Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!!"

Transkript

1 Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!! 2/2009 Upozorňujeme naše spoluobčany, že stavební firma Obecního úřadu bude od července r přemístěna do nových prostor v Novém Malíně statek č. p. 83. V částečně opravených prostorách jsou vybudovány kanceláře, šatny a garáže pro Provozní Nový Malín s.r.o. Toto zázemí Provozní již delší dobu chybělo a bude zde soustředěna technika a veškeré vybavení. Zbytek statku bude přebudován na sběrný dvůr. Provozní doba: Nově od prázdnin tedy občané budou platit úhrady za stavební práce, dovoz materiálu, písku, štěrku, práce stavebními stroji a také platby za obecní internet v nových prostorách statku č. p. 83. Ostatní služby, jako je přihlášení k trvalému pobytu, ověřování podpisů a opisů, platby za svoz odpadu, za psa, za vodné a stočné, za hrobové místo, vyhlásšení rozhlasem apod. se budou i nadále vyřizovat na Obecním úřadě č. p. 240 PO 6,00 11,30 12,30-17,00 ÚT 6,00 11,30 12,30-14,30 ST 6,00 11,30 12,30-17,00 ČT 6,00 11,30 12,30-14,30 PÁ 6,00 11,30 12,30-14,30 Otevírací doba pro veřejnost se na Provozní Nový Malín s.r.o. přizpůsobila pracovní době zaměstnanců, kteří v letních měsících pracují od 6,00-14,30 hod a od podzimu pracují od 7,00-15,30 hod. Obecní úřad Nový Malín Provozní doba PO 7,30 12,00 12,30-17,00 ÚT 7,30 12,00 12,30-15,00 ST 7,30 12,00 12,30-17,00 ČT 7,30 12,00 12,30-15,00 PA 7,30 12,00 12,30-15,00 Obecní úřad Nový Malín kontakt: tel Vohralíková Jana- referentka,evidence obyvatel Ing. Ondráčková Monika-referentka,dotace, Malá Zdeňka účetní, Mgr. Podhajský Miroslav referent,dotace, 1 Provozní Nový Malín - kontakt: tel Straková Lenka účetní: tel Kuchtíková Iveta - účetní Ing. Michal Vrzala stavbyvedoucí tel.:

2 Usnesení z 22. zasedání RO ze dne RO SCHVALUJE: žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč na pořádání maškarního plesu pro děti cestovní náhrady dle vyhl. č. 451/2008 Sb. za 5-12 hod ve výši 70 Kč, s účinností od pořádání 13. ročníku stopařského přeboru ve dnech uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č s ČEZ Distribuce a.s., na 25 RD v Novém Malíně - Zajícovo pole a dále schvaluje žádost o připojení zařízení za navrženou cenu ,- Kč dle předložené smlouvy o budoucí smlouvě odměnu za práci člence finanční komise p. Sojákové dle předloženého návrhu smlouvu o nájmu s panem Svobodou a paní Klvaňovou za pronájem části hospodářské budovy bez čp/če o výměře 84 m² umístěné na pozemku p.č zast.plocha, nádvoří v obci a k.ú. Nový Malín za cenu 500,- Kč/rok cenovou nabídku firmy Atelier, s.r.o., na vypracování projektové dokumentace Revitalizace bývalé zemědělské usedlosti č.p. 83 a 332 na sběrný dvůr a multifunkční centrum obce Nový Malín nabídku projekčních a inženýrských prací na stavbu: fara Mladoňov za nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s., na akci Nový Malín - Jelínek p. č. 2280/1, smyčkovací pilíř SS200, NNk odpis nevymahatelných pohledávek z let 2002 a 2004, a to fakturu č na částku 636,-Kč, fakturu č na částku 884,-Kč, fakturu č na částku 716,-Kč a fakturu č na částku 6.577,-Kč v celkové výši 8.813,- -Kč převedení ,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu z důvodu oprav sociálního zařízení v ZŠ Nový Malín smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV / 01/2009/Zá se společností ČEZ Distribuce, a.s., dle předložené smlouvy vypracování studie na rozšíření sokolovny a zázemí hřiště uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - právo vedení dešťové kanalizace a umístění 2ks VO dle smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu stanovenou dohodou s panem Zdeňkem Heděncem, bytem Šumperk, J.z Poděbrad 1577/31, úhradu náhrady škody (zničené okrasné keře a květiny, zničené záhony jahod při stavbě cyklostezky) vyčíslenou panem Zdeňkem Heděncem, bytem Šumperk, J.z Poděbrad 1577/31, ve výši ,-Kč. RO NESCHVALUJE: RO DOPORUČUJE: ZO schválit převod pozemku p.č. 4123/3 ostatní plocha o výměře 51 m² dle GP č /2009 ze dne v obci a k.ú. Nový Malín pro stavbu cyklostezky z vlastnictví p. Zdeňka Heděnce, bytem Šumperk, J.z Poděbrad 1577/31, darovací smlouvou na Obec Nový Malín. RO BERE NA VĚDOMÍ: výsledky inspekční zprávy provedené u Základní školy a Mateřské školy Nový Malín Českou školní inspekcí Usnesení z 23. zasedání RO ze dne RO SCHVALUJE: výsledky hodnotící komise na veřejnou zakázku Poldr č. 6 a vítěznou firmu Provozní Nový Malín, s.r.o. smlouvy o uzavření budoucích smluv na zřízení věcných břemen a práva provést stavbu č. IE /1 1 na pozemky p. č. 2280/2, p. č. 2283/2, p. č. 2284/2 a p. č. 2255, vše v k. ú. Nový Malín, další údaje dle LV10001 a č. IE /1 na pozemky p. č. 2280/3, p. č. 438/2, p. č. 441/2 a p. č. 434, vše v k. ú. Nový Malín, další údaje dle LV10001, a to mezi obcí Nový Malín a ČEZ Distribuce a. s. na rekonstrukci vedení NNv na NNk a zřízení věcného břemene - práva vedení zemního kabelu NN a umístění pojistkové skříně dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou ZLINPROJEKT a. s., s předmětem dodatku - doba plnění smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace - dle předloženého návrhu předložený návrh na vykácení a na výsadbu zeleně na hřišti Hrabišínská v částce ,- Kč poskytnutí finančního příspěvku na činnosti na rok 2009 pro Poradnu pro ženy a dívky v Šumperku ve výši 3.000,- Kč rozpočtové opatření č. 1/2009 dle předložené přílohy prominutí místního poplatku ze psa na rok 2009 paní Lence Složilové 2

3 ZO schvaluje: záměr obce bezplatně směnit pozemky v k.ú. Nový Malín směnnou smlouvu o výměně pozemků, a to část pozemku p.č ostatní plocha o výměře cca 70 m² v k. ú. Nový Malín - pozemek ve vlastnictví Obce Nový Malín za část pozemku p.č. 996 zahrada o výměře cca 44 m² a za pozemek p.č. 995 ostatní plocha o výměře 31 m², oba ve vlastnictví Jiřího a Anny Grygarových, oba bytem Nový Malín č. p. 320, s tím, že výměry směňovaných pozemků budou upřesněny příslušným geometrickým plánem, majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených výstavbou II. etapy cyklostezky dle GP č /2009 ze dne formou uzavření kupních a darovacích smluv o převodu těchto pozemků do vlastnictví Obce Nový Malín s jednotlivými vlastníky těchto pozemků dle specifikace uvedené v příloze, závěrečný účet obce Nový Malín za rok 2008 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nový Malín za rok 2008 bez výhrad, smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. 60/2009/ na výstavbu plyn. zařízení - lokalita Zajícovo pole mezi Obcí Nový Malín a SMP Net, s.r.o., smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. SNM 01/215/09/BVB mezi Obcí Nový Malína SMP Net, s.r.o., smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku od Olomouckého kraje na akci: Ukazatele rychlosti a označení nebezpečných míst v obci ve výši ,- Kč, přijetí příspěvku od Olomouckého kraje na vybavení pro JSDH ve výši ,- Kč, spolufinancování obce ve výši ,- Kč, tzn. ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a dále schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši ,-Kč s Olomouckým krajem ve znění návrhu předloženého Olomouckým krajem, přijetí revolvingového úvěru od KB a.s. a uzavření Smlouvy o krátkodobém revolvingovém úvěru ve výši ,- Kč na financování časového nesouladu při financování investičních akcí obce krytých dotacemi návrh zadání územního plánu Obce Nový Malín, rozdělení grantů pro rok 2009 dle předloženého návrhu a dále schvaluje navýšení částky určené z rozpočtu obce pro grantová řízení v roce 2009 na částku ,-Kč provedení geodetického zaměření skutečného stavu a hranic pozemku p.č. 1460/4, orná půda o výměře 429 m² v k.ú. Nový Malín stažení projednání žádosti pana Libora Vaculíka, Nový Malín 697, o pronájem nebo odkoupení celé nebo části pozemku p. č. 1460/4, orná půda o výměře 429 m² v k.ú. Nový Malín z programu jednání 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín, konání kynologické akce: Zkoušky vloh ohařů a malých plemen dle platného zkušebního řádu, s termínem konání dne 9. května 2009 v Novém Malíně ZO pověřuje: starostu obce podpisem úvěrové smlouvy o krátkodobém revolvingovém úvěru ve výši ,- Kč s KB a.s., na financování časového nesouladu při financování investičních akcí obce krytých dotacemi. NOVÝ ZASTUPITEL PAVEL MUSIL ZO bere na vědomí: odpověď společnosti MESPOL Medlov, a. s., zpracovanou starostou obce ve smyslu zájmu o areál střediska agromechanizace v Novém Malíně za předpokladu nižší požadované kupní ceny, rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce Nový Malín p. Tomáše Valenty, bytem Nový Malín č.p. 600, nastoupení náhradníka p. Pavla Musila, bytem Nový Malín č.p. 570, na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce Nový Malín, informaci o nově podaných žádostech o poskytnutí dotací a o připravovaných žádostech o poskytnutí dotací v roce Usnesení ZO odsouhlaseno všemi 13 přítomnými členy ZO 3

4 Číslo strany Název strany VO 1 - OÚ počet hlasů 4 VO 2 - ZS počet hlasů VO 3 - Mladoňov počet hlasů 1. Libertas.cz KDU-ČSL Věci veřejné ODS Suverenita Volte Pravý Blok SPR-RSČ ČSNS Evropská dem. strana SSD DS Zelených ČSNS Národní strana SDŽ Human. strana Moravané SD-SN Liberálové SDaS SDŽP KSČM ALTER Svobodní SNK Evrop. dem Balbínova poet. str Strana zelených Koruna Česká Lidé a politika Strana soukrom Zelení Dělnická strana Nezávislí ČSSD Voleb se v obci Nový Malín zúčastnilo 26% voličů. Obecnímu úřadu přišla nabídka na ekobrikety pro obce s dopravou zdarma. Jde o lisované bukové a smrkové brikety balené v PE- 10Kg/ cca 40,-Kč. Máte-li zájem, bližší informace Vám podáme na obecním úřadě či na Provozní Nový Malín. Celkem P O H L Í D Á M D Í T Ě u sebe doma. Nabízím hlídaní jednorázové, příležitostné i dlouhodobé Kontakt: Dámské kadeřnictví Jesenická 4, Šumperk [nádražní budova ČD] Přijme vyučenou kadeřnici na ŽL inormace na tel.: Straková Lenka ml. Nový Malín 511

5 Stalo se již tradicí, že Obec Nový Malín finančně podporuje aktivity určené pro občany Nového Malína. V letošním roce bylo v prvním kole podpořeno rekordních 14 projektů celkovou částkou téměř ,-Kč. Celkové náklady podpořených projektů jsou více něž ,-Kč. Zájemci o finanční příspěvek, kteří si nestihli požádat v prvním termínu, mají možnost požádat během kalendářního roku, nejvýše však 1x. V tomto případě finanční příspěvek nebude vyšší než 5 000,-Kč. název organizace anotace projektu přiděleno Josef Smolicha Novoroční výstup na Kamenný vrch Základní kynologická organizace N.M. Český svaz chovatelů - ZO N.M. XIII. Ročník stopařského přeboru, zkoušky z výkonu sportovních psů, práce s mládeží, součinnost se záchrannou brigádou a IZS, přednášky, semináře a letní výcvikový tábor Výstava, prodejní výstava, stolní posouzení Perchty von Bladen Gotický kostým SDH N.M. Dětský maškarní ples, Pohárová soutěž mladých hasičů, Dětský den, Velká cena SDH N.M Myslivecký svaz N.M. Zkoušky lovecky upotřebitelných psů PO Slunovrat N.M. Zakoupení stanu a sportovního vybavení Na dobré cestě cestě N.M. o.p.s. Svaz postižených civilizačními chorobami N.M. Celoroční činnost, rekonstrukce soc. zařízení, Dětský den Zájezd Miloš Hecl MalínFest III Roman Kubíček Turnaj smíšených amatérských družstev volejbale v Novém Malíně TJ Sokol Nový Malín Vánoční turnaj amatérů ve stolním tenise ZŠ a MŠ N.M. Florbalový turnaj vesnických škol OS Malina Programy zaměřené na pohybovou výchovu, tvůrčí dovednosti, zaměřené k rozvoji vztahu k přírodě, s kulturním programem celkem Zpracoval: Miroslav Podhajský OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN ČR - SPOLU SE SVAZEM DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE Sociální a finanční poradna OS SaFP ČR rozšiřuje své služby a informace o pomoc při vyřizování žádostí na státní dotace ZELENÁ ÚSPORÁM - zateplování domů, ekologického topení a dalších ekologických zařízení. info na Kontaktní místa pro Olomoucký kraj: SPRÁVNÍ OBVOD - KONTAKTNÍ ADRESA Jungmanova 25, Olomouc kontaktn9 osoba: Seluck8 jana - 5editel, tel , mobil: mail: Kdo může poradnu především využívat: - držitelé průkazů ZTP, UTP/P, TP - senioři, sociálně slabší rodiny - rodiny s dětmi KLIENTŮM SaFPORADNY POSKYTUJEME POMOC A INFORMACE O SLEVÁCH: - pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic - pojištění domácnosti a nemovitostí, sleva 10-20% - zákonné a havarijní pojištění osob. aut., sleva 10-15% - dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele sleva až 7% - služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20% - prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekucí - zajištění financí na pohřebné - PROGRAM PIETA Nabízíme i nabídku pracovní příležitosti - spolupráce v poradnách OSS a FP ČR NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE TŘEBA! 5

6 Vážení spoluobčané, Provoz na silnicích ve vesnici je rok od roku vyšší se všemi negativními dopady: nebezpečí úrazu, mnohdy se nedá přejít, trvalý nadměrný hluk, zvýšená prašnost. Ve sváteční dny provoz poklesne a vesnice se ponoří do příjemného ticha a klidu. V tuto chvíli se slétnou ze širokého okolí milovníci vzdušných sportů, aby se v tomto tichu oddávali svým sportovním zálibám. Nadměrný hluk, který při tom vytvářejí, významně ruší všechny obyvatele. Obtěžuje všechny, nedovolí spát malým dětem. Zvýšená hluková hladina v obytné zóně působí stresově a tím se podílí jako součást celkové hlučnosti doby na negativním dopadu na lidské zdraví. Člověk v průběhu týdne nemá potom ani chvilku klidu, aby si mohl od všudypřítomného hluku odpočinout. Tato otázka nabývá na závažnosti v souvislosti s narůstající osídleností, především dolního konce obce. Vyvstává problém, kterým je třeba se zabývat z celospolečenského hlediska. Cestou jednání se společností, která letiště provozuje, zda tento provoz je v souladu s platnými hygienickými protihlukovými normami vztahujícími se na hustě obydlené zóny. Všichni občané Nového Malína velice ocení, bude-li se tímto problémem zabývat Rada obce. Nový Malín, T A J Č I V N O V É M M A L Í N Ě MUDr. Vít Čajka Chtěli bychom Vás informovat o možnosti navštěvovat přímo v Novém Malíně v místní tělocvičně ZŠ kurz TAJ ČI pro začátečníky. Jedná se o nenáročné cvičení ovlivňující pozitivně zdravotní kondici a je vhodné pro kohokoliv, kdo zvládne běžnou chůzi. Doporučený věk cvičenců je od 13 do 99 let. Může se Vám zdát, že je příliš brzy, když kurz začíná až 6. října 2009, ale alespoň budete mít dostatek času na rozmyšlenou, zda byste chtěli či nechtěli TAJ ČI pro začátečníky navštěvovat. Cílem je zvládnutí základní sestavy 24 prvků JANG, kterou Vás naučí Ing. Jaroslav Voráč, MBA, trenér II. třídy com. Cvičení bude vždy v úterý od 18:00 do 19:30 hod. Kurz potrvá do , cena za celý kurs je1.900,- Kč, studenti do 26 let zaplatí 1.360,-Kč a pro seniory od 60 let je cena1.540,-kč. Bližší informace se včas dozvíte na plakátech v obci, v ZŠ a na Informace o taj-či - žijeme v překrásné krajině jesenického podhůří, můžeme každý den spočinout očima na malebných zalesněných kopcích a zhluboka se nadechnout čerstvého vzduchu. To všechno můžeme, ale považujeme si skutečně tohoto bohatství? Kdysi byla naše vesnice zachumlaná stromovím, starými krásnými dřevinami, často vzácnými druhy, které sázeli naši předkové s rozvahou, a místa byla vždy zvolena velmi důmyslně, skýtala ochranu před vichry a prachem, byla potěchou očím, útočištěm ptáků a stromy se stávaly významným krajinotvorným prvkem. Jak pokračuje technizace světa, nelze říci, že technologie je jen přínosem. Vzdaluje člověka od přírody, nehledě na dnešní stále se zrychlující tempo života, které je však přírodě zcela cizí. Stromů ubývá, každou chvíli je člověk nemile překvapen skutečností, že v místech vzrostlého stromořadí dnes svítí jen holé a docela zdravé (!)pařezy. Jako bychom již zapomněli, že stromy jsou našimi souputníky, zadržují vláhu, skýtají stín a ozdravují ovzduší. Jako bychom nevěděli, že planetu netvoříme jen my, lidé, ale že je třeba chápat fakt, že jsme jen její součástí, a nechováme-li se tak, nebudeme z toho mít pražádný prospěch. Nehledě na fakt náhle obnažených, málo vzhledných pravoúhlých staveb, většinou technického rázu, které dříve stromy, pokud rostly, příjemně dotvářely. Chceme-li žít zdravě a spokojeně, je nezbytné pečovat o náš životní prostor, to znamená: Za každý skácený strom je třeba vysadit nový (zeleň spotřebovává oxid uhličitý a vydechuje pro nás kyslík), topit úsporně a ekologicky, pokud někdo spaluje toxické pet lahve apod., zamořuje jedy ovzduší, které dýchají všichni, včetně těch nejmenších. Všichni víme, že vesnicí projíždí rok od roku více a více aut, přibývá prašnosti a hluku, což jsou všechno škodlivé veličiny, proto potřeba sázet nové stromy a zeleň je přímo na programu dne. Je třeba o těchto věcech hovořit a uvažovat, protože je alarmujícím signálem narůstající počet rakovinných onemocnění, alergií, ekzémů a poruch vyvolaných sníženou imunitou. To vše spolu úzce souvisí. Lidé se pak často ptají a z čeho to (tu nemoc) mám? Dokážeme - li myslet a konat ekologicky, zůstat v souladu s přírodou, pečovat o čistotu ovzduší i krajiny ( vyhozené lahve a papíry, plasty válející se v příkopech, na okrajích lesů..), vrátí se nám všem pozitivní dopad ve zdraví, spokojenosti mysli a budeme, resp. naše vesnice se stane předmětem obdivu druhých a rovněž inspirací, výrazem toho, že věci jsou možné, jen je zapotřebí začít včas a každý sám u sebe. A nezapomínejme, že jakýmkoliv konáním učíme i své děti. Jak kdysi krásně vyjádřil Mahátma Gándhí : Buďme my sami tou změnou, kterou chceme vidět. MUDr. Zuzana Čajková 6

7 Mladoňov očima kronikářů : Mladoňov vstoupil do dějin : Tento vstup dokládá bula papeže Klimenta VI. z 12. dubna Mezi farnostmi tehdy postoupenými k nové Litomyšlské diecézi je v latinském textu jmenována ves BLADAVISVILLA. Současně jsou v listině dva zápisy z , která uvádějí dvě blízká místa s naprosto stejným názvem. Z toho lze soudit, že osada vznikla už dříve, patrně v období německé kolonizace. Tehdy přicházeli hledači drahých kovů do jesenických hor. Německý název místa BLADENSDORF tomu nasvědčuje. Není proto bez zajímavosti, že se dodneška traduje tvrzení, že se zde v okolí nacházejí propadlé štoly. Dalším významným dokumentem je testament moravského markraběte Jana z Latinsky zaznamenaná závěť zahrnuje k hradu Úsovu 29 dědin a mezi nimi ves MLADENOUICZ. Je to její první název v českém znění jinak v latinsky sepsané listině. Podle názvu se tedy zdá, že do osídlení už pronikl domácí živel. Jméno bylo zřejmě odvozeno od osobního jména Mladoň. Do třicetileté války se až k této horské dědině dostali v roce 1423 husité, když táhli krajinou. Měli znesvětit tamní kostel a vyloupit jej. Anna Novosadová Informace pro mladoňovské občany : Poplatky za svoz odpadu a psy pro letošní rok zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce. Upozornění občanům : U daně z nemovitosti se mění výše poplatku, z toho důvodu neplaťte na finančním úřadu, ale vyčkejte na doručení složenky. Daň z nemovitosti je splatná do konce měsíce května. Poděkování V sobotu dne se v Mladoňově konal 5. Sousedský ples, který pořádali chalupáři. Část výtěžku z tohoto plesu se rozhodli věnovat na barevné osvětlení jeviště místního kulturního domu. Za projevenou iniciativu srdečně děkujeme. Naši jubilanti : Kubíková Josefína oslavila 30. ledna 2009 významné životní jubileum 92 let. K tomuto jubileu přejeme hodně zdraví a životního elánu. Přivítali jsme na svět : Richard Navrátil Upravila D. Koverdynská 7

8 8

9 KŘÍŽ U RAČÍHO POTOKA Prostý kříž na Račím potoce /Krebsbach/ je typem strohého kříže, který patří do velice početné skupiny umělecky i finančně méně náročných kamenických prací, se kterými se setkáváme od roku 1790 po dalších zhruba třicet let. Tyto kříže se nacházejí v širokém okruhu kolem centra pískovcových lomů v Maletíně, které poskytovaly materiál celé řadě kamenických dílen. Náš kříž stojí na jižní straně obce poblíž areálu bývalého JZD. Byl postaven v roce 1828 u důležité polní cesty vedoucí do Louček. Tato osada za kopcem je vzdálená od Nového Malína sice jen asi dva kilometry, ale pro nás je to zřejmě tou nejméně známou vesnicí z našeho nejbližšího okolí. Kdysi však neležela mezi několik frankštátských přifařených obcí, které neměly svůj vlastní kostel ani hřbitov, a tudíž lidé museli na bohoslužby docházet do Frankštátu a i své mrtvé pochovávat na zdejším hřbitově, původně se rozprostírajícím kolem kostela. Ve farní kronice jsou zajímavé údaje o počtu obyvatel přifařených obcí přibližně z doby vzniku kříže u cesty k Loučkám. Frankštát měl tehdy 196 domů a v nich 1487 obyvatel, Hraběšice 52 domů a 325 lidmi, Krásné mělo 34 domů se 183 lidmi, Loučky 73 domů a 445 obyvatel, dnes známější Hrabišín měl pouze 32 domů a 333 lidí, Plechy 15 domů a 79 obyvatel a Třemešek 11 domů a 86 lidí. Celkem měla frankštátská farnost 413 domů a v nich žilo 2838 DUŠÍ, jak uvádí tato kronika. Podle počtu obyvatel Louček, musela být zmiňovaná polní cesta dosti frekventovaná. Kamenný kříž s tělem ukřižovaného Krista je na dvoudílném podstavci hranolovitého tvaru. Dolní část podstavce je zdobena ze všech čtyř stran reliéfy svatých, stojících na obláčcích. Na čelní straně je Panna Maria Bolestná s dýkou v srdci. Na pravé boční straně je hodně již zvětralý reliéf sv. Jana Nepomuckého s křížem v náruči, šerpou přehozenou přes pravou ruku a s palmovou ratolestí, symbolem mučednické smrti. Na protější straně je reliéf zvětráním téměř smazaný. Představoval sv. Barboru s mečem a věží u nohou, symbolem její smrti. Na zadní straně podstavce, což je nezvyklé umístění, je reliéf navíc, který představuje oblíbeného sv. Floriánka v římské zbroji, praporcem v jedné a putýnkou s vodou v druhé ruce. Vzadu na podstavci je ve dvou řádcích špatně čitelný německy psaný nápis: Errichtted von Gabriel Joseph zur Ehre..e..im Jahre 1828 /Postaveno Gabrielem Josephem ke cti..v roce 1828/ Vytečkovaná část textu je naprosto nečitelná, ale vešlo by se sem 12 až 13 písmen, tzn. asi dvě slova; přesně by tam zapadala slova Jesus Christus i podle smyslu věty. Kolem kříže na polní cestě z Louček se ubíral i každý pohřební průvod až do roku 1870, kdy si obce Hrabišín a Loučky založily vlastní hřbitov a postavily svoji kapli. 9 Stará cesta, která spojovala Frankštát a Loučky se dochovala jen z poloviny a to ze strany Louček. Vypravíme li se po ní od kaple směrem Nový Malín, půjdeme starou vyježděnou romantickou úvozovou cestou, až dojdeme na hřbet kopce, kde cesta náhle končí kopou navezeného hnoje porostlého kopřivami. Svahy kopce směrem k Novému Malínu jsou obdělávány jako pole. V posledních letech zde bylo vybudováno několik poldrů, které zachycují vodu z polí a chrání obec před záplavami. Na malínské straně z původní cesty zbyl úsek od obecního úřadu přes bývalý areál JZD, dále pak za můstek nad křížem, kde po krátké rovince lemované mladým stromořadím nás prudká zatáčka odvádí z původního směru cesty a tam končí také původní cesta k Loučkám. Dagmar Koverdynská

10 Sobota 16. května 2009 V sobotu 16. května v zasedací místnosti OÚ přivítal místostarosta Mgr. Jiří Novák 18 nových občánků naší obce. V kulturním programu vystoupili žáci místní ZŚ pod vedením paní učitelky Hany Ptáčkové. Foto 1 Zleva dolní řada: Filip Dostál, Edita Réová, Daniela Sedláčková, Agelina Bernardová Zleva horní řada: Ondřej Kubíček, Tereza Scheuterová, Vojtěch Kuba, Jáchym Hovanec, Karolína Střelcová Foto 2 Zleva dolní řada Matěj Unzeitig, Tomáš Hecl, Viktorie Doležalová, Michal Basler Zleva horní řada: Alžběta Kočí,David Říha,Jan Horáček, Dominik Hasala, Adéla Eliášová Děti ze ZŠ pod vedením p.ptáčkové Jáchym Hovanec První občan N. M. r Na přelomu března a dubna 2009 proběhla ojedinělá akce, které se mohli zúčastnit všichni obyvatelé Nového Malína a Mladoňova. Zde vám přinášíme výsledky a vyhodnocení. Celkem hlasovalo 22 občanů. Malíňák roku místo Josef Minář místo Mgr. Slavomír Kočí a Miroslava Krausová Cenu pro Malíňáka roku 2008 vytvořil pan Bohumil Procházka. Cenu pro Počin roku 2008 nechalo občanské sdružení Malina vytvořit za finanční podpory CK ISTRIA Šumperk. Tímto oběma sponzorům děkujeme. Ti, kteří hlasovali a vyplnili i své kontaktní údaje, byli zařazeni do slosování. Zde jsou 3 vylosovaní: Jarmila Volková Mladoňov 109 Marta Kaniová Nový Malín 578 Milada Švestková Nový Malín 101 Počin roku místo cyklostezka 2. místo hody 10 Tímto občanské sdružení Malina děkuje všem, kteří se do akce zapojili. Věříme, že v dalším ročníku bude hlasovat více spoluobčanů.

11 Hledáme mladé fotbalisty Malínská mladší přípravka (7 9 let) se rozloučila se sezónou výhrou 6:1 a skončila celkově na 2. místě v okresním přeboru. Většina hráčů přechází do starší přípravky a je velká škoda, že se zatím nenašli jejich nástupci. Z tohoto důvodu vyzýváme rodiče kluků i holek, kteří by se ve volném čase rádi proběhli po hřišti a zahráli si opravdový fotbal, aby přišli na hřiště v Novém Malíně ve středu nebo pátek od 16:30 do 18:00 hod a informovali se u trenérů přípravky (Jaroslav Dus a Libor Haša) Určitě, je pro rodiče lepší zážitek vidět svoje děti, jak reprezentují naši obec v dresech jako jeden tým, než je vyhánět od televize nebo počítače. Těšíme se na vás, tak přijďte!!!! Foto: Brankář: Lukáš Macek Dolní řada zleva: Tomáš Haša, Karel Kroupa, Jakub Damiančík Horní řada zleva: Jiří Skoumal, Martin Kovář, David Palatka, Karel Palatka Chybějící hráči na fotce: Petr Doležal, Josef Zajíc Trenéři: Jaroslav Dus a Libor Haša ČINNOST MÍSTNÍ SKUPINY RYBÁŘSKÉHO SVAZU Místní skupina, spadající pod MO ČRS Šumperk, má k , 43 členů, z toho 17 dětí. Toto jsou rybáři pouze z N.Malína. Rád bych touto cestou poprosil všechny rybáře z Mladoňova, aby mne kontaktovali telefonicky, nebo em, abych je mohl informovat o dění v MO ČRS a o brigádách.rád přivítám také mladoňovské děti např. na dalším ročníku SETKÁNÍ MLADÝCH RYBÁŘU, který proběhne opět na začátku prázdnin na již dobře známém a velmi dobře vyhovujícím dětském rybářském revíru na poldrech. V této souvislosti bych chtěl opět důrazně varovat před pytlačením na tomto revíru. Sankce za pytláctví jsou velmi vysoké a je jen otázkou času, kdy se podaří pytláky dopadnout. Poldry jsou uznaným revírem pouze pro děti do 15-ti let, kterým vydala povolenku MO ČRS Šumperk. Byl bych velmi nerad, kdybych musel řešit a sankcionovat některého z občanů N.Malína,kterého bych musel předat dále k došetření policii. Jelikož se stále považuji za Malíňáka, opravdu by mi nedělalo žádné potěšení řešit tento problém.ale je to voda pro naše děti,takže si ji hlídejme. Já osobně vidím raději děti v přírodě a ne někde na zastávkách, nebo ještě hůře na zahrádce před hospodou. Nikdo nechce mládeži zakazovat a ani nebude, aby se na poldrech scházela. Pokud budou udržovat na místě pořádek, nebudou lámat již krásně vzrostlé stromy, jsou v tomto krásném prostředí vítáni.bohužel, zatím tomu tak není a rybáři musí po těchto návštěvnících uklízet. Již se také stalo, že jsem našel na poldrech injekční stříkačky, a to mne velmi znepokojuje. O prázdných lahvích od alkoholu a obalech od cigaret, je zbytečné mluvit. Proto vás,mládeži prosím, abyste udržovali pořádek a nebude žádný problém. Staráme se také o malínský potok, na kterém děláme násadu dnes již z našich toků pomalu mizejícího pstruha obecného.mělo by 11

12 být v zájmu každého z nás, abychom uchovali tohoto ušlechtilého tvora pro další generace, aby nezmizel z přírody, tak jako jiné druhy, donedávna ještě vídané v naší přírodě. Každý, kdo bude zasahovat do toku jakýmkoli způsobem, musí toto nahlásit na příslušný ryb. svaz / MO ČRS Šumperk /, aby obsádka mohla být slovena. Tak hovoří zákon! Bohužel se tak zatím nestává! A to platí i o obecním úřadu, jehož zaměstnanci vesele betonují mostek přes potok naproti Fiat klubu, přitom beton je to nejhorší, co do vody může přijít, jelikož na sebe váže kyslík a zalepí rybám žábry, ty potom okamžitě hynou. S pozdravem Rostislav Bílek, člen DK MO ČRS Šumperk. tel Zkoušky VLOH Dne naše myslivecké sdružení Nový Malín společně s Okresním mysliveckým spolkem pořádalo zkoušky vloh lovecky upotřebitelných psů. Jedná se o zkoušku, která má určit u loveckého psa jeho schopnosti pro lov. Zkoušky se účastnilo celkem 22 psů různých loveckých plemen a jejich vůdců, kteří předvedli své schopnosti a dovednosti v honitbě Nový Malín. Zahájení i ukončení akce bylo ve stylu mysliveckých tradic pořádáno v chovatelském areálu Nový Malín, na kterém se sešli nejen účastníci zkoušek, ale také široká myslivecká i nemyslivecká veřejnost. Výsledky zkoušek a výkony psů byly nad očekávání, kdy většina loveckých psů byla zkušebními komisaři hodnocena v první ceně. Závěrem tohoto bych chtěl poděkovat jak zástupcům Okresního mysliveckého spolku, rozhodčím, tak samotným organizátorům a samozřejmě svazu chovatelů za zapůjčení jejich areálu. 12

13 Upozornění: MS Nový Malín by touto cestou chtělo požádat občany a zejména ty, kteří chovají psy, aby v současné době i v době budoucí tyto nenechali volně pobíhat po polnostech a lesích, a to z důvodu, že v současné době probíhá, nebo proběhlo kladení mláďat, a to jak u zvěře srnčí, černé (divokých prasat) a ptáků. Chci upozornit občany, že myslivecká stráž a myslivecký hospodář má dle zákona oprávnění odstřelu domestikovaného zvířete, které se bez zabezpečení pohybuje po honitbě, nebo zvířete, které pronásleduje nebo tzv. štve zvěř. Tímto upozorněním nechceme nikoho strašit. Toto upozornění bychom spíše formulovali jako prosbu, a zejména chceme ujistit občany, o tom, že k odstřelu takových zvířat přistupujeme velmi obezřetně, ale z důvodu množících se případů stržení zvěře psem chceme na tuto skutečnost upozornit. MS připravuje: V současné době naše myslivecké sdružení připravuje na požádání předsedy Honebního společenstva pana Michala Krakovského setkání vlastníků pozemků, kteří jsou sdruženi do Honebního společenstva Nový Malín. S ohledem na to, že je třeba připravit seznam těchto vlastníků (kdy došlo v mnoha případech o změně vlastníků pozemků) je tato příprava velice složitá. Je nutno provést identifikace všech vlastníků, tyto obeslat a pozvat na toto setkání, kdy o organizaci tedy občerstvení, zajištění místa konání a podobně jsme byli zmiňovaným předsedou požádáni. Přesný termín tohoto setkání bude upřesněn a každý člen honebního společenstva bude o čase konání vyrozuměn. Závěrem bych Vás chtěl pozvat k našemu stánku s mysliveckou kuchyní, který připravujeme zřídit při konání již tradičních Malínkých hodů. S provoláním myslivosti zdar Za MS Nový Malín Jan Šváb MH Naše organizace není nová, jen se postupem času změnil její název. Funguje po mnoho let v naší obci. A znáte nás pod názvem Svaz invalidů. Nyní: Svaz Postižených Civilizačními Chorobami občanské sdružení. Máme 68 členů a nejsou to jen postižení lidé, ale i človíčci mladší generace. Pomáhají nám organizovat činnosti pro naše členy ale i pro veřejnost. Znáte nás z pořádání plesů a letních posezení. Jsme nezisková organizace a tyto akce nám pomáhají získat finanční prostředky, které používáme na zájezdy, na dárky k životním jubileím a také navštěvujeme dlouhodobě nemocné. Pokud se na nás někdo obrátí o radu v sociální oblasti, dokážeme poradit kam pro pomoc. Za SPCCH o. s. Předseda Drahomíra Minaříková 13

14 Rok 2009 jsme zahájili dne výroční valnou hromadou. Zde byli všichni přítomní členové a hosté seznámeni s činností sboru za rok Dále byla předána čestná uznání a medaile za věrnost sboru. V diskuzi si vzal hlavní slovo pplk. JUDr. Zdeněk Wiesner, ředitel HZS, územního odboru Sever, a vyjádřil zde svou spokojenost s výbornou spoluprací s naším sborem, zároveň však vyjádřil politování nad nezměněnou situací ohledně našeho zázemí. Další akcí sboru byl tradiční hasičský ples, konaný dne v malínské sokolovně. I když letošní návštěvnost nebyla taková, jako v letech minulých, ples se vydařil ke spokojenosti všech. Druhý den, jak se již stává tradicí, jsme připravili maškarní ples pro naše nejmenší. Zde byly pro děti připraveny různé soutěže a pohádkové písničky, a každé dítko si odneslo jistě pěkný zážitek, a hlavně sladkou odměnu. Mladí hasiči se letos zúčastnili již několika soutěží. Tou první byla únorová soutěž v Rohli, kde naše družstvo obsadilo 14. pozici, dále následovala soutěž v Troubelicích, zde se naši mladší umístili na 11. místě a starší na 18. místě. Na pohárové soutěži v Dolních Studénkách probíhal i letošní první požární útok, v celkovém součtu naši mladší obsadili 10. a starší 8. místo. Další soutěž se konala v Kolšově, zde naše barvy obsadily mladší 18. místo a starší 10. místo. Ale nejenom soutěže jsou naší aktivitou, pomáhali jsme i s jarním úklidem na našem areále, jezdili jsme na bazén, a byli jsme na exkurzi u profesionálních hasičů v Šumperku. Je dobře, že mezi nás zavítaly nové tváře a naše družstvo se rozrůstá a do soutěží můžeme zapojit družstva mladších i starších. I přesto jsou dveře do našeho kolektivu otevřeny dokořán a zájemci o tento krásný sport mohou přijít každé úterý nebo pátek od 16:00 hod. na náš areál u cihelny. Na exkurzi u hasičů Svou první soutěž má za sebou i družstvo mužů. Na okrskové soutěži v Klopině naši borci v hodně oslabené sestavě obsadili až 6. místo. Na okresní soutěž se již nyní pilně připravujeme, nechceme nic ponechat náhodě a chceme se ukázat v 14

15 tom nejlepším světle, to platí i o Velké ceně okresu Šumperk, jejíž nový ročník startuje již okresním kolem. Letos bývá zvláště vytěžována naše výjezdová jednotka, od začátku roku vyjížděla již k devíti událostem. Z těchto stojí za zmínku požár kamionu v Šumperku, který byl velmi komplikovaný, protože kamion hořel na velmi frekventované silnici směrem na Bludov, a požár třídícího a lisovacího stroje a slisovaných balíků papíru ve firmě Ekopack v Šumperku. Naše jednotka dostala možnost převodu dýchacích přístrojů z HZS, a proto někteří členové jednotky absolvovali příslušné školení, zbytek absolvuje odbornou přípravu do konce letošního roku. Nejen zásahy činí jádro naší práce, prováděli jsme požární asistenci při pálení čarodějnic na sokolovně, nebo při závodech mistrovství ČR v sajdkárkrosu na rapotínské stráni. Po přívalových deštích na začátku května jsme na výzvu starosty sousedního Hrabišína vyjeli na pomoc místním dobrovolným hasičům s odklízením naplaveného bahna v obci. Velkou novinou je spuštění oficiálních stránek našeho sboru, na adrese návštěvníci naleznou střípky z historie, novinky ze současnosti, dozví se, co se chystá a mohou zhlédnout naši bohatou fotogalerii. Stránky jsou zatím ve vývojové fázi, ale doufáme, že i před dokončením si každý návštěvník najde to své. Jiří Hýbl Z malínské kroniky rok 1959 Červen Počasí KSČ V měsíci červnu velmi střídavá teplota denní. Noční celý měsíc 8 až 12 st. Do 5.června denní 16 st. Od šestého až do 25 denní teploty 20 až 29 st. Dne 25 večer bouře s prudký větrem a vody spadlo jen 2 cm/m. Dne 28 se bouře opakovala. Konec měsíce byl chladný a deštivo. Denní jen 15 st. Celkem jasných nocí 16, polojasných 2, tmavé 12. Jasných dnů 15, polojasných 7, zbytek deštivo a zataženo. První výborová schůze dne 5. února KSČ - koná se v Rudém domě za účasti 14 členů, včetně s. OVS a KVS. s. Františka Vlka a s. Kuchaře. s. Mikulík přivítal soudruhy a přítomné straníky. Program uveřejnil s. Alois Jašek a přečteno usnesení z členské schůze ze dne 21/1.59. s. Vlk: přijímat nové členy do družstva přede žněmi ze všemi naturáliemi žvým a mrtvým inventářem. Temná stránka Sekaniny ohledně statku a 14 ha půdy bude předáno opět prokuratůře. Nedostavil se do zaměstnání JZD. Závazky v JZD vyhodnotit a skutečně zaplatit. Šetřit inventář, založit závazky šetření materiálem. Návrh na členy představenstva v JZD provést. Výroční schůze JZD stanovena na 17. února. Lidová demokracie 11.1./59 Vzpoura jihoafrických dělníků. Na 600 afrických dělníků pracujících ve zlatých dolech v Oraňsku, 7.ledna ostře protestovalo proti změně v systému nočních směn. Proti dělníkům bylo použito slzotvorného plynu a obušků. Mnoho dělníků bylo zraněno a 176 jich bylo zatčeno. Pozn. redakce: Kronika z roku 1959 je přepsána doslova, tedy včetně případných gramatických chyb. Ze školní kroniky školní rok 1958/1959 Počet rozdělení žactva: třída počet žáků třídní učitel I.A 17 Vlad. Skoumal I.B 21 Jana Nosková II.A 35 Jarosl.Tichá II.B 23 Jarosl. Krejčí III. 31 Naďa Havelková IV.A 33 Jiřina Šmerdová IV.B 28 Růžena Niklová třída počet žáků třídní učitel V.A 30 Růžena Hájková V.B 26 Jarmila Slonková VI.A 24 Arnošt Lavička VI.B 25 Marie Pavelková VII. 40 Eva Blahušková VIII. 30 Ladislav Fiala Celkem 13 tříd, 363 žáci. 15 V hlavní budově byly umístěny třídy I.B a II.B, v kultur.domě IV.B a V.B. Změny v uč. sboru: Eva Blahušková, dcera býv.ředitele zdejší školy. Narodila se v Prostějově, vystudovala jedenáctiletku v Šumperku a vyšší pedagog. školu v Opavě, kde dosáhla aprobace z češtiny a ruštiny pro II. stupeň. Je to její první místo.

16 Jiřina Šmerdová, nar. v Prostějově, vystudovala pedagogickou školu v Olomouci.Je to její první učitelské místo. 1. listopadu vrátil se ze základní vojenské služby učitel Čeněk Hořava. Převzal vyučování v V.B třídě a tělesné výchově chlapců ve tř byl zde ustanoven učitel Rostislav Droběna, který zde již v letech působil. Významné události: 28. března byl oslaven Den učitelů. Ve slavnostně vyzdobených třídách přivítali žáci své učitele květinami, rodičovské sdružení drobnými dárky. Učitel Vladimír Skoumal byl na počest tohoto dne vyznamenán čestným uznáním rady ONV, které mu bylo předáno na okresní oslavě v Šumperku. 23. dubna byla ve slavnostně vyzdobeném sále místního kina slavnost, kterou pořádala pionýrská organizace na počest svého 10. výročí. Ke shromážděným pionýrům promluvil s. Felix Černý, člen JZD o své práci v mládežnickém dělnickém hnutí za první republiky. Skupinová vedoucí PO Eva Blahušková seznámila pak přítomné s výsledky práce PO v letošním roce. Zvýšila se organizovanost z 65% na 85%. Byly založeny čtyři oddíly Jisker ze žáků prvních a druhých tříd, 115 žáků získalo rudou stužku a 77 žáků rudou hvězdičku mladých budovatelů. Okresní výbor ČSM udělil 2 pionýrům a 2 vedoucím čestné uznání a stuhu na pionýrský prapor. Bylo sebráno 110 q železa, 12 q papíru, odpracováno 1230 brigádnických hodin. Dva pionýři a to Jana Jílková a Vladimír Ryška zúčastnili se oslav PO v Praze. Opsal J.Rašner McDonald cup Žáci 2. a 3. třídy úspěšně reprezentovali naši školu v okresním kole McDonald cupu konaném v Šumperku, do kterého postoupili po vítězství v okrskovém kole v Libině. V okresním kole se umístili za ZŠ Zábřeh a ZŠ Hanušovice na 3. místě. Školu reprezentovali v tomto složení: Karel Palatka, David Palatka, Lukáš Raab, Josef Zajíc, Vojtěch Merta, Martin Kovář, Tomáš Haša, Zdeněk Schwab, Filip Pyšný, Filip Hvižď, Jan Strašil, Petr Doležel. Chlapcům k úspěchu gratulujeme. Mgr. Slavomír Kočí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO UČITELKY MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Nový Malín vypisuje výběrové řízení na místo učitelky MŠ v Novém Malíně s nástupem od Přihlášky se strukturovaným životopisem zašlete do na adresu školy. (ZŠ a MŠ Nový Malín, Nový Malín 274, Nový Malín). Přihlášku lze také zaslat mailem na adresu: Krajské kolo MO Výborného výsledku dosáhl Jan Krivošej z 9. třídy v Krajském kole matematické olympiády. Ziskem 18 bodů z 24 se umístil na 15. místě z 31 soutěžících. Blahopřejeme k úspěchu. Mgr. Slavomír Kočí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO UČITELKY 1.STUPNĚ ZŠ Ředitel ZŠ a MŠ Nový Malín vypisuje výběrové řízení na místo učitelky 1. stupně ZŠ v Novém Malíně s nástupem od Přihlášky se strukturovaným životopisem zašlete do na adresu školy. (ZŠ a MŠ Nový Malín, Nový Malín 274, Nový Malín). Přihlášku lze také zaslat mailem na adresu: Mgr. Jiří Slavinský ředitel školy 16

17 D e n m a t e k v Z Š Dne se v prostorách školní jídelny uskutečnila besídka pro maminky. Děti školní družiny maminky překvapily společným zpěvem,předvedly, jak jsou šikovné v kolektivním tanci, jak dovedou společně zahrát rýmovanou pohádku a zarecitovat. Svou šikovnost předvedly i děti, které cvičí aerobik. Mladší ve skladbě, Žofka, starší už ve složitější choreografii. Svou celoroční píli mohly předvést i děti ze zájmových kroužků - flétna pod vedením p.uč. H. Ptáčkové a kytara pod vedením p. uč. J. Rýznara. Domů si maminky odnesly nejen příjemné zážitky ale i dárek, který pro ně vyrobily děti ve školní družině. S VÁT E K M AT E K V D P S Vychovatelky školní družiny. Jako každým rokem, tak také letos děti z DOLNÍ mateřské školy navštívily naše seniory v DPS. Předvedly krátký program s písničkami a básničkami, které se naučily právě pro tuto příležitost. A nepřišly s prázdnou pro všechny babičky vyrobily děti krásný dárek v podobě papírové kytičky. Slzy dojetí v očích babiček, ale i dědečků svědčily o jediném byli šťastní, že jsme na ně nezapomněli. ŘEDITELSKÉ VOLNO Vážení rodiče, v současné době probíhá výstavba nového dvoutřídního pavilonu. V průběhu prázdnin bude nutné provést propojení stávající budovy s novou stavbou a provést také rekonstrukci atria staré budovy. Celá akce je plánována tak, aby v novém školní roce bylo vše již v provozu. Proto uděluji od do ředitelské volno. Znamená to, že žáci ukončí školní rok v pátek Z důvodu rekonstrukce atria pavilonu bude od tohoto data rovněž uzavřena školní družina. Mgr. Jiří Slavinský ředitel školy Poděkování dětem z III. MŠ V úterý , zamračený, ponurý den, nálada špatná a najednou, kolem 10. hodiny u nás v DPS se objevilo 18 roztomilých dětí a 2 učitelky. Paní učitelka Dana Miščáková a Milena Vrbová. Přišli nám k svátku maminek s pásmem písniček a básniček udělat radost. Vzpomněli si na nás. Byli jsme všichni potěšeni a mile překvapeni. Víme, kolik práce a píle to stálo učitelky, než nacvičili tak pěkný program. Po skončení jsme každý dostal malý dáreček. Moc děkujeme a učitelkám přejeme hodně zdraví, pohody a trpělivosti v tak krásné práci. Obyvatelé DPS 17

18 III. MŠ NA VÝLETĚ ZAKONČENÍ PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU Tak jako v minulých letech absolvovali i v tomto školním roce předškoláci Mateřské školy Nový Malín 503 předplavecký výcvik, který byl zahájen 19. února Úspěšným zakončením 10. lekce všech 19 dětí dostalo Mokré vysvědčení a malý dáreček píšťalku. S dětmi se přišel rozloučit vodník. Na své děti se přišli podívat i někteří rodiče. Ve středu 20.května 2009 vyjely děti z oddělení Broučků a Berušek z Mateřské školy Nový Malín 503 na školní výlet.navštívily Zoopark v Rapotíně.Počasí se velmi vydařilo,nálada byla výborná a výbava občerstvení z domova více než úžasná.děti si prohlédly všechna zvířata,povozily se na oslíkovi a vydováděly se na hřišti s průlezkami a houpačkami.nazpět do školky se vrátili všichni zdraví a spokojení. Lucie Gieslová Poděkování Tímto bych ráda poděkovala paní Petře Vicencové za organizaci sobotního výletu dětí z družiny ( na Sovinec a Rešovské vodopády) a celkovou práci s nimi. Iveta Kuchtíková Přejeme všem dětem pěkné prázdniny a o prázdninách hezké počasí a mnoho radostných zážitků! Čarodějné hrátky Noc před svátkem Filipa a Jakuba (Noc Filopojakubská též Valpružina noc) patří čarodějným rejům. Lidé se v tuto noc snažili chránit před čarodějnou magií, každý po svém, každý podle té své pověry. Jeden zavěšoval nad stavení byliny, druhý sypal na práh chléva písek a třetí zase něco jiného, ale vše mělo mít za účel stejnou věc a to OCHRANU. Ale proč se před čarodějnicemi chránit, když je můžeme rovnou upálit, což jsme letos opět udělali. Pálení čarodějnic je tradice opravdu stará, snad i starší, než samotné čarodějnické procesy ze 17. století. V dřívějších dobách šlo v tento den nebo spíš noc opravdu o čarodějnice a vše s nimi spojené mladí hoši házeli zapálenými smolnými košťaty, skákalo se přes oheň věříc věčného mládí a plodnosti, popel z ohňů měl mít moc na zvýšení úrody atd. Dnes už se ohně zapalují spíše pro zábavu a té bylo letos i v naší obci dostatek. V 18hod. vyšel průvod v čele s později obětovanou čarodějnicí, který se vydal směr Sokolovna, kde už bylo vše nachystané k čarodějnickému reji. 18

19 Skákací skluzavka Čarodějné hrátky Paní učitelky z družiny ze ZŠ Nový Malín pro děti nachystaly čarodějnické hrátky, které se dětem opravdu líbily (soudím podle nadšených výrazů u dětí). Až si všechny děti oběhly hrací disciplíny, přišla na řadu bohatá tombola, ve které opravdu skoro každé dítě něco vyhrálo. A to už se pomalu začalo stmívat, upálila se čarodějnice, opekly špekáčky, tancovalo, klouzalo skákalo na nafukovací skluzavce, výborně občerstvovalo a netrpělivě jsme čekali na devátou hodinu, kdy k nám zavítali členové šumperského šermířského spolku s Ohňovou šou. Na závěr bych chtěla poděkovat SDH Nový Malín, že na nás po celý večer dávali pozor. Miroslava Krausová Opékání buřtů Upálení čarodějnice čarodějnicí VÝZVA Zájemci o prodejní místa na II. ročník Hody v Novém Malíně se mohou přihlásit na: tel nebo v knihovně Nový Malín.!!! Pouze lidová řemesla!!! 19 Tombola

20 Pozvánka na výstavu drobného zvířectva ZO ČSCHO v Novém Malíně zve naše spoluobčany na výstavu drobného zvířectva, která se koná ve dnech 25. a 26. července v chovatelském areálu za 1. MŠ. Výstva bude otevřena pro veřejnost v sobotu Od 13:00 hodin a v neděli Od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Budou vysta- vováni králíci, holubi, drůbež a okrasné ptactvo. Na výstavě bude možné zakoupit některá vystavovaná zvířata. Pro návštěvníky je připraveno občerstvení, kolo štěstí pro děti a k poslechu bude hrát živá hudba. Srdečně zvou pořadatelé 20

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín konaného dne 17. 12. 2009 1 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

18. veřejné zasedání ZO

18. veřejné zasedání ZO 18. veřejné zasedání ZO konané dne 14. 06. 2010 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV. Čarodějnice v Hodiškově KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV. Čarodějnice v Hodiškově KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA Zastupitelstvo obce srdečně zve všechny děti, rodiče a seniory ke společnému setkání. Posezení pro seniory a besídka pro děti a jejich

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1...

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1... Page 1 of 13 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 6.MALETÍN. ZPRAVODAJ- červen 2003 vytvořeno: 9.7.2003 změněno:

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Z Á P I S z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Rozpočtové opatření č. 7/12 a 8/12 4) Smlouva o zajištění

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

SK Pegas Sedlčany, o.s

SK Pegas Sedlčany, o.s PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, O.S. PRO PLATBY A ODMĚNY 1. placení ročních členských příspěvků I. PLATBY A BRIGÁDY a) hráči 2.000,-Kč b) hráči sourozenci druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici Zápis a usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 27. 9. 2011 v 20,00 hodin

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více