Unicorn College. ABSINTHEPOINT Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Unicorn College. ABSINTHEPOINT Bakalářská práce"

Transkript

1 Unicorn College ABSINTHEPOINT Bakalářská práce Tibor Koch srpen 2010

2 Unicorn College Katedra ekonomie a managementu ABSINTHEPOINT (podnikatelský plán) Bakalářská práce Autor: Tibor Koch Studijní obor: Ekonomika a management Vedoucí práce: ing. Blanka Habrmanová Praha srpen / 51

3 Zadání Název ZBP v češtině Návrh podnikatelského záměru Název ZBP v angličtině Draft of a business plan Studijní obor Ekonimika a management Akademický rok 2009/2010 Vedoucí závěrečné práce Ing. Blanka Habrmanová Oponent závěrečné práce Termín odevzdání Zadání ZBP Termín odevzdání práce ZBP Cíl závěrečné bakalářské práce Cílem bakalářské práce Návrh podnikatelského záměru je vytvoření podnikatelského plánu projektu absinthepoint skýtajícího několik oblastí působnosti. V první řadě se jedná o distribuci alkoholického nápoje absint pod vlastní značkou do pražských barů a klubů. Prodej bude podpořen důmyslným marketingem, se kterým souvisí další oblast, kterou je internetový portál poskytující informace turistům o místech, kde si lze dát kvalitní absint. V poslední oblasti se bude jednat o internetový obchod zaměřený výhradně na absinth. Účelem je budování značky a příprava silné pozice pro zahájení nadnárodního působení. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část představuje teoretický úvod k projektu a teoretický pohled na podnikatelský plán. Druhá, hlavní praktická část obsahuje samotný podnikatelský plán. Základní literatura Vojtěch Koráb, Marek Mihalisko - Založení a řízení společnosti - ISBN X Vojtěch Koráb, Jiří Peterka, Mária Režňáková - Podnikatelský plán - ISBN / 51

4 Prohlášení Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma ABSINTHEPOINT jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne.. Tibor Koch 3 / 51

5 Poděkování Děkuji vedoucí bakalářské práce ing. Blance Habrmanové za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. 4 / 51

6 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem distribuce alkoholického nápoje absint do barů. Podnikatelský plán je zpracován pro vlastní řízení podniku. Důraz je kladen na oblasti právní formy podnikání, potřebného kapitálu, definice produktu, analýzy trhu a finančního plánu. Cílem práce je odhalit slabá místa původní myšlenky, vhodným způsobem eliminovat rizika a efektivně naplánovat rozjezd a růst podnikání. Klíčová slova: podnikatelský záměr, podnikatelský plán, zahájení podnikání, rozpočet, obchodní model, produkt, trh a konkurence, finanční plán. This bachelor thesis deals with the business plan of distribution of alcoholic beverage absinthe in bars. The business plan is prepared for own management. Emphasis is placed on the legal form of business, necessary capital, product definition, market analysis and financial plan. The aim is to detect weaknesses in the original idea, find an appropriate way to eliminate risks and effectively plan the launch and growth of business. Keywords: business idea, business plan, launch of business, budget, business model, product, market and competition, financial plan. 5 / 51

7 OBSAH 1 Úvod Struktura podnikatelského záměru Analýza odvětví Popis podniku Obchodní plán Marketingový plán Hodnocení rizik Finanční plán Cash flow Hodnocení investice NPV Hodnocení investice IRR Bod zvratu Exekutivní souhrn Analýza odvětví Trend odvětví Současný stav Předpokládaný vývoj Konkurenční prostředí Kusový prodej Rozlévaný prodej Popis podniku Právní forma Zaměření podniku Fáze 1 - rozlévaný prodej Fáze 2 - absinthepoint.com Fáze 3 - online prodej Organizační struktura Obchodní plán Obchodní model Dodavatelé Obalový materiál Absint / 51

8 6.2.3 Reklamní materiály, samolepící etikety Odběratelé Marketingový plán Produkt Přehled Image Zákaznická hodnota Hodnocení rizik SWOT analýza Zabezpečení chodu Finanční plán Zakladatelský rozpočet Přípravná fáze náklady Potřebný kapitál Souhrnný přehled Vývoj CF Vývoj nákladů a výnosů Hodnocení investice Bod zvratu Maximalizace prodeje Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam grafů Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh / 51

9 1 Úvod Myšlenka rozjet a udržet podnik bez řádně promyšleného záměru je směšná, nikoliv však nemožná. Podnikatelský plán není záruka úspěchu, ale jeho předpoklad. Čím lépe je podnikatelský plán propracován, tím jistější by mělo být dosažení stanovených cílů. Cílem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu, který má být zhmotněním mé podnikatelské vize. Zejména chci zformulovat představu o firmě (právní formu, zakladatelský rozpočet, organizační strukturu apod.), jejím následném fungování a hlavně finanční stránku celého projektu. V podnikatelském plánu se zabývám prodejem specifického alkoholického nápoje koncovým zákazníkům prostřednictvím rozlévaného prodeje v barech. Některé skutečnosti v podnikatelském plánu jsou záměrně pozměněny z důvodu obchodního tajemství. Vzhledem k dostatečnému množství vlastních finančních prostředků na rozjezd a bezproblémový chod zejména v prvních měsících podnikání, kdy všeobecně bývá cash flow záporné, slouží tento podnikatelský plán pouze pro interní potřeby, tedy k vlastnímu řízení podniku. V první řadě mi podnikatelský plán slouží k formulování cílů neboli k tomu, abych si uvědomil, čeho chci skutečně dosáhnout. Kvalitní podnikatelský plán považuji za základní pilíř celkově úspěšného podnikání, pod čímž si lze představit: objektivně zhodnocená rizika při rozjezdu, důkladně promyšlené veškeré situace a možnosti, které mohou nastat, výhled do budoucna, který obnáší především plánování růstu. 8 / 51

10 TEORETICKÁ ČÁST Podnikatelská plán představuje základní dokument, který vám pomůže definovat cíle podnikatelské činnosti a způsoby jejich dosažení. Podnikatelský plán je písemný materiál popisující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory, které souvisejí se založením a rozběhem vašeho nového podniku. Poslouží vám též jako vhodný nástroj při řízení podniku v období růstu, jako podklad při žádosti o získání zdrojů pro financování podniku. 1 O podnikatelských plánech existuje spousta literatury, v žádné ovšem nenajdete osnovu přesně pro váš záměr. Konkrétní struktura se bude vždy lišit na základě dané oblasti, kterou podnikatelský záměr pokrývá. Základní celky jsou obvykle shodné, ale samotný obsah bývá vždy velmi sofistikovaný a nelze při sestavování podnikatelských plánů postupovat striktně podle všeobecných doporučení. Dostupné materiály o podnikatelských plánech, jak teorie, tak praktické ukázky, umožňují pochopit problematiku na takové úrovni, aby čtenář byl schopen smysluplně sestavit svůj vlastní podnikatelský plán. I přes to může absence znalosti příslušného oboru podnikání znamenat problém. V literatuře zaměřené obecně na podnikatelské plány totiž nenajdete zmínky o možných problematických bodech právě vašeho podnikání, které bez praxe jen stěží objevíte. Sestavování podnikatelského plánu by do jisté míry mělo znamenat kreativní činnost, nikoliv jen doplnění obsahu do univerzální kostry. 1 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, s. ISBN X, str / 51

11 2 Struktura podnikatelského záměru Obsah podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, některé atributy by však měl obsahovat každý podnikatelský plán, ať již je vypracován pro jakýkoliv podnik a jakoukoliv skupinu uživatelů. 2 Obvyklá struktura a členění podnikatelského plánu: analýza odvětví, popis podniku, obchodní plán, marketingový plán, organizační plán, hodnocení rizik, finanční plán. 2.1 Analýza odvětví Tato část pohlíží na konkurenci, jak současnou, tak na její reagování po našem vstupu na trh. V této části je dobré zohlednit všechny zainteresované subjekty. Analýza odvětví je dále zaměřena na vývojové trendy, které lze usuzovat na základě historických výsledků, současného stavu a předpovědí vydávaných v rámci odvětví nebo vládními orgány. 3 Rovněž je vhodné zahrnout do této kapitoly přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky aj Popis podniku Z této kapitoly by měla být patrná představa o velikosti podniku, jeho zaměření a působnosti. Popisuje se portfolio výrobků či služeb, lokalita umístění podniku a jeho velikost, přehled personálu, organizační schéma, veškeré kancelářské a technické vybavení, znalosti a schopnosti podnikatele. 2 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, s. ISBN X, str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str / 51

12 2.3 Obchodní plán Základem je obchodní model, který obsahuje informace o nákupu zboží a služeb, potřebných skladovacích prostorech atd. 5 Je vhodné zvolit adekvátní řízení zásob z důvodu zajištění bezproblémového fungování firmy. Rizika mohou nastat např. při úpadku jednoho z dodavatelů apod. Zásoby tak přispívají k řešení časového, místního, kapacitního a sortimentního nesouladu mezi výrobou a spotřebou. Efektivní řízení je důležité proto, že zásoby váží kapitál, spotřebovávají další práci a prostředky a nesou s sebou i riziko znehodnocení, nepoužitelnosti či neprodejnosti. 6 Pro účely této práce používám tři druhy zásob: běžnou zásobu, pojistnou zásobu (viz kapitola 8.2 Zajištění chodu) a zásobu pro předzásobení (má vyrovnávat předvídané větší výkyvy na vstupu nebo na výstupu) 7. Někdy je účelné rozlišovat i tzv. objednací zásobu (označovanou též jako bod objednávky), která představuje takovou výši zásoby, při níž je nezbytné zajistit novou dodávku tak, aby došla nejpozději v okamžiku, kdy skutečná zásoba dosáhne úrovně minimální (pojistné) zásoby Marketingový plán Tato část objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, oceňovány a propagovány. Jsou zde uvedeny rovněž odhady objemu produkce nebo služeb, ze kterých lze následně odvodit odhad rentability podniku. 9 Marketingové plány dávají odpověď na následující otázky: Jak mohu získat zákazníky? Za jakou cenu? Jakým druhem reklamy? 10 Marketingový plán mnohdy bývá považován za nejdůležitější část zajištění úspěchu nového podniku. Měl by obsahovat strategii, kterou se chce podnik prosadit na trhu proti konkurenci. K jejímu definování, zvláště pak u malých podniků, slouží marketingový mix. 5 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, s. ISBN X, str HORÁKOVÁ, H., KUBÁT, J. Řízení zásob. Praha : Profess Consulting, s. ISBN , str LÍBAL, V., KUBÁT, J. ABC logistiky v podnikání. Praha : Nakladatelství dopravy a turistiky, s. ISBN , str TOMEK, G., TOMEK, J. Nákupní marketing. Praha : Grada Publishing, s. ISBN X str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str / 51

13 2.5 Hodnocení rizik Je důležité rozpoznat všechny faktory, vnitřní i vnější, které budou na podnik působit. Největší rizika mohou plynout z reakce konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby či manažerského týmu nebo technologického vývoje. 11 Nejčastěji k práci se zmíněnými faktory slouží SWOT analýza. Jde o obecný analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek, příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). 12 Samotná forma SWOT analýzy, kterou zvolíme, není podstatná. 2.6 Finanční plán Finanční plán představuje důležitou část podnikatelského plánu. Jeho sestavení ukáže potřebnou výši investice a celkovou reálnost projektu. Finanční plán závisí zejména na předpokládaných příjmech a výdajích a hotovostních tocích Cash flow Častá chyba při sestavování finančních plánů začínajících podnikatelů je kalkulace pouze s náklady. Zapomínají při tom na cash flow, které u rozjíždějícího projektu bývá téměř vždy záporné. Vypočítají tak výši investice na zahájení provozu plus např. první várku, na další výrobu už jim ovšem nezbudou žádné finanční prostředky. Pohyb finančních prostředků je tedy nutné sledovat. Jedním z cílů prognózy cash flow je mít přehled o tom, kdy peníze odtékají a přitékají, a tím zajistit likviditu. Sestavování prognózy cash flow, je-li náležitě využito, je nesmírně užitečným nástrojem pro plánování. A to nejen pro účely likvidity, ale také pro rozhodnutí o tom, kdy má nějaká událost nastat a jaké akce je pro to potřeba podniknout Hodnocení investice NPV Čistou současnou hodnotou (Net Present Value) se rozumí rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a kapitálovými výdaji, nutnými pro realizaci projektu KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, s. ISBN X, str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str BENNETT, M. Řízení růstu. Praha : Profess Consulting, s. ISBN , str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str / 51

14 2.6.3 Hodnocení investice IRR Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return), označované i jako vnitřní míra výnosnosti investičního projektu, představuje skutečnou míru výnosnosti projektu, která se dosáhne z plánovaných příjmů a kapitálových výdajů. Vychází z výpočtů čisté současné hodnoty projektu a představuje jeho výnosovou míru, při níž se diskontované příjmy rovnají kapitálovým výdajům. Je to tedy taková výnosová míra projektu, při níž se čistá současná hodnota rovná nule Bod zvratu Kvantifikace bodu zvratu je důležitou informací pro management podniku, resp. vlastníky, protože stanovuje minimální objem výroby (a prodeje), který je nutný v podniku dosáhnout, aby nebyl ve ztrátě. 16 Bod zvratu nastává v momentě, kdy se celkové výnosy rovnají celkovým nákladům. V tomto bodě nejsme ani v zisku, ani ve ztrátě. 15 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str / 51

15 PRAKTICKÁ ČÁST Z mého pohledu představuje podnikání způsob života, který je důležité si předem dobře rozmyslet. Setkal jsem se již se spoustou podnikajících lidí, kteří sami nevěděli, proč vlastně podnikají. Ve většině situací reagovali se slovy, že rodiče měli obchod, tak oni také. Mnohdy si na svůj způsob života stěžovali, jako by byli k podnikání donuceni. Člověk by měl mít svůj pádný důvod, proč chce podnikat. Proto zde uvádím vlastní názor, poněvadž ho pokládám za důležitý. Nikoliv v souvislosti s podnikatelským plánem, ale v souvislosti s rozjezdem vlastního podnikání. Osobně již mám s podnikáním nějaké zkušenosti. Proto si troufám tvrdit, že pokud má člověk promyšlený každičký detail, podnikání mu přinese požadované výsledky. Motivací mi je finanční stránka. Nikoliv vágní formulace mít peníze, ale důkladně zpracovaný finanční plán, jehož naplnění představuje cíl. Vypočtený předpokládaný zisk je bezpochyby hlavním stimulantem, nikoliv však jediný. Pomyslný motor ženoucí mě kupředu pohání touha po vytvoření něčeho skutečně hodnotného, co bude mít přínos pro mě i ostatní lidi a chuť pohybovat se v oblasti svých zájmů. 14 / 51

16 3 Exekutivní souhrn Posláním tohoto podnikání je poskytovat zákazníkům v barech čistě přírodní absint nejvyšší kvality při zachování ceny současné nabídky nekvalitního absintu vyráběného chemickou cestou. V roce 2001 jsem se začal zajímat o absint. Od té doby jsem ochutnal nespočet absintů z celého světa, což mi přineslo široký přehled v této oblasti. Od roku 2005 obchoduji s absinty nejrůznějšího původu, dostávám zpětnou vazbu na produkty od zákazníků, a proto dokážu určit, jaký absint dokáže oslovit nejširší spektrum zákazníků v barech. Od roku 2007 zajišťuji prodej absintu jednoho výrobce v pražských barech. Mám zkušenosti s umístěním absintu do baru i podporou jeho prodeje. V roce 2011 chci zahájit prodej absintu vlastní značky prostřednictvím rozlévaného prodeje v barech. Díky bohatým zkušenostem a poznatkům v oboru vzhledem k plánovanému tempu růstu a finančnímu obnosu, který hodlám do podnikání vložit, lze očekávat následující vývoj tržeb: Kč Kč Kč Kč Kč tržby marže zisk Kč 0 Kč Graf 1 Cíl tržeb, marže a zisku v prvních 5 letech (vlastní zpracování) 15 / 51

17 Cíle podnikání jsem stanovil jasné a měřitelné. Všechny cíle se týkají finanční stránky věci. Cílem podnikání by také mohl být určitý podíl na daném trhu, ovšem v tomto případě, kdy potřebná data nejsou vedena a je potřeba získat je vlastním průzkumem, nemá takovýto cíl v tomto okamžiku své opodstatnění. Cíle podnikání jsem stanovil následující: naplnění plánovaných objemů prodeje, a tedy i s tím souvisejícího zisku viz graf 1; dosáhnout návratnosti investice do konce prvního roku viz graf 2 na straně 32; naplnění hodnot finančního plánu viz kapitola 9 Finanční plán. Prodej produktu nenaráží v současné době na žádné překážky ani se nepotýká s významnější konkurencí v dané oblasti působení. Marketingová strategie je velmi jednoduchá. Naší cílovou skupinou jsou všechny bary ve vymezené oblasti bez ohledu na jejich cílové skupiny či žánrové zaměření. Vzhledem k postupnému růstu obsadíme v první vlně bary v tanečních klubech. Tam plánujeme reklamu na produkt prostřednictvím letáčků rozmístěných volně na baru, která se v letech 2007 až 2009 prokázala jako velice efektivní. Spotřebu absintu zvedla až desetinásobně. 16 / 51

18 4 Analýza odvětví 4.1 Trend odvětví Současný stav Snadno dostupné absinty na trhu obvykle představují pouze doplňkovou produkci podniků zabývajících se výrobou alkoholických nápojů. Jedná se o rozšíření portfolia o produkt nenáročný na svoji výrobu. Slovo nenáročný dávám do uvozovek proto, že se nejedná o pravý absint, který se získává jinou, náročnou cestou. Prvně zmíněná kategorie absintů se vyznačuje vysokým obsahem alkoholu a svítivě zelenou barvou. Umělé aroma a chemické barvivo dotváří vodu a konzumní líh do finální podoby. Tyto produkty si kupují lidé pouze z důvodu vysokého obsahu alkoholu za relativně příznivou cenu. Právě tato skutečnost zapříčinila v historii úpadek původně honosného nápoje absint. Oblibě se začal těšit u chudiny, která se jím na ulicích začala opíjet. V dnešní době lze sehnat kvalitní absint prostřednictvím internetu. Spousta lidí tak nakupuje a následně vychutnává na tzv. privátním absintovém popíjení, též občas nazýváno absint party. Pro ty, kdož si rádi dají sklenku dobrého absintu, představuje výše uvedená cesta nákupu tu jedinou, protože v obchodech, restauracích a barech není k dostání, resp. je k dostání pouze nekvalitní produkt, o který ten, kdo alespoň jednou pil pravý absint, rozhodně nemá zájem. Z předchozích dvou odstavců lze dojít k závěru, že absintová komunita je odvržena do určitého undergroundu. Jakmile začne být kvalitní absint dostupný v širší síti barů, začne stoupat jeho obliba, což bude mít za následek alespoň částečnou obnovu jeho prestiže. Nepostradatelnou složku na této cestě představuje uvědomění veřejnosti o tom, že absint není primárně o vysoké hladině alkoholu, čehož lze dosáhnout prostřednictvím letáků na barech, kde bude výstižně uvedeno, co kvalitní absint znamená. Spousta lidí ráda ochutná a i tak se mohou absintové řady dále rozrůstat. Současný stav nenasvědčuje tomu, že by takováto iniciativa měla být kýmkoliv vyvíjena. Nekvalitní absint velkých výrobců alkoholu má své odběratele v řadách široké, absintu nevzdělané veřejnosti. Menší výrobci kvalitního absintu mají o svou produkci postaráno ze strany absintových znalců. Není zde proto aktivní snaha cokoliv měnit. Ovšem těch, co by si rádi vychutnali kvalitní absint v blízkém baru, je relativně spousta. K tomuto závěru docházím z vlastní zkušenosti, kdy jsem se v 10 náhodných barech v centru Prahy ptal celkem 150 návštěvníků, zda by měli zájem ochutnat kvalitní absint. 17 / 51

19 Výrazný prvek v absintovém odbytu zejména v Praze tvoří turisté, které můžeme zařadit do skupiny absintu nevzdělaní. V jejich domácích zemích je tento nápoj obvykle zcela zakázán, proto po příjezdu do Česka berou první absint, na který narazí, ať už je jakýkoliv Předpokládaný vývoj Ačkoliv je český trh přesycen absintovými produkty, stále se objevují nové a nové. Bohužel cestu vpřed mají proraženou pouze nekvalitní produkty velkých výrobců. Přirozeným vývojem se absintový trh sám od sebe nepohne ke změně, že by kvalitní výrobky vytlačily ty nekvalitní nebo naopak. Z důvodu zmíněného přesycení je Česko nezajímavé pro evropské absintové obchodníky, kteří se zaměřují především na země západní Evropy a USA 17, kde je absint velmi limitován nebo přímo zakázán, tedy poptávka dominuje nad mnohdy žádnou nabídkou. Situace v České republice je opačná, a sice široká nabídka přesahuje poptávku. Trend se bude ubírat neměnnou formou. Lze usoudit z vývoje posledních let, kdy se řady zájemců o absint nepatrně rozrůstaly, že lidé z vlastní iniciativy vyhledávají především na internetu informace o tomto nápoji. Tento pozvolný lineární nárůst můžeme predikovat i v následujících letech, ovšem nelze očekávat vytvoření silnější komunity, která by si prosadila svojí poptávkou kvalitní absint. 4.2 Konkurenční prostředí V České republice vyrábí absint 17 subjektů okolo 100 produktových variant. 4 výrobci se orientují výhradně na trh západní Evropy. Zhruba čtvrtina produktových variant míří na export. Ze 13 českých výrobců působících na tuzemském trhu je 6 velkých firem a všechny dodávají do obchodních sítí. Ze 7 malých firem dodává pouze 1 do obchodních sítí. Kvalitní absint lze hledat u 2 malých výrobců, přičemž ani jeden nedodává do obchodních sítí. Na jejich produkty lze narazit jen velmi zřídka, prakticky se s nimi vůbec nesetkáte. Jedinou dostupnou cestou je v tomto případě internet. Současný absintový trh v České republice lze rozdělit do dvou úrovní. Můžeme hovořit o koncových spotřebitelích nakupujících si absint do vlastních zásob (kusový prodej) a o prodeji v barech (rozlévaný prodej). 17 V USA je prodej absintu zakázán. Prodejci nabízejí absint prostřednictvím internetu, kde je v této otázce klíčové, ve které zemi je server umístěn. Objednávky do USA i jiných zemí jsou zcela běžně vyřizovány. 18 / 51

20 4.2.1 Kusový prodej Malí výrobci zaměření na český trh prodávají prostřednictvím vlastních eshopů, dále je jejich zboží dostupné v eshopech zaměřených na alkohol. Velcí výrobci dodávají své produkty do hypermarketů, kde obvykle bývá k dostání zboží od 1 až 4 z nich maximálně. Malé kamenné prodejny situované v centru Prahy nabízejí širší nabídku z důvodu vysokého zájmu turistů, samozřejmě s vysokými maržemi, a to někdy i přes 100 %. Statistická data k tržním podílům v oblasti prodeje absintu bohužel nejsou k dispozici Rozlévaný prodej V pražských barech můžeme nalézt absint obvykle od jednoho ze tří velkých výrobců. Ve všech třech případech se jedná o nekvalitní absint. Prostor pro prosazení se v této oblasti má opravdu veliký potenciál. Bary většinou spolupracují s firmou, která jim dodává kompletní škálu alkoholických nápojů. Náš vstup na tento trh bude probíhat bez povšimnutí konkurentů, jelikož se o prodej v barech přímo nezajímají. Jednají s dodavatelskými firmami barů, které také nebudou mít s naším vstupem problém. Rozšíříme pouze nabídku produktu, o který z jejich pohledu není zájem. 19 / 51

21 5 Popis podniku 5.1 Právní forma Přípravnou fázi zajišťuji jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) na základě živnostenského listu, resp. výpisu ze živnostenského rejstříku (dále jen ŽL). Tato právní forma mi po všech stránkách dostačuje a vyhovuje. Od počátku roku 2011 začnu působit jako společnost s ručením omezeným (dále jen SRO). Proces založení společnosti zahájím již v posledním kvartálu roku 2010 z důvodu jeho formální náročnosti. Právní formu SRO volím především z důvodu větší důvěryhodnosti. Stát se OSVČ přijde na poplatek Kč při splnění zákonem stanovených podmínek, zatímco SRO vyjde na několik tisíc a složení alespoň jedné třetiny z minimálního základního kapitálu Kč, jímž společnost ručí za své závazky. Nejznámějšími formami malého podnikání jsou v České republice právě OSVČ a SRO. Ke konci roku 2009 bylo evidováno v ČR přes 1,8 milionu OSVČ a téměř 0,3 milionu SRO. 18 Obě čísla jsou vůči celkovému počtu obyvatelstva vysoké. ŽL by tak připadl ve věkové hranici 18 až 65 let každému čtvrtému obyvateli ČR. To dělá z OSVČ nepříliš seriózní subjekt v porovnání se SRO. Právní formu SRO tedy nepreferuji z důvodu mých podnikatelských potřeb, ale vyjádřím-li se lidově, že to lépe vypadá. V přípravné fázi působím ve všech záležitostech na straně zákazníka, proto právní forma není podstatná. V momentě, kdy přejdu do role dodavatele, osobně považuji právní formu SRO za nutnost z uvedených důvodů. Legislativní požadavky pro založení SRO jsou věk alespoň 18 let, způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost. Podnikání nevyžaduje splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. 19 Financování základního kapitálu provedu z vlastních zdrojů. Budu jediným vlastníkem společnosti. 5.2 Zaměření podniku Podnikatelský záměr spočívá v prodeji jednoho druhu specifického alkoholického nápoje zvaného absint koncovým zákazníkům prostřednictvím rozlévaného prodeje v barech. Celková myšlenka je rozmanitější, ovšem vyvíjí se postupně s růstem. Prodej do barů je prvním, a zároveň základním pilířem, o který se budou následná rozšíření podnikatelského působení opírat. Časový průběh je znázorněn na obrázku č. 1. V první fázi 18 Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/ac0046d0ac/$file/tabnac_nace_1209.xls>. 19 Informační server pražské radnice [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://magistrat.praha-mesto.cz/60648_podminky-provozovani-zivnosti>. 20 / 51

22 se jedná o přímý prodej do barů. Druhá fáze podpoří přímý prodej virtuálním průvodcem po místech, kde je k dostání kvalitní absint. Třetí fáze obnáší rozšíření služeb o on-line prodej absintu vlastní i cizích značek. Obr. 1 Schéma časového vývoje jednotlivých fází podnikatelského plánu (vlastní zpracování) Fáze 1 - rozlévaný prodej Formou konsignačního skladu 20 budeme umísťovat v konkrétně určených barech absint vlastní značky. Rozlévaný prodej bude podpořen letáky umístěnými volně na baru, které budou upozorňovat na aspekty kvality absintu vlastní značky Fáze 2 - absinthepoint.com Internetový portál absinthepoint.com bude zprostředkovávat virtuálního průvodce po barech, kde je k dostání kvalitní absint. Registrace bude zdarma pro podniky prodávající absint naší značky. Uživatelé tak budou moci spatřit v přehledné interaktivní mapě místa, kde si můžou vychutnat kvalitní absint Fáze 3 - online prodej Internetový obchod s absinty českých i zahraničních výrobců bude spuštěn v říjnu roku V rámci online prodeje bude probíhat spolupráce s největším distributorem absintu v západní Evropě Ulrichem Hossem, který díky svým současným kontaktům zajistí většinu výrobků zahraniční produkce za určité procento z tržeb. V současnosti již probíhají s panem Hossem jednání ohledně spolupráce. 5.3 Organizační struktura Organizační struktura je jednoduchá. Skýtá pouze zakladatele, externí obchodní zástupce a brigádníka ve skladu. Počet obchodních zástupců bude narůstat s plánovaným objemem prodeje. V prvním kvartálu roku 2011 budu obchodní činnost zajišťovat sám. 20 Princip konsignačního skladu spočívá v uložení výrobcova zboží u prodejce. Prodejce za zboží platí výrobci až po prodeji zboží. Prodejce nese za zboží odpovědnost, výrobce neplatí nic za skladování zboží. 21 / 51

23 Začátkem druhého kvartálu roku 2011 přenechám obchodní záležitosti obchodním zástupcům, počítám se třemi. V roce 2015 bude obchodní činnost zajišťovat zhruba 10 obchodních zástupců. Přesný počet ukáže jejich prodejní schopnost v průběhu. Každý obchodní zástupce bude mít plán prodeje, od kterého se bude odvíjet jeho odměňování. Základem bude podíl z tržeb jejich svěřených klientů v rozmezí 10 až 15 % dle výše zmíněných tržeb. Dále budou získávat prémii 5 % k základu za plnění plánů prodeje. Brigádník ve skladu bude pobírat předem smluvenou odměnu za provedení úkolu. Jeho náplní práce bude příprava zboží pro obchodní zástupce. Pracovat bude jeden až dva dny v týdnu na dohodu o provedení práce. Jeho měsíční mzda se bude pohybovat do Kč, srážkovou daň 15 % budu odvádět nad rámec této částky. Celkové náklady na brigádníka ve skladu proto počítám v částce Kč. 22 / 51

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY Marek Adam Unicorn College 2012 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ:

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Diplomová práce Bc. Ekaterina Belyankova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU Lucie Měchurová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Podnikatelský plán na založení nového podniku je zpracování podnikatelského plánu

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků Business angels as an alternative to financing small and medium enterprises Radek Michelfeit Un ico rn Co lle ge,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti Autor BP: Tomáš Hloušek Vedoucí BP: Ing. Petr Boukal, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více