SoSIReČR sociální sít informatiků v regionech ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SoSIReČR sociální sít informatiků v regionech ČR"

Transkript

1 P. Vojtáš 1, J. Pokorný 1, T. Skopal 1, M. Nečaský 1, K. Matoušek 2, J. Kubalík 2, J. Šíma 3, S. Ţák 3, M. Víta 3, O. Novotný 4, M. Maryška 4 1 MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha {vojtas pokorny skopal 2 FEL ČVUT, Karlovo náměstí 13, Praha 2 {matousek 3 ÚI AV ČR, Pod Vodárenskou věží 271/2, Praha 8 {stan sima 4 FIS VŠE, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 {maryska Abstrakt: V tomto článku popisujeme koncepci sociální sítě informatiků ČR spolu s vývojem softwarového nástroje portálu, na němţ bude síť realizována. Prezentovány jsou rovněţ aktivity týkající se sběru a analýzy ICT poţadavků od firem a znalostí ICT získaných absolventy vysokých škol. Abstract: This paper describes the concept of social network of the ICT specialists in the regions of the Czech Republic. In particular, we focus on the web portal under development, i.e. a software tool serving for the network implementation. Associated activities concerning gathering and analyzing ICT requirements from companies and educational ICT knowledge of university graduates are presented. Klíčová slova: Sociální síť, webový portál, profil Keywords: Social network, web portal, profile 1. Východiska, koncepce a cíle sociální sítě Cílem projektu Sociální sítě informatiků v regionech ČR 1 (SoSIReČR) je podpora komunikace a spolupráce mezi ICT profesionály, univerzitami, firmami i veřejným sektorem v ČR. Projekt je zaměřen na vybudování sociální sítě (ve smyslu sociálního webu) informatiků ve všech regionech ČR jako základny pro partnerství různých typů. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti ČR v oblasti informatiky, zlepšení postavení ICT v ČR a její přínos společnosti. Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Sociální síť informatiků ČR je podporován webovým portálem. Jeho hlavní přínos vidíme v těchto oblastech [3]: Usnadnění komunikace mezi informatiky v regionech i s dalšími subjekty z oblasti vzdělávání a výzkumu, hospodářské sféry a státní správy prostřednictvím globálního fóra a dalších, specifických diskusních fór resp. jejich tematicky zaměřených vláken pro centralizovanou diskusi naléhavých témat v oblasti informatiky, jako jsou např. studijní plány, financování výzkumu, apod. Zpřístupnění velkého mnoţství informací, materiálů a odkazů týkajících se informatiky a informatiků. Navazování a rozvíjení spolupráce, vytváření pracovních či zájmových skupin, vyhledávání vhodných entit (lidí, institucí, výzkumných týmů, či firem). 1 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

2 Vojtáš, Pokorný, Skopal, Nečaský, Matoušek, Kubalík, Šíma, Ţák, Víta, Novotný, Maryška Zprostředkování nabídky a poptávky pracovních příleţitostí. Na projektu participuje několik organizací. Katedra softwarového inţenýrství MFF UK, téţ koordinátor projektu, se věnuje zejména analýze uţivatelských poţadavků, konceptuálnímu návrhu systému, komunikaci s regionálními koordinátory. Katedra kybernetiky FEL ČVUT zodpovídá za vývoj a technickou realizaci portálu. Problematice informatického výzkumu a vývoje v duchu cíle Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zlepšením podmínek výzkumu přispět k rozvoji vzdělanostní společnosti a následně konkurenceschopnosti České republiky se v rámci projektu věnuje Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. (dále ÚI). Na Katedře informačních technologií FIS VŠE se zabývají zejména průzkumem znalostí ICT a poţadavků na ně ve vztahu VŠ a praxe. Článek popisuje stručně pro projekt nejdůleţitější základní koncepty a z nich vycházející aktivity. Přehled o odborných profilech a jejich rolích v budované sociální síti poskytuje sekce 2. Koncepci portálu je věnována sekce 3. Informatický výzkum a vývoj ve vztahu k samotnému účelu portálu je diskutován v sekci 4. Mapování znalostí z ICT získávaných na VŠ na poţadavky praxe se věnuje sekce 5. Závěry naznačují blízké i vzdálenější plány v řešení projektu. 2. Profily: nástroj sofistikovaného vyhledávání a sběru uživatelských požadavků V rámci projektu SoSIReČR vzniká profesní sociální síť informatiků, která nabídne kromě tradičních funkcí sociální sítě také důleţitý nástroj odborné profily (OP). Konceptem odborných profilů se moţnosti portálu budou lišit od tradičních sociálních sítí typu FaceBook, ale i od profesních sítí jako např. LinkedIn. Proto na odborné profily klademe v rámci projektu SoSIReČR mimořádný důraz. Odborné profily půjde pouţít k široké škále popisu a vyhledávání osob, projektů a dalších entit v rámci portálu. Poslouţí také samostatně ke sběru uţivatelských poţadavků a pro další zpětnou vazbu, např. formou jednoduchých webových formulářů. V této sekci představíme moţné způsoby vyuţití odborných profilů, coţ umoţní zahájit veřejnou diskusi k jejich uplatnění. Nejprve představíme OP po technické stránce a dále pak jejich potenciální praktické vyuţití v rámci portálu i mimo něj. Neformálně řečeno, odborný profil je strojově čitelný popis rozsahu znalostí v ICT. O něco formálněji je odborný profil instancí strukturovaného datového typu, kterým je nějaká hierarchie kategorií (klasifikační strom). Jako základní kategorizaci vhodnou pro popis odbornosti v ICT uvaţujeme ACM klasifikaci 2, která je všeobecně uznávaným standardem klasifikace ICT oborů. Například se jí anotují veškeré publikace vydávané ACM. V budoucnosti bychom rádi vyuţili i jiných klasifikací vyvinutých v rámci projektu SoSIReČR. OP je tedy navrţen obecně, aby bylo moţno do budoucna pouţít libovolný klasifikační strom. Do diskuse o nich chceme zapojit širší odbornou veřejnost, zejména prostřednictvím regionálních koordinátorů projektu. OP slouţí k numerickému ohodnocení jednotlivých kategorií dané klasifikace. Vyjdeme-li např. z ACM klasifikace (má stromovou strukturu), vyrobíme OP tak, ţe kaţdou kategorii ohodnotíme číslem 1-5. Jednička znamená velmi málo, pětka nejvíce. Konkrétní význam stupnice je samozřejmě závislý na pouţití, viz případové studie v sekci 2.3. Ohodnotit můţeme libovolný počet kategorií, neohodnocené kategorie lze chápat jako SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

3 ohodnocené číslem 0 vůbec. Protoţe schéma OP je zaloţeno rovněţ na stromech, můţeme hodnotit kategorie nejen na nejvyšší úrovni (u ACM kategorie A-K), ale můţeme se libovolně vnořovat a ohodnocovat podkategorie na jakékoliv úrovni hierarchie, a to nezávisle na hodnocení kategorie přímo nadřazené. Příklad: Chceme-li podle ACM klasifikace popsat odborným profilem znalosti vědce, můţeme ho ohodnotit jako: velmi zdatného (4) v informačních systémech (kategorie H. Information Systems) a s průměrnými znalostmi (3) v softwaru (kategorie D. Software). Chceme-li svoje volby specifikovat podrobněji, zjemníme např. druhé ohodnocení (D. Software) ohodnocením v rámci odpovídajícího podstromu, kde zvolíme 3 pro D.2 softwarové inţenýrství, 4 pro D.4 operační systémy a 2 pro D.m různé (viz obrázek 1). 2.1 Editace OP a vizualizace Protoţe OP vznikají jako součást portálu, tedy webové aplikace, byla vyvinuta implementace komponenty pro vizualizaci a editaci OP na webu. OP je vizualizován po částech vţdy je vidět pouze jeden uzel daného klasifikačního stromu. Graficky je tento uzel znázorněn jako jistý druh sloupcového grafu uspořádaného do kruhu (lze se setkat i s pojmem pavučinový graf), kde kaţdý sloupec představuje podkategorii stromu v daném uzlu, kterou lze ohodnotit čísly 1-5. Zároveň se na pravé straně zobrazuje textový popis k tomuto uzlu, tj. názvy kategorie a Obrázek 1: Část klasifikace ACM podkategorií. Aby měl uţivatel přehled o ohodnocení přímo nadřazených kategorií, jsou v levé části komponenty vykresleny malé grafy příslušné všem přímo nadřazeným kategoriím. Vizualizace OP je velmi přímočará, zobrazuje se pouze to, co uţivatel specificky naklikal, nikoliv např. agregace hodnocení podkategorií do nadřazené kategorie. Tento minimalistický přístup má svá pro a proti např. ohodnocení pouze podkategorií bez nutnosti hodnocení nadřazené kategorie můţe slouţit k defenzivnímu hodnocení, kdy si tvůrce profilu je jist jistým specifickým podoborem, ale netroufá si hodnotit nadřazený, širší podobor. Na druhou stranu nerozpoznáme nadřazenou kategorii, kterou uţivatel pouze zapomněl ohodnotit. Zde je jistě prostor k diskusi jak SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

4 Vojtáš, Pokorný, Skopal, Nečaský, Matoušek, Kubalík, Šíma, Ţák, Víta, Novotný, Maryška vizualizaci a editační funkce vylepšovat, nicméně na datový typ OP tyto změny nebudou mít vliv. Zmíněný příklad zadávání znalostí vědce je zobrazen na obrazovce s komponentou pro editaci profilů (vpravo). Obrázek 1 ukazuje jednu kategorii z kořenové úrovně a jednu podúroveň s dalšími podúrovněmi. V současné době je moţné editor OP jiţ prakticky vyzkoušet Interpretace OP a vyhledávání Zatím jsme OP popsali pouze jako datový typ a jeho vizualizaci bez bliţší motivace jeho uplatnění. Obecně předpokládáme pouţití OP v mnoha aplikacích, a to jak v rámci portálu, tak mimo něj. Primárně lze OP pouţít jako nástroj k popisu odbornosti nějaké existující entity. Entitou máme na mysli konkrétní osobu studující/pracující v ICT, ICT studijní program, konkurs na ICT pozici ve firmě, téma diplomové práce, výzkumný tým apod. Ke všem těmto entitám lze přiřadit jejich OP, a to jak objektivně, tak mnohokrát subjektivně, jako hodnocení uţivateli. Dále lze OP pouţít k hodnocení odbornosti dané entity, pro kterou jiţ existuje referenční OP. Můţeme například definovat OP popisující, které další odbornosti by entita (např. studijní program) měla obsahovat vzhledem k referenčnímu OP. Nebo můţeme význam stupnice OP obrátit a negativně reagovat na referenční OP, tj. stupně hodnocení by pak znamenaly 0 nekomentuji, 1 téměř souhlasím, 5 zcela nesouhlasím. V obou případech lze OP pouţít jako nástroj ke sběru informací, resp. zpětné vazby od uţivatelů. Co s nasbíranými OP? Uvaţujeme dvě moţnosti, které jsou nyní stále předmětem diskuse. První je statistické zpracování OP a vizualizace resp. agregace více OP do jednoho reprezentativního. Druhou je vyhledávání podobných OP (jiţ uvnitř portálu). Aţ s touto druhou funkcí se význam OP projeví naplno, neboť se s ní částečně naplní představy o Sémantickém webu. Sémentický web původně sliboval vyhledávání v plných textech podle významu, tj. realizovat strojové porozumění informacím na webu. To se však zatím ukazuje jako cíl obtíţně realizovatelný bez pomoci samotných tvůrců či uţivatelů webových stránek. Vyhledávání pomocí OP je sice oproti Sémantickému webu úţeji zaměřené, nicméně reálně vnáší do vyhledávání právě potřebnou sémantiku. 2.3 Případové studie užití odborných profilů V této sekci nastíníme několik příkladových studií naznačujících potenciál odborných profilů v praxi (na portálu). Student Na portálu bude seznam vysokých škol poskytujících studijní programy v informatice a ICT. Zájemce o studium můţe: jednoduše vizualizovat jednotlivé obory pomocí OP a opticky si je srovnat, srovnat obory (nástrojem na portálu) tak, aby viděl, který obor je v čem jedinečný, vyhledat přímo obor, který je nejpodobnější jeho představě (nakliká si vlastní OP) SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

5 Pokud uţ studuje, můţe si stejným způsobem vybrat téma diplomové práce. Pokud absolvuje jako Bc a nechce pokračovat ve studiu na stávající škole, můţe si vybrat navazující studium na jiné škole na základě svého Bc profilu a poţadavků na Mgr program na jiné škole. Absolvent Na webu existují inzertní servery nabízející nabídky zaměstnání 4. Vyhledávání v těchto inzerátech je ale nepřesné, a vyţaduje opakovaná hledání tak, jak se nabídky objevují. Kategorie zde sice existují, ale jsou příliš hrubé (např. jen ICT). Webový portál SoSIReČR bude rovněţ podporovat inzerci a management lidských zdrojů, nicméně pracovní nabídky v ICT budou popsány (kromě textového popisu) také pomocí OP, coţ absolventovi umoţní velmi přesné vyhledávání. Absolvent nemusí explicitně vyhledávat pozice opakovaným kladením dotazu, stačí, kdyţ si do svého osobního profilu na portálu uloţí svůj OP a přihlásí se k odběru perspektivních pracovních nabídek. Ty by mu v budoucím vývoji portálu mohly podle principů kolaborativního filtrování informací chodit automaticky na základě dostatečné podobnosti OP nabídky s OP absolventa. Akademik /Vědec Ačkoliv vědeckých týmů praktikujících základní výzkum v ICT je v České republice jistě méně neţ ICT firem či studentů, je s podivem, ţe mnohé týmy, které se věnují příbuzné problematice, o sobě neví. Spolupráce vědeckých týmů v ČR stojí spíše na osobních kontaktech neţ na cíleném vyhledávání partnerů. Zde by OP mohly pomoci při hledání partnerského týmu pro základní výzkum. Předpokládejme např., ţe biologická laboratoř potřebuje do svého projektu zapojit pracoviště, které jí pomůţe vyřešit otázky výkonnosti jejich specifických algoritmů. Pomocí odborných profilů zveřejněných jednotlivými týmy můţe laboratoř takové pracoviště najít snáze, neţ zdlouhavým prohledáváním textu na ad-hoc vyrobených webových stránkách konkrétních týmů. Pedagog můţe pomocí OP značkovat svoje předměty, témata diplomových prací, poţadavky na studenty do projektů, apod. Zároveň můţe podobné informace sledovat u svých kolegů a srovnávat je. Garanti studijních programů na fakultách mohou sledovat profilaci různých ICT programů v rámci ČR a reagovat na poptávku ze strany studentů i firem. Firma Podobně jako absolvent hledá práci pomocí OP, můţe ICT firma, resp. její personální oddělení, vyhledávat vhodné zájemce o práci. Místo tradičního pořádání konkurzů, kterými 90% zájemců neprojde, si můţe firma vytipovat na portálu ty zájemce o práci, kteří se ohodnotili OP odpovídajícím představě firmy. Na osobní pohovor pak firma pozve řádově méně kandidátů, protoţe těch zcela nevhodných se zbavila jiţ před výběrem na portálu. Pochopitelně ţe firma můţe vyhledávat pouze v takovém seznamu osob, které explicitně zveřejní svůj OP a dají tak souhlas k jeho publikaci. Dalším uţitečným nástrojem pro firmy je hledání akademického partnera pro aplikovaný výzkum zde je situace obdobná jako v případě hledání partnera pro základní výzkum, viz výše. V současné době se taková firma musí spolehnout na webový vyhledávač à la Google a ad hoc vytvořené stránky výzkumných týmů, případně si zaplatit sluţbu (nebo státní agenturu), která to udělá za ni. Pokud budou mít výzkumné týmy svoje OP zveřejněné na portálu, vyhledávání partnera pro výzkum se tím zjednoduší. 4 např. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

6 Vojtáš, Pokorný, Skopal, Nečaský, Matoušek, Kubalík, Šíma, Ţák, Víta, Novotný, Maryška V neposlední řadě mohou s podporou OP zahájit firmy věcný dialog s vysokými školami. Z hlediska hodnocení absolventů jsou to právě firmy, které vidí, zda je absolvent pouţitelný v komerční praxi lépe či hůře. Pokud mají firmy negativní zkušenosti s absolventy ve stále stejných kritériích, mohou poukázat na nedostatky ve studijních programech jednotlivých fakult a samy pomocí OP specifikovat vlastní představu o odborném profilu absolventa. Školám taková zpětná vazba jistě poskytne uţitečnou informaci o poptávce po ICT vzdělání v konkrétním regionu. 3. Portál 3.1 Základní entity portálu Základní entity portálu jsou navrţeny tak, aby bylo moţné naimplementovat všechny poţadované funkčnosti portálu na podporu sběru, zpracování a zobrazování informací o lidech, institucích, studijních oborech, projektech a jiných aktivitách v oblasti ICT v regionech ČR [4]. V termínech jayzka UML stojí koncept portálu na třech třídách: Profil, Relace a Informace. Profil je abstraktní třída, která zastřešuje všechny typy entit, které se na portálu prezentují. Kaţdý profil má svoje id, prezentuje soubor informací, je svázán s konkrétním regionem a je ve vztahu s jinými profily. Profil má dva přímé potomky třídy Uţivatel a Skupina. Třída Uţivatel odpovídá profilu jednoho uţivatele portálu. Třída Skupina je mnoţina uţivatelů (potomky této třídy jsou například třídy Firma, Instituce, Projekt), rozšiřuje třídu Profil tím, ţe je ve vztahu se svými členy. Kaţdý profil obsahuje povinný atribut Region působnosti. Pro výběr regionů a lokalit působnosti u jednotlivých profilů je vyuţita databáze územních celků Územně identifikačního registru adres [6]. Tyto informace se vyuţívají při získávání a zobrazování souhrnných informací o regionech. Relace představuje typy vztahů mezi dvěma profily. Sem patří například typ vztahu být známým dvou uţivatelů, vztah nadřízená podřízená skupina (např. oddělení ve firmě nebo fakulty na univerzitě), aj. Informace reprezentuje, zjednodušeně řečeno, dvojice (název, hodnota). Kaţdá informace je svázána s profilem, který ji prezentuje, přičemţ tato vazba můţe být dvojího typu. Prvním je tzv. obecně definovaná informace, tedy informace, která je společná všem instancím daného typu profilu (např. kaţdá firma má IČ). Druhým typem je pak uţivatelsky definovaná informace, která umoţňuje, aby si například uţivatel mohl vloţit na svůj profil další informace svého vlastního typu. 3.2 Hlavní komponenty portálu Architektura portálu zahrnuje tyto o hlavních částí: webový modul, modul perzistence dat, modul pro práci s RDF, ontologií a pro sémantické vyhledávání, modul komunikačních prostředků uţivatelů a modul pro archivaci dat. Modul perzistence dat zajišťuje trvalé uloţení dat aplikace. Skládá se z komponent: 264 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

7 pracovní relační databáze zajišťuje vlastní uloţení dat a zpracování dotazů nad daty. Pouţita je relační databázová technologie s rozhraním podporujícím jazyk SQL; objektově-relační mapování převádí data z databáze na objekty jazyka Java a zpět. Webový modul tvoří jádro aplikace, obecně je navrţen podle návrhového vzoru Model- View-Controller (MVC) a obsahuje tyto komponenty: aplikační logika (C) zajišťuje zpracování poţadavků z prohlíţeče uţivatelů; výstup do prohlíţečů uţivatelů (V), který na základě informací z aplikační logiky vygeneruje odpovídající (X)HTML výstup a odešle ho uţivateli k zobrazení (součástí této komponenty je i podpora pro interaktivní uţivatelské rozhraní v prohlíţeči uţivatele); komponenta zajišťující perzistenci dat v databázi (M) je přirozeně součástí modulu perzistence dat. Modul pro práci s RDF, ontologií a pro sémantické vyhledávání slouţí pro převody dat ve formátu RDF [7] ve struktuře odpovídající ontologii navrţené pro portál. Obsahuje funkce podporující pokročilé sémantické vyhledávání, dále pak pro import a export RDF dat. Modul komunikačních prostředků uţivatelů obsahuje dvě komponenty umoţňující vzájemnou komunikaci mezi registrovanými členy portálu, uţivatelský blog a diskusní fórum. Diskusní fórum 5 jiţ bylo zřízeno na začátku řešení projektu a je zaintegrováno do portálu spolu se svými dosavadními uţivateli. Diskusní fórum umoţňuje zakládat jak globální diskusní vlákna přístupná všem členům portálu, tak skupinová, přístupná pouze členům dané skupiny. Modul pro archivaci dat pak zodpovídá za uchování historie úprav provedených na portálu. Vývoj portálu probíhá postupně po iteracích. První prototyp portálu se základními funkcemi umoţňujícími zakládání profilů osob a skupin, vyplňování odborných profilů a základní vyhledávání v profilech a odborných profilech bude představen v polovině roku Následně bude portál doplňován o další funkčnosti, jako jsou zadávání inzerátů, sběr a zpracování dat týkajících se studijních oborů, rozšířené vyhledávání v odborných profilech a sémantické vyhledávání v datech RDF. Předpokládáme, ţe další poţadavky na uţitečné funkce také postupně vzejdou od samotných uţivatelů. 4. Informatický výzkum a vývoj Cílem této části projektu je vytvořit rámec pro diskuse o důleţitých otázkách informatického výzkumu a informatiky vůbec, které probíhají neformálně na nejrůznějších akademických fórech, a v komunikaci s hospodářskou sférou a státní správou jim dát formu a tvář pochopitelnou široké veřejnosti. Chtěli bychom tak přispět ke zlepšení prostředí informatického výzkumu a k akceleraci rozvoje jak akademické sféry, tak hospodářského odvětví spjatého s informatikou. V rámci této aktivity jsme se v roce 2010 prostřednictvím ÚI obrátili na mezinárodně respektované osobnosti české informatiky, kteří většinou zastávají vysoké akademické funkce, příp. mladší perspektivní výzkumníky, kteří budou s velkou pravděpodobností ovlivňovat prostředí informatického výzkumu v budoucnosti, se ţádostí, aby vypracovali 5 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

8 Vojtáš, Pokorný, Skopal, Nečaský, Matoušek, Kubalík, Šíma, Ţák, Víta, Novotný, Maryška studie na jimi zvolená témata, která povaţují za důleţitá pro informatickou komunitu a která jsou jim profesně blízká. V první roční etapě šlo o studie, které by zmapovaly problematiku na základě zkušeností autorů včetně jejich vlastních postojů a názorů, artikulovaly otázky, vytipovaly a definovaly důleţité problémové okruhy, které si zaslouţí další podrobnější analýzu, příp. zváţily moţnosti jejich medializace. Výsledkem je 10 tématických studií, jejichţ hlavní myšlenky byly představeny a diskutovány spolu s recenzemi na 1. semináři z cyklu "Hovory s informatiky" v červnu 2010 v Praze, kterého se zúčastnilo cca 100 informatiků z celé České republiky. Finální verze těchto studií byly publikovány ve sborníku [2], který byl k dispozici na 2. semináři z uvedeného cyklu v říjnu 2010 v Mikulově, jenţ prostřednictvím panelové formy vytvořil větší prostor pro otevřenou diskusi všech účastníků z řad informatické komunity. V prvním roce projektu tak vykrystalizovaly tři klíčové tematické oblasti, které budou v roce 2011 předmětem podrobné analýzy: Hodnocení a financování informatického výzkumu Spolupráce s ICT firmami v rámci informatického výzkumu a vzdělávání Společenský, kulturní, vzdělávací a regionální kontext informatiky Za tímto účelem byly konstituovány tři pracovní skupiny, v jejichţ středu jsou autoři a recenzenti předchozích studií. Výstupem jejich činnosti by kromě detailní analýzy konkrétních problémů měly být i návrhy doporučení a iniciativ s alternativními řešeními, příp. návrhy prohlášení a výzev. Adresátem těchto dokumentů by měla být nejen informatická komunitu, ale i státní správa a hospodářská sféra. Vybrané výsledné dokumenty budou publikovány v dalším ročníku sborníku studií a jejich hlavní myšlenky budou představeny na 3. semináři z cyklu "Hovory s informatiky", který plánujeme koncem října Dalším důleţitým výstupem by měly být náměty a články pro média, které by mohly podpořit navrhované změny. Za tímto účelem byla uzavřena smlouva s mediální agenturou AMI Communications, spol. s r.o., jejímţ prostřednictvím bude informována široká i odborná veřejnost o aktivitách a výsledcích celého projektu. Podpůrnou aktivitou realizovanou týmem z ÚI je sběr dat o informatickém výzkumu pro potřeby vyvíjeného portálu. Cílem této aktivity je mapovat informatické prostředí zejména v oblasti akademických institucí působících v informatice a aktivit na pomezí akademické a komerční sféry. V rámci této aktivity byl vytvořen detailní seznam všech informatických pracovišť na akademické půdě ať uţ na VŠ či na ústavech AV ČR aţ na úroveň pracovních týmů či odborných skupin doplněný o nejrůznější data (od kontaktních, přes geolokační aţ po klasifikační podle ACM). Klíčovým aspektem našeho přístupu je integrování nejrůznějších dostupných datových zdrojů (např. seznamy informatických pracovníků na jednotlivých informatických katedrách se záznamy z databáze DBLP [5]). Výsledkem této činnosti by měly být kolekce dat, které jsou v současné době roztroušeny na nejrůznějších webových stránkách, coţ znemoţňuje efektivní práci s nimi. Shromaţďujeme především data o těchto entitách: instituce (VŠ, v.v.i., firmy) v ČR na úrovni informatických kateder, oddělení a výzkumných týmů; informatičtí výzkumní pracovníci v ČR; informatické společnosti; informatické obory (vyšší úrovně ACM klasifikace); prestiţní oborové informatické konference a časopisy; zavedené národní informatické semináře; knihovny a informační zdroje o informatice; poskytovatelé informatických grantů v ČR, EU, USA; informatické projekty a záměry (odkazy do CEP); velké vývojové softwarové projekty; profesní diskusní skupiny; vývěsky s inzercí odborných akcí, zájmu o výzkumnou spolupráci atd. Svým rozsahem a formou se bude jednat o informace, které pokrývají standardní informační potřeby akademických 266 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

9 pracovníků v oblasti informatiky a téţ pracovníků ze strany komerčních firem, kteří mají zájem o vyuţití synergií při spolupráci s akademickou sférou. 5. Průzkum znalostí ICT: nabídka VŠ vs. praxe Vysoká škola ekonomická se v rámci projektu SoSiReČR podílí zejména v následujících oblastech: průzkum znalostí ICT, které vyţaduje podnikový sektor po absolventech vysokých škol, průzkum znalostí, které poskytují vysoké školy se zaměřením na ICT svým studentům, kontakty s podnikovou sférou v regionech. Kaţdý z průzkumů lze detailněji charakterizovat takto: 5.1 Průzkum mezi firmami V rámci šetření bylo osloveno celkem 1002 firem. Oslovené firmy byly rozděleny jak podle jejich velikosti, tak i podle sektoru, ve kterém působí a podle geografického umístění. Na základě tohoto členění lze detailně analyzovat poptávku po znalostech, počtech ICT odborníků, a to jak dle velikosti společnosti, tak i podle místa jejího sídla, dále také podle oboru, ve kterém podniká. V rámci šetření byli oslovováni zejména ICT manaţeři podniků. Zjištěné charakteristiky byly prostřednictvím nástrojů pro čištění dat a jejich klasifikaci roztříděny do statisticky významných shluků, které umoţňují potřebnou generalizaci výsledků a jejich následné srovnání s charakteristikami zjištěnými v průzkumu mezi vysokými školami. 5.2 Průzkum mezi vysokými školami V rámci průzkumu mezi vysokými školami bylo osloveno více neţ 81 fakult vysokých škol, na kterých jsou v České republice vyučovány studijní obory. Pro průzkum bylo identifikováno 462 studijních oborů se zaměřením na ICT. Základním datovým zdrojem pro identifikaci pro průzkum zajímavých studijních oborů, tedy těch zaměřených na výuku ICT, byly vstupy z Ústavu pro informace ve vzdělávání, který tato data získává z matriky studentů. S ohledem na skutečnost, ţe zdrojová data z matriky studentů nemusí být přesná, byla kaţdá z oslovených vysokých škol instruována, aby jiţ zaniklé studijní obory označila a stejně tak, aby doplnila případně chybějící studijní obory. Vyjma výše uvedených oblastí zkoumání byly rozšířeny datové vstupy i o počty studentů v ICT studijních oborech, jejich úspěšnost v rámci studia a další kvantitativní ukazatele umoţňující vytvořit predikce pro budoucí období. Délka zkoumaného období je od roku 2001 do roku Propojení průzkumů Na základě obou průzkumů bylo provedeno porovnání: zda nabídka počtů absolventů odpovídá poţadavkům poptávky po absolventech, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

10 Vojtáš, Pokorný, Skopal, Nečaský, Matoušek, Kubalík, Šíma, Ţák, Víta, Novotný, Maryška zda znalosti absolventů odpovídají znalostem, které poţaduje podnikový sektor, jak se vyvíjí poptávka po ICT odbornících, jak se vyvíjí nabídka ICT odborníků, jaký je trend ve vývoji znalostí absolventů. Výše zmíněná zjištění se stanou jedním ze základů znalostní báze budované sociální sítě. Na základě výsledků z obou průzkumů budou dále poskytovány individuální analýzy dat podle poţadavků členů sociální sítě. Tyto mohou slouţit například pro úpravu struktury analyzovaných studijních oborů tak, aby jejich absolventi lépe odpovídali poţadavkům podnikové praxe. Rovněţ budou identifikovány podniky, jejichţ ICT zaměstnanci by se mohli stát členy vznikající sociální sítě, připravujeme rozvněţ rozsáhlou informační kampaň pro jejich získání. Souběţně jsou také organizovány regionální workshopy, na kterých jsou představovány regionální výsledky průzkumů poptávky a nabídky po ICT odbornících a diskutována témata spojená se spoluprací akademické a soukromé sféry v daném regionu. 6. Závěr Protoţe oficiální horizont projektu je konec října roku 2012, týkají se nejbliţší plány dokončení portálu a praktické ověřování jeho moţností. Protoţe jde o realizaci sociální sítě, je jakékoliv ověřování portálu závislé na jeho uţivatelích, tj. na jejich aktivitě konstruovat a zveřejnit svůj profil. To samé platí i o dotazování např. ze strany firem hledajících pracovníky do odborných týmů apod. Jedině reálným pouţíváním portálu a s tím spojeným rozšiřováním jeho znalostní báze lze ověřit jeho funkčnost a pouţitelnost. Proto jsou důleţitou součástí projektu další aktivity, jako je šíření informací o projektu v regionech spojené se zapojováním zájemců - budoucích uţivatelů sítě do projektu. Projekt SoSIReČR realizuje, byť pouze v malém, v oblasti ICT to, čemu se dnes říká Sociální web. Připomeňme, ţe Sociální web není totéţ co Sémantický web, pouze vyuţívá některé jeho technologie. Cílené naplňování znalostní báze profily s jednoduchou klasifikací a ohodnocením v pozadí tvoří dobrou platformu pro budování jistého systému kolektivní inteligence [1], a to nikoliv všeobjímající moudrosti davu, nýbrţ znalostí týkající se jedné, přiměřeně velké a dost vyhraněné komunity informatiků. 7. Literatura [1] GRUBER, T.: Collective Knowledge Systems: Where the Social Web meets the Semantic Web. In: Prof. of Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web (2007), 19 p. [2] KLÍMOVÁ, H., KUŢELOVÁ, D., ŠÍMA, J., WIEDERMANN, J., ŢÁK, S. (Eds.): Hovory s informatiky 2010, Ústav informatiky AV ČR, Praha, [3] MATOUŠEK, K., DOLEŢAL, J., DOLEŢEL, J., KUBALÍK, J., NEČASKÝ, M.: Analýza portálu pro podporu sítě informatiků v ČR, Hovory s informatiky, [4] NEČASKÝ, M.: Analýza potřeb členů sociální sítě informatiků v regionech ČR. Zpráva projektu SoSIReČR, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

11 [5] The DBLP Computer Science Bibliography. [Online; navštíveno ] [6] UIR-ADR: Popis dat struktury 4.2 poskytovaných uţivatelům. [Online; navštíveno ] [7] W3C: Resource Description Framework (RDF). [Online; navštíveno ] SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

Jakub Klímek Zlín

Jakub Klímek Zlín Jakub Klímek 16.3.2011 Zlín Hlavní zbraň SoSiReČR To, čím se portál odlišuje od tradičních sociálních sítí Facebook LinkedIn 16.3.2011 Jakub Klímek - Odborné profily SoSiReČR 2 Popis entit v rámci portálu

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního fondu

Více

Sociální síť informatiků v regionech České republiky

Sociální síť informatiků v regionech České republiky SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky Martin Nečaský, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství MFF UK Systémová Integrace 2010 Strategie projektu Vize Sociální síť IT profesionálů

Více

Portál sociální sítě informatiků a jeho strukturované profily znalostí

Portál sociální sítě informatiků a jeho strukturované profily znalostí Portál sociální sítě informatiků a jeho strukturované profily znalostí Kamil Matoušek, Jiří Kubalík, Martin Nečaský 12. června 2012 Hovory s informatiky, 12. června 2012, 1 Portál Síť IT Vyhledávání výzkumných

Více

Projekt zaměřený na vybudování sociální sítě informatiků (ve smyslu sociálního webu) ve všech regionech ČR jako základny pro partnerství a spolupráci.

Projekt zaměřený na vybudování sociální sítě informatiků (ve smyslu sociálního webu) ve všech regionech ČR jako základny pro partnerství a spolupráci. Projekt zaměřený na vybudování sociální sítě informatiků (ve smyslu sociálního webu) ve všech regionech ČR jako základny pro partnerství a spolupráci. Více na portálu projektu: http://www.sosirecr.cz/index.php

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru MBI a jeho komunita 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Petr Pražský Katedra IT, FIS, VŠE Rektorát ČVUT, projekt Informační strategie Strana 1 Obsah 1. MBI komunita a

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum. Lenka Mynářová koordinátor projektu

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum. Lenka Mynářová koordinátor projektu PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum Lenka Mynářová koordinátor projektu Projekt realizují: Partneři: Obsah 1. Proč tento projekt? 1.1. Momenty pravdy při získávání talentu pro vědu a výzkum

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Analýza potřeb členů sociální sítě informatiků v regionech ČR

Analýza potřeb členů sociální sítě informatiků v regionech ČR Analýza potřeb členů sociální sítě informatiků v regionech ČR Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Katedra softwarového inţenýrství Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1 Úvod Úspěšnost řešení

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

Národní úložiště šedé literatury v roce Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna Praha

Národní úložiště šedé literatury v roce Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna Praha Národní úložiště šedé literatury v roce 2007 Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna Praha Existuje zájem o šedou literaturu? existuje informační potřeba ze strany institucí a koncových uţivatelů v době

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Portál sociální sítě informatiků a jeho strukturované profily znalostí

Portál sociální sítě informatiků a jeho strukturované profily znalostí Portál sociální sítě informatiků a jeho strukturované profily znalostí 1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechická Technická 2, 166 27 Praha 6 {matousek,kubalik}@fel.cvut.cz Kamil Matoušek

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název projektu: Příjemce dotace:

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009

Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009 Kapitola/ 3.3.11/41 Odstranění textu: 3.1.12/22 3.2.12/31 3.3.12/42 Není tedy chápán jako veřejná

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 30. 11. 1. 12. 2011 Your contact information AKM 2011 INTEROPERABILITA V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH: VIZE A REALITA Marie Balíková, Miroslav Kunt,

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Specializovaná mapa s interpretací regionálních rozdílů v oblasti sociálního výzkumu

Specializovaná mapa s interpretací regionálních rozdílů v oblasti sociálního výzkumu v oblasti sociálního výzkumu Autoři Březen 2015 Autor Organizace Dušan Chlapek Vladimír Jakubal Tomáš Knap Jan Vrána Jan Kučera Jiří Makalouš Luboš Marek Petr Mazouch Martin Nečaský Tomáš Vahalík KOMIX

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

České vysoké učení technické v Praze SGS ČVUT 2015 Číslo grantu: SGS15/097/OHK1/1T/15 Číslo FIS: E000. Závěrečná zpráva

České vysoké učení technické v Praze SGS ČVUT 2015 Číslo grantu: SGS15/097/OHK1/1T/15 Číslo FIS: E000. Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva Název projektu: Řešitel: Nové metody práce s databázovými daty dokumentujícími díla moderní architektury z hlediska dějin a vývoje architektury. Srba Jaromír Ing. arch. Informace o řešení

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Z HISTORIE SPOLEČNOSTI

Z HISTORIE SPOLEČNOSTI FENOMÉN GOOGLE Z HISTORIE SPOLEČNOSTI Vyhledávač navrhli Sergey Brin a Larry Page v rámci svého výzkumu na Stanfordově univerzitě v Kalifornii, 1995 Jejich záměrem bylo najít lepší způsob, jak se orientovat

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP 5. 5. 2016 ASEP bibliografická databáze repozitář Online katalog Repozitář Analytika ASEP Novinky ASEP Evidence výsledků vědecké práce ústavů AV ČR od

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

ECDL European Computer Driving Licence. Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti

ECDL European Computer Driving Licence. Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL European Computer Driving Licence Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti Co je koncept ECDL? KONCEPT ECDL je mezinárodně uznávaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických

Více

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Vstupní analýza v následující struktuře by měla být v rozsahu cca 20 25 stran formátu A4 (rozsah bez příloh). 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy Hana Pessrová, Tomáš Pavela, Eliška Reitspiesová, Lucie Vasiljevová INFORUM 2009 Praha, 27. - 29. 5. 2009 Univerzita Karlova v Praze, CERGE hana.pessrova@cerge-ei.cz

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Research Open Day ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Ing. Pavel Wicher

Research Open Day ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Ing. Pavel Wicher Research Open Day ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Ing. Pavel Wicher 17. 10. 2013 Základní informace o projektu Název: Budování agility a odolnosti dodavatelského řetězce z

Více

Cestovní zpráva. Program akce: Průběh akce. O Anopress

Cestovní zpráva. Program akce: Průběh akce. O Anopress Cestovní zpráva Pracovník: Jiří Fišer Akce: Školení o obsluze databází z programu VISK8-A Datum konání: 4. 4. 2016 Místo konání: Praha, Národní knihovna Klíčová slova: Anopress -- vyhledávání -- tisk --

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Systém riadenia integrity potrubí (PIMS) moţnosti a reálne skúsenosti

Systém riadenia integrity potrubí (PIMS) moţnosti a reálne skúsenosti Systém riadenia integrity potrubí (PIMS) moţnosti a reálne skúsenosti Ing. Roman Prokeš Logica Czech Republic odborná konferencia Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR?

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Zdravotnická dokumentace a elektronický zdravotní záznam 11. 10. 2012 Lékařský dům Daniel Krsička 1 Agenda Aktuální cíle a požadavky na elektronické

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz PŘEDSTAVENÍ SERVERU www.bmwgs.cz Motto: Motocykly BMW = BMWGS.cz STRÁNKY MAJITELŮ A FANOUŠKŮ VŠECH TYPŮ MOTOCYKLŮ BMW S PRIMÁRNÍM ZAMĚŘENÍM NA MODELOVOU ŘADU GS Portál je v provozu šestý rok. Navzdory

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Žalanského 68/54 Praha 17- Řepy OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 čl. 1 Odborné publikační aktivity akademických pracovníků VŠRR Informace o předávání dat do IS VaVaI

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

Analýza publikačního systému. KÚ Zlínského kraje

Analýza publikačního systému. KÚ Zlínského kraje Příloha č. 0806-12-P07 Analýza publikačního systému KÚ Zlínského kraje 2006 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsaţené jsou

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více