nakladatelství knihy knihkupectví kontakty informace pro autory ALMANACH LABYRINT ročenka revue labyrint

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nakladatelství knihy knihkupectví kontakty informace pro autory ALMANACH LABYRINT ročenka revue labyrint"

Transkript

1 nakladatelství knihy knihkupectví kontakty informace pro autory ALMANACH LABYRINT 2011 ročenka revue labyrint

2 jí č. - í y- c - ti e:! n- í ř ALMANACH LABYRINT váš průvodce českým knižním trhem od roku 1992 obsah 20. VYdání almanachu labyrint 13 nakladatelé a jejich knihy 197 Literární agentury a organizace 219 kulturní časopisy 255 praktické informatorium 255 český knižní trh 256 rady začínajícím nakladatelům 258 rady začínajícím autorům 265 jak nabídnout rukopis 267 úprava rukopisu 270 korektury 274 sazba knih (terminologie) 283 literární ceny 287 poznámky k tvorbě komiksů 295 autorské právo (výklad) 303 povinné výtisky 305 isbn (online publikování) 313 Distribuční firmy / čr 321 Knihkupectví a knihovny / Praha 343 Knihkupectví a knihovny / čr 401 specializované Antikvariáty 411 Rejstřík / nakladatelé, index inzerentů Individuální objednávky, přihlášky do dalšího vydání a zařazení do internetové verze: Almanach labyrint Box 52, Jablonecká 715, Praha 9 tel.&fax: w w w. almanachl abyrint.cz

3 237 ALMANACH LABYRINT VÁŠ PRŮVODCE ČESKÝM KNIŽNÍM TRHEM OD ROKU 1992

4 238

5 239 ALMANACH LABYRINT 2011 ROČENKA KULTURNÍ REVUE LABYRINT

6 240 ALMANACH LABYRINT 2011 Copyright Labyrint, 2011 All rights reserved VIA VESTRA GROUP Editor Joachim Dvořák Redakce Jitka Koubková a Jiřina Příhodová Sazba a grafická úprava Petr Teichmann & Labyrint Tisk PBtisk s.r.o., Příbram V Praze roku 2011 vydalo nakladatelství LABYRINT Box 52, Jablonecká 715, Praha 9 elektronická verze Žádná část této publikace nesmí být přetiskována nebo přenášena jakýmkoli médiem bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Doporučená prodejní cena vč. dph 299 Kč 1. vydání (XX. ročník) ISBN

7 2415 Literatura je součástí duchovního života národa a zárukou jeho pokroku. (JoSEf HoRA, český básník, in: Almanach Kmene 1931) Záleží i na čtenářích, aby si své knihy našli, aby se nezalekli svobodné volby, která je vždycky spojena s rizikem a žádá od nich více znalostí a úsilí než vězeňské poměry. (IVAN KlíMA, český spisovatel, in: Almanach Labyrint 1994) RUKOVĚŤ ČTENÁŘE Kniha je živý organismus, a někdy to při pohledu do knihkupectví můžete pozorovat sami. Z regálů na vás vyskakují barevná cizokrajná zvířata osedlaná tu Donem Quijotem, jindy třeba Jiříkem z pohádky, čarovné vůně exotických pokrmů pronikají na stránky dobrodružných cestopisů, klasikové přelézají přes fastsellery aktuálních hvězd, odborné tlustospisy se mačkají v poličkách pod monogra emi o umění a cizojazyčné publikace pokukují, kde leží slovníky Okamžik, kdy Johannes Gutenberg začal tisknout v polovině 15. století knihy, patří k těm světlým v moderní historii lidstva přestože se knihy stávaly mnohdy také nositelkami myšlenek a slov, jež podněcovaly i k nenávisti. Dnes, kdy sílu slov překonal obraz a virtuální texty na monitorech webových vyhledávačů, zůstává tištěným knihám v našich životech vyhrazen skromnější prostor, než tomu bývalo ještě v nedávné minulosti. A přeci, knih vychází v Čechách a na Moravě stále hodně, pořád vznikají nová nakladatelství. Knihy vycházející na papíře zatím dominují, avšak různých elektronických virtuálních forem bude rychle přibývat. Čeští nakladatelé jsou se svou produkcí odrazem naší společnosti, proto jsou pestří, zábavní, nudní, ctižádostiví, konzervativní i odvážní. Kvůli lepší orientaci přicházíme za vámi již s dvacátým vydáním Almanachu Labyrint, jediným přehledným průvodcem českým knižním trhem od roku 1992.

8 242 6 ALMANACH LABYRINT 2011 Zcela přepracované a aktualizované vydání 2011 obsahuje záznamy 500 nakladatelů působících aktivně v České republice, včetně pro lů, adres, charakteristik a zaměření produkce, a to tak, jak je najdete i ve volně dostupné internetové verzi která je od letošního roku v nové podobě i s mnoha novými funkcemi. Dlouhodobý nárůst návštěvnosti webové verze Almanachu (která obsahuje dále vyšlou produkci, ediční plány a umožňuje vyhledávání) potvrzuje správné rozhodnutí, zveřejňovat od roku 2000 kompletní údaje v bezplatně přístupné veřejné on-line verzi. Tato verze také umožňuje jednotlivým přihlášeným (tzn. registrovaným) nakladatelům pravidelnou aktualizaci v průběhu roku. Do knižního vydání jsme zařadili dále literární agentury, organizace a zahraniční instituty působící na našem území, a také přehled všech v současné době pravidelně vydávaných kulturních časopisů. Autorizovaný adresář distributorů, knihkupectví, specializovaných antikvariátů a vybraných knihoven najdete v druhé části publikace na recyklovaném papíru. Veškeré údaje jsme pro toto nové knižní vydání znovu ověřili. Ke snazší orientaci je na konci publikace připojen abecedně řazený rejstřík nakladatelství. Oblíbenou částí Almanachu je praktické informatorium s radami začínajícím autorům a novým nakladatelům; obsahuje např. kapitoly: jak připravit rukopis, jak ho nabídnout k vydání, kde publikovat a veřejně číst, základní minimum, jak se dělají korektury, terminologii ze sazby knih, co je to ISBN a další informace. Tato část obsahuje rovněž výklad autorského práva. Přejeme vám šťastnou cestu labyrintem knih a literatury. Joachim Dvořák, editor (duben 2011) On-line přístup zdarma na adrese:

9 ALMANACH LABYRINT CHARAKTERISTIKA PRODUKCE Číselný kód charakteristiky produkce nakladatelství: 1 Beletrie (próza a poezie; česká a překladová) 2 Knihy pro děti a mládež 3 Literatura faktu (non-fiction, historie apod.) 4 Odborná literatura (přírodní vědy, technika, medicína, odborné encyklopedie) 5 Společenské vědy (filozofie, filologie, psychologie, sociologie, etnologie, historie apod.) 6 Hudba, divadlo, film (vč. monografií) 7 Umění (výtvarné umění, fotografie, uměl. monografie, architektura, komiks, katalogy výstav, kalendáře) 8 Duchovní literatura (východní filozofie, esoterika, astrologie, alternativní medicína apod.) 9 Náboženství a teologie (křesťanská literatura) 10 Počítačová literatura, informatika; právo, ekonomie a daňové příručky 11 Mapy, atlasy a turistické průvodce 12 Literatura pro volný čas (hobby, sport, kuchařky, populárně naučné příručky a rádce) 13 Školství a pedagogika (učebnice, jazykové příručky, slovníky, skripta, studijní materiály) 14 Cizojazyčná literatura 15 Bibliofilie a vzácné/raritní tisky 16 E-books, audioknihy (CD, MP3) a další nosiče Chcete být v almanachu labyrint? Pošlete nám základní informace o Vaší firmě na adresu: Almanach Labyrint, Box 52, Jablonecká 715, Praha 9 fax:

10 244 8 KANZELSBERGER

11 NEOLUXOR 2459

12 246 10»ESKOSLOVENSK SPISOVATEL & LEVN KNIHY

13 PB TISK Dvacet let pomáháme knihám na svět Kompletní polygra cké služby Nejnovější moderní technologie Flexibilní výrobní kapacita pod jednou střechou PBtisk, s.r.o., Dělostřelecká 344, Příbram I Balonka tel.: , fax.: ww.pbtisk.eu

14 MLAD FRONTA MLADÁ FRONTA všechno, co vás baví číst Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 15 % na

15 ALMANACH LABYRINT NAKLADATELÉ ACADEMIA nakladatelství Vodiãkova Praha 1 tel , fax: ISBN , 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14 Academia vydává pûvodní vûdecké monografie a práce ãesk ch vûdcû, díla klasikû vûdy, pfieklady zahraniãních autorû, populárnû-nauãnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové uãebnice, pfiíruãky a vysoko kolské uãebnice, ale také kvalitní ãeskou i pfiekladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárnû-nauãn ãasopis Îiva. ADVENT-ORION s.r.o. Roztocká 5/ Praha 6 tel , fax: ISBN , 4, 9, 12, 13 Nakladatelství vydává knihy a ãasopisy se zamûfiením na tûlesn, duchovní a du evní rûst ãlovûka; dále pak teologickou literaturu. AGAPE BRNO Hluboká Brno tel.&fax: ISBN

16 14 AGENTURA KRIGL Knihy studijního charakteru poskytují struãn a ucelen pfiehled základû duchovního poznání, ãtenáfii v nich nalézají rovnûï konkrétní pomoc pfii léãení nemocí prostfiednictvím léãiv ch, meditaãních duchovních kreseb. AGENTURA KRIGL Pod Stra nickou vinicí Praha 10 tel.&fax: ISBN , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Vydavatelství odborné a dûtské literatury, beletrie a hudebnin. AGENTURA PANKRÁC s.r.o. Na Bitevní pláni Praha 4 tel ISBN , 3, 4, 9, 11, 12 Nakladatelství vydává historickou populárnû-nauãnou literaturu, knihy o v znamn ch osobnostech zejména z fiad ãeské lechty, prózu a fotografické publikace mapující zfiíceniny hradû, tvrzí a zámkû na území âr. AGRIS ing. Jaroslav Stejskal Bubeníãkova Brno tel , fax: Nakladatelství a velkoobchod kolních uãebních pomûcek.

17 AiP BEROUN 15 AiP Beroun s.r.o. Talichova Beroun tel , , 15, 16 Elektronické vydavatelství profesionálních databází a vzácn ch dokumentû. Digitalizace vzácn ch historick ch dokumentû. Projekt MEMO- RIA Databáze Manuscriptorium otevfien katalog historick ch fondû, kter je tûsnû propojen s digitální knihovnou a www. manuscriptorium.com. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. PurkyÀova 95a Brno tel.&fax: ISBN , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16 Vydává odbornou literaturu, pfiedev ím v oboru stavebnictví, strojní in- Ïen rství, v oborech ekonomick ch i spoleãenskovûdních, dále literaturu pro soudní znalce, ãasopis Soudní inïen rství, téï monografie a beletrii. Zamûfiuje se také na uãební texty pro teoretickou pfiípravu dopravních pilotû, mechanikû a technikû údrïby letadel. AKADEMIE MÚZICK CH UMùNÍ Malostranské nám Praha 1 tel

18 16 AKCENT , 13 Nakladatelství AMU (pûvodnû ediãní centrum) vzniklo v roce 1996; roãnû vydává okolo dvaceti titulû a sídlí v Hartigovském paláci na Malostranském námûstí v Praze. Vydává pfiedev ím odbornou a pfiekladovou literaturu z oblasti divadla, hudby, tance, filmu a fotografie. Publikace vycházejí v edicích DAMU, FAMU a HAMU. Tyto a dal í tituly mûïete vybírat z nabídky, která je celá umístûna na AKCENT Bedfiicha Václavka Tfiebíã tel , tel.&fax: ISBN , 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13 Vydává pûvodní ãeskou tvorbu, knihy V. Javofiické, V. Pittnerové, literaturu faktu, romány, poezii, knihy pro dûti a mládeï. AKROPOLIS Jifií Tomá Nakladatelství Akropolis U Nikolajky Praha 5 tel , ISBN , 3, 5, 7, 8, 12 Nakladatelství se specializuje na díla odborná i populárnû-nauãná z rûzn ch oblastí, zejména z ãesk ch i svûtov ch dûjin, v tvarného umûní a architektury, literární historie i filozofie, dále na práce domácích i zahraniãních autorû krásné literatury vãetnû poezie.

19 AKROPOLIS 17 AKROPOLIS Nakladatelství Akropolis s.r.o. (Filip Tomá ) Severozápadní IV 16/ Praha 41 tel ISBN , , 3, 5, 6, 7, 11, 13, 16 Nakladatelství se vedle vydávání uãebnic ãe tiny pro cizince zamûfiuje pfiedev ím na krásnou ãeskou literaturu a díla z literární historie a teorie, vzpomínky, pamûti a kniïní rozhovory (edice Osobnost). ALBA DESIGN PRESS s.r.o. ímská Praha 2 tel ISBN Nakladatelství a grafické studio. Vydává publikace z oblasti grafického designu, fotografie, architektury (napfi. Jan Kaplick ) a vizuální kultury. ALBATROS Albatros Media a.s. Na Pankráci 30/ Praha 4 tel , fax: ISBN , 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 16 Tradiãní nakladatelství nejkvalitnûj ích knih pro dûti a mládeï. Organizaãnû spadá pod mediální spoleãnost Albatros Media a.s.

20 18 ALBATROS MEDIA ALBATROS MEDIA a.s. Na Pankráci 30/ Praha 4 tel , fax: ISBN , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16 Mediální spoleãnost nabízející pod znaãkami esti samostatn ch nakladatelství iroké spektrum mediálních produktû knih, interaktivních encyklopedií na CD-ROM, audionahrávek a DVD. Albatros tradiãní nakladatelství knih pro dûti a mládeï; Computer Press nakladatelství non-fiction literatury; CooBoo moderní, mladé nakladatelství pfiedev ím pro teenagery; Edice âeské televize v hradní v roba a distribuce kniïních titulû Edice ât; Motto nakladatelství kvalitní ãeské, pfieváïnû humoristické beletrie, detektivek seversk ch, anglick ch a americk ch autorû i knih populární psychologie nejen pro Ïeny; Plus nakladatelství knih pro dospûlé, pfiedev ím moderní beletrie. ALBERT A. Navrátila Boskovice tel , tel.&fax: tel ISBN , 2, 5, 7 Nakladatelství vzniklo v roce 1991 a pûvodnû se zamûfiilo na dûtskou literaturu. PfieváÏná ãást dne ní produkce je v ak zamûfiena na spoleãenské vûdy, sborníky z konferencí a v poslední dobû také knihy s folklorní tematikou z oblasti Slovácka (monografie, zpûvníky). âást produkce tvofií také pfiíprava a tisk knih pro nûmecké partnery. Vedle tûchto ediãnû pfiedem pfiipravovan ch titulû vydává pfiíleïitostnû také knihy na objednávku podle poïadavkû objednavatele (napfi. z historie obcí, v roãní tisky aj.). Roãnû vychází témûfi 20 titulû a men í pfiíleïitostné tisky. Nakladatelství dosud vydalo více neï 300 titulû.

21 ALBIS 19 ALBIS international Kristina Kaiserová Hrnãífiská 2/ Ústí nad Labem tel.&fax: ISBN , 5, 7, 9, 15 Nakladatelství pro bibliofily a diskofily, snaïí se vydávat nové tituly z oblasti historie, prózy a poezie s tím, Ïe ãást produkce je zamûfiena bibliofilsky. ALDA Dr. Bfieziny Bludov tel ISBN , 3, 13 Nakladatelství je zamûfieno na vydávání nauãn ch a vzdûlávacích publikací pro koly a kapesních pfiehledû vybran ch oborû. ALFA Nakladatelství s.r.o. Jeãná Praha 2 tel ISBN , 5, 10, 12 Nakladatelství se specializuje na odbornou literaturu, zejména na management a ekonomii, a to jak ãeské, tak zahraniãní produkce. Dosud vy ly edice: management praxe, management studium, ekonomie studium, informatika, politologie a právo.

22 20 ALFA-OMEGA ALFA-OMEGA Horní Dobfiejovice tel.&fax: , tel ISBN , , 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15 Alfa-omega patfií mezi nejstar í soukromá nakladatelství v âr. V roce svého vzniku vydalo svoji první básnickou sbírku Jinou smuténku Jana Skácela v bibliofilské úpravû. Ver e Jana Skácela se pozdûji staly mottem i pro almanachy nakladatelství: Modrá hodinka (2000), Modrá je barva nadûje (2004) a DrÏím se hvûzd! (2008), kde se prolínají s básnick m mottem Alenky Vávrové. Tûchto projektû se zúãastnilo nûkolik desítek autorû básníkû, prozaikû i v tvarníkû. Od poãátku se nakladatelství vûnuje pfiedev ím vydávání poezie a bibliofilií. Knihy ilustrují pfiední ãe - tí v tvarníci. Básnické sbírky základní fiady zpravidla obsahují nejen signované originální ilustrace, ale i podpis autora textu. Vycházejí zde témûfi v hradnû první vydání knih a velmi ãasto prvotiny. V posledních letech vydává nakladatelství vedle poezie téï kníïky pro dûti, beletrii povídky, detektivní romány, dramata a také vybranou odbornou, populárnû-nauãnou i pfiíleïitostnou literaturu. Podílí se téï na pfiípravû a distribuci uãebnic. ALISA Vladimír Kostiha Aloise Blachy Petfivald tel , ISBN , 3 Nekomerãní nakladatelství vydávající pfiedev ím díla nov ch autorû. ALLMAX Hornoml nská Zlín tel , tel.&fax:

23 ALMAN ISBN Nakladatelství AllMax vydává uãební a didaktické pomûcky se zamûfiením na v uku jazykû. Nosn m programem jsou pfiedev ím patentovaná jazyková koleãka (která jsou na ãeském trhu jiï od roku 1995). Jazykové koleãko je tvofieno ze dvou papírov ch kotouãû, které jsou navzájem spojeny n tkem. Pfii jejich otáãení lze na obvodu koleãka nastavit dané sloveso, jehoï ãasování se zobrazí ve vysekan ch ok nkách. PomÛcka je urãena pro zaãáteãníky i pokroãilé. ALMAN Nakladatelství Alman s.r.o. Pfiízova Brno tel.&fax: tel ISBN , 4, 5, 8 Nakladatelství se zab vá vydáváním beletrie, populárnû-nauãn ch publikací s psychologickou tematikou a knih zamûfien ch na osobní rozvoj a úspûch. ALPRESS s.r.o. ALPRESS, spol. s r. o. Na Pfiíkopû Fr dek-místek tel fax: ISBN , 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 Nakladatelství je zamûfieno pfieváïnû na vydávání svûtové beletrie v edici Klokan. Vydává také svûtovou literaturu a populárnû-nauãnou literaturu zamûfienou na esoteriku, zdraví, záhady, sci-fi, lásku a mezilidské vztahy, literaturu faktu, hobby a obrazové publikace.

24 22 ALTER ALTER s.r.o. Nakladatelství Alter s.r.o. Nad Pahorkem 403/ Praha 4 tel , , fax: ISBN , 4, 13, 16 Nakladatelství uãebnic, uãebních pomûcek a v ukov ch programû. Nabízí ucelenou kolekci uãebnic, uãebních pomûcek a publikací pro 1. stupeà Z. Pro 2. stupeà Z nabízí úplnou fiadu uãebnic ãeského jazyka a fiadu zemûpisu. Dále nabízí v ukové programy, elektronické varianty ti tûn ch uãebnic, pomûcky pro Ïáky (napfi. Kartiãky vyjmenovan ch slov), demonstraãní pomûcky (napfi. nástûnné obrazy a tabule s pfiehledy uãiva) a odborné publikace (napfi. âasové a tematické plány, Klíãové kompetence a oãekávané v stupy k uãebnicím Alter). ALTERNATIVA s.r.o. Zbraslavské námûstí Praha 5 tel.&fax: ISBN , 4, 5, 8 Nakladatelství vydává literaturu z oblasti spirituality, esoteriky, filozofie, psychologie a alternativní medicíny. Zamûfiuje se zejména na tituly zahraniãních autorû. Specializuje se na odbornou homeopatickou literaturu, ale publikuje i knihy urãené ir í vefiejnosti. Dosud vydalo základní klasická díla tohoto oboru, rovnûï i mnoho dûl souãasn ch svûtov ch autorû. Alternativa je spoluautorem homeopatického diagnostického programu Kent a od r organizuje kurzy a pfiedná ky o homeopatii. Provozuje Homeopatickou akademii vedenou Mgr. Jifiím âehovsk m, kde pfiedná ejí nejen na i pfiední homeopaté, ale i mnoho uãitelû ze zahraniãí. Nakladatelé on-line:

25 AMENIUS 23 AMENIUS 28. fiíjna Pfiíbram VII tel ISBN , 2, 5, 6, 8, 12 Nakladatelství Amenius se vûnuje podstatnou ãástí své ãinnosti vydávání knih a CD. Tato díla svojí umûleckou i lidskou hodnotou mají podnûcovat sv m obsahem zájem o rozvoj du evního Ïivota v dne ní uspûchané dobû. Snaha o zv raznûní a potfiebu duchovních hodnot je prezentována hlub í, nauãnou i zábavnou formou za úãelem kultivace mezilidsk ch vztahû a pochopení souvztaïnosti s Universem. AMOS Nakladatelství a vzdûlávací agentura Dukelsk ch hrdinû Praha 7 tel.&fax: , tel ISBN Nakladatelství je specializované na pfiijímací zkou ky vysok ch a stfiedních kol, maturitu a v echny náleïitosti, nutné pro pfiípravu k dal ímu studiu a pomaturitnímu vzdûlávání. Kromû precizních uãebních podkladû pfiipravuje velice efektivní publikace testû a cviãebních úloh. AMOS Editio s.r.o. Opletalova Praha 1 tel , fax: Redakce: Moskevská 63, Praha 10 ISMN , 13 Hudební nakladatelství. Hudba ãesk ch autorû souãasnosti i minulosti, zvlá tû pak skladby pro sólové nástroje, díla komorní, vokální a tvorba pro dûti.

26 24 ANAG ANAG Anag, spol. s r.o. Kollárovo nám. 698/ Olomouc tel , tel.&fax: Poboãka: Národní dûm na Vinohradech nám. Míru 9, Praha 2 ISBN , , 10, 12 Nakladatelská a vzdûlávací agentura Anag pûsobí na ãeském trhu jiï od r a patfií k firmám s nejdel í tradicí v oblasti pofiádání odborn ch semináfiû a vydávání odborn ch publikací a ãasopisû. PÛsobnost firmy je celorepubliková. âinnost spoleãnosti Anag je zamûfiena pfiedev ím na oblasti práce a mzdy, poji tûní, ekonomika, danû, úãetnictví, personalistika, clo, pracovní a obchodní právo. K uveden m oblastem pofiádá odborné semináfie a kurzy. V posledních letech vydává také publikace v ediãní fiadû s názvem Publikace pro zdraví a voln ãas, které jsou urãené iroké vefiejnosti. Vlastní distribuce publikací po celé âr. V Praze a Olomouci provozuje reprezentativní prodejny odborné literatury. Zásilkové knihkupectví odborné literatury na ANAGRAM s.r.o. PfiemyslovcÛ 832/ Ostrava 9 tel , , fax: ISBN , 2, 3, 4, 12, 16 Nakladatelství vydává kreativní knihy pro dûti a dospûlé fiady TOPP, obrazové a sportovní publikace, knihy pro milovníky pfiírody a odborné tituly. Nakladatelé on-line:

27 ANALPHABET BOOKS 25 ANALPHABET BOOKS Potácelova Brno tel ISBN Vydává komiksov sborník Aargh! a pûvodní alba ãesk ch i zahraniãních komiksov ch autorû. ANGLIâTINA EXPRES Koperníkova Praha 2 tel.&fax: ISBN Nakladatelství vydává uãebnice angliãtiny pro základní koly a doplàky k nim. ARBOR VITAE Nezabudická evnice tel ISBN , 5, 7, 15 Nakladatelství Arbor vitae vydává v edici De arte deníky, eseje, sentence a vzpomínky v znamn ch ãesk ch a svûtov ch malífiû, sochafiû a architektû. V edici Texty o architektufie základní díla ãeského i svûtového architektonického my lení. V edici Vera effigies textové monografie v znamn ch umûlcû pfielomu 19. a 20. století. V edici Louisa pohádky a povûsti ilustrované souãasn mi ãesk mi malífii a grafiky. V edici AV poezii, prózu a literární eseje s v tvarn m doprovodem. Monografie a katalogy ãesk ch a svûtov ch v tvarníkû. Je pofiadatelem, spolupofiadatelem a producentem fiady v stav v tvarného umûní v âesku i v zahraniãí.

28 26 ARGO ARGO s.r.o. Milíãova Praha 3 tel , fax: ISBN , , 3, 4, 5, 7, 8, 13 Nakladatelství se orientuje pfiedev ím na kvalitní ãeskou a pfiekladovou beletrii a díla spoleãenskovûdního charakteru. Edice AAA edice angloamerick ch autorû, edice Kofieny edice moderních klasikû, edice SSP Souãasná svûtová próza, edice Historické my lení historické práce zamûfiené na stûïejní události stfiedovûk ch a moderních dûjin, edice KaÏdodenní Ïivot historická edice zamûfiená na kaïdodenní Ïivot ve stfiedovûku a novovûku, edice Ecce homo monografie znám ch historick ch osobností, edice Dûjiny Evropy dûjiny evropsk ch zemí, dynastií a regionû, Edice Memoria medii aevi PamûÈ stfiedovûku, pfieklady v znamn ch evropsk ch kronik, edice Capricorn kulturní antropologie, edice Logos náboïenská edice. Vydává i odborné encyklopedické publikace. ART D Grafick ateliér âern s.r.o. Îirovnická Praha 10 tel , fax: ISBN , Nakladatelství vydává monografie, katalogy, kalendáfie, blahopfiání a novoroãenky se zamûfiením na souãasné v tvarné umûní a voln ãas. ARTUR âeské druïiny Praha 6 tel

29 ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ âr 27 ISBN , , 2, 6 Hlavní náplní jsou kníïky pro dûti, pfiípadnû i beletrie pro dospûlé s ilustracemi Heleny Zmatlíkové. JiÏ nûkolik let vychází edice D, která se vûnuje textûm star ích i moderních klasikû divadelního dramatu. Nakladatelství poskytuje autorská práva k ilustracím Heleny Zmatlíkové. ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ âr Jindfii ská 901/ Praha 1 tel , fax: ISBN Metodická literatura pro muzea a galerie; muzeologie. ATELIER IM Podhradí 77, P.O.Box Luhaãovice tel.&fax: ISBN , 4, 7, 11, 12 Nakladatelství se zamûfiuje v edici Morava a Slezsko na obecnou historii oblasti, dûjiny podnikání a obchodu, v poslední dobû i lázeàství (ã, n, a, r, f), vydává literaturu z období 50. let, zejména politick ch vûzàû. Vydává také v znamná díla etnografická, zejména reedituje díla univerzitního profesora Antonína Václavíka. V edici Vyznání knihy pak vydává knihy ãesk ch a slovensk ch krajanû z Kanady a USA. Nakladatelé on-line:

30 28 ATELIÉR KRUPKA ATELIÉR KRUPKA LuÏická Úvaly u Prahy tel.&fax: , tel ISBN Zamûfiuje se na vydávání bibliofilií klasick m zpûsobem, tj. ruãní papír, ruãní sazba a rukodûlná kniïní vazba. Prioritou ateliéru se staly vazby knih v kûïi, pergamenu a restaurování star ch knih. ATLANTIS s.r.o. ATLANTIS, spol. s r. o. âeská 15, PS Brno tel.&fax: ISBN , 3, 5, 9, 14 Nakladatelství Atlantis vydává dílo Petra Kabe e, Ludvíka Kundery, Milana Kundery, ZdeÀka Rotrekla, Pavla vandy, Jana Trefulky, Ludvíka Vaculíka. V ãeském pfiekladu vydává dílo L. F. Célina, Benoîta Duteurtra, Güntera Grasse a Ezry Pounda; v pfiekladu Martina Hilského vydává svazky Williama Shakespeara, a to ve dvou fiadách: vázané ãesko-anglické a broïované ãeské. V fiadû pamûtí vycházejí vzpomínky v znamn ch ãesk ch i zahraniãních osobností, v fiadû ãeské prózy a esejistiky, charakteristické obálkou pastelové barvy a kresbou-pérovkou, svazky pûvodní ãeské tvorby: povídky, romány a eseje. V fiadû poezie vy ly básnické sbírky Milo e DoleÏala, Gertrudy Goepfertové, Pavla vandy, Jáchyma Topola ad. AUDIOSTORY PhDr. Jindfii ka Nováková âeskomalínská Praha 6 tel ,

31 AULOS , 2, 8, 13 Vydavatelství zamûfiené na produkci audioknih. Nabízí desítky titulû, které v souãasné dobû vycházejí v reedicích na CD v exkluzivní licenci pro Popron Music s.r.o. AULOS Kosárkovo nábfi Praha 1 tel , ISBN Galerie a knihkupectví: Michalská 21, , Praha 1, tel Vydává bibliofilské knihy a grafiky souãasn ch ãesk ch autorû. DÛraz je kladen na vysokou umûleckou úroveà, typografickou úpravu a technické zpracování knih. Snahou nakladatelství je vydávat souãasnou bibliofilii a nepodléhat zaveden m dogmatûm v této oblasti. Umûlecké texty peãlivû vybran ch autorû (E. Jandl, W. Faulkner, L. Klíma, F. Kafka aj.) doprovázejí ilustrace pocházející z dílny pfiedních v tvarníkû (Z. S kora, J. Róna, V. Bo tík, S. Kolíbal, J. Sopko, J. alamoun, M. Grygar aj.). AURORA Spálená Praha 1 tel ISBN , 3, 4, 5, 8, 9 Nakladatelství vydává pfiekladovou literaturu, pfiedev ím populárnû-nauãnou, filozofii, beletrii. Nakladatelé on-line:

32 30 AVATAR AVATAR PetrÏílkova 2571/ Praha 5 tel.&fax: ISBN , 2, 3, 8, 9 Nakladatelství se zamûfiuje na introspektivní filozofii, jógu a mystiku. Zvlá tní zfietel je vûnován dílu Míly a Eduarda Tomá ov ch. Prezentace duchovních smûrû: integrální filozofická jóga, taoismus, buddhismus, zen, védánta, kfiesèanská mystika apod. Îánry: filozofická pojednání, eseje, beletrie, poezie. Knihy, audio, video. Duchovní a kulturní pofiady. AVION Patrik Sainer Sudomûfiská 48/ Praha 3 tel , fax: ISBN Vydává databáze leti È, mapy a knihy s leteckou tematikou. AXIÓMA Praha s.r.o. Martinská Praha 1 tel , ISBN Nakladatelství pro dûti, specializované na vydávání leporel a knih pro zaãínající ãtenáfie a poznávácí tituly urãené pro voln ãas.

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû POâÁTKY âeské LITERATURY LITERATURA RANÉHO ST EDOVùKU LITERATURA VRCHOLNÉHO ST EDOVùKU LITERATURA HUSITSKÁ A PROTIHUSITSKÁ RENESANCE A HUMANISMUS BAROKNÍ LITERATURA NÁRODNÍ OBROZENÍ MYSLÍ, ROMANTISMUS

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999

Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999 Nadace Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1999 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu. Nadace

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 6 vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz vydává knihy gona Bondyho Karmelitánské nakladatelství Každý

Více

Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012

Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012 Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012 Listopad 2012 1 Vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů v roce 2012. Autoři jednotlivých kapitol: Vladimír Pistorius, vladimir@pistorius.cz 1, 2b, 3, 4, 8, 9 Marek

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-19_gh0409:Sestava 1 1.8.2009 11:54 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 ãervenec srpen 2009 Redakce: Pfiístavní 24 170 00 Praha 7 T+ F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Ing. Martin

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky.

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 19. 1. 1. 2. 2015 1 2 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz slavnostní prezentace

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU Jednou z dalších forem prezentace připravovaného projektu Český a slovenský exil 20.století je i vznikající počítačový program. Společnost K2001 by chtěla na jedné straně prostřednictvím tohoto multimediálního

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014

Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 Listopad 2014 1 Vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů v roce 2014. Autoři jednotlivých kapitol: Vladimír Pistorius 1, 2b, 4, 9, 10 Ivo Magera 2a Jiří Vlček 6,

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015 4 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví SEZNAMTE SE S NÁMI www.oftis.cz OFTIS Ústí nad Orlicí

Více