Domovní čistírny odpadních vod II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domovní čistírny odpadních vod II"

Transkript

1 Domovní čistírny odpadních vod II Obsah : DESAR systémy s oddělením moči Vegetační ČOV Biologické rybníky, biologické nádrže

2 DESAR nový přístup..budoucnost v čištění malých zdrojů, aneb dělení odpadních vod v místě vzniku podle původu na šedé, černé a žluté..

3 Barevné vody Šedé vody - vody z praní, koupání apod. Černé vody - voda z WC Žluté vody - moč - pokud se sbírá odděleně Nutrienty (3kg/rok) Šedé vody (2200 l/rok) Žluté vody (500 l/rok) Černé vody (1800 l/rok) N 8% 85% 7% P 40% (praní) 35% 25% K 26% 57% 17% CHSK 44% 11% 45% Závěr převážná část nutrientů je v moči a tak má smysl ji oddělit..

4 Záchodová mísa pro oddělení moči Zařizovací předměty na oddělení moči jsou již běžně k dostání.

5 Moč a co s ní..?..je již technicky vyřešeno, otázkou je legislativa.. Malé zdroje : -Nechat půl roku odstát a pak po naředění je možno použít na zálivku (doporučení WHO) Velké zdroje : -Výroba hnojiv stripováním nebo chemickým srážením s tím, že výsledným produktem je struvit..experimentuje se dále např. s vymražováním apod..

6 Hospodaření s barevnými vodami..tím,že voda obsahuje minimum nutrientů je pak možné snadněji likvidovat, nebo recyklovat. např. šedou vodu likvidovat v mokřadech a tuhé odpady využít přímo na výrobu bioplynu a hnojiv..

7 Hospodaření s barevnými vodami V zahraničí se tyto postupy používají hlavně u velkých administrativních budov nebo hotelů v některých zemích (Japonsko) je to přímo předepsané recyklovat část odpadních vod u velkých hotelů.. (tj. kombinuje se DESAR a membránové ČOV)

8 Další příklady pilotních studií Příklad řešení motorestu v Norsku V našich podmínkách je možné si představit využití této technologie u motorestů a dalších objektů, kde zejména moč působí v ČOV problémy díky vysokému obsahu amoniakálního dusíku a kde není možné tyto objekty napojit na velké ČOV

9 Příklady pilotních studií

10 Příklady pilotních studií

11 DESAR shrnutí Výhody technologie s rozdělením vod podle jejich původu: Minimalizují množství vypouštěných nutrientů Šetří náklady na čištění Umožňují bezproblémové vypouštění do podzemních vod (po stránce technické) Ve spojení s mikrofiltrací jsou pak i efektivním řešením pro recyklaci vod, nebo-li jejich znovupoužití

12 Zelené technologie Vegetační ČOV (zatím spíše pro méně EO) Biologické rybníky, biologické nádrže

13 Vegetační ČOV.. jsou alternativou zejména pro malé zdroje a tam, kde je nerovnoměrný nátok během roku (případně dokonce jen v létě) a tam kde není možnost napojení na el. energii u větších čistíren se s vegetativními způsoby stále ještě experimentuje tj. zatím se nepoužívají jako na běžícím pásu..

14 Vegetační ČOV Přehled o realizacích v Evropě (2007) ks Počet přírodních ČOV BUL CZE EST HUN LIT LAT POL ROM SVK SLO UKR

15 Vegetační ČOV Přehled o realizacích v ČR (podle Vymazala a Kröpfelové) Byly použity zejména pro malé lokality a sezónně obývané objekty

16 Vegetační ČOV Výsledky sledování účinnosti vegetačních ČOV..odstranění BSK, CHSK, NL výborné zejména u málo zatížených vod,..odstranění nutrientů P a N již méně a i cena realizace byla vyšší..

17 Vegetační kořenové čistírny odpadních vod Vegetační kořenové čistírny (půdní filtry s vegetací) se navrhují v uspořádání: S horizontálním povrchovým prouděním S horizontálním podpovrchovým prouděním S vertikálním prouděním směrem dolů S vertikálním prouděním směrem vzhůru S radiálním prouděním směrem do středu Vegetace kořenových čistíren rákos obecný, orobinec úzkolistý a širokolistý, skřípinec jezerní, chrastice rákosovitá, zblochan vodní aj.

18 Vegetační kořenová čistírna Na poli s rákosem uplatněno vertikální proudění Na poli s rákosem uplatněno horizontální proudění Potřebná plocha na 1 EO orientačně 5 m2

19 Přednosti a výhody Vegetační ČOV Jednoduché na obsluhu Estetická stránka Nevýhody Potřebná plocha Neflexibilní řešení problému Nižší schopnost odstraňování nutrientů Neověřené pro větší kapacity Doporučená literatura : Šálek, Žáková, Hrnčíř - Přírodní čištění a využívání vody bližší informace o knize na

20 Biologické nádrže Jsou také možným alternativním řešení, většinou tam kde díky kanalizaci odtékají vody méně znečištěné, nebo jen mechanicky předčištěné a jako případný další stupeň čištění v případech kdy to vyžaduje ohled na lokalitu.

21 Řešení s biologickou nádrží a např. maloprofilovou kanalizací septiky obec biologická nádrž

22 Řešení s biologickou nádrží Přednosti biologických nádrží spočívají: V poměrně jednoduchém stavebním provedení Srovnatelných investičních nákladech s umělou mechanicko-biologickou čistírnou Nižších provozních nákladech a úspoře energií Možnosti nárazového přetížení a čištění odpadních vod s vysokým podílem balastních vod Ve vysokém čisticím účinku při odstranění bakteriálního znečištění Poutání nutrientů vodní a příbřežní vegetací Ve zvýšení úživnosti dočišťovacích rybníků Environmentální charakter zařízení, možnosti příznivého začlenění do životního prostředí

23 Řešení s biologickou nádrží K slabším místům této technologie patří: Poměrně velká potřeba plochy biologické nádrže na 1EO Určitá závislost čisticího účinku na klimatických poměrech Nižší čisticí účinek v zimě bez přídavné aerace Poměrně dlouhá doba potřebná k odstranění amoniakálního znečištění U nás doposud nedostatek vhodných zařízení na těžbu sedimentů a odstraňování nadbytečné biomasy Potřeba umělé aerace v zimě a při přemnožení a následném odumírání řas a sinic v teplém letním období

24 Možnosti uplatnění biologických nádrží Aerobní biologické nádrže se používají: K čištění splaškových odpadních vod domů, vesnic a menších měst K čištění odpadních vod hotelů, rekreačních zařízení, letních táborů apod. K úpravě srážkových vod a čištění znečištěných povrchových vod K dočištění čištěných odpadních vod za mechanicko-biologickými čistírnami

25 Stabilizační nádrže Stabilizační nádrže se dělí na: a) Nádrže upravující fyzikální vlastnosti vody Chladící, jsou určené k chlazení oteplených vod Oteplovací, používají se k přírodnímu ohřevu vody Sedimentační slouží k zachycení usaditelných látek b) Nádrže upravující fyzikální, chemické a biologické vlastnosti tvoří Aerobní biologické nádrže s aerobním procesem čištění odpadních vod Fakultativní biologické nádrže s přechodným procesem anaerobního- aerobního čištění Anaerobní biologické nádrže s převládajícím anaerobním procesem čištění

26 Rozdělení biologických nádrží Biologické nádrže určené k čištění odpadních vod se také dělí na: a) Aerobní biologické nádrže Nízkozatěžované nádrže Vysokozatěžované nádrže Průběžně provzdušované nádrže Dočišťovací nádrže (dočišťovací biologické rybníky) b) Fakultativní nádrže s přechodným anaerobním aerobním režimem čištění, předřazené aerobním BN c) Anaerobní biologické nádrže Průtočné nádrže Sedimentační nádrže Akumulační nádrže

27 Limitní podmínky použití aerobních BN Aerobní BN jsou podmíněně vhodné resp. nevhodné k čištění odpadních vod: S vysokým podílem organického znečištění (kejdou, močůvkou apod.) Extrémně kyselých, zásaditých a odpadních vod obsahujících toxické látky v nadlimitní koncentraci Z infekčních oddělení nemocnic, veterinárních léčeben, kafilérií apod. Obsahujících deriváty ropy, radioaktivní látky a tenzidy v nadlimitní koncentraci Půdní smyvy s vysokou koncentrací jílnatých částic a pesticidů

28 Čisticí procesy v biologických nádržích Čisticí procesy v aerobních biologických nádržích spočívají v sedimentaci usaditelných látek, biologické a chemické flokulaci, oxidaci, přeměně a poutání jednotlivých látek,příjmu organických sloučenin heterotrofními mikroorganizmy, fermen- tativním štěpení proteinů, biologické transformaci organického dusíku na amoniak, dusitany, dusičnany, asimilaci dusíkatých sloučenin autotrofními a heterotrofními mikroorganizmy aj. Na vazbě minerálních iontů z vody se významným způsobem podílejí vodní a pobřežní rostliny. Rychlost jednotlivých reakcí ovlivňují energetičtí a hydrologičtí činitelé, koncentrace a složení odpadních vod, mikrobiální znečištění, složení biomasy apod.

29 Zjednodušené schéma průběhu čisticích procesů v aerobních biologických nádržích Schéma a modelový výzkum

30 Odstranění mikrobiálního znečištění v BN Průběh odstranění mikroorganizmů v závislosti na době zdržení a teplotě podle Sauzeho (1976) C t / C o = 1 / (1+K) kde K je rychlost odstraňování mikroorganizmů (viz graf) C o,c t množství mikroorganizmů na přítoku a odtoku při době zdržení t

31 Čisticí procesy v BN s plovoucí biomasou stanovení kyslíkového režimu A - Aerobní zóna B - Přechodná anoxická zóna C - Anaerobní zóna D - Sedimenty

32 Postup při návrhu aerobních biologických nádrží (BN) na čištění odpadních vod Vychází se z množství a složení odpadních vod Navrhne se mechanický stupeň čištění a způsob nakládání s dešťovými vodami Navrhne se potřebná plocha BN na 1EO, hloubka nízkozatěžovaných biologických nádrží se pohybuje od 0,8 do1,2 m. Stanoví se uspořádání BN, počet sériově zapojených,biologických nádrží a kyslíkový režim Navrhne se potřebná technologie a objekty Vyhodnotí se čisticí účinek soustavy Začlení se zařízení do krajiny, navrhnou se ochranná pásma kolem biologických nádrží Vyřeší se způsob nakládání s kaly a odpady

33 Nezbytné mechanické čištění odpadních vod Požadavky na uspořádání mechanického stupně čištění předřazeného aerobním biologickým nádržím a) U jednotlivých malých producentů se požaduje funkční biologický septik s lapákem tuku b) U menších producentů (skupin domů apod.) se navrhují jemné ručně stírané česle, lapák písku a dvojice zemních usazovacích nádrží na střídavý odkalovací provoz c) U obcí a menších měst se navrhují jemné strojně stírané česle, lapák písku, dokonale funkční usazovací nádrže s minimálně 2 hodinovým zdržením (štěrbinové nádrže, usazovací nádrže s horizontálním prouděním a odděleným kalovým hospodářstvím.

34 Vybrané kombinace uspořádání biologických nádrží 1 až 5

35 Stručná charakteristika jednotlivých uspořádání 1) Dvojice nízkozatěžovaných biologických nádrží doplněných přídavnou aerací v zimním období 2) Anaerobní biologická nádrž s protipachovou aerací a několik stupňů aerobních biologických nádrží 3) Fakultativní nádrž s přechodným režimem a minimálně dvě aerobní biologické nádrže 4) Průběžně provzdušovaná biologická nádrž a aerobní biologické nádrže 5) Dvojice nízkozatěžovaných biologických nádrží a následující akumulační nádrž pro krátkodobou akumulaci s následným využitím čištěných odpadních vod např. na závlahu

36 Zdroje kyslíku aerobních biologických nádržích Zdroje kyslíku v BN: Přitékající povrchová voda Balastní prokysličené vody Přestup kyslíku hladinou na styku s atmosférou Produkce kyslíku v procesu fotosyntézy řas a sinic Prokysličení dopadem dešťových kapek a prokysličení větrem Umělé provzdušení Výzkum vlivu větru

37 Čisticí účinek aerobních biologických nádrží Výpočet čisticího účinku C odt = C přít / (1+K 1.t / n) n (2) kde C odt a C přít je hodnota BSK 5 v odtékající a přitékající vodě (g.m -3 ) t průměrná doba zdržení (d) n počet sériově zapojených nádrží K 1 - rychlost odstranění K 1 = f( objemového zatížení, teploty a doby zdržení) Objemové zatížení L=C př / t (g.m -3.d -1 ), vypočte se např. podle Uhlmanna (1983, 1985)

38 Výpočet součinitele rychlosti eliminace BSK 5 podle Prof.Uhlmanna

39 Čisticí účinek biologických nádrží v závislosti na počtu nádrží a teplotě Stanovení výsledného čisticího účinku η: n-počet nádrží (ks) S př - zatížení BSK 5 (mg/l) na přítoku t -doba zdržení (dny) T-teplota odpadní vody ve ( C)

40 Blokové schéma matematického modelu stanovení čisticího účinku aerobních biologických nádrží

41 Orientační návrhové parametry aerobních biologických nádrží Návrhové parametry aerobní BN Aerobní biologické nádrže Jednotka Neprovzdušené Provzdušené Dočišťovací Specifická m 2 10 až15 2 až 3 > 15 plocha (1EO) Střední hloubka m 0,8 až 1,2 1,5 až 2,5 1 až 3 Doba zdržení dny 20 a více 5 a více 10 až 30 Oxidační poměr 1,5 a více

42 Schémata uspořádání aerobních biologických nádrží Příklady uspořádání aerobních BN: Uspořádání pro malé obce do EO Průběžně provzdušované BN Kombinace BN s akvakulturami Kombinace BN se závlahou odpadními vodami Dočišťovací BN

43 Schéma jednoduchého uspořádání BN pro obce do 600 EO 1-přítok odpadní vody 2-odlehčovací komora 3-jemné česle 4-lapák písku 5-štěrbinová usazovací nádrž 6,7-aerobní biologické nádrže 8-dešťová zdrž 9-vodní tok 10-hladinové aerátory 11-kalová pole 12-obtoky

44 Uspořádání jednoduchých aerobních biologických nádrží

45 Průběžně provzdušované aerobní biologické nádrže 1-přívod odpadní vody 2-jemné česle 3-usazovací nádrže 4- provzdušované nádrže 5-různé typy aerátorů 6-7-aerobní biologické nádrže 8-vyústění čištěných odpadních vod 9-regulační šachtice 10-dvojice usazovacích nádrží 12-obtoková a recirkulační potrubí 13-čerpací stanice na obtoku 14-vodní tok

46 Průběžně provzdušovaná BN

47 Schéma kombinace BN s akvakulturami 1-přívod odpadní vody, 2-oddělovací komora, 3-jemné česle, 4- provzdušovaný odstředivý lapák písku, 5-štěrbinová nádrž, 6-dešťová zdrž, 7- periodicky provzdušovaná aerobní biologická nádrž, 8-regulační šachtice a převodní potrubí, 9-aerobní BN, 10-nádrž s okřehky, 11-výtok z BN, 12-plovoucí rošty, 13-jímka na vytěžený okřehek, 14-vodní tok

48 Schéma kombinace BN se závlahou 1-přívod odpadní vody, 2-odlehčovací komora, 3-česle,4-lapák písku, 5- štěrbinová usazovací nádrž, 6-dešťová zdrž, 7-vodní tok, 8-8a,b aerobní biologické nádrže, 9-akumulační nádrž, 10-rotační bubnové síto na zachycení biomasy, 11-kompostovací jímka na biomasu,12-čerpací stanice, 13-závlahové potrubí,14-aerátory, 15-kalové potrubí, 16-závlaha

49 Zajištění rovnoměrnosti průtoku v BN Rovnoměrnost průtoku se docílí těmito opatřeními: Rozdělením přítoku po celé přívodní straně Rozdělením odběru po celé odběrné straně Nornými stěnami kolmo na směr průtoku Sítěmi s řasovými nárosty kolmo na směr průtoku Vegetačními plůtky kolmo na směr průtoku Dělícími hrázkami mezi nádržemi, vytváření průtočných kaskád nádrží Rovnoměrnost rozdělení průtoků se řeší pomocí fyzikálních a matematických modelů, příklad výstupu z matematického modelu je znázorněn na dalším schématu

50 Rozdělení průtoku v biologické nádrži před a po uspořádání vtoků a výtoků (Jednotlivé značky znázorňují vektory rychlosti v příslušných bodech biologické nádrže)

51 Dělící sítové clony s řasovými nárosty (použité sítě výšky 1 m z plastů)

52 Dočišťovací biologické nádrže Dočišťovací biologické nádrže jsou určené: K zachycení a čištění povrchových smyvů ze zemědělsky obhospodařovaných půd Dočišťování čištěných odpadních vod (tvoří druhý stupeň biologického čištění) K úpravě (zlepšení) jejich fyzikálních, chemických a biologických vlastností, poutání a využívání nutrientů Při současném plnění jejich ostatních funkcí např. chovu ryb, zásobní a retenční funkci. Přiváděná znečištěná voda musí být rovnoměrně rozmístěná po celé nádrži, aby se docílilo maximálního dočišťovacího účinku a nevznikaly zkratové proudy

53 Pobřežní rostliny u dočišťovacích rybníků Orobinec úzkolistý a rákos obecný v litorální zóně

54 Objekty na aerobních biologických nádržích a) Měrná zařízení - měrné přepady, žlaby, měrná zařízení v potrubí, měření výšky hladiny,analyzátory aj. b) Rozdělovací a regulační objekty c) Nápustné a převodní objekty u jednotlivých nádrží d) Usměrňovací stavby, norné stěny v biologických nádržích e) Odběrné a výpustné objekty z biologických nádrží f) Bezpečnostní přelivy (u BN připojených na jednotnou stokovou síť a pod.) g) Aerační zařízení různého typu a uspořádání h) Zařízení na odstraňování nadbytečné biomasy a odkalování

55 Měrné objekty a) Měrný přepad b) Měrný Parshallův žlab

56 Otevřené měrné žlaby a) Otevřeny venturimetr b) Parshallův žlab 1-přívod odpadní vody, 2-vtok, 3-otevřený venturimetr, 4-odpad, 5- tlakový, ultrazvukový aj. snímač výšky hladiny

57 Přívodní a výpustné zařízení - alternativa A 1a,b-biologické nádrže, 2-norná stěna, 3-regulační požerák z lpe, 4-převodní potrubí z lpe, 5-hráz, 6,7-výpustná šachtice

58 Přívodní a odběrné zařízení alternativa B a) 1-přívodní potrubí, 2-šachtice, 3-rozdělovací potrubí, 4-rozrážeče, 5- biologická nádrž b) 1-biologická nádrž, 2,6-výpustní potrubí s uzávěrem,3-odběrný žlábek, 4- norná stěna, 5-šachtový přeliv, 7-přístupová lávka, 8-hráz

59 Přívodní a odběrné zařízení - alternativa C 1-přívod odpadní vody, 2-rozdělovací šachtice, 3-rozdělovací potrubí, 4- těsnící membrána (u propustného podloží), 5-biologická nádrž,6-dlužová stěna, 7-šachtový přeliv, 8-výpustný objekt,9-9,11-výpustné potrubí, 10- odběrné perforované potrubí

60 Umělé provzdušení aerobních biologických nádrží Druhy používaných aeračních zařízení: Hladinové vrtulové aerátory, Dnové trubní a deskové mikrobublinkové aerátory Ejektorové aerátory aj. Dnové pneumatické aerátory, vzhledem k malé hloubce biologických nádrží, je možné použít jen v předřazené provzdušovací nádrži hloubky min. 2,5 m. Provoz aerátorů je ovládán kyslíkovými čidly, umístěnými v biologické nádrži

61 Uspořádání provzdušovacích zařízení na aerobních BN (Hladinové aerátory)

62 Provzdušované biologické nádrže Plovoucí ejektorové aerátory používané na BN ve Francii v ČR dodává např. ASIO s.r.o.

63 Odstranění nadbytečné biomasy Plovoucí sběrné zařízení Odstraňování nadbytečné biomasy: Mechanickým stíráním z hladiny Zachycením pomocí rotačních bubnových sít na výtoku Plovoucím sběrným zařízením viz obrázek Zařízení na sběr biomasy v ČR ASIO s..r.o.

64 Odkalovací zařízení na BN používané v SRN Jednoduchý převozný (mobilní) sací bagr na odkalování biologických nádrží 1-biologická nádrž, 2-kal, 3-podvozek sacího bagru s rozrušovacím zařízením,4-pohon podvozku a rozrušovacího zařízení, 5-naviják, 6-kotva, 7-kalové čerpadlo, 8-plováky, 9-kalové potrubí, 10 naviják, 11- přívod na kalová pole resp. do cisterny, 12-kalové pole, 13-transportní cisterna

65 SCHÉMA SOUSTAVY BN v jižní Francii Mechanické čištění OV Anaerobní biologická nádrž

66 Příklad staršího jednoduchého uspořádání biologických nádrží v Christgrün SRN (Výzkumný objekt Prof.Uhlmanna TU Dresden)

67 Právě dokončená soustava biologických nádrží v dep. Hérault (jižní Francie)

68 Nakládání s odpady z aerobních biologických nádrží a) Písek z lapáku písku se vypere a využije, nebo odveze na skládku b) Stabilizovaný kal z primární sedimentace se odvodní a využije jako hnojivo, alternativně využije v tekutém stavu c) Sedimenty ze dna biologických nádrží se vytěží, odvodní na kalových polích, mělkých lagunách a dále se kompostují resp. využijí jako hnojivo d) Shrabky z česlí se vysuší a odvezou na skládku e) Zachycená plovoucí biomasa a mokřadní porosty z litorální zóny se kompostují a využijí jako hnojivo na zemědělských půdách

69 Závěr Předložená presentace stručnou formou pojednává o zásadách návrhu a využívání aerobních biologických nádrží. Podrobnosti s řešením této problematiky jsou uvedené v publikaci: Šálek-Tlapák: Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod ČKAIT Praha, 2006, 283 s.

70 Další zdroje informací

14.10.2010 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU BSK ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY PRINCIP ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY V

14.10.2010 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU BSK ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY PRINCIP ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY V LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM PROSTŘEDÍ Michal Kriška, Jan Šálek ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DECENTRALIZOVANÝCH STAVEB V LESNÍM PROSTŘEDÍ myslivny či hájovny turistické chaty restaurační zařízení rozhleden

Více

První rozhodování. Jímka na vyvážení - žumpa. Žumpy. ČSN 75 6081 :2007 - Žumpy 14.10.2010

První rozhodování. Jímka na vyvážení - žumpa. Žumpy. ČSN 75 6081 :2007 - Žumpy 14.10.2010 4 B B 4.0.00 Přehled řešení odvádění odpadních vod z malých obytných objektů Ing. Karel Plotěný, Ing. Milan Uher, ASIO, spol s r.o. www.asio.cz První rozhodování Centrální ČOV pokud je v ekonomicky dostupné

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY Petra Oppeltová, Zdeňka Přichystalová Mendelova univerzita v Brně VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2011 Přednosti přírodního způsobu čištění odpadních vod: nižší investiční

Více

Kořenové čistírny odpadních vod

Kořenové čistírny odpadních vod Kořenové čistírny odpadních vod Voda v ČR je ¼ používané vody čerpána z podzemních zdrojů (cca 450 mil. m 3 p.v.) doba návratu je 300-4600 let pokles hladiny podzemní vody, snížení mohutnosti řek, vysychání

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: Ing. Václav Šťastný, Ing. Věra Jelínková, Ing. Filip Wanner Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: možnosti reakce na klimatické a legislativní změny Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Více

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE. 17. února 2011

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE. 17. února 2011 KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE 17. února 2011 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Případová studie obec Horušany Ing. Jaroslava Roskotová Zadání vypracování studie 1) V územním plánu je určený prostor pro obecní

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Lis na shrabky 119 Pračka a lis na shrabky 120 Lapáky písku 121 Štěrbinový lapák písku 122 Vertikální lapák písku 123 Vírový lapák písku 124 Provzdušňovaný lapák písku 125 Separátor písku Přítok až 16

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ. Stabilizační nádrže. Obsah. Stabilizační nádrže a rybníky 18.12.2012 ODPADNÍCH VOD

BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ. Stabilizační nádrže. Obsah. Stabilizační nádrže a rybníky 18.12.2012 ODPADNÍCH VOD Stabilizační nádrže BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 10. hodina Mikrobiální aktivity ve stabilizačním rybníku Dočišťování za mechanicko-biologickou čistírnou Akumulační

Více

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU)

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU) DEFINICE MOKŘADU Michal Kriška, Václav Tlapák MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE S KRAJINOU Přírodní mokřady Vysoká hladina podpovrchové vody Zvláštní vodní režim Specifická fauna a flóra Příklad rašeliniště,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 20 3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 3.1.1. Základní údaje Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV II)

Více

14.10.2010. Nakládání se srážkovými a čištěnými odpadními vodami u decentralizovaných staveb v lesním prostředí. Úvod do problematiky

14.10.2010. Nakládání se srážkovými a čištěnými odpadními vodami u decentralizovaných staveb v lesním prostředí. Úvod do problematiky Nakládání se srážkovými a čištěnými odpadními vodami u decentralizovaných staveb v lesním prostředí Jan Šálek Michal Kriška salek.j@centrum.cz kriška.m@fce.vutbr.cz Úvod do problematiky Komplexní řešení

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉ LINKY ČOV

USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉ LINKY ČOV USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉ LINKY ČOV Produkce odpadních vod Specifické množství OV množství OV připadající na jednoho obyvatele (nebo jednotku výrobního procesu) za jednotku času Populační ekvivalent míra

Více

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí Intenzifikace čistírny odpadních vod Choceň Údaje o čistírně odpadních vod a kanalizací pro veřejnou potřebu Choceň

Více

UMĚLÉ MOKŘADY PRO ČIŠTĚNÍ VOD Z MALÝCH A DIFÚZNÍCH ZDROJŮ

UMĚLÉ MOKŘADY PRO ČIŠTĚNÍ VOD Z MALÝCH A DIFÚZNÍCH ZDROJŮ UMĚLÉ MOKŘADY PRO ČIŠTĚNÍ VOD Z MALÝCH A DIFÚZNÍCH ZDROJŮ Abstrakt Miloš Rozkošný 13 Příspěvek je zaměřen na umělé mokřady a jejich využití při čištění vod z malých bodových a z difúzních zdrojů znečištění,

Více

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD Pavel Jeníček VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí Cesty k produkci energie z OV Kinetická energie (mikroturbiny) Tepelná energie (tepelná čerpadla, tepelné výměníky)

Více

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Mechanicko-biologické čistírny VZE 4 až VZE 20 Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ AMONIAKU FILTRAČNÍMI SYSTÉMY

ODSTRAŇOVÁNÍ AMONIAKU FILTRAČNÍMI SYSTÉMY ODSTRAŇOVÁNÍ AMONIAKU FILTRAČNÍMI SYSTÉMY Abstrakt Michal Kriška 4, Pavel Menšík 5, Miroslava Němcová 6, Tereza Fialová 7 ČOV pro objekty v horách Technologie filtračních systémů pro účely čištění odpadních

Více

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod DECENTRALIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod Jan Bartáček jan.bartacek@vscht.cz www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/dzov CO LZE RECYKLOVAT

Více

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Milan Kasýk vedoucí práce: Ing.Pavol Vitkovič Abstrakt Cílem této práce je seznámit se strojním zařízením aktivační

Více

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ REKREAČNÍCH OBJEKTŮ Jan Šálek 1

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ REKREAČNÍCH OBJEKTŮ Jan Šálek 1 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ REKREAČNÍCH OBJEKTŮ Jan Šálek 1 ANOTACE Problematika vodního hospodářství rekreačních objektů nutně vyžaduje komplexní zpracování této tématiky, počínaje návrhem a

Více

2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV

2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV 13 2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV Čistírenské technologie používané v České republice snesou srovnání s běžným technologickým standardem v zemích EU či v USA. Velké městské

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

Ing. Jiří Pecháček. Čištění odpadních vod

Ing. Jiří Pecháček. Čištění odpadních vod Ing. Jiří Pecháček Čištění odpadních vod Úvod Čištění odpadních vod je nezbytnou podmínkou pro zachování života v řekách Povrchové i podzemní vody jsou v přírodě znečištěny jen minimálně, odpadní vody

Více

KVALITA KALŮ A ODPADŮ Z DOMOVNÍCH A MALÝCH ČOV A JEJICH POTENCIÁLNÍ VYUŽITÍ

KVALITA KALŮ A ODPADŮ Z DOMOVNÍCH A MALÝCH ČOV A JEJICH POTENCIÁLNÍ VYUŽITÍ KVALITA KALŮ A ODPADŮ Z DOMOVNÍCH A MALÝCH ČOV A JEJICH POTENCIÁLNÍ VYUŽITÍ Abstract Hana Hudcová 18, Miloš Rozkošný 1 Cílem příspěvku je představit dílčí část řešení projektu TA02021032, který je zaměřený

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

PROVOZOVÁNÍ VODOJEMŮ Úvod stejnou vodu. Požadavky na provoz vodojemů (VDJ)

PROVOZOVÁNÍ VODOJEMŮ Úvod stejnou vodu. Požadavky na provoz vodojemů (VDJ) OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1 Provozování vodojemů doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. Str. 3 Zásady uspořádání malých vodních nádrží určených k úpravě jakosti vody prof. Ing. Jan Šálek, CSc. Str.

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 17 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Procesy čištění odpadních vod Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Charakter znečišťujících látek: Rozpuštěné Organické Biologicky

Více

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod aneb zkušenosti a výsledky z odborné zahraniční stáže 3. 12. 2013 Lukáš Dvořák lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace

Více

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň.

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň. Popis stavby Úvod Projekt ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004, opatření číslo 2 rekonstrukce 5 čistíren odpadních vod je z vodohospodářského pohledu velmi zajímavý svým rozsahem a krátkou dobou realizace. Stavba

Více

Pískový filtr řady ZIF

Pískový filtr řady ZIF řady ZIF POUŽITÍ Plastový zemní filtr řady ZIF slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který je zařazen za tří-komorovým septikem SEV. Filtr je navržen dle ČSN 756402, s účinností dle ČSN EN 12

Více

Voda ve farmacii. část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, jenicekp@vscht.cz) Zásoby vody na Zemi

Voda ve farmacii. část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, jenicekp@vscht.cz) Zásoby vody na Zemi Voda ve farmacii část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, jenicekp@vscht.cz) Ústav technologie vody a prostředí materiály budou v pdf souborech na http://web.vscht.cz/jenicekp

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Peter Bočan Ing. Roman Wachtl HYDROTECH s.r.o. Odpadní vody v papírenském průmyslu 11.- 12.11.2015 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů Lukáš Dvořák, Ph.D. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technická univerzita v Liberci Bendlova 1409/7 461 17 Liberec lukas.dvorak@tul.cz,

Více

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Žirovnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 437 Kód obce PRVKUK 0613.010.437.00 Kód obce (IČOB) 19715 (549231) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61103 Název POU Počátky

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

Výstavba čistírny odpadních vod

Výstavba čistírny odpadních vod KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 1 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Výstavba čistírny odpadních vod 1. POPIS PROBLÉMU V České republice bydlelo v roce 2004 cca 79 % obyvatel v domech připojených

Více

ODPADNÍ VODY. definice znečišťující látky v odpadních vodách ukazatele znečištění odpadních vod splaškové odpadní vody průmyslové odpadní vody

ODPADNÍ VODY. definice znečišťující látky v odpadních vodách ukazatele znečištění odpadních vod splaškové odpadní vody průmyslové odpadní vody ODPADNÍ VODY definice znečišťující látky v odpadních vodách ukazatele znečištění odpadních vod splaškové odpadní vody průmyslové odpadní vody J. V. Hráský Stokování měst l. p. 1903 ODPADNÍ VODY vody použité

Více

CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA

CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA INTENZIFIKCE ČOV VELKÉ BŘEZNO A.č.: CKE/C/001/01 Z.č.: 150074A Zadavatel: Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, Krušovice Počet stran: 17 CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA Bilance čištěné odpadní vody

Více

Ing. Věra Jelínková. Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika

Ing. Věra Jelínková. Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika Ing. Věra Jelínková Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika Domovní čistírny odpadních vod ČOV pro 5 50 EO Povinnost nakládat s odpadními vodami decentralizovaný způsob čištění odpadních

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lipová. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Lipová. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0011_01) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3402.4102.0011.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 08443 (554626) Číslo ORP3

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

Název stavby: Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov odkanalizování obce

Název stavby: Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov odkanalizování obce Vodohospodářská stavba roku 2009 Název stavby: Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov odkanalizování obce Investor stavby: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Termín zahájení stavby: 04/2008

Více

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. A. OBEC Dukovany Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 530 Kód obce PRVKUK 0614.013.530.00 Kód obce (IČOB) 03381 (590576) Číslo ORP (ČSÚ) 013 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61131 Název POU Hrotovice

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

CZ051.3608.5108.0161 Harrachov.0161.01 Harrachov.0161.03 Nový Svět.0161.04 Rýžoviště

CZ051.3608.5108.0161 Harrachov.0161.01 Harrachov.0161.03 Nový Svět.0161.04 Rýžoviště CZ051.3608.5108.0161 Harrachov.0161.01 Harrachov.0161.03 Nový Svět.0161.04 Rýžoviště identifikační číslo obce 03723 identifikační číslo obce 41084 identifikační číslo obce 03724 kód obce 03723 PODKLADY

Více

Plastové septiky SEV

Plastové septiky SEV SEV POUŽITÍ Biologický septik slouží pro předčištění splaškových vod ve smyslu zákona NV č190/2002 Sb. Je vyroben v souladu s EN 12566-1/A1:2003 a použitou normou ČSN 756081 (specifická spotřeba vody).

Více

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Výrobky VZE 1. čistírny odpadních vod 2. biologické dočišťovací filtry 3. nádrže 4. septiky 5. žumpy 6. jímky 7. provzdušňovací věže Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Více

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I Abstrakt Věra Jelínková 6, Ondřej Taufer 7, Dana Baudišová 8 Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském

Více

ACO Clara. Čistírny odpadních vod. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA

ACO Clara. Čistírny odpadních vod. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA Čistírny odpadních vod ACO Clara Biologické ACO CLARA ACO Clara Home / ACO Clara Home C ACO Clara Standard / Light ACO Clara C Čistírny odpadních vod ACO Clara (ČOV) Základní dělení čistíren odpadních

Více

Jak se čistí odpadní voda

Jak se čistí odpadní voda Jak se čistí odpadní voda Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. K čemu slouží ČOV Čistírna

Více

Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný. Ing Milan Uher

Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný. Ing Milan Uher Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný Ing Milan Uher Náš směr snížení energetické g náročnosti energeticky g y soběstačná ČOV nové technologie zmenšení

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel)

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) Platnost : od 1.10. 2009 Dodavatel : MEDMES, spol. s r.o. Čs.armády 211 753 01 Tel. 581 641

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov.

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov. A. OBEC Vepříkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 155 Kód obce PRVKUK 0611.004.155.00 Kód obce (IČOB) 18004 (569674) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název POU Chotěboř

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

Způsoby likvidace domovních odpadních vod

Způsoby likvidace domovních odpadních vod Způsoby likvidace domovních odpadních vod 1. Žumpa - jímka na vyvážení odpadních vod. - Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž. - Stavbu této žumpy povoluje stavební úřad. - Předpokládá se, že žumpa je vyvážena

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Prameny. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Prameny. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0080_01) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3402.4105.0080.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 13284 (539538) Číslo ORP3

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

Realizace bioplynové stanice

Realizace bioplynové stanice Realizace bioplynové stanice 70 Realizace bioplynové stanice 71 Realizace bioplynové stanice 72 Realizace bioplynové stanice 73 DĚKUJI ZA POZORNOST! 74 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 75

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Snížení množství a znečištění odváděných srážkových vod.

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Snížení množství a znečištění odváděných srážkových vod. KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 5 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Snížení množství a znečištění odváděných srážkových vod 1. POPIS PROBLÉMU Rozvoj měst a obcí, zejména bytová a občanská výstavba,

Více

1. TEPLICE NAD METUJÍ

1. TEPLICE NAD METUJÍ 1 Kód obce PRVK: 3605.5201.062.01 Kód obce UIR: 16639 Název obce: TEPLICE NAD METUJÍ 1. TEPLICE NAD METUJÍ číslo obce: IČZÚJ 574538 část obce (základní sídelní jednotka): Teplice nad Metují, Dolní Teplice,

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku. hydroprojekt@hydroprojekt.sk

Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku. hydroprojekt@hydroprojekt.sk Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku Karel Hartig *), Peter Krempa **) *) Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha, ČR, e-mail: karel.hartigt@hydroprojekt.cz

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD. ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD. ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice bydlelo v roce 2004 cca 79 % obyvatel v domech připojených

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech Změna 2013 CZ051.3508.5107.0145 Košťálov.0145.01 Košťálov identifikační číslo obce 07093 kód obce 07093 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Územní plán sídelního

Více

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Voda a její Hranice Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Důležitost vody Právní vymezení Odkud se bere, kam odtéká Ochrana před vodou Důležitost vody ¾ zemské plochy Nezbytná pro život rostlin a živočichů

Více

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT Ševčíková J., Vítěz T., Groda B. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

BIOFILMOVÉ PROCESY. Rozdělení biofilmových reaktorů. Zkrápěné biologické kolony. 1) Zkrápěné biologické kolony

BIOFILMOVÉ PROCESY. Rozdělení biofilmových reaktorů. Zkrápěné biologické kolony. 1) Zkrápěné biologické kolony B 2 C BIOFILMOVÉ PROCESY 3 E D 4 4 A 1 F 3 5 A středový sloup, B Segnerovo zkrápěcí kolo, C obvodový plášť, D roštové dno, E náplň, F skutečné dno s odtokovým objektem 1 přítok odpadní vody, 2 odpadní

Více

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Šťastný Václav Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Ing. Václav Šťastný, Ing.Martina Beránková, RNDr.Dana Baudišová, PhD Projekt TAČR TA01021419 Výzkum intenzifikace venkovských a malých

Více

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR Daniel Vilím Obsah Technologie membránové separace v čištění odpadních vod ČOV Benecko-Štěpanická Lhota Proč MBR? Popis ČOV Benecko-Štěpanická Lhota

Více

HODONÍNSKÉ STANDARDY

HODONÍNSKÉ STANDARDY Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 696 11 Hodonín e-mail: vak@vak-hod.cz www.vak-hod.cz tel: 518 305 911, fax: 518 351 221 HODONÍNSKÉ STANDARDY - PRO BUDOVANÉ A REKONSTRUOVANÉ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2880/13/ZPR/Kal V Sušici dne 5.12.2013 Spisov á značka: 2759/13/ZPR/Kal

Více

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný

Více

Žacléř. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Žacléř. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3610.5214.075.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 19424 (579874) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5214 (5214) Název ORP3: Trutnov Kód OPOU2 ČSÚ: 52144 Název OPOU2:

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Srovnávací analýza možných způsobů hygienizace kalů. Ing. Jan Tlolka - SmVaK Ostrava a.s. Ing. Karel Hartig, CSc. - Hydroprojekt CZ a.s.

Srovnávací analýza možných způsobů hygienizace kalů. Ing. Jan Tlolka - SmVaK Ostrava a.s. Ing. Karel Hartig, CSc. - Hydroprojekt CZ a.s. Srovnávací analýza možných způsobů hygienizace kalů Ing. Jan Tlolka - SmVaK Ostrava a.s. Ing. Karel Hartig, CSc. - Hydroprojekt CZ a.s. ČOV Odvodňovací zařízení t.rok -1 kalu v sušině ČOV Frýdek Místek

Více

TECHNICKO DODACÍ PODMÍNKY - CFR

TECHNICKO DODACÍ PODMÍNKY - CFR TECHNICKO DODACÍ PODMÍNKY - CFR Tyto technicko dodací podmínky platí pro výrobu, manipulaci,skladování, montáž a užívání aktivační čistírny odpadních vod typ CFR. Jsou závazné pro projektanty, výrobce,

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více