červenec - srpen 2012 PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červenec - srpen 2012 PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY červenec - srpen 2012 V Rožďalovicích dne 2. září 2012 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Podané žádosti z ESF Mateřská škola v základní škole Momentky z prázdninového života školy Rekonstrukce žákovských šaten Rekonstrukce mateřské školy Opravy v šatnách u sprch Reorganizace inventáře v tělocvičně Výběrové řízení na dodávku zařízení Seminář pro pedagogické pracovníky Rožďalovický desetiboj Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 Podané žádosti z ESF Číslo operačního programu: CZ.7.1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název projektu: Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností Název projektu anglicky: The science cooperation and developement of manual skills Celkové způsobilé náklady projektu: ,68 Předpokládané datum zahájení projektu: 1. dubna 2013 Předpokládané datum ukončení projektu: 31. prosince 2014 Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 21 Projekt se bude realizovat ve dvou venkovských školách, kterým spolupráce v metodické oblasti pomůže ke zvýšení úrovně výuky v přírodovědných předmětech žáků a žákyň II. stupně, konkrétně matematiky (M), fyziky (F), přírodopisu (Př), zeměpisu (Z) a posílí rozvoj manuálních dovedností žáků a žákyň na I. stupni v předmětu pracovní činnosti (Pč). Aktivity projektu budou žáci (míněno v celé žádosti žáci a žákyně) obou ZŠ motivovat k samostatné školní práci, budou si rozvíjet badatelské způsoby práce, prezentovat její výsledky a soutěžit. V úvodu a v závěru projektu proběhnou přírodovědné soutěže. Dvakrát bude realizována výstavka prací dětí I. stupně z pracovních činností. Také dvakrát dojde k uskutečnění prezentace prací žáků II. stupně z výuky v obou partnerských ZŠ. Za cílovou skupinu projektu jsou považováni žáci, žákyně a učitelé, učitelky (pedagogičtí pracovníci) Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera a Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem. Plánované klíčové aktivity: Číslo aktivity: 01 Učení na přednášce a exkurzi Číslo aktivity: 02 Tvořivé učení Číslo aktivity: 03 Metodická příprava pracovních listů, korektury Číslo aktivity: 04 Rozvoj manuálních dovedností Číslo aktivity: 05 Vzájemné hospitace Číslo aktivity: 06 Soutěžíme hlavou i rukama Číslo aktivity: 07 Konference Číslo operačního programu: CZ.7.1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Tvorba bezpečného školního klimatu - pevná součást ŠVP Název projektu anglicky: We create safe school climate Celkové způsobilé náklady projektu: ,65 Předpokládané datum zahájení projektu: 1. dubna 2013 Předpokládané datum ukončení projektu: 31. prosince 2014 Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 21 Projektem navazujeme na naše dobré zkušenosti ze vzdělávání v rámci Minimalizace šikany (MIŠ). Uvědomili jsme si, že problémy šikany jsou úzce provázány s vnímáním jinakosti a "problémovosti" dětí, že je zapotřebí soustavně a cílevědomě pracovat s klimatem školy a ovlivňovat jej směrem k pozitivnímu vnímání jinakosti (u žáků ale i u učitelů). Spojili jsme se proto s dalšími 4 školami v regionu s podobnou strana 3

4 zkušeností, abychom se mohli důkladně věnovat systematickému budování bezpečného klimatu na našich školách. Projekt se zaměřuje především na šíření myšlenky inkluzivního vzdělávání různými metodami a tím i integraci znevýhodněných žáků prostřednictvím budování pozitivního školního klimatu. Do projektu se zapojí minimálně 50 pedagogů a 762 žáků 5 základních škol. Na konci projektu budeme mít ve školách a v ŠVP zavedeny účinné způsoby pro práci s klimatem školních tříd (např. speciální aktivity na třídnických hodinách, projektové dny apod.). Konkrétně se jedná o tyto školy (počet učitelů/počet žáků): ZŠ Rožďalovice 11/150; ZŠ Zdice 20/400; ZŠ Stará Huť 6/52; ZŠ Čechtice 7/60; ZŠ Chraštice 6/10 Celkem se minimálně jedná o 50 učitelů a 762 žáků uvedených základních škol. Plánované klíčové aktivity: Číslo aktivity: 01 Příprava metodik, inovace ŠVP a síťování týmů Číslo aktivity: 02 Implementace nových postupů do výuky Číslo aktivity: 03 Proměna školního klimatu ruku v ruce s mediální výchovou Obě tyto žádosti bylo nutné podat do 26. července 2012 do hodin, což jsme stihli. Nyní musíme počkat, jak budou naše žádosti posouzeny, zda získáme dostatečný počet bodů k tomu, abychom se stali úspěšnými žadateli. Celková částka pro tuto výzvu v prioritní oblasti zvyšovaní kvality ve vzdělávání činí Kč a v prioritní oblasti Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami činí ,00 Kč. Konto žádosti naší školy v tzv. Benefitu 7 Protože provozovatel nebyl spokojen s tržbami z potravinového automatu, postupně došlo k jeho vyprázdnění a nakonec i k odstěhování. Tím jsme přišli o potravinový i nápojový automat a byl před námi úkol, abychom tuto situaci napravili. strana 4

5 Mateřská škola v základní škole Z důvodu rekonstrukce mateřské školy byl její prázdninový provoz kompletně přesunut do základní školy. Pro mnohé zaměstnance školy to byla vítaná změna, protože se v základní škole vařilo a bylo možné odebírat obědy. Na fotografiích je zachyceno zajištění pitného režimu před místností školní družiny, umístění malých stolků v učebně školní družiny, vytvořená ložnice v počítačové učebně a stoly pro malé strávníky ve školní jídelně. Z Krajského úřadu Středočeského kraje jsme obdrželi dva kompostéry, které využijeme při praktických činnostech spojených s péčí o školní zahradu. Připomenutí si, že se prostory školy o hlavních prázdninách malují, že je přemisťováno velké množství inventáře, aby bylo možné provést generální úklid i to, že se na nástěnkách objeví nová výzdoba. strana 5

6 Diplomy pro naše týmy Pampeliška a Kopretinka v soutěži Svět kolem nás. Záběry na kvetoucí ibišky před hlavním vchodem do budovy školy. Vše pozorně hlídají busty tří patronů školy zleva G. A. Lindner, J. A. Komenský a Jiří Melantrich z Aventina. Ukázka 21 kufříků pro žáky budoucí 1. třídy naší školy, které daroval Středočeský kraj. strana 6

7 Rekonstrukce žákovských šaten V základní škole pro nás největší akcí byla rekonstrukce žákovských šaten. Před několika lety bylo průzkumem mezi žáky školy zjištěno, že jejich největším přáním je mít vlastní šatní skříňku, do které by si mohli uložit osobní věci a kterou by si mohli zamknout. A toto přání se žákům pomalu začalo plnit. Již před mnoha měsíci jsme naplánovali umístění dvojskříněk a trojskříněk do prostor žákovských šaten. A dočkali jsme se a postupně se na chodbě v přízemí začaly zmíněné dvojskříňky a trojskříňky objevovat. Celkem bychom tak měli mít připravené skříňky pro 172 žáky. Ukázka šatních kójí před začátkem rekonstrukce. Dvě fotografie zobrazující dveře do šaten z chodby a dvě fotografie zobrazující vstup do šaten ze dvora. První den šly bourací práce hladce. Byla vybourána všechna okna a začalo se i s likvidací šatních kójí. strana 7

8 Pohled od levé strany šaten přes jejich průčelí ke straně pravé. Takový pohled na vnitřní prostory žákovských šaten nebylo možné spatřit řadu let. Pak se objevily porobetonové prefabrikáty na dozdění zdí k novým oknům. Průběžně se kolem šaten uklízelo a odvážel se nepotřebný vybouraný materiál. Otvory pro nová okna bylo nutné zmenšit, aby se do mezery mezi nimi vešly dvě řady šatních skříněk. strana 8

9 Dozděny byly i prostory ve spojovací chodbě z hlavní budovy. A nová okna již jsou nainstalována! Pohled zvenčí na nová okna v žákovských šatnách. A po oknech přišly na řadu rozvody elektřiny. Elektrorozvody pro nová světla a vypínače. strana 9

10 Zednické práce spojené se začištěním zdí u nově instalovaných oken. Prostory u nového elektrorozvaděče. Po vysekání nových rozvodů elektřiny a natažení kabelů došlo na jejich postupné omítnutí. Moment, kdy došlo k vybourání zadních vstupních dveří do šaten a kdy do nich byl řadu dní volný vstup. Při provádění zednických prací byly zahlazeny i díry po úchytech železných konstrukcí šatních kójí. strana 10

11 Netrvalo dlouho a byl zazděn rám nových vstupních dveří. Na instalaci dveří jsme si ale museli ještě počkat. Zednické práce rychle pokračovaly. Bylo třeba hlídat vytyčené časové termíny, protože jsme čekali na dokončení těchto prací, aby možné začít pokládat novou dlažbu. A ještě začištění zdí u oken a zazdění nových přívodů elektrické energie u nového rozvaděče na chodbě před šatnami. Po dokončení prací na elektrorozvodech bylo první prací na podlaze zasypání bývalého rozvodu páry, kterou se v dřívějších dobách škola vytápěla. strana 11

12 Nakonec byla odstraněna stará dlažba a podlaha byla připravena na vystěrkování a položení nové dlažby. A toto je závěrečný vzhled šaten. Jsme přesvědčeni, že se rekonstrukce povedla a že žáci budou v září při příchodu do školy příjemně překvapeni. Ještě snímek před dokončením kompletace elektrorozvaděče a ukázka podkladové vrstvy před finální úpravou zdí u schodů do šaten. A toto je pohled na dokončené úpravy povrchu zdí u zadního vchodu do žákovských šaten. strana 12

13 ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice - Prázdninový zpravodaj o činnosti školy: červenec a srpen 2012 Rekonstrukce mateřské školy Fotografie zachycující původní stav. Práce na rekonstrukci mateřské školy začaly na střeše. Tady zřejmě impuls k rekonstrukci mateřské školy začal důvodem byl problém s těsností střechy a následné zatékání do vnitřních prostor budovy školky. V loňském roce jsme rekonstruovali prostory toalet a teď byl ten pravý čas na rekonstrukci umyvárny. strana 13

14 A takhle to dopadlo se stavem umyváren v přízemí i v patře. Vnitřní prostory bylo nutné vyklidit nebo sestěhovat a přikrýt. Vlastními silami bychom zřejmě na vše nestačili, a proto jsme uvítali, že se do vyklízecích prací zapojili také pracovníci městského úřadu. Ale do stěhování části inventáře do budovy základní školy byly zapojeny také děti. strana 14

15 Jednou z prvních dodávek materiálu byly nové radiátory a měděné trubky. Okamžiky z vlastní výměny radiátorů ústředního topení. Výměna oken a dveří probíhala rychle. Hodně jsme si lámali hlavu s tím, jak rychle dojde k výměně okna na schodišti, aby do prostor mateřské školy nezateklo, ale naše obavy byly zbytečné. strana 15

16 Původní svody dešťové vody ze střechy nebyly v dobrém stavu. Následně se objevilo lešení a začalo zateplování budovy. Ale zateplování probíhalo podle plánu a my si říkali, že to vše do začátku nového školního roku stihneme. Pohled na postup prací na terase, balkonu i u hlavního vchodu do budovy. Uvnitř budovy se také pilně pracovalo, pozůstatky po malování jsou evidentní. strana 16

17 ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice - Prázdninový zpravodaj o činnosti školy: červenec a srpen 2012 A nové rozvody ústředního topení. A v hernách se stav vracel k možnému využití pro děti. Ukázka bojlerů a prací na zahradě. Vpravo je fotografie uschlého jehličnanu, který bude nutné bez zbytečných odkladů pokácet. Zde začátek nové cesty do objektu mateřské školy. Cedule u vstupu návštěvníkům přináší informaci o finanční podpoře Středočeského kraje. strana 17

18 Pohled ze zahrady na terasu pod balkonem. A pohled na sousední prostranství před provozem školní jídelny. Šatny u vstupu do budovy v přízemí. A ze šaten můžeme vstoupit do kanceláře vedoucí učitelky mateřské školy a do obou učeben v přízemí. Pohled na cestu do patra, kde si můžete si všimnout nové výzdoby. strana 18

19 Cesta do renovované herny v patře. Nově upravený balkon, na který je možný vstup z herny a detail na odvod dešťové vody. Pohled na novou střechu při jedné z prvních dešťových zkoušek. Přístup od zdravotního střediska a panské zahrady možné řešení zásobování provozu školní jídelny. V prostorách školní jídelny došlo k výměně oken a radiátorů. strana 19

20 Jedna z největších změn se týkala kotelny. Ta původní byla na lehký topný olej a její stav byl téměř havarijní. Novým topným médiem je zemní plyn a dohled nad běžným provozem přebírá od zřizovatele naše škola. V průběhu prací v mateřské škole využívaly děti prostory základní školy. A ještě děti z mateřské školy ve školní družině 1, školní družině 2 a fotografie z jejich vycházky do panské zahrady. V průběhu hlavních prázdnin došlo k přeinstalování umístěných hasicích přístrojů. Na fotografii vpravo je vidět držák dříve nevhodně umístěného hasicího přístroje. strana 20

21 Přípravný týden V pátek 24. srpna 2012 jsme zahájili tzv. přípravný týden školením BOZP a PO. V šatnách u sprch bylo nutné změnit upevnění věšáků na oblečení, protože bylo po ročním užívání značně poškozené. Problém byl vyřešen připevněním nové desky s věšáky na desku stávající. Také jsme zakoupili potřebná vybavení na plnění disciplín Rožďalovického desetiboje. Proto jsme objednali dvoje cvičné startovní bloky, šestero stopek, dvacet gymnastických švihadel a deset dvoukilogramových medicinbalů, z nichž tři byly plastové, tři byly gumové a čtyři byly z imitace kůže. Ještě čekáme na dodání čtyři laviček potřebných pro provádění shybů na šikmé lavičce. Jejich délka musí být 3,6 metru. strana 21

22 Před zahájením nového školního roku proběhlo v tělocvičně radikální přeuspořádání inventáře. Nápojový automat se vrátil na své původní místo. Jedná se ale o inovovaný typ, který spotřebovává menší množství elektrické energie. V závěru prázdnin dorazila do školy dodávka vybavení z projektu s naším pracovním názvem CLIL. strana 22

23 Výběrové řízení (resp. výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytnutí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku ve smyslu 18 odst. 3 a 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.) Na vyhlášení výběrového řízení v rámci projektu Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice jsme se dlouho připravovali a po několika odložení termínu jsme dne 3. srpna 2012 oslovili čtyři firmy: 1. AF OFFICE s.r.o se sídlem Charlese de Gaulla 629/5, Praha 6 2. C SYSTEM CZ a.s. se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno 3. Kenast s.r.o. se sídlem J. A. Komenského 258, Pečky 4. Comtex se sídlem T. G. Masaryka 179, Libáň. Z těchto čtyř firem se dvě firmy rozhodly zúčastnit výběrového řízení, které ve vypsaném termínu do 17. srpna do 12 hodin předložily své nabídky, a byly to firmy Kenast s.r.o. a C SYSTÉM CZ a.s. Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 20. srpna 2012 od hod. v budově Základní školy a Mateřské školy G. A: Lindnera Rožďalovice. Komise byla tříčlenná ve složení Mgr. Roman Kotlář, Mgr. Markéta Drobečková a Eliška Nováková. Posouzení nabídek se uskutečnilo dne 23. srpna 2012 v čase od hod. v budově Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. Komise byla tříčlenná ve složení Mgr. Roman Kotlář, Mgr. Markéta Drobečková a Eliška Nováková. Pořadí nabídek bylo následující: 1. Kenast s.r.o. se sídlem J. A. Komenského 258, Pečky se ziskem 98,2 bodu. 2. C SYSTEM CZ a.s. se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno se ziskem 91,9 bodu. Závěrem tedy bude dobré shrnout, že do školy bylo dodáno 8 notebooků s operačním systémem Windows 7 a kancelářským balíkem MS Office 2012, které budou předány do užívání příslušným tvůrcům metodických učebních materiálů, čtyři hlasovací zařízení po 24 terminálech, které budou umístěny do 4 kmenových učeben a síťová barevná laserová tiskárna, která bude umístěna v ředitelně. Ukázka kalendáře školy zpracovaného na školní rok 2012/2013. strana 23

24 Seminář pro pedagogické pracovníky z projektu Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice konaný dne 30. srpna 2012 Pro místo realizace druhého semináře jsme si vybrali naši školu a termín jsme zvolili v přípravném týdnu. Vedení semináře se ujala paní Jana Jílková. V evaluačním dotazníku účastníci semináře vyjádřili spokojenost s jeho průběhem i obsahem, a proto se domlouváme na termínu dalšího semináře. V úvodní části jsme se seznámili s dalšími možnostmi využití metody CLIL ve výuce a užitečná pro nás byla možnost si to také přímo vyzkoušet. Velmi cennou zkušeností byly osobní konzultace každého tvůrce metodických matriálů s lektorkou. Všichni využili příležitost a připravili si kromě již vytvořených materiálů i aktuální dotazy. Velmi potřebnou byla i možnost hlouběji a podrobněji se seznámit s vytvořenými metodickými materiály navzájem. V závěrečné části jsme se mohli seznámit s dalšími podklady a nápady do výuky. Stěžejní důraz byl položen na aktivitu v e-twinningu na webu V závěru nezbývá než konstatovat, že i tentokrát seminář splnil naše očekávání. Věříme, že se nám podaří využít poskytnuté inspirace k aktivnímu zapojení se do e-twinningových aktivit. Jako nejvhodnější téma nám připadá téma historie řemesel, které jsme si zvolili pro kalendář školy na školní rok 2013/2014. strana 24

25 Rožďalovický desetiboj Na červen bylo vypsáno plnění čtyř disciplín, kterými byly běh na 60 metrů, skok do dálky s rozběhem, shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut a skákání přes švihadlo po dobu 2 minut. Na červenec bylo vypsáno plnění tří disciplín, kterými byly hod 2 kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad, hod 150 g míčkem a běh na metrů. Na srpen bylo vypsáno plnění čtyř disciplín, kterými byly běh na 60 metrů, skok do dálky s rozběhem, kliky po dobu 2 minut a leh sedy po dobu 2 minut. Průběžné výsledky Rožďalovického desetiboje za leden až srpen 2012 Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut (výkonem je počet shybů) 10 bodů = 5 shybů; bodů = 104 shyby Popis: Opakované shyby a jejich upravená podoba na šikmé lavičce rozvíjí dynamickou sílu pletence ramenního, svalů ruky a předloktí. Plnění: Provádíme na šikmé lavičce a horní konec by měl být zavěšen 145 cm nad zemí (na standardních žebřinách odpovídá 10. příčce). K zajištění standardního klouzání po šikmé lavičce lze používat podložku o rozměrech cca 30 x 180 cm. Vhodné jsou např. polypropylénové materiály. Tabulka po 3. plnění v červnu 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 Miroslav Hůlek Filip Veselý David Büttner Vojtěch Vacek Jaroslav Klimeš Monika Nováková Ondřej Bartoš Romana Zvěřinová Kristína Beránková Nikola Homolková František Štěpánek ml Lenka Beránková Josef Buryan Eliška Nováková Lucie Beránková Jaromír Kafka Natalie Rysová Jiří Gabriel František Štěpánek st Valentina Vatamaniuc Kateřina Hůlková Andrea Truhlářová Alex Truhlář Nicole Součková Tomáš Burda Michaela Mikulová strana 25

26 Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut (výkonem je počet úplných přeskoků) 10 bodů = 30 přeskoků; bodů = 327 přeskoků Popis: Skákání přes švihadlo rozvíjí dynamickou sílu dolních končetin, částečně také břišních a zádových svalů, dále koordinaci a rytmus pohybů i orientaci v prostoru. Plnění: Skáče se čtyřmi stanovenými způsoby, každým z nich 30 sekund, a to ve stanoveném pořadí: Start 30 s: přeskoky snožmo s kroužením švihadla vzad s: přeskoky snožmo s kroužením švihadla vpřed s: přeskoky s kroužením skřižmo vpřed (vajíčko) s: přeskoky střídmonož (z nohy na nohu) s kroužením švihadla vpřed. Čas běží nepřetržitě. U všech stanovených způsobů lze skákat i s meziskokem. Tabulka po 3. plnění v červnu 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 Lenka Beránková Eliška Nováková Filip Veselý Kateřina Hůlková Romana Zvěřinová Jaromír Kafka Monika Nováková Magda Balogová David Büttner Jiří Gabriel Josef Buryan Patrik Pretl Ondřej Bartoš Natalie Rysová Lucie Beránková Vojtěch Vacek Tomáš Burda Alex Truhlář Jaroslav Klimeš Nicole Součková Michaela Mikulová Michal Paroulek Kristína Beránková Andrea Truhlářová František Štěpánek st Tomáš Beneš Nikola Homolková Valentina Vatamaniuc Jiří Suchomel strana 26

27 ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice - Prázdninový zpravodaj o činnosti školy: červenec a srpen 2012 Hod 2 kg medicinbalem (výkon v metrech s přesností na 0,10 m) 10 bodů = 3,00 metru; bodů = 17,85 metru Popis: Házení medicinbalem obouruč přes hlavu vzad rozvíjí výbušnou sílu zad, pletence ramenního a dolních končetin. Kromě soutěžní varianty hodu existují další odhodová cvičení, která můžeme využít pro zlepšování výbušné síly, např. spodním nebo horním obloukem vpřed. Plnění: Všichni hází medicinbalem o hmotnosti 2 kg. Vypadnutí nebo odskok ve směru hodu, tj. vzad, není chybou, ale doporučeným provedením. Tabulka po 3. plnění v červenci 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Roman Kotlář 1 17, Michaela Görnerová 5,9 203 Jan Froněk 2 18 Denisa Pleskotová 5, ,6 850 Josef Buryan 3 14, Nikola Homolková 5,5 176 Filip Veselý 4 13, Tomáš Burda 5,3 163 František Štěpánek st. 5 13, Kristína Beránková 5,0 143 Ondřej Bartoš 6 11, Michaela Mikulová 4,3 96 Adam Píri 7 11, Lucie Beránková 4,2 90 František Štěpánek ml. 8 11, Jiří Gabriel 4,0 76 David Büttner 3,6 9 11, Kateřina Hůlková 50 Jaroslav Klimeš 10 11, Michal Paroulek 3,5 43 Jaromír Kafka 11 9, Nicole Součková 3,0 9 Miroslav Hůlek 12 9, Vojtěch Vacek 2,1 0 Romana Zvěřinová Alex Truhlář 13 8, ,9 0 Monika Nováková Valentina Vatamaniuc 14 7, ,4 0 Eliška Nováková Natalie Rysová 15 7, ,3 0 Lenka Beránková Andrea Truhlářová 0,9 16 7, strana 27

28 Hod kriketovým míčkem (výkon je v metrech) 10 bodů = 5,00 metru; bodů = 79,25 metru Popis: Hod míčkem testuje dovednost házet. Uplatňuje se při ní výbušná síla svalů pletence ramenního, zad a dolních končetin. Plnění: Tři soutěžní hody lze absolvovat v řadě za sebou. Tabulka po 3. plnění v červenci 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 Ondřej Bartoš 67, Michal Paroulek 24, Roman Kotlář 65, Lucie Beránková 23, Jan Froněk 57, Kateřina Hůlková 22, Jiří Suchomel 56, Nikola Homolková 21, Jaroslav Klimeš 54, Monika Nováková 21, David Büttner 54, Michaela Görnerová 18, Miroslav Hůlek 48, Magda Balogová 16, Filip Veselý 42, Anna Andrašíková 15, Lenka Beránková 38, Alex Truhlář 14, Patrik Pretl 34, Nicole Součková 9, Romana Zvěřinová 34, Vojtěch Vacek 9, Tomáš Burda 33, Natalie Rysová 8, Jaroslav Rychtařík 28, Běh na metrů (výkon je v minutách) 10 bodů = 7:20; bodů = 3:13 Popis: Běh na metrů je zkouškou běžecké vytrvalosti, houževnatosti a psychické odolnosti. Plnění: Výkony se zapisují v minutách a sekundách s přesností na celé sekundy. Tabulka po 3. plnění v červenci 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 Roman Kotlář 3: Filip Kapal 4: Miroslav Hůlek 3: Kateřina Hůlková 5: Jaroslav Klimeš 3: Anna Andrašíková 5: Jiří Suchomel 4: Eliška Nováková 5: Filip Veselý 4: Alex Truhlář 5: Lenka Beránková 4: Filip Rejda 6: Tomáš Burda 4: Natalie Rysová 6: Nikola Homolková 4: Magda Balogová 6: Lucie Beránková 4: Vojtěch Vacek 6: Romana Zvěřinová 4: Michal Paroulek 6: Monika Nováková 4: Valentina Vatamaniuc 8: Patrik Pretl 4: Michaela Görnerová 8: Jaroslav Rychtařík 4: Nicole Součková 8:09 0 strana 28

29 Sprint 60 metrů (výkon je v sekundách) 10 bodů = 14,20 s; bodů = 7,65 s Popis: Sprintem je rozvíjena běžecká rychlost, výbušná i dynamická síla dolních končetin, koordinace pohybů ve velké rychlosti, frekvence pohybů, startovní reakce a akcelerace (zrychlování) pohybů. Plnění: Časy se měří ručně nebo elektronicky. Zapisovat a bodovat se budou vždy časy bez dalších úprav, a to i v případě ručního měření digitálními stopkami. Výkony měřené elektronicky (cílovou kamerou) budou bonifikovány 50 body. Tabulka po 3. plnění v srpnu 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 Ondřej Bartoš 8, Eliška Nováková 11, František Štěpánek ml. 8, Pavla Kalinová 11, Martin Holec 8, Jaromír Kafka 11, František Štěpánek st. 9, Lucie Beránková 11, Miroslav Hůlek 9, Řeháčková Lucie 11, Lenka Beránková 9, Kamila Čurejová 12, Romana Zvěřinová 9, Nicole Součková 13, Monika Nováková 9, Michal Paroulek 13, Nikola Homolková 10, Alex Truhlář 13, Tomáš Burda 10, Anna Andrašíková 13, Kristína Beránková 11, Andrea Truhlářová 19, Magda Balogová 11, Skok daleký s rozběhem (výkon je v metrech) 10 bodů = 1,00 m; bodů = 6,44 m Popis: Skákáním do dálky z rozběhu se rozvíjí výbušná i dynamická síla dolních končetin a také běžecká rychlost. Úspěch v této disciplíně do značné míry závisí na dovednosti koordinovat pohyby ve velké rychlosti při přechodu z rozběhu do odrazu. Plnění: Soutěžícím do 5. třídy a ve věkové kategorii nad 50 let se výkon měří k místu odrazu, ostatním k odrazové čáře. Tabulka po 3. plnění v srpnu 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 Ondřej Bartoš 4, Anna Andrašíková 2, František Štěpánek st. 4, Lucie Beránková 2, František Štěpánek ml. 3, Magda Balogová 2, Martin Holec 3, Řeháčková Lucie 2, Miroslav Hůlek 3, Pavla Kalinová 2, Romana Zvěřinová 3, Alex Truhlář 2, Lenka Beránková 3, Nicole Součková 2, Eliška Nováková 3, Kamila Čurejová 1, Tomáš Burda 3, Michal Paroulek 1, Monika Nováková 3, Andrea Truhlářová 1, Nikola Homolková 2, strana 29

30 Kliky po dobu 2 minut (výkonem je počet kliků) 10 bodů = 5 kliků; bodů = 74 kliky Popis: Opakované kliky zvyšují dynamickou sílu pletence ramenního, částečně také břišních a zádových svalů. Plnění: V rámci časového limitu lze měnit polohu dlaní. Všechny dívky, ženy, chlapci do 11 let a muži nad 60 let budou dělat jednodušší kliky (oporem o kolena, tzv. ženské kliky). Tabulka po 3. plnění v srpnu 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 Ondřej Bartoš Monika Nováková Lucie Beránková Alex Truhlář Jiří Gabriel Tomáš Červenka Adam Píri Anna Andrašíková Tomáš Burda Filip Veselý Miroslav Hůlek Vojtěch Vacek Josef Buryan Martin Holec Jaroslav Rychtařík Michaela Görnerová Eliška Nováková Michaela Mikulová František Štěpánek st Radka Burdová Kateřina Hůlková Barbora Červenková Filip Kapal Valentina Vatamaniuc Lenka Beránková Patrik Pretl Marie Muchová Tomáš Beneš David Büttner Nicole Součková Markéta Drobečková Natalie Rysová Petr Kapal Andrea Truhlářová František Štěpánek ml Adam Hora Romana Zvěřinová Michal Paroulek ml Michal Paroulek st Kristýna Beránková Jiří Suchomel Lukáš Drobeček Nikola Homolková Adam Janeček Petr Dušek Vendulka Čurejová Jaromír Kafka strana 30

31 Leh sedy po dobu 2 minut (výkonem je počet leh sedů) 10 bodů = 10 leh - sedů; bodů = 109 leh - sedů Popis: Opakované sedy z lehu na zádech s fixovanými kotníky zvyšují dynamickou sílu břišních a bedrokyčlostehenních svalů. Plnění: Výchozí poloha je leh na zádech s nohama pokrčenýma v kolenou do pravého úhlu, s fixovanými kotníky a rukama v týl, s lokty směřujícími po celou dobu cvičení vpřed. V horní krajní poloze se lokty dotknou nohou u kolen. Pánev zůstává stále na podložce (bez zvedání). Kritériem úplnosti je dotek nohou u kolen. Tabulka po 3. plnění v srpnu 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 František Štěpánek ml Ondřej Bartoš Filip Veselý Patrik Pretl Miroslav Hůlek Markéta Drobečková Jiří Suchomel Kristýna Beránková Tomáš Burda Andrea Truhlářová Lenka Beránková Barbora Červenková Adam Janeček Adam Hora Adam Píri Michal Paroulek ml Romana Zvěřinová Josef Buryan Martin Holec Filip Kapal Michal Paroulek st Michaela Görnerová Kateřina Hůlková Jaroslav Rychtařík Jaroslav Klimeš Petr Dušek Vojtěch Vacek Eliška Nováková František Štěpánek st Lukáš Drobeček Nikola Homolková Valentina Vatamaniuc Monika Nováková Tomáš Beneš Jiří Gabriel Michaela Mikulová Marie Muchová Jaromír Kafka Lucie Beránková Vendulka Čurejová David Büttner Radka Burdová Alex Truhlář Petr Kapal Tomáš Červenka Natalie Rysová strana 31

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Obsah: Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.dubna 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory, příspěvková

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel. 582 301 411, tel./fax 582 301 402 e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz www.rg.prostejov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, 435 13 Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více