Domovní čistírny odpadních vod II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domovní čistírny odpadních vod II"

Transkript

1 Domovní čistírny odpadních vod II Obsah : DESAR systémy s oddělením moči Vegetační ČOV Biologické rybníky, biologické nádrže

2 DESAR nový přístup..budoucnost v čištění malých zdrojů, aneb dělení odpadních vod v místě vzniku podle původu na šedé, černé a žluté..

3 Barevné vody Šedé vody - vody z praní, koupání apod. Černé vody - voda z WC Žluté vody - moč - pokud se sbírá odděleně Nutrienty (3kg/rok) Šedé vody (2200 l/rok) Žluté vody (500 l/rok) Černé vody (1800 l/rok) N 8% 85% 7% P 40% (praní) 35% 25% K 26% 57% 17% CHSK 44% 11% 45% Závěr převážná část nutrientů je v moči a tak má smysl ji oddělit..

4 Záchodová mísa pro oddělení moči Zařizovací předměty na oddělení moči jsou již běžně k dostání.

5 Moč a co s ní..?..je již technicky vyřešeno, otázkou je legislativa.. Malé zdroje : -Nechat půl roku odstát a pak po naředění je možno použít na zálivku (doporučení WHO) Velké zdroje : -Výroba hnojiv stripováním nebo chemickým srážením s tím, že výsledným produktem je struvit..experimentuje se dále např. s vymražováním apod..

6 Hospodaření s barevnými vodami..tím,že voda obsahuje minimum nutrientů je pak možné snadněji likvidovat, nebo recyklovat. např. šedou vodu likvidovat v mokřadech a tuhé odpady využít přímo na výrobu bioplynu a hnojiv..

7 Hospodaření s barevnými vodami V zahraničí se tyto postupy používají hlavně u velkých administrativních budov nebo hotelů v některých zemích (Japonsko) je to přímo předepsané recyklovat část odpadních vod u velkých hotelů.. (tj. kombinuje se DESAR a membránové ČOV)

8 Další příklady pilotních studií Příklad řešení motorestu v Norsku V našich podmínkách je možné si představit využití této technologie u motorestů a dalších objektů, kde zejména moč působí v ČOV problémy díky vysokému obsahu amoniakálního dusíku a kde není možné tyto objekty napojit na velké ČOV

9 Příklady pilotních studií

10 Příklady pilotních studií

11 DESAR shrnutí Výhody technologie s rozdělením vod podle jejich původu: Minimalizují množství vypouštěných nutrientů Šetří náklady na čištění Umožňují bezproblémové vypouštění do podzemních vod (po stránce technické) Ve spojení s mikrofiltrací jsou pak i efektivním řešením pro recyklaci vod, nebo-li jejich znovupoužití

12 Zelené technologie Vegetační ČOV (zatím spíše pro méně EO) Biologické rybníky, biologické nádrže

13 Vegetační ČOV.. jsou alternativou zejména pro malé zdroje a tam, kde je nerovnoměrný nátok během roku (případně dokonce jen v létě) a tam kde není možnost napojení na el. energii u větších čistíren se s vegetativními způsoby stále ještě experimentuje tj. zatím se nepoužívají jako na běžícím pásu..

14 Vegetační ČOV Přehled o realizacích v Evropě (2007) ks Počet přírodních ČOV BUL CZE EST HUN LIT LAT POL ROM SVK SLO UKR

15 Vegetační ČOV Přehled o realizacích v ČR (podle Vymazala a Kröpfelové) Byly použity zejména pro malé lokality a sezónně obývané objekty

16 Vegetační ČOV Výsledky sledování účinnosti vegetačních ČOV..odstranění BSK, CHSK, NL výborné zejména u málo zatížených vod,..odstranění nutrientů P a N již méně a i cena realizace byla vyšší..

17 Vegetační kořenové čistírny odpadních vod Vegetační kořenové čistírny (půdní filtry s vegetací) se navrhují v uspořádání: S horizontálním povrchovým prouděním S horizontálním podpovrchovým prouděním S vertikálním prouděním směrem dolů S vertikálním prouděním směrem vzhůru S radiálním prouděním směrem do středu Vegetace kořenových čistíren rákos obecný, orobinec úzkolistý a širokolistý, skřípinec jezerní, chrastice rákosovitá, zblochan vodní aj.

18 Vegetační kořenová čistírna Na poli s rákosem uplatněno vertikální proudění Na poli s rákosem uplatněno horizontální proudění Potřebná plocha na 1 EO orientačně 5 m2

19 Přednosti a výhody Vegetační ČOV Jednoduché na obsluhu Estetická stránka Nevýhody Potřebná plocha Neflexibilní řešení problému Nižší schopnost odstraňování nutrientů Neověřené pro větší kapacity Doporučená literatura : Šálek, Žáková, Hrnčíř - Přírodní čištění a využívání vody bližší informace o knize na

20 Biologické nádrže Jsou také možným alternativním řešení, většinou tam kde díky kanalizaci odtékají vody méně znečištěné, nebo jen mechanicky předčištěné a jako případný další stupeň čištění v případech kdy to vyžaduje ohled na lokalitu.

21 Řešení s biologickou nádrží a např. maloprofilovou kanalizací septiky obec biologická nádrž

22 Řešení s biologickou nádrží Přednosti biologických nádrží spočívají: V poměrně jednoduchém stavebním provedení Srovnatelných investičních nákladech s umělou mechanicko-biologickou čistírnou Nižších provozních nákladech a úspoře energií Možnosti nárazového přetížení a čištění odpadních vod s vysokým podílem balastních vod Ve vysokém čisticím účinku při odstranění bakteriálního znečištění Poutání nutrientů vodní a příbřežní vegetací Ve zvýšení úživnosti dočišťovacích rybníků Environmentální charakter zařízení, možnosti příznivého začlenění do životního prostředí

23 Řešení s biologickou nádrží K slabším místům této technologie patří: Poměrně velká potřeba plochy biologické nádrže na 1EO Určitá závislost čisticího účinku na klimatických poměrech Nižší čisticí účinek v zimě bez přídavné aerace Poměrně dlouhá doba potřebná k odstranění amoniakálního znečištění U nás doposud nedostatek vhodných zařízení na těžbu sedimentů a odstraňování nadbytečné biomasy Potřeba umělé aerace v zimě a při přemnožení a následném odumírání řas a sinic v teplém letním období

24 Možnosti uplatnění biologických nádrží Aerobní biologické nádrže se používají: K čištění splaškových odpadních vod domů, vesnic a menších měst K čištění odpadních vod hotelů, rekreačních zařízení, letních táborů apod. K úpravě srážkových vod a čištění znečištěných povrchových vod K dočištění čištěných odpadních vod za mechanicko-biologickými čistírnami

25 Stabilizační nádrže Stabilizační nádrže se dělí na: a) Nádrže upravující fyzikální vlastnosti vody Chladící, jsou určené k chlazení oteplených vod Oteplovací, používají se k přírodnímu ohřevu vody Sedimentační slouží k zachycení usaditelných látek b) Nádrže upravující fyzikální, chemické a biologické vlastnosti tvoří Aerobní biologické nádrže s aerobním procesem čištění odpadních vod Fakultativní biologické nádrže s přechodným procesem anaerobního- aerobního čištění Anaerobní biologické nádrže s převládajícím anaerobním procesem čištění

26 Rozdělení biologických nádrží Biologické nádrže určené k čištění odpadních vod se také dělí na: a) Aerobní biologické nádrže Nízkozatěžované nádrže Vysokozatěžované nádrže Průběžně provzdušované nádrže Dočišťovací nádrže (dočišťovací biologické rybníky) b) Fakultativní nádrže s přechodným anaerobním aerobním režimem čištění, předřazené aerobním BN c) Anaerobní biologické nádrže Průtočné nádrže Sedimentační nádrže Akumulační nádrže

27 Limitní podmínky použití aerobních BN Aerobní BN jsou podmíněně vhodné resp. nevhodné k čištění odpadních vod: S vysokým podílem organického znečištění (kejdou, močůvkou apod.) Extrémně kyselých, zásaditých a odpadních vod obsahujících toxické látky v nadlimitní koncentraci Z infekčních oddělení nemocnic, veterinárních léčeben, kafilérií apod. Obsahujících deriváty ropy, radioaktivní látky a tenzidy v nadlimitní koncentraci Půdní smyvy s vysokou koncentrací jílnatých částic a pesticidů

28 Čisticí procesy v biologických nádržích Čisticí procesy v aerobních biologických nádržích spočívají v sedimentaci usaditelných látek, biologické a chemické flokulaci, oxidaci, přeměně a poutání jednotlivých látek,příjmu organických sloučenin heterotrofními mikroorganizmy, fermen- tativním štěpení proteinů, biologické transformaci organického dusíku na amoniak, dusitany, dusičnany, asimilaci dusíkatých sloučenin autotrofními a heterotrofními mikroorganizmy aj. Na vazbě minerálních iontů z vody se významným způsobem podílejí vodní a pobřežní rostliny. Rychlost jednotlivých reakcí ovlivňují energetičtí a hydrologičtí činitelé, koncentrace a složení odpadních vod, mikrobiální znečištění, složení biomasy apod.

29 Zjednodušené schéma průběhu čisticích procesů v aerobních biologických nádržích Schéma a modelový výzkum

30 Odstranění mikrobiálního znečištění v BN Průběh odstranění mikroorganizmů v závislosti na době zdržení a teplotě podle Sauzeho (1976) C t / C o = 1 / (1+K) kde K je rychlost odstraňování mikroorganizmů (viz graf) C o,c t množství mikroorganizmů na přítoku a odtoku při době zdržení t

31 Čisticí procesy v BN s plovoucí biomasou stanovení kyslíkového režimu A - Aerobní zóna B - Přechodná anoxická zóna C - Anaerobní zóna D - Sedimenty

32 Postup při návrhu aerobních biologických nádrží (BN) na čištění odpadních vod Vychází se z množství a složení odpadních vod Navrhne se mechanický stupeň čištění a způsob nakládání s dešťovými vodami Navrhne se potřebná plocha BN na 1EO, hloubka nízkozatěžovaných biologických nádrží se pohybuje od 0,8 do1,2 m. Stanoví se uspořádání BN, počet sériově zapojených,biologických nádrží a kyslíkový režim Navrhne se potřebná technologie a objekty Vyhodnotí se čisticí účinek soustavy Začlení se zařízení do krajiny, navrhnou se ochranná pásma kolem biologických nádrží Vyřeší se způsob nakládání s kaly a odpady

33 Nezbytné mechanické čištění odpadních vod Požadavky na uspořádání mechanického stupně čištění předřazeného aerobním biologickým nádržím a) U jednotlivých malých producentů se požaduje funkční biologický septik s lapákem tuku b) U menších producentů (skupin domů apod.) se navrhují jemné ručně stírané česle, lapák písku a dvojice zemních usazovacích nádrží na střídavý odkalovací provoz c) U obcí a menších měst se navrhují jemné strojně stírané česle, lapák písku, dokonale funkční usazovací nádrže s minimálně 2 hodinovým zdržením (štěrbinové nádrže, usazovací nádrže s horizontálním prouděním a odděleným kalovým hospodářstvím.

34 Vybrané kombinace uspořádání biologických nádrží 1 až 5

35 Stručná charakteristika jednotlivých uspořádání 1) Dvojice nízkozatěžovaných biologických nádrží doplněných přídavnou aerací v zimním období 2) Anaerobní biologická nádrž s protipachovou aerací a několik stupňů aerobních biologických nádrží 3) Fakultativní nádrž s přechodným režimem a minimálně dvě aerobní biologické nádrže 4) Průběžně provzdušovaná biologická nádrž a aerobní biologické nádrže 5) Dvojice nízkozatěžovaných biologických nádrží a následující akumulační nádrž pro krátkodobou akumulaci s následným využitím čištěných odpadních vod např. na závlahu

36 Zdroje kyslíku aerobních biologických nádržích Zdroje kyslíku v BN: Přitékající povrchová voda Balastní prokysličené vody Přestup kyslíku hladinou na styku s atmosférou Produkce kyslíku v procesu fotosyntézy řas a sinic Prokysličení dopadem dešťových kapek a prokysličení větrem Umělé provzdušení Výzkum vlivu větru

37 Čisticí účinek aerobních biologických nádrží Výpočet čisticího účinku C odt = C přít / (1+K 1.t / n) n (2) kde C odt a C přít je hodnota BSK 5 v odtékající a přitékající vodě (g.m -3 ) t průměrná doba zdržení (d) n počet sériově zapojených nádrží K 1 - rychlost odstranění K 1 = f( objemového zatížení, teploty a doby zdržení) Objemové zatížení L=C př / t (g.m -3.d -1 ), vypočte se např. podle Uhlmanna (1983, 1985)

38 Výpočet součinitele rychlosti eliminace BSK 5 podle Prof.Uhlmanna

39 Čisticí účinek biologických nádrží v závislosti na počtu nádrží a teplotě Stanovení výsledného čisticího účinku η: n-počet nádrží (ks) S př - zatížení BSK 5 (mg/l) na přítoku t -doba zdržení (dny) T-teplota odpadní vody ve ( C)

40 Blokové schéma matematického modelu stanovení čisticího účinku aerobních biologických nádrží

41 Orientační návrhové parametry aerobních biologických nádrží Návrhové parametry aerobní BN Aerobní biologické nádrže Jednotka Neprovzdušené Provzdušené Dočišťovací Specifická m 2 10 až15 2 až 3 > 15 plocha (1EO) Střední hloubka m 0,8 až 1,2 1,5 až 2,5 1 až 3 Doba zdržení dny 20 a více 5 a více 10 až 30 Oxidační poměr 1,5 a více

42 Schémata uspořádání aerobních biologických nádrží Příklady uspořádání aerobních BN: Uspořádání pro malé obce do EO Průběžně provzdušované BN Kombinace BN s akvakulturami Kombinace BN se závlahou odpadními vodami Dočišťovací BN

43 Schéma jednoduchého uspořádání BN pro obce do 600 EO 1-přítok odpadní vody 2-odlehčovací komora 3-jemné česle 4-lapák písku 5-štěrbinová usazovací nádrž 6,7-aerobní biologické nádrže 8-dešťová zdrž 9-vodní tok 10-hladinové aerátory 11-kalová pole 12-obtoky

44 Uspořádání jednoduchých aerobních biologických nádrží

45 Průběžně provzdušované aerobní biologické nádrže 1-přívod odpadní vody 2-jemné česle 3-usazovací nádrže 4- provzdušované nádrže 5-různé typy aerátorů 6-7-aerobní biologické nádrže 8-vyústění čištěných odpadních vod 9-regulační šachtice 10-dvojice usazovacích nádrží 12-obtoková a recirkulační potrubí 13-čerpací stanice na obtoku 14-vodní tok

46 Průběžně provzdušovaná BN

47 Schéma kombinace BN s akvakulturami 1-přívod odpadní vody, 2-oddělovací komora, 3-jemné česle, 4- provzdušovaný odstředivý lapák písku, 5-štěrbinová nádrž, 6-dešťová zdrž, 7- periodicky provzdušovaná aerobní biologická nádrž, 8-regulační šachtice a převodní potrubí, 9-aerobní BN, 10-nádrž s okřehky, 11-výtok z BN, 12-plovoucí rošty, 13-jímka na vytěžený okřehek, 14-vodní tok

48 Schéma kombinace BN se závlahou 1-přívod odpadní vody, 2-odlehčovací komora, 3-česle,4-lapák písku, 5- štěrbinová usazovací nádrž, 6-dešťová zdrž, 7-vodní tok, 8-8a,b aerobní biologické nádrže, 9-akumulační nádrž, 10-rotační bubnové síto na zachycení biomasy, 11-kompostovací jímka na biomasu,12-čerpací stanice, 13-závlahové potrubí,14-aerátory, 15-kalové potrubí, 16-závlaha

49 Zajištění rovnoměrnosti průtoku v BN Rovnoměrnost průtoku se docílí těmito opatřeními: Rozdělením přítoku po celé přívodní straně Rozdělením odběru po celé odběrné straně Nornými stěnami kolmo na směr průtoku Sítěmi s řasovými nárosty kolmo na směr průtoku Vegetačními plůtky kolmo na směr průtoku Dělícími hrázkami mezi nádržemi, vytváření průtočných kaskád nádrží Rovnoměrnost rozdělení průtoků se řeší pomocí fyzikálních a matematických modelů, příklad výstupu z matematického modelu je znázorněn na dalším schématu

50 Rozdělení průtoku v biologické nádrži před a po uspořádání vtoků a výtoků (Jednotlivé značky znázorňují vektory rychlosti v příslušných bodech biologické nádrže)

51 Dělící sítové clony s řasovými nárosty (použité sítě výšky 1 m z plastů)

52 Dočišťovací biologické nádrže Dočišťovací biologické nádrže jsou určené: K zachycení a čištění povrchových smyvů ze zemědělsky obhospodařovaných půd Dočišťování čištěných odpadních vod (tvoří druhý stupeň biologického čištění) K úpravě (zlepšení) jejich fyzikálních, chemických a biologických vlastností, poutání a využívání nutrientů Při současném plnění jejich ostatních funkcí např. chovu ryb, zásobní a retenční funkci. Přiváděná znečištěná voda musí být rovnoměrně rozmístěná po celé nádrži, aby se docílilo maximálního dočišťovacího účinku a nevznikaly zkratové proudy

53 Pobřežní rostliny u dočišťovacích rybníků Orobinec úzkolistý a rákos obecný v litorální zóně

54 Objekty na aerobních biologických nádržích a) Měrná zařízení - měrné přepady, žlaby, měrná zařízení v potrubí, měření výšky hladiny,analyzátory aj. b) Rozdělovací a regulační objekty c) Nápustné a převodní objekty u jednotlivých nádrží d) Usměrňovací stavby, norné stěny v biologických nádržích e) Odběrné a výpustné objekty z biologických nádrží f) Bezpečnostní přelivy (u BN připojených na jednotnou stokovou síť a pod.) g) Aerační zařízení různého typu a uspořádání h) Zařízení na odstraňování nadbytečné biomasy a odkalování

55 Měrné objekty a) Měrný přepad b) Měrný Parshallův žlab

56 Otevřené měrné žlaby a) Otevřeny venturimetr b) Parshallův žlab 1-přívod odpadní vody, 2-vtok, 3-otevřený venturimetr, 4-odpad, 5- tlakový, ultrazvukový aj. snímač výšky hladiny

57 Přívodní a výpustné zařízení - alternativa A 1a,b-biologické nádrže, 2-norná stěna, 3-regulační požerák z lpe, 4-převodní potrubí z lpe, 5-hráz, 6,7-výpustná šachtice

58 Přívodní a odběrné zařízení alternativa B a) 1-přívodní potrubí, 2-šachtice, 3-rozdělovací potrubí, 4-rozrážeče, 5- biologická nádrž b) 1-biologická nádrž, 2,6-výpustní potrubí s uzávěrem,3-odběrný žlábek, 4- norná stěna, 5-šachtový přeliv, 7-přístupová lávka, 8-hráz

59 Přívodní a odběrné zařízení - alternativa C 1-přívod odpadní vody, 2-rozdělovací šachtice, 3-rozdělovací potrubí, 4- těsnící membrána (u propustného podloží), 5-biologická nádrž,6-dlužová stěna, 7-šachtový přeliv, 8-výpustný objekt,9-9,11-výpustné potrubí, 10- odběrné perforované potrubí

60 Umělé provzdušení aerobních biologických nádrží Druhy používaných aeračních zařízení: Hladinové vrtulové aerátory, Dnové trubní a deskové mikrobublinkové aerátory Ejektorové aerátory aj. Dnové pneumatické aerátory, vzhledem k malé hloubce biologických nádrží, je možné použít jen v předřazené provzdušovací nádrži hloubky min. 2,5 m. Provoz aerátorů je ovládán kyslíkovými čidly, umístěnými v biologické nádrži

61 Uspořádání provzdušovacích zařízení na aerobních BN (Hladinové aerátory)

62 Provzdušované biologické nádrže Plovoucí ejektorové aerátory používané na BN ve Francii v ČR dodává např. ASIO s.r.o.

63 Odstranění nadbytečné biomasy Plovoucí sběrné zařízení Odstraňování nadbytečné biomasy: Mechanickým stíráním z hladiny Zachycením pomocí rotačních bubnových sít na výtoku Plovoucím sběrným zařízením viz obrázek Zařízení na sběr biomasy v ČR ASIO s..r.o.

64 Odkalovací zařízení na BN používané v SRN Jednoduchý převozný (mobilní) sací bagr na odkalování biologických nádrží 1-biologická nádrž, 2-kal, 3-podvozek sacího bagru s rozrušovacím zařízením,4-pohon podvozku a rozrušovacího zařízení, 5-naviják, 6-kotva, 7-kalové čerpadlo, 8-plováky, 9-kalové potrubí, 10 naviják, 11- přívod na kalová pole resp. do cisterny, 12-kalové pole, 13-transportní cisterna

65 SCHÉMA SOUSTAVY BN v jižní Francii Mechanické čištění OV Anaerobní biologická nádrž

66 Příklad staršího jednoduchého uspořádání biologických nádrží v Christgrün SRN (Výzkumný objekt Prof.Uhlmanna TU Dresden)

67 Právě dokončená soustava biologických nádrží v dep. Hérault (jižní Francie)

68 Nakládání s odpady z aerobních biologických nádrží a) Písek z lapáku písku se vypere a využije, nebo odveze na skládku b) Stabilizovaný kal z primární sedimentace se odvodní a využije jako hnojivo, alternativně využije v tekutém stavu c) Sedimenty ze dna biologických nádrží se vytěží, odvodní na kalových polích, mělkých lagunách a dále se kompostují resp. využijí jako hnojivo d) Shrabky z česlí se vysuší a odvezou na skládku e) Zachycená plovoucí biomasa a mokřadní porosty z litorální zóny se kompostují a využijí jako hnojivo na zemědělských půdách

69 Závěr Předložená presentace stručnou formou pojednává o zásadách návrhu a využívání aerobních biologických nádrží. Podrobnosti s řešením této problematiky jsou uvedené v publikaci: Šálek-Tlapák: Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod ČKAIT Praha, 2006, 283 s.

70 Další zdroje informací

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

14.10.2010. Nakládání se srážkovými a čištěnými odpadními vodami u decentralizovaných staveb v lesním prostředí. Úvod do problematiky

14.10.2010. Nakládání se srážkovými a čištěnými odpadními vodami u decentralizovaných staveb v lesním prostředí. Úvod do problematiky Nakládání se srážkovými a čištěnými odpadními vodami u decentralizovaných staveb v lesním prostředí Jan Šálek Michal Kriška salek.j@centrum.cz kriška.m@fce.vutbr.cz Úvod do problematiky Komplexní řešení

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Voda a její Hranice Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Důležitost vody Právní vymezení Odkud se bere, kam odtéká Ochrana před vodou Důležitost vody ¾ zemské plochy Nezbytná pro život rostlin a živočichů

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, 627 00 Brno Tel.: +420 548 428 117, +420 602 200 783 IČ 27699455 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Úvod Přirozené mokřady jsou využívány pro čištění odpadních vod již více než sto let. V mnoha případech však šlo spíše o pouhé vypouštění než čištění odpadních vod. Hlavním

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR Proč je nutné se touto problematikou zabývat? Současné ČOV umí odbourávat nespecifický

Více

TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod

TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod ČSN EN 12056 Gravitační systémy, ČSN 737660 Gravitační a podtlakové systémy

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2000 Martin Fišer ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEB MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 25 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE červen 2009

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Zajímavosti ze zpracování generelů kanalizace v severočeském regionu

Zajímavosti ze zpracování generelů kanalizace v severočeském regionu Zajímavosti ze zpracování generelů kanalizace v severočeském regionu Tomáš Nevole, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec Severočeská vodárenská společnost a.s. jako vlastník vodárenské

Více

Situace oddílné kanalizace varianta B

Situace oddílné kanalizace varianta B Obsah: 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby 1.2. Identifikační údaje investora 2. Přehled výchozích podkladů 3. Cíl studie 4. Stávající stav 5. Legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01 Městský úřad Ostrov Odbor životního prostředí Váš dopis/ze dne: 1973(1974)/2013/24.6.2013 Spis. značka: ŽP/18445/13 Sl Č.j.: ŽP/18881/13 Oprávněná úřední osoba: D. Sloupová E-mail: dsloupova@ostrov.cz

Více

Stokové soustavy existují v podstatě tři a to soustava jednotná, oddílná a modifikovaná.

Stokové soustavy existují v podstatě tři a to soustava jednotná, oddílná a modifikovaná. KANALIZAČNÍ STOKY Ing. D. Hánková Zpracováno pro projekt CTU0513011(2005) 1 SOUSTAVY A SYSTÉMY STOK Stokové soustavy existují v podstatě tři a to soustava jednotná, oddílná a modifikovaná. 1.1 Jednotná

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OHLEDNĚ PROBLEMATIKY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCI Účast na veřejném zasedání přislíbili

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí

Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí Nejmenší jmenovité světlosti (DN) připojovacích potrubí Připojovací potrubí Nejmenší jmenovitá světlost DN Od více než jednoho zařizovacího předmětu 50

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA Abstrakt Věra Jelínková 19, Martina Beránková 20, Dagmar Vološinová 21 Nedílnou součástí čištění odpadních vod je vznik čistírenských kalů.

Více

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin WASTE WATER Solutions Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin Zpětné získávání tepelné energie z komunálních a průmyslových odpadních vod Uc Ud Ub Ua a stoka b šachta s mechanickým

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_007_01_41468 Název obce: Kód obce (IČOB): 540471 (540471) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106) Název ORP3: Kód

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí Seznam všech výstupů projektu OP-Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/36149 Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů bakalářského

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Rybník Svět (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Cílem projektu je zmapovat stav ryb. Svět a jeho povodí z hlediska hydrochemie, trofického potenciálu a oživení řasami.

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Odpadní vody. Škody způsobené odpadními vodami:

Odpadní vody. Škody způsobené odpadními vodami: Odpadní vody Za vodu odpadní je považována veškerá voda, která projde jakýmkoliv výrobním procesem a tímto použitím se změnila její jakost nebo teplota, příp. i jiné vody, odtékající ze sídlišť, obcí,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb Pavel Hančík Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce pojednává o popisu rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Chebu. Důvodem rekonstrukce

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy V letošním roce slavíme 20. výročí vzniku akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín. Při této příležitosti jsme uspořádali dny otevřených dveří

Více

BioDisc BA-BD Vysoce výkonné kompaktní čistírny odpadních vod pro využití v obytných objektech

BioDisc BA-BD Vysoce výkonné kompaktní čistírny odpadních vod pro využití v obytných objektech BioDisc BA-BD Vysoce výkonné kompaktní čistírny odpadních vod pro využití v obytných objektech Výrobek je v souladu s normou EN 12566 Trvanlivý, spolehlivý cenově dostupný 3 Klargester BioDisc představuje

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Popisy kanalizací: Jablunkov text po aktualizaci č. 1 ze dne 24.4.2008 (znázorněno modrou barvou) a č. 2 ze dne 22.4.2009 (znázorněno oranžovou

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Úloha č. 2. Základní údaje o obci:

Úloha č. 2. Základní údaje o obci: Úloha č. 2 Pro zadanou venkovskou obec vypočítejte maximální denní potřebu vody. Dále proveďte výpočet hodinových potřeb vody ve spotřebišti v průběhu dne (dle součinitele hodinové nerovnoměrnosti k h

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

KUMSP00QB8I1C. Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5

KUMSP00QB8I1C. Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5 KUMSP00QB8I1C Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5 Vyřizuje: Mgr. Josef Matela Tel.: +420 604 379 338, +420 558 115 168 E-mail: matela@aquatest.cz č.j.: 14005301084 V Ostravě dne 26.8.2014 Krajský

Více

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ Citace Švec L., Rainiš L., Beyblová S.: Poznatky ze zkušebního provozu ÚV Souš. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 217-222. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více