JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI"

Transkript

1 JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI Příručka pro studenty 2. ročníků Školní rok 2014/15 Gymnázium a SOŠE Sedlčany

2 OBSAH OBSAH TERMÍNY pololetí pololetí... 3 Přehled termínů HODNOCENÍ... 5 Co se bude hodnotit - viz kapitola 1. TERMÍNY... 5 Pozor na možné zdroje problémů... 5 Výsledné hodnocení na vysvědčení STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE FORMÁLNÍ STRÁNKA ODBORNÉ PRÁCE BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Základní pojmy: Proč citovat Zásady citování Příklady Další možnost citování Způsoby odkazování v textu NA CO SI DÁT PŘEDEVŠÍM POZOR POUŽITÉ ZDROJE

3 1. TERMÍNY 1. pololetí Anotace práce a anotace literatury - výběr tématu odborné práce ze strany studentů, stručná anotace práce, seznam bibliografických citací (alespoň dva knižní zdroje), u každého zdroje popsáno, ze které kapitoly bude student čerpat, které informace budou stěžejní pro vlastní práci, seznam zdrojů nemusí být konečný při samotné práci možno ještě doplnit tvoří 20 % hodnocení 1. pololetí rozsah 1 2 NS termín odevzdání: do (viz 2 HODNOCENÍ obecné pokyny) Povinná konzultace s vyučujícím semináře nad anotací práce a anotací literatury ověření anotace literatury, student přinese vlastní knižní zdroje na konzultaci termín konzultace nutno domluvit s vyučujícím semináře do tvoří 15 % hodnocení 1. pololetí Kostra práce členění práce, stručný popis jednotlivých bodů, rozpracování teoretické kapitoly, příp. část překladu, v případě výzkumu data, v případě umělecké tvorby částečně hotový výstup, nikoliv pouze bodová osnova nutno rozpracovat alespoň některé kapitoly (nejlépe úvod a teoretickou část), student prokáže dovednost používání odborného stylu termín odevzdání: do (viz 2 HODNOCENÍ obecné pokyny) tvoří 50 % hodnocení 1. pololetí rozsah 2 3 NS Povinná konzultace s vyučujícím semináře nad kostrou práce - do termín konzultace nutno domluvit s vyučujícím semináře - tvoří 15 % hodnocení 1. pololetí 2. pololetí Práce nanečisto nepovinně - v podstatě hotová práce, vyučující semináře práci opoznámkuje, student má ještě možnost zapracovat připomínky do finální verze práce do předání práce pouze vyučujícímu semináře Povinná konzultace s vyučujícím semináře (nad prací nanečisto) - do termín konzultace nutno domluvit s vyučujícím semináře - tvoří 15 % hodnocení 2. pololetí

4 Konečná verze práce do tvoří 50 % hodnocení 2. pololetí, je nezbytnou podmínkou klasifikace předmětu předání práce v tištěné formě vyučujícímu semináře a elektronicky (viz 2 HODNOCENÍ obecné pokyny) Obhajoba práce přesný termín bude včas zveřejněn ( květen, červen 2015) tvoří 35 % hodnocení 2. pololetí, je nezbytnou podmínkou klasifikace předmětu součástí obhajoby je připravená prezentace na 15 minut (elektronická či jiná vizuální), nikoliv pouhý přednes Při samotné obhajobě student stručně seznámí posluchače se záměrem své práce, s cílem, případně s hypotézou a základními teoretickými poznatky (cca 5 min) student se soustředí zejména na výsledky své práce, co zjistil, případně jaké metodické problémy řešil (cca 8 min) student zodpoví otázky - ty ví dopředu z posudku (cca 3-4 min) komise položí další otázky (cca 4 min) Vystoupení nesmí přesáhnout časový limit. Po uplynutí 20 min bude student odvolán bez ohledu na to, co stihl. Přehled termínů 1. pololetí Dílčí úkol Do termínu Váha hodnocení Anotace práce a literatury % Konzultace % Kostra práce % Konzultace % 2. pololetí Dílčí úkol Do termínu Váha hodnocení Práce nanečisto Konzultace % Konečná verze % Obhajoba květen, červen % Tabulka 1 4

5 2. HODNOCENÍ Co se bude hodnotit - viz kapitola 1. TERMÍNY Pozor na možné zdroje problémů Neodevzdání anotace práce, anotace literatury a kostry práce v termínu Pozdní odevzdání anotace práce, anotace literatury a kostry práce Neúčast na konzultaci, nedomluvení si termínu s vyučujícím semináře Neodevzdání práce nanečisto v termínu Výskyt překlepů nebo hrubých chyb v dílčím úkolu Neomluvená neúčast na obhajobě práce, neodevzdání konečné verze práce Pozdní odevzdání konečné verze práce Ztráta až 100 % bodů za dílčí úkol Ztráta 1 % bodů za dílčí úkol za každý den zpoždění Ztráta až 100 % bodů za dílčí úkol Student odevzdá až konečnou verzi!! Ztráta až 50 % bodů za dílčí úkol Neklasifikace v předmětu Ztráta 3 % bodů za dílčí úkol za každý den zpoždění Výsledné hodnocení na vysvědčení % výborně % chvalitebně % dobře % dostatečně 39 0 % nedostatečně Obecné pokyny: Tabulka 3 všechny dílčí úkoly student odevzdává vedoucímu práce v podobě na níž se dohodli (tištěná nebo elektronická verze) a současně elektronicky na adresu: jako příloha pojmenovaná příjmením studenta a názvem dílčího úkolu (BEZ DIAKRITIKY s použitím podtržítka a bez mezer) např.: novacek_kostraprace.doc pro ukládání dokumentů budeme používat formát PDF! student na uvedenou adresu postupně odevzdá tři splněné úkoly v požadovaných termínech 5

6 3. STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE titulní strana nečíslovaná, ale počítaná obsahuje název školy, název práce, jméno autora a vyučujícího semináře, školní rok druhá strana - nečíslovaná, ale počítaná obsahuje prohlášení: Prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely studia. V Sedlčanech dne. a podpis (vlastnoruční) třetí strana - nečíslovaná, ale počítaná obsahuje poděkování. Poděkování nemusí být, ale je slušné poděkovat za odbornou, metodickou či materiální pomoc, např.: Děkuji Mgr. Janu Mládkovi za rady a odborné vedení při vypracování seminární práce. Dále děkuji dramaturgovi Divadla na Vinohradech Janu Vedralovi za zasvěcený výklad a cenné informace. Chtěla bych poděkovat také Petru Novákovi za poskytnutí fotografií do obrazové přílohy atd. čtvrtá strana - nečíslovaná, ale počítaná obsahuje abstrakt stručně formulovaný obsah a cíl práce, možno použít z anotace práce pokud je práce v cizím jazyce abstrakt nutno ještě přeložit do českého jazyka pátá strana - nečíslovaná, ale počítaná - obsah automatický úvod první číslovaná strana jasně a přesně formulovat cíl práce vymezit téma práce krátce se zmínit o obsahové struktuře práce (stručně nastínit metody práce a použitý materiál) (proč jsem si vybral/a téma, co se otázkou vůbec rozumí, co předpokládám, že zjistím (má hypotéza), co chci zjistit, z čeho vycházím z jaké literatury) stať - vlastní obsah práce jednotlivé kapitoly následující postup není závazný: Teoretická část klade si otázky k dané problematice a na jejich základě formuluje postup práce Metodická část - zevrubně popisuje metody a postupy použité při výzkumu, charakterizuje zkoumaný materiál Praktická část (není povinná) popisuje průběh a analyzuje výsledky práce Diskuze srovnává východiska z teoretické části s výsledky práce, zamýšlí se nad správností odpovědí na otázky týkající se dané problematiky, polemizuje s výsledky výzkumu. 6

7 závěr podává stručný přehled nejdůležitějších výsledků práce interpretuje výsledky práce a vymezuje jejich postavení v širším kontextu dané problematiky hodnotí výsledky práce, upozorní na dosud nevyřešené otázky a úkoly (stručné zhodnocení ZP, cílů, výsledků, jak se potvrdilo/nepotvrdilo to, co jsem předpokládal/a) seznam informačních zdrojů přílohy - obrázky, grafy, mapy, ilustrace, schémata, tabulky apod. Přílohy mohou být i v textu, ale každý vložený objekt je třeba číslovat (automaticky) a uvést u něj tytéž bibliografické údaje jako u citací, pokud jeho autorem není sám student, a to v poznámkovém aparátu nebo v kapitole Seznam použitých informačních zdrojů. Pokud jsou přílohy pouze v kapitole Přílohy, jsou číslované a je na ně odkaz v textu. poznámky pod čarou jsou zaznamenány v průběhu textu, nikoliv až na závěr vlastní text seminární práce je členěn na kapitoly a podkapitoly 7

8 4. FORMÁLNÍ STRÁNKA ODBORNÉ PRÁCE Rozsah 8 12 normostran (1 NS = cca znaků včetně mezer) záleží na typu ZP reálná stránka nemusí odpovídat NS, rozhodující je počet znaků ( znaků) do rozsahu se nezapočítávají přílohy a seznam literatury Formátování písmo velikost bodů řádkování 1.5 zarovnání do bloku okraje horní 25 mm, dolní 25 mm, levý 35 mm a pravý 20 mm odsazení prvního řádku odstavce (postup: formát odstavce a odsazení speciální první řádek), nepoužívat mezerník, tabulátor ani vynechání řádku mezi odstavci žádná mezera pomocí klávesy Enter tisk jednostranný nadpisy a tituly velikost písma max. 16 bodů automatický formát označení kapitol a podkapitol možno použít desetinné třídění (1.1.3); používají se 3 (výjimečně 4) úrovně, nebo podkapitoly nečíslovat, ale správně zformátovat kapitoly první úrovně začínat na nové stránce poznámky pod čarou použít funkci poznámkový aparát, písmo 10 b, řádkování 1 1 obrázky a tabulky v textu číslovat průběžně obrázky zkomprimovat, uložit na střed, očíslovat (automaticky), uvést zdroj!! Obrázek 1 - zdroj (3) v textu se na obrázek musíte odkazovat obrázek není dekorace. Například: U kvadratické funkce, viz Obrázek 1, hledáme souřadnice vrcholu a souřadnice průsečíku s osami x a y stránky arabské číslice; číslují se všechny platné stránky, přičemž na některých stránkách se čísla nezobrazují (titulní strana, prázdné stránky ); umístění dole 1 Takto vypadá poznámka pod čarou poznámka překladatele (např.) 8

9 při psaní všech vzorců použít editor rovnic (v záložce vložení rovnice), rovnice zarovnat na střed a očíslovat (automaticky), na rovnici je třeba se v textu odkazovat, uvést zdroj, např. takto: Rozložení součtu, viz Rovnice 1, je speciálním případem binomické věty, viz Rovnice 2. Rovnice 1 zdroj (4, s. 56) žádné záhlaví automatický obsah Rovnice 2 zdroj (4, s. 58) 9

10 5. BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Základní pojmy: citát doslovně převzatá část textu z použitých pramenů literatury citace doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, tedy bibliografickou citací. V textu je obvykle uvedena uvozovkami, odsazením nebo jiným typem písma bibliografická citace zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu, umožňuje identifikaci a zpětné vyhledání dokumentu, příp. zdroj odkazu na další literaturu seznam bibliografických citací seznam použitých pramenů literatury Proč citovat Psaní odborného textu jakéhokoliv typu obvykle vyžaduje uvedení odkazů na knihy, články či jiné dokumenty, ze kterých jste při své práci vycházeli - citace konkrétní vybrané pasáže (autorské právo) nebo využití autorových myšlenek jako základ pro vlastní argumentaci, vlastní závěry. Proč tedy citovat: 1. bibliografická citace je zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu 2. jako autor dokazujete vlastní znalost zpracovaného tématu 3. umožňuje identifikace a zpětné vyhledání dokumentu, příp. zdroj odkazu na další literaturu 4. dodržujete autorský zákona (10, s. 1 3) Zásady citování Hlavním zdrojem pro sestavení bibliografických odkazů jsou původní dokumenty, tradiční i elektronické. U internetových dokumentů je důležitá konkrétní verze a konkrétní umístění dokumentu v síti. Transkripce nebo transliterace z nelatinkových písem se provádí podle národních nebo mezinárodních norem. Pro seznamy bibliografických odkazů se jména osob uvádějí v invertovaném tvaru (příjmení, křestní a rodové jméno). Za příjmením následuje čárka a mezera. Křestní a rodová jména píšeme iniciálou s tečkou bez mezer. Má-li dokument více autorů, uvádíme jen tři jména a připojíme českou zkratku aj. (a jiní). Jednotlivá jména se oddělují čárkou. V odkazech na periodika se uvádějí podrobnější údaje v pořadí rok, ročník (vždy arabskými číslicemi), číslo, a to v jazyce dokumentu, popř. bez zkratek, ale strana vždy zkratkou v češtině, tj. s. (ne str.). 10

11 Povinně se uvádí údaj o místě, nakladateli nebo vydavateli dokumentu, když jsou známy. Pokud známy nejsou, uvede se česká zkratka b. m. nebo b. n. (bez místa, bez názvu). Platí zásada zachování pravopisných norem pro daný jazyk (u cizojazyčné literatury). Platí zásada zachování jazyka knihy (nepřekládáme údaje o názvu, autoru, vydání 1st edition, 2nd ed., fyzickém popisu 320 p. (pages), 320 S. (Seiten), jména nakladatelů). Cizojazyčné citáty se uvádí v překladech. Je však nutno vyznačit, o čí překlad se jedná (například překlad autora práce). Nechceme-li citovat vše, můžeme část citovaného textu vynechat. Na vynechané místo však musíme umístit hranatou závorku se třemi tečkami [ ]. Seznam bibliografických odkazů (literatura) je zpravidla uspořádán abecedně: může však být i v číselné posloupnosti, která odpovídá pořadí citací v textu. Více citací jednoho autora řadíme podle chronologie prací, příp. podle názvu dokumentu. Poznámky označené horní indexovou číslicí v textu budou uvedeny na příslušné stránce pod čarou. U elektronických dokumentů jsou povinné ještě tyto údaje: druh elektronického nosiče uvádíme za název v hranatých závorkách: [online], [CD- ROM], [monografie na CD-ROM] datum vydání elektronického nosiče datum citování, kdy byl elektronický dokument skutečně čten, uvádíme za datum vydání v hranatých závorkách. U online dokumentů údaj uvádíme povinně. Před datum citování dáváme zkratku slova citováno : [cit. 3. května 2000], [cit ], [cit. 11. ledna 2001; 21:15 SEČ]. Dostupnost a přístup u online dokumentů povinně uvádíme informaci o přesné lokaci té kopie, kterou jsme skutečně četli. Uvádějí se v ostré závorce výrazem "Dostupné na" nebo "Dostupné v": Dostupné na WWW: <http://www.cuni.cz>. Příklady monografie SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Praha: ISV, ISBN WEINBERG, S. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktual. vyd. Praha: Mladá fronta, ISBN KINSKÝ, F. Budoucnost Evropy. Evropská dimenze ve vzdělávání a v přípravě učitelů. Praha: PedF UK, 1996, s ISBN

12 periodika PELIKÁN, Jiří. Některé problémy působení školního prostředí na sebereflexi žáků. Pedagogika, 1995, roč. 45, č. 3, s ISSN ŠTĚPÁNEK, F. S. Z her českých dětí. Český list, 1899, 7, s elektronické dokumenty Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://enwikipedia.org>. World Factbook [CD-ROM]. Washington (D.C.) : Central Intelligence Agency, Spain vital statistics. Ident. č.: CI WOFACT Univerzita Karlova v Praze [online]. Praha: Univerzita Karlova. Poslední aktualizace deníky 2008; 09:45 [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.cuni.cz>. NĚMEČEK, Tomáš. Jak se rodila vláda. Respekt, , s. 3. elektronické časopisy Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.ikaros.cz>. ISSN Další možnost citování V programu MS Word je možnost automatické tvorby citací a odkazů. V záložce Reference a v podzáložce Citace a bibliografie je nutné po dohodě s vyučujícím nastavit potřebnou normu (obvykle ČSN ISO 690 Bibliografické citace) a potom už jenom správně spravovat prameny. Seznam zdrojů je potom možné vytvořit automaticky. Můžete také využít webovou aplikaci kde můžete využít generátor citací. Způsoby odkazování v textu Způsoby odkazování na zdroje v textu práce jsou podle (Rybička, Čačková, Přichystal Průvodce tvorbou dokumentů, 2011, s. 78) trojího druhu. Vyučující semináře určí podle charakteru práce, který způsob citování je pro práci nejvhodnější. V jedné práci se samozřejmě nesmí metody citací kombinovat. Harvardský systém je velmi názorný a pro čtenáře přináší největší pohodlí. V textu se uvede jméno autora a datum (rok) v kulatých závorkách, pro přesnost se doplní i čísla stránek nebo stránkový rozsah. Například: V ocelích třídy 18 můžeme sledovat typická tepelná narušení struktury (Cejpek, 1997, s. 354), ale jak uvádí například Nováková (2003, s. 86), je možné provést jejich včasnou detekci. Při použití této metody je potřebné seznam literatury uspořádat podle abecedy!! 12

13 Číslované odkazy je druhá metoda preferovaná u přírodovědných a technických oborů. Odkaz je proveden číslem citace v kulatých nebo hranatých závorkách nebo ve formě exponentu. Například: V ocelích třídy 18 můžeme sledovat typická tepelná narušení struktury (14, s. 354), ale jak uvádí například (17, s. 86), je možné provést jejich včasnou detekci. V tomto případě je seznam zdrojů číslován, pořadí je určeno pořadím výskytu odkazů v textu. Průběžné poznámky třetí metoda. V textu se uvádí pouze čísla poznámek a seznam bibliografických citací pod každým číslem poznámky uvádí všechna potřebná data. Například: V ocelích třídy 18 můžeme sledovat typická tepelná narušení struktury 2, ale jak uvádí například 3, je možné provést jejich včasnou detekci. 2 CEJPEK, V. Tepelné zpracování chirurgických ocelí. Naše metalurgie, roč. 19, 1994, č. 4, s ISSN NOVÁKOVÁ, K. Elektronické detektory tepelných vad ušlechtilých ocelí. Praha: Grada, s. 86. ISBN

14 6. NA CO SI DÁT PŘEDEVŠÍM POZOR Za čárkou a tečkou je mezera. Pokud je na konci věty zkratka s tečkou, jako např. atd., další tečka se již nepíše. Mezi slovem před závorkou a začátkem závorky je mezera (asi takhle), zatímco mezi závorkou a slovem uvnitř závorky mezera není. Mezi koncem závorky a následující čárkou, středníkem či tečkou se mezera nedělá (asi takhle). Nadpis kapitoly nebo podkapitoly se uvádí bez tečky. Sedm procent se píše 7 % a sedmiprocentní 7% (v prvním případě s mezerou a v druhém bez mezery). Viz se píše bez tečky (není to zkratka, ale rozkazovací způsob podívej). Pozor na zdvojené mezery, např. pomocí CTRL + H si před odevzdáním práce nahraďte dvojité mezery za jednoduché. Jednopísmenná předložka a spojka nesmí být na konci řádku. Takovou situaci řešíme pevnou mezerou pomocí CTRL + SHIFT + mezera. Ve skrytých znacích vypadá takto: v okně Nepište dlouhá souvětí. Zdlouhavé hledání podmětu, přísudku, příčin a důsledků čtenáře unaví, a nebude pak schopen ocenit Vaše překvapivá zjištění. Práci si přečtěte nahlas je dobré mít i posluchače. Nespoléhejte na pravopisnou kontrolu ve Wordu v složitějších případech použijte pravidla. 14

15 POUŽITÉ ZDROJE [1] Univerzita Jana Evangelisty Purkyně [online][cit ]. Dostupné na WWW: <http://fzp.ujep.cz/kspv/pedag/diplomoveprace/dp_doporuceni.htm > [2] Univerzita Karlova v Praze [online]. Praha: Univerzita Karlova. [cit ]. Dostupné na WWW: [3] Materiály vypracované komisí českého jazyka Gymnázia Praha 5, Na Zatlance 11 [4] BEHÚN, Dalibor a BEHÚN, Petr. Pište správně česky - poradna šílených korektorů. Brno: Zonerr Press, Rozšířené a přepracované vydání čtenáři oblíbeného seriálu "Hříchy pro šíleného korektora" ze serveru Interval.cz. ISBN [5] Jak správně citovat [online]. Brno: Masarykova univerzita. [cit ]. Dostupné na WWW: 15

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce 2013/2014 OBSAH Úvod... 3 1 Struktura empiricky zaměřené práce... 4 1.1 Vzor obsahu... 6 1.2 Vzor desky... 7 1.3 Vzor titulní

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ AHOL Vyšší odborná škola Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. Ostrava, 2013 Obsah Zadání a téma absolventské práce... 4 Struktura absolventské práce... 4 Přední deska

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více