Unicorn College. ABSINTHEPOINT Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Unicorn College. ABSINTHEPOINT Bakalářská práce"

Transkript

1 Unicorn College ABSINTHEPOINT Bakalářská práce Tibor Koch srpen 2010

2 Unicorn College Katedra ekonomie a managementu ABSINTHEPOINT (podnikatelský plán) Bakalářská práce Autor: Tibor Koch Studijní obor: Ekonomika a management Vedoucí práce: ing. Blanka Habrmanová Praha srpen / 51

3 Zadání Název ZBP v češtině Návrh podnikatelského záměru Název ZBP v angličtině Draft of a business plan Studijní obor Ekonimika a management Akademický rok 2009/2010 Vedoucí závěrečné práce Ing. Blanka Habrmanová Oponent závěrečné práce Termín odevzdání Zadání ZBP Termín odevzdání práce ZBP Cíl závěrečné bakalářské práce Cílem bakalářské práce Návrh podnikatelského záměru je vytvoření podnikatelského plánu projektu absinthepoint skýtajícího několik oblastí působnosti. V první řadě se jedná o distribuci alkoholického nápoje absint pod vlastní značkou do pražských barů a klubů. Prodej bude podpořen důmyslným marketingem, se kterým souvisí další oblast, kterou je internetový portál poskytující informace turistům o místech, kde si lze dát kvalitní absint. V poslední oblasti se bude jednat o internetový obchod zaměřený výhradně na absinth. Účelem je budování značky a příprava silné pozice pro zahájení nadnárodního působení. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část představuje teoretický úvod k projektu a teoretický pohled na podnikatelský plán. Druhá, hlavní praktická část obsahuje samotný podnikatelský plán. Základní literatura Vojtěch Koráb, Marek Mihalisko - Založení a řízení společnosti - ISBN X Vojtěch Koráb, Jiří Peterka, Mária Režňáková - Podnikatelský plán - ISBN / 51

4 Prohlášení Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma ABSINTHEPOINT jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne.. Tibor Koch 3 / 51

5 Poděkování Děkuji vedoucí bakalářské práce ing. Blance Habrmanové za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. 4 / 51

6 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem distribuce alkoholického nápoje absint do barů. Podnikatelský plán je zpracován pro vlastní řízení podniku. Důraz je kladen na oblasti právní formy podnikání, potřebného kapitálu, definice produktu, analýzy trhu a finančního plánu. Cílem práce je odhalit slabá místa původní myšlenky, vhodným způsobem eliminovat rizika a efektivně naplánovat rozjezd a růst podnikání. Klíčová slova: podnikatelský záměr, podnikatelský plán, zahájení podnikání, rozpočet, obchodní model, produkt, trh a konkurence, finanční plán. This bachelor thesis deals with the business plan of distribution of alcoholic beverage absinthe in bars. The business plan is prepared for own management. Emphasis is placed on the legal form of business, necessary capital, product definition, market analysis and financial plan. The aim is to detect weaknesses in the original idea, find an appropriate way to eliminate risks and effectively plan the launch and growth of business. Keywords: business idea, business plan, launch of business, budget, business model, product, market and competition, financial plan. 5 / 51

7 OBSAH 1 Úvod Struktura podnikatelského záměru Analýza odvětví Popis podniku Obchodní plán Marketingový plán Hodnocení rizik Finanční plán Cash flow Hodnocení investice NPV Hodnocení investice IRR Bod zvratu Exekutivní souhrn Analýza odvětví Trend odvětví Současný stav Předpokládaný vývoj Konkurenční prostředí Kusový prodej Rozlévaný prodej Popis podniku Právní forma Zaměření podniku Fáze 1 - rozlévaný prodej Fáze 2 - absinthepoint.com Fáze 3 - online prodej Organizační struktura Obchodní plán Obchodní model Dodavatelé Obalový materiál Absint / 51

8 6.2.3 Reklamní materiály, samolepící etikety Odběratelé Marketingový plán Produkt Přehled Image Zákaznická hodnota Hodnocení rizik SWOT analýza Zabezpečení chodu Finanční plán Zakladatelský rozpočet Přípravná fáze náklady Potřebný kapitál Souhrnný přehled Vývoj CF Vývoj nákladů a výnosů Hodnocení investice Bod zvratu Maximalizace prodeje Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam grafů Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh / 51

9 1 Úvod Myšlenka rozjet a udržet podnik bez řádně promyšleného záměru je směšná, nikoliv však nemožná. Podnikatelský plán není záruka úspěchu, ale jeho předpoklad. Čím lépe je podnikatelský plán propracován, tím jistější by mělo být dosažení stanovených cílů. Cílem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu, který má být zhmotněním mé podnikatelské vize. Zejména chci zformulovat představu o firmě (právní formu, zakladatelský rozpočet, organizační strukturu apod.), jejím následném fungování a hlavně finanční stránku celého projektu. V podnikatelském plánu se zabývám prodejem specifického alkoholického nápoje koncovým zákazníkům prostřednictvím rozlévaného prodeje v barech. Některé skutečnosti v podnikatelském plánu jsou záměrně pozměněny z důvodu obchodního tajemství. Vzhledem k dostatečnému množství vlastních finančních prostředků na rozjezd a bezproblémový chod zejména v prvních měsících podnikání, kdy všeobecně bývá cash flow záporné, slouží tento podnikatelský plán pouze pro interní potřeby, tedy k vlastnímu řízení podniku. V první řadě mi podnikatelský plán slouží k formulování cílů neboli k tomu, abych si uvědomil, čeho chci skutečně dosáhnout. Kvalitní podnikatelský plán považuji za základní pilíř celkově úspěšného podnikání, pod čímž si lze představit: objektivně zhodnocená rizika při rozjezdu, důkladně promyšlené veškeré situace a možnosti, které mohou nastat, výhled do budoucna, který obnáší především plánování růstu. 8 / 51

10 TEORETICKÁ ČÁST Podnikatelská plán představuje základní dokument, který vám pomůže definovat cíle podnikatelské činnosti a způsoby jejich dosažení. Podnikatelský plán je písemný materiál popisující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory, které souvisejí se založením a rozběhem vašeho nového podniku. Poslouží vám též jako vhodný nástroj při řízení podniku v období růstu, jako podklad při žádosti o získání zdrojů pro financování podniku. 1 O podnikatelských plánech existuje spousta literatury, v žádné ovšem nenajdete osnovu přesně pro váš záměr. Konkrétní struktura se bude vždy lišit na základě dané oblasti, kterou podnikatelský záměr pokrývá. Základní celky jsou obvykle shodné, ale samotný obsah bývá vždy velmi sofistikovaný a nelze při sestavování podnikatelských plánů postupovat striktně podle všeobecných doporučení. Dostupné materiály o podnikatelských plánech, jak teorie, tak praktické ukázky, umožňují pochopit problematiku na takové úrovni, aby čtenář byl schopen smysluplně sestavit svůj vlastní podnikatelský plán. I přes to může absence znalosti příslušného oboru podnikání znamenat problém. V literatuře zaměřené obecně na podnikatelské plány totiž nenajdete zmínky o možných problematických bodech právě vašeho podnikání, které bez praxe jen stěží objevíte. Sestavování podnikatelského plánu by do jisté míry mělo znamenat kreativní činnost, nikoliv jen doplnění obsahu do univerzální kostry. 1 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, s. ISBN X, str / 51

11 2 Struktura podnikatelského záměru Obsah podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, některé atributy by však měl obsahovat každý podnikatelský plán, ať již je vypracován pro jakýkoliv podnik a jakoukoliv skupinu uživatelů. 2 Obvyklá struktura a členění podnikatelského plánu: analýza odvětví, popis podniku, obchodní plán, marketingový plán, organizační plán, hodnocení rizik, finanční plán. 2.1 Analýza odvětví Tato část pohlíží na konkurenci, jak současnou, tak na její reagování po našem vstupu na trh. V této části je dobré zohlednit všechny zainteresované subjekty. Analýza odvětví je dále zaměřena na vývojové trendy, které lze usuzovat na základě historických výsledků, současného stavu a předpovědí vydávaných v rámci odvětví nebo vládními orgány. 3 Rovněž je vhodné zahrnout do této kapitoly přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky aj Popis podniku Z této kapitoly by měla být patrná představa o velikosti podniku, jeho zaměření a působnosti. Popisuje se portfolio výrobků či služeb, lokalita umístění podniku a jeho velikost, přehled personálu, organizační schéma, veškeré kancelářské a technické vybavení, znalosti a schopnosti podnikatele. 2 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, s. ISBN X, str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str / 51

12 2.3 Obchodní plán Základem je obchodní model, který obsahuje informace o nákupu zboží a služeb, potřebných skladovacích prostorech atd. 5 Je vhodné zvolit adekvátní řízení zásob z důvodu zajištění bezproblémového fungování firmy. Rizika mohou nastat např. při úpadku jednoho z dodavatelů apod. Zásoby tak přispívají k řešení časového, místního, kapacitního a sortimentního nesouladu mezi výrobou a spotřebou. Efektivní řízení je důležité proto, že zásoby váží kapitál, spotřebovávají další práci a prostředky a nesou s sebou i riziko znehodnocení, nepoužitelnosti či neprodejnosti. 6 Pro účely této práce používám tři druhy zásob: běžnou zásobu, pojistnou zásobu (viz kapitola 8.2 Zajištění chodu) a zásobu pro předzásobení (má vyrovnávat předvídané větší výkyvy na vstupu nebo na výstupu) 7. Někdy je účelné rozlišovat i tzv. objednací zásobu (označovanou též jako bod objednávky), která představuje takovou výši zásoby, při níž je nezbytné zajistit novou dodávku tak, aby došla nejpozději v okamžiku, kdy skutečná zásoba dosáhne úrovně minimální (pojistné) zásoby Marketingový plán Tato část objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, oceňovány a propagovány. Jsou zde uvedeny rovněž odhady objemu produkce nebo služeb, ze kterých lze následně odvodit odhad rentability podniku. 9 Marketingové plány dávají odpověď na následující otázky: Jak mohu získat zákazníky? Za jakou cenu? Jakým druhem reklamy? 10 Marketingový plán mnohdy bývá považován za nejdůležitější část zajištění úspěchu nového podniku. Měl by obsahovat strategii, kterou se chce podnik prosadit na trhu proti konkurenci. K jejímu definování, zvláště pak u malých podniků, slouží marketingový mix. 5 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, s. ISBN X, str HORÁKOVÁ, H., KUBÁT, J. Řízení zásob. Praha : Profess Consulting, s. ISBN , str LÍBAL, V., KUBÁT, J. ABC logistiky v podnikání. Praha : Nakladatelství dopravy a turistiky, s. ISBN , str TOMEK, G., TOMEK, J. Nákupní marketing. Praha : Grada Publishing, s. ISBN X str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str / 51

13 2.5 Hodnocení rizik Je důležité rozpoznat všechny faktory, vnitřní i vnější, které budou na podnik působit. Největší rizika mohou plynout z reakce konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby či manažerského týmu nebo technologického vývoje. 11 Nejčastěji k práci se zmíněnými faktory slouží SWOT analýza. Jde o obecný analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek, příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). 12 Samotná forma SWOT analýzy, kterou zvolíme, není podstatná. 2.6 Finanční plán Finanční plán představuje důležitou část podnikatelského plánu. Jeho sestavení ukáže potřebnou výši investice a celkovou reálnost projektu. Finanční plán závisí zejména na předpokládaných příjmech a výdajích a hotovostních tocích Cash flow Častá chyba při sestavování finančních plánů začínajících podnikatelů je kalkulace pouze s náklady. Zapomínají při tom na cash flow, které u rozjíždějícího projektu bývá téměř vždy záporné. Vypočítají tak výši investice na zahájení provozu plus např. první várku, na další výrobu už jim ovšem nezbudou žádné finanční prostředky. Pohyb finančních prostředků je tedy nutné sledovat. Jedním z cílů prognózy cash flow je mít přehled o tom, kdy peníze odtékají a přitékají, a tím zajistit likviditu. Sestavování prognózy cash flow, je-li náležitě využito, je nesmírně užitečným nástrojem pro plánování. A to nejen pro účely likvidity, ale také pro rozhodnutí o tom, kdy má nějaká událost nastat a jaké akce je pro to potřeba podniknout Hodnocení investice NPV Čistou současnou hodnotou (Net Present Value) se rozumí rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a kapitálovými výdaji, nutnými pro realizaci projektu KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, s. ISBN X, str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str BENNETT, M. Řízení růstu. Praha : Profess Consulting, s. ISBN , str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str / 51

14 2.6.3 Hodnocení investice IRR Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return), označované i jako vnitřní míra výnosnosti investičního projektu, představuje skutečnou míru výnosnosti projektu, která se dosáhne z plánovaných příjmů a kapitálových výdajů. Vychází z výpočtů čisté současné hodnoty projektu a představuje jeho výnosovou míru, při níž se diskontované příjmy rovnají kapitálovým výdajům. Je to tedy taková výnosová míra projektu, při níž se čistá současná hodnota rovná nule Bod zvratu Kvantifikace bodu zvratu je důležitou informací pro management podniku, resp. vlastníky, protože stanovuje minimální objem výroby (a prodeje), který je nutný v podniku dosáhnout, aby nebyl ve ztrátě. 16 Bod zvratu nastává v momentě, kdy se celkové výnosy rovnají celkovým nákladům. V tomto bodě nejsme ani v zisku, ani ve ztrátě. 15 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, s. ISBN , str / 51

15 PRAKTICKÁ ČÁST Z mého pohledu představuje podnikání způsob života, který je důležité si předem dobře rozmyslet. Setkal jsem se již se spoustou podnikajících lidí, kteří sami nevěděli, proč vlastně podnikají. Ve většině situací reagovali se slovy, že rodiče měli obchod, tak oni také. Mnohdy si na svůj způsob života stěžovali, jako by byli k podnikání donuceni. Člověk by měl mít svůj pádný důvod, proč chce podnikat. Proto zde uvádím vlastní názor, poněvadž ho pokládám za důležitý. Nikoliv v souvislosti s podnikatelským plánem, ale v souvislosti s rozjezdem vlastního podnikání. Osobně již mám s podnikáním nějaké zkušenosti. Proto si troufám tvrdit, že pokud má člověk promyšlený každičký detail, podnikání mu přinese požadované výsledky. Motivací mi je finanční stránka. Nikoliv vágní formulace mít peníze, ale důkladně zpracovaný finanční plán, jehož naplnění představuje cíl. Vypočtený předpokládaný zisk je bezpochyby hlavním stimulantem, nikoliv však jediný. Pomyslný motor ženoucí mě kupředu pohání touha po vytvoření něčeho skutečně hodnotného, co bude mít přínos pro mě i ostatní lidi a chuť pohybovat se v oblasti svých zájmů. 14 / 51

16 3 Exekutivní souhrn Posláním tohoto podnikání je poskytovat zákazníkům v barech čistě přírodní absint nejvyšší kvality při zachování ceny současné nabídky nekvalitního absintu vyráběného chemickou cestou. V roce 2001 jsem se začal zajímat o absint. Od té doby jsem ochutnal nespočet absintů z celého světa, což mi přineslo široký přehled v této oblasti. Od roku 2005 obchoduji s absinty nejrůznějšího původu, dostávám zpětnou vazbu na produkty od zákazníků, a proto dokážu určit, jaký absint dokáže oslovit nejširší spektrum zákazníků v barech. Od roku 2007 zajišťuji prodej absintu jednoho výrobce v pražských barech. Mám zkušenosti s umístěním absintu do baru i podporou jeho prodeje. V roce 2011 chci zahájit prodej absintu vlastní značky prostřednictvím rozlévaného prodeje v barech. Díky bohatým zkušenostem a poznatkům v oboru vzhledem k plánovanému tempu růstu a finančnímu obnosu, který hodlám do podnikání vložit, lze očekávat následující vývoj tržeb: Kč Kč Kč Kč Kč tržby marže zisk Kč 0 Kč Graf 1 Cíl tržeb, marže a zisku v prvních 5 letech (vlastní zpracování) 15 / 51

17 Cíle podnikání jsem stanovil jasné a měřitelné. Všechny cíle se týkají finanční stránky věci. Cílem podnikání by také mohl být určitý podíl na daném trhu, ovšem v tomto případě, kdy potřebná data nejsou vedena a je potřeba získat je vlastním průzkumem, nemá takovýto cíl v tomto okamžiku své opodstatnění. Cíle podnikání jsem stanovil následující: naplnění plánovaných objemů prodeje, a tedy i s tím souvisejícího zisku viz graf 1; dosáhnout návratnosti investice do konce prvního roku viz graf 2 na straně 32; naplnění hodnot finančního plánu viz kapitola 9 Finanční plán. Prodej produktu nenaráží v současné době na žádné překážky ani se nepotýká s významnější konkurencí v dané oblasti působení. Marketingová strategie je velmi jednoduchá. Naší cílovou skupinou jsou všechny bary ve vymezené oblasti bez ohledu na jejich cílové skupiny či žánrové zaměření. Vzhledem k postupnému růstu obsadíme v první vlně bary v tanečních klubech. Tam plánujeme reklamu na produkt prostřednictvím letáčků rozmístěných volně na baru, která se v letech 2007 až 2009 prokázala jako velice efektivní. Spotřebu absintu zvedla až desetinásobně. 16 / 51

18 4 Analýza odvětví 4.1 Trend odvětví Současný stav Snadno dostupné absinty na trhu obvykle představují pouze doplňkovou produkci podniků zabývajících se výrobou alkoholických nápojů. Jedná se o rozšíření portfolia o produkt nenáročný na svoji výrobu. Slovo nenáročný dávám do uvozovek proto, že se nejedná o pravý absint, který se získává jinou, náročnou cestou. Prvně zmíněná kategorie absintů se vyznačuje vysokým obsahem alkoholu a svítivě zelenou barvou. Umělé aroma a chemické barvivo dotváří vodu a konzumní líh do finální podoby. Tyto produkty si kupují lidé pouze z důvodu vysokého obsahu alkoholu za relativně příznivou cenu. Právě tato skutečnost zapříčinila v historii úpadek původně honosného nápoje absint. Oblibě se začal těšit u chudiny, která se jím na ulicích začala opíjet. V dnešní době lze sehnat kvalitní absint prostřednictvím internetu. Spousta lidí tak nakupuje a následně vychutnává na tzv. privátním absintovém popíjení, též občas nazýváno absint party. Pro ty, kdož si rádi dají sklenku dobrého absintu, představuje výše uvedená cesta nákupu tu jedinou, protože v obchodech, restauracích a barech není k dostání, resp. je k dostání pouze nekvalitní produkt, o který ten, kdo alespoň jednou pil pravý absint, rozhodně nemá zájem. Z předchozích dvou odstavců lze dojít k závěru, že absintová komunita je odvržena do určitého undergroundu. Jakmile začne být kvalitní absint dostupný v širší síti barů, začne stoupat jeho obliba, což bude mít za následek alespoň částečnou obnovu jeho prestiže. Nepostradatelnou složku na této cestě představuje uvědomění veřejnosti o tom, že absint není primárně o vysoké hladině alkoholu, čehož lze dosáhnout prostřednictvím letáků na barech, kde bude výstižně uvedeno, co kvalitní absint znamená. Spousta lidí ráda ochutná a i tak se mohou absintové řady dále rozrůstat. Současný stav nenasvědčuje tomu, že by takováto iniciativa měla být kýmkoliv vyvíjena. Nekvalitní absint velkých výrobců alkoholu má své odběratele v řadách široké, absintu nevzdělané veřejnosti. Menší výrobci kvalitního absintu mají o svou produkci postaráno ze strany absintových znalců. Není zde proto aktivní snaha cokoliv měnit. Ovšem těch, co by si rádi vychutnali kvalitní absint v blízkém baru, je relativně spousta. K tomuto závěru docházím z vlastní zkušenosti, kdy jsem se v 10 náhodných barech v centru Prahy ptal celkem 150 návštěvníků, zda by měli zájem ochutnat kvalitní absint. 17 / 51

19 Výrazný prvek v absintovém odbytu zejména v Praze tvoří turisté, které můžeme zařadit do skupiny absintu nevzdělaní. V jejich domácích zemích je tento nápoj obvykle zcela zakázán, proto po příjezdu do Česka berou první absint, na který narazí, ať už je jakýkoliv Předpokládaný vývoj Ačkoliv je český trh přesycen absintovými produkty, stále se objevují nové a nové. Bohužel cestu vpřed mají proraženou pouze nekvalitní produkty velkých výrobců. Přirozeným vývojem se absintový trh sám od sebe nepohne ke změně, že by kvalitní výrobky vytlačily ty nekvalitní nebo naopak. Z důvodu zmíněného přesycení je Česko nezajímavé pro evropské absintové obchodníky, kteří se zaměřují především na země západní Evropy a USA 17, kde je absint velmi limitován nebo přímo zakázán, tedy poptávka dominuje nad mnohdy žádnou nabídkou. Situace v České republice je opačná, a sice široká nabídka přesahuje poptávku. Trend se bude ubírat neměnnou formou. Lze usoudit z vývoje posledních let, kdy se řady zájemců o absint nepatrně rozrůstaly, že lidé z vlastní iniciativy vyhledávají především na internetu informace o tomto nápoji. Tento pozvolný lineární nárůst můžeme predikovat i v následujících letech, ovšem nelze očekávat vytvoření silnější komunity, která by si prosadila svojí poptávkou kvalitní absint. 4.2 Konkurenční prostředí V České republice vyrábí absint 17 subjektů okolo 100 produktových variant. 4 výrobci se orientují výhradně na trh západní Evropy. Zhruba čtvrtina produktových variant míří na export. Ze 13 českých výrobců působících na tuzemském trhu je 6 velkých firem a všechny dodávají do obchodních sítí. Ze 7 malých firem dodává pouze 1 do obchodních sítí. Kvalitní absint lze hledat u 2 malých výrobců, přičemž ani jeden nedodává do obchodních sítí. Na jejich produkty lze narazit jen velmi zřídka, prakticky se s nimi vůbec nesetkáte. Jedinou dostupnou cestou je v tomto případě internet. Současný absintový trh v České republice lze rozdělit do dvou úrovní. Můžeme hovořit o koncových spotřebitelích nakupujících si absint do vlastních zásob (kusový prodej) a o prodeji v barech (rozlévaný prodej). 17 V USA je prodej absintu zakázán. Prodejci nabízejí absint prostřednictvím internetu, kde je v této otázce klíčové, ve které zemi je server umístěn. Objednávky do USA i jiných zemí jsou zcela běžně vyřizovány. 18 / 51

20 4.2.1 Kusový prodej Malí výrobci zaměření na český trh prodávají prostřednictvím vlastních eshopů, dále je jejich zboží dostupné v eshopech zaměřených na alkohol. Velcí výrobci dodávají své produkty do hypermarketů, kde obvykle bývá k dostání zboží od 1 až 4 z nich maximálně. Malé kamenné prodejny situované v centru Prahy nabízejí širší nabídku z důvodu vysokého zájmu turistů, samozřejmě s vysokými maržemi, a to někdy i přes 100 %. Statistická data k tržním podílům v oblasti prodeje absintu bohužel nejsou k dispozici Rozlévaný prodej V pražských barech můžeme nalézt absint obvykle od jednoho ze tří velkých výrobců. Ve všech třech případech se jedná o nekvalitní absint. Prostor pro prosazení se v této oblasti má opravdu veliký potenciál. Bary většinou spolupracují s firmou, která jim dodává kompletní škálu alkoholických nápojů. Náš vstup na tento trh bude probíhat bez povšimnutí konkurentů, jelikož se o prodej v barech přímo nezajímají. Jednají s dodavatelskými firmami barů, které také nebudou mít s naším vstupem problém. Rozšíříme pouze nabídku produktu, o který z jejich pohledu není zájem. 19 / 51

21 5 Popis podniku 5.1 Právní forma Přípravnou fázi zajišťuji jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) na základě živnostenského listu, resp. výpisu ze živnostenského rejstříku (dále jen ŽL). Tato právní forma mi po všech stránkách dostačuje a vyhovuje. Od počátku roku 2011 začnu působit jako společnost s ručením omezeným (dále jen SRO). Proces založení společnosti zahájím již v posledním kvartálu roku 2010 z důvodu jeho formální náročnosti. Právní formu SRO volím především z důvodu větší důvěryhodnosti. Stát se OSVČ přijde na poplatek Kč při splnění zákonem stanovených podmínek, zatímco SRO vyjde na několik tisíc a složení alespoň jedné třetiny z minimálního základního kapitálu Kč, jímž společnost ručí za své závazky. Nejznámějšími formami malého podnikání jsou v České republice právě OSVČ a SRO. Ke konci roku 2009 bylo evidováno v ČR přes 1,8 milionu OSVČ a téměř 0,3 milionu SRO. 18 Obě čísla jsou vůči celkovému počtu obyvatelstva vysoké. ŽL by tak připadl ve věkové hranici 18 až 65 let každému čtvrtému obyvateli ČR. To dělá z OSVČ nepříliš seriózní subjekt v porovnání se SRO. Právní formu SRO tedy nepreferuji z důvodu mých podnikatelských potřeb, ale vyjádřím-li se lidově, že to lépe vypadá. V přípravné fázi působím ve všech záležitostech na straně zákazníka, proto právní forma není podstatná. V momentě, kdy přejdu do role dodavatele, osobně považuji právní formu SRO za nutnost z uvedených důvodů. Legislativní požadavky pro založení SRO jsou věk alespoň 18 let, způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost. Podnikání nevyžaduje splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. 19 Financování základního kapitálu provedu z vlastních zdrojů. Budu jediným vlastníkem společnosti. 5.2 Zaměření podniku Podnikatelský záměr spočívá v prodeji jednoho druhu specifického alkoholického nápoje zvaného absint koncovým zákazníkům prostřednictvím rozlévaného prodeje v barech. Celková myšlenka je rozmanitější, ovšem vyvíjí se postupně s růstem. Prodej do barů je prvním, a zároveň základním pilířem, o který se budou následná rozšíření podnikatelského působení opírat. Časový průběh je znázorněn na obrázku č. 1. V první fázi 18 Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/ac0046d0ac/$file/tabnac_nace_1209.xls>. 19 Informační server pražské radnice [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://magistrat.praha-mesto.cz/60648_podminky-provozovani-zivnosti>. 20 / 51

22 se jedná o přímý prodej do barů. Druhá fáze podpoří přímý prodej virtuálním průvodcem po místech, kde je k dostání kvalitní absint. Třetí fáze obnáší rozšíření služeb o on-line prodej absintu vlastní i cizích značek. Obr. 1 Schéma časového vývoje jednotlivých fází podnikatelského plánu (vlastní zpracování) Fáze 1 - rozlévaný prodej Formou konsignačního skladu 20 budeme umísťovat v konkrétně určených barech absint vlastní značky. Rozlévaný prodej bude podpořen letáky umístěnými volně na baru, které budou upozorňovat na aspekty kvality absintu vlastní značky Fáze 2 - absinthepoint.com Internetový portál absinthepoint.com bude zprostředkovávat virtuálního průvodce po barech, kde je k dostání kvalitní absint. Registrace bude zdarma pro podniky prodávající absint naší značky. Uživatelé tak budou moci spatřit v přehledné interaktivní mapě místa, kde si můžou vychutnat kvalitní absint Fáze 3 - online prodej Internetový obchod s absinty českých i zahraničních výrobců bude spuštěn v říjnu roku V rámci online prodeje bude probíhat spolupráce s největším distributorem absintu v západní Evropě Ulrichem Hossem, který díky svým současným kontaktům zajistí většinu výrobků zahraniční produkce za určité procento z tržeb. V současnosti již probíhají s panem Hossem jednání ohledně spolupráce. 5.3 Organizační struktura Organizační struktura je jednoduchá. Skýtá pouze zakladatele, externí obchodní zástupce a brigádníka ve skladu. Počet obchodních zástupců bude narůstat s plánovaným objemem prodeje. V prvním kvartálu roku 2011 budu obchodní činnost zajišťovat sám. 20 Princip konsignačního skladu spočívá v uložení výrobcova zboží u prodejce. Prodejce za zboží platí výrobci až po prodeji zboží. Prodejce nese za zboží odpovědnost, výrobce neplatí nic za skladování zboží. 21 / 51

23 Začátkem druhého kvartálu roku 2011 přenechám obchodní záležitosti obchodním zástupcům, počítám se třemi. V roce 2015 bude obchodní činnost zajišťovat zhruba 10 obchodních zástupců. Přesný počet ukáže jejich prodejní schopnost v průběhu. Každý obchodní zástupce bude mít plán prodeje, od kterého se bude odvíjet jeho odměňování. Základem bude podíl z tržeb jejich svěřených klientů v rozmezí 10 až 15 % dle výše zmíněných tržeb. Dále budou získávat prémii 5 % k základu za plnění plánů prodeje. Brigádník ve skladu bude pobírat předem smluvenou odměnu za provedení úkolu. Jeho náplní práce bude příprava zboží pro obchodní zástupce. Pracovat bude jeden až dva dny v týdnu na dohodu o provedení práce. Jeho měsíční mzda se bude pohybovat do Kč, srážkovou daň 15 % budu odvádět nad rámec této částky. Celkové náklady na brigádníka ve skladu proto počítám v částce Kč. 22 / 51

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Zakladatelský projekt

Zakladatelský projekt Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav podnikové strategie Zakladatelský projekt Autor bakalářské práce: Vedoucí bakalářské práce: Oponent bakalářské práce: Zuzana Růžičková Doc.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1)

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) 1) Sestavení podkladů pro operativní plán Podnik vyrábí brzdové destičky. V budoucnu mohou nastat různé změny, na které je nutné reagovat. Prodej brzdových destiček

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Charakteristika a metody stanovení ceny

Charakteristika a metody stanovení ceny VY_32_INOVACE_MAR_95 Charakteristika a metody stanovení ceny Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra Jaké existují varianty prodejního procesu firmy klady a zápory Pavlišová Petra Proces prodeje vyžaduje Proces prodeje firmy je dlouhodobější záležitost v rozmezí cca šest měsíců až několik roků, prodej

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 Obsah Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 1.1 Konceptuální pohled na podnikání 4 1.2 Definice podnikatele 6 1.3 Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? 7 1.4 Jak vypadá průměrný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÉHO PODNIKU

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÉHO PODNIKU VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÉHO PODNIKU Autor bakalářské práce: Veronika Jahodová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek

Více

Projekt diplomové práce. Bc. Martin Schwarz učo:

Projekt diplomové práce. Bc. Martin Schwarz učo: Projekt diplomové práce Bc. Martin Schwarz učo: 401431 2 Zpracování diplomové práce Téma: Strategie rozvoje firmy Company development strategy Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí práce: doc. Ing. Petr

Více

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1 ZAKLADATELSKÝ PROJEKT PEKÁRNA Semestrální práce z XI6EPD Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15 Zakladatelský projekt - Pekárna 1 Úvod Pekařské výrobky patří neodmyslitelně k

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.BECK, Praha 2010 Pohledávky představují nároky podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních

Více

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE - Investiční rozhodování má dlouhodobé účinky - Je nutné se vyrovnat s faktorem času - Investice zvyšují poptávku, výrobu a zaměstnanost a jsou zdrojem dlouhodobého

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV , I I. V J MANAZERSKA EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV V c.!tfld V olina Grada Publishing 1996 OBSAH ÚVOD II 1. ZALOŽENÍ PODNIKU 17 1.1 Úvod 17 1.2 Činnosti související se založením podniku 21 1.3

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E EKONOMIKA NÁKLADY, KALKULACE a BEP Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny Ing.Martin Frano 16. OTC Konference 24.10.2013 Význam CM v prostředí ústavní lékárny Tlak na finanční výkonnost lékárny (pokles na Rx) Záchyt nemocničních pacientů

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Logistika. Souhrnné analýzy. Radek Havlík tel.: URL: listopad 2012 CO ZA KOLIK PROČ KDE

Logistika. Souhrnné analýzy. Radek Havlík tel.: URL:  listopad 2012 CO ZA KOLIK PROČ KDE Logistika Souhrnné analýzy listopad 2012 KDE PROČ KDY CO ZA KOLIK JAK KDO Radek Havlík tel.: 48 535 3366 e-mail: radek.havlik@tul.cz URL: http:\\www.kvs.tul.cz Paretova, ABC a XYZ analýzy Obsah Paretova

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Analýzy konkurence - teorie:

Analýzy konkurence - teorie: Analýzy konkurence - teorie: Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je profesor

Více

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Bod zvratu definujeme jako minimální množství výrobků, které potřebuje společnost vyrobit, aby pokryla své fixní a variabilní náklady, tj. aby nebyla

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více