Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia"

Transkript

1 Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia Názov peňažného príspevku Základný právny predpis Okruh osôb Podmienky na poskytovanie Výška dávky Rozhoduje /PP/ na osobnú asistenciu o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( 20 až 23 a príloha 4) - odkázanosť na osobnú asistenciu /OA/ - počet hodín OA na obdobie kalendárrneho roka je najviac hodín - PP možno poskytovať od 6 roku veku do dovŕšenia 65 roku veku FO s ŤZP, po dovŕšení 65 r. veku len v prípade, ak bol PP poskytovaný FO s ŤZP pred dovŕšením 65 r. veku - nemožno poskytovať, ak OA vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo fyzická, ktorá prevzala dieťa do star. nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozh. súdu,alebo fyzická, ktorú súd ustanovil za opatrovníka FO s ŤZP, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci,nevesta, zať, svokor, svokra. PP na OA možno poskytnúť pre uvedený okruh osob okrem rodičov dieťaťa od 6 r. veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, fyzickej osoby, ktorá prevzala také dieťa do star., nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozh. súdu, alebo fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka FO s ŤZP za podmienky, že tieto osoby poskytujú OA pre FO s TŽP, ktorá je odkázaná na OA najmenej v rozsahu hodín ročne, alebo je zamestnaná alebo navštevuje školské zariadenie a to na činnosti uvedené v príl. 4 v 1 až 6 bode a 9 a 15 bode najviac však hodín ročne - PP nemožno poskytovat, ak sa FO s ŤZP poskytuje opatrovateľská služba alebo je starostlivosť riešená peňažným prípsevkom na opatrovanie - poskytuje sa vo výške, ktorá zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie, alebo ak príjem FO s ŤZP je vyšší jako trojnásobok sumy životného minima podľa výšky príjmu a rozsahu OA - v redukovanej výške - alebo sa neposkytuje vôbec - sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 1,39 %sumy životného minima - tj. Sk 2, 58 Eur - výška peňažného příspěvku na osobnú asistenciu sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za celý kalendárny rok ÚPSvaR

2 na kúpu pomôcky, PP na výcvik používania pomôcky, PP na úpravu pomôcky na opravu pomôcky o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov / 24 až 31 a príloha č. 10 a 11/ č.447/2008 Z.z / 32 a príloha č. 12/ - odkázanosť na pomôcku, - pomôcka je vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, pes so špeciálnym výcvikom, a na účely výcviku i osobné motorové vozidlo - pomôcka sa neposkytuje ani nezapožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo druhého elektrického vozíka a druhého načúvacieho aparátu. Druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík - PP na kúpu pomôcky možno poskytnúť len na pomôcky uvedené v zozname pomôcok na zmiernenie alebo prekonanie socálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia - výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku - úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám FO s ŤZP vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky - odkázanosť na pomôcku, alebo odkázanosť na úpravu pomôcky a táto pomôcka alebo úprava pomôcky vyžaduje opravu s výnimkou pomôcky, ktorá bola poskytnutá alebo požičaná na základe verejného zdravotného poistenia - zdvíhacie zariadenie je pomôcka len na účely peňažného príspevku na opravu pomôcky. Za pomôcku na účely PP na opravu pomôcky sa považuje aj časť OMV, ktorá je upravená pre potreby FO s ŤZP - za opravu pomôcky sa považuje aj chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo lieč. terapeut. činnosti na psovi so špec. výcvikom - možno poskytnúť, ak cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv je najviac 50 % poskytnutého PP na kúpu pomôcky alebo najviac 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o PP na opravu pomôcky - určuje sa percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu FO s ŤZP podľa príloh č. 10 a 11 - výška PP je najviac 8 630,42 Eur - výška PP na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 Eur - výška PP na kúpu druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 Eur - výška PP na kúpu druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 Eur - pri určení výšky PP na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky, najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok - určuje sa percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu FO s ŤZP podľa prílohy č. 12

3 na kúpu zdvíhacieho zariadenia č.447/2008 Z.z / 33 a príloha č odkázanosť na zdvíhacie zariadenie, ak sa zdvíhacie zariadenie neposky- - určuje sa percentuálnou sadzbou tuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia v závislosti od ceny zdvíhacieho zaria- - kúpa zdvíhacieho zariadenia je kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnut- denia a príjmu FO s ŤZP podľa ného príslušenstva, jeho inštalácia a stavebná úprava, ak je potrebná prílohy 10 na inštaláciu a prevádzku zdvíhacieho zariadenia - výška peňažného príspevku je najviac - trvalý pobyt v byte alebo rodinnom dome, ak je súčasťou kúpy zdvíhacieho zariadenia aj stavebná ,88 Eur úprava na úpravu osobného motorového vozidla /OMV/ č.447/2008z.z / 35 a príloha č odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu OMV - FO s ŤZP je vlastníkom alebo spoluvlastníkom OMV - OMV, na ktorého kúpu bol poskytnutý PP na kúpu OMV, nie je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov - PP na úpravu OMV možno poskytnúť aj na OMV, na ktoré nebol poskytnutý PP na kúpu OMV, ak je FO s ŤZP jeho vlastníkom OMV, - určuje sa percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy a príjmu FO s ŤZP podľa prílohy č.10 - výška PP je najviac 6 638,79 Eur - úhrn PP na úpravu OMV poskytnutých FO s ŤZP v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 Eur na prepravu č.447/2008 Z.z / 36 a príloha č. 14/ -odkázanosť na individuálnu prepravu OMV - občan nie je vlastníkom aalebo držiteľom OMV, ani sa mu neposkytuje peňažný na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného mot. vozidla. - preprava je zabezpečovaná osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou, alebo registrovaným subjektom podľa zákona o sociálnych službách /zák. č. 448/2008 Z.z./ - v závislosti od preukázaných výdavkov na prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným subjekom podľa zák. o soc.sl. - určuje sa percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu FO s ŤZP podľa prílohy č mesačne najviac vo výške 94,59 Eur

4 na kúpu osobného motorového vozidla /OMV/ č.447/2008 Z.z / 34 a príloha č. 13/ - odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým - určuje sa percentuálnou sadzbou vozidlom v závislosti od ceny OMV a príjmu - podanie žiadosti najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom FO s ŤZP podľa prílohy č.13 FO s ŤZP dovŕši 65 rokov veku - cena OMV sa zohľadňuje najviac - nemožno poskytnúť FO s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová v sume ,57 Eur sociálna služba s výnimkou nezaopatreného dieťaťa, ktorému sa táto služba poskytuje na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústav- - výška PP na kúpu OMV s automatic- - výška PP je najviac 6 638,79 Eur nej prípravy na povolanie kou prevodovkou je najviac 8 298,48 - nemožno poskytnúť na kúpu OMV, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov - možno poskytnúť, ak FO s ŤZP je zamestnaná, alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo sa jej poskytuje sociálna služba v DSS, špecializovanom zariadení, dennom stacionári, alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v uvedených zariadeniach alebo navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a OMV bude využívať najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť. Podmienka využívania OMV sa považuje za splnenú aj vtedy, ak - FO s ŤZP vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého al. prech. pobytu a OMV využíva počas 2 dní v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania - FO s ŤZP, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová soc. služba v DSS alebo v špecializ. zariadení sa zabezpečuje najmenej 1x v týždni jeho preprava do týchto zariad. a najmenej 1x v týždni preprava z týcho zar. - FO s ŤZP navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má FO s ŤZP určený individuálny študijný plán, alebo je ubytovaná na internáte - PP na kúpu OMV s automatickou prevodovkou možno poskytnúť, ak má FO s ŤZP oprávnenie na vedenie OMV

5 na úpravu bytu Príspevok na úpravu rodinného domu na úpravu garáže č.447/2008 Z.z / 37 a príloha č. 10/ - odkázanosť na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť FO s ŤZP premiestňovať sa, oreintovať sa, dorozumievať sa lebo zabezpečiť si sebaobsluhu - za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, úprava prístupu do bytu, úprava prístupu k výťahu - za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži - za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nemožno považovať vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod alebo úprava bytu, rodinného domu alebo garáže rovnakého druhu z dôvodu opotrebovania existujúceho zariadenia alebo prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo z dôvodu opotrebovania úpravy alebo prekročenia životnosti úpravy - FO s ŤZP má trvalý pobyt v byte alebo rodinnom dome - FO s TŽP je vlastníkom garáže, alebo garáž je súčasťou nájomného bytu a nie je súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby - PP na úpravu bytu a PP na úpravu rodinného domu možno poskytnúť aj na úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu - určuje sa percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu FO s ŤZP podľa prílohy č.10 - zohľadňuje sa cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení uvedených v opatrení ministerstva - úhrn poskytnutých PP na úpravu bytu a PP na úpravu rodinného domu v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 Eur - úhrn PP na úpravu garáže v období 7 rokov nesmie presiahnuť 1 659,70 Eur

6 peňažný na opatrovanie / 39-40/ zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov fyzická, ktorá opatruje fyzickú osobu pričom musí byť plnoletá, musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a musí byť fyzicky a psych. schopná vykonávať opatrovanie na účely poskytnutia tohto PP sa za fyzickú osobu považuje manžel, manželka, rodič alebo FO, ktorá prevzala dieťa do star.nahrádzajúcej star. rodičov na základe rozhodnutia súdu,alebo fyz. ktorú súd ustanovil za opatrovníka FO s ŤZP, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor svokra, švagor, švagriná, neter, synovec alebo iná, ktorá býva s FO s ŤZP t.j. musia mať spoločný trvalý al. prech.pobyt - stupeň odkázanosti FO s ŤZP na pomoc inej osoby je V alebo VI podľa zák. č. 448/2008 Z.z.. - vek od 6 rokov veku FO s ŤZP - fyzická, ktorá vykonáva opatrovanie musí mať písomný súhlas FO s ŤZP - nemožno poskytnúť, ak sa FO s ŤZP poskytuje PP na osobnú asistenciu alebo ak sa mu poskytuje opatrovateľská služba viac ako 8 hodín mesačne, týždenná poskytovaná sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba - pri opatrovaní jednej FO s ŤZP vo výške 206,37 Eur mesačne - pri opatrovaní dvoch FO s ŤZP a viac vo výške 275,15 Eur mesačne - ak sa FO s ŤZP,poskytuje denná pobytová služba al. navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 h.týždenne - vo výške 182,29 Eur mesačne pri opatrovaní jednej FO s ŤZP - vo výške 257,96 Eur mesačne pri opatrovaní 2 a viac FO s ŤZP, - pri opatrovaní dvoch FO s ŤZP, z ktorých jeden navštevuje určené zariadenia viac ako 20 h.týždenne a druhý určené zar. navštevuje najviac 20 h. týždenne, resp. tieto zariadenia nenavštevuje vo výške 268,27 Eur mesačne Uvedené sumy sa - zvyšujú o 49,80 mesačne,ak je FO s ŤZP nezaopatrené dieťa a fyz., kt. vykonáva opatrovanie nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôch.poistenia al. výluhového zabezpečenia - znižujú o sumu, o ktorú príjem občana ŤZP presahuje 1,3 násobok sumy životného minima - znižujú o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnost FO s ŤZP - ak FO kt. vykonáva opatrovanie poberá star., inv.dôchodok, výsluh. al. výsluhový invalidný dôchodok - 85,98 mes.pri star. o 1 FO s ŤZP - 113,49 mesačne pri opatrovaní 2 a viac FO s ŤZP pričom tieto sumy sa znižujú o sumu zvýš. dôch. pre bezvládnosť

7 na kompenzáciu zvýšených výdavkov Názov peňažného príspevku na diétne stravovanie Základný právny predpis č.447/2008 Z.z. ( 38 a príloha 5) Okruh osôb Podmienky na poskytovanie Výška dávky mesačne Rozhoduje - zvýšené výdavky na diétne stravovanie - nemožno poskytovať FO s ŤZP ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba - nemožno poskytovať, ak príjem FO s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu - 34,41 meačne pre choroby a poruchy uve dené v I. skupine podľa prílohy 5-17,21 mesačne pre choroby a poruchy uvedené v II.skupine podľa prílohy 5-10,33 mesačne pre choroby a poruchy uvedené v III.skupine podľa prílohy 5 súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovavaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia ( 38 a prílohy 6 a 7) - zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečovaním bežnej osobnej hygieny a hygieny domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby uvedeného v prílohe 6 - zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sú výdavky spojené s obnovou a nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky náročných pomôcok uvedených v prílohe č. 7 - nemožno poskytovať FO s ŤZP ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba - nemožno poskytovať, ak príjem FO s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu - Sk 17,21 Eur mesačne

8 na kompenzáciu zvýšených výdavkov Názov peňažného príspevku Základný právny predpis Okruh osôb Podmienky na poskytovanie Výška dávky mesačne Rozhoduje súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla / 38) - zvýšené výdavky na prevádzku OMV - odkázanosť na individuálnu prepravu OMV - FO s ŤZP je vlastník alebo držiteľ OMV - FO s ŤZP nie je vlastníkom alebo držiteľom OMV a jej prepravu zabezpečuje fyzická, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy - nemožno poskytovať FO s ŤZP ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba - nemožno poskytovať, ak príjem FO s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu - 30,96 Eur mesačne súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom ( 38) - odkázanosť na pomôcku pes so špeciálnym výcvikom - zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom - absolvovanie každoročnej veterinárnej prehliadky psa so špeciálnym výcvikom - nemožno poskytovať FO s ŤZP ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba - nemožno poskytovať, ak príjem FO s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu - 41,29 Eur mesačne

9 Spoločné ustanovenia Splnenie podmienky ťažkého zdravotného postihnutia sa ustanovuje v súlade s prílohou č. 3 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ak hodnota majetku FO s TŽP je vyššia ako eur, peňažný na kompenzáciu sa neposkytne alebo sa odníme a zastaví jeho výplata Vysvetlivky skratiek: PP peňažný FO s ŤZP fyzická OA osobná asistencia ZSS zariadenie sociálnych služieb OMV osobné motorové vozidlo ŽM životné minimum

10

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Srovnání systémů sociálního zabezpečení a dávek z nich poskytovaných v České republice a ve vybraných státech Evropské unie

Srovnání systémů sociálního zabezpečení a dávek z nich poskytovaných v České republice a ve vybraných státech Evropské unie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Srovnání systémů sociálního zabezpečení a dávek z nich poskytovaných v České republice a ve vybraných státech Evropské unie Diplomová

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ ODBORNÁ STUDIE V RÁMCI PROJEKTU PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Ing. Jiří Horecký, MBA doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. 1 Obsah PŘEDMLUVA

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Informace pro partnery

Informace pro partnery Informace pro partnery 28.11.2007 Microsoft Slovakia Účel prezentace Seznámit Vás s kampaní, připravit na reakce zákazníků Vysvětlit detaily Připravit na spolupráci a pomoci vydělat peníze Získat Váš zájem

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012 Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká Hotel Kaskády, 6.11.2012 Dr.Max = 178 lekární na Slovensku Pre test reklamnej kampane september 2012

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem IP&IT BULLETIN PROSINEC 2012 v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií Vážení klienti a obchodní

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta:beata GASPAROVA Kontaktní e-mail: btgasparova@gmail.com Země, město pobytu: Taiwan, Taipei Datum začátku pobytu: 07.02.2014

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? ANO / NE ANO / NE (v případě, že ano

Více

Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem

Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem CZ R004M+P009TM X 4 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití!

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

Maory. klient. Výlet mezi. sociální služby na Novém Zélandu. Která barva. Anketa k IP Nespolupracující

Maory. klient. Výlet mezi. sociální služby na Novém Zélandu. Která barva. Anketa k IP Nespolupracující Která barva je ta vaše nketa k IP Nespolupracující klient Výlet mezi Maory sociální služby na Novém Zélandu sociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu ročník:

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu ve Skotsku. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. června 2004 o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí Změna: 538/2005 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku #1.2012 cardmag TM zimné číslo prináša správy z domova a zo zahraničia. informácie z oblasti technológií. karty v číslach. marketing. mobilné platby. profil slovenska. komentár. rozhovor s robertom vano.

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni reg. č.

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni reg. č. Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni reg. č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00448 Sborník příspěvků z konference 25.

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

Rozvoj vodních cest na Slovensku

Rozvoj vodních cest na Slovensku 1 2011 Rozvoj vodních cest na Slovensku Jihomoravský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Tel.:

Více

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha FORTIfikovaná virtualizace perimetru Představení společnosti AutoCont CZ a.s. Poslání AutoContu Naše poslání: Zavádíme a provozuje užitečné IT technologie v organizacích

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Sociální inovace v kontextu vývoje zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v rámci potenciálu územní spolupráce CZ-SK-PL (TRITIA)

Sociální inovace v kontextu vývoje zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v rámci potenciálu územní spolupráce CZ-SK-PL (TRITIA) Sociální inovace v kontextu vývoje zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v rámci potenciálu územní spolupráce CZ-SK-PL (TRITIA) Sborník příspěvků 12. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

OBSAH. Bulletin advokacie č. 5 1999 1

OBSAH. Bulletin advokacie č. 5 1999 1 OBSAH Úvodník Karel Čermák: Možnost nebýt 3 Články Kalenská Marie: Manažerská smlouva v českém právním řádu 6 Barancová Helena: Výkon závislej práce vo vzťahu k zmluvným typom pracovného a obchodného práva

Více

ŘECKO KOS SUPER LAST MINUTE 21.9. - 28.9.

ŘECKO KOS SUPER LAST MINUTE 21.9. - 28.9. ŘECKO KOS SUPER LAST MINUTE 21.9. - 28.9. 8 denní odlety Brno, Ostrava Marmari Hotel Blue Jay Beach **+ polopenze 7.990 Psalidi Hotel Niriides *** polopenze 7.990 Marmari Hotel Roseland *** all inclusive

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

KONTAKT 1/08 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky

KONTAKT 1/08 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky KONTAKT 1/08 Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky Šéfredaktor: Dylevský Ivan Odpovědný redaktor: Dolista Josef Technický redaktor: Ježková Eva REDAKČNÍ RADA Balogh Zoltan (HU), Gerzmava

Více

Zpravodaj. červen 2015, číslo 4. Úvodní slovo OBSAH. Váš sekretariát CIVINET

Zpravodaj. červen 2015, číslo 4. Úvodní slovo OBSAH. Váš sekretariát CIVINET Zpravodaj ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA červen 2015, číslo 4 Úvodní slovo Milí kolegové a přátelé, pracovníci městských úřadů, dopravní odborníci, zájemci o udržitelnou mobilitu, Možná najdete o prázdninách

Více

Vestibulární stimulace. Reminiscenční. Kvalita. sociálních služeb

Vestibulární stimulace. Reminiscenční. Kvalita. sociálních služeb Vestibulární stimulace v konceptu Bazální stimulace Reminiscenční terapie Téma čísla: Kvalita sociálních služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu

Více

1/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

1/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1/2011 Praha, leden 2011 Roč. 57 (99) Číslo 1 str. 1 24 Cena 24, Kč 1, Obrázky

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Lidská práva v aplikační praxi Zdravotní pojištění pro cizince Kamila Holoubková Andrea Matyiová jaro 2011 1 Obsah Úvod... 3 1 Zdravotné poistenie a cizinci v ČR...

Více

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX!

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! 111954 /CZ/ MAX! Cube LAN Gateway síťová řídící jednotka systému MAX! Obsah: 1.1. Správné použití...

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE Povrch na ilustračním obrázku Fólie, Třešeň Povrch na ilustračnom obrázku Fólia, Čerešňa PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE Bílá POLAR Biela POLAR Lakovaná MDF bílá Lakovaná MDF

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

prosinec 2012 Vážení čtenáři,

prosinec 2012 Vážení čtenáři, prosinec 2012 Vážení čtenáři, přichází znovu čas adventu a Vánoce se nezadržitelně blíží. Jakoby nám nestačil tradiční předvánoční shon, přidávají nám v letošním roce naši zákonodárci k tomu všemu pořádnou

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele na Slovensku se snaží definovat základní principy, na základě

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Situace v Rakousku 2 Právní základ 2 Oprávněné osoby 3 Dávky 3 Další informace 4 Základní

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost FreeClaim.eu, s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 48

Více