Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy"

Transkript

1 Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého 18 zástupců organizací působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebo disponujících experty pro tuto oblast (seznam viz níže). Na základě moderované diskuze byly formulovány návrhy opatření, které byly následně upřesněny prostřednictvím připomínkového řízení. Celkem bylo navrženo 17 opatření. Organizace zastoupené na workshopech: Akademie věd ČR, Arcadis Geotechnika, a. s. (člen AVO), Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s., Asociace výzkumných organizací (AVO), Centrum výzkumných kontraktů, o. s. (člen AMSP), CERGE-EI, Czech Venture Capital Association, CzechInvest - regionální kancelář Praha, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., ČVUT Media Lab, Česká zemědělská univerzita, Hospodářská komora hl. m. Prahy, HUB Praha, Inovacentrum ČVUT, Odbor inovací a investic Ministerstva průmyslu a obchodu, Národní vzdělávací fond, Přírodovědecká fakulta UK Praha, Rozvojové projekty Praha, a. s., RRA Střední Čechy, StartupYard, Technologické centrum AV ČR, Technologické inovační centrum ČKD, z.s.p.o., Unie MSP ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i., Vysoká škola chemicko-technologická, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

2 Tematická oblast 1: Inovace pro podnikání Strategický cíl 1.1: Specifické portfolio služeb pro inovace 1.1 Komplexní systém služeb pro inovační podnikání v Praze V současnosti neexistuje v Praze úplný přehled o tom, jaké služby na podporu inovačního podnikání jsou zde dostupné. Před vytvářením nových služeb je třeba zjistit, jaké služby zde již existují a jaké naopak chybí, tj. identifikovat a reagovat na poptávku. Na základě zmapování stávající nabídky a poptávky bude vytvořen komplexní systém služeb pro podporu inovací propojující vhodným způsobem aktivity jednotlivých poskytovatelů těchto služeb. Předpokládá se mj. rozvoj poradenských služeb v oblasti podnikání (podpora při zakládání spin-off, start-up; podnikatelské akcelerátory). Tyto služby by měly usnadňovat pracovníkům VaV, studentům a dalším inovátorům zahájení podnikatelských aktivit směřujících k praktickému uplatnění inovací. Dalším cílem opatření je zvýšit počet nově základných firem na základě inovativních projektů snižováním podnikatelského rizika spojeného se zaváděním inovací prostřednictvím sdílení a předávání zkušeností. Služby pochopitelně nebudou určeny jen začínajícím podnikatelům a firmám, ale i již zavedeným podnikům usilujícím o praktické uplatnění inovací a nových výrobků. Ze získaných podnětů také jednoznačně vyplývá potřeba uspořádané internetové prezentace služeb pro inovace dostupných v Praze. Ve spolupráci všech relevantních aktérů (VŠ, VO, poskytovatelů služeb, subjektů inovační infrastruktury) je cílem vytvořit platformu pro navazování spolupráce a využívání výsledků VaV vhodných ke komercializaci. Portál bude sloužit pro účely opatření ve všech tematických oblastech. Vytvořit komplexní systém služeb na podporu inovačního podnikání v Praze Usnadnit vstup studentů a pracovníků VaV do podnikatelských aktivit Zvýšit informovanost o existujících službách a možnostech spolupráce v Praze Zvýšit motivaci k realizaci inovativních nápadů a zavádění výsledků VaV do praxe zmapování stávajících služeb za účelem jejich ucelené prezentace identifikace poptávky po službách na podporu inovačního podnikání návrh nových služeb pro inovační podnikání na základě předchozích aktivit provázání poskytovatelů služeb pražský inovační portál (možné typy aktivit a prezentovaných informací): prezentace dostupných služeb (bez ohledu na poskytovatele) možnost vyhledávat výstupy VaV vhodné ke komercializaci možnost vyhledávat partnery ke spolupráci podle různých kritérií prezentovat úspěšné inovační projekty informovat o konání akcí na téma inovací a VaV sběr námětů pro další podpůrná opatření popularizace výsledků VaV hl. m. Praha s externími odborníky (zmapování) subjekty poskytující služby pro inovace (příprava nových služeb) hl. m. Praha ve spolupráci se subjekty stávající inovační infrastruktury (inovační centra, huby, vědeckotechnické parky, inkubátory apod.) (inovační portál)

3 inovující podniky podnikatelé ve fázi zakládání a rozvoje podniku inovátoři studenti VŠ, výzkumníci poskytovatelé rizikového kapitálu (sítě business angels, venture kapitalisté) komplexní analýza poptávky a nabídky v oblasti služeb pro inovační podnikání seznam stávajících a nových služeb pro podporu inovačního podnikání včetně návrhu možných nástrojů

4 Strategický cíl 1.2: Podpora inovací ve službách Identifikace příležitostí pro inovace ve službách Inovace v sektoru služeb jsou specifické, liší se významně jak od tradičních technologických inovací, tak i mezi sebou navzájem. Ekonomiku Prahy však tvoří z velké části právě služby, a proto je potřeba zaměřit se i na podporu inovací ve službách, a to nejen v IT službách, jako často zmiňovaném příkladu, ale i v dalších oborech, včetně těch tradičních jako je například cestovní ruch, gastronomie atd. Účelné bude zmapovat v této souvislosti ekonomiku hl. m. Prahy a identifikovat ta odvětví a aktivity, které významně přispívají k tvorbě přidané hodnoty a pracovních míst v Praze. Cílem bude motivovat inovace v těchto oborech a snížit jejich riziko. Praha, mj. prostřednictvím inovačních center (subjektů inovační infrastruktury), podpoří výměnu zkušeností mezi aktéry z těchto oborů, podpoří propagaci úspěšných příkladů. Identifikovat klíčové obory a odvětví pražské ekonomiky a její specializaci Zvýšit motivaci a snížit riziko pro inovační aktivity v odvětví služeb analýza pražské ekonomiky zaměřená na detailní identifikaci aktivit, oborů a odvětví, které jsou klíčové pro její růst a kde vzniká největší přidaná hodnota a nejvíce pracovních míst, se zaměřením na sektor služeb aktivní propagace úspěšných příkladů inovací ve službách a sdílení a výměna zkušeností prostřednictvím workshopů, brokerage events apod. vytipování dalších vhodných forem podpory inovací ve službách hl. m. Praha inovační centra podnikatelské inkubátory, HUBy, vědeckotechnické parky apod. finanční instituce (zejm. poskytovatelé rizikového kapitálu) začínající podnikatelé inovátoři malé a střední podniky ze sektoru služeb databáze úspěšných příkladů inovací ve službách podíl inovujících podniků ve službách (podle šetření Community Innovation Survey)

5 1.2.2 Podpora sociálních inovací Jako významná příležitost pro hl. m. Prahu se jeví sociální inovace - nové nástroje, myšlenky, instituce nebo způsoby práce ve všech institucionálních sektorech - které mohou zlepšit a efektivněji řešit potřeby společnosti než tradiční existující řešení. Praha vyhodnotí možnosti podpory sociálních inovací ze strany samosprávy města a na základě toho rozhodne, jakým způsobem bude tento typ inovací podporovat. Zpracovat akční plán podpory sociálních inovací vyhodnocení možností podpory sociálních inovací v Praze a přínosů této podpory rozhodnutí o formě podpory sociálních inovací v Praze příprava akčního plánu hl. m. Praha ve spolupráci s odbornými partnery inovátoři nositelé sociálních inovací obyvatelé Prahy vytvoření přehledu sociálních inovací počet sociálních inovací zavedených městem a městskými částmi (další budou případně navrženy v akčním plánu)

6 Strategický cíl 1.3: Specifické finanční nástroje pro podporu inovací 1.3 Vytvoření systému finančních forem podpory stimulujících rozvoj podnikání a inovací Otázka financování inovačních aktivit je jedním ze základních problémů, které musejí inovátoři řešit. Například pilotní průzkum mezi pražskými podniky prokázal významnou potenciální poptávku po financování rizikovým kapitálem i bariéry, které bude třeba odstranit. Problémem investorů je také značné riziko spojené s inovačními projekty, proto je třeba připravit nástroje, které budou zahrnovat snižování rizika. Podle zkušeností srovnatelných evropských měst jde např. o nastavení systému záruk a zřízení fondu rizikového kapitálu obojí ve spolupráci hl. m. Prahy se zainteresovanými finančními institucemi. Předpokládá se také využití dalších forem podpory, které se osvědčily v jiných regionech. Dále je třeba vyhodnotit, zda by mělo město Praha využívat typy finančních nástrojů, které umožňují doplnit nedostatečnou nabídku soukromých zdrojů pro inovační projekty. Tomu bude předcházet zmapování investorů, business angels a dalších méně institucionalizovaných zdrojů typu venture capital s cílem propojit je více s městem, vzájemně i s potenciálními příjemci. Vytvořit systém finančních forem podpory stimulujících rozvoj podnikání a inovací Snížit riziko investic do inovativních nápadů / projektů zmapovat potenciální zdroje financování využitelné na území hl. m. Prahy podpořit propojení identifikovaných potenciálních investorů vzájemně, i investorů a podnikatelů vyhodnocení možných forem podpory snížení rizika investic do inovativních projektů (především na základě dosavadních českých zkušeností zkušeností z ostatních regionů, ale i zkušeností zahraničních; např. sdílení zdrojů) sledovat vývoj iniciovaných kontaktů a získávat zpětnou vazbu pro další aktivity a podporu připravit plán na realizaci nových forem podpory (s preferencí nedotačních nástrojů) na základě výsledků předchozího hodnocení, např.: inovační vouchery grantový systém na proof of concept fondy pro komercializaci výsledků VaV (zejména IPR a zakládání nových firem) záruční program fond rizikového kapitálu finanční instituce, investoři vysoké školy, výzkumné organizace hl. m. Praha podnikatelé investoři, business angels a další poskytovatelé finančních nástrojů (ad snižování rizik) výše podpory v Kč (podle jednotlivých forem podpory) celkové náklady podpořených projektů multiplikátor: celkové náklady podpořených projektů/výdaje veřejných prostředků na podporu projektu

7 Strategický cíl 1.4: Kvalitní infrastruktura pro podporu inovačního podnikání 1.4 Konsolidace a racionalizace fungování infrastruktury pro inovační podnikání Inovační infrastruktura (např. vědeckotechnické parky, inkubátory) představuje podporu malých a středních podniků, které nedisponují vlastními kapacitami pro zajištění všech činností inovačního procesu. Je také účinným nástrojem pro podporu začínajících inovačních firem. Stávající kapacity v regionu je třeba konsolidovat a propojit do jednotné sítě, aby se zabránilo nežádoucím duplicitám. Po vyřešení aktuálního významného převisu poptávky se mohou jednotlivá zařízení postupně profilovat do různých oborů za účelem specializace a maximalizace přidané hodnoty pro klienty. Žádoucí je hledat nová řešení na straně poskytovatelů i uživatelů. Přednost bude mít rozvoj stávajících kapacit před budováním nových. Zvýšit kvalitu služeb inovační infrastruktury Zvýšit informovanost o službách inovační infrastruktury podpora spolupráce uživatelů inovační infrastruktury s uživateli obdobné infrastruktury v zahraničí síť inkubátorů a VTP v Praze a okolí kvalitativní rozvoj služeb inovační infrastruktury diferenciace jejich oborového zaměření, profilace jednotlivých VTP medializace nabídky služeb rozvoj fyzických kapacit (rozsah pronajímatelné plochy aj.) mj. identifikovat vhodné prostory v majetku města pro toto využití prověřit potřebnost vybudování vědeckého parku (viz slovník pojmů EF-TRANS*) inovační infrastruktura (inkubátory a VTP apod.) v Praze a okolí hl. m. Praha (ad medializace a rozvoj fyzických kapacit) uživatelé služeb inovační infrastruktury (noví i stávající podnikatelé) Indikátory: obsazenost inkubátorů vč. sledování objemu čekajících zájemců míra využití nabízených služeb *) Vědecký park (Science Park) - Organizace řízená specializovanými profesionály, jejichž hlavním cílem je zvýšení bohatství jeho společenství podporou kultury inovací a konkurenceschopnosti s ním spojených podniků a znalostně orientovaných institucí. Aby se dosáhlo těchto cílů, vědecký park stimuluje a řídí přechod znalostí a technologií mezi univerzitami, pracovišti výzkumu a vývoje, podniky a trhem, usnadňuje zakládání a rozvoj inovačních firem prostřednictvím inkubátorů a spin-off procesu a zajišťuje další služby s přidanou hodnotou společně s vysoce kvalitními prostorami a vybaveností.

8 Tematická oblast 2: Výzkum pro inovace Strategický cíl 2.1 Prostředí pro transfer znalostí Podpora vzniku a rozvoje center transferu technologií Transfer znalostí a technologií představuje zprostředkující článek mezi výzkumnými institucemi a aplikační sférou. Služby transferu technologií (TT) v regionu Prahy se v uplynulém období rozvíjely nekoordinovaně, proto je žádoucí uceleně prezentovat stávající kapacity pro transfer technologií a znalostí stejně tak jako nabízené služby. V případě převisu poptávky nad nabídkou by měly být vytipovány další organizace, které by měly pracoviště pro transfer technologií ještě vytvořit. Centra by se měla propojit s cílem vzniku synergických efektů jejich služeb. Klíčovým prvkem bude rozvoj spolupráce vysokých škol (VŠ) a výzkumných organizací (VO) s podniky, které generují poptávku po nových ekonomicky uplatnitelných poznatcích a technologiích. Usnadnit transfer technologií a výsledků VaV při uvádění do praxe Zavést praxi na VŠ a VO vedoucí k lepšímu uplatnění výsledků VaV ucelená prezentace existujících poskytovatelů služeb v oblasti TT a dostupných národních i zahraničních finančních zdrojů pro aktivity TT (např. na inovačním portálu viz opatření 1.1.1) podpora spolupráce se zahraničními subjekty podporujícími TT národní a regionální síťování organizací poskytujících služby v oblasti TT využití souboru metodik a know-how pro TT vytvořených v projektu EF-TRANS podpora právních služeb (ochrana duševního vlastnictví, informační a poradenské služby aj.) podpora dopracování výsledků VaV na VŠ a VO do ekonomicky uplatnitelné formy za spoluúčasti podnikatelského sektoru centra TT při VŠ a VO podnikatelská a inovační centra hl. m. Praha Úřad průmyslového vlastnictví podniky vysoké školy studenti výzkumné organizace výzkumníci poradenské instituce (centra TT apod.) počet případů úspěšného transferu technologií s využitím sítě center TT

9 2.1.2 Medializace a popularizace výsledků a kapacit VaVaI V Praze a okolí sídlí výzkumné organizace, z nichž řada produkuje nejen zajímavé, ale především ekonomicky uplatnitelné a globálně konkurenceschopné výsledky výzkumu a vývoje. I přes existující mediálně-popularizační aktivity je stále vnímán nedostatek prezentace kapacit výzkumu a vývoje včetně vysvětlování jejich dopadu na každodenní život a smysluplnosti poskytování podpory. Běžnou součástí medializace jsou i soutěže motivující účastníky ke sledování aktivit konkurence a zvyšování vlastní kreativity a produktivity. Zviditelnit kapacity VaVaI v Praze (a okolí) a výsledky jejich činnosti (vazba na Tematickou oblast 4) prezentace a medializace výsledků VaV s potenciálem komerčního uplatnění prezentace a medializace výsledků VaV mezinárodního významu prezentace a medializace efektů podpory aplikovaného výzkumu Inovační cena hl. m. Prahy regionální obdoba Inovace roku soutěž motivující výzkumné organizace ke spolupráci s podniky výzkumné organizace a vysoké školy (s mediální podporou hl. m. Prahy) hl. m. Praha (ad soutěže) výzkumné organizace vysoké školy výzkumníci studenti podniky investoři založení soutěží zvýšení povědomí veřejnosti o existenci kapacit VaVaI v Praze a okolí (průzkum)

10 Strategický cíl 2.2 Ucelený systém infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace 2.2 Podpora excelence ve VaV a využití kapacit VaVaI pro potřeby města Vzhledem ke své finanční náročnosti musí být podpora výzkumu a vývoje selektivní a směřovaná zejména k vynikajícím výzkumným pracovištím, infrastrukturám a týmům s preferencí těch, které spolupracují s aplikační sférou. Doporučuje se zaměřit se na obory, které jsou v zájmu města (doprava, životní prostředí aj.) a na obory, které mají v Praze špičkové kapacity z hlediska národního nebo mezinárodního. Dále se doporučuje městu formulovat problémová zadání, jejichž řešení lze nalézt s pomocí lokální VaV infrastruktury. V případě potřeby bude podpora zaměřena i na organizace participující na řešení těchto zadání. Zohledněna bude i využitelnost podpořených infrastruktur pro potřeby podniků a využitelnost jimi produkovaných výsledků VaV v praxi. Toto opatření úzce váže na opatřeními v oblasti lidských zdrojů pro VaV (Tematická oblast 3). Podpořit excelentní kapacity VaVaI (infrastrukturu) identifikace preferovaných (zájmy a problémy města) a špičkových oborů lokalizovaných v Praze rozvoj výzkumné (případně i související technické) infrastruktury v klíčových oborech (viz předchozí bod) zmapování dosud nevyužívaných zdrojů financování vč. zahraničních a privátních výzkumné organizace, vysoké školy (s využitím strukturálních fondů, vč. OPPK) hl. m. Praha ve spolupráci s VO (ad identifikace a zmapování) výzkumné organizace, vysoké školy, případně podniky využívající jejich kapacity přehled preferovaných oborů vč. vazby na zájmy města / potřeby podniků konkrétní výzkumné výsledky

11 Tematická oblast 3: Lidské zdroje Strategický cíl 3.1 Systém pro vyhledávání talentů 3.1 Vyhledávání talentů Vytvoření systému pro vyhledávání a podchycení talentů je považováno za klíčový prvek pro maximální využití nadaných jedinců, a to již od úrovně základních škol. Jako vhodná cesta se po vzoru sportovních disciplín nabízí využití přirozené soutěživosti dětí a mládeže, tj. organizovat odborné, technicky a vědecky zaměřené soutěže pro žáky a studenty. Pro práci s talenty je třeba vzdělávat i pedagogy, aby jim uměli ukázat způsob, jak talent identifikovat a dále rozvíjet. Současně je třeba rozšířit a posílit nabídku mimoškolních aktivit, kde budou moci talentovaní rozvíjet své znalosti a dovednosti, např. pod vedením studentů vysokých škol nebo výzkumných pracovníků. Vysoké školy a výzkumné organizace by také měly zpřístupnit a nabízet své prostory a zařízení k využití nižším stupňům škol anebo volnočasovým organizacím (zájmovým kroužkům). Tato větší otevřenost přispěje nejen k včasnému podchycení talentů, ale i k propagaci technických a přírodovědných oborů. Komplexní systém pro vyhledávání talentů na všech úrovních formálního i neformálního vzdělávání od 12 ti let věku Zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti identifikace a rozvoje talentů podpora talentů na ZŠ, SŠ a ve volnočasových organizacích ze strany VŠ a výzkumných organizací kariérní veletrhy jako společná přehlídka všech subjektů, které se věnují rozvoji talentovaných dětí a mládeže (školy, zájmové organizace, ) podpora stávajících a iniciace vzniku nových typů školních, mimoškolních a prázdninových aktivit (kroužky vedené studenty VŠ a výzkumnými pracovníky, tematické tábory, letní školy, laboratorní semináře pro ZŠ/SŠ) sledování talentů v regionech soutěže; oborová prospěchová stipendia na pražské školy (případně i motivace mimopražských studentů - dříve tzv. odlučné ) vzdělávací program pro pedagogy zaměřený na metodiku identifikace a podporu talentů (např. formou letní školy, formou individuálních plánů rozvoje pedagogů) školy všech stupňů (od ZŠ) zařízení a organizace pro volnočasové aktivity dětí a mládeže výzkumné organizace hl. m. Praha talentovaní žáci a studenti pedagogové účast v soutěžích (počet soutěžících) počet volnočasových nabídek (kluby, kroužky) s VaVaI zaměřením a počet zde registrovaných členů (registrovat i aktivity a zapojení ve virtuálních soutěžích)

12 Strategický cíl 3.2 Rozvoj talentů ve vzdělávacím procesu 3.2 Příprava a rozvoj talentů S objevenými talenty je třeba dále pracovat, motivovat je prostřednictvím příkladů úspěchů konkrétních osob, a to jak v oblasti vědecké kariéry, tak i v oblasti podnikatelského úspěchu při komercializaci objevů a inovací. Talentům je třeba rovněž usnadnit vzájemné seznamování a cestu k odborníkům z vybraného oboru. Ke zprostředkování spolupráce mezi školami a odbornými pracovišti VaVaI přispěje vyčlenění a zviditelnění pracovníků pro komunikaci s veřejností. Za tím účelem se navrhuje, aby jednotlivé školy a výzkumné organizace určily kontaktní osobu pro účely navazování spolupráce s externími subjekty (Kontaktní místa pro komunikaci s veřejností). Motivaci spojenou s urychlovačem rozvoje talentů pro VaVaI představuje možnost jejich dlouhodobější spolupráce s výrazným odborníkem z oboru (významný vědec, nositel Nobelovy ceny apod.). Navrhuje se vytvořit specializovaný program pro financování dlouhodobého pobytu (min. 1 rok) významných vědců na VŠ případně ve výzkumných organizacích (s vazbou na rozvojové záměry a s podmínkou spolupráce s týmem talentů). Nabídku studijních oborů VŠ a SŠ je třeba doplnit o profesní kurzy nabízené v rámci celoživotního vzdělávání, jako jsou například kurzy soft skills a odborné specializované kurzy. VŠ i SŠ mohou nabízet, případně více propagovat svou schopnost, ochotu a otevřenost připravovat kurzy na míru pro potřeby externích subjektů, zejména firem. Systém opatření pro podporu talentů v průběhu vzdělávání Usnadnit spolupráci všech subjektů podílejících se na rozvoji talentů Umožnit (financovat) dlouhodobý pobyt zahraničních odborníků z VaVaI spojený s jejich zapojením ve výzkumných týmech v Praze Otevřenost a pružnost v komunikaci i v přípravě nabídek různých typů vzdělávacích kurzů prezentace success stories (konkrétní osoby a jejich úspěšné kariéry) podpora tvorby sítí vzdělávacích institucí a škol s cílem uspokojit aktuální poptávku firem např. spolupráce VŠ (odborné kurzy) a vzdělávacích institucí (soft skills) vznik pozice pro komunikaci s veřejností na VŠ i ve výzkumných organizacích včetně webové prezentace těchto kontaktů (tzv. Kontaktní místa - styční důstojníci usnadňující spolupráci) např. pro ZŠ a SŠ za účelem exkurzí na výzkumná pracoviště či jejich krátkodobého využití pro vzdělávací účely; pro osoby z praxe s nabídkou spolupráce podpora celoživotního vzdělávání otevřené školy ; využívání certifikátů (ECDL, TOEFL aj.) prezentace nabídek uplatnění (zaměstnání)/projektů k řešení studentům dobrovolná virtuální síť osob, které chtějí pomáhat s inovacemi (podnikatelé, poradci aj.) podpora účasti talentů na soutěžích v zahraničí osvěta mezi studenty v oblasti duševního vlastnictví (na SŠ a VŠ) školy všech stupňů, zejména SŠ a VŠ výzkumné organizace podniky hl. m. Praha podnikatelské inkubátory talentovaní žáci a studenti

13 výzkumní pracovníci občané se zájmem o rozvoj své kvalifikace počet akcí (besed, happeningů atp.) spojených s prezentací příkladů úspěchů konkrétních osob z oblasti VaVaI / podnikání počet zahraničních vědců na dlouhodobém pobytu ve výzkumu v Praze podpořených v rámci programu počet fungujících Kontaktních míst pro komunikaci v institucích VaVaI a na VŠ

14 Strategický cíl Udržení lidského kapitálu a podpora mobility 3.3 Podpora mobility: lákání talentů z jiných krajů/států a podpora stáží v zahraničí S ohledem na rostoucí požadavky pražského trhu práce na kvalifikaci pracovníků je žádoucí využít i lidské zdroje z jiných krajů ČR a jiných států, pro které je Praha atraktivní, např. nabídkou vzdělání na pražských univerzitách nebo zapojením do výzkumu v pražských organizacích. Je také vhodné vytvářet další podpůrné nástroje stimulující příliv talentů. Současně je potřeba podporovat možnost dlouhodobých stáží a praxí mladých talentů pro VaVaI v zahraničních centrech VaVaI (včetně výzkumných zařízení ve firmách). Známým problém je tzv. brain drain, tj. únik mozků za lepšími podmínkami v jiných regionech a státech. Praha je přitom sama natolik atraktivní, že má potenciál si velkou část talentů udržet, anebo se stát cílem mozků odcházejících z méně vyspělých regionů. Cílem je proto vytvářet zde takové podmínky, aby mladí vědci neodcházeli a také aby se vraceli ze zahraničních stáží a pracovních pobytů zpět. Oborová pestrost výzkumných organizací přítomných v Praze a okolí, včetně budovaných velkých projektů VaV infrastruktury ELI a BIOCEV, je pro to dobrým předpokladem. Aktivně lákat talenty a kvalifikované pracovníky z jiných krajů/států Zajištění stáží a praxí pražských talentů v zahraničních centrech VaVaI Zatraktivnit a podporovat vědeckou kariéru za účelem udržení talentů v Praze podpora přednáškové činnosti odborníků z praxe (zatraktivnění studia) soutěže, projekty, odborné tábory pro talenty v mimoškolním období jako volnočasové aktivity prospěchová stipendia pro nadané studenty (zejména zahraniční) výměnné pobyty, stáže, praxe granty pro mladé vědce do 35 let podpora dalšího profesního vzdělávání podpora mobility vědců odborné stáže v podnicích (v ČR i zahraničí) návratový grant pro mladé vědce využívat systém MŠMT nabízející místa pro post-doc vědce usilovat o změnu cizineckého zákona usnadňující pobyt zahraničních vědců v ČR vysoké školy výzkumné organizace vzdělávací instituce podnikatelské inkubátory podniky hl. m. Praha studenti mladí vědci počet mimopražských/zahraničních příjemců grantů a stipendií počet osob využívajících odborné stáže počet osob využívajících návratový grant pro mladé vědce

15 Strategický cíl Podpora komercializace výsledků výzkumu a vývoje 3.4 Rozvoj spolupráce výzkumné a aplikační sféry Rozvoj inovačního prostředí znamená především rozvoj spolupráce mezi jednotlivými skupinami aktérů za účelem praktické aplikace výsledků výzkumu, vývoje a inovačních řešení. Je potřebné podporovat účast výzkumných organizací na řešení problémů a úkolů firem a naopak formulaci zadání výzkumných úkolů ze strany podnikatelského sektoru i veřejné správy. Proto bude nutné i vychovávat pracovníky usnadňující komunikaci obou stran. Uvedená spolupráce se neobejde bez pomoci ze strany center transferu technologií a dalších organizací poskytujících služby pro inovace (viz také strategické cíle 1.1, 1.4 a 2.1). Intenzivní spolupráce výzkumné a aplikační sféry podpora spolupráce VO/VŠ na projektech aplikační sféry podpora spolupráce firem na projektech VO prezentace dobré praxe (motivace) stáže pro inovátory (např. přenos zkušeností se zakládáním spin-off) zadávání problémů k řešení městem (úprava metodiky veř. zakázek; soutěže o inovační řešení) zajištění/rozvoj činnosti a kapacit inkubátorů realizovaných ze SF EU vyhledávání prakticky využitelných výstupů VaV vzdělávací program inovační podnikání, osvěta o inovačním podnikání v MSP podnikatelské inkubátory, centra transferu technologií apod. vysoké školy výzkumné organizace podniky hl. m. Praha výzkumné organizace vysoké školy vědci, inovátoři systém výzev města k předkládání návrhů řešení problémů v kompetenci městské správy počet absolventů studijních oborů zaměřených na inovační podnikání

16 Strategický cíl Kvalifikovaný personál poskytující služby pro inovace 3.5 Rozvoj lidských zdrojů ve službách pro inovace Poskytování služeb v oblasti inovací je náročné na kvalifikaci pracovníků, kteří tyto služby poskytují. Velikost pracovního trhu ČR představuje limitující faktor, tj. pracovníků s potřebnou kvalifikací je nedostatek a s tím souvisí i velké mzdové nároky pro jejich zajištění. Nedostatek je o to citelnější, že se předpokládá intenzivní rozvoj v oblasti inovací, mj. podporovaný evropskými dotacemi. Praha je v této souvislosti navíc dosud znevýhodněna omezenými přístupem k evropským fondům ve srovnání s ostatními regiony. Předpokládá se proto vytvoření podmínek v rámci počátečního i celoživotního vzdělávání pro zvyšování kvalifikace pracovníků poskytujících služby v oblasti podpory inovací, tzn. zvyšovat odbornost stávajícího personálu organizací poskytující služby pro inovace a zároveň systematicky vzdělávat další lidské zdroje. Rozvoj kvalifikace pracovníků poskytujících služby pro inovace rozvojový program pro podporu a šíření služeb typu konzultací, poradenství, mentoringu pro oblast inovací založený na sdílení znalostí a využití know-how odborníků z praxe pravidelné konference k tématu spolupráce v oblasti inovací volnější forma potkávání inovačních odborníků generujících nápady a schopných aktivně přispívat k realizaci RIS s využitím vlastních zdrojů studijní programy na VŠ (management inovací apod.), spolupráce s Národním registrem poradců, Asociací pro poradenství tvorba sítí konzultantů pro začínající inovátory (podnikatelé, poradci, koučové, konzultanti) podnikatelské inkubátory, centra transferu technologií apod. vysoké školy poradenské sítě inovační konzultanti výzkumné organizace hl. m. Praha organizace poskytující služby pro inovace studenti inovátoři podnikatelé výzkumné organizace vysoké školy počet absolventů vzdělávacích/studijních programů počet poradenských sítí pro inovace

17 Tematická oblast 4: Inovační region Praha Strategický cíl 4.1 Koordinovaná spolupráce mezi subsystémy inovačního prostředí 4.1 Společné strategické řízení oblasti výzkumu, vývoj a inovací Město ve spolupráci s relevantními partnery vytvoří řídící strukturu pro implementaci Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (RIS HMP). V této struktuře by mělo být zastoupeno město, podnikatelé, výzkumná sféra, vysoké školy a další klíčoví aktéři inovačního systému v Praze a zástupci Středočeského kraje. Bude koordinovat aktivity vyžadující společný postup. Zároveň bude formulovat společná stanoviska vůči orgánům státní správy v relevantních otázkách. Přípravu a implementaci RIS je nutné koordinovat s přípravou politiky soudržnosti na období Formalizovaná spolupráce mezi subsystémy inovačního prostředí v Praze zajištění funkce řídicího orgánu realizace RIS koordinace aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací monitoring realizace RIS zajištění aktualizace RIS organizace zastoupené v řídící struktuře pro implementaci RIS další spolupracující organizace subjekty inovačního prostředí vyhodnocení implementace RIS

18 Strategický cíl 4.2 Propagace Prahy (Pražského metropolitního regionu) jako středoevropského centra VaVaI 4.2 Propagace Prahy vůči podnikatelům a vědcům v ČR i v zahraničí V Praze je soustředěna téměř polovina výzkumu a vývoje realizovaného v ČR, proto by měla být zahájena odpovídající propagace těchto kapacit a jejich možností, včetně nabídky služeb v oblasti VaV (viz též tematická oblast Výzkum pro inovace ). Do propagace je třeba zahrnout i nové infrastruktury VaV budované v zázemí Prahy z programu OP VaVpI (BIOCEV, ELI, SUSEN) a další výzkumné organizace, podnikatelské inkubátory apod. Propagace Prahy jako vhodného místa pro podnikatelskou nebo vědeckou činnost, jako sídla potenciálních partnerů pro mezinárodní projekty, jako vhodného místa pro konání vědeckých konferencí. Systém propagace Prahy jako středoevropského centra VaVaI marketingová strategie města v oblasti VaVaI o webová prezentace (v koordinaci s opatřením 1.1) o články v periodikách, vč. zahraničních (informační, rozhovory se zástupci výzkumných organizací) o prezentace Prahy na relevantních veletrzích o medializace dostupných kapacit a služeb (viz ostatní tematické oblasti) pro firmy, výzkumníky, studenty koordinace se zahraniční prezentací realizovanou Ministerstvy zahraničí a průmyslu a obchodu Hlavní město Praha ve spolupráci s dalšími relevantními subjekty s kapacitami pro propagaci Prahy v ČR i zahraničí podnikatelé a podniky z ČR i zahraničí potenciální partnerské výzkumné organizace a vysoké školy v ČR i zahraničí návštěvnost webu počet propagačních aktivit, vyhodnocení jejich účinku počet nových partnerství počet a výše nových investic do VaVaI v Praze

19 Strategický cíl 4.3 Praha jako atraktivní destinace vytvářející kvalifikovaná pracovní místa 4.3 Cílený marketing města jako sídla firem vytvářejících kvalifikovaná pracovní místa Cílem opatření je marketing specificky zaměřený na investory s potenciálem vytváření nových pracovních míst pro kvalifikovanou pracovní sílu, kterou nabízí pražský regionální trh práce. U tohoto typu investorů lze s vyšší mírou pravděpodobnosti předpokládat potřeba navázání činnosti na regionální kapacity výzkumu a vývoje a tím poskytovat nové stimuly a poptávku. K dosažení cíle je vhodné využít aktivity na národní úrovni stanovené ve Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. Realizaci RIS bude nutné v oblasti propagace koordinovat s ostatními propagačními aktivitami města, např. v oblasti investičních příležitostí. V souvislosti s lákáním zahraničních investorů do regionu je žádoucí maximálně usnadnit jejich pobyt. Cílem tohoto opatření je proto také připravit odpovídající soubor služeb pro zahraniční pracovníky. Image Prahy jako vhodného místa pro investice vytvářející kvalifikovaná pracovní místa Soubor služeb usnadňujících pobyt kvalifikovaných zahraničních pracovníků marketing zaměřený na zahraniční investory vytvářející kvalifikovaná pracovní místa (např. v oblasti ICT a služeb pro podniky) oslovování potenciálních investorů komunikace s nadnárodními podniky přihlášení se a aktivní účast města na projektu Praha fondové centrum (www.crff.cz) ve spolupráci s relevantními partnery identifikovat a začít nabízet vhodné služby (které může poskytovat městská správa) usnadňující příchod a pobyt podniků a jejich zaměstnanců rozšiřování možnosti kontaktu s městskou správou prostřednictvím e-governmentu v cizím jazyce usilovat o změnu cizineckého zákona usnadňující pobyt zahraničních pracovníků v ČR (viz též opatření 3.3) hl. m. Praha Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničí podniky a jejich zaměstnanci počet investorů investujících v Praze počet nově vzniklých pracovních míst na základě aktivit investorů průzkum mezi uživateli vytvořených služeb

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a VaV sektorem Gestor Vláda ČR (RVVI) 1 Spolugestor MPO, MŠMT, TAČR Zahájení

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY 2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 C M Y CM MY CY CMY K Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2012 Obsah

Více