Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86"

Transkript

1 Skartovací stroj S16.86 Strana 1

2 Skartovací stroj S16.86 Obsah Návod k obsluze Porucha Technické údaje Pozor! Pøed použitím stroje vìnujte pozornost následujícím upozornìním: Pøed použitím si pozornì pøeètìte návod k obsluze! Opravy stroje smí provádìt jen odborník. Do stroje nepodávejte oddìlené pásky apod. Mìjte na pamìti, že pøi podávání audio kazet Vás mùže klepnutí zranit. (Nebezpeèí poranìní z pøemetu!) Všechny volné pøedmìty jako èásti odìvu, kravaty, šperky, dlouhé vlasy a další držte z dosahu vstupního otvoru. Tím pøedejdete pøípadnému zranìní. Nikdy nestrkejte prsty do vstupního otvoru. Mùžete si pøivodit vážné zranìní. Pøed otevøením, opravou, odstranìním krytu nebo jinou než normální provozní èinností stroj vždy odpojte od hlavního zdroje napìtí. V pøípadì nebezpeèí vypnìte stroj stop-tlaèítkem (14) nebo jej vypojte ze zásuvky. Dùležité bezpeènostní pokyny Tento návod k obsluze obsahuje informace pro bezpeèné a bezproblémové používání stroje. Proto si jej pøed uvedením stroje do provozu pozornì pøeètìte! - Stroj musí obsluhovat jen jedna osoba! - Stroj udržujte z dosahu dìtí! - Stroj mùže skartovat pouze papír nebo lepenku! - Nikdy do stroje nepodávejte vìtší množství materiálu než je uvedeno v odstavci Technické údaje! - Lis nesmí být používán pro lisovaní aerosolových nádob jako napø. sprejù, apod. (nebezpeèí výbuchu)! - Pøed otevøením stroj vždy odpojte od hlavního zdroje napìtí! Strana 2

3 Obrázek 2 Obrázek 1 Obrázek 3 Obrázek 4 Obrázek 4 Strana 3

4 Obrázek 10 Obrázek 14 Obrázek 5 Obrázek 6 Obrázek 11 Obrázek 15 Obrázek 7 Obrázek 12 Obrázek 16 Obrázek 8 Obrázek 9 Obrázek 13 Obrázek 17 Strana 4

5 ROZSAH POUŽITÍ: Skartovací a lis je zkonstruovaný pro skartování velkého množství písemností, které je nutno následnì slisovat do balíku. Stroj mùže skartovat pomaèkaný papír nebo karton stejnì snadno jako hladký papír. MONTÁŽ: Varování: Stroj je urèen jen pro vnitøní použití pro rozmezí teplot o C! Stroj musí být pøipojen na 3 fázové napìtí s jištìním ~ V / 50 Hz, 35 A (pomalá pojistka) Poznámka: protože stroj má hmotnost více než 1326 kg, je dùležité zkontrolovat únosnost podlahy na m 2. SESTAVENÍ ZÁKLADNÍHO RÁMU (OBR. 1): 1. Použitím speciálního klíèe odstraòte pøepážku (23) mezi rámy (21+22). 2. Odstraòte oba rámy (21+22) ze skøínì krytu. 3. Zvednìte stroj a otoète oba rámy o 180 stupòù tak, aby byly otevøené konce smìrem dolù. Ètyømi šrouby (M 10x20) znovu pøipojte rámy ke krytu a zajistìte podložkami. 4. Pøepážku (23) umístìte pod podávací stùl mezi dva rámy. Panel pøipevnìte dvìma šrouby (M 10x20) a zajistìte podložkami. 5. Spus te stroj dolù a plastovými zarážkami, které jsou souèástí pøíslušenství, zablokujte zbývajících otevøené otvory na základním rámu. Pøed spuštìním stroje dolù zajistìte, aby byly všechny èásti spolu pevnì sešroubované! SESTAVENÍ PODÁVACÍHO STOLU (24) (OBR. 1): 1. Odstraòte šestihranné matice a zajistìte podložkami ze ètyø vyènívajících šroubù na èelním panelu krytu. 2. Podávací stùl umístìte na dopravní pás tak, že šrouby zasunete do otvorù v podávacím stole. Posuòte stùl nahoru proti krytu a pøipevnìte jej maticemi s podložkami k odstranìnému èelnímu panelu. 3. Abyste bezpeènì zajistili podávací stùl, odšroubujte dva šrouby s šestihrannou hlavou umístìnými pod stolem a oba zajistìte šestihrannou maticí. 4. Napájecí kabel bezpeènostního tlaèítka stop (14) veïte pøes trubku èelní stranì krytu, pøes tìsnící kroužek na dnì pøepínací skøínì a do pøepínací skøínì. Potom pøipojte modrý drát ke svorce 20 a hnìdý drát ke svorce 19. Bezpeènostní tlaèítko stop, podrobnì popsané v bodì 4, musí být zapojeno kvalifikovaným elektrikáøem! SESTAVENÍ SPOJENÍ (OBR. 2 A 3): 1. Zasuòte lis pod skartovaè a zajistìte vyhledávací závorky (42), které jsou namontovány na balícím stroji, k rámu skartovaèe (obr. 3). 2. Použitím vhodných otvorù zajistìte konec øetìzu zamykacího zaøízení (19) koncového spínaèe lisu k pøepážce (23) rámu skartovaèe (obr. 2). 3. Vložte speciální klíè zamykacího zaøízení (19) koncového spínaèe do koncového spínaèe lisu (obr. 2). 4. Vložte a zajistìte spojovací kolík lisu do objímky (18) zadního panelu krytu (obr. 3). POZNÁMKY K PØIPOJENÍ ZDROJE NAPÌTÍ: a) Maximální hodnota odporu hlavního obvodu nesmí pøesáhnout 0.5 Ohm. b) Prùøez napájecího vodièe musí být zvolen tak, aby pokles napìtí v pøípadì zablokování stroje nebyl vyšší než 15% (tlumivý proud = 6x jmenovitý proud). KONTROLA SMÌRU POHYBU STROJE: 1. Uvolnìte bezpeènostní tlaèítko stop (14) (obr. 6) na podavaèi skartovaèe a pøepnìte hlavní vypínaè (1) do polohy Odemknìte zámek (2) (obr. 5) a stisknìte tlaèítko chod vpøed (3). 3. Zkontrolujte smìr chodu skartovaèe a je-li to nutné, opravte výmìnou fáze na hlavní zástrèce. Varování: Výmìnu fáze hlavní zástrèky smí provádìt jen kvalifikovaný elektrikáø! Po instalaci a pøipojení mùžete na stroji zaèít pracovat. Dùležitá poznámka: Chcete-li zajistit bezpeèný a bezporuchový provoz stroje, pøeètìte si peèlivì pøedem návod k obsluze. Nejdøív prosím otoète na stranu s obrázky Pro lepší pochopení následujících pokynù Vás text odkazuje na pøíslušné obrázky. PROVOZ: Dùležité bezpeènostní pokyny: 1. Stroj smí obsluhovat jen jeden èlovìk souèasnì! 2. Pøi provozu stroje zabraòte dìtem vstup do prostoru stroje. Koncepce zabezpeèení stroje (rozmìry, podávací otvory, tlaèítko stop, atd.) je založena na provozu stroje dospìlou osobou. Pozor: Se strojem pracujte jen když a) èervené bezpeènostní tlaèítko stop (14) na podavaèi je uvolnìné b) zámek (2) je odemknutý (otoète klíèem doprava) c) hlavní vypínaè (1) je zapnutý (v poloze 1 ) d) hnací zaøízení koncového spínaèe (19) je vloženo do koncového spínaèe v balícím stroji a e) dvíøka násypky (30), vyprázdòovací rampa (31) a vypouštìcí klapka (27) jsou zavøeny. LEGENDA K OVLÁDÁNÍ (OBR. 5, 6 A 7): 1 = Hlavní vypínaè (bezpeè-nostní zastavení) (obr. 5) Vypínaè zapíná (poloha 1 ) nebo vypíná stroj (poloha 0 ). Jestliže kontrolka pøipraven (7) a kontrolka zvednutý buchar nepøerušovanì svítí, pøístroj pracuje bezchybnì. Blikající kontrolky zobrazují poruchu. Strana 5

6 Poznámka: Rozsvícení kontrolek má zpoždìní 2 sekundy (bìžný èas, který potøebuje mikroprocesor). 2 = Zámek (obr. 5) Otoèením doleva stroj zamknete proti manipulaci nepovolanými osobami. Poznámka: Jestliže zamknete stroj, když je hlavní vypínaè (1) v poloze 1, kontrolka pøipraven (7) zaène blikat. Znamená to, že je pøístroj mimo provoz. 3 = Tlaèítko chod vpøed (obr. 5) Stisknutím tohoto tlaèítka se stroj a dopravní pás uvedou do chodu vpøed. Materiál mùže být podáván a skartován. Poznámka: Jestliže pøi zapnutí skartovaèe není buchar lisu v základní poloze (nejvyšší poloha), lisovací cyklus probìhne ještì pøed tím, než se zapne øezný mechanismu a dopravní pás. 4 = Tlaèítko stop (obr. 5) Stiskem tohoto tlaèítka se skartovaè vypne, øezný mechanismus a dopravní pás se zaènou pohybovat šouravým krokem. 5 = Tlaèítko chod zpìt (obr. 5) Stiskem tohoto tlaèítka se stroj a dopravní pás uvedou do zpìtného chodu. Poznámka: Stisknutí tlaèítka pøi zapnutém chodu stroje vpøed se stroj uvede do zpìtného chodu na alespoò 3 sekundy pøe tím, než se opìt automaticky pøepne do chodu vpøed. 6 = Kontrolka chod vpøed (obr. 5) a) Svítí nepøerušovanì tehdy, jestliže øezný mechanis-mus a dopravní pás jsou zapnuty na chod vpøed. b) Bliká, jestliže stroj pøepnete z chodu vpøed na zpìtný chod, nebo když pøi stisknutém tlaèítku chod vpøed buchar lisu není v základní poloze (nejvyšší poloha). 7 = Kontrolka pøipraven (obr.5) Nepøerušovanì svítí když: a) je hlavní vypínaè (1) v poloze 1 Strana 6 b) je zámek (2) je odemknutý c) je bezpeènostní tlaèítko stop (14) uvolnìné d) hnací zaøízení zámku koncového spínaèe (19) je vloženo do koncového spínaèe lisu (obr. 2) Bliká, když je za zapnutý hlavní vypínaè, a když: a) je zámek (2) zamknutý, nebo b) stisknuté bezpeènostní tlaèítko stop (14) c) nebo hnací zaøízení zámku koncového spínaèe (19) není vloženo do koncového spínaèe lisu (obr. 2) 8 = Kontrolka porucha motoru (obr. 5) Pøi pøetížení motoru skartovaèe zaèíná blikat a aktivuje se vestavìná tepelná ochrana. Pøeruší se tak obvod nutný pro provoz zaøízení. Více informací naleznete v odstavci Porucha motoru. 9 = Kontrolka zablokovaný odpad (obr. 5) Bliká, když je zadní èást dopravního pásu úplnì naplnìná papírem díky zablokování vstupního otvoru, a stroj je vypnutý díky zvednuté vypouštìcí klapce (27). Více informací naleznete v odstavci Zablokovaný odpad. 10= Kontrolka zpìtný chod (obr. 5) Svítí, jestliže pøístroj pracuje ve zpìtném režimu. 11= Kontrolka zvednutý buchar (obr. 5) a) Svítí, když buchar lisu (32) je ve své základní poloze (nejvyšší poloha). b) Bliká, když buchar lisu (32) není ve své základní poloze. V tom pøípadì stisknìte na skartovaèi tlaèítko chod vpøed (3), nebo na balícím stroji tlaèítko zpìtný chod bucharu (17). 12= Kontrolka balík pøipraven (obr. 5) Bliká, když je dosažen požadovaný rozmìr balíku, a balík má být svázán a vysunut. Více informací naleznete v odstavci vázání a vysunutí balíku. 13= Kontrolka otevøená klapka (obr. 5) Bliká, když jsou dvíøka násypky (30) a vyprazdòovací rampa (31) otevøeny. Poznámka: Jestliže jsou dvíøka rampy otevøeny, skartovaè nemùže být zapnut. Jestliže jsou dvíøka násypky zavøena, mùže být buchar lisu zapnut v pomalém režimu, dopøedu (k vysunutí balíku) nebo zpìt (vrácení cyklu bucharu). 14= Bezpeènostní tlaèítko stop (obr. 6) V pøípadech, kdy budete potøebovat co nejrychleji vypnout stroj, tak mùžete uèinit tímto tlaèítkem. Chcete-li pøístroj opìt uvést do provozu, uvolnìte tlaèítko stop a stisknìte tlaèítko chod vpøed (3). 15= Tlaèítko chod bucharu vpøed (pro slisování balíku) (obr. 7) Po stlaèení tohoto tlaèítka se bude buchar (32) pohybovat vpøed (pro slisování balíku), automaticky se vrátí do pùvodní základní polohy a zastaví se. 16= Tlaèítko zastavení bucharu/ otevøení vyprazdòovací rampy (obr. 7) a) Zastavení bucharu Pøi krátkém stisknutí (kratším než 2 sekundy) se buchar lisu zastaví. b) Otevøení vyprazdòovací rampy Pøi delší stisknutí (delším než 2 sekundy) se buchar vrátí kousek zpìt a blokovací páka (35) se posune o kousek dopøedu (uvolnìní tlaku ve vyprazdòovací rampì). Vyprazdòovací rampa (31) mùže být otevøena. Tato funkce je nutná, když se stále lisuje balík, který má být vysunut. Poznámka:Vyprazdòovací rampa mùže být otevøena jen pøi stisknutí tohoto tlaèítka. 17= Tlaèítko Zpìtný chod bucharu (obrácený cyklus) (obr. 7) Stisknutím tohoto tlaèítka se bude buchar (32) pohybovat ve zpìtném režimu do základní polohy, ve které se zastaví.

7 DALŠÍ OÈÍSLOVANÉ ÈÁSTI (OBR. 1, 4, 8, 14, 15 A 16): 18= zásuvka (obr. 3 a 4) 19= zaøízení koncového spínaèe (obr. 2) 20= - 21= levý rám (obr. 1 a 4) 22= pravý rám (obr. 1) 23= pøepážka (obr. 1 a 4) 24= podavaè (obr. 1) 25= levý ochranný panel (obr. 1 a 4) 26= pravý ochranný panel (obr. 1) 27= vypouštìcí klapka (obr. 4) 28= vodítko tkalounu (obr. 15) 29= tkalounová svorka (obr. 15) 30= dvíøka násypky (obr. 4) 31= vyprazdòovací rampy (obr. 4) 32= buchar lisu (obr. 16) 33= zvedák tkalounu (obr. 8 a 16) 34= konce tkalounu (obr. 16) 35= blokovací páka (obr. 4) 36= rám na pytel (obr. 4 a 14) 37= smyèka tkalounu (obr. 14) 38= tkalounová svorka (obr. 16) 39= vodítko tkalounu (obr. 15) 40= držák tkalounu 41= kotouè s tkalounem 42= vyhledávací závorky (obr. 3 a 4) PROVOZ STROJE (OBR. 5): Varování: Stroj mùže skartovat pouze papír nebo lepenku! Skartovaní jiných nosièù informací mùže zpùsobit važné poranìní (napø. úlomky tvrdých materiálù) nebo poškození stroje (znièení øezného mechanismu). 1. Vložte pøiložený klíè do zámku (2) a otoète jím doprava. 2. Pøepnìte hlavní vypínaè (1) do polohy 1. Po 2 sekundách se rozsvítí kontrolky pøipraven (7) a zvednutý buchar (11). 3. Stisknìte tlaèítko chod vpøed (3). Øezný mechanismus a dopravní pás se zapnou. Rozsvítí se kontrolka chod vpøed (6). Poznámka: Jestliže pøi zapnutí skartovaèe není buchar lisu v základní poloze (nejvyšší poloha), lisovací cyklus probìhne ještì pøed tím, než se zapne øezný mechanismu a dopravní pás. PODÁVÁNÍ MATERIÁLU: Materiál podávaný do skartovaèe mùže obsahovat hromadu hladkého papíru (více než 550 archù podle typu a velikosti papíru), a také pomaèkaný papír a lepenku. Materiál, který chcete skartovat, umístìte na bìžící dopravní pás, který materiál dopraví do øezného mechanismu. Nepøetìžujte øezný mechanismus, stoh papíru podávejte do øezného mechanismu rohem napøed. Nikdy nepodávejte vìtší množství papíru, než je uvedené v odstavci Technické údaje. Pokud je stroj pøetížen, postupujte podle pokynù v odstavci Postup pøi pøetížení stroje. POSTUP PØI PØETÍŽENÍ STROJE Pøi náhodném pøetížení stroj minimalizuje pøípadné poškození následujícím zpùsobem: 1. Øezný mechanismus se zablokuje. 2. Øezný mechanismus a dopravní pás se pøepnou na zpìtný chod a uvolní tak skartovaný materiál. 3. Øezný mechanismus a dopravní pás se automaticky pøepnou zpìt na chod vpøed. Stroj tento postup automaticky opakuje, dokud nebude všechen materiál skartován. ZABLOKOVANÝ ODPAD Když je zadní èást dopravního pásu úplnì naplnìná papírem díky zablokování vstupního otvoru, zvednutá vypouštìcí klapka (27) stroj vypne (obr. 4). V tom pøípadì vypnìte stroj pøepnutím hlavního vypínaèe (1) do polohy 0, zvednìte vypouštìcí klapku (27) a ruènì odstraòte materiál ze stroje. Stroj mùžete opìt zapnout a pokraèovat ve skartování. Poznámka: Stroj mùže být zapnut, pouze když je vypouštìcí klapka (27) zavøená. POUŽITÍ LISU: Poznámka: Jestliže stroj sestavujete bez následného vázání balíkù, postupujte podle pokynù v odstavci vysunutí v odpadním pytli bez svázání. PODÁVÁNÍ SKARTOVANÉHO MATERIÁLU DO LISU: Když je lis plný skartovaného materiálu, lisovací cyklus se zapne automaticky. Buchar se pohybuje dopøedu a lisuje materiál proti vyprazdòovací rampì. Potom se vrací zpìt do základní polohy. Materiál mùžete podávat do skartovaèe i když lis právì lisuje. RUÈNÍ PODÁVÁNÍ MATERIÁLU DO LISU: Materiál, který není tajný, mùžete podávat pøímo do lisu. Varování: Nelisujte žádné obaly od aerosolù jako napø. spreje (nebezpeèí výbuchu)! Je-li to nutné, vra te buchar do jeho základní polohy. (Zavøete dvíøka násypky a stisknìte tlaèítko (zpìtný chod bucharu (17) (obr. 7)). Zatáhnutím za rukoje otevøete dvíøka násypky (30) (obr. 4) a vložte materiál. Zavøete dvíøka násypky a stisknìte tlaèítko chod bucharu vpøed (15) (obr. 7). Buchar lisu (32) se bude pohybovat vpøed (lisovací cyklus) a po slisování se vrátí zpìt do základní polohy. Podávání materiálu mùže pokraèovat. PØÍPRAVA HOTOVÉHO BALÍKU K VYSUNUTÍ: Po dosažení požadovaného rozmìru balíku po nìkolika lisovacích cyklech se buchar (32) nevrátí do základní polohy, ale drží balík stlaèený. Zvuk trubky oznamuje, že musí být balík svázán nebo vysunut. Stiskem tlaèítka zastavení øezného mechanismu (4) potvrïte, že je balík pøipraven. Zvuk trubky ustane. Poznámka: Když je balík vázán nebo vyvrhován (otevøená dvíøka násypky nebo vyprazdòovací rampa), skartovaè nemùže být zapnut. Strana 7

8 S balíkem mùžete zacházet tøemi rùznými zpùsoby: A) vyvrhnou svázaný balík do odpadního pytle (malé èásti) (obr. 8, 9, 10, 11 a 12) B) vyvrhnout svázaný balík bez odpadního pytle (velké èásti (obr. 8, 9, 11 a 13) C) vyvrhnout nesvázaný balík do odpadního pytle (malé èásti) (obr. 10 a 12) Poznámka: Pøíslušné odpadní pytle a vázací tkalouny mùžete u nás kdykoliv pøiobjednat. VÁZÁNÍ BALÍKU (OBR. 8 A 9): 1. Otevøete dvíøka násypky (30). 2. Použijte zvedák tkalounu (33) a pøiloženou smyèkou zatáhnìte tkalouny cca 40 cm nad buchar (obr. 8 a 16). 3. Pevnì podržte tkalouny a vra te zvedák tkalounu do pùvodní polohy. 4. Uvolnìte konce tkalounu (34) sevøené v krytu lisu, smyèku pøíslušného uvolnìného tkalounu (obr. 9) a nùžkami ustøihnìte tkaloun pøed smyèkou (obr. 11). 5. Zavøete dvíøka násypky (30). OTEVØENÍ VYPRAZDÒOVACÍ RAMPY(31) (OBR. 4): 1. Stisknìte tlaèítko otevøení vyprazdòovací rampy (16). Buchar se posune kousek zpìt, blokovací páka (35) se posune o kousek dopøedu, aby uvolnila tlak na vyprazdòovací rampu. 2. Lehce zvednìte blokovací páku (35). 3. Otoète uvolnìnou blokovací páku dolù. A) VYSUNUTÍ SVÁZANÉHO BALÍ- KU DO ODPADNÍHO PYTLE (OBR. 10, 11 A 12): 1. Zavøete dvíøka násypky (30). 2. Otevøete vyprazdòovací rampu (31). 3. Stisknìte tlaèítko chod bucharu vpøed (15) (obr. 17). Svázaný balík je vysunut do odpadního pytle na vyprazdòovací rampì (obr. 10). Varování: Jestliže je vyprazdòovací rampa otevøená, pracuje buchar lisu z bezpeènostních dùvodù v pomalém režimu. Chcete-li vyvrhnout balík ven, musíte stisknout tlaèítko a držet jej stisknuté. 4. Vyjmìte pytel z rámu. 5. Ohnìte okraj pytle a zajistìte jej lepící páskou (obr. 12). Nyní s balíkem mùžete manipulovat. B) VYSUNUTÍ SVÁZANÉHO BALÍ- KU BEZ ODPADNÍHO PYTLE (OBR. 11 A 13): Postup je stejný jako v bodì A), pouze bez odpadního pytle. S balíkem mùžete manipulovat ihned po jeho vysunutí. VLOŽENÍ TKALOUNÙ PRO NOVÝ BALÍK (OBR. 14): 1. Tlaèítkem zpìtný chod bucharu (17) vra te buchar do základní polohy. Poznámka: Je-li otevøená vyprazdòovací rampa, je vrácení bucharu možné jen v pomalém režimu. 2. Otevøete dvíøka násypky. 3. Vytáhnìte tkaloun pøibližnì na délku klapky. Potom smìrem zevnitø udìlejte smyèky (37) pøes vstupní otvor do tkalounové svorky (38) a dvojitým otoèením tkaloun zajistìte. 4. Zavøete vyprazdòovací rampu (31) a pokud skartovaè pracuje, zavøete také dvíøka násypky (30). Varování: Chcete-li se vyhnout poškození tkalounu, nelisujte lahve, sklo, kovové desky nebo jiné ostré pøedmìty. VÝMÌNA KOTOUÈE S TKALOUNEM (41) (OBR. 15 A 16): 1. Zavøete dvíøka násypky. Posuòte buchar cca 30 cm dopøedu. Otevøete dvíøka násypky. 2. Odstraòte oba zvedáky tkalounu, zavøete dvíøka násypky a posuòte buchar dozadu. 3. Zvednìte a odstraòte krycí desku kotouèù s tkalounù. 4. Otoète kotouèe (41) na držácích (40) podle obr. 15 tak, aby konce tkalounù smìøovaly dolù. 5. Otoète tkaloun kolem vodítka (28), potom mezi horní a dolní tkalounovou svorku (29), navléknìte jej do vodítka (39) a posuòte vpøed cca 1.3 m (obr. 15). 6. Posuòte buchar cca 30 cm dopøedu a otevøete dvíøka násypky. 7. Otoète konce tkalounu kolem zvedákù a navléknutými vodítky pøemístìte zvedáky na buchar lisu (obr. 16). 8. Otevøete vyprazdòovací rampu a udìlejte tkalounem smyèku... a dále postupujte podle odstavce Vložení tkalounù pro nový balík. 9. Zavøete vyprazdòovací rampu a dvíøka násypky a vra te buchar do výchozí polohy. C) VYSUNUTÍ NESVÁZANÉHO BA- LÍKU DO ODPADNÍHO PYTLE (OBR. 10 A 12): Poznámka: V tomto pøípadì musí být tkalouny v balícím zaøízení odstranìny nebo navinuty zpìt na kotouèe (41). 1. Zavøete dvíøka násypky a otevøete vyprazdòovací rampu. 2. Stisknutím tlaèítka chod bucharu vpøed (15) zatlaète balík do odpadního pytle na vyprazdòovací rampì (obr. 10). 3. Ohnìte okraj pytle a zajistìte jej lepící páskou (obr. 12). Nyní mùžete balík odstranit. 4. Stiskem tlaèítka chod bucharu vzad (17) vra te buchar do výchozí polohy a vyprazdòovací rampu opìt zavøete. Poznámka: Je-li otevøená vyprazdòovací rampa, je posunutí bucharu možné jen v pomalém režimu. Strana 8

9 VÝMÌNA ODPADNÍHO PYTLE (OBR. 17): Poznámka: Jestliže je balík vázán, musí být tkalouny vloženy podle pokynù v odstavci Vložení tkalounù pro nový balík pøed tím, než je pytel umístìn do rámu (36). Tato poznámka se netýká bodu C ). 1. Otevøete vyprazdòovací rampu a posuòte buchar do zadní polohy. Dvíøka násypky zùstávají zavøená. 2. Pøehnìte okraj pytle pøes rám (36) a pomalu zatlaète pytel na konec rámu. 3. Zavøete vyprazdòovací rampu. Strana 9

10 Porucha PORUCHA MOTORU: Jestliže se skartovaè nebo lis pøetíží, pøeruší vestavìný termostat elektrický obvod pro plný chod. Rozsvítí se kontrolka porucha motoru (8). Pøi chlazení motoru skartovaèe nebo lisu mohou být tato zaøízení spuštìna v pomalém režimu (skartovaè s nižším výkonem - zapojení do hvìzdy), napøíklad pro vrácení øezaného materiálu zpìt. Poznámka: Pomalý chod skartovaèe mùžete uvést do chodu pouze pro odstranìní materiálu nebo pro doskartování již vloženého materiálu. Jiný provoz v tomto režimu mùže vést ke znièení motoru. Po ochlazení (cca 5-10 minut) kontrolka zhasne a stroj mùže být znovu uveden do plného chodu (zapojení do trojúhelníku). Poznámka: Jestliže po ochlazení motoru nemùže stroj pracovat v plném režimu (kontrolka (8) stále svítí), má stroj poruchu. V tomto pøípadì kontaktujte naše servisní oddìlení. POSTUP PØI PORUŠE: Pokud pøístroj správnì nefunguje, zkontrolujte následující body v uvedeném poøadí: - je sí ová zástrèka v zásuvce? - je spojovací kolík lisu vložen do objímky (18) skartovaèe? - je zámek (2) odemknutý? - je hlavní vypínaè (1) zapnutý? - je uvolnìné tlaèítko stop (14)? Uvolnìte èervené tlaèítko na stole. - je zaøízení koncového spínaèe (19) vloženo do koncového spínaèe lisu? - Jsou dvíøka násypky (30) a vyprazdòovací rampa (31) lisu zavøené? - Je vypouštìcí klapka (27) skartovaèe zavøená? Prosím postupujte podle pokynù v odstavci Zablokovaný odpad. - není motor pøetížen? Prosím postupujte podle pokynù v odstavci Porucha motoru. - není porušena fáze? Zkontrolujte tøífázovou pojistku v zásuvce hlavního napájení a pokud je to nutné, vymìòte ji. Jestliže i nadále porucha pøetrvává, kontaktujte naše servisní oddìlení. DÙLEŽITÝ BEZPEÈNOSTNÍ POKYN: Pøi provádìní oprav musí být pøed otevøením stroje hlavní zástrèka vytažená z hlavní zásuvky, hlavní vypínaè vypnutý a zabezpeèený visacím zámkem. Strana 10

11 Technické údaje SKARTOVAÈ: Šíøka øezu: 11,8 x 55 mm (pøíèný øez) 7,8 x 55 mm (pøíèný øez) 3,8 x 55 mm (pøíèný øez) Øezný výkon: 11,8 x 55 mm listù (70g/m 2 ) 7,8 x 55 mm listù (70g/m 2 ) 3,8 x 55 mm listù (70g/m 2 ) Pracovní šíøka: 500 mm Výkon: 7,5 kw Hmotnost: cca 726 kg LIS: SLOUÈENÍ: Síla lisu: Výkon: Rozmìry balící èásti: Vstupní otvor: Hmotnost stroje: Hmotnost balíku: Velikost balíku: Pøipojovací napìtí: Délka: Šíøka: Výška: Délka s otevøenou vyprazdòovací rampou: Hodnota hluku: Celková hmotnost: (skartovaè a lis) cca 8t 3 kw 570 x 460 x 1000 mm 570 x 280 mm cca 530 kg cca kg 500 x 600 x 650 mm 400V/50Hz 2810 mm 1200 mm 1550 mm 3480 mm pøes 70 db(a) cca 1256 kg Strana 11

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Skartovací stroj KOBRA 390/400

Skartovací stroj KOBRA 390/400 Skartovací stroj KOBRA 390/400 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 390 a 400 jsou nejsilnìjší a nejvyšší

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ: CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ

Více

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V bateriová strunová sekaèka byla vyvinuta a vyrobena s dùrazem na splnìní vysokých norem

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální VAROVÁNÍ: Jakékoli úpravy tohoto pøístroje nebo modifikace režimù, které nejsou výslovnì schváleny firmou Toshiba TEC nebo jejími autorizovanými zástupci, by mohly zpùsobit ztrátu oprávnìní uživatele používat

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 0871550/3 IM-P087-21 MI vydání 4 R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 1. Úvod 2. Popis 3. Instalace 4. Uvedení do chodu 5. Vzdálené napojení 6. Vyhledávání závad 7.

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Radio / Kazeta Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Návod k obsluze a instalaci 2 OVLÁDACÍ PRVKY S -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Tlaèítko

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

MDL16. RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom

MDL16. RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom JEDNODUCHOST Kvalita - Spolehlivost Èeský výrobek NÁVOD K POUŽITÍ RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom Univerzální osvìtlovaè pro modely a makety ZAPOJENÍ Napájení LED napìtím +5V z pøijímaèe viz obr.1.

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Sudová tavicí zaøízení BM 200 se zubovým èerpadlem - Pneumatika EASY -

Sudová tavicí zaøízení BM 200 se zubovým èerpadlem - Pneumatika EASY - Sudová tavicí zaøízení BM 200 se zubovým èerpadlem - Pneumatika EASY - Návod k provozu Czech Vydání 05/06 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornìní Tento návod k provozu platí pro celou konstrukèní

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

SKARTOVÁNÍ GBC Intimus

SKARTOVÁNÍ GBC Intimus SKARTOVÁNÍ GBC Intimus SKARTOVÁNÍ Proč skartovač do každé kanceláře? Z každého pracoviště mohou unikat cenné informace. Předcházet nepříjemným zkušenostem ze zneužití dat vyhozených na papíře, CD nebo

Více

Úvod. Zvolíte-li PC Camera Mode (Režim PC-fotoaparátu), systém provede automatickou konfiguraci následujících zaøízení.

Úvod. Zvolíte-li PC Camera Mode (Režim PC-fotoaparátu), systém provede automatickou konfiguraci následujících zaøízení. Obsah Úvod Správná péèe 1 Karta SmartMedia 1 Baterie 1 Obsah balení 1 Seznámení se s fotoaparátem Pøední strana 1 Zadní strana 2 Pøíprava fotoaparátu k použití Pøipevnìní øemene 2 Vložení baterií 2 Vložení

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z build book w w w.ba da n.c z build book Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. w w w.ba da n.c z Trup Pøíprava polystyrenových dílù - turtledeck Ve formì polepíme turtledeck balzou

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost PRO UŽIVATELE Bezpeènostní upozornìní Uchovávejte tento návod k obsluze, aby byl ke spotøebièi k dispozici. Kdybyste tento spotøebiè prodali nebo pøenechali jinému vlastníku, zajistìte, aby tento návod

Více

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9245865 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-20 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

UNIPARK UNIPARK L. Automatický otevírací systém pro jednotlivá parkovací místa

UNIPARK UNIPARK L. Automatický otevírací systém pro jednotlivá parkovací místa UNIPARK UNIPARK L Automatický otevírací systém pro jednotlivá parkovací místa 1 Standardní montáž 1 Jednotka UNIPARK 2 Ovládací panel 3 Anténa 2 Celkové rozmìry * U vzdáleností pøevyšujících 20 m zvìtšete

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

SKARTOVÁNÍ. Rexel GBC Taros

SKARTOVÁNÍ. Rexel GBC Taros SKARTOVÁNÍ Rexel GBC Taros SKARTOVÁNÍ Proč skartovač do každé kanceláře? Z každého pracoviště mohou unikat cenné informace. Předcházet nepříjemným zkušenostem ze zneužití dat vyhozených na papíře, CD nebo

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

B5741-5. vestavìná trouba

B5741-5. vestavìná trouba B5741-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Skartovací stroj C103-D

Skartovací stroj C103-D Skartovací stroj ATTAC C103-D Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC C130-D. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou vhodné do malých

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

Notebook Acer TravelMate série 720

Notebook Acer TravelMate série 720 Notebook Acer TravelMate série 720 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 720 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Návod k obsluze PowerMO 230II

Návod k obsluze PowerMO 230II Návod k obsluze PowerMO 230II 3,5" magnetooptická disková jednotka, 230 MB Upozornìní pro zákazníky: Rádi bychom vám podìkovali za zakoupení tohoto výrobku. Než jej zaènete používat, doporuèujeme vám,

Více