10 π FILATELIE 3/2010 ZNALECK HLÕDKA. FRANTIäEK BENEä Fak ta vöak bo hu ûel ho vo Ì jas nï. Uû v osmi n -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10 π FILATELIE 3/2010 ZNALECK HLÕDKA. FRANTIäEK BENEä Fak ta vöak bo hu ûel ho vo Ì jas nï. Uû v osmi n -"

Transkript

1 ZNALECK HLÕDKA Ko pìr ky to ËÌ ñ aneb pa dï la te lem snad no a rych le V na öì rub ri ce jsme se v pr bï hu let za b va li pa dïl ky zho to ve n mi mno ha zp so by a tech ni ka - mi, pri mi tivnì mi i ra fi no va n mi, ale jed nu z nich jsme my sl nï po ne ch va li stra nou. ÿeë je o fo - to ko piìch zho to ve n ch bïû nou kan ce l skou tech ni kou ñ te dy ko pìrka mi a po ËÌ ta Ëo v mi tis k r na - mi. Do mnì val jsem se to tiû, ûe ty hle pros tin kè h ÌË ky ne mo hou û d nè ho fi la te listu okla mat, tak ûe vï no vat jim po zor nost by by lo zjev n m pod ce Úo v nìm Ëte n. Bo hu ûel se uk za lo, ûe to mu tak ne nì, a tak se na pro duk ty zho to ve nè tìm to nejdostupnïjöìm zp so bem dnes p e ce jen po dì v me. FRANTIäEK BENEä Fak ta vöak bo hu ûel ho vo Ì jas nï. Uû v osmi n - sobnèm zvït öe nì je vi dït, ûe za tìm co stan dard nï D vo dem je ne po uûi t aröìk mr tì A. Z po toc kè - po sta ve n tisk je pro ve den oce lo tiskem (Ë ry a bo - ho 1957, Pof. A967, kon krèt nï exem pl s dvo ji t m, dy je ho kres by jsou ost e ohra ni Ëe nè a tvo Ì je ho - vz jem nï po su nu t m tis kem. Po ch zì z ex po n tu mo gen nì, plas tic ky vy stu pu jì cì vrst va bar vy), po su - zn mè ho za hra nië nì ho sbï ra te le»sr II, kte r jej vì - nu t Ñdvo ji t tiskì tvo Ì ma lè, r z nï roz pt le nè teë - ce kr t spïö nï vy sta vil i v»es kè re pub li ce (a do - ky ñ Ë s teë ky to ne ru. Tam, kde jsou ty to Ë s teë ky s hl vy so k ch hod no ce nì). Od tud ho za KË na ne se ny hus tï (na p Ì klad v pra vèm dol nìm ro hu zìs kal tu zem sk sbï ra tel, kte r mi jej p ed lo ûil r meë ku zn m ky), tvo Ì do kon ce i vït öì plo chy, coû k ovï e nì. je u oce lo tisku ne moû nè (Ñplo chyì jsou u nïj tvo e - Kdyû jsem mu po kr t kè pro hlìd ce sdï lil, ûe jde ny hus tou sì tì Ëar). ne po chyb nï o pa dï lek zho to ve n po mo cì ko pìr ky, ne chtïl to mu vï it ñ uû pro to, ûe aröìk jiû d Ì ve ovï - il ja ko pra v ji n zna lec (na zad nì stra nï se na ch - zì otisk je ho znaë ky), i pro to, ûe aröìk byl opa ko va - nï vy sta ven na v znam n ch sou tïû nìch v sta v ch, kde jej mï la moû nost vi dït a da sbï ra te l a ju ry ma - n, a ni kdo k nï mu ne vznesl v hra dy. ocelotisk Ñxeroxì 10 π FILATELIE 3/2010 Ve vyö öìm zvït öe nì pak dob e vi dì me, ûe Ë s teë ky to ne ru (vedou k nim zelenè öipky) jsou roz pt le ny i v oko lì Ñdvo ji tèì kres by aröì ku (te dy v mìs tech, kde by se tis ko v bar va ne mï la na ch zet), coû je p i ro - ze n pr vod nì jev tè to roz mno ûo va cì tech ni ky. Kdyû jsem to zkla ma nè mu ma ji te li vy svït lil, vy ne - sl po sled nì trumf: ÑJak by ale ta ko v pa dï lek vlast - nï ölo zho to vit?!ì. Ani na to ne nì slo ûi tè od po vï dït. Pa dï la tel pros tï v ko pìrce po lo ûil bïû n aröìk Z po - toc k zhru ba do pro st ed vy zna Ëe nè ho po le pro pa - pìr for m tu A4. Na zho to ve nou fo to ko pii leh ce p i - chy til dal öì aröìk (t e ba bo do vï vlast nìm le pem), ovöem v po nï kud po oto Ëe nè po lo ze, a pa pìr s aröì - kem zno vu ne chal pro jet ko pìrkou. Kdyû pak p i - chy ce n aröìk z pa pì ru opa tr nï se jmul, mïl v ru ce Ñdvo ji t tisk ñ ja k do tè do by svït ne vi dïlöì

2 Osob nï se do mnì v m, ûe p i tom ne mu se lo jìt o sku teë nè ho e me sl nè ho pa dï la te le, ale moû n jen o zvï dav ce, kte r zkou öel, co lze po dob n m zp so - bem vlast nï vy ro bit. 1) K tè to va ze mï ve de sku teë - nost, ûe ke zho to ve nì pa dïlku byl po uûit aröìk se zjev nï po öko ze n m le pem (vo do rov nè Ëer nè pru hy ja ko sto py po Ë s teë nèm p i le pe nì v z sob nì ku), coû na zna Ëu je, ûe Ñv rob ciì by lo lì to zni Ëit aröìk ne - poöko ze n, byù je ho ce na by la v pod sta tï za ne dba - tel n (jeö tï p ed nï ko li ka le ty st l nï ja k ch de set Ëi dva cet ko run, kte rè by e me sl n pa dï la tel na opak sa mo z ej mï klid nï obï to val). Jest li ho po tè od lo ûil me zi fi la te lis tic kè Ñsme tìì, kde byl pak nï k m dal - öìm Ñob je venì, ne bo zda jej s m zho to vi tel pro dal ja ko vz c nost, sa mo z ej mï ne vì me. Aù tak Ëi tak, na ko nec se aröìk s Ñdvo ji t m tis kemì do stal na fi la - te listick trh a ja ko ra ri ta do kon ce do ex po n tu a na v znam nè v sta vy. 2) 1) V rob ci ba rev n ch ko pì rek p ed lè ty uv dï li, ûe ne - ma lè pro cen to uûi va te l bez zlè ho mys lu zku sì, jak by vy pa da la oko pì ro va n bankovka ñ a do kon ce se v û nï uva ûo va lo o tom, ûe by se ta ko vè mu po ËÌ n nì softwa ro vï br ni lo; a ta dy n m do kon ce sta ËÌ ko - pìrka Ëer no bì l! 2) A ob v m se, ûe ne mu sì jìt o je di n p Ì pad. ÑSmu teë - nìì aröìk Z po toc k s dvo ji t m tis kem m to tiû v ex - po n tu ÑMo der nì»sr 1943 ñ 83ì i dal öì v znam n za hra nië nì vy sta vo va tel ñ G. Wilhelms (obr. dole), kte - r za nïj rov nïû skli dil a du vy so k ch oce nï nì (je vy - sta ven i na Expo ne tu, a to pod ËÌs lem 437; aröìk je na 4. r mu, 7. list; vi da, k Ëe mu n m m ûe ta to tr va l virtu lnì v sta va rov nïû dob e po slou ûit!). Na roz dìl od aröì ku po psa nè ho v tom to Ël n ku jsem vöak Wilhelms v exem pl ne mïl moû nost pro hlèd nout v ori gi n le (ale uû na ske nu se zd, ûe jde rov nïû o ne p Ì liö kva lit nì kus), tak ûe o je ho pra vos ti sa mo - z ej mï ne m ûe me uëi nit ko neë n z vïr. Co z to ho vy pl v? NÏ kte Ì pa dï la te lè se uû nezdrûu jì prac nou v ro bou zinkogra fick ch ötoë k ne - bo perfo raënìch liöt ñ sta ËÌ jim jed no du ch Ëer no bì - l ko pìrka, na nìû za p r mi nut do k ûì vy ro bit Ñra ri - tyì za ti sì ce a de se ti ti sì ce. Zd se v m to nadne se - nè? ée by to ni kdo ne kou pil? Tak ËtÏ te d l! Žilko va ná čtyř ka za tři cet V po lo vi nï no ra mï v ed nìch ho di n ch vy hra ze - n ch kon zul ta cìm na vötì vi li v Pro fi lu dva po star öì p - no vè. P i nes li jeö tï ne roz ba le nè cen nè psa nì po jiö tï - nè na t i cet ti sìc ko run, kte rè za pla ti li ja ko do bìr ku. P e de mnou jej ote v e li a po û da li mï, abych se po - dì val na zn m ku, kte rou pr vï kou pi li na interne to vè auk ci Aukro. älo o neupot e be nou ra kous kou Ëty ko - ru novku Znak na ûilko va nèm pa pì ru, s p e tiskem Poö ta Ëes ko slo ven sk 1919 ñ te dy jed nu z na öich nej vz c nïj öìch ra rit. Zn m ka ne mï la û d nou zna - leckou znaë ku a uû v osmi n sobnèm zvït öe nì by lo vi dït, ûe je jì p e tisk ne nì vy tiö tïn knihtiskem, ale je zho to ven na ko pìrce! P no vè by li si ce tro chu zkla - ma nì, ale za cho va li klid a po dotkli, ûe si k pro d va jì - cì mu, je hoû ad re sa by la uve dena na ob l ce, pro pe - nì ze za je dou. Zda uspï li, ne vìm, ale za ne dlou ho se na Aukru od pro d va jì cì ho ze stej nè ob ce ñ Dol nì jezd (!) ñ ob je vi la dal öì ûilko va n Ëty ko ru naö Co k to mu do dat? To si nï kdo v û nï mys lì, ûe m - ûe kou pit ra ri tu v ka ta lo go vè ce nï 1,8 mi li o nu za t i cet ti sìc? Zjev nï ano! A ne jen ji ñ za zlo mek sku teë nè ce - ny jsou v interne to v ch auk cìch (Aukro, ebay a dal öì) na bì ze ny de sìt ky a de sìt ky dal öìch vz c n ch zn mek, v na pros tè vït öi nï nezkou öe n ch a zhru ba s tou to le - gen dou: ÑNe jsem fi la te lista, na öel jsem na p dï (ve skle pï) tu to zn m ku (sta rè al bum), v ka ta lo gu m ce - nu sto ti sìc (dvï stï ti sìc, mi li onö), ale ne ro zu mìm to - mu, ne vìm zda je pra v (ale je sta r!), pro to na bì zìm bez z ru ky za zlo mek ka ta lo go vè ce ny (vy vo l va cì ce - na za ko ru nu, za ti sìc, za de set ti sìc apod.)ì. Jde pak ta ko vou kou pi re kla mo vat? Po dle mè ho n zo ru tïû - ko. Ovöem ne ne chejme se uko lè bat zjevnostì ta ko - v ch p Ì pa d. ÑXe ro xo va n chì falz je to tiû ko lem n s mno hem vìc, a v ra fi no va nïj öì po do bï! Interne to vè aukce poö tov nìch zn mek r z nè za ji ma vè a po de z e lè interne to vè aukce poö - tov nìch zn mek Ta to str n ka by mï la slou ûit ja ko upo zor nï nì na r z nè pod - vod nè a po de z e lè interne to vè aukce poö tov nìch zn mek a upo zor nï nì na Ñpro dejce ra ritì, kte Ì opa ko va nï vy sta vu jì po de z e lè po loû ky. Ne pat Ìm me zi û d nè znal ce ne bo od bor nì ky na fi la te lii a n - sle du jì cì p Ì spïv ky vy jad u jì pou ze m j n zor na da nè aukce, do kte r ch bych j osob nï roz hod nï svè pe nì ze neinvesto val. Dnes opït nï ko lik m lo od ka z na aukce kam bych ne - dal ani ko ru nu ñ Tak ta dy m me za se nï ja kou tu Ñpo z sta lostì... Ani zaëìnajìcì sbïratelè vöak nejsou zcela bezbrannì. Varov nì p ed padïlky nabìzen mi na internetov ch aukcìch lze nalèzt nap Ìklad na webovè str nce filatelieznamky.cz, kterou rozhodnï doporuëujeme k n vötïvï. FILATELIE 3/2010 π 11

3 Ko lum bus a Hla do vý sva tý ÿeë je o roënì ko v ch PT z let 1992 a 1993, te dy po sled nìm»sr a prv nìm»r, vel mi ob lì be n ch a hle da n ch, v ka ta lo go vè ce nï 3,5 resp. 6 ti sìc ko - run. Pro sv j ma l n klad (2.500 ku s ) chy bì ve vït - öi nï sbì rek, coû je p Ì le ûi tost pro pa dï la te le, aby se na tom p i ûi vi li. A pro to ûe jsou oba tiö tï ny jen Ëer - nou bar vou, by lo ot z kou Ëa su, kdy se ob je vì je jich pa dïl ky zho to ve nè na ko pìrce. Prv nì mi byl p ed lo - ûen p ed nï ko li ka le ty v r m ci po ra den skè sluû by Ko mi se znal c na kaû do roë nìm ve le tr hu SbÏ ra tel. Ku pu jì cì s nìm p i öel za Ëerst va, tak ûe snad do stal svè pe nì ze zpït. Ku ri Ûz nì p i tom je, ûe se p i öel po - ra dit s ji n mi zn m ka mi a pr vï kou pe n pa dï la n p Ì le ûi tost n tisk Hla do v sva t mïl n hod nï za lo - ûe n ved le nich v z sob nì ku. Do kon ce ani ne chtïl vï it, kdyû jsem ho na fal zum upo zor nil, pro to ûe si p i n ku pu pro ve dl vlast nì zkouö ku! Ta spo ËÌ va la ve zjiö tï nì, zda je tis ko v bar va plo ch, ne bo plas tic k. Pro to p e jel öpië kou pinze ty p es lin ky kres by a kdyû zjis til, ûe je po vrch v tom to mìs tï hrbo la t, byl p e svïd Ëen, ûe mu sì jìt o oce lo tisk ñ ko pie jsou p e ce plo chè. Kdy by vöech no by lo tak jed no du chè! Ten hle p ed po klad to tiû po ËÌ t s pro duk ty inkousto - v ch tis k ren, kte rè ob raz vy tv e jì rozst i ko v nìm ma l ch ka pi Ëek bar vy. Ovöem tis k r ny a ko pìr ky s pr öko v mi to ne ry pra cu jì ji nak. Na mìs to tis ku je na ne se na vrst va to ne ru, kte r se pak za h tìm na vy so kou tep lo tu za pe Ëe. NÏ kte rè ko pìr ky umoû Úu jì re gu lo vat tma vost ob ra zu a tìm i vrst vu na ne se nè ho to ne ru, tak ûe v sled n kres ba plas tic ky vy stu pu je nad po vrch po tisknu tè ho pa pì ru. A kdyû pa dï la tel po uûi je pa pìr po dob n pra vè mu p Ì le ûi tost nè mu tis - ku, ne nì di vu, ûe mu na to nï kdo sko ËÌ. Fan ta zii p i - tom pa dï la te lè me ze ne kla dou (jak je vi dït na n - sle du jì cìm ob r z ku), tak ûe je t e ba b t opa tr n i v p Ì pa dï mno hem lev nïj öìch po lo ûek. Černo tisky a zkus mé tis ky»as to se se tk v m s pa dïl ky Ëerno tisk na öich knihtisko v ch emi sì z let 1918 ñ 20 (ze jmè na Hrad - Ëa ny, Ho lu bi ce a OR), ale i po zdïj öìch (na p Ì klad DoplatnÌ 1928 a No vi no vè 1937), zho to ve n mi rov - nïû na ko pìrk ch. U tïch je na opak û dou cì, aby je - jich tisk byl po kud moû no ho mo gen nì a plo ch. Je smut nè, ûe se na nï kte r ch vy sky tu jì pra vè zna lec - kè znaë ky, coû lze snad vy svït lit (i kdyû ne omlu vit) okol nost mi, za nichû je pa dï la te lè p e d va jì k ovï e - nì: za mì cha nè do vït öì se sta vy pra v ch Ëerno tisk (a dokonce i barevn ch zkusm ch tisk - ano, existujì dokonce obdobnè padïlky provedenè v barvï!) stej n ch emi sì. ÿa da z tïch to zkusm ch tis k m ce nu jen p r de se ti ko run, tak ûe jim sbï ra te lè i mè nï peëli vì znal ci vï nu jì men öì po zor nost, z Ëe hoû pa dï - la te lè tï ûì. Ne vzni ka jì tak si ce vel kè öko dy, ale ko ho by tï öi lo, kdy by mu do sbìr ky na mìs to sku teë nè ho stu dij nì ho ma te ri lu p i by ly bez cen nè pa pìr ky? Ta hle sku pi na falz n m je sou Ëas nï v stra hou, ûe opa tr n je t e ba b t i u lev nïj öìch po lo ûek! Uher ské do pi sy ju ry pod no sem Kdyû uû jsme zmì ni li ba rev nè ko pie, ne mo hu vy - ne chat his tor ku, je jìmû jsem byl svïd kem a do kon - ce Ëast nì kem. Na v sta vï BR NO 2005 se na mï v r m ci po ra den skè sluû by Ko mi se znal c S»F ob - r til po zor n n vötïv nìk, abych se s nìm öel po dì vat na ex po n t ma Ôar skè ho vy sta vo va te le, v nïmû se mu ne zd ly nï kte rè uher skè kla sic kè do pi sy. Vzal jsem te dy lu pu a na mìs tï zjis til, ûe mi l vy sta vo va - tel na mìs to a dy pra v ch do pi s (kte rè daj nï p ed v sta vou pro dal) p ed sta vil je jich ba rev nè fo to ko - pie, ovöem peë li vï slo ûe nè do p vod nì ho tva ru, s uömud la n mi ro hy a okra ji. By lo to si ce pro ve de - no do ved nï, ale p i po hle du zblìz ka se to sa mo z ej - mï da lo po znat na prv nì po hled. P es to si jich vöi ml jen ten to je di n n vötïv nìk! Ta ko vè pod vod nè jed n nì je sa mo z ej mï na pros to v roz po ru s v stavnì mi dy a zne v hodúu je ostat nì vy sta vo va te le, tak ûe ne zby lo neû do jìt za p ed se dou ju ry a na ex po n t ho upo zor nit. VÏ ci pak vza ly rych - l sp d: vy sta vo va tel byl dis kva li fi ko v n a je ho ex - po n t de mon to v n. Ale ne b t ono ho po zor nè ho n - vötïv nì ka ñ kdo vì, jak by to do pad lo? Moû n by si ten vy sta vo va tel od ve zl nï ja kou ce nuö His to ric ké po hled ni ce Uû m j ta tì nek ve svè P Ì ruë ce pro sbï ra te le po - hled nic (PO FIS 2004; je d v no ro zebra n a p i pra - vu je se je jì p e pra co va nè a roz öì e nè vy d nì) upo - zor nil na pa dïl ky his to ric k ch po hled nic, ze jmè na li togra fick ch a svïtlo tisko v ch (ale i of se to v ch a vy lou Ëe ny ne jsou ani dal öì tech ni ky). Vzni ka jì tak, ûe se ñ ten to kr t ba rev nï ñ oko pì ru je ob ra zo v stra - daj n uni k t nì dvo ji t tisk PT z roënì ko vè ho al ba»p 1994 (Marco Po lo), ve sku teë nos ti cel ko v pa dï lek zho to - ve n na ko pìrce. Lin ky tvo Ì cì ob raz zn mek jsou Ë s teë nï plas tic kè (tvo Ì je vyö öì vrst va to ne ru), za tìm co ËÌs lo je plo - chè (by lo z ej mï vy tiö tï no sa mo stat nï ñ a nad to jen jed - nou, coû svïd ËÌ o tom, ûe pa dï la tel ne byl pl n za Ë teë nìk).

4 na pravè vz cnè pohlednice, a na zadnì stranu kopie se potè nalepì adresnì strana zìskan z pravè levnè starè pohlednice (Ëasto vznikaly slepenìm a jdou zase rozlepit). Okraje se pak za Ìznou a zaöpinì, takûe na prvnì pohled nebudì podez enì. Pro filatelisty jde sice spìöe o okrajovè tèma, ale jako uk zku padïlatelsk ch technik jsem jej nechtïli vynechat. Dokazuje totiû, ûe napodobit kopìrov nìm lze nejen ocelotisk a knihtisk (o nichû jsme hovo ili v p edchozìch kapitolk ch), ale i dalöì tiskovè techniky.

5 Desko vá čís la ČaM Ve vöech po psa n ch p Ì pa dech (zn m ky, Ëerno - tisky, zkus mè tis ky i po hled ni ce) tï ûì pa dï la te lè z ma lè po zor nos ti, kte rou sbï ra te lè vï nu jì na ku po - va nè mu matri lu. K od ha le nì falz to tiû vït öi nou po - sta ËÌ zbïûn pro hlìd ka pod oby Ëej nou, osm kr t zvït öu jì cì lu pou ñ a sa mo z ej mï zna lost to ho, jak vy pa d ori gi n l (ob raz pa dïlk zho to ve n ch na ko - pìrce ne bo po ËÌ ta Ëo vè tis k r nï je to tiû v raz nï od - liö n ). Exis tu je vöak jed na tis ko v tech ni ka, u nìû si s oby Ëej nou lu pou zejmèna mènï zkuöenì sbïratelè vy sta Ëit ne mu sì. Je jì rastro v hlu bo tisk, po uûì va n u n s pro tisk zn mek od dva c t ch let. U ce l ch zn mek asi vel kè ne bez pe ËÌ na po do be nì ne hro zì, ovöem na p Ì klad u Ñzkusm ch tis k ì je t e ba se mìt na po zo ru. Ta ko vè zkus mè tis ky vöak za jì ma jì hlav - nï stu dij nì sbï ra te le, za tìm co vït öi na ostat nìch se s ni mi moû n ani ne set k ; spo koj me se proten to - kr t te dy tìm, ûe jsme na nï ale spoú upo zor ni li. Oprav do vè ne bez pe ËÌ to tiû hro zì jin de ñ jsou jìm pa dïl ky prv nì pro tek to r t nì p e tisko vè sè rie (Pof. Ë. 1 ñ 19), ze jmè na ro ho v ch ku s a Ëty blo k se vz c - n mi desko v mi ËÌs ly. Ty to zn m ky se to tiû bez p e - tis ku vy sky tu jì bïû nï a je jich ce na je ne pa tr n. Uû p ed Ëa sem mi je den ob chod nìk z praû skè bur zy p ed lo ûil ce lou se sta vu zn mek a Ëty blo k vz c - n ch hod not s D» (nap. 40 h Ko men sk, 60 h äte - f nik, 2,50 KË StreËno a 3 KË»es k R j), je jichû p e tisky by ly zho to ve ny na ko pìrce ne bo po ËÌ ta Ëo - vè tis k r nï. älo o pa dïl ky po mïr nï ne bez peë nè, pro to ûe ne Ëe ka nè. Aû do sud se v li te ra tu e uv dï jì ze jmè na do bo v fal za knihtisko v. A pr vï rastr ori - gi n l nìch p e tisk m ûe b t se zda rem na po do ben rast rem kan ce l skè re pro duk ËnÌ tech ni ky. Ne bo-li rozpozn va cì znak pa dïlku (Ñroz t e pe n ì okraj pìs - men) ta dy m ûe b t p i zbïû nè pro hlìd ce na opak po va ûo v n za znak pra vos ti! Ob zvl öù ne bez peë nè p i tom je, ûe gra fic k m po ËÌ ta Ëo v m pro gra mem lze na sta vit rastr po ûa do va nè ve li kos ti, tva ru bo d i je - jich roz mìs tï nì, a po mïr nï vïr nï tak na po do bit p e - tisky pra vè. PeË li v zna lec Ëi stu dij nì sbï ra tel by vöak mïl b t obe zn men s po do bou a zna ky p Ì sluö n ch n kla - d zn mek po uûi t ch pro p e tis ko v nì ñ a p e de - vöìm by mïl b t scho pen roz poz nat, ja kou ti sko vou tech ni kou byl p e tisk zho to ven (vëetnï podoby jednotliv ch bod rastru a jejich rozmìstïnì). Rastro v hlu bo tisk, jak uû n zev pra vì, je tis kem z hloub ky (byù by lo tisk nou cì mìs to na des ce prohlou be no jen ne pa tr nï) a jeho charakteristickou podobu ve sku - teë nosti kan ce l sk re pro duk ËnÌ tech ni ka (ko pìrka a PC tis k r na) nem ûe vïrnï napodobit. V p Ì pa dï po chyb nos tì je samoz ejmï moûnè po uûìt sil n mik - ro skop, we bo vou ka me ru, ske ner, plo ch mo ni tor a dal öì dnes uû bïûnï dostupnè po m c ky, ale s p ib vajìcì praxì zjistìte, ûe si vystaëìte s kva lit nì lupou (jednu nep Ìliö drahou si za chvìli uk ûeme). V dneö nì Zna lec kè hlìd ce jsme se vï no va li pa - dïlk m, o nichû jsem jeö tï ne d v no po chy bo val, ûe by moh ly nï ko ho na p lit. Jak jsme si ale uk za li, ne - nì to, bo hu ûel, prav da. Ma l opa tr nost, tou ha zìs kat vz c nost la ci no, p nì ot cem myö len ky ñ nic z to ho ne nì no vè, vöech no je tu uû ti sì ce let. Pros tï, li dè chtï jì b t kla m ni ñ a pod vod nì ci to dob e vï dì. Kdyû to nï ko mu vy ho vu je, pro ti gus tuö Po kud vöak ne chce te pat it me zi na p le nè, po moc je snad n. Opat e te si po d nou lu pu (na p Ì klad 20x zvït öu jì cì Leuchtturm s LED osvït le nìm, jmenuje se LU 30 LED a za 175 KË ji nabìzì nap. Filatelie HOBBY Praha), kaû dou ku po va nou zn m ku si peë li vï a v kli du pro - hlèd nï te, srov nej te ji s bïû nou va ri an tou, a hlav nï ñ d vejte si vel k po zor na Ñv hod nèì na bìd ky! n Mal uk zka z nep ebernèho mnoûstvì moûnostì, jak na poëìtaëi vytv et rastry (kterè lze i r znï nat Ëet). 14 π FILATELIE 3/2010 Ka pes nì lu pa zvït öu jì cì 20x, se öi ro kou ËoË kou (m lo zkres lu je), s kva lit nìm osvït le nìm LED diodou. Uûi teë n po moc nìk, kte r se oprav du vy pla tì.

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

é ý á ŮÝ ť Ž á ý č ý ě Ýý é ž č á á é éč ř ě ý á Č é ý ě ý á č ň Ú ř Ú ý ě ů ů ů ž ý ů ť ů ě á ů řá ý ě á ů ů ů é ž é ů ř č ž č ů Ú Č ě ě ž ý ý á ž á š ě é á ť á š á á Ť á š č á š ě ě š á ň á č áž á ý

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 7 8 6 4 Poruchy osobnosti Ján

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

ř é úě ř ů ř č č ý č ý Č ě ř ĺ Ö ř ů ř ý ě ě ě é ž Č ť č úč ĺ ř ĺ ř ě ř ě é ĺ ř ýš ý ě é ĺ ř é ĺ ř ů Í Ú ĺ Úč é Í ě Ž Ž é Úč ř ů č Ž ě Ž Ž ě ř ř ĺ é ý é ě ž ä ů úč ý ě Ž ř Ž é ý ě é ě ý ý ř ý č Ž ř ě ý

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ý ú ě ž é ý ě ý ě ý ý ú ě é ěř ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é úě ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ě ý ý ř é ý ě é é ý ě š ý ý ýš ú ů Ý ý š ž š š ň ě é ěř ý ř ý ý

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO Stropní konstrukce 1/6 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

Í ó ž č ž šš ř ř ž ú ěš ě ě š ě š ěš ž š ř ú ů ř ř ú ě ů é š ěž ě řč ěž é ř é é ú ě ř š é é č š ř ž é č é ú ě ů š ů ěř ž Í ž ž ě š ěř ž é ě š ú ě ů Ž čů é ř č ř ě ř š ě é šť é č ě š ř ň ěš š é š č é ě

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ž é č é í ĚŽ í ě Ž í í ž í Ž í Ť š í Ť ě ž Ť ě Ó í í Ž ě Ť é ě ě í ž ě ž Ť í ě í í í í Í Š é č é š í ě é ž éč ě é é é í é č é ě í ě Ů í í ě Ť í í í é š í é ě í Í ž č í ě é š í Ť Ž é ě š í í é č í í í č

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

ě ú ě Ž ě ň é ě é ě ž ě ž ě ě ě ň é ú ě ž é ž ž é ě š é ě ě š é ě š é ě ě Č Ř Č Č é Š ú ě ě ě ě ú ě Ú ě ž ž ž é é Ž š ž é Ů Ž Č Č é ě é ž éú š Ů Ž Ů ě ů é š é ŠÍ Č ě Ž Č é š ŠÍ ž Š ě é ě ž ů š Ů Ů é ú

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

É Ů č Ě ě č ý ř ů ě ěř ř ě ř é č ě č ě ě č ěř ěř ř ž ř ž č é ě č é ů ř ý č čů ž žů ř é ý č č ě ř ř ě č ý čů ř ě ě ů ě ý čů ě é é ě ě é ř ř ž ý č ý ř ř ě č ř ě é é é ě é ř ř ň ž ůč č č ý ý ě ř č č ě č č

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ě Ň ť Ť ě šň Č ů ě ě Ň ě ě ě ž Ú Ň ě ě ě ě ě Ň ě Ť Ť ě Áě Ú ů ň ě ě ě Ú ě Ť ě ž ů ě ž ě ž ě ů ž ů ě ě ů ě ž ěď Á ů ě Ť ě ž ž ě ů ě ž ů ď ď ď ě ě Ú Ň ů ů ď ě ě ě ů ě Á Ň ě ě ě ď ě ě ď Č ž ě ž ě Ý ě š ě

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ý Áľ ľ Ř ł É č ř ä ě ě š ř ů ř é ŕ ć ě č ř é ů é úč é é Ú é é é éč é ě é ř ŁĘ ž ě řč ě ř Š ř ě ě é É Ř Ě Ř É Ř Ěľ ľěľ ř ě ě é ř é é ž č é ř ř ě ř é éč é ě ř ů é č ř é ř č ů ž é ě ž č č Đ č ú éč é ů ě é

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Á Í Ů É ě ě š í é é š é ž í ý říž í říž ž ů í ý říž í čí ž ř ž říž č říž ě é ě í í ř ě ý říž ž ě ží é í í ě é ě í ý říž ž ř í í ř ž Š é é é é í í ě ě ší č ý Ý ů é éč í ž é ě í ě í é í ň č ě žší č é š ý

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

ě ě ě ň Ž ů ě ř ř É ě ě ď ů ě ě š Ěž ř Ť ňň Á Á É Á ř Č š š ú ď ř ú ě š ř ř ú ř ě ěš ž ě ř ú ř ů Ě ď ř š ě ě ř ů ě š š ú ů ě ě ů ě ě ů ů ř ů ů ř ř ú ř řž ř řž ř řž ř ž ř ř ě ř Ý š ř š ě ř ů š ř Š ž Ň Ú

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Š ť ř š ř éú Ú ýú á Ú čá é á č éč ě ě š ř ů Ú á č ě ě š ř ů Ú á ř ě ř éř ů á ř č Ú ř ý č ář ý á ý é ě ý Ú ř š ř ý ř Ú á á Č Č Č č Ú á á Ú á á éč á ě ý áč ý á ě ň ř á á á ě á á á Ú č ř č ý á á ýý á ě ěř

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Č Á ľ ĺ ł Ě ł ř ĺ ĺ Ú ľ ł ľ Čľ Ć ľá ľ Á ĺ ĺ řĺ ĺ řĺ ě ĺ Č ĺ ó Č ľ ź Č é ě ě š ř ů ý é ľ ě ě ě š ĺ ł ě ě š ř ů ĺ é ľ ě ě š ř ů Ť é đ ľ Ť ě ě š ř ů ž ľ ĺ ľ ľ ľ ľ ľ é ě é ĺ ľ ĺý ů Čł đ ń ř ĺ Š š ř Č Ż Č ľ

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

ů é ó é é éř ů ř č ř ó ú é ů ů é ó é ěř ě ěř Ž ř úč šť ř ů é ě ř š ř ěř ř ě ř é ě é é č Í ř ůž é é ě ě ů š é ů ě ů Í š Ť Ž é éť ě é éč ě é ž é š ě ě ů ř ř ř ř š Ž ž ěť ř ř ě Í ž ů ř č ě ř Ž š ř ú ě ř é

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

Otrá ve ná ko řist. Zá klad ní fak ta o ha dech

Otrá ve ná ko řist. Zá klad ní fak ta o ha dech Otrá ve ná ko řist Ha di. Brr. Ti jsou dost straš li ví. Ale kro mě nich bě há po světě celá armáda dalších děsivých lovců, kteří také používa jí jed. Proč to však dě la jí? Aby nás vy dě si li? To ne,

Více

Í ž ě ě Á Á É Š ó Á ĚŘ Í Ý Í Á ě Č ú ě Ž Í ě Í ě š ú ě ě ú ě ě Ž ů Č ž ě ě Ž Ž ě Ž Ž ě Í ú ě š Š Ú ě ě Ž ě ě ě š ě Č š š ú Á ĚŘ Í Á Ý ě ě ú ů ě Í ě Č Ť š ú ě ě ě Í ě ů Č ž ě Ž Ú ě ě š ů ě ů ě ě ú ů ě Žš

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

Ě Š ž Š Í ě ň ě ě ě š ě ě š ě ě ú Ě š ě Ř ěň ěě ě Ý ž ě ž š ěž ě š ě š ě ě Ě ň Ě ň ž ž ě š ě š ž Ý ě ň š Ě ě ž ě š ž ÝŠ Š Ý ť ě ú Ě ž ě š ě ň š ž ě ň Ť ěš ň š š ě ž Č É Ř š ě ň Ď š ě Ě ž š ž ň ň Í ž Ě

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

Š Ě É ě ě ů ď č ě ě Č Á č ě ě ě é ě é ř ů č ě ý ř ů ě é ř é é ř ú č é ý é ů é č ř ě Ť ů ý ý ů č ě ď é ě ý é é é ř ď ý ř ť ř é ě ň ť č ďě č ě ý é č ě ř ň ů ě ř ě ě ě é ů é é č ě ů é č ě é ě ď č ý ě ů ů

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

ŠŤĚľ É ř ý ý ě ř Š ř ě ř ě Ú é Č Ę ř é ě ý ž ř ř łł ł Č ř ě é ý Ú łľ ľ ě ř ř ř é ŕ š ě é ľ ń ř ř Ž ť ě ř é ľ é Žš ł ě š Ö ř ó ř ý é ř Ž Í ř ř é ÚČ ř š Ú ů ě ý ř ý ě ě š ř ů ů ě ř é ř ř ý Ú ý ř ů ý Ú ů

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Á č é č č ě ěž Ř ě ě ě Í ý Ž Řč č ý ě éš č Ž Í Ů Š ÍŘ ú š é š ě é č Í é č Í Š ň Ř ě Ř ě ú Ř ě ú č ěž é é é ě ň č é Í Ř Á Ě Ž é ú Š č é Ž ý ě č Ž š é Ů é ě ý Ů ě ú Ž č Ž é ú ý Í č ú Ž ý Í Ž éí é ý ěž ý

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více