65 let od konce války

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "65 let od konce války"

Transkript

1 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě dubna 2010

2 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena koncesní smlouva na centrální řešení školního stravování a stravování dalších uživatelů ve městě Říčany. Vybrána byla společnost DORA Gastro, a. s., která má s veřejným stravováním bohaté zkušenosti. Pro Říčany to znamená, že od letošního 1. září se významně změní systém veřejného stravování. V kuchyni Základní školy u Říčanského lesa se bude vařit také pro I. základní školu na Masarykově náměstí, Základní školu Nerudova, DPS Senior, Pečovatelskou službu Říčany, případně další subjekty, bude-li zájem. Předpokládaná kapacita kuchyně je 1500 jídel denně. Koncesionář se zavázal převzít všechny dosavadní zaměstnance. Jako zálohu, například pro případ havárie, může koncesionář využívat svůj velký provoz v Praze 4. Do systému nebyly zařazeny mateřské školy. Pokud by však v budoucnu taková potřeba vyvstala, i s touto variantou se v koncesní smlouvě počítá. Samostatně bude i nadále fungovat kuchyň v Základní škole Bezručova, kterou už teď provozuje nájemce. Z kuchyně I. základní školy v Sokolské ulici se stane pouze výdejna. Jídelna zde zatím zůstane, a to do doby, než budou připraveny prostory pro výdejny přímo v budovách I. základní školy na Masarykově nám. 71 a 82. Hlavním cílem tohoto řešení je optimalizace stravovacích provozů a kvalitní služba. Kromě toho, že se partner města postará o varnou techniku v nové kuchyni, přejdou do jeho režie i provozy školních jídelen. Veškeré vybavení po ukončení koncesní smlouvy (za osm let) přejde do majetku města. Kapacita kuchyně umožňuje kromě školního stravování zahrnout i další případné zájemce o nabízenou stravu. Prioritou města je nabídnou možnost stravování dalším spoluobčanům, zejména seniorům nebo maminkám s dětmi. K tomu bude ještě potřeba vytvořit odpovídající podmínky, neboť hygienické normy jsou v této oblasti velmi přísné. I proto jsme se rozhodli hledat pro tuto činnost profesionály, kteří mají zkušenosti s veřejným stravováním. Na kvalitu bude dohlížet stravovací komise. Ta bude složena ze zástupců všech subjektů, které budou stravu odebírat. Věříme, že vybraná společnost nabídne dětem i dospělým díky svým zkušenostem i něco navíc. Adriena Mrázová 5/10, , měsíčník ZDARMA. Vydavatel město Říčany (Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53), IČ Řídí redakční rada. Zákon č. 86/1990 Sb. MK ČR E Uzávěrka příspěvků pro příští, červnové číslo je 14. května v 15:00 (vyjde 28. května). Uzávěrka pro inzerci je 12. května. Povolený podíl inzerce může být naplněn i před inzertní uzávěrkou. Příjem textů, obrázků, inzerce a připomínek k distribuci v Informačním centru, Masarykovo nám. 83 (přízemí Staré radnice), Marcela Doušová, tel Grafická úprava ATELIER 13, Zd. Vávra. Sazba, tisk a distribuce Miroslav Kříž, Říčany, tel , Distribuce od 30. dubna do 2. května. Nevyžádané texty a podklady se nevracejí. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři. Na obálce: Častým objektem pro říčanské fotografy v květnu 1945 bylo ukořistěné německé protiletadlové dělo, zvané flak (Flugzeugabwehrkanone), namontované na plošinovém vagónu a obrněné betonovými stěnami. Odtud se na nás dívá i Hedvika Karafiátová. (Článek na str. 32) Foto archiv Muzea Říčany

3 zastupitelstvo města rozhodlo Ze zasedání 14. dubna 2010 Přítomni: Blahníková, Broukal, Burešová, Černá, Egidová, Grégr, Jech, Jirák, Kadlec, Kopečná, Moudrý, Mrázová, Musil, Petřík, Posolda, Vít a tajemník městského úřadu Vladyka Omluveni: Frydrych, Kudrna, Martiš, Špačková, Švejdová Zastupitelstvo města schvaluje: závěrečný účet města za rok 2009 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet Fondu rozvoje města na rok 2010 z důvodu dopravní obslužnosti nové školy uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru mezi věřitelem Komerční bankou, a.s., a dlužníkem městem Říčany; v této souvislosti schvaluje rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2010 uzavření koncesní smlouvy mezi městem Říčany jako koncedentem a společností DORA Gastro, a.s., jako koncesionářem; předmětem smlouvy je udělení koncese koncesionáři k zajištění funkčního a bezvadného systému Centrálního řešení školního stravování a stravování dalších uživatelů v městě Říčany a výkon práv a povinností smluvních stran při zajištění činností, na něž se koncese vztahuje; z tohoto důvodu schvaluje i rozpočtové opatření, kterým se uvolňuje rezerva zastupitelstva uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1325/10 o výměře 273 m 2 v k.ú. Říčany mezi městem Říčany jako nabyvatelem a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem; v této souvislosti ruší usnesení č z 9. července 2008 o odkupu zmíněného pozemku (pod cestou podél kolejí u nádraží) uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 538/47 o výměře 769 m2 v k.ú. Strašín u Říčan ve vlastnictví města Říčany mezi prodávajícím městem Říčany a kupující paní Kudrovou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zároveň i kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 538/46 o výměře 762 m 2 v k.ú. Strašín u Říčan ve vlastnictví města Říčany mezi prodávajícím městem a kupujícími manž. Šimkovými uzavření směnné smlouvy na část pozemku parc. č. 1648/8 o výměře zhruba 2 m 2 ve vlastnictví města Říčany za část pozemku parc. č. 1553/1 o výměře zhruba 5 m 2 ve vlastnictví manželů Holoubkových, vše v k.ú. Říčany a za podmínky úhrady poloviny nákladů spojených se směnou (pozemky v komunikaci Roklanská) uzavření darovací smlouvy na dar pozemku parc. č. 1678/31 o výměře 4 m 2 v k.ú. Říčany mezi obdarovaným městem Říčany a dárcem Městskou částí Praha-Kolovraty (pozemek potřebný ke stavbě kruhového objezdu u Kuříčka) Zastupitelstvo města uvolňuje: z rezervy Fondu rozvoje města částku na financování ceny díla - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, tendrové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci Dostavba kanalizace Říčany podle smlouvy o dílo (cena za dílo je uznatelným nákladem v rámci dotace z Operačního programu životního prostředí, po uvolnění dotace bude odpovídající část vrácena do rezervy Fondu rozvoje města) Zastupitelstvo města bere na vědomí: kandidaturu pana Kohouta, bytem Říčany, na funkci přísedícího Okresního soudu Praha východ a v souladu s ustanovením 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, zvolilo pana Kohouta do této funkce rezignaci pana Cingla na funkci předsedy Osadního výboru Voděrádky k 28. únoru 2010 a jmenuje paní Šimkovou předsedkyní Osadního výboru Voděrádky s účinností od 1. března 2010 Zastupitelstvo města souhlasí: se zveřejněním záměru obce prodat pozemek parc. č. st. 683 o výměře 71 m 2 v k.ú. Říčany Radošovice ve vlastnictví města Říčany (pozemek pod trafostanicí v Haškově ulici) Ladislav Musil, místostarosta města Pozvánka pro říčanskou veřejnost Zasedání Zastupitelstva města Říčany středa 12. května od 17 hodin v zasedací síni Městského úřadu Říčany, Masarykovo náměstí 53/40 Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce a na Ing. Adriena Mrázová, v.r., starostka města 3

4 Ze schůze 24. března 2010 Rada města souhlasí: s uzavřením partnerské smlouvy mezi Základní školou Nerudova Říčany a městem Říčany jako partnerem bez finanční účasti s uvolněním částky ze své rezervy na úhradu podílu města na nákladech za připojení k distribuční soustavě vysokého napětí pro nové odběrné místo - jídelnu nová škola se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou, pana Kupku v Družstevní ulici, na náklady žadatele se výpůjčkou sportovní haly pro akademii Tanečního studia Dance EB ve dnech 9. a 14. května s uvolněním částky ze své rezervy na odstranění závad elektro a provedení revizí elektro u pronajatých nemovitostí s výpůjčkou sálu městského kulturního střediska občanskému sdružení Rotaract klub Říčany pro pořádání 2. ročníku dobročinného koncertu na podporu projektu výstavby BabyBoxů, a to 23. dubna; výtěžek z koncertu bude věnován Nadačnímu fondu pro odložené děti STATIM s uzavřením a podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro umístění a provozování vodovodního potrubí mezi městem Říčany (budoucí oprávněný) a Pozemkovým fondem České republiky (budoucí povinný) Rada města schvaluje: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 5 let na pronájem komerčního bytu č. 1 ve 2. podlaží domu č. p. 35/4 Masarykovo nám. v Říčanech mezi nájemcem panem Beranem a pronajímatelem městem Říčany ceník nájemného, prací a služeb s nájmem spojených a cenu prací a služeb poskytovaných na říčanských hřbitovech Jménem města Říčany rada města jednala Děkuji Městské části Praha-Kolovraty za dar pozemku parc. č. 1678/31 o výměře 4 m 2 v k. ú. Říčany u Prahy. Tento pozemek bude součástí kruhového objezdu na křižovatce ulic Říčanská a Rooseveltova. Děkuji společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., za finanční dar v hodnotě Kč, který je určen na výstavbu dětského hřiště v Jažlovicích. Ing. Adriena Mrázová, starostka Rada města: vybírá ve věci veřejné zakázky č. 4/2010 Dopravní obslužnost základní školy Olivova nejvhodnější nabídku, a to nabídku uchazeče Společnosti T.A.Q., s.r.o., Praha 6 a schvaluje v této souvislosti uzavření smlouvy o dílo mezi městem jako objednatelem a zmíněnou společností jako zhotovitelem zřizuje komisi Projektu Zdravé město (PZM) a místní Agendy 21 (MA21) v následujícím složení: p. Musil, Ing. Jarošová, p. Frydrych, Ing. Křešťáková a Mgr. Halaš ruší usnesení č z o dodatku ke smlouvě č. 142/2005-M, uzavřené mezi městem Říčany a Ing. Gärtnerem Rada města bere na vědomí: žádost firmy RESTAP, spol. s r.o., o prodloužení nájemní smlouvy. Protože stávající smlouva je uzavřena až do roku 2012, projednání tohoto materiálu se odkládá na rok 2011 poptávkové řízení na studii proveditelnosti Technologické centrum Říčany a elektronická spisová služba pro správní obvod; souhlasí v této souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany a společností CTS corp., s. r. o. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Říčany: schválit rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet Fondu rozvoje města na rok 2010 v souvislosti se zakázkou Dopravní obslužnost ZŠ Olivova schválit závěrečný účet města za rok 2009 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad souhlasit se zveřejněním záměru obce prodat pozemek parc. č. st. 683 o výměře 71 m 2 v k.ú. Říčany Radošovice ve vlastnictví města Říčany (pozemek pod trafostanicí v Haškově ul.) schválit uzavření směnné smlouvy na část pozemku parc. č. 1648/8 o výměře zhruba 2 m 2 ve vlastnictví města Říčany za část pozemku parc. č. 1553/1 o výměře zhruba 5 m 2 ve vlastnictví manželů Holoubkových, vše v k.ú. Říčany a za podmínky úhrady poloviny nákladů spojených se směnou schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1325/10 o výměře 273 m 2 v k.ú. Říčany mezi městem Říčany jako nabyvatelem a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem; v této souvislosti zrušit usnesení č z 9. července 2008 o odkupu zmíněného 4

5 pozemku (pod cestou podél kolejí u nádraží) schválit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 538/47 o výměře 769 m 2 v k.ú. Strašín u Říčan ve vlastnictví města Říčany mezi prodávajícím městem a kupující paní Kudrovou schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zároveň i kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 538/46 o výměře 762 m 2 v k.ú. Strašín u Říčan ve vlastnictví města Říčany mezi prodávajícím městem a kupujícími manž. Šimkovými uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru mezi věřitelem Komerční bankou, a.s., a dlužníkem městem Říčany; v této souvislosti schválit rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2010 Rada města nesouhlasí: s poskytnutím finanční podpory pro činnost Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlenice pro rok 2010 Ze schůze 14. dubna 2010 Rada města schvaluje: v souvislosti s pojistným plněním rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2010 výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Říčany; u většiny z nich schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do Fondů odměn a Rezervního fondu, u Nemocnice s poliklinikou Říčany a Domu s pečovatelskou službou Senior Říčany pak na úhradu ztráty z minulých let rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2010 v souvislosti s dotacemi uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 142/2005-M z 9. prosince 2005 uzavřené mezi městem Říčany jako pronajímatelem a Ing. Gärtnerem jako nájemcem; jeho předmětem je vynětí části pozemků parc. č. 832/1 a parc. č. 832/1 z důvodu výstavby kruhového objezdu u Kuříčka zvýšení sazby za ubytování v rekreačních zařízeních Lutová a Kořenov s účinností od 1. května 2010; v této souvislosti schvaluje vnitřní směrnici, kterou se upravují pravidla pro přidělování zmíněných rekreačních zařízení cenu užitkové vody odebírané v rámci zajištění údržby města Říčany realizované smluvními partnery ze zdroje (studně) v areálu Zimního stadionu Říčany Rada města: vybírá ve věci veřejné zakázky č. 1/2010 Vybavení Základní školy u Říčanského lesa nábytkem nejvhodnější nabídku, a to nabídku uchazeče Quick Office, s.r.o., Praha 10 a schvaluje v této souvislosti uzavření kupní smlouvy mezi městem Říčany jako kupujícím a Quick Ofice, s.r.o., jako prodávajícím vybírá na základě výsledků koncesního řízení Centrální řešení školního stravování a stravování dalších uživatelů v městě Říčany pro uzavření koncesní smlouvy dodavatele DORA Gastro, a.s.; v této sou- vislosti doporučuje Zastupitelstvu města Říčany schválit uzavření koncesní smlouvy mezi městem Říčany jako koncedentem, a společností DORA Gastro, a.s., jako koncesionářem a rozpočtové opatření, kterým se uvolňuje rezerva zastupitelstva vybírá ve věci veřejné zakázky č. 6/2010 Projektová dokumentace pro stavební povolení, tendrová dokumentace a autorský dozor na akci Dostavba kanalizace Říčany nejvhodnější nabídku, a to nabídku uchazeče HYDROPROJEKT CZ, a.s.; v této souvislosti souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako objednatelem, a společností HYDROPROJEKT CZ, a.s., jako zhotovitelem a doporučuje zastupitelstvu města Říčany uvolnit z rezervy Fondu rozvoje města částku na financování ceny díla podle smlouvy o dílo (cena za dílo je uznatelným nákladem v rámci dotace z Operačního programu životního prostředí, po uvolnění dotace bude odpovídající část vrácena do rezervy Fondu rozvoje města) ukládá vedoucímu Odboru správy majetku městského úřadu zajistit odůvodněný požadavek na částku Kč v rámci rozpočtu 2011 pro nákup čtyřkolky k úklidu psích exkrementů a zimnímu úklidu chodníků Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Říčany: souhlasit se zveřejněním záměru obce prodat část pozemku parc. č. 637 o výměře zhruba 145 m 2 v k.ú. Strašín u Říčan ve vlastnictví města Říčany zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 942/3 o výměře zhruba 300 m 2 v k.ú. Říčany (pozemek v lokalitě U Studánky pod hradem) schválit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků část parc. č. 62/1 o výměře zhruba 280 m 2 a část parc. č. 62/84 o výměře zhruba 280 m 2 oba v k.ú. Říčany Radošovice ve vlastnictví města Říčany mezi prodávajícím městem Říčany a kupujícím společností INGESTIN, s.r.o. 5

6 Rada města souhlasí: se vzdáním se práva vymáhání pohledávky, a to úroku z prodlení za úhradu nájemného a služeb vůči nájemci společnosti JRSK, s.r.o. - prodejna Květ na Komenského náměstí s vyplacením odměn předsedovi a pěti členům grantové komise za grantové řízení na rok 2010 a zároveň souhlasí s uvolněním chybějící částky ze své rezervy s uzavřením smlouvy o umístění reklamy mezi 1. SčV, a. s., jako objednatelem a městem Říčany jako poskytovatelem; předmětem smlouvy je propagace 1. SčV, a. s., formou umístění loga společnosti v objektu Základní školy U Říčanského lesa, propagace společnosti v tiskovinách školy a na internetu školy; v této souvislosti souhlasí s rozpočtovým opatřením, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2010 s umístěním svislého dopravního značení č. B 29 Zákaz stání + dodatkové tabulky s textem Neplatí pro sanitky na komunikaci Marie Pujmanové před pěší vstup do Domova Pod Kavčí skálou, na náklady této organizace s umístěním vodorovného DZ č. V 12a Zákaz stání před vjezd do areálu nemocnice z Bezručovy ulice, na náklady žadatele s umístěním vodorovného dopravního značení č. V 12a Žlutá klikatá čára na komunikaci Strašínská před vjezdy do garáží, na náklady žadatele pana Kulíka s přijetím finančního daru Kč určeného na výstavbu dětského hřiště v Jažlovicích od společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.; zároveň v této souvislosti schvaluje rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2010 s uspořádáním periodicky se opakujících kulturních a zájmových akcí podle předloženého plánu akcí města Říčany na rok 2010, které se uskuteční v prostoru Masarykova náměstí s provedením terénních úprav na pozemku kat. č. 138/5 ve vlastnictví města Říčany společností RIM property development, s.r.o. s umístěním přístavby občerstvení k budově prodejny potravin čp (U Václava) na pozemku parc. č. 707/24 v k.ú. Říčany, a to na hranici pozemku a s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek parc. č. 707/13 v k.ú. Říčany ve vlastnictví města s ukončením nájemní smlouvy č. 114/99-M na pronájem pozemků parc. č. 1261/1 o výměře 3796 m 2, parc. č. 1261/2 o výměře 682 m 2, parc. č. 1261/3 o výměře 77 m 2, parc. č. 1654/2 281 m 2, parc. č. 1211/6 147 m 2 a parc. č. stp o výměře 883 m 2, vše v k.ú. Říčany, uzavřené mezi městem Říčany jako pronajímatelem a paní Suchou jako nájemcem (zahradnictví u Cesty svobody) s výpůjčkou sportovní haly 17. dubna pro uspořádání mezinárodní taneční soutěže v akrobatickém rokenrolu, pořádané TŠ Twist Říčany s výpůjčkou sportovní haly 23. a 24 dubna pro uspořádání akademie TJ Sokol Říčany a Radošovice s umístěním stavby technického zázemí Pohřebních služeb Sommer na pozemcích parc. č. 942/4 a části pozemku parc. č. 942/3, oba v k.ú. Říčany, a to v odstupové vzdálenosti 1 m od hranice pozemku a s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek parc. č. 942/3 v k.ú. Říčany ve vlastnictví města Rada města bere na vědomí: kandidaturu pana Kohouta, bytem Říčany, na funkci přísedícího Okresního soudu Praha-východ a doporučuje Zastupitelstvu města Říčany tuto volbu v souladu s ustanovením 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích vícepráce a odpočty na stavbě nové školy uvedené ve změnových listech včetně realizace zeleně z III. etapy Rada města nesouhlasí: s umístěním svislé dopravní značky č. IJ 10 Hotel nebo motel + dodatkové tabulky s vyznačením směru a vzdálenosti na komunikaci Říčanská před odbočením na komunikaci Spojka s umístěním čtyř reklamních poutačů v ploše OC (čistě obytné) a jednoho poutače v ploše ZU (velké ubytovací komplexy) s vrácením nájemného pro pana Špačka, bytem Říčany, za měsíce leden a únor 2010 s poskytnutím jednorázového finančního příspěvku městu Kolín na provoz Protialkoholní záchytné stanice v Kolíně s proplacením nákladů za rekonstrukci bytu č. 8 v čp. 35 Masarykovo nám. v Říčanech Ladislav Musil, místostarosta inzerce 6

7 informace z radnice Závěrečný účet města za rok 2009 (vybrané údaje) Inventarizace majetku města se uskutečnila na základě příkazu starostky města č. 2/2009 ze dne ke dni a předmětem byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí závěrečného účtu. Souhrnné výsledky: druh majetku stav v Kč Aktiva: Dlouhodobý nehmotný majetek ,84 Dlouhodobý hmotný majetek ,19 Dlouhodobý finanční majetek (akcie Úpravna vody Želivka) ,00 Zásoby ,98 Pohledávky ,68 Finanční majetek ,07 Prostředky rozpočtového hospodaření ,83 AKTIVA celkem ,59 Cizí zdroje: Přijaté finanční výpomoci (FRB) ,00 Dlouhodobé závazky ,94 Bankovní úvěr ,10 Krátkodobé závazky ,66 Cizí zdroje celkem ,70 Úvěry V roce 2006 a 2007 čerpalo město úvěr na nákup a rekonstrukci čp na Komenského náměstí v celkové výši 55 mil. Kč. V roce 2007 byl čerpán úvěr ve výši 15 mil. Kč. Splatnost je stanovena pravidelnými čtvrtletními splátkami na období 10 let, tj. od roku 2007 do r. 2016, úroková sazba na celé období je stanovena ve výši 3,04 %. Zůstatek nesplaceného úvěru k 31. prosinci 2009 činí 37,2 mil. Kč. Na rekonstrukci čistírny odpadních vod čerpalo město v letech úvěr v celkové výši 36,5 mil. Kč. Úvěr je bezúročný a je splatný pravidelnými čtvrtletními splátkami od 31. března 2006 do 28. září Zůstatek nesplaceného úvěru k 31. prosinci 2009 činí 25 mil. Kč. V roce 2008 město uzavřelo s Českou spořitelnou úvěrovou smlouvu na financování výstavby nové základní školy. Výše úvěru je 100 mil. Kč, předpokládané čerpání úvěru bylo rozloženo do let Výstavba školy je dále financována z přiznané dotace ze státního rozpočtu ve výši 156 mil. Kč, která bude rovnoměrně čerpána v letech Úvěr bude splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 2,5 mil. Kč, počínaje 20. červencem 2010, poslední splátka bude zaplacena 20. dubna 2020, úroková sazba je 4,55 % p.a. Roční výše splátek je 10 mil. Kč. K 31. prosinci 2009 byla čerpána z těchto úvěrových zdrojů plná částka, tj. 100 mil. Kč. V roce 2008 město uzavřelo s Českou spořitelnou úvěrovou smlouvu na dofinancování výstavby nové základní školy. Výše opce je 50 mil. Kč, předpokládané čerpání do 30. června Úvěr bude splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši tis. Kč, počínaje 20. červencem 2010, poslední splátka bude zaplacena 20. dubna 2020, úroková sazba je 5,29 % p.a. Roční výše splátek je 5 mil. Kč. K 31. prosinci 2009 byla z tohoto úvěru vyčerpána částka 21,4 mil. Kč. V roce 2009 město uzavřelo s Českou spořitelnou úvěrovou smlouvu na dofinancování výstavby nové základní školy ve výši 50 mil. Kč. Úvěr je určen k čerpání v roce 2010, sjednána byla pevná úroková sazba ve výši 4,69 % p.a. Podmínkou pro čerpání tohoto úvěru je zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví města. Návrh zřídit zástavní právo je dán na tyto budovy: čp. 10, 12, 13, 35, 53 a 1800 včetně zastavěných pozemků a budova bez čp. na pozemku st. 25/1, vše v k.ú. Říčany. V rámci podmínek veřejné zakázky může město využít nabídku doplňkového úvěru (opce) ve výši 25 mil. Kč. Finanční výpomoc Na základě smlouvy č. 47/2000-F o poskytnutí návratné finanční výpomoci podle Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu pro rok 2000 byla městu Ministerstvem pro místní rozvoj v r poskytnuta půjčka ze státního fondu rozvoje bydlení ve výši 4,1 mil.kč. Tato částka byla základem pro vytvoření Fondu rozvoje bydlení, který již řadu let využívají občané na rekonstrukci starších bytových domů a město na rekonstrukci bytového fondu města. Půjčka je bezúročná a je splatná jednorázově v roce Město z tohoto fondu čerpá prostředky na rekonstrukci bytového fondu města, které však v souladu se stanovenými pravidly také splácí spolu s 3% úrokem. Stav tohoto závazku města (tj. splácet prostředky použité na rekonstrukci bytového fondu) a zároveň pohledávky fondu za touto splátkou k 31. prosinci 2009 činí 16,5 mil. Kč. Zastupitelstvo města Říčany schválilo 14. října 2009 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, kterou se ruší Fond rozvoje bydlení k 1. lednu Závazky města z titulu poskytnutých půjček včetně úroků se k 1. lednu 2010 ruší a finanční výpomoc bude v souladu se smlouvou vrácena do 30. dubna

8 Výsledky hospodaření PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost % plnění rozpočet rozpočet k k uprav. v Kč v Kč v Kč rozpočtu Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) , ,49 101,31 Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) , ,93 104,34 Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) , ,00 102,28 Přijaté dotace , ,66 98,55 Přijaté splátky půjček od obyvatelstva , ,00 99,36 Příjmy celkem , ,08 100,47 Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, sociální) , ,44 86,94 Přebytek hospodaření za rok , ,00 100,00 Přijatý úvěr překlenovací ,00 0,00 0,00 Přijatý úvěr na výstavbu nové školy , ,00 Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření , ,52 94,63 Dle FISO s kons VÝDAJE Běžné (provozní) výdaje , ,60 96,12 Rozpisové rezervy ,50 0,00 0,00 Běžné výdaje celkem , ,60 95,89 Kapitálové (investiční) výdaje , ,34 85,98 Rezervy na investice ,00 0,00 0,00 Investiční výdaje celkem , ,34 83,29 Výdaje celkem , ,94 89,76 Splátky úvěru , ,60 100,00 Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, sociální) , ,44 99,65 Výdaje včetně splátky půjčky , ,98 90,49 Rozdíl příjmy - výdaje 0 0,

9 S ohledem na celosvětovou finanční krizi byla rozhodnutím rady ze 24. června 2009 schválena úsporná opatření ve výdajích rozpočtu města. Zastupitelstvo města Říčany pak 12. srpna 2009 schválilo úpravu rozpočtu podle skutečného vývoje daňových příjmů. Očekávané daňové výnosy musely být zkráceny o 21 mil. Kč, tj. o 15 % proti původnímu předpokladu. U většiny provozních výdajů byla dodržena stanovená úspora 10 %, u příspěvkových organizací 5 %, výjimky byly zdůvodněny. Zastupitelstvo také rozhodlo o pozastavení investic; ty pak již nebyly v roce 2009 realizovány. Městský úřad přijal také úsporná opatření v oblasti mzdových výdajů. V rámci úpravy rozpočtu bylo schváleno snížení mzdových výdajů včetně zákonných odvodů o 7 mil. Kč, tj. 10,09 % (což ve svém důsledku představuje snížení reálné mzdy o 14,5 %). Také u Fondu rozvoje města se musely pozastavit investiční akce o celkovém objemu 10 mil. Kč z důvodu nenaplnění příjmové části fondu z titulu prodeje majetku města (rozpočet 11 mil. Kč, skutečnost necelý 1 mil. Kč). Rozpočtové příjmy města dosáhly v roce 2009 celkové výše 370,5 mil. Kč, rozpočtové výdaje města byly realizovány ve výši 495 mil. Kč, tzn., že běžné rozpočtové hospodaření města za rok 2009 skončilo schodkem 124,5 mil. Kč. Tento schodek byl vykryt z úvěrových prostředků a přebytkem hospodaření za rok Do financování výdajů města v roce 2009 byly zapojeny úvěrové prostředky ve výši 118,15 mil. Kč na výstavbu nové školy a zůstatky bankovních účtů z roku 2008 ve výši 39,8 mil. Kč. Město také realizovalo splátky úvěru čerpaného na rekonstrukci čistírny odpadních vod a nákup a rekonstrukci čp v celkové výši 8,8 mil. Kč. K 31.prosinci 2009 činí: zůstatky na bankovních účtech města 24,6 mil. Kč zůstatky nesplacených bankovních úvěrů 183,6 mil. Kč Při zařazení příjmů fondů města, volných prostředků z roku 2008 a úvěrových zdrojů na financování výstavby základní školy pak příjmy města dosáhly celkové výše 563 mil. Kč. Při zařazení výdajů do fondů města, splátek úvěru pak výdaje města dosáhly celkové výše 538,5 mil. Kč. K 31. prosinci 2009 byl vykázán zůstatek na běžných bankovních účtech ve výši 24,6 mil. Kč, na účtech peněžních fondů (tj. fond rozvoje bydlení, sociální fond a grantový fond) ve výši 6,3 mil. Kč. Tyto zůstatky jsou ovlivněny těmito skutečnostmi: Na straně příjmů: Daňové příjmy byly naplněny na 101 % (tj. o 2 mil. Kč více). Nenaplněny zůstaly - i přes výrazné snížení rozpočtu těchto příjmů - daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (92,6 %) a daně z příjmů právnických osob (92 %). Překročen byl naopak výnos daně z přidané hodnoty (109,6 %). Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, služeb) byly naplněny na 104 % (tj. o 2 mil. Kč více). Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) byly naplněny na 102 %,, tj. o 0,1 mil. Kč. Na straně výdajů: Skutečné rozpočtové výdaje dosáhly v roce 2009 výše 495 mil. Kč, tj. 89,76 % upraveného rozpočtu; plánovaný objem výdajů na rok 2009 v částce 569,5 mil. Kč tedy nebyl vyčerpán. Provozní běžné výdaje byly čerpány ve výši 271,8 mil. Kč, tj. 95,9 % upraveného rozpočtu. Investiční výdaje byly čerpány ve výši 223,25 mil. Kč, tj. 83,29 % upraveného rozpočtu. Některé investiční akce přecházejí do roku 2010 jako rozestavěné, resp. nedokončené, u řady projektů byly vystaveny objednávky, ale k fakturaci dojde až začátkem roku 2010 (například generel zeleně, vodovod Želivka a vodojem, výdaje na koncesní řízení na výběr provozovatele vodovodů, Lázeňská louka). Ty byly zahrnuty do úpravy rozpočtu města na rok 2010, kterým se zapojoval přebytek hospodaření za rok 2009 do příjmů rozpočtu města na rok Vypořádání státních dotací Celkový objem poskytnutých dotací městu je 161,95 mil. Kč, z toho účelově určených, podléhajících finančnímu vypořádání 124,1 mil. Kč. Finanční vypořádání bylo provedeno a předáno na Krajský úřad pro Středočeský kraj, dotace ze státních fondů a ministerstev mají vlastní finanční vypořádání. V Kč Účel Poskytnuto skutečně rozdíl poznámka použito Účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání: z rozpočtu kraje: Sbor dobrovolných hasičů čerpání 2010 Z Fondu kultury pro Husovu knihovnu místo v soutěži Třídíme nejlépe Administrace Programu obnovy venkova

10 ze státního rozpočtu (MF ČR): Zrušené volby do PS PČR Volby do Evropského parlamentu žádost o doplatek Příspěvek na výkon státní správy - sociální služby Sociálně - právní ochrana dětí - výkon st. správy žádost o doplatek Výstavba nové základní školy ze státních fondů: SFDI - Cyklostezka Říčany SFŽP - kanalizace Strašín z rozpočtů ministerstev: MPSV ČR - Příspěvky na péči podle zákona 108/2006 Sb vráceno 2010 MPSV ČR - Podpora sociálních služeb pečovatelská služba MPSV ČR - Dávky pomoci v hmotné nouzi vráceno 2010 MŽP ČR - protierozní remíz a alej Říčany MZ ČR - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin MZ ČR - činnost odborného lesního hospodáře MV ČR - dotace na výdaje JSDJ MV ČR - Czech point MŠMT ČR - ZŠ Nerudova Snadnější dospívání MŠMT ČR - I. ZŠ Sám sebou OP - Vzdělávací systém ZŠ Nerudova Účelové dotace celkem k : Souhrnný dotační vztah na rok Celkem poskytnuté dotace k Hospodaření příspěvkových oragnizací Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, budou předloženy na jednání Rady města Říčany. Podle předložených účetních závěrek byly dosaženy tyto výsledky: Příspěvková organizace hospodářský výsledek (+ zisk, - ztráta) v tis. Kč I. základní škola, Masarykovo nám. 71 Říčany 60,11 Základní škola Říčany, Bezručova 94 1,46 Základní umělecká škola Říčany 14,18 Základní škola Nerudova, Říčany 89,37 Mateřská škola Srdíčko 98,04 III. mateřská škola Říčany 0 Mateřská škola Čtyřlístek 15,65 Městské kulturní středisko 40,91 Husova knihovna 32,97 Muzeum Říčany 141,95 Dům s pečovatelskou službou 203,33 Nemocnice s poliklinikou v Říčanech 1 513,91 Pečovatelská služba Říčany 27,02 Příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou v Říčanech byla k 1. září 2005 pronajata jako podnik. Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ziskem ve výši 1 513,91 tis. Kč, neuhrazená ztráta z minulých let však činí tis. Kč. Vytvořený zisk za rok 2009 bude použit na úhradu ztráty z minulých let. Součástí závěrečné zprávy je zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města. Ta konstatuje nedostatek, který však nemá závažnost nedostatků uvedených v zákoně o přezkoumání hospodaření. Šlo o to, že v účetnictví nebyl zachycen pohyb majetku (prodej pozemku), neboť účtárně nebyl předán podklad, tj. návrh na vklad do katastru nemovitostí. Jelikož zjištěný nedostatek neovlivnil zásadním způsobem výsledky hospodaření města a účetní jednotka přijala opatření k nápravě včetně závěrů vůči osobě, která svým jednáním nedostatek způsobila, byl závěrečný učet na jednání zastupitelstva 14. dubna 2010 uzavřen s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Ing. Věra Krejčová, vedoucí Odboru finančního 10

11 Vážení voliči, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční na území České republiky v pátek 28. května od 14:00 do 22:00 a v sobotu 29. května od 8:00 do 14:00. Právo volit do Poslanecké sněmovny má každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny však nemůže volič, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jehož osobní svoboda byla omezena z důvodů ochrany zdraví lidu. V těchto volbách nevolí cizí státní příslušníci, právo volit do Poslanecké sněmovny má pouze státní občan České republiky, splňující zadaná kritéria. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním (městském) úřadu podle svého trvalého pobytu ověřit, zda je zapsán ve volebním seznamu. Volič může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav a příslušný obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Pokud byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu voličů z důvodu zápisu tohoto voliče do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, může jej obecní úřad zapsat zpět do stálého seznamu pouze v případě, že zmíněný volič předloží potvrzení zastupitelského úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu. Toto potvrzení je potřeba odevzdat nejpozději do 27. května 2010, 15:00 obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu. Žádost o vydání voličského průkazu ( 6a, zák. 247/1995 Sb.) Volič, který ve dnech voleb nebude pobývat v místě svého trvalého bydliště, může požádat o vydání voličského průkazu. Ten mu umožní společně s platným občanským průkazem - prokázat se v jiném volebním okrsku. Tak bude moci hlasovat i mimo své místo trvalého pobytu. O voličský průkaz si mohou voliči ze Říčan požádat na Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí čp. 1619/2, přízemí, dveře č. 04, oddělení evidence obyvatel, a to v pondělí a ve středu od 7:30 do 12:00 a od 12:30 do 17:00; v úterý a ve čtvrtek od 7:30 do 12:00 a od 12:30 do 15:00, v pátek od 7,30 do 12:00 a od 12:30 do 13:30. Formuláře žádostí jsou pro vás připraveny na podatelnách městského úřadu, nebo na webových stránkách města Vyplněné formuláře lze zaslat poštou na adresu Městský úřad v Říčanech, evidence obyvatel, Komenského náměstí čp. 1619/2, Říčany. Musí však obsahovat úředně ověřený podpis žadatele a adresu, kam se má vyhotovený voličský průkaz zaslat. Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu na Městský úřad Říčany je v pátek 21. května ( 6a odst. 2 zák. č. 247/1995 Sb.) Konec lhůty pro osobní předání žádosti o voličský průkaz na Městský úřad v Říčanech, Komenského náměstí čp. 1619/2 je 26. května, 16:00 ( 6a odst. 2 zák. č. 247/1995 Sb.). Žádost o dodání přenosné volební schránky ( 19 odst. 7 zák. č. 247/1995) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů svůj úřad v místě bydliště, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a sadou hlasovacích lístků. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat. Požádat o přivezení přenosné volební schránky přímo k voliči můžete osobně na Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí čp. 1619/2, přízemí, dveře č. 04, oddělení evidence obyvatel, telefonicky na čísle , nebo em Delegování členů do okrskové volební komise ( 14e odst. 3 zák. 247/1995 Sb.) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována ve Středočeském kraji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, mohla delegovat nejpozději ve středu 28. dubna 2010 do 16:00 hodin jednoho člena + jednoho náhradníka do okrskové volební komise ve Středočeském kraji. V této lhůtě musela být delegace doručena, nikoliv pouze předána k poštovní přepravě. Zaregistrované subjekty mohly realizovat toto své právo na Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí čp. 1619/2, přízemí, dveře č. 04, oddělení evidence obyvatel, a to pouze u paní Jitky Pelíškové. Ta byla k tomuto úkonu písemně pověřena starostkou města Říčany Ing. Adrienou Mrázovou. Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (vyhláška) bude vyvěšena od 13. května 2010 na úřední desce a oznámena na webových stránkách města ( 15 odst 1 zák. 247/1995 Sb.). Jitka Pelíšková, vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, tel , fax , mob

12 Fórum Zdravého města 10 P podruhé V návaznosti na informaci minulého Kurýra (na str. 12) přinášíme přehled politiků a pracovníků úřadu, kteří se v pondělí 10. května fóra účastní. Projekt Desatero problémů je jedním z hlavních projektů zdravých měst sdružovaných v rámci Národní sítě zdravých měst (NSZM), které se řídí základními principy místní Agendy 21. Veřejné fórum letos proběhne v desítkách měst. Jak bude organizováno? Po registraci si budou moci občané vybrat pro následující diskusi jeden z těchto tematických stolů: 1. občan a úřad: Ing. Petr Vladyka, Ing. Martina Křešťáková 2. životní prostředí: Ing. Magdalena Černá, Ing. Radek Smetánka, Ing. Dana Boxanová, Mgr. Eva Šebková 3. zdravotní a sociální oblast: MUDr. Rostislav Broukal, Blanka Spolková 4. školství: Ing. Adriena Mrázová, Mgr. Hana Špačková, Zdeňka Vaňková 5. urbanismus a památková péče: Miroslav Grégr, Ing. Čestmíra Šťastná, Ing. Jan Pillvein 6. volný čas a společenský život: Ladislav Musil, Ing. Pavel Sladkovský, Jitka Bahenská 7. doprava: RNDr. Miroslav Martiš, CSc, Jiří Šrůta, Ing. Jiří Tillner V úvodu je připraveno vystoupení místních souborů TŠ Twist a Dance EB a pak už bude prezentován stav řešení problémů, zvolených na podzimním fóru. Poté budou účastníci spolu s politiky společně hledat po stanovenou dobu dva až tři nejpalčivější problémy v dané oblasti, které by se měly přednostně řešit. Následuje prezentace výsledků jednotlivých stolů a konečné hlasování o Desatero problémů Říčan. Výsledky setkání se budou ověřovat anketou umístěnou na webových stránkách a v Kurýru. V průběhu roku bude úřad informovat občany o jejich plnění. Pro účastníky fóra je připraveno malé občerstvení, v průběhu akce si budete moci zakoupit zboží v bio kvalitě ve stánku výrobky fair trade. Přijďte. Ing. Hana Jarošová, koordinátorka Zdravého města Říčany Připomínáme další schůzky nad návrhem nového územního plánu Říčan, které se uskuteční v Městském kulturním středisku Říčany v následujících termínech: čtvrtek 6. května lokalita Říčany centrum, Říčany za tratí čtvrtek 20. května lokalita Říčany západ, Říčany sever čtvrtek 27. května lokalita Říčany jih, Říčany východ doba konání: vždy od 16:30 do 19:30 starostka Ing. Adriena Mrázová a pracovníci odboru ÚPaRR Světový den bez tabáku Město Říčany se poprvé zapojí do celosvětové kampaně proti kouření. Světový den bez tabáku vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) poprvé v roce 1988 a letos připadá na pondělí 31. května. O tom, že kouření je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů nepříznivě ovlivňujících zdraví člověka, snad už nepochybuje nikdo. Jen máloco Čechy zabíjí s takovou rychlostí jako cigarety. V naší republice na následky kouření denně zemře asi 70 osob, což činí ročně asi osob. Předčasné úmrtí nečíhá jen na ty, kteří si cigarety zapalují, ale bohužel i na osoby v jejich okolí, tzv. pasivní kuřáky. Od 1. července letošního roku začíná platit novela antikuřáckého zákona, podle níž se musí vlastník zařízení, kde se shromažďují lidé, sám rozhodnout, zda v něm 12

13 kouření povolit či ne, a vyznačit to u vchodu příslušnou grafickou značkou. Občanské sdružení Cesta integrace připravilo pro žáky škol i širokou veřejnost na tento den na Masarykovo náměstí program o škodlivosti kouření. O Světovém dnu bez tabáku hodlají své žáky informovat mnohé ze říčanských škol, I. základní škola připraví před tímto datem plakáty zaměřené na škodlivý návyk. Nekuřácké restaurace 31. května se nebude kouřit v těchto restauracích: Oáza Říčany, ul. V Chobotě 2112, Pavilon Říčany, ul. Bezručova 222/68, (celoročně mají nekuřáckou místnost) Restaurace Jureček, Ke Koupališti 231/11, Aktualizovaný seznam restaurací, které se k akci připojí, najdete na stránkách Zdravého města Říčany (www.ricany.cz, záložka Zdravé město Říčany a MA21 ) Ing. Hana Jarošová Z průzkumu spokojenosti ve školských zařízeních města Říčany Z odevzdaných dotazníků v mateřské škole Srdíčko a ve III. mateřské škole vyplývá, že 90 % zákonných zástupců, kteří se zapojili do šetření, je se zařízeními spokojeno. K mateřské škole Čtyřlístek se vyjádřilo pouze 15 zákonných zástupců ze 112 možných. Nejvíce dotazníků jsme obdrželi z I. základní školy na Masarykově náměstí. Nejčastější připomínky se týkají prostorových podmínek školy, ze šetření také vyplývá nutnost intenzivnější komunikace vedení školy se zákonnými zástupci. Ke spokojenosti se základní školou v Bezručově ulici se vyjádřilo pouze devět zákonných zástupců ze 736 možných. Malý zájem o dotazníky si vysvětlujeme tím, že škola prováděla též v únoru vlastní rozsáhlé šetření. Odevzdané dotazníky ze základní školy Nerudova vyjadřují spokojenost v 85 %, v připomínkách je například uvedena nespokojenost s přecházením žáků 9. ročníku do učebny v Olivově ulici. V základní umělecké škole se vyjádřilo pouze 21 zákonných zástupců ze 423 možných. Veškeré podněty, které z dotazníků vyplynuly, se vyhodnocují a budou projednány s ředitelkami školských zařízení. Město Říčany děkuje všem zákonným zástupcům dětí, kteří se do šetření zapojili. Zdeňka Vaňková, vedoucí odboru školství a kultury Uzavření sběrného dvora V sobotu 1. a 8. května bude sběrný dvůr z technických důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení. Ing. Dana Boxanová, oddělení investic a údržby 13

14 S říčanskou starostkou se setkala manželka ministra pro evropské záležitosti paní Iveta Chmielová Dalajková. Na přátelské schůzce předala starostce Adrieně Mrázové osobní finanční dar na pořízení květin do nové základní školy. Uvědomuji si, že nově vzniklá škola bude mít jistě daleko závažnější starosti z počátku nového školního roku. Proto bych ráda věnovala nejen rostlinu, ale i finanční dar na nákup dalších pokojových rostlin do nové školy. Věřím, že zejména děti budou mít radost a květiny zpříjemní jejich vyučování, uvedla Iveta Chmielová Dalajková. r Městský úřad hledá pracovníky na pozici: Koordinátor veřejných zakázek, projektové řízení Termín podání přihlášek: 13. května 2010 do 14:00 Termín výběrového řízení: 17. května 2010 od 10:00 Bližší informace najdou zájemci na (složka pracovní místa) nebo na telefonech: Ing. Martina Křešťáková, vedoucí odboru kancelář starosty, nebo Zdeňka Störzerová, personální. zs Zasíťované stavební pozemky v k.ú. Strašín u Říčan nabízí k prodeji vlastník město Říčany, a to za minimální nabídkovou cenu 2200 Kč/m 2. Více informací na nebo na tel (paní Malinová) a (pan Jirásek). em Pečovatelská služba Říčany příspěvková organizace města Říčany nabízí pečovatelské služby Pro: nájemce v Domě s pečovatelskou službou Senior Říčany, pro občany, žijící na území města Říčany včetně obcí Jažlovice, Kuří, Pacov, Strašín a Voděrádky, pro občany okolních obcí v případě, že obec uzavře smlouvu o zabezpečení výkonu pečovatelské služby. Kdy: v pracovní dny pondělí pátek od 7.00 do 17.00, v sobotu a neděli od 9.00 do hod. Nabízené služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ostatní úkony (pedikúra, procházka, podání léků apod.) Podmínkou pro poskytování služby je uzavření písemné smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Kde nás najdete: v suterénu Domu s pečovatelskou službou na Komenského náměstí čp. 1850, Říčany Kontakt: Jana Kadeřábková, telefon , Děkujeme panu Moravečkovi (na obrázku), který nejenže nás upozornil na vznikající černou skládku, ale aktivně se zapojil do jejího úklidu. Neděkujeme iniciativní řidičce drahého automobilu, která ve středu 14. dubna večer naplnila kontejnery na odpad u budovy městského úřadu velkými pytli plnými nepotřebných věcí a která na upozornění místního občana prohlásila: No a? Vždyť je to města. PS: Víte, kdo je město? Já, Pepa, soused, Anička z vedlejšího domu, paní z Domu seniorů, pan Moraveček, lékárník, paní v luxusním automobilu, chatař v Radošovicích Dana Boxanová foto D. Boxanová 14

15 15

16 16

17 Hodina Země K této akci světového hnutí za udržitelný život se v sobotu 27. března připojilo i naše město. Náměstí si dalo černou hodinku, ale na krok vidět bylo. I na hvězdy... foto R. Flachs foto R. Flachs foto R. Flachs foto R. Flachs V pátek 9. dubna, na den přesně, slavili manželé Machovi zlatou svatbu. V obřadní síni Staré radnice jim za město Říčany k padesáti společným letům gratuloval a do let dalších zdraví a dobrou náladu popřál místostarosta pan Musil foto R. Flachs 17

18 Svazek obcí Ladův kraj POHÁDKOVĚ NAUČNÉ STEZKY na kole i pěšky CESTA KOCOURA MIKEŠE A POHÁDKOVÉ HRUSICE 6. ročník sobota 22. května 2010 v 9.30 hod. v Hrusicích Program: Kulturní program v Hrusicích od 9.30 hod. Den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady Výstava modelů Antonína Jedličky Mnichovické kramaření od hod. Překvapení a soutěže na trase Sponzoři akce: ZÁMECKÁ VÝROBNA UZENIN spol. s r.o. PEKAŘSTVÍ FRYDRYCH Akce se koná ve spolupráci s Klubem Cesta, Dětským hudebním souborem Mikeš a KČT Říčany Radošovice. 18

19 bezpečnost ve městě Městská policie radí a informuje Strážníci městské policie Říčany se za výrazného zájmu školských zařízení podílejí na prevenci kriminality a výchovné činnosti v základních a mateřských školách. Jde o to, upoutat děti a mládež preventivními programy zaměřenými na bezpečné chování, základy právního vědomí, bezpečný pohyb v silničním provozu apod. Samozřejmě se zřetelem k věkovému složení posluchačů. Bohužel, nedostatek času a početní stav strážníků nedovoluje uspokojit veškerou poptávku školských a jiných zařízení po této činnosti. provozu (povinnosti chodce na chodníku, přecházení vozovky na přechodu pro chodce, přecházení vozovky mimo přechod, před jakými vozidly nemá chodec přednost, chůze po silnici, povinnosti cyklisty v silničním provozu, vybavení jízdního kola, dopravní značky). Na závěr si děti mohly prohlédnout a vyzkoušet součásti výstroje, kterou městská policie využívá. Obdržely také malé dárky a letáky zaměřené na prevenci kriminality a dopravní bezpečnost. Z knihy událostí Městské policie Říčany 9. března, 20:40 Během svého pracovního volna, tedy v civilu, si jeden ze strážníků všiml na nádraží dvou mladíků, kteří začali házet vajíčka na jízdenkové automaty. Prokázal se služebním průkazem, oba vandaly na místě zadržel a přivolal uniformovanou hlídku městské policie. Pro strážníky to nebyly neznámé osoby, už dříve museli řešit jejich počínání. Oběma pachatelům protiprávního jednání Š. J. a B. M. byla na místě udělena bloková pokuta a pak museli automat na jízdenky umýt. Jedna z přednášek se uskutečnila koncem března ve spolupráci s kolektivem učitelek školních družin v říčanské základní škole v Bezručově ulici, a to pro žáky prvního stupně. S dětmi se probraly dva tematické bloky - bezpečné chování obecně (sám doma, sám na ulici, jak telefonovat, jak jednat při setkání s cizími lidmi, setkání s cizím zvířetem, atd.) a bezpečné chování v silničním foto archiv městské policie foto archiv městské policie 3. dubna, 20:30 Strážníci přijímají telefonát o narušování veřejného pořádku na dětském hřišti v Scheinerově ulici. Na místě je čeká oznamovatel společně se dvěma přistiženými mladíky. Ti rozkopali několik odpadkových košů, přesunuli a převrátili několik kontejnerů na tříděný odpad. Mladíci své jednání nezapírali. Nepořádek, který způsobili, uklidili, vše uvedli do původního stavu. Jejich přestupek strážníci vyřešili na místě uložením blokové pokuty. 4. dubna, 17:00 Pro dopravní přestupek zastavuje hlídka strážníků v Riegrově ulici osobní vozidlo Opel Astra. Řidič nebyl schopen prokázat svou totožnost, a to ani po nezbytné součinnosti ze strany strážníků. Lustrace pak prokázala, že po muži je vyhlášeno celostátní pátrání. Byl tedy předveden na Policii ČR k dalším opatřením. 8. dubna, 13:00 Všímavý občan upozorňuje na podezřele odstavené nákladní vozidlo v Jažlovicích. Na polní cestě hlídka strážníků nachází vozidlo Avia. Mělo úmyslně znečištěné registrační značky a u dveří spolujezdce stopy po násilném vniknutí. Náležitým šetřením strážníci zjišťují, že jde vozidlo odcizené. Na místo přivolávají Policii ČR a do jejího příjezdu zajišťují místo trestného činu. Věcí se dále zabývá Policie ČR. Jindřich Joch, DiS. zástupce vedoucího Městské policie Říčany 19

20 Největší říčanský autonešika Pod tímto názvem jsme v loňském prosincovém Kurýru vyhlásili fotografickou a výtvarnou soutěž, která chce zviditelnit dopravní kotrmelce, které vědomky či nevědomky lidé na vozovkách a chodnících tropí. Soutěž je pro všechny věkové kategorie, zvlášť uvítáme zapojení nejmladší generace, abychom u ní podpořili správné vnímání dopravních nešvarů. Pokud se vám podaří vyfotit kuriózní dopravní přestupek, pošlete nám ho. Fotografie v elektronické podobě posílejte na adresu: nebo je v papírové formě, stejně jako ručně malované obrázky, doručte do Turistického informačního centra ve Staré radnici do 30. října Nejpovedenější výtvory uveřejníme v Kurýru, a pokud nás zahrnete větším množstvím příspěvků, uspořádáme z nich malou výstavu. Z doručených fotografií a obrázků vybereme tři vítězné, které odměníme věcnými cenami. Foťte, kreslete, posílejte těšíme se na výsledky vašeho snažení. První vlaštovky už dorazily a vedoucího Městské policie Říčany Václava Řezáče jsme k nim požádali o komentář. jb Chodník je od slova chodit. Parkoviště od slova parkovat. Přesto někteří řidiči nějak nemohou tento fakt pochopit. A navíc parkují v protisměru. Čeho se autonešikové na obrázku dopouštějí? Přestupku podle 22 odst. 1) písm. l) zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. Porušují také zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., 53 odst. 2): Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. Dále zaznamenáváme porušení 25 odst. 1) písm. a): Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo. Za uvedené přestupky hrozí pokuta na místě až do výše 2000 Kč a ve správním řízení pokuta 1500 Kč až 2500 Kč. foto archiv Infocentra Říčany Je to jednosměrka nebo ne? Není. Jen řidiči parkují v protisměru. Co je patrné při pohledu na vozidla u pravé krajnice? Řidiči se dopouštějí přestupku podle 22 odst. 1) písm. l) zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. Porušují také zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., 25 odst. 1) písm. a): Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo. Za přestupek hrozí pokuta na místě až do výše 2000 Kč a ve správním řízení pokuta 1500 Kč až 2500 Kč. Z archivu městské policie, jako příspěvek mimo soutěž: Auto stojí před přechodem a brání ve výhledu. Nejen chodcům, ale i řidičům, neboť před takovým autem se malý školák, který chce přejít po přechodu pro chodce, může snadno schovat a nečekaně vyběhnout do vozovky pod kola vozidel. Tento autonešika se dopouští přestupku podle 22 odst. 1) písm. l) zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. Porušuje také zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., 27 odst. 1) písm. c): Řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním. Za přestupek hrozí pokuta na místě až do výše 2000 Kč a ve správním řízení pokuta 1500 Kč až 2500 Kč. foto archiv městské policie foto archiv Infocentra Říčany 20

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Ledčice v roce 2013 se řídilo v souladu se

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: ,

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: , ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADĚJOVICE ZA ROK 2015 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů OBECNÉ ÚDAJE Název: Sídlo: Obec Radějovice

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Ing. Kapoun, p. Listoň, pí Líbalová) Z 107/13 Podíly z výtěžku loterií a) souhlasí s ukončením platnosti usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KLUKY. IČ: za rok Mgr. Zdeňka Semiánová - starostka Jana Veselá, Dis.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KLUKY. IČ: za rok Mgr. Zdeňka Semiánová - starostka Jana Veselá, Dis. Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 060507/2013/KUSK 00221012014/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KLUKY IČ: 00509400 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

1) úvod ) plnění rozpočtu příjmů ) plnění rozpočtu výdajů ) plnění rozpočtu financování ) rozpočtové opatření...

1) úvod ) plnění rozpočtu příjmů ) plnění rozpočtu výdajů ) plnění rozpočtu financování ) rozpočtové opatření... Závěrečný účet DSO Čistší střední Podyjí za rok 2015 dle 39 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 1) úvod... 2 2) plnění rozpočtu příjmů...

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Třebihošť, IČ: 00278378 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000,

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000, Město Brno VYHLÁŠKA č. 18/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1997 - Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/023

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice, IČ: 00272647 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více