ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 2/2014. Vážení občané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 2/2014. Vážení občané,"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 2/2014 Vážení občané, Dovolte mi, abych vás informoval o činnosti obecního úřadu za dobu od vydání minulého zpravodaje do dnešních dnů a o připravovaných akcích na letní prázdniny. V úvodu mi dovolte ještě jednou se vrátit k oslavě 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Mnoho toho bylo řečeno a napsáno a tak zbývá jen hodnotit úspěšnost této celoobecní slávy. Setkal jsem se jen s pozitivním hodnocením celé akce. Na otázku proč se vše podařilo, je jen jedna odpověď. Je to zásluha většiny našich občanů, hasiček, hasičů, dětí, mládeže, zastupitelů obce a v neposlední řadě sponzorů. Byly to hodiny příprav, které přinesly své plody a ukázaly cestu do budoucnosti, která je v soudržnosti našich občanů. Jménem zastupitelů všem ještě jednou děkuji. A nyní již od zábavy k práci. V minulém čísle jsem vás informoval o probíhajících stavebních pracích v Lize. Cesta od staré zbrojnice k čp.1 je hotová a u stejného čp. je instalováno nové světlo veřejného osvětlení. Je vybudován nový prostor pro tříděný odpad (kontejnery). V průběhu prázdnin bude zabudován nový sloup pro veřejné osvětlení v prostoru nové hasičské zbrojnice a bude dokončena instalace elektrorozvodů ve staré zbrojnici, kapličce a přívodu od nové zbrojnice. Do kapličky byl položen kabel nízkého napětí a kabel veřejného osvětlení, který umožní za nižších nákladů celonoční svícení, případné vánoční osvícení kapličky. Naše obec má jako první zapsána všechna věcná břemena na plyn a čeká pouze na další tři obce svazku,,plynofik, aby se mohlo začít jednat o doplatku a vyplacení finanční částky od RWE pro jednotlivé obce. O letních prázdninách bude zahájeno zateplení druhé třídy školy, sborovny, chodby. Ve třídách bude položena nová podlahová krytina a na horní chodbě a v mezipatří nová dlažba. Ve jmenovaných prostorách bude provedena instalace elektrorozvodů, rozvodů pro PC a bude zde osazeno nové osvětlení. Tím dojde 1

2 k úplnému zateplení 2.podlaží a k úplné stavební rekonstrukci. V současné době jsme v přípravách na investici, která zajistí úspory tepla ve víceúčelové budově obce. Jedná se o část budovy čp.8 (obecní úřad, hospoda, byt). Předpokládáme, že bude zahájeno v září 2014 a dokončeno v březnu 2015 Obec v současné době řeší několik směn pozemků o záměrech jste průběžně informováni na úřední tabuli. Zahájili jsme jednání o případné opravě tzv. požární nádrže v Lize. Zde je hlavní problém ve vlastnickém vztahu, který se nedořešil s bývalým majitelem v polovině 60 let. Rybníček je cca ¼ ve vlastnictví pana Václava Kočího, který na druhé straně užívá obecní pozemek v blízkosti rybníčka. Je zde návrh směny pozemků, který je ku prospěchu obou stran a věřím, že dojde k dohodě. Obec ve spolupráci se školou řeší problematiku kapacity školky a vše je na dobré cestě. Žádosti našich občanů rodičů dětí, na umístění v MŠ budou splněny. Několik připomenutí k třídění odpadů: - papír se odebírá i o prázdninách u garáže školy a to v sobotu od 11:00-11:30 h nebo po dohodě se zaměstnanci obce p.kočím a p.kuklovou. Papír se může svazovat, dávat do papírových krabic a do papírových pytlů. Šetříte obci, ale i sobě peníze za vyvážení kontejneru a dětem přispíváte na školu (pomůcky, nábytek apod.) - kdo má problém s nějakým odpadem, prosím, rád pomůžu, ale neukládejte odpad podle svého uvážení, jsem kdykoli a v kteroukoli hodinu ochoten projednat s každým občanem možnost uložení odpadu /každý pozemek má svého majitele a domnělá cesta nemusí být cesta!/ - prostor na vršku v Suchodole, kde se pálí čarodějnice je pouze na dřevní hmotu a o 200 m níže se nachází prostor na kompostování trávy a listí, prosím dodržujte toto pravidlo. 10. a 11. října 2014 proběhnou komunální a senátní volby. Zastupitelstvo obce schválilo pro nadcházející komunální volby stejný počet zastupitelů jaký je i v tomto volebním období tj. 7 členů. Přeji vám všem jménem zastupitelů a jménem svým hezké prožití letních měsíců, hezkou dovolenou a dětem krásné prázdniny bez úrazu. Dětem přeji dobré známky a v případě, že to někde bude horší, aby rodiče přimhouřili oko. Emil Tabaček, starosta 2

3 Z jednání zastupitelstva obce Rozpis jednání zastupitelstev obce je zveřejněn na elektronické a úřední desce obce. Jednání jsou veřejná a jejich program je zveřejněn před jednáním ZO vždy na úředních deskách obce. Zápisy jsou dle zákona o obcích jsou k nahlédnutí na obecním úřadě kde jsou archivovány (případně jsou uveřejňovány na el. úřední desce) , 4/2014 odsouhlasen záměr směny pozemků ve vlastnictví obce 603/2, 603/5 v k.ú.suchodol, zveřejněno vyhláškou od 2.4. do , bez připomínek, směna řešena na základě žadatelky ing. Hrabákové, Do vlastnictví obce přecházejí pozemky 101/4,101/13,440/6 k.ú. Liha odsouhlasen záměr prodeje pozemku 602/2 k.ú. Drásov, záměr uveřejněn ,sejmuto , cena Kč/m2 100,--, bez připomínek.záměr projednán na základě žádosti paní Janovské. ZO odsouhlasilo zařazení správního území obce Suchodol do územní působnosti MAS BRDY na období ,odsouhlasilo vstup obce Suchodol jako člena. ZO odsouhlasilo přijetí dotace ze SFŽP na zateplení obvodového pláště budovy OU ve výši Kč ,00 ZO neschválilo žádost o odkoupení pozemků č. 191/11, 191/15 k.ú. Suchodol žadatelům manželům Floriánovým, důvodem jsou smluvní závazky obce vůči PF ČR. Na pozemek č. 191/15 navrhuje uzavřít smlouvu o pronájmu. ZO schválilo nové znění smlouvy s firmou EKO-KOM na zpětný odběr odpadů , 5/2014 ZO schvaluje podání žádosti pro navýšení kapacity dětí v MŠ Suchodol pro školní rok na 35 dětí. Schváleno po projednání se zástupkyněmi ZŠ a MŠ Suchodol mgr. Přibylovou a paní Lojínovou ZO vzalo na vědomí podání přihlášky obce Suchodol do MAS BRDY ZO schválilo zadání zhotovení projektové dokumentace na zateplení budovy OU ing.fartákovi, cena Kč 42000,-- ZO projednalo žádost paní Kraifové na odkoupení části pozemku 394/1 k.ú. Liha, souhlasí s oddělením pozemku, žádost bude znovu projednána po doložení potřebných podkladů žadatelkou, v tuto chvíli nebylo schváleno ZO projednalo možnost odkoupení pozemků v okolí hřbitova do vlastnictví obce. 3

4 ZO stanovilo počet členů zastupitelstva obce na volební období na 7 ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření 3/ , 6/2014 ZO vzalo na vědomí souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Příbram k navýšení kapacity dětí v MŠ Suchodol. Čeká se na vyjádření Krajského úřadu ZO bylo seznámeno se zadávací dokumentací pro výběrové řízení na zhotovitele akce,,energetické úspory zateplením obvodového pláště víceúčelového objektu Suchodol čp.8. ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2014 ZO schválilo závěrečný účet obce Suchodol za rok 2013, včetně účetní závěrky ZŠ a MŠ Suchodol, bez výhrad ZO schválilo účetní závěrku obce Suchodol za rok 2013 ZO odsouhlasilo pronájem pozemku (zahrady) 191/11 k.ú. Suchodol, žadatelce paní Grossové ZO schválilo směnu pozemku ve vlastnictví obce č.parc. 412 k.ú. Liha za nově utvořený pozemek 363/2 k.ú. Liha ve vlastnictví manželů Sůsových, bez doplatku mezi směniteli. ZO odsouhlasilo postup pro řešení situace, která nastane ve školním roce v ZŠ Suchodol a schvaluje přípravu projektu na zvýšení kapacity kuchyně, šaten, sociálního zařízení pro personál ZO vzalo na vědomí možnost obnovení akce Vítání občánků ZO vzalo na vědomí termíny kulturních a společenských akcí v průběhu prázdnin Stočné za II. čtvrtletí roku 2014 Pro občany, kteří platí čtvrtletní poplatek stočného v hotovosti do pokladny obecního úřadu splatnost do

5 Kontejnery na textil, obuv, hračky V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o podepsání smlouvy s firmou REVENGE na umístění kontejnerů na použitý textil, hračky, obuv v obcích Suchodol, Liha. Po uveřejnění článku došlo ze strany společnosti Revenge ke změně smlouvy, týkající se počtu kontejnerů, které obci původně přislíbila. Vzhledem k velikosti obcí Suchodol, Liha nám byl zatím poskytnut jeden kontejner, který je umístěn u Náveského rybníka v Suchodole, u kontejnerů na tříděný odpad. Využívat jej mohou občané obou obcí. Vývoz kontejnerů si zajišťuje a řídí sama firma Revenge. Občany prosíme, pokud budou ukládat větší množství textilu, aby jej zabalili do menších balíků (pytlů, tašek..),tak aby nedocházelo k ucpání otvoru pro vkládání textilu a k případnému odkládání odpadu v okolí kontejnerů. (OÚ) Vážení rybáři, Chtěl bych vás všechny upozornit, na způsob rybolovu a požádat o dodržování,,rybářského řádu, který jasně specifikuje podmínky lovu. V Návesním rybníce jsou v malém množství vysazeny dravé ryby a to z důvodu, že je zde poměrně hodně potěru a který je třeba přírodní cestou regulovat. V rybníce se vyskytuje v malém počtu štika a candát, jejich lovná délka je minimálně 55 cm. Odchyt menších jedinců je přísně zakázán. Každý rybář, který tyto pravidla nerespektuje, může přijít o povolenku. Z dalších dravých ryb je zde okoun, pstruh a jeden malý sumec. I u těchto druhů respektujte pravidla řádu. Pokud máte někoho známého, kdo by si chtěl o prázdninách zachytat, je to možné při zakoupení jednorázové povolenky na obecním úřadě. Obec Suchodol ve spolupráci s hasiči připravuje na konec prázdnin akci pro děti a mládež, která bude spojena s chytáním ryb a i s případnou ochutnávkou. Termín bude včas zveřejněn. Děkuji Emil Tabaček, starosta 5

6 Vážení rodiče, prarodiče a občané, ráda bych touto cestou informovala o činnosti naší ZŠ a MŠ ve školním roce Tak jako v každém školním roce, tak i letos jsme podnikali exkurze, výlety, navštěvovali vzdělávací pořady, uskutečnili jsme školu v přírodě. Opakovaně připravujeme besídky, vánoční koncert v kostele a vánoční jarmark s kulturním vystoupením, které jsou vždy určeny pro širokou veřejnost. Úspěchy našich žáků v různých soutěžích dávají námpedagogům smysl naší práce, vždyť upozorňují na to, že naše škola žije a má šikovné děti, které získají umístění ve velké konkurenci ostatních škol: - ve výtvarné soutěži Příbramský anděl : získala ŠD 3. místo za skupinovou práci v disciplině: socha a 3. místo od odborné poroty. Tuto soutěž vyhlašovala Integrovaná střední škola. Dále žáci 4. ročníku obsadili 6. místo v okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů. Ve výtvarné soutěži HZS Příbram se na krásném 1. místě umístila: Natálka Bláhová, dále to byla účast v soutěži Malované svátky, kterou vyhlašoval Středočeský kraj a ocenil naše žáky diplomy za účast. Ve třetím ročníku sportovní soutěže mezi málotřídními školami s názvem Podbrďátka získali naši žáci 2 x 1. místo, 4 x 2. místo a 2 x 3. místo, bylo to 8 umístění z celkového počtu 12. V průběhu roku jsou zařazovány do vzdělávacího programu různé projekty: - celoroční projekt Zdravé zuby, EVVO projekty, Dopravní výchova -týdenní: Týden se zvířátky, Týden prevence zaměřený na prevenci dětských úrazů, Týden slušného chování, Týden ZDRAVÍ - jednodenní: Den pro Bio, Den jazyků, Den stromů, Den Země, Den mateřského jazyka, Den matek, Den dětí, Den knihy - opakovaně zařazujeme plavecký výcvik, dopravní výchovu a letos jsme dostali a využili jako v minulých letech nabídku na kurzy bruslení. Akce, které jsme podnikali společně se školkou: exkurze do Muzea čokolády v Táboře, ZOO Plzeň, Mikulášská nadílka v Podbrdském muzeu Rožmitál pod Třemšínem, návštěva divadla v Praze, Toulcův dvůr s výukovým programem, návštěva Státního zámku Mníšek pod Brdy s Čarodějnickým programem, dále škola a školka v přírodě v Soběšicích u Sušice, školní výlet do Mirákula v Milovicích. Děti z MŠ opakovaně navštěvovaly solnou jeskyni, absolvovaly plavecký výcvik, podívaly se do HZS v Příbrami a navštívily Hornické muzeum v Příbrami. V naší školce se v letošním školním roce vzdělávalo již 32 dětí. Informace o odchodu žáků z 5. ročníku: 2 žákyně nastupují do ZŠ Jiráskovy sady Příbram, z toho 1 žákyně do třídy s rozšířenou výukou matematiky. 6

7 Dovolte mi touto cestou poděkovat všem rodičům a ostatním občanům, kteří nám pomáhali, děkuji také našim věrným sponzorům a členkám Hasičů v Suchodole. Děkuji za účast všem občanům při akci sběr papíru, tím škola získává finanční prostředky na nákup nábytku do nově zrekonstruovaných tříd ZŠ. Přeji Vám všem za sebe i za pedagogické pracovníky pěknou dovolenou, slunečné léto a příštím školním roce se těším na další spolupráci s vámi. řed. školy Helena Přibylová Ohlédnutí za hasičskou oslavou Každému, kdo se jen i málo zajímá o dění v obci, nemohlo uniknout, že 17. května místní hasiči slavili a nebyla to oslava 1edajaká. Slavili 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Suchodole. Samozřejmě, že nejen všichni členové výboru, ale i další členové sboru chtěli toto významné výročí náležitě oslavit, proto připravili bohatý program pro všechny generace, který jsme si mohli každý po svém náležitě užít. Protože celá akce byla mimo organizačních záležitostí náročná i 7

8 finančně, oslovili jsme firmy i instituce, které v naší obci působí o finanční podporu. Těm, kteří na naši výzvu reagovali a naší akci finančně podpořili bych chtěl na tomto místě znovu jménem všech hasičů ze Suchodolu a Lihy poděkovat. Jsou to: Obec Suchodol, která byla i garantem celé akce. Významně přispěl dotací i Středočeský kraj z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Dále přispěly frmy: OSK Praha s.r.o., Chalk s.r.o. Suchodol, Zemědělské družstvo v Suchodole, Kovomont s.r.o. Háje, Formen s.r.o. Příbram, Cetos cz s.r.o. Příbram a místní podnikatelé Martin Molnár, Petr Hipča, Radek Beran, Karel Cibulka, Václav Horký, Zdeněk Kuba, Milan Pinka a Stanislav Žuška. Další mimořádné poděkování náleží všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu oslavy, i dětem mladým hasičům, které předvedli na louce pod hrází pěknou ukázku práce s technikou. Samozřejmě naše poděkování náleží i hasičským sborům z okolních obcí, kteří přijeli a svými hasičskými auty i svojí osobní účastí naší oslavu podpořili. Hasiči z Nového Knína a Budínku přivezli svojí historickou techniku a Hasičský záchranný sbor z Příbrami nám předvedl techniku současnou. K výročí byla vydána publikace o historii hasičů v naší obci a také jsme nechali vyrobit výroční pivní sklenice. Pokud by měl někdo o tyto památeční předměty zájem, je možné je ještě získat na obecním úřadě. Celá akce byla profesionálně natáčena na video, které se v současné době ještě zpracovává. Pokud by měl někdo zájem o DVD z této akce, na kterém by měly být jako premie i historické fotografie, je možné si ho objednat za 100,- Kč u p. Donátha. Distribuce dvd bude asi až ve druhé polovině prázdnin. V. Horký, starosta SDH 8

9 Ha-sičátka, aneb jaká byla sezóna a co nás čeká o prázdninách? Mladí hasiči ze Suchodolu opravdu tuto sezónu nezaháleli a nemají to v plánu ani pro další měsíce, a to ani ty prázdninové. Co se tedy vše událo? Sezóna mladým hasičům začala již na počátku října 2013, kdy proběhlo první kolo hry Plamen v Sedlčanech na stadionu Taverny. Na toto kolo jsme se připravovali pečlivě již od srpna a postavili pro tuto sezónu dvě družstva v kategorii starších. Bylo tak pro nás velkým rozčarováním, když pořadatelé na poslední chvíli změnili propozice soutěže ohledně věkových kategorií soutěžících a dva naše silné závodníky vůbec nepřipustili k soutěži. Nezbylo nám tak nic jiného než pro toto kolo ze dvou soutěžních družstev sestavit pouze jediné a zabojovat. To se podařilo více než dobře a v 1. kole okresní hry Plamen jsme nakonec v jedné disciplíně (štafeta 4x60 m) obsadili 4. a v druhé (štafeta CTIF) 6. místo z celkových 24 družstev. Následovala další kola hry Plamen, kterými byla Zimní soutěž v Příbrami, Závod požární všestrannosti a štafeta jednic ve Smolotelých a vše zakončily útoky v Bohutíně. Některá kola se vyvedla více, na jiných bylo znát, že závodníci teprve sbírají zkušenosti při své teprve druhé hasičské sezóně. I tak se nám podařilo v celkovém hodnocení obsadit krásné 8. místo a nechat tak za sebou celou škálu zkušenějších týmů z našeho okresu. Oproti loňské sezóně jsme si tak polepšili o tři příčky, takže nezbývá než držet palce, aby tento trend pokračoval i v letech následujících. Kromě hry Plamen jsme se účastnili i dalších soutěží pořádanými okolními sbory. První z nich byla Soutěž v Rožmitále pod Tř., ze které jsme si odvezli 3. a 6. místo, následovala zimní soutěž v Březnici, kam jsme se vydali celkem se třemi družstvy a všechna dosáhla na stupně vítězů (mladší 3. místo, starší A 2. místo, starší B 3. 9

10 místo). Zúčastnili jsme se také soutěže jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami pořádané SDH Březnice. Kromě soutěží se mladí hasiči také připravovali na plnění odznaků odbornosti (strojník, kronikář, preventista a cvičitel), které všichni zúčastnění úspěšně složili v měsíci květnu. Aktivně se také zapojili do života v obci. Podíleli se na přípravě a organizaci dětského karnevalu, podzimní i jarní brigádě i oslavě 100. výročí založení sboru. Jak je patrné z výčtu všech činností, děti opravdu nezahálely a ani se na to nechystají. Co nás tedy čeká v nejbližší době? Na začátku prázdnin vyrazíme společně na výlet. Konkrétně budeme splouvat na raftech Vltavu v úseku Vyšší Brod Český Krumlov. Jakmile se vrátíme, pustíme se opět do přípravy na další závody. Ty tentokrát budou přímo v naší obci, tak nás přijďte podpořit již na druhý ročník Dětské firesport Ligy, která se bude konat 26. a 27. července na louce pod Náveským rybníkem v Suchodole. Dagmar Štveráková Hejduková (DŠH) 10

11 11

12 B O B Ř Í K O D V A H Y Zveme všechny odvážné děti dne 26. července 2014 od 19:00 hodin na louku pod Náveským rybníkem v Suchodole (u čističky) Na co se můžete těšit? Pečení buřtíků, strašidelná stezka odvahy, táborák s kytarou, společné přenocování ve stanech (malé děti společně s rodiči a ti větší s kamarády) Co s sebou? Spacák a karimatku na přespání, stan, dobrou náladu a spoustu odvahy;-) SUCHODOLSKÉ HASIČKY A HASIČI Společenská rubrika Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, našim občanům,kteří v měsících dubnu až srpnu oslavili nebo oslaví významná životní jubilea. Jsou to Paní Eva Nekolná, Suchodol Pan Štěpán Horbaniuc, Suchodol Paní Miroslava Žušková,Suchodol Pan Milan Žuška, Suchodol Pan Josef Lebeda, Suchodol Paní Zdeňka Tylichová, Liha V měsíci srpnu si připomeňme nedožitých 100. let paní Marie Jechové. Obecní úřad, Suchodol 8, Příbram Tel/fax: Úřední hodiny Pondělí 8-12 h h Středa 8-12 h 12

Dolnohbitské listy *****

Dolnohbitské listy ***** Dolnohbitské listy ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí -------------------------------------------------------------- ----------------

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

zpravodaje, Vambereckého

zpravodaje, Vambereckého Vamberecký zpravodaj 7-8 2015 52. ročník Vážené čtenářky a čtenáři Vambereckého zpravodaje, léto je v pl né síle a vám se do- stává do rukou prázdni ninon vé dvojčíslo, ve kter ém věř ěřím e, že najdete

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj PODZIM Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už ale přibývá stále více tmy. Už během babího

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Únor 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí Sportovní

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

zprávy OÚ Lukavice duben/2013 Usnesení Obecního zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 14. 2. 2013ve Výsoníně

zprávy OÚ Lukavice duben/2013 Usnesení Obecního zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 14. 2. 2013ve Výsoníně duben/2013 zprávy OÚ Lukavice Termín pro zaplacení poplatku za odpady na rok 2013 je do 30. 4. 2013. Sazba poplatku za fyzickou osobu činí 500,-Kč. Úlevy od poplatku mají: a) Studenti, kteří jsou prokazatelně

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Leden - březen 2012 Číslo 1-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více