Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav informatiky a aplikované matematiky Kristýna Kotrlová Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Aleš Keprt, Ph.D. Olomouc 2015

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené informační zdroje. V Olomouci dne:

3 Děkuji Mgr. Aleši Keprtovi, Ph.D. za jeho cenné rady a trpělivost při vedení bakalářské práce.

4 Obsah Úvod Systém vysokého školství v ČR Právní předpisy v oblasti školství v ČR Mezinárodní právní předpisy v oblasti školství Zřizovatelé škol a školských zařízení Školství jako odvětví veřejného sektoru a řízení VŠ Struktura školství Činnost vysokých škol Typy vysokých škol Veřejná vysoká škola Soukromá vysoká škola Státní vysoká škola Financování školství Financování z rozpočtu MŠMT Rozdělení finančních prostředků v resortu školství Systém financování VŠ Financování veřejných vysokých škol Financování státních vysokých škol Financování soukromých vysokých škol Zdroje financování soukromých vysokých škol Školné Investiční a neinvestiční dotace Výnosy z vlastní činnosti Doplňková činnost Ostatní zdroje Vlastní výzkum Výzkumné otázky Technika sběru dat Vyhodnocení výzkumných otázek Shrnutí

5 Závěr Anotace Literatura a prameny Seznam zkratek Seznam schémat Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh Přílohy

6 ÚVOD Předpokladem současného a budoucího ekonomického a společenského rozvoje každé země je vzdělaná populace. Ve vyspělých zemích dochází k růstu poptávky po vysoce vzdělané společnosti, schopné flexibilně reagovat na změny trhu práce a na zvyšování kvalifikačních předpokladů určitých profesí. Z toho důvodu má společnost eminentní zájem, aby byl umožněn rozmanitý a široký přístup ke vzdělání velkému počtu lidí. Čím více je ve společnosti vzdělaných lidí, tím lépe společnost může využít jejich potenciál, přičemž obvykle dochází i k rozvoji a rozmachu celé ekonomiky. Získání vysokoškolského vzdělání nám přináší stále ve větší míře sociální a ekonomické výhody, je spojeno se získáním lepšího zaměstnání a upevnění pozice s možností vyšších výdělků. Absolventi vysokých škol jsou na trhu práce nejvíce zaměstnáváni. V šedesátých letech byl Gary S. Becker kritizován za své myšlenky týkající se lidského kapitálu a vzdělání, které zařadil mezi poptávkové a nabídkové statky a v jeho analýze lidského kapitálu se s lidmi zachází jako se stroji nebo otroky. V současné době se o lidském kapitálu hovoří běžně, jak v sociálních vědách, tak i v médiích. 1 Proces hledání toho nejefektivnějšího vzdělávacího systému se neobjevuje jen v České republice, ale i v Evropě a to neustálým procesem optimalizace. Cílem školské politiky je nejen aktivita ve vzdělání a výchově, ale i snaha o efektivnější využití prostředků, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu. Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti. Mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. 2 Zákon o vysokých školách přijatý v roce 1998 byl velkým mezníkem v rozvoji vysokoškolského vzdělávání, umožnil vznik soukromým vysokým školám a přispěl k rozšíření nabídky vysokoškolského vzdělávání a diverzifikaci. K uskutečňovalo v České republice svoji vzdělávací činnost 26 veřejných, 43 soukromých a dvě státní vysoké školy. 3 Soukromé vysoké školy mají významné místo v našem vzdělávacím systému vzhledem k nedostačujícím kapacitám 1 Srov. BECKER, G. S., Human Capital, s POLIÁN, M., Organizace a činnost veřejné správy, s MŠMT, Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělání v České republice v roce 2013, s

7 veřejných vysokých škol. Poskytují rozšířenou nabídku oborů, studijních programů a otevřenější přistup k vysokoškolskému vzdělávání. Na studentu pak zůstává pouze volba, zda se rozhodne pro služby soukromé či veřejné vysoké školy, jaká jsou jeho kritéria a aktuální možnosti, co očekává od vybrané vysoké školy. Cílem bakalářské práce je charakterizovat systém vysokého školství v ČR, včetně zdrojů financování a dále zjistit, jaké jednotlivé zdroje financování využívají vybrané školy, jak je využito školné zaplacené studentem a jaké je procentuální vyjádření provozních nákladů. Práce je členěna do šesti kapitol, první kapitola je věnována právním předpisům souvisejícím se školstvím. Abych přiblížila strukturu vysokého školství v České republice, ve druhé kapitole se věnuji organizaci školství, činnostem vysokých škol a typům vysokých škol. Ve třetí kapitole analyzuji financování školství, čtvrtá kapitola popisuje systém financování vysokých škol a v páté kapitole se podrobněji věnuji zdrojům financování. Šestá kapitola je zaměřena na analýzu současného stavu vybraných soukromých vysokých škol v ČR. Při zpracování bakalářské práce vycházím z právních předpisů, které souvisí s danou problematikou, ze studia odborné literatury a z internetových zdrojů. 9

8 I TEORETICKÁ ČÁST 1 SYSTÉM VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR V České republice se považují vysoké školy za nejvyšší úroveň vzdělávací soustavy. Vysoké školy mohou nabídnout studijní bakalářské programy, magisterské, doktorské nebo také program celoživotního vzdělávání. Studium může být poskytováno formou prezenční, distanční nebo jejich kombinací. Dělíme je na státní, veřejné a soukromé, přičemž vysoké školy veřejné a soukromé spadají pod Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Státní vysoké školy spadají pod Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Jedna z hlavních podmínek pro přijetí k bakalářskému studiu je absolvování střední školy s maturitní zkouškou. Rovněž podmínkou pro přijetí na magisterské studium je dosažení bakalářského vzdělání. Pro přijetí na doktorské studium je třeba řádně ukončit studium magisterské. Od roku 1999 se na území ČR vyskytují také soukromé vysoké školy, které nabízejí vzdělávání především v bakalářských studijních programech. Bílá kniha je koncepční a strategický dokument, který stanoví, jakým směrem se má terciární vzdělávání v České republice vyvíjet v následujících deseti až dvaceti letech. 4 Je určena široké veřejnosti a aktérům terciárního vzdělávání, stanovuje směry a dílčí mantinely další práce, změny v oblasti vzdělávacích systémů, finanční spoluúčast studentů a nové koncepty řízení. Bílá kniha umožňuje vysokým školám a univerzitám poskytovat vzdělání světové úrovně, posiluje autonomii vysokých škol, umožňuje rozvoj sociálních a kulturních funkcí terciárního vzdělávání, posiluje zodpovědnost institucí a studentů za kvalitu učení. Prostřednictvím vývojových a výzkumných aktivit přispěje k vytvoření nových znalostí a také ke zvýšení potenciálu v rámci ekonomiky. 5 Terciární vzdělávání je pokračující studium po maturitní zkoušce na vyšších odborných školách, jazykových školách a na vysokých školách. Členění vysokých škol Dle typu studia: Univerzitní: uskutečňují všechny typy studijních programů, vědeckou, výzkumnou, uměleckou, vývojovou a další činnosti. 4 MŠMT, Bílá kniha, s Srov. tamtéž. 10

9 Neuniverzitní: uskutečňují především bakalářské studijní programy, vědeckou, výzkumnou, uměleckou, vývojovou a další činnosti. Vysoké školy tohoto typu nejsou členěny na fakulty. Dle kritéria vlastnictví: Státní: dělí se na vojenské a policejní, jsou financovány rozpočtem příslušného ministerstva. Veřejné: jsou zřizovány a rušeny zákonem. Soukromé: vznikají se státním souhlasem, jenž uděluje MŠMT ČR. 6 Počet veřejných a soukromých škol v ČR od Vysoké školy veřejné a soukromé Počet škol Tab. 1 Počet veřejných a soukromých škol od Zdroj: MŠMT, Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělání v České republice v roce Dle formy studia: Prezenční (denní studium): běžný typ studia založený na každodenní docházce studenta do vyučování. Kombinované studium: kombinace výhod distančního a prezenčního studia. Studenti docházejí na přednášky, na konzultace především o víkendech, studují samostatně, studium je vhodné při zaměstnání. Celoživotní vzdělávání: placené vysokoškolské vzdělávání, vhodné pro specifické, odborné školicí programy, vzdělávání při zaměstnání. Za určitých podmínek je možné přestoupit na bakalářské nebo magisterské studium. Zvýšením kvality vzdělávacích služeb a orientací na tvorbu absolventských sítí dochází k naplnění smyslu celoživotního vzdělávání a prodloužení doby dobrovolného produktivního uplatnění člověka na profesních trzích. 7 6 Srov. REKTOŘÍK, J., a kol., Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru, s SIMONOVÁ, N., České vysoké školství na křižovatce, s

10 1.1 Právní předpisy v oblasti školství v ČR Ústava České republiky je nejvyšším zákonem v oblasti školství, byla schválena a byla publikována ve sbírce zákonů ČR pod č. 1/1993 Sb.. Dalším zákonem je Listina základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku České republiky, která je publikována ve sbírce zákonů pod č. 2/1993 Sb., kde v článku 33 upravuje právo na vzdělání, dále v článku 15 odst. 1 a odst. 2 svobodu myšlení a vědeckého bádání. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, zřídil Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se řídí ostatní školy. Ve vysokém školství je základní právní úpravou zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon byl schválen v dubnu 1998 Parlamentem České republiky. Tento zákon umožnil od tohoto roku založit soukromé vysoké školy. Vysoká škola je právnickou osobou s vlastním majetkem, na který dohlíží a spravuje správní rada vysoké školy. Do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ) spadá rozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu pro jednotlivé vysoké školy. MŠMT uděluje souhlas o založení soukromé vysoké školy, kontroluje využití poskytnutých finančních prostředků. 1.2 Mezinárodní právní předpisy v oblasti školství Na základě mezinárodních právních aktů a dříve schválených dokumentů dochází k mezinárodní spolupráci a přiblížení se evropským zemím. V oblasti školství je ustanovena hlava VI., článek 76 a 77, kde se strany dohodly na spolupráci v technickém rozvoji a výzkumu. Strany budou taktéž spolupracovat v oblasti odborné přípravy a výchovy s cílem zvyšování odborné kvalifikace a vzdělanosti v České republice. 8 Lisabonská smlouva vydána úmluva o uznání kvalifikací, které se týkají vysokoškolského vzdělávání na evropském území, jejíž hlavním principem je uznání vysokoškolského diplomu. Sorbonnská deklarace vydaná společná deklarace o výstavbě Evropského systému vysokého školství, která apeluje na prostupnost studia, nutnost uzavírání nových mezinárodních smluv a důležitost kreditního systému. 8 Srov. MALACH, A., Budoucnost českého vzdělávání a školské zákony, s

11 Boloňská deklarace vydaná deklarace o vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, klade důraz na minimálně tříletý bakalářský stupeň studia, který umožňuje získat kvalifikaci, která je vhodná pro evropský trh práce a podporu evropské spolupráce Zřizovatelé škol a školských zařízení Školství je odvětvím veřejného sektoru, je spravováno a řízeno veřejnou správou odpovídající typu školy. Činnost veřejné správy je zaměřena na vytváření předpokladů pro fungování škol ve smyslu školského zákona. 10 Samosprávu ve školství vykonávají Obec nebo svazek obcí. Kraj. Školská rada. Státní správu ve školství vykonávají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Krajské úřady. Česká školní inspekce. Ústřední orgány státní správy, pokud to stanoví zvláštní zákon. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Ředitelé škol a školských zařízení. Školy a školská zařízení jsou nejčastěji zřizovány na úrovni regionálního školství jako právnické osoby, příspěvkové organizace, státní příspěvkové organizace hospodařící s finančními prostředky veřejných rozpočtů. Způsob financování škol se odvíjí dle typu jednotlivých zřizovatelů. 9 Srov. MŠMT, Národní zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <www.msmt.cz/uploads/areas_of_work/higher_education/narodni_zprava_09_cr.pdf> 10 POLIÁN, M., Organizace a činnost veřejné správy, s

12 Zřizovatelé škol a školských zařízení MŠMT. Kraje. Obce a svazky obcí. Fyzické, právnické osoby. Registrované církve, náboženská společenství. 11 Financování škol všech zřizovatelů upravuje základní právní norma zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školy zřízené MŠMT zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ČR, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR. Školy zřízené krajem zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Školy zřízené obcí zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Školy soukromé zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Školy církevní zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a o postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů. Zřizovatel může stanovit v rámci výše uvedených právních předpisů i další pravidla, které je vhodné uvést do zřizovací listiny Srov. REKTOŘÍK, J., et al., Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru, s Srov. tamtéž. 14

13 2 ŠKOLSTVÍ JAKO ODVĚTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU A ŘÍZENÍ VŠ Orgánem státní správy pro vysoké školství, výzkum, vývoj a pro vědní politiku je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. MŠMT odpovídá za celkový stav, rozvoj vzdělávací struktury a koncepci. Působnost na úseku vysokého školství vymezuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. MŠMT: Rozděluje a kontroluje využití finančních prostředků ze státního rozpočtu. Řídí vysoké školy při výkonu státní správy, poskytuje metodickou pomoc. Kontroluje hospodaření veřejných vysokých škol. Uznává zahraniční vysokoškolské vzdělání a kvalifikaci. Registruje vnitřní předpisy vysokých škol. Přiznává stipendia, která jsou hrazena ze státního rozpočtu Struktura školství MŠMT Přímo řízené organizace Kraje Obce Vysoké školy Veřejné vysoké školy Státní vysoké školy Soukromé vysoké školy Administrativa, výzkumné ústavy Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště, odborná učiliště, učiliště Vyšší odborné školy Školní zařízení Mateřské školy Základní školy Schéma 1 Struktura školství v ČR Zdroj: PILNÝ, J., Ekonomika veřejného sektoru, s Srov. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

14 2.2 Činnost vysokých škol Vysoké školy jsou nejvyšším článkem vzdělávací soustavy. Ve vědeckém, ekonomickém, sociálním a kulturním rozvoji společnosti plní jednu z hlavních úloh. Umožňují snadný přístup k vysokoškolskému vzdělání, k získání a rozvíjení profesní kvalifikace. Dle zaměření a typu nabízejí výzkumné, vývojové, vědecké, umělecké činnosti, další tvůrčí činnosti, snaží se rozvíjet dosažené poznání. Spolupracují s různými stupni samosprávy a státní správy, rozšiřují spolupráci s kulturní a podnikovou sférou. Připravují mladé lidi pro život, utvářejí společnost. Utvářejí vzájemné porozumění a kulturní rozmanitost. Jednou z hlavních výsad vysokých škol je právo přiznávat akademické tituly, konat habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem, konat akademické obřady a používat akademické insignie. Studenti na vysokých školách mohou zakládat různé skupiny a spolky, je zakázáno zakládat a organizovat politické strany Typy vysokých škol V České republice se od roku 1999 setkáváme s univerzitními a neuniverzitními vysokými školami. Univerzitní vysoká škola uskutečňuje studijní programy, provozuje výzkumnou, vědeckou, uměleckou činnost. Neuniverzitní vysoká škola uskutečňuje především bakalářské studijní programy, taktéž uskutečňuje vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost, není členěna na fakulty. Z hlediska zřizovatele právní formy rozlišujeme vysoké školy na veřejné, státní a soukromé Veřejná vysoká škola Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem, který stanoví též její název a sídlo. Sloučení, splynutí nebo rozdělení takové školy lze provést pouze zákonem. 15 Veřejné vysoké školy jsou zřizovány a rušeny dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje dělení vysokých škol, vznik, zánik, studijní programy, akreditaci. Systém bezplatného veřejného školství 14 Srov. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 15 POLIÁN, M., Organizace a činnost veřejné správy, s

15 funguje na veřejných vysokých školách, jsou financovány především ze státního rozpočtu a z rozpočtů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Veřejná vysoká škola sestavuje na kalendářní rok rozpočet finančních prostředků, který by měl být vyrovnaný. Po ukončení roku předkládá Ministerstvu školství vyúčtování, každoročně o své činnosti zpracovává výroční zprávu o hospodaření. Za závazky veřejné vysoké školy stát neručí. Veřejná vysoká škola je tvořena samosprávnými akademickými orgány univerzitní - akademickým senátem, rektorem, vědeckou radou nebo uměleckou radou. Neuniverzitní akademickou radou a disciplinární komisí. Další orgány jsou správní rada, kvestor Soukromá vysoká škola Od roku 1998 v České republice začaly působit soukromé vysoké školy, existenci umožnil zákon o vysokých školách. Soukromá vysoká škola - právnická osoba se sídlem nebo místem své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, která byla zřízena nebo založena podle práva některého z členských států Evropské unie a pokud MŠMT udělilo státní souhlas na základě stanoviska akreditační komise. Oprávnění soukromé vysoké školy je nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce. Státní souhlas pozbude platnosti, jestliže soukromá vysoká škola nezahájí vzdělávací činnost do dvou let od nabytí jeho právní moci. Vnitřní předpisy soukromé vysoké školy stanoví, které orgány vykonávají působnost podle příslušných zákonem stanovených částí zákona. 17 Soukromé vysoké školy působí jako akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo obecně prospěšné společnosti. Soukromá vysoká škola každý rok předkládá MŠMT výroční zprávu o činnosti, a pokud obdržela státní dotaci, předkládá výroční zprávu o hospodaření. 18 Usilování o akreditaci nových studijních programů, budování nové programové struktury studia je jedním z hlavních cílů soukromých vysokých škol Státní vysoká škola V České republice soustavu vysokého školství doplňují dvě státní vysoké školy Univerzita obrany v Brně a Policejní akademie v Praze. Státní vysoké školy jsou 16 Srov. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, POLIÁN, M., Organizace a činnost veřejné správy, s URBÁNEK, V., Financování vysokého školství, s

16 organizačními složkami státu a nemají právní subjektivitu. Univerzita obrany v Brně vojenská vysoká škola připravuje vojenské odborníky a profesionály, kteří působí ve sféře bezpečnosti, obrany státu dle potřeb armády České republiky a státní správy. Univerzita obrany je členěna na tři fakulty. Policejní akademie je státní vysoká škola univerzitního typu, která je členěna na dvě fakulty: fakulta bezpečnostního managementu a fakulta bezpečnostně právní. Připravuje, vzdělává odborníky pro bezpečnostní sbory a studují zde i studenti, kteří nejsou příslušníky těchto sborů. Počet přihlášených, přijatých a zapsaných na veřejné a soukromé vysoké školy od roku Vysoké školy veřejné a soukromé Počet přihlášených Počet, kteří se dostavili k přijímacímu řízení Počet přijatých Počet zapsaných Úspěšnost v % 77,20% 76,00% 74,50% 75,20% 75,70% Tab. 2 Počet přihlášených, přijatých a zapsaných na veřejné a soukromé vysoké školy od roku Zdroj: MŠMT, Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělání v České republice v roce 2013, s. 102 Dle tabulky je viditelný pokles zájemců o studium na soukromých a veřejných vysokých školách za rok 2009 a od roku , oproti roku 2010, kde došlo k nárůstu přihlášených, přijatých i zapsaných studentů. Dlouhodobě lze konstatovat, že dochází v České republice k poklesu zájmu o studium na soukromých a vysokých školách. 18

17 3 FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ 3.1 Financování z rozpočtu MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečuje z rozpočtu kapitoly 333 financování jednotlivých škol a školských úseků v regionech. V roce 2013 bylo vysokým školám vyplaceno z rozpočtu MŠMT včetně programu EU tis. Kč. Z této částky bylo tis. Kč, tj. 81, 2 %, poskytnuto jako neinvestiční finanční prostředky, tis. Kč jako prostředky investiční. 19 Finanční prostředky jsou poskytovány v rámci úseku na takzvané přímé náklady na vzdělávání pro školy, školská zařízení, která jsou zřizována obcemi, svazky obcí, kraji. Neinvestiční dotace poskytovány církevnímu a soukromému školství. Plně se zabezpečuje financování přímo řízených organizací. Z rozpočtu kapitoly 333 jsou poskytovány výdaje na dotace pro vysoké školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje účelové a institucionální prostředky na vývoj a výzkum, poskytuje finanční prostředky v oblasti tělovýchovy, sportovní reprezentace a mládeže. MŠMT se od roku 2004 zapojilo do projektů a programů společně s Evropskou unií, které jsou spolufinancované z Evropského sociálního fondu Rozdělení finančních prostředků v resortu školství Financování jednotlivých škol úzce souvisí se správou škol. Proto rozlišujeme: Regionální školství mimo vysokých škol. Přímo financované a řízené školství zejména vysoké školy. Ostatní přímo řízené organizace Česká školní inspekce. V České republice je převážná část školství financována z veřejných rozpočtů, ale také občané jsou ochotni participovat na financování školství. Z toho důvodu školství patří do veřejného sektoru mezi neziskové odvětví. Poskytování služeb je primárním úkolem školství, která kultivují lidský potenciál, dynamizují ekonomický růst. Školství a ostatní oblasti společenského života jsou velmi provázány, z toho důvodu dochází ve školství k mnoha změnám. 19 MŠMT, Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělání v České republice v roce 2013, s Srov. MŠMT, Ekonomika školství. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi> 19

18 Vysoké školy výdaje z rozpočtu kapitoly 333 MŠMT Výdaje na vysoké školy z rozpočtu kapitoly MŠMT Veřejné výdaje na vysoké školy celkem (tis. Kč) Neinvestiční výdaje (tis. Kč) Investiční výdaje (tis. Kč) Neinvestiční výdaje (%) Investiční výdaje (%) ,2 % 85,3 % 74,2 % 79,8 % 81,2 % 14,8 % 14,7 % 25,8 % 20,2 % 18,8 % Tab. 2 Vysoké školy výdaje z rozpočtu kapitoly 333 MŠMT Zdroj: MŠMT, Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělání v České republice v roce 2013, s. 15. Z rozpočtu MŠMT bylo v roce 2013 vysokým školám vyplaceno tis. Kč. Z této částky bylo poskytnuto tis. Kč, což činí 81,2 % na neinvestiční finanční prostředky a tis. Kč na prostředky investiční. Neinvestiční výdaje tvoří např. finanční prostředky na vzdělávací činnost, na doktorská stipendia, na fond vzdělávací politiky, na ubytovací stipendia, na sociální stipendia, na rozvojové programy, na zahraniční studenty, atd. Investiční prostředky byly poskytnuty na investiční potřeby vzdělávací činnosti, na projekty a na výzkum a vývoj Srov. MŠMT, Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělání v České republice v roce 2013, s

19 4 SYSTÉM FINANCOVÁNÍ VŠ Vysoké školy jsou financovány dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění společně se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. 4.1 Financování veřejných vysokých škol Veřejné vysoké školy jsou přímo financovány z rozpočtu MŠMT systémem ukazatelů a s využitím dlouhodobých záměrů, které se každoročně aktualizují. Dotace jsou poskytovány na realizaci programů celoživotního vzdělávání, na realizaci akreditovaných studijních programů, na výzkumnou, vědeckou, vývojovou, uměleckou či jinou tvůrčí činnost a na rozvoj veřejné vysoké školy. Veřejné vysoké školy mohou obdržet i dotace na stravování a ubytování studentů. 22 Dle zákona je v České republice vysokoškolské vzdělání bezplatné, studenti tedy školné neplatí. Vysoké školy mohou vybírat poplatky, spojené s přijímacím řízením, související s překročením délky studia a za studium v cizím jazyce. Výdaje školy lze rozdělit na kapitálové výdaje, sloužící k nákupu a zhodnocení majetku a na běžné výdaje určené na provoz školy. MŠMT z rozpočtu přispívá na programy školy, které jsou spolufinancovány Evropskou unií. Výzkum a vývoj na vysokých školách je financován zvlášť. Veřejné vysoké školy hospodaří dle předem schváleného rozpočtu, který je sestaven na kalendářní rok, po ukončení je provedeno vyúčtování, které škola předkládá MŠMT v určeném termínu. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Veřejné vysoké školy o své činnosti každoročně vypracovávají výroční zprávu o hospodaření. Důležitým orgánem veřejné vysoké školy je správní rada. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla veřejná škola zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření s jejím majetkem. 23 Příjmy rozpočtu veřejné vysoké školy Poplatky spojené se studiem. Dotace ze státního rozpočtu. Výnosy z majetku. 22 PEKOVÁ, J., a PILNÝ, J., Veřejná správa a finance veřejného sektoru, s POLIÁN, M. Organizace a činnost veřejné správy, s

20 Výnosy z doplňkové činnosti. Příjmy ze státních fondů, rozpočtů obcí a jiných příjmů ze státního rozpočtu. Příjmy z darů a dědictví. Dotace veřejné vysoké škole je podle zákona o vysokých školách poskytována na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou tvůrčí činnost a na rozvoj veřejné vysoké školy. 24 Fondy vytvářené veřejnou vysokou školou Stipendijní fond. Fond odměn. Fond reprodukce investičního majetku. Rezervní fond na krytí ztrát v následujících účetních obdobích. Fondy veřejných vysokých škol jsou tvořeny z hospodářského výsledku po zdanění, fond reprodukce investičního majetku je tvořen z odpisů nehmotného a hmotného majetku, stipendijní fond je tvořen z poplatků, které jsou spojené se studiem. Veřejné vysoké školy jsou povinny užívat majetek k plnění úkolů ve své vědecké, vzdělávací a umělecké činnosti. K doplňkové činnosti jej může využívat v souladu se zákonem o vysokých školách, čímž nesmí být narušena kvalita, rozsah a dostupnost činností, ke kterým byla veřejná vysoká škola zřízena. Stát za závazky veřejné vysoké školy neručí Financování státních vysokých škol Státní vysoké školy jsou financovány a spravovány příslušnými ministerstvy, jsou organizačními složkami státu a nemají právní subjektivitu, vysokoškolská samospráva je omezena. Práva a povinnosti, která u ostatních vysokých škol přísluší MŠMT, u těchto škol vykonává ministr obrany či ministr vnitra. Mezi státní vysoké školy patří policejní a vojenská vysoká škola. Univerzita obrany je organizační složkou státu Ministerstva obrany ČR financované ze státního rozpočtu z kapitoly ministerstva 24 REKTOŘÍK, J., a kol., Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru, s Srov. PEKOVÁ, J., a PILNÝ, J., Veřejná správa a finance veřejného sektoru, s

21 obrany, Policejní akademie je organizační složkou státu financované z kapitoly ministerstva vnitra Financování soukromých vysokých škol Dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění je soukromá vysoká škola právnickou osobou se sídlem v České republice, pokud jí MŠMT udělilo souhlas a získala oprávnění. Soukromá vysoká škola je povinna zajistit dostatek finančních prostředků pro vzdělávací, výzkumnou, vědeckou, uměleckou a jinou tvůrčí činnost. V roce 2013 soukromé vysoké školy obdržely na svou činnost celkem tis. Kč. neinvestičních prostředků. Tato částka obsahuje dotace na sociální stipendia a na ubytovací stipendia v celkové výši tis. Kč (35 škol z celkového počtu 44 soukromých vysokých škol). 27 Soukromé vysoké školy jsou tedy především financovány z vlastních zdrojů. Poplatky, které jsou spojené se studiem na soukromé vysoké škole, si daná škola stanoví sama ve svém vnitřním předpise. MŠMT může poskytnout soukromé vysoké škole dotace, pokud působí jako obecně prospěšná společnost. Dotace jsou poskytovány na uskutečnění akreditovaných studijních programů, programů celoživotního vzdělávání, s nimi spojenou výzkumnou, uměleckou, vědeckou a jinou tvůrčí činnost či na stipendia. Podmínky poskytování dotací, užití, zúčtování je řízeno obecnými předpisy pro nakládání s prostředky státního rozpočtu. Výše dotace je určena na základě: Počtu studentů, dosažených výsledků ve vzdělávací, výzkumné, vědecké, vývojové, umělecké či další tvůrčí činnosti a její náročnosti. Typu akreditovaných studijních programů a jejich finanční náročnosti. Dlouhodobého záměru MŠMT. Dlouhodobého záměru soukromé vysoké školy. 28 Na soukromé vysoké škole je studium placené. Soukromá vysoká škola ve svém vnitřním předpise stanoví poplatky spojené se studiem. Školné tvoří převážnou část příjmů soukromé vysoké školy. Dalšími příjmy jsou příjmy z darů, grantů, dotací, z doplňkové činnosti a z poplatků za přijímací řízení. 26 REKTOŘÍK, J., a kol., Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru, s MŠMT, Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělání v České republice v roce 2013, s Srov. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Správa na úseku školství

Správa na úseku školství Správa na úseku školství ústavně zakotvené právo na vzdělání (bez ohledu na státní příslušnost) v čl. 15 a čl. 33 LZPS negativně = odstranění překážek pozitivně = povinnost státu zajistit vzdělání u vysokých

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Veřejná správa školství

Veřejná správa školství Veřejná správa školství Ústavní základy Ústavním základem správně právní úpravy českého školství jsou zejména ustanovení čl. 33 Listiny základních práv a svobod a článku 15 odst. 1, odst. 2 téhož ústavního

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Diplomová práce. Bc. EVA KAPROVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Diplomová práce. Bc. EVA KAPROVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. EVA KAPROVÁ Financování regionálního školství Olomouc 2014 Vedoucí práce: JUDr. Zdenka Nováková,

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník Výroční zpráva o hospodaření Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 2013 Předkládá: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan Vypracoval: Ing. Pavel Šturma tajemník 2 Obsah: 1. Úvod... 4 2. Neinvestiční

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 296 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 49. schůze ze dne 29. září 2005 ve věci návrhu poslanců Michaely

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Purkyňova 12/1654, 746 01 Opava Identifikátor

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

ZŘIZOVATELSKÁ SMLOUVA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

ZŘIZOVATELSKÁ SMLOUVA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY ZŘIZOVATELSKÁ SMLOUVA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY Společnost: VÍTKOVICE, a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sídlo: Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, PSČ

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 4.11.2011 Pravidla hospodaření Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 563/2004 ve znění 82/2015 (účinnost května 2015) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I.

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I. Směrnice kvestora č. 1/2015 Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku 2016 Článek I. Obecná pravidla užití státní dotace na specifický výzkum

Více