SoSIReČR sociální sít informatiků v regionech ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SoSIReČR sociální sít informatiků v regionech ČR"

Transkript

1 P. Vojtáš 1, J. Pokorný 1, T. Skopal 1, M. Nečaský 1, K. Matoušek 2, J. Kubalík 2, J. Šíma 3, S. Ţák 3, M. Víta 3, O. Novotný 4, M. Maryška 4 1 MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha {vojtas pokorny skopal 2 FEL ČVUT, Karlovo náměstí 13, Praha 2 {matousek 3 ÚI AV ČR, Pod Vodárenskou věží 271/2, Praha 8 {stan sima 4 FIS VŠE, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 {maryska Abstrakt: V tomto článku popisujeme koncepci sociální sítě informatiků ČR spolu s vývojem softwarového nástroje portálu, na němţ bude síť realizována. Prezentovány jsou rovněţ aktivity týkající se sběru a analýzy ICT poţadavků od firem a znalostí ICT získaných absolventy vysokých škol. Abstract: This paper describes the concept of social network of the ICT specialists in the regions of the Czech Republic. In particular, we focus on the web portal under development, i.e. a software tool serving for the network implementation. Associated activities concerning gathering and analyzing ICT requirements from companies and educational ICT knowledge of university graduates are presented. Klíčová slova: Sociální síť, webový portál, profil Keywords: Social network, web portal, profile 1. Východiska, koncepce a cíle sociální sítě Cílem projektu Sociální sítě informatiků v regionech ČR 1 (SoSIReČR) je podpora komunikace a spolupráce mezi ICT profesionály, univerzitami, firmami i veřejným sektorem v ČR. Projekt je zaměřen na vybudování sociální sítě (ve smyslu sociálního webu) informatiků ve všech regionech ČR jako základny pro partnerství různých typů. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti ČR v oblasti informatiky, zlepšení postavení ICT v ČR a její přínos společnosti. Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Sociální síť informatiků ČR je podporován webovým portálem. Jeho hlavní přínos vidíme v těchto oblastech [3]: Usnadnění komunikace mezi informatiky v regionech i s dalšími subjekty z oblasti vzdělávání a výzkumu, hospodářské sféry a státní správy prostřednictvím globálního fóra a dalších, specifických diskusních fór resp. jejich tematicky zaměřených vláken pro centralizovanou diskusi naléhavých témat v oblasti informatiky, jako jsou např. studijní plány, financování výzkumu, apod. Zpřístupnění velkého mnoţství informací, materiálů a odkazů týkajících se informatiky a informatiků. Navazování a rozvíjení spolupráce, vytváření pracovních či zájmových skupin, vyhledávání vhodných entit (lidí, institucí, výzkumných týmů, či firem). 1 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

2 Vojtáš, Pokorný, Skopal, Nečaský, Matoušek, Kubalík, Šíma, Ţák, Víta, Novotný, Maryška Zprostředkování nabídky a poptávky pracovních příleţitostí. Na projektu participuje několik organizací. Katedra softwarového inţenýrství MFF UK, téţ koordinátor projektu, se věnuje zejména analýze uţivatelských poţadavků, konceptuálnímu návrhu systému, komunikaci s regionálními koordinátory. Katedra kybernetiky FEL ČVUT zodpovídá za vývoj a technickou realizaci portálu. Problematice informatického výzkumu a vývoje v duchu cíle Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zlepšením podmínek výzkumu přispět k rozvoji vzdělanostní společnosti a následně konkurenceschopnosti České republiky se v rámci projektu věnuje Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. (dále ÚI). Na Katedře informačních technologií FIS VŠE se zabývají zejména průzkumem znalostí ICT a poţadavků na ně ve vztahu VŠ a praxe. Článek popisuje stručně pro projekt nejdůleţitější základní koncepty a z nich vycházející aktivity. Přehled o odborných profilech a jejich rolích v budované sociální síti poskytuje sekce 2. Koncepci portálu je věnována sekce 3. Informatický výzkum a vývoj ve vztahu k samotnému účelu portálu je diskutován v sekci 4. Mapování znalostí z ICT získávaných na VŠ na poţadavky praxe se věnuje sekce 5. Závěry naznačují blízké i vzdálenější plány v řešení projektu. 2. Profily: nástroj sofistikovaného vyhledávání a sběru uživatelských požadavků V rámci projektu SoSIReČR vzniká profesní sociální síť informatiků, která nabídne kromě tradičních funkcí sociální sítě také důleţitý nástroj odborné profily (OP). Konceptem odborných profilů se moţnosti portálu budou lišit od tradičních sociálních sítí typu FaceBook, ale i od profesních sítí jako např. LinkedIn. Proto na odborné profily klademe v rámci projektu SoSIReČR mimořádný důraz. Odborné profily půjde pouţít k široké škále popisu a vyhledávání osob, projektů a dalších entit v rámci portálu. Poslouţí také samostatně ke sběru uţivatelských poţadavků a pro další zpětnou vazbu, např. formou jednoduchých webových formulářů. V této sekci představíme moţné způsoby vyuţití odborných profilů, coţ umoţní zahájit veřejnou diskusi k jejich uplatnění. Nejprve představíme OP po technické stránce a dále pak jejich potenciální praktické vyuţití v rámci portálu i mimo něj. Neformálně řečeno, odborný profil je strojově čitelný popis rozsahu znalostí v ICT. O něco formálněji je odborný profil instancí strukturovaného datového typu, kterým je nějaká hierarchie kategorií (klasifikační strom). Jako základní kategorizaci vhodnou pro popis odbornosti v ICT uvaţujeme ACM klasifikaci 2, která je všeobecně uznávaným standardem klasifikace ICT oborů. Například se jí anotují veškeré publikace vydávané ACM. V budoucnosti bychom rádi vyuţili i jiných klasifikací vyvinutých v rámci projektu SoSIReČR. OP je tedy navrţen obecně, aby bylo moţno do budoucna pouţít libovolný klasifikační strom. Do diskuse o nich chceme zapojit širší odbornou veřejnost, zejména prostřednictvím regionálních koordinátorů projektu. OP slouţí k numerickému ohodnocení jednotlivých kategorií dané klasifikace. Vyjdeme-li např. z ACM klasifikace (má stromovou strukturu), vyrobíme OP tak, ţe kaţdou kategorii ohodnotíme číslem 1-5. Jednička znamená velmi málo, pětka nejvíce. Konkrétní význam stupnice je samozřejmě závislý na pouţití, viz případové studie v sekci 2.3. Ohodnotit můţeme libovolný počet kategorií, neohodnocené kategorie lze chápat jako SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

3 ohodnocené číslem 0 vůbec. Protoţe schéma OP je zaloţeno rovněţ na stromech, můţeme hodnotit kategorie nejen na nejvyšší úrovni (u ACM kategorie A-K), ale můţeme se libovolně vnořovat a ohodnocovat podkategorie na jakékoliv úrovni hierarchie, a to nezávisle na hodnocení kategorie přímo nadřazené. Příklad: Chceme-li podle ACM klasifikace popsat odborným profilem znalosti vědce, můţeme ho ohodnotit jako: velmi zdatného (4) v informačních systémech (kategorie H. Information Systems) a s průměrnými znalostmi (3) v softwaru (kategorie D. Software). Chceme-li svoje volby specifikovat podrobněji, zjemníme např. druhé ohodnocení (D. Software) ohodnocením v rámci odpovídajícího podstromu, kde zvolíme 3 pro D.2 softwarové inţenýrství, 4 pro D.4 operační systémy a 2 pro D.m různé (viz obrázek 1). 2.1 Editace OP a vizualizace Protoţe OP vznikají jako součást portálu, tedy webové aplikace, byla vyvinuta implementace komponenty pro vizualizaci a editaci OP na webu. OP je vizualizován po částech vţdy je vidět pouze jeden uzel daného klasifikačního stromu. Graficky je tento uzel znázorněn jako jistý druh sloupcového grafu uspořádaného do kruhu (lze se setkat i s pojmem pavučinový graf), kde kaţdý sloupec představuje podkategorii stromu v daném uzlu, kterou lze ohodnotit čísly 1-5. Zároveň se na pravé straně zobrazuje textový popis k tomuto uzlu, tj. názvy kategorie a Obrázek 1: Část klasifikace ACM podkategorií. Aby měl uţivatel přehled o ohodnocení přímo nadřazených kategorií, jsou v levé části komponenty vykresleny malé grafy příslušné všem přímo nadřazeným kategoriím. Vizualizace OP je velmi přímočará, zobrazuje se pouze to, co uţivatel specificky naklikal, nikoliv např. agregace hodnocení podkategorií do nadřazené kategorie. Tento minimalistický přístup má svá pro a proti např. ohodnocení pouze podkategorií bez nutnosti hodnocení nadřazené kategorie můţe slouţit k defenzivnímu hodnocení, kdy si tvůrce profilu je jist jistým specifickým podoborem, ale netroufá si hodnotit nadřazený, širší podobor. Na druhou stranu nerozpoznáme nadřazenou kategorii, kterou uţivatel pouze zapomněl ohodnotit. Zde je jistě prostor k diskusi jak SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

4 Vojtáš, Pokorný, Skopal, Nečaský, Matoušek, Kubalík, Šíma, Ţák, Víta, Novotný, Maryška vizualizaci a editační funkce vylepšovat, nicméně na datový typ OP tyto změny nebudou mít vliv. Zmíněný příklad zadávání znalostí vědce je zobrazen na obrazovce s komponentou pro editaci profilů (vpravo). Obrázek 1 ukazuje jednu kategorii z kořenové úrovně a jednu podúroveň s dalšími podúrovněmi. V současné době je moţné editor OP jiţ prakticky vyzkoušet Interpretace OP a vyhledávání Zatím jsme OP popsali pouze jako datový typ a jeho vizualizaci bez bliţší motivace jeho uplatnění. Obecně předpokládáme pouţití OP v mnoha aplikacích, a to jak v rámci portálu, tak mimo něj. Primárně lze OP pouţít jako nástroj k popisu odbornosti nějaké existující entity. Entitou máme na mysli konkrétní osobu studující/pracující v ICT, ICT studijní program, konkurs na ICT pozici ve firmě, téma diplomové práce, výzkumný tým apod. Ke všem těmto entitám lze přiřadit jejich OP, a to jak objektivně, tak mnohokrát subjektivně, jako hodnocení uţivateli. Dále lze OP pouţít k hodnocení odbornosti dané entity, pro kterou jiţ existuje referenční OP. Můţeme například definovat OP popisující, které další odbornosti by entita (např. studijní program) měla obsahovat vzhledem k referenčnímu OP. Nebo můţeme význam stupnice OP obrátit a negativně reagovat na referenční OP, tj. stupně hodnocení by pak znamenaly 0 nekomentuji, 1 téměř souhlasím, 5 zcela nesouhlasím. V obou případech lze OP pouţít jako nástroj ke sběru informací, resp. zpětné vazby od uţivatelů. Co s nasbíranými OP? Uvaţujeme dvě moţnosti, které jsou nyní stále předmětem diskuse. První je statistické zpracování OP a vizualizace resp. agregace více OP do jednoho reprezentativního. Druhou je vyhledávání podobných OP (jiţ uvnitř portálu). Aţ s touto druhou funkcí se význam OP projeví naplno, neboť se s ní částečně naplní představy o Sémantickém webu. Sémentický web původně sliboval vyhledávání v plných textech podle významu, tj. realizovat strojové porozumění informacím na webu. To se však zatím ukazuje jako cíl obtíţně realizovatelný bez pomoci samotných tvůrců či uţivatelů webových stránek. Vyhledávání pomocí OP je sice oproti Sémantickému webu úţeji zaměřené, nicméně reálně vnáší do vyhledávání právě potřebnou sémantiku. 2.3 Případové studie užití odborných profilů V této sekci nastíníme několik příkladových studií naznačujících potenciál odborných profilů v praxi (na portálu). Student Na portálu bude seznam vysokých škol poskytujících studijní programy v informatice a ICT. Zájemce o studium můţe: jednoduše vizualizovat jednotlivé obory pomocí OP a opticky si je srovnat, srovnat obory (nástrojem na portálu) tak, aby viděl, který obor je v čem jedinečný, vyhledat přímo obor, který je nejpodobnější jeho představě (nakliká si vlastní OP) SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

5 Pokud uţ studuje, můţe si stejným způsobem vybrat téma diplomové práce. Pokud absolvuje jako Bc a nechce pokračovat ve studiu na stávající škole, můţe si vybrat navazující studium na jiné škole na základě svého Bc profilu a poţadavků na Mgr program na jiné škole. Absolvent Na webu existují inzertní servery nabízející nabídky zaměstnání 4. Vyhledávání v těchto inzerátech je ale nepřesné, a vyţaduje opakovaná hledání tak, jak se nabídky objevují. Kategorie zde sice existují, ale jsou příliš hrubé (např. jen ICT). Webový portál SoSIReČR bude rovněţ podporovat inzerci a management lidských zdrojů, nicméně pracovní nabídky v ICT budou popsány (kromě textového popisu) také pomocí OP, coţ absolventovi umoţní velmi přesné vyhledávání. Absolvent nemusí explicitně vyhledávat pozice opakovaným kladením dotazu, stačí, kdyţ si do svého osobního profilu na portálu uloţí svůj OP a přihlásí se k odběru perspektivních pracovních nabídek. Ty by mu v budoucím vývoji portálu mohly podle principů kolaborativního filtrování informací chodit automaticky na základě dostatečné podobnosti OP nabídky s OP absolventa. Akademik /Vědec Ačkoliv vědeckých týmů praktikujících základní výzkum v ICT je v České republice jistě méně neţ ICT firem či studentů, je s podivem, ţe mnohé týmy, které se věnují příbuzné problematice, o sobě neví. Spolupráce vědeckých týmů v ČR stojí spíše na osobních kontaktech neţ na cíleném vyhledávání partnerů. Zde by OP mohly pomoci při hledání partnerského týmu pro základní výzkum. Předpokládejme např., ţe biologická laboratoř potřebuje do svého projektu zapojit pracoviště, které jí pomůţe vyřešit otázky výkonnosti jejich specifických algoritmů. Pomocí odborných profilů zveřejněných jednotlivými týmy můţe laboratoř takové pracoviště najít snáze, neţ zdlouhavým prohledáváním textu na ad-hoc vyrobených webových stránkách konkrétních týmů. Pedagog můţe pomocí OP značkovat svoje předměty, témata diplomových prací, poţadavky na studenty do projektů, apod. Zároveň můţe podobné informace sledovat u svých kolegů a srovnávat je. Garanti studijních programů na fakultách mohou sledovat profilaci různých ICT programů v rámci ČR a reagovat na poptávku ze strany studentů i firem. Firma Podobně jako absolvent hledá práci pomocí OP, můţe ICT firma, resp. její personální oddělení, vyhledávat vhodné zájemce o práci. Místo tradičního pořádání konkurzů, kterými 90% zájemců neprojde, si můţe firma vytipovat na portálu ty zájemce o práci, kteří se ohodnotili OP odpovídajícím představě firmy. Na osobní pohovor pak firma pozve řádově méně kandidátů, protoţe těch zcela nevhodných se zbavila jiţ před výběrem na portálu. Pochopitelně ţe firma můţe vyhledávat pouze v takovém seznamu osob, které explicitně zveřejní svůj OP a dají tak souhlas k jeho publikaci. Dalším uţitečným nástrojem pro firmy je hledání akademického partnera pro aplikovaný výzkum zde je situace obdobná jako v případě hledání partnera pro základní výzkum, viz výše. V současné době se taková firma musí spolehnout na webový vyhledávač à la Google a ad hoc vytvořené stránky výzkumných týmů, případně si zaplatit sluţbu (nebo státní agenturu), která to udělá za ni. Pokud budou mít výzkumné týmy svoje OP zveřejněné na portálu, vyhledávání partnera pro výzkum se tím zjednoduší. 4 např. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

6 Vojtáš, Pokorný, Skopal, Nečaský, Matoušek, Kubalík, Šíma, Ţák, Víta, Novotný, Maryška V neposlední řadě mohou s podporou OP zahájit firmy věcný dialog s vysokými školami. Z hlediska hodnocení absolventů jsou to právě firmy, které vidí, zda je absolvent pouţitelný v komerční praxi lépe či hůře. Pokud mají firmy negativní zkušenosti s absolventy ve stále stejných kritériích, mohou poukázat na nedostatky ve studijních programech jednotlivých fakult a samy pomocí OP specifikovat vlastní představu o odborném profilu absolventa. Školám taková zpětná vazba jistě poskytne uţitečnou informaci o poptávce po ICT vzdělání v konkrétním regionu. 3. Portál 3.1 Základní entity portálu Základní entity portálu jsou navrţeny tak, aby bylo moţné naimplementovat všechny poţadované funkčnosti portálu na podporu sběru, zpracování a zobrazování informací o lidech, institucích, studijních oborech, projektech a jiných aktivitách v oblasti ICT v regionech ČR [4]. V termínech jayzka UML stojí koncept portálu na třech třídách: Profil, Relace a Informace. Profil je abstraktní třída, která zastřešuje všechny typy entit, které se na portálu prezentují. Kaţdý profil má svoje id, prezentuje soubor informací, je svázán s konkrétním regionem a je ve vztahu s jinými profily. Profil má dva přímé potomky třídy Uţivatel a Skupina. Třída Uţivatel odpovídá profilu jednoho uţivatele portálu. Třída Skupina je mnoţina uţivatelů (potomky této třídy jsou například třídy Firma, Instituce, Projekt), rozšiřuje třídu Profil tím, ţe je ve vztahu se svými členy. Kaţdý profil obsahuje povinný atribut Region působnosti. Pro výběr regionů a lokalit působnosti u jednotlivých profilů je vyuţita databáze územních celků Územně identifikačního registru adres [6]. Tyto informace se vyuţívají při získávání a zobrazování souhrnných informací o regionech. Relace představuje typy vztahů mezi dvěma profily. Sem patří například typ vztahu být známým dvou uţivatelů, vztah nadřízená podřízená skupina (např. oddělení ve firmě nebo fakulty na univerzitě), aj. Informace reprezentuje, zjednodušeně řečeno, dvojice (název, hodnota). Kaţdá informace je svázána s profilem, který ji prezentuje, přičemţ tato vazba můţe být dvojího typu. Prvním je tzv. obecně definovaná informace, tedy informace, která je společná všem instancím daného typu profilu (např. kaţdá firma má IČ). Druhým typem je pak uţivatelsky definovaná informace, která umoţňuje, aby si například uţivatel mohl vloţit na svůj profil další informace svého vlastního typu. 3.2 Hlavní komponenty portálu Architektura portálu zahrnuje tyto o hlavních částí: webový modul, modul perzistence dat, modul pro práci s RDF, ontologií a pro sémantické vyhledávání, modul komunikačních prostředků uţivatelů a modul pro archivaci dat. Modul perzistence dat zajišťuje trvalé uloţení dat aplikace. Skládá se z komponent: 264 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

7 pracovní relační databáze zajišťuje vlastní uloţení dat a zpracování dotazů nad daty. Pouţita je relační databázová technologie s rozhraním podporujícím jazyk SQL; objektově-relační mapování převádí data z databáze na objekty jazyka Java a zpět. Webový modul tvoří jádro aplikace, obecně je navrţen podle návrhového vzoru Model- View-Controller (MVC) a obsahuje tyto komponenty: aplikační logika (C) zajišťuje zpracování poţadavků z prohlíţeče uţivatelů; výstup do prohlíţečů uţivatelů (V), který na základě informací z aplikační logiky vygeneruje odpovídající (X)HTML výstup a odešle ho uţivateli k zobrazení (součástí této komponenty je i podpora pro interaktivní uţivatelské rozhraní v prohlíţeči uţivatele); komponenta zajišťující perzistenci dat v databázi (M) je přirozeně součástí modulu perzistence dat. Modul pro práci s RDF, ontologií a pro sémantické vyhledávání slouţí pro převody dat ve formátu RDF [7] ve struktuře odpovídající ontologii navrţené pro portál. Obsahuje funkce podporující pokročilé sémantické vyhledávání, dále pak pro import a export RDF dat. Modul komunikačních prostředků uţivatelů obsahuje dvě komponenty umoţňující vzájemnou komunikaci mezi registrovanými členy portálu, uţivatelský blog a diskusní fórum. Diskusní fórum 5 jiţ bylo zřízeno na začátku řešení projektu a je zaintegrováno do portálu spolu se svými dosavadními uţivateli. Diskusní fórum umoţňuje zakládat jak globální diskusní vlákna přístupná všem členům portálu, tak skupinová, přístupná pouze členům dané skupiny. Modul pro archivaci dat pak zodpovídá za uchování historie úprav provedených na portálu. Vývoj portálu probíhá postupně po iteracích. První prototyp portálu se základními funkcemi umoţňujícími zakládání profilů osob a skupin, vyplňování odborných profilů a základní vyhledávání v profilech a odborných profilech bude představen v polovině roku Následně bude portál doplňován o další funkčnosti, jako jsou zadávání inzerátů, sběr a zpracování dat týkajících se studijních oborů, rozšířené vyhledávání v odborných profilech a sémantické vyhledávání v datech RDF. Předpokládáme, ţe další poţadavky na uţitečné funkce také postupně vzejdou od samotných uţivatelů. 4. Informatický výzkum a vývoj Cílem této části projektu je vytvořit rámec pro diskuse o důleţitých otázkách informatického výzkumu a informatiky vůbec, které probíhají neformálně na nejrůznějších akademických fórech, a v komunikaci s hospodářskou sférou a státní správou jim dát formu a tvář pochopitelnou široké veřejnosti. Chtěli bychom tak přispět ke zlepšení prostředí informatického výzkumu a k akceleraci rozvoje jak akademické sféry, tak hospodářského odvětví spjatého s informatikou. V rámci této aktivity jsme se v roce 2010 prostřednictvím ÚI obrátili na mezinárodně respektované osobnosti české informatiky, kteří většinou zastávají vysoké akademické funkce, příp. mladší perspektivní výzkumníky, kteří budou s velkou pravděpodobností ovlivňovat prostředí informatického výzkumu v budoucnosti, se ţádostí, aby vypracovali 5 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

8 Vojtáš, Pokorný, Skopal, Nečaský, Matoušek, Kubalík, Šíma, Ţák, Víta, Novotný, Maryška studie na jimi zvolená témata, která povaţují za důleţitá pro informatickou komunitu a která jsou jim profesně blízká. V první roční etapě šlo o studie, které by zmapovaly problematiku na základě zkušeností autorů včetně jejich vlastních postojů a názorů, artikulovaly otázky, vytipovaly a definovaly důleţité problémové okruhy, které si zaslouţí další podrobnější analýzu, příp. zváţily moţnosti jejich medializace. Výsledkem je 10 tématických studií, jejichţ hlavní myšlenky byly představeny a diskutovány spolu s recenzemi na 1. semináři z cyklu "Hovory s informatiky" v červnu 2010 v Praze, kterého se zúčastnilo cca 100 informatiků z celé České republiky. Finální verze těchto studií byly publikovány ve sborníku [2], který byl k dispozici na 2. semináři z uvedeného cyklu v říjnu 2010 v Mikulově, jenţ prostřednictvím panelové formy vytvořil větší prostor pro otevřenou diskusi všech účastníků z řad informatické komunity. V prvním roce projektu tak vykrystalizovaly tři klíčové tematické oblasti, které budou v roce 2011 předmětem podrobné analýzy: Hodnocení a financování informatického výzkumu Spolupráce s ICT firmami v rámci informatického výzkumu a vzdělávání Společenský, kulturní, vzdělávací a regionální kontext informatiky Za tímto účelem byly konstituovány tři pracovní skupiny, v jejichţ středu jsou autoři a recenzenti předchozích studií. Výstupem jejich činnosti by kromě detailní analýzy konkrétních problémů měly být i návrhy doporučení a iniciativ s alternativními řešeními, příp. návrhy prohlášení a výzev. Adresátem těchto dokumentů by měla být nejen informatická komunitu, ale i státní správa a hospodářská sféra. Vybrané výsledné dokumenty budou publikovány v dalším ročníku sborníku studií a jejich hlavní myšlenky budou představeny na 3. semináři z cyklu "Hovory s informatiky", který plánujeme koncem října Dalším důleţitým výstupem by měly být náměty a články pro média, které by mohly podpořit navrhované změny. Za tímto účelem byla uzavřena smlouva s mediální agenturou AMI Communications, spol. s r.o., jejímţ prostřednictvím bude informována široká i odborná veřejnost o aktivitách a výsledcích celého projektu. Podpůrnou aktivitou realizovanou týmem z ÚI je sběr dat o informatickém výzkumu pro potřeby vyvíjeného portálu. Cílem této aktivity je mapovat informatické prostředí zejména v oblasti akademických institucí působících v informatice a aktivit na pomezí akademické a komerční sféry. V rámci této aktivity byl vytvořen detailní seznam všech informatických pracovišť na akademické půdě ať uţ na VŠ či na ústavech AV ČR aţ na úroveň pracovních týmů či odborných skupin doplněný o nejrůznější data (od kontaktních, přes geolokační aţ po klasifikační podle ACM). Klíčovým aspektem našeho přístupu je integrování nejrůznějších dostupných datových zdrojů (např. seznamy informatických pracovníků na jednotlivých informatických katedrách se záznamy z databáze DBLP [5]). Výsledkem této činnosti by měly být kolekce dat, které jsou v současné době roztroušeny na nejrůznějších webových stránkách, coţ znemoţňuje efektivní práci s nimi. Shromaţďujeme především data o těchto entitách: instituce (VŠ, v.v.i., firmy) v ČR na úrovni informatických kateder, oddělení a výzkumných týmů; informatičtí výzkumní pracovníci v ČR; informatické společnosti; informatické obory (vyšší úrovně ACM klasifikace); prestiţní oborové informatické konference a časopisy; zavedené národní informatické semináře; knihovny a informační zdroje o informatice; poskytovatelé informatických grantů v ČR, EU, USA; informatické projekty a záměry (odkazy do CEP); velké vývojové softwarové projekty; profesní diskusní skupiny; vývěsky s inzercí odborných akcí, zájmu o výzkumnou spolupráci atd. Svým rozsahem a formou se bude jednat o informace, které pokrývají standardní informační potřeby akademických 266 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

9 pracovníků v oblasti informatiky a téţ pracovníků ze strany komerčních firem, kteří mají zájem o vyuţití synergií při spolupráci s akademickou sférou. 5. Průzkum znalostí ICT: nabídka VŠ vs. praxe Vysoká škola ekonomická se v rámci projektu SoSiReČR podílí zejména v následujících oblastech: průzkum znalostí ICT, které vyţaduje podnikový sektor po absolventech vysokých škol, průzkum znalostí, které poskytují vysoké školy se zaměřením na ICT svým studentům, kontakty s podnikovou sférou v regionech. Kaţdý z průzkumů lze detailněji charakterizovat takto: 5.1 Průzkum mezi firmami V rámci šetření bylo osloveno celkem 1002 firem. Oslovené firmy byly rozděleny jak podle jejich velikosti, tak i podle sektoru, ve kterém působí a podle geografického umístění. Na základě tohoto členění lze detailně analyzovat poptávku po znalostech, počtech ICT odborníků, a to jak dle velikosti společnosti, tak i podle místa jejího sídla, dále také podle oboru, ve kterém podniká. V rámci šetření byli oslovováni zejména ICT manaţeři podniků. Zjištěné charakteristiky byly prostřednictvím nástrojů pro čištění dat a jejich klasifikaci roztříděny do statisticky významných shluků, které umoţňují potřebnou generalizaci výsledků a jejich následné srovnání s charakteristikami zjištěnými v průzkumu mezi vysokými školami. 5.2 Průzkum mezi vysokými školami V rámci průzkumu mezi vysokými školami bylo osloveno více neţ 81 fakult vysokých škol, na kterých jsou v České republice vyučovány studijní obory. Pro průzkum bylo identifikováno 462 studijních oborů se zaměřením na ICT. Základním datovým zdrojem pro identifikaci pro průzkum zajímavých studijních oborů, tedy těch zaměřených na výuku ICT, byly vstupy z Ústavu pro informace ve vzdělávání, který tato data získává z matriky studentů. S ohledem na skutečnost, ţe zdrojová data z matriky studentů nemusí být přesná, byla kaţdá z oslovených vysokých škol instruována, aby jiţ zaniklé studijní obory označila a stejně tak, aby doplnila případně chybějící studijní obory. Vyjma výše uvedených oblastí zkoumání byly rozšířeny datové vstupy i o počty studentů v ICT studijních oborech, jejich úspěšnost v rámci studia a další kvantitativní ukazatele umoţňující vytvořit predikce pro budoucí období. Délka zkoumaného období je od roku 2001 do roku Propojení průzkumů Na základě obou průzkumů bylo provedeno porovnání: zda nabídka počtů absolventů odpovídá poţadavkům poptávky po absolventech, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

10 Vojtáš, Pokorný, Skopal, Nečaský, Matoušek, Kubalík, Šíma, Ţák, Víta, Novotný, Maryška zda znalosti absolventů odpovídají znalostem, které poţaduje podnikový sektor, jak se vyvíjí poptávka po ICT odbornících, jak se vyvíjí nabídka ICT odborníků, jaký je trend ve vývoji znalostí absolventů. Výše zmíněná zjištění se stanou jedním ze základů znalostní báze budované sociální sítě. Na základě výsledků z obou průzkumů budou dále poskytovány individuální analýzy dat podle poţadavků členů sociální sítě. Tyto mohou slouţit například pro úpravu struktury analyzovaných studijních oborů tak, aby jejich absolventi lépe odpovídali poţadavkům podnikové praxe. Rovněţ budou identifikovány podniky, jejichţ ICT zaměstnanci by se mohli stát členy vznikající sociální sítě, připravujeme rozvněţ rozsáhlou informační kampaň pro jejich získání. Souběţně jsou také organizovány regionální workshopy, na kterých jsou představovány regionální výsledky průzkumů poptávky a nabídky po ICT odbornících a diskutována témata spojená se spoluprací akademické a soukromé sféry v daném regionu. 6. Závěr Protoţe oficiální horizont projektu je konec října roku 2012, týkají se nejbliţší plány dokončení portálu a praktické ověřování jeho moţností. Protoţe jde o realizaci sociální sítě, je jakékoliv ověřování portálu závislé na jeho uţivatelích, tj. na jejich aktivitě konstruovat a zveřejnit svůj profil. To samé platí i o dotazování např. ze strany firem hledajících pracovníky do odborných týmů apod. Jedině reálným pouţíváním portálu a s tím spojeným rozšiřováním jeho znalostní báze lze ověřit jeho funkčnost a pouţitelnost. Proto jsou důleţitou součástí projektu další aktivity, jako je šíření informací o projektu v regionech spojené se zapojováním zájemců - budoucích uţivatelů sítě do projektu. Projekt SoSIReČR realizuje, byť pouze v malém, v oblasti ICT to, čemu se dnes říká Sociální web. Připomeňme, ţe Sociální web není totéţ co Sémantický web, pouze vyuţívá některé jeho technologie. Cílené naplňování znalostní báze profily s jednoduchou klasifikací a ohodnocením v pozadí tvoří dobrou platformu pro budování jistého systému kolektivní inteligence [1], a to nikoliv všeobjímající moudrosti davu, nýbrţ znalostí týkající se jedné, přiměřeně velké a dost vyhraněné komunity informatiků. 7. Literatura [1] GRUBER, T.: Collective Knowledge Systems: Where the Social Web meets the Semantic Web. In: Prof. of Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web (2007), 19 p. [2] KLÍMOVÁ, H., KUŢELOVÁ, D., ŠÍMA, J., WIEDERMANN, J., ŢÁK, S. (Eds.): Hovory s informatiky 2010, Ústav informatiky AV ČR, Praha, [3] MATOUŠEK, K., DOLEŢAL, J., DOLEŢEL, J., KUBALÍK, J., NEČASKÝ, M.: Analýza portálu pro podporu sítě informatiků v ČR, Hovory s informatiky, [4] NEČASKÝ, M.: Analýza potřeb členů sociální sítě informatiků v regionech ČR. Zpráva projektu SoSIReČR, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

11 [5] The DBLP Computer Science Bibliography. [Online; navštíveno ] [6] UIR-ADR: Popis dat struktury 4.2 poskytovaných uţivatelům. [Online; navštíveno ] [7] W3C: Resource Description Framework (RDF). [Online; navštíveno ] SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního fondu

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Analýza potřeb členů sociální sítě informatiků v regionech ČR

Analýza potřeb členů sociální sítě informatiků v regionech ČR Analýza potřeb členů sociální sítě informatiků v regionech ČR Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Katedra softwarového inţenýrství Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1 Úvod Úspěšnost řešení

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Portál sociální sítě informatiků a jeho strukturované profily znalostí

Portál sociální sítě informatiků a jeho strukturované profily znalostí Portál sociální sítě informatiků a jeho strukturované profily znalostí 1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechická Technická 2, 166 27 Praha 6 {matousek,kubalik}@fel.cvut.cz Kamil Matoušek

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

Institute of Computer Science

Institute of Computer Science Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Aplikace Filtry Petra Šeflová Technical report No. 1056 February 2010 Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Prague 8, phone: +420 266 051

Více

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Plán projektu

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Plán projektu Management projektů Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT Plán projektu Historie Verze Datum Status Kdo Poznámka 0.1 8. 4. 2010 Špaček Petr Vytvoření 0.2 11. 4. 2010 Špaček Petr

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 30. 11. 1. 12. 2011 Your contact information AKM 2011 INTEROPERABILITA V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH: VIZE A REALITA Marie Balíková, Miroslav Kunt,

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis v ISIS 1 Životopis v ISIS Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis pro EPAS Definice struktury ţivotopisu Pro akreditaci EPAS bylo rozhodnuto, ţe bude vyuţita moţnost vytvoření ţivotopisu v rámci systému

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR?

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Zdravotnická dokumentace a elektronický zdravotní záznam 11. 10. 2012 Lékařský dům Daniel Krsička 1 Agenda Aktuální cíle a požadavky na elektronické

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název projektu: Příjemce dotace:

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

INTLIB. Osnova. Projekt (TA02010182/Inteligentní knihovna) je řešen s finanční podporou TA ČR. ! Legislativní doména

INTLIB. Osnova. Projekt (TA02010182/Inteligentní knihovna) je řešen s finanční podporou TA ČR. ! Legislativní doména INTLIB Projekt (TA02010182/Inteligentní knihovna) je řešen s finanční podporou TA ČR. Osnova! O projektu! Postupy prací podle oblastí! Legislativní doména " Judikatura " Účetní poddoména! Environmentální

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Zadavatel: Dodavatel: Českomoravská konfederace EURO EDUCA odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Závěrečná zpráva k veřejné zakázce: Obsah veřejné zakázky:

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby.

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby. STAVBY.CZ Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší NABÍDKA SLUŽEB PORTÁLU STAVBY.CZ Kontakty.cz Na Příkopě 958/5, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +40 1 967 58 www.stavby.cz o portálu stavby.cz Vše pro

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova dnešní přednášky Proč tento předmět vlastně existuje? Proč nestačí standardní metodiky SI? Co standardním

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje Martin Štorkán, ředitel martin.storkan@institut sp.cz 2009 Institut Svazu průmyslu ČR 1 Fórum průmyslu a vysokých

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Znalostní systém Environmentálního helpdesku

Znalostní systém Environmentálního helpdesku Martin Tax a Martin Bedroš Telefónica, Praha martin.bedros@o2.com Abstrakt: Projekt Environmentálního helpdesku je jedním z prvních projektů komplexních znalostních systémů nové generace ve veřejné správě

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Uživatelská podpora v prostředí WWW

Uživatelská podpora v prostředí WWW Uživatelská podpora v prostředí WWW Jiří Jelínek Katedra managementu informací Fakulta managementu Jindřichův Hradec Vysoká škola ekonomická Praha Úvod WWW obsáhlost obsahová i formátová pestrost dokumenty,

Více

Nápověda Portálu Ostravské univerzity

Nápověda Portálu Ostravské univerzity Nápověda Portálu Ostravské univerzity PORTÁL OSTRAVSKÉ UNIVERZITY CO PORTÁL OBSAHUJE? Úvod Moje stránka Provoz a služby Informační systémy Dokumenty Fakulty a ústavy Součásti OU Činnosti OU Fórum ODKAZY

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více