Praha, květen Ústřední školská komise ČSSD. Stínový ministr školství Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Zelená kniha školství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha, květen 2009. Ústřední školská komise ČSSD. Stínový ministr školství Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Zelená kniha školství"

Transkript

1 Praha, květen 2009 Ústřední školská komise ČSSD Stínový ministr školství Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Zelená kniha školství

2 1. Účel Zelené knihy Smyslem Zelené knihy je iniciovat další diskusi o tvaru českého školství, který je potřebný pro společnost 21. století. Zelená kniha si neklade za cíl navrhnout finální tvar reformy českého školství (jakkoli tak v řadě aspektů snad zní), nýbrž chce v dané škále problémů často provokativním způsobem získat formulaci názorů relevantních autorit a zástupců jednotlivých zájmových skupin. Časový plán předpokládá roční diskusi a návaznou etapu shrnutí názorů do konce roku Neočekáváme, že všechny zainteresované subjekty se programově shodnou. To je s ohledem na exponovanou tématiku nemožné z ideových i materiálních důvodů. Těžko očekávat, že by se někdo chtěl vzdát svých pozic jen z obecně optimalizačních důvodů. Přesto čekáme vyjasnění stanovisek a formulaci alternativ, které by mohly být zváženy v konečném politickém rozhodnutí. Nebojte se zásadní kritiky našich úvodních představ, nebojte se navrhovat alternativní řešení. Smysl Zelené knihy je právě v tom. Za všechny věcné připomínky předem děkujeme. Politické grémium ČSSD, Ústřední školská komise ČSSD, stínový ministr školství Předloženou variantu 4.2 editoval J. Havel, který zahrnul četné připomínky z expertní úrovně a z další diskuse na úrovni odborných komisí ČSSD a politického grémia. Editor děkuje za desítky stran rozborů a námětů. Omlouvá se, že nezahrnul celou škálu námětů, a že jeho omezené schopnosti a znalosti, a rozměr zelené knihy nedovolují dokument rozšířit na úroveň širšího a kvalitnějšího textu. Řada námětů je relevantní pro zpracovávání dalšího typu dokumentu na úrovni podrobného programu či Bílé knihy. Poděkování patří dlouhé řadě kolegů, kteří sepsali připomínky a konzultovali se mnou jednotlivé otázky Zelené knihy, zejména př. Bohdalové, Brachtlové, Burešovi, Černochové, Daškovi, Dobšíkovi, Gajdůškové, Götzovi, Hamplovi, Horáčkovi, Hořejšímu, Hindlsovi, Jakubcovi, Kapicovi, Kozlovskému, Králíkové, Lippmannovi, Hořejšímu, Marešovi, Marksové, Martínkovi, Mertinové, Noskové, Novotnému, Ohlídalovi, Palkové, Paroubkovi, Pavlíkovi, Pernicové, Petrůjovi, Píclovi, Potůčkovi, Průšovi, Sobotkovi, Sojkovi, Škromachovi, Špirhanzlovi, Valenčíkovi, Vašíčkovi, Vitáskovi, Víškovi, Vondráčkovi, Vondráčkové, Witzanymu, Teplé, Trojanovi, Týřovi, Zelenkové. Omlouvám se dalším, na které jsem nevděčně zapomněl.

3 2. Kontinuita politiky a hodnot Předkládaný dokument rozvíjí a navazuje na úspěšnou politiku sociálně demokratických vlád v letech , a na celou řadu programových a dílčích dokumentů, které byly za toto období zpracovány. Za klíčový dokument a stále inspirativní dílo považujeme Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (bílou knihu), zpracovaný v roce Právě tato práce definuje základní obecné hodnoty, na kterých musí být rozvoj školství do budoucna založen. Obecnými hodnotami, resp. cíli výchovy a vzdělávání nepochybně nadále zůstávají: - Rozvoj lidské individuality - Předávání historicky vzniklé kultury společnosti - Výchova k ochraně životního prostředí - Výchova k soudržnosti společnosti ve smyslu rovného přístupu ke vzdělávání - Výchova k respektování lidských práv a kulturních odlišností - Podpora demokracie a občanské společnosti - Výchova k partnerství, spolupráci, solidaritě - Výchova k odpovědnosti za své jednání a právnímu vědomí - Výchova k celoživotnímu sebevzdělávání - Zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky - Zvyšování kvality pracovní síly ve smyslu větší kreativity, širšího uplatnění a optimální zaměstnatelnosti Škála obecných hodnot a cílů je nadále otevřená, lze si představit jejich jiné členění a další předměty zdůraznění, nicméně v zásadě odpovídá základní škále hodnot a cílů ČSSD. Otázky k řešení: 1) Chceme podstatněji měnit obecnou cílovou škálu? 2) Jaké hodnoty bychom případně chtěli do této škály doplnit?

4 3. Celoživotní vzdělávání a školský systém V minulosti se v rámci školního vzdělání získala kvalifikace na celý život. Žák se naučil profesi a tu celý život vykonával, často na jednom místě a nezřídka u jednoho typového zaměstnavatele. Rychlý rozvoj technologií přinesl nutnost stálého prohlubování znalostí v rámci jednoho oboru ale také to, že pracovník za svůj život vícekrát zásadně změní svou profesi a mnohdy mění svou profesi za zaměstnání velmi vzdálené původní kvalifikaci. Moderní doba proto od člověka vyžaduje značnou pružnost, rychlou reakci na změny na trhu práce a schopnost rychlého a kvalitního osvojování nových poznatků a dovedností. Dochází k dramatické změně funkcí vzdělávání. Vzdělání stále méně učí konkrétní profesi, a pokud ji učí, učí ji stále více jako příklad možného uplatnění. Vzdělávání se zaměřuje na rozvoj schopnosti se učit a neustále přijímat nové poznatky a osvojovat si nové dovednosti. Výchovný aspekt je stále důležitější než aspekt úzce vzdělávací. Významné je učení práce v rámci týmu, schopnost řešit problémy v jednání s lidmi, potřeba ovládání cizích jazyků. Klasické hierarchické vztahy v zaměstnání jsou nahrazovány stále více týmovou kooperací a komunikací, kde postavení jednotlivce přejímá aktivnější úlohu. Rozvíjí se sektor služeb, který vedle obsahové náplně má důležitou složku sociální komunikace. Lidé stále více požadují, aby vedle složky materiálního uspokojení potřeb byly služby a výrobky uživatelsky příjemné a jejich servis vstřícný. Všichni si přejí, aby jejich partner byl komunikativní a ochotný. I to je výchovné poselství. Pokud se vzdělávání dosud chápalo především jako vzdělávání mládeže, dnes stále více vystupuje jako zcela rovnocenný faktor vzdělání dospělých. Buduje se tak systém celoživotního vzdělávání, který má význam pro pracovní i mimopracovní aktivity. Lidé se vzdělávají nejen proto, aby mohli lépe a pružněji pracovat, ale také proto, aby celý jejich život měl vyšší kvalitu, aby prožívání práce i volného času mělo více tvůrčího a uspokojujícího rozměru. Obě tyto složky jsou pro rozvoj společnosti významné. Celoživotní vzdělávání (učení) musí tvořit koordinovaný systém. Vzdělávání mládeže musí připravit od nižších forem vzdělání k vyšším cestu k efektivnímu osvojování poznatků. Cílem je vytvoření schopnosti neustálého přijímání a vyhodnocování informací a získávání potřebných dovedností. Všechny formy edukace musejí respektovat jednotu kulturní a profesní funkce vzdělávání. Redukce na jednu z těchto funkcí poškozuje jednotlivce i společnost. Zásadní význam má určitá objektivizace výsledků vzdělávání: Potřebujeme orientačně měřit výsledky škol. S liberalizací vzdělávací soustavy po roce 1989 u nás nastalo nové nebezpečí v podobě znehodnocovaní výsledků vzdělávání školami, které nedostatek pedagogického úsilí (a v navazujícím studiu též nekritický výběr posluchačů) zakrývají snížením nároků pod minimální přípustné hranice. Tento trend má ekonomické i morální dopady. Stát platí za nekvalitní práci ale i nemorální soutěž. Je proto zřejmé, že by v určitých bodech vzdělání mělo dojít k testování určitých minimálních

5 znalostních a dovednostních objemů mimoškolní institucí, abychom měli k dispozici srovnání výsledků a zároveň zabránili devalvaci vzdělání. Zároveň je nutno zdůraznit, že každá objektivizace může mít pouze částečný vypovídací význam, který je vždy nutno interpretovat s ohledem na konkrétní podmínky a význam dané formy vzdělávání. Páteří vzdělávací soustavy musí být na všech stupních veřejná škola. Jakkoli v ČR dochází ke stále větší diferenciaci škol podle sociálního klíče, odpovědí na náročné požadavky uplatnění v globalizační periodě je pouze kvalitní plošné vzdělání. Český systém ale nenápadně, ale velmi vytrvale buduje i se státním příspěvkem sociálně diferencované školství, které umožňuje selektovat prominentní děti od zbytkové populace, které má postačit horší kvalita vzdělání. Vydáme-li se směrem, že dobré školy budou jen pro vybrané, jsme na cestě k budoucí drtivé prohře v mezinárodní soutěži. Jsme ovšem ve školství, takže výsledky negativních tendencí sklízíme ekonomicky až v horizontu čtvrt století a dále. Otázky k řešení: 1. Je výchova ke schopnosti se učit a pracovní flexibilitě hlavním cílem školy? 2. Je správné bránit privatizaci jádra školského systému? 3. Má existovat jednotné centrum celoživotního vzdělávání? 4. Mají se výsledky vzdělání objektivizovat? 4. Škola a rodina Spolupráce školy a rodiny ve výchovném procesu je zásadním faktorem úspěchu vzdělávání. V obecném povědomí dochází ke stále zřetelnějšímu negativnímu oddělování funkce rodiny a vzdělávací soustavy. Je nutno zdůraznit, že bez součinnosti obou zdrojů výchovy nelze dosáhnout výsledků. Vzdělávací aktivita může jen obtížně nahrazovat selhání rodiny v základních funkcích. Právě škola ale může odhalit včas talent a zájem dětí pro konkrétní činnost a další studium. Rodina je zásadní v předávání morálního poselství, vytváření podmínek a stanovení významového určení vzdělání. Řada studií dokládá 1, že v ČR právě rodina předurčuje vztah k vzdělání, který dále prohlubuje sociální selektivita českého vzdělávacího systému. Rodina podstatným způsobem formuje vztah mládeže k vzdělání. Rodina do značné míry na základě vzdělání a majetkového postavení rodičů méně nebo více využívá i systému bezplatného vzdělání. I elitní veřejné školy jsou do značné míry vyhrazeny dětem z lepší společnosti, zatímco ostatní studují na řadových či horších školách, které nezřídka i platí. 1 V ČR jsou to např. studie prof. Matějů. Jakkoli nesdílíme autorovy názory na některé představy změn vysokého školství, jeho analytické práce o sociální selektivitě českého školství jsou korektní.

6 Škola nemůže být od rodiny izolována. Často opakované heslo, že děti se mají všechno naučit ve škole a rodinu tím nezatěžovat, je zhoubné. Děti v ČR se ve skutečnosti mohou k dobrým výsledkům ve studiu bez pomoci rodiny dostat jen výjimečně. Zatímco část dětí má v rodině k dispozici vzdělanostní příklad a oporu, vzor celoživotního studia a práce s informací, materiálně je vybavena knihovnou a počítačem s přístupem k internetu, jiné děti nemají doma ani koutek, kde by se v klidu mohly učit. Šance uspět je diametrálně odlišná. Zároveň víme, že každý promarněný talent oslabuje společnost jako celek. Souvisí to jistě i s rozdílem v kulturách a jejich typem motivace, který vysvětluje, proč třeba tolik dětí ze skromných vietnamských rodin patří v našich školách k nejlepším. Vštípí-li rodina dítěti úctu k vzdělání, touhu po poznání a tvůrčí aktivitě, zvýší silně pravděpodobnost jeho životního úspěchu. Odpovědnost rodiny za vzdělání dítěte je něco, co musíme pěstovat, motivovat a rozvíjet. Zároveň musíme pozorovat, kde rodina selhává a najít cesty k náhradnímu řešení, které alespoň částečně odbourává handicap. Plné nahrazení selhání výchovné a vzdělávací funkce rodiny samozřejmě není možné. Zájem o děti s talentem nebo problémy ve vzdělávání je ale povinností společnosti. Nejde o žádný altruismus, jde o sobecký zájem společnosti, aby měla občany vybavené znalostmi a dovednostmi úměrnými jejich schopnostem. Čím více je využit potenciál jednotlivců, tím větší je i potenciál společnosti. Otázky k řešení: 1. Lze považovat oddělování funkce rodiny a školy za negativní? 2. Jak prolomit předurčení vzdělávacích efektů rodinným prostředím? 3. Jaké formy komunikace pomohou nalézt české rodině vhodný vztah k vzdělání? 4. Jak zvýšit zodpovědnost rodičů za výchovu a vzdělání svých dětí? 5. Mateřské školy Mateřské školy jsou obecně uznávány za jednu z nejefektivnějších forem investic do školství. Náklady na tuto formu vzdělání jsou poměrně nízké, efekty naopak velmi vysoké. Mateřské školy vedou děti k základním sociálním návykům a učí je dovednostem, potřebným pro navazující vzdělání. Právě rozdílná úroveň předškolních dětí ve schopnosti života v kolektivu, v návycích, znalostech a nacvičených dovednostech se stává prvním sítem, které buduje dále neodstranitelné vzdělanostní a sociální bariéry ve společnosti. Některé děti tak do školy přichází se zbytečným handicapem.

7 Mateřské školy jsou jednou z nejúčinnějších forem prevence vyloučení. Podmínky dětí v rodinách, sociálních a etnických komunitách jsou přirozeně rozdílné. Mateřská škola však může část z těchto nerovností velmi efektivně odstranit. Dítě, které přichází do základní školy bez základních sociálních dovedností a neumí vzít do ruky tužku (má nerozvinutou jemnou motoriku ruky) a neumí se přizpůsobit elementárním požadavkům hygieny a kázně, je předurčeno k problémovému startu ve vzdělání, a zpravidla získá až takovou ztrátu, kterou nikdy nedožene. Zároveň jde o nenahraditelné místo objevování zájmů a získávání sociálních zkušeností. Sociální diferenciace je tak předurčena již ve velmi raných momentech vzdělání. Zároveň tím společnost ztrácí řadu nesporných talentů a schopností, které potřebuje pro globální soutěž. ČR má nesporně velmi dobrou tradici předškolní výchovy, má pro MŠ kvalifikované pedagogy ze specializovaných středních i vysokých škol, má propracovanou metodiku předškolní výchovy včetně rozvíjení tvůrčích schopností. Nedostatkem je podceňování významu předškolního vzdělání (je to jen hlídání dětí), které se projevuje v nízkém morálním i platovém ohodnocení pedagogů. Odmítáme snahy degradovat MŠ na nekvalifikovanou živnost, a požadujeme pro kvalifikované učitele přiměřenou odměnu. Doporučujeme zavedení povinného roku předškolní výchovy, od roku , výhledově lze zvážit až dva roky povinné předškolní výchovy, orientačně od roku Základní rozsah povinné předškolní docházky by byl bezplatný (povinnost = bezplatnost), což není v rozporu s platbami za stravu, pomůcky a nadstandardní služby (např. delší dobu péče). 2 Z hlediska centra je potřebná koordinace pedagogické metodiky mateřských škol při zachování nezbytné svobody a rozmanitosti přístupů s ohledem na preference rodičů, schopnosti a talent pedagožek. Spolupráce se základními školami je samozřejmostí již dnes. Je nutno se také vyjádřit i k alternativě zahájení školní výuky dříve než v šesti letech, což je v řadě zemí, které naopak poukazují na snazší osvojování si některých dovedností v nižším věku. Nedostatek kapacit mateřských škol je nutno řešit v koordinaci s místními a krajskými autoritami. V současnosti chybí zejména ty kapacity, které si obce a města samy zrušily a privatizační výnosy z prodeje příslušných nemovitostí dávno utratily. Mateřská škola je rok před nastoupením do základní školy holou nutností. Otázky k řešení: 1. Má dojít k zavedení povinné předškolní docházky? 2. Jak má být koordinována předškolní výchova? 3. Má základní školní výchova jako dosud začínat v šesti letech? 4. Mají se MŠ více integrovat se základními školami? 5. Neměly by být mateřské školy součástí ( celkem) základního školství? 2 Snaha současné vlády o zpoplatnění doporučeného roku předškolní výchovy je hrubě neospravedlnitelná, je krokem zpět proti obecnému cíli. Parlament této snaze zabránil. Obdobně zpochybňování barcelonských cílů předškolní výchovy je nejen krokem zpět v oblasti výchovy, ale i v oblasti rovnosti mužů a žen.

8 6. Neměla by být pedagogická prostupnost mezi posledním rokem MŠ a až druhým ročníkem ZŠ? 7. Měla by být povinná návštěva všech 3 ročníků MŠ pro děti ze sociálně problémových rodin? Např. podmínkou čerpání některých sociálních dávek? 6. Základní škola Základní škola vybavuje člověka elementárním penzem morálky a znalostí, rozvíjí vztah dítěte k vzdělání. Morální funkce školy je stejně významná jako vzdělávací. Již v rané fázi dětství si osvojujeme pojetí standardu spravedlnosti, vztah k práci a ekvivalenci práce a odměny. Základní škola vštěpuje občanovi slušnost, úctu k názorům druhých a význam demokratického uspořádání společnosti. Výchova k vlastenectví musí obsahovat poznání současnosti i historie včetně jejích stinných stránek. Škola má nespornou kulturní funkci. Zároveň základní škola vychovává žáky k bezproblémovému začlenění do společnosti. V prvé řadě škola musí člověka naučit se učit. V tomto směru má význam rodinná a sexuální výchova, stejně jako podněcování podnikavosti, osvojení pracovní kázně, komunikace a znalost základních právních a finančních pravidel. Škola se musí zabývat výchovným cílem stejně vážně jako užšími cíli vzdělávacími. Tyto výchovné cíle nelze redukovat jen na specializované předměty či témata. Musí se prolínat všemi aktivitami školy. Škola se musí vypořádat s jevy, které ohrožují společnost, ať už je to nekázeň, šikana, drogová závislost. Učitelé musí dostat vyšší pravomoci k řešení problémů a ochranu před rostoucí agresivitou. V české vzdělávací diskusi se desítky let opakuje klišé o nahrazení výuky faktů tvůrčí výchovou. Výsledek se dostavil. Přes někdejší celkově nadprůměrné výsledky v mezinárodním srovnání se spíše postupně zhoršuje znalost faktů, ale i schopnost jejich tvůrčího využití. 3 Škola potřebuje vyvážený soubor faktů a aplikace. Obojí aparát samozřejmě potřebuje průběžně modernizovat. Česká škola dosud nepromítla do všech předmětů systematickou samostatnou práci s informacemi, předměty nemají centrální a internetovou podporu. Informatizace české školy je významná pro sjednocení a zkvalitnění standardů při zachování potřebné míry svobody školy a pedagoga. Každý žák od páté třídy výše by měl mít v budoucnu přístup k počítači a internetu. Informatizace musí pronikat jednotlivými předměty. Individuální přístup k žákovi, by měly podporovat i výukové programy a učebnice, např.doplněné různě náročnými pracovními list, případně též s ověřovacím testem pro žáka. Ve výuce mateřského jazyka je nutno věnovat vedle vlastní jazykové nauky pozornost komunikačním dovednostem, tvorbě srozumitelného a přitažlivého sdělení a schopnosti porozumět textu. Žák musí být schopen napsat gramotný životopis, běžnou žádost k úřadům, informaci, návod, zprávu, účinné reklamní sdělení apod. Významné je rozvíjení rétorických a prezentačních schopností. 3 V posledních mezinárodních srovnáních česká škola ztrácela některé pozice.

9 V jazykové výuce je nutno přistoupit k povinné výuce angličtiny na všech školách. Angličtina se stává univerzálním evropským a světovým jazykem, základním jazykem ICT. Vedle angličtiny by měl být tři roky povinně vyučován i další jazyk. Povinná výuka angličtiny by mohla být zavedena již od roku 2011, s ohledem na fakt, že dnes se na volitelnou angličtinu hlásí kolem 90 % populace. Zjednodušilo by to a zlevnilo výuku, zlepšilo prostupnost škol. S tím souvisí otázka motivace kvalifikovaných učitelů. Výuka by měla mít centrální podporu, dostupnou v internetových formách. Nutné je posílení pedagogických sil, zvýšení kvality a poskytnutí zázemí. Zásadní je péče o bezvadnou výslovnost v nižších ročnících, kde nyní vznikají nenapravitelné škody. Jakkoli mladá generace je již lépe vybavena zejména pasivní znalostí jazyka, špatná výslovnost vede ke znehodnocení výsledku a platové diskriminaci na evropském trhu práce. Zvážit by se měla částečná výuka v anglickém jazyce v některých odborných předmětech, v kombinaci s předpřipravenými internetovými zdroji s bezvadnou výslovností a méně komplikovaným jazykem pro cizince. Vhodným předmětem by byl např. zeměpis. Ale i další předměty a jejich učebnice by měly být doplněny alespoň o výběrové hodiny a základy anglické terminologie. Děti by měly během osmého ročníku školy projít standardizovanou zkouškou z anglického jazyka u neškolních autorizovaných agentur. Ty zabezpečí nestrannost testů, které se běžně typově užívají britskými a americkými autoritami k testování cizinců, a zároveň nezatíží školy dodatečnou administrativou. Test by byl opakovatelný. Složený test na stanovené minimální úrovni by byl nutnou podmínkou pro přijetí na střední školu s maturitou. Vzhledem k délce studia (od třetí třídy), se dají první testy předpokládat po roce Pro další studium, ve kterém pokračuje přes 90 % populace, je podstatná dobrá znalost matematiky a navazujících disciplín. Musíme změnit metodiku a přístup k výuce. Tradiční formy sice vedou statisticky k nadprůměrným výsledkům v mezinárodním srovnání, nicméně převládá utváření negativního vztahu k předmětu. Stát musí účinně morálně i věcně stimulovat výuku těchto disciplín, které jsou předpokladem úspěšného navazujícího studia a uplatnění na trhu práce. Výuka by měla být ukončena standardizovanou zkouškou a složený test na minimální úrovni by byl nutnou podmínkou přijetí na střední školu s maturitou. Opakovatelný test by byl skládán v první polovině devátého ročníku. Otázkou k diskusi je, zdali zvolit zaměření pouze na matematiku, či jeho kombinaci s určitým menšinovým podílem dalších disciplín, či obecné logiky. Výsledky testů by byly užitelné v klasifikaci a k přijímacímu řízení dle uvážení škol. Výsledky testů by byly publikovány jako průměry za školy a třídy. Sloužily by k orientaci o prostředí škol. Z výsledků ale nelze činit zjednodušené závěry o úrovni výuky. Nutno respektovat, že každá škola má jiné výchozí podmínky a jinou motivaci žáků. Školy by měly být stimulovány nejen k péči o průměrného žáka a jeho motivaci, ale též o problémové žáky (zejména na počátku docházky, kde lze zmírnit handicap dyslexie a dysgrafie) a dále k rozvoji schopností nadaných žáků. Školy by měly být více materiálně zainteresovány na

10 výsledcích znalostních soutěží. Školy by měly mít výraznější úlohu v organizaci mimoškolní výchovy v oblasti sportu a zájmových kulturních a odborných aktivit. Je nutné zachovat dostupnost základních uměleckých škol, které výrazným způsobem kultivují osobnost žáka a formují jeho vztah k umění. Kapacity školských zařízení jsou často využívány na nižší úrovni než ve srovnatelných zemích, což je výraznou výchovnou i ekonomickou ztrátou. Významné je rovněž vytváření příjemného ovzduší školy a dobré komunikace mezi školou, žáky a rodiči. Škola by měla mít vůči žákovi i určité výchovné pravomoci mimo vlastní výuku. O finančních prostředcích pro základní školy se mluví méně než o vysokých školách, často bývají také redukovány jen na platy učitelů. Ve skutečnosti je ovšem základní školství podfinancováno výrazněji než školství vysoké. Představa, že bez dalšího zvýšení prostředků do základních škol, do jejich vybavení, pomůcek a personálního zázemí včetně nepedagogických pracovníků, lze dosáhnout zlepšení, je velmi naivní. ČR celkově investuje do školství méně než evropské země s kvalitními vzdělávacími systémy. Otázky k řešení: 1. Umožňují rámcové vzdělávací programy základního vzdělávání změnit pojetí vzdělávání pro budoucnost? 2. Jak posílit výchovnou funkci školy?jak čelit nekázni, šikaně a neslušnosti? 3. Jaký má být poměr tvůrčí výchovy a faktických znalostí v jednotlivých předmětech? 4. Mají být už na úrovni základní školy standardizované zkoušky? Jaké? 5. Jak posílit péči školy o nadané a zaostávající žáky? 6. Jak najít klíč k motivaci průměrného či mírně podprůměrného žáka k výkonu? 7. Má být angličtina povinným předmětem? 8. Má se anglický jazyk promítat i do dalších předmětů nebo to bude škodit českému jazyku? 9. Jak má vypadat koordinace vybavení ICT? 10. Jak posílit vztah k práci a rozvíjení manuálních dovedností? 11. Jak zlepšit propojení výuky základních škol a pedagogických fakult? 12. Jaká je optimální úroveň financování ZŠ? 13. Mají být základní umělecké školy chápány jako součást vzdělávací soustavy a proč? 7. Střední školy Význam středního školství se rychle mění. Kdysi patřilo k úzké špičce vzdělávacího systému, od šedesátých let se stalo páteří profesního vzdělávání. Dnes se postupně stává primární úlohou středních škol příprava pro návazné studium vysokých škol. Nematuritní profesní studium dnes tvoří menšinovou část středního školství. Zároveň se i v profesní přípravě mění požadavky. Na rozdíl od úzce oborově zaměřených specialistů poptávaných v minulosti, trh práce i zde žádá obecněji vzdělané a vysoce flexibilní odborníky, kteří mají schopnost orientovat se samostatně v nových technologiích, jsou schopni aktivně studovat a tvořit náročnější technickou dokumentaci a mají potřebné jazykové vybavení a informační gramotnost. Dílčí pracovní vzdělání pro konkrétní pozice se

11 stále více posouvá do oblasti dalšího vzdělávání, které si organizují zaměstnavatelé podle svých konkrétních podmínek a potřeb Střední odborné (učňovské) školství Střední odborné (dříve učňovské) nematuritní školství je profesionální přípravou pro ty, kdo si zvolí přímou cestu k určité specializaci. Nesmí však být horší alternativou uplatnění a musí zabezpečovat dostatečnou prostupnost systémů. Někteří jedinci jen dospívají později a jejich horší výsledky na základní škole jsou dány nedostatkem studijní disciplíny v kritickém pubertálním věku. I odborné školství musí být proto připraveno na dodatečné složení předpokladových zkoušek a posun žáků k úplnému střednímu vzdělání ukončenému maturitní zkouškou, která umožní pokračovat zájemcům ve vysokoškolském vzdělání. Cestou je zjevně další integrace nematuritních a maturitních oborů studia do odborných škol, poskytujících paralelně oba druhy oborové specializace. I odborné školství musí respektovat požadavek zvýšení podílu všeobecně vzdělávacích předmětů a výchovu k větší flexibilitě a širší technické gramotnosti. Část žáků bude po doplnění maturitního stupně pokračovat ve studiu na vysokých školách, všichni se pak v profesionálním životě často podrobí dalšímu vzdělávání. I u nich je klíčové rozvíjení schopnosti se učit. Dále by se mělo prohlubovat koncipování širších oborů, které umožní bohatší škálu profesionálního uplatnění. Také v učňovském školství je hlavním výchovným cílem především začlenění absolventů do společnosti, osvojení standardů morálky, pracovní a technologické kázně. V řadě oborů je významná výchova k podnikání, protože charakter řady profesí je spojen s možností či faktickou nutností jejich samostatného výkonu. Problémem současného odborného (učňovského) školství je jistá odtrženost od praktické sféry. Odborná zařízení mnohdy učí více to, co požadují žáci a jejich rodiče či to, co ovládají pedagogové než to, co je poptáváno zaměstnavateli. Někdy učí i překonané standardy. Profily jednotlivých profesí se v praxi často překotně mění. Zároveň technické vybavení učilišť často rychle zastarává a nová výbava je extrémně drahá, někdy už fakticky nedostupná. Odborná zařízení by proto měla fungovat ve větším sepětí s klíčovými zaměstnavateli a odbory. Sociální partneři by se také měli více podílet na plánování kapacit, počtů a rozhodování o financování odborného školství. Více praktické výuky by mělo probíhat u zaměstnavatelů samotných na soudobé technologii. Učňovská zařízení se také musí vyrovnat s většími požadavky na rekvalifikace podle potřeb trhu práce. Měla by se z nich postupně stávat centra celoživotního vzdělávání, orientovaná na žáky všech věkových kategorií.

12 ČR pociťuje stále větší nedostatek kvalifikovaných řemeslníků a dalších dělnických profesí, chybí zaměstnanci služeb. Chybí už statisíce kvalifikovaných řemeslníků a dělníků určitých profesí a nedostatek se bude prohlubovat. Zlepšují se však rapidně i platové podmínky těchto profesí. Přesto v očích veřejnosti je shlíženo na vyučence jako na inferiorní pracovní síly. Je důležitým úkolem přesvědčit o tom, že střední odborné vzdělání (vyučení) už není paušálně horší variantou uplatnění, má perspektivu i dobré platové ocenění. Otázkou k úvaze je podpora žáků poptávaných oborů účelovými stipendii poskytovanými zaměstnavateli se státním příspěvkem. Lze si představit dobrovolný systém, kdy žák ve vyšších ročnících dostává stipendium od podniku, doplněné státním příspěvkem. Stipendium včetně nízkého úročení by bylo vratné v případě, kdy absolvent (vyučenec) neodpracuje ve sponzorském podniku smlouvou stanovenou dobu. Návrh však není triviální z právního hlediska. 4 Otázky k řešení: 1. Jak podpořit atraktivitu odborných škol (učebních oborů)? 2. Jak koordinovat odborné školy z hlediska potřeb hospodářství a daného regionu? 3. Jakým způsobem zapojit do rozhodování o zaměření a vzdělávacím obsahu odborné školy sociální partnery? 4. Jak organizovat prostupnost odborných škol a maturitních středních škol? 5. Mají se odborné školy dále integrovat s maturitním vzděláním? 6. Má docházet k další univerzalizaci (tvorbě obecnějších) oborů? 7. Je praktická výchova více ilustrací (příkladem) jednoho z možných uplatnění oboru? 8. Má docházet ke specializaci podle výrobních kapacit podniků regionu? 9. Není počet středních škol s maturitou vzhledem k velikosti naší země a populačního vývoje neúměrný? Střední vzdělání ukončené maturitou Maturitní vzdělání bude stále více předurčeno jako příprava k navazujícímu vysokoškolskému vzdělání. Maturity nyní dosahuje kolem 80 % mladé populace a zároveň asi 60 % populace nastupuje do terciárního vzdělávání (včetně nástavbových škol). Tato čísla jsou velmi výmluvná. Z pohledu vysokých škol se nyní stávají právě střední školy úzkým hrdlem systému, který strádá nedostatečným počtem uchazečů o náročné a morálně i ekonomicky poptávané obory. Tři čtvrtiny maturantů budou pokračovat v dalším studiu. Tomuto požadavku dosud nejsou přizpůsobeny české střední školy, kde dosud převažuje užší profesní zaměření. Přestože nechceme ztratit tradiční výhodu profesní orientace českého středního školství, je zřejmé, že na všech typech 4 Je to otázka smlouvy, kdy druhá smluvní strana nedosáhla osmnácti let.

13 škol musí být posílena všeobecně vzdělávací linie. Jinak je investice do vysokoškolského vzdělání velmi neefektivní, protože fakticky supluje střední školu. Posílení obecně vzdělávacích předmětů není ovšem v rozporu s ostatními trendy společenské kultury a trhu práce. Výchova na konkrétní pozice se posunuje do dalšího vzdělávání, a moderní výchova mládeže je založena na schopnostech flexibility a dalšího učení. S ohledem na návazné studium se jeví jako optimum podíl cca 45 % všeobecně vzdělávacích středních škol různých typů. Výuka na všeobecně zaměřených školách je nejen pro návazné studium vhodnější, ale většinou i výrazně levnější. Střední škola hraje významnou úlohu v osvojení jazyků a humanitních disciplín. Jde o plnění kulturní a etické funkce vzdělání stejně jako o zásadní předpoklady profesního uplatnění ve všech, nikoli jen úzce humanitních oborech. Jde o rozvíjení obecných komunikačních a aplikačních schopností, porozumění, výklad a tvorbu náročnějších textů. Schopnost korektně argumentovat, přesvědčit, doložit své stanovisko fakty. Učit se diskusi. Sestava předmětů středních škol klade otázku, zdali je vhodné zachovat stávající univerzální známkování či umožnit školám, aby u některých předmětů uplatnily prostý zápočet. Bylo by to jistě účelné u některých předmětů, kde klasifikace postrádá smysl, např. v tělesné výchově, umělecké výchově či odborných a praktických seminářích. Střední škola ukončuje standardní výuku mateřského jazyka. Je zřejmé, že výsledky jazykových disciplín by měly být objektivně testovány, na druhé straně by nemělo docházet k ochuzení tvůrčího charakteru výuky obohaceného preferencemi žáků a individuálními schopnostmi pedagogů v rámci jednotlivých disciplín. Zdá se, že jednou možných z cest do delší budoucnosti by mohlo být nahrazení státních maturit z českého a cizího jazyka standardizovanými zkouškami u akreditované agentury. V případě českého jazyka by byla zkouška (minimum) orientována na jazykovou nauku s určitými prvky testování slovní zásoby, interpretace či tvorby textu. Při zařazení takové, převážně gramatické zkoušky, do prvního pololetí druhého ročníku střední školy, by pro svobodnější výuku literatury a kreativity zbyly škole nejméně dva roky, a zároveň by odpadly nikam nevedoucí diskuse o objektivitě univerzálního testování disciplín s nepopiratelným uměleckým, morálním a často názorově subjektivizovaným obsahem. Minimum z mateřského jazyka by bylo pouze nutným předpokladem k pokračování ve třetím ročníku studia. Cizinci a občané nečeské národnosti by měli mít možnost volby složení minima z českého nebo dalšího jazyka. Podobně by mohla být organizována standardizovaná zkouška z anglického či jiného cizího jazyka, s větší volností školy k zařazení do časového plánu výuky, s ohledem na dotaci a význam jazykové výchovy na dané škole. Lze si představit, že zkouška ze středoškolského jazykového minima

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Zavedení školného a sociální situace studentů

Zavedení školného a sociální situace studentů Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více