KÚPNA ZMLUVA na dodávku a montáž zariadení rádiokomunikačného systému SITNO" číslo: GRŽP-668/2007-OIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KÚPNA ZMLUVA na dodávku a montáž zariadení rádiokomunikačného systému SITNO" číslo: GRŽP-668/2007-OIT"

Transkript

1 / KÚPNA ZMLUVA na dodávku a montáž zariadení rádiokomunikačného systému SITNO" číslo: GRŽP-668/2007-OIT uzatvorená podľa ustanovenia 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva") j A 1. Kupujúci Sídlo: Právna forma: Zriadená: Štatutárny zástupca: IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: Číslo účtu: Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických: Telefón: (ďalej len kupujúci") 2. Predávajúci Sídlo: Právna forma: Zapísaná: Štatutárny zástupca: IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: Číslo účtu: Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických: Telefón: (ďalej len predávajúci") Železničná polícia Šancová 1, P. O. Box 203, Bratislava 1 Štátna rozpočtová organizácia Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác SR - zriaďovacia listina zo dňa číslo 1503/M-93 gen. JUDr. Tibor Gaplovský, generálny riaditeľ nie je platcom DPH Štátna pokladnica /8180 plk. Ing. Vladimír Štuk, riaditeľa OIT GR ŽP 02/ EADS Secure Networks s.r.o. Teslova 19, Bratislava 2 Spoločnosť s ručením obmedzeným V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16123/B Alain Képinski, konateľ _ ZelezníčnApoľ SK ífedltefefwo CO iäflí.sž8iživa 1 Ľudová banka a.s. t / M 2007 Ing. Tomáš Školník pcd reglet "ŽuRJíS! ľ^xjloo V!>3ČSÍ ilíío'l : 4ff poset prilo! JíjpIt) (spoločne ďalej aj ako zmluvné strany")

2 Preambula Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania podľa ustanovenia 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 25/2006 Z. z."). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa ustanovenia 52 zákona č. 25/2006 Z. z. - užšia súťaž - nadlimitná zákazka. ČI. I. Predmet zmluvy 1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa rádiostaníc systému SITNO" a ich príslušenstva, pracoviska TPS, pracoviska TWP (vrátane inštalácie), ktorých presná špecifikácia a počty sú uvedené v prílohe tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len predmet kúpy") a dodanie predmetu kúpy vrátane inštalácie (vzťahuje sa iba na zariadenie TWP) kupujúcemu do určených miest podľa článku III. tejto zmluvy. 2. Predávajúci sa zaväzuje predať, dodať a inštalovať (vzťahuje sa iba na zariadenie TWP) kupujúcemu predmet kúpy v počte uvedenom v prílohe tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa článku II. tejto zmluvy. 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy v bezchybnom stave, doteraz nepoužívaný, v I. triede kvality s požadovanými technickými parametrami, s doloženým certifikátom alebo prehlásením o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu s riadne vyplneným a potvrdeným dodacím listom a záručným listom, pokiaľ záručný list nie je nahradený dodacím listom ku každému samostatnému predmetu kúpy a s návodom na používanie a obsluhu v slovenskom (českom) jazyku. 5. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s tým, že dodaný predmet zmluvy môže byť prípadne s vyšším kvalitatívnym vybavením. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že prípadné vyššie kvalitatívne vybavenie predmetu zmluvy nemá vplyv na dohodnutú kúpnu cenu. 6. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú právnickú alebo fyzickú osobu s výnimkou dopravy, odovzdania dodávky predmetu zmluvy, zaškolenia alebo záručného servisu. ČI. II. Kúpna cena 1. Kúpna cena za predmet kúpy, dodanie a inštaláciu (vzťahuje sa iba na zariadenie TWP) predmetu kúpy kupujúcemu je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva uvedený zákon, ako cena maximálna, s možnosťou jej zmeny len podľa bodu 4. tohto článku zmluvy.

3 Kúpna cena je vrátane DPH, obalov, dopravy do miesta dodania, cla, správnych a iných poplatkov. Kúpna cena za predmet kúpy, dodanie a inštaláciu (vzťahuje sa iba na zariadenie TWP) predmetu kúpy v kompletnom rozsahu podľa prílohy tejto zmluvy je kúpna cena bez DPH ,00 Sk DPH 19 % ,99 Sk kúpna cena s DPH ,99 Sk Kúpna cena celkom s DPH (slovom: šestnásťmiliónovdeväťstodeväťdesiatdeväťtisíc päťstotridsaťjeden slovenských korún a deväťdesiatdeväť halierov). Zmena kúpnej ceny je prípustná len pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH. či. m. Čas plnenia a miesto dodania Predávajúci sa zaväzuje, že dodá kupujúcemu predmet kúpy do 90 dní odo dňa právoplatnosti tejto zmluvy. Čas plnenia uvedený v bode 1. tohto článku zmluvy, je termín najneskôr prípustný a neprekročiteľný, s výnimkou zásahov spôsobených vis maior (vyššia moc) resp. iných nepredvídateľných okolností, o ktorých musí predávajúci, po ich zistení, bezprostredne písomne informovať kupujúceho. Predĺženie času plnenia, ktoré by bolo spôsobené zásahom vyššej moci, resp. inými nepredvídateľnými okolnosťami, sa zmluvnými stranami určí podľa dĺžky preukázaného a dostatočne odôvodneného zdržania a potvrdí formou dodatku tejto zmluvy. Kupujúci prevezme predmet kúpy od predávajúceho v mieste dodania uvedeného v bode 9. tohto článku zmluvy. Predmet kúpy prevezme v mieste jeho dodania od predávajúceho splnomocnený zástupca kupujúceho uvedený v bode 9. tohto článku zmluvy (ďalej len splnomocnený zástupca kupujúceho"). Predmet kúpy kupujúci prevezme od predávajúceho na základe preberacieho protokolu, ktorý môže mať aj formu dodacieho listu, ktorý potvrdí splnomocnený zástupca kupujúceho. Splnomocnený zástupca kupujúceho na preberacom protokole okrem svojho podpisu uvedie aj svoje meno a priezvisko a protokol opatrí pečiatkou kupujúceho. Preberací protokol je podkladom k úhrade faktúry. Predávajúci sa zaväzuje, že bude telefonicky avizovať dodávku predmetu kúpy splnomocneného zástupcu kupujúceho minimálne 2 dni pred termínom dodania predmetu kúpy v čase od 8.00 h do h. V prípade neavizovania dodávky predmetu kúpy predávajúcim, kupujúci nemusí prevziať predmet kúpy v deň jeho doručenia. Vo všetkých dokladoch, listoch, preberacích protokoloch a faktúrach sa zmluvné strany zaväzujú uvádzať číslo tejto zmluvy.

4 9. Miesta dodania predmetu kúpy a splnomocnený zástupca kupujúceho: Železničná polícia, Generálne riaditeľstvo, Šancová 1, Bratislava 1 Ing. Dušan Horká, telefón: 02/ , Zmluvné strany sa dohodli, že ak predávajúci nedodá predmet kúpy kupujúcemu v lehote uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy, dostáva sa do omeškania s plnením predmetu zmluvy. ČL IV. Platobné a fakturačné podmienky 1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa článku II. tejto zmluvy, na základe riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy. 2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku. 3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy kupujúcim, na základe faktúr vystavených predávajúcim a doručených kupujúcemu, výhradne prevodným príkazom. 4. Právo fakturovať vzniká predávajúcemu až po prevzatí predmetu kúpy kupujúcim podľa článku VII. tejto zmluvy a to na základe preberacieho protokolu. Faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 5. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra vystavená predávajúcim musí obsahovať tieto údaje a prílohu: - označenie povinnej a oprávnenej osoby (kupujúceho a predávajúceho), ich adresy sídla, IČO, DIČ alčdph, - číslo zmluvy, - číslo faktúry, - deň vystavenia, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia, - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu, - označenie predmetu kúpy, - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, - príloha: - kópia preberacieho protokolu podpísaného oboma stranami. 6. V prípade, že faktúra vystavená predávajúcim nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5. tohto článku zmluvy, prípadne iné náležitosti daňového dokladu, ktoré vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru predávajúcemu v lehote splatnosti na doplnenie s uvedením dôvodu vrátenia. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu. 7. Faktúru sa predávajúci zaväzuje odoslať kupujúcemu doporučene, prípadne ju dodať osobne proti podpisu splnomocneného zástupcu kupujúceho. Pri faktúre odosielanej ako obyčajná poštová zásielka, nemožno vymáhať úrok z omeškania z dôvodu oneskoreného uhradenia faktúry kupujúcim. 8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uvedú presný názov a označenie predmetu kúpy vo faktúre a preberacom protokole tak, ako sú uvedené v tejto zmluve. Pokiaľ predávajúci túto zásadu

5 nedodrží, je kupujúci oprávnený takéto doklady vrátiť na prepracovanie, čím zaniká povinnosť kupujúceho uhradiť faktúru vrátenú na prepracovanie. 9. Predávajúci sa zaväzuje zaslať faktúru na preplatenie, prípadne ju dodať osobne proti podpisu splnomocneného zástupcu kupujúceho, na adresu kupujúceho uvedenú v bode 1. úvodnej časti tejto zmluvy v dvoch výtlačkoch spolu s prílohami uvedenými v bode 5. tohto článku zmluvy. ČI. V. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 1. Neuhradením faktúry kupujúcim v stanovenej lehote podľa článku IV. tejto zmluvy, je kupujúci v omeškaní a predávajúci má právo uplatniť si u kupujúceho uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 2. Ak predávajúci neodstráni vady a poruchy, ktoré sa vyskytli na predmete kúpy v záručnej dobe podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach článku IX. tejto zmluvy v lehote 60 kalendárnych dní, má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny vadného predmetu kúpy a to za každý aj začatý deň omeškania. 3. V prípade nesplnenia dodania predmetu kúpy kupujúcemu predávajúcim v stanovenom čase plnenia podľa článku III. zmluvy, má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny oneskorene dodaného predmetu kúpy za každý začatý deň omeškania. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou uhradí povinná zmluvná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikla druhej strane škoda. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že základom pre výpočet zmluvnej pokuty sú ceny s DPH. 5. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnuté zmluvné pokuty uhradí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, ak nebude predmetné uplatnenie zmluvnej pokuty rozporované povinnou zmluvnou stranou. V prípade rozporu sa zmluvné strany dohodli, že takýto rozpor budú prioritne riešiť vzájomným rokovaním a až V prípade neúspechu takéhoto rokovania si nárok na zmluvnú pokutu uplatnia inými právnymi prostriedkami. ČI. VI. Práva a povinnosti zmluvných strán 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v parametroch, ktoré sú špecifikované v prílohe tejto zmluvy, v množstve a v dohodnutom čase plnenia, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite. 2. Predávajúci sa zaväzuje pri odovzdaní predmetu kúpy umožniť kupujúcemu prekontrolovať množstvo dodaného predmetu kúpy a protokolárne ho odovzdá splnomocnenému zástupcovi kupujúceho v mieste dodania premetu kúpy podľa článku III. bod 9. tejto zmluvy. 3. Kupujúci sa zaväzuje na základe avíza predávajúceho podľa článku III. bod 7. tejto zmluvy, prevziať predmet kúpy v dohodnutom čase plnenia na mieste dodania predmetu kúpy podľa článku III. tejto zmluvy. 5

6 ČI. VII. Prevod práv 1. Okamihom dodania a prevzatia predmetu kúpy, je podpísanie a datovanie preberacieho protokolu splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán po prevzatí predmetu kúpy od predávajúceho kupujúcim. 2. Okamihom prevzatia predmetu kúpy prechádza z predávajúceho na kupujúceho nebezpečenstvo škody na predmete kúpy. 3. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k prevzatému predmetu kúpy až úplným zaplatením kúpnej ceny po prevzatí predmetu kúpy. ČI. VIII. Iné dojednania 1. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné i technické informácie, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou, nesprístupnia tretím osobám bez jej písomného súhlasu a tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre splnenie podmienok tejto zmluvy. ČI. IX. Záručná doba a zodpovednosť za vady 1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať v čase jeho prevzatia kupujúcim zmluvne dohodnuté vlastnosti, že nebude mať vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia. ^ 2. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla, podľa 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci však nebude zodpovedný za škody nezapričinené ním samotným alebo zariadeniami predávajúceho, ani za nepriame škody ako sú napr. strata zisku alebo príjmov. 3. Dĺžka záručnej dobyje 24 mesiacov. 4. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným predávajúcim, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci. 5. Kupujúci sa zaväzuje oznámiť predávajúcemu vady predmetu kúpy bez zbytočných odkladov po ich zistení, najneskôr do konca záručnej doby. 6. Oznámenie kupujúceho o vadách (ďalej len reklamácia") predmetu kúpy musí obsahovať: - číslo kúpnej zmluvy, - popis vady alebo spôsob ako sa vada prejavuje, - počet vadných kusov. 6

7 7. Predávajúci sa zaväzuje, že sa k reklamácii kupujúceho písomne vyjadrí do 30 dní po jej doručení. Ak sa predávajúci v tejto lehote k reklamácii nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. 8. Záručná doba na predmet kúpy začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu kúpy kupujúcim. Záručná doba na predmet kúpy prestáva plynúť odo dňa doručenia reklamácie na predmet kúpy predávajúcemu. 9. Predávajúci sa zaväzuje, že pre kupujúceho zabezpečí aj pozáručný servis po dobu životnosti predmetu kúpy (minimálne sedem rokov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu kúpy medzi zmluvnými stranami, pričom táto sedemročná lehota začína plynúť oficiálnym ukončením sériovej výroby konkrétneho predmetu kúpy. 10. Predávajúci sa zaväzuje, že záručný aj pozáručný servis podľa tejto zmluvy zabezpečí v servisných alebo obdobných strediskách predovšetkým na území Slovenskej republiky. 11. Zmluvné strany sa dohodli, že počas plynutia záručnej doby budú akékoľvek závadné časti alebo podzostavy predmetu kúpy prevádzkovaných za normálnych okolností opravené, alebo budú bezplatne nahradené za nové alebo riadne fungujúce časti alebo podzostavy. Výmena kompletného zariadenia môže byť požadovaná len v prípade neopraviteľnej závady na zariadení. 12. Zmluvné strany sa dohodli, že závadné časti jednotlivých predmetov kúpy musia byť kupujúcim vrátené predávajúcemu riadne zabalené a na vlastné náklady kupujúceho. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že náklady spojené s vrátením časti alebo kompletných jednotlivých predmetov kúpy späť kupujúcemu budú hradené predávajúcim. 13. Zmluvné strany sa dohodli, že záruka na predmety kúpy, ktoré predávajúci dodáva od iných dodávateľov a ktoré predáva ďalej v pôvodnom stave, je limitovaná zárukou danou každým z originálnych dodávateľov. 14. Zmluvné strany sa dohodli, že záruka sa nevzťahúje na prípady, keď: a.) boli predmety kúpy mechanicky poškodené, bola porušená ochranná plomba na predmetoch kúpy alebo vznikla na nich závada v dôsledku neodbornej manipulácie, alebo boli poškodené v dôsledku živelnej pohromy; b.) boli časti použité na zostavenie predmetu kúpy predávajúceho nahradené časťami iného pôvodu; c.) boli predmety kúpy modifikované akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu predávajúceho; d.) boli typové označenia a sériové čísla odstránené z predmetov kúpy alebo boli pozmenené; e.) sú predmety kúpy používané nie obvyklým spôsobom, zvlášť ak boli pripojené na nesprávne napätie, alebo všeobecnejšie, ak boli používané v rozpore s podmienkami okolitého prostredia definovanými predávajúcim; f.) sú siete kupujúceho, na ktoré sa pripájajú dodané predmety kúpy, nejakým spôsobom poškodené alebo poskytujú oslabenú prevádzku v zmysle predpokladaných služieb; g.) bola inštalácia, opravy alebo prispôsobenia vykonané osobami, ktoré neboli autorizované predávajúcim. 7

8 15. Technické charakteristiky (funkcie, limity, štandardy, operačné módy atď.) sú predávajúcim špecifikované v čase dodania zariadení, žiadny vývoj alebo vylepšenia týchto zariadení preto nezakladajú povinnosť predávajúcemu transformácie alebo prispôsobenia dodaných zariadení. Predávajúci si vyhradzuje právo modifikácie technických charakteristík zariadení bez predošlého oznámenia o technických vylepšeniach alebo akýchkoľvek nových reguláciách. Predávajúci nie je zodpovedný za závady spôsobené nesprávnym rádiovým vysielaním v podmienkach nedostatočného rádiového pokrytia siete. 16. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu kupujúceho do 60 dní od jej uplatnenia. 17. Kupujúci sa zaväzuje skladovať použité obaly dodaných zariadení minimálne počas plynutia záručnej doby a používať ich v prípade reklamácie. ČL X. Záverečné ustanovenia 1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Plnenia vyplývajúce z tejto zmluvy musia zmluvné strany uskutočniť najneskoršie do Zmluvné strany môžu tento zmluvný vzťah ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú bol zmluvný vzťah uzatvorený, písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo výpoveďou jednej zmluvnej strany adresovanej a doručenej druhej zmluvnej strane, a to len v prípade podstatného alebo opakovaného porušenia povinností druhou zmluvnou stranou, pričom strana odstupujúca od zmluvy je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na odstránenie dôvodov k odstúpeniu od zmluvy. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 3 mesiace. 3. Za podstatné porušenie povinností zmluvné strany považujú: - omeškanie kupujúceho s uhradením faktúr o viac ako 30 dní od uplynutia lehoty jej splatnosti, - omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy o viac ako 30 dní od uplynutia zmluvne dohodnutého času plnenia, - nedodanie predmetu kúpy predávajúcim kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. 4. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 5. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej príloha: Technická špecifikácia predmetu kúpy. 7. Táto zmluva je vypracovaná v piatich výtlačkoch, tri výtlačky pre kupujúceho a dva výtlačky pre predávajúceho. 8

9 8. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 9. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne, a že zmluva nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. V Bratislave dňa 03.DEC V Bratislave dňa 2o >3- za kupujúceho: ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA Generálne riaditeľstvo P.O.BOX?03 Šancová á 1,8 L 810 i r-»'i '«atlslava T J za predávajúceho: EADS Secure Networks s.r.o. Teslova Bratislava IČO: , DIČ: gen. JUDr. Tibor Gaplovský konateľ podľa 9 zákona ) 9

10 Príloha Kúpnej zmluvy č.: GRŽP-668/2007-OIT Technická špecifikácia a počty predmetu kúpy 1 P.c Názov predmetu kúpy Merná jednotka (ks) Jednotková cena v Sk (bez DPH) Celková cena v Sk (bez DPH) Celková cena v Sk (s DPH) Pracovisko taktického manažmentu (TWP) Multi RN, mono ORG, > 1000 užívateľov ,94 Stanica programovania terminálov (8 pozícií) MC9643 TPS8 G ,24 MC9643 L TPS M MC9600 PC4 Pevný rádiovo pripojený terminál "Smart" (RCT) MC9635 CS G1 (hlavná sada) ,60 MC9635 AN G1 (anténa) MC9635 C AA 15W G1 (reproduktor) Vozidlový terminál MC9610 CS G1 (hlavná sada) MC9610 IK 2 G1 (montážna sada) j fig MC9610 C AN G1 (anténna súprava) Ručný terminál "Callisto" TPH600 (vrátane batérie, nabíjačky, antény a ,78 Bluetooth pripojenia) Neoprénové puzdro pre terminál TPH ,87 Prídavná batéria vysokokapacitná pre terminál TPH ,40 Ručný mikrofón s reproduktorom bez jacku ,32 pre terminál TPH600 ICelková kúpna cena (bez DPH) : Celková kúpna cena (s DPH): V Bratislave dňa za kupujúceho: 03.DEC. [ŽELEZNIČNÁ POLICIA I I Generálne riaditeľstvo I lii.: 1 V Bratislave dňa ^ / ftr'2<*>fza predávajúceho: , ,99 EADS Secure Networks s.r.o. Testová Bratislava IČO: , DIČ: gen. JUDr. Tibor Gaplovský generálny riaditeľ Alain Képinski konateľ 10

11

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Kupní smlouva č. 186/2015

Kupní smlouva č. 186/2015 Kupní smlouva č. 186/2015 Dodávka osiv zemědělských plodin v roce 2015 část VZ č. 5 - Travní směsi (Plumlov, Karlovy Vary) I. Smluvní strany Kupující: Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Sídlo: Pod

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná vanová zástěna jednodílná ZÁSTĚNA 507 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-1421/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. OL 0028/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 2 Obchodní podmínky. Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008. Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 2 Obchodní podmínky. Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008. Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího Příloha č. 2 Obchodní podmínky Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008 Číslo smlouvy prodávajícího Číslo smlouvy kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY 1. Letiště Ostrava, a.s. zastoupena: Ing. Lubomírem

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

EOD 65028 SS VESTAVNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE VSTAVANÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU

EOD 65028 SS VESTAVNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE VSTAVANÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU EOD 65028 SS VESTAVNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE VSTAVANÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

Více

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,občanský zákoník ) Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany: prodávající:... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném...,

Více