OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz"

Transkript

1 OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika

2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen k online prodeji zboží koncovým spotøebitelùm. Prostøednictvím odborných montážních firem má koncový spotøebitel možnost vybrat a objednat zboží s doporuèenou prodejní cenou, a toto zboží prostøednictvím odborné montážní firmy koupit. Dále má vždy možnost vytvoøit poptávku na cenu výrobku vèetnì odborné montáže výrobku. Odbornou montáž provádí certifikovaná firma, partner spoleènosti GIENGER spol. s r.o. Cílem je nabídnout kvalitní produkty, doruèit je až na místo urèení a garantovat odbornou montáž výrobkù. Podmínkou nákupu zboží nebo odeslání poptávky na zboží vèetnì montáže je vybrat dodavatele dle vlastního uvážení ze seznamu dodavatelù, certifikovaných montážních firem, kteøí jsou v e-shopu uvedeni pod tlaèítkem VYBRAT DODAVATELE. Kde e-shop najdete? Na internetové adrese Jaký sortiment nabízíme? Exkluzivní sortiment znaèek COSMO, CONEL, VIGOUR, BRÖTJE a další. V nabídce jsou pøipraveny produkty v AKCI, NOVINKY, DOPORUÈENÉ nebo NEJPRODÁVANÌJŠÍ. V pøípadì objednávky nad Kè nabízíme zdarma dopravu po celé ÈR! Registrace koncového spotøebitele v e-shopu není povinná. 01

3 VÝBĚR ZBOŽÍ Popis exkluzivních produktových øad TOPENÁØSKÁ TECHNIKA exkluzivní sortiment DESKOVÁ OTOPNÁ TÌLESA SOLÁRNÍ KOLEKTORY PODLAHOVÉ TOPENÍ NEREZOVÉ ROZDÌLOVAÈE ÈERPADLOVÉ SKUPINY ŽEBØÍKOVÁ OTOPNÁ TÌLESA ZÁSOBNÍKOVÉ OHØÍVAÈE více informací o znaèce najdete na stránkách INSTALAÈNÍ TECHNIKA exkluzivní sortiment SPOJOVACÍ SYSTÉMY FLEX UPEVÒOVACÍ SYSTÉMY CLIC SYSTÉM PØEDSTÌNOVÝCH INSTALACÍ VIS DOMOVNÍ FILTRAÈNÍ STANICE CLEAR SYSTÉM NEJRYCHLEJŠÍHO SPOJENÍ CONNECT SPEED více informací o znaèce najdete na stránkách 02

4 VÝBĚR ZBOŽÍ Popis exkluzivních produktových øad SANITÁRNÍ TECHNIKA exkluzivní sortiment KERAMIKA ARMATURY VANY A SPRCHOVÉ VANIÈKY PØÍSLUŠENSTVÍ více informací o znaèce najdete na stránkách Dobrou koupelnu dìlá souhra tvarù, funkcí a materiálu, a to vše splòují výrobky VIGOUR! ZNAÈKOVÉ PLYNOVÉ A KONDENZAÈNÍ KOTLE hlavní výhody ZNÁMKA KVALITY SPOLEHLIVOST JEDNODUCHÁ OBSLUHA TICHÝ PROVOZ ŠETRNOST VÙÈI ŽIVOTNÍMU PROSTØEDÍ SERVISNÍ ZAJIŠTÌNÍ více informací o znaèce najdete na stránkách 03

5 TYP ZBOŽÍ Na e-shopu nabízíme 2 typy zboží: 1. S povinnou montáží - produkty jsou oznaèeny pøíznakem MONTÁŽ MONTÁŽ Takto oznaèené produkty jsou urèeny k prodeji pouze s odbornou montáží. Cenu montážních prací získáte vytvoøením POPTÁVKY na dodavatele v nákupním košíku. Mùžete vytvoøit a odeslat 1 poptávku až na 3 rùzné montážní firmy. Popis procesu poptávky je zobrazen na str. 6 - POPTÁVKA 2. Bez povinné montáže - ostatní produkty, které nemají pøíznak MONTÁŽ lze objednat okamžitì a doruèit prostøednictvím kteréhokoliv Vámi vybraného dodavatele na místo urèení. Popis procesu objednávky je zobrazen na str. 5 - OBJEDNÁVKA 04

6 OBJEDNÁVKA Proces objednávky se skládá z následujících krokù: 1. Vložit poèet kusù zboží do nákupního košíku Množství: 1 ks VLOŽIT DO KOŠÍKU 2. Zvolit typ objednávky zboží OBJEDNÁVKA/BEZ MONTÁŽE 3. Zvolit dodavatele zboží vybrat lze pouze 1 dodavatele dle kraje Vyberte kraj místa dodání: -- Vyberte kraj -- VYBRAT DODAVATELE 4. Vyplnit povinné údaje o objednateli 5. Vybrat zpùsob doruèení ROZVOZ/POŠTOU (zdarma pøi objednávce nad Kè bez DPH) 6. Vybrat zpùsob platby HOTOVÌ/DOBÍRKOU 7. Dokonèit objednávku DOKONČIT OBJEDNÁVKU Takto je proces OBJEDNÁVKY ukonèen. Zákazník obdrží potvrzující s kopií daòového dokladu a kontaktními údaji pro pøípad zmìn. Poznámka: Pro vytvoøení objednávky není registrace do e- shopu nutná. 05

7 POPTÁVKA Proces poptávky se skládá z následujících krokù: 1. Vložit poèet kusù zboží do nákupního košíku Množství: 1 ks VLOŽIT DO KOŠÍKU 2. Zvolit typ objednávky zboží POPTÁVKA/S MONTÁŽÍ 3. Zvolit dodavatele zboží a odborné montáže vybrat lze až 3 dodavatele dle kraje, na které chcete poptávku odeslat. Vyberte kraj místa montáže: -- Vyberte kraj -- VYBRAT DODAVATELE 4. Vyplnit povinné údaje o poptávajícím 5. Dokonèit poptávku DOKONČIT POPTÁVKU Takto bude Vaše poptávka zaslána Vámi vybraným montážním firmám, které jsou povinné do 3 pracovních dnù zaslat na Váš kalkulaci ceny dodávky zboží vèetnì montážních prací. Poznámka: V pøípadì vložení produktu s pøíznakem MONTÁŽ do nákupního košíku se automaticky vytváøí poptávka. Pro vytvoøení poptávky není registrace do e-shopu nutná. 06

8 VÝHODY PRO KONCOVÉHO SPOTŘEBITELE Objednávkový a poptávkový on-line systém byl vytvoøen výhradnì pro koncové spotøebitele, aby nabídl pøedevším tyto výhody: ucelený výbìr toho nejlepšího zboží pro Váš dùm na jednom místì exkluzivní produkty a ekonomický sortiment èeských i zahranièních výrobcù akce, výprodeje a doporuèené zboží služby vzorkových koupelen online Projektant topení výbìr certifikovaných montážních firem partnerská síť po celé ÈR logistické zázemí po celé ÈR kvalitní odborná montáž produktù garance a záruèní servis poradna odborná konzultace spokojenost pøi užívání produktu Šetøíme Váš èas i peníze, což se vyplatí! 07

9 PARTNEŘI - MONTÁŽNÍ FIRMY GC SKUPINA je profesionálním partnerem montážních firem oboru TZB a s odborným øemeslem také skuteènì partnersky spolupracuje. Tato spolupráce a její rozvoj zaruèuje spoleèný úspìch a násobí sílu profesionality. GC SKUPINA a montážní firmy pracují spoleènì a flexibilnì, každý jako samostatná èást v inteligentní kooperaci. Skoro po celé Èeské republice znamená èerveno-žlutý ètverec osobní servis, jako znak pravého partnerství. Využijte profesionality, kterou ve spolupráci s našimi partnerskými firmami nabízíme. Montážní firmy procházejí pravidelnì školeními na téma odborné práce s produkty a jsou certifikovány. Takto Vám zaruèí kvalitní instalaci zboží a poskytují rovnìž záruku. Seznam montážních firem najdete v e-shopu v sekci MONTÁŽNÍ FIRMY pøímo na hlavní stránce nebo v nákupním košíku pod tlaèítkem VYBRAT DODAVATELE. Vlastníme rozsáhlý vozový park, pomocí kterého mùžeme montážním firmám dodávat zboží ve smluveném èase a na smluvené místo. Nejmodernìjší výpoèetní technika nám umožòuje obsluhovat naše zákazníky co nejrychleji a bez chyb. 08

10 GC SKUPINA GC SKUPINA je silnou evropskou obchodní skupinou, jejíž aktivity jsou zamìøeny na velkoobchodní èinnost v oboru TZB. V Èeské republice sestává ze spoleèností GIENGER spol. s r.o., GIENGER CENTRON s.r.o. a GIENGER BOHEMIA, s.r.o. Na Slovensku pùsobí naše dceøiná spoleènost GIENGER spol. s r.o. se sídlem v Nitøe. Jsme skupinou, která se výhradnì orientuje na spolupráci s odbornými montážními firmami oboru TZB a našim hlavním cílem je dodávka zboží pro koncové zákazníky vèetnì odborné montáže, která zaruèí ten nejlepší uživatelský komfort. Jsme zastoupeni ve všech dùležitých lokalitách Èeské republiky prostøednictvím našich Logistických center a stále se rozšiøující obchodní sítì, jejichž hlavní výhodou pro montážní firmy jsou: flexibilita, dostupnost zboží, odborné poradentství, rychlý odbìr, nízké náklady na dopravu, atd Výhradnì ovìøené produkty èasto prodávané na èeském trhu exkluzivnì krátké dodací lhùty a naše aktivní spolupráce s profesionálními montážními firmami, ukazují náš jasný cíl: být nejlepší v oboru a zajistit maximální spokojenost koncových zákazníkù. 71 prodejních míst v Èeské a Slovenské republice 09

11 INFO PRO POTENCIÁLNÍ MONTÁŽNÍ FIRMY Proè nakupovat u GC SKUPINY a stát se GC PARTNEREM pro objednávkový a poptávkový online systém? GC SKUPINA nabízí montážním firmám (MF) oboru TZB profesionální spolupráci a partnerství. Pokud se stanete jako montážní firma partnerem GC SKUPINY získáte prestižní postavení na trhu a øadu výhod. Dùvody pro spolupráci s námi: - Zákaznický servis - nabízíme Vám profesionální poradenství v oboru, máme k dispozici obchodní týmy s kvalifikovanými specialisty prodeje, základní technické poradenství, bezplatná odborná školení, služby vzorkových koupelen, informaèní letáky a oddìlení zákaznických služeb. - Kompletní sortiment zboží - prodejní sortiment spoleènosti zamìøený na obor TZB Vám nabízí zboží vysoké kvality a funkènosti, s výhradnì ovìøenými exkluzivními znaèkami. Máme širokou nabídku ve všech cenových relacích, ve které si mùžete vybrat ze sérií tuzemských i zahranièních výrobcù. - Prodejny zboží ve všech lokalitách - nabízíme Vám pøímý samoobslužný výdej zboží ve všech lokalitách Èeské republiky prostøednictvím našich EXPRESS skladù. Je zde zajištìna okamžitá dostupnost zboží, možnost objednání produktù z logistických center i možnost dovozu zboží pøímo na urèenou stavbu naší bezplatnou dopravou. Zásoby na prodejních skladech jsou každodennì doplòovány a probíhají zde prùbìžné zajímavé cenové a prezentaèní akce. 10

12 INFO PRO POTENCIÁLNÍ MONTÁŽNÍ FIRMY Proè se zaregistrovat u GC skupiny v objednávkovém systému? Tato registrace Vám pøinese možnost objednávat zboží u GC SKUPINY skrze internet, kontrolovat dodávku, fakturaci, ceny atd. Objednávkový systém pro montážní firmy pøináší široký výbìr zboží ovìøených znaèek vysoké kvality a funkènosti. Tento internetový objednávkový systém je urèen registrovaným obchodním partnerùm. Proè se zaregistrovat jako GC PARTNER? Tato registrace Vám pøinese možnost nasmìrování internetových objednávek a poptávek od koneèných spotøebitelù na Vaši firmu.

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu. verze 4.0

Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu. verze 4.0 Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu verze 4.0 WebCzech E-commerce PRO 4.0 je nejnovější verzí jednoho z nejúspěšnějších e-shopových řešení v České republice. Systém je vyvíjen

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Elektronické objednávání B. Braun. Nejrychlejší cesta k našim produktům

Elektronické objednávání B. Braun. Nejrychlejší cesta k našim produktům Elektronické objednávání B. Braun Nejrychlejší cesta k našim produktům Elektronické objednávání B. Braun Elektronická komunikace je trendem dnešní rychlé moderní doby. Každý z nás využívá e-mail, odesílá

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

money S5 Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz informační systém www.money.cz

money S5 Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz informační systém www.money.cz money S5 informační systém Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz ww ww.m moneey.cz www.money.cz ŘEŠENÍ PRO FIRMY S INTERNETOVÝM PRODEJEM Popularita internetových

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE VYDÁNÍ LISTOPAD 7 2011 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE HLAVNÍ TÉMA UPGRADE DUEL 8 Ve zpravodaji

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

news NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE

news NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE MSV SPECIÁL 1 / 2013 NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE Slovo úvodem Vážení přátelé, s potěšením a se ctí si vás dovoluji pozvat k novém vydání PENTA News. Obdobně, jako v minulých

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.leadingfarmers.cz (prodávající), jehož provozovatelem je obchodní firma Leading Farmers CZ, a.s.,

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

nebo zaplatit ročně odvod

nebo zaplatit ročně odvod 1 Obsah O společnosti 4 Náhradní plnění 5 Aktivní telemarketing 6 Klientské centrum 7 Mobilní služby 8 Služby IP telefonie 9 Fixní služby 10 Online konference 12 Videokonference 13 RES+ 14 RES+proLync

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Internetový eshop inshop 4

Internetový eshop inshop 4 Internetový eshop inshop 4 Přehled funkcí zpracováno pro verzi aplikace 4.2.4 ZONER 4 in Obsah inshop 4 obecně... 4 Proč zvolit inshop 4?... 4 Reference... 5 Cenové podmínky... 7 Funkce Zoner inshopu...

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více