Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Praha červen, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Novém Strašecí dne Bc. Petr Pejša

3 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat Ing. Vladimíru Benešovi za vedení, konzultace a cenné připomínky při zpracování této diplomové práce. Dále pak děkuji pracovníkům oddělení správy lokální sítě na Vysoké škole ekonomické v Praze za to, ţe mi umoţnili realizovat implementaci desktopové vizualizace, z níţ tato práce vychází.

4 Anotace Tato diplomová práce se zabývá moţnostmi vyuţití nástrojů pro virtualizaci desktopů při výuce na vysokých školách. Hlavním cílem je popis virtualizačních nástrojů od tří největších výrobců (VMware, Microsoft, Citrix) a poté nasazení jednoho z nich v počítačové učebně s vyuţitím zero klientů. Součástí nasazení je i cenová kalkulace a zhodnocení nákladů při srovnání s učebnou, která je vybavena klasickými PC. Klíčová slova: virtualizace desktopů, VDI, počítačová učebna, zero klient, náklady Annotation This thesis deals with the possibilities of using desktop virtualization tools for teaching at universities. The main objective is to describe virtualization tools from the three largest producers (VMware, Microsoft, Citrix) and then use one of them in the computer lab using zero clients. Part of deployment is also pricing and evaluation costs in comparison with computer lab, which is equipped with a conventional PC. Key words: desktop virtualization, VDI, computer lab, zero client, costs

5 Obsah 1 Virtualizace Druhy a principy Co je to virtualizace Druhy virtualizace Výhody a nevýhody virtualizace Současné nástroje pro virtualizaci serverů VMware Microsoft Citrix Virtualizace desktopů Virtualizace desktopů vývoj a pouţití Virtualizace desktopů výhody a nevýhody Virtualizace desktopů v podání společnosti VMware Protokol PCoIP Architektura produktu VMware View Virtualizace desktopů v podání společnosti Microsoft Komponenty produktu Microsoft Remote Desktop Services Základní nástroje pro správu Microsoft VDI Virtualizace desktopů v podání společnosti Citrix Architektura hostovaných VDI desktopů Porovnání výhod a nevýhod jednotlivých produktů pro virtualizaci desktopů VMware View Microsoft VDI Citrix XenDesktop Nástroje pro plánování nasazení VDI VMware View Planner Virtuální učebna sizing, cenová kalkulace, SWOT analýza Sizing serverového HW zjištění potřebného výkonu Odhad potřebného výkonu dle dokumentace k produktu VMware View

6 4.1.2 Zjištění potřebného výkonu pomocí online nástroje pro VDI sizing, který je dostupný na webu myvirtualcloud.net Návrh a cenová kalkulace výsledné HW a SW konfigurace SWOT analýza Nasazení VMware View a potřebných součástí Konfigurace VMware ESXi Instalace VMware vcenter Server Komponenta VMware View Composer Příprava databáze pro View Composer Vytvoření ODBC konektoru pro připojení View Composeru k databázi Instalace komponenty View Composer pro vcenter Server Instalace a konfigurace sluţby VMware View Connection Server Příprava klientského desktopu a instalace View agenta Vytvoření poolu virtuálních desktopů Instalace VMware View klienta a ověření funkčnosti poolu Vyuţití Zero klienta pro připojení k VMware View poolu Přechod z Windows XP na Windows 7 ve virtuální učebně Příklad pouţití migrační utility migprofile.exe Srovnání provozních a investičních nákladů klasické a virtuální učebny osazené zero klienty Porovnání spotřeby zero klientů a klasických PC Porovnání investičních nákladů klasické a virtualizované učebny

7 Úvod Virtualizace serverů je dnes jiţ velice známým pojmem, který je skloňován ve všech pádech a bylo o něm napsáno jiţ mnoho. V současné době se ale zároveň začíná rozvíjet i virtualizace ostatních částí světa informačních technologií, jako např. virtualizace diskových úloţišť, síťových prvků, aplikací a desktopů. A právě virtualizace desktopů je hlavním předmětem této diplomové práce. V teoretické části jsou popsány a přiblíţeny základní principy fungování, nejdříve serverové a poté i desktopové virtualizace, přičemţ je vysvětlena souvislost a rozdíly mezi nimi. V současné době se na trhu vyskytují 3 hlavní hráči v oboru virtualizace desktopů, a to VMware, Microsoft a Citrix. Cílem této teoretické části je tedy popis a technologické srovnání výhod a nevýhod produktů od těchto tří společností. Hlavním cílem celé této práce je návrh a zavedení virtualizovaných desktopů v počítačové učebně na vysoké škole, její cenová kalkulace a zhodnocení nákladů při srovnání s učebnou, která je vybavena klasickými PC. Tento cíl je realizován v praktické části, kde je demonstrován na jedné učebně s 21 PC. Na rozdíl o teoretické části je zde pro realizaci zvolen pouze jeden z popisovaných systémů pro virtualizace desktopů, a to VMware View. Součástí realizace virtuální učebny je, kromě samotného nasazení systému, také analýza silných a slabých stránek, výpočet finanční náročnosti a také analýza spotřeby elektrické energie a její porovnání s klasickou učebnou. 7

8 1 Virtualizace Druhy a principy 1.1 Co je to virtualizace Jedná se o softwarovou technologii, která zásadním způsobem mění fungování IT prostředí. Dnešní výkonné x86 počítače byly navrţeny tak, aby na nich běţel pouze jeden operační systém, coţ bohuţel nechává většinu zdrojů zcela nevyuţitých. Virtualizace umoţňuje spuštění více různých operačních systémů s různými aplikacemi na jednom fyzickém stroji, coţ umoţňuje lepší vyuţití výkonu a tím i sníţení nákladů na hardware. Dá se tak říci, ţe primárním cílem virtualizace je schovat technické detaily systému pod virtualizační vrstvu, prostřednictvím které je pak k dispozici pouze jeho výkon V podstatě představuje iluzi, v níž nějaký zdroj (např. paměť, procesor, disk a další periferie) zmnožíme (tedy vytvoříme řadu kopií) a každý uživatel dostane jednu nebo více z těchto kopií k dispozici. Protože kopie vznikají pouze jako koncepty, hovoříme o virtuálních objektech - máme virtuální paměť, virtuální disk a samozřejmě také virtuální procesor. V konečném důsledku tak můžeme uživateli nabídnout celý virtuální počítač, který je tvořen z virtuálních komponent. Uživatel má tak pocit naprosté kontroly (vlastnictví), reálně přitom sdílí konkrétní fyzické zdroje s dalšími uživateli. [6] 1.2 Druhy virtualizace Způsobů, jak virtualizovat je více. Těmi hlavními jsou emulace, paravirtualizace, plná (nativní) virtualizace a virtualizace na úrovni operačního systému. Emulace Tento typ virtualizace umoţňuje jako jediný provoz systémů i jiné architektury, neţ je samotný hostující systém. Výhodou tohoto přístupu je fakt, ţe hostované operační systémy a aplikace není nutné modifikovat. Na druhou stranu aby toto bylo moţné, musí se všechny operace prováděné v hostovaném systému interpretovat, coţ má za následek výrazné sníţení výkonu. U tohoto typu virtualizace nelze ani vyuţít hardwarovou podporu, kterou dnešní procesory nabízejí. [7] Paravirtualizace U tohoto způsobu virtualizace není simulován hardware, ale je pro hostovaný systém k dispozici rozhraní přes které provádí volání sluţeb hypervizoru. Jedná se o podobný princip, jako systémová volání. Nevýhodou 8

9 paravirtualizace je nutná úprava hostovaného operačního systémů tak, aby byl schopen tyto sluţby vyuţívat, na druhou stranu umoţňuje efektivnější vyuţití prostředků neţ emulace. [7] Plná (nativní) virtualizace zde je virtuálním strojem simulován dostatek hardwarových komponent na to, aby hostovaný operační systém nemusel být nijak upraven. Jedinou výjimkou je procesor, k tomu přistupuje hostovaný OS přímo, proto je také nutná jednotná architektura ve virtuálním stroji s fyzickým hardwarem. Pro tyto operace jsou výrobci do procesorů implementovány speciální instrukce. Výhodou je izolovanost hostovaného operačního systému od hostitelského a při vyuţití nativní podpory procesoru i poměrně efektivní vyuţití prostředků. Problém ale bývá s efektivitou I/O operací. [7] Virtualizace na úrovni operačního systému Virtualizuje se fyzický server na úrovni OS, což umožňuje běh více izolovaných bezpečných virtuálních serverů na jednom fyzickém serveru. Prostředí hostovaného OS sdílejí jeden OS s hostitelským systémem tj. stejné jádro OS je použito pro implementaci hostovaného OS. Aplikace běžící v hostovaném prostředí jej však vnímají jako samostatný systém. [4] Výhodou tohoto řešení je jeho efektivita, nevýhodou naopak malá flexibilita v pouţití hostovaných OS. K dispozici jsou ještě několik dalších technik, jako např. aplikační virtualizace, ty se ale v praxi příliš často nevyskytují, proto se jimi zde nezabývám. 1.3 Výhody a nevýhody virtualizace Virtualizace je velice moderní slovo, které se skloňuje ve všech pádech, ale jaké výhody z pouţívání této technologie skutečně plynou? Úspora nákladů za hardware při vyuţití virtualizace dosahuje běţně konsolidační poměr 30:1 u serverů a 70:1 u desktopů. Kromě samotných nákladů na pořízení hardwaru se tím sníţí i náklady na podporu a servis. Snížení spotřeby el. energie sníţení počtu fyzických zařízení má samozřejmě za následek i sníţení spotřebované elektrické energie a to nejen na samotném napájení, ale i na jeho chlazení. 9

10 Nižší náklady na správu díky automatizačním nástrojům, lze provádět některé operace na více virtuálních strojích najednou, coţ razantně sniţuje čas strávený správou systémů Vyšší flexibilita prostředí vytváření, změna a zrušení virtuálního stoje, je otázkou několika minut. Většina virtualizačních nástrojů nabízí i moţnost stroje klonovat. V případě ţe přidělené zdroje přestanou stačit, lze je jednoduše rozšířit, popřípadě virtuální stroj přesunout na jiný fyzický server v rámci clusteru. Vyšší dostupnost při pouţití vhodného virtualizovaného prostředí lze dosáhnout téměř stoprocentní dostupnosti virtuálních strojů. Bohuţel ne vţdy virtualizace přináší jen výhody, při nesprávném pouţití nebo chybném plánování, můţe provozovatele dostat do váţných potíţí. Nedostatečná redundance HW tato technologie často svádí k nasazení veškeré firemní infrastruktury, včetně dat, na jediný fyzický server, coţ při selhání tohoto serveru vede k absolutnímu odstavení všech sluţeb. Nekontrolovaný růst dalším problémem bývá právě aţ příliš jednoduché vytváření nových strojů, tento fakt vede často k nekontrolovatelnému růstu počtu virtuálních strojů, coţ se můţe velice prodraţit na pouţitých licencích. 1.4 Současné nástroje pro virtualizaci serverů VMware VMware v současné době nabízí jak virtualizaci na úrovní OS, tak virtualizaci nativní. Zástupcem v první kategorii jsou produkty VMware Server a VMware Workstation, přičemţ tyto produkty jsou určeny především pro koncové uţivatele, jako nástroje pro vývoj a testování. Hlavním vizualizačním produktem společnosti VMware je vsphere Hypervisor (ESXi), který vyuţívá koncept nativní virtualizace. Samotný hypervisor je pouze virtualizační vrstva a vyšší funkce, jako rozloţení zátěţe, či vysokou dostupnost zajišťuje nástroj VMware vcenter Server. Architektura produktu VMware vsphere je zobrazena na obrázku

11 Obrázek 1-1: Architektura VMware vsphere Zdroj [20] Základní technologie pro automatizaci a vysokou dostupnost používaných v produktu VMware vsphere vsphere High Availability (HA) tato technologie zajišťuje, při výpadku jednoho fyzického serveru v clusteru, přesunutí virtuálního stroje na jiný fyzický server z tohoto clusteru. Ve skutečnosti to funguje tak, ţe virtuální stroj je sledován, zda běţí a pokud přestane odpovídat, proběhne pokus o jeho spuštění jinde (na jiném fyzickém serveru). [22] vsphere Fault Tolerance (FT) zajišťuje podobnou funkčnost jako HA, ale s tím rozdílem, ţe přesun na jiný fyzický server v rámci clusteru proběhne bez výpadku. Funguje to tak, ţe virtuální stroj si udrţuje svojí přesnou kopii (kopírují se všechny operace a stav paměti) na jiném fyzickém serveru a při zjištění výpadku primárního stroje se vše okamţitě přesměruje na onu kopii. [22] vsphere VMotion je technologie určená pro přesun virtuálních strojů na jiný fyzický server v rámci clusteru, aniţ by došlo k výpadku přesouvaného virtuálního 11

12 stroje. Pokud je do clusteru připojeno více diskových úloţišť, lze pouţít VMware Storage VMotion, který dokáţe za běhu, tedy bez výpadku, přesunout i virtuální disky na jiné fyzické úloţiště. [22] vsphere Distributed Resource Scheduler (DRS) jedná se o technologii pro rozloţení zátěţe v rámci výkonového clusteru. Pro svou funkci vyuţívá jiţ zmíněný VMotion. [22] Transparent Memory Sharing Jedná se o vlastnost VMware ESX hypervisoru, která významně sniţuje mnoţství spotřebované fyzické (RAM) paměti. Po načtení operačního systému a aplikací virtuálního stroje do paměti, VMware memory manager zjistí, zda nejsou některé data v paměti zapsána redundantně. Tyto redundance následně odstraní a data jsou sdílena více stroji najednou. Pokud tedy např. na jednom ESX hypervisoru běţí 4 stejné virtuální stroje s Windows XP, které mají přiděleno kaţdý 1 GB paměti, mělo by být celkem obsazeno 4 GB fyzické paměti. Díky sdílení se ale ve skutečnosti mnoţství obsazené paměti po čase ustálí na cca 500 MB (viz Obrázek 1-2). [13] Obrázek 1-2: Transparent Memory Sharing Zdroj [13] 12

13 1.4.2 Microsoft Podobně jako VMware, nabízí společnost Microsoft virtualizaci na úrovni OS i plnou hardwarovou virtualizaci. Zástupcem virtualizace na úrovni OS je u Microsoftu nástroj Windows Virtual PC, který je stejně jako u VMware určen pro koncové uţivatele a jako testovací prostředí. Pro plnou virtualizaci je určen Microsoft Hyper-V. Hyper-V je dostupný buď jako součást operačního systému Microsoft Windows Server 2008 R2, nebo samostatně pouze hypervisor, který se nazývá Hyper-V Server 2008 R2. Na rozdíl od VMware vsphere nepotřebuje Hyper-V, pro funkce jako je vysoká dostupnost, ţádný další nástroj, ale pokud je potřeba spravovat rozsáhlejší infrastrukturu, je k dispozici Microsoft System Center. Tento administrační nástroj je schopen řídit a monitorovat nejen Hyper-V, ale i aplikace a systémy třetích stran, včetně VMware ESX(i). Obrázek 1-3: Architektura Microsoft Hyper-V Zdroj: [5] 13

14 Na obrázku 1-3 je zobrazeno schéma architektury Hyper-V. Základem virtualizační platformy Hyper-V je hypervizor, který zajišťuje vzájemnou izolaci jednotlivých virtuálních prostředí označovaných jako Partition. Hypervizor řídí přístup ke kritickým systémovým zdrojům, jako je například obsluha přerušení, plánování CPU nebo RAM, které by mohly vzájemnou izolaci narušit. Na rozdíl od klasických OS Windows však neobsahuje žádné ovladače hardwaru ani jinou dodatečnou funkcionalitu, jako například příkazy pro práci se soubory nebo textový editor. Microsoft zkonstruoval svůj hypervizor tak, že obsahuje jen nejnutnější programové části (a je proto relativně malý a snáze udržovatelný) a vše ostatní je delegováno do tzv. privilegovaného virtuálního počítače. Privilegovaný virtuální počítač, označovaný jako Parent Partition, musí být typu Windows Server 2008 v 64 bitové verzi (případně 2008 R2+) a tímto počítačem je celé virtualizační prostředí ovládáno. Zároveň má jako jediný počítač přímý přístup k hardwaru, který zprostředkovává pro ostatní virtuální počítače označované jako Child Partition. Veškerý hardware v Child Partition je virtuální a přístup k němu lze rozdělit na dvě kategorie, emulovaný a paravirtualizační. [3] Základní technologie pro vysokou dostupnost používaných v produktu Microsoft Hyper-V Live Migration umoţňuje přesun virtuálního stroje z jednoho Hyper-V serveru na jiný, bez ztráty síťového spojení, tedy bez výpadku pro uţivatele. Tuto technologii lze poté vyuţít jako nástroj pro automatizovaný přesun virtuálních strojů při výpadku nodu (serveru, který je součástí clusteru), nebo pro rozloţení zátěţe mezi servery. [9] Citrix Společnost Citrix se zaměřuje hlavně na koncept paravirtualizace a plné hardwarové virtualizace, přičemţ v obou těchto kategoriích nabízí jeden produkt s názvem XenServer. Hostované OS tedy mohou běţet paravirtualizovaně (systémy postavené na unixu) nebo plně virtualizované (ostatní operační systémy, u kterých nelze upravit jádro). Výhodou XenServeru je, ţe některé pokročilé funkce pro HA a migrace nabízí jiţ ve verzi, která je k dispozici zdarma. Zdarma je také nástroj pro správu více hypervisorů z jednoho místa Citrix XenCenter. 14

15 Základní technologie pro vysokou dostupnost používaných v produktu Citrix XenServer XenMotion Live Migration jedná se o základní nástroj pro přesun běţících virtuálních strojů mezi fyzickými servery bez výpadku. Tato funkce je dostupná jiţ ve verzi, která je k dispozici zdarma. 15

16 2 Virtualizace desktopů 2.1 Virtualizace desktopů vývoj a použití Základní myšlenka virtualizace desktopů sahá jiţ do sedmdesátých let minulého století. V tu dobu se začalo pouţívat interaktivní rozhraní neboli terminál pro připojení k sálovým počítačům (mainframům), pomocí vhodného síťového spojení. Terminál je pouze velice jednoduché zařízení, které slouţí pro zobrazování výstupu aplikací, které běţely na mainframu. Veškeré výpočetní operace tedy neprováděl terminál, ale sálový počítač. Dnešní podoba virtualizace desktopů funguje na podobném principu. Na serveru, popřípadě na několika serverech, běţí sluţba, která vzdálenému uţivateli poskytuje aplikace nebo kompletní operační systém a které jsou zobrazovány uţivateli pomocí protokolů pro přenos obrazu na vzdáleném terminálu. Obecně se systémy, které poskytují tyto sluţby, nazývají VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Společností, zabývající se touto problematikou, je hned několik. Těmi nejvýznamnějšími jsou pak VMware, Citrix a Microsoft. Následující kapitoly jsou zaměřeny na popis a srovnání produktů pro nasazení virtuálních desktopů, které nabízejí tyto tři společnosti. 2.2 Virtualizace desktopů výhody a nevýhody Desktopová virtualizace je velice zajímavou alternativou pro dnes tradiční PC, u kterých bývá často problém nad jejich kontrolou a údrţbou. I kdyţ je myšlenka vzdálených desktopů poměrně stará, tak nástroje pro VDI nejsou na trhu nijak dlouho, coţ se u některých projevuje jistou mírou nedokonalosti a je zde ještě velký prostor pro zlepšení. Hlavními výhodami, které přináší virtualizace desktopů, jsou: Centralizovaná správa a údržba díky umístění desktopů v datacentru je správa mnohem snazší a tím i levnější. Flexibilita vytvoření nového desktopu pro uţivatele je otázkou několika minut. Uţivatel můţe mít přístupných i více desktopů bez nutnosti nákupu koncových zařízení. 16

17 Dostupnost odkudkoliv uţivatelé mají své desktopy přístupné z jakéhokoliv místa na světě, stačí pouze připojení k internetu. Kontinuita podniku porucha koncového zařízení neznamená ztrátu dat uţivatele, vyměnit ho lze i za provozu. Bezpečnost při ztrátě koncového zařízení nehrozí odcizení důvěrných firemních dat navíc lze lépe kontrolovat zabezpečení jednotlivých desktopů. Virtualizace desktopů ale přináší i některé nevýhody, těmi hlavními jsou: Vysoké vstupní investiční náklady nasazení VDI sebou přináší, z důvodu nutnosti nákupu serverové infrastruktury a licencí, poměrně velké finanční náklady. Nutnost vyšší odbornosti správců systému vzhledem k poměrně vysoké sloţitosti systémů pro VDI, jsou nutné mnohem komplexnější znalosti správců. 2.3 Virtualizace desktopů v podání společnosti VMware První pokusy o virtualizaci desktopů provedla společnost VMware jiţ v roce Jednalo se o point-to-point připojení pomocí RDP protokolu k Windows XP, které běţely na VMware ESX serveru. V roce 2005 pak byl poprvé otestován model připojení pomocí Connection serveru (server pro správu spojení). Skutečná revoluce ale přišla v roce 2009, kdy společnost VMware uvedla na trh produkt VMware View 4.0, kde začala jako primární protokol pro přenos obrazu pouţívat PCoIP. V tuto dobu je aktuálně k dispozici View ve verzi 5 (popř. 5.1) a tato verze je hlavním předmětem zkoumání této práce. [11] Protokol PCoIP Před popisem konkrétních komponent produktu VMware View, je dobré přiblíţit komunikační protokol PCoIP pro přenos obrazu a zvuku, jeţ je základním stavebním kamenem celého systému. Tento protokol, který společnost VMware zakoupila společně se společností Teradici, pracuje při přenosu obrazu na principu rozloţení na jednotlivé pixely, přičemţ na kaţdý jednotlivý pixel pouţije co nejoptimálnější kompresi (multi-codec protokol). Navíc je do PCoIP protokolu zakomponován i přenos ostatních sluţeb, jako je USB konektivita nebo přenos zvuku, tzv. host rendering. Výhodou tohoto řešení je, ţe lze takto 17

18 lépe řídit latence všech vstupních a výstupních zařízení, podle kvality pouţitého připojení (Dynamic network adaptation). [8] Architektura produktu VMware View Architektura produktu VMware View se skládá z několika komponent, které spolu navzájem komunikují (viz Obrázek 2-1). Základním kamenem celého systému je jiţ zmíněný hypervisor ESXi, kde běţí samotné virtuální desktopy a vcenter Server, pomocí kterého jsou tyto desktopy řízeny. Hypervisor se nijak neliší od toho, který se pouţívá pro serverovou virtualizaci, vcenter Server je ale rozšířen o některé další funkcionality (View Composer). Obrázek 2-1: Architektura produktu VMware View Zdroj: [16] 18

19 Jak je vidět na obrázku 2-1, komponent v systému VMware View je opravdu hodně. V následujících sekcích je tedy postupně popsána jejich funkce a jejich význam pro systém jako celek Klientská zařízení Hlavní výhodou tohoto systému je právě nezávislost na pouţitém koncovém zařízení nebo místě, odkud se ke svému desktopu uţivatel připojuje. Uţivatel můţe pouţít firemní PC, jeho osobní notebook, tenkého klienta, Mac, nebo třeba tablet, ale stále bude mít k dispozici stejný desktop se stejným operačním systémem. V případě pouţití klasického Windows PC, Mac nebo tabletu se pro zobrazení virtuálního desktopu uţivatele pouţívá View Client. Výhodou tohoto klienta je, ţe lze pomocí něj prodlouţit morální ţivotnost starých PC nebo na non-windows zařízeních provozovat Windows operační systémy a zvýšit tak jejich univerzálnost. View Client jedná se o software, který slouţí pro připojení k View desktopu z operačního systému Windows, MacOS, Linux, ale také z mobilních systémů Android a ios. K připojení lze pouţít protokol RDP, nebo PCoIP. Existují i neoficiální verze View klienta, např. VMware View Open Client pro linux, který je šířen pod LGPL licencí. Zde ale není integrována podpora pro PCoIP protokol. View Client with Local Mode speciální verze View klienta, která je rozšířena o moţnost staţení virtuálního desktopu na klientský PC a pouţívat ho i bez připojení k síti. Po opětovném navázání spojení se změny provedené v reţimu offline sesynchronizují s desktopem umístěným na serveru. Klient s Local Mode je k dispozici pouze pro OS Windows. Tenký klient jedná se o speciální PC, které je optimalizováno pro malou spotřebu elektrické energie a dlouhou ţivotnost. Většinou obsahují upravenou verzi systému Windows, nebo linux a s výrobcem upraveným View klientem. Výhodou je, ţe tyto zařízení většinou podporují širší škálu virtualizačních technologií. Zero klient toto zařízení jiţ neobsahují ţádný operační systém a nemají tedy ţádnou aplikační logiku, slouţí pouze jako prezentační rozhraní. O přenášení obrazu (primárně pomocí protokolu PCoIP) se stará čip vyvinutý, stejně jako u protokolu PCoIP, společností Teradici. Obraz tedy není zpracováván softwarově, jako je tomu 19

20 u View klienta, ale hardwarově pomocí zmíněného čipu. Výhodou tohoto zařízení je velmi vysoká efektivita a nízké náklady na provoz, nevýhodou je ale velmi úzká moţnost vyuţití View Connection Server View Connection Server se instaluje jako sluţba na MS Windows Server a slouţí jako broker pro připojení klientů k virtuálním desktopům. Při pokusu o navázání spojení klienta ho nejprve ověří vůči adresářové sluţbě MS Active Directory a poté ho nasměruje na příslušný virtuální desktop, fyzický PC, nebo Terminal Services Server. View Connection server poskytuje následující funkcionalitu [16]: Ověření uţivatelů, přidělování oprávnění uţivatelů k virtuálním desktopům, přiřazení virtuálních aplikací VMware ThinApp k virtuálním desktopům, správu a monitoring navázaných spojení, navazování zabezpečeného spojení mezi uţivatelem a virtuálním desktopem, single sign-on, nastavování a aplikování politik View Agent View Agent komunikuje po navázání spojení s View klientem a poskytuje sluţby jako je monitorování spojení, tisky, přístup k lokálním USB zařízením nebo single sign-on a instaluje se na všechny virtuální desktopy, fyzické PC a terminálové servery, které mají být dostupné pomocí VMware View. Tento agent je také nutný pro správné fungování linkovaných klonů, které jsou popsány později. [16] View Administrator Jedná se o webovou aplikaci pro správu a monitoring View Connection Serveru. Administrátor zde můţe vytvářet pooly (skupiny) virtuálních desktopů, nastavovat oprávnění k přístupu k těmto poolům, přiřazovat ThinApp aplikace, spravovat propojení s vcenter server, atd. [16] 20

21 View Composer Tato sluţba pro vytváření a správu virtuálních strojů se instaluje jako nadstavba pro vcenter Server, tedy i na stejný operační systém. VMware View Composer umoţňuje vytváření poolů tzv. linkovaných klonů, které vycházejí z jednoho rodičovského virtuálního stroje. Kaţdý linkovaný klon se pro uţivatele jeví jako nezávislý virtuální stroj s unikátní IP adresou a jménem, ale ve skutečnosti se jedná pouze o rozdílový disk, který sdílí data operačního systému s rodičovským virtuálním strojem a na daný rozdílový disk zapisuje pouze změněná data. Tímto způsobem lze ušetřit aţ 90% diskové kapacity. Obrázek 2-2: VMware View Composer Zdroj: [17] Jelikoţ je obsah virtuálního stroje fyzicky rozdělen na operační systém, aplikace a uţivatelská data (viz Obrázek 2-2), je moţné měnit, patchovat nebo upgradovat samotný operační systém, aniţ by uţivatelé přišli o svá data nebo nainstalované aplikace. Toto řešení přináší obrovskou flexibilitu pro administrátory a pracovníky helpdesku. Pro optimalizaci vyuţití diskového prostoru je ve View Composeru k dispozici tzv. Refresh, Recompose a Rebalance [17]. Refresh vrátí linkované klony do jejich původního stavu a velikosti. Smaţou se tedy veškeré změny provedené uţivatelem. 21

22 Recompose provede změnu master image (rodičovského virtuálního disku) u všech linkovaných klonů v daném poolu při zachování uţivatelských dat. Tímto způsobem lze snadno provést distribuci upraveného operačního systému všem uţivatelům. Rebalance provede rozloţení, či přesun linkovaných klonů na jiné datové úloţiště View Transfer server View Transfer server zprostředkovává přenos dat mezi datacentrem a View desktopem. Tato sluţba je potřeba pro podporu klientů pracujících v Local mode reţimu [16]. Provádí přenos souborů mezi datacentrem a lokálním desktopem. Provádí synchronizaci uţivatelských dat, a to v časových intervalech, dle nastavených politik ve View Administrator VMware ThinApp Jedná se o nástroj pro virtualizaci aplikací, které tak izoluje od operačního systému a od ostatních aplikací. Pro fungování ThinApp aplikace není potřeba instalace agenta na hostitelský operační systém. ThinApp pracuje na principu zabalení všech souborů a registrů, potřebných pro běh dané aplikace, do jednoho spustitelného balíku, který můţe být distribuován na jakýkoliv operační systém (Windows). Umoţňuje tak provozovat i starší aplikace, které by normálně na moderních operačních systémech nebylo moţné spustit. ThinApp umoţňuje dva módy spouštění aplikací: 1. Streaming Execution mode aplikace jsou umístěny centrálně na síťovém úloţišti a uţivatelé k nim přistupují pomocí zástupců umístěných na klientských PC (popřípadě také na síťovém úloţišti). V tomto módu se nepřenáší celá aplikace, ale pouze data, která jsou pro aktuální běh aplikace potřeba. Výhodou tohoto řešení je snadná správa z pohledu administrátora a síťový provoz rozloţený v čase. Průběh spouštění aplikací ve Streaming Execution módu [1]: 1. Při spuštění aplikace uţivatelem se nejprve přenese a spustí ThinApp runtime komponenta zobrazuje GUI, které zobrazuje průběh načítání aplikace. 22

23 2. Spuštěný runtime nyní načte potřebné registry a soubory, které jsou uloţeny v 64KB blocích. Přenos dat probíhá pomocí standardního MS Windows sdílení. 3. Z prvního bloku dat jsou nejprve načteny registry a následně vlastní aplikace.exe. 4. Bloky, které jsou potřebné pro běh aplikace, jsou načteny přímo do Windows disk cache, která je logickou reprezentací pamětí na operačním systému lokálního PC. Pokud jsou data v ThinApp balíčku komprimována, do paměti jsou načtena jiţ nekomprimovaná. 5. Pokud uţivatel pouţije nějakou funkci aplikace během práce, která vyţaduje další data, provede se poţadavek na načtení dalších dat a uloţí se do paměti. Pokud vznikne poţadavek aplikace na data, která byla jiţ jednou načtena, pouţijí se z cache paměti. 6. Virtualizované aplikace většinou potřebují také nějaká data a uţivatelská nastavení zapisovat. Zápis těchto dat probíhá na úloţiště, které definuje administrátor při vytváření aplikace (tzv. Sandbox folder). Obrázek 2-3: ThinApp Streaming Execution mode Zdroj [1] 2. Deployed Execution mode v tomto módu jsou balíky s aplikacemi nakopírovány lokálně na klientské PC. Uţivatel tedy aplikace spouští ze svého pevného disku 23

24 a můţe je tak pouţívat i bez připojení k síti. Výhodou tohoto řešení je právě nezávislost na připojení k síti, ale nevýhodou je horší moţnost správy a vysoké nárazové vytíţení sítě. Zabezpečení ThinApp aplikací je řešeno definováním povolených skupin Active Directory při vytváření balíku a určuje, kdo ji můţe spustit, a kdo ne. Nově je nyní k dispozici nástroj Horizon Application Manager, který povyšuje distribuci ThinApp aplikací na úroveň software-as-a-service řešení (SaaS). Aplikace jsou uţivateli zpřístupněny pomocí webového portálu, přičemţ zobrazené aplikace lze řídit pomocí Active Directory oprávnění. Pro fungování tohoto systému je nutná instalace agenta na klientské zařízení. [14] Obrázek 2-4: Horizon Application Manager Zdroj: [14] 2.4 Virtualizace desktopů v podání společnosti Microsoft Společnost Microsoft nabízí dva druhy desktopové virtualizace, a to lokální a vzdálenou. U lokální virtualizace desktopů běţí virtuální prostředí kompletně na uţivatelském PC a vyuţívají se při tom technologie, jako je Windows Virtual PC, Windows XP Mode, Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V) a Microsoft Application Virtualization (App-V). Tento způsob virtualizace desktopů je ale určen především pro nasazení malého rozsahu a nelze jí srovnávat s VMware View, proto zde není podrobněji zkoumán. 24

25 Z pohledu enterprise nasazení je mnohem zajímavější virtualizace pomocí vzdálené plochy (Remote Desktop Virtualization), kde virtuální infrastruktura běţí na serveru (většinou Microsoft Windows Server). Remote Desktop Virtualization je sloţena z následujících částí [9]: Remote Desktop Services (RDS) tato základní sluţba (původně Terminal Services) slouţí pro přístup uţivatelům ke vzdálené ploše, nebo virtuálnímu desktopu pomocí Remote Desktop Protocol (RDP). Microsoft Application Virtualization for Remote Desktop Services (App-V for RDS) tato sluţba slouţí pro převod klasických aplikací do formy centrálně spravovaných sluţeb a umoţňuje jejich distribuci uţivatelům pomocí protokolu RDP. Aplikace pak tedy běţí na serveru a uţivateli se zobrazuje pomocí RDP na jeho klientské stanici. Microsoft Virtual Desktop Infrastructure (VDI) - Microsoft VDI je architektura skládající se z několika komponent, jako je Hyper-V, Remote Desktop Services, Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP), a produkty Microsoft System Center (viz Obrázek 2-5). Tento systém umoţňuje desktopovým systémům, jako je např. Windows 7 Enterprise běţet na hypervisoru v datacentru a uţivatel k němu pak přistupuje pomocí RDP protokolu. K dispozici jsou buď osobní virtuální desktopy, které jsou upraveny dle poţadavků uţivatele, nebo sdílené virtuální desktopy, které jsou všechny identické. Obrázek 2-5: Architektura Microsoft VDI Zdroj: [9] 25

26 V poslední době společnost Microsoft začíná spolupracovat s některými partnery z oboru virtualizace desktopů, jako je např. společnost Citrix. Tato spolupráce umoţňuje vyuţít pokročilých komunikačních Citrix protokolů na infrastruktuře Microsoft Hyper-V Komponenty produktu Microsoft Remote Desktop Services Remote Desktop Connection Client (RDC) jedná se o klienta pro připojení ke vzdálené ploše, aplikaci, nebo k virtuálnímu desktopu. Podpora pro VDI je u klienta od verze 7.0, který je automaticky dostupný ve Windows 7 (pro Windows Vista a Windows XP je k dispozici ke staţení jako update). [9] Remote Desktop Session Host (původně Terminal Services) server, ke kterému se připojuje RDC a zajišťuje distribuci aplikací a vzdálené plochy uţivateli. [9] Remote Desktop Web Access webové rozhraní, kde mají uţivatelé jednoduše a přehledné dostupné své vzdálené aplikace, vzdálené plochy a virtuální desktopy. [9] Remote Desktop Connection Broker tato sluţba zajišťuje připojení klienta ke stejné session, ze které se jiţ dříve odpojil a rozloţení zátěţe při připojování k farmě terminálových serverů. [9] Remote Desktop Gateway zajišťuje zabezpečené připojení klienta přes internet k firemním desktopům, které jsou za firewallem. Jedná se o alternativu k pouţití VPN. [9] Remote Desktop Licensing tato sluţba umoţňuje správu licencí (RDS CALs), které jsou přidělovány klientům při připojení ke sluţbě Remote Desktop Services. Pro kaţdého uţivatele, nebo zařízení, které se chce připojit, musí být dostupná licence (CAL). [9] Remote Desktop Virtualization Host podobně jako RD Session Host poskytuje uţivatelům přístup ke vzdáleným aplikacím a vzdáleným plochám, ale navíc ještě umoţňuje přístup k virtuálním desktopům běţících na Hyper-V. [9] Celková funkčnost a komunikace mezi těmito komponentami je znázorněna na obrázku

27 Obrázek 2-6: Microsoft VDI schéma komunikace komponent Zdroj: [9] Základní nástroje pro správu Microsoft VDI System Center Configuration Manager nástroj pro komplexní správu, update a vytváření serverů, klientských PC, virtuálních desktopů, atd. Configuration Manager je primárně určen pro správu systémů na bázi Windows, ale můţe spravovat i jiné IT systémy. [9] System Center Operations Manager nástroj pro správu softwaru od společnosti Microsoft. Zajišťuje větší efektivitu a vyšší kontrolu nad fyzickou a virtuální infrastrukturou. [9] System Center Virtual Machine Manager produkt, který umoţňuje unifikovanou správu jak fyzických, tak virtuálních strojů, konsolidaci málo vyuţívaných fyzických serverů a rychlé vytváření nových virtuálních strojů. [9] 27

28 2.5 Virtualizace desktopů v podání společnosti Citrix Na rozdíl od ostatních společností, se Citrix u svého VDI řešení zaměřuje primárně na management nástroje a komunikační protokoly, přičemţ nezáleţí na tom, jaké virtuální prostředí pro běh desktopů je pouţito. Jako hypervisor lze tedy pouţít XenServer, ESX, Hyper-V, nebo třeba VirtualBox od společnosti Oracle. XenDesktop, jak společnost Citrix své VDI řešení pojmenovala, je postaveno na technologii přístupu k virtuálním desktopům Citrix FlexCast. FlexCast se skládá z následujících základních modelů virtuálních desktopů [2]: Hosted Shared tento sdílený a hostovaný model poskytuje standardizované a uzamčené virtuální prostředí, které je určeno především pro uţivatele, kteří nepotřebují individualizované desktopy. Hosted VDI tento model nabízí individualizované desktopy, ke kterým uţivatelé přistupují vzdáleně z jakéhokoliv zařízení. Hostované VDI desktopy mohou být buď sdílené více uţivateli, nebo dedikované pro kaţdého uţivatele zvlášť, přičemţ mohou být virtuální, nebo fyzické. Streamed VHD - umoţňuje vyuţití výpočetního výkonu klientských zařízení, přičemţ ale umoţňuje centralizovanou správu desktopů. Local VM distribuuje centrálně spravovaný image desktopu na koncová zařízení a umoţňuje tak pracovat uţivatelům, i kdyţ nejsou připojeni k síti Architektura hostovaných VDI desktopů Aby bylo moţné srovnání s produkty ostatních společnostní, je tato část zaměřena právě na Hostované VDI. Architektura produktu XenDesktop je sloţena ze tří hlavních modulů: Control Module, Desktop Module (v tomto případě část zabývající se VDI) a Imaging Module (viz Obrázek 2-7). Jejich význam je postupně vysvětlen níţe. 28

29 Obrázek 2-7: Architektura Citrix Hosted VDI Zdroj: [2] Control Module Control Module je základní část, která slouţí pro přístup a ověření uţivatelů, doručování, správu a údrţbu virtuálních desktopů. Tento modul je sloţen z následujících sluţeb [2]: XenDesktop Controler poskytuje ověření uţivatele a následné přidělení desktopu. Veškeré informace o místech ukládá do SQL databáze. Je doporučeno mít alespoň dva controllery, z důvodu vysoké dostupnosti a rozloţení zátěţe. Web Interface po přihlášení poskytuje uţivateli snadný přístup k jemu dostupným zdrojům. Při rozsáhlejším nasazení se opět doporučuje zdvojení této sluţby, kvůli rozloţení zátěţe. 29

30 SQL Database - do databáze se ukládají veškeré informace o konfiguraci, stavu desktopů a jejich vyuţití. License Server poskytuje licence pro všechny komponenty XenDesktop. Při nedostupnosti této sluţby jsou licence funkční ještě 30 dní Imaging Module Imaging Modul zajišťuje doručení instalačního image do virtuálních desktopů. Hlavním cílem tohoto modulu je sníţení počtu instalačních image na minimum. Tento modul se skládá z následujících sluţeb [2]: Installed Images poskytují instalační image pro vzdálené virtuální nebo fyzické desktopy. Machine Creation Services poskytuje image pouze pro virtuální desktopy, běţící na hypervisoru. Virtuální image jsou jiţ připraveny v daném poolu virtuální desktopů a jsou naklonovány dle potřeby. Následně se provedou úpravy, jako je změna jména, či SID. Provisioning Services poskytuje image pro virtuální a fyzické desktopy za vyuţití bootování ze sítě Desktop Modules S ohledem na poţadavky uţivatelů na pouţívání desktopů, lze Desktop Moduly rozdělit na tři skupiny [2] - poolované a dedikované desktopy, streamované desktopy, fyzické a existující desktopy. 1. Poolované a dedikované desktopy po zadání poţadavku uţivatele přes Web Interface, zajistí controller vytvoření virtuálního desktopu pomocí MCS (Machine Creation Service). MCS nemusí být ţádná samostatná sluţba, klidně lze vyuţít funkcionality pouţitého hypervisoru (ESXi, Hyper-V, atd..). U tohoto typu desktopů se veškeré změny provedené v desktopu ukládají na rozdílový disk a následně se, dle nastavení, data po restartu desktopu maţou, nebo zachovají. 30

31 Pooled po restartu desktopu se rozdílový disk smaţe. o Pooled-Random uţivatel se připojuje k libovolnému desktopu v rámci poolu. o Pooled-Static uţivatel se pokaţdé připojuje ke stejnému desktopu. Dedicated po restartu se rozdílový disk zapracuje a uloţí se. V tomto reţimu se uţivatel vţdy připojuje ke stejnému desktopu. 2. Streamované desktopy Fungují stejně jako u předchozí skupiny desktopů, s tím rozdílem, ţe image jsou distribuovány pomocí Provisioning Service, za vyuţití bootování ze sítě (DHCP/TFTP/PXE). Tyto desktopy, díky bootování ze sítě, nejsou omezeny pouze na běh na hypervisoru, ale lze je distribuovat třeba i na blade PC, nebo jako Streamed VHD na koncové zařízení uţivatele. 3. Existující a fyzické desktopy tento způsob se nejvíce podobá klasickému modelu s tradičními PC. Operační systém není vytvářen pomocí single-image management systému, ale je unikátní a je instalován, či klonován ručně. Existující desktopy jedná se většinou o desktopy, které byly pomocí P2V (Physical to Virtual) nástrojů přimigrovány do virtuálního prostředí. Fyzické desktopy tyto desktopy jsou většinou instalovány na sadu blade PC, které jsou umístěny v datacentru a uţivatelé k nim přistupují 1: Porovnání výhod a nevýhod jednotlivých produktů pro virtualizaci desktopů Kaţdý z uvedených produktů pro virtualizaci desktopů má oproti konkurentům nějaké klady a zápory. Kromě komunikačních protokolů lze jen těţko porovnávat konkrétní parametry, protoţe kaţdý systém pouţívá trochu odlišný přístup. Proto je toto porovnání spíše na obecné rovině z pohledu administrátora a uţivatele VMware View VMware u svého VDI řešení těţí z velice vyspělé serverové virtualizace, kterou se zabývá uţ relativně dlouhou dobu a také díky protokolu PCoIP, který zakoupil jako patent 31

32 se společností Teradici. Díky tomu je View na opravdu vysoké úrovni a je tak vhodný pro nasazení i do enterprise prostředí. Klady Postaveno na stabilním a optimalizovaném virtuálním prostředí. Relativně jednoduchá implementace do existující firemní infrastruktury. Intuitivní administrace desktopů. Podpora hardwarové akcelerace protokolu PCoIP. Propracovaný systém sdíleného image (thin provisioning), který je vhodný pro nasazení do učeben a kiosků. Zápory Závislost na Active Directory prostředí. Koncová zařízení musí podporovat PCoIP (procesor musí mít min. instrukční sadu SSE2), připojení pomocí RDP není, v případě View, příliš pouţitelné Microsoft VDI VDI řešení od společnosti Microsoft je postaveno na jiţ existujícím Hyper-V hypervisoru a RDP protokolu, přičemţ byl pro potřeby VDI dopracován pouze management nástroj. I kdyţ je tento nástroj pro enterprise nasazení vysloveně určen, je reálné nasazení vzhledem jistým nedostatkům (právě RDP protokolu) minimálně diskutabilní. Klady Pouţití MS Windows operačního systému ve virtuálních desktopech je licenčně zvýhodněno v prostředí MS VDI. Cena. Komplexnost řešení. Zápory Konfigurace je rozmístěna do několika nástrojů, coţ značně znepříjemňuje administraci celého řešení. Chybí podpora pro sdílený image (thin provisioning). 32

33 2.6.3 Citrix XenDesktop Citrix je nejstarším zástupcem ve VDI řešeních, coţ se projevuje na komplexnosti a vyzrálosti tohoto produktu. Velkou výhodou je i nezávislost na pouţitém hypervisoru. Klady Komplexnost řešení. Nezávislost na pouţitém hypervisoru. Kvalitní protokol pro přenos obrazu a zvuku (Citrix HDX). Zápory Vysoká cena. Relativně vysoká sloţitost instalace a konfigurace. 33

34 3 Nástroje pro plánování nasazení VDI Před samotným nasazením VDI technologie je velice důleţité zjistit, kolik výkonu a diskové kapacity bude potřeba pro běh virtuálních desktopů. Podle tohoto zjištění poté probíhá nákup serverové infrastruktury. Této problematice je nutné věnovat velkou pozornost, aby nedošlo k poddimenzování výkonu, coţ by vedlo k uţivatelskému nekomfortu, nebo naopak ke zbytečnému předimenzování výkonu, coţ by zase vedlo ke značnému navýšení nákladů na celý projekt. Určení přesné potřeby výkonu je ale většinou poměrně sloţitá záleţitost a zesloţiťuje to i fakt, ţe moderní VDI nástroje nabízejí různé metody pro úsporu pamětí a diskové kapacity, proto v ţádném případě nestačí, při přechodu z klasických PC na VDI, pouhý součet pamětí, procesorových jader a diskové kapacity jednotlivých klientských PC. Z tohoto důvodu dávají výrobci k dispozici různé metodiky pro výpočet potřebného výkonu. Pomoci mohou ale také nástroje pro simulaci vytíţení virtuálního prostředí, jako je např. VMware View Planner nebo The Remote Desktop Load Simulation toolset od společnosti Microsoft. Bohuţel při testování těchto nástrojů jsem zjistil, ţe jejich flexibilita testovaného prostředí je velice malá, a proto je jejich pouţití v reálném světě přinejmenším sporné. 3.1 VMware View Planner Jedná se o zátěţový simulátor pro VMware View prostředí, který lze pouţít pro nasimulování práce daného mnoţství uţivatelů na virtuálních desktopech. Tímto nástrojem lze snadno zjistit následky změn nastavení virtuálních desktopů, jako je třeba změna mnoţství přidělené paměti nebo virtuálních CPU. Testování zátěţe můţe probíhat ve třech následujících módech [18]: Remote mode v tomto reţimu je ke kaţdému virtuálnímu desktopu připojen jeden virtuální klient, který řídí vytíţení desktopu. Tento mód je nejvíce náročný na hardware, ale také nejvíce reprezentuje skutečné pouţití systému. Passive Client mode v pasivním reţimu můţe být více virtuálních desktopů, neţ klientů, kteří jsou pouze diváci a vytíţení si řídí sám virtuální desktop. Tento mód je méně náročný na HW neţ remote mode, ale stále ještě dostatečně simuluje reálné pouţití. 34

35 Local mode v tomto reţimu se nepouţívají virtuální klienti a veškeré řízení i provádění testů probíhá ve virtuálních desktopech. Jelikoţ zde není generován ţádný síťový provoz, není tento reţim tak reprezentativní, jako předchozí dva módy. Obrázek 3-1: VMware View Planner architektura Zdroj: [18] 35

36 4 Virtuální učebna sizing, cenová kalkulace, SWOT analýza Řešení pro virtuální desktopy je navrhováno pro jednu počítačovou učebnu, kde je umístěno 21 pracovních stanic, které budou vyuţívány studenty pro výuku kancelářského balíku MS Office a práci s internetem. Serverová část tohoto řešení je tedy navrţena pro méně výpočetně náročné aplikace, ale s ohledem na moţnost budoucího snadného rozšíření na další učebny, či jiná zařízení. Následující tabulky zobrazují poţadovaný cílový stav. Tabulka 4-1: Cílový stav učebny - klientská část Klientská část Počet stanic v učebně (vyučující) Klientský OS MS Windows XP SP3 Klientská zařízení Zero klient (HW podpora PCoIP) Tabulka 4-2: Cílový stav učebny - serverová část Serverová část Pouţitý serverový HW Blade systém (min. 2x blade server, kvůli redundanci) Diskové úloţiště Fiber channel sdílené diskové pole VDI VMware View Sizing serverového HW zjištění potřebného výkonu Cílem této části je nalézt optimální výkonové parametry serverové části systému, a to tak, aby práce na virtuálních desktopech byla z hlediska výkonnosti dostatečně komfortní, ale zároveň investiční náklady nebyly nepřiměřeně vysoké. Jelikoţ se při testování ukázalo, ţe VMware View Planner není zcela vhodný pro výpočet reálně potřebného výkonu, je potřebný výkon určen především odhadem dle dokumentace a následné ověření a porovnání s výsledky online nástroje pro VDI sizing, který je dostupný na webu myvirtualcloud.net. 36

37 Metody zjišťování potřebné výkonnosti HW: 1. Odhad dle doporučení v dokumentaci k produktu VMware View pro virtuální desktopy s Windows XP. [13] 2. Porovnání odhadu s výsledky z online nástroje pro VDI sizing, který je dostupný na webu myvirtualcloud.net Odhad potřebného výkonu dle dokumentace k produktu VMware View Výsledkem těchto odhadů je vţdy minimální potřebný výkon/kapacita. Proto jsou uvaţovány spíše jako hodnoty, pod které se nesmí výsledná konfigurace serveru dostat. CPU Dle dokumentace potřebuje 1 virtuální desktop s Windows XP průměrně pro svůj běh 130 Mhz, coţ dělá pro 21 virtuálních desktopů 2,73 Ghz cyklů CPU. Je nutné ale počítat také s reţií samotné vizualizační technologie a s výkonovými špičkami, které mohou u učeben nastat typicky na začátku vyučovací hodiny, kdy se všichni najednou přihlašují. Obecně se pro tyto účely přidává cca 25 % potřebného výkonu navíc. Celkově tedy je potřeba minimálně 3,41 Ghz procesorového výkonu. Paměť (RAM) - U paměti je situace o něco sloţitější a to právě díky funkci Transparent Memory Sharing. Pokud bych tuto funkci zanedbal a přidělil kaţdému virtuálnímu stroji 1 GB paměti, bylo by minimální mnoţství potřebné fyzické paměti 22 GB (21 GB virtuální stroje + 1 GB reţie virtualizace). Ve skutečnosti ale je, díky sdílení a optimalizaci, celkové mnoţství potřebné paměti, při vyuţití běţných aplikací, niţší (viz Tabulka 4-3). Tabulka 4-3: Minimální množství potřebné paměti Aplikace Unikátní minimální potřebné množství paměti MS Windows XP SP3 125 MB MS Word 15 MB MS Excel 15 MB Mozilla Firefox 30 MB Adobe Reader 20 MB 37

38 Celkem 205 MB Pokud tedy uvaţujeme minimální mnoţství paměti pro jeden virtuální desktop 205 MB, je celkem potřeba pro 21 desktopů alespoň 4,3 GB fyzické paměti. Stejně jako u CPU, je i zde nutné počítat s výkonovými špičkami, proto je potřeba toto minimum navýšit o dalších 25 %, coţ tedy celkem dělá 5,38 GB + 1 GB. Diskové úložiště (výkon) Minimální diskový výkon, potřebný pro provoz jednoho virtuálního desktopu s Windows XP, je dle dokumentace 5 IOPS (I/O operací za sekundu), přičemţ poměr čtení/zápis je cca 30/70. Minimální datová propustnost je 115 KBps. Pro 21 desktopů je tedy potřeba minimálně 105 IOPS a 2415 KBps. Jelikoţ je celkový výkon na diskových operacích silně závislý, je pro výkonové špičky uvaţováno 50 % IOPS navíc. Celkový minimální diskový výkon tedy musí být 158 IOPS (47 IOPS čtení a 111 IOPS zápis) a datová propustnost 3019 KBps. Diskové úložiště (kapacita) Minimum prostoru na systémovém svazku pro běh Windows XP je 10 GB. Dále je dobré počítat s tím, ţe systém Windows automaticky vytváří stránkovací a swapovací soubory ve velikosti přidělené paměti (RAM), o které je potřeba přidělenou diskovou kapacitu navýšit. Jednotlivé poloţky jsou rozepsány v tabulce 4-4. Tabulka 4-4: Minimální diskový prostor Základní kapacita pro OS Reţim spánku (hyberfil) Swap Logy Celkem 10 GB 1 GB 1 GB 100 MB 12,1 GB V případě, kdyţ by byly virtuální desktopy klonovány standardním způsobem, bylo by potřeba pro 21 strojů, i s rezervou 15 %, 292,2 GB diskového prostoru. Při vyuţití VMware View Composeru lze ale tento poţadovaný prostor sníţit o %. Pokud tedy budu uvaţovat nejhorší variantu a úspora je pouze 50 %, minimální poţadovaný prostor je 146,1 GB. 38

39 Síťový provoz (LAN) Při pouţití přenosového protokolu PCoIP je dle testů a dokumentace potřeba cca kbps na jednoho klienta (způsob vyuţití je pro běţnou kancelářskou práci, nikoliv sledování videa, či hraní her). Kdyţ budeme počítat s nejhorší variantou, je při práci 21 klientů potřeba minimálně 3,15 Mbps přenosové kapacity. [15] Tabulka 4-5: Shrnutí odhadu minimálního potřebného výkonu dle dokumentace VMware View Shrnutí odhadu minimálního potřebného výkonu dle dokumentace VMware View CPU 3,41 Ghz Paměť (RAM) 6,38 GB Diskové úloţiště (výkon) 158 IOPS, 3,02 MBps Diskové úloţiště (kapacita) 146,1 GB (při použití View Composer) Síťový provoz (LAN) 3,15 Mbps 39

40 4.1.2 Zjištění potřebného výkonu pomocí online nástroje pro VDI sizing, který je dostupný na webu myvirtualcloud.net Obrázek 4-1: Výpočet potřebného výkonu pomocí nástroje pro sizing VDI Kdyţ porovnáme výkon vypočtený pomocí nástroje na webu myvirtualcloud.net (viz Obrázek 4-1) a výkon, který byl vypočten dle dokumentace k produktu VMware View, je vidět, ţe se výsledky v některých aspektech relativně významně liší. Odchylky jsou pravděpodobně dány tím, ţe autor kalkulátoru na webu myvirtualcloud.net se neřídí dokumentací, ale svými zkušenostmi se samotným produktem. Na tento fakt i sám autor upozorňuje. Nejvýznamnější odchylka je ve výpočtu potřebného CPU a IOPS. U CPU je, dle dokumentace, potřeba 3,41 GHz, zatímco dle kalkulátoru pouze 656MHz. Diskového výkonu ale je dle kalkulátoru potřeba místo 158 IOPS alespoň 420 IOPS. Co se týče paměti RAM, i zde je relativně velký rozdíl, ten je ale dán tím, ţe autor kalkulátoru pouţívá při výpočtu pouze násobky osmi a jedná se o nejhorší scénář vyuţití paměti (bez vyuţití sdílení paměti). Kapacita HDD více méně odpovídá výpočtu dle dokumentace. 40

41 Při volbě výsledné HW konfigurace je tedy vţdy počítáno s vyšší vypočtenou hodnotou. 4.2 Návrh a cenová kalkulace výsledné HW a SW konfigurace Při návrhu HW počítám s tím, ţe základní LAN a FC infrastruktura je jiţ v prostředí, kde je virtualizace desktopů nasazena, vybudována a potřebné investice tedy budou pouze do rozšíření o potřebný výkon. V tomto případě je infrastruktura zaloţena na IBM blade řešení s FC diskovým polem. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH a slev (ceníkové). Servery 2x IBM BladeCenter HS22V Tabulka 4-6: Cena potřebných serverů Blade Base 1: HS22V Kč Intel Xeon Processor E5649 6C 2.53GHz 12MB Cache 1333MHz Kč 80w 32GB PC3L CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM Kč Qlogic 8Gb Fibre Channel Expansion Card Kč IBM USB Memory Key for VMWare ESXi Kč 3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response 8383 Kč Celkem za BladeCenter HS22V Kč Celkem za servery Kč Diskové úložiště Vzhledem k jiţ existující infrastruktuře, je disková kapacita neceněna způsobem cena/gb diskové kapacity. Tato hodnota vychází z celkové ceny jiţ existujícího diskového pole. Tabulka 4-7: Cena potřebného diskového prostoru Cena za 1GB na současném diskovém poli Cena za 300GB na současném diskovém poli 125 Kč Kč Software Velkou výhodou při nasazení na vysoké škole je moţnost vyuţití tzv. Software Assurance smluv pro školství, které umoţňují nákup licencí produktů Microsoft 41

42 za velice zajímavé ceny. Díky této smlouvě je také moţné vyuţít nejnovější verze daného produktu. Pro školství jsou ale výhodnější ceny i od společnosti VMware, která u všech produktů nabízí tzv. academic licence. Tabulka 4-8: Cena potřebného softwaru 2x Windows Server Standard 2008 R2 Sngl (MS Select pro školství) 3x Academic VMware View 5 Premier Bundle: 10 Pack Celkem za software 3500 Kč Kč Kč Zero Client Tato poloţka je volitelná a záleţí na tom, zda jsou, nebo nejsou k dispozici starší PC z původní učebny. Výhody a nevýhody obou řešení jsou popsány níţe. Pro přístup ze zero klientů na virtuální desktopy s operačním systémem MS Windows, je potřeba dokoupit VDA licence, které se platí za kaţdé zařízení na období tří let. Tabulka 4-9: Cena tenkých klientů Dell FX100 Zero Client VDA SNGL SubsVL MVL (na 3 roky) Celkem 21 klientů 9500 Kč 1152 Kč Kč Celková investice potřebná k vytvoření virtualizované učebny, která je vybavena tenkými klienty, činí Kč. Pokud jsou k dispozici starší PC, které lze vyuţít jako tenké klienty, potřebná prvotní investice, pro vybudování učebny, se sníţí na Kč. 4.3 SWOT analýza Pro potřebu veřejné správy, v tomto případě vysoké školy, je SWOT analýza trochu odlišná od běţných finančních analýz. Postup tvorby SWOT analýzy je dle [10] následující: od zhodnocení stavu prostředí (T), přes zhodnocení možností řešitelské instituce (W-S), až po znovuzhodnocení stavu prostředí (O). V průběhu řešení je stanovený cíl řešitelskou institucí neměnitelný, vnitřní možnosti (strengths) musí přizpůsobit cíli. 42

43 Nedostatky Přednosti Tabulka 4-10: SWOT analýza pro projekt nasazení virtualizace desktopů SWOT analýza pro projekt nasazení virtualizace desktopů Strenghts (Silné stránky) Dobrá finanční a organizační podpora vedení organizace. Zvýhodněné licenční podmínky potřebných produktů pro školství. Vyuţití stávajících částí infrastruktury. Weaknesses (Slabé stránky) Neposkytnutí finančních prostředků z rozpočtu (případně dotace). Odchod odborníků na danou problematiku z řešitelského týmu. Neočekávané technologické limity. Vnitřní Opportunities (Příležitosti) Flexibilita systému umoţňuje provozovat více konfigurací a verzí OS v jednu chvíli. Snadná správa systému, a to i při větším rozsahu nasazení. Moţnost přístupu studentů k desktopům i mimo výukové hodiny. Threats (Hrozby) Přechod na Windows 7 (v současném stavu by byl velice sloţitý). Poţadavky vyučujících nebude moţné splnit (Speciální SW, různé verze OS). Tlak ekologických organizací na vyuţívání technologií šetrným k ŢP. Vnější 43

44 5 Nasazení VMware View a potřebných součástí. Důleţitým předpokladem pro nasazení VMware View, je existence adresářové sluţby Microsoft Active Directory. Bohuţel zatím není moţnost pouţít jinou adresářovou sluţbu, neţ tu od společnosti Microsoft, jako např. OpenLDAP, Novell edirectory, atd. AD jiţ v prostředí, ve kterém probíhá implementace, existuje a není tedy nutné v tomto ohledu podnikat další kroky. Neţ začneme s vlastní instalací a konfigurací VMware View, je potřeba si připravit virtuální prostředí, které je shodné s prostředím pro virtualizaci serverů (VMware ESXi a VMware vcenter Server). Rozdíl je pouze ve způsobu licencování vcenter serveru, kdy na rozdíl od licence pro serverovou virtualizaci je tato omezena na počet současně spuštěných virtuálních strojů. Většina větších dodavatelů serverů jiţ nabízí moţnost dodání s předinstalovaným ESXi hypervisorem na USB flash disku, který je připojen k USB portu přímo na základní desce uvnitř serveru. Instalaci hypervisoru je tedy moţné přeskočit a přejít rovnou k jeho konfiguraci. Pro kompletní nasazení VMware View je potřeba staţení následujících komponent ze stránek Tabulka 5-1: Komponenty potřebné pro nasazení VMware View Komponenta Instalační balíček VMware center Server VMware-VIMSetup-all exe VMware View Connection Server (64-bit) VMware-viewconnectionserver-x86_ exe VMware View Agent (32-bit) VMware-viewagent exe VMware View Client (32-bit) VMware-viewclient exe VMware View Composer VMware-viewcomposer exe 5.1 Konfigurace VMware ESXi Na ESXi serverech je potřeba pouze upravit nastavení management sítě, nastavit tedy IP adresu, masku sítě, gateway, atd. (viz obrázek 5-1, 5-2 a 5-3). Tato konfigurace se provádí přímo na konzoli serverů po stisku klávesy F12 a zadání jména a hesla. 44

45 Obrázek 5-1: Konfigurace ESXi Obrázek 5-2: Konfigurace ESXi Obrázek 5-3: Konfigurace ESXi 5.2 Instalace VMware vcenter Server Jakmile je nastavena síť na obou ESXi serverech, je moţné se k nim připojit pomocí VMware vsphere klienta a vytvořit zde virtuální stroj, který je určen pro instalaci produktu VMware vcenter Server. Nezáleţí na tom, který ze dvou ESXi serverů v tuto chvíli zvolíme. VMware vcenter Server musí být instalován na 64-bitový serverový operační systém Microsoft Windows. V tomto případě je pouţita nejnovější verze, tedy MS Windows Server 2008 R2. Verzi vsphere 5 je moţné nainstalovat i na starší serverové operační systémy (např. MS Windows Server 2003), podmínkou ale zůstává to, ţe se musí jednat o 64-bitovou verzi. Konfigurace příslušného virtuálního stroje je tedy následující: 45

46 Obrázek 5-4: Virtuální stroj pro VMware vcenter Server [Zdroj: Autor] Operační systém, na kterém je sluţba VMware vcenter Server instalována, lze nainstalovat v defaultní konfiguraci a není tedy potřeba zde tento postup popisovat. Adresace sítě je nastavena tak, aby se IP adresy všech serverů (včetně ESXi) potřebných pro VMware View nacházely ve stejném subnetu. Není to nutná podmínka, ale značně to usnadní konfiguraci. Operační systém pro vcenter server nemusí být nutně členem domény (Active Directory), ale z důvodu snazší správy celého systému je to doporučeno. Kdyţ je operační systém připraven, lze přejít k samotné instalaci sluţby vcenter Server. Během instalačního průvodce lze vybrat z moţnosti vyuţití existující databáze, nebo instalace databázového systému Microsoft SQL Server 2008 Express, který je zdarma. Volba instalace express verze se doporučuje pouze pro méně rozsáhlá nasazení (max. 5 ESXi hostů a/nebo 50 virtuálních stanic). Pro účel této učebny bude stačit databázový systém Microsoft SQL Server 2008 Express. VMware vcenter Server 5 podporuje následující verze databázových systémů [23]: Microsoft SQL Server 2008 Express R2, Microsoft SQL Server 2005 Standard/Enterprise edition (SP4) 32/64 bit, Microsoft SQL Server 2008 Standard/Enterprise Edition (SP1) 32/64 bit, Oracle 10g Standard/Enterprise edition (Release 2 [ ]) (64 bit), Oracle 11g Standard/Enterprise edition, IBM DB2 9.5, 46

47 IBM DB V následujících několika krocích je pak moţnost volby účtu, pod kterým sluţba poběţí (v tomto případě lze pouţít systémový účet), umístění cílového adresáře pro instalaci a volba, zda vcenter je prvním, nebo zda je v tzv. linked mode reţimu, který se vyuţívá při rozloţení clusteru mezi více datacenter (existuje více propojených vcenter serverů). Na dalších dvou obrazovkách je moţnost upravit síťové komunikační porty pro samotný vcenter Server a pro související sluţbu Inventory service, která slouţí pro ukládání informací o běhu virtuálních strojů. Pro případ této instalace lze porty ponechat v defaultním nastavení (viz Obrázek 5-5 a Obrázek 5-6). Obrázek 5-5: Síťové porty pro vcenter Server Obrázek 5-6: Síťové porty pro Inventory Service [Zdroj: Autor] Nakonec je ještě potřeba vybrat plánovanou velikost (počet hostů a virtuálních strojů) řízeného clusteru. Dle této volby se určí mnoţství přidělené paměti pro vcenter server web services (viz Obrázek 5-7). Obrázek 5-7: Web service Inventory Size [Zdroj: Autor] 47

48 Po dokončení instalace je potřeba oba ESXi servery připojit k vcenter Server a upravit jejich nastavení (LAN, HA, DRS, Diskové úloţiště, atd.), coţ je moţné provést po připojení klientem vsphere k této sluţbě. Konfigurace těchto částí není předmětem této práce, tudíţ zde není podrobně popisován. Důleţité ale je, aby ve výsledku byl nastaven cluster s ESXi servery tak, aby zde byla jednotná konfigurace sítě a diskového úloţiště a zároveň bylo funkční HA a DRS (viz Obrázek 5-8). Obrázek 5-8: VMware vsphere console 5.3 Komponenta VMware View Composer Jak je jiţ popsáno výše, View Composer je rozšířením pro vcenter Server, který umoţňuje vyuţití tzv. linkovaných klonů. Toto rozšíření není pro základní funkčnost systému nezbytně nutné, ale při vyuţití v učebně je velice přínosné a ušetří spoustu práce a diskového prostoru Příprava databáze pro View Composer Jelikoţ jiţ máme na serveru, kde je View Composer instalován, připravený databázová systém Microsoft SQL Server 2008 Express, můţeme jej vyuţít i pro uloţení databáze samotného View Composeru. Databázi lze vytvořit standardním způsobem, např. pomocí nástroje SQL Server Management Studio (viz Obrázek 5-9). 48

49 Obrázek 5-9: Vytvoření nové databáze pro View Composer Následně je potřeba nastavit přístupová práva k nově vytvořené databázi. V tomto případě je pouţit účet z Active Directory Vytvoření ODBC konektoru pro připojení View Composeru k databázi Konektor k databázi lze vytvořit pomocí nativního systémového nástroje odbcad32.exe na kartě Systém DSN (viz Obrázek 5-10 a Obrázek 5-11). Obrázek 5-10: ODBC konektor Obrázek 5-11: ODBC konektor Instalace komponenty View Composer pro vcenter Server Jakmile je připravena databáze a ODBC konektor k ní, lze přejít k samotné instalaci View Composeru. Během instalačního průvodce je nejprve nutné vybrat umístění instalačních souborů, poté vyplnit údaje potřebné k připojení k databázi (jméno ODBC konektoru a jméno a heslo 49

50 uţivatele, který má do databáze přístup viz Obrázek 5-12). Na poslední konfigurační obrazovce průvodce je moţné upravit SOAP komunikační port. V tomto případě ho lze nechat ve výchozím nastavení (port 18443). Obrázek 5-12: Instalace View Composer Database Information 5.4 Instalace a konfigurace služby VMware View Connection Server Stejně jako u vcenter server, je i zde potřeba mít připravený operační systém MS Windows Server 2008 R2, na který je produkt View Connection Server nainstalován jako sluţba. Na rozdíl od serveru pro vcenter Server musí být tento operační systém zařazen v doméně (Active Directory). Další podmínkou je, ţe sluţba View Connection Server nesmí být nainstalována na stejném stroji jako je vcenter Server, takţe je potřeba pro ni vyhradit samostatný virtuální stroj. Konfigurace tohoto virtuálního stroje můţe být stejná, ale pokud by tento Connection Server obsluhoval více jak 50 virtuálních stanic, je dobré mu přidělit alespoň 10 GB paměti. Samotná instalace VMware View Connection serveru je velice jednoduchá a obsahuje jen několik málo kroků. Po odsouhlasení licenčních podmínek je třeba zvolit cestu pro instalaci, vybrat typ serveru (viz Obrázek 5-13) a zvolit, zda instalátor má, či nemá povolit komunikační porty na lokálním firewallu (viz Obrázek 5-14). Jako typ serveru je v tomto případě potřeba zvolit View Standard Server. Server typu View Replica Server se pouţívá pro zvýšení dostupnosti sluţby (vytvoření redundance). 50

51 Význam ostatních typů je popsán výše v teoretické části této práce. Porty na firewallu je dobré povolit, pokud je tedy Windows firewall zapnutý. Obrázek 5-13: Výběr typu Connection Serveru Obrázek 5-14: Povolení komunikačních portů [Zdroj: Autor] Jakmile je instalace dokončena, je moţné se k View Connection Serveru připojit, a to pomocí webového prohlíţeče (konfigurační frontend je dostupný přes zabezpečený http protokol). Administrace je tedy dostupná na URL Obrázek 5-15: VMware View Connection Server login Pro první přihlášení je nutné pouţít účet doménového administrátora (resp. účet, který je ve skupině Domain Admins ), ţádný jiný tam zatím práva nemá. Obrázek 5-16: Konfigurace serverů ve View Administratoru 51

52 Po přihlášení se zobrazí dashboard, který ukazuje aktuální stav jednotlivých komponent a připojených klientů. Aby systém začal správně fungovat, je potřeba View Connection Server propojit s vcenter server. Toto propojení je moţné vytvořit v sekci View Configuration -> Servers -> vcenter Servers (viz Obrázek 5-16). Po kliknutí na Add.. se zobrazí formulář pro vytvoření nového připojení, kde je potřeba vyplnit adresu serveru a přihlašovací údaje (viz Obrázek 5-17). Jelikoţ je operační systém, na kterém je nainstalován vcenter Server, v doméně, lze jako přihlašovací údaje pouţít doménový účet (např. Administrator). Dále je potřeba přidat doménu pro View Composer. View Composer můţe vyuţívat i více neţ jednu doménu (např. jednu doménu pro testovací desktopy a jednu pro ostré nasazení), v tomto případě je k dispozici ale pouze jedna. Obrázek 5-17: Nastavení propojení s vcenter Server Obrázek 5-18: Vytvořené propojení s vcenter Server 5.5 Příprava klientského desktopu a instalace View agenta Jako klientský operační systém byl vybrán Microsoft Windows XP, a to z toho důvodu, ţe je stále ještě nejpouţívanějším systémem pro výuku na vysokých školách. Při přípravě virtuálního stroje, který bude slouţit jako tzv. Golden Image, bylo postupováno dle doporučení, která jsou uvedena v dokumentu Windows XP Deployment Guide. [21] Nejprve je tedy potřeba vytvořit nový virtuální stroj ve vcenter server managementu. Postup je stejný, jako u virtuálního stroje určeného pro serverový operační systém, rozdíl je pouze ve zvoleném řadiči disků a samozřejmě ve vybraném hostovaném operačním systému. 52

53 Konfigurace virtuálního stroje je následující: 1 vcpu, 1024 MB RAM, 12 GB HDD SCSI na LSI Logic Parallel, Microsoft Windows XP Professional (32-bit). Následné optimalizaci operačního systému, jak je uvedeno v [21], je dobré věnovat velkou pozornost. Závisí na tom efektivita vyuţití přiděleného výpočetního výkonu a tím i vynaloţených investic. Jakmile je operační systém nainstalován (včetně VMware Tools) a odladěn, je potřeba do něj ještě doinstalovat VMware View agenta, který dělá prostředníka pro přístup z View prostředí ke sluţbám operačního systému. Samotná instalace agenta je velmi jednoduchá a důleţitý krok je zde pouze výběr instalovaných komponent (viz Obrázek 5-19). V tomto případě se nainstaluje vše, aţ na PCoIP Smartcard, která nebude potřeba. Obrázek 5-19: Výběr instalovaných komponent View agenta Význam jednotlivých komponent: USB Redirection zajišťuje připojení USB zařízení od klienta do virtuálního desktopu. View Composer Agent slouţí pro zajištění potřebných úprav OS při klonování pomocí View Composeru. 53

54 Virtual Printing umoţňuje tisk z virtuálního desktopu na tiskárnu, připojenou ke klientskému PC nebo na síťovou tiskárnu pomocí ThinPrint (přenesená data jsou šifrovaná a komprimovaná). PCoIP Server umoţňuje komunikaci s virtuálním desktopem pomocí PCoIP protokolu. View Persona Management jedná se o náhradu, či rozšíření tzv. roaming profilů neboli cestovních uţivatelských profilů. Po dokončení přípravy Golden Image je potřeba na tomto virtuálním stroji vytvořit snapshot, který bude slouţit jako výchozí bod pro klonování pomocí View Composeru. 5.6 Vytvoření poolu virtuálních desktopů Nyní je vše připraveno a je jiţ moţné ve View Administratoru vytvořit pool virtuálních desktopů. Nový pool lze po přihlášení vytvořit v sekci Inventory -> Pools a klikem na tlačítko Add, které spustí konfiguračního průvodce. Na první obrazovce průvodce je nutné vybrat typ poolu. Na výběr je ze tří typů: Automated Pool pro generování nových desktopů se pouţívá vcenter Server template, nebo snapshot virtuálního stroje. Manual Pool umoţňuje připojení k existujícím systémům, na které lze nainstalovat View agenta. Terminal Services Pool zprostředkuje Microsoft Terminal Services session jako virtuální desktop pomocí View klienta. Jelikoţ chceme pro desktopy vyuţít dynamické virtuální prostředí, je potřeba zvolit první moţnost, tedy Automated Pool. U automatizovaného, ale i manuálního poolu, lze vybrat způsob přidělování virtuálních desktopů uţivatelům (tzv. User assignment). Tento výběr probíhá na následující obrazovce průvodce a zvolit lze z následujících moţností: Dedicated v tomto případě uţivatel dostane vţdy stejný virtuální desktop, který mu byl přidělen při prvním připojení. Toto přidělování lze provádět ručně, nebo automaticky. 54

55 Floating zde uţivatel dostane přidělený, při kaţdém připojení, náhodně vybraný volný virtuální desktop z daného poolu. Pro účely klasické učebny, kdy není potřeba, aby kaţdý uţivatel měl svůj vlastní desktop (uţivatelů je mnohem více neţ klientských PC) je nejvhodnější volba Floating. Na další obrazovce je moţné zvolit, zda nové virtuální desktopy budou plné kopie, nebo linkované klony vytvořené pomocí View Composeru. Z důvodu úspory diskové kapacity jsou samozřejmě vhodnější volba linkované klony (viz Obrázek 5-20). Obrázek 5-20: Vytvoření poolu vcenter Server Po stisku tlačítka next se zobrazí obrazovka, na které je potřeba vyplnit identifikaci poolu (viz Obrázek 5-21). Pole, které musí být vyplněno, je ID a text v něm pouţitý nesmí obsahovat mezery a speciální znaky. Display name určuje jméno, které se zobrazí uţivateli při připojení k serveru. View folder je pouze organizační sloţka ve View administratoru, která usnadňuje orientaci a vyhledávání ve virtuálních desktopech. Obrázek 5-21: Vytvoření poolu identifikace Na další obrazovce je pak moţné nastavit chování poolu. Jednotlivá nastavení jsou zde rozdělena do sekcí General, Remote Settings, Remote Display Protocol a Adobe Flash 55

56 Settings for Remote Sessions. Z hlediska této učebny jsou nejdůleţitější nastavení ze sekce Remote Settings, kde je potřeba udělat několik změn (viz Obrázek 5-22). 1. Remote Desktop Power Policy změněno na Power off - toto nastavení určuje, ţe virtuální desktopy, které se nevyuţívají a nejsou označeny jako spare, budou vypnuty. Lze takto ušetřit výpočetní výkon. 2. Automatically logoff after disconnect změněno na Immediate zajišťuje automatické odhlášení uţivatele z operačního systému (např. kdyţ nebude relace řádně ukončena). 3. Delete or refresh desktop on logoff změněno na Refresh Immediately po pouţití (odhlášení nebo vypnutí) se virtuální desktop automaticky vrátí do původního stavu. Obrázek 5-22: Vytvoření poolu Pool Settings Ostatní nastavení lze v tuto chvíli ponechat v defaultní konfiguraci. Po stisku tlačítka Next se nabídne moţnost vyuţití tzv. Disposable files. V případě vyuţití této moţnosti, se dočasná data operačního systému (Temp, Pagefile, atd.) ukládají na samostatný disk, který je moţné v případě potřeby smazat. V tomto případě to ale není nutné, proto je vybrána volba Do not redirect disposable files. Na další obrazovce pak pokračuje průvodce nastavením provisioningu, kde je moţné určit pojmenování vygenerovaných virtuálních strojů a velikost poolu (viz Obrázek 5-23). Co se týče pojmenování, jsou zde dvě moţnosti: 1. Specify names manually při výběru této moţnosti je moţné ručně zadat sadu jmen, která se budou přiřazovat nově vytvořeným virtuálním desktopům. Vytvoří se tolik desktopů, kolik jmen bylo zadáno. 2. Use a naming pattern u této moţnosti je moţné zadat šablonu pro vytváření jmen. K dispozici je např. moţnost automatického číslování, přičemţ šablona můţe vypadat 56

57 následovně: Ucebna1-{n:fixed=2}. Písmeno n v šabloně určuje pouţití číselného inkrementu a fixed=2 upravuje počet pouţitých číslic (v tomto případě 01, 02, 03, atd.). Dvoučíselné hodnoty jsou v tomto případě výhodné kvůli správnému řazení. Při volbě velikosti poolu (počtu vygenerovaných virtuálních desktopů), je dobré počítat s tím, ţe se občas můţe nějaký virtuální desktop dostat do nekonzistentního stavu. Proto je dobré mít připraveno více desktopů, neţ bude skutečný počet klientů. V připravované učebně je počítáno s 21 klienty, proto hodnota Max number of desktops (maximální počet desktopů) je nastavena na 23 a Number of spare desktops (počet zapnutých desktopů) je 21. Tyto hodnoty tedy určují, ţe bude vygenerováno maximálně 23 desktopů a zapnutých z toho bude minimálně 21. Lze si ještě určit, zda se všech 23 desktopů vygeneruje ihned, nebo dle potřeby. Obrázek 5-23: Vytvoření poolu Provisioning [Zdroj: Autor] Předposlední obrazovkou průvodce je vcenter Settings, kde je potřeba nastavit zdrojový image, resource pool a cílového diskového úloţiště (viz Obrázek 5-24). Obrázek 5-24: Vytvoření poolu vcenter Settings 57

58 Default image zde je potřeba vybrat jiţ připravený golden image a jeho snapshot, který bude jako výchozí bod pro klonované virtuální desktopy. VM folder zde je moţné určit organizační sloţku, do které se budou generovat virtuální desktopy. Tato sloţka musí být připravena ve vcenter server, nikoliv ve View Administratoru. Host or cluster v tom výběru je potřeba určit, jaký výkonový cluster, popřípadě jednotlivý host, bude pouţit pro běh virtuálních desktopů. Resource pool výkon kaţdého clusteru můţe být ještě rozdělen mezi tzv. resource pooly. V tomto případě ale ţádné vytvořené nejsou, takţe se pouţije výkon celého clusteru. Datastores zde je potřeba vybrat na jaké datové úloţiště se budou ukládat data vygenerovaných virtuálních desktopů. Lze jich vybrat i více. Na závěr je ještě potřeba určit, jakým způsobem bude probíhat customizace jednotlivých virtuálních desktopů. Kaţdý jednotlivý desktop musí mít unikátní SID a jméno a s těmito údaji musí být vloţen do domény (Active Directory). Tyto parametry lze nastavit na další a zároveň poslední konfigurační obrazovce průvodce (viz Obrázek 5-25). Obrázek 5-25: Vytvoření poolu Guest Customization Kromě výběru domény a organizační jednotky, do které se budou virtuální zařazovat, je zde moţné určit způsob přípravy naklonovaného virtuálního desktopu. QuickPrep potřebné úpravy operačního systému zajišťuje přímo View Composer. 58

59 Sysprep úpravy jsou zajištěny pomocí nativních nástrojů z operačního systému MS Windows. Konfiguraci sysprepu je potřeba si předpřipravit (jako pojmenovaný objekt) ve vcenter serveru a následně ji zde vybrat. Pro účely této učebny je nejvhodnější a nejjednodušší pouţít QuickPrep, jelikoţ doba potřebná pro přípravu a náročnost na konfiguraci jednoho virtuálního stroje je menší, neţ při pouţití sysprepu. Aby byl pool plně funkční a začaly se generovat virtuální desktopy, je ještě nutné, po dokončení průvodce, přidat uţivatele nebo skupinu uţivatelů, kteří budou moci daný pool pouţívat. Přiřazení uţivatelů je moţné udělat v sekci Inventory -> Pools -> Entitlements (viz Obrázek 5-26). Obrázek 5-26: Vytvoření Poolu Entitlements Po tomto kroku se jiţ začnou automaticky generovat virtuální desktopy. Průběh generování lze sledovat z View Administratoru, nebo přímo ve vcenter Server. Proces generování desktopů obsahuje následující kroky: 1. vytvoření klonu z vybraného snapshotu golden image (tento klon se následně vyuţívá jako sdílený image pro linkované klony), 2. vytvoření linkovaného klonu (rozdílový image), 3. úprava linkovaného klonu (změna SID, přejmenování, vloţení do domény, atd.). 59

60 5.7 Instalace VMware View klienta a ověření funkčnosti poolu Serverová část konfigurace je nyní připravena a lze tedy přistoupit k ověření funkčnosti pomocí View klienta. Oficiální View klient je k dispozici pro operační systémy MS Windows, ale kromě toho existují verze i pro Android, ipad, Linux a Mac OS X. Pro otestování funkčnosti bude pouţit klient pro OS Windows. Klienta pro MS Windows lze stáhnout z úvodní webové stránky View Connection serveru nebo přímo ze stránek společnosti VMware (na těchto stránkách je moţné nalézt i View klienty pro ostatní uvedené operační systémy). Proces instalace View klienta obsahuje jen několik málo kroků. Po klasickém odsouhlasení licenčních podmínek je moţné vybrat volitelné vlastnosti, které budou instalovány. Volit je moţno ze dvou: USB Redirection zajišťuje přesměrování lokálně připojených USB zařízení do virtuálního desktopu. Log in as current user umoţňuje vyuţít aktuální přihlašovací údaje (jméno a heslo) pro připojení k poolu a následně i do virtuálního desktopu. Zde lze ponechat veškerá nastavení ve výchozím stavu a dokončit instalačního průvodce. Je dobré podotknout, ţe aby bylo moţné vyuţít protokol PCoIP pro připojení k virtuálním desktopům, musí procesor klientského PC podporovat alespoň instrukční sadu SSE2. Po dokončení instalace je jiţ moţné se pomocí View klienta připojit k View Connection serveru a následně i k vlastnímu virtuálnímu desktopu. Po spuštění klienta je nejprve nutné zadat adresu View Connection serveru (viz Obrázek 5-27). Obrázek 5-27: View klient - připojení k serveru 60

61 Po stisku tlačítka Connect se zobrazí obrazovka pro zadání uţivatelského jména a hesla (viz Obrázek 5-28), které budou pouţity pro přihlášení (pokud nebyla v předchozím kroku zaškrtnuta volba Log in as current user ). V případě, ţe na klientském PC není nainstalován kořenový certifikát certifikační autority, kterou je podepsán certifikát vydaný pro View Connection server, předchází tomuto kroku ještě varovné hlášení o neověřené identitě serveru. Obrázek 5-28: View klient - přihlašovací údaje Obrázek 5-29: View klient výběr poolu Po úspěšném přihlášení se zobrazí výběr z dostupných poolů pro daného uţivatele. Nyní uţ je moţné spustit virtuální desktop, coţ lze provést tlačítkem Connect (viz Obrázek 5-29). Systém nyní automaticky vybere a přidělí volný desktop a pouţije uţivatelské jméno a heslo, které bylo zadáno pro ověření k View Connection serveru, pro přihlášení do operačního systému ve virtuálním desktopu (Single sign-on). Obrázek 5-30: View klient virtuální desktop 61

62 5.8 Využití Zero klienta pro připojení k VMware View poolu Jak jiţ bylo uvedeno při plánování kapacity, je v tomto projektu počítáno i s vyuţitím tzv. zero klientů. Tyto klienti mají výhodu v tom, ţe není potřeba nic instalovat, a jelikoţ jsou postavené na technologii o společnosti Teradici, je k nim k dispozici administrační nástroj (viz Obrázek 5-31) ve formě virtual appliance, kterým lze snadno spravovat a aktualizovat všechny zero klienty najednou. Obrázek 5-31: Teradici nástroj pro správu zero klientů Přihlášení k virtuálnímu desktopu pomocí zero klienta je stejné jako při vyuţití klienta pro OS Windows. Rozdíl je ale právě v moţnosti administrace a také v ţivotnosti (poruchovosti) nebo spotřebě elektrické energie. 62

Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant

Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant Virtuální desktopová infrastruktura I. Virtuální desktopová infrastruktura II. využívání

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Pokročilé architektury počítačů

Pokročilé architektury počítačů Pokročilé architektury počítačů Tutoriál 2 Virtualizace a její dopady Martin Milata Obsah Virtualizace Jak virtualizace funguje Typy HW podpora virtualizace Dopady virtualizace Jak virtualizace funguje?

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

NÁSTROJE PRO VIRTUALIZACI POČÍTAČE

NÁSTROJE PRO VIRTUALIZACI POČÍTAČE NÁSTROJE PRO VIRTUALIZACI POČÍTAČE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Nástroje pro virtualizaci Autor Martin

Více

Příloha č. 1 k čj.: 1/120/ Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR

Příloha č. 1 k čj.: 1/120/ Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR Příloha č. k čj.: /0/0-0 Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR. Obsah. Obsah.... Předmět veřejné zakázky.... Požadavky na nový HW..... Komoditní x Servery

Více

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA Windows Server 2012 Novinky Petr Špetlík Cloud & Server PTA TOP Hotel Praha Více než virtualizace Síla mnoha serverů, jednoduchost jednoho Každá aplikace, Jakýkoliv Cloud 7. 8. 3. 2012 2 Moderní Pracovní

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green 1 Úvod Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green Informační systém HELIOS Green používá víceúrovňovou architekturu, pro kterou je typické, že různé části systému pracují na různých počítačích s různými

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře

aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře Životní cyklus Windows Server 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Více

Virtualizace na Linuxu

Virtualizace na Linuxu Virtualizace na Linuxu Silicon Hill 13.4.2010 zdroj:xkcd.com Outline 1 2 3 Co to je virtualizace obecně = abstrakce počítačových zdrojů konkrétně pro nás = technika, který na jednom fyzickém počítači umožní

Více

Lepší efektivita IT & produktivita

Lepší efektivita IT & produktivita Ochraňte vaše podnikání Lepší efektivita IT & produktivita Buďte připraveni pro cloud Just in Time & Just Enough Administration Windows Defender for malware protection Trusted/Secure boot Shielded Virtual

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

Trask solutions Jan Koudela Životopis

Trask solutions Jan Koudela Životopis Trask solutions Životopis Shrnutí Kandidát pro roli: Krátký popis: Zkušenosti a kompetence Zákazníci:, GE Money Bank, ING Bank, Komerční banka Telefónica Nejvyšší kontrolní úřad, RWE Kompetence:.NET vývoj

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 1 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel phone: +420 737 264 440 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 334 e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Nové produkty Red Hat v oblasti virtualizace Ondřej Suchý, RHCVSP Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Petr Hron, S.ICZ a.s. 2014 1 Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Identifikace problému Co je k tomu potřeba Bezpečný vzdálený přístup Bezpečnostní architektura

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

Softwarově definovaná úložiště a jejich využití

Softwarově definovaná úložiště a jejich využití Konference GAPP 2015 Softwarově definovaná úložiště a jejich využití David Gottvald, GAPP System Jaroslav Vašek, EMC Czech Republic Konference GAPP 2015 - Ukládání dat, disaster recovery a ICT bezpečnost

Více

FUJITSU PRIMEFLEX. Human Centric Innovation in Action. Integrované systémy pro Vaše řešení. 30. května 2017 Pavel Čáslavský. 0 Copyright 2017 FUJITSU

FUJITSU PRIMEFLEX. Human Centric Innovation in Action. Integrované systémy pro Vaše řešení. 30. května 2017 Pavel Čáslavský. 0 Copyright 2017 FUJITSU FUJITSU PRIMEFLEX Human Centric Innovation in Action Integrované systémy pro Vaše řešení 30. května 2017 Pavel Čáslavský 0 Copyright 2017 FUJITSU Integrované systémy FUJITSU PRIMEFLEX Definice Před-konfigurované,

Více

KAPITOLA 1 Úvod do zkoušky VMware Certified Professional pro vsphere 25. KAPITOLA 2 Úvod do serverové virtualizace a řady produktů VMware 43

KAPITOLA 1 Úvod do zkoušky VMware Certified Professional pro vsphere 25. KAPITOLA 2 Úvod do serverové virtualizace a řady produktů VMware 43 Stručný obsah KAPITOLA 1 Úvod do zkoušky VMware Certified Professional pro vsphere 25 KAPITOLA 2 Úvod do serverové virtualizace a řady produktů VMware 43 KAPITOLA 3 Instalace, upgrade a konfigurace serveru

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Technická specifikace HW pro rok 2012

Technická specifikace HW pro rok 2012 Technická specifikace HW pro rok 2012 Blade šasi 1 ks Položka Hloubka vnitřní Napájení Ventilátory Management LAN konektivita FC konektivita Vzdálená správa rackové min. 14 aktivních pozic pro blade servery.

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD 1. Příprava k instalaci SQL Serveru 2. Instalace SQL Serveru 3. Základní konfigurace SQL Serveru Vychází ze Sybase SQL Server Verze Rok Název Codename 7.0 1998

Více

Efektivní ochrana dat ve virtualizovaném prostředí. Marek Bradáč

Efektivní ochrana dat ve virtualizovaném prostředí. Marek Bradáč Efektivní ochrana dat ve virtualizovaném prostředí Marek Bradáč Agenda Představení TSM for Virtual Environments 6.2 Praktická ukázka (video) 2 Úvod IBM Tivoli Storage Manager Vám může pomoci: Snížením

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Data Protection Delivery Center, s. r. o. BEZPEČNOST, STABILITA a FLEXIBILITA. IT pracoviště. DPDC RapidPC

Data Protection Delivery Center, s. r. o. BEZPEČNOST, STABILITA a FLEXIBILITA. IT pracoviště. DPDC RapidPC Data Protection Delivery Center, s. r. o. BEZPEČNOST, STABILITA a FLEXIBILITA IT pracoviště DPDC RapidPC Očekávané přínosy zavedení DPDC RapidPC převádí distribuovanou PC infrastrukturu do centrálně poskytované

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Physical, Virtual, Cloud (PVC) Fyzické prostředí Windows a Linux operační systémy, servery a pracovní stanice

Více

IW3 MS SQL SERVER 2014

IW3 MS SQL SERVER 2014 Instalace a konfigurace IW3 MS SQL SERVER 2014 Ing. Peter Solár, MCITP EA solar@pocitacoveskoleni.cz 1 OSNOVA 1. příprava instalace SQL serveru 2. instalace SQL serveru 3. základní konfigurace SQL serveru

Více

Virtualizace desktopů a aplikací ve státní správě. 3.9.2013, Mikulov

Virtualizace desktopů a aplikací ve státní správě. 3.9.2013, Mikulov Virtualizace desktopů a aplikací ve státní správě 3.9.2013, Mikulov Vladimír Špička Citrix Systems Czech Daniel Dvořák AutoCont CZ a.s. Mobile Workstyles Umožníme zaměstnancům pracovat kdykoliv, kdekoliv

Více

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Tomáš Horák, CCIE #11783 Systems Engineer, Data Center & Collaboration Email/XMPP: tohorak@cisco.com 2012 Cisco and/or its affiliates.

Více

Moderní infrastruktura základ egovernmentu

Moderní infrastruktura základ egovernmentu Moderní infrastruktura základ egovernmentu www.huawei.com Tomáš Zloch tomas.zloch@huawei.com Úspory vs vyšší požadavky Snaha šetřit vs Požadavky na moderní služby Page 2 Vize... Digitalizace Centralizace

Více

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu Milan Leszkow CTO INTERNET CZ, a. s. Květen 20, 2013 Cloud Computing Charakteristika Používání a správa výpočetních zdrojů (HW,SW) poskytovaných jako

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota Technická specifikace Obnova školicího střediska OKRI PP ČR Virtualizace koncových stanic 20 ks Výrobce doplnit Název doplnit podpora stávající virtualizační platformy podpora technologie linkovaných klonů

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Řešení EMC pro VMware

Řešení EMC pro VMware Řešení EMC pro VMware Integrací k flexibilnímu a efektivnímu datovému centru 1 Tři cesty k datovému centru EMC Products VSPEX VCE VBLOCK Komponenty poskládané dle nejlepšího svědomí Ověřené, Jednodušší,

Více

Desktop Cloud Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011

Desktop Cloud Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011 Desktop Cloud Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011 Agenda Úvod do Desktop Cloudu Přínosy a výhody IBM Smart Business Desktop on the IBM Cloud Demo -YouTube Shrnutí& závěr 2 2011 IBM Corporation Co je Desktop

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

VIRTUALIZACE CiTR!X - technologie. Pavel Buček Business development manager Citrix SOFT-TRONIK, a.s.

VIRTUALIZACE CiTR!X - technologie. Pavel Buček Business development manager Citrix SOFT-TRONIK, a.s. VIRTUALIZACE CiTR!X - technologie efektivního doručování aplikací, virtualizace desktopů a severů Pavel Buček Business development manager Citrix SOFT-TRONIK, a.s. diční nasazení aplikací Počítače Správa

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Technologie KVM Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Část 1 Virtualizace obecně Virtualizace Systém umožňující využívat jeden zdroj pro více systémů Hardware jako zdroj

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere Lukáš Radil, konzultant Agenda Agenda Výchozí stav Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Příprava projektu Agenda Výchozí

Více

1 Výchozí nastavení zařízení

1 Výchozí nastavení zařízení ČÁST 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU 1 Výchozí nastavení zařízení 1.1 Diesel agregát KIPOR V serverovně v 4.NP přístavby na ulici Jesenická byl nainstalován nový dieselagregát KIPOR 6700. Přívod vzduchu,

Více

ICZ - Sekce Bezpečnost

ICZ - Sekce Bezpečnost ICZ - Sekce Bezpečnost Petr Řehoř, ICZ a.s. 31. října 2013 1 Agenda Sekce Bezpečnost Důvěryhodná výpočetní základna bezpečnost sítí Microsoft Windows ICZ Protect Boot ochrana dat při ztrátě nebo odcizení

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 Úplný název: Právní status: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Zřizovaná organizace Ulice: Vrchlického

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Počítačová učebna v cloud computing

Počítačová učebna v cloud computing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Počítačová učebna v cloud computing Diplomová práce Autor: Bc. Pavel Klápště Informační technologie a management

Více

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com 1 2 Virtualization on System x and BladeCenter IBM System x and IBM BladeCenter servers are designed for virtualization, leveraging the 40-year

Více

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM MARCELA KUCBELOVÁ, JARKA TRNKOVÁ, MIRO ROGUĽA License Specialist Malčánek Zdeněk Partner Account Manager Account Manager Ždárská Marie Plechata Otto License Specialist

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky 1) Virtualizované řešení a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - Minimálně 2 x šesti jádrový procesor, architektura

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Desktop Cloud Michal Votava Cloud Solution Representative

Desktop Cloud Michal Votava Cloud Solution Representative Desktop Cloud Michal Votava Cloud Solution Representative Agenda Úvod do desktop Cloudu Přínosy a výhody IBM Smart Business Desktop v IBM Cloudu Závěr Co je Desktop cloud? Desktop cloud představuje model

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Web klient Simatic PDM Asset management Procesní historian Virtualizace HW IEC 61850

Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Web klient Simatic PDM Asset management Procesní historian Virtualizace HW IEC 61850 Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Simatic PDM Procesní historian HW Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Podporované operační systémy Funkce pro ES,

Více

Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB. Návrh realizace řešení

Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB. Návrh realizace řešení Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB Návrh realizace řešení Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část

Více

Stručný obsah. Příloha A. Shrnutí 693

Stručný obsah. Příloha A. Shrnutí 693 Stručný obsah 1. Úvod do VMware vsphere 5 27 2. Plánování a instalace prostředí ESXi 47 3. Instalace a konfigurace serveru vcenter Server 77 4. Instalace a nastavení správce aktualizací 137 5. Vytváření

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Zřízení technologického centra ORP Dobruška

Zřízení technologického centra ORP Dobruška Příloha č. Technická specifikace. části zakázky: Zřízení technologického centra ORP Dobruška položka číslo Popis blade chassis pro servery: provedení do racku kapacita minimálně 8x dvouprocesorový blade

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí

Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí Vladimír Jelen Channel Manager CZ, SK, HU +420 777 200 350 vladimir.jelen@veeam.com Veeam Backup & Replication pro VMware a Hyper-V Ochrana dat

Více