JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ"

Transkript

1 LL 13 / 2008 STRANA 1 13 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 27. června 2008 Cena 25 Kč DNES S BAREVNOU PŘÍLOHOU LÉTO JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ Rozhovor s Miroslavem Krskem čtěte na str. 19. LETNÍ PŘÍLOHA Představujeme kostely lanškrounského regionu Výstava psů str Čermenské slavnosti Str. 12 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a Foto: F. Teichmann Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 13 / 2008 Rada města jednala dne Finanční záležitosti: RM projednala závěrečný účet města La za rok 2007 včetně zprávy o vý sledku přezkoumání hospodaření a do poručuje ZM schválit závěrečný účet města La bez výhrad. O: Ing. Renáta Krčová, ved. FO RM doporučuje ZM schválit roz počtová opatření v položkách O: Ing. Renáta Krčová, ved. FO Veřejná podpora: RM projednala žádosti os Centrum pro zdravotně postižené Pardubic kého kraje o finanční příspěvek na Sportovní hry pro zdravotně posti žené a rozhodla poskytnout veřejnou podporu dle Pravidel ve výši Kč 3.000,. T: ; O: Ing. Lenka Mačátová, ref. KSaT Veřejné zakázky: RM rozhodla přidělit veřejnou za kázku malého rozsahu na služby Pro jektové dokumentace a energetické au dity zateplování budov La firmě DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s r.o., Modřice za podmínek uvedených v nabídce ve výběrovém řízení. T: (podpis smlou vy o dílo) O: J. Zatloukal, ref. IO Madoret: RM projednala žádost ředitele po ŠJM La o vyslovení souhlasu se stra vováním žáků základních škol o prázd ninách 2008 za stejných finančních podmínek jako v době školního vyučování. RM souhlasí s navržený mi finančními podmínkami stravování o prázdninách. T: ; O: J. Karlík, ředitel příspěvkové organi zace ŠJM RM v souvislosti s prodejem podni ku ŠJM, s.r.o., příspěvkové organi zaci (po) ŠJM La, B. Smetany roz hodla ukončit s obchodní společností ŠJM, s.r.o., nájem budovy občanské vybavenosti čp. 493 na ulici B. Sme tany, nájem nebytových prostor v I. podzemním podlaží a I. nadzemním podlaží budovy občanské vybave nosti bez čp./če. na ulici Dobrovského v části obce ŽP a nájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží bu dovy občanské vybavenosti čp. 80 na nám. J. M. Marků, a to dohodou ke dni O: J. Krejčová, ved. OŠK a JUDr. H. Vágnerová, ved. OPPSMM RM rozhodla předat po ŠJM La, B. Smetany se sídlem B. Smetany 493, La ŽP do správy k vlastnímu hospo dářskému využití budovu občanské vybavenosti čp. 493 na ulici B. Sme tany, v části obce ŽP na stpč. 1092, teplovodní kotle (které jsou součástí budovy) a stpč zast. plocha ke dni T: ; O: J. Krejčová, ved. OŠK RM rozhodla poskytnout jako vý půjčku po ŠJM La, B. Smetany se sídlem B. Smetany 493, La ŽP, ode dne nebytové prostory nacházející se v I. podzemním podlaží a v I. nadzemním podlaží budovy občanské vybavenosti bez čp/če na stpč na ulici Dobrovského, v čás ti obce ŽP, k.ú. La a poz. stpč. č. 3217, části pozemkových parcel č. 3169/29, č. 3169/1 a č. 3168/3 a nebytové prosto ry nacházející se v I. nadzemním pod laží budovy občanské vybavenosti čp. 80 na stpč. 118/1 na nám. J. M. Mar ků, v části obce VM, a poz. stpč. 118/ 2 a stpč. 118/1. RM souhlasí s uzav řením smlouvy o výpůjčce dle předlo ženého návrhu. T: ; O:J. Krejčová, ved. OŠK RM doporučuje ZM La schválit změ nu zřizovací listiny po ŠJM La, B. Smetany s účinností od dle předloženého návrhu. O: J. Krej čová, ved. OŠK Pravidla: RM projednala návrh Pravidel o pro deji nemovitostí z vlastnictví města a doporučuje ZM předložená pravid la schválit. Smlouvy: RM se seznámila se splněním pod mínky ujednané v čl. IV odst. 3. Do datku č. 2 ke Smlouvě o uzavření bu doucí kupní smlouvy ze dne uzavřeném mezi městem La jako budoucím prodávajícím a společností EUBE, a.s., Praha jako budoucím ku pujícím, tj. výstavbou I. etapy a byto vého domu A 1 ve stanovené lhůtě. RM rozhodla pověřit správou areálu koupaliště společnost Technické služ by La, s.r.o., a to od za stej ných podmínek, jaké byly sjednány ve Smlouvě o správě nemovitostí ze dne s předchozím správ cem. RM souhlasí s uzavřením pří slušné smlouvy. T: (zpra cování příslušné smlouvy); O: JUDr. H. Vágnerová, ved. OPPSMM RM se seznámila s návrhem aktua lizované smlouvy o nájmu zeměděl ských pozemků a k. ú. Žichlínek mezi Městem La a Zemědělsko obchod ním družstvem Žichlínek, rozhodla předmětnou smlouvy uzavřít od T: (zaslání vý pisu z usnesení RM, podepsání smluv); O: Bc. K. Gregorová, ref. OPPSMM RM projednala žádosti o zřízení zá stavního práva ve prospěch Raiffei senbank, a.s., a o rozšíření osoby ku pujícího v kupní smlouvě k domu čp. 37 na stpč. 29 a k poz. stpč. 29, VM, ulice S. Čecha, k. ú. La a doporučuje ZM žádostem vyhovět, zřízení zástav ního práva k uvedeným nemovitostem povolit a na straně kupujícího uvést manžela žadatelky. Vyhláška daň z nemovitostí: RM doporučuje ZM La vydat obec ně závaznou vyhlášku Města La o sta novení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, a to ve variantě č. 2 dle důvodové zprávy. O:JUDr. H. Vág nerová, ved. OPPSMM Prodeje nemovitostí: RM projednala žádost Tomáše Čer nohouse, La o koupi části poz. ppč. 1607/5 v areálu společnosti Technic ké služby La, s.r.o., a doporučuje ZM uvedenou část poz. ppč. 1607/5 neprodávat (poz. přiléhající k severní hranici stávající myčky aut). RM projednala žádost o koupi části poz. ppč. 1341/5 v k.ú. DT a dopo ručuje ZM prodat žadateli předmět nou část uvedeného poz. o výměře cca 350 m 2 za jednotkovou cenu plat nou ke dni prodeje s připočtením ná kladů města spojených prodejem s tím, že majetkový převod se uskuteční po dokončení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území DT. T: dvou měsíců po dokončené KPÚ v k.ú. DT; O: J. Švarc, ref. OPPSM (zbyt kový pozemek na konci DT směrem k lakovně, přiléhající ke stavebnímu pozemku žadatele) RM se seznámila se žádostmi o kou pi bytové jednotky č. 6 v domě čp. 153, OP, Nádražní ulice, La a doporučuje ZM prodat uvedenou jednotku v draž bě práva uzavřít kupní smlouvu s tím, že prezenční listina účastníků dražby bude uzavřena dva pracovní dny před jejím konáním. RM projednala žádost o koupi části poz. ppč. 972/40 a doporučuje ZM předmětný poz. do vyřešení nového územního plánu neprodávat (pod hrází Dlouhého rybníka). Pronájmy nemovitostí: RM projednala žádost Lukáše Tom ka, Jablonné nad Orlicí o pronájem areálu městské tržnice a rozhodla žádosti nevyhovět. Bezúplatný převod nemovitostí: RM projednala žádost Pardubického kraje o bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví města do majetku Pardu bického kraje za podmínek dle návrhu příslušné smlouvy o bezúplatném pře vodu budovy s čp. 140 na poz. stpč. 43/3 a poz. stpč. 43/3 v užívání Základ ní školy La, náměstí Aloise Jiráska čp RM doporučuje ZM schvá lit bezúplatný převod uvedených ne movitostí z majetku města do vlast nictví Pardubického kraje za podmí nek uvedených v návrhu smluv o bez úplatném převodu. Doprava ve městě: RM projednala žádost společnosti Stavební, a.s., La o umístění doprav ního značení v ul. Jungmannova, schva luje úpravu dle přiloženého návrhu a ukládá tajemníkovi dopravní komise odpovědět žadateli. T: ; O: J. Škarka, tajemník dopravní komise RM projednala žádost o umístění dopravního značení na Pivovarském náměstí, schvaluje úpravu dle při loženého návrhu a ukládá IO zajistit stanovení a instalaci dopravního zna čení. T: ; O: Ing. Ladislav Urban, ved. IO RM projednala žádost občanského sdružení Tělovýchovná jednota La, oddíl lyžování o umístění dodatkové tabulky na příjezdové komunikaci ke sjezdovce, nesouhlasí s navrženou úpravou a ukládá tajemníkovi do pravní komise odpovědět žadateli ve smyslu jednání RM. T: ; O: J. Škarka, tajemník dopr. komise RM odvolává na vlastní žádost Ing. Františka Pasteru z dopravní komise. T: (zaslání výpisu z usne sení RM a poděkování starosty) O: J. Škarka, tajemník dopravní komise Souhlasy s užíváním majetku města: RM projednala žádost o souhlas s po volením novostavby chaty na poz. ppč. 1174/12 v ochranném pásmu lesa, kte rý je v majetku města La, a s umístěním stavby dle návrhu žadatele nesouhlasí. Prodej drobného majetku města: RM rozhodla o prodeji drobného dlou hodobého hmotného majetku v po řizovací hodnotě Kč , společ nosti Městský bytový podnik La, s.r.o., a ukládá ved. KSaT zajistit uzavření kupní smlouvy. T: (zajiště ní podpisu kupní smlouvy); O: Ing. P. Brejšová, ved. KSaT Zavedení kamerového systému: RM projednala zprávu o podmín kách provozu městského dohlížecího kamerového systému v La (dále jen MDKS ) a ukládá veliteli městské policie předložit správci rozpočtu ná vrh rozpočtového opatření k zajištění provozu MDKS v roce 2008 a v návr hu rozpočtu městské policie roku 2009 kalkulovat potřebné navýšení pro středků související s provozem MDKS. RM doporučuje ZM projednat zprá vu o podmínkách provozu MDKS, ga rantovat potřebné navýšení rozpočtu městské policie pro rok 2008 a pro rok T: (předložení návrhu rozpočtového opatření správci rozpočtu navýšení mzdových a pro vozních prostředků městské policie v roce 2008) a (předlože ní návrhu rozpočtu 2009) O: Jan Schlegel, velitel městské policie Sociální služby: RM schvaluje s účinností od nová bodová kritéria pro příjem klientů do Domova pro seniory. T: (zveřejnění kritérií); O:Ing. Milan Minář, ředitel příspěv kové organizace Sociální služby La Nárokování úhrady údajných nákladů: RM projednala dopisy Ing. J. Škva řila ze dne , a ze dne a doporučuje ZM žádosti Ing. J. Škvařila nevyhovět a neuhradit mu jím nárokované nákla dy spojené s údajným zprostředko váním prodeje bývalého Pivovaru. O: JUDr. H. Vágnerová, ved. OPPSMM Použité zkratky: OPPSMM odbor právní, přestupků a správy majetku města, KSaT kancelář starosty a tajemníka, IO investiční odbor,ošk odbor školství a kultury, La Lanškroun, RM Rada města, ZM Zastu pitelstvo města, poz. pozemek, ref. referent, ved. vedoucí, O odpovídá, T termín realizace usnesení, OP Ostrovské Předměstí, ŽP Žichlínské Předměstí, VM Vnitřní Město. Všechny uvedené pozemky se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území La. Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

3 LL 13 / 2008 NEJEN Z RADNICE STRANA 3 Sloupek starosty Své projekty připravují obce Lanš krounska nejen samostatně, ale ně které chystají i společně. Nejdále je příprava výstavby rozhledny na Ma riánské hoře. Technická dokumenta ce je již téměř hotova. Zbývá ještě to, co zdaleka není formalitou získat souhlasná vyjádření příslušných in stitucí a orgánů. Se stavbou rozhled ny v blízkosti kostela nemá problém katolická církev ani vlastníci okolních pozemků, a tak doufejme, že její vý stavbu nezhatí některý přehnaně hor livý státní úředník. Další společnou akcí by mohly být nové autobusové zastávky. Ty stáva jící jsou mnohdy v dezolátním stavu, nezřídka odpuzujícího vzhledu, a vý stavba moderně řešených zastávek s určitým jednotícím prvkem by mo hla přispět k vyšší kultuře cestování i k lepšímu vzhledu našeho města a okolních obcí. V současné době hle dají starostky a starostové obcí Lanš krounska shodu v tom, jak by tyto ve řejné stavby měly vypadat. Většina z nich by ráda dala přednost origi nálnímu architektonickému řešení před unifikovanými přístřešky, na druhou stranu je nutno zvážit poři zovací náklady, protože žádná obec nemá peněz nadbytek. Největším společným projektem, o kterém mezi sebou ve svazku obcí Lanškrounska jednáme, je příprava protierozních a protipovodňových opatření v povodí Moravské Sázavy. Mne osobně těší, že odpovědnost za tuto oblast si uvědomují nejen všichni zástupci obcí a státu, ale hlásí se k ní i správci toků a zemědělci. To, že jsme se při hospodaření s vodou v krajině vzdálili přírodnímu, tedy normální mu režimu, nás nyní stojí nemalé úsilí a leckdy i peníze. Výsledkem první e tapy tohoto projektu, která by měla být dokončena ještě letos, bude ana lýza celého území včetně návrhů opa tření. Předmětem šetření budou všech ny pozemky v území, protože chceme řešit nejen povodňové nebezpečí, ale i záplavy z přívalových dešťů a erozi půd. Očekáváme, že navržená opatře ní nebudou obsahovat jen dnes tak módní suché poldry, ale že tam bu dou i méně finančně náročné záleži tosti. Třeba konkrétní návrhy, jak vo du v naší krajině zadržet například obnovou zaniklých rybníčků, kterých v naší krajině bývalo dříve mnohem víc. Samostatnou kapitolou budou návrhy na změnu způsobu hospoda ření na některých plochách tedy opatření, která nevyžadují žádné in vestice, ale jsou podmíněna pochope ním vlastníků pozemků či těch, kteří na nich hospodaří. To jsou jen některé z množství plá nů na zkvalitnění života v našem mik roregionu, které ve svazku obcí Lanš krounsko připravujeme. Lze si jen přát, abychom na ně ještě získali potřebnou finanční podporu, ať z krajské, ná rodní či evropské úrovně. Ing. Martin Košťál Oznámení o uzavření lanškrounských mateřských škol: V době letních prázdnin (od 30. června do 29. srpna 2008) budou lanš krounské mateřské školy uzavřeny v těchto termínech: Mateřská škola Lanškroun, Žižkova 365: od 30. června do 1. srpna 2008, v době od 30. června do 17. července zajišťuje náhr. provoz MŠ Wolkerova 85; Mateřská škola Lanškroun, Wolkerova 85: od 21. července do 22. srpna 2008, v době od 4. srpna do 22. srpna zajišťuje náhradní provoz MŠ Žižkova 365; Mateřská škola Lanškroun, Na Výsluní 312: od 30. června do 1. srpna 2008, v době od 30. června do 17. července zajišťuje náhr. provoz MŠ Vančurova 87; Mateřská škola Lanškroun, Vančurova 87: od 21. července do 22. srpna 2008, v době od 4. srpna do 22. srpna zajišťuje náhradní provoz MŠ Žižkova 365; Základní škola a Mateřská škola Lanškroun, Dolní Třešňovec: od 14. čer vence do 15. srpna V době od 21. července do 1. srpna budou uzavřeny všechny lanškrounské mateřské školy. Jitka Krejčová, odbor školství a kultury Omezení provozu na obecním živnostenském úřadě Provoz na obecním živnostenském úřadě bude od středy 25. června od hod. do úterý 1. července do 6.00 hod. částečně omezen. Živnostenské listy(žl) nebude možné vydávat tzv. na počkání (během 4 5 dní, zákonná lhůta 15 dnů pro vydání ŽL bude samozřejmě dodržena) a nebude možné nahlížet do živnostenského rejstříku a vydávat z něj výpisy. Masivní změna živnostenského zákona si vyžádala i obměnu programového zázemí IS RŽP (informační systém registru živnostenského podnikání), roz sáhlé zásahy do databází (např. všechny živnosti volné se od sluču jí do jedné jediné živnosti) a v zájmu dosažení korektních změn bylo v uvede ných termínech rozhodnuto o odstávce celého IS RŽP. V těchto dnech se pře ruší veškerý transfer dat mezi pracovními stanicemi úřadu a IS RŽP. Možnost podnikatelů uskutečňovat veškerá podání (ohlašování ŽL, přerušení provozo vání živnosti, provozovny, odvolání, námitky a návrhy do probíhajícího správního řízení, žádosti o koncese atd.) zůstává samozřejmě nedotčena. Výpisy z živnostenského rejstříku z části veřejné lze získat na pracovištích Czechpoint. Veškeré podnikatelské veřejnosti se omlouváme. Josef Havliš Strategický plán rozvoje města Lanškrouna Od února letošního roku pracují zaměstnanci městského úřadu na tvorbě zásadního strategického dokumentu města Strategického plánu rozvoje města Lanškrouna. Pod vedením Ing. Luďka Tesaře (odborný konzultant pro rozvoj samospráv, projektový manažer dle standardu IPMA a držitel akreditace ECDL) připravili situační analýzu města. Z těchto podkladů a na základě jednání s radou města byla vytvořena SWOT analýza a následně pak navržena vize města, strategie a jednotlivé cíle. První pracovní verze dokumentu je připravena. Na svém příštím jednání by se tímto dokumentem měla zabývat i strategická komise rady města. Občany města tímto vyzýváme, aby si dokument důkladně prostudovali a případné připomínky a doplnění doručili vedoucí kanceláře starosty a ta jemníka (stačí e mailem na adresu uvedenou pod článkem) do Pracovní verze je plánu zveřejněna na oficiálním městském webu a zpří stupněna v kanceláři informací městského úřadu. Upravená verze textu bude radě města předložena na jednání dne s předpokládaným následným předložením tohoto dokumentu členům za stupitelstva k projednání dne Adresa: Město Lanškroun, Petra Brejšová, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun; e mail: 2. kolo podávání žádostí o veřejnou podporu kultura Město Lanškroun vyhlašuje 2. kolo podávání žádostí o veřejnou podporu z kapitoly 3.2 Podpora kultury dle Pravidel pro poskytování veřejné podpory grantů a příspěvků z rozpočtu města Lanškroun. Cíle a zaměření oblasti podpory: činnost v oblasti kulturních aktivit mládeže i dospělých, oživení kulturních aktivit v centru města. Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby. Podávat žádosti lze do Bližší informace na adrese: lanskroun.cz/mestsky urad/ informace/skolstvi a kultura/ Jitka Krejčová, odbor školství a kultury Všichni dojeli do cíle V neděli si příznivci auto a motoveteránů provětrali svoje miláčky. V areálu bývalého AMK se sešlo 14 motocyklů a 5 automobilů. Od mopedů po motorky z třicátých let. Kolonu doplnily tři krásné Škody Felicia, Tatra 57 a terénní UAZ. Řidiče Ráďu jsme si dobírali, že bude sloužit jako odtahovka, ale to nebylo potřeba. Rychlost jízdy udávaly mopedy, tak bylo dost času si prohlédnout krásnou krajinu. A trasa? Přes náměstí, Žichlínek, Rychnov, potom zastávka na kávu na letišti ve Starém Městě, zpět přes Třebářov, Krasíkov, Tatenice, Lubník a Sázavu do cíle v Žichlínku, kde byla konečná. Počasí nám přálo, všichni byli spokojení, tak se hned na místě dohodlo, že si to na podzim na jiné trase zopakujeme. Akce se uskutečnila pod patronací AMK Lanškroun. Jarda Killar

4 STRANA 4 NEJEN Z MĚSTA LL 13 / 2008 Ze zpravodajství Policie ČR Dne bylo zaměstnancem Lesů ČR, s.p., oznámeno, že v katastru obce Ostrov došlo k vytěžení dřeva a poškození lesní cesty. Předběžná škoda byla vyčíslena na částku , Kč. Pachatel se dopustil trestného činu krádeže a poškozování cizí věci. Při dopadení mu hrozí peněžitý trest nebo propadnutí věci. Z trestného činu omezování osobní svobody ústečtí policisté obvinili letého cizího státního příslušníka, který v první polovině května přepadl v Lanškrouně dvě ženy. Dne došlo v obci Cotkytle k pokousání psem, poškozený musel vyhledat lékařské ošetření. Majitel psů byl v době šetření v silně podnapilém stavu, proto byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Pardubicích. Psi skončili v útulku. Věc je šetřena jako přestupek byla oznámena krádež v Rýdrovicích, kde neznámý pachatel odcizil z výšky 7 m vodiče nízkého napětí v délce 200 m. Tímto byla způsobena ško da ve výši , Kč. Věc byla zadokumentována jako trestný čin krádeže. Dne došlo k vloupání do dílny broušení v Žichlínku. Pachatel vnikl oknem do dílny, zde vypáčil zámek pracovního stolu a následně odcizil nářadí v hodnotě 3.000, Kč. Toto jednání pachatele je kvalifikováno jako trestný čin krádeže vloupáním bylo oznámeno odcizení nafty ze zaparkovaných traktorů v obci Vý prachtice. Neznámý pachatel vnikl do objektu poškozené firmy a zde odcizil z nádrží traktorů celkem 400 litrů nafty. Tímto jednáním způsobil neznámý pachatel škodu ve výši , Kč. Téhož dne bylo oznámeno i poškození střechy u chatky v katastru obce Rudoltice. Pachatel poškodil 8 ks polí střešní krytiny, kdy tímto způsobil škodu ve výši 4.000, Kč. K vloupání do chatky nedošlo. Věc je šetřena jako přestupek proti majetku v 2.05 hodin na silnici č u Lanškrouna 21letý řidič osobního au tomobilu značky Hyundai Accent pod vlivem alkoholu vyjel mimo komunikaci. Zde se s vozidlem opakovaně převrátil přes střechu. Téhož dne v hod. v Horní Čermné silně podnapilý 19letý řidič osobního automobilu značky Ško da 105 nepřizpůsobil rychlost zejména svým schopnostem, ve smyku narazil levým bokem do betonového sloupu a s těžkým zraněním skončil v nemocnici. Ústečtí kriminalisté se zabývali případem 37letého muže z Lanškrouna, který sice svým zaměstnancům ze mzdy daň z příjmů fyzických osob srazil, ale pozapomněl ji odvést příslušnému finančnímu úřadu. Policisté OOP ČR Lanškroun vyjížděli v dopoledních hodinách ke dvěma případům krádeže vloupáním do zaparkovaných vozidel v Lanškrouně. V jednom případě se pachatel nejprve snažil vypáčit víko kufru u vozidla zn. Lancia Delta zaparkovaného na ulici Českých Bratří, když se mu toto nepo dařilo tak rozbil boční okénko u dveří spolujezdce, vnikl dovnitř a z vozidla odcizil autorádio. Tímto jednáním způsobil škodu přesahující , Kč. Ve druhém případě nenechavec poškodil zámky u předních dveří vozidla Škoda Felicie zaparkovaného v ulici Na Větru, vnikl do vozidla a odcizil z něj autorádio. Majiteli vozidla způsobil škodu ve výši 4.000, Kč. V odpoledních hodinách bylo oznámeno vloupání do kiosku u věže Zámečku v Rudolticích. Doposud nezjištěný pachatel nezjištěným způsobem vnikl dovnitř, kde vypáčil chladící box, ze kterého odcizil nápoje. Při odchodu nenechal bez povšimnutí kávovar postavený na pultu a vzal ho s sebou. Tímto jednáním byla způsobena škoda přesahující , Kč. V pondělí byla oznámena krádež 3.000, Kč ze zásuvky v neuzam čeném pokoji na internátu SPŠ a SOU v Lanškrouně. Věc je šetřena jako pře stupek proti majetku v odpoledních hodinách byla vyslána hlídka OOP ČR Lanškroun do obce Tatenice, kde byla prováděna pracovníky exekutorského úřadu ze Šumperka exekuce, při které měli obavy o svoji bezpečnost. Za přítomnosti dvou policistů proběhl exekutorský úkon bez jakýchkoli problémů. FirmaTelefonica O2 Czech republic, a.s., oznámila, že na ul. Nádražní v Lanškrouně došlo k poškození síťového rozvaděče SR 24. Dosud nezjištěný pachatel poškodil kryt tohoto rozvaděče, čímž způsobil škodu 4.000, Kč. Případ je šetřen jako přestupek proti majetku. Odpoledne vyjížděli policisté do Lanškrouna, kde se neznámý zloděj pokoušel vloupal do bytu. Díky kvalitnímu bezpečnostnímu zámku a vy ztuženým zárubním dveří se mu ale dovnitř vlézt nepodařilo. Na vchodových dveřích způsobil majiteli škodu za tři tisíce korun v ranních hodinách bylo oznámeno vloupání do prodejny Textil Gigant v Lanškrouně. Dosud nezjištěný pachatel vypáčil zadní dveře, vnikl do prodejny, kde z kovové skříňky odcizil v hotovosti více než , Kč. Pachateli trestného činu krádeže hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Ráno bylo oznámeno vloupání do vozidla zn. Peugeot zaparkovaného na parkovišti u firmy AVX Lanškroun. Neznámý pachatel rozbil kamenem okno u pravých předních dveří a z vozidla odcizil autorádio s CD přehrávačem. Tímto způsobil majiteli škodu ve výši 4.500, Kč. V poledne bylo oznámena krádež vloupáním do osobního vozidla zn. Renault Laguna, odstaveného u železničního podjezdu v Rudolticích. Do posud nezjištěný pachatel nalezeným krumpáčem rozbil okno u zadních pra vých dveří a odcizil generátor GSE 950, čímž způsobil škodu ve výši 8.500, Kč. V odpoledních hodinách bylo oznámeno, že v obci Petrovice nějaký muž zastavuje vozidla. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že muž je ve značně podnapilém stavu a sprostě nadává řidičům a sousedům. Při policejní kontrole odmítl předložit doklad totožnosti, nespolupracoval, choval se aro gantně a agresivně. Jednomu ze zastavených vozidel udeřil pěstí do kapoty, čímž mu způsobil škodu ve výši 6.000, Kč. Opilec byl předveden na obvodní oddělení PČR, po zjištění totožnosti byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic. Za trestné činy výtržnictví a poškozování cizí věci mu hrozí až dva roky odnětí svobody. Dne v katastru obce Albrechtice řidič způsobil havárii vozidla Škoda Octávie, kdy po zadokumentování přestupku v dopravě byl spis postoupen na Městský úřad Lanškroun odbor dopravy ke správnímu řízení. Při uvedeném řízení bylo zjištěno, že řidič dne pozbyl řidičského oprávnění z důvodu ztráty všech 12 bodů. Z tohoto důvodu bude řidič stíhán pro trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Odpoledne 21. června došlo na silnici č. I/43 mezi obcemi Albrechtice a Horní Heřmanice k havárii motocyklu Kawasaki. Řidič se při projíždění levotočivé zatáčky lekl protijedoucího osobního vozidla, začal prudce brzdit, přitom spadl s motocyklem na levý bok a následně vjel vpravo mimo komunikaci. Při dopravní nehodě utrpěl lehké zranění. Z neděle na pondělí doposud neznámý pachatel za použití dvou ka. menů rozbil skleněnou výplň okna z přední strany prodejny Tauer Elektro Lanškroun a následně vnikl do objektu prodejny. Zde odcizil vystavené 3 ks televizorů. Pachatel způsobil škodu na odcizených věcech cca , Kč a na poškozeném zařízení cca , Kč. Kampaň vrcholí! Dvě děti se na kole honily. Děvče se ohlíželo, jestli má dostatečný náskok, najelo na obrubník... a havarovalo přímo před brzdícím autem. Tentokrát to dobře dopadlo. Děvče bylo chvíli zmatené a největší starost mělo o to, aby se o jejím pádu nedozvěděli rodiče. Ona ani kluk, co ji honil, neměli přilby. Jejich otec argumentoval, že děcka nikam daleko nejezdí a jen tak drandí s kolem před barákem. Bylo těžké ho přesvědčit, že jeho děti právě zažily typickou situaci, při níž mohly utrpět vážné zranění hlavy. Naštěstí se už v Lanškrouně s tako vým podceněním nebezpečí úrazu se tkáváme zcela výjimečně. Je příjemné, že při kampani NA KOLO S PŘILBOU je možné většinu dětských cyklistů po chválit za to, že s přilbou jezdí. Místní koordinátor kampaně občanské sdružení MůjLanškroun letos získalo významnou podporu od Krajské pobočky Všeobec né zdravotní pojišťovny ČR. Náklady na dárky a informační materiály v Lanš krouně dosáhly částky 20 tis. Kč a v tu to chvíli už jich je většina rozdaných. Kampaň vrcholí. Obrázky, které děti na toto téma ve školách a školkách namalovaly, jsou vystaveny v městské knihovně. A v nejbližších dnech některé z dětí, které pojede s přilbou, obdrží i nové kolo. Marie Hrynečková Foto: Ilona Janouchová, obrázek: Nikolka Vondrová (5 let) Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, Gen. Knopa 837, MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, nám. G. Knopa 837, MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, tel.: MUDr. Nováková Gabriela, Lanškroun, Svobody 356, MUDr. Strnadová Marie, Jablonné n/o, Na Dílech 622, MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM),

5 LL 13 / 2008 NEJEN Z MĚSTA STRANA 5 Vloupání do budovy polikliniky aneb Co vás zajímá... Policie prověřuje případ krádeže vloupáním do lanškrounské polikli niky. Původně jsme informace o po čínání pachatele nechtěli zveřejňovat, nicméně na přání některých občanů tak činíme nyní. Snad tím vyvrátíme některé fámy... V noci ze středy 11. na čtvrtek , pravděpodobně v rozmezí od 22 hod. do 6 hod., se neznámý pachatel vloupal do budovy lanškrounské poli kliniky. Rozštípl zadní dveře ze dvora v oblasti zámku a těmito vnikl do bu dovy. Postupně za použití páčidla vstoupil do devíti ordinací lékařů, kte ré prohledával za účelem nalezení fi nančních prostředků. V jedné z ordi nací odcizil LCD monitor k počítači, jinak předmětem jeho zájmu byly hlavně peníze vybírané lékaři jako po platky od pacientů. Celkově si tak při šel na finanční hotovost , Kč. Při svém počínání se nerozpakoval použít při vstupu do jednotlivých or dinací násilí. Na zařízení vznikla ško da ve výši , Kč. I když v době krádeže se v někte rých ordinacích nacházely i další mo vité věci a zejména léky, nechal je pa chatel bez povšimnutí. Policie tak vy loučila verzi, že by se mohlo jednat o osobu závislou na drogách nebo jiných návykových látkách. Na místě bylo policejním technikem zajištěno třicetčtyři stop, které zde pachatel při svém počínání zanechal. Převažují zde stopy trasologické a chemické. Při vy hodnocení stop bylo zjištěno, že zlo děj zřejmě pracoval v rukavicích. Při páchání tohoto trestného činu pachatel musel svým jednáním způ sobit hluk. Pokud by jste nám mohli podat jakékoli informace vedoucí k jeho zjištění, obraťte se osobně na nprap. Františka Klamtu, který případ vyšetřuje, nebo můžete použít či zavolat na tel Děkujeme za jakoukoli informaci i z doby před spácháním činu, neboť je předpoklad, že si pa chatel místo předem obhlížel. Npor. Bc. Stanislav Musil, nprap. František Klamta INFORMACE Z OBČANSKÉ PORADNY Často se v občanské poradně setkáváme s problémy zadlužených občanů, kteří nejsou schopni své dluhy platit. Dluhy jsou potom vymáhány exekutory. Nahromadění dluhů v některých případech souvisí se závislostmi na alkoholu, drogách a hazardních hrách. Negativními důsledky těchto závislostí jsou krachy v podnikání, ztráta bydlení, bezdomovectví, rozpady manželství a rodin. S tím souvisí častá trestná činnost, zpronevěry, krádeže, podvody, neplacení výživného, později se připojuje násilná trestná majetková činnost. Na internetových stránkách je možné se zapojit do časově omezené (květen červenec) řízené diskuse k problematice her a lo terií. Dále je možné se na stránkách připojit k iniciativě a petici Za regulaci hazardu v České republice. Jedním z cílů občanských poraden je působit na chod veřejné správy a sa mosprávy ve prospěch občanů. Nyní tak činíme a žádáme vás, abyste zvážili nebezpečnost hazardních her a jejich nezbytnost ve vašem městě. Žádáme vás, abyste se připojili k petici Za regulaci hazardu v ČR. Za Občanskou poradnu Ústí nad Orlicí Marcela Náhlíková Odměna za povinnost? Ano, či ne? V minulém díle LL se jedna čtenářka pozastavila nad tím, že jsou děti od měňovány za to, že nosí na kolo přilbu. Pokusím se tedy vše vysvětlit. Jsme si dobře vědomi, že zákon o provozu na pozemních komunikacích ukládá dětem do 18 let ochrannou přilbu nosit. I díky loňské kampani Na kolo s přilbou, kdy to ještě řada dětí a rodičů nevěděla, dnes můžeme říci, že o této povinnosti většina dětských cyklistů ví. Kampaň Na kolo s přilbou není naším výmyslem. Model vychází ze zku šeností z Nizozemí, kde jak známo je cyklistika na velmi vysoké úrovni. Hlavním organizátorem v ČR je MUDr. Martin Sedlák, kroměřížský lékař záchranné služby, který naši kampaň metodicky vede. Kampaň je postavena na změně chování cílové skupiny v komunitě pomocí modelu PRECEDE (z angl. předcházet). Jinýmy slovy jde o to, aby děti používaly přilby ne pro to, že musí, ale proto, že chtějí chránit svoje zdraví. Dnes jim k tomu možná pomohou dárky a zítra si vezmou přilbu automaticky, bez přemýšlení. Dárky mají velký význam nejen pro obdarované děti, ale i pro ty co jezdí bez helmy a dárek nedostanou. Pocit promarněné příležitosti napomůže tomu, že příště dítě vyrazí s přilbou s vědomím, že od hlídky může dostat třeba i nové kolo. Přitom zjistí, že přilba není nic nepohodlného a že její nošení není žádná ostuda naopak! Nejčastějším důvodem hospitalizací u cyklistických úrazů je v ČR úraz hlavy činí až 60 %. Největší riziko úrazu na kole z celé populace nesou děti ve věku 5 16 let, častěji hoši. Pokud kampaň Na kolo s přilbou přispěje k předejití vážného úrazu hlavy byť jen u jediného lanškrounského dítěte, má pro nás tato činnost hluboký smysl. Hynek Brýdl, předseda občanského sdružení MůjLanškroun Stovky kilogramů ryb už brázdí vody poldru v Žichlínku Pstruhy, střevle potoční, líny a další druhy ryb vysadili v pátek 13. června rybáři v poldru na Moravské Sázavě v Žichlínku. Ukončili tak další etapu revitalizace území, které má ochránit obyvatele před velkou vodou. Poldr v Žichlínku je jednou z nejdůležitějších staveb protipovodňové ochrany a je největším poldrem v rámci České republiky. Jeho účinek se při povodních projeví na celém toku Moravské Sázavy i Moravy. Poldr je také významným krajinotvor ným a revitalizačním prv kem v ekosystému Lanš krounska, vysvětlil radní pro životní prostředí Petr Šilar, který si v prostoru pol dru dal sraz s rybáři a osob ně jim pomohl ryby vysa dit. Pstruzi a střevle puto vali do tekoucí vody, líni si nový domov hledají v ně kolika rybníčcích. Pardu bický kraj na tuto akci při spěl dotací ve výši 200 ti síc korun. Stavba poldru, který v do bě povodní pojme až 6 mil. m 3 vody, začala v květ nu Rozkládá se na ploše 166 ha, výše sypané hráze o délce cca 2,2 km dosahuje téměř 7 metrů. Náklady na vybudování hráze dosáhly 280 mil. Kč. KÚ Pk Projekt Euroklíč bude pomáhat i v Pardubickém kraji Projekt Euroklíč, který pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu, bu de realizován i v Pardubickém kraji. Kraj se na tom dohodl společně s Národní radou osob se zdravotním postižením. V našem kraji je potencionálně dvanáct tisíc držitelů euroklíče. Jsou to osoby, které mají průkaz ZTP/P nebo ZTP. Právě těmto lidem může projekt hodně pomoci, vysvětlil radní pro sociální oblast Pardubického kraje Miloslav Macela, který o projektu jednal s předsedou Národní rady Václavem Krásou. Do projektu budou zapojeny obchodní domy, benzínové stanice, České dráhy a také úřady. Jedná se o místa, která člověk běžně potřebuje k normálnímu životu. Handicapovaní lidé se tak mohli do jisté míry cítit odstrčeni. To chceme změnit a nabídnout našim spoluobčanům pomoc tam, kde jim můžeme ulehčit pohyb, sdělil Macela. Projekt Euroklíč bude financovaný z evropských fondů. Pardubický kraj podpoří přípravnou fázi, která se bude týkat vytipování vhodných objektů a také předání informací osobám, které by se mohly stát držiteli klíčů. Pomocí euroklíče se tak lidé budou moci dostat na toalety, místnosti s přebalovacími pulty pro maminky a také do výtahů a na schodišťové plošiny. Partnery pro jektu je také Asociace hotelů a restaurací a Svaz obchodu a cestovního ruchu. V České republice do tohoto projektu vstoupil aktivně Středočeský kraj a další kraje se postupně přidávají. V zahraničí se jedná již o zaběhnutý sys tém pomoci handicapovaným lidem. Do projektu je zapojeno Německo, Švýcarsko, Rakousko, Itálie a další země. V nejbližší době chce přistoupit například Řecko a Polsko. KÚ Pk Pardubický kraj se připravuje na předsednictví v EU Pardubický kraj se zapojí do aktivit souvisejících s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie v prvním pololetí příštího roku. O konkrétních představách jednal s vicepremiérem Alexandrem Vondrou hejtman Par dubického kraje Ivo Toman v Praze. V Lichštejnském paláci se sešli hejtmani českých a moravských krajů, aby se seznámili s připravovanými akcemi v rám ci republiky, s programovými prioritami českého předsednictví, organizačními záležitostmi atd. Pardubický kraj v současné době jedná o uskuteční tří akcí. První je návštěva výboru COREPER II, což je výbor stálých zástupů členských zemí při EU, dále o odborném workshopu na téma lesnictví a především o jednání zástupců členských zemí na téma kultura. Domnívám se, že ve všech třech oblastech máme co nabídnout organizačně, odborně i z pohledu atraktivní lokality, řekl po jednání hejtman Toman a dodal: Naším záměrem je také pozvat na příští ročník Smetanovy Litomyšle, která se vždy koná v polovině roku, představitele Švédska a symbolicky jim předat štafetu v předsednictví. Kromě toho jsou připravovány ve všech krajských metropolích společensko kulturní akce s cílem propagovat české předsednictví a jeho priority. V Pardu bickém kraji by se tento program měl uskutečnit už na podzim letošního roku. Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje

6 STRANA 6 Z KRAJE I Z REGIONU LL 13 / 2008 Co nového v Albertinu v Žamberku? V současné době je na veřejnosti hodně diskutována problematika zdravot nictví, kolik stojí a kam se ubírá. Poněvadž Albertinum, odborný léčebný ú stav v Žamberku se svým plicním odd., psychiatrií a léčebnou dlouhodobě nemocných, laboratořemi, ambulancemi a dalšími provozy je zdravotnické zařízení, chtěl bych vás informovat o jeho současném stavu. Albertinum léčí nemocné z vašeho města, ale také ze široké oblasti přesa hující rámec okresu, dokonce kraje. Zatím se v dohledné době o změně statutu tohoto zařízení neuvažuje, zůstáváme nadále příspěvkovou organizací Pardu bického kraje. Jako všude jinde ve zdravotnictví se nás na začátku roku do tkly regulační poplatky. Vybíráme je na ambulancích i na lůžkách. To způsobilo jisté zmenšení počtu vyšetřených a ošetřených pojištěnců (především na ambu lancích) a tady lze jen souhlasit s tím, že tyto poplatky mají opravdu svůj regulač ní význam. Albertinum přesto hospodaří s lehkým přebytkem, který však prav děpodobně půjde zpět pojišťovnám v rámci jejich obvyklých finančních regula cí. Paradoxem zůstává, že následná péče, která u nás na lůžku převažuje, je celo státně podfinancována a naopak pojišťovny vykazují výrazné miliardové přebytky. Ani v dnešní době se neobejdeme bez sponzorských příspěvků. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem dárcům, kteří nás oslovili a stále oslovují. Na konci roku jsme se dík darům firem Izolit Bravo Jablonné n/o a Vladimír Šmídl Źamberk mohli vypořádat s některými technickými problémy fungování provozu. Děkujeme. Jistě se najdou i další, kteří nám pomohou. Všude ve světě je tato sponzorská činnost nadmíru prospěšná. Rovněž v naší zemi již tento trend sílí. Navzdory názorům, že se občanům zdravotní péče zdražuje, navzdory tomu, že si občané myslí, že na pojištění platí dost. Jsou jiní, kteří chápou problematiku hospodaření a vědí, že zdravotní pojištění již nikde ve světě není schopno plně financovat provoz nemocnic. Každý peníz, který do Albertina přijde, slouží okamžitě k financování péče o pacienty. Žádný zisk se zde nerozděluje ve prospěch někoho třetího, byť by to byl strategický part ner. A že stále je do čeho vkládat peníze, není potřeba příliš zdůrazňovat. Vše chen zdravotnický materiál, přístroje, strava pacientů, vytápění, voda, úklid to vše je z peněz ústavu, to nejsou žádné zvlášť pojišťovnou hrazené položky. Kvalitní vybavení nemocničního pokoje je důležité k hladkému průběhu léčení a ke spokojenosti pacientů, je však nákladné a na jeho obměnu se nám nedostává dostatek peněz. Přitom naším základním léčebným prostředkem je nemocniční lůžko. Mnohé pamatuje ještě Zápotockého (prezidenta)! Nová lůžka jsou však v cenách mezi dvaceti až třiceti tisíc. A my jich potřebujeme 220! Proto jsme na letošní rok připravili pro případné sponzory projekt Polo hovací lůžko pro každého nemocného. S tímto projektem oslovujeme případné dárce. Označení nově zakoupeného lůžka logem firmy (či jménem dárcovské osoby) bude informovat každého nemocného, kdo je dárcem postele, na níž tráví neradostné dny svého stonání. Pro širokou veřejnost můžeme nabídnout novinku sociální lůžko. To je novinka, která trochu vybočuje ze zdravotnického charakteru zařízení, so ciálním službám byl však tímto způsobem nabídnut přebytečný lůžkový fond. Na základě zákona o sociální péči jsme vytvořili podmínky pro pobyt 20 kli entů na tzv. sociálním lůžku a tím rozšířili naši nabídku. Na rozdíl od zdravot ního je toto lůžko pro sociální péči občanů s chronickými nemocemi, celkovou nemohoucností, špatnou nebo žádnou pohyblivostí, neschopností péče o sebe sama a pro ty, kteří nemají doma takové podmínky, které by jim umožnily po byt za pomoci svých blízkých anebo domácí péče (home care). Pobyt na so ciálním lůžku je hrazen stejně jako v ústavech sociální péče zčásti klientem, zčásti sociální dotací. U chronicky nemocných se provádí pravidelně lékařské a sesterské ošetření, které je hrazeno ze zdravotního pojištění. Výhodou je rovněž pohotovost lékaře a sester po celých 24 hodin. Tuto nabídku dáváme nejen pacientům, které propouštíme z ústavního léčení, ale také všem ostatním obyvatelům, kteří například čekají na přijetí do domova důchodců a péči o svou osobu již doma nezvládají. Na sociálním lůžku Albertina pak mohou velice pohodlně a se vším komfortem počkat na přijetí do domova. Žádosti o přijetí na naše sociální lůžko vyřizuje sociální sestra paní Dagmar Kovalová, tel , olu.cz. Dr.Jiří Jireš, ředitel Z KRAJE Festival vědy a techniky pokračuje Festival vědy a techniky pro děti a mládež Pardubického kraje pokračuje druhým ročníkem. Záštitu nad jeho konáním převzal ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Gestorkou projektu je členka Rady Pardubického kraje Jana Smetanová. Nedostatek pracovníků v technických profesích je obrovským problémem pro všechny naše firmy. Jako první v České republice jsme proto v roce 2007 zahájili Program na vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory. Každoročním vyvrcholením programu pak bude Festival vědy a techniky. Cílem programu je podpora talentovaných žáků v oblasti vědy a techniky, jejich budoucí profesní orientace a v neposlední řadě i vy tvoření podmínek pro smysluplné využívání volného času, uvedla Jana Sme tanová. V prvním ročníku postoupilo do krajského kola 68 projektů, ty nej úspěšnější z řad středoškoláků budou dále soutěžit v Budapešti a v USA, v Nevadě. Soutěž je určena dětem od 12ti let a projekty řeší na témata, která si samy vyberou. Při práci jim pomáhají vedoucí projektů a odborní konzultanti. Ve finále pak prezentují projekt před odbornou hodnotitelskou komisí slo ženou z odborníků ze škol i firem. Pro vítěze krajského kola a vedoucí projektů bude opět hlavní cenou týdenní zájezd do Francie. Pardubický kraj představil novou strategii cestovního ruchu Novou strategii cestovního ruchu představil Pardubický kraj na tiskové konferenci, která se konala ve čtvrtek 12. června na zahradě pardubické Vily Pavla, kde sídlí nově vzniklá Destinační společnost Východní Čechy. Součástí této prezentace bylo také odhalení vizuálního stylu propagace regionu. Nová strategie stojí na třech pilířích: úzké spolupráci s podnikateli a dal šími partnery v cestovním ruchu v rámci Destinační společnosti Východní Čechy, marketingu zaměřeném na konkrétní cílové skupiny a využívání moder ních metod propagace, například internetu, speciálních akcí pro cestovní kan celáře a podobně. Výrazným impulsem byl pro nás fakt, že do Pardubického kraje by měly v nejbližší době přijít desítky miliónů korun na propagaci a ví ce než půl miliardy korun pro infrastrukturu cestovního ruchu z fondů Ev ropské unie. Chceme tyto zdroje efektivně investovat, aby přinesly cestovnímu ruchu v kraji co nejvyšší užitek, vysvětloval krajský radní Miloslav Macela. O tom, že je Pardubický kraj atraktivní destinací, bude turisty přesvědčovat společná agentura kraje, sdružení obcí, podnikatelských svazů, významných pod nikatelských subjektů a pořadatelů akcí mezinárodního významu. Založením Destinační společnosti Východní Čechy dojde také k úsporám veřejných pro středků určených na provoz odboru cestovního ruchu krajského úřadu. Vznik Destinační společnosti Východní Čechy byl systematicky a dlou hodobě připravován. Vycházeli jsme ze zkušeností zahraničního i českého destinačního managementu. Naší snahou je především vytvořit jednotný marketing pro propagaci Pardubického kraje a zapojit do těchto aktivit všech ny soukromé i veřejné subjekty působící v oblasti cestovního ruchu, doplnila Alena Horáková, ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy. Členy Destinační agentury Východní Čechy jsou Pardubický kraj, Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy pro podporu cestovního ruchu, Česko moravské pomezí, Králický Sněžník, o.p.s., Asociace hotelů a restaurací České republiky, o.s., Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, East Bohemian Airport, a.s., Dostihový spolek,a.s., Léčebné lázně Bohdaneč, a.s., Smetanova Litomyšl, o.p.s. a Klub českých turistů Pardubický kraj. Více se dočtete na cechy.info. KÚ Pk MIMOŘÁDNÝ ZÁŽITEK jsme si odnesli všichni, kdo jsme přišli v sobotu 21. června 2008 do kostela sv. Markéty v Lukové. Konal se zde letní koncert hudebního tria Š.O.K.z Lanškrouna. Zpívala Hana Švobová, na klavír doprovázela Lenka Jansová a na housle krásně hrál a celým programem nesmírně zajímavě provázel Tomáš Krejča. Díky výborné akustice našeho kostela a hlavně velmi vhodně vybranému repertoáru účinkujících jsme si všichni navzájem vytvořili příjemnou atmosféru a plni krásných dojmů hned naplánovali koncert příští na léto r Děkuji hudebnímu triu za sebe i za publikum! M. Fojtů

7 LL 13 / 2008 DĚTI STRANA 7 2. zlatý klíček v 1. třídách na ZŠ Dobrovského V pátek se prvňáčkové na ZŠ Dobrovského převlečení za pohádkové postavičky již podruhé ocitli v království pohádek a příběhů. Tentokrát putovali po Příběhově, aby si vybojovali 2. zlatý klíč, kterým si odemknou už každou knížku. Přivítal je opět pan král Vykřičník I. Po přečtení pohádky O Příběhově se všichni vydali k pohádkové bráně, kterou pan král odemkl velkým zlatým klíčem, a tiše vklouzli do Příběhova. Jejich prvním úkolem bylo projít kolem pekelné brány a po vyslovení kouzel ného zaklínadla nepromluvit už ani jediné slůvko, jinak by se proměnili v kámen a dostali by razítko čertíka na čelo. Tento úkol všichni zvládli na jedničku. Pak prvňáčky čekalo hraní se slovy a různé doplňovačky. Když jim vytrávilo, začala velká hostina, maminky opět nabalily dětem do ranečku různé dobrůtky. Další úkoly děti plnily v pohádkovém lese. Nejprve měly projít lesem plným strašidel. Aby se nebály, zavázaly si oči šátkem a chytly se za ruce. Nechyběla ani soutěž v zapamatování slov, která si přečetly v pohádkovém lese a pak na psaly na papír. Následovala nejtěžší zkouška čtení souvislého textu z pohád ky O Červené Karkulce. Soutěžilo se zároveň o nejhezčí obrázek k této po hádce. Všichni prvňáčkové prošli nesnadnou cestu Příběhovem a splnili všechny úkoly. Od krále Vykřičníka I. dostali čtenářský řád a byli pasováni na rytíře zlatého klíče. Děkujeme firmě J. Jindra, s.r.o., z České Třebové za darování zlatých klíčků na tuto akci. Mgr. J. Hejkrlíková, Mgr. L. Pilná Dětský den se školní družinou Prosluněný čtvrtek 5. června byl ve znamení různých her a soutěží pro děti. Rozmanitý výběr atrakcí, od sportovních až po dovednostní, čekal na zahradě za školou. Opuš těné nezůstaly ani houpačky, pro vazový žebřík, lano a nafukovací skákací hrad. Velký úspěch u dětí mělo koupání v bazénu, do kterého mohly tento den skočit přes ven kovní sprchu. V závěru odpoledne děti hledaly zakopaný poklad a po jeho nalezení nastala dělba sladké kořisti. Nejsladší tečkou byly ovocné nanuky! Naše poděkování patří DDM Lanškroun za vypůjčené atrakce. Vychovatelky ZŠ Dobrovského Interaktivní tabule v ZŠ a MŠ Žichlínek Ano, je to možné! Interaktivní tabuli SMART Board naší škole představila a na několik dní zapůjčila společnost AV MEDIA. Děti, učitelé a rodiče tak měli možnost poznat i prakticky si vyzkoušet práci s touto moderní tabulí. K nejoblíbenějším činnostem žáků při vyučování patřilo jakékoliv cvičení s doplňováním nebo přiřazováním informací či obrázků. Jediným dotekem a tahem ruky po projekční ploše seskupili k sobě správné dvojice. Interaktivní tabule umožnila žákům více se zapojit do vyučování. Chtěli bychom tímto poděkovat společnosti AV MEDIA za zapůjčení in teraktivní tabule SMART Board. Věříme, že se nám podaří nalézt finanční prostředky na zakoupení této tabule. Rádi bychom zpestřili a především zefek tivnili výuku na naší škole. Jsme přesvědčeni, že i na vesnici může být moderně vybavená škola. ZŠ a MŠ Žichlínek Všem, kteří nechodí do mateřské školy Vy, co nechodíte do školky, protože je vám o něco víc, nevídáte nevídané a neslýcháte neslýchané. Nevíte, že KANICE je samice od divočáka. Asi nevíte, že TRICHKO = TRIČKO, CHVETR = SVETR a obojí se dá přivézt během pár minut na koloběžce až z Londýna. Nevíte ani to, že Tina se bude vdávat v červenobíle puntíkových šatech. Možná chápete, že některé věci se dějí omylem. Omylem se vylije čaj z hrníčku a omylem se vytrhne stránka z knížky. Neznáte písničku o tučňácích. Neviděli jste Marečka, když spí. Neviděli jste ho ani čerstvě probuzeného sprintem prokličkovat mezi patnácti lehátky. Taky jste se nesvezli hasičským autem s osmnácti dětmi ověšenými batůžky. Často bývají tihle trpaslíčkové doslova k sežrání. Proč to píšu? Protože končí jeden školní rok. Protože chci všem, kteří chodí do nějaké školy, popřát hezké prázdniny. Vám, školou nepovinným, přeju léto, jak má být! Z Mateřské školy Na Výsluní Marie Wieczorková Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v MŠ v Žižkově ulici Do mateřské školy v Žižkově ulici vodíme už několik let postupně svoje čtyři děti. Máme to poměrně blízko a dětem se ve školce líbí. Mají tam vše stranný program podobně jako v jiných mateřských školkách v Lanškrouně. Přesto na Žižkovce mají něco navíc. Je zde logopedická třída, která se specializuje na nápravu řeči a kterou navštěvuje náš syn Filip. Už když začal chodit do školky, bylo jasné, že mu mluvení moc nejde a jazýček se neohýbá, jak by měl. Neuměl vyslovovat sykavky, o hláskách r a ř ani nemluvě. A tak začala spolupráce mezi námi a paní učitelkou Alenou Peichlovou, která logopedii předškoláků učí. Nyní, po deseti měsících trénování výslovnosti pomoci básniček, párátek a jiných pomocných forem, umí náš syn všechna písmenka a může bez problémů nastoupit do první třídy a s ním i ostatní lo gáčci. Víme, že za tím vším je spousta práce a trpělivosti. Oceňujeme denní trénování, zkoušení a hledání nejlepšího způsobu, jak danou hlásku zvládnout. Jsme rádi, že jsme nemuseli s naším synem dojíždět do speciální logopedické poradny a že se mu denně mohl věnovat odborník. Také jsme velice uvítali nové webové stránky, které školka letošní rok za vedla. Zde si můžeme najít, jaký mají děti denní program, jídelní lístek, zjistit, kdy se děti vlastně fotí, kdy se školka platí, kdy se jede na výlet Když ráno spěcháme do práce a odpoledne zase domů, tak si nové informace na nástěnce ve vestibulu školky velmi často nestihneme přečíst. Ale večer, když je klid, máme možnost všechno na stránkách školky najít a zároveň si přitom prohléd nout fotky ze společných akcí. Na závěr bychom proto chtěli poděkovat celému učitelskému kolektivu v MŠ vedené ředitelkou Evou Bernáškovou. Manželé Kateřina a Zdenek Gregorovi

8 STRANA 8 ŠKOLSTVÍ LL 13 / 2008 Tři dny v Sasku, v zemi zámků Na začátku letošního června prožili studenti SZeŠ Lanškroun tři zajímavé dny na území Německa. Odborná ex kurze třídy 2.C, doplněná o studenty prvních a třetích ročníků, byla zamě řená zejména na poznávání přírodních krás a památek Svobodného státu Sasko. První den jsme procestovali ně meckou stranu Česko saského Švý carska. Obdivovali jsme nepřístup nost pevnosti Königstein, která je proslulá svojí unikátní studnou (ú dajně druhá nejhlubší v Německu). V minulosti vnímali Sasové tento Fes tung jako skutečnou i symbolickou bránu do své vlasti. Pro dnešní turisty je vyhledávaným výchozím bodem do skalních labyrintů. Na vlastní kůži jsme se přesvědčili, že jedno odpoledne na procházku mezi pískovcovými vě žemi opravdu nestačí. Největší vy trvalci byli odměněni jedinečnými vý hledy do kaňonu Labe a na vzdálenější hřebeny Krušných hor. Když jsme ráno druhého dne pro cházeli komnatami zámku Moritz burg, přišli si na své romantikové a mi lovníci pohádek. Pozorně jsme sice vnímali fakta o kurfiřtovi Augustu II. Silném, kterému zdejší rezidence sloužila jako letohrádek a jehož lovec kou vášeň připomínají mnohdy velmi podivné trofeje, všem však v paměti naskakovaly scény z legendárního filmu Tři oříšky pro Popelku. Natá čení slavné česko německé pohádky probíhalo právě ve zdejším zámku a okolí. Je zajímavé, že vznik filmu dnes chápou místní obyvatelé jako součást své historie a jsou na něj prá vem pyšní. Při našem putování jsme nevyne chali ani návštěvu Muzea porcelánu v Míšni. Nahlédli jsme do historie svě toznámé porcelánky a měli jsme mož nost vidět jednotlivé fáze vzniku obyčej ného hrníčku či malé sošky andílka. Jedno odpoledne jsme věnovali Dráž ďanům. Při procházce barokním jád rem města jsme se přesvědčili, že pře zdívka Florencie severu hlavnímu městu Saska náleží právem. Delší čas jsme si vyhradili pro sídelní zámek saských kurfiřtů, kde zejména dívky obdivovaly sbírky drobných umě leckých předmětů. Pánové zase mohli docenit zbrojnici umístěnou ve slav ném Zwingeru. Tragické události II. světové války se nám připomenuly při srovnávání fotografií trosek chrámu Frauenkirche s jeho nedávno dokon čenou věrnou replikou. Poslední den zamířila naše výprava do Lipska. Hlavním magnetem dopo lední procházky historickým centrem města byl protestantský chrám Tho maskirche, kde mnoho let působil J.S. Bach. Poledne jsme strávili v Památ níku Bitvy národů. Tajemnou atmo sféru hlavní síně jsme rychle vyměnili za výstup na vyhlídkový ochoz. Po zdo lání 365 schodů se nám otevřel výhled na někdejší bitevní pláň, na moderní metropoli Lipsko i na rozlehlé roviny Saska Anhaltska. Z doby napoleon ských válek jsme se odpoledne přenesli do žhavé současnosti. Naší poslední zastávkou byl lipský závod BMW. Zdejší pobočka slavné německé auto mobilky patří k nejmodernějším to várnám Evropy. Z výrobních linek, které jsou z 90% automatizovány, sjíždí v současné době až 700 aut denně. Všechny vozy mají své kupce už před dokončením výroby, v sou časné době je velkým hitem asijský trh. Všichni jsme se shodli, že bylo velkým zážitkem vidět moderní pá sovou výrobu, v níž hlavní tón udá valy automatizované stroje a člověk zde pouze dolaďoval detaily či plnil funkci kontrolora. Neopakovatelnou atmosféru továrny umocňovala futu ristická vstupní hala, jejíž architekt získal hlavní cenu německých archi tektů za rok V článku jsem se pokusil vystih nout nejdůležitější turistické cíle naší exkurze. Hlavním smyslem exkurze však bylo nahlédnutí k našim souse dům, s nimiž máme společného víc, než si připouštíme. V neposlední řadě znamenaly tři dny v Sasku pro mnohé naše studenty oprášení základů jedno ho z germánských světových jazyků. Velký dík patří Mgr. Martině Tomko vé za perfektní organizaci, maximální nasazení nad rámec svých povinností a také za trpělivost s účastníky zá jezdu. Mgr. Pavel Studený V šedesáti se vrátili na střední školu Představte si, že je vám kolem šedesáti a v pátek třináctého se s batohem na zádech vydáváte do své střední školy. Absolventi z roku 1967 ze SZeŠ to uskutečnili. Rozhodli se oslavit originálním způsobem čtyřicáté výročí své maturity. Od rána se osedlávalo a zemědělkou se nesla slavnostní atmosféra. Tito bývalí studenti se totiž rozhodli odjet do Klášterce nad Orlicí v kočárech taženými koňmi. V dopoledních hodinách se skupinka šedesátníků ve stejných zelených tričkách sešla před hlavním vchodem školy. Zde vyposlechli slova pana ředitele a na cestu se posilnili chlebem, solí a vodkou. My můžeme jen doufat, že dojeli tam, kam chtěli, a nic zlého se jim nepřihodilo Simona Stupenová Rok se Sibylou Na počátku tohoto školního roku založila skupina studentek prvního ročníku SZeŠ Lanškroun dívčí klub s názvem Alter Ego Sibyla. Velkou inspirací pro jeho vznik byl obdobný klub Dívka ve Švédsku, se kterým děvčata navá zala kontakt a ráda by s ním spolupracovala i na mezinárodní úrovni. Studentky se rozhodly požádat o finanční grant z programu Evropské unie Mládež v akci a vypracovaly projekt, který má přispět k posílení sebevědomí dívek a mladých žen, jejich vůdčích a organizačních schopností, zlepšit jejich povědomí o ženských právech a genderových stereotypech a připravit je k bu doucí profesionální realizaci v povolání. Záměrem projektu Rok se Sibylou je využit zkušeností klubu v aktivitách, které by děvčata ráda uspořádala během jednoho roku nejen pro mladé lidi, ale i pro ostatní veřejnost od MŠ až po seniory. Akce budou probíhat v podobě od borných přednášek a konzultací, ale budou také inspirací toho, že volný čas lze trávit i jinak, než jsme zvyklí (výstava ručních prací, vánočních dekorací, koncert, recitační soutěž apod.). Týmová práce bude dobrou průpravou a pro věřením organizačních schopností dívek, jejich tolerance, zodpovědnosti. Získání cenných a praktických zkušenosti při pořádání zábavných akcí pro dě ti i dospělé, např. Sibyliny pohádky pro děti, koncert pro seniory, dětský kar neval, módní přehlídka, Mikulášská nadílka apod. posílí jejich sebevědomí, naučí je asertivnímu chování a samostatnosti. Studentky by tak chtěly vytvořit kladný příklad pro své vrstevníky. Každá činnost plní rozdílný cíl a bude uskutečněna jinou formou, např. přednášky na téma mladí lidé a závislost na návykových látkách, anorexie, problémy přistěhovalců, mladí lidé v EU a jejich schopnost stát se Evropany se zdravým sebevědomím. Studentky pro vás také připravují velkou recitační a hudební soutěž, která bude jak v českém, tak v cizím jazyce. Osloví především mladou populaci střed ních škol našeho regionu. V dnešní době, kdy recitace a četba není v popředí zájmu mládeže, mohou děvčata upozornit na krásu umění, které člověka nejen vzdělává, ale i obohacuje a může se stát součástí našeho volného času. Příští rok nás čeká spousta práce, ale dívčí klub Alter Ego Sibyla včetně chlapecké menšiny 1.C se moc těší na vaši účast v plánovaných akcích. Mgr. Radmila Janoušková (třídní učitelka) 5. ČERVENCE SE ZÁMEČEK CHYSTÁ OSLAVIT PRVNÍ ROK OD OTEVŘENÍ Návštěvníci si mohou věž i sklepení prohlédnout od 10 hod., jako každou sobotu. Program bude zajištěn od hodin. Pro děti bude připraven skákací hrad. Ukázku drezury předvede Dáma v sedle. Program bude upřesněn na letáčcích i na Přijďte se podívat, co se za rok změnilo. Všichni jsou srdečně zváni. Zajištěno občerstvení a příjemná hudba k poslechu i tanci.

9 LL 13 / 2008 HISTORIE STRANA 9 Historie Dělnického domu Je několik důvodů k tomu, abychom si letos připomněli historii budovy, které se v Lanškrouně již 100 roků říká Dělnický dům (Arbeiterheim). Bylo to 12. února 1908, kdy místní organizace ně mecké sociálně demokratické strany (něm. Zkratka DSAP) koupila tuto budovu za rakouských korun a učinila ji na několik desetiletí svým sídlem. Ještě kulatější výročí mohl tento dům oslavit v loňském roce 2007, kdy se dožil požehnaného věku 300 let. Oslava se sice nekonala, ale konalo se něco důležitějšího, a to generální oprava celého objektu. Tento dlouho dobu přehlížený, šedivý a město spíše hyzdící dům dostal pěkný červeno hnědý kabát, nápadně zazářil a upozornil tak na svou existenci mezi významnými budovami našeho města. Jen málo občanů Lanškrouna asi ví, že tento dům, skrývající se pod mohutným javorem na kři žovatce ulice Dobrovského s ulicí Třešňoveckou, vděčí za svůj vznik stejnému dobrodinci jako ně které známější stavby, např. Zámeček u Rudoltic nebo lanškrounský pivovar. Ano, i tady se ukázal majitel lanškrounského panství Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna dobrým stavebníkem a ekonomem, ale především dobrým, slušným a velkorysým člo věkem, protože už roku 1707dal postavit v Lanš krouně ústav, který měl poskytnout klidné a důstoj né stáří dvanácti ženám bývalých zaměstnanců zdej šího panství. Na svou dobu nemalý objekt (říkalo se mu Obroční dům) vyrostl v těsné blízkosti měst ských hradeb a velké zámecké zahrady, z jejichž plodů mělo být částečně kryto jeho hospodaření. Nebeské požehnání měl tomuto domovu důchod kyň zajišťovat vysoký sloup se sousoším Nejsvě tější Trojice, který dal roku 1720 před budovou umístit měšťan a primátor a také císařský výběrčí hraničního cla a ungeltu pan Matěj Chmel. Protože budou městské hradby hrát v životě na šeho domu určitou roli, řekněme si o nich několik slov. Hradby byly postaveny po roce 1351 a měly elipsovitý tvar, okružovaly střed města a měřily asi 950 m. Plocha tohoto ohrazeného prostoru činila asi 7,5 hektaru. Starý obrázek (kolem r. 1750) uka zuje, že hradby měly kromě dvou bran a několika bočních branek (forten) i řadu zpevňujících bašt. Když si roku 1393 postavili mniši augustiniánského řádu svůj nový klášter napojený na kostel sv. Vác lava u horní části hradeb, nenašli tu pro svou kláš terní zahradu dost místa, a proto nechali ohradit ještě asi půlhektarovou plochu pod hradbami a tím rozšířili celkovou ohrazenou plochu na 8 hektarů a celkovou délku hradeb na 1050 m. Tato klášterní zahrada se po husitských nepo kojích a vypálení kláštera stala zahradou zámeckou a zůstala jí i v době, kdy byla v jejím sousedství postavena budova našeho Obročního domu, lidově nazývaného Panský starobinec. Ten přežil svého zakladatele i jeho nástupce Jana Antonína z Lich tenštejna ( ), ale měl už existenční potíže, protože mu, jako obvykle, chyběly peníze. Lanškrounský historik Jaroslav Jireček našel v městském archivu doklad o ročních nákladech na jeho provoz. Je to výkaz o spotřebě potravin za rok 1725: 2 vědra kysaného zelí 1 zlatý 150 funtů soli 8 zl. 31 krejcarů 100 funtů sýrů 4 zl. 53 mírků omastku 13 zl. 15 kr. 57 strychů žita 58 zl. 30kr. 24 strychů ječmene 24 zl. 9 beček a 3 vědra piva 70 zl. 30 kr. 30 sáhů dřeva odpadového 18 zl. Celkem 198 zl. 10 kr. Tyto peníze chtěl další majitel panství Josef Václav z Lichtenštejna ( ) aspoň z části ušetřit, a proto se rozhodl starobinec zrušit, budovu prodat a získané peníze vyplácet jako každoroční finanční podporu. O osudu našeho domu v letech mnoho nevíme, jisté však je, že to nebyla léta klidná a šťastná. Sám majitel panství Josef Václav byl pří liš zaměstnán jako generál vojsk císařovny Marie Terezie za jejich četných válek a zřejmě i jeho vlivem byl Lanškroun zasažen válečným provozem a bu dova, o které tu mluvíme, musela sloužit jako vojen ská ubikace či lazaret. Tak například v roce 1743 přitáhla do Lanškrouna kolona 335 nemocných fran couzských zajatců provázená eskortou císařských vojáků a na jeden měsíc se tu ubytovala. Ve městě vypukla epidemie, při které zemřelo 49 Francouzů, 95 mužů z eskorty a navíc 130 místních občanů, cel kem 274 lidí. Až na konci století se poměry trochu zlepšily. Roku 1788 koupil bývalý Obroční dům penzio novaný purkrabí Jakob Miller a upravil jej pro po třeby své rodiny. Od něho jej koupil r lé kárník Bedřich Erxleben mladší bratr známějšího Ch. P. Erxlebena. V rodině Erxlebenů zůstal dům i po roce 1846, kdy se vlastníkem stal Theodor Erxleben, který nechal v budově zřídit hostinec. Tak ke dvaceti lanškrounským hospodám přibyla jednadvacátá, a to nikoli nejmenší. Na počátku dva cátého století (roku 1908) koupila dům i s hostin cem lanškrounská organizace německé soc. dem. strany a nazvala jej Dělnický dům (Arbeiterheim). Vedle hostince tu z iniciativy soc. dem. strany začal působit i dělnický konzum a byl tak úspěšný, že postupně otevřeli v Lanškrouně ještě čtyři konzum ní prodejnya navíc 14 dalších prodejen ve všech větších obcích okolo Lanškrouna. V majetku soc. dem. strany, která byla nejsilnější politickou stranou ve městě, zůstal dům i za první republiky. V roce 1925 vznikl projekt na přestavbu budovy, který vypracoval architekt Otto Ditrich a schválil starosta Leo Winter, ale k realizaci z neznámých důvodů nedošlo. Velmi rušno začalo být v okolí domu roku 1927, kdy se město rozhodlo, že zlepší spojení s Dolním Třešňovcem, prorazí kolem Dělnického domu bývalé městské hradby a spojí Anenskou ulici (dnes Dobrovského) s ulicí Sirotčineckou (dnes Třeš ňoveckou) a povede novou vozovku přes část býva lé zámecké zahrady. Tak vznikla krátká Zámecká ulice (Schloss Strasse) a ve zbytku zámecké zahra dy byl upraven park Petra Jelita, jehož velký nefigu rativní pomník parku dominoval. Někteří lanškrounští občané si dodnes zachovali vzpomínky (často spíše z vyprávění svých rodičů než z přímého poznání) na spolkový život v Dělnic kém domě, na jeho významného funkcionáře Fran ze Tremla, redaktora týdeníku Adlergebirgsbote, který vycházel ve dvacátých letech v Králíkách a pak se přesunul do Lanškrouna. Druhým předá kem byl Hans Nietsche, který spolu s Tremlem o dešel po Mnichovu do českého vnitrozemí a odtud emigroval do Anglie. V roce 1945 se Nietsche vrátil v uniformě kapitána spojeneckých vojsk a pomáhal zřídit v Dělnickém domě antifašistické centrum, které sepisovalo občany německé národnosti žáda jící vyškrtnutí z odsunu. Z původně 150 žádajících rodin jich však zůstalo jen asi 50 a také Nietsche odešel. Ještě těsně před Mnichovem přijel do Lanškrou na Henleinův zástupce, pověstný K. H. Frank, a položil tu základní kámen Domova pro mladé turnery, budovy, která měla překonat Dělnický dům. Ale stavba se v důsledku války nikdy ne skutečnila. Naopak, jak napsaly noviny Deutsche Grenz wacht, využila německá armáda okamžitě od za čátku okupace prostory Dělnického domu a v bý valé pevnosti rudých cvičí nyní štram I. rota SA. V letech zůstal v budově hostinský provoz, po roce 1948 začala ji stále více využívat tzv. sjednocená tělovýchova a od r se dům stal oficielním sídlem TJ Lanškroun a je jím dodnes. Budova prošla mnoha drobnými opravami a úpra vami, skutečnou modernizací pak byla generální oprava r Dušan Šlahora Pozn.: Historické obrázky pocházejí z publikací vydaných městským muzeem a z archivu autora. Podoba Dělnického domu kolem r V domě sídlil i Dělnický konzumní spolek. Nerealizovaný projekt přestavby Dělnického domu z roku Vypracoval architekt Otto Dietrich, schválil starosta Leo Winter. Zadní strana Dělnického domu s nově postave nou ulicí a parkem Petra Jelita. Kolem r Dělnický dům s rozbouraným okolím v roce Dělnický dům na konci roku Foto: LS

10 STRANA 10 REGION LL 13 / 2008 Pozvánka na poutní mši v kostele sv. Petra a Pavla Koná se v Rudolticích v neděli 29. června 2008 od 11 hodin. Jako host slouží P. Pavel Dokládal, farář z Koclířova. Hudební doprovod sbor nevidomých a slabozrakých Ave z Prahy. Asfaltizace v Rudolticích Rudoltičtí obyvatelé se dočkali nově asfaltizovaných cest. V červnu proběhla zatím první vlna asfaltizace. Zasloužil se o ni starosta Oldřich Kolomý. Přepychový koberec vede nyní od pošty cestou pod nádražím až k hostinci Na Křižovatce a na druhé straně silnice po obou cestách kolem potoka směrem na Lukovou. Největší radost budou mít kromě chodců samozřejmě cyklisté a jezdci na kolečkových bruslích, jimž zde vznikly krásné dráhy pro trénink. Text a foto: Marcela Macháčková Odměna pro žáky za úspěšnou školní akademii Bylo to pro nás velké překvapení, skoro ze dne na den jsme se dozvěděli, že pojedeme do Litomyšle na školní akademii, jejíž součástí bude koncert Pepy Vágnera, který se stal v letošním roce Objevem roku v anketě Český slavík. Paní Běla Gran Jensen nám při návštěvě školy vystoupení Pepy Vágnera slíbila, ale že to bude tak rychle a že nám tento koncert dali uči telé školy za odměnu za úspěšnou školní akademii, nikdo nečekal. A tak se celá škola díky příspěvku všech obecních úřadů vydala do Lito myšle. Kromě paní Běly a Pepy Vág nera přijel i jeho otec Karel Vágner. Opět jsme pohovořili s vojenským fotografem Janem Procházkou. Po skončení akademie plné písni ček z muzikálů a filmů za námi přišel Pepa Vágner a uspořádal pro nás au togramiádu, podepisoval fotografie s věnováním, fotografoval se s námi, a dokonce i krátce pohovořil. Aby toho nebylo málo, měli žáci 2. stupně možnost zúčastnit se dalšího ročníku předávání Ceny Ď ve Sta vovském divadle v Praze. Tato cena se předává mecenášům v oblasti pod pory divadel, muzeí, zoologických zahrad, zdravotnických zařízení a etiky. Návštěvu Prahy jsme zahájili 3D kinem a navštívili jsme dávnou pod mořskou minulost. Po krátkém roz chodu jsme se vydali do Stavovského divadla, kde slavnostní předávání Ceny Ď probíhalo. Celým progra mem nás provázel otec a dcera Lan grovi. Mezi předávajícími byl ředitel pražské ZOO, herec Vladimír Čech, skladatelka Jiřina Fikejzová, hrabě Lobkowitz, norský velvyslanec, objev roku Pepa Vágner a další významné osobnosti. Na cenu jsme navrhli naši paní ře ditelku za dlouholetou práci v Hnutí na vlastních nohou, všichni jsme po přečtení jejího jména mezi nominova nými doufali, že ji dostane, ale paní ředitelka nám již od začátku říkala, že je spousta lidí, kteří pracují daleko více, a tak cenu nakonec obdržela paní učitelka z norské školy. Na závěr předávání cen nám opět zazpíval Pepa Vágner, tentokrát však společně s pěveckým souborem, naší Stonožkovou hymnu. A co na závěr? Můžeme říci, že jsme takovou odměnu nečekali, o to více si ji všichni vážíme, protože to byl pro nás velký zážitek a Pepa Vág ner má od nás za čas, který nám vě noval, i za společná foto hlasy do Čes kého slavíka jisté. A my všem, kteří nám tato setkání umožnili, ještě jednou mnohokrát děkujeme. Za všechny žáci 9. ročníku ZŠ a MŠ Damníkov Přečetli jsme: Železniční muzeum shání 35 milionů Zhruba 35 milionů korun by potřebovalo Průmyslové muzeum v Mladějově na Moravě, aby prodloužilo jízdy po úzkokolejné trati nebo vybudovalo důlní muzeum. Krajské a městské dotace nestačí, proto provozovatelé usilují o ev ropské peníze. Návštěvnost stoupá, rádi bychom proto nabídli další novinky. Loni přijelo do Mladějova lidí, letos od května už má muzeum 500 objednávek na projížďky historickými vlaky, což je rekord, řekla Eva Kopřivová z muzea. Muzeum plánuje rozšířit úzkokolejnou trať z Mladějova do Hřebče, což by místo šesti kilometrů do Nové Vsi znamenalo výlet dlouhý 11 kilometrů. Díky dotacím by mohlo muzeum vybudovat důlní muzeum a také zpřístupnit elek trárnu, která v regionu v letech 1926 až 1956 dodávala energii dolům a vesnicím. Elektrárna by mohla sloužit jako součást školní výuky, tak jako děti mohou jezdit na památky do Litomyšle, u nás by poznaly techniku 20. století, řekl Petr Bartovský z muzea. Muzeum letos například čeká úprava trati Mladějov Hřebeč a renovace dvou historických lokomotiv Krauss Linz. Za rok by pro vozovatelé rádi dobudovali sociální zařízení. Muzeum kromě výletních jízd po úzkokolejné dráze pořádá v sezoně několik akcí. V červenci oslaví muzeum deset let jízd po úzkokolejné dráze. Na počátku srpna čeká milovníky vojenské Rybářské závody v Rudolticích Myslivecké sdružení Rudoltice pořádalo v sobotu 14. června na svém Mysliveckém rybníčku již tradiční rybářské závody. Rybáři bez rozdílu věku předváděli své rybářské schopnosti i vynalézavost při chytání na udici. Nejlepší zvládl v určeném časovém limitu nachytat 48 ryb bez omezení velikosti. Osud byl zatím ke kapříkům milosrdný, po přeměření byli vráceni do své vodní říše, aby mohli do podzimního výlovu spokojeně přibírat na váze. Druhou částí závodů byla střelba ze vzduchovky a dalšími částmi myslivecký guláš a nápoje všeho druhu u mysliveckého bufetu MS Rudoltice Rybníček. mm, foto: Marie Macháčková historie rekonstrukce bitvy Mladějov Blosdorf. V muzeu se dobrovolníci snaží o zachování parního provozu na této jedi nečné úzkokolejce a nejrůznějšími opravami udržují historické vozy i trať. Pozemky v tomto kraji patřily od druhé poloviny sedmnáctého století rodu Lichtensteinů, kteří zde v roce 1862 zahájili těžbu uhlí. To však nebylo nijak zvlášť kvalitní, obsahovalo hodně popela a ve chvíli, kdy se na Ostravsku začalo těžit uhlí mnohem hodnotnější, přestával být o to hřebečské zájem a Lichtensteinům zbyla těžba lupku. Tento jíl se hodně používal k výrobě žáru vzdorných materiálů a jeho těžba probíhala v oblastech Hřebečského hřbetu, na Nové Vsi a nad Mladějovem. O vzniku železniční dráhy se začalo uvažovat až v průběhu první světové války. Část trati byla uvedena do provozu v roce Původní projekt počí tal s délkou trati 8,6 kilometrů a měla vést od dolu Václav Theodor na Hřebči přes štoly Josef, Barbora a Hugo Karel k horní stanici lanovky. Po schválení projektu přišla společnost ještě s návrhem prodloužit dráhu až k mladějovskému nádraží. Počátkem ledna 1950 byly doly znárodněny a začleněny do národního podniku Moravské šamotové a lupkové závody se sídlem ve Velkých Opato vicích. Práce na dole Hřebeč skončily kvůli nedostatku peněz v roce (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, , kráceno)

11 LL 13 / 2008 ROZHOVOR STRANA 11 Práci zastupitele a zákonodárce se opravdu hodí skloubit Rozhovor se senátorkou Ludmilou Müllerovou S Ludmilou Müllerovou jsme v Listech Lanškrounska hovořili již v září 2004, tehdy byla náměstkyní ministra práce a sociálních věcí. Nyní má za sebou už 3,5 roku práce v Senátu. Setkaly jsme se, když v druhé polovině května navštívila Lanškroun. V čem vidíte rozdíl mezi prací poslance a senátora? Já mám možnost z vlastní zkušenosti porovnat obě role. Regionem poslance je kraj, u senátora je to v podstatě okres. Přesto i zde je tolik oblastí, které by měl člověk kontaktovat firmy, neziskové organizace, školy a další že mám stále výčitky svědomí, kolik je míst, kde jsem ještě nebyla. Problém u senátora vidím v menší šanci získávat finanční prostředky pro obce nebo neziskové subjekty. Poslanci mají přístup ke zdrojům, schvalují rozpočet, senátorům je toto odepřeno. Přitom senátor daleko konkrétněji vidí problémy. Já se snažím orientovat převážně na malé obce, které mají vlastních zdrojů k dispozici velmi málo a mají také menší možnosti získávání peněz z jiných zdrojů. Snažím se lobovat za svůj region, kontaktuji úřady i lidi, kteří mohou našemu regionu pomoci. Jako senátorka jste se v zimě účastnila volby prezidenta. Z pohledu televizního diváka připomínal její průběh nepovedenou frašku. Jak jste to viděla Vy? Já jsem se volbou prezidenta zabývala už hodně dlouho předem. Naše politická strana řešila v té době kauzy svého předsedy, neměli jsme čas na další důležité otázky a proto jsme nestavěli svého kandidáta. O to byla volba složitější Ve prospěch pana Klause hovořilo to, že se v politické oblasti pohybuje už dlouho a tak se jeho reakce a postoje dají lépe předvídat. Naopak pan Švejnar není postižen naší politickou slepotou a rutinou, kdy spoustu věcí vidíme spíš pohledem politických stran než věcně. Já jsem však v dané situaci nehodnotila jen oba kandidáty, ale pro mě bylo podstatné, že je naše strana v týmu vládní koalice. Jestliže jsem v týmu, tak bych v něm měla pracovat a měla bych také v jeho zájmu vystupovat. Připadalo mi logické, že nejsilnější strana vládní koalice má zájem na tom, aby uspěl její kandidát ve funkci. Pokud by tomu tak nebylo, nepochybně by došlo k rozkolísání a možná i rozpadu vládní koalice. Jednoznačně jsem preferovala volbu tajnou, protože si myslím, že pokud existuje zastupitelská demokracie, tak by poslanci a senátoři měli mít právo a odpovědnost vybrat si kandidáta nejen podle svědomí, ale i při vědomí všech možných informací, které mají. Bylo velkou chybou, že jsme došli k veřejné volbě. Až bude jednou přímá volba prezidenta, lidé přece budou volit také tajně. A dnes nám to vyčítají Vraťme se k Vaší denní práci. Jaké problémy pomáháte řešit ve svém obvodu? V poslední době řeším především otázky evropských fondů, zpracovávání nejrůznějších projektů a možnosti jejich financování. Dále se zabývám zdra votnictvím, od poplatků po financování našich zařízení. Týká se to i nemocnice v Ústí nad Orlicí, jejího přechodu na akciovou společnost i dalšího rozšíření služeb (magnetická rezonance a podobně). Také v sociální oblasti mám mnoho úkolů, které řeším s úřady i neziskovými organizacemi. O čem jste naposledy jednala přímo u nás v Lanškrouně? Šlo také o evropské fondy. V ZŠ, bývalé praktické, kterou dost často navštěvuji, jsme řešily přípravu projektu pro pedagogické asistenty. Pokud škola s projektem uspěje, dostane na tyto asistenty finanční prostředky. Ale školy se s otázkou pedagogických a osobních asistentů potýkají obecně. Vzpomínám si, že už jako náměstkyně ministra jsem oblast prolínání činnosti osobních a pedagogických asistentů řešila, ale dodnes se zákony neposunuly. Proto jsem kontaktovala paní poslankyni Páralovou a ředitele úřadu práce s tím, že bychom iniciovali změnu zákonů, když toho není schopna státní správa. Tam totiž přetrvává resortismus něco spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí, něco pod školství, něco pod zdravotnictví. Ale zdravotně postiženého člověka toto škatulkování nezajímá, on potřebuje, aby o něj někdo pečoval po všech stránkách a v době, kdy to zrovna potřebuje. Jaké projekty jste probírali na jednání se starostou Košťálem? Řešili jsme projekty, které má město podané v rámci evropských či národ ních programů a které také připravuje. Jako členka Rady Státního fondu ži votního prostředí a také členka Řídícího výboru Operačního programu jsem se zajímala právě o projekty z tohoto programu, který je jeden z finančně nejobjemnějších evropských fondů. Město z něho chce financovat zateplení budov, obnovu parků i kanalizaci. A co se týká sociální problematiky? Doufám, že se v Lanškrouně podaří realizovat Dům pro děti v nouzi poblíž kostela sv. Anny. Měl by být vícefunkční, aby mohl by vzít pod střechu ma minku, která se ocitne v tísni, dítě, které je přechodně bez rodičů, ale mohl by Senátorka Ludmila Müllerová jedná s ředitelkou ZŠ Hanou Minářovou. poskytnout i dlouhodobý pobyt pěstounské rodině. Ten projekt na MPSV připravujeme, předpokládám, že by se v roce 2009 začalo stavět. Role investora se ujala Oblastní charita, ale na provozu a činnosti by mohly participovat i další neziskové organizace. Další projekt důležitý pro Lanškroun Spolkový dům, by v jedné z variant mohl být financován ve spolupráci úřadu práce a MPSV. To by mohlo usnadnit získání dotací. Čemu se věnujete v Senátu? Nejvíce se zabývám zákony z oblasti veřejné správy, pochopitelně pečlivě monitoruji i oblast sociální a zákony vztahující se ke zdravotnictví. Přivítala jsem například, že vláda svým nařízením rozhodla o zvýšení důchodů o 470 Kč pro všechny důchodce bez ohledu na výši jejich důchodu. Na jednání v Senátu jsem tento způsob navrhla. Náklady přece vzrostly všem důchodcům stejně Nutná je i změna zákona o sociálních službách, konkrétně se zabývám změnou poskytování příspěvku na péči. Ten totiž není často využíván na po krytí úhrad poskytovaných sociálních služeb, ale spíš jako vylepšení příjmu rodiny. Právě se připravuje novelizace, která by mohla vstoupit v platnost od poloviny příštího roku. Na jednáních Senátu se také připravuje předsednictví ČR v EU, protože i Senát bude v jeho rámci pořádat různá parlamentní setkání. Zmínila jste oblast samosprávy. K ní máte jistě blízko i proto, že jste místostarostkou Dolní Čermné. Jaké změny zákonů navrhujete či pod porujete v Senátu na základě svých vlastních zkušeností? Když něco vidíte jen z pohledu zákonodárce nebo pracovníka ministerstva, je to úplně jiné, než když jsou zákony naplňovány z pohledu zastupitele a ob čana. Tak třeba zákon o rozpočtovém určení daní. Ten hovoří o tom, jaké pří jmy do konkrétních obcí přicházejí od státu prostřednictvím daní. Naše obec není úplně malá, má více než 1300 obyvatel, ale zdaleka nemá takový aparát, který by bezchybně zvládl všechny úkoly stanovené v rámci samostatné i pře nesené působnosti obce. A právě podíl sdílených daní, které malé obce do stávají, je skutečně nedostačující. Od 1. ledna 2008 byla sice provedena men ší úprava zákona, ale v Senátu se nyní podílíme na jednání, které směřuje k další novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní. Zohledněna by pak měla být i další kriteria, nejen počet obyvatel, ale například i věkové složení obyvatelstva, katastr, nadmořská výška apod.. Před rokem jsme přijali zákon o sociálních službách a ukázalo se, že když obec provozuje dům s pečova telskou službou, je to podřízeno zá konu o sociálních službách, ale po kud obec konkrétní podmínky po dle zákona neplní, není možné, aby službu poskytovala. A pak je hodně složité skloubit požadavky zákona s představami a nároky občanů a ta ké s ekonomikou obecních financí. Takové věci když řeším v praxi, tak si někdy povzdechnu, jak může tohle někdo vymyslet. Proto se o pravdu hodí skloubit práci zastupi tele a zákonodárce Děkuji za rozhovor. Lada Sitová, foto autorka a FT Na krajské výstavě psů v Lanškrouně.

12 STRANA 12 LL 13 / 2008 KULTURA TAKHLE SE SLAVÍ JUBILEUM ANEB ČERMENSKÉ SLAVNOSTI 2008 Jubilejní ročník Čermenských slavností přivítalo krásné slunečné počasí, které jim bezpochyby dodalo neopakovatelnou letní atmosféru. Již 20. Čermen ské slavnosti se konaly v areálu dolnočermenského kempu a záštitu nad nimi převzali senátorka Ludmila Müllerová a krajský radní Miroslav Brýdl. Přestože galaprogram slavností začínal až od hodin, v kempu bylo živo již po 13. hodině odpolední. Probíhaly zde totiž soutěže pro děti, přehlídka lidových řemesel (paličkování, drátování, aj.) a výstava historických vozidel. To celé za zpěvu legendární kapely Quiz z Dolní Čermné. Náhle se ozvalo bouchání lahví šampaňského. Bublinky se rozlévaly u každého stolu a to už byl ten pravý signál k začátku dlouhoočekávaného vystoupení všech folklorních souborů. Příjemný hlas moderátora Jakuba Ryby, který provázel celým programem, na jevišti přivítal první soubor BARUNKA z Čes ké Skalice. Děti převážně mladšího školního věku se představily s pásmem plným tanců, písniček a říkadel. Dalším vystupujícím byl domácí soubor JIT ŘENKA. Pásmo Kominík jsme mohli shlédnout v podání mladších dětí. Starší si pro nás připravily soubor tanců pod názvem U muziky, v němž tetička nejdříve zkontroluje vykonanou práci, než děti pustí k muzice, aby si zatancovaly jako dospělí. Obě pásma se jako již tradičně setkala s velkým ohlasem. Stejně tak i vynikající výkon živé hudby Jana Dostála, která doprovázela soubor při tanci a zpěvu. Mezi další účinkující patřil také soubor JEDLINOK z polské Wrocławy. Ten mimo jiné zaujal hlavně svými nádherně zdobenými a tvarovanými kroji. Soubor ze Slovinska, KUD MIŠKO KRANJEC, předvedl několik obyčejů, které se dodnes dodržují na pravých slovinských svatbách. Jako každý rok byl i letos velmi vítaným hostem soubor JÁNOŠÍK ze slo venského Svitu. Ne nadarmo se říká, že před vystoupením Jánošíka by se měla řádně zkontrolovat tvrdost podlahy. Vystoupení bylo totiž opět silně nabité energií, která pozvolna prostupovala i přihlížejícími diváky. Nejeden se s ta nečníky pohupoval do rytmu. Se svým tématickým pásmem se představil i dru hý domácí soubor, a to JARO z Ústí nad Orlicí. Vystoupení plné tradičních regionálních tanců a písní obohatilo celý dosavadní program. Nezapomenu telným zážitkem bylo také vystoupení VLČNOVJANU z Vlčnova, které do provázela živá cimbálová muzika pod vedením primáše Jana Špirita. A to už přišla řada na soubor ANCESTROS z exotické země Jižní Ameriky, z Kolumbie. Hlasy obchodníků z přilehlých stánků s občerstvením náhle u tichly a zraky všech přítomných se upřely na jeviště, na kterém probíhalo vy stoupení připomínající rituální tanec kolem ohně. Tempo tance se pomalu zrychlovalo. Celý divotvorný rej však byl přerušen náhlým příchodem obra s maskou koně. Obecenstvo žaslo nad dovednostmi, které tento obr předváděl. I s dlouhými dřevěnými chůdami na nohou pro něho nebyl problém zvednout nohu do 90ti stupňového úhlu a stát pouze na jedné noze. Po chvíli však divoký tanec opět pokračoval a mezi diváky se začal pohybovat drobný indián s hrůzounahánějící maskou šamana. Celou strašidelnou atmosféru ještě více dokreslovala živá hudba z exotických krajin. Představení po zásluze sklidilo obrovský aplaus. Za sebe mohu dokonce říci, že předčilo veškeré mé představy. Kolem 20. hodiny večerní se celý galaprogram uchýlil ke konci. Slavnosti však i nadále zůstávaly v plném proudu. Proběhlo slibované slosování vstupe nek, hodnotné ceny (jízdní kolo, mobilní telefon aj.) byly rozdány a na scénu mohla přijít DJ, která rozjela velkou diskotéku Rádia OK, které bylo hlavním mediálním partnerem slavností. Celý festival byl formálně zakončen nádherným ohňostrojem, který byl vidět široko daleko. Na závěr bych chtěla Čermenským slavnostem popřát, nejen za mne, ale i za spoustu lidí, kteří společně se mnou strávili velmi příjemné červnové od poledne, aby se jim i v příštích 20ti letech dařilo tak jako doposud. Aby všem or ganizátorům a lidem, kteří se na slavnostech spolupodílejí, vydržela ta nehasnoucí energie zachovávat tradice a rozdávat radost. Lucie Moravcová, foto: FT Ancestros Ancestros Jánošík Kud Miško Kranjec Vlčnovjan

13 LL 13 / 2008 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE STRANA 13 Děkujeme za krásné zážitky Již tradičně uspořádali vodáci KČT předposlední červnovou středu Od poledne plné her na vodě i na souši pro žáky ZŠ speciální. Letos poprvé na loděnici přijeli i obyvatelé Domova u Studánky. Zážitky? Jako každý rok ú žasné. Díky síle a zkušenosti mužů vodáků se i vozíčkáři ocitli na raftu a vy chutnávali si plavbu po lanškrounském rybníku. Pan Indra se se svým kočárem a dvěma koňmi také celé odpoledne nezastavili. Paní Kněžourová trpělivě vodila svého koně a jistila, často se skupinou dobrovolníků, kymácející se žokeje. Pan A. Novák se postaral o zapůjčení drobných atrakcí a každé mu účastníkovi vystavil pamětní list. Poděkování patří též Pekařství Sá zava a Jatkám Lanškroun, s.r.o., za poskytnuté občerstvení. Akce byla pod pořena Městem Lanškroun. Všem vel ký dík a těšíme se na příští ročník! Žáci, rodiče a učitelé ZŠ speciální Foto: Petr Kotyza Lanškrounská hala patřila psům Hala Boži Modrého v Lanškrouně přivítala v neděli 15. června 1. ročník Zemské koruny krajskou výstavu psů. Sešel se úctyhodný počet 345 přihlá šených psů téměř stovky plemen z celé republiky. Akce se konala pod osobní záštitou hejtmana Pardubického kraje Ing. Ivo Tomana a starosty města Lanš kroun Ing. Martina Košťála, kteří přijali pozvání a zúčastnili se dekorování vítězů spolu s paní senátorkou Ludmilou Mülerovou. Pozvání posuzovat psí krasavce přijali mezinárodní rozhodčí pánové Petr Řehánek, Zdeněk Kliment, Josef Němec, Miroslav Václavík, Otakar Vondrouš a hlavní rozhodčí paní Lenka Frnčová. A právě ona vybrala nejkrásnějšího psa výstavy, kterým se stal rhodéský ridgeback Nayla Sarah z Lukovského dvora paní Beaty Nachtmanové. Z ostatních soutěží stojí určitě za zmínku soutěže Dítě a pes a obě kategorie Junior handlingu kde byl vidět vřelý vztah dětí a psů. Je dobře, že bylo vidět tolik skvělých psů, kteří by pro své malé vystovatele udělali cokoliv. Zpestřením byla ukázka pasení kachen indických běžců. Border kolie patřící Radko Loučkovi předváděly své umění neúnavně několikrát bě hem dne. Úžasné vystoupení ma lých lanškrounských mažoretek Světlušek před vlastními závě rečnými soutěžemi sklidilo ob rovský aplaus stovek přítomných diváků, za to patří jim a jejich ve doucí paní Haně Šebrlové velké poděkování. Určitě všichni vystavovatelé, ať už ocenění či ne, strávili velmi příjemnou neděli na dobře zor ganizované akci a věříme, že po řadatelé budou pokračovat dal šími ročníky, a proto nic jiného nezbývá než všechny pozvat na příští ročník. PK, foto: FT

14 STRANA 14 PŘEČTĚTE SI LL 13 / 2008 Kavárnička v Domově pro seniory s paní senátorkou Ludmilou Müllerovou Pátek 13. června nebyl ledajakým pátkem třináctého. V rámci aktivity Ka várnička s křeslem pro hosta přijala pozvání do Domova pro seniory Lanš kroun paní senátorka Ludmila Müllerová, rodačka z Lanškrouna. Krátce se známila obyvatele Domova se svou činností senátorky a hovořila o aktuálně projednávaných legislativách i o některých aktuálních politických otázkách. Poté měli obyvatelé Domova možnost pokládat paní senátorce různé otázky týkající se její činnosti. Bylo krásné strávit dopoledne s takto milou osobností jako je paní Ludmila Müllerová. Tímto bychom jí chtěli velice poděkovat, že přijala pozvání a navštívila náš Domov. Doufáme, že nás někdy opět navštíví. Za Domov pro seniory Lanškroun Marcela Knápková, DiS., instruktorka sociální péče Co bylo, to bylo O počátcích fotbalu v době mého dětství jsem už psal. Také o pranici ukončené strážníkovým obuškem. Jak čas plynul, přibývalo hráčů, od dílů, soutěží. Kopaná se stala hyba telem společenského života ve měs tech a na vesnicích. A pražská Sparta se Slavií ukazovaly světu, že fotbal hrát jsme se naučili. Proč právě Slavie k srdci mi při rostla, nevím. Prožíval jsem s ní časy dobré i zlé: její vítězství bylo mou ra dostí, porážka smutkem. Nedávno jsem se s ní radoval: získala titul mist ra a má nejkrásnější stadión v zemi. Před více než šedesáti lety Lanš kroun se stal mým druhým domovem. Jedna z mých prvních vycházek ved la na fotbalové hřiště. Pohled na ně nebyl vábný. Připomínalo venkov ské, jen dřevěná bouda byla větší. Přes to se na něm hrála dobrá kopaná. Jmé na některých hráčů si pamatuji ještě dnes: brankáře Klementa, obránce Spineta, záložníky Baboráka a Vo dičku, útočníky Lechnýře a Jehličku. S diváky jsem jim tleskal, na hosty ob čas křičel fuj. Po jednom surovém zá kroku zůstal na zemi ležet náš hráč. V diváctvu to zahuče lo. Pro mě to bylo málo. Smysl pro spravedlnost hnul mi mozkem. Je diná myšlenka v něm zůstala a přinutila mě jednat: viník musí být potrestán. Podlezl jsem ohrazení a rozběhl se k místu incidentu. Chyťte ho! křičel pořadatel. Jeden z hrá čů to udělal a pořadatel mě odváděl jako kluka chyceného na švestkách. S hlavou skloněnou k zemi jsem ne vnímal, zdali diváci se smáli nebo tleskali. Měl jsem na vybranou: odejít s ostudou domů, nebo si sednout na lavici, jako by nebylo, co jsem udělal. Zvolil jsem tuto variantu a tím jsem dokázal, jak silné je sportovní fandění. Komunisté, slepě a lokajsky slouží cí moskevskému diktátu, dobrý fotbal v našem městě zničili. Klub byl roz puštěn, oddíly kopané se ustavily u Tesly, Východočeských papíren, Komunálního podniku, bezpečnost ního aparátu. Výsledek? Jako když se řeka rozleje do potůčků škobrta jících po kamenech. Úroveň hry znač ně poklesla, diváky nelákala. Doká zalo to utkání Dolní Čermné s mužst vem Veřejné bezpečnosti, neklame li mne paměť. Z čermenských hasičů zů stalo na hřišti jen devět, soudce navíc odpískal proti nim penaltu. Míč po ložil na místo k tomu určené, píšťalku do úst však dal zbytečně. Čermenský brankář se rozběhl, míč odkopl a spolu s ostatními hráči odešel z hřiště. Hu moreska skončila. Co bylo, trvá jen ve vzpomínkách. Kopaná se vyškrábala z jámy, oprá šila se a znovu se rozjela. Dnes máme fotbalový klub se všemi složkami od prvňáčků po rezervu hrající soutěž okresní a mužstvo v krajské. Vě řím, že půjde po cestě naznačené volejbalisty, po cestě dalších a dalších úspěchů. Z upřímného srdce mu to přeji. Jaroslav Špaček DOPISY Z DOMOVA PRO SENIORY Vážení přátelé, já vám všem přeji dobrý den. Je krásná neděle, zalitá sluncem, měsíc květen, lásky čas se říká. Z našeho domova je krásný výhled na Orlické hory, které jsou ještě v ranní mlze. V tomto měsíci se již plánovaly zájezdy, které Tesla Sázava využívala. Na autobus doplácelo ROH, takže jsme si mohli dovolit několik zájezdů do roka. Dnes již můžeme jen vzpomínat na naše krásné zájezdy, na kterých jsme zažily i trapasy, které bych vám ráda připomněla. Často jsme jezdili na Slo vensko. Zajeli jsme si do Bánské Bystrice, které bylo známé Slovenským ná rodním povstáním. Když jsme procházeli městem, tak jsem zastavila dva pá ny, kteří se mi zdáli být důvěryhodní, a poprosila jsem je, zda by nám mohli dělat průvodce. Měli jsme štěstí, ten jeden pán byl učitel a ochotně se nás ujal. První nás zavedl na cintorín (hřbitov). Tam nám připomněl to povstá ní, jak byli všichni stateční, ale také jich hodně na tomto cintoríně odpočívá. Pak nás zavedl do muzea, kde bylo všechno jako v lese. Bunkry i pod zemí a vše lijaké skrýše. Ale jako vždy, když je vypsaná odměna za dopadení partyzánů, najde se zrádce a pak gestapo řádí, že to odnesou i rodiny těch partyzánů. Při tom smutném vyprávění se dvě děvčata začala tak smát, že nebyla k utišení. Já jsem je musela vystrčit ven, neboť víte, že smích je nakažlivý, i já jsem měla co dělat, abych se udržela. Druhý trapas jsme zažili při návštěvě Nízkých Tater. Kdo tam byl, tak ví, že to není procházka růžovou zahradou, a to s námi nebyli jenom mladí lidé, ale i starší manželé. Všechno jsme zvládli a nakonec řekli: Jsme unaveni, opá leni, ale šťastni Večeři jsme měli v Jánošíkově boudě. Všude byly výjevy Jánošíka. Valaška, která měla velikou moc, byla zaseknuta v dřevěném sloupu, který podpíral strop. Poháry dřevěné s Jánošíkem, všechno bylo krásné. Když jsme skončili a šli k autobusu, přiběhl za námi číšník, že jsme si vzali dva poháry. Já jsem ho vyzvala, aby si prohlédl celý autobus i tašky, že já ručím za mé lidi, že my jsme nic nevzali. Tak se i stalo. Všechno prohledal a nic ne našel. Ještě se omluvil a odešel. My jsme všichni vesele odjeli domů. Když jsme se rozcházeli každý do svého domova, přistoupila ke mně dvě děvčata, sáhla do mé tašky a vytáhly dva poháry s Jánošíkem. Já jsem dostala takový šok, že se mi udělalo černo před očima a letěla jsem k zemi. Jen jsem se zmohla jim říct: Jak jste mi to mohly udělat? Odpověděly mi: Protože jsme věděly, že do vaší tašky se dívat nebudou. Tak vidíte, co se všechno může stát z nepozornosti. A co by se stalo, kdyby se opravdu ty poháry našly v mé tašce? Těch trapasů bylo víc, ale já jsem jim vždy říkala, když jsme se rozcházeli: Co se doma uvaří, to se doma sní. Aby to všechno zůstalo jen mezi námi. A když se jedna maminka ptala svých chlapců, když se vrátili, jestli se chovali slušně, odpověděli, že normálně. A ona řekla, že se zeptá Anežky. Chlapci jí řekli: To můžeš, ta ti stejně nic neřekne. A slovo dodržím, nic neřeknu. Jak se zpívá: u nějakého mlejna, nejhezčí holky jsou Já zase říkám, že nejhezčí holky byly v našem autobuse a chlapci slušní. Já mám na ně ty nejhezčí vzpomínky. Všechny zdraví Anežka Šimečková Vážení přátelé, já vás všechny zdravím. Lanškroun je překrásné město v údolí Orlických hor. Nevyniká pouze výstavbou a průmyslem, ale i kulturou a sportem. Mnoho lidí např. ani neví, že naše pěvecké sbory se zúčastnily amatérského pěveckého festivalu ve Svitavách. Dozvěděla jsem se to z Listů Lanškrounska. Chtěla bych velice poděkovat učitelům, kteří se této činnosti věnují. Vím, co musejí všechno pro to udělat, než mohou vystoupit a sbírat pocty. Získat dnes děti pro sborový zpěv není snadné. Mají jiné zájmy, chtějí se bavit a ne tvrdě zkoušet. I učitelé jsou mnohdy málo za svou náročnou práci doceňováni. Odměnou nechť jim je radost z úspěchu. V naší obci nás učil pan ředitel, který byl zároveň varhaníkem v kostele. Ten už si při hodině zpěvu vybíral pro sebe zpěváky, kteří pak měli tu čest zpívat v kostele na kúru, ale i na pohřbech. Patřila jsem mezi ně i já. Doba se změnila, zpívalo se i při ochotnických divadlech, kroužcích. Nežilo se tak rychle, setkávali jsme se i při harmonice, zpívalo se, tančilo. Dnes se mi o tom může jenom zdát. I když je nová doba, naší mládeži fandím, ona zase vyniká ve sportu a ji ných věcech. Ovládají cizí jazyky, počítače. Kdo má nadání, peníze, výdrž, má veliké možnosti, které jsme neměli. Každá doba má své výhody a nevýhody. A my se musíme přizpůsobit. Přeji mladým, aby se nenechali svést na špatnou cestu a dělali jen radost rodičům. Zdraví Anežka Šimečková PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY červenec a srpen Půjčovna dospělí Půjčovna děti Čítárna ÚT 9 18 zavřeno ÚT 9 12 a ST zavřeno 9 11 a ST ČT zavřeno ČT 9 12 a PÁ 9 12 zavřeno PÁ 9 12 Pondělí je zavírací den. Dne 30. června bude již prázdninový provoz, tzn. že bude knihovna zavřená.

15 LL 13 / 2008 KULTURA STRANA 15 Šťastný pátek aneb Mušle počtvrté Pátek byl dnem, od něhož jsme v duchu tradice očekávali spíše řetěz nešťastných událostí. Místem, kde se dalo na pověry spolehlivě zapomenout, byl sál lanškrounského zámku. Studentské divadlo Mušle zde premiérově u vedlo cimrmanovského Posla z Liptákova. Mladí ochotníci tak vlastně pokra čovali v jiné tradici. Drží se své vize na konci každého školního roku představit veřejnosti adaptaci slavných Cimrmanů. Po vynikajících nastudováních Ztráty třídní knihy, Záskoku a Severního pólu se letos zaměřili na Mistrova pozdní léta. Také tentokrát dodrželi klasické schéma dané tvůrci a v seminárních částech nás zasvětili do odkrývání Cimrmanových nástěnných nápisů v restau raci U Sirotků nebo do činnosti tělovýchovné jednoty SUP. V části dramatické jsme se setkali s Poslem světla a Vizionářem.V první aktovce nám F. Kráčmar, V. Zedníček, J. Scheuer a M. Blažek představili podivnou sci fi o narušených mezilidských vztazích v blízké budoucnosti. Ve druhé minihře jsme si díky J. Joklíkovi, L. Kráčmarovi, M. Blažkovi a Š. Knápkovi připomněli věštění pomocí kuchyňské trouby. Premiéry s sebou přináší neopakovatelnou atmosféru a o studentských to platí dvojnásob. Mladí herci zvládali své party s přehledem; drželi se osvědčených narážek a triků, které známe z původní předlohy. Malá nervozita byla patrná zejména v seminární části večera, působila však mile a lidsky. Městská knihovna nám. A. Jiráska 142, tel.: , e mail: ZDOKONALTE SE V ANGLIČTINĚ KVALITNÍ ČETBOU! Nabízíme několik novinek z literatury v anglickém originále. Velké díky za věnované knihy patří Dr. Heleně Waltersové, díky níž máme opravdu bohatý výběr kvalitní anglické literatury. Alexander McCall Smith The Full Cupboard of Life Frank McCourt Angela s Ashes Khaled Hosseini A Thousand Splendid Suns Nathaniel Hawthorne The Scarlet Letter J. K. Rowling Harry Potter and the Order of the Phoenix (part 5), Harry Potter and the Half Blood Prince (part 6). Pozn: v našem knihovním fondu k vypůjčení 6 dílů Harryho Pottera v originále C.S.Lewis The Chronicles of Narnia The Horse and His Boy (part 3), The Voyage of the Dawn Treader (part 5) Pozn: v našem knihovním fondu k vypůjčení 5 dílů Letopisů Narnie v originále Linda Matlasová, městská knihovna V hlavních aktovkách však studenti projevili jistotu, své také jistě sehrálo jejich nadšení a zápal pro Divadlo Járy Cimrmana. V některých pasážích byl komický efekt umocněn nízkým věkem herců (postavy tatíka nad hrobem či otce hledajícího dceři vhodného partnera). Publikum stálo od prvních minut semináře na straně herců. Mnohokrát to všichni potvrdili výbuchy smíchu a potlesku. Vlastně zde zapůsobil významný fenomén studentských divadel. Starší diváci a nemyslím tím jen rodiče, kteří mají účast takřka povinnou si oprášili své znalosti této cimrmanovské klasiky. Jak jsem zjistil, mnozí uvítali možnost zopakovat si mediálně méně známého Posla světla. V hledišti byli zcela logicky také silně zastoupeni také teenageři. Troufám si odhadnout, že Posla z Liptákova viděli většinou poprvé. Rozhodně se bavili stejně dobře jako jejich rodiče v osmdesátých letech (hra měla u Cimrmanů premiéru již v roce 1982!). Mušláci vyvrátili mýtus o nešťastném pátku třináctého.toto datum si mohou právem přivlastnit jako den svého divadelního úspěchu. Poslem z Lip tákova potvrdili svoji lásku k dnes již kultovnímu divadlu a opět dokázali cit pro adaptaci her cimrmanovek. Pánové Svěrák a Smoljak by mohli jenom spo kojeně tleskat. A samotný Cimrman? Ten by byl, řečeno společně s mystifiká tory, nadšený, že se současná mládež za něho postavila a brání jeho dílo dál i téměř po sto letech od jeho záhadného zmizení. Pavel Studený, foto: LS Bulldoci na zemědělce Ve středu 11.června jsme na dvě vyučovací hodiny místo výkladu učitelů poslouchali pravý lanškrounský rock. O naše vysvobození ze školního stereotypu se postarala kapela Bulldock. Krátce po čtvrt na jedenáct jsme na fotbalovém hřišti v Dolním Třešňovci uslyšeli první akordy kytar, ke kterým se přidal hlas frontmana kapely Vojty Šprynce. Po mírně rozladěném začátku, kdy jsme ještě stále oplakávali zameškané učivo, Bulldoci okouzlili většinu posluchačů. Ještě aby ne, vždyť jejich druhá deska nese čarovný název Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodějnice). A právě písně z Malleusu šikovně prostřídávali i se staršími písněmi z debutového alba A svět se točí!! Jelikož jsme se před učiteli tvářili jako slušně vychovaní a pilní studenti, kapelu jsme řvaním ani skákáním nepodporovali. Zpěvák Vojta však nakonec přece jenom publikum rozpohyboval. Sice ho to stálo tři CD, která daroval fanynkám, ale věřme, že snad nelitoval. O tom, jak se Bulldoci na zemědělce líbili, by mohl svědčit počet rozebraných plakátů a kalendářů. Někteří si odnesli i trička a cédéčka. Také učitelé museli zajisté uznat, že takovéhle hodiny jsou mnohem příjemnější než klasická vý uka. Proto se těšíme na další podobné akce a kapele Bulldock děkujeme. Simona Stupenová, studentka 1. ročníku SZeŠ Lanškroun Zpívali jsme pro kuře V neděli 25. května se Lanškrounský smíšený pěvecký sbor společně s ko morním pěveckým sborem Komokrák ze ZUŠ J. Pravečka Lanškroun pod ve dením Mgr. Vladimíry Jetmarové zúčastnil 8. ročníku festivalu Moravsko třebovské arkády, zahrnujícího kromě hudby i výtvarné dílny a výstavu prací žáků základních uměleckých škol z celé republiky i ze Slovenska. Výdělek festivalu z účastnických poplatků a dobrovolné sbírky je věnován na konto Pomozte dětem (známější spíše pod svým maskotem tonoucího ku řete). V překrásném horkém dni jsme vystoupili na nádvoří zrekonstruova ného moravskotřebovského zámku. V době, kdy jsme ze všech stran neustále bombardováni nejroztodivnějšími charitativními sbírkami útočícími na naše city a peněženky, je takováto forma multikulturního festivalu určitě mnohem zajímavějším počinem, i když sa mozřejmě organizačně náročnějším. Darování peněz ulevuje možná našemu svědomí, ale teprve konkrétní činy prověřují náš opravdový charakter. A ne musí to být zrovna pořádání něčeho okázalého. Někdy se stačí rozhlédnout po lidech ve svém okolí JM

16 STRANA 16 NÁZORY, SDĚLENÍ LL 13 / 2008 Vize Vize jako nadpis kurzivky se mně vybavila při čtení posledního od stavce druhé části rozhovoru student ky gymnázia s MgA. Přemyslem Kokešem ve 12. čísle Listů. Téma Nový zámek u Lanškrouna. Svědkem osudu pozůstatku lichten štejnského zámku jsem již více než šedesát let. Pamatuji hospodu, drůbe žárnu i dobu, kdy byl na mapách ozna čován jako Červená věž. Zámecký vrch je sice jen o 50 m výše než město, pů vodní obyvatelé mu však říkali Zámec ká hora. Dnes používáme jednoduše Zámeček, ať jde o budovu nebo terén ní vyvýšeninu. Zní to sice přátelsky, ale ne vždy jsme se k němu tak chovali. Souběžně s rekonstrukcí zámecké ho objektu probíhá výstavba Obytné zóny Zámeček. Podle Zastavovací situace z roku 2001 má být postave no na převážně východní polovině návrší 172 domů s 806 byty. Koncem letošního února žilo v podzámčí již 475 lidí, téměř třetina obyvatel Ru doltic. Mají svůj konzum, chce to i ho spodu. Podle historika Augusta Sed láčka byla již roku 1801 ve zbytku zámku šenkovna zřízena. Osídlování okolí této státní památ ky poškozuje přírodní podobu vý znamného krajinného prvku lanš krounské kotliny. Sériová podoba po dlouhlých budov dělí stupňovitě jeho svahy a jejich červená střešní krytina nerovně konkuruje tradičnímu čer venému vrcholku zámecké věže. Pryč je romantika barokních alejí, ztratilo se tajemno historického pro storu, které dospělé lákalo k vycház kám a děti k dobrodružným výpravám. Vlastní relikt Nového zámku má dnes to nejhorší za sebou. Má ma jitele, kteří ho zachránili před zkázou a mají představu o jeho budoucnosti. Svými záměry a nadšením získali zájem i přízeň veřejnosti. Je to také naděje do budoucna. Vracím se konečně k závěru otiště ného rozhovoru, kde nám pan archi tekt předkládá svou vizi dalšího vývoje zámeckého areálu a jeho okolí. Ve slovníku cizích slov je toto slovo vy kládáno jako vidění do budoucnosti, schopnost předvídat, něco si před stavovat. Ale také jako vidina či přelud. Zdeněk Brokeš Ilustrace: Zámeček ve 40. letech 18. století. Výřez z veduty Lanškrouna F. B. Wernera. Poděkování Dne mi byl oficiálně předán notebook s matnou obrazovkou jako dar pro mou dceru, která je studentkou I. ročníku na Střední zemědělské škole v Dolním Třešňovci. Dcerka je zrakově postižená a notebook jí má usnadnit každodenní studium po celou dobu střední školy, následně i na VŠ a může ho využít i při aktivitách v novinářském kroužku. Využívám proto příležitosti, abych touto cestou vyjádřila své poděkování panu řediteli školy SZEŠ Ing. Vlastislavu Fiedlerovi, který notebook oficiálně předal dceři s přáním úspěšného studia, a zejména chci vřele poděkovat paní třídní učitelce Mgr. Radmile Janouškové, která svým aktivním přístupem ve snaze pomoci vše ziniciovala a dovedla k úspěšnému konci. Mgr. R. Janoušková našla na internetu organizaci Garris, od které po splnění určitých kritérií vyzískala finanční prostředky pro pořízení notebooku. Učinila tak vše ve snaze usnadnit dceři každodenní studium, které je již mnohem náročnější, zabírá většinu dne a oči jsou přitom více namáhány. Byl to od ní projev dobré vůle pomoci tomu, komu je třeba, a nestavět se k problémům druhých bez povšimnutí. Udělala něco, za co se ani slovy nedá patřičné díky vyjádřit. To pochopí spíše ti, kteří se ocitnou v situaci jako já, že mají handicapované dítě, navíc málo možností a váží si každé pomocné ruky. Proto se chci také v krátkosti zmínit i o možnosti pro jiné rodiny, které mají stejný problém, využít služeb takových oganizací, jako je i Garris. Více informací naleznete na Společnost Garris, a.s. systematicky podporuje aktivity, které jsou přínosem pro příznivý vývoj dítěte. Záměrem organizace je umožnit dětem a mládeži snadnější přístup ke vzdělání a aktivnímu trávení volného času. Cílem finanční podpory je zajistit financování konkrétních předmětů či aktivit, které slouží přímo jednotlivcům nebo klientům nestátních neziskových organizací. Způsob využití finančního příspěvku musí být vždy transparentní a sloužit přímo vybranému jednotlivci nebo klientům vybrané organizace. Ještě jednou vřele děkuji za sebe i mou dceru za aktivní pomoc paní učitelky. Chci poznamenat, že i k ostatním studentům své třídy přistupuje paní učitelka spíše mateřsky, což projevuje i úpravou třídy, aby se zde studenti necítili pouze jako ve škole, ale pohodově, měli dobré zážitky a odnášeli si zde hodně nabytých vědomostí pro další život. Vede také studenty k tomu, aby si i své studijní prostředí patřičně chránili. Mám za to, že během ještě nedokončeného I. ročníku si paní učitelka získala u studentů respekt, úctu a že si ji určitě dost oblíbili! Za sebe jí proto přeji, aby se jí dobré skutky patřičně vrátily! Matka studentky Společenská kronika NAROZENÍ: Tomáš Janorský, Horní Heřmanice Veronika Dušková, Dvorská Jan Antl, Rudoltice Adam Verner, Lidická Vojtěch Kuttich, Palackého 649 SŇATKY: Jaroslav Převor a Zdeňka Kalousová, Albrechtice 48 a Sázava Roman Milde a Eva Mikeladzová, Žichlínek 237 a Lanškroun, Lázeňská Miloslav Šeda a Martina Ježová, Sloupnice Pavel Bureš a Klára Hájková, Svitavy a Zdice Tomáš Plch a Lucie Stránská, La, Lidická 825 a Sázava Petr Šembera a Monika Štaincová, Damníkov 78 a Lanškroun, K. Čapka Aleš Doubrava a Hana Košnarová, Rudoltice Jiří Mareš a Kateřina Marková, La, K. Čapka 27 a Nepomuky 46 VZPOMÍNÁME: Josef Kubíček, Lubník 46, 58 let Josef Mihulka, Vančurova 157, 67 let Jaroslav Dudycha, Lidická 918, 49 let Gerlinde Čermáková, Tatenice 40, 75 let Vlasta Ročková, Hořičky, 82 let Miroslav Bartoš, Kežmarská 534, 53 let Jaroslav Mundil, Žichlínek 108, 70 let Růžena Hipská, Slepá 147, 79 let Josef Minář, Seifertova 465, 92 let Mgr. Čestmír Marek, U Papíren 195, 89 let Poděkování Na konci května jsme se rozloučili s naším milovaným manželem a tatínkem panem Jaroslavem Dudychou. Děkujeme všem přátelům a známým za jejich květinové dary a slova útěchy. Manželka a dcery Zároveň se distancujeme od pořizování videonahrávky obřadu, které proběhlo bez našeho souhlasu. Džungle před tabulí Když jsem před lety četla knihu Evana Huntera Džungle před tabulí, byla jsem velice ráda, že v našich ško lách panuje řád a pořádek. Dneska je bohužel všechno jinak. Přehnaná li beralizace výchovy dělá z dětí neu kázněné grázlíky, kteří ničí život ne jen učitelům, ale i slušným spolužá kům. Nedávno mi vypravovala jed na paní učitelka z venkovské školy, že v deváté třídě žák reaguje při výuce angličtiny na všechno pouze jedinou českou větou Nerozumím jazyku va šeho kmene. Kolegyně z národní školy si posteskla, že napomenula žá kyni, která při vyučování lezla pod lavicemi a dělala psa, a rodiče jí přišli zle vyčinit, že stresuje jejich dceru. A do třetice paní učitelka, která dr žela na chodbě dozor, má zhmožděné rameno, protože do ní úmyslně vrazil žák druhého stupně. To jsou jenom ty lehčí případy. Co se žáky, kteří posílají učitele do, ruší výuku tak, že terorizují o statní děti i učitele? Dát jim důtku nebo sníženou známku z chování? To je ještě pobaví nebo přijdou jejich ro diče do školy dělat scény a zastávat se svého miláčka. Dávat jim špatné známky, když nepracují? Je jim to jedno, i se čtyřkami si dostanou na školu s maturitou. Ze základní školy žáka vyloučit nemůžete a jakýkoliv fyzický trest nepřipadá v úvahu, pro tože přijdete o místo, a ještě vás budou vláčet v novinách a po soudech. Úroveň vzdělání se snižuje. Dnešní bakaláři mají znalosti bývalých matu rantů. Práce učitelů je nejen špatně ohodnocená a nesmírně psychicky vy čerpávající, ale vzhledem ke vzrůsta jící agresivitě dětí i nebezpečná. Jak chceme docílit vzdělané společ nosti, když nechráníme své učitele? Škola, která nemá řád, nemůže kvalit ně vzdělávat. Neustálé ochraňování dětí a jejich nevýchova v rodinách jsou problémem, který se vymstí celé společnosti. Učitel je ohrožený druh a naše společnost příliš liknavá při jeho ochraně. Až se začne ve škole stří let, tak se někdo z poslanců vzpamatu je a místo hloupostí s tělesnými tresty dětí začne řešit ochranu před agresiv ními žáky. Ale to už bude pozdě. Školní rok končí, prázdniny se pře kulí a v září nám nastoupí do prvních tříd další generace sebevědomých žáčků. Hlavně aby je měl při této zou falé situaci za chvíli ještě kdo učit. Mgr. Bc. Jana Smetanová, členka Rady Pardubického kraje pro rozvoj lidských zdrojů, celo životní vzdělávání a zaměstnanost

17 LL 13 / 2008 SPORT STRANA 17 Letos se prosadil veterán Rozhovor se Stanislavou Jansovou nejen o letošní Voříškiádě Tradiční, letos již osmý ročník Voříškiády, který se uskutečnil v sobotu 31. května, přilákal do slunného Lanškrouna desítky kříženců všech mož ných velikostí i barev. Mezi všemi těmi nestandardními pejsky se však letos objevil také šampion mezi psy s průkazem původu. Jak jdou voříšci dohromady s psími aristokraty vysvětluje v rozhovoru pořadatelka Stanislava Jansová. Letos jsem více než kdy jindy cítil na Voříškiádě tvou snahu mazat v očích veřejnosti jakoukoliv snahu o škatulkování psů. Bylo to pro tebe motto letošního ročníku? Hned na začátek musím říci, že jsem Voříškiádu nedělala sama. Největším pomocníkem mi byla Markéta Kubíčková, která po mně nastoupila na místo vedoucího provozu psího útulku. Voříškiáda je především akcí, jejíž výtěžek jde na provoz psího útulku. To, o čem ty mluvíš, souvisí asi i s tím, že u mě došlo k určitému posunu. Dříve jsem hodně uznávala výstavy a chov čisto krevných psů. Podařilo se mi v tomto oboru dosáhnout i na poměrně vysoké mety, když se v roce 2006 můj pes stal nejúspěšnějším psem ČR. Najednou jsem si ale uvědomila, že člověk se tím soustředěním na výstavy odklání od toho, co by pro nás pes měl znamenat a hlavně mohl znamenat. I díky tomu mému vlastnímu posunu jsem právě sem pozvala multišampióna ČR mezi všemi plemeny v roce Byla jsem moc ráda, že majitelé přijeli, a dokonce mi na závěr přišli poděkovat, že i pro ně to byl zážitek a že se i jejich pohled na věc se kamsi posunul. Letos speciálně mi tak udělalo obrovskou radost, že Voříškiádu vyhrál již patnáctiletý pes z Prahy. Většinou vyhrávají roztomilá štěňátka a mladí psi. To že se prosadil takový veterán, je obdivuhodné. Když jsem viděla tu jeho paničku, která držela náruč pohárů a po tvářích se jí koulely obrovské slzy, dostala jsem impuls, proč to za rok udělat znovu. Těší mě také, že k nám chodí majitelé psů z našeho útulku, protože nám potvrzuje smysl naší práce. Ta změna ve vnímání toho, co by pro nás měl pes znamenat je hodně spja tá i s mou prací šéfredaktorky časopisu Pes přítel člověka. Jsem totiž zodpo vědná za jednání s panem poslancem Jeronýmem Tejcem, který připravuje novelu zákona o tzv. bojových plemenech. Podstatou je, že na základě této normy by se měl zpřísnit chov vybraných ras psů v ČR. Vzhledem k tomu, že agresivita, dominance a nezodpovědnost jde napříč plemeny, je to zcela absurdní téma. Nelze vyjmenovat dvanáct těch nevhodných plemen. Během jednání jsem však bohužel zaznamenala jednu důležitou věc, pejskaři nejsou schopní se mezi sebou domluvit. Neumí komunikovat a neumí vzít za jeden provaz. Pokud někdo chová plemeno, které na seznamu není, tak ho to ne zajímá. Hrozně mě to rozčiluje, protože to má být o tom, co prosazuji na Vo říškiádě o vztahu člověka ke psovi bez rozdílu ras. Mnozí poslanci Tejcovi vyčítají, že se jedná jen o populismus. Souhlasíš s takovým názorem? Stoprocentně. Je to o tom, že pan Tejc se chce zviditelnit. Řeknu i, proč si to myslím. Setkala jsem se s ním na jednom jednání, kde jsem byla přítomná jako jediný zástupce odborné kynologické veřejnosti. Neustále tam operoval s termínem kohoutková váha, což je holý nesmysl, existuje jen kohoutková výška. Tvrdil také, že u kříženců lze z rozboru krve přesně zjistit, kdo byl jeho otec a kdo matka. Připadala jsem si strašlivě bezmocně, že takhle hlou pě dokáže argumentovat člověk, který je poslanec, a dokonce to hodí na pa pír a bojuje za to. Obávám se, že zákon se schová do nějakého legislativního balíku na ochranu zvířat a ta věc projde. Už před dvěma lety s podobnou vě cí přišel pan poslanec Kopistka. Ten však nebyl připravený na pejskařskou lobby, která v té době byla poněkud silnější. V červnu se v Lanškrouně kromě Voříškiády konala další významnější akce krajská výstava psů. Je to náhoda, že se v Lanškrouně a jeho oko lí najde tolik kynologicky akceschopných lidí? V žádném případě to není náhoda. Veřejnost vnímá především Voříškiádu, ale já jsem tu už před dvěma lety pořádala první závod agility (závody pro psy bez rozdílu původu trochu to připomíná koňský parkur, ale překážky jsou mnohem menší a složitější pozn. autora) v hale. Přijelo cca 80 závod níků z celé ČR. V té samé disciplíně pak následovalo i mistrovství ČR mlá deže. S Petrem Kotěrou jsme uvažovali také o nějaké takovéhle krajské vý stavě, ale díky mé pracovní zaneprázdněnosti to celé spadlo na něj. Ujal se toho a musím říci, že to zvládnul na výbornou. Ta výstava byla bezvadná a myslím si, že to můžu objektivně porovnat, protože prakticky každý víkend trávím na nějakých závodech. Jak hodnotíš zázemí v hale a spolupráci se zaměstnanci? Musím říci, že jsem se vždy setkala jen s maximální vstřícností. Stalo se nám třeba, že na mistrovství ČR v agility mládeže jsme si neuvědomili, že na stadionu je již led, a bylo nutné na celou plochu roztáhnout koberce. Kdo to nezažil, tak si neumí představit, jaká je to dřina. Musím říci, že všichni zaměstnanci tam byli s námi do dvou do noci a nikdy jsem od nikoho ne slyšela, že by to bylo nad rámec pracovních povinností. Nikdy jsem se jin de s takovýmto přístupem nesetkala. Tahle pohoda se samozřejmě přenáší i na všechny účastníky. Nezbývá než se zeptat, jak úspěšná byla letošní Voříškiáda pro lanš krounský útulek? Letos se vybralo cca 10 tis. Kč a cca 90 kg granulí. To už je důležitá po moc, protože máme soustavně plno. Dnes se čeká na jedno místo v útulku ze soukromého sektoru tak dva měsíce. Bohužel musím konstatovat, že stejně jako spousta lidí odkládá starého člověka někam na dožití do domovů důchodců, aby to netrhalo jejich úžasné city, tak stejně se dost lidí chová i ke starým psům. Když přijdou problémy, tak psa mají natolik rádi, že utratit ho nenechají, ale nabízí patnáctileté dědečky do útulku. Přitom ten pes má již pramalou šanci na to, aby se ho někdo ujal. Útulky dnes v celé ČR praskají ve švech především proto, že přibývá starých nemocných psů a psů agresivních, které někdo nezvládl ve výchově. František Teichmann, info také na Hasiči v Třešňovci lámali rekordy V. ročník Hornotřešňovského poháru V sobotu 7. června 2008 proběhl dalším vylepšením obou rekordů a ča v místním sportovním areálu již V. sem 23,20 s překonala děvčata ročník Hornotřešňovského poháru. z Dolního Třešňovce a odsunula je tak Pro soutěžící bylo opět přichystáno na celkové 2. místo. skvělé zázemí a bohaté občerstvení. Po skončení soutěžních pokusů Rožnila se dvě prasátka, pekly se kuřecí proběhlo finále tří nejlepších družstev plátky a klobásky na roštu, točilo se mužů a žen o uzené kýty. Z finále se řádně vychlazené pivo, aby se zde v mužské kategorii omluvila družstva všichni cítili co nejlépe. druhého Letohradu a čtvrtého Bystřece Letošního ročníku se zúčastnilo B, neboť část jejich družstev musela celkem 31 družstev 19 mužů a 12 odjet dříve domů, a tak trojici doplnil žen a k vidění byly opět skvělé výkony po základní části pátý Dolní Třešňovec včetně rekordů dráhy a rekordů celé A. Ve finále si jednotliví závodníci ligy. Domácí sbor postavil do soutěže opět losovali své posty, čímž jim byl dvě družstva mužů A a B. Soutěžnímu útok značně ztížen. Nejlépe se s tím áčku, které vyběhlo na dráhu jako vypořádal tým Bystřece A, který finále vůbec první družstvo, se pokus příliš vyhrál před Dolním Třešňovcem a Le nezdařil a díky času 24,76 s obsadilo tohradem Kunčicemi B. Ženského konečné 14. místo. Jen o trochu lépe finále se zúčastnila všechna tři nejlepší se vedlo myslivcům z družstva B, kteří družstva po základní části a zvítězila dokázali porazit své kolegy, ale čas 24,50 v něm děvčata Horního Třešňovce A s je zařadil pouze na 13. místo. před Letohradem Červenou a Dolním S dráhou se nejlépe poprali muži Třešňovcem. Ihned po finále proběhl z Letohradu Kunčic B, kteří pokořili nástup s vyhlašením výsledků a pře hranici dvaceti sekund a díky času dáváním cen. Družstva na předních 19,98 s zaslouženě obsadili 1. místo. pozicích si opět odvezla krásné poháry O pouhou jednu setinku za nimi skončil a mnoho hodnotných cen od sponzorů, na druhém místě Letohrad a na kterým by tímto pořadatelé chtěli velice bronzový stupínek díky času 20,54 poděkovat za jejich přízeň. s vystoupilo družstvo Bystřec A. Čest Vyvrcholením závěrečného nástupu domácích tak zahraňovalo družstvo žen bylo předávání medaile Sv. Floriána A, které díky času 26,72 s obsadilo členovi hornotřešňovského sboru celkové 3. místo. Družstvu Letohrad bratru Jaroslavu Mačátovi, který toto Červená se podařilo překonat rekord ocenění získal za dlouholetou aktivní dráhy a zároveň i rekord ligy časem činnost ve sboru, jehož je členem již 23,88 s. Dlouho to z jejich strany 45 let. vypadalo na vítězství, ale nakonec je Petr Jirásek, foto: FT

18 STRANA 18 SPORT LL 13 / 2008 KULTURISTÉ A SILOVÍ TROJBOJAŘI HODNOTÍ PRVNÍ ČÁST SEZÓNY Přestože navenek existují oba od díly odděleně, ve skutečnosti se členo vé týmů dobře znají a společně i trénu jí ve sportcentru MD fines na Pivo varském náměstí. Byť se trénink trojbojařů od kla sické kulturistiky dost podstatně liší, v mnohém se může trénink doplňo vat. K tomu se ale ještě více vrátím v rozhovoru s nejúspěšnějším lanš krounským trojbojařem současnosti Janem Navrátilem. V první polovině letošního roku si lanškrounští kulturisté připsali vý znamné úspěchy především v junior ské kategorii. Tomáš Hlava, svěřenec Martina Dajče, se stal absolutním mistrem ČR v kulturistice bez rozdílu Jan Navrátil vah a svou perfektní formu potvrdil i na evropském šampionátu, kde skončil třetí ve váhové kategorii nad 75 kg. Tomáš sice bydlí v Králíkách, ale do lanškrounského sportcentra jezdí trénovat a reprezentuje i místní oddíl. Mladší dorostenec Luboš Kuběnka se také ne ztratil a na mistrovství ČR obsadil čtvrtou příčku v kategorii nad 72 kg. Ve věkové kategorii starších dorostenek se v bodyfitnes dařilo Janě Černovské, která si z republikového mítinku odvezla cenné druhé místo a z obdobné sou těže juniorek třetí. V kategorii mužů se neodehrálo nic převratného, ale na soutěžní pódium by se chtěl znovu postavit Martin Dajč. Pokud vše půjde podle plánu, mohl by už letos na podzim zasáhnout do bojů o vavříny v euroelite, soutěži finalistů MS a ME bez rozdílu vah. Zatím se cítí výborně, a jak sám s úsměvem do dává: Trénink je v pohodě a nic ani nebolí. Kdo si to s činkami občas zku sil, ví, že opak bude pravdou. Silový trojboj, dnes v lanškrouně reprezentuje především třiatřicetiletý Honza Navrátil, který se již po dvou letech tréninku pod vedením Ladislava Marka, reprezentanta ČR v silovém trojboji a rekordman ČR v benchpressu, dostal me zi desítku nejsilnějších trojbojařů v republice. Letos se mu ve váhové kategorii do 100kg podařilo bodovat především na severní Moravě, odkud si přivezl zla to. Na mistrovství ČR pak skončil celkově šestý, což byl vzhledem k tomu, že se jednalo o jeho první závody, výkon velmi úctyhodný. Rychlý postup mezi nejsilnější muže republiky umožňují Honzovi především výborné genetické předpoklady. Silné klouby a masivní zpevnění oblasti pánve mu dovolují zvlád nout i obrovské váhy. Jeho další možnosti hodnotí kulturista Martin Dajč: Myslím si, že tak za dva roky by mohl sahat po republikovém titulu když teda nebude línej! Výhodou trojbojařů je, že věk nehraje z hlediska síly nijak pod statnou roli a se stejně jako kulturistika se dá na vrcholové úrovni dělat až do padesátky, jak prozrazuje v rozhovoru Jan Navrátil: Jak jsi se dostal k silovému trojboji, chtěl jsi ho dělat odjakživa? Nikdy jsem o tom neuvažoval. Cvičil jsem ještě ve staré posilovně u Děl nického domu a vždycky jsem tak nějak lehce zvedal více než ti ostatní. Mar tin Dajč mi doporučil, ať to zkusím v silovém trojboji. Zkusil jsem to a takhle to dopadlo. Jak velkou roli sehráli tvoje silové dispozice? Genetika určitě sehrála velkou roli, ale důležitý byl i tvrdý trénink. Bez toho by to nešlo. Bez těch těžkých vah se síla nezíská. Čím se liší trénink trojbojaře od klasického posilování? Ten trénink může trvat klidně i tři hodiny. Mezi sériemi, které mají většinou jen málo opakování, jsou dlouhé přestávky. Klidně i deset minut, tak, aby byla co nejlepší regenerace. Váhy se používají co nejvyšší. Já v tréninku mám na rozdíl od klasických trojbojařů dvě období. Cca půl roku trénuji silově trojboj a půl roku se věnuji celému tělu a cvičím spíš kulturistiku, abych nebyl jak koule a trochu si i odpočinul. Má to i tu výhodu, že klouby tolik nedostávají zabrat. Silový trojboj se skládá z dřepu, benchpresu a mrtvého tahu. Pro kterou disciplínu jsi se takříkajíc narodil? Nevím, jestli jsem se pro něj narodil, ale asi je to dřep, tam mám největší výkony a je pro mě nejsnazší i tím, že mě baví. Pak je mrtvý tah a nejméně se mi zatím daří v tlaku na lavičce. Ve dřepu se dá zvládnout opravdu velká váha, ale ten benchpres je hodně o technice. Kolik kg dřepneš? Na posledních závodech jsem si udělal osobní rekord, což je 260 kg. V benchpresu mám maximum 185 kg. Tomáš Hlava Předpokládám, že nováčci se v takovéhle soutěži až tak jednoduše neprosazují. Nezaskočil jsi své soupeře? Nevím, co si soupeři mysleli, my jsme se nijak moc nebavili. To, že se pro ně neznámé jméno dostalo tak daleko, je ale možná zaskočilo. Těch lidí, co překvapili tam ale bylo více, tedy kromě prvních třech míst, tam jsou stále ti samí lidé. Ti se mezi sebou znají a šesté místo je od nich stále ještě moc daleko. Jak daleko je od nich tvé šesté místo? Jestli to mám vyjádřit ve váze, tak od třetího místa mě dělilo cca 100 kg v součtu všech tří disciplín. Já měl v součtu 690 kg a vítěz něco přes 900 kg. Teď to z hlavy nevím přesně snad 910 kg. Takže to bude chtít přidat ještě mnoho kilovat, než se dostanu na jeho úroveň. Tenhle sport je hodně o tom, jak dlouho se tomu člověk věnuje a jak dlouho si tělo na ty váhy zvyká. Vítězi republiky je skoro padesát let. Závodí už spoustu let a i ve špici se drží dlou ho. Trojbojaři to mají asi jednoduší, i v tom, že nemusí na rozdíl od jiných sportů sledovat každou kalorii. Samozřejmě, že je to v trojboji jednodušší. Není to jako v kulturistice. Přesto jsou tam váhové kategorie a k nim se váží body za váhu. Pokud je člověk moc vypasený, lehce se dostane do kategorie, kde je to už hodně těžké. Je otázkou, zda se cpát knedlíky a vypadat jak zápasník sumo, nebo mít sílu a přitom i trošku zajímavou postavu. Předpokládám, že zastáváš tu druhou možnost. Tak samozřejmě, že raději chci vypadat dobře. Tomu musí dát přednost každý normální chlap. F. Teichmann, foto: autor a H. Görnerová O počasí Tak Američané už v polovině červ na věděli, že v Evropě bude letos v létě šeredně. Prostě prázdniny nic moc, hlavně srpen by se prý neměl povést. Čeští meteorologové reagovali se sobě vlastním smyslem pro humor a pama tujíce na procentuální úspěšnost takto dlouhodobých modelů, sáhli k nečekaně lstivé reakci národu totiž sdělili, že to jak bude, ví zatím jen Pán Bůh. Tato odpověď je nejen chytrá, ale navíc i pravdivá, snad jen se tak úplně dobře nehodí do úst exaktních vědců. Americké prognózy však mohou vypovídat ještě o něčem úplně jiném. Pád kursu dolaru jdoucí ruku v ruce s celkovou recesí v USA nebývale zdražuje všem americkým turistům cestu do Evropy. Ty tam jsou zkrátka doby, kdy američtí studenti probendili v Čechách celý měsíc s hrstkou dolarů. Nepříznivá předpověď počasí, tak možná nebyla až tak určena obyvatelům Evropy, ale poněkud chudnoucím Američanům, kteří místo své oblíbené italské riviéry či stověžaté Prahy letos v rámci úspor navštíví babičku v Marylandu. Mrzet by je to až tak nemuselo, v Evropě stejně nemá být pěkně. A tak špatné počasí na starém kontinentu a slabý dolar můžou nakonec dohromady utužit rodinné vazby po celé Americe. Každopádně ať již se vyplní americké prognózy, nebo k nám Pán Bůh bude pro letošek milostivější, přeji všem čtenářům příjemné letní dny plné pohody. František Teichmann

19 LL 13 / 2008 SPORT STRANA 19 JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ Miroslav Krsek je evidentně veselá kopa a skrze svou průhlednou medailí z ME pohlíží na okolí Rozhovor s čerstvým mistrem Evropy v duatlonu Miroslavem Krskem Na Lanškrounsku žije nemálo význačných lidí. O mnohých jste již jistě slyšeli. Ale o panu Miroslavu Krskovi (59) z Lukové se dočtete téměř kaž doročně. Tento člověk mnoha profesí a hlavně velký sportovec dokázal do sáhnout vskutku úctyhodných výkonů. I letos se vypravil poměřit síly s ostat ními sportovci. Závod v duatlonu se odehrál v řeckém Serresu. Mezi veterány v kategorii let nenašel náš krajan přemožitele a již pošesté se stal mist rem Evropy v duatlonu. V cíli měl před svými soupeři více než minutový ná skok (přesněji 65 vteřin). Ani jeho bratr Jaroslav za ním o mnoho nezaostal. Doběhl se ztrátou dvou minut a získal 3. místo. Česká republika tedy měla na stupních vítězů hned dva borce. Když jseme se dozvěděl onu novinu, rozhodl jsem se, že i tentokrát pana Krska vyzpovídám. Pane Krsku, je neuvěřitelné, jakých výsledků dosahujete. Ve své kategorii patříte ke světové špičce. A jak jsem slyšel, neztratíte se ani mezi mladšími ročníky. Ještě loni jsem byl na mistrovství republiky v absolutním pořadí na 27. místě. Vzhledem k tomu, že mi již táhne na šedesátý rok, to je pořád ještě solidní výkon. Duatlon je sportovní odvětv,í na němž je velmi vidět rozdíl mezi průměrem a špičkou. Kategorie veteránů je otevřena pro sportovce nad 40 let. Udržet se mezi prvními 30 borci celkově, v rámci republiky, je prestižní záležitostí. Vítězství je otázka nejen tvrdé přípravy a pořádného kusu štěstí. Pro mne je to i znamení, že mne má stále Bůh rád a výhra je jeho darem za ten kus dřiny, který jsem odvedl. Co je vlastně duatlon? Prozradíte nám něco o tomto sportovním odvětví? Duatlon je obdoba známějšího triatlonu. Je to 10 km běhu, pak 40 km cyk listické časovky a na závěr opět běh, tentokrát 5 km. To je standardní duatlon. Existují však i duatlony odvozené. Ty bývají různě dlouhé. Kratší i delší. Kupříkladu mne 8. srpna čeká jeden delší závod. Tam to bude 18 km běhu, 76 km na kole a na konec 9 km běhu. V podstatě jde o dvojnásobnou trať. Duatlon sportovci chápou jako jednodušší verzi triatlonu. Podle mého názoru se mýlí. Musíme stejně jako triatlonisté absolvovat 3 úseky. Jen místo plavání máme onen druhý běh. Časově jsou však srovnatelné a i výkony, jichž se do sahuje, nejsou v žádném případě méně hodnotné. Špičkoví borci zdolají trať okolo 1 hodiny 55 minut. Mé časy se pohybují okolo dvou hodin a šesti minut. Jste mnohonásobným mistrem světa v duatlonu. Denně je vás možné potkat, jak si utužujete formu. Když to tak vezmu, tak jste sportu obětoval velmi mnoho. To muselo velmi ovlivnit váš život. Vrcholovému sportu jsem se věnoval od 18 let. Běhával jsem maratony. A od roku 1974 po dobu pěti let jsem držel československý rekord (2:14:56). Po devíti letech jsem od vrcholového sportu odešel. Kvůli vážnému zranění. Na svém kontě mám 7 titulů mistra světa, 6 titulů mistra Evropy, celkem 42 titulů mistra republiky všech druhů sportů, jimž jsem se věnoval. A to ne počítám druhá a třetí místa. Možná vás překvapí, že jsem za celý život vlastně 3x oběhl zeměkouli, tolik tratí mám za sebou. A když dě láte sport, samozřejmě, že se podle toho musíte chovat. Pro mne je sport cestou, jak být svému okolí pří kladem, zejména mladším ročníkům. Každý, kdo něčeho ve sportu dosáhl, by měl být inspirací pro další generaci. Když to tak vezmu, tak sportuji vlast ně 40 let. Vy jste snad dosáhl každé mety, kterou jste si předsevzal, nemám pravdu? Pokud mám být upřímný, ještě je den cíl stále zůstává. Je jím vítězství na olympiádě. Olympiáda, které bych se rád zúčastnil, bude v Sydney. Jde o olympiádu veteránů, která se koná vždy po oficiální olympiádě. Z toho důvodu, že je letošní olympiáda v Čí ně a pořadatelé tentokráte nebyli při vyjednávání úspěšní, bude veteránská olympiáda v Austrálii. Bude se konat příští rok a velmi se na ni těším. Plá nuji, že se zúčastním tratě 2 km pře kážek nebo 5 km běhu. Doufám, že mi tentokrát bude osud nakloněn, protože již 2x mi účast tak říkajíc utekla. Jak již bylo řečeno: jste člověk mnoha profesí. Máte zde masážní salóna věnujete se i léčitelství. Co vás k této činnosti přivedlo? Vlastně mne k tomu také přivedl sport. Masáže jsou nedílnou součástí přípravy sportovce na výkon, a když jsem končil s vrcholovým závoděním, bylo to pro mne těžké. Avšak našel jsem cestu, jak u sportu zůstat. Tím nej vhodnějším řešením se ukázalo být právě masérství. Každý vrcholový spor tovec potřebuje kvalitní masáž. A je li člověk navíc zkušený sportovec, mnohdy pomůže i radou. Od masáží je jen krůček k léčitelství, a tak se oba obory vý borně doplňují. Léčitelství má v mém životě zvláštní roli a popravdě řečeno, vším, čim jsem byl a jsem nyní, tím jsem rád. Léčitelství je vlastně dar od Bo ha a bylo by nevděkem toho nevyužít. Navíc jsem stoupencem pyramid, ostatně, jak vidíte, na zahradě jednu mám. V mé léčitelské praxi má své nezastupitelné místo. Budete li chtít, někdy vám ukáži, co vlastně tato stavba dokáže. Třeba vás přesvědčím. Nemohl jsem si nevšimnout, že zde máte vystavené dřevěné sochy a další působivě vyhlížející věci. Takže se věnujete i řezbářství? Řezbářství je mým oblíbeným koníčkem. Rád něco vytvářím a práce se dřevem je fascinující. Snažím se tím vyjádřit nejen svou víru, ale také si u to ho skvěle odpočinu. Rád bych vám popřál ještě mnoho úspěchů. Děkuji za rozhovor. Jaroslav Skalický PSÍ ÚTULEK V LANŠKROUNĚ Informace na nebo na tel

20 STRANA 20 INZERCE, SPORT LL 13 / 2008 DRAŽBA NEMOVITOSTI V DOLNÍ ČERMNÉ Dražba objektu k podnikání, a to bývalé sýrárny, sestávající z admi nistrativní části, vlastní sýrárny a skladiště spolu se souvisejícími pozemky. Předmět dražby: budova č.p. 34, část obce Dolní Čermná, na stavební parcele č. 437, pozemek stavební parcela č. 437 o výměře 1435 m 2, pozemek pozemková parcela č o výměře 1439 m 2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 37 pro obec a katastrální území Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí. Navrhovatel: Mgr. Aleš Velc, správce konkursní podstaty ELTES CZ s.r.o. Jablonné nad Orlicí Dražebník: První ústecká dražební, s.r.o., B. Němcové 74, Ústí nad Orlicí Nejnižší podání: ,00 Kč Dražební jistota: , Kč Termín dražby: v hodin Místo konání dražby: v salonku Penzionu Hůrka na adrese Libchavy č.p. 259, PSČ: , okres Ústí nad Orlicí Termín prohlídek předmětu dražby: 1. termín dne od hod. do hod., 2. termín dne od hod. do hod. Kontakt na dražebníka je tel. č. : , Dražební vyhláška je k dispozici v písemné či elektronické podobě na vyžádání u dražebníka. Dražebník na vyžádání poskytne zájemcům veškeré dostupné údaje. TROPIC CENTRUM přijme SERVÍRKU Bližší informace na tel.: * Prodám dveře vchodové plastové vč. zárubně, bílé a hnědé z neusku tečněné stavby RD. PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 4800 a 9800 Kč. Dopravu zajistím zdarma. Tel: Inzerce v LISTECH LANŠKROUNSKA Podmínky pro zájemce o podnikatelskou inzerci: cena za 1 cm 2 12 Kč. Strana Cena při opakované inzerci Uvedené ceny A4 1x 2x a více celoročně jsou bez DPH, za publikaci 1/ inzerce v jednom 1/ čísle LL. Představujeme vám: 3500 Kč / strana. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.): 6 Kč/1 cm 2. Minigolf Letošní minigolfová sezóna je příjemnější o vodu v koupališti. Pro veřej nost je o prázdninách při příznivém počasí areál otevřen od 13 hod. Může být ale (po domluvě předem) otevřeno i dřív. Cena vstupného: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč. V areálu je možnost malého občerstvení, hraní stolního tenisu nebo ruského kulečníku. Pro uzavřenost areálu, ohniště k zapálení ohníčku, pískoviště, houpačky aj. je návštěva minigolfu oblíbená i u malých dětí, které jistotu úderů golfových mistrů teprve získávají. Pro starší je možnost využití minigolfu na skupinové golfové turnaje spojené např. s grilovanými specialitami. Letos průběžně probíhá již 18. ročník GOLFOVÉ FORTELL LIGY jed notlivců. Finále turnaje,kde se utkají v přímém souboji nejlepší z dlouhodobé části, se uskuteční na podzim. Informace a rezervace přímo na minigolfu, nebo tel.: Na MINIGOLFU máte také možnost zapůjčení loděk na projížďku po rybníku. JČ Pojede se 22. ročník závodu Regionem Orlicka SKP Duha FORT Lanškroun připravuje na dny 25.až 27. července 22. ročník cyklistického etapového závodu juniorů s mezinárodní účastí pod názvem Regionem Orlicka.Tento závod je součástí Českého poháru juniorů v silniční cyklistice. Startují na něm závodníci kategorie juniorů a nejlepší z kategorie kadetů. Pořadatel pozval i závodníky ze sousedních států. Na startu se sejde asi 90 sportovců. Pro závodníky je připraveno pět soutěží: jednotlivců, sprin terská, o nejlepšího vrchaře,o nejlepšího závodníka r.n a o nejlepšího kadeta. Program závodu: Pátek zahájení závodu na náměstí M.Marků start I. etapa Rudoltická, 77 km. Trať je vedena po okruhu Lanškroun ul. Nádražní, Rudoltice, křiž. Ostrov, Lískový kopec, Lanškroun Dvořákova, Nádražní. Okruh absolvují závodníci 7x a v cíli jsou očekáváni v hodin. Sobota II. etapa časovka Nepomucká, 10 km start a cíl: Lanškroun ul. Kralická u firmy DOTA start III. etapa Přes Křížové hory, 90 km: Lanškroun ul. Nádražní, H.Čermná, Jablonné n/o, Červená Voda, Šťíty, Horní Studénky, Svébohov, Václavov, Růžové Údolí, Drozdov, Jedlí, Crhov, Cotkytle, Chudoba, Lanš kroun. V cíl na ul. Nádražní. Neděle start IV. etapa Regionem Orlicka, 96 km: Lanškroun, D.Dobrouč, Petrovice, Verměřovice, Letohrad, Šedivec, Žamberk, Hejnice, Č.Libchavy, Rozsocha, Rviště, D.Libchavy, Ústí n/o., Andlův chlum, Řetůvka, Řetová, Přívrat, Kohout, Č.Třebová, Skuhrov, Lanškroun cíl. Start a cíl na ul. Nádražní. Pořadatel má povolení k pořádání sportovní akce a ke zvláštnímu užívání sil nic I. II. a III. třídy v uvedeném regionu. Závod bude probíhat za běžného sil ničního provozu, regulace dopravy bude prováděna příslušníky Policie ČR. Zveme všechny příznivce cyklistiky ke zhlédnutí hodnotné sportovní podí vané. Prosíme účastníky silničního provozu, kteří se potkají na silnici s kon vojem závodu, aby uposlechli pokynů policie a pořadatelů. Petr Bucháček, ředitel závodu Úspěch lanškrounské rodačky Pavly Novákové v silniční cyklistice Počátkem června se na MS v cyklistice hasičů ve Francii stala Pavla Nová ková (26 let) světovou šampionkou v časovce jednotlivců a v silničním závodě obsadila 3. místo. Pavla Nováková se v Lanškrou ně věnovala cyklistice pod vedením trenéra Jana Ruščáka a v roce 1998 se stala juniorskou mistryní re publiky v časovce jednotlivců. Později se účastnila závodů Českého i Světového poháru jako členka týmu Konica Hradec Krá lové a Rostex Vyškov. Kvůli vážným zraněním na čas závodní cyklistiku opustila, ale opět se k ní ve volném čase vrací a pro radost jezdí s ostravským týmem dobrovolných hasičů Ci nelli závody Moravského poháru. Pavla pracuje a podporu pro svůj sport nachází v Ostravě ve firmě Max Cursor, která se zabývá do vozem cyklistických kol a cykli stického vybavení ze zahraničí a jejich prodejem. PE

21 LL 13 / 2008 SPORT STRANA 21 Volejbal výsledky Sobota Krajský přebor mužů II. třídy v Lanškrouně, 25. a 26. kolo: VK Lanškroun A VK Litomyšl B 3 : 2 (25:20, 25:17, 23:25, 24:26, 15:12), 3 : 2 (14:25, 23:25, 25:12, 25:20, 15:6) Sestava: Janků, Kuběnka, Dařílek, Špatenka, Kačerovský, Němec, Svatoň. Domácí hráči se na dvě vítězství nad posledním celkem soutěže hodně nadřeli a rozhodovalo se vždy až ve zkrácené hře pátého setu. Krajský přebor žen II. třídy v Lanškrouně, 23. a 24. kolo: VK Lanškroun B VK Litomyšl 3 : 0 (25:20, 25:18, 25:22), 2 : 3 (25:22, 24:26, 25:21, 22:25, 9:15) Sestava: Šebrlová Hana a Zuzana, Chládková, Jehličková, Hradilová, Hře bíčková, Kolderová, Jurčová, Křivková. I přes jedinou porážku v soutěži si naše druhé družstvo žen zajistilo postup do krajského přeboru I. třídy. Okresní přebor mužů v Lanškrouně, 9. kolo: VK Lanškroun B, Bystřec Sokol Kerhartice B 3 : 0 (25:13, 25:20, 25:17), 3 : 1 (21:25, 25:21, 25:21, 25:20) Sestava: Fiala, Chládek, Polášek, Škaroupka, Urban, Nagy, Mráz, Musil. XVII. ročník Memoriálu Juraja Hubku turnaj starších žákyň Bratislava: Na turnaji hrálo společné družstvo VK Lanškroun a Sokola Dolní Újezd a na kvalitně obsazeném turnaji uspělo! Výsledky ze základní skupiny A: VK LA, DÚ OP Prostějov 2 : 1 (25:23, 23:25, 15:8), VK Skalica 2 : 1 (23:25, 25:17, 15:10), SK Hlincovka České Budějovice 0 : 2 (23:25, 24:26), VK Studienka B 2 : 0 (25:16, 25:14), VK Martin 2 : 0 (25:12, 25:13), UK Bratislava 0 : 2 (18:25, 23:25) Nedělní výsledky play off o místo: VK LA, DÚ VK Studienka A 2 : 1 (22:25, 25:16, 15:6), OP Prostějov 2 : 1 (22:25, 25:18, 16:14) Pořadí turnaje: 1. ŠSK Bilíkova Bratislava, 2. Sokol Frýdek Místek, 3. UK Bratislava, 4. České Budějovice, 5. VK Lanškroun, Dolní Újezd, 6. OP Prostějov... Turnaje se zúčastnilo 14 družstev. Sestava VK Lanškroun: Ficnarová Adéla, Chládková Bára, Jelínková Markéta, Zechovská Zuzana, Svatoňová Petra. Hráčky Sokola Dolní Újezd: Lorencová Šárka, Šimková Anna, Vejrychová Štěpánka, Nováková Veronika. L. Tomiška FOTBAL výsledky MU jaro 2008 TJ Lanškroun Tesla Pardubice B, sobota Krajský přebor dospělých 2 : 0 (2 : 0) Branky: Kristek D., Petruň P.(PK) Sokol Březová nad Svitavou TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor staršího dorostu 1 : 7 (0 : 2) Branky: Václavský L. 2, Močkor J. 2, Stasiowski O., Majer J., Savych P. Sokol Březová nad Svitavou TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor mladšího dorostu 0 : 6 (0 : 3) Branky: Majer J. 2, Petruň L., Šilar R., Komínek L., Špičák Zd. Sokol Rybník TJ Lanškroun, sobota I. třída starších žáků 0 : 6 (0 : 3) Branky: Vejrek T., Skalický D., Urban B., Komínek L., Hrabáček L., Smola V. FK Česká Třebová B TJ Lanškroun, sobota I. třída mladších žáků 3 : 0 (1 : 0) Sokol Dolní Dobrouč TJ Lanškroun B, neděle OP II. třídy dospělých 2 : 0 (0 : 0) Turnaj Lanškroun, neděle OP starších přípravek: TJ Lanškroun B Sokol Libchavy 1 : 0 (0 : 0) Branka: Šípek J. TJ Lanškroun B Vysoké Mýto B 3 : 1 (2 : 1) Branky: Filipi D., Tuček P., Antes A. TJ La B Jiskra Červená Voda 2 : 0 (1 : 0) Branky: Antes A., Lechnýř Z. Dohrávka: TJ Lanškroun B Vysoké Mýto B 1 : 4 (0 : 2) SK Holcim Prachovice TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor dospělých 2 : 6 (1 : 3) Branky: Richtr M. 3, Petruň P. 2, Krejsar L., Stasiowski P. TJ Lanškroun Tesla Pardubice, sobota Krajský přebor staršího dorostu 0 : 1 (0 : 0) TJ Lanškroun Tesla Pardubice, sobota Krajský přebor mladšího dorostu 0 : 5 (0 : 2) TJ Lanškroun B Snary Luková, neděle OP II. třídy dospělých 3 : 1 (2 : 0) Branky: Šebrle R. 2, Šána P. Jablonné nad Orlicí TJ Lanškroun, neděle I.třída starších žáků 0 : 0 (0 : 0) Jablonné nad Orlicí TJ Lanškroun, neděle I. třída mladších žáků 1 : 0 (1 : 0) Branka: vlastní ZPRÁVY Z BADMINTONU III. ročník Vysočina Cup Jihlava Posledním turnajem badmintonové sezóny byl tentokrát pro členy našeho oddílu netradičně předsunutý III. ročník Vysočina Cupu v Jihlavě, kam je po necelém roce pozvali jejich soupeři, ale samozřejmě také dobří přátelé z města slavných hokejistů. Téměř všechny kategorie se hrály náročným švýcarským systémem na minimálně čtyři dvou setové zápasy do 15 bodů. První disciplínou, jak bývá v badmintonu zvykem, byla smíšená čtyřhra, ve které náš oddíl reprezentovali Jiří Dinga s Natálkou Kyselicovou a David Jirges s Janou Jelínkovou. Dva vyhrané a dva prohrané zápasy prvně uvedené dvojici zajistily 5. místo. Druhá dvojice skončila sedmá. Při posledních zápasech mixu se začalyhrát dvouhry mužů a dvouhry žen, kde už každý hráč bojuje především za sebe. Ženy hrály v jedné skupině kaž dá s každou a muži pokračovali ve švýcarském systému. V kategorii mužů jsme hráli se střídavými úspěchy a o poznání lepší výkon podaly ve své soutěži na še ženy. Favoritkou mezi ženami byla zkušená Kamila Pospíšilová z Brna a mezi muži potvrdili největší předpoklady pro úspěch zástupci pořádajícího oddílu Milan Parma a Vlasta Barták. V pořadí jednotlivců se umístili shodně Jiři Dinga s Davidem Jirgesem při rovnosti vyhraných setů na 8. místě. Mezi ženami dominovala Kamila Pospíšilová a hned za ní tandem našich dvou hráček Nikol Hanzlíčková a Natálka Kyselicová. Obě hráčky se poté ještě zapojily do soutěže čtyřhry žen, kde vybojovaly druhé místo. Další zá stupkyně našeho oddílu Ja na Jelínková obsadila 5. místo ve dvouhře žen. Ve středu proběhla předprázdninová porada členů oddílu a z ní vzešlo to to usnesení: V období čer vence a srpna se konají tréninky v Dělnickém do mě vždy v pondělí a ve čtvr tek od 18 do 19.30hod. Pokud bude mít z řad obča nů Lanškrouna a okolí ně kdo zájem si zahrát badmin ton v těchto prostorách, tak je nutné si předem vzhledem ke kapacitním možnostem Zleva: Nikol Hanzlíčková, David Jirges, Na tálka Kyselicová, Jana Jelínková, Jiří Dinga domluvit hraní na telefonu Dále vzhledem k posílení funk cionářského a trenérského vedení oddílu o staronové členy Pavla Jáneše a Jana Kosteleckého st. se rovněž jednalo o navýšení počtu dětí, systému ve dení a zkvalitnění metodiky tréninku. Zároveň se všichni přítomní shodli na pokračování úspěšnésérie turnajů Infit Cup pro veřejnost v hale na Střelnici i v nové sezóně Na závěr badmintonové sezóny nám dovolte, abychom všem občanům města Lanškrouna a příznivcům našeho opeřeného sportu popřáli příjemné dva měsíce prázdnin. Za badmnitonový oddíl: Jiří Dinga Hokejová přípravka na letním kempu První červnový víkend ovládli areál Kemp v Dolní Čermné nejmladší lanš krounští hokejisté, kde roztáhli svá křídla a připravovali se na nadcházející sezónu. Protože se jedná o nejmenší hráče, děti ve věku od 5 do 8 let, tak se tohoto víkendového pobytu zúčastnili také rodiče. Sobotní večer vyvrcholil fotbalovým utkáním dětí proti rodičům, stezkou odvahy, ale také táborákem. Náplní byly drobné hry, práce s míči, štafetové běhy, ale také ukázka zbraní. Letos se soustředění zúčastnilo 70 dětí a rodičů, což byl zatím rekordní počet. M. Vicenec, trenér

22 STRANA 22 SPORT LL 13 / 2008 Hala Boži Modrého v létě Je tu léto, ale na zimním stadionu, tedy přesněji řečeno v Hale B. Modrého, se vlastně provoz nezastavil. Plastová plocha nahradila led a kolečkové bru slení nahradilo to klasické na ledě. Příznivci volného bruslení na kolečkových bruslích v hale a in line hokejisté na všech výkonnostních úrovních si mohou přijít zasportovat téměř denně. V hale byl zahájen pro ty pokročilejší první ročník letního oblastního přeboru v in line hokeji, kterého se účastní osm druž stev z regionu. Tabulka OP po pátém kole: Poř. zápasy skóre body 1 Hockey Sp. Langr : Junioři : Sport Bárt ÚO : Nuget Šumperk : Strike Libchavy : Pardálové Lanškr : Medvědi Lanškr : Flyers Č. Třebová : 93 0 Mimo soutěžní zápasy oblastního přeboru se v hale konají ještě celodenní turnaje. První větší akcí sezóny byl již tradičně Čarodějnický turnaj v in line hokeji. Deset kvalitních týmů z celých Čech nabídlo divákům špičkový in line hokej. Před celky SK Boskovice a ILHK Hradec Králové nakonec vy hrálo Dynamo Pardubice. Dva velké turnaje máme ještě před sebou: Jindřichův pohár a Poslední kolečka. Příznivcům in line hokeje možná chybí pozvánka na populární EuroCUP. Setkání světových týmů se letos přesouvá z haly B. Modrého v Lanškrouně do Gardens Areny ve Washingtonu. Českou repub liku tam bude reprezentovat ve dnech Dynamo Pardubice, které je nejúspěšnějším týmem na turnajích v Lanškrouně. Hala je však v oblibě u čtyřnohých přátel člověka. Voříškiáda a následně kraj ská výstava psů přilákala více než 600 pánů a paniček psů. Veškeré podrobné informace o programu jsou na nebo přímo v Hale B. Modrého. ČESKÝ POHÁR V IN LINE HOKEJI do Lanškrouna V lanškrounské Hale B. Modrého se konal již podruhé turnaj pod patronací České in line hokejové asociace. Do tohoto turnaje, který byl veřejný a určil vítěze Českého poháru in line hokejistů, se mohl přihlásit libovolný výběr hráčů. Systémem každý s každým se střetly zúčastněné týmy v zápasech 2 krát 10 minut čistého času. Po loňském sbírání zkušeností se již místní na turnaj dobře připravili. Jména hráčů domácího vítězného mužstva možná připomínají staré hokejové časy: Mík, Fořt, Resler, Pachl (všichni však s dodatkem mladší), doplnění o od chovance Šumperku Langra s Křesinou, veterána M. Pachla st. a ústecké po sily Husáka ml. spolu s brankařem Stárkem. Tato sestava se postarala o nej větší překvapení a zaslouženě si převzala cenný pohár. Tento velký úspěch nového sportu v Lanškrouně je nejlepší pozvánkou pro další váhající a v létě odpočívající hokejisty. JČ Konečné pořadí: 1. Lanškroun, 2. Dynamo Pardubice, 3. Spartak Choceň, 4. I.LHC Hradec Králové, 5. SK Boskovice, 6. IHC Tuněchody Individuální ceny: nejlepší brankář Stárek, Lanškroun, kan. bodování Andrejs, Dynamo Pce Beachvolejbal Poštovka zahájena s rekordní účastí V poslední květnový den byl zahájen letošní ročník regionálních beachvolej balových turnajů S Poštovní spořitelnou do finále! Jako v minulých sezónách, tak i letos se všechny turnaje v rámci Pardubického kraje odehrají v lanškroun ském beachvolejbalovém areálu na Knoflíku. Celkem se v době od 31. května do 6. července odehrají tři turnaje v každé kategorii. Nejdříve se v poslední květnovou sobotu za parného počasí sešlo 9 muž ských dvojic, aby svedly boje o prvních , Kč a také o body do regionál ního žebříčku, který určí vítěznou dvojici série, jež bude v červenci reprezen tovat Pardubický kraj na finálovém turnaji. Dvojice byly losem rozděleny do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. Do finálového zápasu se zaslouženě probojovaly vítězné dvojice obou skupin, které pak se hrály krásný a až do koncovky třetího setu napínavý zápas. Mladá, ale zároveň velmi silná a slibná dvojice Ondřej Němec, Ondřej Kolder zvítězila nad oddílovou dvojicí Zbyněk Jurča, Jaroslav Žáček 2:1 (24:22, 17:21, 15:13). Na své účty si tak připsali 3.500, Kč a prvních 30 bodů. Před finálovým zápasem se bojovalo o celkové 3. místo v turnaji. Z tohoto klání vítězně vyšla další oddílová dvojice Jan Duffek, Milan Horáček, když přehrála domácí dvojici Martin Špatenka, Jan Svatoň poměrem setů 2:0. O den později se v beachvolejbalovém areálu na Knoflíku odehrál první re gionální turnaj žen, kterého se zúčastnilo 11 párů. Samotná prezentace někte rých dvojic slibovala vyrovnané a beachvolejbalově pohledné boje. Do semi finále postoupily dvě dvojice z České Třebové, jedna z Chrudimi a jedna do mácí (zároveň z těchto osmi hráček jich pět reprezentovalo místní beach volejbalový oddíl). Finále složením dvojic možná moc nepřekvapilo, ale sa motný průběh zápasu už ano. Domácí dvojice Blanka Strnadová, Andrea Mrázová měla daleko méně práce než třeba v semifinále a hladce zvítězila nad chrudimskou dvojicí Hana Židková, Lenka Kubánková 2:0 na sety. Blanka s Andreou si také připisují na své účty 3.500, Kč a pro obhajobu svého loň ského prvenství udělaly první významný krok. Zápas o 3. místo byl zápasem dvojic z České Třebové, ve kterém slavila vítězství oddílová dvojice Světlana Barešová, Iva Horáková nad dvojicí Hana Dejdarová, Jitka Benešová. O týden později v neděli 8. června se na Knoflíku odehrál letos první turnaj smíšených párů. Pro letošní sezónu je to v rámci turnajů S Poštovní spořitelnou do finále! novinka, v minulých letech se regionální turnaje pro smíšené páry neorganizovaly. Sice se v této kategorii nevyplácí žádné prize money, ale dvo jice, která během tří turnajů nasbírá nejvíce bodů, pojede na republikové finá le stejně jako v ostatních kategoriích. Mixy jsou v Lanškrouně velmi oblíbené a důkazem je rekordní počet zúčastněných dvojic 20. Turnaj byl několikrát přerušen dešťovou přeháňkou, ale nakonec se vše dohrálo a hráči a hráčky měli trička plná spíše potu než dešťových kapek. Při systému na dvě porážky se v se mifinále potkávají doposud neporažené dvojice s dvojicemi, které už jednou v turnaji prohrály a o co nejlepší umístění bojovaly v opravné části pavouka. K prvnímu semifinále nastoupili doposud neporaženi Petra Marková s Ondřejem Němcem a Olča Benešová, se Zbyňkem Jurčou, kteří už měli za sebou jednu porážku. A právě Olča se Zbyňkem vítězstvím 2:0 dokráčeli do finále. Druhé semifinále svedlo proti sobě neporažené Blanku Strnadovou s Honzou Duf fkem a choceňskou dvojici Petra Diblíková, Jan Švec postupivší do semifinále z opravné části pavouka. Do finále postoupili Blanka s Honzou po výhře 2:0. 3. místo v turnaji obsadila mladá dvojice Petra Marková, Ondřej Němec. Ve finále si po zlepšeném výkonu první letošní turnajové vítězství vybojovali Olča Benešová se Zbyňkem Jurčou. Je vidět, že základ beachvolejbalu Pardubického kraje je právě v Lanškrouně. Vždyť podstatná část beachvolejbalových turnajů letní sezóny odehraných na území Pardubického kraje se koná právě na Knoflíku. Dalším důkazem je i to, že všechny vítězné dvojice doposud odehraných regionálních turnajů mužů, žen a smíšených párů jsou právě z Lanškrouna. ZJ

23 LL 13 / 2008 PROGRAM AKCÍ V REGIONU STRANA 23 Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec vás srdečně zve na XVI. ročník soutěže v požárním útoku O ZELENÝ POHÁR A POHÁR STAROSTY MĚSTA LANŠKROUNA 12. července 2008 od hodin na hřišti TJ Sokol v Dolním Třešňovci. Soutěž je zařazena do Velké ceny okresu Ústí nad Orlicí. Tradiční občerstvení zajištěno. JINDŘICHŮV POHÁR v in line hokeji Hala B. Modrého, Pravidelný letní provoz v HBM: volné bruslení: ST , SO ; in line děti, začínající: PO , ST , PÁ+NE ; in line hokej: ÚT , ČT+NE ATELIÉR ALTERNATIVA paní Jitky Egermaierové von Lindern (Bystřec čp. 123) pořádá 12. LETNÍ SETKÁNÍ S UMĚNÍM A ŘEMESLY Sklo zde vystavují i ANDREA A PETR STAŠKOVI z Lanškrouna Výstava je otevřena do 6. července vždy od 15 do 20 hodin. Prodejní módní přehlídky originálních oděvů textilních výtvarnic se konají v 15 a v 19.30, v 14 hodin. Hrad Sovinec zve : 28. a 29. června Střevíc bílé paní Netradiční prohlídky s čarodějnicemi a dalšími pohádkovými bytostmi. 12. a Za čest krále IX. (Sovinec v temné době války třicetileté) Ostřelování a dobývání hradu s bitvou po oba dny ve 13 hod. ukázky života v obleženém hradě pregéř a zbrojíř při práci v historické tržnici pověsti, pohádky, šermířské souboje a zá pletky ukázka zbraní a obléhací techniky ve vojenském táboře kejklířská show a dovednosti. Účinkují: skupina historického šermu Valmont, skupiny scénického šermu Allegros a Cordiallo, kejklíř Křupala, skupina historického šermu Revertar, garda Dědictví a sokolník Monti, pohádková babka čarodějka. Hrad Sovinec leží mezi Šternberkem a Rýmařovem 3 km nad obcí Paseka Inf.: tel , Městské muzeum Lanškroun nám. A. Jiráska zámek, tel.: Otevírací doba celoročně: Út Pá So Ne Hana Kozubová: KRAJKA A TAPISERIE a Platím!!! (registrační pokladny ze sbírek Múzea obchodu Bratislava) Výstavy potrvají do T.J. Sokol Strážná pořádá pro děti dne od 14 do 16 hodin POHÁDKOVÝ LES Vstupné: děti do 1 roku zdarma, ostatní 20, Kč. Přístup k místu konání je označen. Od 16 hod. prohlídka divokých prasátek. Srdečně Vás zvou pořadatelé. Občerstvení zajištěno. Zámeček slaví rok od otevření v sobotu 5. července. Více na str. 8. Po celé léto je ve sklepeních přístupná fotografická výstava: T. G. Masaryka 3, tel.: a 29. června a 20 hodin 28. června 20 hodin * INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY (USA) 123 min. Devatenáct let trvalo, než si nejslav nější archeolog všech dob znovu na sadil klobouk, do ruky vzal bič a vydal se objevovat dosud neobjevené po klady naší civilizace. Vstupné: 64, Kč Mládeži přístupno a hodin * 27 ŠATŮ (USA) 109 min. Navždy za družičku? Vstupné: 59, Kč Do 12 let nevhodné 2. července 20 hodin BOBULE (ČR) 90 min. Tomáš Bařina debutuje komedií o dvojici podvodníků, kteří hledají útočiště před zákonem v bezpečí mo ravské vesnice. Vstupné: 64, Kč Mládeži přístupno července 20 hodin * IRON MAN (USA) 125 min. Hrdinové se sami nenarodí. Musíte si je vyrábět. Mládeži nepřístupno Vstupné: 64, Kč července 20 hodin * MEJDAN V LAS VEGAS Štěstí na dosah? Nová romantická ko medie Vás snad přesvědčí. (USA) Vstupné: 59, Kč Do 12 let nevhodné července 20 hodin SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ (ČR, Albánie) 110 min. Letní milostná romance. Vstupné: 69, Kč Mládeži přístupno 9. července 20 hodin * SLÍDIL (USA) 86 min. Dodržuj pravidla! Porušení se může vymstít! Mládeži nepřístupno Vstupné: 59, Kč července 20 hodin * NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE Morgan Freeman a Jack Nicholson coby dva nevyléčitelně nemocní pa cienti se rozhodnou to ještě pořádně roztočit podle hesla: Žijme, dokud žijeme! (USA) 97 min. Vstupné: 69, Kč Do 12 let nevhodné července 20 hodin U MĚ DOBRÝ (ČR) 75 min. Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha podle scénáře Petra Jarchovského v režii Jana Hřebejka. Vstupné: 69, Kč Do 12 let nevhodné července 20 hodin * ÚTĚK DO DIVOČINY (USA) Civilizace je hnusná, příroda krásná. Režisér Sean Pean vypráví příběh su pertuláka pod hvězdami, který se skutečně stal. Mládeži nepřístupno Vstupné: 59, Kč 148 min. 16. července a 20 hodin 17. července 20 hodin SPEED RACER (USA) 114 min. Přichází svět stvořený pro rychlost. Akční dobrodružný příběz pekelných automobilových závodů budoucnosti. Vstupné: 64, Kč Mládeži přístupno července 20 hodin * OKO BERE (USA) 123 min. Pět studentů, jeden skvělý plán a Las Vegas na lopatkách. Vstupné: 69, Kč Do 12 let nevhodné 20. července a 20 hodin 21. července 20 hodin * PENELOPE (Velká Británie, USA) 102 min. Schovávala se celý život Nyní na dešla chvíle, kdy chce ukázat světu, kdo doopravdy je. Kouzelná moderní pohádka o lásce a sebepoznání. Vstupné: 64, Kč Mládeži přístupno července 20 hodin * AMORŮV ÚLET (USA) 90 min. Komedie o svérázném požádání o ru ku v kostýmu Amora. Vstupné: 59, Kč Do 12 let nevhodné 24. a 26. července 20 hodin 25. července a 20 hodin FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ (ČR) Když už nevíte, koho podvádět, zbývá podvádět snad jen sám sebe. 81 min. Vstupné: 74, Kč Do 12 let nevhodné července a 20 hodin 28. července 20 hodin LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN Všechno, co jste dosud znali, se na vždy změnilo. Druhý díl světoznámé ságy. (USA) 144 min. Vstupné: 69, Kč Mládeži přístupno července 20 hodin * MONGOL ČINGISCHÁN (Německo, Rusko, Mongolsko, Kazachstán) 129 min. Byl zrozen k velkým vítězstvím. Pohléd něte na život válečníka tělem i duší. Vstupné: 59, Kč Do 12 let nevhodné Programy označené * jsou titulkovány.

24 STRANA 24 SDĚLENÍ A INZERCE LL 13 / 2008 Vybíráme z programu kina Iron Man ( ) Na rozdíl od mnoha jiných komiksových hrdinů nemá milionář Tony Stark žádnou nadpřirozenou schopnost. Vystačí si se svým rozumem, díky němuž navrhl a postavil brnění, které mu teď umožňuje létat nadzvukovou rychlostí a především bojovat se zlem. Citlivého optimistu však nečekejte tenhle obhájce pořádku dokáže být pořádně ironický. Smutek paní Šnajderové ( ) V působivých kulisách Českého Šternber ka se odehrává příběh albánského studenta filmové školy, který se tu zaplete s vda nou paní, zatímco v jeho domovině se vyostřuje politická situace. Teď se musí roz hodnout, jestli se vzdát své země a rodiny, nebo opustit lásku a pohodlnější život v o něco přívětivějším československém režimu 60. let. Velké dilema je však vyklenuto dost nevýrazně, příběh zdržují nezajímavé vedlejší postavy a peripetie. Penelope ( ) Kouzelná, barevná a půvabně hravá. Právě taková je moderní pohádka s Christinou Ricci v roli aristokratky, na níž se podepsala rodinná kletba: má prasečí rypáček. Lásku a touhu poznat něco víc než rodinné sídlo, ve kterém se celý život skrývá, nyní v dívce vzbudí hazardní hráč James McAvoy, a jejich svěží romance vás dokáže rozesmát i dojmout. František je děvkař ( ) Navzdory názvu se nemusíte obávat laciné vulgární komedie plné křečovitých hlášek. Osudy ňoumovitého svůdce Fran tiška, kterému propůjčil tvář Josef Polášek, jsou vlastně docela nevinné a byť hlavní hrdina svádí jednu ženu za druhou, motá se ve vztazích vcelku sympa ticky. Na komedii jsou ale jeho eskapády málo vtipné a časem začnou nudit. Nový Zámek, s.r.o., vyhlašuje výtvarnou soutěž NAMALUJ ZÁMEČEK Věkové kategorie: A do 7 let, B 7 15 let. Ceny sponzoruje: nástrojárna VAPI Práce odevzdávejte kastelánce paní K. Šerkopové nejlépe o víkendu 28. a od 10 do 18 hod. na Zámečku nebo po domluvě na tel Téma: Zámecká věž a okolí. Na zadní strane musí být uvedeno celé jméno, věk, třída, škola. Barevné provedení a rozměry nejsou určeny. Vyhlášení výsledků proběhne při dětském dni na Zámečku odpoledne Přijaté výkresy budou vystaveny na Zámečku. LISTY LANŠKROUNSKA vydává za podpory MÚ v Lanškrouně TG TISK s.r.o. Adresa: 5. května 1010, Lanškroun, tel.: , , fax: E mail: listy.mesto lanskroun.cz, a Šéfredaktor Mgr. F. Teichmann, redakce RNDr. L. Sitová. Foto: soukromé archivy autorů. Uzávěrka příštího čísla: , vychází v pátek Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvatelů; vyhrazuje si právo lehce pozměnit texty. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Kresby P. Dvořáček. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod ev. č. MK ČR E

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Lanškrounsko. V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Lanškrounsko. V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Lanškrounsko Dobrovolný svazek obcí.. Závěrečný účet 2013 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku Sdružení vzniklo

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 3.12.2012

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Znalecký posudek číslo 1805/2012

Znalecký posudek číslo 1805/2012 Znalecký posudek číslo 1805/2012 NEMOVITOST: Pozemky, Stavební pozemky Adresa nemovitosti: Valy, 535 01 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Valy, k.ú. Valy nad Labem, kód ČSÚ: 776

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 MĚSTO LANŠKROUN ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí nám. J. M. Marků 12, Vnitřní město, 563 01 Lanškroun IČO: 279 102 Na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15289/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. května 2015 Zápis

Více