JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI"

Transkript

1 JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI Příručka pro studenty 2. ročníků Školní rok 2014/15 Gymnázium a SOŠE Sedlčany

2 OBSAH OBSAH TERMÍNY pololetí pololetí... 3 Přehled termínů HODNOCENÍ... 5 Co se bude hodnotit - viz kapitola 1. TERMÍNY... 5 Pozor na možné zdroje problémů... 5 Výsledné hodnocení na vysvědčení STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE FORMÁLNÍ STRÁNKA ODBORNÉ PRÁCE BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Základní pojmy: Proč citovat Zásady citování Příklady Další možnost citování Způsoby odkazování v textu NA CO SI DÁT PŘEDEVŠÍM POZOR POUŽITÉ ZDROJE

3 1. TERMÍNY 1. pololetí Anotace práce a anotace literatury - výběr tématu odborné práce ze strany studentů, stručná anotace práce, seznam bibliografických citací (alespoň dva knižní zdroje), u každého zdroje popsáno, ze které kapitoly bude student čerpat, které informace budou stěžejní pro vlastní práci, seznam zdrojů nemusí být konečný při samotné práci možno ještě doplnit tvoří 20 % hodnocení 1. pololetí rozsah 1 2 NS termín odevzdání: do (viz 2 HODNOCENÍ obecné pokyny) Povinná konzultace s vyučujícím semináře nad anotací práce a anotací literatury ověření anotace literatury, student přinese vlastní knižní zdroje na konzultaci termín konzultace nutno domluvit s vyučujícím semináře do tvoří 15 % hodnocení 1. pololetí Kostra práce členění práce, stručný popis jednotlivých bodů, rozpracování teoretické kapitoly, příp. část překladu, v případě výzkumu data, v případě umělecké tvorby částečně hotový výstup, nikoliv pouze bodová osnova nutno rozpracovat alespoň některé kapitoly (nejlépe úvod a teoretickou část), student prokáže dovednost používání odborného stylu termín odevzdání: do (viz 2 HODNOCENÍ obecné pokyny) tvoří 50 % hodnocení 1. pololetí rozsah 2 3 NS Povinná konzultace s vyučujícím semináře nad kostrou práce - do termín konzultace nutno domluvit s vyučujícím semináře - tvoří 15 % hodnocení 1. pololetí 2. pololetí Práce nanečisto nepovinně - v podstatě hotová práce, vyučující semináře práci opoznámkuje, student má ještě možnost zapracovat připomínky do finální verze práce do předání práce pouze vyučujícímu semináře Povinná konzultace s vyučujícím semináře (nad prací nanečisto) - do termín konzultace nutno domluvit s vyučujícím semináře - tvoří 15 % hodnocení 2. pololetí

4 Konečná verze práce do tvoří 50 % hodnocení 2. pololetí, je nezbytnou podmínkou klasifikace předmětu předání práce v tištěné formě vyučujícímu semináře a elektronicky (viz 2 HODNOCENÍ obecné pokyny) Obhajoba práce přesný termín bude včas zveřejněn ( květen, červen 2015) tvoří 35 % hodnocení 2. pololetí, je nezbytnou podmínkou klasifikace předmětu součástí obhajoby je připravená prezentace na 15 minut (elektronická či jiná vizuální), nikoliv pouhý přednes Při samotné obhajobě student stručně seznámí posluchače se záměrem své práce, s cílem, případně s hypotézou a základními teoretickými poznatky (cca 5 min) student se soustředí zejména na výsledky své práce, co zjistil, případně jaké metodické problémy řešil (cca 8 min) student zodpoví otázky - ty ví dopředu z posudku (cca 3-4 min) komise položí další otázky (cca 4 min) Vystoupení nesmí přesáhnout časový limit. Po uplynutí 20 min bude student odvolán bez ohledu na to, co stihl. Přehled termínů 1. pololetí Dílčí úkol Do termínu Váha hodnocení Anotace práce a literatury % Konzultace % Kostra práce % Konzultace % 2. pololetí Dílčí úkol Do termínu Váha hodnocení Práce nanečisto Konzultace % Konečná verze % Obhajoba květen, červen % Tabulka 1 4

5 2. HODNOCENÍ Co se bude hodnotit - viz kapitola 1. TERMÍNY Pozor na možné zdroje problémů Neodevzdání anotace práce, anotace literatury a kostry práce v termínu Pozdní odevzdání anotace práce, anotace literatury a kostry práce Neúčast na konzultaci, nedomluvení si termínu s vyučujícím semináře Neodevzdání práce nanečisto v termínu Výskyt překlepů nebo hrubých chyb v dílčím úkolu Neomluvená neúčast na obhajobě práce, neodevzdání konečné verze práce Pozdní odevzdání konečné verze práce Ztráta až 100 % bodů za dílčí úkol Ztráta 1 % bodů za dílčí úkol za každý den zpoždění Ztráta až 100 % bodů za dílčí úkol Student odevzdá až konečnou verzi!! Ztráta až 50 % bodů za dílčí úkol Neklasifikace v předmětu Ztráta 3 % bodů za dílčí úkol za každý den zpoždění Výsledné hodnocení na vysvědčení % výborně % chvalitebně % dobře % dostatečně 39 0 % nedostatečně Obecné pokyny: Tabulka 3 všechny dílčí úkoly student odevzdává vedoucímu práce v podobě na níž se dohodli (tištěná nebo elektronická verze) a současně elektronicky na adresu: jako příloha pojmenovaná příjmením studenta a názvem dílčího úkolu (BEZ DIAKRITIKY s použitím podtržítka a bez mezer) např.: novacek_kostraprace.doc pro ukládání dokumentů budeme používat formát PDF! student na uvedenou adresu postupně odevzdá tři splněné úkoly v požadovaných termínech 5

6 3. STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE titulní strana nečíslovaná, ale počítaná obsahuje název školy, název práce, jméno autora a vyučujícího semináře, školní rok druhá strana - nečíslovaná, ale počítaná obsahuje prohlášení: Prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely studia. V Sedlčanech dne. a podpis (vlastnoruční) třetí strana - nečíslovaná, ale počítaná obsahuje poděkování. Poděkování nemusí být, ale je slušné poděkovat za odbornou, metodickou či materiální pomoc, např.: Děkuji Mgr. Janu Mládkovi za rady a odborné vedení při vypracování seminární práce. Dále děkuji dramaturgovi Divadla na Vinohradech Janu Vedralovi za zasvěcený výklad a cenné informace. Chtěla bych poděkovat také Petru Novákovi za poskytnutí fotografií do obrazové přílohy atd. čtvrtá strana - nečíslovaná, ale počítaná obsahuje abstrakt stručně formulovaný obsah a cíl práce, možno použít z anotace práce pokud je práce v cizím jazyce abstrakt nutno ještě přeložit do českého jazyka pátá strana - nečíslovaná, ale počítaná - obsah automatický úvod první číslovaná strana jasně a přesně formulovat cíl práce vymezit téma práce krátce se zmínit o obsahové struktuře práce (stručně nastínit metody práce a použitý materiál) (proč jsem si vybral/a téma, co se otázkou vůbec rozumí, co předpokládám, že zjistím (má hypotéza), co chci zjistit, z čeho vycházím z jaké literatury) stať - vlastní obsah práce jednotlivé kapitoly následující postup není závazný: Teoretická část klade si otázky k dané problematice a na jejich základě formuluje postup práce Metodická část - zevrubně popisuje metody a postupy použité při výzkumu, charakterizuje zkoumaný materiál Praktická část (není povinná) popisuje průběh a analyzuje výsledky práce Diskuze srovnává východiska z teoretické části s výsledky práce, zamýšlí se nad správností odpovědí na otázky týkající se dané problematiky, polemizuje s výsledky výzkumu. 6

7 závěr podává stručný přehled nejdůležitějších výsledků práce interpretuje výsledky práce a vymezuje jejich postavení v širším kontextu dané problematiky hodnotí výsledky práce, upozorní na dosud nevyřešené otázky a úkoly (stručné zhodnocení ZP, cílů, výsledků, jak se potvrdilo/nepotvrdilo to, co jsem předpokládal/a) seznam informačních zdrojů přílohy - obrázky, grafy, mapy, ilustrace, schémata, tabulky apod. Přílohy mohou být i v textu, ale každý vložený objekt je třeba číslovat (automaticky) a uvést u něj tytéž bibliografické údaje jako u citací, pokud jeho autorem není sám student, a to v poznámkovém aparátu nebo v kapitole Seznam použitých informačních zdrojů. Pokud jsou přílohy pouze v kapitole Přílohy, jsou číslované a je na ně odkaz v textu. poznámky pod čarou jsou zaznamenány v průběhu textu, nikoliv až na závěr vlastní text seminární práce je členěn na kapitoly a podkapitoly 7

8 4. FORMÁLNÍ STRÁNKA ODBORNÉ PRÁCE Rozsah 8 12 normostran (1 NS = cca znaků včetně mezer) záleží na typu ZP reálná stránka nemusí odpovídat NS, rozhodující je počet znaků ( znaků) do rozsahu se nezapočítávají přílohy a seznam literatury Formátování písmo velikost bodů řádkování 1.5 zarovnání do bloku okraje horní 25 mm, dolní 25 mm, levý 35 mm a pravý 20 mm odsazení prvního řádku odstavce (postup: formát odstavce a odsazení speciální první řádek), nepoužívat mezerník, tabulátor ani vynechání řádku mezi odstavci žádná mezera pomocí klávesy Enter tisk jednostranný nadpisy a tituly velikost písma max. 16 bodů automatický formát označení kapitol a podkapitol možno použít desetinné třídění (1.1.3); používají se 3 (výjimečně 4) úrovně, nebo podkapitoly nečíslovat, ale správně zformátovat kapitoly první úrovně začínat na nové stránce poznámky pod čarou použít funkci poznámkový aparát, písmo 10 b, řádkování 1 1 obrázky a tabulky v textu číslovat průběžně obrázky zkomprimovat, uložit na střed, očíslovat (automaticky), uvést zdroj!! Obrázek 1 - zdroj (3) v textu se na obrázek musíte odkazovat obrázek není dekorace. Například: U kvadratické funkce, viz Obrázek 1, hledáme souřadnice vrcholu a souřadnice průsečíku s osami x a y stránky arabské číslice; číslují se všechny platné stránky, přičemž na některých stránkách se čísla nezobrazují (titulní strana, prázdné stránky ); umístění dole 1 Takto vypadá poznámka pod čarou poznámka překladatele (např.) 8

9 při psaní všech vzorců použít editor rovnic (v záložce vložení rovnice), rovnice zarovnat na střed a očíslovat (automaticky), na rovnici je třeba se v textu odkazovat, uvést zdroj, např. takto: Rozložení součtu, viz Rovnice 1, je speciálním případem binomické věty, viz Rovnice 2. Rovnice 1 zdroj (4, s. 56) žádné záhlaví automatický obsah Rovnice 2 zdroj (4, s. 58) 9

10 5. BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Základní pojmy: citát doslovně převzatá část textu z použitých pramenů literatury citace doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, tedy bibliografickou citací. V textu je obvykle uvedena uvozovkami, odsazením nebo jiným typem písma bibliografická citace zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu, umožňuje identifikaci a zpětné vyhledání dokumentu, příp. zdroj odkazu na další literaturu seznam bibliografických citací seznam použitých pramenů literatury Proč citovat Psaní odborného textu jakéhokoliv typu obvykle vyžaduje uvedení odkazů na knihy, články či jiné dokumenty, ze kterých jste při své práci vycházeli - citace konkrétní vybrané pasáže (autorské právo) nebo využití autorových myšlenek jako základ pro vlastní argumentaci, vlastní závěry. Proč tedy citovat: 1. bibliografická citace je zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu 2. jako autor dokazujete vlastní znalost zpracovaného tématu 3. umožňuje identifikace a zpětné vyhledání dokumentu, příp. zdroj odkazu na další literaturu 4. dodržujete autorský zákona (10, s. 1 3) Zásady citování Hlavním zdrojem pro sestavení bibliografických odkazů jsou původní dokumenty, tradiční i elektronické. U internetových dokumentů je důležitá konkrétní verze a konkrétní umístění dokumentu v síti. Transkripce nebo transliterace z nelatinkových písem se provádí podle národních nebo mezinárodních norem. Pro seznamy bibliografických odkazů se jména osob uvádějí v invertovaném tvaru (příjmení, křestní a rodové jméno). Za příjmením následuje čárka a mezera. Křestní a rodová jména píšeme iniciálou s tečkou bez mezer. Má-li dokument více autorů, uvádíme jen tři jména a připojíme českou zkratku aj. (a jiní). Jednotlivá jména se oddělují čárkou. V odkazech na periodika se uvádějí podrobnější údaje v pořadí rok, ročník (vždy arabskými číslicemi), číslo, a to v jazyce dokumentu, popř. bez zkratek, ale strana vždy zkratkou v češtině, tj. s. (ne str.). 10

11 Povinně se uvádí údaj o místě, nakladateli nebo vydavateli dokumentu, když jsou známy. Pokud známy nejsou, uvede se česká zkratka b. m. nebo b. n. (bez místa, bez názvu). Platí zásada zachování pravopisných norem pro daný jazyk (u cizojazyčné literatury). Platí zásada zachování jazyka knihy (nepřekládáme údaje o názvu, autoru, vydání 1st edition, 2nd ed., fyzickém popisu 320 p. (pages), 320 S. (Seiten), jména nakladatelů). Cizojazyčné citáty se uvádí v překladech. Je však nutno vyznačit, o čí překlad se jedná (například překlad autora práce). Nechceme-li citovat vše, můžeme část citovaného textu vynechat. Na vynechané místo však musíme umístit hranatou závorku se třemi tečkami [ ]. Seznam bibliografických odkazů (literatura) je zpravidla uspořádán abecedně: může však být i v číselné posloupnosti, která odpovídá pořadí citací v textu. Více citací jednoho autora řadíme podle chronologie prací, příp. podle názvu dokumentu. Poznámky označené horní indexovou číslicí v textu budou uvedeny na příslušné stránce pod čarou. U elektronických dokumentů jsou povinné ještě tyto údaje: druh elektronického nosiče uvádíme za název v hranatých závorkách: [online], [CD- ROM], [monografie na CD-ROM] datum vydání elektronického nosiče datum citování, kdy byl elektronický dokument skutečně čten, uvádíme za datum vydání v hranatých závorkách. U online dokumentů údaj uvádíme povinně. Před datum citování dáváme zkratku slova citováno : [cit. 3. května 2000], [cit ], [cit. 11. ledna 2001; 21:15 SEČ]. Dostupnost a přístup u online dokumentů povinně uvádíme informaci o přesné lokaci té kopie, kterou jsme skutečně četli. Uvádějí se v ostré závorce výrazem "Dostupné na" nebo "Dostupné v": Dostupné na WWW: <http://www.cuni.cz>. Příklady monografie SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Praha: ISV, ISBN WEINBERG, S. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktual. vyd. Praha: Mladá fronta, ISBN KINSKÝ, F. Budoucnost Evropy. Evropská dimenze ve vzdělávání a v přípravě učitelů. Praha: PedF UK, 1996, s ISBN

12 periodika PELIKÁN, Jiří. Některé problémy působení školního prostředí na sebereflexi žáků. Pedagogika, 1995, roč. 45, č. 3, s ISSN ŠTĚPÁNEK, F. S. Z her českých dětí. Český list, 1899, 7, s elektronické dokumenty Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://enwikipedia.org>. World Factbook [CD-ROM]. Washington (D.C.) : Central Intelligence Agency, Spain vital statistics. Ident. č.: CI WOFACT Univerzita Karlova v Praze [online]. Praha: Univerzita Karlova. Poslední aktualizace deníky 2008; 09:45 [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.cuni.cz>. NĚMEČEK, Tomáš. Jak se rodila vláda. Respekt, , s. 3. elektronické časopisy Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.ikaros.cz>. ISSN Další možnost citování V programu MS Word je možnost automatické tvorby citací a odkazů. V záložce Reference a v podzáložce Citace a bibliografie je nutné po dohodě s vyučujícím nastavit potřebnou normu (obvykle ČSN ISO 690 Bibliografické citace) a potom už jenom správně spravovat prameny. Seznam zdrojů je potom možné vytvořit automaticky. Můžete také využít webovou aplikaci kde můžete využít generátor citací. Způsoby odkazování v textu Způsoby odkazování na zdroje v textu práce jsou podle (Rybička, Čačková, Přichystal Průvodce tvorbou dokumentů, 2011, s. 78) trojího druhu. Vyučující semináře určí podle charakteru práce, který způsob citování je pro práci nejvhodnější. V jedné práci se samozřejmě nesmí metody citací kombinovat. Harvardský systém je velmi názorný a pro čtenáře přináší největší pohodlí. V textu se uvede jméno autora a datum (rok) v kulatých závorkách, pro přesnost se doplní i čísla stránek nebo stránkový rozsah. Například: V ocelích třídy 18 můžeme sledovat typická tepelná narušení struktury (Cejpek, 1997, s. 354), ale jak uvádí například Nováková (2003, s. 86), je možné provést jejich včasnou detekci. Při použití této metody je potřebné seznam literatury uspořádat podle abecedy!! 12

13 Číslované odkazy je druhá metoda preferovaná u přírodovědných a technických oborů. Odkaz je proveden číslem citace v kulatých nebo hranatých závorkách nebo ve formě exponentu. Například: V ocelích třídy 18 můžeme sledovat typická tepelná narušení struktury (14, s. 354), ale jak uvádí například (17, s. 86), je možné provést jejich včasnou detekci. V tomto případě je seznam zdrojů číslován, pořadí je určeno pořadím výskytu odkazů v textu. Průběžné poznámky třetí metoda. V textu se uvádí pouze čísla poznámek a seznam bibliografických citací pod každým číslem poznámky uvádí všechna potřebná data. Například: V ocelích třídy 18 můžeme sledovat typická tepelná narušení struktury 2, ale jak uvádí například 3, je možné provést jejich včasnou detekci. 2 CEJPEK, V. Tepelné zpracování chirurgických ocelí. Naše metalurgie, roč. 19, 1994, č. 4, s ISSN NOVÁKOVÁ, K. Elektronické detektory tepelných vad ušlechtilých ocelí. Praha: Grada, s. 86. ISBN

14 6. NA CO SI DÁT PŘEDEVŠÍM POZOR Za čárkou a tečkou je mezera. Pokud je na konci věty zkratka s tečkou, jako např. atd., další tečka se již nepíše. Mezi slovem před závorkou a začátkem závorky je mezera (asi takhle), zatímco mezi závorkou a slovem uvnitř závorky mezera není. Mezi koncem závorky a následující čárkou, středníkem či tečkou se mezera nedělá (asi takhle). Nadpis kapitoly nebo podkapitoly se uvádí bez tečky. Sedm procent se píše 7 % a sedmiprocentní 7% (v prvním případě s mezerou a v druhém bez mezery). Viz se píše bez tečky (není to zkratka, ale rozkazovací způsob podívej). Pozor na zdvojené mezery, např. pomocí CTRL + H si před odevzdáním práce nahraďte dvojité mezery za jednoduché. Jednopísmenná předložka a spojka nesmí být na konci řádku. Takovou situaci řešíme pevnou mezerou pomocí CTRL + SHIFT + mezera. Ve skrytých znacích vypadá takto: v okně Nepište dlouhá souvětí. Zdlouhavé hledání podmětu, přísudku, příčin a důsledků čtenáře unaví, a nebude pak schopen ocenit Vaše překvapivá zjištění. Práci si přečtěte nahlas je dobré mít i posluchače. Nespoléhejte na pravopisnou kontrolu ve Wordu v složitějších případech použijte pravidla. 14

15 POUŽITÉ ZDROJE [1] Univerzita Jana Evangelisty Purkyně [online][cit ]. Dostupné na WWW: <http://fzp.ujep.cz/kspv/pedag/diplomoveprace/dp_doporuceni.htm > [2] Univerzita Karlova v Praze [online]. Praha: Univerzita Karlova. [cit ]. Dostupné na WWW: [3] Materiály vypracované komisí českého jazyka Gymnázia Praha 5, Na Zatlance 11 [4] BEHÚN, Dalibor a BEHÚN, Petr. Pište správně česky - poradna šílených korektorů. Brno: Zonerr Press, Rozšířené a přepracované vydání čtenáři oblíbeného seriálu "Hříchy pro šíleného korektora" ze serveru Interval.cz. ISBN [5] Jak správně citovat [online]. Brno: Masarykova univerzita. [cit ]. Dostupné na WWW: 15

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI Příručka pro studenty 2. ročníků Školní rok 2015/16 Gymnázium a SOŠE Sedlčany OBSAH OBSAH... 2 TERMÍNY... 3 1. pololetí... 3 2. pololetí... 4 Přehled termínů... 5 1. HODNOCENÍ...

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI 2012/2013

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI 2012/2013 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI 2012/2013 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální stránka seminární

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Závěrečná práce ověřuje naplnění cílů základního vzdělávání stanovených Rámcovým

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP cestovní ruch a rekreologie vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Masarykovo gymnázium,

Masarykovo gymnázium, Masarykovo gymnázium, SOŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín Jméno autora Třída Název práce Seminární/ maturitní práce Vedoucí práce: Titul, jméno 2017 Prohlašuji, že jsem seminární práci vypracoval/a samostatně

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP cestovní ruch a rekreologie vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PRÁCI Z NĚMECKÉHO JAZYKA Struktura maturitní práce:

JAK PSÁT MATURITNÍ PRÁCI Z NĚMECKÉHO JAZYKA Struktura maturitní práce: GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, BŘECLAV JAK PSÁT MATURITNÍ PRÁCI Z NĚMECKÉHO JAZYKA Struktura maturitní práce: 1. Titulní strana (Titelblatt)(název práce, jméno autora, rok

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 08. Citace a správa zdrojů Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU

DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU 1 ÚVODNÍ ČÁST PRÁCE Úvodní část práce obsahuje titulní stránku, abstrakt, prohlášení, poděkování a obsah. Úvodní stránky se nečíslují, číslují se stránky až

Více

Pokyny k přípravě absolventské práce

Pokyny k přípravě absolventské práce Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 Pokyny k přípravě absolventské práce Obor vzdělání: 53-41-N/001, Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1., Diplomovaná

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce 1 Formální úprava bakalářské práce 1.1 Vazba a desky Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje nahoře hlavičku

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE 1. VAZBA Práce je vázána v pevných deskách, na kterých jsou následující údaje: Název vysoké školy a fakulty; jméno autora diplomové práce; název práce; Diplomová práce

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP cestovní ruch a rekreologie vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

PŘEHLED TERMÍNŮ A HODNOCENÍ

PŘEHLED TERMÍNŮ A HODNOCENÍ OBSAH TERMÍNY A HODNOCENÍ... 2 FORMÁLNÍ STRÁNKA... 10 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE... 12 ČASTÉ JAZYKOVÉ A PRAVOPISNÉ CHYBY... 13 OBHAJOBY A PREZENTACE... 14 SPECIFIKA MATURITNÍCH PRACÍ ZE ŽIDOVSKÝCH STUDIÍ 8.O...

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Tajovského 2, 736 01 Havířov Podlesí. Pokyn pro zpracování maturitní práce

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Tajovského 2, 736 01 Havířov Podlesí. Pokyn pro zpracování maturitní práce 1. Téma maturitní práce Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Tajovského 2, 736 01 Havířov Podlesí Pokyn pro zpracování maturitní práce Žák si téma maturitní práce vylosuje, na losovaném

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Název oboru vzdělání. Celý název práce ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Název oboru vzdělání. Celý název práce ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Název oboru vzdělání Celý název práce ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Jméno Autora Vedoucí absolventské práce: Tituly. Jméno Vedoucího,

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP)

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) 1) Hlavní fakta..str.1 2) Sep.sks.cz..str.2 3) Téma. str.2 4) Postupy psaní BP.str.3 5) Projekt.str.4 6) Metody...str.5 7) Struktura BP. str.5 8) Formální úprava...str.7

Více