JANUÁR 2015 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 1 CENA 0,40. Odbor Klubu slovenských turistov Vyhne vás pozýva na. turistické akcie v roku 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANUÁR 2015 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 1 CENA 0,40. Odbor Klubu slovenských turistov Vyhne vás pozýva na. turistické akcie v roku 2015"

Transkript

1 Haló Vyhne ISSN JANUÁR 2015 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 1 CENA 0,40 Máme nových poslancov str. 2 Rozhodnime o rodine str. 3 Prišla pani Meluzína str. 5 Kluby informujú str Spoločne na Zlatom vrchu Foto: Silvia Halvoníková Odbor Klubu slovenských turistov Vyhne vás pozýva na turistické akcie v roku 2015 Turisti z nášho vyhnianskeho klubu zavŕšili starý rok dvomi peknými, už tradičnými turistickými akciami - štefanskou prechádzkou po trase Vyhne - Chrústov - Repište - hrad Marcus - Ostružla - Remanancie - Vyhne a novoročnou prechádzkou z osady Banky cez Zlatý vrch a Repište do Vyhní. Dobré zvyky boli i tentokrát zachované a všetkých turistov čakalo na oboch akciách na Repišti skvelé občerstvenie. Počasie bolo veľmi kamarátske, doprialo všetkým pekné výhľady nielen do nášho regiónu, ale aj za jeho hranice. Čo plánujú turisti na rok 2015 sa môžu aspoň trochu zvedaví občania dozvedieť z prvej ruky, a to na blížiacej sa výročnej schôdzi klubu, ktorá sa uskutoční o 17:00 hodine v penzióne Michaela. Okrem spomínania na uplynulý úspešný rok budú turisti plánovať aj akcie na tento rok. Predstavitelia klubu pozývajú všetkých, ktorí prejavia záujem o informácie z diania v klube a chceli by sa prípadne zapojiť do jeho aktivít a zdieľať spoločné chvíle v prírode a v spoločnosti turistov. Plán akcií na rok 2015 nájdete na strane 10. Ing. Miloš Ziman

2 strana 2 január 2015 Haló Vyhne Čo nám schválili noví obecní poslanci? Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Vyhne dňa boli prerokované a schválené nasledovné uznesenia: 75/2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vyhniach berie na vedomie výsledky voľby starostu, volieb do obecného zastupiteľstva a vystúpenie novozvoleného starostu a konštatuje, že novozvolený starosta obce Vladimír Bevelaqua zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce a zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Jozef Halaj, Ján Kriváň, Igor Luptovský, Ľuboš Procner, Bc. Maroš Vanko, Jozef Oslanec, Ing. Miloš Ziman a Ing. Jaroslav Zliechovec zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 76/2014 Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Igora Luptovského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa -12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 77/2014 Obecné zastupiteľstvo zriaďuje obecnú radu a volí za členov obecnej rady Ing. Jaroslava Zliechovca a Igora Luptovského. 78/2014 Obecné zastupiteľstvo: A) zriaďuje: 1. Komisiu požiarnej ochrany a športu 2. Komisiu verejného poriadku 3. Komisiu finančnú a správy obecného majetku 4. Komisiu sociálnej starostlivosti 5. Komisiu pre ochranu verejného záujmu 6. Komisiu výstavby a životného prostredia 7. Komisiu pre kultúru a cestovný ruch B) určuje náplň práce komisií: 1. Predseda komisie zvolá komisiu podľa potreby, minimálne však 4x do roka. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 2. Vedie dochádzku členov komisie a raz za štvrť roka vyhodnocuje aktivitu členov komisie. 3. Komisie sa zaujímajú o problémy občanov v teréne, riešia ich požiadavky a z prerokovania spisujú zápisnice. 4. Komisie prostredníctvom svojich predsedov navrhujú uznesenia pre rokovanie obecného zastupiteľstva. 5. Predseda komisie a členovia komisie sa zúčastňujú a podieľajú na organizácii kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou. 6. Predseda komisie je povinný zverejňovať prácu svojej komisie na webovej stránke obce Vyhne. C) volí za predsedov jednotlivých komisií nasledovných poslancov obecného zastupiteľstva: 1. Komisia požiarnej ochrany a športu: Jozef Oslanec 2. Komisia verejného poriadku: Ján Kriváň 3. Komisia finančná a správy obecného majetku: Ing. Jaroslav Zliechovec 4. Komisia sociálnej starostlivosti: neurčený 5. Komisia pre ochranu verejného záujmu: Igor Luptovský 6. Komisia výstavby a životného prostredia: Ing. Miloš Ziman 7. Komisia pre kultúru a cestovný ruch: Ľuboš Procner D) volí za členov Komisie pre ochranu verejného záujmu, v súlade s čl. 7 ods. 5 písm. a) Zákona č. 357/2004 Z.z., nasledovných poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vyhniach: Igor Luptovský (EDS) Ing. Miloš Ziman (SDKÚ DS) Ján Kriváň ( Smer Sociálna demokracia ) Bc. Maroš Vanko (nezávislý) E) poveruje predsedov jednotlivých komisií vypracovaním návrhov náplne práce komisie v termíne do F) poveruje predsedov jednotlivých komisií vypracovaním návrhov na ich personálne zloženie. Obecné zastupiteľstvo vo Vyhniach konštatuje, že navrhnuté uznesenie č. 79/2014 o určení platu starostu obce Vyhne nebolo prijaté. Spracoval: Ing. Július Štefanka Vážení rodičia budúcich prvákov, dňa 5. februára 2015 o hod.sa uskutoční v budove Základnej školy vo Vyhniach zápis detí do 1. ročníka ZŠ. Podľa Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje: a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. Na zápise je preto potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. Ing. Mária Chajmovská, riaditeľka ZŠ tel.: 045/ , mobil:

3 Haló Vyhne január 2015 strana 3 7. februára 2015 sa na Obecnom úrade vo Vyhniach uskutoční REFERENDUM Pozostávať bude z troch otázok - či ľudia súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy; či súhlasia, aby si homosexuálne zväzky nemohli nárokovať adopcie detí a či súhlasia, aby rodičia mohli rozhodovať o spôsobe školskej výchovy a vzdelávania v oblasti sexuálnej výchovy a eutanázie. Svoju vôľu môžete prísť vyjadriť v čase od 7:00 h do 22:00 h. Tel. č. do CVČ: 045/ Divadlo Erb v Banskej Štiavnici vás pozýva na romantickú komédiu SI AKO ŠÁLKA DOBREJ KÁVY so skvelým hereckým obsadením: Zitou FURKOVOU a Františkom KOVÁROM Kedy: 23. januára 2015 o 19:00 hod. Vstupné: 38

4 strana 4 január 2015 Haló Vyhne Očami naších najmenších Zo života našej škôlky

5 Haló Vyhne január 2015 strana 5 Školské vianočné trhy V čase štvrtého adventného týždňa, v utorok 16. decembra 2014 nastal nevšedný ruch v našej škole. Počas prestávok a voľných hodín sa krájala cibuľa, chystala klobása, cedila kapusta, dusili hríby a šúpali pomaranče... Poďte si vybrať! Pani učiteľky spolu so žiakmi základnej školy pripravili navzájom predvianočné stretnutie, aby sa vianočné reklamné slová nestali iba frázou, ale realitou. V období koncoročných naháňačiek, keď sa, paradoxne, viac skloňujú slová láska, obetavosť, súdržnosť a priateľstvo a všetci pripravujú prekvapenia pre svojich blízkych, sme sa aj my všetci poobede zastavili a stretli. Všade sa ozývala vianočná hudba, voňal punč a kapustnica, deti spievali Nekúpite si? koledy a vinšovali vinše. Predviedli svoje majstrovstvo remeselnej zručnosti a obdarovali nielen pedagógov, ale aj svojich blízkych, ktorí sa pri nás zastavili a ochutnali z našich dobrôt... Všetci sme si po vydarenom večierku preniesli skutočné kúzlo Vianoc do svojich domovov... Mgr. Miriam Iglárová Mňam, tá kapustnica bude dobrá! Mnohí rodičia budúcich prváčikov sa zaujímajú o požiadavky, kladené na ich dieťa pri zápise i nástupe do školy. Hoci nároky sa na každej základnej škole môžu mierne líšiť, zhodujú sa v nasledovných bodoch: BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ samostatne sa obliecť a obuť; pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky; samostatne sa najesť a obslúžiť na WC; správne vyslovovať všetky hlásky; vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách; kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené; nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi; vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary; poznať základné farby; spočítať predmety do,,päť ; rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu; naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku; vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach; orientovať sa v priestore (vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo) Mgr. Edita Kabinová Konečne prišla pani Meluzína a deti zo školského klubu našej školy sa mohli dostatočne vyšantiť na snehu a vytvoriť z neho kamaráta- snehuliaka. Čo poviete, vydaril sa im?

6 strana 6 HOSTINCE VO VYHNIACH Hostinec U Farbakovej, alebo U Jokla január 2015 Haló Vyhne Hostinec U Farbakovej stál kedysi oproti dnešnému hostincu Pod lipou. V dávnej minulosti ho vlastnil Žid Kirschner. O tom svedčí aj spomienka Františka Hudeca (*1902): Robotníci Kachelmannovej továrne vo Vyhniach sa veselo zabávali dňa 29. júna 1914 so svojimi rodinnými príslušníkmi v záhrade krčmára Kirschnera, keď o 10 hod. večer prišla zvesť cestou žandárskej služby v kúpeľoch, že ďalšia zábava sa zakazuje, lebo v Sarajeve bol spáchaný atentát na následníka rakúskeho trónu Franca Ferdinanda Habsburského a jeho manželku Žofiu, pri čom boli obaja zabití. Kirschnera spomína aj Ján Žabenský (*1890): Z vojny som prišiel domov 2. novembra 1918 a rabovka bola aj vo Vyhniach. Otvorili bývalému krčmárovi Kiršnerovi pivnicu, narazili veľký sud vína a nosili stade vo vedrách víno, aj tam pili a sud mu nechali otvorený, že tieklo víno až na hradskú. Neskôr prevzala hostinec vdova Katarína Farbaková a pri výčape robil jej švagor Anton Jokl, ktorý ho neskoršie aj viedol a za čas sa mu hovorilo U Jokla. Vdova Farbaková mala tri dcéry. Najstaršia Pavlína (*1910) sa vydala do Kremnice za Hantšoka. Marcelína Linka (*1912) sa vydala za českého Nemca Šmolku. V roku 1939 musel odísť do Čiech a v roku 1945 pred príchodom fronty odišiel z Čiech aj s rodinou do Nemecka, kde ostali natrvalo. Najmladšia Mária (*1914) sa vydala za dielovedúceho Čecha Počtu, ktorého po SNP umučilo gestapo. Počta so Šmolkom prišli po oživení strojárne českou firmou ako vybraní odborníci zapracovať zamestnancov do zmodernizovanej výroby. V roku 1934 zdedili hostinec - dom č manželia Jozef a Pavlína Hantšokovci. Hostinským zostal Anton Jokl. Ten oznámil, že dňa 2. októbra 1944 o 9. hodine partizáni odcudzili z hostinca 39 l liehoviny, čím utrpel škodu 5270 Ks 2. (pokračovanie v budúcom čísle) M. Pavúk Hostinec U Farbakovej okolo roku 1940 Fotografiu venovala Mária Počtová-Farbaková V záhrade krčmy Farbakovej. Stoja zľava Ján Šalkovský, krčmár Anton Jokl, Jozef Čavoj, Ján Murančík st., Ladislav Höoes, sedia Katarína Farbaková a jej sestra Mária Joklová Fotografiu venoval Tibor Čavoj 1 Popisné číslo domu v roku ŠOA v Žiari nad Hronom so sídlom v Kremnici - Obvodný notársky úrad vo Vyhniach, Fašiangy okolo roku 1950 v krčme U Jokla. Fotografiu venoval Tibor Čavoj

7 Haló Vyhne január 2015 strana 7 Železiarstvo vo Vyhniach (Pôvodný text Jozefa Karola Ciglana, pôvodne uverejnený v pamätnej publikácii vydanej v roku 1969 pri príležitosti veľkolepých osláv 150. výročia založenia strojárskej fabriky. Už vtedy, po vpáde spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa v auguste 1968 sa konalo obdobie socialistickej normalizácie a text v pamätnici tomu zodpovedá). Chceme v krátkosti informovať o histórii vzniku obce Vyhne a živote jej obyvateľstva od najstarších čias, o histórii závodu a jeho 150. ročnej strojárskej tradícii. Osídlenie Vyhní je tak staré, ako staré je baníctvo banskoštiavnicko-kremnickej oblasti. Ako bol tvrdý kremeň, ktorý z útrob zeme pre získanie drahých kovov dobývali najstarší osadníci Vyhní, práve tak tvrdý bol i ich život v baniach, hutách, hámroch, kováčskych vyhniach a v okolitých lesoch. Chudobné chatrče pre mnohodetných, úmorná robota, namiesto zárobku almužna, podvýživa, choroby a predčasné umieranie, to bol údel robotníckych rodín. Vykorisťovanie, neľudské zaobchádzanie a neznesiteľný život robotníkov vyvolával odpor proti majiteľom baní, hút, stúp a hámrov a viedol k prvým baníckym vzburám už v najstarších časoch. Pracujúci človek však veril, že raz zvíťazí spravodlivosť, že raz musí nastať spokojný slobodný život. Začiatok výroby ocele v starých hámroch postavených na mieste terajšieho závodu je úzko zviazaný so vznikom baníctva v okolí Banskej Štiavnice. Bezpečne môžeme predpokladať, že siahal ďaleko pred rok Ak sa v úvodnej časti tohto historického prierezu hovorí, že Vyhne vznikli v 13. storočí a už v r je spomínaný ich staronemecký názov ISENPACH a neskoršie EISENBACH - Železný potok, potom i o počiatok hámorskej výroby môžeme predpokladať niekedy v 13. až 14. storočí. Miestny výskyt železnej rudy - magnetovca a veľké okolité lesy umožnili v kováčskych vyhniach spracovávať železnú rudu priamou redukciou. Zbytky uhliarskych miest na rôznych miestach blízkeho i širokého okolia i s kúskami dreveného uhlia na upravených rovinkách vo svahoch lesov sú toho i dnes pravdivými svedkami. Magnetovec, ktorého nálezisko je neďaleko od terajšieho závodu, ťažil sa povrchovým spôsobom. Jeho žily na mnohých miestach v lokalite Čubernovo vychádzajú na povrch. Miesta po povrchovej ťažbe možno rozoznať s istotou ešte i dnes po stáročiach. Za panovania kráľa Vladislava II., prevažne zásluhou vzdelaného a bohatého banskoštiavnického mestského notára Baltazára Stecka, boli osady Vyhne a Bzenica, s ohľadom na veľké ťažkosti a výdavky mesta, spojené s obstarávaním potrebného dreva pre baníctvo, pripojené v r k Banskej Štiavnici. Vlastníctvo týchto osád získalo mesto oficiálne až v r S históriou baníctva v B. Štiavnici a v okolí v rokoch do 1650 sa zaoberal ministerský radca Péch Antal. Podľa neho v r sa už pracovalo i v starých hámroch vo Vyhniach. Hámorskí majstri pochádzali z robotníckych vrstiev, mali k práci predpoklady a zdravý zmysel, boli šikovní a usilovní. V roku 1522 Rössel Lörinc (Laurinc) vybudoval hutu, ktorá mala päť pecí. Sám predpokladal, že pôvodný hámor, ktorý prestavoval, bol postavený v najstarších časoch v blízkosti výskytu železnej rudy. Podľa všetkého hutu dal len prestaviť a zväčšiť. V roku 1530 za majiteľky Ungerovej pracovalo vo Vyhniach v hámre - huti 76 ľudí. V tomto období v okolí Banskej Štiavnice pracovalo v baníctve okolo 4000 ľudí. Po vystriedaní sa Príhody z fabriky rôznych majiteľov vyhnianskych hámrov stáva sa ich majiteľom ( ) mesto Banská Štiavnica. V roku 1600 hámor vyhorel. Požiar vznikol od nedostatočne prepáleného dreveného uhlia. Dodávateľa uhlia brali na zodpovednosť, no neskoršie tento prečin bol mu odpustený. Rozvoj baníctva v týchto rokoch bol na vysokej úrovni. Počet baní sa zvyšoval. Hovorilo sa, že baňa od bane bola vzdialená na dostrel pušky. Samotná dolina Vyhní, hlavne jej druhá polovica, bližšia k Banskej Štiavnici, je prederavená množstvom baní a už podľa ich vzhľadu možno predpokladať doby ich rozkvetu. Ťažba v týchto baniach bola zameraná na striebro a sčasti i zlato; vedľajšími kovmi bolo olovo, meď a zinok a antimón. A práve vďaka miestnemu výskytu železnej rudy, z ktorej sa od najstarších čias vyrábala oceľ, bolo možné v hámroch vyrábať nástroje potrebné k ťažbe a spracovaniu drahých kovov. Banské nástroje bola jedna oblasť výroby. Oceľ mala však veľký význam i pre rozvoj poľnohospodárskej výroby. Kovanie na vozy, výroba pluhov a ďalších výrobkov, to bola jej druhá oblasť, ktorá využívala železnú rudu, ťaženú a spracovávanú vo Vyhniach. V roku 1603 dostáva hámre do prenájmu od mesta nový majiteľ Reutter Ulrich. Tento sa však musel pri prenájme zaviazať, že bude ročne vyrábať 600 centov železa a len s výrobou nad toto množstvo si môže voľne naložiť - odpredať (l cent = 49,1 kg). Reutter Ulrich za účelom výroby dreveného uhlia dostal do užívania i jednu čiastku lesa, avšak banský richtár nemal o tomto vedomosti a dal ho pre potrebu baní vyrúbať. Ulrich žiadal teda o povolenie vyrúbať les pri hámri, nakoľko dovoz z lesov feudálov z pravej strany Hrona bol zakázaný. Toto mu nebolo dovolené. Z tohto dôvodu chcel vystaviť nové hámre i v Banskej Štiavnici, tiež jednu pec a hámor niekde v okolí Žarnovice, teda v záujmovej oblasti Dóczyovcov, aby tak mohol získať drevené uhlie z ich lesov. Možno predpokladať, že z tejto pece a hámra bol by dodával železo (oceľ) i pre feudálov Dóczyovcov. Reutter Ulrich bol podnikavý a v snahe dosiahnuť čo najväčší zisk, priviedol si z Dobšinej majstra, ktorý mu postavil takú pec, že z nej vytavil o polovicu viac železa ako predtým v používaných peciach. Zdá sa, že nedostatok dreva prinútil ho zhospodárniť a zmodernizovať výrobu. Začiatok fabrickej výroby V roku 1633 sa spomína už ďalší majiteľ hámra vo Vyhniach. Bol ním Konrád Lorberger, ktorý v tomto roku začal stavať zlievareň a po jej vystavení taviť železo z vlastnej bane v Rudnom, v spomínanej lokalite Čubernovo. Ako ďalší majiteľ hámrov sa spomína od komorský gróf z Banskej Štiavnice menom Ján Sockh. Po vymenovaní týchto niekoľkých majiteľov starých hámrov nasleduje storočné informačné vákuum, pretože sa zatiaľ nepodarilo získať ďalšie údaje o osude vyhnianskych hút a hámrov. Až v roku 1747 sa znovu objavuje zmienka, že v tomto roku časť obce aj s hámrami a hutou vyhorela. Na fotografii mapy okolia Banskej Štiavnice a Kremnice podľa drevorytu z roku 1760 sú zaznačené i Vyhne pod starým názvom Eisenbach. Posledným z majiteľov vyhnianskych hámrov a hút je Trenčiansky, ktorým sa uzatvára etapa remeselnej manufaktúrnej výroby a nastupuje obdobie rozvíjajúcej sa fabrickej výroby, čiže kachelmannovská éra. -pm-

8 strana 8 január 2015 Haló Vyhne V chladných zimných dňoch, keď vonkajšia teplota klesá pod nulu, nás určite zohreje netradičná polievka z bažanta s vínom Potrebujeme: 1 bažant, 40 g masti, 1,5 l vody, 40 g mrkvy, 40 g póru, 20 g zeleru, 40 g cibule, soľ, niekoľko zrniek čierneho korenia, 2 zrnká borievky, 1 bobkový list, štipka tymianu, 50 g šapiňónov, zelený petržlen, 0,1 l červeného vína Postup: Očisteného bažanta pokrájame a opražíme na masti. Zalejeme horúcou vodou a pomaly varíme. Zeleninu a cibuľu očistíme, vložíme do polievky, osolíme, pridáme korenie, borievky, bobkový list, štipku tymianu a varíme, kým mäso a zelenina nezmäkne. Polievku precedíme, vložíme do nej pokrájané mäso z vareného bažanta (asi 50 g), udusené šampiňóny, chvíľu povaríme a do hotovej polievky vložíme nadrobno posekaný zelený petržlen a dochutíme červeným vínom. Alebo vyskúšajte KOLEDNÍCI VO VYHNIACH V nedeľu 28. decembra už po ôsmykrát ohlasovali v našej obci koledníci radostnú zvesť. V sprievode gitary deti zaspievali koledy a predniesli vianočné vinše. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať a na účet zbierky odoslať 433 eur. Projekt Dobrá novina pomáha ľuďom v ťažkých životných situáciách získať podmienky na dôstojnejší život, a to v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti i zabezpečením prístupu k čistej pitnej vode v krajinách východnej Afriky. Z výťažku jubilejného 20. ročníka podporí Dobrá novina v roku 2015 rozvojové projekty v Keni, Južnom Sudáne, Ugande, Etiópii a Rwande. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli na účel zbierky a prijali koledníkov, a v neposlednom rade aj tým, ktorí sa zapojili do koledovania. Veronika Sobôtková INZERCIA INZERCIA INZERCIA INZERCIA protichrípkovú polievku z medvedieho cesnaku Potrebujeme: 1 veľký zemiak, 800 ml zeleninového vývaru, 2 hrste listov medvedieho cesnaku, 250 ml smotany na šľahanie, 1 PL masla, štipka muškátového orieška, mleté biele korenie, soľ Na ozdobenie: šľahačku, lístky cesnaku Postup: Zemiak očistíme, nakrájame na menšie kocky a uvaríme v zeleninovom vývare domäkka. Medvedí cesnak umyjeme, nakrájame na menšie kúsky a vložíme do vývaru k zemiaku. Prevaríme a spolu rozmixujeme. Prilejeme smotanu, pridáme maslo, dobre premiešame a dochutíme muškátovým orieškom, bielym korením a soľou. Necháme prejsť varom a odstavíme. Ozdobíme šľahačkou a lístkami cesnaku. Dobrú chuť praje Janka Ciglanová Predám vo Vyhniach veľký 3-izbový byt na sídlisku Stred po kompletnej rekonštrukcii. Cena dohodou. Kontakt: Ponúkam na predaj 1-izbový prerobený byt vo Vyhniach na sídlisku Stred č. d. 437, t. č Výhodná cena + dohoda. Predám 2-izbový byt s balkónom, vonkajšou špajzou a pivnicou na 1. poschodí vo Vyhniach, po celkovej rekonštrukcii, s ponechaním kuchynskej linky rustikál, plynového šporáka s elektrickou rúrou a novou práčkou Electrolux za primeranú cenu, a v prípade individuálnej dohody aj so zľavou. Kontakt: Predám vo Vyhniach pozemok s rozlohou 3013 m2. Cena dohodou. Tel. č V obci Vyhne na sídl. Stred ihneď dáme do prenájmu dvojizbový byt s loggiou, ktorý sa nachádza v bytovom dome na 7. poschodí za sumu 200,- EUR, kde sú zahrnuté všetky poplatky. Tel.č Skúpim funkčný i nefunkčný elektrický šijací stroj zn. Podolsk. Môže byť aj iné, plus šlapátko. Ponúknite na tel. č

9 Haló Vyhne január 2015 strana 9 KRÍŽOVKA Každá činnosť je Neznámy autor A B C D E F G H I J K L M G. Orol, po česky výťažok, zisk 4. ČASŤ TAJNIČKY brána, po nemecky. H. Strana, v skr. modifikuje Royal Australian Navy, v skr. lasicovitá šelma. I. Spona osová časť lodnej kostry jazero v Etiópii. J. Vinič hroznorodý Tóno nebdelo. K. Presné dĺžkové meradlo rieka v Nemecku písomná správa. L. Ukazovacie zámeno nuž, proste, slovom, skrátka zapínadlo, svorka, pracka skr. štátu Dakota. M. Stará mama, po nemecky hašterivá žena, fúria kaz, chyba. Pomôcky: srp, týn, Reil, Lotus, Aida, ave, Evita, kalva, Apollo, Tao, tor, kýl, Assal, etalón, Eder. Príjemný relax pri lúštení praje autor krížovky: Július Tóth (Rozlúštenie tajničky:... autoportrétom človeka, ktorý ju vykonal. (neznámy autor) LEGENDA VODOROVNE: 1. Vedela, poznala továrne obrábacích strojov, v skr. lebo ČASŤ TAJNIČKY. 3. Notový zápis spevohra buničina. 4. Perla, po anglicky mierni, tíš bývalý výrobca chladničiek v Zlatých Moravciach. 5. Kosák, po česky 2. ČASŤ TAJNIČKY oslavná lyrická báseň, chválospev. 6. Ono český súhlas hrad po česky, zastarane Anna, po anglicky typ ruských lietadiel (Antonov). 7. Kričí, ziape žriebä písomná skúška. 8. Uplietol 3. ČASŤ TAJNIČKY upi. 9. Pracuj ihlou solmizačná slabika (a) vyhŕňal chemická zn. neónu opica, primát. 10. Útok ozbrojený konflikt samička menšieho lesného prežúvavca. 11. Hneď, okamžite mastnota hrádza na rieke. 12. Mesto v Nemecku anglický výrobca športových a pretekárskych áut ženské meno, názov Verdiho opery. 13. Rímsky pozdrav 5. ČASŤ TAJNIČKY park. 14. Dieža karhal, hovor. škrabka na pluhu. Zvisle: A. Združenie Automobilového Priemyslu, v skr. časť obce Vígľaš jeden zo zmyslov. B. Nuž lietadlo, hovor. Perónová manželka Adamova družka. C. Napodobnenina, imitácia plietla znižuj hustotu. D. Lotor, po česky týčila sa, vyčnievala lebečná klenba. E. Americký vesmírny program Ku-Klux-Klan, v skr. plač, ston. F. Roztápaj ukazovacie zámeno (na vec v blízkosti) čínske ľudové náboženstvo imituje hlas tetrova (zamilovane hrkúta, prenes.) Z múdrosti našich predkov 21. januára Keď sa na Vincenta vták na koľaji vody napije, ten rok mnoho vína sľubuje. 25. januára Keď sa na Pavla vtáča z koľaje napije, bude pozdná jar. Na Obrátenie sv. Pavla sa medveď na druhý bok obráti. Na Pavla čľapky, vyhadzuj gazda zedky. O Pavle je pol zimy. Viete odpovedať na ľudové hádanky 1. Mám taký strom, ktorý má dvanásť konárov, na každom sú štyri hniezda a v každom hniezde sedem mladých. Čo je to? 2. Koho dlhé vlasy o život pripravili? 3. Kto je medzi ľuďmi najdôvernejší? 4. Kto umrel a nenarodil sa? 5. Ktoré krstné meno z oboch krajov čítané znie rovnako? 6. Ktoré mesto káže biť strýca? (rok, Samsona, opilec, Adam, Anna, Bystrica)

10 strana 10 január 2015 Haló Vyhne Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu vo Vyhniach oznamuje, že predĺženie členstva v klube alebo registrácia nových členov je možná do konca januára Zároveň pozývame všetkých, ktorí majú záujem o pravidelný tréning zacielený na udržanie psychického a fyzického zdravia, na naše pravidelné cvičenia, ktoré sa uskutočňujú v dňoch: pondelok, streda, štvrtok od 18.00hod. v nových priestoroch v ZŠ Vyhne. Tešíme sa na spoločné príjemne a užitočne strávené chvíle. Mgr. Alena Bátovská KALENDÁR Odboru KST VYHNE na rok 2015 Mesiac v roku 2015 Dátum konania Názov turistickej akcie Poznámky Január 3.1. Banky Zlatý vrch Repište - Vyhne Bus SAD 10:00 hodine Banská Štiavnica banskoštiavnický betlehem Bus SAD 10:00 hodine Výročná členská schôdza, penzión Michaela o 17:00 hodine Február Valentínske stretnutie 22. ročník Sánkovačka Miesto sa spresní podľa snehu Marec 7.3. MDŽ, Skalka - Krahule - Kremnica Banský skanzen v Hodruši Hámroch Apríl Jarné prebudenie 24. ročník regionálnej akcie Reg. akcia - 8:00 h pri Lukavica Kostolná Kerling areál Klubu Biatlonu Vyhne lietadle Vyhne - Hodruša Hámre ( krčma Čert ) - Vyhne Máj 1.5. Topoľčianky Zubria obora, Zámok, Národný žrebčín, Deň otvorených dverí v Chateau Topoľčianky ( vínne pivnice ) Cykloturistika Tekovská Breznica Žuhračka podľa zaslaných propozícií Regionálna akcia stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska; Detva, výstup na Poľanu (1 458 m n. m.) Jún Trnád štôlňa sv. Antona Paduánskeho Okolo Vyhní, Remanancie Zlatý vrch Banky ( Schneiderovci ) 3. ročník JÚL Chorvátsko, Makarská riviera - Podgora Celoslovenský zraz KST Veľký Meder August predpokl Kerling - tradičná púť Odchod o 7:30h od Hodrušky September Slovenský raj južná strana alebo iná lokalita na Slovenku spresní sa Celoslovenské stretnutie priaznivcov KST Oščadnica Október Prochot Vtáčnik Grič ( Handlová ) Kalvária, Banská Štiavnica Čajovňa Červená studňa November Spomienka na Janka Talapu 23. ročník regionálnej akcie Amáliin Reg. akcia 8:00 h pri vrch lietadle Spomienka na Milana Žiaka 11. ročník - podľa zaslaných propozícií Regionálna akcia??.11. Kyselovská - Vrchy December Možno stretneme Mikuláša 24. ročník regionálnej akcie Reg. akcia 10:45 h pri lietadle Štefanská prechádzka ( Repište ) 11:00 h pri Peserianskom moste Anna Gáliková 045/ , , Miloš Ziman , Richard Halvoník 045/

11 Haló Vyhne január 2015 Zasa uplynul jeden rok a čakáme, čo nám prinesie ten nový. Poďme sa pozrieť, čo sme pekné zažili v tom starom roku Nové aktivity sme začali vo februári, keď sme mali výročnú členskú schôdzu, na ktorej sme schválili nový plán práce a zhodnotili uplynulý rok. V marci sme usporiadali spolu so základnou školou krásnu výstavu ručných prác seniorov, ale aj šikovných žiakov školy. Výstavka mala veľmi dobrú úroveň a aj dobrý ohlas u občanov, takže v tom chceme pokračovať. V apríli sme navštívili divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene a videli predstavenie Dobre rozohraná partia. V apríli sme sa aj zúčastnili speváckej regionálnej prehliadky v Žarnovici, kde sme boli veľmi pozitívne hodnotení. V máji sme oslávili Deň matiek spoločne so Slovenským zväzom zdravotne postihnutých z Vyhní. V roku 2014 sme sa absolvovali v základnej škole počítačový kurz pod vedením Mgr. Jána Koklesa. Podnikli sme aj miestne turistické vychádzky po vyhnianskych vŕškoch a skončili sme pri opekačke na futbalovom štadióne. V máji sme sa ešte zúčastnili športových dní seniorov v Hornej Ždani. Z našej organizácie súťažilo 8 seniorov a väčšina si doniesla aj športové medaily. V júni sme mali tradičný juniáles na Sasanke, kde sa tradične stretávame so seniormi z Dolnej Ždane a už aj seniormi zo strana 11 Zo života našej vyhnianskej Jednoty dôchodcov Sklených Teplíc. V júni sme navštívili kúpele Piešťany a folklórnu Myjavu, s výletom boli všetci účastníci veľmi spokojní. V júli sme sa prezentovali na speváckej prehliadke seniorských speváckych súborov v Slaskej, kde sme boli tiež veľmi dobre hodnotení. V auguste sme sa stretli so seniormi v Sklených Tepliciach, s ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu. V októbri na nás čakalo stretnutie a posedenie z príležitosti úcty k starším, tiež už spoločne so SZZP a starostom obce V. Bevelaquaom. Naše posedenia spestruje aj dobrá hudba: Duo Müller. V decembri sme sa rozlúčili s rokom 2014 na posedení v spoločenskej miestnosti OcÚ pri kapustnici a hudbe a za účasti starostu obce. Okrem týchto akcií majú naši seniori aj možnosť zúčastniť sa rekondičných pobytov v známych slovenských kúpeľoch za výborné ceny a takisto aj za veľmi dobré ceny navštíviť Chorvátsko alebo Bulharsko. Činnosť našej organizácie je pestrá, myslím, že seniori sú spokojní a keďže tohto roku budú aj nové voľby do vedenia ZO JDS, veríme, že aj noví vedúci budú pokračovať v týchto aktivitách. Mgr. A. Majerská V Osrblí začala nová domáca sezóna Bez možnosti pripravovať sa v decembri na domácich tratiach vstúpili pretekári klubu biatlonu Vyhne do boja o prvé body a medaily v rámci slovenského pohára a majstrovstiev Slovenska v biatlone. Počas celého decembra sme museli cestovať za prípravou na Skalku pri Kremnici, nakoľko u nás sneh nebol, takže príprava na súťaže nebola vôbec ideálna. Počas prvého januárového víkendu súťažili hlavné kategórie mužov a žien o prvé tituly a zvyšné kategórie o body do slovenského pohára V tejto - na sneh skúpej zime - sa podarilo organizátorom pripraviť dva kilometre dlhý okruh s technickým snehom. Aj keď súťažili len kategórie dospelých, bolo použité nové prepojenie, pripravené pre žiacke kategórie, ktorým začína sezóna o týždeň neskôr. Na štart sa postavilo 111 pretekárov zo Slovenska, ale aj Maďarska. Problémy na strelnici spôsoboval pomerne silný nárazový vietor. Na štart hlavnej mužskej aj ženskej kategórie sa postavila kompletná slovenská reprezentácia okrem Anastasie Kuzminovej. Majstrami Slovenska sa stali Janka Gereková a Matej Kazár. V hlavnej mužskej kategórii sme mali trojnásobné zastúpenie. Juraj Valenta pokazil streľbu v ľahu, kde minul cieľ štyrikrát a po bezchybnej stojke obsadil desiate miesto. Hneď za ním skončil náš odchovanec René Bevelaqua (od tejto zimy reprezentujúci Duklu Banská Bystrica). Ľubomír Lepeň (2,2), ktorý sa rozhodol štartovať v hlavnej mužskej kategórii, a nie vo svojej kategórii mužov ročných, dobehol na pätnástom a Peter Regúly (1,3) na sedemnástom mieste. Zvyšné kategórie potom bojovali o prvé body do slovenského Viessmannovho pohára. Medzi juniormi bol najlepší Ondrej Kosztolányi. Nás veľmi zaujímali kategórie staršieho dorastu (ročníky narodenia ), kde sa bojovalo o právo účasti na EYOWF. Kategóriu starších dorastencov ovládol Šimon Bartko z VŠC Dukla. Samuel Závalec (1,1) ako najlepší eyowfák skončil na treťom mieste. Matej Lepeň (0,2) dobehol na piatom a Róbert Valenta (1,2) na ôsmom mieste. V tej istej kategórii dievčat zvíťazila Veronika Machyniaková z Podbrezovej. Marcela Luptovská (1,3) skončila šiesta a Katka Husárová (0,1) jedenásta. Poslednou, nami obsadenou kategóriou bola kategória mladších dorastencov, kde zvíťazil náš Samuel Hubač (0,3) a výborné tretie miesto obsadil náš ďalší pretekár Boris Iglár (1,1,), takže obaja úspešne zvládli svoj prvý štart s malorážkou. V nedeľu 4. januára v Osrblí pokračovali súťaže majstrovstiev Slovenska a slovenského pohára vytrvalostnými pretekmi Na rozdiel od soboty pribudol na trati nový sneh, ktorý sa na trate spustil aj v závere pretekov. Vietor sa na strelnici opäť krútil, ale nebol taký intenzívny ako deň predtým. Majstrom Slovenska sa v hlavnej mužskej kategórii stal Michal Šíma z VŠC Dukla. (dokončenie na str. 12)

12 strana 12 január 2015 Haló Vyhne (dokončenie zo str. 11) Až na jednu položku v ľahu dobre strieľajúci Juraj Valenta (0,0,3,1) skončil na ôsmom mieste hneď za Reném Bevelaquaom. Ľubomír Lepeň (1,3,1,3) skončil na pätnástom mieste pred ďalším našim zástupcom Petrom Regúlym (0,3,0,3), ktorý bezchybne strieľal v ľahu, ale pokazil obe stojky. Ostatné vekové kategórie potom bojovali o body do slovenského Viessmannovho pohára. Ondrej Kosztolányi opäť zvíťazil v kategórii juniorov. Aj starší dorast chlapcov mal toho istého víťaza ako v sobotu. Zvíťazil Šimon Bartko z VŠC Dukla pred našim Samom Závalcom (1,2,0,2). Matej Lepeň horšie strieľal (3,2,2,3) a patrila mu piata priečka. Obaja si vybojovali právo účasti na EYOWF. To sa, žiaľ, pre nevydarenú streľbu nepodarilo Róbertovi Valentovi (3,4,4,1). Najlepšou staršou dorastenkou bola Anna Netíková z Brezna. Naša Marcela Luptovská skončila na deviatom mieste, pričom si účasť na EYOWF vystrelila na poslednej streľbe v stoji (1,2,0,5). Katka Husárová (2,1,0,2) dobehla jedenásta. Najlepšou mladšou dorastenkou sa stala Henrieta Horvátová z Brezna. Naša Caroline Krnáčová (1,2,2,2) dobehla na peknom treťom mieste. Najmä streľba v stoji nevyšla v mladšom doraste Samovi Hubačovi (1,3,1,4), takže nezopakoval svoje víťazstvo zo soboty a obsadil tretie miesto. Aj Boris Iglár (2,3,3,4) sa trápil na strelnici a nakoniec skončil na siedmom mieste. Víťazom tejto kategórie sa stal Lukáš Ottinger reprezentujúci Podbrezovú. Už aj žiaci sa zapojili do súťaží V Osrblí 10. januára pokračovali súťaže slovenského pohára v biatlone rýchlostnými pretekmi. Kým malorážkari absolvovali hneď týždeň po úvodnom ďalšie kolo, žiaci svoju zimnú súťažnú sezónu zahájili. Aj v Osrblí vládlo teplé počasie, ktoré ešte znepríjemňovali dážď s vetrom. Trate vzhľadom na toto počasie boli v dobrej kondícii. V kategórii mužov zvíťazil ex-reprezentant Dušan Šimočko z VŠC Dukla Banská Bystrica pred Reném Bevelaqauom (0,2). Juraj Valenta (1,2) dobehol na štvrtom mieste. Ondrej Kosztolányi (0,2) bol najlepší v junioroch. V staršom doraste dievčat bola najrýchlejšia Anna Netíková z Brezna. Naša Marcela Luptovská (3,1) skončila piata. V tej istej vekovej kategórii chlapcov zvíťazil Šimon Bartko z VŠC Dukla Banská Bystrica. Tretie miesto obsadil Samuel Závalec (2,1) a šiesta priečka patrila vo výsledkoch Róbertovi Valentovi (3,2,). Pretekári KB Vyhne ovládli kategóriu mladších dorastencov. Zvíťazil Matej Lepeň (1,3) pred Samom Hubačom (2,3,) a aj náš tretí pretekár Boris Iglár (1,3) dobehol na slušnom piatom mieste. V kategóriách žiactva nás reprezentovalo šesť športovcov. Starší žiak Dominik Halvoník minul až šesť terčov (3,3,) a ešte zabudol odbehnúť jedno trestné kolo, za čo mu pridali k času jednu trestnú minútu: Nakoniec mu patrila pätnásta priečka, pričom zvíťazil Bystričan Dominik Petráň. V kategórii starších žiačok zvíťazila domáca Júlia Machyniaková pred našou Michaelou Hubačovou (1,0). Laura Trubanová (2,2,) dobehla dvanásta. V kategórii stredných žiačok zvíťazila Viktória Foster z Predajnej pred našou Viktóriou Regúlyovou (1,1,). Andrea Trubanová (4,3) po horšej streľbe zopakovala dvanáste miesto svojej staršej sestry. Čerešničku nakoniec pre nás pridala mladšia žiačka Monika Dodoková, ktorá ovládla túto kategóriu, v ktorej sa bežalo dva kilometre bez streľby. Súťažná premiéra vyraďovacieho šprintu V Osrblí v rámci II. kola Viessmannovho pohára absolvovali v nedeľu 11. januára dospelé kategórie prvýkrát novú disciplínu. Na žiakov čakali klasické vytrvalostné preteky. Trate boli oproti sobote po nočnom mraze tvrdé a rýchle, ale vietor vystrájal na strelnici ešte viac ako deň predtým. Vo vyraďovacom šprinte každá kategória štartovala hromadne z palebnej čiary, pričom hneď nasledovala kľudná streľba v ľahu a žiacke trestné kolá za netrafené terče. Potom pretekári absolvovali 700 metrov po štadióne a druhú streľbu v ľahu, na ktorú mali k dispozícii osem nábojov na päť terčov tak, ako to býva v pretekoch štafiet. Kto však netrafil všetky terče, v preteku skončil. Úspešní strelci absolvovali ďalší okruh a streľbu v stoji, pre ktorú platilo to isté: neúspešní strelci skončili. Náročnosť tejto disciplíny, ako aj počasia, ktoré v Osrblí vládlo, dokazuje aj fakt, že na štart sa postavilo 78 pretekárov a do cieľa dobehlo len 22. Klub biatlonu Vyhne zastupovalo desať športovcov a do cieľa sa dostali len dvaja. V hlavnej kategórii mužov dobehol Peter Regúly na šiestom mieste, pričom zvíťazil Dušan Šimočko. Mladší dorastenec Matej Lepeň, ako jediný v tejto kategórii, dobehol do cieľa, takže sa stal aj jej víťazom. Už na druhej položke z našich skončili Samo Závalec, Samo Hubač, ako aj Juraj Valenta. Na poslednej tretej položke skončili Boris Iglár, Róbert Valenta, Marcela Luptovská, Katka Husárová a Ľubomír Lepeň. Poobede absolvovali žiacke kategórie vytrvalostné preteky. Starší žiak Dominik Halvoník po pokazenej stojke (1,5) skončil na dvanástom mieste. Víťazom sa stal domáci Viktor Slezák. Radosť nám opäť urobila tretím miestom staršia žiačka Michaela Hubačová (1,1). Laura Trubanová (3,2) dobehla osemnásta. Aj v tejto kategórii bola najlepšia domáca pretekárka Júlia Machyniaková. Naše stredné žiačky pohoreli na strelnici. Viktória Regúlyová (3,3,) dobehla desiata a Andrea Trubanová (5,4) pätnásta. Radosť nám, opäť prvým miestom, urobila mladšia žiačka Monika Dodoková. Igor Luptovský Vydáva Obec Vyhne, IČO: Redaktor: Mgr. Martina Štefanková. Redakčná rada: Vladimír Bevelaqua, Mgr. Anna Majerská, Marián Pavúk, Július Tóth. Fotograf: Roman Reguly. Pripomienky, informácie, príspevky a objednávky adresujte: HALÓ Vyhne, Obec Vyhne, Vyhne 100. Tel.: , Redakčná uzávierka príspevkov: 10. deň v mesiaci. Za obsahovú správnosť príspevku zodpovedá autor. Registračné číslo: EV 452/08. ISSN Tlač: Aprint s.r.o. Žiar nad Hronom, Tel./fax: 045/

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Stvoření oslavuje Stvořitele

Stvoření oslavuje Stvořitele číslo 3 roku 2011 Radcovsk ý š peciál Oddiel Horské r ysy Stvoření oslavuje Stvořitele O službě a o službě Učme se od slavných V Y V O L E N Í 1 9. 2 1. 1 1. 2 0 1 0 R A D C O V S K Ý Š P E C I Á L 2 V

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

ZÁKON. číslo 1. roku. Nedávno se mi stala zvláštní věc, která mě, jako obvykle J, přivedla k zamyšlení. Potkala jsem jednu svou

ZÁKON. číslo 1. roku. Nedávno se mi stala zvláštní věc, která mě, jako obvykle J, přivedla k zamyšlení. Potkala jsem jednu svou ZÁKON Nedávno se mi stala zvláštní věc, která mě, jako obvykle J, přivedla k zamyšlení. Potkala jsem jednu svou roku známou. Ještě jsem ji ani nestihla pozdravit, a ona už na 2005 mě vyhrkla: Jaký je první

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

LETNÝ TÁBOR VZOPRIEŤ SA OBROM

LETNÝ TÁBOR VZOPRIEŤ SA OBROM Vodáck ý puťák číslo 11 roku 2011 Vltava 2011 sa obrom Vzop rieť Vavriš ovo Riziková inve s tice Pathfinderské léto na Slovensku Minutka LETNÝ TÁBOR VZOPRIEŤ SA OBROM 24. 7. 3. 8. 2011 VAVRIŠOVO Je tu

Více

Piknik. Může mi něco chybět? česko-slovenský studentský časopis. Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany

Piknik. Může mi něco chybět? česko-slovenský studentský časopis. Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany Evropská unie Spoločne bez hraníc Piknik Marec / Březen 2011 česko-slovenský studentský časopis Může mi něco chybět? Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany 2 Zajímavé

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jaroslava Kočová KNIHY Š, M. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. 208 s. ISBN 978-80-7367-551-6. Komplexně pojaté monografické dílo na téma Zájmové vzdělávání

Více

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ RECENZE ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ Dita Janderková RECENZE KNIHY P, Š. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál, 2011. 213 s. ISBN 978-80-7367-990-3. Publikace, kterou právě otvíráme, se zabývá

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Prosinec 2014 Pozvánka na seminář DPH 2015 evl i v nemocnicích Krompachy a Levoča Daňové přiznání od ledna přes datovou schránku IndiGO group představujeme nového partnera Newsle

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Recenze Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Učebnica pre vysoké školy. Žilina: EUROKODEX. 152 s. ISBN 978-80-8155-013-3.

Více

Stanislav Bernard: Bez malých pružných inovátorov by vývoj degeneroval

Stanislav Bernard: Bez malých pružných inovátorov by vývoj degeneroval Stanislav Bernard: Bez malých pružných inovátorov by vývoj degeneroval Ing. Stanislav Bernard je spolumajiteľom a generálnym riaditeľom Rodinného pivovaru BERNARD. Pred 19 rokmi sa pustil do oživenia humpoleckého

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku #1.2012 cardmag TM zimné číslo prináša správy z domova a zo zahraničia. informácie z oblasti technológií. karty v číslach. marketing. mobilné platby. profil slovenska. komentár. rozhovor s robertom vano.

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 13. prosince 2014 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Miškejová Veronika Společná

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

sociální práce sociálna práca

sociální práce sociálna práca SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2009 SOCIÁLNÍ PRÁCE A ROZVOJOVÁ POMOC SOCIÁLNÍ PRÁCE A ROZVOJOVÁ POMOC 4/2009 ročník 9 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI JSOU AGENTI ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI V NAIROBI >>> str. ZAŽÍVAJŮ 12

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH:

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH: www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. Ročník 1991 Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Nástup střelců ke slavnostnímu zahájení. Pořadatelé, rozhodčí a ředitel soutěže vítají účastníky

Nástup střelců ke slavnostnímu zahájení. Pořadatelé, rozhodčí a ředitel soutěže vítají účastníky Sportovní střelnice v Hradci Králové - Třebši se 7. září 2013 stala dějištěm konání Mistrovství České republiky ve střelbě malorážkou na mizivé cíle do 50 metrů s puškohledem a s otevřenými mířidly. Organizačně

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Sattelite Youth Table Tennis Tournament

Sattelite Youth Table Tennis Tournament th August 04 Pl.No. Name Country Rank Konečný Lukáš TJ Chropyně 596 Vlach Michal TJ Sokol Němčice n.h. 00 STK Ivanka pri Dunaji 8 4 TJ Ostrava KST 8 5 Martinko Jiří TJ Ostrava KST 7 6 Vašíček Jan MSK Břeclav

Více

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI Sborník vybraných příspěvků z česko-slovenského

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

9/13. Hřivny, koruny, eura. Téma čísla. Přišla jedna chudá vdova a vhodila do chrámové pokladnice dvě drobné mince. Všechno, z čeho měla být živa.

9/13. Hřivny, koruny, eura. Téma čísla. Přišla jedna chudá vdova a vhodila do chrámové pokladnice dvě drobné mince. Všechno, z čeho měla být živa. 9/13 listopad - november 2013 roèník 83 Èasopis Bratrské jednoty baptistù Èasopis Bratskej jednoty baptistov Přišla jedna chudá vdova a vhodila do chrámové pokladnice dvě drobné mince. Všechno, z čeho

Více

20. narozeniny Centra Narovinu 19. a 20. června. mezinárodní škola Park Lane (Valdštejnská 151, Praha 1 - Malá Strana)

20. narozeniny Centra Narovinu 19. a 20. června. mezinárodní škola Park Lane (Valdštejnská 151, Praha 1 - Malá Strana) Seminář DOBROVOLNÍCI pro ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI v AFRICE Hledáme nové lidi do našeho dobrovolnického týmu, především koordinátory projektu Adopce na dálku a Ostrov Naděje, překladatele, zajištění výstav

Více

Výroční zpráva 2006 1

Výroční zpráva 2006 1 Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, milí členové, rok se s rokem sešel a já mám před sebou opět úkol zhodnotit uplynulé období. Rok 2006 byl pro nás rokem klidného a stálého vývoje. Samozřejmě

Více

Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu

Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu Motto Rotary International for the year 2009/10: THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Distriktní

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

17.12.2011 50/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.12.2011 50/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.12.2011 50/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. prosince 2011 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Rok 2015 ročník 19. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015

Rok 2015 ročník 19. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015 Rok 2015 ročník 19 1 Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015 1 Milí přátelé, S každým novým dnem se těšíme na teplé sluneční paprsky. Ale v mnoha

Více

Piknik. Na konci poznáš, jak jsi měl začít. česko-slovenský studentský časopis

Piknik. Na konci poznáš, jak jsi měl začít. česko-slovenský studentský časopis Evropská unie Spoločne bez hraníc Piknik December / Prosinec 2 010 česko-slovenský studentský časopis Na konci poznáš, jak jsi měl začít Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Školská sociálna práca. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Školská sociálna práca. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Foto: roman Baláž Školská sociálna práca 2 2013 ročník 13 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci ve spolupráci s Fakultou sociálních

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

SLOVENSKO 2013,,Krupinská hornatina, javorie, ostróžky, velko hont, detva, štavnické vrchy, poiplí 24. 29.9.2013

SLOVENSKO 2013,,Krupinská hornatina, javorie, ostróžky, velko hont, detva, štavnické vrchy, poiplí 24. 29.9.2013 SLOVENSKO 2013,,Krupinská hornatina, javorie, ostróžky, velko hont, detva, štavnické vrchy, poiplí 24. 29.9.2013 Určeno pro turistiku a cykloturistiku (trek, MTB) Ubytování: 4 noci s polopenzí na turistické

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta:beata GASPAROVA Kontaktní e-mail: btgasparova@gmail.com Země, město pobytu: Taiwan, Taipei Datum začátku pobytu: 07.02.2014

Více

Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu

Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu 12 studentů vedlejší specializace Rozvojová studia v rámci kurzu 2SE504 Management rozvojových projektů absolvovalo ve dnech

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Demografické metody a analýzy:

Demografické metody a analýzy: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populace RNDr. Renata Klufová, Ph.D. Ing. Zuzana Poláková, Ph.D. 2010 2, Recenzenti:

Více

Výbor ČS Unie, Sázava 27 28.11.2005 Příloha č. 11 ZP RÁVA ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY EVANGELI ZACE

Výbor ČS Unie, Sázava 27 28.11.2005 Příloha č. 11 ZP RÁVA ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY EVANGELI ZACE ZP RÁVA ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY EVANGELI ZACE 1. Informace o službě církve ve velkoměstech Č S unie : A. České sdružení V Praze je připravován projekt Mladí pro Ježíše za řízení ASI. Klíčovou roli mají

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

K r n o v. Milí obyvatelé, rodinní příslušníci a zaměstnanci,

K r n o v. Milí obyvatelé, rodinní příslušníci a zaměstnanci, Z p r a v o d a j D o m o v a p r o s e n i o r y K r n o v Milí obyvatelé, rodinní příslušníci a zaměstnanci, jsem velmi ráda, že jste se rozhodli přečíst si náš nový časopis, který bude vycházet čtyřikrát

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Newsle er. Říjen 2013

Newsle er. Říjen 2013 Software pro váš úspěch Říjen 2013 Konference New Vision in HR Klíčové výkonnostní ukazatele pro lepší workflow Personální systém v cloudu pro Výstaviště České Budějovice Nová nabídka kurzů v aplikaci

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

DOBRÉ DŘEVO. Magazín pro certifikaci FSC číslo 14, jaro 2007 OBSAH. Certifikace v České republice a na Slovensku

DOBRÉ DŘEVO. Magazín pro certifikaci FSC číslo 14, jaro 2007 OBSAH. Certifikace v České republice a na Slovensku DOBRÉ DŘEVO Magazín pro certifikaci FSC číslo 14, jaro 2007 OBSAH Lesy hlavního města Prahy získaly prestižní certifikát FSC..... 1 Dotace na FSC v Praze........... 2 FSC seminár pre záujmové skupiny...............

Více

Vážení rodiče, přátelé a další příznivci,

Vážení rodiče, přátelé a další příznivci, Vážení rodiče, přátelé a další příznivci, dostává se Vám do rukou první číslo Willíkova občasníku. Co se skrývá za názvem Willík? Willík je občanské sdružení, které v roce 2006 založili rodiče a přátelé

Více

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná vanová zástěna jednodílná ZÁSTĚNA 507 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

Česko-slovenská Wikipedie nový projekt technologické podpory spolupráce tvůrců a čtenářů České a Slovenské Wikipedie

Česko-slovenská Wikipedie nový projekt technologické podpory spolupráce tvůrců a čtenářů České a Slovenské Wikipedie Česko-slovenská Wikipedie nový projekt technologické podpory spolupráce tvůrců a čtenářů České a Slovenské Wikipedie -- [[Uživatel:Blahma Marek Blahuš]] Wikikonference, Praha, 30.11.2013 Marek Blahuš Wikimedia

Více

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem IP&IT BULLETIN PROSINEC 2012 v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií Vážení klienti a obchodní

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více