nakladatelství knihy knihkupectví kontakty informace pro autory ALMANACH LABYRINT ročenka revue labyrint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nakladatelství knihy knihkupectví kontakty informace pro autory ALMANACH LABYRINT ročenka revue labyrint"

Transkript

1 nakladatelství knihy knihkupectví kontakty informace pro autory ALMANACH LABYRINT 2011 ročenka revue labyrint

2 jí č. - í y- c - ti e:! n- í ř ALMANACH LABYRINT váš průvodce českým knižním trhem od roku 1992 obsah 20. VYdání almanachu labyrint 13 nakladatelé a jejich knihy 197 Literární agentury a organizace 219 kulturní časopisy 255 praktické informatorium 255 český knižní trh 256 rady začínajícím nakladatelům 258 rady začínajícím autorům 265 jak nabídnout rukopis 267 úprava rukopisu 270 korektury 274 sazba knih (terminologie) 283 literární ceny 287 poznámky k tvorbě komiksů 295 autorské právo (výklad) 303 povinné výtisky 305 isbn (online publikování) 313 Distribuční firmy / čr 321 Knihkupectví a knihovny / Praha 343 Knihkupectví a knihovny / čr 401 specializované Antikvariáty 411 Rejstřík / nakladatelé, index inzerentů Individuální objednávky, přihlášky do dalšího vydání a zařazení do internetové verze: Almanach labyrint Box 52, Jablonecká 715, Praha 9 tel.&fax: w w w. almanachl abyrint.cz

3 237 ALMANACH LABYRINT VÁŠ PRŮVODCE ČESKÝM KNIŽNÍM TRHEM OD ROKU 1992

4 238

5 239 ALMANACH LABYRINT 2011 ROČENKA KULTURNÍ REVUE LABYRINT

6 240 ALMANACH LABYRINT 2011 Copyright Labyrint, 2011 All rights reserved VIA VESTRA GROUP Editor Joachim Dvořák Redakce Jitka Koubková a Jiřina Příhodová Sazba a grafická úprava Petr Teichmann & Labyrint Tisk PBtisk s.r.o., Příbram V Praze roku 2011 vydalo nakladatelství LABYRINT Box 52, Jablonecká 715, Praha 9 elektronická verze Žádná část této publikace nesmí být přetiskována nebo přenášena jakýmkoli médiem bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Doporučená prodejní cena vč. dph 299 Kč 1. vydání (XX. ročník) ISBN

7 2415 Literatura je součástí duchovního života národa a zárukou jeho pokroku. (JoSEf HoRA, český básník, in: Almanach Kmene 1931) Záleží i na čtenářích, aby si své knihy našli, aby se nezalekli svobodné volby, která je vždycky spojena s rizikem a žádá od nich více znalostí a úsilí než vězeňské poměry. (IVAN KlíMA, český spisovatel, in: Almanach Labyrint 1994) RUKOVĚŤ ČTENÁŘE Kniha je živý organismus, a někdy to při pohledu do knihkupectví můžete pozorovat sami. Z regálů na vás vyskakují barevná cizokrajná zvířata osedlaná tu Donem Quijotem, jindy třeba Jiříkem z pohádky, čarovné vůně exotických pokrmů pronikají na stránky dobrodružných cestopisů, klasikové přelézají přes fastsellery aktuálních hvězd, odborné tlustospisy se mačkají v poličkách pod monogra emi o umění a cizojazyčné publikace pokukují, kde leží slovníky Okamžik, kdy Johannes Gutenberg začal tisknout v polovině 15. století knihy, patří k těm světlým v moderní historii lidstva přestože se knihy stávaly mnohdy také nositelkami myšlenek a slov, jež podněcovaly i k nenávisti. Dnes, kdy sílu slov překonal obraz a virtuální texty na monitorech webových vyhledávačů, zůstává tištěným knihám v našich životech vyhrazen skromnější prostor, než tomu bývalo ještě v nedávné minulosti. A přeci, knih vychází v Čechách a na Moravě stále hodně, pořád vznikají nová nakladatelství. Knihy vycházející na papíře zatím dominují, avšak různých elektronických virtuálních forem bude rychle přibývat. Čeští nakladatelé jsou se svou produkcí odrazem naší společnosti, proto jsou pestří, zábavní, nudní, ctižádostiví, konzervativní i odvážní. Kvůli lepší orientaci přicházíme za vámi již s dvacátým vydáním Almanachu Labyrint, jediným přehledným průvodcem českým knižním trhem od roku 1992.

8 242 6 ALMANACH LABYRINT 2011 Zcela přepracované a aktualizované vydání 2011 obsahuje záznamy 500 nakladatelů působících aktivně v České republice, včetně pro lů, adres, charakteristik a zaměření produkce, a to tak, jak je najdete i ve volně dostupné internetové verzi která je od letošního roku v nové podobě i s mnoha novými funkcemi. Dlouhodobý nárůst návštěvnosti webové verze Almanachu (která obsahuje dále vyšlou produkci, ediční plány a umožňuje vyhledávání) potvrzuje správné rozhodnutí, zveřejňovat od roku 2000 kompletní údaje v bezplatně přístupné veřejné on-line verzi. Tato verze také umožňuje jednotlivým přihlášeným (tzn. registrovaným) nakladatelům pravidelnou aktualizaci v průběhu roku. Do knižního vydání jsme zařadili dále literární agentury, organizace a zahraniční instituty působící na našem území, a také přehled všech v současné době pravidelně vydávaných kulturních časopisů. Autorizovaný adresář distributorů, knihkupectví, specializovaných antikvariátů a vybraných knihoven najdete v druhé části publikace na recyklovaném papíru. Veškeré údaje jsme pro toto nové knižní vydání znovu ověřili. Ke snazší orientaci je na konci publikace připojen abecedně řazený rejstřík nakladatelství. Oblíbenou částí Almanachu je praktické informatorium s radami začínajícím autorům a novým nakladatelům; obsahuje např. kapitoly: jak připravit rukopis, jak ho nabídnout k vydání, kde publikovat a veřejně číst, základní minimum, jak se dělají korektury, terminologii ze sazby knih, co je to ISBN a další informace. Tato část obsahuje rovněž výklad autorského práva. Přejeme vám šťastnou cestu labyrintem knih a literatury. Joachim Dvořák, editor (duben 2011) On-line přístup zdarma na adrese:

9 ALMANACH LABYRINT CHARAKTERISTIKA PRODUKCE Číselný kód charakteristiky produkce nakladatelství: 1 Beletrie (próza a poezie; česká a překladová) 2 Knihy pro děti a mládež 3 Literatura faktu (non-fiction, historie apod.) 4 Odborná literatura (přírodní vědy, technika, medicína, odborné encyklopedie) 5 Společenské vědy (filozofie, filologie, psychologie, sociologie, etnologie, historie apod.) 6 Hudba, divadlo, film (vč. monografií) 7 Umění (výtvarné umění, fotografie, uměl. monografie, architektura, komiks, katalogy výstav, kalendáře) 8 Duchovní literatura (východní filozofie, esoterika, astrologie, alternativní medicína apod.) 9 Náboženství a teologie (křesťanská literatura) 10 Počítačová literatura, informatika; právo, ekonomie a daňové příručky 11 Mapy, atlasy a turistické průvodce 12 Literatura pro volný čas (hobby, sport, kuchařky, populárně naučné příručky a rádce) 13 Školství a pedagogika (učebnice, jazykové příručky, slovníky, skripta, studijní materiály) 14 Cizojazyčná literatura 15 Bibliofilie a vzácné/raritní tisky 16 E-books, audioknihy (CD, MP3) a další nosiče Chcete být v almanachu labyrint? Pošlete nám základní informace o Vaší firmě na adresu: Almanach Labyrint, Box 52, Jablonecká 715, Praha 9 fax:

10 244 8 KANZELSBERGER

11 NEOLUXOR 2459

12 246 10»ESKOSLOVENSK SPISOVATEL & LEVN KNIHY

13 PB TISK Dvacet let pomáháme knihám na svět Kompletní polygra cké služby Nejnovější moderní technologie Flexibilní výrobní kapacita pod jednou střechou PBtisk, s.r.o., Dělostřelecká 344, Příbram I Balonka tel.: , fax.: ww.pbtisk.eu

14 MLAD FRONTA MLADÁ FRONTA všechno, co vás baví číst Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 15 % na

15 ALMANACH LABYRINT NAKLADATELÉ ACADEMIA nakladatelství Vodiãkova Praha 1 tel , fax: ISBN , 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14 Academia vydává pûvodní vûdecké monografie a práce ãesk ch vûdcû, díla klasikû vûdy, pfieklady zahraniãních autorû, populárnû-nauãnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové uãebnice, pfiíruãky a vysoko kolské uãebnice, ale také kvalitní ãeskou i pfiekladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárnû-nauãn ãasopis Îiva. ADVENT-ORION s.r.o. Roztocká 5/ Praha 6 tel , fax: ISBN , 4, 9, 12, 13 Nakladatelství vydává knihy a ãasopisy se zamûfiením na tûlesn, duchovní a du evní rûst ãlovûka; dále pak teologickou literaturu. AGAPE BRNO Hluboká Brno tel.&fax: ISBN

16 14 AGENTURA KRIGL Knihy studijního charakteru poskytují struãn a ucelen pfiehled základû duchovního poznání, ãtenáfii v nich nalézají rovnûï konkrétní pomoc pfii léãení nemocí prostfiednictvím léãiv ch, meditaãních duchovních kreseb. AGENTURA KRIGL Pod Stra nickou vinicí Praha 10 tel.&fax: ISBN , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Vydavatelství odborné a dûtské literatury, beletrie a hudebnin. AGENTURA PANKRÁC s.r.o. Na Bitevní pláni Praha 4 tel ISBN , 3, 4, 9, 11, 12 Nakladatelství vydává historickou populárnû-nauãnou literaturu, knihy o v znamn ch osobnostech zejména z fiad ãeské lechty, prózu a fotografické publikace mapující zfiíceniny hradû, tvrzí a zámkû na území âr. AGRIS ing. Jaroslav Stejskal Bubeníãkova Brno tel , fax: Nakladatelství a velkoobchod kolních uãebních pomûcek.

17 AiP BEROUN 15 AiP Beroun s.r.o. Talichova Beroun tel , , 15, 16 Elektronické vydavatelství profesionálních databází a vzácn ch dokumentû. Digitalizace vzácn ch historick ch dokumentû. Projekt MEMO- RIA Databáze Manuscriptorium otevfien katalog historick ch fondû, kter je tûsnû propojen s digitální knihovnou a www. manuscriptorium.com. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. PurkyÀova 95a Brno tel.&fax: ISBN , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16 Vydává odbornou literaturu, pfiedev ím v oboru stavebnictví, strojní in- Ïen rství, v oborech ekonomick ch i spoleãenskovûdních, dále literaturu pro soudní znalce, ãasopis Soudní inïen rství, téï monografie a beletrii. Zamûfiuje se také na uãební texty pro teoretickou pfiípravu dopravních pilotû, mechanikû a technikû údrïby letadel. AKADEMIE MÚZICK CH UMùNÍ Malostranské nám Praha 1 tel

18 16 AKCENT , 13 Nakladatelství AMU (pûvodnû ediãní centrum) vzniklo v roce 1996; roãnû vydává okolo dvaceti titulû a sídlí v Hartigovském paláci na Malostranském námûstí v Praze. Vydává pfiedev ím odbornou a pfiekladovou literaturu z oblasti divadla, hudby, tance, filmu a fotografie. Publikace vycházejí v edicích DAMU, FAMU a HAMU. Tyto a dal í tituly mûïete vybírat z nabídky, která je celá umístûna na AKCENT Bedfiicha Václavka Tfiebíã tel , tel.&fax: ISBN , 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13 Vydává pûvodní ãeskou tvorbu, knihy V. Javofiické, V. Pittnerové, literaturu faktu, romány, poezii, knihy pro dûti a mládeï. AKROPOLIS Jifií Tomá Nakladatelství Akropolis U Nikolajky Praha 5 tel , ISBN , 3, 5, 7, 8, 12 Nakladatelství se specializuje na díla odborná i populárnû-nauãná z rûzn ch oblastí, zejména z ãesk ch i svûtov ch dûjin, v tvarného umûní a architektury, literární historie i filozofie, dále na práce domácích i zahraniãních autorû krásné literatury vãetnû poezie.

19 AKROPOLIS 17 AKROPOLIS Nakladatelství Akropolis s.r.o. (Filip Tomá ) Severozápadní IV 16/ Praha 41 tel ISBN , , 3, 5, 6, 7, 11, 13, 16 Nakladatelství se vedle vydávání uãebnic ãe tiny pro cizince zamûfiuje pfiedev ím na krásnou ãeskou literaturu a díla z literární historie a teorie, vzpomínky, pamûti a kniïní rozhovory (edice Osobnost). ALBA DESIGN PRESS s.r.o. ímská Praha 2 tel ISBN Nakladatelství a grafické studio. Vydává publikace z oblasti grafického designu, fotografie, architektury (napfi. Jan Kaplick ) a vizuální kultury. ALBATROS Albatros Media a.s. Na Pankráci 30/ Praha 4 tel , fax: ISBN , 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 16 Tradiãní nakladatelství nejkvalitnûj ích knih pro dûti a mládeï. Organizaãnû spadá pod mediální spoleãnost Albatros Media a.s.

20 18 ALBATROS MEDIA ALBATROS MEDIA a.s. Na Pankráci 30/ Praha 4 tel , fax: ISBN , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16 Mediální spoleãnost nabízející pod znaãkami esti samostatn ch nakladatelství iroké spektrum mediálních produktû knih, interaktivních encyklopedií na CD-ROM, audionahrávek a DVD. Albatros tradiãní nakladatelství knih pro dûti a mládeï; Computer Press nakladatelství non-fiction literatury; CooBoo moderní, mladé nakladatelství pfiedev ím pro teenagery; Edice âeské televize v hradní v roba a distribuce kniïních titulû Edice ât; Motto nakladatelství kvalitní ãeské, pfieváïnû humoristické beletrie, detektivek seversk ch, anglick ch a americk ch autorû i knih populární psychologie nejen pro Ïeny; Plus nakladatelství knih pro dospûlé, pfiedev ím moderní beletrie. ALBERT A. Navrátila Boskovice tel , tel.&fax: tel ISBN , 2, 5, 7 Nakladatelství vzniklo v roce 1991 a pûvodnû se zamûfiilo na dûtskou literaturu. PfieváÏná ãást dne ní produkce je v ak zamûfiena na spoleãenské vûdy, sborníky z konferencí a v poslední dobû také knihy s folklorní tematikou z oblasti Slovácka (monografie, zpûvníky). âást produkce tvofií také pfiíprava a tisk knih pro nûmecké partnery. Vedle tûchto ediãnû pfiedem pfiipravovan ch titulû vydává pfiíleïitostnû také knihy na objednávku podle poïadavkû objednavatele (napfi. z historie obcí, v roãní tisky aj.). Roãnû vychází témûfi 20 titulû a men í pfiíleïitostné tisky. Nakladatelství dosud vydalo více neï 300 titulû.

21 ALBIS 19 ALBIS international Kristina Kaiserová Hrnãífiská 2/ Ústí nad Labem tel.&fax: ISBN , 5, 7, 9, 15 Nakladatelství pro bibliofily a diskofily, snaïí se vydávat nové tituly z oblasti historie, prózy a poezie s tím, Ïe ãást produkce je zamûfiena bibliofilsky. ALDA Dr. Bfieziny Bludov tel ISBN , 3, 13 Nakladatelství je zamûfieno na vydávání nauãn ch a vzdûlávacích publikací pro koly a kapesních pfiehledû vybran ch oborû. ALFA Nakladatelství s.r.o. Jeãná Praha 2 tel ISBN , 5, 10, 12 Nakladatelství se specializuje na odbornou literaturu, zejména na management a ekonomii, a to jak ãeské, tak zahraniãní produkce. Dosud vy ly edice: management praxe, management studium, ekonomie studium, informatika, politologie a právo.

22 20 ALFA-OMEGA ALFA-OMEGA Horní Dobfiejovice tel.&fax: , tel ISBN , , 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15 Alfa-omega patfií mezi nejstar í soukromá nakladatelství v âr. V roce svého vzniku vydalo svoji první básnickou sbírku Jinou smuténku Jana Skácela v bibliofilské úpravû. Ver e Jana Skácela se pozdûji staly mottem i pro almanachy nakladatelství: Modrá hodinka (2000), Modrá je barva nadûje (2004) a DrÏím se hvûzd! (2008), kde se prolínají s básnick m mottem Alenky Vávrové. Tûchto projektû se zúãastnilo nûkolik desítek autorû básníkû, prozaikû i v tvarníkû. Od poãátku se nakladatelství vûnuje pfiedev ím vydávání poezie a bibliofilií. Knihy ilustrují pfiední ãe - tí v tvarníci. Básnické sbírky základní fiady zpravidla obsahují nejen signované originální ilustrace, ale i podpis autora textu. Vycházejí zde témûfi v hradnû první vydání knih a velmi ãasto prvotiny. V posledních letech vydává nakladatelství vedle poezie téï kníïky pro dûti, beletrii povídky, detektivní romány, dramata a také vybranou odbornou, populárnû-nauãnou i pfiíleïitostnou literaturu. Podílí se téï na pfiípravû a distribuci uãebnic. ALISA Vladimír Kostiha Aloise Blachy Petfivald tel , ISBN , 3 Nekomerãní nakladatelství vydávající pfiedev ím díla nov ch autorû. ALLMAX Hornoml nská Zlín tel , tel.&fax:

23 ALMAN ISBN Nakladatelství AllMax vydává uãební a didaktické pomûcky se zamûfiením na v uku jazykû. Nosn m programem jsou pfiedev ím patentovaná jazyková koleãka (která jsou na ãeském trhu jiï od roku 1995). Jazykové koleãko je tvofieno ze dvou papírov ch kotouãû, které jsou navzájem spojeny n tkem. Pfii jejich otáãení lze na obvodu koleãka nastavit dané sloveso, jehoï ãasování se zobrazí ve vysekan ch ok nkách. PomÛcka je urãena pro zaãáteãníky i pokroãilé. ALMAN Nakladatelství Alman s.r.o. Pfiízova Brno tel.&fax: tel ISBN , 4, 5, 8 Nakladatelství se zab vá vydáváním beletrie, populárnû-nauãn ch publikací s psychologickou tematikou a knih zamûfien ch na osobní rozvoj a úspûch. ALPRESS s.r.o. ALPRESS, spol. s r. o. Na Pfiíkopû Fr dek-místek tel fax: ISBN , 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 Nakladatelství je zamûfieno pfieváïnû na vydávání svûtové beletrie v edici Klokan. Vydává také svûtovou literaturu a populárnû-nauãnou literaturu zamûfienou na esoteriku, zdraví, záhady, sci-fi, lásku a mezilidské vztahy, literaturu faktu, hobby a obrazové publikace.

24 22 ALTER ALTER s.r.o. Nakladatelství Alter s.r.o. Nad Pahorkem 403/ Praha 4 tel , , fax: ISBN , 4, 13, 16 Nakladatelství uãebnic, uãebních pomûcek a v ukov ch programû. Nabízí ucelenou kolekci uãebnic, uãebních pomûcek a publikací pro 1. stupeà Z. Pro 2. stupeà Z nabízí úplnou fiadu uãebnic ãeského jazyka a fiadu zemûpisu. Dále nabízí v ukové programy, elektronické varianty ti tûn ch uãebnic, pomûcky pro Ïáky (napfi. Kartiãky vyjmenovan ch slov), demonstraãní pomûcky (napfi. nástûnné obrazy a tabule s pfiehledy uãiva) a odborné publikace (napfi. âasové a tematické plány, Klíãové kompetence a oãekávané v stupy k uãebnicím Alter). ALTERNATIVA s.r.o. Zbraslavské námûstí Praha 5 tel.&fax: ISBN , 4, 5, 8 Nakladatelství vydává literaturu z oblasti spirituality, esoteriky, filozofie, psychologie a alternativní medicíny. Zamûfiuje se zejména na tituly zahraniãních autorû. Specializuje se na odbornou homeopatickou literaturu, ale publikuje i knihy urãené ir í vefiejnosti. Dosud vydalo základní klasická díla tohoto oboru, rovnûï i mnoho dûl souãasn ch svûtov ch autorû. Alternativa je spoluautorem homeopatického diagnostického programu Kent a od r organizuje kurzy a pfiedná ky o homeopatii. Provozuje Homeopatickou akademii vedenou Mgr. Jifiím âehovsk m, kde pfiedná ejí nejen na i pfiední homeopaté, ale i mnoho uãitelû ze zahraniãí. Nakladatelé on-line:

25 AMENIUS 23 AMENIUS 28. fiíjna Pfiíbram VII tel ISBN , 2, 5, 6, 8, 12 Nakladatelství Amenius se vûnuje podstatnou ãástí své ãinnosti vydávání knih a CD. Tato díla svojí umûleckou i lidskou hodnotou mají podnûcovat sv m obsahem zájem o rozvoj du evního Ïivota v dne ní uspûchané dobû. Snaha o zv raznûní a potfiebu duchovních hodnot je prezentována hlub í, nauãnou i zábavnou formou za úãelem kultivace mezilidsk ch vztahû a pochopení souvztaïnosti s Universem. AMOS Nakladatelství a vzdûlávací agentura Dukelsk ch hrdinû Praha 7 tel.&fax: , tel ISBN Nakladatelství je specializované na pfiijímací zkou ky vysok ch a stfiedních kol, maturitu a v echny náleïitosti, nutné pro pfiípravu k dal ímu studiu a pomaturitnímu vzdûlávání. Kromû precizních uãebních podkladû pfiipravuje velice efektivní publikace testû a cviãebních úloh. AMOS Editio s.r.o. Opletalova Praha 1 tel , fax: Redakce: Moskevská 63, Praha 10 ISMN , 13 Hudební nakladatelství. Hudba ãesk ch autorû souãasnosti i minulosti, zvlá tû pak skladby pro sólové nástroje, díla komorní, vokální a tvorba pro dûti.

26 24 ANAG ANAG Anag, spol. s r.o. Kollárovo nám. 698/ Olomouc tel , tel.&fax: Poboãka: Národní dûm na Vinohradech nám. Míru 9, Praha 2 ISBN , , 10, 12 Nakladatelská a vzdûlávací agentura Anag pûsobí na ãeském trhu jiï od r a patfií k firmám s nejdel í tradicí v oblasti pofiádání odborn ch semináfiû a vydávání odborn ch publikací a ãasopisû. PÛsobnost firmy je celorepubliková. âinnost spoleãnosti Anag je zamûfiena pfiedev ím na oblasti práce a mzdy, poji tûní, ekonomika, danû, úãetnictví, personalistika, clo, pracovní a obchodní právo. K uveden m oblastem pofiádá odborné semináfie a kurzy. V posledních letech vydává také publikace v ediãní fiadû s názvem Publikace pro zdraví a voln ãas, které jsou urãené iroké vefiejnosti. Vlastní distribuce publikací po celé âr. V Praze a Olomouci provozuje reprezentativní prodejny odborné literatury. Zásilkové knihkupectví odborné literatury na ANAGRAM s.r.o. PfiemyslovcÛ 832/ Ostrava 9 tel , , fax: ISBN , 2, 3, 4, 12, 16 Nakladatelství vydává kreativní knihy pro dûti a dospûlé fiady TOPP, obrazové a sportovní publikace, knihy pro milovníky pfiírody a odborné tituly. Nakladatelé on-line:

27 ANALPHABET BOOKS 25 ANALPHABET BOOKS Potácelova Brno tel ISBN Vydává komiksov sborník Aargh! a pûvodní alba ãesk ch i zahraniãních komiksov ch autorû. ANGLIâTINA EXPRES Koperníkova Praha 2 tel.&fax: ISBN Nakladatelství vydává uãebnice angliãtiny pro základní koly a doplàky k nim. ARBOR VITAE Nezabudická evnice tel ISBN , 5, 7, 15 Nakladatelství Arbor vitae vydává v edici De arte deníky, eseje, sentence a vzpomínky v znamn ch ãesk ch a svûtov ch malífiû, sochafiû a architektû. V edici Texty o architektufie základní díla ãeského i svûtového architektonického my lení. V edici Vera effigies textové monografie v znamn ch umûlcû pfielomu 19. a 20. století. V edici Louisa pohádky a povûsti ilustrované souãasn mi ãesk mi malífii a grafiky. V edici AV poezii, prózu a literární eseje s v tvarn m doprovodem. Monografie a katalogy ãesk ch a svûtov ch v tvarníkû. Je pofiadatelem, spolupofiadatelem a producentem fiady v stav v tvarného umûní v âesku i v zahraniãí.

28 26 ARGO ARGO s.r.o. Milíãova Praha 3 tel , fax: ISBN , , 3, 4, 5, 7, 8, 13 Nakladatelství se orientuje pfiedev ím na kvalitní ãeskou a pfiekladovou beletrii a díla spoleãenskovûdního charakteru. Edice AAA edice angloamerick ch autorû, edice Kofieny edice moderních klasikû, edice SSP Souãasná svûtová próza, edice Historické my lení historické práce zamûfiené na stûïejní události stfiedovûk ch a moderních dûjin, edice KaÏdodenní Ïivot historická edice zamûfiená na kaïdodenní Ïivot ve stfiedovûku a novovûku, edice Ecce homo monografie znám ch historick ch osobností, edice Dûjiny Evropy dûjiny evropsk ch zemí, dynastií a regionû, Edice Memoria medii aevi PamûÈ stfiedovûku, pfieklady v znamn ch evropsk ch kronik, edice Capricorn kulturní antropologie, edice Logos náboïenská edice. Vydává i odborné encyklopedické publikace. ART D Grafick ateliér âern s.r.o. Îirovnická Praha 10 tel , fax: ISBN , Nakladatelství vydává monografie, katalogy, kalendáfie, blahopfiání a novoroãenky se zamûfiením na souãasné v tvarné umûní a voln ãas. ARTUR âeské druïiny Praha 6 tel

29 ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ âr 27 ISBN , , 2, 6 Hlavní náplní jsou kníïky pro dûti, pfiípadnû i beletrie pro dospûlé s ilustracemi Heleny Zmatlíkové. JiÏ nûkolik let vychází edice D, která se vûnuje textûm star ích i moderních klasikû divadelního dramatu. Nakladatelství poskytuje autorská práva k ilustracím Heleny Zmatlíkové. ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ âr Jindfii ská 901/ Praha 1 tel , fax: ISBN Metodická literatura pro muzea a galerie; muzeologie. ATELIER IM Podhradí 77, P.O.Box Luhaãovice tel.&fax: ISBN , 4, 7, 11, 12 Nakladatelství se zamûfiuje v edici Morava a Slezsko na obecnou historii oblasti, dûjiny podnikání a obchodu, v poslední dobû i lázeàství (ã, n, a, r, f), vydává literaturu z období 50. let, zejména politick ch vûzàû. Vydává také v znamná díla etnografická, zejména reedituje díla univerzitního profesora Antonína Václavíka. V edici Vyznání knihy pak vydává knihy ãesk ch a slovensk ch krajanû z Kanady a USA. Nakladatelé on-line:

30 28 ATELIÉR KRUPKA ATELIÉR KRUPKA LuÏická Úvaly u Prahy tel.&fax: , tel ISBN Zamûfiuje se na vydávání bibliofilií klasick m zpûsobem, tj. ruãní papír, ruãní sazba a rukodûlná kniïní vazba. Prioritou ateliéru se staly vazby knih v kûïi, pergamenu a restaurování star ch knih. ATLANTIS s.r.o. ATLANTIS, spol. s r. o. âeská 15, PS Brno tel.&fax: ISBN , 3, 5, 9, 14 Nakladatelství Atlantis vydává dílo Petra Kabe e, Ludvíka Kundery, Milana Kundery, ZdeÀka Rotrekla, Pavla vandy, Jana Trefulky, Ludvíka Vaculíka. V ãeském pfiekladu vydává dílo L. F. Célina, Benoîta Duteurtra, Güntera Grasse a Ezry Pounda; v pfiekladu Martina Hilského vydává svazky Williama Shakespeara, a to ve dvou fiadách: vázané ãesko-anglické a broïované ãeské. V fiadû pamûtí vycházejí vzpomínky v znamn ch ãesk ch i zahraniãních osobností, v fiadû ãeské prózy a esejistiky, charakteristické obálkou pastelové barvy a kresbou-pérovkou, svazky pûvodní ãeské tvorby: povídky, romány a eseje. V fiadû poezie vy ly básnické sbírky Milo e DoleÏala, Gertrudy Goepfertové, Pavla vandy, Jáchyma Topola ad. AUDIOSTORY PhDr. Jindfii ka Nováková âeskomalínská Praha 6 tel ,

31 AULOS , 2, 8, 13 Vydavatelství zamûfiené na produkci audioknih. Nabízí desítky titulû, které v souãasné dobû vycházejí v reedicích na CD v exkluzivní licenci pro Popron Music s.r.o. AULOS Kosárkovo nábfi Praha 1 tel , ISBN Galerie a knihkupectví: Michalská 21, , Praha 1, tel Vydává bibliofilské knihy a grafiky souãasn ch ãesk ch autorû. DÛraz je kladen na vysokou umûleckou úroveà, typografickou úpravu a technické zpracování knih. Snahou nakladatelství je vydávat souãasnou bibliofilii a nepodléhat zaveden m dogmatûm v této oblasti. Umûlecké texty peãlivû vybran ch autorû (E. Jandl, W. Faulkner, L. Klíma, F. Kafka aj.) doprovázejí ilustrace pocházející z dílny pfiedních v tvarníkû (Z. S kora, J. Róna, V. Bo tík, S. Kolíbal, J. Sopko, J. alamoun, M. Grygar aj.). AURORA Spálená Praha 1 tel ISBN , 3, 4, 5, 8, 9 Nakladatelství vydává pfiekladovou literaturu, pfiedev ím populárnû-nauãnou, filozofii, beletrii. Nakladatelé on-line:

32 30 AVATAR AVATAR PetrÏílkova 2571/ Praha 5 tel.&fax: ISBN , 2, 3, 8, 9 Nakladatelství se zamûfiuje na introspektivní filozofii, jógu a mystiku. Zvlá tní zfietel je vûnován dílu Míly a Eduarda Tomá ov ch. Prezentace duchovních smûrû: integrální filozofická jóga, taoismus, buddhismus, zen, védánta, kfiesèanská mystika apod. Îánry: filozofická pojednání, eseje, beletrie, poezie. Knihy, audio, video. Duchovní a kulturní pofiady. AVION Patrik Sainer Sudomûfiská 48/ Praha 3 tel , fax: ISBN Vydává databáze leti È, mapy a knihy s leteckou tematikou. AXIÓMA Praha s.r.o. Martinská Praha 1 tel , ISBN Nakladatelství pro dûti, specializované na vydávání leporel a knih pro zaãínající ãtenáfie a poznávácí tituly urãené pro voln ãas.

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Trh informačních pramenů 1 Trh informačních pramenů specifický segment trhu uspokojování potřeb a požadavků původců a uživatelů obchodní vztahy konkurenční prostředí, dosažení

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 58 Vydavatelské služby 58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské služby 58.11 Vydávání knih 58.11.1 Knihy v tištěné podobě 58.11.11 Učebnice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ

AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ Jiřina Bínová, Státní vědecká knihovna Kladno Profilace fondu knihovny je vymezena Statutem knihovny. Mantinely jsou nabídka knižního trhu a konkrétní

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova

Více

Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze. PhDr. Richard Olehla, Ph.D

Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze. PhDr. Richard Olehla, Ph.D Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze PhDr. Richard Olehla, Ph.D. 6. 10. 2016 Co je E-knihovna? projekt, který v sobě sdružuje produkty nakladatelské činnosti MKP e-knihy mají vlastní ISBN tituly

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Akvizice periodické literatury

Akvizice periodické literatury Vnější vlivy Vydavatelská sféra Čtenáři / uživatelé Vnitřní vlivy Profil fondu knihovny (oborové zaměření) Finanční možnosti knihoven Definice seriálu Publikace na jakémkoliv médiu, vydávaná v částech

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Evangelická teologická fakulta UK

Evangelická teologická fakulta UK Evangelická teologická fakulta UK Adresa: âerná 9/646, p. pfi. 529, 115 55 Praha 1 Telefon: 02/21988 216 (studijní odd.: 02/21988 213, 219) Fax: 02/21988 215 E-mail: office@etf.cuni.cz WWW adresa: http://www.etf.cuni.cz/

Více

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa)

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa) Knihovna - definice Paměťové instituce 2 (Legislativa) 1 = kulturní, informační a vzdělávací instituce - shromažďuje, zpracovává a uchovává organizovanou sbírku dokumentů - poskytuje knihovnické a informační

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat

Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová výběrová rešerše) Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Akviziční činnost Krajské knihovny v Pardubicích

Akviziční činnost Krajské knihovny v Pardubicích Akviziční činnost Krajské knihovny v Pardubicích Lenka Bláhová www.knihovna-pardubice.cz Důležitá data v historii knihovny (1) 1897 první dochované písemné zmínky o založení městské knihovny (letos slavíme

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Trh informačních pramenů 1 Trh informačních pramenů specifický segment trhu uspokojování potřeb a požadavků původců a uživatelů obchodní vztahy konkurenční prostředí, dosažení

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství) je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník v knihovně pro děti

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

By Daniel Defoe. Robinson Crusoe

By Daniel Defoe. Robinson Crusoe By Daniel Defoe Robinson Crusoe Computer Press, a. s. Brno 2011 Robinson Crusoe BY DANIEL DEFOE Computer Press, a. s., 2011. Dotisk prvního vydání. Editor: Ben Epperson Překlad: Lucie Poslušná Grafika

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Informatika pro ekonomy

Informatika pro ekonomy BA (Hons) in Business Management Bc. Ekonomika a management Double Degree 2. ročník Informatika pro ekonomy (learning package) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. 2012/2013 2 BIBS vysoká škola Autor tohoto studijního

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit.

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Lucie Kaňoková, 1.B (04/05)

Lucie Kaňoková, 1.B (04/05) Naučný slovník, souborné zpracování jednoho nebo všech oborů vědy, techniky a kultury (encyklopedie všeobecná), a to buď v abecedně řazených heslech, nebo ve statích uspořádaných podle systému. Pokusy

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

AKVIZIČNÍ ZDROJE PRO ČESKÁ PERIODIKA

AKVIZIČNÍ ZDROJE PRO ČESKÁ PERIODIKA AKVIZIČNÍ ZDROJE PRO ČESKÁ PERIODIKA PhDr. Hana Nová, PhDr. Petra Šťastná (NK ČR) Vlivy Vnější vlivy Vydavatelská sféra Čtenáři / uživatelé Vnitřní vlivy Profil fondu knihovny (oborové zaměření) Finanční

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Analýza RSS kanálu pro aplikaci Kramerius

Analýza RSS kanálu pro aplikaci Kramerius Analýza RSS kanálu pro aplikaci Kramerius Verze 1 draft (2.11.2009) Jaroslav Mitáš 1. ÚVOD Tento dokument popisuje analýzu služby RSS kanálu aplikace Kramerius pro zadavatele Národní knihovnu ČR. Analýza

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ SEMINÁŘ E-KNIHY VZDĚLÁVACÍ CENTRUM NTK 30.09.2014 Seite 1 São Paulo Paris Istanbul Toronto Bangkok Prag Tel Aviv Addis Abeba GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna Literatura 20. a 21. století - světová literatura SHAW, G. B. Pygmalión: romantická hra o pěti dějstvích. V nakl. Artur vyd. 1. Praha: Artur, 2007. 145 s. Edice D. Sv. 42. ISBN 978-80-86216-95-9. Ve školní

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací

Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací 2009-2015 Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací Společným úsilím partnerů projektu se podařilo

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění Akademie výtvarných umění České vysoké učení technické Česká zemědělská univerzita Janáčkova

Více

Již šestnáct let jsme s Vámi!

Již šestnáct let jsme s Vámi! Již šestnáct let jsme s Vámi! 2014 První číslo časopisu Rodiče vyšlo v listopadu 1997 a okamžitě zaznamenalo ze strany čtenářů nevšední zájem. Jeho informace dodnes vyhledávají především rodiče vzdělaní,

Více

GABRIELA FILIPOVÁ KNIHOVNÍ FOND AKVIZICE, EVIDENCE, OCHRANA

GABRIELA FILIPOVÁ KNIHOVNÍ FOND AKVIZICE, EVIDENCE, OCHRANA GABRIELA FILIPOVÁ KNIHOVNÍ FOND AKVIZICE, EVIDENCE, OCHRANA Knihovní fond OBSAH Profil knihovního fondu školní knihovny Akvizice knihovního fondu Druhy informačních pramenů Evidence, stavění, ochrana a

Více

E-knihy Nakladatelství Karolinum. Mgr. BcA. Vít Krobot

E-knihy Nakladatelství Karolinum. Mgr. BcA. Vít Krobot E-knihy Nakladatelství Karolinum Mgr. BcA. Vít Krobot Současná situace na trhu e-knih obsah (na konci roku 2015 dostupných zhruba 15 000 titulů) distribuční infrastruktura standardizace formátů: pdf, epub,

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala:

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Pes jako výchovný prostředek na 1. stupni ZŠ. Doplňkově vývojová psychologie dítěte mladšího školního věku. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna,

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura)

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle?!: pro 2. stupeň ZŠ i pro nižší ročníky víceletých gymnázií. /Marie Hanzová a Eva Schneiderová. Praha:

Více

Moravská zemská knihovna v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně Moravská zemská knihovna v Brně Č E S K Á K N I H O V N A 2011 Zpráva o plnění a výsledcích projektu MK ČR řešeného Moravskou zemskou knihovnou v Brně Technickým ústředím knihoven v roce 2011 Zpracovala

Více

ednictvím distributorů,, nakladatelů a

ednictvím distributorů,, nakladatelů a Akvizice dokumentů prostřednictv ednictvím distributorů,, nakladatelů a knihkupců v Severočesk eské vědecké knihovně v Ústí nad Labem: současn asná problematika knižního trhu Jana Lichtenbergová 8.7.2009

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU

SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-43920/90-2014 V Ostravě dne 29. 5. 2014 SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice

Více

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy)

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) ISBN International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) Historie ISBN 60. léta Velká Británie prof. Foster systém číslování knih - SBN (Standard Book Number ) 8 místné -1. část označovala

Více

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001 i MICHAL HUVAR K O N C E R T.eu žurnál 001 O cestě za digitalizací... Začnu citáty z tisku, které se v tuzemských novinách objevují už nějaký čas. Nejprve titulky: SPALTE SVO- JE CD, BUDÍČEK PRO DINOSAURY,

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Databáze TDKIV Výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

INTERAKTIVNÍ on-line mapa kulturních a kreativních průmyslů v ČR

INTERAKTIVNÍ on-line mapa kulturních a kreativních průmyslů v ČR INTERAKTIVNÍ on-line mapa kulturních a kreativních průmyslů v ČR Specializovaná mapa s odborným obsahem Výstup projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v RČ (DF11P01OVV031) Metodologický komentář

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Prezentace časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, data,

Více

Pedagogická knihovna ZČU

Pedagogická knihovna ZČU Pedagogická knihovna ZČU www.knihovna.zcu zcu.cz cz Úvodní shromáždění studentů 1. ročníku 16. a 17. září 2013 Vaše univerzita Vaše knihovna Váš svět Univerzitní knihovna ZČU Knihovna Bory - Univerzitní

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

PROGRAM ČESKÁ KNIHOVNA VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY

PROGRAM ČESKÁ KNIHOVNA VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROGRAM ČESKÁ KNIHOVNA VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY Dagmar Perstická, Moravská zemská knihovna v Brně Již šestým em probíhá v České republice projekt Ministerstva kultury ČR Česká knihovna, u jehož zrodu koncem

Více