CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce"

Transkript

1 1/7 CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební práce ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Městská část Praha 4, Praha 4, Táborská 350/32, Kontakt: Městská část Praha 4, Praha 4, Táborská 350/32, K rukám: Ing. Martin Lukeš, CZ Praha 4. Tel.: Fax: Internetová adresa: Obecná adresa veřejného zadavatele: Další informace lze získat: JUDr.Renata Scholzová, advokátka, Blanická 28/1008, Kontakt: AK JUDr.Renata Scholzová, K rukám: Mgr. Tatiany Romanové, CZ Praha 2. Tel.: Fax: URL: Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: JUDr. Renata Scholzová, advokátka, Blanická 28/1008, Kontakt: AK JUDr. Renata Scholzová, K rukám: Mgr. Tatiany Romanové, CZ Praha 2. Tel.: Fax: URL: Nabídky či žádosti o účast musí být zaslány: Úřad městské části Praha 4, Táborská 32/350, Kontakt: podatelna, CZ Praha 4. Tel.: Fax: I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI: Regionální či místní úřad/agentura. Služby pro širokou veřejnost. Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne. ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY II.1) POPIS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Energetické úspory - Zateplení mateřských školek městské části Praha 4. Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Stavební práce. Provádění. Hlavní místo provádění stavebních prací: Městská část Praha 4. Kód NUTS: CZ010. Toto oznámení se týká: Veřejné zakázky. Informace o rámcové smlouvě: Stručný popis zakázky: Zadávaná VZ je veřejná zakázka na staveb. práce rozdělená na části dle ust. 98 ZVZ, a to: A. Energetické úspory MŠ Jihozápadní 1760/4, Praha 4, k.ú. Záběhlice B. Energetické úspory v MŠ Matěchova 1069/4, Praha 1/7

2 2/7 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) 4, k. ú. Krč C. Energetické úspory v MŠ Sedlčanská 526/14, Praha 4, k. ú. Michle D. Energetické úspory v MŠ Mezivrší 15/32, Praha 4, k. ú. Braník. V podrobnostech viz zadávací dokumentace. Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV): Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách(gpa): Rozdělení zakázky na části: Nabídky by měly být předkládány pro: všechny části. Budou přijímány varianty: MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY Celkové množství nebo rozsah: A. Energetické úspory MŠ Jihozápadní 1760/4, Praha 4, k.ú. Záběhlice B. Energetické úspory v MŠ Matěchova 1069/4, Praha 4, k. ú. Krč C. Energetické úspory v MŠ Sedlčanská 526/14, Praha 4, k. ú. Michle D. Energetické úspory v MŠ Mezivrší 15/32, Praha 4, k. ú. Braník. Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: CZK. Opce: DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ: INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY ČÁST ZAKÁZKY č. 1 NÁZEV: Energetické úspory MŠ Jihozápadní 1760/4, Praha 4, k.ú. Záběhlice Stavební práce spočívající v opravě fasády, zateplení obvodového pláště objektu (obvodové stěny a střecha), provedení nového oplechování v návaznosti na zateplení, opravě povrchů stěn, opravě stávajících ocel. kcí, úpravě výplní otvorů, úpravě okapových chodníčků, nahrazení stávajících plynových kotlů kondenzačními, doplnění těles ÚT, dalších drobných stavebních úpravách podle projektu , , , , Zastavěná plocha objektem m2, obestavěný prostor m2. Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: CZK. Doba trvání v dnech: 90 (ode dne zadání zakázky). ČÁST ZAKÁZKY č. 2 NÁZEV: Energetické úspory v MŠ Matěchova 1069/4, Praha 4, k. ú. Krč 2/7

3 3/7 Stavební práce spočívající zejména v zateplení obvodového pláště včetně navazujících detailů a prvků na fasádě, zateplení střešního pláště, osazení nových střešních vikýřů, regulaci ÚT, dalších drobných stavebních úpravách podle projektu , , , , Zastavěná plocha objektem m2, obestavěný prostor m2. Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: CZK. Doba trvání v dnech: 80 (ode dne zadání zakázky). ČÁST ZAKÁZKY č. 3 NÁZEV: Energetické úspory v MŠ Sedlčanská 526/14, Praha 4, k. ú. Michle Stavební práce spočívající zejména v zateplení obvodového pláště včetně navazujících detailů a prvků na fasádě, zateplení střešního pláště, dozdívce otvorů s osazením nových oken a dveří, rekonstrukci systému vytápění (kapilární rohože) vč. provedení regulace, dalších drobných stavební úpravách podle projektu , , , , Zastavěná plocha objektem m2, obestavěný prostor m2. Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: CZK. Doba trvání v dnech: 126 (ode dne zadání zakázky). ČÁST ZAKÁZKY č. 4 NÁZEV: Energetické úspory v MŠ Mezivrší 15/32, Praha 4, k. ú. Braník Stavební práce spočívající zejména v zateplení obvodového pláště včetně navazujících detailů a prvků na fasádě, zateplení střešního pláště, dozdívce otvorů s částečným osazením nových výplní otvorů oken, dveří a prosklených stěn s plastovými profily, drobných stavebních úpravách dispozice zřízení úklidové komory a WC přístupného ze zahrady. rekonstrukci kotelny-instalaci nových kotlů a rekonstrukci otopné soustavy, další drobné stavební úpravy podle projektu , , , , Zastavěná plocha objektem m2, obestavěný prostor m2. 3/7

4 4/7 Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: CZK. Doba trvání v dnech: 85 (ode dne zadání zakázky). ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) Požadované zálohy a záruky: Požadovaná jistota : ,- CZK (v příp. složení peněžní částky se jistota hradí na bank. úč. zadavatele č /0800. VS platby č. 845). v případě bank. záruky musí její platnost začínat nejpozději v den skončení lhůty pro podání nabídek a nesmí skončit dříve než skončí zadávací lhůta. Více viz zadávací dokumentace. Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: Splatnost faktur uchazeče musí činit min. 30 dnů. Uvedená lhůta splatnosti se musí prodlužovat v případě, že poskytovatel podpory neposkytne podporu do 30 pracovních (tj. cca 45 kalendářních) dnů od data předložení faktur projektovému manažerovi, které byly odsouhlaseny projektovým i finančním manažerem k podání žádosti o platbu. V tom případě se lhůta splatnosti faktury uchazeče prodlužuje o dobu, o kterou se prodloužila lhůta poskytnutí podpory. Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána: Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá: Další požadavky zadavatele jsou uvedené zejm. v odst Vzorové smlouvy o dílo tvořící přílohu č. 4 zadávací dokumentace (v podrobnostech viz. zadávací dolkumentace). PODMÍNKY ÚČASTI Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících: Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel musí splnit základní kvalif. předpoklady podle 53 odst. 1 ZVZ (splnění se prokazuje předložením čestného prohlášení podle 62 odst. 2 ZVZ vyhovujícího 57 ZVZ). Základní kvalif. předpoklady lze splnit i jiným způsobem, který připouští ZVZ. Dodavatel musí splnit tyto profesní kvalifikační předpoklady: (1) podle 54 písm. a) ZVZ - doklad musí vyhovovat 57 ZVZ; (2) podle 54 písm. b) ZVZ - musí být předložen doklad o oprávnění k podnikání v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování, který musí vyhovovat 57 odst. 1 ZVZ; (3) podle 54 písm. d) ZVZ - musí být předložen doklad osvědčující, že fyz. osoba odpovídající za odborné vedení (realizaci) stavby má přísl. oprávnění k takové vybrané činnosti ve výstavbě (zejm. viz zák. č. 360/1992 Sb.) vyhovující 57 odst. 1 ZVZ. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Ekonomická a finanční způsobilost: Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Zadavatel požaduje předložení: (1)dokladu o pojištění dodavatele pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a (2) údaje o obratu podle 55 odst. 1 písm. c) ZVZ dosaženém za poslední 3 účetní období s ohledem na předmět VZ a (3) posledního zpracovaného výkazu zisku a ztráty podle zvl. právních předpisů. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. 4/7

5 5/7 III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Minimální úroveň případně požadovaných norem: Ad (1) výše pojistného plnění musí činit min ,- CZK (bez spoluúčasti). Ad (2) obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět VZ za poslední 3 účetní období musí činit v každém takovém roce alespoň ,- CZK. (3) provozní výsledek hospodaření uchazeče podle posledního zpracovaného výkazu zisku a ztráty musí být kladný. Technická způsobilost: Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Zadavatel požaduje předložení: (1) seznamu staveb. prací provedených za posl. 5 let a osvědčení objednatelů podle 56 odst. 3 písm. a) ZVZ;(2) dokladu o opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí podle 56 odst. 5 ZVZ;(3)dokladu o systému řízení jakosti podle 56 odst. 4 ZVZ; (4)osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucího zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stav. prací ( 160 zák. č. 183/2006 Sb) Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Minimální úroveň případně požadovaných norem: Ad (1) (a) proved. min. 3 stav. prací-přestavba nebo rekonstr. objektů obč. vybavenosti anebo funk. obdob. prostor, jejichž min. fin. objem(cena)byl CZK bez DPH za každou stav. práci a (b) alespoň 1 stavební práci, kde dodavatel realizoval stavební práce za jejich současného provozu Ad (2) zavedený systém řízení a auditu z hled. ochrany živ. prostř. (EMAS)/ systém řízení z hled. ochrany živ. prostř. řady ČSNENISO14001 v oboru prov. staveb, jejich změn a odstraň. Ad (3)systému řízení jakosti dle norem ČSNENISO9001. Ad(4)v týmu má alespoň dva techniky - tento požadavek je vymezen v kvalifikační dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace. Vyhrazené zakázky: PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ODDÍL IV: ŘÍZENÍ IV.1) DRUH ŘÍZENÍ IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) Druh řízení: Otevřené. Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti: Snížení počtu zájemců během jednání nebo dialogu: Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek ne. KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY Kritéria pro zadání zakázky: Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže: 1. Nabídková cena bez DPH. Váha: Délka záruky za jakost pro stavební a montážní práce a pro stavební materiály. Váha: Výše smluvní pokuty zajišťující provádění díla. Váha: 15. Bude použita elektronická aukce: ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE 5/7

6 6/7 IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem: V/VZ/MČP4/68 - MŠ Matěchova, Sedlčanská, Jihozápadní, Mezivrší. Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky: Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu: Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: :00. Dokumentace za úplatu: ne. Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast: :00. Datum odeslání výzvy k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům: Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány: Čeština. Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán: doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro doručení nabídek). Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: :00. Místo: Viz zadávací dokumentace. Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano. Členové komise pro otevírání obálek, uchazeč, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo jeho písemně pověřený zástupce (za uchazeče vždy pouze 1 osoba; u zahraničních osob + tlumočník), přizvaný odborníci. ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VI.1) JDE O OPAKOVANOU ZAKÁZKU: VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROSTŘEDKŮ SPOLEČENSTVÍ: Uveďte odkaz na tyto projekty či programy: Fond soudržnosti a Operační program Životní prostředí. DALŠÍ INFORMACE: (1)Zadavatel umožní prohlídku místa plnění - v podrobn. viz ZD. (2) Požadavky na kvalifikaci jsou rozepsány v příloze ZD. (3) Další podrobnosti o VZ viz zadávací dokumentace. ODVOLACÍ ŘÍZENÍ Subjekt odpovědný za odvolací řízení: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, CZ Brno. Tel.: URL: Fax: Podání odvolání: Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl. 6/7

7 7/7 VI.4.3) VI.5) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání: DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: /7

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

http://www.isvzus.cz/cs/form/display/375397

http://www.isvzus.cz/cs/form/display/375397 Page 1 of 8 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlásit Kontakty Zaregistrovat Úvodní stránka Aktuality Vyhledávání Podle více parametrů Podle data uveřejnění Podle evidenčních

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Sociálně terapeutické dílny III

Sociálně terapeutické dílny III Moravskoslezský kraj Sociálně terapeutické dílny III Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více