Rada pro výzkum a vývoj. Úřad vlády ČR. v České republice. Ing. Martin Matějka IS o vede v EU, Bratislava 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada pro výzkum a vývoj. Úřad vlády ČR. v České republice. Ing. Martin Matějka. 23. 4. 2009 IS o vede v EU, Bratislava 1"

Transkript

1 Úřad vlády ČR Hodnocení výzkumu a vývoje v České republice Ing. Martin Matějka IS o vede v EU, Bratislava 1

2 Motto: Proč hodnotit výzkum a vývoj? Tři dobré důvody: stát chce dobře hospodařit se svými prostředky chceme podporovat kvalitní výzkum chceme preferovat excelenci jako cestu do Evropy Tyto tři důvody mají obecnou a širokou podporu napříč politickým i profesním spektrem IS o vede v EU, Bratislava 2

3 Tři logické důsledky: musíme porovnat kvalitu výzkumu označit méně kvalitní výzkum nositelům tohoto výzkumu snížit finanční prostředky a přerozdělit je těm lepším Tyto tři důsledky jsou vysoce aktuální a vyvolávají diskuze napříč politickým i profesním spektrem. Není pochyb o složitosti celého systému a potřebě hodnocení VaV IS o vede v EU, Bratislava 3

4 Obsah příspěvku struktura řízení VaV v ČR východiska Reformy VaV 4 roky hodnocení VaV v ČR rok náběh nového financování zkušenosti a závěr IS o vede v EU, Bratislava 4

5 poradní orgán vlády České republiky, nespadá pod žádné ministerstvo 15 členů odborníků z oblasti VaV jmenovaných vládou 14-ti členný výkonný aparát zaměstnanců Úřadu vlády ustanovena zákonem č.130/2002 Sb. navrhuje vládě ČR rozpočet na VaV připravuje dlouhodobé koncepční materiály v oblasti VaV odpovídá za Informační systém VaV IS o vede v EU, Bratislava 5

6 předseda Ing. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky předseda Rady pro výzkum a vývoj místopředsedové PhDr. Miroslava Kopicová 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj Ing. Jaroslav Doležal, CSc. místopředseda Rady pro výzkum a vývoj prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. místopředseda Rady pro výzkum a vývoj IS o vede v EU, Bratislava 6

7 Proces financování VaV v ČR Rada připraví vládě návrh rozpočtu schválení rozpočtu parlamentem 22 rozpočtových kapitol 3 grantové agentury Celý proces je složitý a nepružný, na úrovni jednotlivých resortů těžko ovlivnitelný. Vliv Rady je patrný pouze v 1. etapě přípravy. Efektivita vynaložené podpory VaV ve srovnání se světem se jeví nízká, avšak některé indikátory VaV jsou optimistické IS o vede v EU, Bratislava 7

8 Současná situace - Silné stránky Snižuje se zaostávání ČR v inovační výkonnosti za průměrem EU. Podíl inovací v podnicích roste, zahraniční firmy zřizují včr svá výzkumně vývojová pracoviště. ČR má dlouhodobě zavedeny správné základní standardní nástroje podpory VaV z veřejných výdajů jako je grantový systém, podpora programů a institucionální podpora. Existují vynikající týmy a jednotlivci, kteří v základním i v aplikovaném výzkumu a vývoji dosahují světově srovnatelných výsledků IS o vede v EU, Bratislava 8

9 Bibliometrie Rumunsko Bulharsko Polsko Slovensko Maďarsko 0,10 0,19 0,32 0,36 0,43 Česko Japonsko Řecko 0,52 0,57 0,60 Francie EU-15 Německo Slovinsko USA Rakousko Velká Británie Nizozemsko 0,79 0,82 0,84 0,85 0,94 0,99 1,21 1,32 Fínsko Dánsko 1,52 1,56 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 počet publikací na 1000 obyvatel Srovnání vybraných zemí a Česka podle relativní produkce publikací Zdroj dat: Thomson ISI National Science Indicators (NSI), Definice: RPP je zkratka pro ukazatel relativní produkce publikací, který udává počet publikací vyprodukovaných výzkumem dané země, které připadají na 1000 obyvatel dané země IS o vede v EU, Bratislava 9

10 Vývoj relativního citačního indexu Česka 1,2 1,0 0,94 0,85 0,88 0,8 0,65 0,72 0,70 0,70 0,75 RCI 0,6 0,55 0,56 0,60 0,59 0,4 0,2 0, IS o vede v EU, Bratislava 10

11 Lékařské vědy -čeští výzkumní pracovníci výrazně nejlepší výsledky v oboru všeobecné a interní lékařství. 30 Všeobecné a interní lékařství RCIO počty publikací Kardiologie, respirační lékařství RCIO počty publikací RCIO - porovnává úroveň bibliometrické kvality publikací daného vědního oboru v dané zemi (regionu) s úrovní světového průměru bibliometrické kvality publikací stejného vědního oboru v daném časovém období IS o vede v EU, Bratislava 11

12 Logický závěr je nutná reforma systému výzkumu a vývoje v ČR je nutno podpořit to zdravé Reforma připravena Radou a schválena usnesením vlády ze dne č.287 jde o politické rozhodnutí text zveřejněn na IS o vede v EU, Bratislava 12

13 Organizační opatření: Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol 1. Grantová agentura ČR projekty základního výzkumu 2. Akademie věd ČR projekty základního výzkumu 3. Technologická agentura ČR aplikovaný VaV a inovace 4. MŠMT - institucionální podpora VŠ, mezinárodní spolupráce ve VaV a velká infrastruktura pro VaV 5. MPO aplikovaný výzkum 6. MV - bezpečnostní výzkum 7. MO - obranný výzkum 8. MK - aplikovaný výzkum v oblasti národní a kulturní identity 9. MZe - zemědělský výzkum 10. MZ - aplikovaný zdravotnický výzkum 11. Úřad vlády ČR Rada pro VaV - odpovědnost za VaV jako celek IS o vede v EU, Bratislava 13

14 Rozpočtové opatření: Přidělování prostředků se bude odvíjet od výsledků VaV dosažených jednotlivými organizacemi 1. Zdrojem údajů bude Informační systém VaV. 2. Citační údaje budou přebírány ze světových databází. 3. Celý proces hodnocení bude stanovovat Metodika. 4. Bude stanoven jednotný klíč pro hodnocení všech sledovaných druhů výsledků vzniklých za 5-ti leté sledované období. 5. Bude 2-leté přechodné období postupný náběh financování. 6. Proces bude zahájen rokem IS o vede v EU, Bratislava 14

15 Pilíř č. 1: Informační systém VaV provozován od roku 1994 povinnost předávat data je dána zákonem sleduje údaje o: - 4 tis. organizacích - 31 tis. projektech záměrech (institucionální podpora) výsledcích mapuje zdroje VaV a všechny výsledky VaV vzniklé v ČR dlouhá časová základna, úplnost dat IS o vede v EU, Bratislava 15

16 Pilíř č. 2: Metodika hodnocení VaV 1. Jde o závazný předpis. 2. Základní mechanismus ohodnocení výsledků VaV za 5 let dle bodového systému, příloha č.1 Metodiky. 3. Primární zdroj údajů - IS VaV, datová oblast RIV. 4. Doplňující zdroje údajů ISI Thomson Reuters, Scopus, ERIH, národní seznam recenzovaných časopisů IS o vede v EU, Bratislava 16

17 Pilíř č. 3: Příloha č.1 druhy výsledků Články v odborném periodiku impaktovaném Články v odborném periodiku neimpaktovaném Knihy, kapitoly v knihách Články ve sborníku Certifikovaná Metodika, technologie, poloprovoz, užitný a průmyslový vzor Prototyp, funkční vzorek, SW Patenty Popularizace (konference, výstava, workshop) Ú k o l p o r o v n a t n e p o r o v n a t e l n é IS o vede v EU, Bratislava 17

18 Pilíř č.3: Příloha č.1 Metodiky 2008 Druh výsledku I -obory NRRE J imp článek v impaktovaném časopise Faktor J neimp B článek světově uznávané databáze 12 8 v recenzovaném časopise Seznam recenzovaných periodik 10 4 odborná kniha Světový jazyk ostatní jazyky 20 II - ostatní obory D článek ve sborníku 8 P Z (T) S V patent poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím utajované informace 40 / IS o vede v EU, Bratislava 18

19 Skladba výsledků: vysoké školy, právnické a fyzické osoby Vysoké školy - druhy výsledků Ostatní právnické a fyzické osoby 4,5% 0,3% 0,1% 7,4% 2,6% 0,2% 3,5% 3,2% 1,5% 9,0% 34,9% 19,8% 33,8% 51,1% 2,3% 25,8% IS o vede v EU, Bratislava 19

20 Metodika a bodová tabulka klíčová otázka nyní již jde o finanční prostředky Rada je pod tlakem zájmových skupin Metodika se každý rok upravuje je stavěna na konsenzuálním principu bodová tabulka je know how celého Hodnocení IS o vede v EU, Bratislava 20

21 Objem prostředků na VaV v ČR (Kč) 35 Výše podpory (mil. Kč) Výše podpory (% HDP) 0,65 Výše podpory (mld. Kč) ,4 6,2 0,45 7,6 0,48 8,7 0,52 9,7 0,6 0,59 11,612,6 0,54 12,5 0,58 13,9 14,7 16, ,5 23,1 24,8 26,8 0,6 28,9 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 Výše podpory (% HDP) , IS o vede v EU, Bratislava 21

22 Objem prostředků na VaV dle kategorie příjemců za 5 let Výdaje celkem Výdaje SR Ústavy AV ČR OSS, SPO, VVI Vysoké školy Právnické a fyzické osoby tis. Kč IS o vede v EU, Bratislava 22

23 Počet a váha uznaných výsledků dle kategorie příjemců váha výsledků Váha uznaných výsledků Počet uznaných výsledků počet výsledků Ústavy AV ČR OSS, SPO, VVI Vysoké školy Právnické a fyzické osoby IS o vede v EU, Bratislava 23

24 Hodnocení poskytovatelů - výdaje Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo informatiky Národní bezpečnostní úřad ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Český báňský úřad Český úřad zeměměřičský a katastrální Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo kultury Ministerstvo dopravy Ministerstvo obrany Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zdravotnictví Grantová agentura ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Akademie věd ČR Výdaje ze státního rozpočtu Celkové výdaje mil. Kč IS o vede v EU, Bratislava 24

25 Hodnocení pos kytovate lů - uznané výs ledk y Ministerstvo informatiky Národní bezpečnostní úřad ČR Český báňský úřad Český úřad zeměměřičský a katastrální Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo dopravy Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo obrany Ministerstvo kultury Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zdravotnictví Grantová agentura ČR Akademie věd ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy počet váha IS o vede v EU, Bratislava 25

26 Podíl neuznaných výsledky na celkových výsledcích dle poskytovatelův % Státní úřad pro jadernou bezpečnost Národní bezpečnostní úřad ČR Ministerstvo životního prostředí 30 % 28 % 40 % Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo pro místní rozvoj 15 % 12 % 19 % 17 % 14 % 18 % 23 % 14 % Ministerstvo práce a sociálních věcí 51 % Ministerstvo obrany Ministerstvo kultury 22 % 22 % Ministerstvo informatiky Ministerstvo dopravy Grantová agentura ČR Český úřad zeměměřičský a katastrální Český báňský úřad Akademie věd ČR 10 % 12 % 31 % 30 % 30 % 64 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % IS o vede v EU, Bratislava 26

27 Cíle Reformy: Na principy formulované v Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací včr navazují její cíle: Zajistit provázanost výzkumu, vývoje a inovací. Hlavním cílem Reformy je vytvořit inovační prostředí tak, aby platilo: "Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze". Reforma je zaměřena zejména na oblast aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací IS o vede v EU, Bratislava 27

28 Zjednodušit podporu VaV - instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově Výzkumné organizace budou podporovány podle svých výsledků za pětileté období a samy budou ovlivňovat výši prostředků ve VaV. Projekty základního výzkumu budou podporovány prostřednictvím Grantové agentury ČR, projekty aplikovaného výzkumu přes nově vzniklou Technologickou agenturu ČR IS o vede v EU, Bratislava 28

29 Podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích výsledků pro inovace Reforma je nastavena tak, aby byla skutečně podporována excelence ve VaV, ti nejlepší budou výrazně více podpořeni než průměrní. Finanční prostředky budou rozdělovány dle dosažených výsledků. Více výsledků více prostředků IS o vede v EU, Bratislava 29

30 Způsob financování VaV dle Reformy (1) Účelové financování na základě soutěží ve VaV, otevřené pro každého kdo v soutěži uspěje, oceňuje se novost a originálnost řešení, pravidla se nemění, dvě agentury (GA ČR a TA ČR) Institucionální financování na základě dosažených výsledků za posledních 5 let, pouze pro organizace činné ve VaV (mají VaV v předmětu činnosti v.v.i., VŠ), přináší stabilitu pro dlouhodobá řešení IS o vede v EU, Bratislava 30

31 Způsob financování VaV dle Reformy (2) Startovací období rok 2009, schválení novely zákona č.130/2002 Sb, (cca duben 2009), příprava hodnotících ukazatelů, výpočty indexů. Přechodné období - roky 2010 až 2011, v roce 2010 bude 1/3 institucionálních prostředků rozdělena dle dosažených výsledků, v roce 2011 budou 2/3 institucionálních prostředků rozděleny dle dosažených výsledků, budou ukončeny všechny stávající výzkumné záměry, postupně se převádí účelové prostředky do vzniklé TA ČR, ukončují se stávající resortní programy VaV. Finální stav rok 2012, plné financování dle pravidel Reformy IS o vede v EU, Bratislava 31

32 Metodika Hodnocení VaV v roce 2009 (1) Základní charakteristika Metodika je nástroj pro rozdělení institucionální podpory (nikoliv účelové) oprávněným institucím příjemcům podpory. Zároveň slouží k vyhodnocení resortních programů VaV. Změny proti minulým rokům opouští se Index SR počítají se všechny kvalitní výsledky dosažené za hodnocené období předkladatelem nezohledňují se náklady, kterými bylo výsledků dosaženo nová bodová tabulka druhů výsledků IS o vede v EU, Bratislava 32

33 Metodika Hodnocení VaV v roce 2009 (2) Co jsou kvalitní výsledky základní výzkum: článek v odborném periodiku, odborná kniha aplikovaný výzkum: patent poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software národní referenční rámec excelence : pro vybrané obory humanitních věd IS o vede v EU, Bratislava 33

34 Rejstřík informací o výsledcích VaV (RIV) je součástí Informačního systému VaV (IS VaV), který provozuje Publikované výsledky počet výsledků článek ve sborníku článek v periodiku kapitola v knize ostatní výsledky odborná kniha druh výsledku IS o vede v EU, Bratislava 34

35 Rejstřík informací o výsledcích VaV (RIV) Výsledky aplikovaného výzkumu počet výsledků prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný softw are, užitný vzor patent poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno druh výsledku IS o vede v EU, Bratislava 35

36 Souhrn Hodnocení 2008 Celkem bylo hodnoceno 372 institucí. Do Hodnocení 2008 bylo zahrnuto celkem výsledků. Hodnota vah všech hodnocených výsledků bodů. Celkové výdaje ze státního rozpočtu na institucionální podporu VaV výzkumných organizací ve výši cca 13,2 mld. Kč IS o vede v EU, Bratislava 36

37 Závěr (1): IS o vede v EU, Bratislava 37

38 Závěr (2): "Věda dělá z peněz znalosti Inovace dělají ze znalostí peníze Peněz není nikdy dost IS o vede v EU, Bratislava 38

39 Děkuji za pozornost Ing. Martin Matějka zástupce ředitele a vedoucí oddělení Informačního systému výzkumu a vývoje, Úřad vlády ČR IS o vede v EU, Bratislava 39

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice Úřad vlády ČR Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice Ing. Martin Matějka 6.4.2010 MŠMT, Praha 1 Obsah Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací novela zákona 130/2002 Sb. základní

Více

Hodnocení výzkumu, vývoje a jeho výsledků v České Republice

Hodnocení výzkumu, vývoje a jeho výsledků v České Republice Úřad vlády ČR Hodnocení výzkumu, vývoje a jeho výsledků v České Republice - nástroj při rozhodování v oblasti VaV Ing. Martin Matějka 28.5.2009 Inforum 2009, Praha 1 Motto: Proč hodnotit výzkum a vývoj?

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a její aplikování v roce 2013 a 2014

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a její aplikování v roce 2013 a 2014 Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a její aplikování v roce 2013 a 2014 Ing. Martin Matějka sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky 1 Metodika 2013 schválena

Více

NOVINKY V HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV SEMINÁŘ

NOVINKY V HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV SEMINÁŘ NOVINKY V HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV SEMINÁŘ Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Ing. Viera Hudečková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, expert klíčové aktivity Informační

Více

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Financování výzkumu v ČR Jak se připravoval návrh rozpočtu 2013 Metodika hodnocení VaV - jaká bude? IPN Metodika

Více

Aktuální informace Ministerstva kultury. Ing. Martina Dvořáková

Aktuální informace Ministerstva kultury. Ing. Martina Dvořáková Aktuální informace Ministerstva kultury Ing. Martina Dvořáková program NAKI nová Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 a program NAKI II Výdaje

Více

Problematiky vykazování a výkaznictví

Problematiky vykazování a výkaznictví Název: Školitel: Problematiky vykazování a výkaznictví Vojtěch Adam Datum: 27.11.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu

Více

C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV)

C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) 45 C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) Informační systém výzkumu a vývoje (IS VaV) je jedním z informačních systémů veřejné správy. Jeho správcem a provozovatelem je Rada pro

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Všechny dosavadní pokusy o výraznější změnu systému podpory výzkumu a vývoje a inovací skončily tím, že v jednom funkčním období vlády byly připraveny jen podklady pro příští vládu.

Více

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády ČR, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace CVTI SR Bratislava,

Více

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu Úvod informace o podniku Sídlo: Kadaňská 2525, Žatec 43846 CZ14864347, Tel:+420415732111, Fax:+420415732150 Web: www.chizatec.cz

Více

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4)

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4) statutárním orgánem příjemce). Vyúčtování podpory a ocenění výsledků se předává pouze poskytovateli jako samostatné dokumenty k podkladům pro předsedy OR. 6) Podklady pro předsedy OR zasílejte v jednom

Více

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků 38 B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků Rada pro výzkum a vývoj podle zákona č. 13/22 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, zpracovává m.j. návrhy střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje a návrhy

Více

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor programů výzkumu

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor programů výzkumu Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Odbor programů výzkumu 2012 Změny v organizační struktuře od 1. 1. 2012 Skupina pro výzkum a vysoké školství... Sekce pro vysoké školství

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II

Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín vyhlášení, doba trvání Název programu Kód programu KONTAKT II LH Termín vyhlášení

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ 6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ Klíčovým požadavkem Evropské unie, zakotveným v článku 130 o Evropské unii, je prosazování adekvátní národní politiky výzkumu a vývoje u každého

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2013 k tvorbě publikací a evidenci výsledků vědy, výzkumu, inovací a další tvůrčí činnosti. Čl.

OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2013 k tvorbě publikací a evidenci výsledků vědy, výzkumu, inovací a další tvůrčí činnosti. Čl. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2013 k tvorbě publikací a evidenci výsledků vědy, výzkumu, inovací a další tvůrčí činnosti Čl. 1 Předmět

Více

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Popis údajů do IS VaV RIV 2014 - dokument zveřejněn 8. ledna 2014 www.vyzkum.cz Pravidla pro předávání dat Popis údajů RIV 2014 Definice druhů výsledků

Více

Věda a výzkum na FEL. KUSSEN 2015, Temešvár Pavel Strnad

Věda a výzkum na FEL. KUSSEN 2015, Temešvár Pavel Strnad Věda a výzkum na FEL KUSSEN 2015, Temešvár Pavel Strnad Cíle Zjistit jakým způsobem se hodnotí VaV na FEL. Na co se zaměřit v budoucnu. Tok peněz Na ČVUT přijdou peníze dle RIV bodů. ČVUT si vezme desátek

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

REFORMA VÝZKUMU (VÝVOJE A INOVACÍ): hledání správných motivací. Daniel Münich

REFORMA VÝZKUMU (VÝVOJE A INOVACÍ): hledání správných motivací. Daniel Münich REFORMA VÝZKUMU (VÝVOJE A INOVACÍ): hledání správných motivací Daniel Münich 20 let obnovení nezávislé ekonomie na Univerzitě Karlově a 20 let Fakulty sociálních věd: Akademické lekce pro hospodářskou

Více

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO SPRÁVNÉHO DRUHU DOKUMENTU ASEP/RIV KDE NALEZNU INFORMACE O ZAŘAZENÍ DOKUMENTU? RIV Popis údajů RIV pro rok 2010 http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=986 (pdf dole) ASEP v

Více

Metodika hodnocení a její použití cíle, možnosti, dopady

Metodika hodnocení a její použití cíle, možnosti, dopady Metodika hodnocení a její použití cíle, možnosti, dopady Jiří Rákosník Akademické fórum, 28. května 2009 Odborná skupina Organizace výzkumu Česká fyzikální společnost JČMF Cíle (1) Zjednodušit podporu

Více

pro účely rozpočtu 1/9

pro účely rozpočtu 1/9 pro účely rozpočtu 1/9 Současný stav na FJFI Výstupy jsou hodnoceny v celkem 57 položkách (ve všech děleno na cizojazyčné a české, resp. na zahraniční/mezinárodní a tuzemské), s bodovým hodnocením v rozsahu

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

20 D článek ve sborníku 6) 8

20 D článek ve sborníku 6) 8 J imp J neimp 6) Oponenti budou osloveni samostatným dopisem ředitele SV MO o jejich jmenování oponenty. Obdobně jako na předcházejících oponentních řízení (při hodnocení projektů za rok 2008) nebude požadována

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 Úřad vlády ČR Č.j. 10810/2008-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 Obsah A. ÚVOD... 2 B. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ... 3 B.1. CÍLE HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ... 3 B.2. VSTUPY

Více

Tab. č. 1 Uznané náklady a schválené dotace schválených projektů do programu ALFA [tis. Kč]

Tab. č. 1 Uznané náklady a schválené dotace schválených projektů do programu ALFA [tis. Kč] Vyhodnocení ů podaných do programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA v rámci první veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 1. Program ALFA Cílem programu ALFA je podpora

Více

Ukončení činnosti AV ČR v roli poskytovatele účelové podpory

Ukončení činnosti AV ČR v roli poskytovatele účelové podpory Kancelář Akademie věd České republiky Leoš Horníček Ukončení činnosti AV ČR v roli poskytovatele účelové podpory Institut profesní přípravy Odborný seminář 3. 4. 2014 Praha 8, Bílý dům Obsah příspěvku

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Metodika hodnocení VaV, OBD - sběr dat RIV 2014

Metodika hodnocení VaV, OBD - sběr dat RIV 2014 www.vscht.cz Metodika hodnocení VaV, OBD - sběr dat RIV 2014 10. 2. 2014 1 Obsah Metodika hodnocení výsledků stručně, význam, cíle, předpisy, postupy v roce 2014, druhy výsledků a jejich hodnocení (I.

Více

od myšlenek k aplikacím

od myšlenek k aplikacím od myšlenek k aplikacím Miroslav Janeček člen předsednictva Současné aktivity Technologické agentury ČR 3. dubna 2014 Systém podpory VaVaI v ČR Organizační struktura TA ČR od 1. 3. 2014 Rozpočet TA ČR

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2014 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 29.9.2015 Obsah Doktorské studium Projekty

Více

Oborové verifikační a hodnotící panely a Expertní panely. Mgr. Magdalena Lokayová Úřad vlády ČR

Oborové verifikační a hodnotící panely a Expertní panely. Mgr. Magdalena Lokayová Úřad vlády ČR Oborové verifikační a hodnotící panely a Expertní panely Mgr. Magdalena Lokayová Úřad vlády ČR 1 Metodika 2013 Podpilíř I (kapitola VI.1.) Oborové verifikační a hodnotící panely (dále jen OVHP ) Pilíř

Více

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ A.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj Graf A1-1 Celkové výdaje na VaV, 1998 2008 Graf A1-2 Celkové výdaje na VaV podle sektorů užití, 2000 2008 Graf A1-3 Celkové

Více

Důvody změn v rozpočtové kapitole AV ČR

Důvody změn v rozpočtové kapitole AV ČR Důvody změn v rozpočtové kapitole AV ČR (Stanovisko Rady pro výzkum a vývoj) Na jednání Rady pro výzkum a vývoj ( Rada ) a Akademie věd ČR ( AV ČR ) o návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj

Více

světový jazyk 3) 40 40 ostatní jazyky 20 D článek ve sborníku 4) 8 P patent 40 / 200 5) 500 6) Z (T) poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno

světový jazyk 3) 40 40 ostatní jazyky 20 D článek ve sborníku 4) 8 P patent 40 / 200 5) 500 6) Z (T) poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno provádí příjemcem podpory u výsledků, které budou podle uzavřených Smluv o využití výsledků projektu předávány poskytovateli k využití v rámci rezortu MO. Ocenění tvoří přílohu závěrečné (případně průběžné)

Více

Projekt Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací naděje a očekávání. Národní technická knihovna 4.

Projekt Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací naděje a očekávání. Národní technická knihovna 4. Projekt Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací naděje a očekávání Národní technická knihovna 4. října 2012 Co rozumíme hodnocením výzkumu a vývoje v ČR? Hodnocení ex ante hodnocení

Více

Abychom věděli, o čem mluvíme

Abychom věděli, o čem mluvíme Abychom věděli, o čem mluvíme Rut Bízková S využitím dat a prezentací EK, ČSÚ, TA ČR Seminář O cílech a podmínkách podpory výzkumu a vývoje v Česku PSP ČR, Praha 3. listopadu 2016 Tržní kapitalizace firem

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP 5. 5. 2016 ASEP bibliografická databáze repozitář Online katalog Repozitář Analytika ASEP Novinky ASEP Evidence výsledků vědecké práce ústavů AV ČR od

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR dosavadní zkušenosti a možnosti dalšího rozvoje Karel Klusáček předseda TA ČR Karel Klusáček 1. výroční konference Technologické agentury ČR, 13.12.2010, Praha 1 TA ČR - základní

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Rozpočet TA ČR Výdaje

Více

RIV vykazování a šíření informací o výsledcích výzkumu. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

RIV vykazování a šíření informací o výsledcích výzkumu. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. RIV vykazování a šíření informací o výsledcích výzkumu doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. FINANCOVÁNÍ Struktura normativního rozpočtu VVŠ (v %) rok 2010 2011 Celkem 100,0 % 100,0 % Normativní část rozpočtu

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová MŠMT Seminář Hodnocení a financování vědy v ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 20.5.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz

Více

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL Tabulka č. 1 č.kapitoly Kapitola SR 2013 2013 bez EU a FM *) SR 2014 2015 2016 301 Kancelář prezidenta republiky 60 000 60 000 60 000

Více

Metodika hodnocení 2013

Metodika hodnocení 2013 Metodika hodnocení 2013 Ing. Martin Matějka sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace. VUT Brno, 20. - 21.11.2013 1 Metodika 2013 schválena dne 19. 6. 2013 usnesením č. 475 platná pro roky 2013 až 2015

Více

Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD

Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD ČVUT v Praze Fakulta dopravní Konviktská 20, Praha 1 www.fd.cvut.cz Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 Úřad vlády ČR Č.j. 08724/09-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 Obsah A. ÚVOD... 2 B. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ... 3 B.1. CÍLE HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ... 3 B.2. VSTUPY

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Hodnocení: postavení v systému VaVaI. Jitka Moravcová

Hodnocení: postavení v systému VaVaI. Jitka Moravcová Hodnocení: postavení v systému VaVaI Jitka Moravcová Cíl hodnocení ve VaVaI Definice Evropské komise: Evaluation is a process by which the quality, implementation, target relevance and impacts of RTD policies/programmes

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI ČR)

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI ČR) Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI ČR) Tomáš Chudlarský ÚISK, FF UK InfoScience Praha IKI 2012 (17.1.2012) Témata Oblast (státem financované) VaVaI v ČR Koncepce IS

Více

Způsob nakládání s výsledky VaVaI společnosti

Způsob nakládání s výsledky VaVaI společnosti Strana : 1/11 Způsob nakládání s výsledky VaVaI společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ Pindor,v.r.... Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. jednatel společnosti 31. 5. 2017 datum schválení 1. 6. 2017. datum účinnosti

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY VYSVĚTLIVKY KE GRANTOVÝM PŘIHLÁŠKÁM Grantová přihláška se skládá z formulářů A, B, C a D. Formuláře pro individuální grantové projekty jsou k dispozici v české i

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Směrnice Rady pro výzkum a vývoj

Směrnice Rady pro výzkum a vývoj Směrnice Rady pro výzkum a vývoj ze dne 12. prosince 2008 k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 (směrnice k přípravě návrhu

Více

Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK

Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK Účelová podpora - programy NAKI a NAKI-II oba vychází

Více

Aktuální informace z Technologické agentury ČR

Aktuální informace z Technologické agentury ČR 1 Aktuální informace z Technologické agentury ČR Miroslav Janeček Člen předsednictva TA ČR Seminář, Praha 14. dubna 2016 Systém podpory VaVaI v ČR 3 Programy TA ČR ALFA podpora VaV zejména v oblasti progresivních

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2012 Název prezentace Proděkan pro VaV Michal Krátký

Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2012 Název prezentace Proděkan pro VaV Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2012 Název prezentace Proděkan pro VaV Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 21.5.2013 Obsah Doktorské studium Projekty

Více

Změny v údajích RIV v roce sběru 2013

Změny v údajích RIV v roce sběru 2013 Odbor výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR - provozovatel IS VaVaI Změny v údajích RIV v roce sběru 2013 Ing. Viera Hudečková, sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace 1 Obsah 1. Důvody změn 2.

Více

Předávání údajů do IS VaVaI - RIV

Předávání údajů do IS VaVaI - RIV Předávání údajů do IS VaVaI - RIV Ing. Viera Hudečková, oddělení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací JIC Brno, 5. 11. 2014 1 Obsah 1. Výzkum a vývoj v číslech 2. Webová stránka

Více

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007 Úřad vlády ČR Č.j. 13 802/2007-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 22 787/2007-31 Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2007 Obsah A. ÚVOD... 2 B. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI

Více

Dotazy od poskytovatelů

Dotazy od poskytovatelů Odbor výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR - provozovatel IS VaVaI Dotazy od poskytovatelů seminář Hodnocení VaV v roce 2011 dne 29. března 2011 Zdrojem pro odpovědi jsou veřejně přístupné informace

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Národní programy na podporu výzkumu a vývoje možnosti podpory a jejich finanční pravidla Podpora výzkumu a vývoje z českých veřejných prostředků

Národní programy na podporu výzkumu a vývoje možnosti podpory a jejich finanční pravidla Podpora výzkumu a vývoje z českých veřejných prostředků Národní programy na podporu výzkumu a vývoje možnosti podpory a jejich finanční pravidla Podpora výzkumu a vývoje z českých veřejných prostředků listopad 2008 ing. Václav Neumajer výkonný předseda KDE

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Informačné systémy o vede

Informačné systémy o vede Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR prístup k elektronickým informačným zdrojom N IS P E Z Informačné systémy o vede Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom Zborník z medzinárodnej

Více

Definice výsledků podporovaných programem ALFA

Definice výsledků podporovaných programem ALFA Č. j.: TACR/4442/2012 Definice výsledků podporovaných programem ALFA Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

D. Bibliometrická analýza výsledků VaV

D. Bibliometrická analýza výsledků VaV 57 D. Bibliometrická analýza výsledků VaV Bibliometrická analýza, tj. hodnocení počtu publikací a jejich citací, se v posledních letech přes veškeré výhrady vůči objektivnosti, metodice a jiným jejím aspektům

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2011 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 28.2.2012 Obsah Doktorské studium Projekty

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: SD/03/2018 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Rámcová kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování

Více

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2011 Výdaje MŠMT v roce 2011 Aktivita Výdaje v tis. Kč Výzkumná centra 911 985 Centra základního výzkumu*) 35 510+300 000 Informační zdroje

Více

Návrh Metodiky hodnocení výsledků VO v roce 2013 (M13)

Návrh Metodiky hodnocení výsledků VO v roce 2013 (M13) Návrh Metodiky hodnocení výsledků VO v roce 2013 (M13) Jiří Málek 15. setkání řešitelů projektů financovaných z OP VaVpI v Jihomoravském kraji 9.1.2013 Legislativní rámec V roce 2009 byla schválena novela

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

Změny IS VaVaI v roce 2018

Změny IS VaVaI v roce 2018 Změny IS VaVaI v roce 2018 Oddělení informačních systémů 8. března 2018 ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE PŘEDÁVANÝCH ÚDAJŮ V ROCE 2018 - RIV Nové datové prvky společné pro všechny výsledky - RIV: A90 * Identifikátor

Více

Vyhodnocení koncepce rozvoje výzkumné činnosti FIS VŠE za rok 2017

Vyhodnocení koncepce rozvoje výzkumné činnosti FIS VŠE za rok 2017 Vyhodnocení koncepce rozvoje výzkumné činnosti FIS VŠE za rok 2017 Předkládá: doc. Ing. Jakub Fischer, CSc., děkan FIS Zpracoval: prof. Ing. Petr Doucek, CSc., proděkan FIS pro tvůrčí činnost a mezinárodní

Více

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky ÚVOD Cílem těchto přehledů je prezentovat vybrané kvantitativní charakteristiky, které se týkají zejména majetkových a ekonomických charakteristik obchodních společností, dále podnikajících fyzických osob,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Seminář k RIV MŠMT Statistika hodnocení VO v roce 2013

Seminář k RIV MŠMT Statistika hodnocení VO v roce 2013 Seminář k RIV MŠMT Statistika hodnocení VO v roce 2013 (Mgr. Arnold Santus, MŠMT) Velký zrcadlový sál 11. 4. 2013 12:15 hod. Položky hodnocení ukončených projektů v CEP P28 * Kód zhodnocení výsledků řešení

Více

J Článek v odborném periodiku (časopise) B Odborná kniha

J Článek v odborném periodiku (časopise) B Odborná kniha Definice jednotlivých druhů výsledků (platné od roku 2010), které budou zařazeny do hodnocení v souladu s Metodikou hodnocení výsledků a výzkumných organizací RVVI J Článek v odborném periodiku (časopise)

Více

Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné O STANOVENÍ PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ ODMĚN AUTORŮM PUBLIKACÍ A PROJEKTŮ, A O PUBLIKAČNÍ SOUTĚŽI KATEDER SLEZSKÉ

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy nadpisů. 25. dubna, 2018 Vysoké učení technické v Brně DOKTORSKÉ STUDIUM NA FEKT aneb proč pokračovat v sebevzdělávání doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. proděkan pro tvůrčí činnost 2. května 2018 Pokračuj v dalším

Více

PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ

PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ Vypracovala: Technologická agentura České republiky Sekce I oddělení strategií a analýz V Praze dne: 25. 9. 2016 1 Stručný souhrn...

Více