65 let od konce války

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "65 let od konce války"

Transkript

1 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě dubna 2010

2 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena koncesní smlouva na centrální řešení školního stravování a stravování dalších uživatelů ve městě Říčany. Vybrána byla společnost DORA Gastro, a. s., která má s veřejným stravováním bohaté zkušenosti. Pro Říčany to znamená, že od letošního 1. září se významně změní systém veřejného stravování. V kuchyni Základní školy u Říčanského lesa se bude vařit také pro I. základní školu na Masarykově náměstí, Základní školu Nerudova, DPS Senior, Pečovatelskou službu Říčany, případně další subjekty, bude-li zájem. Předpokládaná kapacita kuchyně je 1500 jídel denně. Koncesionář se zavázal převzít všechny dosavadní zaměstnance. Jako zálohu, například pro případ havárie, může koncesionář využívat svůj velký provoz v Praze 4. Do systému nebyly zařazeny mateřské školy. Pokud by však v budoucnu taková potřeba vyvstala, i s touto variantou se v koncesní smlouvě počítá. Samostatně bude i nadále fungovat kuchyň v Základní škole Bezručova, kterou už teď provozuje nájemce. Z kuchyně I. základní školy v Sokolské ulici se stane pouze výdejna. Jídelna zde zatím zůstane, a to do doby, než budou připraveny prostory pro výdejny přímo v budovách I. základní školy na Masarykově nám. 71 a 82. Hlavním cílem tohoto řešení je optimalizace stravovacích provozů a kvalitní služba. Kromě toho, že se partner města postará o varnou techniku v nové kuchyni, přejdou do jeho režie i provozy školních jídelen. Veškeré vybavení po ukončení koncesní smlouvy (za osm let) přejde do majetku města. Kapacita kuchyně umožňuje kromě školního stravování zahrnout i další případné zájemce o nabízenou stravu. Prioritou města je nabídnou možnost stravování dalším spoluobčanům, zejména seniorům nebo maminkám s dětmi. K tomu bude ještě potřeba vytvořit odpovídající podmínky, neboť hygienické normy jsou v této oblasti velmi přísné. I proto jsme se rozhodli hledat pro tuto činnost profesionály, kteří mají zkušenosti s veřejným stravováním. Na kvalitu bude dohlížet stravovací komise. Ta bude složena ze zástupců všech subjektů, které budou stravu odebírat. Věříme, že vybraná společnost nabídne dětem i dospělým díky svým zkušenostem i něco navíc. Adriena Mrázová 5/10, , měsíčník ZDARMA. Vydavatel město Říčany (Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53), IČ Řídí redakční rada. Zákon č. 86/1990 Sb. MK ČR E Uzávěrka příspěvků pro příští, červnové číslo je 14. května v 15:00 (vyjde 28. května). Uzávěrka pro inzerci je 12. května. Povolený podíl inzerce může být naplněn i před inzertní uzávěrkou. Příjem textů, obrázků, inzerce a připomínek k distribuci v Informačním centru, Masarykovo nám. 83 (přízemí Staré radnice), Marcela Doušová, tel Grafická úprava ATELIER 13, Zd. Vávra. Sazba, tisk a distribuce Miroslav Kříž, Říčany, tel , Distribuce od 30. dubna do 2. května. Nevyžádané texty a podklady se nevracejí. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři. Na obálce: Častým objektem pro říčanské fotografy v květnu 1945 bylo ukořistěné německé protiletadlové dělo, zvané flak (Flugzeugabwehrkanone), namontované na plošinovém vagónu a obrněné betonovými stěnami. Odtud se na nás dívá i Hedvika Karafiátová. (Článek na str. 32) Foto archiv Muzea Říčany

3 zastupitelstvo města rozhodlo Ze zasedání 14. dubna 2010 Přítomni: Blahníková, Broukal, Burešová, Černá, Egidová, Grégr, Jech, Jirák, Kadlec, Kopečná, Moudrý, Mrázová, Musil, Petřík, Posolda, Vít a tajemník městského úřadu Vladyka Omluveni: Frydrych, Kudrna, Martiš, Špačková, Švejdová Zastupitelstvo města schvaluje: závěrečný účet města za rok 2009 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet Fondu rozvoje města na rok 2010 z důvodu dopravní obslužnosti nové školy uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru mezi věřitelem Komerční bankou, a.s., a dlužníkem městem Říčany; v této souvislosti schvaluje rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2010 uzavření koncesní smlouvy mezi městem Říčany jako koncedentem a společností DORA Gastro, a.s., jako koncesionářem; předmětem smlouvy je udělení koncese koncesionáři k zajištění funkčního a bezvadného systému Centrálního řešení školního stravování a stravování dalších uživatelů v městě Říčany a výkon práv a povinností smluvních stran při zajištění činností, na něž se koncese vztahuje; z tohoto důvodu schvaluje i rozpočtové opatření, kterým se uvolňuje rezerva zastupitelstva uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1325/10 o výměře 273 m 2 v k.ú. Říčany mezi městem Říčany jako nabyvatelem a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem; v této souvislosti ruší usnesení č z 9. července 2008 o odkupu zmíněného pozemku (pod cestou podél kolejí u nádraží) uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 538/47 o výměře 769 m2 v k.ú. Strašín u Říčan ve vlastnictví města Říčany mezi prodávajícím městem Říčany a kupující paní Kudrovou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zároveň i kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 538/46 o výměře 762 m 2 v k.ú. Strašín u Říčan ve vlastnictví města Říčany mezi prodávajícím městem a kupujícími manž. Šimkovými uzavření směnné smlouvy na část pozemku parc. č. 1648/8 o výměře zhruba 2 m 2 ve vlastnictví města Říčany za část pozemku parc. č. 1553/1 o výměře zhruba 5 m 2 ve vlastnictví manželů Holoubkových, vše v k.ú. Říčany a za podmínky úhrady poloviny nákladů spojených se směnou (pozemky v komunikaci Roklanská) uzavření darovací smlouvy na dar pozemku parc. č. 1678/31 o výměře 4 m 2 v k.ú. Říčany mezi obdarovaným městem Říčany a dárcem Městskou částí Praha-Kolovraty (pozemek potřebný ke stavbě kruhového objezdu u Kuříčka) Zastupitelstvo města uvolňuje: z rezervy Fondu rozvoje města částku na financování ceny díla - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, tendrové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci Dostavba kanalizace Říčany podle smlouvy o dílo (cena za dílo je uznatelným nákladem v rámci dotace z Operačního programu životního prostředí, po uvolnění dotace bude odpovídající část vrácena do rezervy Fondu rozvoje města) Zastupitelstvo města bere na vědomí: kandidaturu pana Kohouta, bytem Říčany, na funkci přísedícího Okresního soudu Praha východ a v souladu s ustanovením 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, zvolilo pana Kohouta do této funkce rezignaci pana Cingla na funkci předsedy Osadního výboru Voděrádky k 28. únoru 2010 a jmenuje paní Šimkovou předsedkyní Osadního výboru Voděrádky s účinností od 1. března 2010 Zastupitelstvo města souhlasí: se zveřejněním záměru obce prodat pozemek parc. č. st. 683 o výměře 71 m 2 v k.ú. Říčany Radošovice ve vlastnictví města Říčany (pozemek pod trafostanicí v Haškově ulici) Ladislav Musil, místostarosta města Pozvánka pro říčanskou veřejnost Zasedání Zastupitelstva města Říčany středa 12. května od 17 hodin v zasedací síni Městského úřadu Říčany, Masarykovo náměstí 53/40 Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce a na Ing. Adriena Mrázová, v.r., starostka města 3

4 Ze schůze 24. března 2010 Rada města souhlasí: s uzavřením partnerské smlouvy mezi Základní školou Nerudova Říčany a městem Říčany jako partnerem bez finanční účasti s uvolněním částky ze své rezervy na úhradu podílu města na nákladech za připojení k distribuční soustavě vysokého napětí pro nové odběrné místo - jídelnu nová škola se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou, pana Kupku v Družstevní ulici, na náklady žadatele se výpůjčkou sportovní haly pro akademii Tanečního studia Dance EB ve dnech 9. a 14. května s uvolněním částky ze své rezervy na odstranění závad elektro a provedení revizí elektro u pronajatých nemovitostí s výpůjčkou sálu městského kulturního střediska občanskému sdružení Rotaract klub Říčany pro pořádání 2. ročníku dobročinného koncertu na podporu projektu výstavby BabyBoxů, a to 23. dubna; výtěžek z koncertu bude věnován Nadačnímu fondu pro odložené děti STATIM s uzavřením a podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro umístění a provozování vodovodního potrubí mezi městem Říčany (budoucí oprávněný) a Pozemkovým fondem České republiky (budoucí povinný) Rada města schvaluje: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 5 let na pronájem komerčního bytu č. 1 ve 2. podlaží domu č. p. 35/4 Masarykovo nám. v Říčanech mezi nájemcem panem Beranem a pronajímatelem městem Říčany ceník nájemného, prací a služeb s nájmem spojených a cenu prací a služeb poskytovaných na říčanských hřbitovech Jménem města Říčany rada města jednala Děkuji Městské části Praha-Kolovraty za dar pozemku parc. č. 1678/31 o výměře 4 m 2 v k. ú. Říčany u Prahy. Tento pozemek bude součástí kruhového objezdu na křižovatce ulic Říčanská a Rooseveltova. Děkuji společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., za finanční dar v hodnotě Kč, který je určen na výstavbu dětského hřiště v Jažlovicích. Ing. Adriena Mrázová, starostka Rada města: vybírá ve věci veřejné zakázky č. 4/2010 Dopravní obslužnost základní školy Olivova nejvhodnější nabídku, a to nabídku uchazeče Společnosti T.A.Q., s.r.o., Praha 6 a schvaluje v této souvislosti uzavření smlouvy o dílo mezi městem jako objednatelem a zmíněnou společností jako zhotovitelem zřizuje komisi Projektu Zdravé město (PZM) a místní Agendy 21 (MA21) v následujícím složení: p. Musil, Ing. Jarošová, p. Frydrych, Ing. Křešťáková a Mgr. Halaš ruší usnesení č z o dodatku ke smlouvě č. 142/2005-M, uzavřené mezi městem Říčany a Ing. Gärtnerem Rada města bere na vědomí: žádost firmy RESTAP, spol. s r.o., o prodloužení nájemní smlouvy. Protože stávající smlouva je uzavřena až do roku 2012, projednání tohoto materiálu se odkládá na rok 2011 poptávkové řízení na studii proveditelnosti Technologické centrum Říčany a elektronická spisová služba pro správní obvod; souhlasí v této souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany a společností CTS corp., s. r. o. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Říčany: schválit rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet Fondu rozvoje města na rok 2010 v souvislosti se zakázkou Dopravní obslužnost ZŠ Olivova schválit závěrečný účet města za rok 2009 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad souhlasit se zveřejněním záměru obce prodat pozemek parc. č. st. 683 o výměře 71 m 2 v k.ú. Říčany Radošovice ve vlastnictví města Říčany (pozemek pod trafostanicí v Haškově ul.) schválit uzavření směnné smlouvy na část pozemku parc. č. 1648/8 o výměře zhruba 2 m 2 ve vlastnictví města Říčany za část pozemku parc. č. 1553/1 o výměře zhruba 5 m 2 ve vlastnictví manželů Holoubkových, vše v k.ú. Říčany a za podmínky úhrady poloviny nákladů spojených se směnou schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1325/10 o výměře 273 m 2 v k.ú. Říčany mezi městem Říčany jako nabyvatelem a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem; v této souvislosti zrušit usnesení č z 9. července 2008 o odkupu zmíněného 4

5 pozemku (pod cestou podél kolejí u nádraží) schválit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 538/47 o výměře 769 m 2 v k.ú. Strašín u Říčan ve vlastnictví města Říčany mezi prodávajícím městem a kupující paní Kudrovou schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zároveň i kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 538/46 o výměře 762 m 2 v k.ú. Strašín u Říčan ve vlastnictví města Říčany mezi prodávajícím městem a kupujícími manž. Šimkovými uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru mezi věřitelem Komerční bankou, a.s., a dlužníkem městem Říčany; v této souvislosti schválit rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2010 Rada města nesouhlasí: s poskytnutím finanční podpory pro činnost Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlenice pro rok 2010 Ze schůze 14. dubna 2010 Rada města schvaluje: v souvislosti s pojistným plněním rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2010 výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Říčany; u většiny z nich schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do Fondů odměn a Rezervního fondu, u Nemocnice s poliklinikou Říčany a Domu s pečovatelskou službou Senior Říčany pak na úhradu ztráty z minulých let rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2010 v souvislosti s dotacemi uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 142/2005-M z 9. prosince 2005 uzavřené mezi městem Říčany jako pronajímatelem a Ing. Gärtnerem jako nájemcem; jeho předmětem je vynětí části pozemků parc. č. 832/1 a parc. č. 832/1 z důvodu výstavby kruhového objezdu u Kuříčka zvýšení sazby za ubytování v rekreačních zařízeních Lutová a Kořenov s účinností od 1. května 2010; v této souvislosti schvaluje vnitřní směrnici, kterou se upravují pravidla pro přidělování zmíněných rekreačních zařízení cenu užitkové vody odebírané v rámci zajištění údržby města Říčany realizované smluvními partnery ze zdroje (studně) v areálu Zimního stadionu Říčany Rada města: vybírá ve věci veřejné zakázky č. 1/2010 Vybavení Základní školy u Říčanského lesa nábytkem nejvhodnější nabídku, a to nabídku uchazeče Quick Office, s.r.o., Praha 10 a schvaluje v této souvislosti uzavření kupní smlouvy mezi městem Říčany jako kupujícím a Quick Ofice, s.r.o., jako prodávajícím vybírá na základě výsledků koncesního řízení Centrální řešení školního stravování a stravování dalších uživatelů v městě Říčany pro uzavření koncesní smlouvy dodavatele DORA Gastro, a.s.; v této sou- vislosti doporučuje Zastupitelstvu města Říčany schválit uzavření koncesní smlouvy mezi městem Říčany jako koncedentem, a společností DORA Gastro, a.s., jako koncesionářem a rozpočtové opatření, kterým se uvolňuje rezerva zastupitelstva vybírá ve věci veřejné zakázky č. 6/2010 Projektová dokumentace pro stavební povolení, tendrová dokumentace a autorský dozor na akci Dostavba kanalizace Říčany nejvhodnější nabídku, a to nabídku uchazeče HYDROPROJEKT CZ, a.s.; v této souvislosti souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako objednatelem, a společností HYDROPROJEKT CZ, a.s., jako zhotovitelem a doporučuje zastupitelstvu města Říčany uvolnit z rezervy Fondu rozvoje města částku na financování ceny díla podle smlouvy o dílo (cena za dílo je uznatelným nákladem v rámci dotace z Operačního programu životního prostředí, po uvolnění dotace bude odpovídající část vrácena do rezervy Fondu rozvoje města) ukládá vedoucímu Odboru správy majetku městského úřadu zajistit odůvodněný požadavek na částku Kč v rámci rozpočtu 2011 pro nákup čtyřkolky k úklidu psích exkrementů a zimnímu úklidu chodníků Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Říčany: souhlasit se zveřejněním záměru obce prodat část pozemku parc. č. 637 o výměře zhruba 145 m 2 v k.ú. Strašín u Říčan ve vlastnictví města Říčany zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 942/3 o výměře zhruba 300 m 2 v k.ú. Říčany (pozemek v lokalitě U Studánky pod hradem) schválit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků část parc. č. 62/1 o výměře zhruba 280 m 2 a část parc. č. 62/84 o výměře zhruba 280 m 2 oba v k.ú. Říčany Radošovice ve vlastnictví města Říčany mezi prodávajícím městem Říčany a kupujícím společností INGESTIN, s.r.o. 5

6 Rada města souhlasí: se vzdáním se práva vymáhání pohledávky, a to úroku z prodlení za úhradu nájemného a služeb vůči nájemci společnosti JRSK, s.r.o. - prodejna Květ na Komenského náměstí s vyplacením odměn předsedovi a pěti členům grantové komise za grantové řízení na rok 2010 a zároveň souhlasí s uvolněním chybějící částky ze své rezervy s uzavřením smlouvy o umístění reklamy mezi 1. SčV, a. s., jako objednatelem a městem Říčany jako poskytovatelem; předmětem smlouvy je propagace 1. SčV, a. s., formou umístění loga společnosti v objektu Základní školy U Říčanského lesa, propagace společnosti v tiskovinách školy a na internetu školy; v této souvislosti souhlasí s rozpočtovým opatřením, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2010 s umístěním svislého dopravního značení č. B 29 Zákaz stání + dodatkové tabulky s textem Neplatí pro sanitky na komunikaci Marie Pujmanové před pěší vstup do Domova Pod Kavčí skálou, na náklady této organizace s umístěním vodorovného DZ č. V 12a Zákaz stání před vjezd do areálu nemocnice z Bezručovy ulice, na náklady žadatele s umístěním vodorovného dopravního značení č. V 12a Žlutá klikatá čára na komunikaci Strašínská před vjezdy do garáží, na náklady žadatele pana Kulíka s přijetím finančního daru Kč určeného na výstavbu dětského hřiště v Jažlovicích od společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.; zároveň v této souvislosti schvaluje rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2010 s uspořádáním periodicky se opakujících kulturních a zájmových akcí podle předloženého plánu akcí města Říčany na rok 2010, které se uskuteční v prostoru Masarykova náměstí s provedením terénních úprav na pozemku kat. č. 138/5 ve vlastnictví města Říčany společností RIM property development, s.r.o. s umístěním přístavby občerstvení k budově prodejny potravin čp (U Václava) na pozemku parc. č. 707/24 v k.ú. Říčany, a to na hranici pozemku a s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek parc. č. 707/13 v k.ú. Říčany ve vlastnictví města s ukončením nájemní smlouvy č. 114/99-M na pronájem pozemků parc. č. 1261/1 o výměře 3796 m 2, parc. č. 1261/2 o výměře 682 m 2, parc. č. 1261/3 o výměře 77 m 2, parc. č. 1654/2 281 m 2, parc. č. 1211/6 147 m 2 a parc. č. stp o výměře 883 m 2, vše v k.ú. Říčany, uzavřené mezi městem Říčany jako pronajímatelem a paní Suchou jako nájemcem (zahradnictví u Cesty svobody) s výpůjčkou sportovní haly 17. dubna pro uspořádání mezinárodní taneční soutěže v akrobatickém rokenrolu, pořádané TŠ Twist Říčany s výpůjčkou sportovní haly 23. a 24 dubna pro uspořádání akademie TJ Sokol Říčany a Radošovice s umístěním stavby technického zázemí Pohřebních služeb Sommer na pozemcích parc. č. 942/4 a části pozemku parc. č. 942/3, oba v k.ú. Říčany, a to v odstupové vzdálenosti 1 m od hranice pozemku a s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek parc. č. 942/3 v k.ú. Říčany ve vlastnictví města Rada města bere na vědomí: kandidaturu pana Kohouta, bytem Říčany, na funkci přísedícího Okresního soudu Praha-východ a doporučuje Zastupitelstvu města Říčany tuto volbu v souladu s ustanovením 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích vícepráce a odpočty na stavbě nové školy uvedené ve změnových listech včetně realizace zeleně z III. etapy Rada města nesouhlasí: s umístěním svislé dopravní značky č. IJ 10 Hotel nebo motel + dodatkové tabulky s vyznačením směru a vzdálenosti na komunikaci Říčanská před odbočením na komunikaci Spojka s umístěním čtyř reklamních poutačů v ploše OC (čistě obytné) a jednoho poutače v ploše ZU (velké ubytovací komplexy) s vrácením nájemného pro pana Špačka, bytem Říčany, za měsíce leden a únor 2010 s poskytnutím jednorázového finančního příspěvku městu Kolín na provoz Protialkoholní záchytné stanice v Kolíně s proplacením nákladů za rekonstrukci bytu č. 8 v čp. 35 Masarykovo nám. v Říčanech Ladislav Musil, místostarosta inzerce 6

7 informace z radnice Závěrečný účet města za rok 2009 (vybrané údaje) Inventarizace majetku města se uskutečnila na základě příkazu starostky města č. 2/2009 ze dne ke dni a předmětem byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí závěrečného účtu. Souhrnné výsledky: druh majetku stav v Kč Aktiva: Dlouhodobý nehmotný majetek ,84 Dlouhodobý hmotný majetek ,19 Dlouhodobý finanční majetek (akcie Úpravna vody Želivka) ,00 Zásoby ,98 Pohledávky ,68 Finanční majetek ,07 Prostředky rozpočtového hospodaření ,83 AKTIVA celkem ,59 Cizí zdroje: Přijaté finanční výpomoci (FRB) ,00 Dlouhodobé závazky ,94 Bankovní úvěr ,10 Krátkodobé závazky ,66 Cizí zdroje celkem ,70 Úvěry V roce 2006 a 2007 čerpalo město úvěr na nákup a rekonstrukci čp na Komenského náměstí v celkové výši 55 mil. Kč. V roce 2007 byl čerpán úvěr ve výši 15 mil. Kč. Splatnost je stanovena pravidelnými čtvrtletními splátkami na období 10 let, tj. od roku 2007 do r. 2016, úroková sazba na celé období je stanovena ve výši 3,04 %. Zůstatek nesplaceného úvěru k 31. prosinci 2009 činí 37,2 mil. Kč. Na rekonstrukci čistírny odpadních vod čerpalo město v letech úvěr v celkové výši 36,5 mil. Kč. Úvěr je bezúročný a je splatný pravidelnými čtvrtletními splátkami od 31. března 2006 do 28. září Zůstatek nesplaceného úvěru k 31. prosinci 2009 činí 25 mil. Kč. V roce 2008 město uzavřelo s Českou spořitelnou úvěrovou smlouvu na financování výstavby nové základní školy. Výše úvěru je 100 mil. Kč, předpokládané čerpání úvěru bylo rozloženo do let Výstavba školy je dále financována z přiznané dotace ze státního rozpočtu ve výši 156 mil. Kč, která bude rovnoměrně čerpána v letech Úvěr bude splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 2,5 mil. Kč, počínaje 20. červencem 2010, poslední splátka bude zaplacena 20. dubna 2020, úroková sazba je 4,55 % p.a. Roční výše splátek je 10 mil. Kč. K 31. prosinci 2009 byla čerpána z těchto úvěrových zdrojů plná částka, tj. 100 mil. Kč. V roce 2008 město uzavřelo s Českou spořitelnou úvěrovou smlouvu na dofinancování výstavby nové základní školy. Výše opce je 50 mil. Kč, předpokládané čerpání do 30. června Úvěr bude splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši tis. Kč, počínaje 20. červencem 2010, poslední splátka bude zaplacena 20. dubna 2020, úroková sazba je 5,29 % p.a. Roční výše splátek je 5 mil. Kč. K 31. prosinci 2009 byla z tohoto úvěru vyčerpána částka 21,4 mil. Kč. V roce 2009 město uzavřelo s Českou spořitelnou úvěrovou smlouvu na dofinancování výstavby nové základní školy ve výši 50 mil. Kč. Úvěr je určen k čerpání v roce 2010, sjednána byla pevná úroková sazba ve výši 4,69 % p.a. Podmínkou pro čerpání tohoto úvěru je zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví města. Návrh zřídit zástavní právo je dán na tyto budovy: čp. 10, 12, 13, 35, 53 a 1800 včetně zastavěných pozemků a budova bez čp. na pozemku st. 25/1, vše v k.ú. Říčany. V rámci podmínek veřejné zakázky může město využít nabídku doplňkového úvěru (opce) ve výši 25 mil. Kč. Finanční výpomoc Na základě smlouvy č. 47/2000-F o poskytnutí návratné finanční výpomoci podle Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu pro rok 2000 byla městu Ministerstvem pro místní rozvoj v r poskytnuta půjčka ze státního fondu rozvoje bydlení ve výši 4,1 mil.kč. Tato částka byla základem pro vytvoření Fondu rozvoje bydlení, který již řadu let využívají občané na rekonstrukci starších bytových domů a město na rekonstrukci bytového fondu města. Půjčka je bezúročná a je splatná jednorázově v roce Město z tohoto fondu čerpá prostředky na rekonstrukci bytového fondu města, které však v souladu se stanovenými pravidly také splácí spolu s 3% úrokem. Stav tohoto závazku města (tj. splácet prostředky použité na rekonstrukci bytového fondu) a zároveň pohledávky fondu za touto splátkou k 31. prosinci 2009 činí 16,5 mil. Kč. Zastupitelstvo města Říčany schválilo 14. října 2009 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, kterou se ruší Fond rozvoje bydlení k 1. lednu Závazky města z titulu poskytnutých půjček včetně úroků se k 1. lednu 2010 ruší a finanční výpomoc bude v souladu se smlouvou vrácena do 30. dubna

8 Výsledky hospodaření PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost % plnění rozpočet rozpočet k k uprav. v Kč v Kč v Kč rozpočtu Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) , ,49 101,31 Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) , ,93 104,34 Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) , ,00 102,28 Přijaté dotace , ,66 98,55 Přijaté splátky půjček od obyvatelstva , ,00 99,36 Příjmy celkem , ,08 100,47 Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, sociální) , ,44 86,94 Přebytek hospodaření za rok , ,00 100,00 Přijatý úvěr překlenovací ,00 0,00 0,00 Přijatý úvěr na výstavbu nové školy , ,00 Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření , ,52 94,63 Dle FISO s kons VÝDAJE Běžné (provozní) výdaje , ,60 96,12 Rozpisové rezervy ,50 0,00 0,00 Běžné výdaje celkem , ,60 95,89 Kapitálové (investiční) výdaje , ,34 85,98 Rezervy na investice ,00 0,00 0,00 Investiční výdaje celkem , ,34 83,29 Výdaje celkem , ,94 89,76 Splátky úvěru , ,60 100,00 Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, sociální) , ,44 99,65 Výdaje včetně splátky půjčky , ,98 90,49 Rozdíl příjmy - výdaje 0 0,

9 S ohledem na celosvětovou finanční krizi byla rozhodnutím rady ze 24. června 2009 schválena úsporná opatření ve výdajích rozpočtu města. Zastupitelstvo města Říčany pak 12. srpna 2009 schválilo úpravu rozpočtu podle skutečného vývoje daňových příjmů. Očekávané daňové výnosy musely být zkráceny o 21 mil. Kč, tj. o 15 % proti původnímu předpokladu. U většiny provozních výdajů byla dodržena stanovená úspora 10 %, u příspěvkových organizací 5 %, výjimky byly zdůvodněny. Zastupitelstvo také rozhodlo o pozastavení investic; ty pak již nebyly v roce 2009 realizovány. Městský úřad přijal také úsporná opatření v oblasti mzdových výdajů. V rámci úpravy rozpočtu bylo schváleno snížení mzdových výdajů včetně zákonných odvodů o 7 mil. Kč, tj. 10,09 % (což ve svém důsledku představuje snížení reálné mzdy o 14,5 %). Také u Fondu rozvoje města se musely pozastavit investiční akce o celkovém objemu 10 mil. Kč z důvodu nenaplnění příjmové části fondu z titulu prodeje majetku města (rozpočet 11 mil. Kč, skutečnost necelý 1 mil. Kč). Rozpočtové příjmy města dosáhly v roce 2009 celkové výše 370,5 mil. Kč, rozpočtové výdaje města byly realizovány ve výši 495 mil. Kč, tzn., že běžné rozpočtové hospodaření města za rok 2009 skončilo schodkem 124,5 mil. Kč. Tento schodek byl vykryt z úvěrových prostředků a přebytkem hospodaření za rok Do financování výdajů města v roce 2009 byly zapojeny úvěrové prostředky ve výši 118,15 mil. Kč na výstavbu nové školy a zůstatky bankovních účtů z roku 2008 ve výši 39,8 mil. Kč. Město také realizovalo splátky úvěru čerpaného na rekonstrukci čistírny odpadních vod a nákup a rekonstrukci čp v celkové výši 8,8 mil. Kč. K 31.prosinci 2009 činí: zůstatky na bankovních účtech města 24,6 mil. Kč zůstatky nesplacených bankovních úvěrů 183,6 mil. Kč Při zařazení příjmů fondů města, volných prostředků z roku 2008 a úvěrových zdrojů na financování výstavby základní školy pak příjmy města dosáhly celkové výše 563 mil. Kč. Při zařazení výdajů do fondů města, splátek úvěru pak výdaje města dosáhly celkové výše 538,5 mil. Kč. K 31. prosinci 2009 byl vykázán zůstatek na běžných bankovních účtech ve výši 24,6 mil. Kč, na účtech peněžních fondů (tj. fond rozvoje bydlení, sociální fond a grantový fond) ve výši 6,3 mil. Kč. Tyto zůstatky jsou ovlivněny těmito skutečnostmi: Na straně příjmů: Daňové příjmy byly naplněny na 101 % (tj. o 2 mil. Kč více). Nenaplněny zůstaly - i přes výrazné snížení rozpočtu těchto příjmů - daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (92,6 %) a daně z příjmů právnických osob (92 %). Překročen byl naopak výnos daně z přidané hodnoty (109,6 %). Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, služeb) byly naplněny na 104 % (tj. o 2 mil. Kč více). Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) byly naplněny na 102 %,, tj. o 0,1 mil. Kč. Na straně výdajů: Skutečné rozpočtové výdaje dosáhly v roce 2009 výše 495 mil. Kč, tj. 89,76 % upraveného rozpočtu; plánovaný objem výdajů na rok 2009 v částce 569,5 mil. Kč tedy nebyl vyčerpán. Provozní běžné výdaje byly čerpány ve výši 271,8 mil. Kč, tj. 95,9 % upraveného rozpočtu. Investiční výdaje byly čerpány ve výši 223,25 mil. Kč, tj. 83,29 % upraveného rozpočtu. Některé investiční akce přecházejí do roku 2010 jako rozestavěné, resp. nedokončené, u řady projektů byly vystaveny objednávky, ale k fakturaci dojde až začátkem roku 2010 (například generel zeleně, vodovod Želivka a vodojem, výdaje na koncesní řízení na výběr provozovatele vodovodů, Lázeňská louka). Ty byly zahrnuty do úpravy rozpočtu města na rok 2010, kterým se zapojoval přebytek hospodaření za rok 2009 do příjmů rozpočtu města na rok Vypořádání státních dotací Celkový objem poskytnutých dotací městu je 161,95 mil. Kč, z toho účelově určených, podléhajících finančnímu vypořádání 124,1 mil. Kč. Finanční vypořádání bylo provedeno a předáno na Krajský úřad pro Středočeský kraj, dotace ze státních fondů a ministerstev mají vlastní finanční vypořádání. V Kč Účel Poskytnuto skutečně rozdíl poznámka použito Účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání: z rozpočtu kraje: Sbor dobrovolných hasičů čerpání 2010 Z Fondu kultury pro Husovu knihovnu místo v soutěži Třídíme nejlépe Administrace Programu obnovy venkova

10 ze státního rozpočtu (MF ČR): Zrušené volby do PS PČR Volby do Evropského parlamentu žádost o doplatek Příspěvek na výkon státní správy - sociální služby Sociálně - právní ochrana dětí - výkon st. správy žádost o doplatek Výstavba nové základní školy ze státních fondů: SFDI - Cyklostezka Říčany SFŽP - kanalizace Strašín z rozpočtů ministerstev: MPSV ČR - Příspěvky na péči podle zákona 108/2006 Sb vráceno 2010 MPSV ČR - Podpora sociálních služeb pečovatelská služba MPSV ČR - Dávky pomoci v hmotné nouzi vráceno 2010 MŽP ČR - protierozní remíz a alej Říčany MZ ČR - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin MZ ČR - činnost odborného lesního hospodáře MV ČR - dotace na výdaje JSDJ MV ČR - Czech point MŠMT ČR - ZŠ Nerudova Snadnější dospívání MŠMT ČR - I. ZŠ Sám sebou OP - Vzdělávací systém ZŠ Nerudova Účelové dotace celkem k : Souhrnný dotační vztah na rok Celkem poskytnuté dotace k Hospodaření příspěvkových oragnizací Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, budou předloženy na jednání Rady města Říčany. Podle předložených účetních závěrek byly dosaženy tyto výsledky: Příspěvková organizace hospodářský výsledek (+ zisk, - ztráta) v tis. Kč I. základní škola, Masarykovo nám. 71 Říčany 60,11 Základní škola Říčany, Bezručova 94 1,46 Základní umělecká škola Říčany 14,18 Základní škola Nerudova, Říčany 89,37 Mateřská škola Srdíčko 98,04 III. mateřská škola Říčany 0 Mateřská škola Čtyřlístek 15,65 Městské kulturní středisko 40,91 Husova knihovna 32,97 Muzeum Říčany 141,95 Dům s pečovatelskou službou 203,33 Nemocnice s poliklinikou v Říčanech 1 513,91 Pečovatelská služba Říčany 27,02 Příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou v Říčanech byla k 1. září 2005 pronajata jako podnik. Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ziskem ve výši 1 513,91 tis. Kč, neuhrazená ztráta z minulých let však činí tis. Kč. Vytvořený zisk za rok 2009 bude použit na úhradu ztráty z minulých let. Součástí závěrečné zprávy je zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města. Ta konstatuje nedostatek, který však nemá závažnost nedostatků uvedených v zákoně o přezkoumání hospodaření. Šlo o to, že v účetnictví nebyl zachycen pohyb majetku (prodej pozemku), neboť účtárně nebyl předán podklad, tj. návrh na vklad do katastru nemovitostí. Jelikož zjištěný nedostatek neovlivnil zásadním způsobem výsledky hospodaření města a účetní jednotka přijala opatření k nápravě včetně závěrů vůči osobě, která svým jednáním nedostatek způsobila, byl závěrečný učet na jednání zastupitelstva 14. dubna 2010 uzavřen s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Ing. Věra Krejčová, vedoucí Odboru finančního 10

11 Vážení voliči, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční na území České republiky v pátek 28. května od 14:00 do 22:00 a v sobotu 29. května od 8:00 do 14:00. Právo volit do Poslanecké sněmovny má každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny však nemůže volič, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jehož osobní svoboda byla omezena z důvodů ochrany zdraví lidu. V těchto volbách nevolí cizí státní příslušníci, právo volit do Poslanecké sněmovny má pouze státní občan České republiky, splňující zadaná kritéria. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním (městském) úřadu podle svého trvalého pobytu ověřit, zda je zapsán ve volebním seznamu. Volič může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav a příslušný obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Pokud byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu voličů z důvodu zápisu tohoto voliče do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, může jej obecní úřad zapsat zpět do stálého seznamu pouze v případě, že zmíněný volič předloží potvrzení zastupitelského úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu. Toto potvrzení je potřeba odevzdat nejpozději do 27. května 2010, 15:00 obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu. Žádost o vydání voličského průkazu ( 6a, zák. 247/1995 Sb.) Volič, který ve dnech voleb nebude pobývat v místě svého trvalého bydliště, může požádat o vydání voličského průkazu. Ten mu umožní společně s platným občanským průkazem - prokázat se v jiném volebním okrsku. Tak bude moci hlasovat i mimo své místo trvalého pobytu. O voličský průkaz si mohou voliči ze Říčan požádat na Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí čp. 1619/2, přízemí, dveře č. 04, oddělení evidence obyvatel, a to v pondělí a ve středu od 7:30 do 12:00 a od 12:30 do 17:00; v úterý a ve čtvrtek od 7:30 do 12:00 a od 12:30 do 15:00, v pátek od 7,30 do 12:00 a od 12:30 do 13:30. Formuláře žádostí jsou pro vás připraveny na podatelnách městského úřadu, nebo na webových stránkách města Vyplněné formuláře lze zaslat poštou na adresu Městský úřad v Říčanech, evidence obyvatel, Komenského náměstí čp. 1619/2, Říčany. Musí však obsahovat úředně ověřený podpis žadatele a adresu, kam se má vyhotovený voličský průkaz zaslat. Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu na Městský úřad Říčany je v pátek 21. května ( 6a odst. 2 zák. č. 247/1995 Sb.) Konec lhůty pro osobní předání žádosti o voličský průkaz na Městský úřad v Říčanech, Komenského náměstí čp. 1619/2 je 26. května, 16:00 ( 6a odst. 2 zák. č. 247/1995 Sb.). Žádost o dodání přenosné volební schránky ( 19 odst. 7 zák. č. 247/1995) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů svůj úřad v místě bydliště, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a sadou hlasovacích lístků. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat. Požádat o přivezení přenosné volební schránky přímo k voliči můžete osobně na Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí čp. 1619/2, přízemí, dveře č. 04, oddělení evidence obyvatel, telefonicky na čísle , nebo em Delegování členů do okrskové volební komise ( 14e odst. 3 zák. 247/1995 Sb.) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována ve Středočeském kraji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, mohla delegovat nejpozději ve středu 28. dubna 2010 do 16:00 hodin jednoho člena + jednoho náhradníka do okrskové volební komise ve Středočeském kraji. V této lhůtě musela být delegace doručena, nikoliv pouze předána k poštovní přepravě. Zaregistrované subjekty mohly realizovat toto své právo na Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí čp. 1619/2, přízemí, dveře č. 04, oddělení evidence obyvatel, a to pouze u paní Jitky Pelíškové. Ta byla k tomuto úkonu písemně pověřena starostkou města Říčany Ing. Adrienou Mrázovou. Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (vyhláška) bude vyvěšena od 13. května 2010 na úřední desce a oznámena na webových stránkách města ( 15 odst 1 zák. 247/1995 Sb.). Jitka Pelíšková, vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, tel , fax , mob

12 Fórum Zdravého města 10 P podruhé V návaznosti na informaci minulého Kurýra (na str. 12) přinášíme přehled politiků a pracovníků úřadu, kteří se v pondělí 10. května fóra účastní. Projekt Desatero problémů je jedním z hlavních projektů zdravých měst sdružovaných v rámci Národní sítě zdravých měst (NSZM), které se řídí základními principy místní Agendy 21. Veřejné fórum letos proběhne v desítkách měst. Jak bude organizováno? Po registraci si budou moci občané vybrat pro následující diskusi jeden z těchto tematických stolů: 1. občan a úřad: Ing. Petr Vladyka, Ing. Martina Křešťáková 2. životní prostředí: Ing. Magdalena Černá, Ing. Radek Smetánka, Ing. Dana Boxanová, Mgr. Eva Šebková 3. zdravotní a sociální oblast: MUDr. Rostislav Broukal, Blanka Spolková 4. školství: Ing. Adriena Mrázová, Mgr. Hana Špačková, Zdeňka Vaňková 5. urbanismus a památková péče: Miroslav Grégr, Ing. Čestmíra Šťastná, Ing. Jan Pillvein 6. volný čas a společenský život: Ladislav Musil, Ing. Pavel Sladkovský, Jitka Bahenská 7. doprava: RNDr. Miroslav Martiš, CSc, Jiří Šrůta, Ing. Jiří Tillner V úvodu je připraveno vystoupení místních souborů TŠ Twist a Dance EB a pak už bude prezentován stav řešení problémů, zvolených na podzimním fóru. Poté budou účastníci spolu s politiky společně hledat po stanovenou dobu dva až tři nejpalčivější problémy v dané oblasti, které by se měly přednostně řešit. Následuje prezentace výsledků jednotlivých stolů a konečné hlasování o Desatero problémů Říčan. Výsledky setkání se budou ověřovat anketou umístěnou na webových stránkách a v Kurýru. V průběhu roku bude úřad informovat občany o jejich plnění. Pro účastníky fóra je připraveno malé občerstvení, v průběhu akce si budete moci zakoupit zboží v bio kvalitě ve stánku výrobky fair trade. Přijďte. Ing. Hana Jarošová, koordinátorka Zdravého města Říčany Připomínáme další schůzky nad návrhem nového územního plánu Říčan, které se uskuteční v Městském kulturním středisku Říčany v následujících termínech: čtvrtek 6. května lokalita Říčany centrum, Říčany za tratí čtvrtek 20. května lokalita Říčany západ, Říčany sever čtvrtek 27. května lokalita Říčany jih, Říčany východ doba konání: vždy od 16:30 do 19:30 starostka Ing. Adriena Mrázová a pracovníci odboru ÚPaRR Světový den bez tabáku Město Říčany se poprvé zapojí do celosvětové kampaně proti kouření. Světový den bez tabáku vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) poprvé v roce 1988 a letos připadá na pondělí 31. května. O tom, že kouření je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů nepříznivě ovlivňujících zdraví člověka, snad už nepochybuje nikdo. Jen máloco Čechy zabíjí s takovou rychlostí jako cigarety. V naší republice na následky kouření denně zemře asi 70 osob, což činí ročně asi osob. Předčasné úmrtí nečíhá jen na ty, kteří si cigarety zapalují, ale bohužel i na osoby v jejich okolí, tzv. pasivní kuřáky. Od 1. července letošního roku začíná platit novela antikuřáckého zákona, podle níž se musí vlastník zařízení, kde se shromažďují lidé, sám rozhodnout, zda v něm 12

13 kouření povolit či ne, a vyznačit to u vchodu příslušnou grafickou značkou. Občanské sdružení Cesta integrace připravilo pro žáky škol i širokou veřejnost na tento den na Masarykovo náměstí program o škodlivosti kouření. O Světovém dnu bez tabáku hodlají své žáky informovat mnohé ze říčanských škol, I. základní škola připraví před tímto datem plakáty zaměřené na škodlivý návyk. Nekuřácké restaurace 31. května se nebude kouřit v těchto restauracích: Oáza Říčany, ul. V Chobotě 2112, Pavilon Říčany, ul. Bezručova 222/68, (celoročně mají nekuřáckou místnost) Restaurace Jureček, Ke Koupališti 231/11, Aktualizovaný seznam restaurací, které se k akci připojí, najdete na stránkách Zdravého města Říčany (www.ricany.cz, záložka Zdravé město Říčany a MA21 ) Ing. Hana Jarošová Z průzkumu spokojenosti ve školských zařízeních města Říčany Z odevzdaných dotazníků v mateřské škole Srdíčko a ve III. mateřské škole vyplývá, že 90 % zákonných zástupců, kteří se zapojili do šetření, je se zařízeními spokojeno. K mateřské škole Čtyřlístek se vyjádřilo pouze 15 zákonných zástupců ze 112 možných. Nejvíce dotazníků jsme obdrželi z I. základní školy na Masarykově náměstí. Nejčastější připomínky se týkají prostorových podmínek školy, ze šetření také vyplývá nutnost intenzivnější komunikace vedení školy se zákonnými zástupci. Ke spokojenosti se základní školou v Bezručově ulici se vyjádřilo pouze devět zákonných zástupců ze 736 možných. Malý zájem o dotazníky si vysvětlujeme tím, že škola prováděla též v únoru vlastní rozsáhlé šetření. Odevzdané dotazníky ze základní školy Nerudova vyjadřují spokojenost v 85 %, v připomínkách je například uvedena nespokojenost s přecházením žáků 9. ročníku do učebny v Olivově ulici. V základní umělecké škole se vyjádřilo pouze 21 zákonných zástupců ze 423 možných. Veškeré podněty, které z dotazníků vyplynuly, se vyhodnocují a budou projednány s ředitelkami školských zařízení. Město Říčany děkuje všem zákonným zástupcům dětí, kteří se do šetření zapojili. Zdeňka Vaňková, vedoucí odboru školství a kultury Uzavření sběrného dvora V sobotu 1. a 8. května bude sběrný dvůr z technických důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení. Ing. Dana Boxanová, oddělení investic a údržby 13

14 S říčanskou starostkou se setkala manželka ministra pro evropské záležitosti paní Iveta Chmielová Dalajková. Na přátelské schůzce předala starostce Adrieně Mrázové osobní finanční dar na pořízení květin do nové základní školy. Uvědomuji si, že nově vzniklá škola bude mít jistě daleko závažnější starosti z počátku nového školního roku. Proto bych ráda věnovala nejen rostlinu, ale i finanční dar na nákup dalších pokojových rostlin do nové školy. Věřím, že zejména děti budou mít radost a květiny zpříjemní jejich vyučování, uvedla Iveta Chmielová Dalajková. r Městský úřad hledá pracovníky na pozici: Koordinátor veřejných zakázek, projektové řízení Termín podání přihlášek: 13. května 2010 do 14:00 Termín výběrového řízení: 17. května 2010 od 10:00 Bližší informace najdou zájemci na (složka pracovní místa) nebo na telefonech: Ing. Martina Křešťáková, vedoucí odboru kancelář starosty, nebo Zdeňka Störzerová, personální. zs Zasíťované stavební pozemky v k.ú. Strašín u Říčan nabízí k prodeji vlastník město Říčany, a to za minimální nabídkovou cenu 2200 Kč/m 2. Více informací na nebo na tel (paní Malinová) a (pan Jirásek). em Pečovatelská služba Říčany příspěvková organizace města Říčany nabízí pečovatelské služby Pro: nájemce v Domě s pečovatelskou službou Senior Říčany, pro občany, žijící na území města Říčany včetně obcí Jažlovice, Kuří, Pacov, Strašín a Voděrádky, pro občany okolních obcí v případě, že obec uzavře smlouvu o zabezpečení výkonu pečovatelské služby. Kdy: v pracovní dny pondělí pátek od 7.00 do 17.00, v sobotu a neděli od 9.00 do hod. Nabízené služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ostatní úkony (pedikúra, procházka, podání léků apod.) Podmínkou pro poskytování služby je uzavření písemné smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Kde nás najdete: v suterénu Domu s pečovatelskou službou na Komenského náměstí čp. 1850, Říčany Kontakt: Jana Kadeřábková, telefon , Děkujeme panu Moravečkovi (na obrázku), který nejenže nás upozornil na vznikající černou skládku, ale aktivně se zapojil do jejího úklidu. Neděkujeme iniciativní řidičce drahého automobilu, která ve středu 14. dubna večer naplnila kontejnery na odpad u budovy městského úřadu velkými pytli plnými nepotřebných věcí a která na upozornění místního občana prohlásila: No a? Vždyť je to města. PS: Víte, kdo je město? Já, Pepa, soused, Anička z vedlejšího domu, paní z Domu seniorů, pan Moraveček, lékárník, paní v luxusním automobilu, chatař v Radošovicích Dana Boxanová foto D. Boxanová 14

15 15

16 16

17 Hodina Země K této akci světového hnutí za udržitelný život se v sobotu 27. března připojilo i naše město. Náměstí si dalo černou hodinku, ale na krok vidět bylo. I na hvězdy... foto R. Flachs foto R. Flachs foto R. Flachs foto R. Flachs V pátek 9. dubna, na den přesně, slavili manželé Machovi zlatou svatbu. V obřadní síni Staré radnice jim za město Říčany k padesáti společným letům gratuloval a do let dalších zdraví a dobrou náladu popřál místostarosta pan Musil foto R. Flachs 17

18 Svazek obcí Ladův kraj POHÁDKOVĚ NAUČNÉ STEZKY na kole i pěšky CESTA KOCOURA MIKEŠE A POHÁDKOVÉ HRUSICE 6. ročník sobota 22. května 2010 v 9.30 hod. v Hrusicích Program: Kulturní program v Hrusicích od 9.30 hod. Den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady Výstava modelů Antonína Jedličky Mnichovické kramaření od hod. Překvapení a soutěže na trase Sponzoři akce: ZÁMECKÁ VÝROBNA UZENIN spol. s r.o. PEKAŘSTVÍ FRYDRYCH Akce se koná ve spolupráci s Klubem Cesta, Dětským hudebním souborem Mikeš a KČT Říčany Radošovice. 18

19 bezpečnost ve městě Městská policie radí a informuje Strážníci městské policie Říčany se za výrazného zájmu školských zařízení podílejí na prevenci kriminality a výchovné činnosti v základních a mateřských školách. Jde o to, upoutat děti a mládež preventivními programy zaměřenými na bezpečné chování, základy právního vědomí, bezpečný pohyb v silničním provozu apod. Samozřejmě se zřetelem k věkovému složení posluchačů. Bohužel, nedostatek času a početní stav strážníků nedovoluje uspokojit veškerou poptávku školských a jiných zařízení po této činnosti. provozu (povinnosti chodce na chodníku, přecházení vozovky na přechodu pro chodce, přecházení vozovky mimo přechod, před jakými vozidly nemá chodec přednost, chůze po silnici, povinnosti cyklisty v silničním provozu, vybavení jízdního kola, dopravní značky). Na závěr si děti mohly prohlédnout a vyzkoušet součásti výstroje, kterou městská policie využívá. Obdržely také malé dárky a letáky zaměřené na prevenci kriminality a dopravní bezpečnost. Z knihy událostí Městské policie Říčany 9. března, 20:40 Během svého pracovního volna, tedy v civilu, si jeden ze strážníků všiml na nádraží dvou mladíků, kteří začali házet vajíčka na jízdenkové automaty. Prokázal se služebním průkazem, oba vandaly na místě zadržel a přivolal uniformovanou hlídku městské policie. Pro strážníky to nebyly neznámé osoby, už dříve museli řešit jejich počínání. Oběma pachatelům protiprávního jednání Š. J. a B. M. byla na místě udělena bloková pokuta a pak museli automat na jízdenky umýt. Jedna z přednášek se uskutečnila koncem března ve spolupráci s kolektivem učitelek školních družin v říčanské základní škole v Bezručově ulici, a to pro žáky prvního stupně. S dětmi se probraly dva tematické bloky - bezpečné chování obecně (sám doma, sám na ulici, jak telefonovat, jak jednat při setkání s cizími lidmi, setkání s cizím zvířetem, atd.) a bezpečné chování v silničním foto archiv městské policie foto archiv městské policie 3. dubna, 20:30 Strážníci přijímají telefonát o narušování veřejného pořádku na dětském hřišti v Scheinerově ulici. Na místě je čeká oznamovatel společně se dvěma přistiženými mladíky. Ti rozkopali několik odpadkových košů, přesunuli a převrátili několik kontejnerů na tříděný odpad. Mladíci své jednání nezapírali. Nepořádek, který způsobili, uklidili, vše uvedli do původního stavu. Jejich přestupek strážníci vyřešili na místě uložením blokové pokuty. 4. dubna, 17:00 Pro dopravní přestupek zastavuje hlídka strážníků v Riegrově ulici osobní vozidlo Opel Astra. Řidič nebyl schopen prokázat svou totožnost, a to ani po nezbytné součinnosti ze strany strážníků. Lustrace pak prokázala, že po muži je vyhlášeno celostátní pátrání. Byl tedy předveden na Policii ČR k dalším opatřením. 8. dubna, 13:00 Všímavý občan upozorňuje na podezřele odstavené nákladní vozidlo v Jažlovicích. Na polní cestě hlídka strážníků nachází vozidlo Avia. Mělo úmyslně znečištěné registrační značky a u dveří spolujezdce stopy po násilném vniknutí. Náležitým šetřením strážníci zjišťují, že jde vozidlo odcizené. Na místo přivolávají Policii ČR a do jejího příjezdu zajišťují místo trestného činu. Věcí se dále zabývá Policie ČR. Jindřich Joch, DiS. zástupce vedoucího Městské policie Říčany 19

20 Největší říčanský autonešika Pod tímto názvem jsme v loňském prosincovém Kurýru vyhlásili fotografickou a výtvarnou soutěž, která chce zviditelnit dopravní kotrmelce, které vědomky či nevědomky lidé na vozovkách a chodnících tropí. Soutěž je pro všechny věkové kategorie, zvlášť uvítáme zapojení nejmladší generace, abychom u ní podpořili správné vnímání dopravních nešvarů. Pokud se vám podaří vyfotit kuriózní dopravní přestupek, pošlete nám ho. Fotografie v elektronické podobě posílejte na adresu: nebo je v papírové formě, stejně jako ručně malované obrázky, doručte do Turistického informačního centra ve Staré radnici do 30. října Nejpovedenější výtvory uveřejníme v Kurýru, a pokud nás zahrnete větším množstvím příspěvků, uspořádáme z nich malou výstavu. Z doručených fotografií a obrázků vybereme tři vítězné, které odměníme věcnými cenami. Foťte, kreslete, posílejte těšíme se na výsledky vašeho snažení. První vlaštovky už dorazily a vedoucího Městské policie Říčany Václava Řezáče jsme k nim požádali o komentář. jb Chodník je od slova chodit. Parkoviště od slova parkovat. Přesto někteří řidiči nějak nemohou tento fakt pochopit. A navíc parkují v protisměru. Čeho se autonešikové na obrázku dopouštějí? Přestupku podle 22 odst. 1) písm. l) zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. Porušují také zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., 53 odst. 2): Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. Dále zaznamenáváme porušení 25 odst. 1) písm. a): Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo. Za uvedené přestupky hrozí pokuta na místě až do výše 2000 Kč a ve správním řízení pokuta 1500 Kč až 2500 Kč. foto archiv Infocentra Říčany Je to jednosměrka nebo ne? Není. Jen řidiči parkují v protisměru. Co je patrné při pohledu na vozidla u pravé krajnice? Řidiči se dopouštějí přestupku podle 22 odst. 1) písm. l) zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. Porušují také zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., 25 odst. 1) písm. a): Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo. Za přestupek hrozí pokuta na místě až do výše 2000 Kč a ve správním řízení pokuta 1500 Kč až 2500 Kč. Z archivu městské policie, jako příspěvek mimo soutěž: Auto stojí před přechodem a brání ve výhledu. Nejen chodcům, ale i řidičům, neboť před takovým autem se malý školák, který chce přejít po přechodu pro chodce, může snadno schovat a nečekaně vyběhnout do vozovky pod kola vozidel. Tento autonešika se dopouští přestupku podle 22 odst. 1) písm. l) zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. Porušuje také zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., 27 odst. 1) písm. c): Řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním. Za přestupek hrozí pokuta na místě až do výše 2000 Kč a ve správním řízení pokuta 1500 Kč až 2500 Kč. foto archiv městské policie foto archiv Infocentra Říčany 20

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více