SEZNAM (MPA ) Předpisová základna akreditačního procesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM (MPA ) Předpisová základna akreditačního procesu"

Transkript

1 SEZNAM (MPA ) Předpisová základna akreditačního procesu Verze 11 datum vydání:

2

3 1 SEZNAM v11 k MPA Obsah Předmluva... 2 PŘÍLOHA 1 Systémové dokumenty popisující obecně akreditační proces... 4 PŘÍLOHA 2 Specifické dokumenty pro jednotlivé oblasti akreditace Zkušební a kalibrační laboratoře Zdravotnické laboratoře Certifikační orgány certifikující produkty Certifikační orgány certifikující systémy managementu Ověřovatelé výkazů emisí skleníkových plynů Certifikační orgány certifikující osoby Inspekční orgány Poskytovatelé zkoušení způsobilosti Výrobci referenčních materiálů PŘÍLOHA 3 Výběr dalších významných norem, normativních dokumentů a souvisejících předpisů využívaných v procesu akreditace... 26

4 SEZNAM v11 k MPA Předmluva Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vydává tento dokument navazující na metodický pokyn pro akreditaci (MPA) MPA Předpisová základna akreditačního procesu jako aktuální soubor norem, normativních a souvisejících předpisů, dokumentů mezinárodních organizací zabývajících se akreditací (EA, ILAC, IAF, FALB) a MPA využívaných v rámci procesu akreditace ČIA. Tato verze 11 zohledňuje zejména zavedení nové služby akreditace výrobců referenčních materiálů podle ČSN EN ISO 17034:2017 (PŘÍLOHA 2 část 2.9), dále pak zrušení dokumentů EA-2/14 M:2008, EA-3/11 M:2009 a KVALIMETRIE 14, vypuštění dokumentů a odkazu na dokumenty EURAMET, SCD Relsie, aktualizace dokumentů EA-4/09 G:2017, TNI Pokynu ISO 31:2017, ISO Guide 35:2017, ČSN EN ISO/IEC 27006:2016, ČSN ISO/IEC :2017, IAF MD2:2017, EA-7/04 M:2017, zařazení dokumentů IAF MD10:2013, IAF MD12:2013, IAF MD 13:2013, IAF MD15:2014, IAF MD16:2015, IAF MD17:2015, KVALIMETRIE 21, KVALIMETRIE 22, Vzorkování IV, Průmysl, vyhláška č. 260/2016 Sb., dokument EPD, nařízení Komise (EU) 2017/1505, nařízení Komise (EU) 2017/1508, rozhodnutí Komise (EU) 2017/2285, ČSN EN 15593, ČSN EN ISO 13528:2017 a dalších v PŘÍLOZE 3, včetně provedení formálních oprav a grafické úpravy. 1 Úvod Seznam je rozdělen do tří příloh zohledňujících třídění uvedené v MPA PŘÍLOHA 1 představuje souhrn dokumentů A, PŘÍLOHA 2 dokumenty B, C, D a E v členění podle oblastí akreditace a PŘÍLOHA 3 uvádí informativní výběr dalších dokumentů E. 2 Citované dokumenty V tomto dokumentu jsou uvedeny normativní odkazy na následující citované dokumenty nebo jejich části, které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání dokumentu (včetně všech změn). MPA Předpisová základna akreditačního procesu 3 Termíny, definice a použité zkratky EA FALB IAF ILAC European co-operation for Accreditation Evropská organizace pro spolupráci v oblasti akreditace Forum of Accreditation and Licensing Bodies Fórum akreditačních a licenčních orgánů International Accreditation Forum Mezinárodní akreditační fórum International Laboratory Accreditation Cooperation Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří

5 3 SEZNAM v11 k MPA Bibliografie 1 EA-INF/01:2017 List of EA Publications And International Documents 2 Publications List ILAC; 3 IAF Publications; Přechodná a závěrečná ustanovení Tento SEZNAM verze 11 nahrazuje dnem vydání předchozí verzi 10. Ing. Jiří R ů ž i č k a, MBA, Ph.D. ředitel

6 SEZNAM v11 k MPA PŘÍLOHA 1 Systémové dokumenty popisující obecně akreditační proces A Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. ČSN EN ISO/IEC 17011:2005 Posuzování shody Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu. IAF/ILAC A5:11/2013 Aplikace ISO/IEC 17011:2004. Originální název Application of ISO/IEC 17011:2004. EA-1/22 A:2016 Postup a kriteria pro posuzování schémat posuzování shody akreditačními orgány - členy EA. Originální název "EA Procedure and Criteria For the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members". EA-2/13 M:2012 Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční spolupráci mezi členy EA. Originální název "Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Member". EA-2/17 M:2016 Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení. Originální název "EA Document on Accreditation for Notification Purposes". IAF MD7:2010 IAF Mandatory Dokument for Harmonization of Sanction to be applied to Conformity Assessment Bodies (Závazný dokument pro harmonizaci sankcí vůči orgánům posuzujícím shodu). IAF MD8:2015 Závazný dokument pro aplikaci normy ISO/IEC v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) Originální název Application of ISO/IEC 17011:2004 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485). IAF MD10:2013 Závazný dokument IAF pro posuzování managementu odborné způsobilosti certifikačních orgánů podle ISO/IEC 17021:2011. Originální název "IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011".

7 5 SEZNAM v11 k MPA IAF MD12:2016 Posuzování certifikačních činností pro přeshraniční akreditaci. Originální název "Assessment of Certification Activities for Cross Frontier Accreditation". IAF MD13:2014 Požadavky na odbornou způsobilost pracovníků akreditačních orgánů pro systémy managementu bezpečnosti informací (ISO/IEC 27006). Originální název: "Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001)". IAF MD14:2014 Application of ISO/IEC in Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 14065:2013). (Aplikace normy ISO/IEC pro akreditaci orgánů validujících nebo ověřujících skleníkové plyny (ISO/IEC 14065:2013). IAF MD15:2014 Závazný dokument IAF pro sběr dat poskytujících indikátory o výkonu certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu. Originální název: "IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies Performance". IAF MD16:2015 Application of ISO/IEC for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies. (Aplikace ISO/IEC v oblasti akreditace certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu bezpečnosti potravin (FSMS)). IAF MD17:2015 Činnosti svědeckého posuzování pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu. Originální název: "Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies". ILAC-P13:10/2010 Aplikace normy ISO/IEC pro akreditaci poskytovatelů zkoušení způsobilosti. Originální název Application of ISO/IEC for the Accreditation of Proficiency Testing Providers. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů MPA Základní pravidla akreditačního procesu MPA Předpisová základna akreditačního procesu MPA Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností MPA Pravidla používání odkazu na akreditaci MPA Zjištění z posuzování a jejich klasifikace MPA Veřejné projednávání dokumentů ČIA MPA Rozsah posuzování MPA Flexibilní rozsah akreditace

8 SEZNAM v11 k MPA PŘÍLOHA 2 Specifické dokumenty pro jednotlivé oblasti akreditace 2.1 Zkušební a kalibrační laboratoře B C ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří ČSN P CEN/TS 15675:2009 Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření emisí (ve spojení s ČSN EN ISO/IEC 17025:2005) TNI Pokyn ISO 34 (do ) Obecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů MPA Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření MPA Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti MPA k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky MPA k aplikaci TNI Pokynu 34 Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů ILAC-P9:06/2014 Politika ILAC pro účast v aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti. Originální název: "ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities" ILAC-P10:01/2013 Politika ILAC pro návaznost výsledků měření. Originální název ILAC Policy on the Traceability of measurement Results Rok vydání 2013 ILAC-P14:01/2013 Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci. Originální název ILAC Policy for Uncertainty in Calibration Rok vydání 2013

9 7 SEZNAM v11 k MPA D EA-2/15 M:2008 Požadavky EA na akreditaci s flexibilním rozsahem. Originální název EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes", July Rok vydání 2009 EA-4/02 M:2013 Vyjádření nejistoty měření při kalibraci. Originální název Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration", December 2013 Rok vydání 2013 EA-4/16 G:2003 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení. Originální název EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative Testing, December 2003 Rok vydání 2004 ILAC-G8:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací. Originální název Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification. Rok vydání 2009 ILAC-G17:2002 Zavádění koncepce stanovení nejistot zkoušení v návaznosti na aplikaci normy ISO/IEC Originální název Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025, November ILAC-G18:04/2010 Pokyny pro stanovení rozsahu akreditace laboratoří. Originální název Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories. Rok vydání 2010 ILAC-G24:2007 Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřících přístrojů. Originální název Guidelines for the determination of calibration interval of measuring instruments. Rok vydání 2008 TNI :2007 Prokazování způsobilosti při akreditaci laboratoří pro měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Tato norma obsahuje překlady následujících tří technických specifikací vydaných CEN: CEN/TS Stacionární zdroje emisí Postup vnitrolaboratorní validace alternativní metody porovnáním s referenční metodou

10 SEZNAM v11 k MPA E CEN/TS Kvalita ovzduší Stacionární zdroje emisí Aplikace EN ISO/IEC pro periodická měření emisí CEN/TS Kvalita ovzduší Stacionární zdroje emisí Návod k vypracování standardních metod ČSN EN 15259:2008 Kvalita ovzduší Měření emisí ze stacionárních zdrojů Požadavky na měřicí stanoviště, měřicí úsek, plán měření a protokol s výsledky měření ČSN EN ISO 20988:2008 Kvalita ovzduší Pokyny pro určení nejistoty měření EA-4/09 G:2017 Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorického zkoušení. Originální název Accreditation for Sensory Testing Laboratories, February Rok vydání 2018 EA-INF/13:2015 The Assessment and Accreditation of Opinions and Interpretation using ISO/IEC 17025:2005 EA-4/14 INF:2003 Výběr a užití referenčních materiálů. Originální název The Selection and Use of Reference Materials, February Rok vydání 2004 EA-4/15 G:2015 Akreditace v oblasti nedestruktivního zkoušení. Originální název Accreditation for Non-Destructive Testing, May Rok vydání 2016 EA-4/18 INF:2010 Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti. Originální název Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation", June 2010 Rok vydání 2010 ILAC-G19:08/2014 Moduly ve forenzním procesu. Originální název Modules in a Forensic Science Process, August 2014 Rok vydání 2014 KVALIMETRIE 12 Průvodce jakostí v analytické chemii. Pomůcka k akreditaci. Originální název EURACHEM/CITAC Guide to Quality in Analytical Chemistry. An Aid to

11 9 SEZNAM v11 k MPA Accreditation, EURACHEM-ČR 2003 KVALIMETRIE 13 Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření. Metodická příručka. Kolektiv autorů. EURACHEM-ČR 2003 KVALIMETRIE 15 Použití informací o nejistotě k posuzování shody (2008). Pokyn EURACHEM/CITAC (originální název Use of uncertainty information in compliance assessment z r. 2007). Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků (2008). Příručka EURACHEM/CITAC/EUROLAB/ Nordtest/UK RSC Analytical Methods Committee (originální název Measurement uncertainty arising from sampling z r. 2007). EURACHEM-ČR 2009 KVALIMETRIE 16 Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. EURACHEM-ČR 2009 KVALIMETRIE 17 Mezilaboratorní porovnávání a zkoušení způsobilosti. EURACHEM- ČR 2011 KVALIMETRIE 18 Názvosloví analytického měření. Přeloženo z Terminology in Analytical Measurement - Introduction to VIM 3. (Vicki Barwick, Elisabeth Prichard, eds.). EURACHEM, First edition How to Meet ISO Requirements for Method Verification. AOAC International Guide EURACHEM-ČR 2013 KVALIMETRIE 19 Stanovení nejistoty analytického měření, Přeloženo z Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, EURACHEM/CITAC Guide. Editoři S. L. R. Ellison, A. Williams. Third Edition EURACHEM-ČR 2014 KALIMETRIE 20 Vhodnost analytických metod pro daný účel, Přeloženo z The Fitness for Purpose of Analytical Methods, A Laboratory Guide to Method validation and Related Topics EURACHEM/CITAC Guide. Second Edition EURACHEM-ČR 2015 KALIMETRIE 21 Referenční materiály v chemické analýze. Nastavení a používání cílové nejistoty v chemických měřeních, Přeloženo z Setting and Using Target in Chemical Measurement EURACHEM/CITAC Guide. First Edition 2015 EURACHEM-ČR 2016

12 SEZNAM v11 k MPA KALIMETRIE 22 Průvodce kvalitou v analytické chemii Pomůcka k akreditaci. Pokyn EURACHEM/CITEC. Překlad z anglického originálu. Vzorkování I, Obecné zásady Vydal: 2 Theta, 2010, Kolektiv autorů Vzorkování II, Životní prostředí Vydal: 2 Theta, 2016, Kolektiv autorů Vzorkování III, Potraviny, zemědělství, předměty běžného užívání Vydal: 2 Theta, 2016, Kolektiv autorů Vzorkování IV, Průmysl Vydal: 2 Theta, 2017, Kolektiv autorů TNI Pokyn ISO 31:2017 Referenční materiály Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací ISO Guide 35:2017 Reference materials - Guidance for characterization and assesment of homogeneity and stability Odkazy na další dokumenty, které se týkají akreditace laboratoří: Dokumenty ILAC: Dokumenty EA: Dokumenty EUROLAB: Dokumenty EURACHEM: Závěrečná zpráva PRM 2013 č. VII/4/13 "Optimalizace využití MPZ v akreditovaných kalibračních laboratořích" zveřejněná na: Závěrečná zpráva PRM 2014 č. VII/4/14 "Optimalizace využití mezilaboratorních porovnávání a zkoušení způsobilosti v akreditovaných kalibračních laboratořích (AKL)" zveřejněná na: JRC Technical Report European technical guidance document for the flexible scope accreditation of laboratories quantifying GMOs, Joint Research Centre, IRMM, nd version

13 11 SEZNAM v11 k MPA Zdravotnické laboratoře B C D ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře Požadavky na kvalitu a způsobilost MPA Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků MPA Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti MPA k aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře Požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky Nepodkročitelná minima odborných společností ke stažení na ILAC-P9:06/2014 Politika ILAC pro účast v aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti. Originální název: "ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities" ILAC-P10:01/2013 Politika ILAC pro návaznost výsledků měření. Originální název ILAC Policy on the Traceability of measurement Results Rok vydání 2013 Vyhláška MZ č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb EA-2/15 M:2008 Požadavky EA na akreditaci s flexibilním rozsahem. Originální název: EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes", July Rok vydání 2009 EA-4/14 INF:2003 Výběr a užití referenčních materiálů. Originální název The Selection and Use of Reference Materials, February Rok vydání 2004 EA-4/16 G:2003 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení. Překlad dokumentu EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative Testing, December Rok vydání 2004 EA-4/17 M:2008 Stanovisko EA k popisu rozsahu akreditace

14 SEZNAM v11 k MPA E zdravotnických laboratoří. Originální název EA Position Paper on the Description of Scopes of Accreditation of Medical laboratories", December Rok vydání EA-4/18 INF:2010 Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti. Originální název Guideline on the level and frequency of proficiency testing participation, June EA-4/20 G:2015 Guidance for the Assessment of Laboratories against EN ISO and ILAC-G 18:04/2010 Pokyny pro stanovení rozsahu akreditace laboratoří. Originální název Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories Rok vydání 2010 ILAC-G24:2007 Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřících přístrojů. Překlad dokumentu Guidelines for the determination of calibration interval of measuring instruments. Rok vydání 2008 ILAC-G26:07/2012 Guidance for the Implementation of a Medical Laboratory Accreditation System ILAC-G8:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací. Překlad dokumentu Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification. Rok vydání 2009 ISO 15190:2003 Medical laboratories Requirements for safety KVALIMETRIE 11 Stanovení nejistoty analytického měření. Překlad publikace EURACHEM/CITAC Quatifying Uncertainty in Analytical Measurement, EURACHEM ČR KVALIMETRIE 12 Průvodce jakostí v analytické chemii. Pomůcka k akreditaci. Překlad publikace EURACHEM/CITAC Guide to Quality in Analytical Chemistry. An Aid to Accreditation, EURACHEM-ČR KVALIMETRIE 13 Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření. Metodická příručka. Kolektiv autorů. EURACHEM-ČR 2003.

15 13 SEZNAM v11 k MPA KVALIMETRIE 15 Použití informací o nejistotě k posuzování shody. Pokyn EURACHEM/CITAC (překlad Use of uncertainty information in compliance assessment z r. 2007). EURACHEM-ČR 2008 KVALIMETRIE 16 Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. EURACHEM-ČR 2009 KVALIMETRIE 17 Mezilaboratorní porovnávání a zkoušení způsobilosti. EURACHEM-ČR 2011 KVALIMETRIE 18 Názvosloví analytického měření, Přeloženo z: Terminology in Analytical Measurement - Introduction to VIM 3. (Vicki Barwick, Elisabeth Prichard, eds.). EURACHEM, First edition How to Meet ISO Requirements for Method Verification. AOAC International Guide EURACHEM-ČR 2013 KVALIMETRIE 19 Stanovení nejistoty analytického měření, Přeloženo z: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, EURACHEM/CITAC Guide. Editoři S. L. R. Ellison, A. Williams. Third Edition EURACHEM-ČR 2014 ČSN P ISO/TS 22367:2009 Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování Odkazy na další dokumenty, které se týkají akreditace laboratoří: Dokumenty ILAC: Dokumenty EA: Dokumenty EUROLAB: Dokumenty EURACHEM:

16 SEZNAM v11 k MPA Certifikační orgány certifikující produkty B C ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Posuzování shody Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby MPA k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Posuzování shody Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby v akreditačním systému České republiky ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 Posuzování shody Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata MPA Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod EA-6/02 M:2013 Směrnice EA k aplikaci EN a ISO/IEC pro certifikaci podle EN ISO Překlad dokumentu EA-6/02 Guidelines on the Use of EN and EN for Certification to EN ISO 3834 Rev02, 2013 D EA-6/04 M:2011 Pokyny EA k akreditaci certifikace produktů v primárním sektoru pomocí vzorkování pracovišť. Originální název EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites rev00, July 2011 ILAC-G8:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací. Překlad dokumentu Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification. Rok vydání EA-03/12 M:2013 Politika EA pro akreditaci certifikaci ekologické produkce. Originální název "EA Policy for Accreditation of Organic Production Certification" June 2013

17 15 SEZNAM v11 k MPA Certifikační orgány certifikující systémy managementu B ČSN EN ISO/IEC :2016 Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu Část 1: Požadavky ČSN ISO/IEC 27006:2016 Informační technologie Bezpečnostní techniky Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací ČSN P ISO/TS 22003:2014 Systémy managementu bezpečnosti potravin Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin ČSN ISO 50003:2015 Systémy managementu hospodaření s energií Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (platné od ) - platné pro akreditaci environmentálních ověřovatelů programu EMAS od C ČSN ISO/IEC :2017 Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu ČSN ISO/IEC :2017 Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality ČSN P ISO/IEC TS :2017 (předpoklad vydání: únor 2018) Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu Část 6: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kontinuity činností organizace ČSN P ISO/IEC TS 17022:2013 Posuzování shody Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou Věstník MZe 2/2010 Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci, část 5.

18 SEZNAM v11 k MPA D MPA k aplikaci ČSN EN ISO/IEC :2016 Posuzování shody Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu Část 1: Požadavky v akreditačním systému České republiky EA-6/02 M:2013 Směrnice EA k aplikaci EN a ISO/IEC pro certifikaci podle EN ISO Originální název Guidelines on the Use of EN and EN for Certification to EN ISO 3834, June 2013 EA-7/04 M:2017 Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 14001:2015. Originální název Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2015 certification Rev03, May IAF MD1:2007 Závazný dokument IAF pro certifikaci více pracovišť na základě vzorkování. Originální název "Certification of Multiple Sites Based on Sampling" IAF MD2:2007 Závazný dokument IAF pro převod akreditované certifikace systémů managementu. Originální název "Transfer of Accredited Certification of Management Systems". IAF MD2:2017 (od ) Závazný dokument IAF pro převod akreditované certifikace systémů managementu. Originální název "IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems". IAF MD3:2008 Závazný dokument IAF pro postupy pokročilého dozoru a recertifikace. Originální název "Advanced Surveillance and Recertification Procedures (ASRP)" IAF MD4:2008 Závazný dokument IAF pro použití metod auditování využívajících počítačovou techniku (CAAT) pro akreditovanou certifikaci systémů managementu. Originální název "Use of Computer Assisted Auditing Techniques ("CAAT") for Accredited Certification of Management Systems" IAF MD5:2015 Závazný dokument IAF pro stanovení doby auditu pro systémy managementu kvality a systémy environmentálního managementu. Originální název "Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems"

19 17 SEZNAM v11 k MPA E IAF MD9:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci normy ISO/IEC v oblasti systému managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485). Originální název Application of ISO/IEC in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485) IAF MD11:2013 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC pro audity integrovaných systémů managementu. Originální název "Application of ISO/IEC for Audits of Integrated Management Systems (MS)" IAF MD18:2015 Závazný dokument pro aplikaci ISO/IEC 17021:2011 v sektoru managementu služeb (ISO/IEC ). Originální název "Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC )" IAF MD19:2016 Závazný dokument IAF pro audit a certifikaci systému managementu organizace s více pracovišti (pokud není vhodné použít vzorkování pracovišť). Originální název "IAF Mandatory Document For The Audit and Certification of a Management Systém operated by a Multi-Site Organization (where application of site sampling is not appropriate)" Dokumenty publikované FSSC (Foundation for Food safety system certification) Scheme for food and feed safety management systems, which are in compliance with the... standard ISO , technical specifications for sector PRPs and additional Scheme requirements." zveřejněné na IAF ID1:2014 IAF Informative Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation, June 2014 Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb. zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE) Metodický pokyn Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) zveřejněný na Dokumenty TUH zveřejněné na Rozhodnutí Komise 2007/747/ES ze dne 19. listopadu 2007 o uznávání certifikačních postupů v souladu s článkem 9 nařízení Evropského

20 SEZNAM v11 k MPA parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) a o zrušení rozhodnutí 97/264/ES Rozhodnutí Komise 2013/131/EU ze dne 4. března 2013, kterým se vytváří příručka pro uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) Rozhodnutí Komise 2011/832/EU ze dne 7. prosince 2011 o příručce pro společnou registraci organizací z EU, registraci organizací ze třetích zemí a globální registraci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) Rozhodnutí Komise (EU) 2015/801 ze dne 20. května 2015 o referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví maloobchodu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) Rozhodnutí Komise (EU) 2016/611 ze dne 15. dubna 2016 o referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví cestovního ruchu podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) Nařízení Komise (EU) 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 Nařízení Komise (EU) 2017/1508 ze dne 28. srpna 2017 o referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví výroby potravin a nápojů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)

21 19 SEZNAM v11 k MPA Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2285 ze dne 28. srpna 2017 o změně příručky pro uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) Konsolidovaný text: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES

22 SEZNAM v11 k MPA Ověřovatelé výkazů emisí skleníkových plynů B C D ČSN EN ISO 14065:2013 Skleníkové plyny Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ČSN ISO 14066:2012 Skleníkové plyny Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů ČSN ISO :2006 Skleníkové plyny Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech MPA Akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů EA-6/03 M:2013 Dokument EA pro uznávání ověřovatelů podle Směrnice EU o systému pro obchodování s emisemi. Originální název EA Document for Recognition of Verifiers under EU ETS Directive Rev04, November IAF MD6:2014 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO 14065:2013. Originální název IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2013 Issue 2, March 2014 IAF MD14:2014 Application of ISO/IEC in Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 14065:2013) Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 421/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve

23 21 SEZNAM v11 k MPA Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES Zákon č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Dokumenty Evropské komise: umentation_en.htm

24 SEZNAM v11 k MPA Certifikační orgány certifikující osoby B D ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Posuzování shody Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob MPA Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod

25 23 SEZNAM v11 k MPA Inspekční orgány B C D ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci MPA k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky MPA Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod V případě, že inspekční orgán provádí analytické zkoušky rovněž: MPA Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření MPA Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti ILAC-P9:06/2014 Politika ILAC pro účast v aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti. Originální název: "ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities" ILAC-P14:01/2013 Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci. Originální název ILAC Policy for Uncertainty in Calibration Rok vydání 2013 ILAC-P15:07/2016 Aplikace normy ISO/IEC 17020:2012 pro akreditaci inspekčních orgánů (Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies) ILAC-G8:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací. Originální název Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification. Rok vydání EA-05/02 INF:2015 EA Guidance on the Application of ISO/IEC in Periodic Inspection of the Roadworthiness of Motor Vehicles and their Trailers. ILAC-G18:04/2010 Pokyny pro stanovení rozsahu akreditace laboratoří. Originální název Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories.

26 SEZNAM v11 k MPA Poskytovatelé zkoušení způsobilosti B C D E ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti MPA k aplikaci ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti v akreditačním systému České republiky EA-4/16 G:2003 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení. Originální název EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative Testing, December Rok vydání 2004 EA-2/18 INF:2015 Guidelines for Accreditation Bodies on The Contents of the Scopes of Accreditation for Proficiency Testing Providers ČSN EN ISO 13528:2017 Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním Selection, use and interpretation of proficiency testing (PT) schemes by laboratories The EURACHEM Guide, 2000 The International Harmonized Protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories (IUPAC Technical Report) Pure Appl. Chem. 78(1), , 2006, M. Thompson, S.L.R. Ellison, R. Wood KVALIMETRIE 17 Mezilaboratorní porovnávání a zkoušení způsobilosti EURACHEM-ČR 2011

27 25 SEZNAM v11 k MPA Výrobci referenčních materiálů B ČSN EN ISO 17034:2017 Posuzování shody Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů C MPA k aplikaci ČSN EN ISO 17034:2017 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů v akreditačním systému ČR D TNI Pokyn ISO 30:2016 Referenční materiály - Vybrané termíny a definice TNI Pokyn ISO 31:2017 Referenční materiály - Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací TNI Pokyn ISO 33:2016 Referenční materiály - Správná praxe při jejich používání ISO Guide 35:2017 Reference materials - Guidance for characterization and assesment of homogeneity and stability

28 SEZNAM v11 k MPA PŘÍLOHA 3 Výběr dalších významných norem, normativních dokumentů a souvisejících předpisů využívaných v procesu akreditace E ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 ČSN EN ISO/IEC 17011:2005 ČSN ISO/IEC 17030:2004 ČSN EN ISO/IEC :2011 ČSN EN ISO/IEC :2005 ČSN EN ISO/IEC 17040:2005 ČSN EN ISO 9000:2006 ČSN EN ISO 9001:2016 ČSN ISO/TR 10013:2002 ČSN ISO :2004 ČSN EN ISO 13485:2012 ČSN EN ISO 13485:2016 ed.2 Posuzování shody - Slovník a základní principy Posuzování shody - Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace Posuzování shody - Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů Systémy managementu kvality Základní principy a slovník Systémy managementu kvality - Požadavky Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti Statistické metody - směrnice pro hodnocení shody se specifikovanými požadavky - Část 1: Obecné principy Zdravotnické prostředky, Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů Zdravotnické prostředky Systémy managementu kvality Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ČSN ISO 14025:2006 Environmentální značky a prohlášení Environmentální prohlášení typu III Zásady a postupy ČSN EN ISO 14040:2006 ČSN ISO 14050:2010 ČSN EN :2008 ČSN ISO/IEC 17007:2012 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova Environmentální management - Slovník Železniční aplikace Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování Posuzování shody Návod pro navrhování normativních dokumentů vhodných k použití pro posuzování shody ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření s energií Požadavky s návodem k použití

29 27 SEZNAM v11 k MPA ČSN ISO 50003:2015 Systémy managementu hospodaření s energií Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 19011:2012 ČSN EN ISO :2006, ČSN EN ISO :2006, ČSN EN ISO :2006, ČSN EN ISO :2006, ČSN EN ISO :2006 Směrnice pro auditování systému managementu Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, Část 1 až 5 ČSN ISO/IEC :2012 Informační technologie Management služeb Část 1 : Specifikace ČSN EN ISO 22000:2006 Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci ČSN P ISO/TS Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin Část 1: Výroba potravin ISO/TS :2011 Prerequisite programmes for food safety Part 3: Farming ISO/TS :2013 Prerequisite programmes on food safety Part 4: Food packaging manufacturing ISO/TS :2016 Prerequisite programmes on food safety Part 6: Feed and animal food production BSI/PAS 221:2013 NEN/NTA 8059:2016 en Prerequisite programmes for food safety in food retail Prerequisite programs on food safety for transport and storage ČSN EN ISO 22716:2008 Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) Směrnice pro správnou výrobní praxi ČSN ISO/IEC 27001:2014 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č.j / z OHSAS 18001:2008 Dokumenty PEFC dosažitelné z Dokumenty SPS dosažitelné z ew.asp?id=3760&type=scsd-p Věstník MZe 2/2010, část 1-4 Věstník dopravy 9 z ve znění pozdějších změn uvedených na Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky Dokumenty PEFC Česká republika, standardy PEFC certifikace spotřebitelského řetězce (C-o-C) Pravidla systému certifikovaných stavebních dodavatelů - Kvalifikační předpoklady (dokument Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, 2006)

30 SEZNAM v11 k MPA EA-3/01 M:2012 EA-1/19 A+AB:2015 EA-INF/04:2016 ILAC-P8:12/2012 IAF ML2:2016 EA-1/17 S3 A:2017 IAF PR1:2015 ILAC R5:4/2016 ISO/IEC Guide 98-3:2008 Pokyn ISO/IEC 2:2004 Pokyn ISO/IEC 28:2004 Pokyn ISO/IEC 53:2005 Pokyn ISO/IEC 60:2004 Pokyn ISO/IEC 68:2002 EA Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Text Reference to Accreditation and Reference to EA MLA Signatory Status Rules for Use of EA Logo and Graphic Specification Statement on acceptance and recognition of activities under the EA MLA previously EA-1/16 ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories and Inspection Bodies General Principles on Use of the IAF MLA Mark Supplement 3 to EA-1/17, Complaint and Appeal Procedures Procedure for the Investigation and Resolution of Complaints ILAC Procedure for Handling Complaints Uncertainty of measurement Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement Normalizace a související činnosti Všeobecný slovník Posuzování shody Návod týkající se systému certifikace produktů třetí stranou Posuzování shody Návod na využití systému managementu kvality organizace při certifikaci produktu Posuzování shody - Kodex dobré praxe Ujednání týkající se uznávání a akceptace výsledků posuzování shody ISO/PAS 17002:2004 Conformity assessment - Confidentiality - Principles and requirements ISO/PAS 17003:2004 GLOBALGAP Integrated Farm Assurance Podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány ČSN EN ISO 17100:2015 Conformity assessment - Complaints and appeals - Principles and requirements dosažitelné z Pravidla systému GLOBALGAP - General Regulation, Control Points and Compliance Criteria Specifické požadavky na certifikační orgány certifikující elektronické nástroje stanoveny ze strany Ministerstva pro místní rozvoj jako správce systému certifikace elektronických nástrojů. Dosažitelné na webu Překladatelské služby Požadavky na překladatelské služby

31 29 SEZNAM v11 k MPA ČSN :2013 ČSN EN ISO 22301:2013 Požadavky na kvalifikované poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a jimi poskytované kvalifikované služby vytvářející důvěru (eidas) Systém managementu společenské odpovědnosti Požadavky Ochrana společnosti Systémy managementu kontinuity podnikání Požadavky DKP dokument konkretizující požadavky na kvalifikované poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a jimi poskytované kvalifikované služby vytvářející důvěru (dokument MV ČR). Dokument je dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci eidas, elektronický podpis Výkladový dokument itsmf Informační technologie Management služeb Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb v IT. (Information technology service management Requirements for bodies providing audit and certification of IT service management systems). Dostupné na stránkách Nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona č. 90/2016 Sb. Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 PAS 222:2011 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k-provedeni-zakona-c sb- o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh k-provedeni-zakona-c sb- dosažitelný na ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES Prerequisite programmes for food safety in the manufacture of food and feed for animals PAS 223:2011 Prerequisite programmes and design requirements for food safety in the manufacture and provision of food packiging Nařízení vlády č. 446/2011 Sb. Zákon č. 201/2012 Sb. Nařízení Rady (EU) č. 305/2011 o kriteriích udržitelnosti biopaliv o ochraně ovzduší ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/ EHS

32 SEZNAM v11 k MPA Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES KVALIMETRIE 21 Referenční materiály v chemické analýze. Nastavení a používání cílové nejistoty v chemických měřeních. Přeloženo z Setting and Using Target in Chemical Measurement EURACHEM/CITAC Guide. First Edition EURACHEM-ČR 2016 Vyhláška č. 260/2016 Sb. Mezinárodní systém certifikace EPD ČSN EN o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody Dokument General Programme Instruction (Mezinárodní systém certifikace EPD) dosažitelný z webu International-EPD-System/General-Programme- Instructions/ Obaly Management hygieny ve výrobě obalů pro potraviny Požadavky

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 50-01 - 14 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 00-04 - 13 Podmínky pro používání loga Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., akreditačních značek, odkazů na akreditaci, kombinovaného loga a značek IAF MLA a ILAC

Více

Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin.

Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin. Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin. Úvod Při nákupu celé řady výrobků nebo služeb jsme různými způsoby neustále ujišťováni o jejich kvalitě, bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti, spolehlivosti,

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Česká společnost pro jakost je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. Je nezávislou,

Více

P ř íruč ka pro výrobce týkající se obsahu technické dokumentace

P ř íruč ka pro výrobce týkající se obsahu technické dokumentace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE P ř íruč ka pro výrobce týkající se obsahu technické dokumentace První vydání Dodatek č. 2 Praha, září 2003

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160,03.100.30 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 8: Ultrazvuk ČSN ISO 18436-8 01 1445 Condition monitoring

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

NEJISTOTA MĚŘENÍ STANOVENÝCH HODNOT KALIBRÁTORŮ CELL-DYN SPOLEČNOSTI ABBOTT

NEJISTOTA MĚŘENÍ STANOVENÝCH HODNOT KALIBRÁTORŮ CELL-DYN SPOLEČNOSTI ABBOTT NEJISTOTA MĚŘENÍ STANOVENÝCH HODNOT KALIBRÁTORŮ CELL-DYN SPOLEČNOSTI ABBOTT Agim Beshiri MD, Hans Hoffmann PhD, Donald Wright MT Medical and Scientific Affairs Abbott Hematology Abbott Diagnostics Division

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY Václav Šenkyřík, Český metrologický institut Středisko posuzování laboratoří 1. ŘÍZENÍ DOKUMENTACE Jedním z nejčastěji identifikovaných nedostatků systému managementu

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv.

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Program: Veronika Kanderová CLIP Cytometrie, 2. LF UK a FN Motol, Praha VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Anny, Brno

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy. ČESKÁ NORMA MDT 621.039.587:681.3.06 Březen 1994 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČSN IEC 987 35 6615 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

Více

KOMENTOVANÉ VYDÁNÍ NORMY ČSN EN ISO 19011:2012

KOMENTOVANÉ VYDÁNÍ NORMY ČSN EN ISO 19011:2012 KOMENTOVANÉ VYDÁNÍ NORMY ČSN EN ISO 19011:2012 AUTOŘI: Ing. Jan Hnátek Ing. Miroslav Jedlička Ing. Miroslav Staněk Ing. Elena Stibůrková Ing. Milan Trčka LEKTOROVAL: RNDr. Zdeněk Svatoš Česká společnost

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Nové pojetí referenčních materiálů

Nové pojetí referenčních materiálů Nové pojetí referenčních materiálů Zbyněk Plzák Ústav anorganické chemie AV ČR 250 68 Řež plzak@iic.cas.cz 1 Nové pojetí referenčních nové definice výběr a použití RM materiálů co představuje návaznost

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2004 SYSTÉM MANAGEMENTU MĚŘENÍ

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2004 SYSTÉM MANAGEMENTU MĚŘENÍ SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2004 SYSTÉM MANAGEMENTU MĚŘENÍ Ing. Vladimír Ludvík Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví edici

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Více

Nová kriteriální norma ČSN EN ISO/IEC 17065 pro orgány certifikující produkty, procesy a služby Výroční konference SCOV, Praha 7. 2.

Nová kriteriální norma ČSN EN ISO/IEC 17065 pro orgány certifikující produkty, procesy a služby Výroční konference SCOV, Praha 7. 2. Nová kriteriální norma ČSN EN ISO/IEC 17065 pro orgány certifikující produkty, procesy a služby Výroční konference SCOV, Praha 7. 2. 2013 Pavel Vaněk, ITC Zlín 1 Technické specifikace upravující systém

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod CO JE? Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha Úvod Metrologie v chemii (MiC) Současným celosvětovým trendem je zavádění metrologických pravidel do chemických analýz - chemických měření. Důvodem

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.10 2006 Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v ph (Referenční metoda) ČSN ISO 14637 57 0102 Únor Milk - Determination of urea content

Více

Směrnice IVD, EHK a akreditace

Směrnice IVD, EHK a akreditace Směrnice IVD, EHK a akreditace B.Friedecký, J.Kratochvíla * Praha 14. 2. 2006 Seminář CZEDMA Výkon a způsobilost EHK Výkon laboratoří - schopnost produkovat výsledky, vyhovující zamýšlenému použití, tedy

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Základem pro tvorbu

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s.

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Regulační statusy produktů z pohledu výrobce Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Definice pojmů (EU regulační statusy) RUO zkratka anglického textu Research Use Only. Produkty jsou určené pouze

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část 2: Systémy managementu kvality a bezpečnosti Vladimír Kocourek Praha, 2015 Systémy managementu kvality KVALITA (JAKOST) schopnost produktu (výrobku, SW, služby)

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84 400 01 Ústí nad

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Nové pojetí referenčních materiálů

Nové pojetí referenčních materiálů Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 3, p. 168 170. Nové pojetí referenčních materiálů Friedecký B., Kratochvíla J. SEKK, spol. s r. o., Pardubice SOUHRN Jedná se o krátké a přehledné sdělení o novém

Více

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links ČESKÁ NORMA 29.120.50 Únor 1996 Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro ČSN EN 60127-5 zjišťování kvality miniaturních tavných vložek 35 4730 Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment

Více

VŠEOBECNÁ KRITÉRIA PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI PRACOVNÍKŮ

VŠEOBECNÁ KRITÉRIA PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI PRACOVNÍKŮ ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA MDT 658.562.008.6.37-05 Schválena: 14.5.1991 VŠEOBECNÁ KRITÉRIA PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI PRACOVNÍKŮ ČSN EN 45 013 Třídicí znak 01 5258 Nezobrazitelný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Český institut pro akreditaci, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Český institut pro akreditaci, o.p.s. 2 0 1 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH / TABLE OF CONTENTS Úvodní slovo vedení společnosti............................ 4 Úvodní slovo ředitele společnosti............................ 4 Úvodní slovo

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

E-DOKUMENT. Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ Ing.Robert Piffl, robert.piffl@icloud.com

E-DOKUMENT. Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ Ing.Robert Piffl, robert.piffl@icloud.com E-DOKUMENT Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ ÚVOD Information Security & earchiving Conference 2015 - egovernment aneb Stát bez papíru tento materiál slouží jako pomůcka pro osobní prezentaci

Více

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ Solartec MED s. r. o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, www.solartec.eu www.pvtest.cz, e-mail: pvtest@solartec.eu, tel.:+420 575 750

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Zkoušení způsobilosti laboratoří pro měření emisí

Zkoušení způsobilosti laboratoří pro měření emisí Zkoušení způsobilosti laboratoří pro měření emisí Ing. Stanislav Eminger, CSc., Mgr. Zuzana Baloušková Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí, Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6 ABSTRAKT Zkoušení

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.140 2004 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení ČSN ISO 1996-1 01 1621 Srpen Acoustics - Description, measurement

Více

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.17; 17.060 2005 Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO 8655-1 70 4255 Červenec idt ISO 8655-1:2002

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 Před zavedením nové analytické metody do rutinního laboratorního provozu je třeba prověřit, že její charakteristiky splňují požadavky na ní kladené a validovat ji.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.20 Listopad 2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci ČSN EN ISO/IEC 17020 01 5260 idt ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie)

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Mezinárodní potravinový standard IFS -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Global Food Safety Initiative GFSI (Global Food Safety Initiative) zájmové sdružení obchodních

Více

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s r. o. www.cqm-sro.cz Krestova 1294/1

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160 2006 Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod ČSN ISO 18431-1 01 1466 Říjen Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 1: General introduction

Více

POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013. M. Matýšková OKH FN Brno

POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013. M. Matýšková OKH FN Brno 1 POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013 M. Matýšková OKH FN Brno 2 AKREDITACE ZDRAVOTNICKÝCH LABORATOŘÍ ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zdravotnická laboratoř může být od 1.

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více