Nové dotační příležitosti z EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020"

Transkript

1 Nové dotační příležitosti z EU Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání.

2

3 Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období Zdroje finanční podpory... 8 Místní akční skupiny a jejich role... 9 Co je podporováno v obcích...10 Vodovodní a kanalizační sítě včetně ČOV Snížení energetické náročnosti...12 Školství, předškolní a ostatní vzdělávání...13 Doprava, veřejná zeleň a územní dokumentace...18 Zdravotnictví a podpora sociálního začleňování...22 Odpadové hospodářství a rizika související se změnou klimatu Modernizace veřejné správy a ICT...32 Zachování kulturního dědictví Závěrečné slovo Seznam zkratek

4 Nové dotační příležitosti z EU Úvodní slovo Vážení, právě se Vám dostala do rukou nová příručka s názvem Nové dotační příležitosti z EU Rozhodli jsme se pro její vytvoření, abychom Vám přiblížili nové sedmileté programové období Evropské unie, které s sebou přináší nové příležitosti k financování Vašich rozvojových projektů. V uplynulém programovém období využily obce na území Jihočeského a Plzeňského kraje finanční prostředky Evropské unie, prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad, ke zvelebení svého okolí. Obce byly a jsou v tomto ohledu klíčové. Vždy přicházely s myšlenkami nových projektů a tyto záměry v mnoha případech dovedly do zdárného konce. Odměnou nám všem pak byl pocit z dobře odvedené a hlavně prospěšné práce. Toto období se ale pomalu chýlí ke konci a nás čeká období nové, které opět nabídne množství finančních prostředků. Pro Vaši lepší orientaci a jako průvodce základním nastavením nových operačních programů, přijměte prosím tuto příručku jako naši malou pozornost. Pevně věřím, že Vám bude v mnoha ohledech nápomocná. Mgr. Michaela Šímová ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 4

5 Nové příležitosti pro obce v období

6 Nové dotační příležitosti z EU Nové příležitosti pro obce v období Česká republika vstupuje do nového programového období EU , které s sebou nese některé zásadní změny. Finanční pomoc EU bude i nadále distribuována prostřednictvím operačních programů a Programu rozvoje venkova. Oproti dobíhajícímu období však již nebudou existovat regionální operační programy. Pokračovat budou tematické operační programy a jeden centrálně řízený operační program, který má regionální dimenzi, tzv. Integrovaný regionální operační program. Ztráta regionálních operačních programů by na žadatele měla mít pouze minimální dopad. 6

7 Nový Integrovaný regionální operační program bude uskutečňován v regionech a žadatelé tak budou ve většině aktivit nadále jednat s místními subjekty. Fondy EU jsou jednoznačně nasměrovány na plnění cílů strategie EU 2020, čímž dochází k tematickému zúžení podpory, ale zároveň k silné koncentraci. Fondy tak dávají šanci dosáhnout skutečných změn. Další novinkou, která rozhodně stojí za zmínku, je možnost využití integrovaných nástrojů. Například Integrovaný regionální operační program nabídne koncentrovanou prioritní osu na podporu komunitně vedeného místního rozvoje, soustředěnou na projekty, které budou zapadat do strategií místních akčních skupin, kterými jsou dnes pokryty bezmála celé západní a jižní Čechy. Integrovaná teritoriální investice, určená pro rozvoj metropolitních oblastí v České republice, umožní propojit investice z více operačních programů pro potřeby velkých měst a jejich zázemí. Polycentrický charakter plzeňské a českobudějovické aglomerace a suburbanizační trendy zvyšují potřebu věnovat pozornost i zázemí velkých měst, odkud dojíždějí za prací a využívají služeb ve velkých městech obyvatelé menších obcí. Integrovaná teritoriální investice se bude kromě rozvoje měst zaměřovat i na propojování s jejich zázemím ve společných tématech, například v dopravě, kvalitě ovzduší nebo účinném využívání energií. Liberecký kraj Region ROP Jihozápad v rámci ČR Ústecký kraj Karlovarský kraj Královohradecký kraj Praha Plzeňský kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Vysočina Jihočeský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj 7

8 Nové dotační příležitosti z EU Zdroje finanční podpory Dotační program Řídicí orgán Webové stránky Integrovaný regionální operační program OP Životní prostředí OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Zaměstnanost Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí strukturalni-fondy OP Doprava Ministerstvo dopravy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program rozvoje venkova OP přeshraniční spolupráce (ČR Bavorsko, ČR Rakousko) Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zemědělství Ministerstvo pro místní rozvoj 8

9 Místní akční skupiny a jejich role Metoda LEADER je iniciativou, která propojuje aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku. Hlavním cílem je intenzivně podporovat rozvoj venkova prostřednictvím místních obyvatel. Komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda Leader, přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (MAS), které jsou založeny na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni. Role MAS bude v období významně posílena. MAS budou mít k dispozici téměř 19 miliard korun, a to prostřednictvím tří operačních programů a Programu rozvoje venkova. MAS mají samostatné priority či opatření v následujících operačních programech: OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program a Program rozvoje venkova. ion eg 21 Polabí šr Ná S MA Nad Prahou Střední Polabí Rakovnicko Region Pošembeří Mezi Hrady Jihozápad Světovina Zlatá cesta Český Západ - Místní partnerství jns lšte Kar a uz db Ra Český les Brdy Dolnobřezansko Říčansko ko Sedlčansko PODDRDSKO edn A SRD CE Králo vská LE o Rozkvět zahrady jižních Čech Hlubocko - Lišovsko Rozkvět zahrady jižních Čech Blanský les - Netolicko Če sk Třeboňsko Mikroregio ák an ad a že Rů že ní Sd ru Rozkvět zahrady jižních Čech lší Je m Po ma a lav V VODŇANSKÁ RYBA LTA VA k Třešťs ka e ste Česko Šip LAG STRAKONICKO Lužnicko stica Lužn ic Po polečnost pro rozvoj Hump S ru Via ví Úh vojenský prostor města nad 25 tis. obyvatel města nad 25 tis. vojenský prostor obyvatel území bez MAS území bez MAS a ovlt n gio MAS podpořené PR VIII.4.1. Blaník KRAJIN íp ore Ek Pošumaví CHANCE IN NATURE - LAG Že Posázaví Svazku obcí Blatenska BRÁNA PÍSECKA MAS podpořené PR VIV.1.1. Zálabí enko pro v Lípa tava Brdy - Vl Stř MAS sv. Jana z Nepomuku Podlipansko stav k v Mníšecko Brdy Aktivios sí ile ez M Společná MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JIHOZÁPAD Rozvoj Kladenska a Prahy-západ 9

10 Nové dotační příležitosti z EU Co je podporováno v obcích 10

11 Vodovodní a kanalizační sítě včetně ČOV OP Životní prostředí Specifický cíl: 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství Opatření je zaměřeno na rozšíření a zkvalitnění infrastruktury kanalizací, čističek odpadních vod a vodovodních řadů v obcích. Budou podporovány aktivity vedoucí ke snížení znečištění podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění. Zároveň bude podpora zaměřena na projekty, které budou řešit centralizované odvádění a čištění odpadních vod. Dalšími cíli jsou zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti a zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody. - výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující ČOV v aglomeraci anebo za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod - výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě - výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávním celkem, státní podniky, nepodnikající fyzické osoby. 11

12 Nové dotační příležitosti z EU Snížení energetické náročnosti OP Životní prostředí Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Tento cíl se zaměřuje na snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. - zateplování a další opatření ke snížení energetické náročnosti budov - zavádění technologií na využití odpadního tepla, nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školské právnické osoby, spolky, organizační složky státu, obecně prospěšné společnosti. 12

13 Školství, předškolní a ostatní vzdělávání Integrovaný regionální operační program Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Cílem podpory je vybavit vzdělávací zařízení, která umožní rozvíjet klíčové kompetence žáků. - zkvalitnění a rozšíření kapacit pro předškolní a základní vzdělávání - výstavba, modernizace a rekonstrukce odborných učeben, laboratoří, dílen, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností - rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí v oblastech komunikace v českém a cizích jazycích, matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií a schopnost práce s digitálními technologiemi - úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a kompenzačním vybavením pro žáky a studenty se SVP - rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení v učebnách, laboratořích a dílnách a připojení k internetu - podporována výsadba doplňující zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady Školy, školská zařízení a jejich zřizovatelé, církve a jejich organizace, NNO. 13

14 Nové dotační příležitosti z EU Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Věcné zaměření tohoto opatření je shodné se zaměřením 2.4. Toto opatření bude však realizováno metodou Leader prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Specifický cíl: Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP Cílem podpory je rozvoj rovných příležitostí a podmínek pro začleňování dětí a žáků se SVP do běžných škol. Zaměření bude i na podporu kvality ve vzdělávání a rovný přístup ke vzdělávání. Další možnou formou je přímá podpora a aktivizace dětí a žáků se SVP pro zvýšení šancí ve společnosti a na trhu práce. - tvorba a realizace místních plánů pro rozvoj vzdělávání, jejichž důležitou komponentou jsou opatření zabraňující selekci ve vzdělávání - zlepšení znalostí, dovedností a postojů zřizovatelů, vedení škol, učitelů a rodičů na získání kompetencí pro inkluzivní vzdělávání - podpora zkvalitnění pedagogicko-psychologického poradenství a spolupráce škol s poradenským systémem a sociálními službami, zejména orgánem sociálně právní ochrany dětí Školy, školská zařízení a jejich zřizovatelé, NNO. 14

15 Specifický cíl: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ Cílem je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání a spolupráci MŠ a prvního stupně ZŠ, usnadnit přechod dětí na ZŠ. - profesní podpora pedagogů (mentoring, supervize, vzdělávání ve stěžejních oblastech) - prohloubení a rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků a zlepšení kompetencí dalších vzdělavatelů, kteří realizují vzdělávání předškolních dětí podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) Školy, školská zařízení a jejich zřizovatelé, NNO. Specifický cíl: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích Cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání všech žáků v klíčových kompetencích. - snaha o rozvoj kompetencí pedagogů prostřednictvím individuálních forem podpory, vzájemného učení a dalšího vzdělávání, tak aby byli schopni vést každého žáka ZŠ a SŠ k co nejlepšímu využití jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí důležitých jak pro život osobní a společenský, tak i pro trh práce - podpora a propojení školního a mimoškolního vzdělávání Školy, školská zařízení a jejich zřizovatelé, NNO. 15

16 Nové dotační příležitosti z EU Specifický cíl: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání Cílem je na všech úrovních vzdělávacího systému zkvalitnit strategický přístup k vedení, sdílet představu o kvalitě ve vzdělávání a budovat kulturu hodnocení výsledků vzdělávání. - vzdělávání pracovníků veřejné správy, zřizovatelů, ředitelů a pedagogů v oblasti vedení, monitorování a vyhodnocování výsledků z hlediska sledování cílů, včetně podpory rovných příležitostí - zlepšení informovanosti odborné veřejnosti a rodičů Školy, školská zařízení a jejich zřizovatelé, NNO. Specifický cíl: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce Cílem je podpořit motivaci žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů, zlepšit odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Doprovodným cílem je zlepšit podmínky pro vzdělávání dospělých na školách a zvýšení přínosu tohoto vzdělávání pro jejich uplatnitelnost. - rozšíření polytechnické výchovy v MŠ a zvýšení kvality vzdělávání v technických a přírodovědných předmětech na ZŠ, SŠ a VOŠ ve spolupráci s dalšími vzdělávacími zařízeními a organizacemi - zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci vzdělávání (stáže, praktická výuka) - rozšíření spolupráce mezi školami vzájemně včetně dalších vzdělávacích institucí, sdílení zájmového i odborného vzdělávání zaměřeného na inovace technologií a efektivní výuku - zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství na školách - zvýšení zájmu dětí a žáků o polytechnické vzdělávání ve vztahu s uplatněním na trhu práce - zvýšení relevance RVP a ŠVP - rozvoj předpokladů odborných škol realizovat vzdělávání dospělých Školy, školská zařízení a jejich zřizovatelé, NNO. 16

17 17

18 Nové dotační příležitosti z EU Doprava, veřejná zeleň a územní dokumentace Integrovaný regionální operační program Specifický cíl 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T Cílem opatření je kvalitní napojení sekundárních a terciárních uzlů na páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými a kapacitními parametry. - výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy - rekonstrukce místních komunikací jen velmi omezeně (např. napojení na průmyslovou či obchodní zónu, napojení na území pro cestovní ruch apod.) Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jejich organizace. 18

19 Specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Podpora je zaměřena na zavádění alternativních forem dopravy v souladu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů a snižováním zátěže životního prostředí. - výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu - výstavba a modernizace inteligentních dopravních systémů, včetně platebních systémů pro veřejnou dopravu - nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu - projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy - výstavba a rekonstrukce cyklostezek, cyklotras (cyklistické jízdní pruhy, doprovodná infrastruktura, napojení na další druhy dopravy) - doplňková zeleň v okolí přestupních terminálů, cyklostezek a cyklotras Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jejich organizace, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě. 19

20 Nové dotační příležitosti z EU OP Životní prostředí Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Cílem podpory je posílit biodiverzitu a ekologickou stabilitu sídelní krajiny a zlepšit tak životní prostředí obyvatel. - zakládání či revitalizace funkčních ploch a sídelní zeleně - zajištění vhodných stanovištních podmínek pro existenci původních druhů organismů v sídlech - doprovodné vodní plochy Obce, kraje a jejich organizace, NNO. 20

21 21

22 Nové dotační příležitosti z EU Zdravotnictví a podpora sociálního začleňování Integrovaný regionální operační program Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Podpora služeb terénního, ambulantního a pobytového charakteru vedoucí k sociálnímu začlenění, dostupnému sociálnímu bydlení pro potřebné a snížení počtu sociálně vyloučených osob. - zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče a deinstitucionalizované péče - infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb včetně komunitních center - sociální bydlení - doplňující zeleň v okolí budov a na budovách NNO, obce, svazky obcí, kraje a jejich organizace, církev. 22

23 Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Cílem je podpora rozvoje sociálního podnikání. - výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků Kraje, obce, svazky obcí a jejich organizace, NNO, OSVČ, malé a střední podniky. Specifický cíl 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví Cílem podpory je vytvoření systému funkční a udržitelné péče, podporující sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením v důsledku jejich zdravotního stavu a ztížené dostupnosti zdravotních služeb. - nákup techniky, lékařského vybavení a modernizace infrastruktury (stavební úpravy) návazné péče - deinstitucionalizace psychiatrické péče zřízení nových či rekonstrukce stávajících zařízení - doplňující zeleň v okolí budov a na budovách Obce, kraje a jejich organizace, NNO, příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče. Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Věcné zaměření tohoto opatření je shodné s cíli 2.1, 2.2, 2.3. Toto opatření bude realizováno metodou Leader prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). 23

24 Nové dotační příležitosti z EU OP Zaměstnanost Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Podpora sociálního začleňování osob prostřednictvím sociálních služeb a služeb pro rodiny se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického a sociálního života společnosti. - propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče - podpora plánování sociální bytové politiky obcí - podpora služeb zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce - vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy pro cílovou skupinu - aktivní pomoc osobám sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohrožených - podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života a na trh práce po ukončení vzdělávání - aktivity přispívající k boji s diskriminací všeho druhu - vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - posilování koordinační role obcí s rozšířenou působností, tvorba strategií za účelem předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení Obce, kraje a jejich organizace, svazky obcí, orgány státní správy, poskytovatelé služeb, NNO, zaměstnavatelé, sociální podniky, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce. Investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Oblast se zaměřuje na transformaci sociálních a zdravotnických služeb a rozvoj nových služeb komunitního typu. - transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních a zdravotnických služeb, psychiatrické péče a zařízení ústavní péče o děti 24

25 - rozvoj individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí - podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a doprovodných služeb - přenos dobré praxe a podpora pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů - vzdělávání pracovníků pracujících v sociálních službách a ve veřejné správě - tvorba a realizace vzdělávacích programů pro pracovníky poskytovatelů psychiatrické péče a osoby zapojené do procesu reformy psychiatrické péče Kraje, obce, svazky obcí a jejich organizace, poskytovatelé služeb, orgány státní správy, NNO, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce. 25

26 Nové dotační příležitosti z EU Investiční priorita 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje Priorita je zaměřena na podporu realizace projektů ze schválených komunitně vedených strategií místního rozvoje v oblastech sociálního začleňování a zaměstnanosti. Věcné zaměření tohoto opatření zahrnuje aktivity investičních priorit 2.1 a 2.2. Toto opatření bude realizováno metodou Leader prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). Specifický cíl 3.1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ Cílem podpory je navázat a podporovat mezinárodní spolupráci a zajistit dostatečnou infrastrukturu pro sociální inovace. - podpora kapacit pro vývoj a šíření sociálních inovací - podpora sociálního experimentování, sběr dobré praxe a fungujících principů a jejich šíření Obce, kraje, svazky obcí a jejich organizace, orgány státní správy, NNO, sociální partneři, poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné organizace. 26

27 27

28 Nové dotační příležitosti z EU Odpadové hospodářství a rizika související se změnou klimatu OP Životní prostředí Specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu Podpora směřuje k budování protipovodňových opatření i zvyšování retenčního potenciálu krajiny. - zlepšení průtoku nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv - hospodaření se srážkovými vodami ve smyslu jejich zadržení v krajině - výstavba, rekonstrukce a modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně Obce, svazky obcí, města, kraje a jejich organizace, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty a organizační složky státu. 28

29 Specifický cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření Opatření se zaměřuje na doplňková protipovodňová opatření, jakým je např. zlepšení znalostí o povodňovém ohrožení, povodňových rizicích a ochranu obyvatel, majetku a kulturního dědictví. - analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření - budování, rozšíření a zkvalitnění informačních, předpovědních a výstražných systémů Obce a města, svazky obcí, kraje, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty a organizační složky státu. 29

30 Nové dotační příležitosti z EU Specifický cíl 3.3: Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin Opatření směřuje podporu ke zvyšování kapacit konečných zařízení ke zpracování odpadů a energetickému využití nových technologií. - výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury (energetické využití komunálních odpadů, termické zpracování kalů, spoluspalování odpadů - např. teplárny, elektrárny, bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů) Kraje, obce a jejich organizace, podnikatelské subjekty. Specifický cíl 3.4: Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže Podpora je zaměřena na přípravu a realizaci opatření k odstranění kontaminovaných lokalit a černých skládek. - inventarizace potenciálně kontaminovaných a sanace vážně kontaminovaných míst - realizace průzkumných prací a analýz rizik - odstraňování nepovolených skládek, prioritně v ZCHÚ Obce, svazky obcí, kraje a jejich příspěvkové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Specifický cíl 4.5: Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory Cílem opatření je podpořit mapování a zajišťování oblastí ohrožených sesuvy půdy a svahovými nestabilitami. - stabilizace a sanace následků sesuvů půdy - sanace a stabilizace objektů úložných míst těžebních odpadů Obce, svazky obcí, kraje a jejich organizace, státní podniky. 30

31 31

32 Nové dotační příležitosti z EU Modernizace veřejné správy a ICT Integrovaný regionální operační program Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT Specifický cíl se zaměřuje na posílení výkonnosti a transparentnosti orgánů veřejné správy. - podpora egovernment (rozšíření, napojení datového fondu veřejné správy, zajištění úplného elektronického podání a bezpečné sdílení dat) - pořízení datových sítí a datových uložišť veřejné správy Obce, kraje a jejich organizace, organizační složky státu, státní organizace. 32

33 OP Zaměstnanost Specifický cíl 4.1: Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy Cílem podpory je efektivní fungování veřejné správy (zejména jejích procesů) a plnění Strategie Evropa využívání analytických a evaluačních kapacit ve veřejné správě - zjednodušení přístupu veřejnosti ke službám a informacím veřejné správy - zavedení moderních metod řízení lidských zdrojů včetně jednotného systému přijímání, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců veřejné správy - nastavení procesů dosahování kvality a jejího řízení Obce, kraje a jejich organizace a organizační složky státu. 33

34 Nové dotační příležitosti z EU Zachování kulturního dědictví Integrovaný regionální operační program Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví Opatření se zaměřuje na podporu lepšího využití a zvýšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví. - revitalizace a obnova objektů a věcí evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a UNESCO (i objektů na listině kandidátů) - infrastrukturní opatření pro zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví - zefektivnění správy sbírek a mobiliárních fondů, včetně zpřístupnění sbírek - návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví - propagace krajů, turistických regionů a jejich přírodního a kulturního dědictví - příležitost rozvoje pro obce - propagace ČR v zahraničí Již se nebudou podporovat hotely, restaurace nebo lázně. Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, a jejich organizace, organizační složky a příspěvkové organizace státu, NNO. 34

35 35

36 Nové dotační příležitosti z EU Závěrečné slovo Vážení, cílem této publikace bylo přinést Vám alespoň základní shrnutí nových dotačních možností v nadcházejícím programovém období Jsme pevně přesvědčeni, že toto období bude pro Vás stejně přínosné jako to předchozí. Věříme, že se díky evropským dotacím zrealizují další úspěšné a užitečné projekty, napříč všemi programy. Tým publicity Úřadu Regionální rady Jihozápad 36

37

38 Nové dotační příležitosti z EU Seznam zkratek ČOV... čistička odpadních vod ČR...Česká republika ICT/IKT... informační a komunikační technologie (z angl. Information and Communication Technologies) ITS...inteligentní dopravní systémy (z angl. Intelligent Trasport Systems) MAS...místní akční skupina MŠ...mateřská škola NNO... nestátní neziskové organizace OP...operační program OPZ... operační program zaměstnanost OSVČ... osoba samostatně výdělečně činná RVP... rámcový vzdělávací program SŠ...střední škola SVP...speciální vzdělávací potřeby ŠVP...školní vzdělávací program TEN-T... Transevropská dopravní síť (z angl. Trans-European Transport Networks) VOŠ... vyšší odborná škola ZCHÚ... zvláštně chráněná území ZŠ...základní škola Čerpáno z prováděcích dokumentů jednotlivých operačních programů k

39

40 Vydavatel: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Neprodejné

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více