STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, MASARYKOVA 24, PREŠOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, MASARYKOVA 24, PREŠOV"

Transkript

1 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, MASARYKOVA 24, PREŠOV SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 V Prešove, 1. októbra 2015

2 Obsah: 1.a) základné identifikačné údaje o škole údaje o Rade školy údaje o Rodičovskom združení údaje o žiackej školskej rade údaje o pedagogickej rade údaje o predmetovej komisii prírodovedných predmetov údaje o predmetovej komisii spoločenskovedných predmetov údaje o predmetovej komisie cudzích jazykov údaje o predmetovej komisie odborných ekonomických predmetov údaje o predmetovej komisie predmetov cestovného ruchu údaje o predmetovej komisii odborných predmetov so zameraním na odevníctvo údaje o predmetovej komisii umeleckých predmetov údaje o predmetovej komisii informačných technológii údaje o prevencií drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov údaje o činnosti koordinátora medzinárodných projektov, medzinárodnej spolupráce a využívaní euro fondov údaje o činnosti koordinátora pre stredoškolskú odbornú činnosť údaje o činnosti koordinátora pre informatizáciu údaje o činnosti koordinátora pre informatizáciu údaje o činnosti metodického združenia pri školskom internáte údaje o činnosti vedúceho študijných odborov pre podnikanie a obchod údaje o činnosti vedúceho študijných odborov pre ekonomiku údaje o činnosti vedúceho študijných odborov pre cestovný ruch údaje o činnosti vedúceho študijného odboru styling a marketing údaje o činnosti vedúceho študijného odboru umeleckých predmetov údaje o výchovnom poradenstve údaje o výchove k manželstvu a rodičovstvu údaje o činnosti žiackej rady pri ŠI údaje o stravovacej komisii údaje o škodovej komisii údaje o environmentálnej výchove aa) údaje o teoretickom vyučovaní ab) údaje o praktickom vyučovaní a odborných predmetoch teoretického vyučovania ac) údaje o školskom internáte b) údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami d) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa vzdelania f) zoznam študijných odborov a ich zameranie g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov údaje o počte nepedagogických zamestnancov údaje o počte pedagogických zamestnancov h údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti j) údaje o projektovej činnosti

3 1.k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy o dotáciách zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa financovaných aktivít o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení p) údaje o úspešnosti absolventov údaje o evidencii absolventov, ktorí maturovali v máji 2014, na ÚPSVaR Prešov k a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania b) voľnočasové aktivity školy Prílohy: Stanovisko Rady školy Prezenčná listina Správa o hospodárení za rok

4 Stredná odborná škola podnikania Masarykova 24, Prešov Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/ a) základné identifikačné údaje o škole: 1. Stredná odborná škola podnikania 2. Masarykova 24, Prešov 3. tel. č. sekretariát 051/ , riaditeľ 051/ , fax 051/ Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov 6. Ing. Stanislav Kuchta riaditeľ školy PaedDr. Mária Havrillová zástupca riaditeľa pre TV Mgr. Matilda Tóthová zástupca riaditeľa pre PV a odborné predmety Ing. Bohuš Popík zástupca riaditeľa pre VMV Mgr. Edita Šebejová zástupca riaditeľa pre TEČ 7. Údaje o poradných orgánoch školy: - údaje o Rade školy Zloženie členov: 1.predseda : Ing. Marta Drabová - pg. zamestnanec, člen ÚŠR PSK 2.členovia : Mgr. Ján Benko - pedagogický zamestnanec Ing.Monika Poľaková - nepg. zamestnanec, tajomník RŠ Denis Klučerovský - žiak Róbert Čížik - rodič do Andrej Harčarík - rodič Tamara Kubíková - rodič, podpredseda RŠ - do Jana Závadská - rodič od Pavel Klučerovský - rodič, podpredseda RŠ od Ján Čižmár - nominant PSK JUDr. Pavel Hagyari - poslanec PSK MUDr. Ján Ahlers - poslanec PSK Ing. Ján Michrina - OZEX s.r.o. 4

5 OKTÓBER doplňujúce voľby do rady školy zástupca rodičov žiakov, zasadnutie rady školy - správa o hospodárení školy, záväzky a pohľadávky, informácia a pripomienky ku Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v šk. roku 2013/2014, informácia o aktuálnom stave žiakov a pripravenosti školy na nový školský rok. DECEMBER zasadnutie rady školy - správa o hospodárení školy, záväzky a pohľadávky, predbežná informácia o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2014 a návrh rozpočtu školy na rok 2015, prerokovanie návrhu na experimentálne overovanie umeleckého študijného odboru nástenná maľba v architektúre, informácia o aktivitách školy v oblasti propagácie školy a mimoškolských aktivitách, informácie z pedagogickej rady. MAREC zasadnutie rady školy - správa o hospodárení školy, záväzky a pohľadávky, správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2014, správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok školského roka, prerokovanie kritérií prijímacieho konania, informácia o záujme žiakov o jednotlivé študijné odbory 1. ročníka, informácia o projektovej činnosti školy. JÚN zasadnutie rady školy - kooptovanie nových členov RŠ, správa o hospodárení školy, záväzky a pohľadávky, informácia o priebehu a výsledkoch maturitných skúšok a o prijímacieho konania, informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu pre šk. r. 2015/16, prerokovanie návrhu počtu tried pre školský rok 2016/ údaje o Rodičovskom združení Zloženie výkonného výboru: 1. predseda - p. Róbert Čížik 2. podpredseda - p. Marek Karlík 3. hospodár - p. Jana Demčáková 4. koordinátor činnosti - Ing. Marta Drabová SEPTEMBER zasadnutie výboru rodičovskej rady - informácia o hospodárení s finančnými prostriedkami RZ, voľba revíznej komisie, informácia o doplňujúcich voľbách zástupcu rodičov do Rady školy a voľba členov volebnej komisie, príprava členskej schôdze Rodičovského združenia. OKTÓBER členská schôdza RZ - doplňujúce voľby do rady školy, správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch školy v školskom roku 2013/14, správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RZ v školskom roku 2013/2014, návrh a schválenie rodičovského príspevku na školský rok 2014/2015, návrh a schválenie rozpočtu na školský rok 2014/2015., 5

6 triedne aktívy - voľba triednych dôverníkov, školský poriadok, informácia o prospechu, dochádzke a správaní žiakov, zasadnutie rodičovskej rady - kooptácia nových členov RR, schválenie pravidiel vyúčtovávania preplatkov za stravu v ŠJ, informácia triednych dôverníkov o aktivitách, problémoch a iniciatívach v jednotlivých triedach. JANUÁR triedne aktívy - informácia o prospechu, dochádzke a správaní žiakov, individuálne konzultácie. FEBRUÁR zasadnutie rodičovskej rady- informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok šk. roku, správa o hospodárení s fin. prostriedkami v 1. polroku šk. roku, správy triednych dôverníkov postrehy, podnety, návrhy. APRÍL triedne aktívy - informácia o prospechu, dochádzke a správaní žiakov, individuálne konzultácie. JÚN zasadnutie rodičovskej rady - zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok šk. roka, kontrola čerpania finančných prostriedkov, informácia o aktivitách a mimoškolskej činnosti v školskom roku 2014/2015, informácia triednych dôverníkov o aktivitách, problémoch a iniciatívach v jednotlivých triedach. - údaje o žiackej školskej rade Zloženie členov: Koordinátor ŽR Mgr. Veronika Stoláriková predseda ŽR Veronika Giňovská III.C podpredseda ŽR Lukáš Dzivý IV.D rozhlasový referenti Jakub Maruškanič IV.B, Patrícia Ivanová III.C ostatní členovia ŽR predsedovia všetkých tried SOŠ podnikania SEPTEMBER Prvé zasadnutie členov ŽR privítanie predsedov tried prvého ročníka, voľba členov do funkcií, zadanie úloh Predsedníčka V. Giňovská analyzovala činnosť ŽR za uplynulý šk. rok, členovia ŽR predniesli svoje predstavy a nápady, a skompletizovali plán činnosti ŽR na šk. r. 2014/2015. OKTÓBER Zasadnutie ŽR predsedníčka ŽR zadelila úlohy na nasledujúci mesiac príprava Imatrikulácie prvákov. NOVEMBER Imatrikulácia prvákov Organizačný štáb (A. Horváthová, A. Kmecová, P. Sabolová, K. Gregová, Z. Haziorová III.A; P. Fecková, J. Bačo III.C; M. Baran, Š. 6

7 Závadský III.D) pripravil transparenty a výzdobu telocvične; akciu moderovali žiaci D. Kľučerovský a D. Cap III.B, kultúrny program zabezpečili P. Bálintová II.A, D. Kľučerovský III.B, D. Kucová III.E. DECEMBER Mikuláš v škole žiačky A. Baňasová, J. Duraňová, S. Hovancová II.B pripravili program pri príležitosti dňa sv. Mikuláša Zasadnutie ŽR príprava vianočného jarmoku výber moderátorov, členov poroty, príprava scenára Vianočný jarmok každá trieda vo svojom stánku prezentovala vianočné jedlá a tradície. Jarmok moderovali P. Ivanová III.C a J. Maruškanič IV.B. JANUÁR Zasadnutie ŽR Žiaci vybrali termín študentského plesu, určili moderátorov (P. Ivanová III.C a F. Frič I.C), zostavili organizačný štáb (J. Duraňová, B. Fottová, S. Hovancová, E. Knutová, E.Rémetová II.B, J. Huňka, J. Maruškanič IV.B, L. Dzivý IV.D), ktorý zabezpečil propagáciu, predaj lístkov, tombolu, občerstvenie, obsluhu, výzdobu a upratanie priestorov. FEBRUÁR Študentský ples Kultúrny program: O. Hanelová II.B s partnerom predviedli spoločenské tance, zaspieval a zahral ľudový súbor Dúbravienka, P. Bálinotvá II.A so skupinou Grimmy sa predviedli v modernom tanci. APRÍL Zasadnutie ŽR rozdelenie úloh na najbližšie obdobie podľa plánu činnosti ŽR. JÚN Záverečné zasadnutie ŽR predsedníčka zhodnotila činnosť ŽR a poďakovala členom ŽR za spoluprácu. - údaje o pedagogickej rade V školskom roku 2014/2015 sa uskutočnilo desať zasadnutí pedagogickej rady, z toho tri mimoriadne. AUGUST Prvé zasadnutie pedagogickej rady bolo zamerané na informácie z POP, Kalendára úloh vedúceho odboru školstva, Krajského školského úradu, o organizácií nového školského roka a jeho personálneho, finančného, materiálno-technického zabezpečenia, o cieľoch a úlohách školy na nový šk. rok. Pedagogická rada prerokovala návrh štruktúry kariérových pozícií, organizačnej štruktúry, doplnky do pracovného a školského poriadku. SEPTEMBER Rokovanie bolo zamerané na prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za uplynulý školský rok, ktorú predniesli pedagogickí zamestnanci v kariérových pozíciách. 7

8 NOVEMBER Zasadnutie pedagogickej rady, ktoré sa uskutočnilo bolo venované výchovnovzdelávacím výsledkom za I. štvrťrok školského roka a schváleniu plánu práce. Zasadnutie sa venovalo aj informáciám podľa úloh z Plánu práce. JANUÁR Dňa sa uskutočnila polročná pedagogická rada zameraná na vyhodnotenie výsledkov za I. polrok školského roka. Vyhodnotenie práce PK, informácie k PS a TS a ďalšie úlohy podľa programu. Prvé mimoriadne zasadnutie pedagogickej rady bolo venované hanlivým vyjadreniam žiakov na verejných sieťach na adresu pedagogických zamestnancov a iné. FEBRUÁR Druhé mimoriadne zasadnutie pedagogickej rady konanej dňa bolo venované racionalizačným opatreniam prijatým vzhľadom k rozpočtu na rok APRÍL Zasadnutie pedagogickej rady za tretí štvrťrok bolo venované hodnoteniu výchovnovzdelávacích výsledkov, organizačnému zabezpečeniu prijímacích skúšok, maturitných skúšok, tvorbe školských vzdelávacích programov a výchovnému programu školského internátu, hospodárení školy za rok JÚN Návrh počtu tried a žiakov bol predmetom rokovania tretieho mimoriadneho zasadnutia pedagogickej rady dňa Vyhodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok školského roka bolo venované zasadnutie pedagogickej rady dňa Prerokované boli informácie o opravných skúškach, maturitných skúškach, individuálne začlenených žiakoch a prijímacích skúškach. - údaje o predmetovej komisii prírodovedných predmetov Zloženie členov: Predseda PK: Mgr. Dana Kancírová Členovia PK: RNDr. Mária Vavreková Mgr. Daniela Lipjancová Ing. Danka Vrábľová Ing. Dana Cvengroschová PaedDr. Jana Kamenická Mgr. Michal Čiernik PK PVP a TSV zasadala 4 krát v priebehu školského roku 2014/2015. Riadila sa plánom práce a riešila aktuálne problémy týkajúce sa prírodovedných predmetov a telesnej výchovy. SEPTEMBER - agenda ohľadom ISIC - Mgr. Lipjancová, - zasadnutie PK PVP a TSV. 8

9 OKTÓBER - DOD Mgr. Lipjancová, Ekologická vychádzka Mgr. Čiernik, súťaž NIE DROGÁM PaedDr. Kamenická. NOVEMBER Futsalový turnaj chlapcov SŠ - 2.miesto - Mgr. Čiernik. DECEMBER - komunikácia s Nadáciou Pontis a odoslanie viac ako 300 pohľadníc a pár darčekov pre žiakov v keňských školách. Pohľadnice pripravili naši žiaci pod vedením Mgr. Lelákovej RNDr. Vavreková, - stretnutie a komunikácia o možnom ďalšom postupe (cez Kanceláriu PSK v Bruseli) s kolegyňou Mgr. Prostrednou, ktorá má záujem o nájdenie partnerskej školy vo Francúzsku - RNDr. Vavreková, - propagácia ponuky na spoluprácu v projekte na vytvorenie hosťujúcej rodiny pre zahraničného stážistu v rámci projektu EDUCATE SLOVAKIA - RNDr. Vavreková, - vybavovanie ITIC karty pre učiteľov Mgr. Lipjancová. JANUÁR - zasadnutie PK PVP a TSV, Medzinárodný futsalový turnaj chlapcov v Krosne 1. miesto Mgr. Čiernik, - vypracovanie informačnej správy o spolupráci SOŠ podnikania a SŠUP v Ústí nad Orlicí a odoslanie informácií o konaní v poradí už 10. spoločnej výstavy výtvarných prác z medzinárodného plenéru Syndikátu novinárov, Českému domu kultúry v Bratislave. Vytvorenie fotodokumentácie z vernisáže a odoslanie na stránku školy RNDr. Vavreková, - účasť na športovom podujatí - Medzinárodný futbalový turnaj žiakov SŠ o pohár riaditeľa Sklepov S v Krosne. Spracovanie fotodokumentácie, propagácia akcie na stránke školy - RNDr. Vavreková, - spolupráca pri tvorbe obsahu praktických školení, jazykovej prípravy žiakov vybraných na zahraničnú prax a príprava logistiky v rámci projektu Erazmus - RNDr. Vavreková. FEBRUÁR , generálna skúška Maturita offline (administrátor) - Mgr. Lipjancová, účasť na školskom kole SOČ II.B Drogová prevencia konzultant Mgr. Kancírová, - príprava a realizácia besedy s Ing. M. Hrešovou, pracovníčkou pre environmentálnu výchovu v Regionálnom centre ochrany prírody v Prešove o Ramsarskom dohovore o ochrane mokradí (2.2. Svetový deň mokradí) pre žiakov II.B a I.D v rámci predmetov GEO, CHE na ekologickú tému - RNDr. Vavreková. MAREC matematická súťaž PANGEA pre žiakov ročníka, odoslanie riešení Mgr. Lipjancová, administrácia a organizácia súťaže Matematický klokan zúčastnilo sa 45 žiakov ročníka Mgr. Lipjancová, - príprava úloh na prijímacie skúšky z matematiky do 1. ročníka Mgr. Lipjancová, Volejbalový turnaj dievčat SŠ 3. miesto PaedDr. Kamenická, 9

10 - administrácia projektu Modernizácia vzdelávania SOŠ podnikania v rámci Operačného programu Vzdelávanie - RNDr. Vavreková, - realizácia projektu Erasmus + podľa jednotlivých krajín: zber osobných údajov žiakov a pedagógov, nákup leteniek, organizácia dopravy do Talianska, hľadanie lektorov pre taliansky a bulharsky jazyk a pod. - RNDr. Vavreková. APRÍL MLM šatňa - Mgr. Lipjancová, Účelové cvičenie žiakov 1.a 2 ročníkov Mgr. Čiernik, apríl Deň Zeme relácia v rozhlase (24.4.) Mgr. Kancírová, - zapojenie školy do vzdelávacieho projektu Planéta Zem komunikácia a odoslanie prihlášky do programu Indonézia Po stopách ľudožrútov pre obdobie november 2015 RNDr. Vavreková, - MLM komunikácia s partnermi z ČR, PL a Ukrajiny - RNDr. Vavreková. MÁJ - zasadnutie PK PVP a TSV, zápisnica z hodnotiacej porady 4. ročníka Mgr. Lipjancová, - vyhodnotenie súťaže Matematický klokan, vypísanie diplomov všetkým účastníkom, ocenenie najúspešnejších žiakov - Mgr. Lipjancová, - Prijímacie skúšky oprava a hodnotenie zadaní - Mgr. Lipjancová, - II.B - organizácia a realizácia brigády na záchranu Šarišského hradu pri príležitosti Dňa Zeme Mgr. Kancírová, - II.B ekologická vychádzka Mgr. Kancírová, - I.D exkurzia Poradňa zdravia Regionálny úrad VZ Mgr. Kancírová, - Slovensko bez drog Mgr. Čiernik, Týždeň pohybových aktivít Mgr. Čiernik, - prijímacie pohovory príprava riešení, oprava testov - RNDr. Vavreková, - organizácia týždňa pohybových aktivít pre žiakov II. ročníkov PaedDr. Kamanická, - organizácia účelového cvičenia pre 1. a 2. roč. - PaedDr. Kamenická, Mgr. Čiernik, - futbalový turnaj chlapcov Mgr. Čiernik, - preteky v orientácii v prírode Mgr. Čiernik. JÚN KOŽAZ 1. skupina Mgr. Čiernik, PaedDr. Kamenická, KOŽAZ 2. skupina Mgr. Čiernik, PaedDr. Kamenická, - Účelové cvičenie žiakov 1.a 2 ročníkov PaedDr. Kamenická, - účasť na odbornej praxi v Krosne v rámci projektu Erasmus RNDr. Vavreková, - tvorba metodických listov a sprievodného slova pre učiteľov k videu o Hanušovciach v rámci projektu Digitalizácia školstva (koordinátor Mgr. Stoláriková) - RNDr. Vavreková, - komunikácia s partnermi v Bulharsku pre realizáciu projektu v budúcom školskom roku - RNDr. Vavreková, - príprava dokumentácie pre podpísanie Zmluvy k schválenému projektu Erasmus+ v šk.r. 2015/ RNDr. Vavreková, - komunikácia a spolupráca s PaedDr. A. Simkovou pri zabezpečení plenéru v šk.r. 2015/ RNDr. Vavreková, - júl 2015 správy a dokumentácia k projektu Vzdelávanie, skusenosti a zručnosti pre európsky trh práce v rámci programu Erasmus+ - RNDr. Vavreková. 10

11 - údaje o predmetovej komisii spoločensko-vedných predmetov Zloženie členov: Vedúca PK: Mgr. Zuzana Dupaľová Členovia PK: Mgr. Júlia Amanová Mgr. Ján Benko PhD. PhDr. Dagmar Czimová PaedDr. Mária Havrillová PhDr. Andrea Mladá Mgr. Marta Pastulová Mgr. Ingrid Šoltýsová Mgr. Nikol Tomanová SEPTEMBER zasadnutie PK, realizácia vstupných testov, zjednotenie a schválenie tematických plánov, krúžková činnosť, potreba dopĺňať nové informácie na webovú stránku školy zo súťaží, olympiád, návšteva netradičnej pobočky knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove v priestoroch čakárne ŽSR, exkurzia pre triedu I.C, PhDr. Andrea Mladá, Biela pastelka- organizácia zbierky pre Úniu nevidiacich a slabozrakých, žiačky I.D triedy, Mgr. Šoltysová. Vyzbieraná suma 93,44E. OKTÓBER - Deň otvorených dverí- vypracovanie scenára, PhDr. Czimová, Deň knižníc- Brána do života- scenár, nácvik a realizácia, PhDr. Czimová, - Čitateľský maratón ku dňu Školskej knižnice- príprava a realizácia súťaže, PhDr. Mladá, - DOD- príprava žiakov a aktivít, sprevádzanie žiakov zo ZŠ, PhDr. Czimová, PhDr. Mladá, Mgr. Dupaľová, Mgr. Tomanová, Mgr. Šoltysová. NOVEMBER organizácia akcie Študentské komunálne voľby- modelové voľby pre študentov stredných škôl, Mgr. Dupaľová, - Cvičné firmy- gramatická a štylistická oprava prezentácií a obhajob- trieda III.B a III.C, PhDr. Czimová, - Olympiáda v SJL- príprava a realizácia školského kola, Mgr. Benko, PhD., PhDr. Czimová, - Popoluška trochu inak, Vianoce vypracovanie scenára, PhDr. Czimová, - Prečo mám rád slovenčinu a Slovensko- príprava súťažných prác, trieda III.E, PhDr. Mladá. DECEMBER - SOČ- konzultovanie prác, Mgr. Benko, PhD., zasadnutie PK, vyhodnotenie súťaží a olympiád, výsledky kontroly pedagogickej dokumentácie, prerokovanie návrhov na zefektívnenie výučby SJL, školský časopis, - Olympiáda ľudských práv - príprava žiačky na krajské kolo, Lenka Guľašová 3.B, Mgr. Šoltysová, - zhotovenie krátkeho pilotného videofilmu o školskom poriadku, PhDr. Mladá. 11

12 JANUÁR - prezentácia SOŠ podnikania na ZŠ v Raslaviciach, Mgr. Šoltýsová, - školský časopis School Break- príprava, zaslanie, PhDr. Czimová, Mgr. Benko, PhD.. - Olympiáda v slovenskom jazyku, príprava žiakov na krajské kolo, PhDr. Czimová, Mgr. Benko, PhD.. - prezentácia SOŠ podnikania na ZŠ v Ľuboticiach, PhDr. Mladá. FEBRUÁR - SOČ- školské kolo- organizácia, školiteľ prác, konzultant, Mgr. Benko, PhD., - prezentácia SOŠ podnikania na ZŠ Májové námestie, Mgr. Benko, PhD., Olympiáda ľudských práv - krajské kolo, Lenka Guľašová, III.B., 18. miesto, Mgr. Šoltysová, zasadnutie PK, kontrola plnenia úloh, vyhodnotenie 1.polroka školského roku 2014/2015, kontrola plnenia opatrení prijatých pre výučbu SJL, vyhodnotenie okresných kôl olympiád, účasť žiakov na doterajších a plánovaných súťažiach, príprava kritérií na prijímacie skúšky, príprava písomných a ústnych maturitných skúšok. MAREC - príprava žiakov na krajské kolo SOČ- obhajoby a prezentácie, PhDr. Czimová, Mgr. Benko, PhD., Mládež a ľudské práva- beseda s JUDr. Milanom Galandom z organizácie PRO EDUCATION, Mgr. Dupaľová. APRÍL - účasť na celoštátnom kole SOČ, Mgr. Benko, PhD., zasadnutie PK, kontrola plnenia tematických plánov, kontrola plnenia opatrení prijatých pre výučbu SJL, realizácia písomnej časti maturitnej skúšky a ich oprava, príprava na ústne maturitné skúšky, problémoví žiaci a riešenie aktuálnych problémov. MÁJ - Kurz pohybových aktivít, pedagogický dozor, Mgr. Šoltýsová. JÚN zasadnutie PK, hodnotenie výsledkov činnosti PK za 2. polrok, vyhodnotenie činnosti za celý školský rok 2014/2015, vyhodnotenie maturitných skúšok, opatrenia na zlepšenie práce v novom školskom roku 2015/2016, vyhodnotenie práce v záujmových krúžkoch. - údaje o predmetovej komisie cudzích jazykov Zloženie členov: Vedúca PK: Mgr. Júlia Amanová Členovia PK: Mgr. Štefánia Cmarová PaedDr. Valentína Černajová Mgr. Zuzana Dupaľová Mgr. Júlia Gáborová PaedDr. Mária Havrillová Mgr. Tatiana Miková PhDr. Andrea Mladá 12

13 Mgr. Marta Pastulová Mgr. Natália Prostredná Mgr. Veronika Stoláriková Mgr. Nikol Tomanová Vyučujúce CUJ v školskom roku 2014/2015 pracovali podľa schválených TVVP a ŠkVP pre daný školský rok. Zamerali sa na skvalitnenie vyučovacieho procesu používaním Európskeho jazykového portfólia (EJP) ako nástroja autoevalvácie, časť EJP súvisiacu s priamou výučbou v škole vyučujúce CUJ archivovali. Učitelia CUJ využívali inovatívne metódy a formy výučby, ktoré sa stali pevnou súčasťou vyučovania CUJ, zvýšenú pozornosť venovali rozvíjaniu jazykových zručností a kompetencií žiakov tréningom a drilom s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie. Vyučujúce CUJ zabezpečili plynulý vedomostný prechod žiakov zo základných škôl do prvého ročníka strednej školy v oblasti vyučovania cudzích jazykov. SEPTEMBER zasadnutie PK, schválenie TVVP pre anglický, nemecký, ruský, španielsky a francúzsky jazyk, schválený plán úloh na školský rok 2014/15, schválený plán hospitačnej činnosti, schválený plán súťaží, aktivít, činnosti PK CUJ, plán exkurzií, schválený termín realizácie vstupných testov z CUJ, vyučujúce sa dohodli, že prijaté jednotné kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov z CUJ budú prednesené a podpísané ich oboznámenie sa žiakmi v termíne do , ako aj organizačné pokyny správania sa žiakov v jazykových učebniach, realizácia vstupných testov z hlavného cudzieho jazyka, Európsky deň jazykov organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou, Mgr. Amanová prezentácia na podporu učenia sa cudzích jazykov a pochopenia priaznivého multikultúrneho prostredia v škole na vyučovaní s cieľom pomôcť žiakom uvedomovať si nevyhnutnosť porozumenia iným kultúram, Európsky deň jazykov vedomostný kvíz pre tímy žiakov jednotlivých tried z anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a španielskeho jazyka. OKTÓBER - Mgr. Amanová školský koordinátor celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show výber študentov, prihlásenie žiakov a vyplatenie štartovného, spracovanie podkladov pre realizáciu súťaže, príprava žiakov, Nápad predáva, príprava žiakov na prezentácie v anglickom, nemeckom, ruskom, španielskom a francúzskom jazyku, vyučujúci CUJ boli členmi hodnotiacej komisie CUJ, DOD prezentácia scénky V cestovnej kancelárii v anglickom, ruskom, nemeckom, španielskom a francúzskom jazyku, príprava učebne č.218, príprava dialógov žiakov v jednotlivých jazykoch, vyučujúce CUJ sprevádzali žiakov ZŠ, čitateľský maratón k Medzinárodnému dňu školských knižníc, preklady textov do anglického, nemeckého, ruského, španielskeho a francúzskeho jazyka, NOVEMBER - príprava žiakov na Olympiádu v anglickom a nemeckom jazyku, realizácia triednych kôl OAJ a ONJ všetci vyučujúci CUJ, zasadnutie PK CUJ, vyhodnotenie vstupných testov, súťaží a triednych kôl olympiád, príprava školských kôl olympiád (Mgr. Pastulová - ANJ, Mgr. Dupaľová - 13

14 NEJ), organizačná príprava divadelného predstavenia v anglickom jazyku Cmarová), (Mgr. DECEMBER realizácia celoslovenskej súťaže Expert geniality show, Mgr. Amanová, divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre žiakov druhého ročníka, zodp. Mgr. Cmarová, školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, členovia odbornej poroty: Mgr. Amanová, Mgr. Stoláriková, Mgr. Pastulová, zodp. Mgr. Pastulová, školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, členovia odbornej poroty: Mgr. Dupaľová, Mgr. Tomanová, zodp. Mgr. Dupaľová, - Prezentácia našej školy na základných školách Duklianska a Široké Mgr. Stoláriková, Mgr. Cmarová, JANUÁR okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, Spojená škola Tarasa Ševčenka, Sládkovičova ul., Prešov, pedagogický dozor: Mgr. Dupaľová, okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, Spojená škola Tarasa Ševčenka, Sládkovičova ul., Prešov, pedagogický dozor: Mgr. Mladá. FEBRUÁR zasadnutie PK CUJ prijaté rozhodnutie vyučujúcich cudzích jazykov vyučovať druhý cudzí jazyk aj v umeleckých odboroch, vyhodnotenie činnosti PK CUJ za 1. polrok školského roka, oboznámenie s dosiahnutými výsledkami našich žiakov na olympiádach v cudzích jazykoch, na celoslovenskej súťaži Expert Geniality show, kontrola pripravenosti žiakov štvrtého ročníka na MS 2015, zrealizovala Mgr. Amanová vzorovú otvorenú vyučovaciu hodinu pre návštevu z Ukrajiny v III.D triede na tému Zdravý životný štýl (1. vyučovacia hodina), zrealizovala Mgr. Pastulová vzorovú otvorenú vyučovaciu hodinu pre návštevu z Ukrajiny v I.C triede na tému Vzdelávanie (5. vyučovacia hodina), - Skupina študentov s vyučujúcou PhDr. Mladou sprevádzala ukrajinskú návštevu centrom mesta Prešov, - PaedDr. Černajová zrealizovala triedne kolá Olympiády v ruskom jazyku, - Vyučujúce CUJ sa podieľali na prekladoch resumé žiackych prác na SOČ, MAREC - Mgr. Prostredná pripravila a zrealizovala triedne kolá Olympiády vo francúzskom jazyku, - Mgr. Amanová a Mgr. Stoláriková pomáhali žiakom tretieho ročníka s prekladmi resumé k prácam na SOČ, APRÍL - Mgr. Pastulová, Mgr. Stoláriková a Mgr. Tomanová sa aktívne zapojili do realizácie dňa medzinárodnej súťaže MLM, - PhDr. Mladá tlmočila rozhovor RNDr. Ing. Vavrekovej s talianskym partnerom v rámci projektu Erasmus o podmienkach pracovnej praxe študentov tretieho ročníka, ktorá sa uskutočnila v období máj - jún 2015, 14

15 MÁJ zasadnutie PK CUJ porovnanie výsledkov PFEČ MS 2015 s celonárodným priemerom, vyučujúce v termíne do dostali úlohu rozanalyzovať stav vo svojich skupinách maturantov, - V tomto mesiaci sa vyučujúce CUJ podieľali na priebehu MS 2015 na našej škole, ako aj na iných stredných školách vo funkciách PŠMK a PMK, JÚN zasadnutie PK CUJ analýza MS 2015, prijaté opatrenia na zvýšenie úspešnosti žiakov štvrtého ročníka na maturitných skúškach, odsúhlasená zmena používania učebnice LASER s doplnkovým interaktívnym digitálnym obsahom, odporúčaná MŠ SR. VÝSLEDKY - ONJ okresné kolo: ktg. 2D SOŠ, 2. miesto Júlia Zekucyová, IV.B, vyučujúca: Mgr. Dupaľová - OAJ okresné kolo: ktg. 2D, SOŠ, 2. miesto, Anežka Zahuráková (II.D), vyučujúca: Mgr. Cmarová, ktg. 2A, 1.,2. ročník gymnázií, hotelových a obchodných akadémií, 9.miesto, Lila Mikčová (II.C), vyučujúca: Mgr. Stoláriková, ktg. 2B, 3.,4. ročník gymnázií, hotelových a obchodných akadémií, 9.miesto, Denis Klučerovský (III.B), vyučujúca: Mgr. Amanová. - Expert geniality show celoslovenská súťaž, súťažiacich, v oblasti: Anglický jazyk, ktg. O12 Viviána Chovanová (II.C) 10. miesto, ktg. O12 Michaela Markovičová (I.D) 23. miesto, ktg. O12 Bianka Laura Bizubová (I.A) 90. miesto, Mozgolamy-MAT, ktg. O12 Michal Štíber (II.B) 18. miesto, ktg. O34 Lukáš Dzivý (IV.D) 27. miesto, ktg. O34 Daniela Kucová (III.E) 52. miesto, Góly, body, sekundy-tsv ktg. O34 Lukáš Dzivý (IV.D) 43. miesto, Spoločnosť (DEJ) ktg. O12 Michaela Markovičová (I.D) 74. miesto, ktg. O34 Matúš Feltovič (III.D) 84. miesto, Svetobežník (OBN) ktg. O12 Filip Frič (I.C) 89. miesto, ktg. O34 Matúš Feltovič (III.D) 79. miesto. - údaje o predmetovej komisie odborných ekonomických predmetov Zloženie členov: Vedúca PK: Ing. Fertaľová Členovia PK: Ing. Džoganíková, Ing. Onderková, Ing. Sotáková, Ing. Vrabeľ, Ing. Vrabľová, Mgr. Šebejová, JUDr. Marinicová, PhD Ostatní učitelia vyučujúci OEP spolupracujú s PK OEP podľa potreby. SEPTEMBER zasadnutie PK OEP, na ktorom bolo prekonzultovanie a schválenie plánu práce PK OEP, dodatkov ku ŠkVP, tematických výchovno-vzdelávacích plánov odborných ekonomických predmetov, návrhy na riešenie v zlepšení študijných výsledkov, 15

16 analýza účinnosti návrhov nových metód a spôsobov pre zlepšenie študijných výsledkov, príprava dňa otvorených dverí a celoškolskej súťaže Nápad predáva, - zabezpečenie prípravy, dokumentácie a kontroly odbornej praxe žiakov IV.B študijného odboru škola podnikania - Ing. Fertaľová, Ing. Sotáková. OKTÓBER zorganizovanie odbornej exkurzie v RPIC Prešov, Ing. Fertaľová, Ing. Sotáková, zorganizovanie celoškolskej súťaže NÁPAD PREDÁVA : - organizačne zabezpečovali Ing. Fertaľová, Ing. Vrábeľ, Ing. Sotáková, - príprava žiakov na súťaž - Ing. Vrábeľ, Ing. Fertaľová (4 firmy), Ing. Sotáková (6 firiem), Ing. Džoganiková, - zabezpečenie hodnotných cien od sponzorov JUDr. Marinicová, PhDr., Ing. Fertaľová DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - prezentácia školy žiakom ZŠ, širokej verejnosti a médiám: - organizačne zabezpečovala PK OEP predovšetkým Ing. Sotáková a Ing. Fertaľová, - zabezpečenie prezentácie cvičných firiem v odbornej učební č Ing. Fertaľová, Ing. Sotáková, - sprevádzanie žiakov ZŠ po škole Ing. Fertaľová, Ing. Sotáková, - poskytovanie informácií pre média (rozhlas, televízia, noviny) - Ing. Fertaľová, Ing. Sotáková sa konal 12. ročník MEDZINÁRODNÉHO VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM KRAJÍN V4 V KOŠICIACH, na ktorom svoje obchodné zručnosti prezentovala CF House wishes, s.r.o. - žiaci Čížiková, Ivan, Marcinčinová, Cap a Klučerovský získali - 2.miesto v kategórií elektronická prezentácia pod vedením Ing. Fertaľovej, - výsledky zverejnené na www stránke školy - Ing. Fertaľová, - odborná exkurzia na MVCF žiakov II.B, III.B a III.C - organizačne zabezpečila Ing. Fertaľová, a pedagogický dozor: Ing. Sotáková, Ing. Vrábľová, Ing. Centeková, Ing. Vojtková. NOVEMBER školenie učiteľov (Ing. Centeková, Ing. Cvengroschová, Ing. Džoganiková, Ing. Fertaľová, Ing. Onderková, Ing. Sotáková, Mgr. Šebejová, Ing. Vrábľová) v programoch Alfa, Omega a Olymp firmou Kros organizačne zabezpečila Ing. Fertaľová, beseda žiakov IV.B s pracovníkmi spoločnosti ProSight na tému finančnej gramotnosti osobnostný rozvoj organizačne zabezpečila Ing. Sotáková, beseda žiakov II.B a II.D s Mgr. Martinom Menšikom z nadácie F.A.- Hájeka, pracovníkom spoločnosti Profesia. sk, na tému Čo robiť, aby som si po škole našiel prácu organizačne zabezpečila Ing. Sotáková, imatrikulácia prvákov príprava žiakov prvých ročníkov Ing. Sotáková a Ing. Vrabeľ, III.B spoluorganizátori Ing. Fertaľová účasť na 17. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín v Bratislave, ktorý organizoval ŠIOV, pod záštitou ministerstva školstva, na ktorom svoje podnikateľské zručnosti prezentovali CF Detičkovo, s.r.o. (žiačky III.B Lysinová, Závacká, Rákošová, Jakubiková, Majerčáková a Blašková) a Healthy life, s.r.o.(žiačky III.C Sabová, Palenčárová, Krajňáková, Ivanová, Jurečková a Mrúzová ). - príprava žiakov a organizačná príprava - Ing. Fertaľová, Ing. Sotáková. Žiaci sa zúčastnili prezentácií cvičných firiem, nadviazali kontakty a vzájomne obchodovali s ostatnými CF 16

17 (veľtrhu sa zúčastnilo 69 CF zo Slovenska aj zahraničia). CF Detičkovo získala 2.miesto za najlepší katalóg pod odborným vedením Ing. Fertaľovej - výsledky zverejnené na www stránke školy Ing. Fertaľová. DECEMBER zasadnutie PK OEP, na ktorom bolo prerokované: kontrola plnenia tematických plánov za príslušné obdobie, vyhodnotenie vyučovacích výsledkov za 1.štvrťrok 2014/2015, návrhy na riešenie v zlepšení študijných výsledkov, schválenie formy PČ OZ MS, tvorba maturitných zadaní, výmenu skúseností pri výučbe odborných predmetov, kontakt s odbornou verejnosťou, prezentácia na verejnosti - Živé sochy divadlo JZ udeľovanie cien VUC, nácvik a organizácia Ing. Sotáková, Ing. Fertaľová - výsledky zverejnené na www stránke školy Ing. Fertaľová, prednáška o živote a hlavne podnikaní Laciho Strikea- organizácia Ing. Sotáková, sa organizoval Vianočný jarmok 2014 triedni učitelia pomáhali s prípravou. JANUÁR prezentácia školy na ZŠ Šrobárová - Ing. Fertaľová a Ing. Sotáková, a ZŠ Lesnícka - Ing. Džoganíková, odborná beseda žiakov IV.D s Ing. Mgr. Annou Bačovou, finančnou manažérkou Wustenrot zorganizovala Ing. Džoganíková. FEBRUÁR - Konzultácie a hodnotenie ekonomických projektov na SOČ - Ing. Onderková, Ing. Džoganíková, Ing. Fertaľová - Hodnotitelia školského kola SOČ Ing. Fertaľová, Ing. Onderková, - Účasť v súťaží s Cvičnou bankou nadácie Slovenskej sporiteľne žiaci III.B a II.D triedy sa pod vedením Ing.Fertaľová zapojili do súťaže, ktorá prispela k zvyšovaniu ich finančnej gramotnosti, žiak Končár získal notebook a možnosť získať prostriedky pre školu, zahraničná pedagogická prax vysokoškolských študentiek z ukrajinskej inžiniersko-pedagogickej akadémie v Charkove: - príprava módnej prehliadky pre hostí - Ing. Fertaľová, Ing. Sotáková, - otvorené hodiny pre študentky - Ing. Fertaľová, Ing. Sotáková, - zorganizovanie vzorových hodín študentky - Ing. Fertaľová, Ing. Sotáková, - zorganizovanie besedy so študentkami spojenou s prezentáciou hospodárskeho a ekonomického rozvoja Ukrajiny - Ing. Fertaľová, Ing. Sotáková. MAREC beseda žiakov III.B a IV.B na tému Spoločenský zodpovedné podnikanie s p. Barborou Ruščin firma T-SYSTEMS Slovakia,s.r.o. organizačne zabezpečili Ing. Fertaľová, Ing. Džoganíková, zasadnutie PK OEP na ktorom bolo prerokované organizačné zabezpečenie odbornej praxe, kontrola, úprava a kompletizácia maturitných zadaní pre OZ MS so zameraním na ekonomické predmety, schválenie maturitných tém, kritérií hodnotenia a pomôcok PČOZ a TČOZ MS 2015, - účasť práce žiaka M. Stašíka (IV.B) na krajskom kole SOČ 2.miesto konzultantka Ing. Džoganíková, 17

18 prednáška a beseda na tému Novodobé otroctvo /trieda IV.D, s pracovníčkou GK Charity Prešov p. M. Rajňákovou/ - zorganizovala Ing. Džoganiková. APRÍL Módna línia mladých - pomoc pri organizácií - členovia PK, - Konzultácie a hodnotenie maturitných projektov na PČ OZ MS - Ing. Fertaľová, Ing. Sotáková, - Účasť práce žiaka M. Stašíka IV.B na celoslovenskom kole SOČ, prednáška a beseda na tému Riziká práce v zahraničí pre žiakov odchádzajúcich na zahraničnú prax/, s pracovníčkou GK Charity Prešov p. M. Rajňákovou/ - zorganizovala Ing. Džoganiková. MÁJ - Konzultácie a hodnotenie maturitných projektov na PČ OZ MS - Ing. Ing. Fertaľová, - Ing. Sotáková, - Účasť na PČ a TČ OZ MS na SPŠ elektrotechnickej ako predseda predmetovej maturitnej komisie - Ing. Fertaľová - Príprava PČ OZ MS kontraktačná výstava Ing. Fertaľová, Ing. Sotáková, - Vypracovanie dohôd a kontrola žiakov na odbornej praxi žiakov II.B, III.C, III.B - Ing. Fertaľová, Ing. Sotáková, prezentácia školy na verejnosti - živé sochy - žiačky prispeli k atmosfére umeleckého a duchovného festivalu Spišský Jeruzalem v Spišskej Kapitule Ing. Sotáková a Ing. Fertaľová. JÚN prezentácia školy na verejnosti - 2x módna prehliadka Dni mestá Prešov -Ing. Fertaľová, Ing. Sotáková, - príprava materiálov do propagačného stánku školy z príležitostí DMP - Ing. Fertaľová - úprava osnov odborných predmetov v ŠkVP podľa zmeny UP - členovia PK. JÚL zasadnutie PK OEP, kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov za šk.rok 2014/2015, vyhodnotenie maturitných skúšok a analýza úrovne vedomostí žiakov z OEP, vyhodnotenie plánu práce PK a návrhy na ďalší školský rok, schválenie dodatkov k ŠkVP, - Ing. Fertaľová predseda správnej rady občianskeho združenia Mladý tvorca. - údaje o predmetovej komisie predmetov cestovného ruchu Predmetová komisia predmetov zameraných na CR pracuje v priebehu školského roka 2014/2015 podľa schváleného plánu práce v zložení: Ing. Kočárová Jana, Ing. Miklušová Anna, Mgr. Ondričková Štefánia, RNDr., Ing. Mária Vavreková, Ing. Vojtková Zuzana, Bc. Jana Pistráková, zasadnutí sa zúčastňovala Ing. Šiovičová Jarmila a Ing. Cvengroschová Danka. SEPTEMBER zasadnutie PK, schválenie plánu práce PK CR, odborných podujatí, exkurzií, kurzov a súťaží pre šk.r. 2014/2015, 18

19 - Realizácia dvojtýždňovej odbornej praxe žiakov IV. C študijného odboru MRCR na vybraných a zmluvne dohodnutých prevádzkach. Prax odborne a pedagogicky zastrešovala Ing. Kočárová, - Uskutočnila sa týždenná odborná učebná prax žiakov II.C štud. odboru MRCR v zariadení Škola v prírode - Detský raj. Program a realizáciu praxe mali na starosti Ing., Mgr. Miklušová, Ing. Kočárová a Ing. Vojtková, - Bc. Pistráková a RNDr., Ing. Vavreková realizovali besedy s regionálnym zástupcom (Mgr. J. Smatanom) IUVENTy o možnosti zapojenia sa do programu KOMPRAX pre žiakov 2. a 3. ročníkov. OKTÓBER - Všetci členovia PK sa zapojili do prípravy a realizácie DOD zabezpečením prezentácií o študijných odboroch MRCR a PMCR. Do prípravy žiakov na podujatie Nápad predáva sa najaktívnejšie zapojili Ing. Vojtková a BC. Pistráková. NOVEMBER - Účasť so žiakmi na cestovateľských prezentáciách Svet očami prešovských turistov organizovaných Regionálnou Radou Klubu Slovenských Turistov a Outdoor parkom Prešov - zodpovední: Bc. Pistráková, RNDr., Ing. Vavreková, - Mgr. Ondričková zorganizovala exkurziu žiakov III.D do Hvezdárne a planetária v Prešove, - Účasť a zabezpečenie obsluhy v Múzeu Rusínskej kultúry na vernisáži výstavy obrazov a na prezentácii dokumentárneho filmu Duše Karpát zodpovedná Bc. Pistráková so žiakmi III.E, - Prezentácie Barmanského kurzu pre žiakov školy zabezpečili RNDr., Ing. Vavreková a Ing. Vojtková, - Odborná exkurzia Podzemné priestory meštianskych domov v Prešove s lektorkou PhDr. D. Petranskou a besedu s podnikateľom p. Spišiakom o podmienkach podnikania v CR pre žiakov III.D zabezpečila RNDr., Ing. Vavreková. DECEMBER zasadnutie PK, schválenie foriem a tém PČOZ MS pre štud. odbor PMCR a MRCR v šk.r. 2014/2015 a organizačného zabezpečenia odbornej praxe žiakov I.C a I.D štud.odboru MRCR, - Odborná exkurzia Vianočná Bratislava a Viedeň. Exkurzie sa zúčastnilo 40 žiakov. Exkurziu organizačne zabezpečila Mgr. Ondričková v spolupráci s Ing. Vojtkovou, - Príprava a zapojenie tried na podujatie Vianočný jarmok zapojení všetci členovia PK ako triedni učitelia, - Kultúrnospoločenské podujatie Rusínske Vianoce v Múzeu rusínskej kultúry účasť so žiakmi IV.D PMCR zabezpečila Bc. Pistráková. JANUÁR - Spolupráca pri realizácii vernisáže výstavy Línia, tvar, kompozícia v Krajskom múzeu zabezpečenie pohostenia a obsluhy Bc. Pistráková a Ing. Miklušová, - Prezentácia školy na ZŠ členmi PK, - Príprava propagačných a informačných materiálov pre barmanský a baristický kurz zabezpečila Ing. Cvengroschová, - Realizácia prezentácie a besedy s cestovateľom p. Pribulom o Peru, Bolívii a Čile pre žiakov iv.c, II.C a III.D - RNDr., Ing. Vavreková, Ing. Vojtková. 19

20 FEBRUÁR zasadnutie PK, spracovanie organizačného zabezpečenia PČOZ MS, rozpracovanie tém, - Medzinárodná súťaž Sweet Cup miesto/ strieborné pásmo v kategórii darčekové balenie obsadila žiačka Nikola Karlíková z III.E pod vedením Bc. Pistrákovej a Ing. Kohútovej s kompozíciou XXI. Storočie, - Zapojenie žiakov do Školského kola SOČ a postup 3 prác do Krajského kola pod vedením: Ing. Kočárová, Ing. Vojtková, - Realizácia barmanského kurzu pod vedením licencovaného barmana SBA (Slovenskej barmanskej asociácie) 12 žiakov- RNDr., Ing. Vavreková, Ing. Kočárová, - Realizácia baristického kurzu pod vedením baristu p. Křížka zabezpečila Bc. Pistráková. MAREC - Príprava a realizácia exkurzie do Kolonického sedla pre žiakov III.D a II.D v rámci prípravy na súťažné podujatie Vitajte v našom regióne zabezpečili Mgr. Ondričková a Ing. Kočárová, - Účasť na odbornom podujatí Košice Tour 2015 so žiakmi II.C a II.D Ing. Miklušová, Ing. Vojtková. APRÍL - Krajské kolo SOČ 3.miesto žiačok: Bakaľarová, Krafčíková a Piskurová s prácou o Cypre pod vedením Ing. Vojtkovej, - Vitajte v našom regióne v celoštátnom kole získali žiaci III.D pod vedením Mgr. Ondričkovej 1. miesto študentskej poroty v kategórii Najlepší prezentačný tím a 3. miesto odbornej poroty v kategórii Najlepší prezentačný tím. MÁJ - PČOZ MS žiakov IV.D Deň v Slovenskom národnom múzeu Múzeum rusínskej kultúry v Prešove netradične pod vedením Bc. Bc. Pistrákovej, Mgr. Ondričkovej, - PČOZ MS žiakov IV.C obhajoba projektov, pod vedením Ing. Kočárovej a RNDr., Ing. Vavrekovej, - PČOZ MS žiakov IV.B Prezentácia regiónu Šariš pod vedením Ing. Mgr. Miklušovej a Ing. Vojtkovej, - Večer pod hviezdnou oblohou podujatie so žiakmi III.D v Hvezdárni a planetáriu zabezpečovali Mgr. Ondričkovej a Ing. Kočárovej. Mgr. Ondričková pripravila scénar, nacvičila predstavenie, inštalovala so žiakmi III.D a iných tried výstavu, zabezpečila videonahrávku o podujatí, - Realizácia TČOZ MS v triedach IV.B, C štud.odboru MRCR a IV. D štud.odboru PMCR. JÚN zasadnutie PK - vyhodnotenie MS v štud. odboroch PMCR a MRC, vyhodnotenie zapojenosti a výsledkov žiakov v odborných mimoškolských aktivitách, - Realizácia zahraničnej odbornej praxe v Taliansku, Bulharsku a Poľsku 40 žiakov, so sprevádzajúcimi učiteľmi: Mgr. Ondričkovou, Mgr. Stolárikovou, Bc. Pistrákovou, Ing. Vojtkovou a Ing. Kočárovou, RNDr., Ing. Vavrekovou, - Príprava video nahrávky o Hanušovciach, spracovanie metodických listov a sprievodného slova pre učiteľov: Ing. Vojtkova, RNDr.Ing. Vavreková v spolupráci s Mgr. Stolárikovou v rámci projektu Digitalizácia školstva, - Realizácia týždennej odbornej učebnej praxe I.C a I.D PhDr. Mladá, Vojtková a Ing. Kočárová, RNDr., Ing. Vavreková. 20

21 - údaje o predmetovej komisii odborných predmetov so zameraním na odevníctvo Zloženie členov: Vedúca PK: Mgr. Štefánia Ondričková Členovia PK: Ing. Marta Drabová Ing. Alena Kohútová Ing. Miroslav Vrabeľ SEPTEMBER zasadnutie PK OP program podľa plánu práce, odsúhlasenie ŠkVP 3158 M Imidž, kreativita a poradenstvo, schválenie výchovnovzdelávacích tematických plánov, materiálno - technické zabezpečenie vyučovania odborných predmetov, zabezpečenie odborných seminárov pre žiakov III. ročníka STM z oblasti vizážistky, nechtového dizajnu a vlasového stylingu, zodp. Mgr. Štefánia Ondričková, - korekcia ŠkVP 3158 M Imidž, kreativita a poradenstvo, Ing. Miroslav Vrabeľ, - spracovanie dodatkov k ŠkVP pre školský rok 2014/2015. OKTÓBER - aktualizácia webovej stránky školy priebežne počas školského roka 2014/2015 zodpovedný Ing. Miroslav Vrábeľ, - spracovanie propagačných materiálov pre SOŠ podnikania aj VOŠ priebežne počas školského roka Ing. Miroslav Vrabeľ, - celoškolská súťaž: Nápad predáva Ing. Alena Kohútová príprava 3 tímov, Ing. Marta Drabová príprava 1 tímu, Ing. Miroslav Vrabeľ spolupráca pri organizačnom zabezpečení celoškolskej súťaže, - príprava a prezentácia na Deň otvorených dverí, aktívny prístup odborných učiteľov pri príprave celoškolskej prezentácie: Ing. Marta Drabová, Ing. Miroslav Vrábeľ, Ing. Mária Terpáková, Ing. Alena Kohútová, Bc. Marta Voľanská, Mgr. Štefánia Ondričková. NOVEMBER - spracovanie propagačných materiálov do tlačových médií / Korzár, Prešovské echo, Prešovské noviny, Prešovsko, Prešovský večerník/ priebežne počas školského roka Ing. Miroslav Vrabeľ, - spolupráca pri príprave Imatrikulácie Ing. Alena Kohútová, Ing. Miroslav Vrabeľ, - príprava podkladov pre IES a prezentácia pre žiakov IV. ročníkov zodp. Ing. Miroslav Vrabeľ. DECEMBER zasadnutie PK OP podľa plánu práce, realizácia a vyhodnotenie projektových cvičení, rozdelenie úloh, príprava podkladov pre PČ OZ MS a TČ OZ MS, - spolupráca pri zabezpečení celoškolskej aktivity Vianočný jarmok Ing. Alena Kohútová, Ing. Miroslav Vrabeľ, Ing. Marta Drábová, - prezentácia a propagácia SOŠ podnikania na ZŠ Ing. Miroslav Vrabeľ, Ing. M. Drábová. JANUÁR zasadnutie PK OP, vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov za 1.polrok, korekcia tém pre PČ OZ MS a TČ OZ MS, príprava žiakov pre celoškolské aktivity SOČ,TOP vizážistka a MLM 21

22 FEBRUÁR zasadnutie PK OP, príprava dokumentácie a pomôcok pre PČ OZ MS a TČ OZ MS, príprava kolekcií na MLM 2014, návrh na doplnok ku ŠkVP 3158 M Imidž, kreativita a poradenstvo, koordinátor Mgr. Štefánia Ondričková, vzájomné hospitácie a vzorové hodiny podľa plánu PK, - príprava materiálov pre akreditačný dotazník IES, certifikáty žiakov školy IES, koordinátor Ing. Miroslav Vrabeľ, - príprava na súťaž SWEET CUP koordinátor Ing. Alena Kohútová, žiačka III.E Karolína Chovancová získala 2. miesto v kategórií: Aranžovanie darčekov - koordinátorka súťaže Mgr. Štefánia Ondričková v spolupráci s Ing.Martou Drabovou, pripravili celoškolská súťaž TOP VIZAŽISTKA ŠKOLY, MAREC - organizačné zabezpečenie Dňa narcisov, koordinátorka humánnej aktivity Mgr. Štefánia Ondričková, finančný príspevok vo výške 207,04 - bol odoslaný na účet Ligy proti rakovine, APRÍL - MLM 2015, spolupráca pri organizačnom zabezpečení celoslovenskej súťaže Mgr. Štefánia Ondričková, Ing. Miroslav Vrábeľ komplexne spracoval propagačný materiál pre MLM, podieľal sa na materiálno technickom zabezpečení celoslovenskej súťaže, - MLM 2015, celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou, žiačka Karmen Bujňáková z III.E, získala 3. miesto v kategórii Módne doplnky s názvom kolekcie Nesiem si svoj sen, koordinátorka Ing. Alena Kohútová, MÁJ - spolupráca pri charitatívnej zbierke a humánnej pomoci Ukrajine:Ing. Alena Kohútová, - zabezpečenie podkladov pre PČ OZ MS a TČ OZ MS v študijnou odbore styling a marketing, JÚN zasadnutie PK OP, vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov za 2.polrok, vzájomné hospitácie a ich prínos, vyhodnotenie projektových cvičení, vyhodnotenie odborných exkurzií, príprava plánu práce na školský rok 2015/2016, - odovzdanie doplnkov k ŠkVP 3158 M Imidž, kreativita a poradenstvo, garant študijného odboru Mgr. Štefánia Ondričková, - spracovanie návrhu a odovzdanie certifikátov pre žiakov III. E ročníka styling a marketing o absolvovaní seminárov z oblasti vizážistky, nechtového dizajnu a vlasového stylingu zabezpečila Mgr. Štefánia Ondričková, - príprava a organizačné zabezpečenie celoškolskej slávnostnej akadémie Ing. Miroslav Vrabeľ, - šitie rôznych druhov odevov a prestieradiel pre školské účely: Ing. Miroslav Vrabeľ, - údaje o predmetovej komisií umeleckých predmetov Zloženie členov: Predseda PK: PaedDr. Mgr. Anna Simková Členovia PK: Mgr. Rastislav Mravec, Mgr. Martina Leláková a Mgr. art. P. Jakubík ArtD., Ing. arch. Silvia Šillová, Ing. arch. Alžbeta 22

23 Nováková, Mgr. art. Jana Betková, Ing. Marta Drabová, Ing. Miroslav Vrabeľ. Ostatní odborní učitelia spolupracujúci s PK UMP podľa potreby. SEPTEMBER zasadnutie PK UMP, prekonzultoval a schválil sa plán práce PK UMP, dodatky ku ŠkVP a tematických výchovno-vzdelávacích plánov práce odborných umeleckých predmetov, - vykonala sa analýza účinnosti návrhov nových metód a spôsobov pre zlepšenie študijných výsledkov, merateľnosť účinnosti nových postupov a metód vo vyučovaní umeleckých predmetov, - PaedDr. Mgr. A. Simková - finálne spracovala dokumentáciu pripravovaného nového umeleckého odboru Nástenná maľba v architektúre, v spolupráci so SOŠ s vyučujúcim jazykom maďarským v Kolárove. Jeho ďalšie posúdenie na MŠVVaŠ SR v Bratislave a zaradenie na experimentálne overovanie od školského roka 2015/2016, - Mgr. M. Leláková, PaedDr. Mgr. A. Simková, Mgr. R. Mravec zrealizovali výzdobu infopanelov na 2. poschodí. OKTÓBER - Mgr. M. Leláková, PaedDr. Mgr. A. Simková, Mgr. R. Mravec inštalovali nové výtvarné práce v priestoroch ateliérov a dizajnérskych dielní na 5. poschodí, - PK UMP sa zúčastnila prípravy a realizácie výtvarných prác na DOD a s ním spojený TOD, na inštalácií výtvarných prác v ateliéroch I., II. a dizajnérskych miestností, realizovala kresbu a maľbu pod vedením Mgr. R. Mravca s výberom žiakov z umeleckých odborov pred budovou školy. - členovia PK UMP spolu so žiakmi sa zúčastnili príprav a realizácie súťaže Nápad predáva: - Mgr. M. Leláková so žiačkami IV. A triedy S. Chrobákovou, V. Mikulovou - filmové štúdio Masque del art a spolu s PaedDr. Mgr. A. Simkovou so žiačkami III. A triedy K. Gregovou, A. Kmecovou a P. Sabolovou dizajnérske štúdio Body - art. Mgr. R. Mravec so žiačkami II. A triedy Kadernícky salón. - Mgr. M. Leláková viedla odborné konzultácie k SOČ-ke, spolu so žiačkou IV. A triedy Veronikou Mikulovou a spolupracovala s Ing. I. Džoganíkovou a žiačkami IV. D triedy v rámci súťaže Nápad predáva Indická reštaurácia, Cafe land, - PaedDr. Mgr. A. Simková a Mgr.art. R. Mravec - prípravili a zrealizovali medzinárodný maliarsky plenér II. A triedy umeleckých študijných odborov dizajn interiéru a odevný dizajn v Červenom Kláštore. Medzinárodný maliarsky plenér sa realizoval v spolupráci s partnerskou SUPŠ v Ústí nad Orlicí. NOVEMBER - PaedDr. Mgr. A. Simková pripravila prezentačný materiál o umeleckých odboroch pre obhajobu nového umeleckého študijného odboru M nástenná maľba v architektúre. - PaedDr. Mgr. A. Simková v spolupráci s Ing. arch. S. Šillovou vypracovali nákresy pre vybavenie odborných dizajnérskych pracovným vybavením (mobiliárom) učební, zrealizoval sa nákup pracovného náradia a materiálu, - Mgr. M. Leláková spolu so žiačkami IV.A triedy: S. Chrobákovou, R. Semančíkovou, V. Mikulovou, M. Zimmermannovou a Z. Šalamonovou vyhotovili výstavné stánky pre cvičné firmy na celoslovenská súťaž BIO potraviny (Ing. M. Sotáková), a Detičkovo (Ing. A. Fertaľová), zrealizovali makety na výjazdové prezentácie školy (Ing.B.Popík ), 23

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

AKČNÍ PLÁN 2014 2020

AKČNÍ PLÁN 2014 2020 AKČNÍ PLÁN 2014 2020 Lidské zdroje bohatství Bílých Karpat Dohoda platforem pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského kraje a Trenčínského samosprávného kraje 30. června 2014 Úvod Projekt Lidské zdroje bohatství

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI Sborník vybraných příspěvků z česko-slovenského

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

DOBRÉ DŘEVO. Magazín pro certifikaci FSC číslo 14, jaro 2007 OBSAH. Certifikace v České republice a na Slovensku

DOBRÉ DŘEVO. Magazín pro certifikaci FSC číslo 14, jaro 2007 OBSAH. Certifikace v České republice a na Slovensku DOBRÉ DŘEVO Magazín pro certifikaci FSC číslo 14, jaro 2007 OBSAH Lesy hlavního města Prahy získaly prestižní certifikát FSC..... 1 Dotace na FSC v Praze........... 2 FSC seminár pre záujmové skupiny...............

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ OBLOHA NA DLANI. Nabídka vzdělávacích programů LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ

LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ OBLOHA NA DLANI. Nabídka vzdělávacích programů LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ Projekt Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 OBLOHA NA DLANI LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ Nabídka vzdělávacích programů EURÓPSKA ÚNIA

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

OBSAH: 1. Partneři projektu. 2. Informace o projektu. 3. Aktivity projektu. 4. Vyhodnocení cílů projektu

OBSAH: 1. Partneři projektu. 2. Informace o projektu. 3. Aktivity projektu. 4. Vyhodnocení cílů projektu a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012 Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS Únor 2012 Agenda 1. Úvod 2. Pojmy a klíčové principy 3. Vazby PM/PgM/PfM na strategii 4. Úroveň zralosti organizace v oblasti PM

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 1 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2014/2015 - školní a okresní kola Obsah : Přehled jednotlivých

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Á Ž É Š Í É Ě É Ě Ť Í š Ť Ť š Ť Ť š š š ň š Ť Ť Ó Í Ť š Í Ť ň š Ť Í Ť Ť Í Ž Ý š š ň š š ň ú Ť ň š š Ů Ť š Ť ň ň Ť Ť š Ů ď Ť Ě Ť Í š Ť Ť Ť Ť Ť Ť š ň Ť Ť Ť ť Ť Ů Ť Ť Ť ť ť š š Í Ť Í ď Í Í šš Ž š Ť ť Í Í

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta:beata GASPAROVA Kontaktní e-mail: btgasparova@gmail.com Země, město pobytu: Taiwan, Taipei Datum začátku pobytu: 07.02.2014

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 www.spss-mel.cz Obor studijní obor: 36-47-M/01 Stavebnictví zaměření: Pozemní stavitelství Stavitelství a architektonická tvorba Kontakty na

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Přehled pomaturitního vzdělávání

Přehled pomaturitního vzdělávání Přehled pomaturitního vzdělávání Pomaturitní vzdělávání Univerzita Vysoká škola Veřejná zřizovatelem je stát. Soukromá zřizovatelem je soukromá fyzická osoba nebo právnická osoba. Státní správu zajišťuje

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA

HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA LEDEN ČERVEN 2010 navíc i červenec a srpen Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 Základní údaje Termín konání 6. 7. 12. 2013 Místo konání Výstaviště Černá louka Ostrava pavilon NA3, NA2, A1, venkovní plocha

Více