Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Vápenické jezero CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Vápenické jezero CZ0213081"

Transkript

1 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Vápenické jezero CZ

2 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Vápenické jezero Kód lokality: CZ Kód lokality v ÚSOP: 2616 Rozloha (ha): 8,3853 Biogeografická oblast: kontinentální Zařazení EVL na evropský seznam: 2008/25/ES Zařazení EVL na národní seznam: nařízení vlády č.132/2005 Sb., příloha Způsob zajištění ochrany Zvláště chráněná území (ZCHÚ) NENÍ Ochranné pásmo zvláště chráněného území (OP ZCHÚ) NENÍ Poznámkové pole ke způsobu zajištění ochrany doporučuje se vyhlášení PP Smluvní ochrana dle 39 ZOPK NENÍ Základní ochrana dle 45c, odst. 2 ZOPK Celková rozloha území chráněného dle režimu základní ochrany (ha): 8,3853 Relativní rozloha území chráněného dle režimu základní ochrany (%): 100 Jiná území chráněná podle národní legislativy, evropské legislativy nebo mezinárodních úmluv v překryvu s EVL Ptačí oblasti NEJSOU 1.3 Územně správní příslušnost Středočeský kraj Dotčené obce Nedrahovice, Vysoký Chlumec Dotčená katastrální území Nedrahovické Podhájí, Vápenice u Vysokého Chlumce 1.4 Stručná charakteristika území Ekotop Geologie: Podloží tvoří granodiority středočeského plutonu. Geomorfologie: Území leží v Benešovské pahorkatině. Reliéf: Mělká pánev Sedlčanské kotliny. Pedologie: Půdy převažují těžší, především gleje. Krajinná charakteristika: Velmi mělká vodní nádrž (hloubka do 0,8 m) s písčitým dnem. Litorál tvoří především porosty orobince (Typha angustifolia) a zabírá cca 75% výměry nádrže.

3 Biota Jedna vodní nádrž (cca 2 ha) v ploché krajině, s vegetací stojatých vod (bublinatka Utricularia australis a halucha vodní Oenanthe aquatica) a rozsáhlými litorálními porosty, např. orobinec širokolistý (Typha angustifolia), o. úzkolistý (T. latifolia), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), zblochan vodní (Glyceria maxima). Porosty orobinců v současnosti zaujímají asi 80 % plochy nádrže. V sousedství nádrže se nachází drobná tůň. V okolí olšo-jasanový luh s kozlíkem dvoudomým (Valeriana dioica) a čerstvě vysázená monokultura borovice lesní a dubu červeného, kulturní sečené louky a fragment podmáčené louky (sv. Molinion) s dříve udávaným výskytem vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata) a dalších ohrožených druhů rostlin. Vodní nádrž za současného stavu vytváří příznivé prostředí pro předmět ochrany. Litorální porosty jsou relativně rozvolněné a v nádrži se vyskytuje i submerzní vegetace. Kuňka ohnivá (Bombina bombina) je zde dosud hojná, udávány jsou tisíce jedinců. Do budoucna však hrozí zarůstání a zazamnění vodní plochy, což by mohlo vést i k úplnému zániku stanoviště. Navíc je výpustní zařízení nádrže ve špatném technickém stavu, což vede ke ztrátám vody a může napomáhat i zhoršování stavu samotné nádrže. Prostředí okolo rybníka je pro předmět ochrany spíše nevyhovující - mladý borový hustník v těsném sousedství rybníka není vhodný pro zimování kuňky a zárověň funguje jako migrační překážka, podobně jako mlazina na místě prořezaného olšového porostu. Podmáčené louky jsou většinou zanedbané, obsahují značné množství stařiny a zarůstají náletovými dřevinami.

4 2. Stav EVL a předmětů ochrany 2.1 Předměty ochrany a jejich cílový stav Druhy Název předmětu ochrany: kuňka ohnivá Bombina bombina Kód předmětu ochrany: 1188 Stav předmětu ochrany při zařazení EVL do Evropského seznamu Populace Min Max Jednotka Kategorie Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení stálá populace přítomná 2 % p > 0 % vynikající zachování populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu dobrá hodnota Cílový stav předmětu ochrany: udržet populaci na úrovni v době vyhlášení, zachovat její stanoviště v optimálním stavu pro rozmnožování, přežívání i migraci 2.2 Nároky předmětů ochrany Druhy Název předmětu ochrany: kuňka ohnivá Bombina bombina Kód předmětu ochrany: 1188 Popis nároků předmětu ochrany: Kuňka obecná je mimo dobu rozmnožování více vázána na vodní prostředí než kuňka žlutobřichá. Většinu roku tedy tráví ve vodě, kde dochází i k páření. Klade vajíčka většinou v několika etapách v závislosti na deštích od dubna do srpna. Žije v jezírkách v lomech a pískovnách, tůních, avšak nejčastěji v rybnících (někdy i v návesních), méně často ve venkovských koupalištích a požárních nádržích. Vyhledává však především mělké, zarostlé okraje extenzivně obhospodařovaných či neobhospodařovaných rybníků, které jsou bohaté na její hlavní potravu komáří a pakomáří larvy. Z vajíček se zhruba po jednom týdnu líhnou larvy (pulci) živící se řasami a organickými zbytky. Přibližně po 8 10 týdnech se pulci proměňují v žabky, které se zdržují rovněž ve vodě a žijí podobným způsobem jako dospělí jedinci. Mladí jedinci po deštích často vyhledávají nové lokality. Koncem léta žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům. Zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, pod návějemi listí, v ruinách, ve sklepích atp., většina populace do 250 m od vody, ojediněle do 800 m. Rozmnožování předcházejí hlasové projevy známé kuňkání. Na našem území se dosti často vyskytují kříženci s kuňkou žlutobřichou. Areály obou druhů kuněk se nepřekrývají, avšak v zóně dotyku areálů vzniká tzv. hybridní zóna, kde nalezneme prakticky výhradně křížence obou druhů. Lokality osídlené kuňkou obecnou mají rozmanitý charakter, proto je třeba management přizpůsobit konkrétním potřebám na dané lokalitě; důležité je pravidelně kontrolovat stupeň sukcese lokalit specialistou na obojživelníky Management v nezarybněných mělkých tůňkách v opuštěných i funkčních lomech a na vlhkých lukách Při absenci pravidelné údržby těchto lokalit dochází někdy k velmi rychlému růstu vegetace a následnému zazemňování (nejrychleji běží proces po náletu orobince) především v nižších polohách přibližně do 500 m n. m. Podle zkušeností může taková lokalita zaniknout někdy již během několika let, jindy vydrží bez zásahu deset let i více vcelku v dobrém stavu (záleží na nadmořské výšce a úživnosti lokality). Nutné je individuální posouzení a pravidelná kontrola stupně sukcese specialistou na obojživelníky (v nižších nadmořských výškách jednou za tři až čtyři roky, u lokalit nad 500 m n. m. méně často). Tůňky je optimální udržovat jen velmi málo zarostlé ponořenou či litorální vegetací, případně částečně zanesené listím. Pokud vegetace vodní sloupec z poloviny proroste nebo vrstva listí dostoupí do poloviny výše vodního sloupce, přestávají být takové tůňky vhodné. Nutno je vzít také v potaz, že vodní vegetace (především litorální orobince) drobné tůňky vysušuje a rozkládající se vrstva rostlin rychle vytváří vrstvu bahna. Na druhé straně dospělá i larvální stadia nalézají v rostlinách a spadaném listí úkryt a spadané listí podporuje rozvoj bakterií a následně komářích larev, jimiž se kuňky živí. Je nutné individuální posouzení a podle potřeby odstraňovat vegetaci a jemný sediment častěji než pro ostatní druhy obojživelníků. Údržbou se tedy rozumí odstraňování přebujelé vodní vegetace, napadaného listí, sedimentu a případné

5 prohlubování tůněk nebo vytvoření tůněk nových tam, kde se změnil hydrologický režim. Rovněž je nutno průběžně odstraňovat křovinnou a stromovou vegetaci, která by tůňky příliš zastiňovala. Vytváření nových biotopů Po individuálním posouzení a tam, kde je to vhodné, je možné vytvářet nové tůně v povodí toků, blízkosti rybníků, v kamenolomech a lomech jiného typu a na vlhkých loukách. Nově vytvořené tůně mají velký význam pro metapopulaci při kolonizaci okolí jako propojovací místa mezi stávajícími lokalitami (tj. místa, kde se mohou setkat a spářit jedinci ze vzdálenějších lokalit). Pro kuňku žlutobřichou je důležité zakládání tůněk u cest ve vlhkých místech a u zatáček, kdy se cesta lomí přes údolí a přetíná vodoteč (na lokalitách podél lesních cest) a především tam, kde je plánováno zpevnění a asfaltování účelových komunikací. Vytváření nových tůněk je zvlášť významné pro tento druh, který výrazněji migruje. Ošetřování koupališť a požárních nádrží Ošetřování koupališť a případně i požárních nádrží je nutné skloubit s bionomií druhu a ekologickými nároky; neprovádět tedy v dubnu až září (polovině října). Nutné je individuální posouzení každé konkrétní lokality. Management lokalit vzniklých disturbancí terénu Na lokalitách vzniklých disturbancí terénu vojenskou technikou, dolováním a pohybem těžké nákladní techniky a v místech s vysokou hladinou spodní vody povolit, případně účelně navést aktivity jako je motokros, autokros, případně i cyklokros, eventuálně další aktivity (např. umožnit sběratelům vojenské historické techniky pohyb strojů po těchto plochách). Tyto aktivity směrovat především na období mimo vegetační sezonu, tj. na podzimní a zimní měsíce, přesněji od 15.října do 15. dubna. Je však bez problémů možné ca třikrát během sezony umožnit výjimečnou aktivitu, např. dny otevřených dveří, závody terénních vozů, předvedení historické vojenské techniky. Častější aktivita v období od 15. dubna do 30. záři by již mohla redukovat stavy obojživelníků, avšak vždy je nutno vycházet z toho, že i průběžná a pravidelná aktivita v době rozmnožování obojživelníků spojená s terénní disturbancí je vždy prospěšnější pro biotopy obojživelníků než aktivita žádná. Opatření zabraňující predaci pulců kuněk rybami Větší vodní plochy bez výpustních zařízení (tůně v lomech, hlinicích a pískovnách, nádrže na výsypkách aj.) jsou bez vědomí orgánů OP často zarybňovány. Krajně negativní je především přítomnost okounů a pstruhů. Velmi účinným opatřením v případě, kdy se do jezírka dostanou jakékoli ryby, je vytvoření mělkého menšího jezírka (jezírek), které je s původním větším spojeno vodou, avšak spojení je přesypáno např. makadamem, štěrkem nebo hrubším kamenem. V některých případech (např. v pískovnách) postačuje vyhloubení izolované tůňky vedle jezírka s rybami. Pokud se do jezírka přesto ryby dostanou (např. potěr), v malém mělkém jezírku (hloubka do cm) uhynou na kyslíkový deficit v zimě pod ledem (proti nedostatku kyslíku je však velice rezistentní střevlička východní). Nelesní biotopy Na loukách v bezprostřední návaznosti na rozmnožovací plochy je vhodné aplikovat ruční kosení nebo extenzivní pastvu. Na kosení vzdálenějších porostů (do ca 200 m) je nutno používat vysoko nastavitelnou lištu nejlépe 15 cm, a to především tehdy, bude-li kosení probíhat po dešti a v deštivých dnech. Lépe je kosení za takového počasí raději odložit. Při mechanizovaném kosení není vhodné používání bubnových sekaček. Na lučních a polních porostech v dosahu akčního radia druhu je nutné vyloučit užívání biocidů, velice důležité je vyhnout se chemickým postřikům v blízkosti vodotečí, které napájejí EVL. Les Každá navrhovaná rekonstrukce nezpevněné zvodnělé lesní cesty či zvodněného příkopu podél zpevněné, anebo nezpevněné účelové cesty v dosahu akčního radia druhu musí být individuálně posouzena specialistou ve spolupráci s majiteli či uživateli pozemků. V případě výstavby nových komunikací a cyklostezek v dosahu akčního radia druhu uplatnit na exponovaných místech technická řešení, která vyloučí nebo budou minimalizovat dopad jejich využívání na obojživelníky. 2.3 Řešení konfliktů při zajišťování požadavků různých předmětů ochrany EVL Konflikt není předpokládán 2.4 Konflikt s jinými ochrannými režimy dle ZOPK Konflikt není předpokládán 2.5 Využívání EVL a zhodnocení jeho důsledků pro předměty ochrany Stručná charakteristika a vliv činnosti - Rybniční hospodaření Původ rybníka spadá pravděpodobně do 16. století v souvislosti s působením Jakuba Krčína na Sedlčansku. Recentně je rybník využíván k chovu ryb, čemuž nasvědčuje i dřívější nález amura bílého zpracovatelem plánu péče. Chov je však zjevně utlumen či na ústupu.

6 V roce 2003 byl při údržbě rybníka zasažen i rybniční litorál. Zásah však nejspíš nebyl nijak fatální neboť již v roce 2004 zaujímala litorální vegetace zhruba 1/3 plochy rybníka. Do současnosti se plocha orobincových porostů proti stavu vymapovanému v roce 2004 rozrostla více než dvojnásobně. Ani předmět ochrany neutrpěl citelnou škodu, neboť v roce 2009 byly v EVL udávány tisíce jedinců kuňky. Ústup chovu se pravděpodobně pozitivně projevil na rozvoji vodní vegetace, v současné době lze v rybníce najít nejen rosáhlé orobincové porosty, ale též submerzní vegetaci, přičemž přítomnost obojí je z hlediska ochrany kuňky vítána. Negativním projevem sníženého obhodpoadřování je nedostatek údržby. Požerák rybníka je poškozený, což by časem moholo vést k významným ztrátám vody a tedy ohrozit předmět ochrany při rozmnožování poklesem hladiny či přímo vyschnutím nádrže. - Absence hospodaření Některé z luk zůstávají již delší dobu bez obhospodařování. Díky tomu převládly výrazně dominantí druhy, došlo k uchycení náletu a v trávníku se hromadí stařina. Kromě nepochybného negativního dopadu na dříve udávané ohrožené druhy rostlin tak klesá využitelnost těchto trávníků pro předmět ochrany, který tudy nemůže migrovat k jiným vodním plochám ani k zimovištím. Teprve v roce 2011 byly započaty pokusy o obnovu kosení, dotované z Programu péče o krajinu, je tedy šance, že časem dojde k nápravě nepříznivého stavu. - Lesní hospodaření Výzmná část pozemků,včetně některých partií bezlesí je v katatru nemovitostí vedena mezi lesními pozemky. V nedávné minulosti zde proběhly výsadby stanovištně nepůvodních dřevin - borovice lesní a dubu červeného. Obojí lze z hlediska předmětu ochrany považovat za velmi nevhodné. Mladé hustníky kulturních výsadeb jsou obecně nevhodné pro migraci i zimování kuňky a ani poté, co stromy odrostou není toto prostředí díky špatně rozložitelnému kyselému opadu příznivé. - Myslivost V EVL je umístěno několik starých mysliveckých posedů. Jejich přítomnost není sama o sobě negativní, je však třeba vyloučit budování krmelišť, které by mohlo vést k ruderalizaci okolí a do území by mohlo lákat černou zvěř, která patří mezi predátory obojživelníků. 2.6 Související platné dokumenty ve vztahu k předmětům ochrany dle speciálních zákonů Lesní hospodářské plány / lesní hospodářské osnovy Typ dokumentu: LHO Přírodní lesní oblast: 10 - Středočeská pahorkatina Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod: LHO Sedlčany, zař. obvod Vysoký Chlumec Výměra LHC / zařizovací obvod v EVL (ha): 2,1168 Období platnosti LHP (LHO): Organizace lesního hospodářství: Nižší organizační jednotka:

7 3. Péče o EVL 3.1 Popis optimálního způsobu péče o předměty ochrany Současný stav vodní plochy je z hlediska zájmu ochrany přírody vcelku vyhovující. Je však třeba regulovat dosud postupující zarůstání nádrže a recentní litorální porosty případně zredukovat. Lze připustit i částečné odbahnění rybníka. Odbahnění je vhodné rozfázovat do 2-3 let, probíhat by mělo po podzimním výlovu, před napuštěním rybníka, nejpozději do konce listopadu, tak aby bylo možno rybník do března opět napustit. V okolí požeráku může být odbahnění i hlubší, blíže k litorálu by měla být odstraněna spíše vrcní vrstva sedimentu, aby dno rybníka nezískalo příliš příkrý sklon (optimální sklon je 1:10 až 1:15). Je zcela žádoucí aby v rámci odbahnění byly částečně odstraněny i porosty orobince, alespoň % plochy rybníka by však mělo být nadále zarostlých. Spíše než porosty likvidovat plošně, je vhodnější ponechat pás vegetace, který by odděloval hlubší partie rybníka od pobřežní zóny a znemožňoval by rybám dostat se skrz. Namísto jedniolitých ploch je možné vytvářet "klky" volné hladiny zabíhající do litorálních porostů, místy až ke břehu. Vyhrnutý sediment je nepřípustné odstraňovat či deponovat v litorálu, k jeho odstranění by měl být využit prostor hráze. Partie nejbližší břehům (pás o cca 20 m) by měly zůstat nezasaženy, nehrozí-li ovšem jejich zazemnění. Odbahňování by mělo vždy probíhat pod dohledem a vedením odborných pracovníků ochrany přírody. Pokud nebude bezpečně zajištěno, že budou při zásahu splněny veškeré požadavky a podnínky kladené OOP, je odbahňování zcela vyloučeno. Mimo odbahnění se jako vhodná metoda redukce litorálních porostů jeví jejich ruční vytrhávání, které by bylo obdobně prováděno okamžitě po podzimním výlovu. Pro tvarování vegetace platí stejná doporušení jako pro odbahnění - pás vegetace oddělující volný rybník a litorál a "klky" zabíhající do litorální vegetace. Méně vhodnou alternativou k ručnímu vytrhávání je kosení porostů. V brzkém termínu by mohlo výrazně zvýšit mortalitu obojživelníků, navíc by mohlo vést k zahoustnutí porostů, což by znamenalo zhoršení stanovištních podmínek pro kuňku. Oběma možnostem by se dalo předejít jeho uskutečněním ihned po vypuštění rybníka, nejpozději do konce října a následným zaplavením posekaných pahýlů. Úplné odstranění výše popsanými metodami je však stále vhodnější, neboť tlející zbytky by přispívaly k zvýšení trofie nádrže a spíše by pomáhaly urychlit její zazemňování. Rybník lze vypouštět pouze na podzim. Vypouštění v předjaří nebo v brzce jarním termínu by zvýšilo mortalitu obojživelníků zimujících v zátopě (nikoliv kuňky) a kromě toho se sem již na počátku jara stahují k rozmnožování čolci. V průběhu jara a na počátku léta by hladina rybníka měla zůstat na stabilní úrovni - pokles by měl negativní dopad na obojživelníky včetně kuňky, vzestup na vodní ptactvo. Aby se předešlo vysychání rybníka a usnadnilo udržování jeho hladiny, měla by v co nejbližší době proběhnout oprava výpustního zařízení. Extenzivní chov ryb v rybníce je možný, nikdy by však nemělo dojít k jeho intenzifikaci. Je také možné rybník využívat jako plůdkový, stále však platí podmínka podzimních výlovů. Pokud bude rybník skýtat obojživelníkům dostatek úkrytů (tedy zejména dostatečně rozsáhlou litorální vegetaci) lze připustit, aby součástí násady byly i některé dravé ryby, které mohou pomáhat v redukci rostlinožravých druhů. Zcela vyloučeno by mělo být vysazování okouna a dále obecně druhů rostlinožravých a/nebo nepůvodních (amur, tolstolobik, střevlička aj.). Doporučeným druhem k obsádce je lín. V případě chovu kapra je vhodné je použít násadu K1, naopak násady K2 nebo K3 lze považovat za nežádoucí. Násada a způsob hospodaření by též měly podléhat kontrolám OOP. Chov divokých nebo polodivokých kachen je třeba zcela vyloučit. V současné době však k němu není rybník využíván. V okolí rybníka se nacházejí jak kulturní louky tak přírodě blízké podmáčené trávníky. Všechny travní porosty by měly být obhospodařovány v souladu s typem vegetace a případným výskytem ochranářsky cenných druhů. Pro lepší migrační prostupnost lokality je vhodné kosit i okraje cest a dřevinných porostů. Kosení by nemělo být prováděno před polovinou června, kdy ještě dochází k rozmnožování kuněk, a od začátku července, kdy mladí jedinci začínají migrovat. Další přípustné termíny seče jsou až v září či říjnu. Při kosení je třeba brát neustále ohled na možnost výskytu obojživelníků, a proto by nemělo probíhat za deštivých dnů či za ranní rosy. Zvláště na mokřadních loukách lze doporučit kosení mozaikovým způsobem, kdy je část louky (70-80 %) pokosena při první seči a zbytek v pozdním termínu. Část hodnotné podmáčené louky, odkud byl v minulosti udáván výskyt vachty a prstnatce májového, je dnes v katastru nemovitostí vedena jako lesní půda. Pro její lepší ochranu by měla být převedena do vhodnější kategorie. Zalesnění této louky, jakož i jiného bezlesí v EVL, by mělo být vyloučeno. Mladý porost borovice a dubu červeného je zcela nepříhodný pro migraci i zimování kuňky, stejně tak jako hustý porost výmladků, který vznikl po vykácení části olšiny. Kulturní porosty stanovištně nevhodné druhové skladby je třeba buď přímo odstranit, nebo alespoň po domluvě s vlastníkem dosáhnout jejich proředění. V druhém případě by poté borovice a duby červené měly být výběrným způsobem postupně odtěžovány a nahrazovány dřevinami přirozené druhové skladby. Výmladkovou houštinu je třeba prořezat, v případě potřeby i opakovaně. Na řezné plochy je možné aplikovat arboricid, pouze však bodově (štětečkem). Je zcela nezbytné zajistit, aby při jeho použití nedošlo ke kontaminaci vodního prostředí. Mimo lesní porosty je třeba také vyřezávat nálety v loukách. Malé vodní tůně v sousedství rybníka je vhodné v alespoň jednou za několik let zkontrolovat a obnovit je, pokud by zarostly nebo by se zazemnily. Je též možné poblíž vybudovat několik nových menších tůněk. Okolí tůněk je třeba zbavit náletové vegetace a mělo by být též pravidelně koseno, aby tak byla zůstaly přístupné pro předmět ochrany.

8 Předmět ochryn MZCHÚ vyhlášeného hranicích EVL je vhodné rozšířit o některé další ochranářsky cenné fenomény, zejména mokřadní společenstva, v nichž se dosud vyskytují ohrožené druhy rostlin. Hospodářský výnos z rybníka je dosti nízký, zvláště při extenzivním způsobu obhospodařování. Proto by namísto pracného hledání kompromisů mezi ochranou a hospodaření, které nemusí být výhodné ani pro jednu stranu, doporučujeme aby byl rybník zakoupen do majetku státu a nadále zcela podřízen zájmům ochrany přírody. 3.2 Navrhovaná opatření Opakovaná opatření Číslo zákresu managementového opatření 4, 6 Kosení lehkou mechanizací Kosení kulturní trávníky; vhodný nástroj - lištová sekačka; nekosit za vlhka; termín přizpůsobit migrujícím obojživelníkům Vhodný interval 1 x za 1 rok / let Kalendář pro management Poznámka přípustná i těžká mechanizace Číslo zákresu managementového opatření 3, 5 Ruční kosení podmáčených lokalit, svažitých lokalit a lokalit se zhoršenou dostupností Kosení kosení vlhké louky a okolí tůně; možná forma mozaikové seče; nekosit za vlhka; termín přizpůsobit migrujícím obojživelníkům a fenologii ohrožených rostlin Vhodný interval 1 x za 1 rok / let Kalendář pro management , Poznámka Číslo zákresu managementového opatření 1 Likvidace nežádoucích nárostů rostlin na vodních plochách pro udržení žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury chráněných ekosystémů nebo stanovišť ZCHD - vytrhávání Likvidace nežádoucích nárostů rostlin na vodních plochách ruční vytrhávání orobince; redukce na % současné plochy; termín přizpůsobit podzimním výlovu nádrže Vhodný interval 1 x za 10 rok / let Kalendář pro management Poznámka vhodnou alternativou je likvidace porostů v rámci částečného odbahnění; přípustné ale méně vhodné je kosení ruční mi nástroji Číslo zákresu managementového opatření 3 Obnova a vytváření tůní a mokřadů Péče o mokřady a rašeliniště čištění či prohlubování tůně; případně vytváření dalších tůněk v sousedství Vhodný interval 1 x za 10 rok / let Kalendář pro management Poznámka tůň je třeba zpřístupnit výřezem náletu a kosením Číslo zákresu managementového opatření 2 Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin Výřez náletu Likvidace zmlazení a mladých jedinců v olšině; vzrostlé stromy ponechávat; na řeznou plochu aplikovat arboricid Vhodný interval 1 x za 5 rok / let Kalendář pro management

9 Poznámka přípustný je i jarní či podzimní termín s následným vyřezáním zmlazení Jednorázová opatření Číslo zákresu managementového opatření 3, 4, 5 Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin Výřez náletu výřez náletovách dřevin na loukách a v okolí tůně, možno ponechat vybrané solitéry; na řezné plochy možno bodově aplikovat arboricid Kalendář pro management Poznámka v případě intenzivního zmlazení opakovat; pokud by plochy nebyly koseny, vyřezávat pravidelně 1 za 5 let

10 4. Závěrečné údaje 4.1 Použité podklady Chochel M., Zajíček R. (2010) Plán péče o ZCHÚ - PP Vápenické jezero , návrh na vyhlášení; ms. depon. in: KÚ Středočeského kraje; 35 pp. Neuwirthová H. (2004) Závěrečná zpráva mapování biotopů Natura 2000, kód díla A0460; ms. 8 pp. 4.2 SDO zpracoval Organizace: AOPK ČR, Krajské středisko Praha a střední Čechy Zpracovatel: Mgr. Josef Spilka Datum zpracování: 5. Seznam zkratek AOPK ČR ES EVL OOP OP ZCHÚ PP SDO ÚSOP ZCHÚ ZOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Evropský seznam Evropsky významná lokalita orgán ochrany přírody ochranné pásmo zvláště chráněného území přírodní památka Souhrn doporučených opatření Ústřední seznam ochrany přírody zvláště chráněné území zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

11 6. Přílohy 6.1 Orientační mapa evropsky významné lokality CZ _Vapenicke_jezero_orientacni_mapa.pdf 6.2 Mapa způsobu zajištění ochrany EVL NENÍ 6.3 Mapa zákresů managementových opatření na vymezených plochách CZ _Vapenicke_jezero_Koseni.pdf CZ _Vapenicke_jezero_Likvidace_nezadoucich_narostu_rostlin_na_vodnich_plochach.pdf CZ _Vapenicke_jezero_Pece_o_mokrady_a_raseliniste.pdf CZ _Vapenicke_jezero_Vyrez_naletu.pdf 6.4 Rámcová směrnice pro lesní stanoviště NENÍ

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Slavkov CZ

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Slavkov CZ Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Slavkov CZ0213071 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Slavkov Kód lokality: CZ0213071 Kód lokality v ÚSOP: 2594

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ0213818 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ0213818 Kód lokality v ÚSOP: 2572

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Malešov CZ0213613

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Malešov CZ0213613 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Malešov CZ0213613 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Malešov Kód lokality: CZ0213613 Kód lokality v ÚSOP: 2565

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jarnice CZ0213615

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jarnice CZ0213615 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štola Jarnice CZ0213615 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Štola Jarnice Kód lokality: CZ0213615 Kód lokality

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

Černá Voda - kulturní dům

Černá Voda - kulturní dům Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Černá Voda - kulturní dům CZ0713725 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Černá Voda - kulturní dům Kód lokality:

Více

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu Jaromír Maštera říjen 2013 Obojživelníci na Vysočině Česká republika - 21 druhů Vysočina - 15 druhů: mlok čolek velký čolek horský

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Čechy pod Kosířem CZ0713723 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Čechy pod Kosířem Kód lokality: CZ0713723 Kód

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Obnova a péče o mokřadní biotopy - tůně - rybníky - podmáčené louky Revitalizace vodních toků Vytváření nových tůní vhodné místo

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 30.12.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117711/2010/KUSK Spisová značka: SZ_117711/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Felbabka CZ

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Felbabka CZ Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Felbabka CZ0213783 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Felbabka Kód lokality: CZ0213783 Kód lokality v ÚSOP:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Mořic CZ

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Mořic CZ Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štola Mořic CZ0213620 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Štola Mořic Kód lokality: CZ0213620 Kód lokality v

Více

Obojživelníci bývalého VVP Pístov

Obojživelníci bývalého VVP Pístov Obojživelníci bývalého VVP Pístov a péče o jejich biotopy Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2010 Foto: J.Maštera, J.Dvořák, A.Zedníková Pístovské mokřady Rančířovský tankodrom

Více

Budování a obnova drobných vodních ploch (tůní)

Budování a obnova drobných vodních ploch (tůní) Budování a obnova drobných vodních ploch (tůní) Jan Dvořák Jaromír Maštera Mokřady ochrana a management květen 2015 Definice drobné vodní plochy = tůně - velikost dm 2 stovky m 2 - účel podpora biodiverzity

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Svatá Dobrotivá CZ0213631

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Svatá Dobrotivá CZ0213631 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Svatá Dobrotivá CZ0213631 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Svatá Dobrotivá Kód lokality: CZ0213631 Kód lokality

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

Břeclav - kaple u nádraží

Břeclav - kaple u nádraží Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Břeclav - kaple u nádraží CZ0623003 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Břeclav - kaple u nádraží Kód lokality:

Více

Zásady budování drobných vodních ploch

Zásady budování drobných vodních ploch Zásady budování drobných vodních ploch Jan Dvořák Mokřady ochrana a management, z. s. duben 2014 Definice drobné vodní plochy - velikost dm 2 stovky m 2 - účel podpora biodiverzity - bez technických prvků

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Jungmannova škola v Berouně

Jungmannova škola v Berouně Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jungmannova škola v Berouně CZ0213601 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jungmannova škola v Berouně Kód lokality:

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Pod Rýzmburkem

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kalspot CZ0213029 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Kalspot Kód lokality: CZ0213029 Kód lokality v ÚSOP: 2543

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA 2000 Dle materiálů M. Banaše Legislativní podklady Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Radomilická mokřina CZ

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Radomilická mokřina CZ Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Radomilická mokřina CZ0313116 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Radomilická mokřina Kód lokality: CZ0313116

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55970 /2013 KUSP 55970/2013

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

Vzájemné vazby mezi rostlinami a ţivočichy existují ve všech ekosystémech. Jsou v tomto směru mokřady něčím výjimečné?

Vzájemné vazby mezi rostlinami a ţivočichy existují ve všech ekosystémech. Jsou v tomto směru mokřady něčím výjimečné? Ekologie mokřadů (9) Vodní a mokřadní rostlinstvo a ţivočichové Vzájemné vazby mezi rostlinami a ţivočichy existují ve všech ekosystémech. Jsou v tomto směru mokřady něčím výjimečné? Rostliny primární

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Mokřad u Slováckých strojíren

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Mokřad u Slováckých strojíren Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: 577 119 262-28 fax: 577 326 569 ID DS: f53dynz e-mail: bilekarp@nature.cz www.bilekarpaty.nature.cz NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01250/BK/14 Dle rozdělovníku VYŘIZUJE: Ing.

Více

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM Ing.Marcela Hausvaterová Oddělení péče o přírodu a krajinu, Agentura ochrany přírody

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Jílové u Děčína - škola

Jílové u Děčína - škola Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jílové u Děčína - škola CZ0423653 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jílové u Děčína - škola Kód lokality:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Týnecká rotunda CZ0213629

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Týnecká rotunda CZ0213629 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Týnecká rotunda CZ0213629 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Týnecká rotunda Kód lokality: CZ0213629 Kód lokality

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Velký Raputovský rybník

Velký Raputovský rybník Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Velký Raputovský rybník CZ0213082 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Velký Raputovský rybník Kód lokality:

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.06.2017 Bod pořadu jednání: 49. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Projekt Podpora populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky

Více

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion.

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. Praha: 2.9.2011 Číslo jednací: 170860/2011/KUSK Spisová značka: SZ_170860/2011/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

Český svaz ochránců přírody. Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka

Český svaz ochránců přírody. Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka Český svaz ochránců přírody Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka Obojživelníci a jejich funkce v přírodě Ukazatelé čistoty vod a prostředí Jako první reagují na změny životního prostředí Patří do potravy

Více

Rožmitál pod Třemšínem

Rožmitál pod Třemšínem Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rožmitál pod Třemšínem CZ0213064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rožmitál pod Třemšínem Kód lokality: CZ0213064

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Říční nivy Nivy jako přírodní útvary Niva je přírodní tvar vzniklý fluviálními pochody. Poříční a údolní nivy mají svoji

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Jezera CZ

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Jezera CZ Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jezera CZ0213791 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jezera Kód lokality: CZ0213791 Kód lokality v ÚSOP: 2539

Více

Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území

Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území Základní fakta a význam pojezdů terénní techniky: - Bývalé pojezdy vojenské techniky vytvořili často přírodovědně

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_hadi_ZZ_790_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 790/2011 program:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Točník - hrad CZ0213628

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Točník - hrad CZ0213628 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Točník - hrad CZ0213628 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Točník - hrad Kód lokality: CZ0213628 Kód lokality

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Jeskyně Bětník CZ0533687

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Jeskyně Bětník CZ0533687 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jeskyně Bětník CZ0533687 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jeskyně Bětník Kód lokality: CZ0533687 Kód lokality

Více

OBSÁDKY RYBNÍKŮ Rybářství cvičení 2012

OBSÁDKY RYBNÍKŮ Rybářství cvičení 2012 Rybářství cvičení 2012 Obsádka celkový počet nasazených hospodářských ryb Počet ks na jednotku plochy (ha), na jednotku objemu (m 3 ) Nutnost znalosti biologie daného druhu ryb MONOKULTURNÍ x POLYKULTURNÍ

Více

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP. zelená linka:

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.  zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Hodnocení projektů v PO 6 2007-2013 Hodnotící kritéria rozdělena na dvě skupiny

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ Prameniště - vývěry podzemní vody; velmi maloplošné ekosystémy - prameništní mechorosty, často porosty řas - nízké ostřice, suchopýry, přesličky aj. - složení vegetace je výrazně

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 11. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9100/2013 KUSP

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby JAN ŠAMATA & OLDŘICH

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Horní solopyský rybník

Horní solopyský rybník Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Horní solopyský rybník CZ0213785 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Horní solopyský rybník Kód lokality: CZ0213785

Více

Vodní hospodářství krajiny 2 3. cvičení

Vodní hospodářství krajiny 2 3. cvičení 3. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: dle dohody Vodní hospodářství krajiny 2 Obsah cvičení Úprava rybniční stoky Úprava prostoru zátopy Úprava prostoru kolem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kaliště CZ0210732

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kaliště CZ0210732 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kaliště CZ0210732 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Kaliště Kód lokality: CZ0210732 Kód lokality v ÚSOP: 5341

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. U Michálka CZ

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. U Michálka CZ Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu U Michálka CZ0622224 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: U Michálka Kód lokality: CZ0622224 Kód lokality v ÚSOP:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Bohostice CZ

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Bohostice CZ Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bohostice CZ0213777 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Bohostice Kód lokality: CZ0213777 Kód lokality v ÚSOP:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne č. j.: KUOK 26439/2016 SpZn: KÚOK/25083/2016/OŽPZ/431 vyřizuje: RNDr. Miroslava Kudýnová tel.: 585 508 631 e-mail: m.kudynova@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Objednatel: Středočeský kraj Zborovská Praha 5 IČ:

Objednatel: Středočeský kraj Zborovská Praha 5 IČ: PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ - PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VÁPENICKÉ JEZERO (NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ) 2011 2020 Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5 IČ: 70891095 Zpracovatel: Občanské sdružení

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

přírodní památka Kounické louky

přírodní památka Kounické louky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Kounické louky

Více

Dodatek k plánu. péče o přírodní rezervaci. Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice IČ České Budějovice

Dodatek k plánu. péče o přírodní rezervaci. Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice IČ České Budějovice Juniperia, z.s. Senovážné náměstí 1736 370 01 České Budějovice Dodatek k plánu péče o přírodní rezervaci Krabonošská niva na období 2016-2021 Objednatel: Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76

Více

Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů

Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů Petr Kjučukov ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Katedra ekologie lesa Kašperské Hory 19.5.2016 Biodiversita

Více

Náměšť nad Oslavou - zámeček

Náměšť nad Oslavou - zámeček Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Náměšť nad Oslavou - zámeček CZ0613699 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Náměšť nad Oslavou - zámeček Kód

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více