 Otevírací doba pro veřejnost se na Provozní Nový Malín s.r.o. přizpůsobila pracovní době zaměstnanců, kteří v letních měsících pracují od 6,00-14,30 hod a od podzimu pracují od 7,00-15,30 hod. Obecní úřad Nový Malín Provozní doba PO 7,30 12,00 12,30-17,00 ÚT 7,30 12,00 12,30-15,00 ST 7,30 12,00 12,30-17,00 ČT 7,30 12,00 12,30-15,00 PA 7,30 12,00 12,30-15,00 Obecní úřad Nový Malín kontakt: tel Vohralíková Jana- referentka,evidence obyvatel Ing. Ondráčková Monika-referentka,dotace, Malá Zdeňka účetní, Mgr. Podhajský Miroslav referent,dotace, 1 Provozní Nový Malín - kontakt: tel Straková Lenka účetní: tel Kuchtíková Iveta - účetní Ing. Michal Vrzala stavbyvedoucí tel.:

2 Usnesení z 22. zasedání RO ze dne RO SCHVALUJE: žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč na pořádání maškarního plesu pro děti cestovní náhrady dle vyhl. č. 451/2008 Sb. za 5-12 hod ve výši 70 Kč, s účinností od pořádání 13. ročníku stopařského přeboru ve dnech uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č s ČEZ Distribuce a.s., na 25 RD v Novém Malíně - Zajícovo pole a dále schvaluje žádost o připojení zařízení za navrženou cenu ,- Kč dle předložené smlouvy o budoucí smlouvě odměnu za práci člence finanční komise p. Sojákové dle předloženého návrhu smlouvu o nájmu s panem Svobodou a paní Klvaňovou za pronájem části hospodářské budovy bez čp/če o výměře 84 m² umístěné na pozemku p.č zast.plocha, nádvoří v obci a k.ú. Nový Malín za cenu 500,- Kč/rok cenovou nabídku firmy Atelier, s.r.o., na vypracování projektové dokumentace Revitalizace bývalé zemědělské usedlosti č.p. 83 a 332 na sběrný dvůr a multifunkční centrum obce Nový Malín nabídku projekčních a inženýrských prací na stavbu: fara Mladoňov za nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s., na akci Nový Malín - Jelínek p. č. 2280/1, smyčkovací pilíř SS200, NNk odpis nevymahatelných pohledávek z let 2002 a 2004, a to fakturu č na částku 636,-Kč, fakturu č na částku 884,-Kč, fakturu č na částku 716,-Kč a fakturu č na částku 6.577,-Kč v celkové výši 8.813,- -Kč převedení ,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu z důvodu oprav sociálního zařízení v ZŠ Nový Malín smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV / 01/2009/Zá se společností ČEZ Distribuce, a.s., dle předložené smlouvy vypracování studie na rozšíření sokolovny a zázemí hřiště uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - právo vedení dešťové kanalizace a umístění 2ks VO dle smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu stanovenou dohodou s panem Zdeňkem Heděncem, bytem Šumperk, J.z Poděbrad 1577/31, úhradu náhrady škody (zničené okrasné keře a květiny, zničené záhony jahod při stavbě cyklostezky) vyčíslenou panem Zdeňkem Heděncem, bytem Šumperk, J.z Poděbrad 1577/31, ve výši ,-Kč. RO NESCHVALUJE: RO DOPORUČUJE: ZO schválit převod pozemku p.č. 4123/3 ostatní plocha o výměře 51 m² dle GP č /2009 ze dne v obci a k.ú. Nový Malín pro stavbu cyklostezky z vlastnictví p. Zdeňka Heděnce, bytem Šumperk, J.z Poděbrad 1577/31, darovací smlouvou na Obec Nový Malín. RO BERE NA VĚDOMÍ: výsledky inspekční zprávy provedené u Základní školy a Mateřské školy Nový Malín Českou školní inspekcí Usnesení z 23. zasedání RO ze dne RO SCHVALUJE: výsledky hodnotící komise na veřejnou zakázku Poldr č. 6 a vítěznou firmu Provozní Nový Malín, s.r.o. smlouvy o uzavření budoucích smluv na zřízení věcných břemen a práva provést stavbu č. IE /1 1 na pozemky p. č. 2280/2, p. č. 2283/2, p. č. 2284/2 a p. č. 2255, vše v k. ú. Nový Malín, další údaje dle LV10001 a č. IE /1 na pozemky p. č. 2280/3, p. č. 438/2, p. č. 441/2 a p. č. 434, vše v k. ú. Nový Malín, další údaje dle LV10001, a to mezi obcí Nový Malín a ČEZ Distribuce a. s. na rekonstrukci vedení NNv na NNk a zřízení věcného břemene - práva vedení zemního kabelu NN a umístění pojistkové skříně dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou ZLINPROJEKT a. s., s předmětem dodatku - doba plnění smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace - dle předloženého návrhu předložený návrh na vykácení a na výsadbu zeleně na hřišti Hrabišínská v částce ,- Kč poskytnutí finančního příspěvku na činnosti na rok 2009 pro Poradnu pro ženy a dívky v Šumperku ve výši 3.000,- Kč rozpočtové opatření č. 1/2009 dle předložené přílohy prominutí místního poplatku ze psa na rok 2009 paní Lence Složilové 2

3 ZO schvaluje: záměr obce bezplatně směnit pozemky v k.ú. Nový Malín směnnou smlouvu o výměně pozemků, a to část pozemku p.č ostatní plocha o výměře cca 70 m² v k. ú. Nový Malín - pozemek ve vlastnictví Obce Nový Malín za část pozemku p.č. 996 zahrada o výměře cca 44 m² a za pozemek p.č. 995 ostatní plocha o výměře 31 m², oba ve vlastnictví Jiřího a Anny Grygarových, oba bytem Nový Malín č. p. 320, s tím, že výměry směňovaných pozemků budou upřesněny příslušným geometrickým plánem, majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených výstavbou II. etapy cyklostezky dle GP č /2009 ze dne formou uzavření kupních a darovacích smluv o převodu těchto pozemků do vlastnictví Obce Nový Malín s jednotlivými vlastníky těchto pozemků dle specifikace uvedené v příloze, závěrečný účet obce Nový Malín za rok 2008 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nový Malín za rok 2008 bez výhrad, smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. 60/2009/ na výstavbu plyn. zařízení - lokalita Zajícovo pole mezi Obcí Nový Malín a SMP Net, s.r.o., smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. SNM 01/215/09/BVB mezi Obcí Nový Malína SMP Net, s.r.o., smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku od Olomouckého kraje na akci: Ukazatele rychlosti a označení nebezpečných míst v obci ve výši ,- Kč, přijetí příspěvku od Olomouckého kraje na vybavení pro JSDH ve výši ,- Kč, spolufinancování obce ve výši ,- Kč, tzn. ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a dále schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši ,-Kč s Olomouckým krajem ve znění návrhu předloženého Olomouckým krajem, přijetí revolvingového úvěru od KB a.s. a uzavření Smlouvy o krátkodobém revolvingovém úvěru ve výši ,- Kč na financování časového nesouladu při financování investičních akcí obce krytých dotacemi návrh zadání územního plánu Obce Nový Malín, rozdělení grantů pro rok 2009 dle předloženého návrhu a dále schvaluje navýšení částky určené z rozpočtu obce pro grantová řízení v roce 2009 na částku ,-Kč provedení geodetického zaměření skutečného stavu a hranic pozemku p.č. 1460/4, orná půda o výměře 429 m² v k.ú. Nový Malín stažení projednání žádosti pana Libora Vaculíka, Nový Malín 697, o pronájem nebo odkoupení celé nebo části pozemku p. č. 1460/4, orná půda o výměře 429 m² v k.ú. Nový Malín z programu jednání 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín, konání kynologické akce: Zkoušky vloh ohařů a malých plemen dle platného zkušebního řádu, s termínem konání dne 9. května 2009 v Novém Malíně ZO pověřuje: starostu obce podpisem úvěrové smlouvy o krátkodobém revolvingovém úvěru ve výši ,- Kč s KB a.s., na financování časového nesouladu při financování investičních akcí obce krytých dotacemi. NOVÝ ZASTUPITEL PAVEL MUSIL ZO bere na vědomí: odpověď společnosti MESPOL Medlov, a. s., zpracovanou starostou obce ve smyslu zájmu o areál střediska agromechanizace v Novém Malíně za předpokladu nižší požadované kupní ceny, rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce Nový Malín p. Tomáše Valenty, bytem Nový Malín č.p. 600, nastoupení náhradníka p. Pavla Musila, bytem Nový Malín č.p. 570, na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce Nový Malín, informaci o nově podaných žádostech o poskytnutí dotací a o připravovaných žádostech o poskytnutí dotací v roce Usnesení ZO odsouhlaseno všemi 13 přítomnými členy ZO 3

4 Číslo strany Název strany VO 1 - OÚ počet hlasů 4 VO 2 - ZS počet hlasů VO 3 - Mladoňov počet hlasů 1. Libertas.cz KDU-ČSL Věci veřejné ODS Suverenita Volte Pravý Blok SPR-RSČ ČSNS Evropská dem. strana SSD DS Zelených ČSNS Národní strana SDŽ Human. strana Moravané SD-SN Liberálové SDaS SDŽP KSČM ALTER Svobodní SNK Evrop. dem Balbínova poet. str Strana zelených Koruna Česká Lidé a politika Strana soukrom Zelení Dělnická strana Nezávislí ČSSD Voleb se v obci Nový Malín zúčastnilo 26% voličů. Obecnímu úřadu přišla nabídka na ekobrikety pro obce s dopravou zdarma. Jde o lisované bukové a smrkové brikety balené v PE- 10Kg/ cca 40,-Kč. Máte-li zájem, bližší informace Vám podáme na obecním úřadě či na Provozní Nový Malín. Celkem P O H L Í D Á M D Í T Ě u sebe doma. Nabízím hlídaní jednorázové, příležitostné i dlouhodobé Kontakt: Dámské kadeřnictví Jesenická 4, Šumperk [nádražní budova ČD] Přijme vyučenou kadeřnici na ŽL inormace na tel.: Straková Lenka ml. Nový Malín 511

5 Stalo se již tradicí, že Obec Nový Malín finančně podporuje aktivity určené pro občany Nového Malína. V letošním roce bylo v prvním kole podpořeno rekordních 14 projektů celkovou částkou téměř ,-Kč. Celkové náklady podpořených projektů jsou více něž ,-Kč. Zájemci o finanční příspěvek, kteří si nestihli požádat v prvním termínu, mají možnost požádat během kalendářního roku, nejvýše však 1x. V tomto případě finanční příspěvek nebude vyšší než 5 000,-Kč. název organizace anotace projektu přiděleno Josef Smolicha Novoroční výstup na Kamenný vrch Základní kynologická organizace N.M. Český svaz chovatelů - ZO N.M. XIII. Ročník stopařského přeboru, zkoušky z výkonu sportovních psů, práce s mládeží, součinnost se záchrannou brigádou a IZS, přednášky, semináře a letní výcvikový tábor Výstava, prodejní výstava, stolní posouzení Perchty von Bladen Gotický kostým SDH N.M. Dětský maškarní ples, Pohárová soutěž mladých hasičů, Dětský den, Velká cena SDH N.M Myslivecký svaz N.M. Zkoušky lovecky upotřebitelných psů PO Slunovrat N.M. Zakoupení stanu a sportovního vybavení Na dobré cestě cestě N.M. o.p.s. Svaz postižených civilizačními chorobami N.M. Celoroční činnost, rekonstrukce soc. zařízení, Dětský den Zájezd Miloš Hecl MalínFest III Roman Kubíček Turnaj smíšených amatérských družstev volejbale v Novém Malíně TJ Sokol Nový Malín Vánoční turnaj amatérů ve stolním tenise ZŠ a MŠ N.M. Florbalový turnaj vesnických škol OS Malina Programy zaměřené na pohybovou výchovu, tvůrčí dovednosti, zaměřené k rozvoji vztahu k přírodě, s kulturním programem celkem Zpracoval: Miroslav Podhajský OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN ČR - SPOLU SE SVAZEM DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE Sociální a finanční poradna OS SaFP ČR rozšiřuje své služby a informace o pomoc při vyřizování žádostí na státní dotace ZELENÁ ÚSPORÁM - zateplování domů, ekologického topení a dalších ekologických zařízení. info na Kontaktní místa pro Olomoucký kraj: SPRÁVNÍ OBVOD - KONTAKTNÍ ADRESA Jungmanova 25, Olomouc kontaktn9 osoba: Seluck8 jana - 5editel, tel , mobil: mail: Kdo může poradnu především využívat: - držitelé průkazů ZTP, UTP/P, TP - senioři, sociálně slabší rodiny - rodiny s dětmi KLIENTŮM SaFPORADNY POSKYTUJEME POMOC A INFORMACE O SLEVÁCH: - pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic - pojištění domácnosti a nemovitostí, sleva 10-20% - zákonné a havarijní pojištění osob. aut., sleva 10-15% - dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele sleva až 7% - služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20% - prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekucí - zajištění financí na pohřebné - PROGRAM PIETA Nabízíme i nabídku pracovní příležitosti - spolupráce v poradnách OSS a FP ČR NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE TŘEBA! 5

6 Vážení spoluobčané, Provoz na silnicích ve vesnici je rok od roku vyšší se všemi negativními dopady: nebezpečí úrazu, mnohdy se nedá přejít, trvalý nadměrný hluk, zvýšená prašnost. Ve sváteční dny provoz poklesne a vesnice se ponoří do příjemného ticha a klidu. V tuto chvíli se slétnou ze širokého okolí milovníci vzdušných sportů, aby se v tomto tichu oddávali svým sportovním zálibám. Nadměrný hluk, který při tom vytvářejí, významně ruší všechny obyvatele. Obtěžuje všechny, nedovolí spát malým dětem. Zvýšená hluková hladina v obytné zóně působí stresově a tím se podílí jako součást celkové hlučnosti doby na negativním dopadu na lidské zdraví. Člověk v průběhu týdne nemá potom ani chvilku klidu, aby si mohl od všudypřítomného hluku odpočinout. Tato otázka nabývá na závažnosti v souvislosti s narůstající osídleností, především dolního konce obce. Vyvstává problém, kterým je třeba se zabývat z celospolečenského hlediska. Cestou jednání se společností, která letiště provozuje, zda tento provoz je v souladu s platnými hygienickými protihlukovými normami vztahujícími se na hustě obydlené zóny. Všichni občané Nového Malína velice ocení, bude-li se tímto problémem zabývat Rada obce. Nový Malín, T A J Č I V N O V É M M A L Í N Ě MUDr. Vít Čajka Chtěli bychom Vás informovat o možnosti navštěvovat přímo v Novém Malíně v místní tělocvičně ZŠ kurz TAJ ČI pro začátečníky. Jedná se o nenáročné cvičení ovlivňující pozitivně zdravotní kondici a je vhodné pro kohokoliv, kdo zvládne běžnou chůzi. Doporučený věk cvičenců je od 13 do 99 let. Může se Vám zdát, že je příliš brzy, když kurz začíná až 6. října 2009, ale alespoň budete mít dostatek času na rozmyšlenou, zda byste chtěli či nechtěli TAJ ČI pro začátečníky navštěvovat. Cílem je zvládnutí základní sestavy 24 prvků JANG, kterou Vás naučí Ing. Jaroslav Voráč, MBA, trenér II. třídy com. Cvičení bude vždy v úterý od 18:00 do 19:30 hod. Kurz potrvá do , cena za celý kurs je1.900,- Kč, studenti do 26 let zaplatí 1.360,-Kč a pro seniory od 60 let je cena1.540,-kč. Bližší informace se včas dozvíte na plakátech v obci, v ZŠ a na Informace o taj-či - žijeme v překrásné krajině jesenického podhůří, můžeme každý den spočinout očima na malebných zalesněných kopcích a zhluboka se nadechnout čerstvého vzduchu. To všechno můžeme, ale považujeme si skutečně tohoto bohatství? Kdysi byla naše vesnice zachumlaná stromovím, starými krásnými dřevinami, často vzácnými druhy, které sázeli naši předkové s rozvahou, a místa byla vždy zvolena velmi důmyslně, skýtala ochranu před vichry a prachem, byla potěchou očím, útočištěm ptáků a stromy se stávaly významným krajinotvorným prvkem. Jak pokračuje technizace světa, nelze říci, že technologie je jen přínosem. Vzdaluje člověka od přírody, nehledě na dnešní stále se zrychlující tempo života, které je však přírodě zcela cizí. Stromů ubývá, každou chvíli je člověk nemile překvapen skutečností, že v místech vzrostlého stromořadí dnes svítí jen holé a docela zdravé (!)pařezy. Jako bychom již zapomněli, že stromy jsou našimi souputníky, zadržují vláhu, skýtají stín a ozdravují ovzduší. Jako bychom nevěděli, že planetu netvoříme jen my, lidé, ale že je třeba chápat fakt, že jsme jen její součástí, a nechováme-li se tak, nebudeme z toho mít pražádný prospěch. Nehledě na fakt náhle obnažených, málo vzhledných pravoúhlých staveb, většinou technického rázu, které dříve stromy, pokud rostly, příjemně dotvářely. Chceme-li žít zdravě a spokojeně, je nezbytné pečovat o náš životní prostor, to znamená: Za každý skácený strom je třeba vysadit nový (zeleň spotřebovává oxid uhličitý a vydechuje pro nás kyslík), topit úsporně a ekologicky, pokud někdo spaluje toxické pet lahve apod., zamořuje jedy ovzduší, které dýchají všichni, včetně těch nejmenších. Všichni víme, že vesnicí projíždí rok od roku více a více aut, přibývá prašnosti a hluku, což jsou všechno škodlivé veličiny, proto potřeba sázet nové stromy a zeleň je přímo na programu dne. Je třeba o těchto věcech hovořit a uvažovat, protože je alarmujícím signálem narůstající počet rakovinných onemocnění, alergií, ekzémů a poruch vyvolaných sníženou imunitou. To vše spolu úzce souvisí. Lidé se pak často ptají a z čeho to (tu nemoc) mám? Dokážeme - li myslet a konat ekologicky, zůstat v souladu s přírodou, pečovat o čistotu ovzduší i krajiny ( vyhozené lahve a papíry, plasty válející se v příkopech, na okrajích lesů..), vrátí se nám všem pozitivní dopad ve zdraví, spokojenosti mysli a budeme, resp. naše vesnice se stane předmětem obdivu druhých a rovněž inspirací, výrazem toho, že věci jsou možné, jen je zapotřebí začít včas a každý sám u sebe. A nezapomínejme, že jakýmkoliv konáním učíme i své děti. Jak kdysi krásně vyjádřil Mahátma Gándhí : Buďme my sami tou změnou, kterou chceme vidět. MUDr. Zuzana Čajková 6

7 Mladoňov očima kronikářů : Mladoňov vstoupil do dějin : Tento vstup dokládá bula papeže Klimenta VI. z 12. dubna Mezi farnostmi tehdy postoupenými k nové Litomyšlské diecézi je v latinském textu jmenována ves BLADAVISVILLA. Současně jsou v listině dva zápisy z , která uvádějí dvě blízká místa s naprosto stejným názvem. Z toho lze soudit, že osada vznikla už dříve, patrně v období německé kolonizace. Tehdy přicházeli hledači drahých kovů do jesenických hor. Německý název místa BLADENSDORF tomu nasvědčuje. Není proto bez zajímavosti, že se dodneška traduje tvrzení, že se zde v okolí nacházejí propadlé štoly. Dalším významným dokumentem je testament moravského markraběte Jana z Latinsky zaznamenaná závěť zahrnuje k hradu Úsovu 29 dědin a mezi nimi ves MLADENOUICZ. Je to její první název v českém znění jinak v latinsky sepsané listině. Podle názvu se tedy zdá, že do osídlení už pronikl domácí živel. Jméno bylo zřejmě odvozeno od osobního jména Mladoň. Do třicetileté války se až k této horské dědině dostali v roce 1423 husité, když táhli krajinou. Měli znesvětit tamní kostel a vyloupit jej. Anna Novosadová Informace pro mladoňovské občany : Poplatky za svoz odpadu a psy pro letošní rok zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce. Upozornění občanům : U daně z nemovitosti se mění výše poplatku, z toho důvodu neplaťte na finančním úřadu, ale vyčkejte na doručení složenky. Daň z nemovitosti je splatná do konce měsíce května. Poděkování V sobotu dne se v Mladoňově konal 5. Sousedský ples, který pořádali chalupáři. Část výtěžku z tohoto plesu se rozhodli věnovat na barevné osvětlení jeviště místního kulturního domu. Za projevenou iniciativu srdečně děkujeme. Naši jubilanti : Kubíková Josefína oslavila 30. ledna 2009 významné životní jubileum 92 let. K tomuto jubileu přejeme hodně zdraví a životního elánu. Přivítali jsme na svět : Richard Navrátil Upravila D. Koverdynská 7

8 8

9 KŘÍŽ U RAČÍHO POTOKA Prostý kříž na Račím potoce /Krebsbach/ je typem strohého kříže, který patří do velice početné skupiny umělecky i finančně méně náročných kamenických prací, se kterými se setkáváme od roku 1790 po dalších zhruba třicet let. Tyto kříže se nacházejí v širokém okruhu kolem centra pískovcových lomů v Maletíně, které poskytovaly materiál celé řadě kamenických dílen. Náš kříž stojí na jižní straně obce poblíž areálu bývalého JZD. Byl postaven v roce 1828 u důležité polní cesty vedoucí do Louček. Tato osada za kopcem je vzdálená od Nového Malína sice jen asi dva kilometry, ale pro nás je to zřejmě tou nejméně známou vesnicí z našeho nejbližšího okolí. Kdysi však neležela mezi několik frankštátských přifařených obcí, které neměly svůj vlastní kostel ani hřbitov, a tudíž lidé museli na bohoslužby docházet do Frankštátu a i své mrtvé pochovávat na zdejším hřbitově, původně se rozprostírajícím kolem kostela. Ve farní kronice jsou zajímavé údaje o počtu obyvatel přifařených obcí přibližně z doby vzniku kříže u cesty k Loučkám. Frankštát měl tehdy 196 domů a v nich 1487 obyvatel, Hraběšice 52 domů a 325 lidmi, Krásné mělo 34 domů se 183 lidmi, Loučky 73 domů a 445 obyvatel, dnes známější Hrabišín měl pouze 32 domů a 333 lidí, Plechy 15 domů a 79 obyvatel a Třemešek 11 domů a 86 lidí. Celkem měla frankštátská farnost 413 domů a v nich žilo 2838 DUŠÍ, jak uvádí tato kronika. Podle počtu obyvatel Louček, musela být zmiňovaná polní cesta dosti frekventovaná. Kamenný kříž s tělem ukřižovaného Krista je na dvoudílném podstavci hranolovitého tvaru. Dolní část podstavce je zdobena ze všech čtyř stran reliéfy svatých, stojících na obláčcích. Na čelní straně je Panna Maria Bolestná s dýkou v srdci. Na pravé boční straně je hodně již zvětralý reliéf sv. Jana Nepomuckého s křížem v náruči, šerpou přehozenou přes pravou ruku a s palmovou ratolestí, symbolem mučednické smrti. Na protější straně je reliéf zvětráním téměř smazaný. Představoval sv. Barboru s mečem a věží u nohou, symbolem její smrti. Na zadní straně podstavce, což je nezvyklé umístění, je reliéf navíc, který představuje oblíbeného sv. Floriánka v římské zbroji, praporcem v jedné a putýnkou s vodou v druhé ruce. Vzadu na podstavci je ve dvou řádcích špatně čitelný německy psaný nápis: Errichtted von Gabriel Joseph zur Ehre..e..im Jahre 1828 /Postaveno Gabrielem Josephem ke cti..v roce 1828/ Vytečkovaná část textu je naprosto nečitelná, ale vešlo by se sem 12 až 13 písmen, tzn. asi dvě slova; přesně by tam zapadala slova Jesus Christus i podle smyslu věty. Kolem kříže na polní cestě z Louček se ubíral i každý pohřební průvod až do roku 1870, kdy si obce Hrabišín a Loučky založily vlastní hřbitov a postavily svoji kapli. 9 Stará cesta, která spojovala Frankštát a Loučky se dochovala jen z poloviny a to ze strany Louček. Vypravíme li se po ní od kaple směrem Nový Malín, půjdeme starou vyježděnou romantickou úvozovou cestou, až dojdeme na hřbet kopce, kde cesta náhle končí kopou navezeného hnoje porostlého kopřivami. Svahy kopce směrem k Novému Malínu jsou obdělávány jako pole. V posledních letech zde bylo vybudováno několik poldrů, které zachycují vodu z polí a chrání obec před záplavami. Na malínské straně z původní cesty zbyl úsek od obecního úřadu přes bývalý areál JZD, dále pak za můstek nad křížem, kde po krátké rovince lemované mladým stromořadím nás prudká zatáčka odvádí z původního směru cesty a tam končí také původní cesta k Loučkám. Dagmar Koverdynská

10 Sobota 16. května 2009 V sobotu 16. května v zasedací místnosti OÚ přivítal místostarosta Mgr. Jiří Novák 18 nových občánků naší obce. V kulturním programu vystoupili žáci místní ZŚ pod vedením paní učitelky Hany Ptáčkové. Foto 1 Zleva dolní řada: Filip Dostál, Edita Réová, Daniela Sedláčková, Agelina Bernardová Zleva horní řada: Ondřej Kubíček, Tereza Scheuterová, Vojtěch Kuba, Jáchym Hovanec, Karolína Střelcová Foto 2 Zleva dolní řada Matěj Unzeitig, Tomáš Hecl, Viktorie Doležalová, Michal Basler Zleva horní řada: Alžběta Kočí,David Říha,Jan Horáček, Dominik Hasala, Adéla Eliášová Děti ze ZŠ pod vedením p.ptáčkové Jáchym Hovanec První občan N. M. r Na přelomu března a dubna 2009 proběhla ojedinělá akce, které se mohli zúčastnit všichni obyvatelé Nového Malína a Mladoňova. Zde vám přinášíme výsledky a vyhodnocení. Celkem hlasovalo 22 občanů. Malíňák roku místo Josef Minář místo Mgr. Slavomír Kočí a Miroslava Krausová Cenu pro Malíňáka roku 2008 vytvořil pan Bohumil Procházka. Cenu pro Počin roku 2008 nechalo občanské sdružení Malina vytvořit za finanční podpory CK ISTRIA Šumperk. Tímto oběma sponzorům děkujeme. Ti, kteří hlasovali a vyplnili i své kontaktní údaje, byli zařazeni do slosování. Zde jsou 3 vylosovaní: Jarmila Volková Mladoňov 109 Marta Kaniová Nový Malín 578 Milada Švestková Nový Malín 101 Počin roku místo cyklostezka 2. místo hody 10 Tímto občanské sdružení Malina děkuje všem, kteří se do akce zapojili. Věříme, že v dalším ročníku bude hlasovat více spoluobčanů.

11 Hledáme mladé fotbalisty Malínská mladší přípravka (7 9 let) se rozloučila se sezónou výhrou 6:1 a skončila celkově na 2. místě v okresním přeboru. Většina hráčů přechází do starší přípravky a je velká škoda, že se zatím nenašli jejich nástupci. Z tohoto důvodu vyzýváme rodiče kluků i holek, kteří by se ve volném čase rádi proběhli po hřišti a zahráli si opravdový fotbal, aby přišli na hřiště v Novém Malíně ve středu nebo pátek od 16:30 do 18:00 hod a informovali se u trenérů přípravky (Jaroslav Dus a Libor Haša) Určitě, je pro rodiče lepší zážitek vidět svoje děti, jak reprezentují naši obec v dresech jako jeden tým, než je vyhánět od televize nebo počítače. Těšíme se na vás, tak přijďte!!!! Foto: Brankář: Lukáš Macek Dolní řada zleva: Tomáš Haša, Karel Kroupa, Jakub Damiančík Horní řada zleva: Jiří Skoumal, Martin Kovář, David Palatka, Karel Palatka Chybějící hráči na fotce: Petr Doležal, Josef Zajíc Trenéři: Jaroslav Dus a Libor Haša ČINNOST MÍSTNÍ SKUPINY RYBÁŘSKÉHO SVAZU Místní skupina, spadající pod MO ČRS Šumperk, má k , 43 členů, z toho 17 dětí. Toto jsou rybáři pouze z N.Malína. Rád bych touto cestou poprosil všechny rybáře z Mladoňova, aby mne kontaktovali telefonicky, nebo em, abych je mohl informovat o dění v MO ČRS a o brigádách.rád přivítám také mladoňovské děti např. na dalším ročníku SETKÁNÍ MLADÝCH RYBÁŘU, který proběhne opět na začátku prázdnin na již dobře známém a velmi dobře vyhovujícím dětském rybářském revíru na poldrech. V této souvislosti bych chtěl opět důrazně varovat před pytlačením na tomto revíru. Sankce za pytláctví jsou velmi vysoké a je jen otázkou času, kdy se podaří pytláky dopadnout. Poldry jsou uznaným revírem pouze pro děti do 15-ti let, kterým vydala povolenku MO ČRS Šumperk. Byl bych velmi nerad, kdybych musel řešit a sankcionovat některého z občanů N.Malína,kterého bych musel předat dále k došetření policii. Jelikož se stále považuji za Malíňáka, opravdu by mi nedělalo žádné potěšení řešit tento problém.ale je to voda pro naše děti,takže si ji hlídejme. Já osobně vidím raději děti v přírodě a ne někde na zastávkách, nebo ještě hůře na zahrádce před hospodou. Nikdo nechce mládeži zakazovat a ani nebude, aby se na poldrech scházela. Pokud budou udržovat na místě pořádek, nebudou lámat již krásně vzrostlé stromy, jsou v tomto krásném prostředí vítáni.bohužel, zatím tomu tak není a rybáři musí po těchto návštěvnících uklízet. Již se také stalo, že jsem našel na poldrech injekční stříkačky, a to mne velmi znepokojuje. O prázdných lahvích od alkoholu a obalech od cigaret, je zbytečné mluvit. Proto vás,mládeži prosím, abyste udržovali pořádek a nebude žádný problém. Staráme se také o malínský potok, na kterém děláme násadu dnes již z našich toků pomalu mizejícího pstruha obecného.mělo by 11

12 být v zájmu každého z nás, abychom uchovali tohoto ušlechtilého tvora pro další generace, aby nezmizel z přírody, tak jako jiné druhy, donedávna ještě vídané v naší přírodě. Každý, kdo bude zasahovat do toku jakýmkoli způsobem, musí toto nahlásit na příslušný ryb. svaz / MO ČRS Šumperk /, aby obsádka mohla být slovena. Tak hovoří zákon! Bohužel se tak zatím nestává! A to platí i o obecním úřadu, jehož zaměstnanci vesele betonují mostek přes potok naproti Fiat klubu, přitom beton je to nejhorší, co do vody může přijít, jelikož na sebe váže kyslík a zalepí rybám žábry, ty potom okamžitě hynou. S pozdravem Rostislav Bílek, člen DK MO ČRS Šumperk. tel Zkoušky VLOH Dne naše myslivecké sdružení Nový Malín společně s Okresním mysliveckým spolkem pořádalo zkoušky vloh lovecky upotřebitelných psů. Jedná se o zkoušku, která má určit u loveckého psa jeho schopnosti pro lov. Zkoušky se účastnilo celkem 22 psů různých loveckých plemen a jejich vůdců, kteří předvedli své schopnosti a dovednosti v honitbě Nový Malín. Zahájení i ukončení akce bylo ve stylu mysliveckých tradic pořádáno v chovatelském areálu Nový Malín, na kterém se sešli nejen účastníci zkoušek, ale také široká myslivecká i nemyslivecká veřejnost. Výsledky zkoušek a výkony psů byly nad očekávání, kdy většina loveckých psů byla zkušebními komisaři hodnocena v první ceně. Závěrem tohoto bych chtěl poděkovat jak zástupcům Okresního mysliveckého spolku, rozhodčím, tak samotným organizátorům a samozřejmě svazu chovatelů za zapůjčení jejich areálu. 12

13 Upozornění: MS Nový Malín by touto cestou chtělo požádat občany a zejména ty, kteří chovají psy, aby v současné době i v době budoucí tyto nenechali volně pobíhat po polnostech a lesích, a to z důvodu, že v současné době probíhá, nebo proběhlo kladení mláďat, a to jak u zvěře srnčí, černé (divokých prasat) a ptáků. Chci upozornit občany, že myslivecká stráž a myslivecký hospodář má dle zákona oprávnění odstřelu domestikovaného zvířete, které se bez zabezpečení pohybuje po honitbě, nebo zvířete, které pronásleduje nebo tzv. štve zvěř. Tímto upozorněním nechceme nikoho strašit. Toto upozornění bychom spíše formulovali jako prosbu, a zejména chceme ujistit občany, o tom, že k odstřelu takových zvířat přistupujeme velmi obezřetně, ale z důvodu množících se případů stržení zvěře psem chceme na tuto skutečnost upozornit. MS připravuje: V současné době naše myslivecké sdružení připravuje na požádání předsedy Honebního společenstva pana Michala Krakovského setkání vlastníků pozemků, kteří jsou sdruženi do Honebního společenstva Nový Malín. S ohledem na to, že je třeba připravit seznam těchto vlastníků (kdy došlo v mnoha případech o změně vlastníků pozemků) je tato příprava velice složitá. Je nutno provést identifikace všech vlastníků, tyto obeslat a pozvat na toto setkání, kdy o organizaci tedy občerstvení, zajištění místa konání a podobně jsme byli zmiňovaným předsedou požádáni. Přesný termín tohoto setkání bude upřesněn a každý člen honebního společenstva bude o čase konání vyrozuměn. Závěrem bych Vás chtěl pozvat k našemu stánku s mysliveckou kuchyní, který připravujeme zřídit při konání již tradičních Malínkých hodů. S provoláním myslivosti zdar Za MS Nový Malín Jan Šváb MH Naše organizace není nová, jen se postupem času změnil její název. Funguje po mnoho let v naší obci. A znáte nás pod názvem Svaz invalidů. Nyní: Svaz Postižených Civilizačními Chorobami občanské sdružení. Máme 68 členů a nejsou to jen postižení lidé, ale i človíčci mladší generace. Pomáhají nám organizovat činnosti pro naše členy ale i pro veřejnost. Znáte nás z pořádání plesů a letních posezení. Jsme nezisková organizace a tyto akce nám pomáhají získat finanční prostředky, které používáme na zájezdy, na dárky k životním jubileím a také navštěvujeme dlouhodobě nemocné. Pokud se na nás někdo obrátí o radu v sociální oblasti, dokážeme poradit kam pro pomoc. Za SPCCH o. s. Předseda Drahomíra Minaříková 13

14 Rok 2009 jsme zahájili dne výroční valnou hromadou. Zde byli všichni přítomní členové a hosté seznámeni s činností sboru za rok Dále byla předána čestná uznání a medaile za věrnost sboru. V diskuzi si vzal hlavní slovo pplk. JUDr. Zdeněk Wiesner, ředitel HZS, územního odboru Sever, a vyjádřil zde svou spokojenost s výbornou spoluprací s naším sborem, zároveň však vyjádřil politování nad nezměněnou situací ohledně našeho zázemí. Další akcí sboru byl tradiční hasičský ples, konaný dne v malínské sokolovně. I když letošní návštěvnost nebyla taková, jako v letech minulých, ples se vydařil ke spokojenosti všech. Druhý den, jak se již stává tradicí, jsme připravili maškarní ples pro naše nejmenší. Zde byly pro děti připraveny různé soutěže a pohádkové písničky, a každé dítko si odneslo jistě pěkný zážitek, a hlavně sladkou odměnu. Mladí hasiči se letos zúčastnili již několika soutěží. Tou první byla únorová soutěž v Rohli, kde naše družstvo obsadilo 14. pozici, dále následovala soutěž v Troubelicích, zde se naši mladší umístili na 11. místě a starší na 18. místě. Na pohárové soutěži v Dolních Studénkách probíhal i letošní první požární útok, v celkovém součtu naši mladší obsadili 10. a starší 8. místo. Další soutěž se konala v Kolšově, zde naše barvy obsadily mladší 18. místo a starší 10. místo. Ale nejenom soutěže jsou naší aktivitou, pomáhali jsme i s jarním úklidem na našem areále, jezdili jsme na bazén, a byli jsme na exkurzi u profesionálních hasičů v Šumperku. Je dobře, že mezi nás zavítaly nové tváře a naše družstvo se rozrůstá a do soutěží můžeme zapojit družstva mladších i starších. I přesto jsou dveře do našeho kolektivu otevřeny dokořán a zájemci o tento krásný sport mohou přijít každé úterý nebo pátek od 16:00 hod. na náš areál u cihelny. Na exkurzi u hasičů Svou první soutěž má za sebou i družstvo mužů. Na okrskové soutěži v Klopině naši borci v hodně oslabené sestavě obsadili až 6. místo. Na okresní soutěž se již nyní pilně připravujeme, nechceme nic ponechat náhodě a chceme se ukázat v 14

15 tom nejlepším světle, to platí i o Velké ceně okresu Šumperk, jejíž nový ročník startuje již okresním kolem. Letos bývá zvláště vytěžována naše výjezdová jednotka, od začátku roku vyjížděla již k devíti událostem. Z těchto stojí za zmínku požár kamionu v Šumperku, který byl velmi komplikovaný, protože kamion hořel na velmi frekventované silnici směrem na Bludov, a požár třídícího a lisovacího stroje a slisovaných balíků papíru ve firmě Ekopack v Šumperku. Naše jednotka dostala možnost převodu dýchacích přístrojů z HZS, a proto někteří členové jednotky absolvovali příslušné školení, zbytek absolvuje odbornou přípravu do konce letošního roku. Nejen zásahy činí jádro naší práce, prováděli jsme požární asistenci při pálení čarodějnic na sokolovně, nebo při závodech mistrovství ČR v sajdkárkrosu na rapotínské stráni. Po přívalových deštích na začátku května jsme na výzvu starosty sousedního Hrabišína vyjeli na pomoc místním dobrovolným hasičům s odklízením naplaveného bahna v obci. Velkou novinou je spuštění oficiálních stránek našeho sboru, na adrese návštěvníci naleznou střípky z historie, novinky ze současnosti, dozví se, co se chystá a mohou zhlédnout naši bohatou fotogalerii. Stránky jsou zatím ve vývojové fázi, ale doufáme, že i před dokončením si každý návštěvník najde to své. Jiří Hýbl Z malínské kroniky rok 1959 Červen Počasí KSČ V měsíci červnu velmi střídavá teplota denní. Noční celý měsíc 8 až 12 st. Do 5.června denní 16 st. Od šestého až do 25 denní teploty 20 až 29 st. Dne 25 večer bouře s prudký větrem a vody spadlo jen 2 cm/m. Dne 28 se bouře opakovala. Konec měsíce byl chladný a deštivo. Denní jen 15 st. Celkem jasných nocí 16, polojasných 2, tmavé 12. Jasných dnů 15, polojasných 7, zbytek deštivo a zataženo. První výborová schůze dne 5. února KSČ - koná se v Rudém domě za účasti 14 členů, včetně s. OVS a KVS. s. Františka Vlka a s. Kuchaře. s. Mikulík přivítal soudruhy a přítomné straníky. Program uveřejnil s. Alois Jašek a přečteno usnesení z členské schůze ze dne 21/1.59. s. Vlk: přijímat nové členy do družstva přede žněmi ze všemi naturáliemi žvým a mrtvým inventářem. Temná stránka Sekaniny ohledně statku a 14 ha půdy bude předáno opět prokuratůře. Nedostavil se do zaměstnání JZD. Závazky v JZD vyhodnotit a skutečně zaplatit. Šetřit inventář, založit závazky šetření materiálem. Návrh na členy představenstva v JZD provést. Výroční schůze JZD stanovena na 17. února. Lidová demokracie 11.1./59 Vzpoura jihoafrických dělníků. Na 600 afrických dělníků pracujících ve zlatých dolech v Oraňsku, 7.ledna ostře protestovalo proti změně v systému nočních směn. Proti dělníkům bylo použito slzotvorného plynu a obušků. Mnoho dělníků bylo zraněno a 176 jich bylo zatčeno. Pozn. redakce: Kronika z roku 1959 je přepsána doslova, tedy včetně případných gramatických chyb. Ze školní kroniky školní rok 1958/1959 Počet rozdělení žactva: třída počet žáků třídní učitel I.A 17 Vlad. Skoumal I.B 21 Jana Nosková II.A 35 Jarosl.Tichá II.B 23 Jarosl. Krejčí III. 31 Naďa Havelková IV.A 33 Jiřina Šmerdová IV.B 28 Růžena Niklová třída počet žáků třídní učitel V.A 30 Růžena Hájková V.B 26 Jarmila Slonková VI.A 24 Arnošt Lavička VI.B 25 Marie Pavelková VII. 40 Eva Blahušková VIII. 30 Ladislav Fiala Celkem 13 tříd, 363 žáci. 15 V hlavní budově byly umístěny třídy I.B a II.B, v kultur.domě IV.B a V.B. Změny v uč. sboru: Eva Blahušková, dcera býv.ředitele zdejší školy. Narodila se v Prostějově, vystudovala jedenáctiletku v Šumperku a vyšší pedagog. školu v Opavě, kde dosáhla aprobace z češtiny a ruštiny pro II. stupeň. Je to její první místo.

16 Jiřina Šmerdová, nar. v Prostějově, vystudovala pedagogickou školu v Olomouci.Je to její první učitelské místo. 1. listopadu vrátil se ze základní vojenské služby učitel Čeněk Hořava. Převzal vyučování v V.B třídě a tělesné výchově chlapců ve tř byl zde ustanoven učitel Rostislav Droběna, který zde již v letech působil. Významné události: 28. března byl oslaven Den učitelů. Ve slavnostně vyzdobených třídách přivítali žáci své učitele květinami, rodičovské sdružení drobnými dárky. Učitel Vladimír Skoumal byl na počest tohoto dne vyznamenán čestným uznáním rady ONV, které mu bylo předáno na okresní oslavě v Šumperku. 23. dubna byla ve slavnostně vyzdobeném sále místního kina slavnost, kterou pořádala pionýrská organizace na počest svého 10. výročí. Ke shromážděným pionýrům promluvil s. Felix Černý, člen JZD o své práci v mládežnickém dělnickém hnutí za první republiky. Skupinová vedoucí PO Eva Blahušková seznámila pak přítomné s výsledky práce PO v letošním roce. Zvýšila se organizovanost z 65% na 85%. Byly založeny čtyři oddíly Jisker ze žáků prvních a druhých tříd, 115 žáků získalo rudou stužku a 77 žáků rudou hvězdičku mladých budovatelů. Okresní výbor ČSM udělil 2 pionýrům a 2 vedoucím čestné uznání a stuhu na pionýrský prapor. Bylo sebráno 110 q železa, 12 q papíru, odpracováno 1230 brigádnických hodin. Dva pionýři a to Jana Jílková a Vladimír Ryška zúčastnili se oslav PO v Praze. Opsal J.Rašner McDonald cup Žáci 2. a 3. třídy úspěšně reprezentovali naši školu v okresním kole McDonald cupu konaném v Šumperku, do kterého postoupili po vítězství v okrskovém kole v Libině. V okresním kole se umístili za ZŠ Zábřeh a ZŠ Hanušovice na 3. místě. Školu reprezentovali v tomto složení: Karel Palatka, David Palatka, Lukáš Raab, Josef Zajíc, Vojtěch Merta, Martin Kovář, Tomáš Haša, Zdeněk Schwab, Filip Pyšný, Filip Hvižď, Jan Strašil, Petr Doležel. Chlapcům k úspěchu gratulujeme. Mgr. Slavomír Kočí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO UČITELKY MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Nový Malín vypisuje výběrové řízení na místo učitelky MŠ v Novém Malíně s nástupem od Přihlášky se strukturovaným životopisem zašlete do na adresu školy. (ZŠ a MŠ Nový Malín, Nový Malín 274, Nový Malín). Přihlášku lze také zaslat mailem na adresu: Krajské kolo MO Výborného výsledku dosáhl Jan Krivošej z 9. třídy v Krajském kole matematické olympiády. Ziskem 18 bodů z 24 se umístil na 15. místě z 31 soutěžících. Blahopřejeme k úspěchu. Mgr. Slavomír Kočí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO UČITELKY 1.STUPNĚ ZŠ Ředitel ZŠ a MŠ Nový Malín vypisuje výběrové řízení na místo učitelky 1. stupně ZŠ v Novém Malíně s nástupem od Přihlášky se strukturovaným životopisem zašlete do na adresu školy. (ZŠ a MŠ Nový Malín, Nový Malín 274, Nový Malín). Přihlášku lze také zaslat mailem na adresu: Mgr. Jiří Slavinský ředitel školy 16

17 D e n m a t e k v Z Š Dne se v prostorách školní jídelny uskutečnila besídka pro maminky. Děti školní družiny maminky překvapily společným zpěvem,předvedly, jak jsou šikovné v kolektivním tanci, jak dovedou společně zahrát rýmovanou pohádku a zarecitovat. Svou šikovnost předvedly i děti, které cvičí aerobik. Mladší ve skladbě, Žofka, starší už ve složitější choreografii. Svou celoroční píli mohly předvést i děti ze zájmových kroužků - flétna pod vedením p.uč. H. Ptáčkové a kytara pod vedením p. uč. J. Rýznara. Domů si maminky odnesly nejen příjemné zážitky ale i dárek, který pro ně vyrobily děti ve školní družině. S VÁT E K M AT E K V D P S Vychovatelky školní družiny. Jako každým rokem, tak také letos děti z DOLNÍ mateřské školy navštívily naše seniory v DPS. Předvedly krátký program s písničkami a básničkami, které se naučily právě pro tuto příležitost. A nepřišly s prázdnou pro všechny babičky vyrobily děti krásný dárek v podobě papírové kytičky. Slzy dojetí v očích babiček, ale i dědečků svědčily o jediném byli šťastní, že jsme na ně nezapomněli. ŘEDITELSKÉ VOLNO Vážení rodiče, v současné době probíhá výstavba nového dvoutřídního pavilonu. V průběhu prázdnin bude nutné provést propojení stávající budovy s novou stavbou a provést také rekonstrukci atria staré budovy. Celá akce je plánována tak, aby v novém školní roce bylo vše již v provozu. Proto uděluji od do ředitelské volno. Znamená to, že žáci ukončí školní rok v pátek Z důvodu rekonstrukce atria pavilonu bude od tohoto data rovněž uzavřena školní družina. Mgr. Jiří Slavinský ředitel školy Poděkování dětem z III. MŠ V úterý , zamračený, ponurý den, nálada špatná a najednou, kolem 10. hodiny u nás v DPS se objevilo 18 roztomilých dětí a 2 učitelky. Paní učitelka Dana Miščáková a Milena Vrbová. Přišli nám k svátku maminek s pásmem písniček a básniček udělat radost. Vzpomněli si na nás. Byli jsme všichni potěšeni a mile překvapeni. Víme, kolik práce a píle to stálo učitelky, než nacvičili tak pěkný program. Po skončení jsme každý dostal malý dáreček. Moc děkujeme a učitelkám přejeme hodně zdraví, pohody a trpělivosti v tak krásné práci. Obyvatelé DPS 17

18 III. MŠ NA VÝLETĚ ZAKONČENÍ PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU Tak jako v minulých letech absolvovali i v tomto školním roce předškoláci Mateřské školy Nový Malín 503 předplavecký výcvik, který byl zahájen 19. února Úspěšným zakončením 10. lekce všech 19 dětí dostalo Mokré vysvědčení a malý dáreček píšťalku. S dětmi se přišel rozloučit vodník. Na své děti se přišli podívat i někteří rodiče. Ve středu 20.května 2009 vyjely děti z oddělení Broučků a Berušek z Mateřské školy Nový Malín 503 na školní výlet.navštívily Zoopark v Rapotíně.Počasí se velmi vydařilo,nálada byla výborná a výbava občerstvení z domova více než úžasná.děti si prohlédly všechna zvířata,povozily se na oslíkovi a vydováděly se na hřišti s průlezkami a houpačkami.nazpět do školky se vrátili všichni zdraví a spokojení. Lucie Gieslová Poděkování Tímto bych ráda poděkovala paní Petře Vicencové za organizaci sobotního výletu dětí z družiny ( na Sovinec a Rešovské vodopády) a celkovou práci s nimi. Iveta Kuchtíková Přejeme všem dětem pěkné prázdniny a o prázdninách hezké počasí a mnoho radostných zážitků! Čarodějné hrátky Noc před svátkem Filipa a Jakuba (Noc Filopojakubská též Valpružina noc) patří čarodějným rejům. Lidé se v tuto noc snažili chránit před čarodějnou magií, každý po svém, každý podle té své pověry. Jeden zavěšoval nad stavení byliny, druhý sypal na práh chléva písek a třetí zase něco jiného, ale vše mělo mít za účel stejnou věc a to OCHRANU. Ale proč se před čarodějnicemi chránit, když je můžeme rovnou upálit, což jsme letos opět udělali. Pálení čarodějnic je tradice opravdu stará, snad i starší, než samotné čarodějnické procesy ze 17. století. V dřívějších dobách šlo v tento den nebo spíš noc opravdu o čarodějnice a vše s nimi spojené mladí hoši házeli zapálenými smolnými košťaty, skákalo se přes oheň věříc věčného mládí a plodnosti, popel z ohňů měl mít moc na zvýšení úrody atd. Dnes už se ohně zapalují spíše pro zábavu a té bylo letos i v naší obci dostatek. V 18hod. vyšel průvod v čele s později obětovanou čarodějnicí, který se vydal směr Sokolovna, kde už bylo vše nachystané k čarodějnickému reji. 18

19 Skákací skluzavka Čarodějné hrátky Paní učitelky z družiny ze ZŠ Nový Malín pro děti nachystaly čarodějnické hrátky, které se dětem opravdu líbily (soudím podle nadšených výrazů u dětí). Až si všechny děti oběhly hrací disciplíny, přišla na řadu bohatá tombola, ve které opravdu skoro každé dítě něco vyhrálo. A to už se pomalu začalo stmívat, upálila se čarodějnice, opekly špekáčky, tancovalo, klouzalo skákalo na nafukovací skluzavce, výborně občerstvovalo a netrpělivě jsme čekali na devátou hodinu, kdy k nám zavítali členové šumperského šermířského spolku s Ohňovou šou. Na závěr bych chtěla poděkovat SDH Nový Malín, že na nás po celý večer dávali pozor. Miroslava Krausová Opékání buřtů Upálení čarodějnice čarodějnicí VÝZVA Zájemci o prodejní místa na II. ročník Hody v Novém Malíně se mohou přihlásit na: tel nebo v knihovně Nový Malín.!!! Pouze lidová řemesla!!! 19 Tombola

20 Pozvánka na výstavu drobného zvířectva ZO ČSCHO v Novém Malíně zve naše spoluobčany na výstavu drobného zvířectva, která se koná ve dnech 25. a 26. července v chovatelském areálu za 1. MŠ. Výstva bude otevřena pro veřejnost v sobotu Od 13:00 hodin a v neděli Od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Budou vysta- vováni králíci, holubi, drůbež a okrasné ptactvo. Na výstavě bude možné zakoupit některá vystavovaná zvířata. Pro návštěvníky je připraveno občerstvení, kolo štěstí pro děti a k poslechu bude hrát živá hudba. Srdečně zvou pořadatelé 20

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu

Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu 6 vydává Město Fryšták ročník XIX číslo 6 červen 2009 cena 10 Kč Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu / foto Pavel Nášel 1. červen Mezinárodní den dětí Přejeme všem dětem k jejich svátku radost,

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Školní akademie ERVENEC2009 Z OBSAHU: 6 Slovo starosty 12 Košt slivovice 14 Pohádka 2009 16 Setkání seniorů 18 Akce LMK 19 Mladí biatlonisté

Školní akademie ERVENEC2009 Z OBSAHU: 6 Slovo starosty 12 Košt slivovice 14 Pohádka 2009 16 Setkání seniorů 18 Akce LMK 19 Mladí biatlonisté 57 ERVENEC2009 Školní akademie Vážení rodiče, milí hosté! Přejeme Vám jménem všech účinkujících dobrý večer a vítáme Vás na dnešní Akademii, kterou budou slovem provázet Anna Strašáková a David Prechtl.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Staroveský zpravodaj

Staroveský zpravodaj Staroveský zpravodaj www.staraves.cz č. 1 Duben 2015 Setkání komisí s představiteli obce www.staraves.cz Slovo starosty Vážení občané, přichází Vám do ruky první letošní číslo zpravodaje a pevně věřím,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Hlas Loštic. Podzim, také čas výlovu rybníků. (foto J. Glöckner) hlas loš tic podzim 2012

Hlas Loštic. Podzim, také čas výlovu rybníků. (foto J. Glöckner) hlas loš tic podzim 2012 hlas loš tic podzim 2012 Hlas Loštic podzim 2012 Podzim, také čas výlovu rybníků 1 (foto J. Glöckner) podzim 2012 Zprávy z radnice hlas loš tic Vážení spoluobčané, v minulém vydání Hlasu Loštic jsem vás

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více