UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD D I P L O M O V Á P R Á C E SLEDOVÁNÍ KINETIKY INHIBITORŮ ACETYLCHOLINESTERASY IN VITRO Vedoucí diplomové práce: Doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. Konzultant: PharmDr. Vendula Šepsová HRADEC KRÁLOVÉ, 2014 Kateřina Janská

2 Poděkování Velmi ráda bych poděkovala konzultantce mé práce PharmDr. Vendule Šepsové za odborné vedení a pomoc jak v laboratoři, tak při realizaci této diplomové práce. Mé díky patří také vedoucímu mojí práce Doc. MUDr. Josefu Herinkovi, DrSc. Ráda bych také poděkovala zaměstnancům katedry toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně, že mi umožnili realizovat tuto práci a dále Petru Matuškovi a všem, kteří přispěli k dokončení této práce. Nakonec bych ráda poděkovala mé rodině, která mi umožnila studium a podporovala mě. 2

3 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorských dílem. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a v práci jsou řádně citovány. Práce nebyla použita k získání jiného nebo stejného titulu. V Hradci Králové Podpis: 3

4 1. Obsah 1. Obsah Úvod a zadání práce TEORETICKÁ ČÁST Význam a struktura enzymů Výskyt enzymů Struktura enzymů Vlastnosti enzymů Názvosloví a klasifikace enzymů Uplatnění enzymů v laboratořích Uplatnění enzymů v průmyslu Uplatnění v lékařství Kinetika enzymů Význam měření kinetiky enzymů Kinetika enzymové katalýzy Měření katalytické aktivity Esterasy Dělení cholinesteras Funkce cholinesteras Výskyt cholinesteras Struktura aktivního místa Inhibitory acetylcholinesteras jako součást terapií Terapie Alzheimerovy choroby Terapie mírných kognitivních poruch Demence s Lewyho tělísky Parkinsonova choroba Vaskulární demence Downův syndrom Traumatická poranění mozku Wernickeův- Korsakovův syndrom Delirium

5 Migréna Terapie myasthenia gravis Profylaxe před účinky nervově paralytických látek EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Cíl práce Příprava základních roztoků Princip a postup měření inhibičního potenciálu inhibitorů Zpracování výsledků VÝSLEDKY Diskuse Závěr Abstrakt Abstract Použité zkratky Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam grafů Použitá literatura

6 2. Úvod a zadání práce Acetylcholinesterasa (AChE) je enzym, který patří do rodiny serinových hydrolas. Vyskytuje se především v centrálním nervovém systému, kde hraje klíčovou roli při cholinergní transmisi, na nervosvalových spojeních a v hematopoetickém systému obratlovců. Jeho hlavní fyziologickou funkcí je rozklad neuromediátoru acetylcholinu, čímž ukončuje přenos nervového vzruchu. Pokud AChE neplní svoji fyziologickou funkci, dochází k hromadění a prodlouženému působení acetylcholinu na cholinergních receptorech. Tento stav může být navozen tzv. inhibitory acetylcholinesterasy. Inhibitory lze dělit z hlediska doby trvání vazby na ireverzibilní a reverzibilní. Mezi ireverzibilní inhibitory patří organofosfátové bojové chemické látky (tabun, sarin, soman) nebo látky využívající se k hubení hmyzu, tzv. insekticidy (paraoxon, parathion). Reverzibilní inhibitory se využívají k terapii některých onemocnění například: Alzheimerovy choroby a některých dalších typů demencí, dále k terapii myasthenie gravis či jako součást profylaktické terapie před účinky nervově paralytických látek. Inhibitory lze také dělit na základě mechanismu účinku. Z tohoto hlediska rozeznáváme čtyři typy inhibice, které lze odlišit na základě kinetického měření a porovnáváním kinetických parametrů. Z hlediska kinetiky tedy rozlišujeme inhibici kompetitivní, nekompetitivní, akompetitivní a smíšenou. V terapii Alzheimerovy choroby se uplatňují kompetitivní (galantamin), nekompetitivní (donepezil, rivastigmin) inhibitory AChE a také akompetitivní antagonista NMDA receptoru memantin. 6

7 Zadání práce: 1. Cíl práce 2. Úvod: Význam a struktura enzymů Kinetika enzymů Esterasy Inhibitory acetylcholinesterasy jako součást terapií 3. Metoda 4. Výsledky 5. Diskuze 6. Závěr 7. Literatura 7

8 3. TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Význam a struktura enzymů Výskyt enzymů Enzymy jsou makromolekuly přítomné ve všech živých systémech, které urychlují a řídí chemické reakce a bez jejich existence by život, tak jak jej známe, nebyl možný. Kromě enzymů bílkovinné povahy jsou za vysoce aktivní enzymy považovány také molekuly RNA (např. RNA polymeráza nebo replikasa), kterým se dnes říká ribozymy. Enzymy jsou druhově specifické, to znamená, že každý biologický druh má své vlastní, od jiných druhů odlišné enzymy. Kromě ovlivňování dějů na molekulární úrovni se enzymy podílí i na formování naší planety. Dokumentují to tyto údaje: enzymovou katalysou bylo za dobu existence naší planety zpracováno množství hmoty přesahující hmotnost zeměkoule ( t). Důsledkem této činnosti jsou např. obrovské vápencové útvary, zásoby uhlí, ropy a zemního plynu a okolo 400 bilionů tun kyslíku uvolněného rostlinami do zemské atmosféry. (34) Enzymy mají uplatnění v celé škále oborů lidské činnosti. Neodmyslitelný význam zaujímají především ve vědě a výzkumu. (34) Struktura enzymů Po chemické stránce patří enzymy mezi jednoduché nebo složené bílkoviny. Enzymy ve formě jednoduchých bílkovin mají pouze část bílkovinnou, většina enzymů však patří mezi bílkoviny složené. Ty se skládají z bílkovinné části a části nebílkovinné, obecně označované jako kofaktor. Kofaktor se může k bílkovinné části připojit ve formě prostetické skupiny, čímž ho lze považovat za stabilní součást molekuly (např. riboflavinové struktury u flavinových transhydrogenas či pyridoxalfosfát u aminotransferas). Druhá varianta spočívá v tom, že se nebílkovinná část váže na enzym reversibilně. V takovém případě označujeme bílkovinnou část apoenzym a nebílkovinnou část koenzym. 8

9 Příkladem koenzymů jsou pyridinové (nikotinamidové) dinukleotidy. Komplex apoenzymu a koenzymu je označován holoenzym. (34, 14) Podobně jako u bílkovin, se také u enzymů vyskytuje polymorfismus, což znamená, že u jedinců jednoho biologického druhu se mohou vyskytovat dva či více enzymů, které mají stejnou katalytickou funkci, ale odlišnou strukturu. Na základě jejich různé struktury je lze oddělit metodami používanými k separaci bílkovin jako je chromatografie či elektroforéza. Tyto mnohočetné formy enzymů se označují isoenzymy. (34, 14) Vlastnosti enzymů Enzymy urychlují průběh reakce, aniž by při tom ovlivňovaly složení rovnovážné směsi. Rychlost reakce lze zvyšovat oběma směry. Směr průběhu reakce je dán energetickými a koncentračními poměry v reagujícím systému nikoliv katalyzátorem (enzymem). V lidském organismu probíhá každou vteřinu za přítomnosti enzymů (biokatalyzátorů) tisíce chemických reakcí. Obvykle jsou reakce uspořádány do vysoce organizovaných celků. Enzymy řídí rychlost reakcí, které probíhají cíleně na základě geneticky fixovaného plánu. Je nutné, aby umožnily specifický průběh těchto reakcí, bez vzniku vedlejších produktů a zajistily plynulou návaznost reakcí. Jejich aktivita musí být snadno regulovatelná dle neustále se měnících potřeb organismu. Enzymy fungují na stejném principu jako katalyzátory používané v chemii, ale jsou bezpochyby dokonalejší a předčí umělé katalyzátory v mnoha ohledech. Mezi přednosti enzymů patří vyšší účinnost (ve smyslu vyšší reakční rychlosti reakce), značná specifita enzymů (reakční a účinková specifita, týkající se typu katalyzované reakce i substrátová specifita, zaměřená na strukturu přeměňovaných substrátů). Důležitým rysem enzymů je jejich schopnost katalyzovat reakce za mírných podmínek (teplota C, tlak 0,1 MPa, ph kolem 7) a snadná regulace účinku enzymů, dokonce na několika úrovních. Nezanedbatelnou předností je jejich nulová toxicita, protože umělé katalyzátory jsou většinou toxické. Ale enzymy mají i své nevýhody. Jejich složité struktury 9

10 jsou velmi citlivé na různé vlivy a také se rychle opotřebovávají. Proto jsou v přírodě neustále odbourávány a znovu syntetizovány. (34, 35) Názvosloví a klasifikace enzymů Názvosloví enzymů Názvosloví enzymů je založeno na dvou kategoriích názvů: a) Systematický název. Přesně popisuje průběh katalyzové reakce: označení substrátu/ů + reakce + koncovka asa př.: L-alanin: 2 - oxoglutarát + aminotransfer + asa b) Triviální název (doporučený). Zachycuje obvykle označení substrátu a typu reakce, je kratší. Př.: alaninaminotransferasa. Některé triviální názvy přežívají z biologického bádání v minulosti (pepsin). (19) Klasifikace enzymů Mezinárodní biochemická unie (IUB) zavedla klasifikaci enzymů, kde každému prozkoumanému enzymu náleží čtyřmístný číselný kód. Čísla označují: třídu podtřídu podpodtřídu pořadové číslo v oficiálním seznamu (např. EC (= Enzym Commission) alkalická fosfatasa). Enzymy katalyzují šest základních reakcí, podle nichž zavedla IUB jejich rozčlenění do šesti tříd (Tabulka 1). Třídy se dle dalších kritérií dělí do podtříd a podpodtříd. (19) Tabulka 1: Klasifikace enzymů dle IUPAC (19) Třída Charakterizace Příklady 1. Oxidoreduktasy Katalýza redoxních reakcí Oxidoreduktasa, oxidasa, dehydrogenasa 2. Transferasy Katalýza přenosu skupin atomů z donoru na Aminotransferasa, transglykosylasa, 10

11 akceptor hexokinasa 3. Hydrolasy Katalýza hydrolytických reakcí, štěpení substrátu za vstupu vody Peptidasy, lipasy, esterasy 4. Lyasy Katalýza nehydrolytického rozkladu substrátů na dvě sloučeniny Aldolasa, dekarboxylasa, deaminasa 5. Isomerasy Katalýza izomeračních reakcí Cis-trans izomerasy, epimerasy, racemasy 6. Ligasy Katalýza syntézy různých sloučenin ze dvou molekul za současného rozkladu třetí látky jako zdroje energie Ligasy alternativně: synthetasy Uplatnění enzymů v laboratořích V analytické chemii se enzymy využívají jako vysoce specifická činidla pro stanovení nejrůznějších látek, hlavně ve složitých směsích. Důvodem je větší citlivost a specifita enzymových metod. Uplatňují se především v klinické biochemii a analýze potravin. (32) Uplatnění enzymů v průmyslu Podmínkou průmyslového uplatnění enzymů je možnost jejich výroby ve velkém množství a zároveň za ekonomicky přijatelnou cenu. Enzymy se připravují z rostlinných zdrojů (proteasy: papain, bromelain a ficin) nebo se izolují z živočišných materiálů (chymosin, trypsin, chymotrypsin, pepsin, pankreatické amylasy, lipasy atd.). 11

12 Nejvhodnějším zdrojem enzymů jsou mikroorganismy. Jejich buňky poskytují pestrou škálu enzymů a lze je vyrábět ve velkém množství, díky rychlému růstu a množení mikrobů. (35) Uplatňují se v kvasném průmyslu při výrobě etanolu, piva, vína, mléčných výrobků, některých antibiotik či steroidů apod. Mikrobiální metody mají také široké uplatnění při čištění odpadních vod. (32) Uplatnění v lékařství Pro správnou funkci organismu a zachování homeostázy vnitřního prostředí je nezbytné udržovat podmínky vnitřního prostředí v relativně úzkém rozmezí. Zdravý organismus vyžaduje vyvážený průběh stovek enzymově katalyzovaných reakcí současně, ještě k tomu danou rychlostí. Pokud tomu tak není, dochází k narušení homeostázy, což může vážně poškodit organismus. Lékař může cíleně využít určitých faktorů, ovlivňujících rychlost enzymově katalyzovaných reakcí (např. snížení tělesné teploty vede k poklesu aktivity všech enzymů a tím k snížení metabolických nároků během operací na otevřeném srdci.).(21) 3.2 Kinetika enzymů Význam měření kinetiky enzymů Měření kinetiky enzymů slouží ke stanovení katalytické účinnosti enzymu, zkoumání rychlosti chemických reakcí a dalších záležitostí s tím spojených, včetně určování optimálních podmínek pro účinnost enzymu. S využitím inhibitorů enzymů lze zjistit informace o specifitě enzymů, struktuře aktivního místa, mechanismu účinku apod. Inhibitory jsou důležitou diagnostickou metodou v enzymologii. Rychlost enzymově katalyzovaných reakcí je ovlivňována různými faktory, přičemž mezi hlavní patří koncentrace enzymu a substrátu, teplota, ph a přítomnost inhibitorů. Tyto faktory mají klinický význam. 12

13 3.2.2 Kinetika enzymové katalýzy Enzymy patří mezi pravé katalyzátory, katalyzují reakce, ale samy se při tom nemění. Při reakci dochází k tvorbě přechodných stavů enzym-substrát, které jsou na energeticky nižších (výhodnějších) hladinách, než přechodné stavy u reakcí bez účasti enzymů. Tím, že enzymy snižují aktivační energii, přispívají k urychlení průběhu reakce. Za katalytický účinek enzymu je zodpovědné katalytické místo, pro které existují dva modely. Jedním z nich je model dle Emila Fischera, který znázorňuje interakci mezi substrátem a enzymem jako analogii zámku a klíče. Druhý, obecnější, je Koshlandův model indukovaného přizpůsobení, který předpokládá, že substrát indukuje změnu konformace enzymu, čímž dojde ke změně prostorové orientace v katalytickém místě enzymu, které tak bude vhodné pro vazbu substrátu a následnou enzymovou katalýzu. Ačkoliv enzymy ovlivňují rychlost reakcí, nemají vliv na jejich rovnovážné konstanty ani na celkové změny volné energie. (21) Faktory ovlivňující rychlost enzymové katalýzy 1) Teplota Stoupající teplota zvyšuje rychlost enzymově katalyzované reakce, ale pouze v určitém rozsahu teplot (Obrázek 1). Enzymy mají své teplotní optimum, jehož hodnoty se rovnají, či jsou o trošku vyšší, než je teplota buněk, v nichž se vyskytují. 13

14 Obrázek 1: Graf závislosti enzymové aktivity na teplotě, ilustrační graf 2) Hodnota ph Dalším faktorem ovlivňujícím rychlost enzymové katalýzy je hodnota ph. Optimální je většinou rozmezí ph 5 9, ale existují i enzymy, jejichž ph-optimum je výrazně posunuté, například pepsin vyskytující se v žaludku, kde je ph blízké 1. 3) Koncentrace enzymu a substrátu Skoro ve všech fyziologicky významných případech je látková koncentrace enzymu o několik řádů nižší než látková koncentrace jeho substrátu. Následné zvýšení či snížení koncentrace produktu doprovází adekvátní zvýšení či snížení rychlosti reakce. Vliv změny koncentrace substrátu na rychlost enzymové reakce je možný v případě, že je v okolí dostatek volného enzymu, který je schopný s ním reagovat. Je-li však enzym nasycený substrátem nedochází k dalšímu zvýšení rychlosti reakce. Jedná se o tzv. saturační kinetiku. 14

15 Závislost aktivity mnoha enzymů na koncentraci substrátu lze vyjádřit graficky (Obrázek 3) a rovnicí Michaelise-Mentenové: Obrázek 2: Graf dle Michaelise-Mentenové, závislost rychlosti enzymové reakce na koncentraci substrátu, ilustrační graf Michaelisova konstanta K M je koncentrace substrátu, při níž je rychlost reakce rovna polovině maximální rychlosti, (polovina enzymu je přítomna jako enzym-substrát (EnzS)). (21) Hodnota Michaelisovy konstanty se může stanovovat graficky i výpočtem, má rozměr molární koncentrace. Pro usnadnění vyhodnocování grafů lze použít dvojitě reciproký graf dle Lineweavera-Burka (34), kde se na osu y vynáší převrácené hodnoty počáteční rychlosti reakce a na osu x převrácené hodnoty koncentrace substrátu. V tomto grafu nám udává průnik na ose y hodnotu a průnik na ose x hodnotu (Obrázek 4). 15

16 Obrázek 3: Graf dle Lineweavera-Burka, dvojitě reciproké zobrazení, ilustrační graf 4) Přítomnost aktivátorů a inhibitorů Katalytickou účinnost enzymů ovlivňují také aktivátory, látky zvyšující aktivitu enzymu, a inhibitory, látky, které ji naopak snižují. Aktivátory a inhibitory můžeme dělit na přirozené (složky buněk, např. koenzymy, metabolity, sloužící jako nástroje k regulaci metabolismu), a nepřirozené (modelové látky a některá léčiva). Řada enzymů potřebuje ke své aktivitě přítomnost aktivátorů. Tyto aktivátory se reverzibilně váží na molekulu enzymu (např. ionty kovů, organické látky, případně některé anionty). Rychlost enzymových reakcí snižují inhibitory (př. různé ionty, organické i anorganické látky nízkomolekulární, ale i vysokomolekulární povahy). Inhibice enzymové aktivity má velký význam v regulaci procesů v živých buňkách. Inhibitory jsou důležitou diagnostickou metodou v enzymologii, která poskytuje informace o specifitě enzymů, struktuře aktivního místa, mechanismu účinku atp. Mají široké uplatnění v medicíně, v hygieně v boji proti infekcím (sulfonamidy), nádorovém 16

17 bujení (cytostatika), dále při transplantacích jako immunosupresiva, ale také v zemědělství či zahradnictví (herbicidy, insekticidy). Inhibitory můžeme dělit podle původu (přirozené a umělé), podle specifity účinku (specifické a nespecifické). Nejužitečnější je však dělení podle mechanismu účinku. Z tohoto hlediska rozeznáváme již zmíněné čtyři typy inhibice. Jednotlivé typy lze dobře odlišit pomocí kinetického měření a porovnáváním kinetických parametrů jako je Michaelisova konstanta (K M ) a mezní rychlost reakce (V), bez přítomnosti inhibitoru (K M a V) a s jeho účastí (K M a V ). Hodnoty K M a V jsou zdánlivé veličiny, které jsou funkcí koncentrace inhibitoru a jeho afinity k enzymu. (34) Typy inhibitorů a mechanismus jejich účinku Typy inhibice, které lze kineticky odlišit: a) Kompetitivní (Obrázek 4) inhibitor neovlivňuje meznou rychlost (V=V ), ale zvyšuje Michaelisovu konstantu (K M >K M ). Mezi kompetitivní inhibitory patří látky strukturně podobné substrátu, ať už celé nebo jen zčásti. Enzym neidentifikuje, že se nejedná o substrát a vytvoří vazbu s inhibitorem, čímž vznikne inaktivní komplex. Ten se dále nepřemění na produkt a tím blokuje enzym. Tvorba komplexu enzym-inhibitor je vratná, pokud je zároveň přítomný substrát. Substrát a inhibitor soutěží o aktivní místo, míra inhibice je závislá na poměru koncentrací substrátu a inhibitoru a také na poměru jejich afinit k enzymu. Pokud bude koncentrace substrátu dostatečně vysoká, může dojít k potlačení inhibice. V živých systémech se využívají jako léčiva strukturní analoga metabolicky významných látek, označujeme je antimetabolity. Ty soutěží o aktivní místo s látkami tělu vlastními, čímž ruší jejich účinek. 17

18 Obrázek 4: Grafické znázornění kompetitivní inhibice dle Lineweavera-Burka, vytvořeno v programu Microsoft Excel b) Nekompetitivní (Obrázek 5) inhibitor nevyvolá změnu Michaelisovy konstanty (K M =K M ), ale snižuje meznou rychlost (V<V ). Zde inhibitor působí na základě alosterického efektu, kdy se váže mimo aktivní centrum, jeho vazba na enzym však vyvolává změnu konformace aktivního místa a tím ho inaktivuje. Inhibitor tedy nemá vliv na vazbu substrátu na enzym, ale snižuje rychlost jeho přeměny na produkt. Většina přirozených inhibitorů působí tímto mechanismem a reguluje tak metabolické pochody. 18

19 Obrázek 5: Grafické znázornění akompetitivní inhibice dle Lineweavera-Burka, vytvořeno v programu Microsoft Excel c) Akompetitivní (Obrázek 6) inhibitor snižuje meznou rychlost i Michaelisovu konstantu, ale tak, že se nemění jejich poměr (K M /K M =V /V). Akompetitivní inhibitory se mohou vázat až na komplex enzymsubstrát, protože teprve vazba substrátu na enzym vhodně pozmění jeho konformaci. S volným enzymem nemohou reagovat. Inhibitor vazbou na komplex enzym-substrát potlačuje jeho přeměnu na produkt a enzym. Tyto inhibitory snižují meznou rychlost i Michaelisovu konstantu ve stejné míře, proto zůstává jejich poměr zachován. Akompetitivní inhibice je typická pro dvousubstrátové reakce. 19

20 Obrázek 6: Grafické znázornění akompetitivní inhibice dle Lineweavera-Burka, vytvořeno v programu Microsoft Excel d) Smíšená poměr. inhibitor mění Michaelisovu konstantu, meznou rychlost i jejich Některé enzymy mohou být inhibované složkami reakce, např. produktem. Inhibice produktem může nastat tehdy, probíhá-li enzymatická reakce a dochází k hromadění produktů, které však nejsou využity v následné reakci a dosáhne se rovnovážného stavu. Inhibice produktem je velmi významným nástrojem k regulaci metabolických pochodů, na druhou stranu nedostatkem při využívání enzymů jako průmyslových katalyzátorů, protože brání dosažení vysokých výtěžků. (34) 20

21 3.2.3 Měření katalytické aktivity Vyjádření katalytické aktivity enzymů Dříve se vyjadřovala rychlost přeměny substrátu v mikromolech za 1 minutu (µmol/min), jednotka se označovala U (mezinárodní jednotka). Nyní je však definována nová jednotka nazývaná katal, udává přeměnu 1 molu substrátu za 1 sekundu (mol/s). Mezi těmito jednotkami platí vztah: 1U = 16, kat = 16,67 nkat. V tabulce 2 jsou uvedeny jednotky, které se mají používat k vyjadřování katalytických aktivit enzymů, dle poslední definice IUPAC z roku (34) Tabulka 2: Seznam jednotek a jejich veličin používaných v enzymové kinetice (34) Seznam veličin a jejich jednotek Rychlost přeměny substrátu mol.s -1 (kat) Reakční rychlost mol.l -1.s -1 Koncentrace katalytické aktivity kat.l -1 Specifická katalytická aktivita kat.kg -1 Molární katalytická aktivita kat.mol Metody měření katalytické aktivity Podle principu detekce substrátu nebo produktu můžeme rozdělit metody stanovení katalytické aktivity enzymů na optické (zahrnující spektrofotometrii, fluorimetrii, polarimetrii a luminiscenci), manometrické, elektrochemické (potenciometrické, ampérometrické, polarografické, konduktometrické, a jiné stanovení), dále radiometrické stanovení a ostatní, kam řadíme viskosimetrii, mikrokalorimetrii, titrace, technologické testy atd. V rámci této práce se podrobněji zmíním o fotometrických metodách z důvodu jejich využití při získávání výsledků v této práci. Fotometrické metody jsou nejrozšířenějšími metodami stanovení katalytické aktivity enzymů. Princip těchto metod spočívá v tom, že v určité oblasti koncentrací je změna koncentrace substrátu nebo produktu za jednotku času přímo úměrná změně 21

22 absorbance za stejný časový interval. Lineární závislost platí v oblastech nízkých koncentrací a lze ji popsat Labert-Beerovým zákonem. Změnu koncentrace můžeme pozorovat buď přímo, pokud sledovaný substrát či produkt absorbuje záření ve viditelné nebo ultrafialové části spektra anebo nepřímo, s využitím vhodných chemických reakcí, které způsobí, že výsledný produkt je barevný nebo absorbuje v UV části spektra. Lambert-Beerův zákon definuje vztah mezi absorbancí a stanovovanou koncentrací: A = ɛ λ c d, kde symbol A označuje bezrozměrnou absorbanci, ɛ λ je molární absorpční koeficient (cm 2 mmol -1 ), c je koncentrace (mol l -1 ) a d je tloušťka absorbující vrstvy (cm). Měření absorbance probíhá při vlnové délce, při které sledovaný substrát či produkt pohlcuje záření nejvíce. Tato technika je velmi rozšířená a oblíbená zejména proto, že k měření absorbance lze použít libovolný fotometr. Pokud jsou kladeny větší nároky na přesnost a rychlost stanovení, lze použít dvoupaprskové spektrofotometry, jimiž lze zároveň měřit průběh reakce v pokusné kyvetě a v kyvetě se slepým vzorkem. (34) 3.3 Esterasy Dělení cholinesteras Cholinesterasy patří do proteinové nadrodiny α/β hydrolas, skupiny charakterizované běžnou strukturní homologií a zahrnující cholinesterasy, karboxylesterasy a lipasy. Cholinesterasy jsou enzymy, které patří mezi serinové hydrolasy, přednostně hydrolyzující estery cholinu. Obratlovci jsou známí tím, že se u nich vyskytují dva druhy cholinesteras, acetylcholinesterasa (AChE; EC ) a butyrylcholinesterasa (BChE; EC ). Tyto dvě cholinesterasy se liší substrátovou specifitou. AChE hydrolyzuje rychleji acetylcholin (ACh) než butyrylcholin či propionylcholin, zatímco BChE metabolizuje rychleji butyrylcholin, propionylcholin či benzoylcholin (Obrázek 7). Rozdíl v substrátové specifitě je dán strukturní odlišností uspořádání acylů v aktivním místě, kdy v případě BChE toto uspořádání dovoluje přijetí většího substrátu aktivním místem. (31) 22

23 Obrázek 7: Některé substráty cholinesteras (17) Obrázek 8: Hydrolýza ACh katalyzovaná AChE nebo BChE (17) Funkce cholinesteras AChE hraje rozhodující roli v ukončení působení ACh na synapsích a neuromuskulárních spojeních, tento enzym účinně hydrolyzuje ACh a tím dojde k ukončení nervového impulzu (Obrázek 8). Přesná funkce BChE však dosud nebyla popsána. Existují mnohé náznaky, že BChE hraje roli v metabolismu lipoproteinů, buněčné adhezi a také v etiologii určitých neurodegenerativních onemocněních. (31) Výskyt cholinesteras Výskyt obou enzymů v tkáních a jejich fyziologická funkce se u vyšších organismů liší. AChE se nachází zejména v centrálním nervovém systému, kde hraje klíčovou roli při cholinergní neurotransmisi, na nervosvalových spojeních a v hematopoetickém systému obratlovců. BChE se vyskytuje v ledvinách, krevním séru a játrech. (26) Struktura aktivního místa AChE a BChE sdílejí přibližně 54% shodu aminokyselinové sekvence, avšak liší se ve své specifičnosti vůči různým substrátům a inhibitorům. (28) Jejich krystalické struktury ukázaly, že mají podobnou architekturu. Oba 23

24 enzymy mají aktivní místo tvořené třemi základními uskupeními, tzv. acylačním, kation-π a periferním anionickým (aromatickým) místem, uložené na dně hluboké kavity. Hydrolýza substrátu obou enzymů probíhá přes transacylační krok, který zahrnuje nukleofilní a obecné acidobazické prvky, odehrává se v acylačním místě tvořeném katalytickou triádou aminokyselin. Místo vstupu do aktivního místa je lemováno několika aromatickými residui, přičemž u BChE je kavita lemována aromatickými zbytky šesti aminokyselin, kdežto u AChE jich bylo nalezeno čtrnáct. Kromě toho se liší přítomností fenylalaninových zbytků v acylové kapse AChE (Phe-295, Phe-297), které jsou v BChE nahrazeny přítomností Lys-286 a Val-228, z čehož vyplývá, že acylová kapsa BChE je větší a může pojmout větší substráty, z čehož se odvíjí i již zmíněná substrátová specifita. Při okraji kavity se nachází periferní anionické místo. U AChE jsou v tomto místě klíčovými zbytky Tyr72, Tyr124 a Trp286, kdežto u BChE jsou to Asp70 a Tyr332. Předpokládá se, že vazbou k perifernímu místu mohou některé látky způsobit konformační změny v aktivním místě a tím způsobit inhibici enzymu. (4,17) 3.4 Inhibitory acetylcholinesteras jako součást terapií Inhibitory acetylcholinesteras snižují, až blokují, fyziologickou funkci AChE. Podle mechanismu účinku rozdělujeme inhibitory na kompetitivní, nekompetitivní, akompetitivní a smíšené. Na základě doby trvání vazby dělíme inhibitory na ireverzibilní a reverzibilní. Ireverzibilní AChEI se však v terapii nevyužívají, jsou používané jako insekticidy k hubení hmyzu či jako nervově paralytické látky (bojové plyny: tabun, sarin a soman). V terapii se využívají reverzibilní AChEI a to zejména k léčbě Alzheimerovy choroby (AD), Parkinsonovy choroby (PD), některých dalších typů demencí, k léčbě Myasthenie gravis (MG), ale také jako součást profylaktické terapie před účinky nervově paralytických látek (NPL) Terapie Alzheimerovy choroby Alzheimerova choroba je jednou z nejčastějších příčin demence. Je to neurodegenerativní onemocnění, které se na molekulární úrovni vyznačuje 24

25 hromaděním amyloid beta a tau proteinů v oblasti nervových buněk, dále oxidačním stresem, mitochondriálními odchylkami a neurozánětlivými procesy. (29) Je charakterizována pozvolným vývojem a nástupem deficitů v oblasti poznávání, pozorování, paměti a častou změnou nálad. Nejběžnějším časným symptomem je obtížné zapamatování si nově naučených informací. Přesná příčina AD je stále nejasná, ale bylo předloženo několik hypotéz vycházejících z různých faktorů. Nejčastěji zmiňovanými teoriemi jsou cholinergní hypotéza, amyloidní hypotéza, tau hypotéza či hypotéza isoprenoidních změn. (29) V roce 1976 bylo zjištěno dvěma nezávislými výzkumnými týmy, že AD je spojena s těžkou ztrátou cholinergních markerů v mozkové kůře. (24) Objevy, které následovaly (snížení funkce cholinacetyltransferasy (ChAT) a ztráta cholinergních neuronů, v určitých oblastech mozku pacientů s pokročilou AD) vedly k cholinergní hypotéze vysvětlující příčinu vzniku AD. Tento jev je detekovatelný jak histopatologicky ztrátou neuronů, tak neurochemicky ztrátou enzymových markerů pro syntézu a degradaci acetylcholinu. Výsledný cholinergní deficit v mozku vede ke ztrátě paměti a dalším kognitivním příznakům charakteristickým pro AD. To bylo důvodem pro rozvoj inhibitorů cholinesteras (ChEI), které prokázaly konzistentní, ale skromnou účinnost proti úbytku kognitivních funkcí. (24) Terapie mírných kognitivních poruch V současnosti je zkoumáno, zda včasné zahájení léčby inhibitory ChE může ovlivnit průběh mírných kognitivních poruch (MCI) a oddálit jejich klinický nástup. Výzkumní pracovníci se zaměřili na dosud zdravé osoby s Alzheimerovou chorobou v rodokmenu či na osoby s mírnou kognitivní poruchou. V současnosti jsou k dispozici výsledky malých studií, které prokázaly opožděný nástup Alzheimerovy demence či vaskulární demence při včasné léčbě ChEI jako je donepezil. (9) Demence s Lewyho tělísky Demence s Lewyho tělísky (DLB) je charakterizována progresivně nastupujícími fluktuujícími kognitivními poruchami, zrakovými halucinacemi a spontánními motorickými příznaky parkinsonismu. Nemoc se manifestuje 25

26 demencí s následným parkinsonickým syndromem a inklinuje k parkinsonickému syndromu s demencí (PD). Pacienti s DLB mají méně příznivý průběh nemoci ve srovnání s pacienty s PD. (27) Léčba neuroleptiky I. generace je u pacientů s DLB kontraindikována, protože mohou vyvolat nebo zhoršit parkinsonské příznaky a přivodit tak nemocnému komplikace nebo i smrt. Cholinergní léčba s rivastigminem byla zkoumána v multicentrické studii u 120 pacientů se statisticky a klinicky významnými účinky na jejich chování. Příznivý účinek terapie inhibitory cholinesteras (ChEI) u pacientů s DLB podporují i výsledky z 10 dalších menších studií probíhajících v letech Klinické studie dokazují, že snášenlivost terapie ChEI je podobná jako u AD s nějakými gastrointestinálními příznaky a svalovými křečemi. Třes se může vyskytovat po podání vyšších dávek. Na léčbu ChEI jsou zvlášť citlivé halucinace a bludy. (9) Parkinsonova choroba Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění, které postihuje především dopaminergní buňky substantia nigra mesencephali. Nemoc způsobuje hlavně poruchy hybnosti, které se projevují motorickými příznaky (třes, svalová ztuhlost, poruchy rovnováhy atd.). Současně se mohou objevit i poruchy kognitivních funkcí, které jsou obvykle lehkého stupně. Porucha se týká především exekutivních funkcí (plánování, provádění složitějších aktivit). (13) V současnosti není doporučená terapie pro léčbu demence PD (PDD). Rozsáhlý cholinergní deficit u pacientů s PDD vedl k hypotéze, že terapie s ChEI může být pro pacienty s tímto onemocněním prospěšná. Léčba ChEI (donepezilem a rivastigminem) ukázala variabilní výsledky na celkové zlepšení kognitivních funkcí, žádnou změnu co se týče psychotických symptomů nebo dokonce zhoršením motorických funkcí. Ačkoliv někteří autoři došli k závěru, že léčba ChEI má příznivý vliv na kognitivní stav pacientů s PDD a nezhoršuje motorické funkce, je potřebné provést větší studie s cílem prokázat jednoznačný přínos této terapie. (9) 26

27 3.4.5 Vaskulární demence Vaskulární demence (VD) tvoří přibližně % případů demence. (9) Klinické a patologické aspekty VD se do vysoké míry překrývají s AD. Cholinergní deficit přítomný u VD je podobný deficitu pozorovanému u AD snížením množství cholinergních markerů. Snaha zvýšit dostupnost endogenního acetylcholinu inhibicí cholinesteras zvyšuje průtok krve mozkem. V klinické studii se všemi třemi inhibitory (rivastigmin, donepezil, galantamin) se ukázalo, že je tento efekt možný. První pokus o léčbu VD s ChEI rivastigminem byl publikován s povzbudivými výsledky. Nedávno byly hlášeny pozitivní nálezy při léčení VD a smíšené demence galantaminem, donepezilem a rivastigminem po dobu dvanácti měsíců. Nicméně klinické hodnocení těchto případů zůstává obtížné, protože neexistuje konsensus o platných kritériích pro diagnostiku vaskulární demence. (9) Downův syndrom Downův syndrom (DS) je jednou z nejčastějších chromozomálních abnormalit. Incidence je přibližně jeden případ na 600 až 800 živých porodů. (20) DS je vrozená vada, projevuje se různým stupněm mentální retardace a nejrůznějšími tělesnými poruchami. I u DS může být indikována terapie ChEI. Genetické, neuropatologické a neurochemické podobnosti DS s AD stejně jako přítomnost kognitivních poruch vedla k používání terapie ChEI i u DS. Čtyři publikované studie na malém počtu pacientů po dobu 8-40 týdnů prokázaly snížení zmatenosti a zlepšení kognitivních funkcí. (9) Traumatická poranění mozku Traumatické poranění mozku je jednou z nejčastějších příčin úmrtí u osob mladších 40 let. (9) Ztráta buněk hippokampu a snížení hladiny ACh a muskarinových receptorů lze zmírnit u pokusných zvířat s použitím ChEI jako je rivastigmin. Ten zlepšuje krevní perfúzi v ischemických oblastech a cholinergní přenos v kůře a hippokampu zvýšením cholinergní aktivity v mozkových cévách. Vyvolává stejný mechanismus jako u léčby VD. Několik malých studií s akutní léčbou fyzostigminem a chronickou léčbou (3 týdny 27

28 2 roky) donepezilem prokázaly zlepšení pozornosti, verbální paměti, obecného poznávání a chování. (9) Wernickeův- Korsakovův syndrom Wernickeův- Korsakovův syndrom (WKD) se vyznačuje amnestickým stavem plynoucím ze selektivních lézí v limbickém systému s poruchou epizodické paměti. Etiologie spočívá v nedostatku thiaminu, vitamínu B 1, u pacientů alkoholiků. Ve dvou ze tří studií prováděných s donepezilem bylo hlášeno zlepšení paměti. (9) Nicméně počet léčených pacientů je příliš malý, aby byla dokázána klinická účinnost Delirium Delirium je kvalitativní porucha vědomí. Bývá častou komplikací demence s kolísáním pozornosti a vědomí. Není vždy vratné a neexistuje specifická léčba. Nejčastěji je delirium důsledkem obecného zdravotního stavu a přesná příčina tohoto syndromu není známá. Případy post-narkotického deliria, ospalosti nebo komatu byly vykládány jako centrální cholinergní syndrom, který lze zvrátit podáním fysostigminu. V poslední době se podařilo odvrátit deliria různého původu (demence, opioidy, lithium, atd.) použitím látek typu inhibitorů cholinesteras (ChEI) jako je donepezil nebo rivastigmin. (9) Z těchto výsledků plyne, že by bylo velmi zajímavé testovat účinek ChEI jejich podáváním před celkovou anestezií, aby se zabránilo vzniku deliria u starších, rizikových pacientů Migréna Antinociceptivní (schopnost snížit citlivost na bolestivé stimuly) aktivita donepezilu byla demonstrována v experimentu na zvířatech. Analgetický účinek donepezilu byl sledován i u pacientů trpících migrénou. Donepezil prokázal účinnost ve snižování počtu atak a závažnosti bolesti. (9) Terapie myasthenie gravis Inhibitory AChE jsou klinicky využívány v terapii myasthenie gravis (MG). Jedná se o neurologické onemocnění charakterizované nadměrnou svalovou 28

29 únavou vedoucí od umírněné k hluboké slabosti po námaze. Základní neurofyziologické a farmakologické studie ukazují, že příčinou tohoto stavu je porucha v oblasti neuromuskulárního spojení (NMJ). (5) Na NMJ je z nervového zakončení přenášen vzruch přes cholinergní synapsi na postsynaptickou membránu svalové ploténky. Prokázalo se, že příčinou svalové slabosti u MG je protilátkami zprostředkovaná autoimunita proti svalovým nikotinovým receptorům na NMJ. Tyto protilátky napadají NMJ a ruší přirozeně se vyskytující synaptický přenos. Protilátky vyvolávají snížení počtu dostupných acetylcholinových receptorů vzájemným propojením a zrychlenou degradací a snad i komplementem zprostředkovanou membránovou destrukcí. Tyto mechanismy vedou k poruše sekundární aktivace napěťově závislých sodíkových kanálů, které normálně fungují jako převodníky ploténkového potenciálů na zahájení procesu svalové kontrakce. Je evidentní, že MG a s ní spojená porucha cholinergní rovnováhy je poruchou nikotinové synapse NMJ. Diagnóza a symptomatická léčba MG jsou založeny na cholinergní modulaci, a to na částečném obnovení cholinergní rovnováhy prodlouženou stimulací postsynaptických receptorů prostřednictvím inhibitorů AChE. Krátkodobě působící inhibitory AchE, jako je např. edrophonium, se používají k diagnostice MG. (5) Profylaxe před účinky nervově paralytických látek Nervově paralytické látky jsou látky, které inhibují AChE, čímž dochází k narušení fyziologické funkce AChE, tedy k inhibici rozkladu ACh. ACh se následně hromadí na receptorech a způsobuje nadměrné dráždění cholinergních receptorů. Výsledkem intoxikace NPL je soubor klinických příznaků, který se označuje jako akutní cholinergní krize. V závislosti na druhu a lokalizaci nadměrně drážděných cholinergních receptorů rozeznáváme muskarinové, nikotinové a centrální příznaky (Tabulka 3). 29

30 Tabulka 3 Klinický obraz akutní intoxikace NPL (22) Druh a lokalizace příznaků Muskarinové příznaky Nikotinové příznaky Centrální příznaky Klinické příznaky zúžení zornic (mióza); porucha akomodace; překrvení a otok ve spojivkách a nosní sliznici; zvýšené slinění, slzení, pocení; zvýšená sekrece bronchiálních žlázek, zúžení bronchů; zvýšená střevní peristaltika; bradykardie, snížení tlaku krve svalová ochablost, třes a záškuby jednotlivých příčně pruhovaných svalů, postupné rozšíření na všechny kosterní svaly těla, přechází až v intenzivní tonicko-klonické křeče, ty mohou vyústit až v ochrnutí kosterního svalstva, velké nebezpečí hrozí zejména v případě paralýzy dýchacího svalstva, které způsobí výrazné omezení dýchání deprese kardiovaskulárního a dechového centra v prodloužené míše, bolesti hlavy, úzkost, nadměrná emoční labilita, napětí, neklid, závratě, depresivní stavy, zmatenost, poruchy hybnosti, bezvědomí; v důsledku poruchy funkce dechových center a paralýzy dýchacích svalů včetně bránice může u těžkých až smrtelných intoxikací dojít k těžké dechové nedostatečnosti, která vede k zástavě dechu a následné zástavě srdce 30

31 Terapie otravy NPL je založena na včasném podání antidot. Antidotní terapie spočívá v podávání anticholinergik společně s reaktivátory ChE. Anticholinergní látky, které se označují také jako funkční antidota, zabraňují účinku nahromaděného ACh blokádou cholinergních receptorů (např.: atropin, benactyzin, biperiden nebo skopolamin). Kauzálními antidoty jsou označovány reaktivátory ChE, které obnovují aktivitu inhibované AChE, čímž umožní její přirozenou fyziologickou funkci. Mezi nejúčinnější reaktivátory cholinesteras patří některé oximy odvozené od pyridinu (např.: pralidoxim, obidoxim, methoxim a HI-6). Vysoká toxicita a rychlost účinku NPL si žádá řádnou ochranu. Armáda České republiky zajišťuje ochranu protichemickými a zdravotnickými opatřeními. K nejdůležitějším opatřením patří prostředky individuální ochrany, dekontaminace zasažené kůže a farmakologická profylaxe. Právě ve farmakologické profylaxi nalézají uplatnění inhibitory cholinesteras. Farmakologická profylaxe je založena na zvýšení odolnosti organismu vůči NPL a současně na zvýšení účinnosti následné antidotní terapie. Většina armád světa používá k farmakologické profylaxi proti NPL reverzibilní inhibitor ChE karbamát pyridostigmin, a to za účelem dočasné ochrany části AChE před následným účinkem NPL především na periferii. (22) Armáda ČR je vybavena směsným profylaktickým antidotem PANPAL, které kromě reverzibilního ChEI pyridostigminu obsahuje ještě anticholinergní látky benactyzin a trihexyfenidyl, které účinkují především centrálně. Tato kombinace byla zvolena s cílem odstranit riziko nežádoucích účinků pyridostigminu a umožňuje podat vyšší dávky této látky. Benactyzin a trihexyfenidyl působí antagonisticky vůči ACh na cholinergních receptorech, zejména v oblasti CNS a tím oslabují centrální účinek NPL (ochrana ACh receptorů jejich obsazením) (22). V ČR bylo vyvinuto také transdermální profylaktické antidotum TRANSANT, s reaktivátorem AChE HI-6 (3). 31

32 4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 4.1 Cíl práce Cílem této diplomové práce bylo definovat typ inhibice nově syntetizovaných inhibitorů acetylcholinesterasy (AChEI). Úkolem bylo otestovat 5 7-metoxytakrin-donepezilových derivátů a 7 derivátů takrinu. Spektrofotometrickou Ellmanovou metodou byly naměřeny aktivity lidské rekombinantní acetylcholinesterasy (AChE) při různých koncentracích substrátu acetylthiocholin jodidu a při různých koncentracích testovaných AChEI. Z naměřených dat pak byly statisticky vypočteny kinetické konstanty a vyhodnoceny typy inhibice AChE. Dále bylo naším cílem zjistit, zda změna struktury AChEI ovlivňuje typ inhibice AChE. 4.2 Příprava základních roztoků a) Fosfátový pufr Vyráběn dle pokynů výrobce (Sigma Aldrich), 1 tableta byla rozpuštěna v 200 ml destilované vody. Výsledné ph 7,6. b) 5,5 dithio - (2 - nitro) benzoová kyselina (DTNB) 50 mg DTNB bylo rozpuštěno v 50 ml fosfátového pufru. c) Lidská rekombinantní acetylcholinesterasa (AChE) Do fosfátového pufru bylo přidáno 10 mg albuminu a AChE, tak aby výsledná absorbance roztoku enzymu byla 350. d) Acetylthiocholin jodid (ATChJ) M r (ATChJ) = 197,7. Dle vzorce: m = c M V, bylo vypočítáno, že je potřeba navážit 0,1977 g ATChJ, vložit do odměrné baňky a dolít 10 ml destilované vody. Tímto způsobem se získal roztok ATChJ o koncentraci 10-1 M. Tento roztok byl rozdělen po 1 ml do mikrozkumavek a zamrazen. 1 ml tohoto roztoku byl následně ředěn v poměru 1:1 až k přípravě koncentrací 6, M, 3, M, 1, M, 7, M, které byly využity jako substráty reakce. 32

33 e) Inhibitory: EN 1-7, PC ; 25; 33; 37; 48, 49 Inhibitory EN jsou deriváty takrinu. Jednotlivé látky se od sebe liší délkou alkylového řetězce napojeného na aminoskupinu takrinu (Tabulka 5). Inhibitory PC jsou 7-metoxytakrin-donepezilové deriváty. Jednotlivé PC látky se od sebe liší substituenty v poloze 4 na piperazinovém kruhu (Tabulka 4). Vždy byla připravena koncentrační řada AChEI 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 a 10-8 M. V oblastech větších skoků byly připraveny ještě mezikoncentrace. Např. EN-1, M r (EN-1) = 318,88 dle vzorce m = c M V, bylo vypočteno, že je potřeba navážit 3,2 mg látky, jež se rozpustilo v 0,5 ml fosfátového pufru a 0,5 ml 2-propanolu (byla získána koncentrace 10-2 M). 2-propanol byl přidáván z důvodu špatné rozpustnosti látek. Z tohoto roztoku odpipetováno 0,1 ml a přidáno 0,9 ml fosfátového pufru (získána koncentrace 10-3 M). Následovalo stejné ředění až do koncentrace 10-8 M. Např. PC-37, M r (PC-37) = 583,19 5,5 mg látky bylo rozpuštěno v 1 ml fosfátového pufru (získána koncentrace 10-2 M). Z tohoto roztoku odpipetováno 0,1 ml a přidáno 0,9 ml fosfátového pufru (byla získána koncentrace 10-3 M). Následovalo stejné ředění až do koncentrace 10-8 M. Tabulka 4: Označení, struktura a relativní molekulová hmotnost testovaných inhibitorů Označení Struktura M r PC ,86 PC ,19 33

34 PC ,99 PC ,86 PC ,79 Tabulka 5: Označení, struktura a relativní molekulová hmotnost inhibitorů EN" Označení Struktura M r 1-EN-1 318,88 1-EN-2 332,91 1-EN-3 346,94 1-EN-4 360,96 34

35 1-EN-5 374,99 1-EN-6 389,02 1-EN-7 403, Princip a postup měření inhibičního potenciálu inhibitorů K měření byla použita standardní Ellmanova metoda (7) modifikovaná dle Bajgara (2). Principem této metody je rozložení substrátu ATChJ enzymem AChE na thiocholin a kyselinu octovou. Thiocholin reaguje s DTNB, kde rozštěpí disulfidický můstek a naváže se na thiolovou skupinu. V druhé části molekuly DTNB dojde ke konjugaci vazeb a tento produkt je stanovován fotometricky. Do jednorázové plastové kyvety o objemu 1 ml bylo napipetováno 650 µl fosfátového pufru, poté bylo přidáno 25 µl lidské rekombinantní AChE, 200 µl DTNB a 25 µl inhibitoru (o zvolené koncentraci M). Vše bylo 5 minut inkubováno při laboratorní teplotě (22 ± 2 C). Poté bylo přidáno 100 µl ATChJ (o zvolené koncentraci 6, M; 3, M; 1, M a 7, M), který působí jako substrát reakce a tím došlo ke spuštění reakce. Obsah kyvety byl přikryt parafilmem a promíchán. Následovalo vložení kyvety do spektrofotometru, kde byla změřena hodnota absorbance při standardní vlnové délce 412 nm. Na začátku měření a pravidelně v jeho průběhu (po proměření všech koncentrací inhibitorů s jednou koncentrací substrátu) byl proměřován slepý vzorek, kde bylo 25 µl inhibitoru nahrazeno 25 µl fosfátového pufru. Tím byla změřena aktuální aktivita enzymu, která odpovídala 100% aktivitě enzymu. 35

36 4.4 Zpracování výsledků Výsledky jednotlivých měření byly průběžně zapisovány do tabulek v počítačovém programu Microsoft Excel. Tato data byla na závěr přenesena do standardního statistického programu GraphPad Prism 5.0 (San Diego, CA, USA). Pomocí funkce nelineární regrese byly vypočteny hodnoty K M, V max, K i, vyhodnocen typ inhibice. Dále byly vytvořeny grafy podle Lineweavera-Burka pro jednotlivé AChEI. 36

37 5. VÝSLEDKY V této práci bylo testováno 12 inhibitorů. 5 látek s označením PC jsou deriváty 7-methoxytakrin-donepezilu, jejichž rozdíl spočívá v substituci parapolohy piperazinového kruhu (Tabulka 4). Dalších 7 látek s označením EN jsou deriváty takrinu, které se strukturně liší délkou alkylace spojovacího řetězce vázaného přes aminoskupinu k takrinu v poloze 9 (Tabulka 5). Vyhodnocení testovaných inhibitorů ukázalo, že látky EN 1-5 inhibují AChE nekompetitivně (Graf 1), stejně tak i látky PC-25 a PC-33 (Graf 4). Mechanismem působení EN-6 a EN-7 je akompetitivní inhibice (Graf 2). U látek PC-48 a PC-49 byl z hodnot stanoven smíšený typ inhibice (Graf 5). PC-37 je jedinou z testovaných látek, která inhibovala AChE kompetitivně. Z hodnot K M (Tabulka 6) jednotlivých látek je patrné, že největší afinitu k enzymu má látka PC-37 s hodnotou K M = 0,43 mm, pak následuje PC-48 a EN-2. Naopak nejnižší afinitu k AChE má látka PC-33 s hodnotou K M = 3,49 mm. V tabulce 6 jsou shrnuty hodnoty inhibičních konstant (K i ) pro jednotlivé látky. Z těchto hodnot lze vyčíst, jak silným inhibitorem látka je. Největším inhibičním potenciálem se vyznačuje látka EN-7 s hodnotou K i = 12,10 nm, následují ji PC-37 a EN-3. Nejslabším inhibitorem je látka PC-49, jejíž hodnota K i = 4621nM). Tabulka 6: Hodnoty kinetických parametrů (K M, V max ), inhibiční konstanty (K i ) inhibitorů Látka Ki ± SE [nm] K M ± SE [mm] V max ± SE [kat] Typ inhibice 1-EN-1 87,47 ±14,10 2,09 ± 0,39 0,52 ± 0,04 Nekompetitivní 1-EN-2 54,63 ±10,66 1,55 ± 0,39 0,40 ± 0,04 Nekompetitivní 1-EN-3 19,30 ± 2,939 1,60 ± 0,32 0,46 ± 0,04 Nekompetitivní 1-EN-4 104,2 ± 10,75 2,64 ±0,29 0,52 ± 0,03 Nekompetitivní 1-EN-5 77,78 ± 7,413 1,78 ±0,19 0,34 ± 0,01 Nekompetitivní 1-EN-6 103,6 ± 13,18 2,01 ± 0,24 0,32 ± 0,02 Akompetitivní 37

38 1-EN-7 12,10 ± 1,720 2,43 ± 0,42 0,67 ± 0,05 Akompetitivní 1-PC-37 13,64 ± 5,338 0,43 ± 0,16 0,26 ± 0,02 Kompetitivní 1-PC ± 93,38 2,00 ± 0,22 0,54 ± 0,02 Nekompetitivní 1-PC ± 72,52 3,49 ± 0,25 0,40 ± 0,01 Nekompetitivní 1-PC ,3 ± 50,92 1,08 ± 0,10 0,37 ± 0,01 Smíšená 1-PC ± 741,7 2,46 ± 0, ± 0,01 Smíšená Nekompetitivní inhibitory EN 1-5 Hodnoty K i (Tabulka 6) ukazují, že z látek EN 1-5 má nejvyšší inhibiční potenciál látka EN-3, naopak nejnižší EN-4. Míra afinity k enzymu je z těchto látek nejvyšší u EN-2 a nejnižší u EN-4. Akompetitivní inhibitory EN-6 a EN-7 Dle hodnot z tabulky 6 lze říci, že EN-7 má skoro 8násobně vyšší inhibiční potenciál než EN-6. Míra afinity k AChE je mírně vyšší u EN-6. Kompetitivní inhibitor PC-37 Hodnoty v tabulce 6 ukazují, že ze všech testovaných látek má PC-37 největší afinitu k AChE (K M = 0,43 mm) a zároveň je druhým nejsilnějším inhibitorem (K i = 13,64 nm). Nekompetitivní inhibitory PC-25 a PC-33 Porovnáme-li hodnoty (Tabulka 6) látek PC-25 a PC-33, zjistíme, že obě látky jsou slabými inhibitory AChE v porovnání s ostatními testovanými látkami. Hodnota K M ukazuje, že PC-25 má přibližně 1,7krát vyšší afinitu k AChE. Smíšené inhibitory PC-48 a PC-49 Na základě hodnot z tabulky 6 lze říci, že látka PC-48 je silnějším inhibitorem AChE než PC-49. Dle hodnoty K M, respektive dle míry afinity k AChE, se řadí PC-48 na druhé místo v rámci všech testovaných inhibitorů. PC-49 má slabou afinitu k AChE, poloviční ve srovnání s PC

39 v -1 (kat -1 ) Graf 1: Nekompetitivní inhibice, graf dle Lineweavera-Burka (EN-5) Lineweaver-Burk Plot EN-5 EN-5 (M) E E E E E E E E E [ATCh] -1 (M -1 ) Graf 1 znázorňuje nekompetitivní inhibici látky EN-5, nekompetitivně působí i látky EN 1-4, jejich grafické znázornění je obdobné. 39

40 v -1 (kat -1 ) Graf 2: Akompetitivní inhibice, graf dle Lineweavera-Burka (EN-6) Lineweaver-Burk Plot EN-6 EN-6 (M) E E E E E E E E E [ATCh] -1 (M -1 ) Graf 2 znázorňuje akompetitivní inhibici EN-6, obdobně platí i pro EN-7, která má stejný mechanismus účinku. 40

41 v -1 (kat -1 ) Graf 3: Kompetitivní inhibice, graf dle Lineweavera-Burka (PC-37) Lineweaver-Burk Plot PC-37 PC-37 (M) E E E E E E E E E [ATCh] -1 (M -1 ) Graf 3, ukazuje kompetitivní inhibici AChE inhibitorem PC-37. Přestože se přímky dvou koncentrací protínají mimo osu y, počítačový program srovnal výsledky s ostatními modely inhibic a vyhodnotil tuto jako kompetitivní. Většina přímek se protíná na ose y. 41

42 v -1 (kat -1 ) Graf 4: Nekompetitivní inhibice, graf dle Lineweavera-Burka (PC-33) Lineweaver-Burk Plot PC-33 PC-33 (M) E E E E E E E E E E [ATCh] -1 (M -1 ) Graf 4 znázorňuje nekompetitivní inhibici PC-33, obdobně platí i pro PC-25, která má stejný mechanismus působení. 42

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_419 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny Co to je? Organické látky karboxylové kyseliny, které mají na sousedním uhlíku navázanou aminoskupinu Jak to vypadá? K čemu je to dobré? AK jsou stavební

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv J.Hašek, ÚMCH AV ČR Zisky farmaceutických společností a společností využívajících biotechnologie činící mnoha miliard dolarů ročně jsou

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Obrázek 1: Chemická reakce. Obrázek 2: Kinetická rovnice

Obrázek 1: Chemická reakce. Obrázek 2: Kinetická rovnice SEM STUDENT CHEMIE T É M A: Vypracoval/a: Spolupracoval/a: CHEMICKÉ REAKCE Třída: Datum: ANOTACE: Laboratorní práce je zaměřena na chemické reakce a jejich rychlost. Praktická část (úkol 1) je věnována

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika J.Bala 1, D.Rábová 1,J.Švehla 1 1 ARO Nemocnice na Františku, Praha, Česká republika Historie Toxické účinky známé již ve starověku-odvar používán

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny.

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Obecné informace: Aminokyseliny příručka pro učitele Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Navazující učivo Před probráním tématu Aminokyseliny probereme

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku 22. ledna 2015 EMA/PRAC/63322/2015 Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Reakce aminokyselin a bílkovin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Název proteiny

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více