VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce 2015

2 Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce Bc. Lenka Velebilová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Burešová Datum odevzdání diplomové práce: Praha 2015

3 Master s Dissertation Analysis of Trends in the use of Catering Bc. Lenka Velebilová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Pavla Burešová Date of Submission: Prague 2015

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, Že jsem diplomovou práci na téma Diplomatický Analýza využívání trendů v cateringu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne... Bc. Lenka Velebilová

5 Tímto bych ráda poděkovala vedoucí své bakalářské práce Ing. Pavle Burešové za odbornou pomoc a podporu při zpracování práce. Dále všem respondentům, kteří významně přispěli k výsledkům a závěrům této práce a v neposlední řadě především své rodině za podporu a pevné nervy.

6 Abstrakt Velebilová Lenka, Bc. Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha 2015 Počet stran: Tato diplomová práce se zabývá analýzou využívání trendů v cateringu. Je zde pomocí literární rešerše objasněno několik gastronomických, marketingových a jiných pojmů, které se k cateringové činnosti váží a jsou potřebné pro samotnou analýzu. V analýze jsou hodnoceny vybrané cateringové firmy dle několika parametrů a následuje dotazníkové šetření se spokojeností zákazníků s cateringovými firmami. Dále jsou z těchto analýz vyvozeny závěry a jsou zde uvedeny návrhy na zlepšení a samotné postřehy autora. Záměrem této diplomové práce je přiblížit činnost cateringových firem, jejich pozici na trhu, zjistit, zda využívají všech možností, které jim samotný trh nabízí a samozřejmě také určit možné návrhy pro lepší využívání příležitostí a spokojenost zákazníků. Klíčová slova: catering, trendy, gastronomie, služby, reklama

7 Abstract This master s disertation works with the analysis of trends in the use of catering. There is a literature search using clarified several eateries, marketing and other terms that bind to catering operations, which are required for the analysis. The analysis evaluated the catering company selected according to several parameters, followed by a survey customer satisfaction with catering companies. Further analyzes of these conclusions and suggestions are presented to improve themselves and insights of the author. The aim of this thesis is to show the activities of catering companies, their market position to determine whether the use of all the opportunities the market itself offers a course to identify possible proposals for better use of the opportunities and customer satisfaction. Key words: Cathering, Trends, Gastronomy, Service, Publicity

8 Obsah Úvod Teoretická část Gastronomie Historický a současný vývoj gastronomie ve světě i v České republice Společensko gastronomické akce Vymezení pojmu služby Cateringové služby Catering Pracovníci v cateringových službách Technické zázemí a vybavení cateringových firem Certifikace cateringové činnosti Prodej cateringových služeb Plánování cateringových akcí Marketing v cateringu Analýzy uplatňované v cateringových službách Podnikatelský plán cateringové firmy Podmínky pro podnikání v cateringu Vymezení pojmu trend Gastronomické trendy Trendy v cateringu Metodologie práce Analytická část Stanovení hypotéz Vymezení oblasti pro analýzu cateringových služeb Stručná charakteristika hlavního města Prahy Charakteristika cateringových firem Shrnutí charakteristik cateringových firem Výzkumné šetření Anketa Dotazník Shrnutí dotazníkového výzkumu Návrhová část Návrhy k jednotlivým firmám Obecné návrhy Propagace / reklama Internetové trendy Gastronomické / cateringové trendy Závěr Seznam použité literatury Přílohy

9 9

10 Úvod Gastronomie je obor hned několika tváří, které se postupně vytváří již od starověku. Tato věda je výjimečná zejména pro svou potřebnost a důležitost, jelikož ji považujeme za proces uspokojení základní lidské potřeby, a sice hladu. Je tedy jasné, že dokud lidstvo nevymře, bude se gastronomie vyvíjet spolu s lidským jedincem dále a dále. Velmi zajímavou a spektrální částí gastronomie je právě catering. Tento pojem se stává v posledních letech stále více oblíbeným. Díky své současné popularitě se v tomto gastronomickém sektoru objevuje spoustu nových trendů a inovací, byť catering se sám o sobě může členit do jednoho z gastronomických moderních trendů současné doby. Díky cateringu dostala gastronomie nový směr a širší rozhled směrem k zákazníkům. Z hlediska ekonomiky tak vznikl další možný sektor pro podnikání v pohostinství. Cateringu lze rozumět jako poskytování stravovacích i doplňkových služeb spojených s potřebou daného klienta, který si službu objednává. Cateringové firmy, které se touto činností zabývají, musí disponovat velmi četným a kvalitním personálem i nejrůznějším inventářem. Díky konkurenci na trhu je pak potřeba, aby daná firma byla schopna uspokojit veškeré požadavky ze strany klienta, ty však bývají mnohdy velmi náročné. Cateringových služeb využívá čím dál tím více lidí a to na nejrůznější příležitosti (k příkladu svatby, firemní večírky, plesy, galavečery, ). Podstatou cateringu je hlavně ušetřit klientovi čas za práci na dané akci, a to konkrétně od samé přípravy, průběhu akce a závěrečného úklidu. Důležitá je skutečnost, že catering se nezaměřuje pouze na stravování, ale na celý průběh akce, kdy se může starat i o zábavu hostů. Zásadním úkolem cateringových firem je tedy postarání se o to, aby hosté měli co jíst, pít ale hlavně aby se celý večer bavili. Je nutné zmínit, že při větších akcích se jedná o velmi složitou a náročnou organizaci, kterou si také lepší cateringové společnosti nechávají velmi dobře zaplatit. Podnikání v cateringu je z počátku velkou zátěží na investice, jejichž návratnost je každopádně velmi dlouhodobého rázu. Již několik let se s vášní věnuji gastronomii a po studiích bych si ráda založila vlastní cateringovou firmu. Během studia střední školy jsem jako 10

11 brigádnice v rámci své praxe jezdívala s různými cateringovými společnostmi na akce všech typů, kde jsme vypomáhali s přípravou akce, samotnou obsluhou hostů i závěrečným úklidem. Toto téma je pro mě tedy velmi blízké. Nad názvem své diplomové práce jsem také uvažovala tak, abych ji v budoucnu sama mohla použít na cestě za svým podnikatelským snem. Catering zažívá nyní boom v gastronomii a proto je to téma aktuální a pestré. Mým pracovním cílem je založit kvalitní cateringovou společnost a zařadit ji na trh mezi konkurenceschopné podniky. Diplomová práce je zaměřena konkrétně na zanalyzování současných moderních trendů v cateringovém světě. Jedná se především o prozkoumání problematiky v oblasti poskytování cateringových služeb většími cateringovými firmami. Cílem této práce je zanalyzovat celkový vývoj cateringových služeb a zhodnotit ty nejzajímavější gastronomické trendy současné doby. Na základě analýzy bude poukázáno na dnešní činnost cateringových firem, pokusíme se nalézt zatím neobjevené možnosti inovace v tomto odvětví a zjistíme, zda se firmy zabývají hlavně moderními trendy v oblasti gastronomie. Pokud dojde ke zjištění nedostatku využití možných trendů v cateringu, zacílíme se na tuto nápravu a navrhneme opatření. Diplomová práce je složena ze tří částí tak, jak nám udávají parametry pro psaní závěrečných prací (teoretická, analytická a návrhová část). V první části se práce zaobírá literární rešerší daného tématu. Nejprve se pokusíme popsat vývoj gastronomie od počátků až do současnosti, poté se budeme zabývat základními definicemi jak gastronomie tak samotného cateringu a trendu. Uvedeme také význam služeb, pro potřebu pochopení cateringových služeb. U cateringu dále zmíníme jeho typy, podmínky pro možnost podnikání, požadavky na pracovníky v tomto oboru, apod. Teoretická část bude ale zaměřena také na samotný marketing, který je z hlediska využívání trendů velmi důležitým aspektem. Tuto kapitolu pak bude uzavírat popis metodologického postupu. V analytické části bude probíhat sběr primárních a sekundárních dat pro potřeby poslední návrhové části. Nejdříve se pokusíme zanalyzovat osm 11

12 vytipovaných významnějších cateringových firem v předem vymezené oblasti, a to Praze. Toto město bude také stručně zcharakterizováno. Poté se zaměříme na tvorbu anketního průzkumu, z něhož vzejde zhodnocení předem stanovené hypotézy. Dále bude proveden dotazníkový průzkum o deseti otázekách směřovaných k předem vybraným respondentům. Následovat bude vyhodnocení celého průzkumu této práce. Poslední a stěžejní část této práce bude věnovaná návrhům a změnám. Nejdříve se zaměříme na celkové vyhodnocení jednotlivých výše zanalyzovaných cateringových firem a poté dojdeme k výsledným výstupům problematiky této práce, čímž je použití trendů v cateringových službách. Hodnotit budeme hlavně druhy trendů, míru jejich využití a přínosnosti pro společnosti i zákazníky. 12

13 1 Teoretická část V následujících kapitolách se budeme zabývat teorií a definicemi vztahujícími se ke klíčovým slovům této práce, zejména gastronomii, cateringu a jeho marketingovým pojetím, trendy apod. Teoretická část zahrnuje obecné vyjádření názorů i konkrétní definování problematiky v oblasti cateringových služeb jednotlivými autory, kteří jsou následně citováni dle stanovených podmínek pro psaní závěrečných prací. Cílem této části je pak jednotlivé odborné názory posoudit a následně vycházet z vlastních argumentů a názorů na teoretickou odbornost tohoto tématu. Pro další části této práce je velmi důležité nejdříve porozumět teorii této problematiky. 1.1 Gastronomie Pojem gastronomie vychází ze skladby slov gaster - žaludek a nomos-mrav, zvyk. Tato věda se zabývá naukou o jídle a pití. Ukazuje nám stále nové trendy a inovace v oblasti přípravy i servisu pokrmů. Výkladový slovník cestovního ruchu definuje gastronomii jako,,vědu (a umění) zabývající se jídlem a nápoji, jejich přípravou, stolováním, úpravou pokrmů a jejich podáváním, stravovacími zvyklostmi a způsobem konzumace pokrmů a nápojů, poznatky o hodnotě a způsobech využití potravy a o správné výživě (Pásková a Zelenka 2002, s. 94). Zimáková ohraničuje ve své publikaci gastronomii velmi obecnými třemi body, a sice výživou, stravou a odbytovým místem (2009, s. 11). Jsou to tři základní slova, která dohromady tvoří nauku, kterou nazýváme právě gastronomií. Jinak, konkrétněji, jsou definovány gastronomické služby, které jsou,,souborem a kombinací hmatatelného výrobku (jídla a pití) a nehmatatelné služby (servis), která se pohybuje podle rozsahu a kvality služeb v různých poměrech. Nelze je skladovat, připravují se, nabízejí, poskytují a spotřebovávají zpravidla současně na jednom místě. V některých případech se příprava, nabídka a spotřeba místně a časově krýt nemusí (např. catering). Jsou to služby uspokojující osobní potřeby (Zimáková 2009, s. 11). 13

14 1.1.1 Historický a současný vývoj gastronomie ve světě i v České republice V pradávných dobách se stal člověk jediným živočichem, který přežil konzumaci své potravy a nadále byl tak schopen postupně osidlovat celou Zemi. S rozvojem civilizace se pak potrava stala nejen předmětem uspokojení hladu, ale i určitého požitku z příjmu potravy. Průlomovým obdobím v rozvoji gastronomie byla antika, v níž se zrodilo několik významných jmen velikánů gastronomie, např. Apicius nebo Lukullus. Vznikly zde rozlišné druhy pečiva a lidé přišli na výrobu těstovin. Obyvatelé Řecka a Říma se zasloužili o zrod dovozu potravin (v té době šlo hlavně o koření, ovoce, rýži či cukrovou třtinu). Vynalezli tak způsob, jak se neošizovat o suroviny, které sami nepěstovali. Díky tomu pak měli bohatší lidé rozsáhlejší možnosti v realizaci společných hostin, kde postupně začali pracovat i na kvalitním servisu a celkovém designu. Zde bychom mohli zmínit i první náznaky pro vznik plánovaných společenských akcí, které vedli ke zrodu samotného cateringu (Burešová a Zimáková 2008, s. 9). V Čechách se však tento pojem vyskytuje teprve od roku 1989 (po privatizaci) a dnes se s jistotou řadí mezi již zmiňované současné moderní trendy v gastronomii (Zimáková 2009, s. 74). Počátky vzniku italské gastronomie vděčí Byzantské říší a to konkrétně jejich ženám, které byly často provdávány spolu se svými recepturami a zvyklostmi z jejich říše. Příkladem může být princezna z Byzance provdána do Benátek, kam s sebou přinesla nový byzantský vynález, a sice zlatou vidličku, kterou sama v 11. století jako první použila při konzumaci pokrmu. Pro veřejnost se však tento nástroj začal používat jako jídelní příbor až v 16. století. V roce 1574 se pak vidličky dočkali i Čechy, a to díky měšťanovi Pavlovi Županskému z Vlašimi a Albrechtovi z Valdštejna. Rok 1492 se také zapsal do gastronomických dějin, jelikož se Kryštof Kolumbus zasloužil o dovoz dalšího doposud neobjeveného zboží v podobě kakaa, vanilky, papriky a dalších nevšedních lahodných pokrmů. Z pohledu vývoje světové gastronomie lze říci, že základní kámen pro tuto vědu položila Itálie. Jejich ženy, stejně jako ty byzantské, se často provdávaly do jiných zemí spolu se svými zvyky a recepturami. Například Catherine De Medici se provdala za francouzského krále Jindřicha II. a vnesla do země pochoutky typu lanýžů, zmrzliny či perníčků. Přinesla také do Francie prvky italské kuchyně, 14

15 včetně italských kuchařů a tak došlo k propojení těchto dvou kultur v oblasti stolování. V té době se francouzská kuchyně stala módním trendem a proto i velkolepé hostiny v podobě banketu se nesly ve stylu Francie. Výsledkem vědeckého a technického pokroku byly velké změny v zemědělském odvětví. Vznikem nových technologií (např. Luis Pasteur význam mikroorganismů pasterizace) vznikala i nová pracovní místa v továrnách. Velké převraty i objevy však nastaly i v samotné gastronomii. V roce 1784 se Mario Antoine Careme zasloužil o reformu francouzské kuchyně (Burešová a Zimáková 2008, s. 8). Další muž, jménem Auguste Escoffier, dal do podvědomí francouzským kuchařům pojem,,vysoká gastronomie, který se stal součástí francouzské kuchyně. Můžeme říci, že vysoká gastronomie je to, co francouzskou kuchyni ještě dnes zcela vystihuje, konkrétně velmi složitý způsob obsluhy a servisu i příprava samotných pokrmů (velmi složitá jak na samotné suroviny, tak na výrobní postupy). K velikánům gastronomie se připsal i César Ritz, kterému se podařilo propojit gastronomické služby s hotelovým podnikáním. Zjistil, že tyto dva obory spolu úzce souvisí a společně s panem Escoffierem dokázali tímto způsobem vybudovat několik nejluxusnějších hotelů světa. V letech se Antheme Brillant Savarin zasloužil o vznik úzké vazby vína s pokrmem. Také rozvoj gastronomického inventáře probíhá již od pravěku. Z počátku se začaly používat talíře v Itálii, až ve 14. st. pak ve střední Evropě. Ubrusy na stoly znali již 3000 let př. n. l. v Číně, ale používat je začali až Římané v 2. st. Ještě starší historii mají ubrousky ze starého Řecka. Od 15. st. se pak na stoly začaly zakládat slánky (Burešová a Zimáková 2008, s. 9). Z výše uvedených skutečností vyplývá, že již od středověku se lidé snažili dodržovat určitou etiku a kulturu při stolování. Vznikala zde snaha o dekorace stolů a pochopení procesu stravování jako jakousi společenskou a významnou akci. Na vysoké úrovni se pohybovala i česká gastronomie. Čeští kuchaři i číšníci pracovali po celém světě a přinášeli tak domů své zkušenosti i jazykové znalosti. V roce 1938 však nastalo válečné období a nikdo již cestovat nemohl, díky tomu se česká gastronomie dostala do stagnace a to ji samozřejmě poznamenalo. Po roce 1989 pak Češi doháněli, co se dalo. Vznikaly nové gastronomické koncepty, nové technologie při vaření pokrmů, atd. (Burešová a Zimáková 2008, s. 11). Dnes 15

16 můžeme říci, že se nám leccos opravdu dohnat podařilo, jelikož i česká gastronomie bezpochyby patří mezi nejlepší gastronomickou špičku. Stejně jako ve všem ostatním, i v gastronomii dochází k prudkému rozvoji v souvislosti s rychlým nárůstem nových a moderních technologií a postupů. S novinkami je potřeba se rychle ztotožnit a velmi aktivně na ně reagovat, z důvodu udržení kvality a konkurenceschopnosti na trhu kvalitních kuchyní. Autorky Zimáková a Burešová uvedly seznam aspektů, které do budoucna českou gastronomii mohou případně ovlivnit, my si vytýčíme ty nejzásadnější: - Politické, hospodářské a sociální podmínky - Zvyšující se nároky na hospodářský výsledek, využití volného času, standardizaci, kvalitu surovin nebo na odbornost pracovníků, - Rostoucí podíl seniorů - Využívání nových a nových technologií Základní rozdělení stravování (Burešová, Zimáková, Čertík, Hán 2014, s. 50) Tabulka 1: Formy stravování Společné Individuální Restaurační (veřejné) Institucionální (systémové, účelové) Privátní Restaurace Firemní - podniky, zaměstnavatelé Domácnosti Kavárny Školní - jídelny a menzy Fast food Stravování v lázních Bary Ústavní(nemocnice, armáda, ) Pizzerie Hostince Pivnice Vinotéky Bistra Kiosky Noční kluby Občerstvení v dopravních prostředcích Catering Zdroj: Vlastní zpracování 16

17 1.1.2 Společensko gastronomické akce Jak již vypovídá z názvu pojmu, akce se pořádají jak z gastronomických důvodů, tak ze společenských. Konání akce je ideální příležitostí k setkání se s více lidmi najednou při příjemné atmosféře, možnosti společného stravování a to vše na úrovni společenského rázu. Společensko - gastronomické akce mohou realizovat soukromé osoby, ale i přímo cateringové firmy, které se touto službou zabývají. Jednotlivé akce můžeme rozlišovat dle formy stolování (Burešová 2010, s. 62) a pro naše potřeby diplomové práce můžeme toto rozlišení nazvat, jako druhy cateringových akcí: - Banket, galavečeře - Recepce, raut - Coctail party - Číše vína - Garden party - Wine party Banket, galavečeře Burešová píše, že,,banket je klasický způsob slavnostního stolování, který se od ostatních forem podstatně liší již svým vlastním profesionálním a někdy protokolárním pojetím (2010, s. 62). Během akce sedí hosté dle předem připraveného zasedacího pořádku, taková činnost je jednou z nejtěžších při přípravě větších akcí. Banketní akce se řídí dle sestaveného protokolu a nesmí se od něj odchylovat. Důležitým aspektem úspěšného banketu je také personál. Jelikož se jedná o náročnější vyšší způsob obsluhy, je nutné využít opravdu kvalitnějších a zkušenějších zaměstnanců v hojnějším počtu. Při akcích se využívá tzv. banketního způsobu obsluhy, přičemž obsluhující dělají ve stejný moment stejné úkony (tzv. stínová obsluha). Pokrmy jsou postupně servírovány dle předem sestaveného jednotného menu všem hostům najednou. 17

18 Hostiny s nabídkovými stoly (recepce, garden party, rauty, coctail party, wine party) Tento typ akce se v posledních letech stává velmi oblíbeným, a to především u,,náročnějších klientů, kteří zde mají možnost velkého výběru pokrmů a tak si každý strávník přijde na své. Výhodou oproti banketu je tedy bohatší výběr pokrmů i nápojů, bezprostřední a méně formální kontakt mezi jednotlivými hosty, menší počet obsluhujících a neregulovaný příchod hostů (pozdní příchody se tolerují). Nevýhodou je však oproti banketům menší komfort (během konzumace se povětšinou stojí u menších bufetových stolků) a hostina má podstatně méně slavnostní ráz (Burešová 2010, s. 71). Při těchto akcích se obvykle užívá bufetový způsob obsluhy, kdy personál neustále doplňuje nabídkové stoly a inventář. Podstatnou činností obsluhy je také debaras, neboli neustále sklízení použitého inventáře. 1.2 Vymezení pojmu služby Služba je proces / činnost, pomocí níž uspokojujeme potřeby lidí. Publikace jménem Technika služeb cestovního ruchu definuje služby jako,,činnosti nehmotného charakteru, jejichž výsledkem je buď individuální, nebo společensky užitečný efekt (Orieška 1999, s. 6). Služby mají několik typických vlastností a je to například nehmatatelnost, neoddělitelnost, různorodost nebo komplexnost. Můžeme je také rozlišovat do několika skupin. Mohou být například placené a neplacené, obecné a doplňkové a pak z hlediska funkčnosti můžeme služby rozlišit dle jednotlivých oborů (cateringové, gastronomické, dopravní, zprostředkovatelské, ). Ve vybraných kapitolách z hotelnictví a gastronomie nalezneme členění forem gastronomických služeb (Burešová, Zimáková, Čertík, Hán 2014, s. 51): - Nezávislé provozovny - Restaurační řetězce - Stravování v hotelech a ubytovacích službách 18

19 - Jednoduché, levné provozovny, občerstvení a bufety - Street food - Delivery donáška stravy domů / do firem - Provozovny s regionální gastronomií - Provozovny s jasně vymezenou gastronomií (farmářská, bio, ) - Bary a provozovny zaměřené na produkt (čajový, pivní, vinný, ) - Hostince a hospody - Institucionální, ústavní, školní, - Smluvní catering v prostorách zákazníka - Stravování v dopravních službách - Stravování v turistických centrech - Stravování v lázních - Stravování v kulturních a sportovních centrech Cateringové služby Burešová definuje cateringové služby pomocí několika bodů (2010, s. 19): - Hmotné složky (pokrmy a nápoje) - Smyslové vnímání prostředí (design pokrmů, interiéru, ) - Psychologické aspekty - Sociální vnímání Do cateringových služeb můžeme zahrnout nejrůznější společensko - gastronomické akce, ty pak Burešová člení podle různých vlivů do jednotlivých skupin (2010, s. 11): Podle místa uskutečnění - In-premise catering: akce realizované v hotelech a v gastronomických zařízeních - Off-premise catering: akce realizované mimo provozní objekt (např. v privátním prostředí, ve firmách, volném prostranství,...) nebo nabídka 19

20 občerstvení během různých akcích v pojízdných stáncích, vozidlech, přívěsech, - Home delivery: donášková služba prodej pokrmů včetně dopravy k zákazníkovi, v současné době velmi rozšířená služba díky rozmachu internetových e-shopů - Zdravotní catering: služba pro specifický segment zákazníků dietní stravování, Podle segmentu zákazníků - Korporátní (konference, semináře, vzdělávací programy, firemní večírky, ) - Politické ( summity, schůzky, ) - Akademická veřejnost ( vědecké schůzky, kongresy, ) - Privátní ( oslavy, svatby, výročí, promoce, pohřby, ) - Společenské (kulturní a sportovní události, festivaly, koncerty, vernisáže, ) - Náboženské události ( církevní svátky, poutě, ) - Sportovní ( závody, turnaje, olympijské hry, ) 1.3 Catering Cateringem vyjadřujeme určitou formu společného stravování. Velmi stručná definice pojmu catering je uvedena v publikaci od Zimákové:,,Jde vždy o prodej pokrmů a nápojů spojený se servisem (2010, s. 8). Výkladový slovník cestovního ruchu vymezuje pojem o něco obsáhleji:,,jedná se o zajišťování špičkových stravovacích služeb mimo vlastní stravovací zařízení, nebo i v něm-např. na banketech, svatbách, konferencích, rautech, galavečeřích, také příprava pokrmů pro letecké společnosti. Catering nabízejí zpravidla specializované cateringové firmy, které dodávají obvykle vše, co souvisí se zajištěním stravovacích služeb na 20

21 akci. Špičkové cateringové služby jsou pak součástí incentivního CR (2002, s. 41). Pojem catering vznikl z překladu anglického slova,,to cater (nakupování potravin, zásobování se jídlem, poskytování zábavy, obsluha). Dnes je catering brán hlavně jako podnikatelská činnost větších firem, jejichž cílem je zajištění občerstvení ve svých odbytech i jinde a zpravidla se jedná o pořádání soukromých akcí, firemních akcí či třeba stravování pro některé dopravní společnosti. Velmi často bývá catering spojován s banketem a lidé si tak tyto dva pojmy často pletou významově. Rozdílem je však skutečnost, že bankety zajišťují poskytnutí stravování v danou chvíli na daném místě, kdežto catering se pojí nejen se službami gastronomickými, ale i kulturními a společenskými (Burešová 2010, s. 8). Cateringová činnost se zabývá organizováním společensko-gastronomických akcí, které jsou v mezinárodním pojetí nazývány také jako tzv. Eventy, v překladu akce či zážitky. Členění událostí podle segmentu zákazníků (Burešová, Zimáková, Čertík, Hán 2014, s. 87) - Korporátní konference, kongresy, semináře, jubilea, školení, firemní večírky, tiskové konference, - Politické summity, diplomatické schůzky - Akademická veřejnost vědecká setkání - Privátní rodinné oslavy, svatby, výročí, narozeniny, promoce, pohřby - Společenské kulturní události, festivaly, koncerty, divadelní akce, vernisáže, přehlídky Pracovníci v cateringových službách Jedním z důležitých aspektů pro vznik kvalitní cateringové služby, jsou zaměstnanci, neboli lidé, kteří službu přímo vykonávají. Jelikož se každé akce musí z důvodu její náročnosti účastnit nespočetně mnoho zaměstnanců, je důležitá jejich sladěnost a týmová spolupráce. Každý zaměstnanec cateringových 21

22 služeb je povinen vlastnit zdravotní potravinářský průkaz, který uděluje zaměstnanci povolení pracovat v potravinářském prostředí, je tedy zdráv a nijak neohrožuje zákazníky. Dále je nevyhnutelné, aby byli všichni pracovníci řádně vyškoleni z hlediska bezpečnosti práce ale hlavně hygieny, kterou je nutné neustále dodržovat (mytí rukou, čistota a upravenost, ). Koordinace veškerého personálu spadá pod jednoho manažera, který musí být velmi vysokých kvalit, aby byl schopen takových dovedností dosáhnout. Cateringová firma si najímá buďto vlastní zaměstnance nebo využívá možnosti outsourcingu. Zde je také příhodné vyzdvihnout větu paní Burešové, která se zdá být velmi poučnou:,,společenské vystupování, vzorné a slušné chování, přátelskost, spolehlivost, poctivost, ochota, přizpůsobivost a odbornost jsou hlavním znakem profesionality v banketních a cateringových službách (2010, s. 82). Burešová vymezuje ve své publikaci nejdůležitější faktory, které ovlivňují počet zaměstnanců během akce, jejich kvalifikaci, odbornost a pracovní pozici (2010, s. 82): - velikost zařízení - objem a počet funkčních disponibilních prostor - typ zajišťovaného cateringu - obchodní mix příslušného zařízení - trh a segment zákazníků - konkurence - rozpočet oddělení Pro perfektní průběh akce však není důležitá pouze kvalita personálu, ale i člověk, který tyto kvality bude umět u svých pracovníků vyzdvihnout na tom správném pracovním místě ve správnou chvíli. Tuto činnost vykonává manažer cateringu, který se stará o rozpisy služeb, potřebnou kvalifikaci zaměstnanců a hlavně databázi pomocných učňů, která je v cateringu zásadní, díky potřebě nadměrného množství personálu. Obecně se tedy manažer stará zejména o organizační strukturu firmy a správné dodržování organizace práce mezi zaměstnanci. 22

23 Důležitou roli zde hraje také personální oddělení patřící k vrcholovému řídícímu managementu. Jejich úkolem je dlouhodobé plánování počtu pracovníků a jejich obsazení na určité pozice, určují organizační strukturu akcí, hledají nové zaměstnance pomocí výběrových řízení, vymezují kritéria pro přijetí nových členů týmu, hlídají stav zaměstnanců a v případě potřeby jeho snížení hledají vhodné postupy a kritéria, shání náhradníky za chybějící zaměstnance a v neposlední řadě se starají o neustále zdokonalování zaměstnanců firmy (tréninky, školení, ). Při vykonávání takovýchto činností je dobré využít základní pravidla pro řízení lidských zdrojů, které jsou uvedeny v knize Banketní a cateringové služby (Burešová 2010, s. 83): - stimulace spojená s motivací směrem k ochotě a kvalitě v plnění pracovních povinností - pochvala i kritika jsou důležitým prvkem, je nutné postupovat spravedlivě, objektivně a profesionálně s individuálním přístupem - dodržování standardů nejprve je nutné zaměstnance s nimi seznámit a vyškolit - určit vztah nadřízenosti a podřízenosti - akce pro zaměstnance i rodinné příslušníky - podnikové spoření - možnosti profesionálního růstu - vytváření pocitu sounáležitosti a hrdosti na svou profesi (vede k loajalitě) Po řídících pracovnících následuje další skupina zaměstnanců, a sice pracovníci prodeje ( jejich činnost je popsána v kapitole prodeje cateringových služeb). Měli bychom však do této skupiny,,prodejců zařadit i samotnou obsluhu a servis, jenž na své pracovní pozicí taktéž nabízí a prodávají produkty firmy a to přímým způsobem. Řadíme sem konkrétně číšníky, barmany, baristy, výčepní, sommeliery nebo nápojáře. U těchto zaměstnanců je obzvláště důležité dbát na jejich vzhled i projev, odráží se od toho pak celková image firmy. Většina cateringových společností má přímo svůj vlastní kodex, kterým se obsluhující personál musí řídit, byť v některých případech zasahuje do osobnějších záležitostí 23

24 (většinou například zakazuje tetování, výraznější líčení, atd.). Tyto podmínky bývají velmi přísně kontrolovány a jejím porušením je pak zaměstnanec striktně vykázán z dané akce, někdy definitivně vymazán z databáze personálu. Nevyhnutelnou součástí kodexu pak bývá také předepsaný oděv uniforma, aby zaměstnanci byli jednotní a hlavně propagovali i svým oděvem danou společnost. Stereotypnější prací se zabývá oddělení administrativy, které má na starost veškeré agendy týkající se potenciálních i stávajících zákazníků cateringové firmy. (Burešová 2010, s. 85). Velmi ceněnými zaměstnanci v cateringu jsou pracovníci výroby, neboli kuchaři a šéfkuchaři. Ti se neustále věnují novinkám a trendům z oblasti gastronomie, které vnáší do firmy a nabízí tak klientům. Mimo kuchaře se sem řadí i jeho zástupci, kalkulant, či skladník. Tito zaměstnanci musí dbát zejména na dodržování bezpečnostních a hygienických norem, které jsou předpokladem k dobré pověsti firmy (Burešová 2010, s. 84). Nepostradatelnou součástí týmu cateringu je i technické oddělení, jehož součástí je údržbář, technik, instalatér, čalouník, florista, řidiči, elektrikář a osvětlovač, stavěči, zřízenci, Většinou se jedná o fyzicky a zručně zdatné osoby, které se starají o technickou stránku prostor a zodpovídají za bezpečnost akce. Dalšími nepostradatelnými členy cateringových společností jsou pak například hostesky, tlumočníci nebo koordinátoři. Tito lidé jsou však většinou nabírání externí agenturou (Burešová 2010, s. 86) Technické zázemí a vybavení cateringových firem Pro poskytnutí kompletních služeb spjatých s pořádáním společensko gastronomických akcí, je nutné, aby cateringová firma disponovala potřebným vybavením včetně prostor pro zajištění akce. Burešová uvádí seznam nejdůležitějšího inventáře pro potřebu realizace akcí. Patří sem samozřejmě stoly různých tvarů a rozměrů, mobilní vozíky (flambovací, sýrové, ), lunch boxy, pojízdné bary, mobilní výčep, vitríny (chlazené i vyhřívané) a ke stolům nesmí chybět sedací nábytek. Dále je potřeba látkový inventář ubrusy, ubrousky, příručníky, utěrky, Dalším inventářem je nepochybně porcelán, sklenice všech 24

25 druhů a také příbory jak klasické tak speciální pro náročnější akce. Podstatné je také disponovat pomocným a doplňkovým inventářem (karafy, tácky, gloche, chladiče, košíky, prkénka, ) a drobným stolním inventářem (cukřenky, menážky, ). Také výrobní část musí být vybavena nejrůznějšími cheffingy, kleštěmi, hrnci, Nezbytnou součástí je závěrečná dekorace (vázy, svícny, květiny, fontány, ) a ostatní inventář (pánve, toastery, uklízecí prostředky, ). Po technické stránce je základním vybavením osvětlení, tepelné zdroje, rozvody elektřiny, odpadová technika, zahradní nábytek, a další (2010, s. 63). Z tohoto obecného seznamu je zřejmé, že náročnost majetkových dispozic k realizaci společenských akcí, je opravdu velká,a v nynější době skutečně nezbytná Certifikace cateringové činnosti Certifikaci označuje Výkladový slovník cestovního ruchu jako,,proces ověření prokazující, že náležitě identifikovaný produkt, postup, kvalifikace pracovníka nebo služba jsou ve shodě s předepsanou normou nebo jiným normativním dokumentem, resp. ve shodě se specifikovanými požadavky (2002, s. 43). Tento proces vyznačuje kvalitu cateringové služby, jenž daný subjekt poskytuje. Zákazník má tak možnost porovnat dle hodnocení úspěšnost a úroveň kvality služeb cateringu. Certifikace je vhodná pro větší firmy, které se tak mohou více dostat do podvědomí potenciálním klientům. Certifikovaná firma získává více na prestiži a celkové pověsti svého jména. Za tvorbou standardů pro certifikaci cateringových firem stojí AHR ČR (Asociace hotelů a restaurací) a firma HASAP GASTRO Consulting, s. r. o, díky nimž funguje certifikování těch nejlepších firem od roku Významnou částí pro posuzování vhodné třídy cateringové firmy je dodržování hygienických norem a systému HACCP dle uvedených norem. Zákazník má tak jistotu, že stravovací služby budou té nejvyšší kvality a to zejména po stránce čerstvosti a čistoty při práci. I právě z hlediska jistoty kvality surovin je pro zákazníka vhodnější volbou certifikovaná společnost. Firma, která stojí o certifikát označující tzv.,,bezpečný 25

26 catering, musí projít úvodním auditem, který se každoročně opakuje a kontroluje tak stálou kvalitu firmy (Burešová 2010, s. 112) Prodej cateringových služeb Pro úspěšnou nabídku cateringových služeb je důležité řídit se několika body. Je spousta možných strategií, jak na trhu svou službu prodat, každopádně důležité je tyto strategie neustále inovovat a přizpůsobovat vývoji technologií ve světě. V současnosti se to týká především prudkého rozvoje internetu, který se tak řadí v prodejních strategiích na první místa. Burešová rozděluje čtyři základní způsoby prodeje (2010, s. 43): - On line prodej - Osobní prodej - Telefonní prodej - Prodejní dopisy - Odpovědi na dotazy Každý zkušený prodejce ví, že základem úspěchu je dívat se na danou problematiku hlavně očima zákazníka. Pokud dokážeme pochopit klientovy opravdové potřeby, dokážeme je také správně uspokojit. Při prodeji je také důležité umět si získat klienta na svou stranu. Získat si jeho důvěru, na základě které pak zákazník nebude mít žádné obavy ani zábrany k využití právě těch Vašich služeb. Pokud nabízíme cateringové služby, vždy bychom měli mít připravených několik variant, abychom mohli v případě nesouhlasu zákazníka pohotově reagovat případnou alternativou služby. Další možností, jak oslnit klienta, je přímá ukázka cateringové služby. Zájemce můžeme pozvat na nějakou akci pořádanou právě cateringovou společností nebo ukázat kvalitní fotografie z průběhu hostiny. Z obchodního hlediska je pak pro každou firmu důležitá hlavně zpětná vazba od svých klientů. (Burešová 2010, s. 46). Z praxe mohu říci, že nejlepším způsobem 26

27 prodeje a získání si nových zákazníků, jsou pozitivní recenze a dobrá pověst jména firmy Plánování cateringových akcí Pokud zákazník podepíše již objednávkový list s cateringovou firmou, přistoupí manažer k projednávání detailů celé akce, při němž lze použít tzv. check list se seznamem všech poskytovaných služeb. Klient si nejprve musí zvolit způsob občerstvení během své akce. Burešová rozděluje jednotlivá občerstvení následovně (2010, s ): Základní rozdělení - Základní stravování snídaně, oběd, večeře - Pracovní setkání coffee break, snack - Společenská setkání banket, raut, recepce, coctail party, číše vína Rozdělení dle segmentu zákazníků - Dle věku junioři, děti, senioři - Dle zájmů sportovci, sběratelé, - Dle povolání lékaři, podnikatelé, - Dle etnik, národnosti, náboženství, Cateringová firma musí nejprve zajistit smlouvu o krátkodobém pronájmu prostor, ve kterém bude akce uskutečněna (pokud není jejím vlastníkem samotná firma). Ve smluvních podmínkách objednávky akce také musí být vytyčená pravidla, která chrání jak firmu, tak zákazníka. Týká se to například případné zálohy za akci, data splatnosti za poskytnutí služeb nebo odpovědnosti za škodu. 27

28 1.4 Marketing v cateringu Podle Jakubíkové je marketing,,rozhodující součástí tvorby a realizace firemní strategie, směřující k naplnění cílů. Je založen na vztazích se zákazníky (2013, s. 51). Obecně můžeme pojmout marketing jako vše, co nás obklopuje. Marketingový odborník by měl umět odhalit firmu, která využívá naplno současných trendů a která naopak stagnuje či zaostává. V marketingu jde prioritně o poznání klientů (zjištění jejich požadavků a potřeb dle zvolené metodiky), na základě kterého je pak utvořena konkrétní nabídka, ušitá zákazníkovi na míru. Jakýmsi odrazem strategických cílů firmy a hlavně základním kamenem marketingového plánu je marketingový mix cateringových firem, který je ovlivněn celkem sedmi faktory: produkt, cena, místo, propagace, lidé, balíčky a zpracování programů, kooperace (Burešová 2010, s ). Produkt Produkt je výsledkem poskytnutých cateringových služeb zákazníkovi, kterému tímto vzniká určitá míra užitku. Aby byl užitek co největší a zákazník tím pádem spokojený, je nutné produkty cílit směrem k potřebám daného klienta. Jak už jsme i zmiňovali, je lepší mít pro zákazníka vždy několik variant produktů, aby si měl možnost vybrat i ten nejnáročnější zákazník dle svých potřeb. Pro úspěch na konkurenčním trhu je třeba produkt přímo definovat, včetně místa jeho vzniku, který je při rozhodování klienta klíčovým. Jedná se o tzv. market positioning neboli místo na trhu. Cena a tvorba cen V cateringu vytváří cena zákazníkovi hodnotovou představu nabízeného produktu/služeb. Catering využívá ceny strategické, jsou tvořeny pro jednotlivé produkty. V cateringu se také často využívá cen komplexních za celý balíček služeb. Základem pro určení finální ceny jsou procenta nákladů na výrobu produktu či služby. Takovéto náklady mají dvojí podobu, food cost (náklady na suroviny a materiál k přípravě pokrmů, nápojů) a labor cost (náklady na zaměstnance). 28

29 V cateringu se ceny tvoří dle různých metod, např. nákladově orientovaná cena (vyčíslení nákladů a zisků na výrobek), přirážkově orientovaná cena (přirážka stanovená k přímým nákladům), ziskově orientovaná cena, poptávkově orientovaná cena nebo konkurenčně orientovaná cena. Propagace Podpoření firmy je důležité s ohledem na budoucí prosperitu firmy. Propagace závisí zejména na komunikaci s klienty a tu tvoří několik možných způsobů. Konkrétně se jedná o reklamu, podporu prodeje, merchandising (obchodní úsilí), Public Relations (PR), osobní prodej či elektronickou komunikaci. Balíčky a zpracování programů V současné době se rozmáhá trend prodeje několika produktů či služeb v podobě jednoho balíčku. Klient má tak pocit, že si kupuje více věcí za zvýhodněnější cenu. Balíčky by měli být velice pružné tak, aby si zákazník mohl produkty poskládat dle svých potřeb Analýzy uplatňované v cateringových službách Každá cateringová firma by měla svou funkčnost podpírat kvalitním a stručným marketingovým plánem, jehož hlavní náplní by měla být definice cílů firmy. Základem tvorby marketingového plánu jsou především analýzy, neboli metodiky pro sběr informací a jejich následné vyhodnocení. Burešová definuje analýzu jako,,vyjádření procesu spojeného s rozborem poznávaného zkoumaného subjektu (jevu, předmětu) na malé celky s vytipováním důležitých prvků, které jsou následně setříděny, sumarizovány, vyhodnoceny a znázorněny (2010, s. 32). Analýza trhu a poptávky Dle Zimákové by analýza měla obsahovat (2010, s. 79): - Přehled o skladbě současné klientely profil a požadavky hosta 29

30 - Přehled o skladbě budoucí klientely - Profil hosta požadavky, věk, pohlaví, původ, - Přehled o dosažených tržbách Tato analýza zkoumá pomocí zvolených metod skladbu trhu kolem nás. Informace k výzkumu lze sehnat několika způsoby. O klientovi lze spoustu věcí zjistit z přímé komunikace nebo ze statistických údajů. Analýza konkurence Nezbytností úspěchu na trhu je dokonalá znalost konkurence. O té můžeme shromažďovat informace například pomocí osobního čerpání služeb (návštěva konkurence), sběrem informací (internet, tisk), sledováním hospodářských výsledků, výměnou pracovníků nebo účastí na výstavách a veletrzích. Zimáková udává obsah analýzy konkurence (2010, s. 80): - Popis konkurence druh podniku, kategorie, nabídka, otevírací doba, - Obchodní potenciál místo, věková kategorie, vytíženost, vztahy, - Analýza provozních nákladů a výkonů počet zaměstnanců, náklady, mzda, - Zhodnocení rozbor a posouzení, závěr pro náš podnik Analýza požadavků a potřeb zákazníků Podnik si rozděluje své zákazníky dle profese, společenské role, příjmu či majetku. Při této analýze si podnik klade několik otázek (Burešová 2010, s. 34): - Kdo a odkud jsou naši zákazníci? - Proč navštěvují náš podnik? - Kdo je naše konkurence a kdo jejich zákazníci? - Existuje na našem trhu absence potřeby po námi nabízeném výrobku, který ještě nikdo nenabízí? - Jaká je koncentrace lidí v okolí, jaká je dostupnost? 30

31 1.4.2 Podnikatelský plán cateringové firmy Dalo by se říci, že podnikatelský plán představuje jakousi odbornou práci popisující celkovou tvář firmy. Každý podnikatel by měl právě tímto plánem začít ještě před samotnou podnikatelskou činností, jelikož nám analyzuje naše cíle, směry podnikání či vize. Podnikatelský plán by měl obsahovat několik analýz, např. (Burešová 2010, s. 37): - Analýza současných tržních trendů a konkurenceschopnosti - Analýza naší pozice na trhu - Analýza naší provozní činnosti Skladba podnikatelského plánu (Burešová 2010, s. 37): - Titulní strana, obsah, abstrakt, všeobecný popis organizace, personální zajištění organizace, výrobky a služby, popis vývoje, časový harmonogram, dodavatelé, konkurence a trhy, finanční plán (viz níže), rizika Finanční plán podniku Během vzniku podniku se přirozeně tvoří počáteční výdaje (zařízení podniku, reklama, kauce, ). Poté následují provozní výdaje (fixní a variabilní náklady na provoz podniku mzdy, pojištění, poplatky, leasing, ) a dále je důležité sledovat celkovou náročnost na finanční zdroje firmy. Všechna tato skutečná čísla je potřeba průběžně evidovat a k tomu slouží účetní výkazy (cashflow, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, bod zvratu, soupis vlastních a cizích zdrojů) Podmínky pro podnikání v cateringu Živnostenský zákon č. 455/1999 Sb. určuje stejné podmínky jak pro gastronomické tak pro cateringové služby. Základem je opatřit si živnostenské oprávnění na základě vystavení živnostenského listu k provozování hostinské činnosti. Hostinská činnost se řadí mezi řemeslnou ohlašovací, tedy musí 31

32 splňovat pro její udělení tzv. odbornou způsobilost. Ta je živnostníkovi vydána v případě, pokud má doložitelnou praxi v oboru gastronomie v délce min. tří let nebo požadovanou délku studia v oboru gastronomie. Pokud zájemce dané podmínky nesplňuje, lze si ještě opatřit garanta, neboli osobu, která bude potřebné vzdělání (praxi) dokládat za něj, bere však na sebe určitou zodpovědnost. Pro podnikání v gastronomii či cateringu existuje ještě několik základních pravidel, které živnostník musí bezpodmínečně splňovat. Jedná se o trestní bezúhonnost, plnoletost, způsobilost k právním úkonům a bezdlužnost vůči státním subjektům. Další podmínky pro podnikání v cateringu sice nejsou legislativní, ale i tak nezbytné. Cateringová firma by měla disponovat dostačujícím zázemím pro potřeby různých akcí (sklady, výrobní místnosti, ). Dále musí vlastnit technické vybavení všeho druhu a hlavně dostačující inventář. Bez těchto věcí není realizace akce možná. Dá se tedy předpokládat, že počáteční investice do podnikání v tomto směru je velmi vysoká. 1.5 Vymezení pojmu trend Dohledat obecný nýbrž přesný význam slova trend je velmi složité. Jen slovník cizích slov překládá doslovně trend jako,,celkový, obecný sklon, směřování či vývojová tendence (Encyklopedický dům 1996, s. 346). Důvodem nedostatku informací k tomuto pojmu je nejspíš příliš velká obecnost. Autoři se spíše zajímají o definice trendů s něčím již spojeným (např. gastronomické trendy). Zajímavě definuje trend ještě Český statistický úřad jako součást časové řady, která,,zachycuje dlouhodobou tendenci časové řady růstu nebo klesání (CZSO 2013). Dle jiného pojetí lze trend definovat jako,,dominantní směr na trhu v rámci zobrazovaného časového rámce, který můžeme rozlišovat na tři druhy vzestupný (býčí), sestupný (medvědí), pohyb do strany (ForexFriends 2012). Trend je jakýsi pojem moderní doby, současnosti, ve které se zrovna nacházíme. Vyjadřuje činnosti i věci, které jsou aktuálně jedničkou na trhu, a poptávka se šplhá prudce nahoru. 32

33 1.5.1 Gastronomické trendy V současné době se svět točí kolem internetu a trendu,,uspěchanosti. Lidé se proto se svým životním tempem naučili řadit stravování až na poslední místo a podle toho se také vyvíjí gastronomické trendy, které jednoznačně směřují k oblíbenosti rychlých občerstvení nebo stravování se při jakékoliv jiné činnosti. Burešová a Zimáková uvádí seznam odborných gastronomických názvů, pro naši práci je vybráno několik nejznámějších pojmů současné gastronomie (2010, s ). Bio Food - zdravé pokrmy pocházející z bio produkce (bez chemických zásahů při pěstování surovin) Convenience Food - polotovary neboli předpřipravené pokrmy Fast Food - pokrmy jsou připravovány, servírovány i konzumovány mnohdy na jednom místě, jedná se o rychlé občerstvení a zákazníci si mohou jídlo odnést i s sebou Finger Food - pokrmy konzumovány rukou po malých kouskách, ne příborem, trend odráží nejrůznější kulturní směry Fun a Fancy Food - jde o vyjádření emocí v pokrmech, které jsou tvořeny s estetickým cítěním a velkou kreativitou kuchaře 33

34 Amuse bouche - malá porce pokrmů, která navazuje další chutě k jídlu, pozornost podniku Brain food - pokrmy podporující činnost mozku a jasnou mysl pro dostatek energie Culinary arts - kuchaři předvádějící kulinářské umění, jídlo musí správně vonět, vypadat i chutnat, znalosti ohledně kuchařských technologií a teorie výživy Enogastronomie - kombinace vín s pokrmy Ethno food - regionální pokrmy připravované z místních surovin Functional food - zdravé pokrmy s vysokou výživovou hodnotou Fusion cuisine - základem je tradiční kuchyně, která je obohacená netradičními a exotickými prvky Glokální gastronomie - lokální gastronomie propojená s globální za použití moderních technologií Novel Food - nové druhy pokrmů či surovin, které dosud nebyly na trhu viděny 34

35 Slow food - regionální potraviny včetně lokální atmosféry, tradice a zvyky při stravování Sous Vide - tepelné zpracování ve vakuu Street food - jídlo konzumované na ulici (na veřejnosti) či za chůze Trendy v cateringu Jeden internetový server zveřejňuje několik konkrétních současných trendů cateringu (PartyChef 2015): Bufet - rautový způsob obsluhy, teplá i studená kuchyně, pro větší počet lidí Food station - druh bufetu, kdy jsou stoly s jídlem tematicky rozmístěny po celé místnosti Čokoládová fontána - čokoláda stékající dolů po fontáně k nazdobenému ovoci Rodinné servírování - na jednom dlouhém stole je položeno několik mís s pokrmy a hosté si sami servírují na talíř přímo u stolu 35

36 Párování jídel s nápoji - velmi dlouhé večeře (pivní večery, degustace vín s večeří, ), ke každému chodu se musí sladit správný nápoj Farmářské výrobky - pro nadšence zdravého stravování, výroba z domácích surovin Sezónní suroviny - krátkodobé nabídky pokrmů vařených z čerstvých pokrmů dané sezony Mezinárodní jídla - etnické pokrmy, specifické menu zaměřené na mezinárodní kuchyni Bezlepkové pokrmy - zdravá výživa neobsahující lepek, pro alergeny Mini dezerty 1.6 Metodologie práce V první části jsme zaznamenali nejdůležitější pojmy týkající se tématu diplomové práce. Po shrnutí literární rešerše se plynule přesouváme do části analytické, které se budou týkat především rozbory, analýzy, výzkumy a jejich následné vyhodnocování. Na základě výsledků z těchto analýz se pak postupně dostaneme k naplnění cílů této práce, a sice zhodnocení stupně využití trendů v cateringu cateringovými společnostmi. Dále se budeme v této části zabývat stanovením hypotéz a následně taktéž jejich vyhodnocením. Cílem je naše hypotézy potvrdit, však vzhledem k významu těchto,,předtuch je i případné vyvrácení výsledkem. K vyhodnocení hypotéz nám poslouží anketní způsob průzkumu. Dalším výzkumem bude dotazníkové šetření. 36

37 2 Analytická část Analytická část slouží ke shromáždění dat primárních a sekundárních. Primární data jsou reálná čísla a skutečnosti, které vyčteme z příslušných zdrojů. Vycházíme tedy z již poskytnutých podkladů, které budeme pro potřeby práce dále parafrázovat. Primární data budeme získávat převážně z internetových zdrojů, dále odborné literatury a různých statistických údajů. Sekundární data jsou informace získané našimi vlastními metodami pomocí analýz či výzkumů. Nejdříve je potřeba si stanovit hypotézy diplomové práce, neboli tvrzení, ke kterému následně provedeme výzkum, který nám je buďto potvrdí nebo vyvrátí. Dále se pokusíme zanalyzovat několik významných cateringových společností. Provedeme jejich stručné charakteristiky a připojíme k nim další druh výzkumu, a sice vlastní úvahy o těchto společnostech. Poté bude následovat shrnutí popisu všech cateringových firem a vyvození závěrů vlastních úvah. Nakonec se zaměříme na stěžejní část, která vyplývá ze samotného tématu práce, a sice na provedení a vyhodnocení dotazníku, jenž bude směřován na respondenty, kteří mají zkušenosti s cateringovými službami a relevantně budou moci odpovědět na potřebné otázky. Hlavním cílem této části práce je na základě analýzy nejvýznamnějších cateringových firem ve zkoumané oblasti zjistit, zda využívají moderních trendů v cateringu dle svých možností a pokud ne, zacílíme se na případný návrh na nápravu. 2.1 Stanovení hypotéz H1: Většina lidí v ČR již má zkušenosti se službami cateringových firem. H2: Firma Zátiší Catering je v současné době nejmodernější trendovou a nejúspěšnější cateringovou společností na českém trhu. H3: Zkoumaná oblast (hlavní město Praha) je z hlediska poskytování cateringových služeb spíše přehlcena, než že by na tomto trhu byla mezera. 37

38 2.2 Vymezení oblasti pro analýzu cateringových služeb V úvodu rozpracování analytické části přejdeme k vyhledávání cateringových firem, které budou pro potřeby naší práce dále užitečné. Nicméně po zadání hesla,,cateringové firmy do internetového vyhledávače došlo ke zjištění, že jich je v České republice necelé tři tisíce. Zdálo se nevyhnutelným přistoupit k filtraci tohoto pojmu, a sice v podobě vymezení oblasti. Bylo rozhodnuto zaměřit se na Prahu, jelikož jen do těchto míst sahají některé osobní zkušenosti s několika cateringovými firmami. Jelikož v tomto městě nyní i působím na studiích, dosah k informacím bude pro potřeby mé práce snazší. Po filtraci oblasti vyhledávání cateringových firem jsme se dostali na počet 760. Vyplývá z toho, že jen v Praze je masivní počet společností, zabývajících se právě cateringem. Již v tomto bodě se dostáváme k vyhodnocení jedné z hypotéz (H3) této diplomové práce:,,zkoumaná oblast (hlavní město Praha) je z hlediska poskytování cateringových služeb spíše přehlcena, než že by na tomto trhu byla mezera. Hypotéza se nám jednoznačně potvrzuje. V Praze se v současné době vyskytuje již zmíněný počet cateringových firem (kolem tří tisíc). Byť se jedná o největší město v Čechách, přesto je toto číslo nadměrně vysoké. Je proto obzvláště těžké udržet se na trhu mezi největšími špičkami v oboru, konkurence je zde velmi vysoká Stručná charakteristika hlavního města Prahy Statutární město Praha není jen hlavním městem České republiky, ale i srdcem samotné Evropy. Praha se jednoznačně řadí mezi nejoblíbenější evropská velkoměsta. Počtem obyvatel ( ) i svou rozlohou (téměř 500 km2) jednoznačně dominuje i v osídlení ČR. 38

39 Obrázek 1: Mapa Kraj Praha Zdroj: Čištění odpadů Praha 2015 Historický vývoj města se píše od 9. století vybudováním Pražského hradu. K němu byly postupně přistavovány hradby, ze kterých pak vznikala samostatná,,pražská města, jako dnešní Staré město, Malá strana, Nové město nebo Hradčany. Po roce 1784 se k moc dostal Josef II. a postaral se o spojení těchto,,měst v celistvou Prahu. V 19. století se pak k Praze postupně začaly připojovat další okolní části a Praha se tak rozkouskovala na celkem osm městských částí. K dalšímu růstu území Prahy pak docházelo i v následujících letech až do roku 1974 (BusinessInfo 2011). Město Praha je atraktivní zejména z hlediska turistiky. Nachází se zde nespočetně mnoho památek a krásných historických staveb. Samotná Praha je dokonce zapsána v seznamu UNESCO. V Čechách tvoří toto město centrum administrativy, ekonomiky, turistiky, kultury a zejména školství. Nachází se zde několik významných univerzit i ostatních vysokých škol, do kterých se studenti přihlašují z celé republiky. 39

40 2.3 Charakteristika cateringových firem Pro potřeby naší práce jsme se zaměřili na analýzu několika významných cateringových firem v Praze. Po zadání do internetového vyhledávače bylo vybráno deset nejzajímavějších společností, jejich popis nalezneme níže. Firmy byly zcharakterizovány od roku jejich vzniku, jména vlastníka a popisu jejich služeb. 1) ZÁTIŠÍ CATERING Obrázek 2: Logo firmy Zdroj: Transparency International 2011 Motto firmy: Yes, we can Akce: Galavečery, rauty, servírované večeře/obědy, Fun Parties, Koktejl & flying buffet, kongresy a konference, svatby Reference: Německé filmové ceny (2012, hostů), PON Management Meeting (2012), TATA Motors (2012, hostů), Třídenní svatební oslavy na Zámku Troja, v Rudolfinu a Paláci Žofín, Uvedení nového loga ŠKODA (2011, hostů), Večeře pro Condoleezza Rice v Lichtenštejnském paláci, Thanksgiving Ball Americké obchodní komory (Ples díkůvzdání, ), Oficiální caterer pro večeře předních představitelů států NATO (Zátiší Catering ) 40

41 Nabídka lokalit pro zprostředkování akce: Kongresové centrum Praha, Palác Žofín, Státní opera Praha, Strahovská knihovna, ZOOM Unique Place (Exklusivní lokality ) Právní forma: Akciová společnost, zapsáno roku 1991, Předseda představenstva: SANJIV SURI (ARES ekonomické subjekty 2015) Využití trendů: - Flying buffet akce v pohybu, obsluha neustále nosí malé porce pokrmů až k hostům na malých talířcích (Zátiší Catering ) - Sport & Fun sportovní a zábavné akce, použití tzv. trendy inventáře, stravování např. při golfu a jiných sportovních aktivitách (Sport Catering ) Vlastní hodnocení: Jedna z největších a nejznámějších českých cateringových firem Zátiší Catering vznikla již před dvaceti lety. Firma má velmi moderní propracované webové stránky s možností obsáhlé a kvalitní fotogalerie i videogalerie. Jen co se týče praktické stránky, trochu pokulhávají. Záložky se různě překrývají přes sebe a vzhledem k vysoké obsáhlosti informací a obrázků můžou nabýt dojmu špatného přehledu. V záložce,,o nás se nachází motto i heslo firmy, spousta lákadel pro potenciální zákazníky, nicméně zde chybí hlavně samotná charakteristika firmy. V této sekci nejsou uvedena žádná konkrétní data (např. založení firmy), ani konkrétní zaměření firmy, to lze vyčíst pouze z významů firemních hesel, která jsou zde popsána až v přemrštěné míře. V záložce,,náš tým nalezneme nejspíše všechny manažery společnosti, ale nikde není zmínka o majiteli, či výkonném řediteli. Tyto informace byly proto dohledány v elektronické databázi obchodního rejstříku firem. Cateringová firma Zátiší je mnou hodnocena velmi pozitivně a podle všeho se vyznačuje zejména využitím nejmodernějších trendů na současném trhu gastronomie. 41

42 2) PERFECT CATERING BY FILIP SAJLER Obrázek 3: Logo firmy Zdroj: Perfect Catering 2013 Motto firmy: Náš přístup Vám zachutná Popis firmy: Cateringová společnost Perfect Catering funguje na trhu služeb od roku Její největší akcí doposud byla událost s účastí až hostů. V názvu firmy se nachází jméno Filip Sajler, jenž je spolumajitelem společnosti a zároveň úspěšným šéfkuchařem (známá tvář např. z pořadu Kluci v akci ). Akce: Rauty, recepce, konference, švédské stoly, banket, coctail, gurmánský večer, škola vaření, tematické večery, live cooking shows, High End Brands catering, Finger foods and canapés Reference: People Management Forum, Scuderia Praha, Liběna Rochová, T mobile, RWE, Rolex, Red Bull, LEGO, KKCG, J&T Bank, Christian Dior, Hugo Boss, Escada, Economia, Cartier Nabídka lokalit pro zprostředkování akce: Vila Grébovka, Bella Vida, Pankrác Congress Hall, Eden Aréna (VIP Board Room) 42

43 Využití trendů: - Gurmánský večer specialita firmy, výběrová akce spojená s programem (např. konverzace či networking) pro menší počet hostů (max. 40), podstatou je osobní kontakt mezi hostem a šéfkuchařem (příprava jídel před očima hostů) - Live Cooking Shows příprava pokrmů před očima hostů nebo na plátně, jedná se o velkolepou show pro větší počet hostů - High End Brands Catering akce určená pro světové značky, módní přehlídky, slavnostní otevření firem, i personál bývá oblečen ve fraku - Finger food a canapés malé porce pokrmů jsou servírované rovnou do ruky hosta (Perfect Catering 2013) Právní forma: Společnost s ručením omezeným, zapsáno roku 2006, Jednatelé: Martin Navrátil, Ing. Filip Sajler, Miroslav Kotaška (ARES ekonomické subjekty 2015) Vlastní hodnocení: Dá se říci, že firma je přímo založena na moderních trendech v gastronomii. Jejich webové stránky jsou taktéž moderní a hlavně elegantní a přehledné. Potenciální zákazník si zde může nechat zdarma zaslat návrh menu na akci i s návrhem vhodných prostor a celkovou předběžnou kalkulaci. Tato služba je velmi užitečná a zřejmě i přínosná. Obsahem webových stránek je také informace o tom, že firma disponuje certifikátem uděleným na základě auditu HACCP, pro laiky je zde i podrobný popis tohoto pojmu. Firma nabízí mimo jiné školu vaření s Filipem Sajlerem i pro větší počet osob. Další zajímavou věcí je popis spolupráce, který se nachází na webových stránkách. Tento článek je šikovný a při realizaci jistě šetří čas, jelikož se zájemce může na otázky týkající se průběhu akce již předem připravit. 43

44 3) CATERING BY INTERCONTINENTAL PRAGUE Obrázek 4: Logo firmy Zdroj: Perfect Catering 2013 Motto firmy:,,vstřícný přístup, pozornost a předvídavost v dokonalé harmonii Akce: 1) Office catering - jednání, semináře, tiskové konference, snídaně, coffee breaks, finger food, buffet - Setkání různého druhu ve firmě objednavatele - Pop up Office Events (prostředí kanceláře se přizpůsobí jak práci, tak obchodu tzv. Clients Networking, After Work Aperitif nebo Garden Barbeque) 2) Events - Klasické akce všech typů (rauty, galavečeře, obchodní obědy, koktejlové party) 3) Pop up Events - Akce probíhající na neobvyklých místech, kdesi objednavatel bude přát Nabídka lokalit pro zprostředkování akce: Pražský hrad (Španělský sál), Rudolfinum, Národní dům (Vinohrady), Trojský zámek, Strahovský klášter, Novoměstská radnice, České muzeum hudby, Martinický palác, Kautnitzký palác, Pražské křižovatky, Malostranský palác, Dům u kamenného zvonu, Kampa Muzeum, Slovanský Dům, Ekotechnické muzeum, Muzeum městské hromadné dopravy, Česká národní banka, Dvořákova Sec galerie, Skleněná kopule v budově ČNOPK, Sacre Coeur (Catering by Intercontinental Prague 2014) Reference: 44

45 Embassy of the USA, Embassy of Germany, Embassy of Ireland, German Czech Chamber of Commerce, Italian Chamber of Commerce, AstraZeneca, Pfizer, GlaxoSmithKline, T mobile, Telefonica O2, CitiBank, Volvo, Seat, Hornbach, Linde, Siad, Ispat Nová huť, a. s., ExonMobile, Avon, StoraEnso, Fresenius, Medical Care Lexum, Ferrer, FCC, Zurich, Staropramen, Wrigley, DHL (CZeCOT ) Využití trendů: - Firma využívá toho nejmodernějšího bufetového servisu - Za moderní trend můžeme považovat i celé rozčlenění akcí, na kterém firma poskytování svých služeb staví (Office catering, events, pop up events) Právní forma: Společnost s ručením omezeným, zapsáno roku 2010, Jednatelé: Ing. Jiří Vondřich, Jana Vasilenková, Lucia Pálušová, Mgr. Nela Tisoňová, JUDr. Patrícia Kasajová, Daniel Steinke, Petr Neškrábal (ARES ekonomické subjekty 2015) Vlastní hodnocení: Na stránkách firmy se nachází všehovšudy málo informací, nicméně stěžejních a podstatných. Negativně vidím absenci recenzí v podobě seznamu firem, jenž služby cateringu v minulosti využili, musely být tedy vyhledány na jiném internetovém portálu. Intercontinental Catering se zaměřuje ani ne tak na trendové akce, jako spíš trendové rozdělení jednotlivých akcí do tří skupin. Nejmodernější variantou je novinka Pop up events. 45

46 4) INTERCATERING Obrázek 5: Logo firmy Zdroj: Bos - org Motto firmy: Nadšením pro poctivé řemeslo a pokoru k hostu povznášíme catering na svou srdeční záležitost. Akce: Banket, rauty a koktejly, kongresy, konference, semináře, svatby Reference: Škoda Vagonka, SZIF, Reliant Speedchain, Kooperativa, Guarant, CBRE, Na dlani o. s., Exxon Mobile, Památník Lidice (pietní akt), Vysoká škola chemicko technologická, MÚ Praha 6, Pragoprojekt, Maserati, Scuderia Praha, HSBC Bank, ALIMPEX Food, Ministerstvo pro místní rozvoj, Sothys Paris, TeamEvents, Univerzita Karlova, AMEPRA, SAP ČR, Import VOLKSWAGEN Group, Správa pražského hradu, UEFA Nabídka lokalit pro zprostředkování akce: Břevnovský klášter, Kaiserštejnský palác, Konferenční centrum City, Národní technická knihovna, Národní technické muzeum, Malostranský palác (Profesní dům), ČNOPK kopule, Dům U Kamenného zvonu, Green Yacht Hotel, Hoffmanův dvůr, Kaunický palác, Klášter minoritů Sv. Jakuba, Martinický palác, Michnův palác, Muzeum Kampa, Muzeum městské hromadné dopravy, Muzeum stará čistírna, Národní dům na Vinohradech, Novoměstská radnice, Palác Lucerna, Pražský hrad, Rudolfinum, Slovanský dům, Strahovský klášter, Trojský zámek 46

47 Právní forma: Společnost s ručením omezeným, zapsáno roku 1995, jednatel: Jiří Šrámek, Otto Zyka Využití trendů: - Sezónní degustační koutky - lze přiobjednat k akci (Intercatering 2015) Vlastní hodnocení: Cateringová společnost Intercatering zaznamenává na svých stránkách počet zrealizovaných akcí v roce 2013, a sice 496 akcí pro celkem hostů. Zákazník se zde může dočíst i kompletní ceník doplňkových služeb společnosti. Zajímavostí této společnosti je aktivní účast na dobročinných akcích. Etickou otázkou však je, zda propagace této činnosti je vhodná. Dle mého názoru se dobročinných a charitativních akcí účastní většina cateringových firem z našeho seznamu, jen nemají potřebu sdělovat tuto skutečnost na internetu za účelem lepší propagace firmy. Firma vydává každý měsíc zpravodaj, k jehož odběru se lze přihlásit pomocí webových stránek. Zákazník zde také dohledá přesné definice jednotlivých typů akcí, toto je velmi užitečné pro laiky v tomto oboru. Co se týče motta firmy, zde povznesu kritiku nad jeho nevýstižností a zbytečné délce. Zákazník si takovou větu nezapamatuje, jestli vůbec zaregistruje a přečte. Firma se zaměřuje jak na pořádání akcí, tak také na půjčování veškerého inventáře. Mají velmi propracovaný systém půjčování pomocí internetového eshopu (http://pujcovna.intercatering.cz/). 47

48 5) CATERING MELODIE Obrázek 6: Logo firmy Zdroj: Catering Melodie Motto firmy: Každá realizovaná akce je originálem připraveným,,na míru pro jednotlivé zákazníky Akce: Coffee break, kanapky, koktejly, sendvičový, obědový a večerní buffet, servírované menu (banket), kosher menu (na míru) Reference: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Summit NATO), Ministerstvo obrany ČR, Úřad vlády ČR, International Police Association, Ernst & Young a. s., IBM, Komerční banka, AC Sparta Praha Fotbal a. s., Kongresové centrum a. s., Musica Bohemica, Monte Musical a. s., Divadlo Karlín, Nadace Pionýr, IFMA, Český svaz aerobiku, Kenes International, Magistrát hl. města Prahy, Czech Models (neslyšící), Bank Austria, Eurotel Praha s. r. o., Škoda Praha, Komora daňových poradců, Anděl 2003, Cisco Systems, Zepter International, Karlova Universita, Komora Auditorů ČR, Společnost pro orbu ČR, Impuls Radio, Pražská energetika a. s., Pražský hrad, Metrostav, Národní dům na Smíchově, Martinický palác (Catering Melodie ) Nabídka lokalit pro zprostředkování akce: / 48

49 Právní forma: Společnost s ručením omezeným, zapsáno roku 2008, jednatelé: Miguel Angel Chueca, Pedro Navalpotro Garcia, Jose Maria Pontaque, Javier Sanjuan Tolosana, Ing. Martin Pánek, Zdeněk Kronberger (ARES ekonomické subjekty 2015) Využití trendů: / Vlastní hodnocení: Firma funguje na trhu již od roku Celkový dojem společnosti Catering Melodie není příliš pozitivní. Stránky jsou nemoderní a nedostatečně kvalitní. Chybí zde důležitý seznam lokalit pro pořádání akcí. Fotografie pro prezentaci firmy jsou nedostatečně kvalitní, nelze z nich rozpoznat krásu gastronomie, zákazník z nich rozhodně nevyčte preciznost a originalitu každého pokrmu. Video galerie zde není obsažena vůbec. Zajímavostí firmy je, že velký počet jejich akcí byl uskutečněn pro vládu ČR. Co se týče využití gastronomických a cateringových trendů, nezaznamenali jsme žádné. 6) BOHEMIA PARTY SERVIS S. R. O. Obrázek 7: Logo firmy Zdroj: Bps - catering 2015 Motto firmy: Catering pro všechny příležitosti Akce: Rauty, bankety, svatby, garden party, barbecue party, firemní akce 49

50 Reference: Misan, s. r. o., Sephora, BA SF, spol. s r. o., M 3000, a.s., Compress vydavatelská společnost, Národní dům na Vinohradech, Sumikei Czech, s. r. o., Ogilvy Group, Preciosa, a. s. Nabídka lokalit pro zprostředkování akce: Villa Riviera, Vila Grébovka (Bps - catering 2015) Právní forma: Společnost s ručením omezeným, zapsáno roku 1993, jednatelé: Jaroslav Kindl, Lilie Spieglová, Rene Spiegl (ARES ekonomické subjekty 2015) Využití trendů: / Vlastní hodnocení: Firma Bohemia Party Servis Catering nijak významně nevyužívá současné trendy na trhu. Ani své internetové stránky nevedou v tom nejmodernějším stylu. Celkový dojem prezentace společnosti je neutrální. Webové stránky jsou chaotické a nepřehledné. Nicméně jejich obsah je dostačující. Pozitivně lze hodnotit popis jednotlivých významů akcí pro laiky. Velmi užitečný je seznam příležitostí přiřazený k vhodným typům akce. Zájemce si tak může vybrat tu správnou akci k dané příležitosti. Nechybí zde i seznam pokrmů a nápojů či návrhových menu, která jsou k dané akci využívána. 7) JLV CATERING Master s Catering Obrázek 8: Logo firmy 50

51 Zdroj: JLV Catering 2013 Motto firmy: Síla okamžiku, chuť detailu Akce: EVENT CATERING: - Společenská akce, firemní akce, meeting, konference, rodinná oslava, svatba, promoce 1. Classic Catering - Klasická slavnostní meníčka ušitá na míru zákazníkům 2. Vital Catering 3. Farma Catering - Tradiční tuzemské pokrmy - Speciality české kuchyně z farmářských venkovských surovin TRAIN CATERING - Catering pořádaný ve vlacích za jízdy v samostatných jídelních vagonech Reference: Alstom, AZD Praha, ABL, Berlitz, Cebia, ČD, Čechomor, Čeps, a. s., Datart, ING, Jaguar, Komerční banka, Metrostav, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí ČR, NG, O2, OBI, OTIS, Railreklam, Siemens, Skanska, Škoda, SŽDC, Teva, Tiscali, Úřad vlády ČR, Zentiva Nabídka lokalit pro zprostředkování akce: / Právní forma: Akciová společnost, zapsáno roku 1992, Předseda představenstva: Ing. Jiří Paul, Ing. Rudolf Kubát, Ing. Jaromír Bogis (ARES ekonomické subjekty 2015) Využití trendů: 51

52 - Flying buffet - Kuchařské show - Vital Catering - zaměřený na zdravý životní styl, lehké, kaloricky vyvážené menu se zdravými pokrmy, racionální strava i pro vegetariány a dietáře) - Farma Catering - tradiční tuzemské pokrmy, speciality české kuchyně z farmářských venkovských surovin (JLV catering 2015) Vlastní hodnocení: Tuto cateringovou společnost nejde hodnotit jinak, než kladně. Je to velká firma s tradicí již přes padesát let. Master s Catering je společnost patřící JLV, a. s. (jídelní a lůžkové vozy), které zajišťují stravování ve vlacích. Firma je opatřena certifikátem bezpečnosti potravin a disponuje celkem 600 zaměstnanců. Internetové stránky jsou v tomto případě velmi dobrým zdrojem všech potřebných informací o firmě i jejich poskytovaných akcích. Co zde chybí, je upřesnění lokalit, kde se akce konávají. 8) GOLEM Obrázek 9: Logo firmy Zdroj: Golem spol. s r. o Motto firmy: Great people, great catering Akce: / Reference: / Nabídka lokalit pro zprostředkování akce: 52

53 Anežský klášter, Národní technické muzeum, Novoměstská radnice, Zámek Troja, Zámek Dobříš, Pražský hrad, Česká národní banka, Dům U Kamenného zvonu, Areál brněnského výstaviště, Forum Karlín Právní forma: Společnost s ručením omezeným, zapsána roku 1992, jednatelé Luděk Novotný, Jindřich Chytráček (ARES ekonomické subjekty 2015) Využití trendů: - Lunch boxy (firemní stravování, dodávky občerstvení do firem) - Lunch Gurmán, Lunch Klasik, Lunch Original, Lunch Vegetarian - Golem Showroom prezentace nabídky inventáře firmy, degustační menu, návrhy dekorací (Golem spol. s r.o. 2014) Vlastní hodnocení: Cateringová firma Golem je jednou z nejznámějších pražských firem tohoto oboru. Jejich základním polem působnosti je Anežský klášter, kde pořádají mnoho úžasných akcí s charakterem. Přesto, že se jedná o poměrně velkou společnost, jejich webová prezentace zrovna mnoha informacemi neoplývá. Stránky jsou sice vedeny ve velmi moderním stylu, nicméně obsahově zde chybí např. velmi důležitý seznam referencí nebo typy různých akcí. Golem má svojí půjčovnu inventáře. Pozitivně lze hodnotit využití systému,,lunch boxy, jenž je výborný reklamní a obchodní tah Shrnutí charakteristik cateringových firem Pro lepší orientaci v charakteristice všech osmi cateringových firem je níže vytvořena stručnější shrnující tabulka. V analýze cateringových firem jsme se zaměřili zejména na využívání trendů během jejich činnosti. Z tabulky vyplývá, že většina firem se s trendy ztotožňuje a to v průměrném počtu 2,5 na 1 firmu. Lze také vyčíst, že většina firem podniká v podobě společnosti s ručením omezeným a 53

54 vznikala kolem roku Všechny společnosti disponují vlastním inventářem pro potřebu konání akce. Co se týče celkového hodnocení všech osmi firem, je samozřejmě pozitivní. Důvodem je výběr jen těch kvalitních cateringových společností v současné době. Nicméně jsme nalezli mezery, co se týče propagace těchto firem. Pokud vyloženě catering nevyhledáváme, z reklamního hlediska na něj nenarazíme (televize, internet, rádio, sociální sítě, ). A to ani v době největšího počtu realizace akcí, jako jsou vánoční večírky nebo letní sezona a venkovní party. My jsme se zaměřovali při analýze těchto firem převážně na jejich internetové stránky. Ty jsou většinou dělané v moderním a elegantním stylu, nicméně po obsahové stránce jsou nedostatečné. Málokterá firma informuje v sekci,,o nás o přesné definici jejich činnosti (kdo neví, co je catering, nedozví se náplň činnosti těchto firem). Příjemně překvapeni můžeme být však ze současných trendů v cateringu. Je zřejmé, že firmy si své konkurence uvědomují a všechny se tak snaží přebýt něčím novým a originálnějším. Nalezneme tak v seznamu služeb spoustu zajímavých typů na zorganizování naší akce. V této části analýzy jsme si také mohli vyhodnotit hypotézu (H2):,,Firma Zátiší Catering je v současné době nejmodernější trendovou a nejúspěšnější cateringovou společností na českém trhu. Toto tvrzení se nepotvrdilo. Přesto, že firma se zdá být moderní a trendovou, neshledali jsme, že by právě ona oplývala používáním největšího počtu trendů. Mezi takové firmy se řadí spíše Perfect Catering by Filip Sajler a JLV Master s Catering. 54

55 Tabulka 2: Shrnutí charakteristik cateringových firem NÁZEV FIRMY ZÁTIŠÍ CATERING PERFECT CATERING BY FILIP SAJLER CATERING BY INTERCONTINEN TAL PRAGUE INTERCATERING CATERING MELODIE BOHEMIA PARTY SERVIS JLV CATERING MASTER S CATERING GOLEM ROK PRÁVNÍ ZALOŽENÍ FORMA 1991 Akciová společnost 2006 Společnost s ručením omezeným 2010 Společnost s ručením omezeným 1995 Společnost s ručením omezeným 2008 Společnost s ručením omezeným 1993 Společnost s ručením omezeným 1993 Akciová společnost 1992 Společnost s ručením omezeným POČET VLASTNÍ VYUŽITÍ NABÍZENÝCH INVENTÁŘ TRENDŮ LOKALIT / POČET 5 Ano Ano / 2 4 Ano Ano / 4 20 Ano Ano / 2 25 Ano Ano / 1 / Ano Ne 2 Ano Ne / Ano Ano / 4 10 Ano Ano / 2 55

56 Zdroj: Vlastní zpracování 2.4 Výzkumné šetření Nyní se zaměříme na sběr primárních neboli našich vlastních dat. Využijeme k tomu anketu a dotazník. Konkrétně dotazníkové šetření bude směrováno jak na stranu poptávky, tak na nabídku Anketa Anketa je způsob hromadného dotazování určitých respondentů na jednu cílovou otázku. V našem případě jsme k dotazování využili jednu z našich hypotéz, kterou jsme kladli jako otázku. Dotazováni byli nezávislí lidé z různých měst ČR, různého věku a obou pohlaví. Vzorovou anketu naleznete v příloze diplomové práce. H1: Většina lidí v ČR již má zkušenosti se službami cateringových firem. Anketní otázka: Zúčastnil/a jste se již někdy akce pořádané cateringovou společností? Graf 1: Anketa Zdroj: Vlastní zpracování 56

57 Jak ukázaly výsledky ankety, naše hypotéza č. I byla potvrzena. Většina dotazovaných se již ve svém životě totiž setkala se službami cateringových firem. Celkem 8 respondentů ze všech 50 se nikdy žádného cateringu nezúčastnilo. 12 lidí zažilo cateringovou akci ale ne jako host, nýbrž její realizátor (ať už zaměstnanec cateringové firmy, pořadatel akce, vystupující, ). Drtivá většina v počtu 30 lidí již byla ve své historii na akci pořádanou cateringovou firmou pozvána, z čehož vyplývá, že cateringové služby jako takové jsou ve velké oblibě Dotazník Jelikož se lze domnívat, že nejdůležitějším názorem i zpětnou vazbou pro podnikatele je vždy názor jeho zákazníka, bylo níže vytvořeno dotazníkové šetření směřované na stranu poptávky po cateringových službách. Dotazováni byli lidé (ženy i muži) různého věku, kteří již mají zkušenosti s cateringovými službami, ať už jako hosté, pracující, organizátoři, Oslovena byla celá stovka respondentů z hlavního města Prahy (oblasti, která byla vymezena pro potřebu této práce). Dotazník obsahuje deset krátkých výstižných otázek, přičemž každá z nich má několik předem stanovených možných variant na odpovědi, které respondenti kroužkovali. Celé výzkumné šetření probíhalo v naprosté anonymitě. Dotazníky byly rozesílány elektronickou formou pomocí ů i přímým oslovením některých respondentů. 57

58 Otázka č. 1: Slyšeli jste již někdy o některé z níže uvedených cateringových firem? Graf 2: Dotazník otázka č. 1 droj: Vlastní zpracování Z Z výše vyobrazeného grafu vyplývá, že většina respondentů se ztotožnila s většinou vyjmenovaných cateringových firem. Nejznámější je ale JLV Catering, který zná celkem 89 respondentů, tedy drtivá většina. Zátiší Catering poznalo 81 respondentů, Perfect Catering by Filip Sajler 20, Catering by Intercontinental Prague 48, Intercatering 16, Bohemia Party Servis s.r.o. 32, Golem 61 a nejméně znali respondenti firmu Catering Melodie s počtem 6 lidí. U této otázky měli respondenti možnost zaškrtnout všechny možnosti. 58

59 Otázka č. 2: Jak často se zúčastňujete cateringové akce? Graf 3: Dotazník otázka č. 2 Zdroj: Vlastní zpracování Dle očekávání se nejčastěji účastní lidé cateringových akcí jednou až dvakrát do roka, odpovědělo tak 52 osob. 29 lidí se účastní události třikrát až čtyřikrát do roka, až 14 respondentů navštíví akci více než čtyřikrát do roka a 5 respondentů naopak méně, než je jeden rok. Žádný z respondentů nezaškrtl možnost, že se žádné akce nezúčastňuje. 59

60 Otázka č. 3: Jak velkých akcí se zpravidla zúčastňujete? Graf 4: Dotazník otázka č. 3 Zdroj: Vlastní zpracování Graf ukazuje, že nejčastější akce, kterých se naši respondenti zúčastňují, jsou ty menší a osobnější, tudíž 65 respondentů odpovědělo, že se nejčastěji účastní akce do 50 členů. 25 respondentů zažívá častěji akci o osobách, 10 lidí se častěji účastní od 101 do 500 osob a nakonec žádný respondent nezvolil odpověď s častým výskytem většího počtu hostů (nad 500). Takové akce už jsou velmi složité na organizaci a vyskytují se jen v opravdu velkých firmách či celostátních akcích. 60

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST

TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST studijní obor 65-42-M/01 Hotelnictví školní rok 2016/2017 1. Společenská pravidla chování, etiketa, osobnost

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová Analýza vyuţívání trendů v cateringu Diplomová práce 2015 Analýza vyuţívání trendů v cateringu Diplomová práce Bc. Lenka Velebilová Vysoká

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou 1. Činitelé ovlivňující chování spotřebitele v gastronomii na základě průzkumu trhu - dotazník - segmentace trhu - trendy v gastronomii - reklama - média 2.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód 65-001-H 1. Identifikační údaje o rekvalifikačním kurzu název školy Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice adresa školy Gen. Govorova 110,

Více

CATERING MOTORLAND BĚLÁ

CATERING MOTORLAND BĚLÁ CATERING MOTORLAND BĚLÁ Catering je dnes velmi populární záležitost. Kvalitní catering dokáže proměnit klientskou akci v gala večer chutí a zároveň může být právě tou třešničkou na dortu, na které si vaši

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

Celářada vlastností vykazuje vysokou míru důležitosti, což poukazuje na náročnost zákazníků ubytovacích zařízení.

Celářada vlastností vykazuje vysokou míru důležitosti, což poukazuje na náročnost zákazníků ubytovacích zařízení. POHLED OČIMA ČESKÝCH ZÁKAZNÍKŮ aneb Co opravdu chtějí naši zákazníci? 1 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ a GASTRONOMIE Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ 2 Vlastnosti ubytovacího

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Sommelier (kód: 65-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: HOTELNICTVÍ PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA. Témata ve školním roce 2016/2017

TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: HOTELNICTVÍ PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA. Témata ve školním roce 2016/2017 TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2016/2017 Otec vlasti Karel IV. 700: výročí narození Rio de Janeiro 2016 ohlédnutí za letními olympijskými

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu Vzor titulní strany (pevné desky) SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA BUKASCHOOL s.r.o. v MOSTĚ Jméno studenta Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční a moderní kuchyni a jejich ekonomik Maturitní

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více

Catering jako gastronomická služba z pohledu klienta

Catering jako gastronomická služba z pohledu klienta Catering jako gastronomická služba z pohledu klienta ING. ZDENĚK ČEŽÍK KONZULTANT MANAGEMENTU A PODNIKOVÝCH PROCESŮ 1 Užší pojetí cateringu Gastronomická služba pro pořádání eventů, koktejlů, rautů, banketů

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Zpracováno dne: 9. 1. 2013

Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_17 Název materiálu: SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní charakteristiku a funkce

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Téma č. 1: Tvorba ceny v ubytovacích a restauračních zařízeních Práce bude vycházet ze znalostí o hotelovém marketingu,

Více

Dotazník ECSI - Pulse Fitness v Benešově

Dotazník ECSI - Pulse Fitness v Benešově Dotazník ECSI - Pulse Fitness v Benešově Vážení respondenti, vyplněním tohoto dotazníku přispíváte k výzkumu spokojenosti zákazníků se službami, které poskytuje Pulse Fitness Benešov. Získané výsledky

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Sommelier (kód: 65-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch, H/01 Kuchař číšník, ŠVP Číšník, barman, servírka-barmanka ŠVP Kuchař číšník pro pohostinství

65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch, H/01 Kuchař číšník, ŠVP Číšník, barman, servírka-barmanka ŠVP Kuchař číšník pro pohostinství Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Inventář na úseku obsluhy Pomocné stoly, Ing.Petra Škrášková Čeština 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch, 65-51-H/01 Kuchař číšník, ŠVP Číšník, barman, servírka-barmanka

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Specializace: Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia: kombinované Školní rok: 2002/2003 Teze diplomové práce: Stav a vývoj prodeje

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Společné stravování

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Společné stravování Maturitní práce témata pro obor vzdělání Společné stravování Školní rok 2011-2012 Téma č. 1: Staročeská kuchyně v moderní podobě Práce bude vycházet ze znalostí o české gastronomii se zaměřením na staročeskou

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.19 Historie pohostinství Autor: Eva Němcová Období tvorby:

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Naši zaměstnanci se pravidelně účastní gastronomických soutěží.

Naši zaměstnanci se pravidelně účastní gastronomických soutěží. HAPPYCATERING s.r.o. je firma, která se specializuje na poskytování gastronomických služeb od roku 1993. Základem naší činnosti jsou cateringové služby, které poskytujeme tzv. na klíč na celém území ČR.

Více

fkuchař,, ale také sommelier

fkuchař,, ale také sommelier Kvalitní restauraci dělád nejen šéfkucha fkuchař,, ale také sommelier Martin Fousek Jakub Bratánek Sommelier Odborný pracovník v gastronomii, specialista na víno a nápoje Perfektní znalost celého sortimentu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A,B Období: jaro 2015 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška 2.

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele:

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele: Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady, Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Obor vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK

Více

Příloha č. 1. Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Kuchař číšník H/01 Kuchař číšník Odborný výcvik příprava pokrmů

Příloha č. 1. Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Kuchař číšník H/01 Kuchař číšník Odborný výcvik příprava pokrmů PŘÍLOHY Příloha č. Učební osnova předmětu odborný výcvik příprava pokrmů Název školy Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 Název školního vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

Regionální značka v Moravské bráně

Regionální značka v Moravské bráně Regionální značka v Moravské bráně Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Hranice, 17. ledna 2012 Program 1. úvod co je regionální značení (shrnutí obsahu prvního semináře) 2. typy výrobků

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 57. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 57. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST57 Číslo materiálu 57

Více

Organizační struktura v pohostinství a ubytování

Organizační struktura v pohostinství a ubytování Organizační struktura v pohostinství a ubytování Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

NAŘÍZENÍ. města Kuřimi. č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád

NAŘÍZENÍ. města Kuřimi. č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád NAŘÍZENÍ města Kuřimi č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád Rada města Kuřimi se na své schůzi dne 11. 10. 2017 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E)

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E) Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: 65-003-E) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 195/2016-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. Čj. 17/2017-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno www.praguedining.cz Organizování nezapomenutelné a úspěšné akce je více, než hosté odcházející s plným žaludkem. Najít to správné místo je složité a časově náročné. PragueDining.cz poskytuje zdarma službu,

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více