Unicorn College. ABSINTHEPOINT Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Unicorn College. ABSINTHEPOINT Bakalářská práce"

Transkript

1 Unicorn College ABSINTHEPOINT Bakalářská práce Tibor Koch srpen 2010

2 Unicorn College Katedra ekonomie a managementu ABSINTHEPOINT (podnikatelský plán) Bakalářská práce Autor: Tibor Koch Studijní obor: Ekonomika a management Vedoucí práce: ing. Blanka Habrmanová Praha srpen / 51

3 Zadání Název ZBP v češtině Návrh podnikatelského záměru Název ZBP v angličtině Draft of a business plan Studijní obor Ekonimika a management Akademický rok 2009/2010 Vedoucí závěrečné práce Ing. Blanka Habrmanová Oponent závěrečné práce Termín odevzdání Zadání ZBP Termín odevzdání práce ZBP Cíl závěrečné bakalářské práce Cílem bakalářské práce Návrh podnikatelského záměru je vytvoření podnikatelského plánu projektu absinthepoint skýtajícího několik oblastí působnosti. V první řadě se jedná o distribuci alkoholického nápoje absint pod vlastní značkou do pražských barů a klubů. Prodej bude podpořen důmyslným marketingem, se kterým souvisí další oblast, kterou je internetový portál poskytující informace turistům o místech, kde si lze dát kvalitní absint. V poslední oblasti se bude jednat o internetový obchod zaměřený výhradně na absinth. Účelem je budování značky a příprava silné pozice pro zahájení nadnárodního působení. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část představuje teoretický úvod k projektu a teoretický pohled na podnikatelský plán. Druhá, hlavní praktická část obsahuje samotný podnikatelský plán. Základní literatura Vojtěch Koráb, Marek Mihalisko - Založení a řízení společnosti - ISBN X Vojtěch Koráb, Jiří Peterka, Mária Režňáková - Podnikatelský plán - ISBN / 51

4 Prohlášení Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma ABSINTHEPOINT jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne.. Tibor Koch 3 / 51

5 Poděkování Děkuji vedoucí bakalářské práce ing. Blance Habrmanové za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. 4 / 51

6 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem distribuce alkoholického nápoje absint do barů. Podnikatelský plán je zpracován pro vlastní řízení podniku. Důraz je kladen na oblasti právní formy podnikání, potřebného kapitálu, definice produktu, analýzy trhu a finančního plánu. Cílem práce je odhalit slabá místa původní myšlenky, vhodným způsobem eliminovat rizika a efektivně naplánovat rozjezd a růst podnikání. Klíčová slova: podnikatelský záměr, podnikatelský plán, zahájení podnikání, rozpočet, obchodní model, produkt, trh a konkurence, finanční plán. This bachelor thesis deals with the business plan of distribution of alcoholic beverage absinthe in bars. The business plan is prepared for own management. Emphasis is placed on the legal form of business, necessary capital, product definition, market analysis and financial plan. The aim is to detect weaknesses in the original idea, find an appropriate way to eliminate risks and effectively plan the launch and growth of business. Keywords: business idea, business plan, launch of business, budget, business model, product, market and competition, financial plan. 5 / 51

7 OBSAH 1 Úvod Struktura podnikatelského záměru Analýza odvětví Popis podniku Obchodní plán Marketingový plán Hodnocení rizik Finanční plán Cash flow Hodnocení investice NPV Hodnocení investice IRR Bod zvratu Exekutivní souhrn Analýza odvětví Trend odvětví Současný stav Předpokládaný vývoj Konkurenční prostředí Kusový prodej Rozlévaný prodej Popis podniku Právní forma Zaměření podniku Fáze 1 - rozlévaný prodej Fáze 2 - absinthepoint.com Fáze 3 - online prodej Organizační struktura Obchodní plán Obchodní model Dodavatelé Obalový materiál Absint / 51

8 6.2.3 Reklamní materiály, samolepící etikety Odběratelé Marketingový plán Produkt Přehled Image Zákaznická hodnota Hodnocení rizik SWOT analýza Zabezpečení chodu Finanční plán Zakladatelský rozpočet Přípravná fáze náklady Potřebný kapitál Souhrnný přehled Vývoj CF Vývoj nákladů a výnosů Hodnocení investice Bod zvratu Maximalizace prodeje Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam grafů Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh / 51

9 1 Úvod Myšlenka rozjet a udržet podnik bez řádně promyšleného záměru je směšná, nikoliv však nemožná. Podnikatelský plán není záruka úspěchu, ale jeho předpoklad. Čím lépe je podnikatelský plán propracován, tím jistější by mělo být dosažení stanovených cílů. Cílem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu, který má být zhmotněním mé podnikatelské vize. Zejména chci zformulovat představu o firmě (právní formu, zakladatelský rozpočet, organizační strukturu apod.), jejím následném fungování a hlavně finanční stránku celého projektu. V podnikatelském plánu se zabývám prodejem specifického alkoholického nápoje koncovým zákazníkům prostřednictvím rozlévaného prodeje v barech. Některé skutečnosti v podnikatelském plánu jsou záměrně pozměněny z důvodu obchodního tajemství. Vzhledem k dostatečnému množství vlastních finančních prostředků na rozjezd a bezproblémový chod zejména v prvních měsících podnikání, kdy všeobecně bývá cash flow záporné, slouží tento podnikatelský plán pouze pro interní potřeby, tedy k vlastnímu řízení podniku. V první řadě mi podnikatelský plán slouží k formulování cílů neboli k tomu, abych si uvědomil, čeho chci skutečně dosáhnout. Kvalitní podnikatelský plán považuji za základní pilíř celkově úspěšného podnikání, pod čímž si lze představit: objektivně zhodnocená rizika při rozjezdu, důkladně promyšlené veškeré situace a možnosti, které mohou nastat, výhled do budoucna, který obnáší především plánování růstu. 8 / 51

10 TEORETICKÁ ČÁST Podnikatelská plán představuje základní dokument, který vám pomůže definovat cíle podnikatelské činnosti a způsoby jejich dosažení. Podnikatelský plán je písemný materiál popisující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory, které souvisejí se založením a rozběhem vašeho nového podniku. Poslouží vám též jako vhodný nástroj při řízení podniku v období růstu, jako podklad při žádosti o získání zdrojů pro financování podniku. 1 O podnikatelských plánech existuje spousta literatury, v žádné ovšem nenajdete osnovu přesně pro váš záměr. Konkrétní struktura se bude vždy lišit na základě dané oblasti, kterou podnikatelský záměr pokrývá. Základní celky jsou obvykle shodné, ale samotný obsah bývá vždy velmi sofistikovaný a nelze při sestavování podnikatelských plánů postupovat striktně podle všeobecných doporučení. Dostupné materiály o podnikatelských plánech, jak teorie, tak praktické ukázky, umožňují pochopit problematiku na takové úrovni, aby čtenář byl schopen smysluplně sestavit svůj vlastní podnikatelský plán. I přes to může absence znalosti příslušného oboru podnikání znamenat problém. V literatuře zaměřené obecně na podnikatelské plány totiž nenajdete zmínky o možných problematických bodech právě vašeho podnikání, které bez praxe jen stěží objevíte. Sestavování podnikatelského plánu by do jisté míry mělo znamenat kreativní činnost, nikoliv jen doplnění obsahu do univerzální kostry. 1 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, s. ISBN X, str / 51

11 2 Struktura podnikatelského záměru Obsah podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, některé atributy by však měl obsahovat každý podnikatelský plán, ať již je vypracován pro jakýkoliv podnik a jakoukoliv skupinu uživatelů. 2 Obvyklá struktura a členění podnikatelského plánu: analýza odvětví, popis podniku, obchodní plán, marketingový plán, organizační plán, hodnocení rizik, finanční plán. 2.1 Analýza odvětví Tato část pohlíží na konkurenci, jak současnou, tak na její reagování po našem vstupu na trh. V této části je dobré zohlednit všechny zainteresované subjekty. Analýza odvětví je dále zaměřena na vývojové trendy, které lze usuzovat na základě historických výsledků, současného stavu a předpovědí vydávaných v rámci odvětví nebo vládními orgány. 3 Rovněž je vhodné zahrnout do této kapitoly přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky aj Popis podniku Z této kapitoly by měla být patrná představa o velikosti podniku, jeho zaměření a působnosti. Popisuje se portfolio výrobků či služeb, lokalita umístění podniku a jeho velikost, přehled personálu, organizační schéma, veškeré kancelářské a technické vybavení, znalosti a schopnosti podnikatele. 2 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, s. ISBN X, str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str / 51

12 2.3 Obchodní plán Základem je obchodní model, který obsahuje informace o nákupu zboží a služeb, potřebných skladovacích prostorech atd. 5 Je vhodné zvolit adekvátní řízení zásob z důvodu zajištění bezproblémového fungování firmy. Rizika mohou nastat např. při úpadku jednoho z dodavatelů apod. Zásoby tak přispívají k řešení časového, místního, kapacitního a sortimentního nesouladu mezi výrobou a spotřebou. Efektivní řízení je důležité proto, že zásoby váží kapitál, spotřebovávají další práci a prostředky a nesou s sebou i riziko znehodnocení, nepoužitelnosti či neprodejnosti. 6 Pro účely této práce používám tři druhy zásob: běžnou zásobu, pojistnou zásobu (viz kapitola 8.2 Zajištění chodu) a zásobu pro předzásobení (má vyrovnávat předvídané větší výkyvy na vstupu nebo na výstupu) 7. Někdy je účelné rozlišovat i tzv. objednací zásobu (označovanou též jako bod objednávky), která představuje takovou výši zásoby, při níž je nezbytné zajistit novou dodávku tak, aby došla nejpozději v okamžiku, kdy skutečná zásoba dosáhne úrovně minimální (pojistné) zásoby Marketingový plán Tato část objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, oceňovány a propagovány. Jsou zde uvedeny rovněž odhady objemu produkce nebo služeb, ze kterých lze následně odvodit odhad rentability podniku. 9 Marketingové plány dávají odpověď na následující otázky: Jak mohu získat zákazníky? Za jakou cenu? Jakým druhem reklamy? 10 Marketingový plán mnohdy bývá považován za nejdůležitější část zajištění úspěchu nového podniku. Měl by obsahovat strategii, kterou se chce podnik prosadit na trhu proti konkurenci. K jejímu definování, zvláště pak u malých podniků, slouží marketingový mix. 5 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, s. ISBN X, str HORÁKOVÁ, H., KUBÁT, J. Řízení zásob. Praha : Profess Consulting, s. ISBN , str LÍBAL, V., KUBÁT, J. ABC logistiky v podnikání. Praha : Nakladatelství dopravy a turistiky, s. ISBN , str TOMEK, G., TOMEK, J. Nákupní marketing. Praha : Grada Publishing, s. ISBN X str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str / 51

13 2.5 Hodnocení rizik Je důležité rozpoznat všechny faktory, vnitřní i vnější, které budou na podnik působit. Největší rizika mohou plynout z reakce konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby či manažerského týmu nebo technologického vývoje. 11 Nejčastěji k práci se zmíněnými faktory slouží SWOT analýza. Jde o obecný analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek, příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). 12 Samotná forma SWOT analýzy, kterou zvolíme, není podstatná. 2.6 Finanční plán Finanční plán představuje důležitou část podnikatelského plánu. Jeho sestavení ukáže potřebnou výši investice a celkovou reálnost projektu. Finanční plán závisí zejména na předpokládaných příjmech a výdajích a hotovostních tocích Cash flow Častá chyba při sestavování finančních plánů začínajících podnikatelů je kalkulace pouze s náklady. Zapomínají při tom na cash flow, které u rozjíždějícího projektu bývá téměř vždy záporné. Vypočítají tak výši investice na zahájení provozu plus např. první várku, na další výrobu už jim ovšem nezbudou žádné finanční prostředky. Pohyb finančních prostředků je tedy nutné sledovat. Jedním z cílů prognózy cash flow je mít přehled o tom, kdy peníze odtékají a přitékají, a tím zajistit likviditu. Sestavování prognózy cash flow, je-li náležitě využito, je nesmírně užitečným nástrojem pro plánování. A to nejen pro účely likvidity, ale také pro rozhodnutí o tom, kdy má nějaká událost nastat a jaké akce je pro to potřeba podniknout Hodnocení investice NPV Čistou současnou hodnotou (Net Present Value) se rozumí rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a kapitálovými výdaji, nutnými pro realizaci projektu KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, s. ISBN X, str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str BENNETT, M. Řízení růstu. Praha : Profess Consulting, s. ISBN , str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str / 51

14 2.6.3 Hodnocení investice IRR Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return), označované i jako vnitřní míra výnosnosti investičního projektu, představuje skutečnou míru výnosnosti projektu, která se dosáhne z plánovaných příjmů a kapitálových výdajů. Vychází z výpočtů čisté současné hodnoty projektu a představuje jeho výnosovou míru, při níž se diskontované příjmy rovnají kapitálovým výdajům. Je to tedy taková výnosová míra projektu, při níž se čistá současná hodnota rovná nule Bod zvratu Kvantifikace bodu zvratu je důležitou informací pro management podniku, resp. vlastníky, protože stanovuje minimální objem výroby (a prodeje), který je nutný v podniku dosáhnout, aby nebyl ve ztrátě. 16 Bod zvratu nastává v momentě, kdy se celkové výnosy rovnají celkovým nákladům. V tomto bodě nejsme ani v zisku, ani ve ztrátě. 15 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str / 51

15 PRAKTICKÁ ČÁST Z mého pohledu představuje podnikání způsob života, který je důležité si předem dobře rozmyslet. Setkal jsem se již se spoustou podnikajících lidí, kteří sami nevěděli, proč vlastně podnikají. Ve většině situací reagovali se slovy, že rodiče měli obchod, tak oni také. Mnohdy si na svůj způsob života stěžovali, jako by byli k podnikání donuceni. Člověk by měl mít svůj pádný důvod, proč chce podnikat. Proto zde uvádím vlastní názor, poněvadž ho pokládám za důležitý. Nikoliv v souvislosti s podnikatelským plánem, ale v souvislosti s rozjezdem vlastního podnikání. Osobně již mám s podnikáním nějaké zkušenosti. Proto si troufám tvrdit, že pokud má člověk promyšlený každičký detail, podnikání mu přinese požadované výsledky. Motivací mi je finanční stránka. Nikoliv vágní formulace mít peníze, ale důkladně zpracovaný finanční plán, jehož naplnění představuje cíl. Vypočtený předpokládaný zisk je bezpochyby hlavním stimulantem, nikoliv však jediný. Pomyslný motor ženoucí mě kupředu pohání touha po vytvoření něčeho skutečně hodnotného, co bude mít přínos pro mě i ostatní lidi a chuť pohybovat se v oblasti svých zájmů. 14 / 51

16 3 Exekutivní souhrn Posláním tohoto podnikání je poskytovat zákazníkům v barech čistě přírodní absint nejvyšší kvality při zachování ceny současné nabídky nekvalitního absintu vyráběného chemickou cestou. V roce 2001 jsem se začal zajímat o absint. Od té doby jsem ochutnal nespočet absintů z celého světa, což mi přineslo široký přehled v této oblasti. Od roku 2005 obchoduji s absinty nejrůznějšího původu, dostávám zpětnou vazbu na produkty od zákazníků, a proto dokážu určit, jaký absint dokáže oslovit nejširší spektrum zákazníků v barech. Od roku 2007 zajišťuji prodej absintu jednoho výrobce v pražských barech. Mám zkušenosti s umístěním absintu do baru i podporou jeho prodeje. V roce 2011 chci zahájit prodej absintu vlastní značky prostřednictvím rozlévaného prodeje v barech. Díky bohatým zkušenostem a poznatkům v oboru vzhledem k plánovanému tempu růstu a finančnímu obnosu, který hodlám do podnikání vložit, lze očekávat následující vývoj tržeb: Kč Kč Kč Kč Kč tržby marže zisk Kč 0 Kč Graf 1 Cíl tržeb, marže a zisku v prvních 5 letech (vlastní zpracování) 15 / 51

17 Cíle podnikání jsem stanovil jasné a měřitelné. Všechny cíle se týkají finanční stránky věci. Cílem podnikání by také mohl být určitý podíl na daném trhu, ovšem v tomto případě, kdy potřebná data nejsou vedena a je potřeba získat je vlastním průzkumem, nemá takovýto cíl v tomto okamžiku své opodstatnění. Cíle podnikání jsem stanovil následující: naplnění plánovaných objemů prodeje, a tedy i s tím souvisejícího zisku viz graf 1; dosáhnout návratnosti investice do konce prvního roku viz graf 2 na straně 32; naplnění hodnot finančního plánu viz kapitola 9 Finanční plán. Prodej produktu nenaráží v současné době na žádné překážky ani se nepotýká s významnější konkurencí v dané oblasti působení. Marketingová strategie je velmi jednoduchá. Naší cílovou skupinou jsou všechny bary ve vymezené oblasti bez ohledu na jejich cílové skupiny či žánrové zaměření. Vzhledem k postupnému růstu obsadíme v první vlně bary v tanečních klubech. Tam plánujeme reklamu na produkt prostřednictvím letáčků rozmístěných volně na baru, která se v letech 2007 až 2009 prokázala jako velice efektivní. Spotřebu absintu zvedla až desetinásobně. 16 / 51

18 4 Analýza odvětví 4.1 Trend odvětví Současný stav Snadno dostupné absinty na trhu obvykle představují pouze doplňkovou produkci podniků zabývajících se výrobou alkoholických nápojů. Jedná se o rozšíření portfolia o produkt nenáročný na svoji výrobu. Slovo nenáročný dávám do uvozovek proto, že se nejedná o pravý absint, který se získává jinou, náročnou cestou. Prvně zmíněná kategorie absintů se vyznačuje vysokým obsahem alkoholu a svítivě zelenou barvou. Umělé aroma a chemické barvivo dotváří vodu a konzumní líh do finální podoby. Tyto produkty si kupují lidé pouze z důvodu vysokého obsahu alkoholu za relativně příznivou cenu. Právě tato skutečnost zapříčinila v historii úpadek původně honosného nápoje absint. Oblibě se začal těšit u chudiny, která se jím na ulicích začala opíjet. V dnešní době lze sehnat kvalitní absint prostřednictvím internetu. Spousta lidí tak nakupuje a následně vychutnává na tzv. privátním absintovém popíjení, též občas nazýváno absint party. Pro ty, kdož si rádi dají sklenku dobrého absintu, představuje výše uvedená cesta nákupu tu jedinou, protože v obchodech, restauracích a barech není k dostání, resp. je k dostání pouze nekvalitní produkt, o který ten, kdo alespoň jednou pil pravý absint, rozhodně nemá zájem. Z předchozích dvou odstavců lze dojít k závěru, že absintová komunita je odvržena do určitého undergroundu. Jakmile začne být kvalitní absint dostupný v širší síti barů, začne stoupat jeho obliba, což bude mít za následek alespoň částečnou obnovu jeho prestiže. Nepostradatelnou složku na této cestě představuje uvědomění veřejnosti o tom, že absint není primárně o vysoké hladině alkoholu, čehož lze dosáhnout prostřednictvím letáků na barech, kde bude výstižně uvedeno, co kvalitní absint znamená. Spousta lidí ráda ochutná a i tak se mohou absintové řady dále rozrůstat. Současný stav nenasvědčuje tomu, že by takováto iniciativa měla být kýmkoliv vyvíjena. Nekvalitní absint velkých výrobců alkoholu má své odběratele v řadách široké, absintu nevzdělané veřejnosti. Menší výrobci kvalitního absintu mají o svou produkci postaráno ze strany absintových znalců. Není zde proto aktivní snaha cokoliv měnit. Ovšem těch, co by si rádi vychutnali kvalitní absint v blízkém baru, je relativně spousta. K tomuto závěru docházím z vlastní zkušenosti, kdy jsem se v 10 náhodných barech v centru Prahy ptal celkem 150 návštěvníků, zda by měli zájem ochutnat kvalitní absint. 17 / 51

19 Výrazný prvek v absintovém odbytu zejména v Praze tvoří turisté, které můžeme zařadit do skupiny absintu nevzdělaní. V jejich domácích zemích je tento nápoj obvykle zcela zakázán, proto po příjezdu do Česka berou první absint, na který narazí, ať už je jakýkoliv Předpokládaný vývoj Ačkoliv je český trh přesycen absintovými produkty, stále se objevují nové a nové. Bohužel cestu vpřed mají proraženou pouze nekvalitní produkty velkých výrobců. Přirozeným vývojem se absintový trh sám od sebe nepohne ke změně, že by kvalitní výrobky vytlačily ty nekvalitní nebo naopak. Z důvodu zmíněného přesycení je Česko nezajímavé pro evropské absintové obchodníky, kteří se zaměřují především na země západní Evropy a USA 17, kde je absint velmi limitován nebo přímo zakázán, tedy poptávka dominuje nad mnohdy žádnou nabídkou. Situace v České republice je opačná, a sice široká nabídka přesahuje poptávku. Trend se bude ubírat neměnnou formou. Lze usoudit z vývoje posledních let, kdy se řady zájemců o absint nepatrně rozrůstaly, že lidé z vlastní iniciativy vyhledávají především na internetu informace o tomto nápoji. Tento pozvolný lineární nárůst můžeme predikovat i v následujících letech, ovšem nelze očekávat vytvoření silnější komunity, která by si prosadila svojí poptávkou kvalitní absint. 4.2 Konkurenční prostředí V České republice vyrábí absint 17 subjektů okolo 100 produktových variant. 4 výrobci se orientují výhradně na trh západní Evropy. Zhruba čtvrtina produktových variant míří na export. Ze 13 českých výrobců působících na tuzemském trhu je 6 velkých firem a všechny dodávají do obchodních sítí. Ze 7 malých firem dodává pouze 1 do obchodních sítí. Kvalitní absint lze hledat u 2 malých výrobců, přičemž ani jeden nedodává do obchodních sítí. Na jejich produkty lze narazit jen velmi zřídka, prakticky se s nimi vůbec nesetkáte. Jedinou dostupnou cestou je v tomto případě internet. Současný absintový trh v České republice lze rozdělit do dvou úrovní. Můžeme hovořit o koncových spotřebitelích nakupujících si absint do vlastních zásob (kusový prodej) a o prodeji v barech (rozlévaný prodej). 17 V USA je prodej absintu zakázán. Prodejci nabízejí absint prostřednictvím internetu, kde je v této otázce klíčové, ve které zemi je server umístěn. Objednávky do USA i jiných zemí jsou zcela běžně vyřizovány. 18 / 51

20 4.2.1 Kusový prodej Malí výrobci zaměření na český trh prodávají prostřednictvím vlastních eshopů, dále je jejich zboží dostupné v eshopech zaměřených na alkohol. Velcí výrobci dodávají své produkty do hypermarketů, kde obvykle bývá k dostání zboží od 1 až 4 z nich maximálně. Malé kamenné prodejny situované v centru Prahy nabízejí širší nabídku z důvodu vysokého zájmu turistů, samozřejmě s vysokými maržemi, a to někdy i přes 100 %. Statistická data k tržním podílům v oblasti prodeje absintu bohužel nejsou k dispozici Rozlévaný prodej V pražských barech můžeme nalézt absint obvykle od jednoho ze tří velkých výrobců. Ve všech třech případech se jedná o nekvalitní absint. Prostor pro prosazení se v této oblasti má opravdu veliký potenciál. Bary většinou spolupracují s firmou, která jim dodává kompletní škálu alkoholických nápojů. Náš vstup na tento trh bude probíhat bez povšimnutí konkurentů, jelikož se o prodej v barech přímo nezajímají. Jednají s dodavatelskými firmami barů, které také nebudou mít s naším vstupem problém. Rozšíříme pouze nabídku produktu, o který z jejich pohledu není zájem. 19 / 51

21 5 Popis podniku 5.1 Právní forma Přípravnou fázi zajišťuji jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) na základě živnostenského listu, resp. výpisu ze živnostenského rejstříku (dále jen ŽL). Tato právní forma mi po všech stránkách dostačuje a vyhovuje. Od počátku roku 2011 začnu působit jako společnost s ručením omezeným (dále jen SRO). Proces založení společnosti zahájím již v posledním kvartálu roku 2010 z důvodu jeho formální náročnosti. Právní formu SRO volím především z důvodu větší důvěryhodnosti. Stát se OSVČ přijde na poplatek Kč při splnění zákonem stanovených podmínek, zatímco SRO vyjde na několik tisíc a složení alespoň jedné třetiny z minimálního základního kapitálu Kč, jímž společnost ručí za své závazky. Nejznámějšími formami malého podnikání jsou v České republice právě OSVČ a SRO. Ke konci roku 2009 bylo evidováno v ČR přes 1,8 milionu OSVČ a téměř 0,3 milionu SRO. 18 Obě čísla jsou vůči celkovému počtu obyvatelstva vysoké. ŽL by tak připadl ve věkové hranici 18 až 65 let každému čtvrtému obyvateli ČR. To dělá z OSVČ nepříliš seriózní subjekt v porovnání se SRO. Právní formu SRO tedy nepreferuji z důvodu mých podnikatelských potřeb, ale vyjádřím-li se lidově, že to lépe vypadá. V přípravné fázi působím ve všech záležitostech na straně zákazníka, proto právní forma není podstatná. V momentě, kdy přejdu do role dodavatele, osobně považuji právní formu SRO za nutnost z uvedených důvodů. Legislativní požadavky pro založení SRO jsou věk alespoň 18 let, způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost. Podnikání nevyžaduje splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. 19 Financování základního kapitálu provedu z vlastních zdrojů. Budu jediným vlastníkem společnosti. 5.2 Zaměření podniku Podnikatelský záměr spočívá v prodeji jednoho druhu specifického alkoholického nápoje zvaného absint koncovým zákazníkům prostřednictvím rozlévaného prodeje v barech. Celková myšlenka je rozmanitější, ovšem vyvíjí se postupně s růstem. Prodej do barů je prvním, a zároveň základním pilířem, o který se budou následná rozšíření podnikatelského působení opírat. Časový průběh je znázorněn na obrázku č. 1. V první fázi 18 Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/ac0046d0ac/$file/tabnac_nace_1209.xls>. 19 Informační server pražské radnice [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://magistrat.praha-mesto.cz/60648_podminky-provozovani-zivnosti>. 20 / 51

22 se jedná o přímý prodej do barů. Druhá fáze podpoří přímý prodej virtuálním průvodcem po místech, kde je k dostání kvalitní absint. Třetí fáze obnáší rozšíření služeb o on-line prodej absintu vlastní i cizích značek. Obr. 1 Schéma časového vývoje jednotlivých fází podnikatelského plánu (vlastní zpracování) Fáze 1 - rozlévaný prodej Formou konsignačního skladu 20 budeme umísťovat v konkrétně určených barech absint vlastní značky. Rozlévaný prodej bude podpořen letáky umístěnými volně na baru, které budou upozorňovat na aspekty kvality absintu vlastní značky Fáze 2 - absinthepoint.com Internetový portál absinthepoint.com bude zprostředkovávat virtuálního průvodce po barech, kde je k dostání kvalitní absint. Registrace bude zdarma pro podniky prodávající absint naší značky. Uživatelé tak budou moci spatřit v přehledné interaktivní mapě místa, kde si můžou vychutnat kvalitní absint Fáze 3 - online prodej Internetový obchod s absinty českých i zahraničních výrobců bude spuštěn v říjnu roku V rámci online prodeje bude probíhat spolupráce s největším distributorem absintu v západní Evropě Ulrichem Hossem, který díky svým současným kontaktům zajistí většinu výrobků zahraniční produkce za určité procento z tržeb. V současnosti již probíhají s panem Hossem jednání ohledně spolupráce. 5.3 Organizační struktura Organizační struktura je jednoduchá. Skýtá pouze zakladatele, externí obchodní zástupce a brigádníka ve skladu. Počet obchodních zástupců bude narůstat s plánovaným objemem prodeje. V prvním kvartálu roku 2011 budu obchodní činnost zajišťovat sám. 20 Princip konsignačního skladu spočívá v uložení výrobcova zboží u prodejce. Prodejce za zboží platí výrobci až po prodeji zboží. Prodejce nese za zboží odpovědnost, výrobce neplatí nic za skladování zboží. 21 / 51

23 Začátkem druhého kvartálu roku 2011 přenechám obchodní záležitosti obchodním zástupcům, počítám se třemi. V roce 2015 bude obchodní činnost zajišťovat zhruba 10 obchodních zástupců. Přesný počet ukáže jejich prodejní schopnost v průběhu. Každý obchodní zástupce bude mít plán prodeje, od kterého se bude odvíjet jeho odměňování. Základem bude podíl z tržeb jejich svěřených klientů v rozmezí 10 až 15 % dle výše zmíněných tržeb. Dále budou získávat prémii 5 % k základu za plnění plánů prodeje. Brigádník ve skladu bude pobírat předem smluvenou odměnu za provedení úkolu. Jeho náplní práce bude příprava zboží pro obchodní zástupce. Pracovat bude jeden až dva dny v týdnu na dohodu o provedení práce. Jeho měsíční mzda se bude pohybovat do Kč, srážkovou daň 15 % budu odvádět nad rámec této částky. Celkové náklady na brigádníka ve skladu proto počítám v částce Kč. 22 / 51

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Filip Šimek, 2005 simekf1@fel.cvut.cz Strana 1 / 7 1. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet Podnikatelský plán je dokument, který vystihuje oblast

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Podnikatelský plán ISEP 2010

Podnikatelský plán ISEP 2010 ISEP 2010 K čemu bychom přirovnali podnikatelský plán? Podnikatelský plán si můžeme představit jako silniční mapu a plánovací proces je čtením v mapě: rozhodnutí, kde jsme, zvolení města, kam chceme jít

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny Út 10:30 12:30 ESF MU, místnost 650 Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Podnikatelský záměr / plán

Více

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Blok 1 Externí analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Interní analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Blok 2 Analýza SWOT. Portfolio analýzy - model BCG, metodologie

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá Zpracoval: Ing. Libor Michálek Oživení, o. s., prosinec 2011 1 Obsah SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik nakládání

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Co je to startup? Financování

Co je to startup? Financování Co je to startup? Pojem startup se stal velmi populární kolem roku 2000, kdy došlo k rozkvětu internetového podnikání. Tento pojem se také stal synonymem pro nové technologické nebo internetové projekty,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Podnikatelský plán. Podnikatelský plán internetového portálu

Podnikatelský plán. Podnikatelský plán internetového portálu Podnikatelský plán Podnikatelský plán internetového portálu Co je to podnikatelský plán? Souhrnný dokument presentující komplexně záměry, kterých chce organizace v určitém časovém horizontu dosáhnout.

Více

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. TRŽBY Jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků,

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1 ZAKLADATELSKÝ PROJEKT PEKÁRNA Semestrální práce z XI6EPD Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15 Zakladatelský projekt - Pekárna 1 Úvod Pekařské výrobky patří neodmyslitelně k

Více

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Bod zvratu definujeme jako minimální množství výrobků, které potřebuje společnost vyrobit, aby pokryla své fixní a variabilní náklady, tj. aby nebyla

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_89 Analýzy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012 Ročník:

Více