Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86"

Transkript

1 Skartovací stroj S16.86 Strana 1

2 Skartovací stroj S16.86 Obsah Návod k obsluze Porucha Technické údaje Pozor! Pøed použitím stroje vìnujte pozornost následujícím upozornìním: Pøed použitím si pozornì pøeètìte návod k obsluze! Opravy stroje smí provádìt jen odborník. Do stroje nepodávejte oddìlené pásky apod. Mìjte na pamìti, že pøi podávání audio kazet Vás mùže klepnutí zranit. (Nebezpeèí poranìní z pøemetu!) Všechny volné pøedmìty jako èásti odìvu, kravaty, šperky, dlouhé vlasy a další držte z dosahu vstupního otvoru. Tím pøedejdete pøípadnému zranìní. Nikdy nestrkejte prsty do vstupního otvoru. Mùžete si pøivodit vážné zranìní. Pøed otevøením, opravou, odstranìním krytu nebo jinou než normální provozní èinností stroj vždy odpojte od hlavního zdroje napìtí. V pøípadì nebezpeèí vypnìte stroj stop-tlaèítkem (14) nebo jej vypojte ze zásuvky. Dùležité bezpeènostní pokyny Tento návod k obsluze obsahuje informace pro bezpeèné a bezproblémové používání stroje. Proto si jej pøed uvedením stroje do provozu pozornì pøeètìte! - Stroj musí obsluhovat jen jedna osoba! - Stroj udržujte z dosahu dìtí! - Stroj mùže skartovat pouze papír nebo lepenku! - Nikdy do stroje nepodávejte vìtší množství materiálu než je uvedeno v odstavci Technické údaje! - Lis nesmí být používán pro lisovaní aerosolových nádob jako napø. sprejù, apod. (nebezpeèí výbuchu)! - Pøed otevøením stroj vždy odpojte od hlavního zdroje napìtí! Strana 2

3 Obrázek 2 Obrázek 1 Obrázek 3 Obrázek 4 Obrázek 4 Strana 3

4 Obrázek 10 Obrázek 14 Obrázek 5 Obrázek 6 Obrázek 11 Obrázek 15 Obrázek 7 Obrázek 12 Obrázek 16 Obrázek 8 Obrázek 9 Obrázek 13 Obrázek 17 Strana 4

5 ROZSAH POUŽITÍ: Skartovací a lis je zkonstruovaný pro skartování velkého množství písemností, které je nutno následnì slisovat do balíku. Stroj mùže skartovat pomaèkaný papír nebo karton stejnì snadno jako hladký papír. MONTÁŽ: Varování: Stroj je urèen jen pro vnitøní použití pro rozmezí teplot o C! Stroj musí být pøipojen na 3 fázové napìtí s jištìním ~ V / 50 Hz, 35 A (pomalá pojistka) Poznámka: protože stroj má hmotnost více než 1326 kg, je dùležité zkontrolovat únosnost podlahy na m 2. SESTAVENÍ ZÁKLADNÍHO RÁMU (OBR. 1): 1. Použitím speciálního klíèe odstraòte pøepážku (23) mezi rámy (21+22). 2. Odstraòte oba rámy (21+22) ze skøínì krytu. 3. Zvednìte stroj a otoète oba rámy o 180 stupòù tak, aby byly otevøené konce smìrem dolù. Ètyømi šrouby (M 10x20) znovu pøipojte rámy ke krytu a zajistìte podložkami. 4. Pøepážku (23) umístìte pod podávací stùl mezi dva rámy. Panel pøipevnìte dvìma šrouby (M 10x20) a zajistìte podložkami. 5. Spus te stroj dolù a plastovými zarážkami, které jsou souèástí pøíslušenství, zablokujte zbývajících otevøené otvory na základním rámu. Pøed spuštìním stroje dolù zajistìte, aby byly všechny èásti spolu pevnì sešroubované! SESTAVENÍ PODÁVACÍHO STOLU (24) (OBR. 1): 1. Odstraòte šestihranné matice a zajistìte podložkami ze ètyø vyènívajících šroubù na èelním panelu krytu. 2. Podávací stùl umístìte na dopravní pás tak, že šrouby zasunete do otvorù v podávacím stole. Posuòte stùl nahoru proti krytu a pøipevnìte jej maticemi s podložkami k odstranìnému èelnímu panelu. 3. Abyste bezpeènì zajistili podávací stùl, odšroubujte dva šrouby s šestihrannou hlavou umístìnými pod stolem a oba zajistìte šestihrannou maticí. 4. Napájecí kabel bezpeènostního tlaèítka stop (14) veïte pøes trubku èelní stranì krytu, pøes tìsnící kroužek na dnì pøepínací skøínì a do pøepínací skøínì. Potom pøipojte modrý drát ke svorce 20 a hnìdý drát ke svorce 19. Bezpeènostní tlaèítko stop, podrobnì popsané v bodì 4, musí být zapojeno kvalifikovaným elektrikáøem! SESTAVENÍ SPOJENÍ (OBR. 2 A 3): 1. Zasuòte lis pod skartovaè a zajistìte vyhledávací závorky (42), které jsou namontovány na balícím stroji, k rámu skartovaèe (obr. 3). 2. Použitím vhodných otvorù zajistìte konec øetìzu zamykacího zaøízení (19) koncového spínaèe lisu k pøepážce (23) rámu skartovaèe (obr. 2). 3. Vložte speciální klíè zamykacího zaøízení (19) koncového spínaèe do koncového spínaèe lisu (obr. 2). 4. Vložte a zajistìte spojovací kolík lisu do objímky (18) zadního panelu krytu (obr. 3). POZNÁMKY K PØIPOJENÍ ZDROJE NAPÌTÍ: a) Maximální hodnota odporu hlavního obvodu nesmí pøesáhnout 0.5 Ohm. b) Prùøez napájecího vodièe musí být zvolen tak, aby pokles napìtí v pøípadì zablokování stroje nebyl vyšší než 15% (tlumivý proud = 6x jmenovitý proud). KONTROLA SMÌRU POHYBU STROJE: 1. Uvolnìte bezpeènostní tlaèítko stop (14) (obr. 6) na podavaèi skartovaèe a pøepnìte hlavní vypínaè (1) do polohy Odemknìte zámek (2) (obr. 5) a stisknìte tlaèítko chod vpøed (3). 3. Zkontrolujte smìr chodu skartovaèe a je-li to nutné, opravte výmìnou fáze na hlavní zástrèce. Varování: Výmìnu fáze hlavní zástrèky smí provádìt jen kvalifikovaný elektrikáø! Po instalaci a pøipojení mùžete na stroji zaèít pracovat. Dùležitá poznámka: Chcete-li zajistit bezpeèný a bezporuchový provoz stroje, pøeètìte si peèlivì pøedem návod k obsluze. Nejdøív prosím otoète na stranu s obrázky Pro lepší pochopení následujících pokynù Vás text odkazuje na pøíslušné obrázky. PROVOZ: Dùležité bezpeènostní pokyny: 1. Stroj smí obsluhovat jen jeden èlovìk souèasnì! 2. Pøi provozu stroje zabraòte dìtem vstup do prostoru stroje. Koncepce zabezpeèení stroje (rozmìry, podávací otvory, tlaèítko stop, atd.) je založena na provozu stroje dospìlou osobou. Pozor: Se strojem pracujte jen když a) èervené bezpeènostní tlaèítko stop (14) na podavaèi je uvolnìné b) zámek (2) je odemknutý (otoète klíèem doprava) c) hlavní vypínaè (1) je zapnutý (v poloze 1 ) d) hnací zaøízení koncového spínaèe (19) je vloženo do koncového spínaèe v balícím stroji a e) dvíøka násypky (30), vyprázdòovací rampa (31) a vypouštìcí klapka (27) jsou zavøeny. LEGENDA K OVLÁDÁNÍ (OBR. 5, 6 A 7): 1 = Hlavní vypínaè (bezpeè-nostní zastavení) (obr. 5) Vypínaè zapíná (poloha 1 ) nebo vypíná stroj (poloha 0 ). Jestliže kontrolka pøipraven (7) a kontrolka zvednutý buchar nepøerušovanì svítí, pøístroj pracuje bezchybnì. Blikající kontrolky zobrazují poruchu. Strana 5

6 Poznámka: Rozsvícení kontrolek má zpoždìní 2 sekundy (bìžný èas, který potøebuje mikroprocesor). 2 = Zámek (obr. 5) Otoèením doleva stroj zamknete proti manipulaci nepovolanými osobami. Poznámka: Jestliže zamknete stroj, když je hlavní vypínaè (1) v poloze 1, kontrolka pøipraven (7) zaène blikat. Znamená to, že je pøístroj mimo provoz. 3 = Tlaèítko chod vpøed (obr. 5) Stisknutím tohoto tlaèítka se stroj a dopravní pás uvedou do chodu vpøed. Materiál mùže být podáván a skartován. Poznámka: Jestliže pøi zapnutí skartovaèe není buchar lisu v základní poloze (nejvyšší poloha), lisovací cyklus probìhne ještì pøed tím, než se zapne øezný mechanismu a dopravní pás. 4 = Tlaèítko stop (obr. 5) Stiskem tohoto tlaèítka se skartovaè vypne, øezný mechanismus a dopravní pás se zaènou pohybovat šouravým krokem. 5 = Tlaèítko chod zpìt (obr. 5) Stiskem tohoto tlaèítka se stroj a dopravní pás uvedou do zpìtného chodu. Poznámka: Stisknutí tlaèítka pøi zapnutém chodu stroje vpøed se stroj uvede do zpìtného chodu na alespoò 3 sekundy pøe tím, než se opìt automaticky pøepne do chodu vpøed. 6 = Kontrolka chod vpøed (obr. 5) a) Svítí nepøerušovanì tehdy, jestliže øezný mechanis-mus a dopravní pás jsou zapnuty na chod vpøed. b) Bliká, jestliže stroj pøepnete z chodu vpøed na zpìtný chod, nebo když pøi stisknutém tlaèítku chod vpøed buchar lisu není v základní poloze (nejvyšší poloha). 7 = Kontrolka pøipraven (obr.5) Nepøerušovanì svítí když: a) je hlavní vypínaè (1) v poloze 1 Strana 6 b) je zámek (2) je odemknutý c) je bezpeènostní tlaèítko stop (14) uvolnìné d) hnací zaøízení zámku koncového spínaèe (19) je vloženo do koncového spínaèe lisu (obr. 2) Bliká, když je za zapnutý hlavní vypínaè, a když: a) je zámek (2) zamknutý, nebo b) stisknuté bezpeènostní tlaèítko stop (14) c) nebo hnací zaøízení zámku koncového spínaèe (19) není vloženo do koncového spínaèe lisu (obr. 2) 8 = Kontrolka porucha motoru (obr. 5) Pøi pøetížení motoru skartovaèe zaèíná blikat a aktivuje se vestavìná tepelná ochrana. Pøeruší se tak obvod nutný pro provoz zaøízení. Více informací naleznete v odstavci Porucha motoru. 9 = Kontrolka zablokovaný odpad (obr. 5) Bliká, když je zadní èást dopravního pásu úplnì naplnìná papírem díky zablokování vstupního otvoru, a stroj je vypnutý díky zvednuté vypouštìcí klapce (27). Více informací naleznete v odstavci Zablokovaný odpad. 10= Kontrolka zpìtný chod (obr. 5) Svítí, jestliže pøístroj pracuje ve zpìtném režimu. 11= Kontrolka zvednutý buchar (obr. 5) a) Svítí, když buchar lisu (32) je ve své základní poloze (nejvyšší poloha). b) Bliká, když buchar lisu (32) není ve své základní poloze. V tom pøípadì stisknìte na skartovaèi tlaèítko chod vpøed (3), nebo na balícím stroji tlaèítko zpìtný chod bucharu (17). 12= Kontrolka balík pøipraven (obr. 5) Bliká, když je dosažen požadovaný rozmìr balíku, a balík má být svázán a vysunut. Více informací naleznete v odstavci vázání a vysunutí balíku. 13= Kontrolka otevøená klapka (obr. 5) Bliká, když jsou dvíøka násypky (30) a vyprazdòovací rampa (31) otevøeny. Poznámka: Jestliže jsou dvíøka rampy otevøeny, skartovaè nemùže být zapnut. Jestliže jsou dvíøka násypky zavøena, mùže být buchar lisu zapnut v pomalém režimu, dopøedu (k vysunutí balíku) nebo zpìt (vrácení cyklu bucharu). 14= Bezpeènostní tlaèítko stop (obr. 6) V pøípadech, kdy budete potøebovat co nejrychleji vypnout stroj, tak mùžete uèinit tímto tlaèítkem. Chcete-li pøístroj opìt uvést do provozu, uvolnìte tlaèítko stop a stisknìte tlaèítko chod vpøed (3). 15= Tlaèítko chod bucharu vpøed (pro slisování balíku) (obr. 7) Po stlaèení tohoto tlaèítka se bude buchar (32) pohybovat vpøed (pro slisování balíku), automaticky se vrátí do pùvodní základní polohy a zastaví se. 16= Tlaèítko zastavení bucharu/ otevøení vyprazdòovací rampy (obr. 7) a) Zastavení bucharu Pøi krátkém stisknutí (kratším než 2 sekundy) se buchar lisu zastaví. b) Otevøení vyprazdòovací rampy Pøi delší stisknutí (delším než 2 sekundy) se buchar vrátí kousek zpìt a blokovací páka (35) se posune o kousek dopøedu (uvolnìní tlaku ve vyprazdòovací rampì). Vyprazdòovací rampa (31) mùže být otevøena. Tato funkce je nutná, když se stále lisuje balík, který má být vysunut. Poznámka:Vyprazdòovací rampa mùže být otevøena jen pøi stisknutí tohoto tlaèítka. 17= Tlaèítko Zpìtný chod bucharu (obrácený cyklus) (obr. 7) Stisknutím tohoto tlaèítka se bude buchar (32) pohybovat ve zpìtném režimu do základní polohy, ve které se zastaví.

7 DALŠÍ OÈÍSLOVANÉ ÈÁSTI (OBR. 1, 4, 8, 14, 15 A 16): 18= zásuvka (obr. 3 a 4) 19= zaøízení koncového spínaèe (obr. 2) 20= - 21= levý rám (obr. 1 a 4) 22= pravý rám (obr. 1) 23= pøepážka (obr. 1 a 4) 24= podavaè (obr. 1) 25= levý ochranný panel (obr. 1 a 4) 26= pravý ochranný panel (obr. 1) 27= vypouštìcí klapka (obr. 4) 28= vodítko tkalounu (obr. 15) 29= tkalounová svorka (obr. 15) 30= dvíøka násypky (obr. 4) 31= vyprazdòovací rampy (obr. 4) 32= buchar lisu (obr. 16) 33= zvedák tkalounu (obr. 8 a 16) 34= konce tkalounu (obr. 16) 35= blokovací páka (obr. 4) 36= rám na pytel (obr. 4 a 14) 37= smyèka tkalounu (obr. 14) 38= tkalounová svorka (obr. 16) 39= vodítko tkalounu (obr. 15) 40= držák tkalounu 41= kotouè s tkalounem 42= vyhledávací závorky (obr. 3 a 4) PROVOZ STROJE (OBR. 5): Varování: Stroj mùže skartovat pouze papír nebo lepenku! Skartovaní jiných nosièù informací mùže zpùsobit važné poranìní (napø. úlomky tvrdých materiálù) nebo poškození stroje (znièení øezného mechanismu). 1. Vložte pøiložený klíè do zámku (2) a otoète jím doprava. 2. Pøepnìte hlavní vypínaè (1) do polohy 1. Po 2 sekundách se rozsvítí kontrolky pøipraven (7) a zvednutý buchar (11). 3. Stisknìte tlaèítko chod vpøed (3). Øezný mechanismus a dopravní pás se zapnou. Rozsvítí se kontrolka chod vpøed (6). Poznámka: Jestliže pøi zapnutí skartovaèe není buchar lisu v základní poloze (nejvyšší poloha), lisovací cyklus probìhne ještì pøed tím, než se zapne øezný mechanismu a dopravní pás. PODÁVÁNÍ MATERIÁLU: Materiál podávaný do skartovaèe mùže obsahovat hromadu hladkého papíru (více než 550 archù podle typu a velikosti papíru), a také pomaèkaný papír a lepenku. Materiál, který chcete skartovat, umístìte na bìžící dopravní pás, který materiál dopraví do øezného mechanismu. Nepøetìžujte øezný mechanismus, stoh papíru podávejte do øezného mechanismu rohem napøed. Nikdy nepodávejte vìtší množství papíru, než je uvedené v odstavci Technické údaje. Pokud je stroj pøetížen, postupujte podle pokynù v odstavci Postup pøi pøetížení stroje. POSTUP PØI PØETÍŽENÍ STROJE Pøi náhodném pøetížení stroj minimalizuje pøípadné poškození následujícím zpùsobem: 1. Øezný mechanismus se zablokuje. 2. Øezný mechanismus a dopravní pás se pøepnou na zpìtný chod a uvolní tak skartovaný materiál. 3. Øezný mechanismus a dopravní pás se automaticky pøepnou zpìt na chod vpøed. Stroj tento postup automaticky opakuje, dokud nebude všechen materiál skartován. ZABLOKOVANÝ ODPAD Když je zadní èást dopravního pásu úplnì naplnìná papírem díky zablokování vstupního otvoru, zvednutá vypouštìcí klapka (27) stroj vypne (obr. 4). V tom pøípadì vypnìte stroj pøepnutím hlavního vypínaèe (1) do polohy 0, zvednìte vypouštìcí klapku (27) a ruènì odstraòte materiál ze stroje. Stroj mùžete opìt zapnout a pokraèovat ve skartování. Poznámka: Stroj mùže být zapnut, pouze když je vypouštìcí klapka (27) zavøená. POUŽITÍ LISU: Poznámka: Jestliže stroj sestavujete bez následného vázání balíkù, postupujte podle pokynù v odstavci vysunutí v odpadním pytli bez svázání. PODÁVÁNÍ SKARTOVANÉHO MATERIÁLU DO LISU: Když je lis plný skartovaného materiálu, lisovací cyklus se zapne automaticky. Buchar se pohybuje dopøedu a lisuje materiál proti vyprazdòovací rampì. Potom se vrací zpìt do základní polohy. Materiál mùžete podávat do skartovaèe i když lis právì lisuje. RUÈNÍ PODÁVÁNÍ MATERIÁLU DO LISU: Materiál, který není tajný, mùžete podávat pøímo do lisu. Varování: Nelisujte žádné obaly od aerosolù jako napø. spreje (nebezpeèí výbuchu)! Je-li to nutné, vra te buchar do jeho základní polohy. (Zavøete dvíøka násypky a stisknìte tlaèítko (zpìtný chod bucharu (17) (obr. 7)). Zatáhnutím za rukoje otevøete dvíøka násypky (30) (obr. 4) a vložte materiál. Zavøete dvíøka násypky a stisknìte tlaèítko chod bucharu vpøed (15) (obr. 7). Buchar lisu (32) se bude pohybovat vpøed (lisovací cyklus) a po slisování se vrátí zpìt do základní polohy. Podávání materiálu mùže pokraèovat. PØÍPRAVA HOTOVÉHO BALÍKU K VYSUNUTÍ: Po dosažení požadovaného rozmìru balíku po nìkolika lisovacích cyklech se buchar (32) nevrátí do základní polohy, ale drží balík stlaèený. Zvuk trubky oznamuje, že musí být balík svázán nebo vysunut. Stiskem tlaèítka zastavení øezného mechanismu (4) potvrïte, že je balík pøipraven. Zvuk trubky ustane. Poznámka: Když je balík vázán nebo vyvrhován (otevøená dvíøka násypky nebo vyprazdòovací rampa), skartovaè nemùže být zapnut. Strana 7

8 S balíkem mùžete zacházet tøemi rùznými zpùsoby: A) vyvrhnou svázaný balík do odpadního pytle (malé èásti) (obr. 8, 9, 10, 11 a 12) B) vyvrhnout svázaný balík bez odpadního pytle (velké èásti (obr. 8, 9, 11 a 13) C) vyvrhnout nesvázaný balík do odpadního pytle (malé èásti) (obr. 10 a 12) Poznámka: Pøíslušné odpadní pytle a vázací tkalouny mùžete u nás kdykoliv pøiobjednat. VÁZÁNÍ BALÍKU (OBR. 8 A 9): 1. Otevøete dvíøka násypky (30). 2. Použijte zvedák tkalounu (33) a pøiloženou smyèkou zatáhnìte tkalouny cca 40 cm nad buchar (obr. 8 a 16). 3. Pevnì podržte tkalouny a vra te zvedák tkalounu do pùvodní polohy. 4. Uvolnìte konce tkalounu (34) sevøené v krytu lisu, smyèku pøíslušného uvolnìného tkalounu (obr. 9) a nùžkami ustøihnìte tkaloun pøed smyèkou (obr. 11). 5. Zavøete dvíøka násypky (30). OTEVØENÍ VYPRAZDÒOVACÍ RAMPY(31) (OBR. 4): 1. Stisknìte tlaèítko otevøení vyprazdòovací rampy (16). Buchar se posune kousek zpìt, blokovací páka (35) se posune o kousek dopøedu, aby uvolnila tlak na vyprazdòovací rampu. 2. Lehce zvednìte blokovací páku (35). 3. Otoète uvolnìnou blokovací páku dolù. A) VYSUNUTÍ SVÁZANÉHO BALÍ- KU DO ODPADNÍHO PYTLE (OBR. 10, 11 A 12): 1. Zavøete dvíøka násypky (30). 2. Otevøete vyprazdòovací rampu (31). 3. Stisknìte tlaèítko chod bucharu vpøed (15) (obr. 17). Svázaný balík je vysunut do odpadního pytle na vyprazdòovací rampì (obr. 10). Varování: Jestliže je vyprazdòovací rampa otevøená, pracuje buchar lisu z bezpeènostních dùvodù v pomalém režimu. Chcete-li vyvrhnout balík ven, musíte stisknout tlaèítko a držet jej stisknuté. 4. Vyjmìte pytel z rámu. 5. Ohnìte okraj pytle a zajistìte jej lepící páskou (obr. 12). Nyní s balíkem mùžete manipulovat. B) VYSUNUTÍ SVÁZANÉHO BALÍ- KU BEZ ODPADNÍHO PYTLE (OBR. 11 A 13): Postup je stejný jako v bodì A), pouze bez odpadního pytle. S balíkem mùžete manipulovat ihned po jeho vysunutí. VLOŽENÍ TKALOUNÙ PRO NOVÝ BALÍK (OBR. 14): 1. Tlaèítkem zpìtný chod bucharu (17) vra te buchar do základní polohy. Poznámka: Je-li otevøená vyprazdòovací rampa, je vrácení bucharu možné jen v pomalém režimu. 2. Otevøete dvíøka násypky. 3. Vytáhnìte tkaloun pøibližnì na délku klapky. Potom smìrem zevnitø udìlejte smyèky (37) pøes vstupní otvor do tkalounové svorky (38) a dvojitým otoèením tkaloun zajistìte. 4. Zavøete vyprazdòovací rampu (31) a pokud skartovaè pracuje, zavøete také dvíøka násypky (30). Varování: Chcete-li se vyhnout poškození tkalounu, nelisujte lahve, sklo, kovové desky nebo jiné ostré pøedmìty. VÝMÌNA KOTOUÈE S TKALOUNEM (41) (OBR. 15 A 16): 1. Zavøete dvíøka násypky. Posuòte buchar cca 30 cm dopøedu. Otevøete dvíøka násypky. 2. Odstraòte oba zvedáky tkalounu, zavøete dvíøka násypky a posuòte buchar dozadu. 3. Zvednìte a odstraòte krycí desku kotouèù s tkalounù. 4. Otoète kotouèe (41) na držácích (40) podle obr. 15 tak, aby konce tkalounù smìøovaly dolù. 5. Otoète tkaloun kolem vodítka (28), potom mezi horní a dolní tkalounovou svorku (29), navléknìte jej do vodítka (39) a posuòte vpøed cca 1.3 m (obr. 15). 6. Posuòte buchar cca 30 cm dopøedu a otevøete dvíøka násypky. 7. Otoète konce tkalounu kolem zvedákù a navléknutými vodítky pøemístìte zvedáky na buchar lisu (obr. 16). 8. Otevøete vyprazdòovací rampu a udìlejte tkalounem smyèku... a dále postupujte podle odstavce Vložení tkalounù pro nový balík. 9. Zavøete vyprazdòovací rampu a dvíøka násypky a vra te buchar do výchozí polohy. C) VYSUNUTÍ NESVÁZANÉHO BA- LÍKU DO ODPADNÍHO PYTLE (OBR. 10 A 12): Poznámka: V tomto pøípadì musí být tkalouny v balícím zaøízení odstranìny nebo navinuty zpìt na kotouèe (41). 1. Zavøete dvíøka násypky a otevøete vyprazdòovací rampu. 2. Stisknutím tlaèítka chod bucharu vpøed (15) zatlaète balík do odpadního pytle na vyprazdòovací rampì (obr. 10). 3. Ohnìte okraj pytle a zajistìte jej lepící páskou (obr. 12). Nyní mùžete balík odstranit. 4. Stiskem tlaèítka chod bucharu vzad (17) vra te buchar do výchozí polohy a vyprazdòovací rampu opìt zavøete. Poznámka: Je-li otevøená vyprazdòovací rampa, je posunutí bucharu možné jen v pomalém režimu. Strana 8

9 VÝMÌNA ODPADNÍHO PYTLE (OBR. 17): Poznámka: Jestliže je balík vázán, musí být tkalouny vloženy podle pokynù v odstavci Vložení tkalounù pro nový balík pøed tím, než je pytel umístìn do rámu (36). Tato poznámka se netýká bodu C ). 1. Otevøete vyprazdòovací rampu a posuòte buchar do zadní polohy. Dvíøka násypky zùstávají zavøená. 2. Pøehnìte okraj pytle pøes rám (36) a pomalu zatlaète pytel na konec rámu. 3. Zavøete vyprazdòovací rampu. Strana 9

10 Porucha PORUCHA MOTORU: Jestliže se skartovaè nebo lis pøetíží, pøeruší vestavìný termostat elektrický obvod pro plný chod. Rozsvítí se kontrolka porucha motoru (8). Pøi chlazení motoru skartovaèe nebo lisu mohou být tato zaøízení spuštìna v pomalém režimu (skartovaè s nižším výkonem - zapojení do hvìzdy), napøíklad pro vrácení øezaného materiálu zpìt. Poznámka: Pomalý chod skartovaèe mùžete uvést do chodu pouze pro odstranìní materiálu nebo pro doskartování již vloženého materiálu. Jiný provoz v tomto režimu mùže vést ke znièení motoru. Po ochlazení (cca 5-10 minut) kontrolka zhasne a stroj mùže být znovu uveden do plného chodu (zapojení do trojúhelníku). Poznámka: Jestliže po ochlazení motoru nemùže stroj pracovat v plném režimu (kontrolka (8) stále svítí), má stroj poruchu. V tomto pøípadì kontaktujte naše servisní oddìlení. POSTUP PØI PORUŠE: Pokud pøístroj správnì nefunguje, zkontrolujte následující body v uvedeném poøadí: - je sí ová zástrèka v zásuvce? - je spojovací kolík lisu vložen do objímky (18) skartovaèe? - je zámek (2) odemknutý? - je hlavní vypínaè (1) zapnutý? - je uvolnìné tlaèítko stop (14)? Uvolnìte èervené tlaèítko na stole. - je zaøízení koncového spínaèe (19) vloženo do koncového spínaèe lisu? - Jsou dvíøka násypky (30) a vyprazdòovací rampa (31) lisu zavøené? - Je vypouštìcí klapka (27) skartovaèe zavøená? Prosím postupujte podle pokynù v odstavci Zablokovaný odpad. - není motor pøetížen? Prosím postupujte podle pokynù v odstavci Porucha motoru. - není porušena fáze? Zkontrolujte tøífázovou pojistku v zásuvce hlavního napájení a pokud je to nutné, vymìòte ji. Jestliže i nadále porucha pøetrvává, kontaktujte naše servisní oddìlení. DÙLEŽITÝ BEZPEÈNOSTNÍ POKYN: Pøi provádìní oprav musí být pøed otevøením stroje hlavní zástrèka vytažená z hlavní zásuvky, hlavní vypínaè vypnutý a zabezpeèený visacím zámkem. Strana 10

11 Technické údaje SKARTOVAÈ: Šíøka øezu: 11,8 x 55 mm (pøíèný øez) 7,8 x 55 mm (pøíèný øez) 3,8 x 55 mm (pøíèný øez) Øezný výkon: 11,8 x 55 mm listù (70g/m 2 ) 7,8 x 55 mm listù (70g/m 2 ) 3,8 x 55 mm listù (70g/m 2 ) Pracovní šíøka: 500 mm Výkon: 7,5 kw Hmotnost: cca 726 kg LIS: SLOUÈENÍ: Síla lisu: Výkon: Rozmìry balící èásti: Vstupní otvor: Hmotnost stroje: Hmotnost balíku: Velikost balíku: Pøipojovací napìtí: Délka: Šíøka: Výška: Délka s otevøenou vyprazdòovací rampou: Hodnota hluku: Celková hmotnost: (skartovaè a lis) cca 8t 3 kw 570 x 460 x 1000 mm 570 x 280 mm cca 530 kg cca kg 500 x 600 x 650 mm 400V/50Hz 2810 mm 1200 mm 1550 mm 3480 mm pøes 70 db(a) cca 1256 kg Strana 11

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Návod k obsluze PacMaster

Návod k obsluze PacMaster Návod k obsluze PacMaster Strana 1 PacMaster Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny... 3 Uvedení do provozu... 3 Provoz pøístroje... 4 Porucha... 5 Údržba... 5 Technické údaje... 6 Doplòkové pøíslušenství...

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

Skartovací stroj WALLNER C860

Skartovací stroj WALLNER C860 Skartovací stroj WALLNER C860 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C860. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tento typ skartovacího stroje je vhodný do malých

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

Kovové zahradní domky

Kovové zahradní domky A L L P U R P O S E M E T A L S T O R A G E S H E D S TM A Product of USP P US POLYMERS INC Kovové zahradní domky Podlahová konstrukce pro domek øady COLOSSUS Návod k montáži Verze: 1.0/2013/Colossus/Podlahová

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Kovové zahradní domky

Kovové zahradní domky A L L P U R P O S E M E T A L S T O R A G E S H E D S TM A Product of USP US POLYMERS INC Kovové zahradní domky Podlahová konstrukce pro domek øady TITAN Návod k montáži Verze: 1.0/2013/Titan/Podlahová

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1 Minireproduktory Nokia MD-6 3 5 4 2 9205725/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Úvod Blahopøejeme k va¹í

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky Obsah PROVOZ ÚDRŽBA..... 2........ 3. Popis funkce -... ovladaè 4.... 5.... 6.... 7.... . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 16N http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633673

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 16N http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633673 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 16N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 16N v uživatelské příručce

Více

d=mr cloj=klk=tsvjmnmuu^

d=mr cloj=klk=tsvjmnmuu^ d=mr cloj=klk=tsvjmnmuu^ = båöäáëü cê~å ~áë aéìíëåü kéçéêä~åçë fí~äá~åç bëé~ çä pîéåëâ~ a~åëâ kçêëâ pìçãá mçêíìöìæë ÅëëçíéêÜ Magyar Polski esky Slovensky Române te Slovensko Hrvatski Srpski Pºcc å¼ ½æ

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik. Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. Tel.

Více

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS CZ INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU 670 CAN BUS Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS 670 CAN BUS Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou a proškolenou osobou Ver. 01/2006 Ú V O D Èesky

Více

Skartovací stroj KOBRA 300

Skartovací stroj KOBRA 300 Skartovací stroj KOBRA 300 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 300 jsou urèeny do velkých kanceláøí,

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 4057350/1 IM-P405-28 AB vydání 1 BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Funkce 5. Instalace 6. Údržba 7. Náhradní

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Skartovací stroj KOBRA +1 SS4/SS6/SS7 KOBRA +1 CC4

Skartovací stroj KOBRA +1 SS4/SS6/SS7 KOBRA +1 CC4 Skartovací stroj KOBRA +1 SS4/SS6/SS7 KOBRA +1 CC4 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA +1 patøí do

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze 1. Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento návod a pøed použitím pøístroje si nejdøíve vyzkoušejte jeho obsluhu. Tento návod uschovejte tak, aby

Více

KATALOG A CENÍK 2008/9

KATALOG A CENÍK 2008/9 KATALOG A CENÍK 2008/9 Profesionální univerzální stavební pila Tato pila na zdicí materiály nabízí výbornì vyvážený pomìr mezi kvalitou a cenou, jak se øíká "za málo penìz hodnì muziky. Nabízí uživateli

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL MOVANO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2825030

Vaše uživatelský manuál OPEL MOVANO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2825030 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ARION WL JISTIÈ NÁVOD K POUŽITÍ

ARION WL JISTIÈ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ JISTIÈ WL Pøestavbu jistièe a doplnìní pøíslušenství provádí servis OEZ. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Nedodržení tohoto

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

Skartovací stroj KOBRA +2 SS4 KOBRA +3 CC4

Skartovací stroj KOBRA +2 SS4 KOBRA +3 CC4 Skartovací stroj KOBRA +2 SS4 KOBRA +3 CC4 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA +2, +3 patøí do zcela

Více

UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH

UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA PØÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTØEDKY

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824834

Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824834 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 Rev.00 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 strana 1 z 8 Technické informace pro zapojení: Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI) Postup

Více

Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy.

Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy. Kávovar -2- ÈESKY Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY Pøed prvním pou itím pøístroje si peèlivì

Více

FilmScan35 II Professional 2,4 TV Out

FilmScan35 II Professional 2,4 TV Out FilmScan35 II Professional 2,4 TV Out -Patentovaný design- Uživatelská pøíruèka Obsah I. Rozbalení FilmScan35 II Professional... 2 II. Vložení filmu do držáku... 3 III. Rychlý start... 6 IV. Prùvodce

Více

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli Palivo Kotle na pevná paliva DOR Pøedepsané palivo pro kotel DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX a 32 je hnìdé uhlí zrnìní oøech I (20-40 mm), o výhøevnosti 16 MJ/kg, obsah vody do 28%. V kotli lze topit i jinými

Více

Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P

Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P Spotøebitelská dokumentace VERZE 1.0/09-01 Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P Electronic Preset Meter LM OG-P Badger Meter Czech Republic s.r.o. Obsah 1.0 Urèení, popis a montáž pøístroje.........................

Více

Série FLY PB 1100. 1 Základní vlastnosti. Obsah. Popis: Modely: Ovládání mechanickými rameny: Pøíslušenství dodávané na pøání:

Série FLY PB 1100. 1 Základní vlastnosti. Obsah. Popis: Modely: Ovládání mechanickými rameny: Pøíslušenství dodávané na pøání: Série FLY PB 1100 1 Základní vlastnosti Popis: Automatický systém pro køídlové dveøe se šíøkou dveøních køídel do 1,2 m. Navržen a vyroben výhradnì spoleèností CAME se stupnìm ochrany IP 40. Záruka 12

Více

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze konektor sí ového zdroje (sí ový zdroj obj.è. 0554.0088) Doporuèeno pro dlouhá mìøení. dvouøádkový dispej Hold/Max/Min zap/vyp START/STOP

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz METRO Elektromechanický podzemní pohon pro jednokøídlé nebo dvoukøídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLÙ www.kovopolotovary.cz Tento manuál je urèen pouze pro montážní firmy Typy pohonù a

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Bezpeènostní uzávìr vody

Bezpeènostní uzávìr vody VODOSTOP MONO Bezpeènostní uzávìr vody Technická dokumentace Obsah 1. Popis zaøízení 2. Montážní návod 3. Popis ovládacích prvkù 4. Návod k obsluze 5. Další možnosti ovládání zaøízení 6. Technické parametry

Více

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m 05S Øídicí jednotka 6 x 0,5 x 0,5 l= m 600 OBSH. Øídicí jednotka 05S...3.. Obecné...3.. Technická specifikace...3.3. hybová hlá¹ení, viz Obr. 6....3. POKYY K POU ITÍ..... astavení doby do spu¹tìní a doby

Více

OPEL GT. Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu

OPEL GT. Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu OPEL GT Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu 2 Údaje o Vašem vozidle Zapište sem prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo

Více

Skartovací stroj KOBRA 390/400

Skartovací stroj KOBRA 390/400 Skartovací stroj KOBRA 390/400 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 390 a 400 jsou nejsilnìjší a nejvyšší

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

DSB - Návod k obsluze Model WR - 200

DSB - Návod k obsluze Model WR - 200 DSB - Návod k obsluze Model WR - 200 Popis součásti: 1. Odpadová nádobka: shromážďuje odpadové papírové štěpiny (VAROVÁNÍ!! Zajistěte časté vyčištění nádobky na odpadky. Přeplněná odpadová nádobka by mohla

Více

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení získáte

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Janome Model DC 4030. Prodloužená Janome záruka 3 roky dle podmínek www.janomeclub.cz

NÁVOD K OBSLUZE. Janome Model DC 4030. Prodloužená Janome záruka 3 roky dle podmínek www.janomeclub.cz NÁVOD K OBSLUZE Janome Model DC 00 Prodloužená Janome záruka roky dle podmínek www.janomeclub.cz BEZPEÈNOSTNÍ INSTRUKCE Váš stroj je konstruován pro šití v domácnosti. Pøed užitím stroje si pozornì pøeètìte

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 58 0 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-0 0/006 NABÍJECÍ ZDROJ OBSAH ) Obsah balení ) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Popis nabíjecího zdroje 6) Postup

Více

RODEO Pohon posuvných bran s mikroprocesorovým øídicím a kontrolním systémem

RODEO Pohon posuvných bran s mikroprocesorovým øídicím a kontrolním systémem RODEO Pohon posuvných bran s mikroprocesorovým øídicím a kontrolním systémem Pro køídla bran až do hmotnosti 125 kg 1. Technické údaje Pøívodní napìtí 230V (støíd. proud)/24v (støíd./stejnosmìrný proud)

Více

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 DLABAÈKA PDS-135 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty hluku zaøízení 6)

Více

Návod k používání. Hydraulický lis HLR-20U. www.satrade.cz

Návod k používání. Hydraulický lis HLR-20U. www.satrade.cz Návod k používání Hydraulický lis HLR-20U www.satrade.cz 1. Popis Stojanové hydraulické lisy se svarenou robustní konstrukcí pro universální/profesionální dílenské použití s rucním ovládáním hydraulické

Více

pøenosný radarový detektor (antiradar) legální použití v ÈR upraven pro èeské podmínky radarové a laserové èidlo jednoduchá obsluha vysoká citlivost

pøenosný radarový detektor (antiradar) legální použití v ÈR upraven pro èeské podmínky radarové a laserové èidlo jednoduchá obsluha vysoká citlivost UŽIVATELSKÝ MANUÁL pøenosný radarový detektor (antiradar) legální použití v ÈR upraven pro èeské podmínky radarové a laserové èidlo jednoduchá obsluha vysoká citlivost www.spektr.eu Obsah... 1 1. Základní

Více

Robotický vysava. a p íslušenství. www.roboticky-vysavac.cz

Robotický vysava. a p íslušenství. www.roboticky-vysavac.cz Robotický vysava a p íslušenství m m MO12:15 MENÜ Barva provozní signalizace nepøerušovanì zelená bliká (pulzuje) zelená bliká (pulzuje) oranžová nepøerušovanì oranžová Význam plnì nabito a pøipraveno

Více

Modely Unitary Kazetová

Modely Unitary Kazetová Návod k použití Návod k použití a instalaci Modely Unitary Kazetová GREE unitary klimatizace CZ Èesky Obsah PROVOZ, ÚDRŽBA A INSTALACE 1. Názvy a funkce èástí... 1 2. Bezpeènostní pokyny... 2 3. Popis

Více

AHS AM.E. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 12/98 - ****** - GB. www.merloni.

AHS AM.E. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 12/98 - ****** - GB. www.merloni. NÁVOD K POUŽITÍ AHS AM.E Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.merloni.com Via Aristide Merloni, 47-60044 Fabriano - tel. (0732) 6611 - Italy 12/98

Více

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah G6000 / G6001 Automatický systém pro rychlé silnièní závory 1 Standardní montážní sestava 1. Jednotka GARD 2. Ovládací panel pøíslušenství 3. Hliníková závora 4. Èervené fluorescenèní pásy 5. Anténa 6.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm R NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712 dvoucestní autoalarm POPIS FUNKCÍ deaktivovaný systém: stlaète 1 krát tlaèítko, centrální zamykání se uzamkne, zapalování a spínaè kufru jsou chránìné za po sek. Dveøní spínaèe

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

inspira 600 inspira 600

inspira 600 inspira 600 inspira 600 inspira 600 DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních pøedpisù: Proètìte si pøed použitím stroje pokyny v tomto návodu.

Více

Návod k použití. a instalaci. Modely BEE CHROME. GREE unitary klimatizace. CZ Èesky

Návod k použití. a instalaci. Modely BEE CHROME. GREE unitary klimatizace. CZ Èesky Návod k použití Návod k použití a instalaci Modely BEE CHROME GREE unitary klimatizace CZ Èesky OBSAH Provoz a Údržba Pokyny pro použití Princip funkce a speciální funkce pøi chlazení/topení Názvy dílu

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY K A R T A V Ý R O B K U 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 1-11 Technologicky vyspìlé UPS tøídy On-Line (VFI), urèené ke spolupráci se zaøízeními napájenými z jednofázové elektrické sítì ~30 V: servery, poèítaèovými

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více