jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje"

Transkript

1 Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 29. května 2015 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Svatojiřský les, Pojedy 33, Žitovlice Farma Pojedy Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS 2. Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS 3. Zpráva z jednání výboru NS MAS (Pošmurný) 4. Metodický pokyn pro integrované nástroje aktuální verze a dopady na tvorbu strategie 5. Regionální akční plán (Tvrdík) 6. Místní akční plány vzdělávání, tým KAP (Pošíková) 7. Standardizace MAS průběh 8. Operační programy aktuality 9. SCLLD implementační část, harmonogram, semináře, programové rámce a indikátory 10. Spolupráce Středočeský kraj 11. Země živitelka 12. Různé Jednání bylo zahájeno v 10:10 hodin Přítomno 25 MAS 1. Přivítání a představení domácí MAS 2. Kontrola zápisu z minulého jednání KS MAS Úkoly pro MAS: projednat možnost právní subjektivity uvnitř MAS, zaujmout stanovisko k financování KS MAS jako obočného spolku a navrhnou preferovaný záměr KS MAS jako právního subjektu s definováním pozitivních změn nad rámec současných aktivit, které MAS očekává. především MAS s přesahem do Středočeského kraje, ale také nové MAS, by měly deklarovat zájem se projektu zúčastnit. Všechny MAS by pak měly deklarovat odsouhlasením ve svých orgánech účast v projektu a také své závazky z projektu vyplývající (odevzdání strategie) a uvědomění si odpovědnosti k ostatním MAS. SPLNĚNO až na Podřipsko Tvrdík > znovu poslat k přehledu opatření a cílů strategii (zatím zaslalo 20 MAS). MAS, které nedodaly > poslat přehled svých strategií dle zadání Všechny MAS > zpracovat přehled využití OP => přehled implementační části strategie a finanční plán Doposud nesplněno všemi MAS Prosíme o spolupráci s konferencí MAS na Arcibiskupství: Preferujete termín raději nebo nebo ? Máte nápad na téma konference, které by korespondovalo s tématem Modlitby za domov?

2 Máte nápad na vhodného diskutujícího? (Opět zachováme skupiny média, starostové, neziskovky + církve a MAS, představitelé politiky a státu) Termín další jednání pléna KS MAS. Bez zásadní reakce MAS 3. Zpráva z jednání výboru NS MAS (Pošmurný) Valná hromada NS MAS MAS Karlštejnsko (Hanačík) Vady jednání VH NS MAS ČR dne , vady v jednání Výboru NS MAS ČR ad., které jsou způsobilé k neplatnosti jak jednání VH NS MAS ČR dne , tak všech následujících. Na tyto vady byl Pošmurný upozorněn, stejně tak výbor NS MAS ČR, nicméně, dosud bez odezvy ke sjednání nápravy. 4. Metodický pokyn pro integrované nástroje aktuální verze a dopady na tvorbu strategie > implementační část, harmonogram, semináře, programové rámce a indikátory Příprava programových rámců máme jako MAS připravovat programový rámec i pro OP Zaměstnanost a OP ŽP, když víme, že alokaci z těchto OP nezískáme? Ne, u OP ŽP a OP ZAM je určení předběžné alokace zároveň výběrem území k podpoře. Klíčový projekt definice: Projekt realizovaný MAS, který je předem definovaný v rámci SCLLD v relevantním programovém rámci v rozsahu vazby projektu na opatření CLLD, s rámcovou definicí obsahu a rozsahu projektu a s uvedením důvodů pro realizaci klíčového projektu samotnou MAS. Musí to být v daném programové rámci jak řešit situaci, když se MAS nedostane do OP Zaměstnanost a klíčový projekt by byl z této oblasti? Klíčový projekt je relevantní pouze pro CLLD tedy ve vazbě na Programový rámec. Co bude v sobě zahrnovat Akční plán? Podle navrhovaného znění MPIN by měl obsahovat Programové rámce, která mají své obsahové vymezení v MPIN. Z jakého důvodu je ve strategické části? Zařazení programových rámců je dáno rozhodnutím MMR ORP, kdy berou tuto oblast jako součást strategické části, která obsahuje také akční plány. Jak bude řešena implementační část technicky? Na předchozích školeních se mluvilo o tom, že bude vkládána elektronicky přímo do systému MS Bude řešena v textovém dokumentu jak bude vkládáno do IS KP2014+ není doposud zcela jasné. Spíše jako příloha. Do systému budou vloženy Programové rámce a především indikátory. Podle jakých dokumentů se bude hodnotit SCLLD? Pouze na základě kritérií uvedených v MPIN či bude hrát nějakou roli i Manuál pro zpracování SCLLD? Viz příklad SWOT, stačí pouze celková SWOT nebo musí být dílčí SWOT? 5. Regionální akční plán (Oliva) V pořadí 3. Regionální stálá konference proběhla na KÚ Sk Na programu byla mj. prezentace implementační struktury ITI Pražské metropolitní oblasti, dále se řešily změny v nominacích členů RSK. Velký prostor byl věnován problematice Krajského akčního plánu vzdělávání (KAP) z hlediska obsahového i časového (Alexandr Prokop). Společně se SMS Sk navrhla KS MAS, aby byl nastaven i mechanismus/rozhraní/ vzájemné kooperace mezi lokálními MAPy a KAPem. To by měla postihnout PS Vzdělávání. Regionální akční plán (RAP) je možné připomínkovat do , pak bude odeslán na MMR. Jeho aktualizace bude probíhat dle Metodiky cca každé 2 roky. Individuální projekty nemusí být nutně v Zásobníku RAPu, ale musí být v souladu s jeho aktivitou. V závěru na podnět zástupce MMR, které deklarovalo přípravu národní výzvy pro cestovní ruch, byla schválena nová PS pro CR. 6. Místní akční plány vzdělávání, tým KAP (Pošíková) MAP Místní akční plány Školení MAP proběhne v letních měsících, termíny budou vyhlášeny zároveň s Výzvou MAP. Vyhlášení výzvy: cca červenec 2015 schválení hodnotících kritérií MV dne Výzva bude průběžná, ukončení příjmu žádostí do vyčerpání alokace, nejpozději Ukončení fyzické realizace nejpozději

3 Způsob financování: ESF, zálohová platba 10% z celkových způsobilých výdajů Alokace: Kč Typ podporované operace: individuální projekt Oprávnění žadatelé: Orgány státní správy a samosprávy (obce, městské části), příspěvkové organizace obcí, další organizace působící ve vzdělávání (MAS, další NNO) zatím platí, že se subjekty na ORP mají dohodnout, kdo bude žadatelem!!! stále platí, my jsme doporučovali zachovat již existují partnerství. Míra podpory: Pokud je příjemcem obec, městská část či příspěvková organizace obce je míra podpory 85% EU + podíl SR max. 10%, tj. max. 95% Pokud je příjemcem MAS či NNO věnující se vzdělávání je mír podpory 85% EU + podíl SR 15%, tj. celkem 100% podpora. Územní zaměření: je doporučeno zvolit správní území ORP Výše celkových způsobilých výdajů: 3 6 mil. Kč Popis zaměření výzvy: Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka. Projekt bude naplňován prostřednictvím organizování tematických setkávání ředitelů škol a zástupců zřizovatelů zaměřené na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a společné plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem při využití podpory a spolupráce v území (s rodinou, sociál. službami a poskytovateli neformálního vzdělávání) V MAP si školy spolu se zřizovateli a dalšími viz. výše naplánují zaměření do OP VVV i potřebné intervence z IROP (podmínka pro čerpání z IROP!!). Prioritní oblasti OP VVV, které mají být společně řešeny v MAP: Inkluzivní vzdělávání s potřebou podpůrných opatření v běžných MŠ a ZŠ Podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (zejm. čtenářská a matematická gramotnost), vč. asistentů pedagoga, školního psychologa, doučování dětí, vzájemná hospitace a DVPP pouze dočasně, následně budou spec. výzvy Kompetence pro vědu a techniku polytechnické vzdělávání Podnikavost a kariérové poradenství Jazykové a ICT vzdělávání Prioritní oblasti IROP společné plánování investičních akcí v rámci MAP: Výstavba a vybavení nových excelentních vzdělávacích prostor (dílny, laboratoře) dohoda o využitelnosti investice mezi řediteli více škol Výstavba nového nebo navýšení kapacity stávajícího vzdělávacího zařízení (MŠ, ZŠ ) V rámci projektu musí vzniknout systém spolupráce pro vytvoření MAP a pro jeho realizaci v území. Zatím se přepokládá zapojení min. 70% MŠ a ZŠ z území ORP. Důraz je kladen na zapojení zřizovatelů z celého ORP, organizace mimoškolního vzdělávání, zástupců firem, ASZ a dalších klíčových aktérů (MAS pokud není žadatel). Doložení zapojení: Bude to jednoduchá listina něco jako Potvrzení zájmu o účast v projektu, pro každého zřizovatele, který bude obsahovat tabulku se seznamem škol, vyznačení zájmu jednotlivých škol a podpis zřizovatele. Požaduje se také spolupráce a koordinace aktivit v rámci krajského akčního plánování. Na základě doporučení auditu bude požadováno prokázání 1. Finanční způsobilosti žadatel musí splnit požadavek, že jeho roční obrat (poslední ukončený rok) dosahuje minimálně 1/2 celkových nákladů projektu!!!

4 2. Personální způsobilosti má vhodné personální zázemí životopisy 3. Prostorové a hmotné způsobilosti existence kanceláře a PC. 7. Standardizace MAS průběh K 22. květnu 2015 podáno na SZIF 180 žádostí o standardizaci. Dne 27. Května prodloužen termín příjmu žádostí do Termín byl prodloužen díky dobrému úmyslu SZIF, který nevěřil, že všechny MAS podají v termínu žádost a chtěli vyjít vstříc. Ale MAS to až na jednu (Mníšecko) stihly. Ještě se jedná o prodloužení termínu doplňování do Říčansko (Filková) hodně MASek, kde se struktura území mění přibývají a ubývají obce, takže nejsme jediní (odstoupila jedna obec. Hlášení o změně máme připravené, ale Ing. Hálová mi ho ještě neodsouhlasila, jestli ho mám takhle poslat. Je hloupý, že máme podanou standardizaci (už 83 pracovních dní). Postup standardizace: vygenerování žádosti z portálu farmáře vyplnit žádost a nahrát na portál farmáře + přílohy obdržení chybníku do 60 pracovních dní z portálu farmáře stáhnout aktuální žádost doplnění žádosti opravení žádosti dle chybníku a nahrání na portál farmáře obdržení pozitivního chybníku tedy nejsou žádné chyby na portálu farmáře se otevře možnost hlásit změny (orgány, partneři apod.) až do doby, kdy bude MAS chtít podat žádost na MMR na realizaci SCLLD MAS informuje SZIF o předpokládaném termínu podání žádosti na MMR SZIF uzavře možnost změn SZIF vystaví PRV Osvědčení o splnění standardů MAS a předá data na MMR MAS podává žádost na MMR ORP o realizaci SCLLD 8. Operační programy aktuality Přehled schválených OP 1 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Životní prostředí OP Zaměstnanost OP Doprava OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Program rozvoje venkova OP PIK Monitorovací výbor schválil výzvy OPPIK, které budou oficiálně v pátek vyhlášeny. Pro MAS je zásadní Program Technologie, který je náhradou podpory mikropodniků z PRV. Program podporuje začínající a rozvíjející se mikropodniky do 3 let existence k datu podání ŽoD (rozhodující je datum registrace živnosti). Dotace 45 % ve výši tis. Kč, udržitelnost 3 roky, limitované CZ NACE, zvýhodněné slabé a znevýhodněné regiony a zvýhodněna tvorba pracovních míst. Bude podána pouze žádost tzv. plná (OPPIK běží jinak celý dvoukolově nejdříve se podává registrační žádost stručná s posouzením, po jejím schválení až žádost plná), žádost bude obsahovat podnikatelský záměr a musí mít dobrý popis, co a proč chci koupit, co to přinese, rizika, perspektivu, připravenost žadatele atd. Podávání žádostí bude průběžné od června do září. Pro malé a střední podniky se chystá 2. kolo programu Technologie na podzim, KDY NEBUDOU FIRMY LIMITOVÁNY DO 3 LET EXISTENCE. Podmínky a ani předpoklady výzvy známy nejsou. PRV Povinná 6,5% alokace na projekty spolupráce. Na každých 200 tisíc vytvořené jedno pracovní místo (o tomto se ještě bude jednat).

5 9. Spolupráce Středočeský kraj LAG Podralsko (PhDr. Dagmar Strnadová) Prosím prostředky, uvedené pro LAG Podralsko přerozdělit ostatním maskám? Máme přislíbenou dostatečně velkou půjčku a následně na podzim snad i menší dotaci od Libereckého kraje a prostředky, které pro středočeské MAS vyčlenil Středočeský kraj a které nejsou na tolik masek nikterak závratné se mi příčí vám ubírat....mluvila jsem o tom již docela dávno s děvčaty z MAS Vyhlídky a vůbec jsem nepočítala s tím, že by se pro LAG Podralsko s nějakou částkou počítalo Není to samozřejmě na úkor 9 obcí, které máme na území Středočeského kraje s těmi pracujeme, zařazujeme je do všech našich aktivit. Smlouvy o dotaci se Středočeským krajem budou vytvořeny pro každou MAS samostatně. MAS obcí Kč 1 Posázaví o.p.s Kč 2 Rakovnicko o.p.s Kč 3 Lípa pro venkov z.s Kč 4 Region Pošembeří o.p.s Kč 5 Místní akční skupina Mezi Hrady Kč 6 Brdy Vltava o.p.s Kč 7 MAS Zálabí, z. s Kč 8 MAS Jihozápad o.p.s Kč 9 MAS Vyhlídky, z.s Kč 10 MAS Brdy, z.ú Kč 11 MAS Střední Polabí, o.s Kč 12 MAS Sedlčansko, o.p.s Kč 13 MAS Nad Prahou o.p.s Kč 14 Přemyslovské střední Čechy o.p.s Kč 15 MAS Říčansko o.p.s Kč 16 MAS Dolnobřežansko o.p.s Kč 17 MAS Karlštejnsko, z.ú Kč 18 Místní akční skupina Mezilesí Kč 19 Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, o. s Kč 20 MAS PODBRDSKO, z.s Kč 21 MAS Podlipansko, o.p.s Kč 22 MAS Polabí, o.p.s Kč 23 MAS rozvoj Kladenska a Prahy západ, o.s Kč 24 Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s Kč 25 Místní akční skupina Mníšecko, o. s Kč 26 MAS Blaník, z. s Kč 27 MAS Boleslavsko z.ú Kč 28 Svatováclavsko Kč 29 O.p.s. pro Český ráj Hradecký a Liberecký kraj Kč 30 Krajina srdce Jihočeský kraj Kč 32 MAS Podřipsko Ústecký Kč Kč Schválení rozdělení alokace většinou 23 přítomných MAS. Krajské dotace: Hodnotící komise ke krajským dotačním fondům budou hodnotit žádosti v termínu od do Mimořádné krajské zastupitelstvo ke schválení dotací bude zasedat dne Země živitelka K účasti je předběžně přihlášena pouze MAS Mezi hrady 13. Různé Jihozápad Česká spořitelna odmítá poskytnout provozní úvěr novým MAS, které nemají historii, MAS těžko získávají dostatečné množství prostředků na předfinancování provozu MAS. Návrh na jednání na

6 úrovni NS MAS, zda by vešla v jednání s Českou spořitelnou, aby bylo možné žádat o provozní úvěr již po úspěšném ukončení standardizace (tj. získání pozitivního chybníku), ne až po ukončení procesu schvalování SCLLD. Hanačík sjednocení platby členských příspěvků Jednání bylo ukončeno v 13:20 hodin Zapsal: Václav Pošmurný Další jednání Pléna KS MAS 26. června 2015 Přemyslovské střední Čechy, Pivovar Zichovec (www.zichoveckypivovar.cz) 25. září 2015 MAS Jihozápad o.p.s. v Nučicích říjen Podbrdsko listopad prosinec

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání RHSD Únor 2015 Obsah Úvod... 2 1. Stav vyjednávání programů

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín čtvrtek 5. dubna 2012 v 10:00 h 13:30 h Místo Český Brod, kancelář MAS Region Pošembeří o.p.s., Nám. Arnošta z Pardubic 56, (rohová, zelenkavá) budova

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více