Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy"

Transkript

1 Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého 18 zástupců organizací působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebo disponujících experty pro tuto oblast (seznam viz níže). Na základě moderované diskuze byly formulovány návrhy opatření, které byly následně upřesněny prostřednictvím připomínkového řízení. Celkem bylo navrženo 17 opatření. Organizace zastoupené na workshopech: Akademie věd ČR, Arcadis Geotechnika, a. s. (člen AVO), Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s., Asociace výzkumných organizací (AVO), Centrum výzkumných kontraktů, o. s. (člen AMSP), CERGE-EI, Czech Venture Capital Association, CzechInvest - regionální kancelář Praha, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., ČVUT Media Lab, Česká zemědělská univerzita, Hospodářská komora hl. m. Prahy, HUB Praha, Inovacentrum ČVUT, Odbor inovací a investic Ministerstva průmyslu a obchodu, Národní vzdělávací fond, Přírodovědecká fakulta UK Praha, Rozvojové projekty Praha, a. s., RRA Střední Čechy, StartupYard, Technologické centrum AV ČR, Technologické inovační centrum ČKD, z.s.p.o., Unie MSP ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i., Vysoká škola chemicko-technologická, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

2 Tematická oblast 1: Inovace pro podnikání Strategický cíl 1.1: Specifické portfolio služeb pro inovace 1.1 Komplexní systém služeb pro inovační podnikání v Praze V současnosti neexistuje v Praze úplný přehled o tom, jaké služby na podporu inovačního podnikání jsou zde dostupné. Před vytvářením nových služeb je třeba zjistit, jaké služby zde již existují a jaké naopak chybí, tj. identifikovat a reagovat na poptávku. Na základě zmapování stávající nabídky a poptávky bude vytvořen komplexní systém služeb pro podporu inovací propojující vhodným způsobem aktivity jednotlivých poskytovatelů těchto služeb. Předpokládá se mj. rozvoj poradenských služeb v oblasti podnikání (podpora při zakládání spin-off, start-up; podnikatelské akcelerátory). Tyto služby by měly usnadňovat pracovníkům VaV, studentům a dalším inovátorům zahájení podnikatelských aktivit směřujících k praktickému uplatnění inovací. Dalším cílem opatření je zvýšit počet nově základných firem na základě inovativních projektů snižováním podnikatelského rizika spojeného se zaváděním inovací prostřednictvím sdílení a předávání zkušeností. Služby pochopitelně nebudou určeny jen začínajícím podnikatelům a firmám, ale i již zavedeným podnikům usilujícím o praktické uplatnění inovací a nových výrobků. Ze získaných podnětů také jednoznačně vyplývá potřeba uspořádané internetové prezentace služeb pro inovace dostupných v Praze. Ve spolupráci všech relevantních aktérů (VŠ, VO, poskytovatelů služeb, subjektů inovační infrastruktury) je cílem vytvořit platformu pro navazování spolupráce a využívání výsledků VaV vhodných ke komercializaci. Portál bude sloužit pro účely opatření ve všech tematických oblastech. Vytvořit komplexní systém služeb na podporu inovačního podnikání v Praze Usnadnit vstup studentů a pracovníků VaV do podnikatelských aktivit Zvýšit informovanost o existujících službách a možnostech spolupráce v Praze Zvýšit motivaci k realizaci inovativních nápadů a zavádění výsledků VaV do praxe zmapování stávajících služeb za účelem jejich ucelené prezentace identifikace poptávky po službách na podporu inovačního podnikání návrh nových služeb pro inovační podnikání na základě předchozích aktivit provázání poskytovatelů služeb pražský inovační portál (možné typy aktivit a prezentovaných informací): prezentace dostupných služeb (bez ohledu na poskytovatele) možnost vyhledávat výstupy VaV vhodné ke komercializaci možnost vyhledávat partnery ke spolupráci podle různých kritérií prezentovat úspěšné inovační projekty informovat o konání akcí na téma inovací a VaV sběr námětů pro další podpůrná opatření popularizace výsledků VaV hl. m. Praha s externími odborníky (zmapování) subjekty poskytující služby pro inovace (příprava nových služeb) hl. m. Praha ve spolupráci se subjekty stávající inovační infrastruktury (inovační centra, huby, vědeckotechnické parky, inkubátory apod.) (inovační portál)

3 inovující podniky podnikatelé ve fázi zakládání a rozvoje podniku inovátoři studenti VŠ, výzkumníci poskytovatelé rizikového kapitálu (sítě business angels, venture kapitalisté) komplexní analýza poptávky a nabídky v oblasti služeb pro inovační podnikání seznam stávajících a nových služeb pro podporu inovačního podnikání včetně návrhu možných nástrojů

4 Strategický cíl 1.2: Podpora inovací ve službách Identifikace příležitostí pro inovace ve službách Inovace v sektoru služeb jsou specifické, liší se významně jak od tradičních technologických inovací, tak i mezi sebou navzájem. Ekonomiku Prahy však tvoří z velké části právě služby, a proto je potřeba zaměřit se i na podporu inovací ve službách, a to nejen v IT službách, jako často zmiňovaném příkladu, ale i v dalších oborech, včetně těch tradičních jako je například cestovní ruch, gastronomie atd. Účelné bude zmapovat v této souvislosti ekonomiku hl. m. Prahy a identifikovat ta odvětví a aktivity, které významně přispívají k tvorbě přidané hodnoty a pracovních míst v Praze. Cílem bude motivovat inovace v těchto oborech a snížit jejich riziko. Praha, mj. prostřednictvím inovačních center (subjektů inovační infrastruktury), podpoří výměnu zkušeností mezi aktéry z těchto oborů, podpoří propagaci úspěšných příkladů. Identifikovat klíčové obory a odvětví pražské ekonomiky a její specializaci Zvýšit motivaci a snížit riziko pro inovační aktivity v odvětví služeb analýza pražské ekonomiky zaměřená na detailní identifikaci aktivit, oborů a odvětví, které jsou klíčové pro její růst a kde vzniká největší přidaná hodnota a nejvíce pracovních míst, se zaměřením na sektor služeb aktivní propagace úspěšných příkladů inovací ve službách a sdílení a výměna zkušeností prostřednictvím workshopů, brokerage events apod. vytipování dalších vhodných forem podpory inovací ve službách hl. m. Praha inovační centra podnikatelské inkubátory, HUBy, vědeckotechnické parky apod. finanční instituce (zejm. poskytovatelé rizikového kapitálu) začínající podnikatelé inovátoři malé a střední podniky ze sektoru služeb databáze úspěšných příkladů inovací ve službách podíl inovujících podniků ve službách (podle šetření Community Innovation Survey)

5 1.2.2 Podpora sociálních inovací Jako významná příležitost pro hl. m. Prahu se jeví sociální inovace - nové nástroje, myšlenky, instituce nebo způsoby práce ve všech institucionálních sektorech - které mohou zlepšit a efektivněji řešit potřeby společnosti než tradiční existující řešení. Praha vyhodnotí možnosti podpory sociálních inovací ze strany samosprávy města a na základě toho rozhodne, jakým způsobem bude tento typ inovací podporovat. Zpracovat akční plán podpory sociálních inovací vyhodnocení možností podpory sociálních inovací v Praze a přínosů této podpory rozhodnutí o formě podpory sociálních inovací v Praze příprava akčního plánu hl. m. Praha ve spolupráci s odbornými partnery inovátoři nositelé sociálních inovací obyvatelé Prahy vytvoření přehledu sociálních inovací počet sociálních inovací zavedených městem a městskými částmi (další budou případně navrženy v akčním plánu)

6 Strategický cíl 1.3: Specifické finanční nástroje pro podporu inovací 1.3 Vytvoření systému finančních forem podpory stimulujících rozvoj podnikání a inovací Otázka financování inovačních aktivit je jedním ze základních problémů, které musejí inovátoři řešit. Například pilotní průzkum mezi pražskými podniky prokázal významnou potenciální poptávku po financování rizikovým kapitálem i bariéry, které bude třeba odstranit. Problémem investorů je také značné riziko spojené s inovačními projekty, proto je třeba připravit nástroje, které budou zahrnovat snižování rizika. Podle zkušeností srovnatelných evropských měst jde např. o nastavení systému záruk a zřízení fondu rizikového kapitálu obojí ve spolupráci hl. m. Prahy se zainteresovanými finančními institucemi. Předpokládá se také využití dalších forem podpory, které se osvědčily v jiných regionech. Dále je třeba vyhodnotit, zda by mělo město Praha využívat typy finančních nástrojů, které umožňují doplnit nedostatečnou nabídku soukromých zdrojů pro inovační projekty. Tomu bude předcházet zmapování investorů, business angels a dalších méně institucionalizovaných zdrojů typu venture capital s cílem propojit je více s městem, vzájemně i s potenciálními příjemci. Vytvořit systém finančních forem podpory stimulujících rozvoj podnikání a inovací Snížit riziko investic do inovativních nápadů / projektů zmapovat potenciální zdroje financování využitelné na území hl. m. Prahy podpořit propojení identifikovaných potenciálních investorů vzájemně, i investorů a podnikatelů vyhodnocení možných forem podpory snížení rizika investic do inovativních projektů (především na základě dosavadních českých zkušeností zkušeností z ostatních regionů, ale i zkušeností zahraničních; např. sdílení zdrojů) sledovat vývoj iniciovaných kontaktů a získávat zpětnou vazbu pro další aktivity a podporu připravit plán na realizaci nových forem podpory (s preferencí nedotačních nástrojů) na základě výsledků předchozího hodnocení, např.: inovační vouchery grantový systém na proof of concept fondy pro komercializaci výsledků VaV (zejména IPR a zakládání nových firem) záruční program fond rizikového kapitálu finanční instituce, investoři vysoké školy, výzkumné organizace hl. m. Praha podnikatelé investoři, business angels a další poskytovatelé finančních nástrojů (ad snižování rizik) výše podpory v Kč (podle jednotlivých forem podpory) celkové náklady podpořených projektů multiplikátor: celkové náklady podpořených projektů/výdaje veřejných prostředků na podporu projektu

7 Strategický cíl 1.4: Kvalitní infrastruktura pro podporu inovačního podnikání 1.4 Konsolidace a racionalizace fungování infrastruktury pro inovační podnikání Inovační infrastruktura (např. vědeckotechnické parky, inkubátory) představuje podporu malých a středních podniků, které nedisponují vlastními kapacitami pro zajištění všech činností inovačního procesu. Je také účinným nástrojem pro podporu začínajících inovačních firem. Stávající kapacity v regionu je třeba konsolidovat a propojit do jednotné sítě, aby se zabránilo nežádoucím duplicitám. Po vyřešení aktuálního významného převisu poptávky se mohou jednotlivá zařízení postupně profilovat do různých oborů za účelem specializace a maximalizace přidané hodnoty pro klienty. Žádoucí je hledat nová řešení na straně poskytovatelů i uživatelů. Přednost bude mít rozvoj stávajících kapacit před budováním nových. Zvýšit kvalitu služeb inovační infrastruktury Zvýšit informovanost o službách inovační infrastruktury podpora spolupráce uživatelů inovační infrastruktury s uživateli obdobné infrastruktury v zahraničí síť inkubátorů a VTP v Praze a okolí kvalitativní rozvoj služeb inovační infrastruktury diferenciace jejich oborového zaměření, profilace jednotlivých VTP medializace nabídky služeb rozvoj fyzických kapacit (rozsah pronajímatelné plochy aj.) mj. identifikovat vhodné prostory v majetku města pro toto využití prověřit potřebnost vybudování vědeckého parku (viz slovník pojmů EF-TRANS*) inovační infrastruktura (inkubátory a VTP apod.) v Praze a okolí hl. m. Praha (ad medializace a rozvoj fyzických kapacit) uživatelé služeb inovační infrastruktury (noví i stávající podnikatelé) Indikátory: obsazenost inkubátorů vč. sledování objemu čekajících zájemců míra využití nabízených služeb *) Vědecký park (Science Park) - Organizace řízená specializovanými profesionály, jejichž hlavním cílem je zvýšení bohatství jeho společenství podporou kultury inovací a konkurenceschopnosti s ním spojených podniků a znalostně orientovaných institucí. Aby se dosáhlo těchto cílů, vědecký park stimuluje a řídí přechod znalostí a technologií mezi univerzitami, pracovišti výzkumu a vývoje, podniky a trhem, usnadňuje zakládání a rozvoj inovačních firem prostřednictvím inkubátorů a spin-off procesu a zajišťuje další služby s přidanou hodnotou společně s vysoce kvalitními prostorami a vybaveností.

8 Tematická oblast 2: Výzkum pro inovace Strategický cíl 2.1 Prostředí pro transfer znalostí Podpora vzniku a rozvoje center transferu technologií Transfer znalostí a technologií představuje zprostředkující článek mezi výzkumnými institucemi a aplikační sférou. Služby transferu technologií (TT) v regionu Prahy se v uplynulém období rozvíjely nekoordinovaně, proto je žádoucí uceleně prezentovat stávající kapacity pro transfer technologií a znalostí stejně tak jako nabízené služby. V případě převisu poptávky nad nabídkou by měly být vytipovány další organizace, které by měly pracoviště pro transfer technologií ještě vytvořit. Centra by se měla propojit s cílem vzniku synergických efektů jejich služeb. Klíčovým prvkem bude rozvoj spolupráce vysokých škol (VŠ) a výzkumných organizací (VO) s podniky, které generují poptávku po nových ekonomicky uplatnitelných poznatcích a technologiích. Usnadnit transfer technologií a výsledků VaV při uvádění do praxe Zavést praxi na VŠ a VO vedoucí k lepšímu uplatnění výsledků VaV ucelená prezentace existujících poskytovatelů služeb v oblasti TT a dostupných národních i zahraničních finančních zdrojů pro aktivity TT (např. na inovačním portálu viz opatření 1.1.1) podpora spolupráce se zahraničními subjekty podporujícími TT národní a regionální síťování organizací poskytujících služby v oblasti TT využití souboru metodik a know-how pro TT vytvořených v projektu EF-TRANS podpora právních služeb (ochrana duševního vlastnictví, informační a poradenské služby aj.) podpora dopracování výsledků VaV na VŠ a VO do ekonomicky uplatnitelné formy za spoluúčasti podnikatelského sektoru centra TT při VŠ a VO podnikatelská a inovační centra hl. m. Praha Úřad průmyslového vlastnictví podniky vysoké školy studenti výzkumné organizace výzkumníci poradenské instituce (centra TT apod.) počet případů úspěšného transferu technologií s využitím sítě center TT

9 2.1.2 Medializace a popularizace výsledků a kapacit VaVaI V Praze a okolí sídlí výzkumné organizace, z nichž řada produkuje nejen zajímavé, ale především ekonomicky uplatnitelné a globálně konkurenceschopné výsledky výzkumu a vývoje. I přes existující mediálně-popularizační aktivity je stále vnímán nedostatek prezentace kapacit výzkumu a vývoje včetně vysvětlování jejich dopadu na každodenní život a smysluplnosti poskytování podpory. Běžnou součástí medializace jsou i soutěže motivující účastníky ke sledování aktivit konkurence a zvyšování vlastní kreativity a produktivity. Zviditelnit kapacity VaVaI v Praze (a okolí) a výsledky jejich činnosti (vazba na Tematickou oblast 4) prezentace a medializace výsledků VaV s potenciálem komerčního uplatnění prezentace a medializace výsledků VaV mezinárodního významu prezentace a medializace efektů podpory aplikovaného výzkumu Inovační cena hl. m. Prahy regionální obdoba Inovace roku soutěž motivující výzkumné organizace ke spolupráci s podniky výzkumné organizace a vysoké školy (s mediální podporou hl. m. Prahy) hl. m. Praha (ad soutěže) výzkumné organizace vysoké školy výzkumníci studenti podniky investoři založení soutěží zvýšení povědomí veřejnosti o existenci kapacit VaVaI v Praze a okolí (průzkum)

10 Strategický cíl 2.2 Ucelený systém infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace 2.2 Podpora excelence ve VaV a využití kapacit VaVaI pro potřeby města Vzhledem ke své finanční náročnosti musí být podpora výzkumu a vývoje selektivní a směřovaná zejména k vynikajícím výzkumným pracovištím, infrastrukturám a týmům s preferencí těch, které spolupracují s aplikační sférou. Doporučuje se zaměřit se na obory, které jsou v zájmu města (doprava, životní prostředí aj.) a na obory, které mají v Praze špičkové kapacity z hlediska národního nebo mezinárodního. Dále se doporučuje městu formulovat problémová zadání, jejichž řešení lze nalézt s pomocí lokální VaV infrastruktury. V případě potřeby bude podpora zaměřena i na organizace participující na řešení těchto zadání. Zohledněna bude i využitelnost podpořených infrastruktur pro potřeby podniků a využitelnost jimi produkovaných výsledků VaV v praxi. Toto opatření úzce váže na opatřeními v oblasti lidských zdrojů pro VaV (Tematická oblast 3). Podpořit excelentní kapacity VaVaI (infrastrukturu) identifikace preferovaných (zájmy a problémy města) a špičkových oborů lokalizovaných v Praze rozvoj výzkumné (případně i související technické) infrastruktury v klíčových oborech (viz předchozí bod) zmapování dosud nevyužívaných zdrojů financování vč. zahraničních a privátních výzkumné organizace, vysoké školy (s využitím strukturálních fondů, vč. OPPK) hl. m. Praha ve spolupráci s VO (ad identifikace a zmapování) výzkumné organizace, vysoké školy, případně podniky využívající jejich kapacity přehled preferovaných oborů vč. vazby na zájmy města / potřeby podniků konkrétní výzkumné výsledky

11 Tematická oblast 3: Lidské zdroje Strategický cíl 3.1 Systém pro vyhledávání talentů 3.1 Vyhledávání talentů Vytvoření systému pro vyhledávání a podchycení talentů je považováno za klíčový prvek pro maximální využití nadaných jedinců, a to již od úrovně základních škol. Jako vhodná cesta se po vzoru sportovních disciplín nabízí využití přirozené soutěživosti dětí a mládeže, tj. organizovat odborné, technicky a vědecky zaměřené soutěže pro žáky a studenty. Pro práci s talenty je třeba vzdělávat i pedagogy, aby jim uměli ukázat způsob, jak talent identifikovat a dále rozvíjet. Současně je třeba rozšířit a posílit nabídku mimoškolních aktivit, kde budou moci talentovaní rozvíjet své znalosti a dovednosti, např. pod vedením studentů vysokých škol nebo výzkumných pracovníků. Vysoké školy a výzkumné organizace by také měly zpřístupnit a nabízet své prostory a zařízení k využití nižším stupňům škol anebo volnočasovým organizacím (zájmovým kroužkům). Tato větší otevřenost přispěje nejen k včasnému podchycení talentů, ale i k propagaci technických a přírodovědných oborů. Komplexní systém pro vyhledávání talentů na všech úrovních formálního i neformálního vzdělávání od 12 ti let věku Zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti identifikace a rozvoje talentů podpora talentů na ZŠ, SŠ a ve volnočasových organizacích ze strany VŠ a výzkumných organizací kariérní veletrhy jako společná přehlídka všech subjektů, které se věnují rozvoji talentovaných dětí a mládeže (školy, zájmové organizace, ) podpora stávajících a iniciace vzniku nových typů školních, mimoškolních a prázdninových aktivit (kroužky vedené studenty VŠ a výzkumnými pracovníky, tematické tábory, letní školy, laboratorní semináře pro ZŠ/SŠ) sledování talentů v regionech soutěže; oborová prospěchová stipendia na pražské školy (případně i motivace mimopražských studentů - dříve tzv. odlučné ) vzdělávací program pro pedagogy zaměřený na metodiku identifikace a podporu talentů (např. formou letní školy, formou individuálních plánů rozvoje pedagogů) školy všech stupňů (od ZŠ) zařízení a organizace pro volnočasové aktivity dětí a mládeže výzkumné organizace hl. m. Praha talentovaní žáci a studenti pedagogové účast v soutěžích (počet soutěžících) počet volnočasových nabídek (kluby, kroužky) s VaVaI zaměřením a počet zde registrovaných členů (registrovat i aktivity a zapojení ve virtuálních soutěžích)

12 Strategický cíl 3.2 Rozvoj talentů ve vzdělávacím procesu 3.2 Příprava a rozvoj talentů S objevenými talenty je třeba dále pracovat, motivovat je prostřednictvím příkladů úspěchů konkrétních osob, a to jak v oblasti vědecké kariéry, tak i v oblasti podnikatelského úspěchu při komercializaci objevů a inovací. Talentům je třeba rovněž usnadnit vzájemné seznamování a cestu k odborníkům z vybraného oboru. Ke zprostředkování spolupráce mezi školami a odbornými pracovišti VaVaI přispěje vyčlenění a zviditelnění pracovníků pro komunikaci s veřejností. Za tím účelem se navrhuje, aby jednotlivé školy a výzkumné organizace určily kontaktní osobu pro účely navazování spolupráce s externími subjekty (Kontaktní místa pro komunikaci s veřejností). Motivaci spojenou s urychlovačem rozvoje talentů pro VaVaI představuje možnost jejich dlouhodobější spolupráce s výrazným odborníkem z oboru (významný vědec, nositel Nobelovy ceny apod.). Navrhuje se vytvořit specializovaný program pro financování dlouhodobého pobytu (min. 1 rok) významných vědců na VŠ případně ve výzkumných organizacích (s vazbou na rozvojové záměry a s podmínkou spolupráce s týmem talentů). Nabídku studijních oborů VŠ a SŠ je třeba doplnit o profesní kurzy nabízené v rámci celoživotního vzdělávání, jako jsou například kurzy soft skills a odborné specializované kurzy. VŠ i SŠ mohou nabízet, případně více propagovat svou schopnost, ochotu a otevřenost připravovat kurzy na míru pro potřeby externích subjektů, zejména firem. Systém opatření pro podporu talentů v průběhu vzdělávání Usnadnit spolupráci všech subjektů podílejících se na rozvoji talentů Umožnit (financovat) dlouhodobý pobyt zahraničních odborníků z VaVaI spojený s jejich zapojením ve výzkumných týmech v Praze Otevřenost a pružnost v komunikaci i v přípravě nabídek různých typů vzdělávacích kurzů prezentace success stories (konkrétní osoby a jejich úspěšné kariéry) podpora tvorby sítí vzdělávacích institucí a škol s cílem uspokojit aktuální poptávku firem např. spolupráce VŠ (odborné kurzy) a vzdělávacích institucí (soft skills) vznik pozice pro komunikaci s veřejností na VŠ i ve výzkumných organizacích včetně webové prezentace těchto kontaktů (tzv. Kontaktní místa - styční důstojníci usnadňující spolupráci) např. pro ZŠ a SŠ za účelem exkurzí na výzkumná pracoviště či jejich krátkodobého využití pro vzdělávací účely; pro osoby z praxe s nabídkou spolupráce podpora celoživotního vzdělávání otevřené školy ; využívání certifikátů (ECDL, TOEFL aj.) prezentace nabídek uplatnění (zaměstnání)/projektů k řešení studentům dobrovolná virtuální síť osob, které chtějí pomáhat s inovacemi (podnikatelé, poradci aj.) podpora účasti talentů na soutěžích v zahraničí osvěta mezi studenty v oblasti duševního vlastnictví (na SŠ a VŠ) školy všech stupňů, zejména SŠ a VŠ výzkumné organizace podniky hl. m. Praha podnikatelské inkubátory talentovaní žáci a studenti

13 výzkumní pracovníci občané se zájmem o rozvoj své kvalifikace počet akcí (besed, happeningů atp.) spojených s prezentací příkladů úspěchů konkrétních osob z oblasti VaVaI / podnikání počet zahraničních vědců na dlouhodobém pobytu ve výzkumu v Praze podpořených v rámci programu počet fungujících Kontaktních míst pro komunikaci v institucích VaVaI a na VŠ

14 Strategický cíl Udržení lidského kapitálu a podpora mobility 3.3 Podpora mobility: lákání talentů z jiných krajů/států a podpora stáží v zahraničí S ohledem na rostoucí požadavky pražského trhu práce na kvalifikaci pracovníků je žádoucí využít i lidské zdroje z jiných krajů ČR a jiných států, pro které je Praha atraktivní, např. nabídkou vzdělání na pražských univerzitách nebo zapojením do výzkumu v pražských organizacích. Je také vhodné vytvářet další podpůrné nástroje stimulující příliv talentů. Současně je potřeba podporovat možnost dlouhodobých stáží a praxí mladých talentů pro VaVaI v zahraničních centrech VaVaI (včetně výzkumných zařízení ve firmách). Známým problém je tzv. brain drain, tj. únik mozků za lepšími podmínkami v jiných regionech a státech. Praha je přitom sama natolik atraktivní, že má potenciál si velkou část talentů udržet, anebo se stát cílem mozků odcházejících z méně vyspělých regionů. Cílem je proto vytvářet zde takové podmínky, aby mladí vědci neodcházeli a také aby se vraceli ze zahraničních stáží a pracovních pobytů zpět. Oborová pestrost výzkumných organizací přítomných v Praze a okolí, včetně budovaných velkých projektů VaV infrastruktury ELI a BIOCEV, je pro to dobrým předpokladem. Aktivně lákat talenty a kvalifikované pracovníky z jiných krajů/států Zajištění stáží a praxí pražských talentů v zahraničních centrech VaVaI Zatraktivnit a podporovat vědeckou kariéru za účelem udržení talentů v Praze podpora přednáškové činnosti odborníků z praxe (zatraktivnění studia) soutěže, projekty, odborné tábory pro talenty v mimoškolním období jako volnočasové aktivity prospěchová stipendia pro nadané studenty (zejména zahraniční) výměnné pobyty, stáže, praxe granty pro mladé vědce do 35 let podpora dalšího profesního vzdělávání podpora mobility vědců odborné stáže v podnicích (v ČR i zahraničí) návratový grant pro mladé vědce využívat systém MŠMT nabízející místa pro post-doc vědce usilovat o změnu cizineckého zákona usnadňující pobyt zahraničních vědců v ČR vysoké školy výzkumné organizace vzdělávací instituce podnikatelské inkubátory podniky hl. m. Praha studenti mladí vědci počet mimopražských/zahraničních příjemců grantů a stipendií počet osob využívajících odborné stáže počet osob využívajících návratový grant pro mladé vědce

15 Strategický cíl Podpora komercializace výsledků výzkumu a vývoje 3.4 Rozvoj spolupráce výzkumné a aplikační sféry Rozvoj inovačního prostředí znamená především rozvoj spolupráce mezi jednotlivými skupinami aktérů za účelem praktické aplikace výsledků výzkumu, vývoje a inovačních řešení. Je potřebné podporovat účast výzkumných organizací na řešení problémů a úkolů firem a naopak formulaci zadání výzkumných úkolů ze strany podnikatelského sektoru i veřejné správy. Proto bude nutné i vychovávat pracovníky usnadňující komunikaci obou stran. Uvedená spolupráce se neobejde bez pomoci ze strany center transferu technologií a dalších organizací poskytujících služby pro inovace (viz také strategické cíle 1.1, 1.4 a 2.1). Intenzivní spolupráce výzkumné a aplikační sféry podpora spolupráce VO/VŠ na projektech aplikační sféry podpora spolupráce firem na projektech VO prezentace dobré praxe (motivace) stáže pro inovátory (např. přenos zkušeností se zakládáním spin-off) zadávání problémů k řešení městem (úprava metodiky veř. zakázek; soutěže o inovační řešení) zajištění/rozvoj činnosti a kapacit inkubátorů realizovaných ze SF EU vyhledávání prakticky využitelných výstupů VaV vzdělávací program inovační podnikání, osvěta o inovačním podnikání v MSP podnikatelské inkubátory, centra transferu technologií apod. vysoké školy výzkumné organizace podniky hl. m. Praha výzkumné organizace vysoké školy vědci, inovátoři systém výzev města k předkládání návrhů řešení problémů v kompetenci městské správy počet absolventů studijních oborů zaměřených na inovační podnikání

16 Strategický cíl Kvalifikovaný personál poskytující služby pro inovace 3.5 Rozvoj lidských zdrojů ve službách pro inovace Poskytování služeb v oblasti inovací je náročné na kvalifikaci pracovníků, kteří tyto služby poskytují. Velikost pracovního trhu ČR představuje limitující faktor, tj. pracovníků s potřebnou kvalifikací je nedostatek a s tím souvisí i velké mzdové nároky pro jejich zajištění. Nedostatek je o to citelnější, že se předpokládá intenzivní rozvoj v oblasti inovací, mj. podporovaný evropskými dotacemi. Praha je v této souvislosti navíc dosud znevýhodněna omezenými přístupem k evropským fondům ve srovnání s ostatními regiony. Předpokládá se proto vytvoření podmínek v rámci počátečního i celoživotního vzdělávání pro zvyšování kvalifikace pracovníků poskytujících služby v oblasti podpory inovací, tzn. zvyšovat odbornost stávajícího personálu organizací poskytující služby pro inovace a zároveň systematicky vzdělávat další lidské zdroje. Rozvoj kvalifikace pracovníků poskytujících služby pro inovace rozvojový program pro podporu a šíření služeb typu konzultací, poradenství, mentoringu pro oblast inovací založený na sdílení znalostí a využití know-how odborníků z praxe pravidelné konference k tématu spolupráce v oblasti inovací volnější forma potkávání inovačních odborníků generujících nápady a schopných aktivně přispívat k realizaci RIS s využitím vlastních zdrojů studijní programy na VŠ (management inovací apod.), spolupráce s Národním registrem poradců, Asociací pro poradenství tvorba sítí konzultantů pro začínající inovátory (podnikatelé, poradci, koučové, konzultanti) podnikatelské inkubátory, centra transferu technologií apod. vysoké školy poradenské sítě inovační konzultanti výzkumné organizace hl. m. Praha organizace poskytující služby pro inovace studenti inovátoři podnikatelé výzkumné organizace vysoké školy počet absolventů vzdělávacích/studijních programů počet poradenských sítí pro inovace

17 Tematická oblast 4: Inovační region Praha Strategický cíl 4.1 Koordinovaná spolupráce mezi subsystémy inovačního prostředí 4.1 Společné strategické řízení oblasti výzkumu, vývoj a inovací Město ve spolupráci s relevantními partnery vytvoří řídící strukturu pro implementaci Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (RIS HMP). V této struktuře by mělo být zastoupeno město, podnikatelé, výzkumná sféra, vysoké školy a další klíčoví aktéři inovačního systému v Praze a zástupci Středočeského kraje. Bude koordinovat aktivity vyžadující společný postup. Zároveň bude formulovat společná stanoviska vůči orgánům státní správy v relevantních otázkách. Přípravu a implementaci RIS je nutné koordinovat s přípravou politiky soudržnosti na období Formalizovaná spolupráce mezi subsystémy inovačního prostředí v Praze zajištění funkce řídicího orgánu realizace RIS koordinace aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací monitoring realizace RIS zajištění aktualizace RIS organizace zastoupené v řídící struktuře pro implementaci RIS další spolupracující organizace subjekty inovačního prostředí vyhodnocení implementace RIS

18 Strategický cíl 4.2 Propagace Prahy (Pražského metropolitního regionu) jako středoevropského centra VaVaI 4.2 Propagace Prahy vůči podnikatelům a vědcům v ČR i v zahraničí V Praze je soustředěna téměř polovina výzkumu a vývoje realizovaného v ČR, proto by měla být zahájena odpovídající propagace těchto kapacit a jejich možností, včetně nabídky služeb v oblasti VaV (viz též tematická oblast Výzkum pro inovace ). Do propagace je třeba zahrnout i nové infrastruktury VaV budované v zázemí Prahy z programu OP VaVpI (BIOCEV, ELI, SUSEN) a další výzkumné organizace, podnikatelské inkubátory apod. Propagace Prahy jako vhodného místa pro podnikatelskou nebo vědeckou činnost, jako sídla potenciálních partnerů pro mezinárodní projekty, jako vhodného místa pro konání vědeckých konferencí. Systém propagace Prahy jako středoevropského centra VaVaI marketingová strategie města v oblasti VaVaI o webová prezentace (v koordinaci s opatřením 1.1) o články v periodikách, vč. zahraničních (informační, rozhovory se zástupci výzkumných organizací) o prezentace Prahy na relevantních veletrzích o medializace dostupných kapacit a služeb (viz ostatní tematické oblasti) pro firmy, výzkumníky, studenty koordinace se zahraniční prezentací realizovanou Ministerstvy zahraničí a průmyslu a obchodu Hlavní město Praha ve spolupráci s dalšími relevantními subjekty s kapacitami pro propagaci Prahy v ČR i zahraničí podnikatelé a podniky z ČR i zahraničí potenciální partnerské výzkumné organizace a vysoké školy v ČR i zahraničí návštěvnost webu počet propagačních aktivit, vyhodnocení jejich účinku počet nových partnerství počet a výše nových investic do VaVaI v Praze

19 Strategický cíl 4.3 Praha jako atraktivní destinace vytvářející kvalifikovaná pracovní místa 4.3 Cílený marketing města jako sídla firem vytvářejících kvalifikovaná pracovní místa Cílem opatření je marketing specificky zaměřený na investory s potenciálem vytváření nových pracovních míst pro kvalifikovanou pracovní sílu, kterou nabízí pražský regionální trh práce. U tohoto typu investorů lze s vyšší mírou pravděpodobnosti předpokládat potřeba navázání činnosti na regionální kapacity výzkumu a vývoje a tím poskytovat nové stimuly a poptávku. K dosažení cíle je vhodné využít aktivity na národní úrovni stanovené ve Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. Realizaci RIS bude nutné v oblasti propagace koordinovat s ostatními propagačními aktivitami města, např. v oblasti investičních příležitostí. V souvislosti s lákáním zahraničních investorů do regionu je žádoucí maximálně usnadnit jejich pobyt. Cílem tohoto opatření je proto také připravit odpovídající soubor služeb pro zahraniční pracovníky. Image Prahy jako vhodného místa pro investice vytvářející kvalifikovaná pracovní místa Soubor služeb usnadňujících pobyt kvalifikovaných zahraničních pracovníků marketing zaměřený na zahraniční investory vytvářející kvalifikovaná pracovní místa (např. v oblasti ICT a služeb pro podniky) oslovování potenciálních investorů komunikace s nadnárodními podniky přihlášení se a aktivní účast města na projektu Praha fondové centrum (www.crff.cz) ve spolupráci s relevantními partnery identifikovat a začít nabízet vhodné služby (které může poskytovat městská správa) usnadňující příchod a pobyt podniků a jejich zaměstnanců rozšiřování možnosti kontaktu s městskou správou prostřednictvím e-governmentu v cizím jazyce usilovat o změnu cizineckého zákona usnadňující pobyt zahraničních pracovníků v ČR (viz též opatření 3.3) hl. m. Praha Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničí podniky a jejich zaměstnanci počet investorů investujících v Praze počet nově vzniklých pracovních míst na základě aktivit investorů průzkum mezi uživateli vytvořených služeb

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Seminář Inteligentní specializace regionální inovační strategie pro Prahu Praha, 10. prosince 2012 Co je inteligentní (smart) specializace?

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI

Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI David Uhlíř 27. července 2011 Klub VaVpI - SynBIOsis 1 1 Struktura témat Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 1. Podpora podnikání 2. Podpora

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence RIS3 strategie Plzeňský kraj strategické intervence Role KRVVI návrh opatření (strategických projektů/intervencí) pro podporu implementace krajské RIS3 s ohledem na: Prokazatelný přínos k dosažení strategického

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Č. j.: MSMT- 30638/2013-2 Příloha č. 6 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Metodický výklad výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Krátkodobý realizační plán SRLZ návrhová část

Krátkodobý realizační plán SRLZ návrhová část Krátkodobý realizační plán SRLZ 2014-2015 návrhová část Prioritní osy 1 Adaptabilita a rozvoj lidského kapitálu 2 Využití a rozvoj inovačního potenciálu 3 Rozvoj a podpora politiky zaměstnanosti Opatření

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Obsah vystoupení I. Východiska realizace Seed/VC fondu II. Systém fungování fondu III. Způsob

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F.

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F. III. část Vysoká škola finanční a správní Podzim 2005 Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti středních škol Strategie rozvoje školy v podmínkách EU Jaroslava

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI 1.1 Evropská centra excelence

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI 1.1 Evropská centra excelence Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Evropská centra excelence Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Evropská

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Klíčová oblast změn A: LIDSKÉ ZDROJE PRO INOVACE, VĚDU A VÝZKUM

Klíčová oblast změn A: LIDSKÉ ZDROJE PRO INOVACE, VĚDU A VÝZKUM III. Návrhová část klíčové oblasti změn Klíčová oblast změn A: LIDSKÉ ZDROJE PRO INOVACE, VĚDU A VÝZKUM Pro kvalitní výzkum, vývoj a inovativní procesy jsou nezbytní kvalifikovaní pracovníci. Ti by měli

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Listopad 2013 Obsah OP PIK a inovace Prioritní osy OP PIK Obecné principy OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové

Více

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné

Více

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova 23.10. 2007 MF certifikační orgán MMR koordinátor Evropská komise Konvergence (Cíl 1) OP ŽP (MŽP)

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Středočeské inovační centrum

Středočeské inovační centrum 12. 7. 2016 Mgr. Peter Svoboda RIS 3 strategie Strategie pro implementaci inovací jakožto zdroje růstu na národní i regionální úrovni Ex-ante kondicionalita EU při čerpání dotací OP IK, OP VVV Endogenní

Více

Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje 4. JEDNÁNÍ. 15. února 2016, Plzeň

Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje 4. JEDNÁNÍ. 15. února 2016, Plzeň Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje 4. JEDNÁNÍ 15. února 2016, Plzeň Program 4. jednání KRVVI Zahájení, úvodní slovo, schválení programu a hostů Projednání výsledku sběru a hodnocení

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více