Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10"

Transkript

1 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù signalizaèních sítí signalizaènícho systému è Sí ový plán pøenosových parametrù veøejných pevných telekomunikaèních sítí (založených na propojování okruhù) 200. Cenové rozhodnutí è. 05/PROP/ Opatøení è. OÚ - 1/S/ Cenové rozhodnutí è. 06/PROP/2001 B. Informativní èást 203. Informace pro uživatele kmitoètového pásma 15 GHz 204. Informace o uzavøení smluv o propojení sítí vèetnì základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí - pokraèování 205. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel pro veøejné pevné telefonní sítì 206. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních služeb podle generální licence - pokraèování 207. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování 208. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti CATR spol. s r.o Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti SUPTel a.s Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance è. 175 C. Diskusní èást 211. Návrh Plánu využití kmitoètového spektra, Pøílohy è. 1/ plánu využití kmitoètového spektra pro kmitoètové pásmo MHz a Pøílohy è. 2/ plánu využití kmitoètového spektra pro kmitoètové pásmo 24,25-27,5 GHz ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ 212. Dodatek è. 08/2001 ze dne , kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních služeb

2 Strana 2 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 A. NORMATIVNÍ ÈÁST ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù signalizaèních sítí signalizaèního systému è. 7 Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 3. øíjna 2001 Sokolovská 219, Praha 9 È.j / Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad ) vydává podle 95 bodu 6 písm. b) a k provedení 42 a 68 zákona è.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù (dále jen zákon ), Èíslovací plán signalizaèních bodù signalizaèních sítí signalizaèního systému è.7. Èl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tímto èíslovacím plánem se stanovují zásady pro èíslování signalizaèních bodù signalizaèních sítí (dále jen signalizaèní body ) signalizaèního systému è.7 (dále jen SS7 ) a metodika pøidìlování kódù signalizaèních bodù. 2. Úèelem plánu je dosažení optimálního využití a efektivního hospodaøení s èíselnými (kódovými) kapacitami pro èíslování signalizaèních sítí SS7 (dále jen signalizaèní sí ), stejnì jako zajištìní rovnoprávných podmínek pro provozovatele veøejných telekomunikaèních sítí (dále jen provozovatelé nebo provozovatel ) a jiných subjektù. Èl. 2 Výklad pojmù 1. Pro úèely tohoto èíslovacího plánu a jeho používání se zavádìjí následující pojmy: a) bránový signalizaèní bod je signalizaèní bod realizující pøechod mezi signalizaèními sítìmi, b) kód mezinárodního signalizaèního bodu je binární kód oznaèující signalizaèní bod v rámci mezinárodní signalizaèní sítì. Sestává z kódu signalizaèní oblasti/sítì a kódu identifikace signalizaèního bodu (bity CBA), c) kód signalizaèního bodu je binární kód jednoznaènì oznaèující signalizaèní bod v rámci signalizaèní sítì. Tento kód mùže být v závislosti na jeho umístìní ve smìrovacím záhlaví zprávy použit jako kód bodu vzniku signalizaèní zprávy nebo jako kód cílového bodu jejího místa urèení, d) kód signalizaèní oblasti/sítì je binární èíslo oznaèující svìtovou geografickou zónu a geografickou oblast nebo sí v této specifické zónì, e) kód identifikace provozovatele je binární èíslo o 6 (šesti) bitech, identifikující provozovatele nebo jiný subjekt v pøechodové síti, f) kód identifikace individuálního signalizaèního bodu je binární èíslo o 8 (osmi) bitech identifikující geografickou polohu signalizaèního bodu pøechodové signalizaèní sítì SS7, g) mezinárodní signalizaèní sí SS7 je signalizaèní sí SS7 sloužící pro propojení národních signalizaèních sítí, která je rozlišena sí ovým indikátorem NI=00, h) národní signalizaèní sí SS7 je signalizaèní sí SS7 na území jednoho státu; v pøípadì Èeské republiky je tvoøena pøechodovou signalizaèní sítí SS7 a signalizaèními sítìmi SS7 provozovatelù, i) pøechodová signalizaèní sí SS7 je èást národní signalizaèní sítì SS7 oddìlující signalizaèní sítì SS7 provozovatelù, tvoøená bránovými signalizaèními body a propojujícími signalizaèními spoji. Tato èást národní signalizaèní sítì SS7 je rozlišena sí ovým indikátorem NI=11, j) samostatný signalizaèní tranzitní bod je signalizaèní tranzitní bod realizovaný samostatným zaøízením, které je urèeno výhradnì pro funkci signalizaèního tranzitního bodu, tj. tranzitování signalizaèních zpráv, k) signalizaèní bod je fyzický bod signalizaèní sítì, který buï vysílá a pøijímá signalizaèní zprávy nebo pøenáší signalizaèní zprávy z jednoho signalizaèního spoje na jiný a nebo má obojí funkce. Nìkolik signalizaèních bodù mùže v logicky oddìlených funkèních jednotkách vytváøet tzv. uzel, tj. sí ové uspoøádání, ve kterém mùže být definován více než jeden kód signalizaèního bodu, napøíklad na ústøednì, na které je vytvoøen pøechod mezi mezinárodní a národní signalizaèní sítí, l) signalizaèní sí SS7 je sí používaná pro signalizaci jednoho nebo více uživatelù za pomoci SS7, vytvoøená ze signalizaèních bodù a propojujících signalizaèních spojù, m)signalizaèní sí SS7 provozovatele je èást národní signalizaèní sítì SS7, která je rozlišena sí ovým indikátorem NI=10 a jejími signalizaèními body a spoji, n) signalizaèní spoj je pøenosový prostøedek skládající se ze signalizaèního datového spoje a jeho øídících funkcí, který se používá pro pøenos signalizaèních zpráv,

3 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana 3 o) signalizaèní systém è. 7 - SS7 je normalizovaný signalizaèní systém ve spoleèném signalizaèním kanálu, p) signalizaèní tranzitní bod je signalizaèní bod s funkcí pøenosu signalizaèních zpráv z jednoho signalizaèního spoje na jiný uvažovaný výhradnì z hlediska tohoto pøenosu, q) signalizaèní zpráva je sestava signalizaèních informací pøíslušejících k volání, øídící akci a pod., která se pøenáší jako nedìlitelný celek, r) sí ový indikátor je èást pole doplòkové služební informace v oktetu služební informace, která mùže být používána pro rozlišení zpráv náležejícím jednotlivým signalizaèním sítím SS7 (mezinárodní, pøechodové nebo síti provozovatele). 2. Seznam pøípadných odpovídajících anglických názvù pojmù je uveden v pøíloze 2. Èl. 3 Správa èíslování 1. Pro potøeby èíslování se celosvìtová signalizaèní sí dìlí na mezinárodní signalizaèní sí a národní signalizaèní sítì. Národní signalizaèní sí v Èeské republice je dále èlenìna na pøechodovou signalizaèní sí a signalizaèní sítì provozovatelù. 2. Úøad v této souvislosti zajiš uje: a) správu èíslování mezinárodních signalizaèních bodù (ISPC) zaèlenìných do mezinárodní signalizaèní sítì (NI=00) v rámci množiny èísel (kódù) vymezených ITU pro Èeskou republiku a ohlašovací povinnost smìrem k ITU, b) správu èíslování signalizaèních bodù pøechodové signalizaèní sítì (NI=11), c) pøidìlování kódù (èísel) podle a), b) v dekadické prezentaci. 3. O kódech signalizaèních bodù mezinárodní signalizaèní sítì a národní pøechodové sítì SS7 podle pøílohy 1 rozhoduje Úøad na základì žádosti, jejíž vzor je uveden v pøíloze Správu èíslování signalizaèních bodù v rámci signalizaèních sítí provozovatelù (NI=10) provádìjí provozovatelé samostatnì. 5. Provozovatelé pøedkládají Úøadu: a) pøi podání žádosti o kód signalizaèního bodu formou zvláštní pøílohy aa) návrh zaèlenìní požadovaných bodù do pøechodové signalizaèní sítì SS7 (NI=11), ab) èíslování a topologii signalizaèních bodù vlastních sítí SS7 (NI=10), b) v pravidelných roèních zprávách o využívání pøidìlených èísel (kódù), podle 70 odst. 1 písm. f) zákona v prvním ètvrtletí každého kalendáøního roku, topologii využívaných bodù národní pøechodové sítì, pokud Úøad opatøením nestanoví jinak. 6. Pøidìlené kódy signalizaèních bodù zveøejòuje Úøad v Telekomunikaèním vìstníku. Èl. 4 Uspoøádání signalizaèní sítì Uspoøádání národní signalizaèní sítì a její pøipojení k mezinárodní signalizaèní síti vèetnì využití sí ových indikátorù NI je znázornìno na obrázku 1. Obr. 1: Uspoøádání signalizaèních sítí SS7

4 Strana 4 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 Èl. 5 Èíslování mezinárodní signalizaèní sítì 1. Mezinárodní signalizaèní sí je tvoøena signalizaèními body, které se èíslují pomocí kódù, respektive binárních èísel pøímého binárního kódu 2 n (n = poèet øádù jednotlivých polí) mezinárodních signalizaèních bodù, které jsou v hodnotách SANC pøidìleny od ITU v dekadické presentaci a Úøadem v poli CBA dekadicky doplnìny. Struktura tìchto kódù je stanovena doporuèením ITU-T Q.708/03/93 a je znázornìna na obrázku 2. Transformace z dekadického vyjádøení do binárního kódu jednotlivých polí se provádí algoritmem pøepoètu s využitím kongruencí podle mod 2. První pøenášený bit je bit A. Kód mezinárodního signalizaèního bodu (ISPC) /14 bitù/ Bity 3 bity 8 bitù 3 bity N M L K J I H G F E D C B A Kód identifikace Kód identifikace Kód identifikace geograf. zóny oblasti / sítì signalizaèního bodu Kód signalizaèní oblasti / sítì (SANC) Obr. 2: Struktura kódu mezinárodního signalizaèního bodu mezinárodní signalizaèní sítì SS7 Pole 3 bitù (NML) identifikuje svìtovou geografickou zónu. Pole 8 bitù (K J I H G F E D) identifikuje signalizaèní (geografickou) oblast nebo sí ve specifické zónì. Pole 3 bitù (C B A) identifikuje signalizaèní bod v signalizaèní oblasti nebo síti. Èl. 6 Èíslování pøechodové signalizaèní sítì 1. Pøechodová signalizaèní sí se èísluje pomocí kódù signalizaèních bodù pøechodové sítì, jejichž struktura je urèena dvìma bitovými poli podle obrázku 3. Kód signalizaèního bodu pøechodové sítì (SPC) /14 bitù/ Bity 6 bitù 8 bitù N M L K J I H G F E D C B A SPC p SPC b Kód identifikace provozovatele Kód identifikace individuálního nebo jiného subjektu signalizaèního bodu Obr. 3: Struktura kódu signalizaèního bodu pøechodové signalizaèní sítì SS7 2. Kód identifikace provozovatele SPC p je kód o 6 (šesti) bitech, který identifikuje provozovatele nebo jiný subjekt v pøechodové síti. SPC p se pøidìlují na základì žádosti provozovatele v dekadickém vyjádøení. Bitová pole jsou pøepoètena z dekadického vyjádøení uvedeného pøidìlení kódu algoritmem s využitím kongruencí podle mod 2. První pøenášený bit je bit A. 3. Kód individuálního signalizaèního bodu SPC b, je kód o 8 (osmi) bitech identifikující geografickou polohu signalizaèního bodu pøechodové sítì. SPC b se pøidìlují s pøihlédnutím ke konfiguraci a postupné výstavbì telekomunikaèních sítí provozovatelù. 4. Všechny signalizaèní body pøechodové signalizaèní sítì jsou bránovými body a z hlediska propojení signalizaèních sítí jsou navzájem rovnocenné. Èíslovací plán nestanovuje poèet signalizaèních spojù mezi signalizaèními body pøechodové sítì. Èl. 7 Závìreèné ustanovení Tento èíslovací plán nabývá úèinnosti dnem jeho vyhlášení v Telekomunikaèním vìstníku. Ing. David S t á d n í k v.r. pøedseda Èeského telekomunikaèního úøadu

5 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana Sí ový plán pøenosových parametrù veøejných pevných telekomunikaèních sítí (založených na propojování okruhù) Èeský telekomunikaèní úøad Praha 3. øíjna 2001 Sokolovská 219, Praha 9 È.j / Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle 95 bod 4 písm. b) a k provedení 42 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù (dále jen zákon ), Sí ový plán pøenosových parametrù veøejných pevných telekomunikaèních sítí (založených na propojování okruhù) Èl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tímto sí ovým plánem se vymezují základní pøenosové parametry veøejných pevných telekomunikaèních sítí pro poskytování veøejné telefonní služby a další veøejné služby ISDN založených na propojování okruhù (dále jen služby ) veøejných telekomunikaèních sítí pro poskytování tìchto služeb v Èeské republice (dále jen sítì ) s ohledem na propojování sítí a pøipojování koncových zaøízení 1) a pøipojování zaøízení poskytovatelù služeb a neveøejných sítí tak, aby byla zajištìna celistvost všech sítí. Tento sí ový plán se vztahuje na novì zøizovaná rozhraní 2). 2. Dále sí ový plán stanovuje požadavky na pøenosové vlastnosti sítí, které jsou nezbytné pro zajištìní dostateèné kvality pøenášené informace v rámci všech propojených sítí. Èl. 2 Výklad pojmù 1. Pro úèely tohoto sí ového plánu se rozumí: a) akustickým rozhraním rozhraní koncových zaøízení, ve kterém jsou elektrické signály pøevedeny na hovorové akustické a naopak, b) bodem nulové relativní úrovnì (ZRP) virtuální místo ve spojovacím poli digitální ústøedny, v nìmž je definována relativní nulová úroveò, a kde se pøi zjiš ování úrovnì v tomto místì vychází z výrobcem ústøedny deklarovaného pøevodního vztahu mezi tímto místem a deklarovaným fyzickým místem mìøení úrovnì, c) bránovou ústøednou ústøedna zajiš ující funkce pro propojovací body, d) jednotkou kvantizaèního zkreslení (QDU) jednotka urèující míru znehodnocení hovorového signálu kvantizaèním zkreslením, pøièemž kvantizaèní zkreslení o velikosti 1 QDU vznikne pøi prùchodu analogového hovorového signálu ideálním osmibitovým PCM kódovacím a dekódovacím procesem, definovaným podle doporuèení ITU-T G.711, e) koncovým bodem koncový bod podle 2 odst. 4 písm. a) zákona, f) koncovým zaøízením (KZ) koncové zaøízení podle 4 odst. 2 zákona, g) mírou hlasitosti (LR) fyzikální velièina definovaná podle doporuèení ITU-T P.10, vyjadøovaná v db, která charakterizuje hlasitost telefonních spojení nebo jejich èástí, definovanou doporuèením ITU-T P.76 a P.79, h) místní ústøednou ústøedna zajiš ující funkce pro koncové a pøístupové body pøípadnì podle smlouvy provozovatelù i funkce pro propojovací body, i) nehovorovým signálem analogový nebo digitální signál pøenášející jiné signály než øeè, j) neveøejnou sítí telekomunikaèní sí, která není urèena k poskytování veøejných telekomunikaèních služeb, k) okruhem kombinace dvou pøenosových kanálù, umožòující pøenos mezi dvìma body obìma smìry, l) poboèkovou ústøednou (PbÚ) koncové zaøízení, které umožòuje pøístup více koncových zaøízení k jednomu koncovému bodu a souèasnì vzájemné poskytování telekomunikaèních služeb mimo veøejnou telekomunikaèní sí, m)propojovacím bodem propojovací bod podle 1 písm. c) vyhlášky è. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodù a rozhraní veøejné telekomunikaèní sítì, n) provozní kapacitou (C p ) kapacita mezi dvìma vodièi jednoho páru kabelu, jsou-li všechny ostatní vodivé èásti kabelu uzemnìny, o) provozním útlumem útlum ètyøpólu napájeného ze zdroje s obecnou impedancí a zakonèeného obecnou impedancí zátìže, p) pøípojkou soubor technických prostøedkù pro vzájemné propojení pøípojného bodu místní ústøedny a koncového nebo pøístupového bodu, 1) 2) 4 odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù. 1 písm. a), c) a d) vyhlášky è. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodù a rozhraní veøejné telekomunikaèní sítì.

6 Strana 6 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 q) pøípojným bodem místní ústøedny fyzické místo na hlavním rozvodu místní ústøedny pro pøipojení analogové nebo digitální pøípojky, r) pøístupovým bodem k síti pøístupový bod podle 1 písm. d) vyhlášky è. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodù a rozhraní veøejné telekomunikaèní sítì, s) útlumem odrazu velièina vyjadøující míru nepøizpùsobení mezi dvìma impedancemi vyjádøená v db a vypoètená podle doporuèení ITU-T G.100, t) útlumovým zkreslením zkreslení zpùsobené zmìnou útlumu v závislosti na kmitoètu, u) veøejnou službou ISDN veøejná telekomunikaèní služba zahrnující mezinárodnì standardizované základní a doplòkové služby, v) veøejnou telefonní službou služba definovaná v 2 odst. 7 zákona, w)vidlicí zaøízení používané k vytvoøení pøechodu mezi dvoudrátovou a ètyødrátovou pøenosovou cestou, které obsahuje dvoudrátové a ètyødrátové rozhraní, x) vyvažovaèem dvojpól složený z prvkù se soustøedìnými parametry, který v urèitém kmitoètovém pásmu napodobuje prùbìh impedance vyvažovaného vedení. 2. Seznam zkratek a znaèek je v pøíloze è.1 a seznam doporuèení ITU-T je v pøíloze è. 2. Èl. 3 Základní požadavky na útlum Maximální plánovaný útlum mezi libovolnými akustickými rozhraními nesmí pøekroèit 29,5 db. Útlum mezi libovolnými (digitálními) propojovacími body musí být roven 0 db. Plán rozdìlení útlumu v sítích stanovuje obr. 1. Èl. 4 Jmenovité relativní výkonové úrovnì 1. Jmenovité relativní výkonové úrovnì se stanovují pro následující body v síti: a) v bodì nulové relativní úrovnì ZRP ve vysílacím smìru 0 dbr v pøijímacím smìru 0 dbr b) v koncovém bodì sítì s analogovým rozhraním bez použití kompenzace míry hlasitosti LR úèastnické pøípojky ve vysílacím smìru -7 dbr až -14 dbr v pøijímacím smìru 0 dbr až 7 dbr Pøitom musí být dodržena podmínka, že rozdíl mezi pøijímací a vysílací úrovní je v mezích 6 až 8 db. c) v koncovém bodì sítì s analogovým rozhraním s použitím kompenzace LR úèastnické pøípojky ve vysílacím smìru -14 dbr až -9 dbr v pøijímacím smìru - 7 dbr až -2 dbr Kompenzace LR úèastnické pøípojky nesmí pøekroèit 5 db a musí být dodržena podmínka, že rozdíl mezi pøijímací a vysílací úrovní je v mezích 6 až 8 db. 2. Útlumové pomìry a úrovnì v digitální ústøednì a její pøipojení k síti jsou schematicky uvedeny v obr. 2. Èl. 5 Požadavky na vyvažovaèe 1. Maximální poèet párù vidlic pro spojení v rámci sítì ÈR, kterou se vytváøejí uzavøené zpìtnovazební smyèky, je roven tøem, vèetnì zaøízení úèastnické pøípojné sítì. V jednotlivých okruzích zakonèených vidlicemi nesmí hodnota smyèkových útlumù klesnout v kmitoètovém pásmu 300 Hz Hz pod 15 db. 2. Vidlice používaná v obvodech pro pøipojení analogové pøípojky musí být vybavena tøíprvkovým RC vyvažovaèem, jehož elektrické náhradní schéma tvoøí paralelní kombinace rezistoru R=820 a kapacitoru C=115 nf, spojená do série s rezistorem R=220. Alternativnì lze použít tøíprvkový RC vyvažovaè odpovídající evropské harmonizované impedanci, jehož elektrické náhradní schéma tvoøí paralelní kombinace rezistoru R=750 a kapacitoru C=150 nf, spojená do série s rezistorem R=270. Èl. 6 Kvantizaèní zkreslení a úrovnì šumu 1. Støední hodnota výkonu šumu mìøená v koncovém bodì sítì s analogovým rozhraním nesmí pøekroèit 100 pwp výkonu mìøeného psofometricky podle doporuèení ITU-T Q Kvantizaèní zkreslení v síti mezi jakýmkoli koncovým bodem sítì a vstupem do mezinárodní sítì nesmí pøekroèit 5 QDU. 3. Kvantizaèní zkreslení se vyjadøuje pomocí jednotek QDU stanovených na základì doporuèení ITU-T G Sí musí být konstruována tak, aby mezi jakýmikoli propojovacími body nevznikalo kvantizaèní zkreslení. Ve spojovacích okruzích mezi digitálními ústøednami sítì není dovoleno použití transkodérù, digitálních útlumových èlánkù nebo jiných prvkù zpùsobujících kvantizaèní zkreslení. 5. Plán rozdìlení kvantizaèního zkreslení ve veøejných pevných telekomunikaèních sítích pro telefonní a další ISDN služby je stanoven na obr. 3.

7 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana 7 6. U zaøízení obsahujících A/D pøevodníky, které nejsou popsatelné hodnotou QDU se použijí subjektivní metody hodnocení podle dokumentu ETSI ETR 250, Annex E. Støední známka hodnocení musí být alespoò 2,3. Èl. 7 Doba zpoždìní hovorových signálù 1. Podle doporuèení ITU T G.114 se pro dosažení vyhovující srozumitelnosti v mezinárodních telefonních spojeních doporuèuje, aby støední doba zpoždìní v jednom smìru nepøekroèila hodnotu 400 ms. 2. Ve spojeních mezi dvìma propojovacími body nesmí v síti doba zpoždìní hovorového signálu v jednom smìru pøekroèit 40 ms. 3. Ve spojeních mezi libovolnými dvìma koncovými body sítì nesmí v síti doba zpoždìní hovorového signálu v jednom smìru pøekroèit 340 ms. Všechna zaøízení v síti, v nichž vzniká v jednom smìru zpoždìní delší než 150 ms, musí být vybavena potlaèovaèi nebo zábranami ozvìn s možností jejich vypínání. 4. Ve spojeních mezi koncovými body sítì a propojovacími body nesmí v síti doba zpoždìní hovorového signálu v jednom smìru pøekroèit 190 ms. 5. Plán rozdìlení maximálních hodnot doby zpoždìní hovorových signálù ve veøejných pevných telekomunikaèních sítích pro telefonní a další ISDN služby je stanoven na obr. 4. Èl. 8 Maximální míra hlasitosti spojení Pøi propojování sítí v propojovacích bodech je možné vzhledem k libovolnému ZRP v síti využívat míru hlasitosti (LR) mezi tímto ZRP a akustickým rozhraním koncového zaøízení až do tìchto maximálních hodnot: ve vysílacím smìru do 16,5 db, v pøijímacím smìru do 13,0 db, pøi dodržení rozdílu mezi vysílací a pøijímací LR 3,5 db. Èl. 9 Vlastnosti úèastnických pøípojných vedení digitální ústøedny 1. Pøípojná vedení mezi pøípojným bodem místní ústøedny a koncovým bodem sítì musí splòovat tyto požadavky: smyèkový odpor Rs < 1200, míra hlasitosti vedení LRv < 7 db, celková provozní kapacita Cp < 0,5 µf. 2. Pøípojná vedení musí umožòovat pøenos tarifikaèních impulsù 16 khz. Provozní útlum pøípojného vedení zakonèeného 200 nesmí pøekroèit hodnotu 33 db na kmitoètu 16 khz. 3. Provozní útlum pøípojného vedení použitého pro pøípojku základního pøístupu ISDN nesmí pøekroèit hodnotu 36 db na kmitoètu 40 khz. Skupinové zpoždìní na kmitoètu 40 khz musí být menší než 80 µs. 4. V pøípadech, kdy nelze zaruèit pro pøípojku základního pøístupu ISDN parametry podle odst. 3, lze použít opakovaè. Opakovaè lze zaøadit do prùbìhu pøípojného vedení tak, aby provozní útlum každé èásti z takto rozdìleného pøípojného vedení nepøekroèil hodnotu 32 db na kmitoètu 40 khz. Èl. 10 Požadavky na pøenosové parametry v propojovacích bodech Propojovací bod mezi sítìmi je vždy digitálním rozhraním. Pro relativní výkonové úrovnì v propojovacím bodu platí ustanovení èl. 4a). Ve vzájemnì propojovaných sítích musí být èerpány pøenosové parametry tak, aby nebyly pøekroèeny souhrnné požadavky stanovené v èl. 5, 6, 7 a 8. Èl. 11 Pøechodná a závìreèná ustanovení 1. V pøíloze je uvedena pøedpisová základna pro pøenosové parametry, tj. výèet doporuèení pøijatých Mezinárodní telekomunikaèní unií. 2. Technická øešení pøipojení a propojení zøízená podle døíve platných pøedpisù se považují za zøízená v souladu s tímto sí ovým plánem. Tento sí ový plán nabývá úèinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikaèním vìstníku. Ing. David Stádník v.r. pøedseda Èeského telekomunikaèního úøadu

8 Strana 8 Telekomunikaèní vìstník Èástka Cenové rozhodnutí è. 05/PROP/2001, Èeský telekomunikaèní úøad Praha dne 18. záøí 2001 Sokolovská 219, Praha 9 È.j / Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøíslušný orgán státní správy podle 95 bod 7. k provedení 78 odst. 2 a odst. 5 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, podle 2b odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìjších pøedpisù 1) a v souladu s 10 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjších pøedpisù, vydává cenové rozhodnutí è. 05/PROP/2001, kterým se stanoví zpùsob výpoètu cen za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí 2) pro zprostøedkování pøístupu ke službám bezplatného volání 3) a maximální ceny za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí 2) pro zprostøedkování pøístupu ke službám bezplatného volání. Èlánek 1 (1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí (dále jen VTS) pro zprostøedkování pøístupu ke službám bezplatného volání 3) (dále jen služba bezplatného volání). (2) Pro úèely tohoto rozhodnutí se cenou za propojení rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel VTS, ve které je služba bezplatného volání zøízena (tzn. VTS, do které je volání smìrováno), provozovateli VTS, ve které bylo volání zahájeno. Èlánek 2 Zpùsob výpoètu cen za propojení (1) Pro úèely stanovení cen za propojení pro službu bezplatného volání se vychází z pøedpokladu, že volání na službu bezplatného volání je analogické bìžnému telefonnímu hovoru. (2) Základem výpoètu ceny za propojení pro službu bezplatného volání jsou ceny za propojení, které jsou stanoveny cenovým rozhodnutím ÈTÚ è. 02/PROP/2001, a které jsou váženy. Vahami je silný, slabý provoz (procentní podíl objemu daného provozu v minutách) a procentní podíl minut v 1 tranzitu uzlového telefonního obvodu, v 1 tranzitu do jiného uzlového telefonního obvodu a ve 2 tranzitech. (3) Cena za propojení pro službu bezplatného volání se stanoví: Cp = Cpv + Nb kde Cp = cena za propojení pro poskytování služby bezplatného volání v Kè/min, Cpv Nb = vážená cena za propojení v Kè/min (viz èl.2, odst. 2 tohoto rozhodnutí), = náklady na základní stupeò vyúètování (billing) 4) ve výši 0,02 Kè, což odpovídá 1% z vážených cen jedné minuty místního a mezimìstského telefonního hovoru poskytovaného v rámci univerzální služby, v Kè bez DPH 5), kde vahami je silný, slabý provoz a místní, mezimìstský provoz (procentní podíl objemu daného provozu v min). Èlánek 3 Maximální cena Maximální cena za propojení pro službu bezplatného volání je 0,84 Kè/min bez DPH. Èlánek 4 Podmínky (1) Pøi uplatòování cen za propojení pro službu bezplatného volání platí zásada reciprocity. (2) Propojení pro zprostøedkování pøístupu ke službì bezplatného volání musí být zajištìno poskytovatelem služby na základì stejných podmínek, zejména cenových, a ve stejné kvalitì, jaké je poskytováno pro služby vlastní nebo svých organizaèních složek. (3) Cena za propojení pro službu bezplatného volání neobsahuje žádné dodateèné náklady, vèetnì pøimìøeného zisku, ani na pronajaté telekomunikaèní okruhy pro úèely propojení. Èlánek 5 Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem vyhlášení. Ing. David Stádník v.r. pøedseda Èeského telekomunikaèního úøadu 1) 2) 3) 4) 5) Zákon è. 135/1994 Sb., kterým se mìní a doplòuje zákon Èeské národní rady è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, a mìní zákon è. 526/1990 Sb., o cenách. Zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku). 111 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù. 37 odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù. Podle Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí, ze dne 6. záøí 2000, è.j.: / , se jedná o: 800 (freephone - na úèet volaného) a 80Y (služby bezplatného volání, kde Y není 0). Zákon è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, 82, odst. 4 a 5 bod a), bod b). Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 01/2001.

9 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana Opatøení è. OÚ - 1/S/2001 Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 2. øíjna 2001 Sokolovská 219, Praha 9 È.j.29079/ Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad ), jako pøíslušný orgán státní správy, vydává podle 95 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, opatøení è. OÚ - 1/S/2001 kterým se stanoví provozovatelé telekomunikaèních èinností s výrazným podílem na trhu. Èl. 1 Zvláštní ustanovení (1) Úøad stanoví následující provozovatele a poskytovatele s výrazným podílem na trhu: a) provozovatele veøejné pevné telefonní sítì a poskytovatele veøejných telefonních služeb prostøednictvím veøejné pevné telefonní sítì - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 98,97 %), b) provozovatele veøejné mobilní telefonní sítì a poskytovatele veøejných telefonních služeb prostøednictvím veøejné mobilní telefonní sítì - Eurotel Praha, spol. s r.o. (podíl 60,25 %) a RadioMobil a.s. (podíl 37,46 %), c) provozovatele veøejné telefonní sítì a poskytovatele veøejných telefonních služeb prostøednictvím veøejné telefonní sítì - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 49,96 %) a Eurotel Praha, spol. s r.o. (podíl 30,98 %), d) poskytovatele služby pronájmu telekomunikaèních okruhù - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 54,07 %) a ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. (podíl 27,26 %), e) poskytovatele veøejné telekomunikaèní služby prostøednictvím sítì ISDN - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 98,96 %), f) poskytovatele veøejných telekomunikaèních služeb prostøednictvím veøejné datové sítì - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 49,31 %) a Eurotel Praha, spol. s r.o.(podíl 29,48 %). (2) Výpoèet byl proveden na základì statistických údajù, které jsou povinni podle zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, a zákona è. 89/1995 Sb., o státní statistické službì ve znìní pozdìjších pøedpisù, pøedkládat držitelé povìøení, povolení a licencí, a to z údajù za rok Èl. 2 Zrušovací a závìreèné ustanovení (1) Tímto opatøením se ruší opatøení ÈTÚ è. OÚ - 7/S/2000, vyhlášené v Telekomunikaèním vìstníku, v èástce 11, ze dne 20.listopadu (2) Toto opatøení nabývá úèinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikaèním vìstníku Cenové rozhodnutí è. 06/PROP/2001 Ing. David Stádník v.r. pøedseda Èeského telekomunikaèního úøadu Èeský telekomunikaèní úøad Praha dne 3. øíjna 2001 Sokolovská 219, Praha 9 È.j / Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøíslušný orgán státní správy podle 95 bod 7. a k provedení 78 odst. 2 a odst. 5 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, podle 2b odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìjších pøedpisù 1) a v souladu s 10 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjších pøedpisù, vydává cenové rozhodnutí è. 06/PROP/2001, kterým se stanoví zpùsob výpoètu cen za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí 2) pro zprostøedkování pøístupu ke službám se sdílenými náklady 3) a maximální ceny za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí 2) pro zprostøedkování pøístupu ke službám se sdílenými náklady 3). Èlánek 1 (1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí (dále jen VTS) pro zprostøedkování pøístupu ke službám se sdílenými náklady 3) (dále jen služba se sdílenými náklady). (2) Pro úèely tohoto cenového rozhodnutí se cenou za propojení rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel VTS, ve které je služba se sdílenými náklady zøízena (tzn. VTS, do které je volání smìrováno - VTS1), provozovateli VTS, ve které bylo volání zahájeno (VTS2) a to za podmínky, že platby za službu se sdílenými náklady smìrovanou do VTS1, které vybere provozovatel VTS2 od svých koncových uživatelù, náleží provozovateli VTS1.

10 Strana 10 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 Èlánek 2 Cena za propojení (1) Pro úèely stanovení cen za propojení pro službu se sdílenými náklady se vychází z pøedpokladu, že volání na službu se sdílenými náklady je analogické bìžnému telefonnímu hovoru. (2) Základem výpoètu cen za propojení pro službu se sdílenými náklady jsou ceny za propojení, které jsou stanoveny cenovým rozhodnutím ÈTÚ è. 02/PROP/2001, a které jsou váženy. Vahami je procentní podíl minut v silném a slabém provozu v 1 tranzitu uzlového telefonního obvodu, v 1 tranzitu do jiného uzlového telefonního obvodu a ve dvou tranzitech. (3) Ceny za propojení pro službu se sdílenými náklady se stanoví: Cp = Cpv + Nb + Nf kde Cp = ceny za propojení pro poskytování služby se sdílenými náklady v Kè/min, Cpv = vážené ceny za propojení v Kè/min podle odst. 2, Nb = náklady na základní stupeò vyúètování (billing) 4) ve výši 0,02 Kè, což odpovídá 1% z vážených cen jedné minuty místního a mezimìstského telefonního hovoru poskytovaného v rámci univerzální služby, v Kè bez DPH 5), kde vahami je silný, slabý provoz a místní, mezimìstský provoz (procentní podíl objemu daného provozu v min). Nf = náklady na riziko nevýbìru plateb od koncových uživatelù ve výši 0,10 Kè, což odpovídá 5% z vážených cen jedné minuty místního a mezimìstského telefonního hovoru poskytovaného v rámci univerzální služby, v Kè bez DPH 5), kde vahami je silný, slabý provoz a místní, mezimìstský provoz (procentní podíl objemu daného provozu v min). Èlánek 3 Maximální ceny Maximální ceny za propojení pro služby se sdílenými náklady jsou [v Kè/min bez DPH]: pro silný provoz...1,05 Kè/min, pro slabý provoz...0,63 Kè/min. Èlánek 4 Podmínky (1) Pøi uplatòování cen za propojení pro službu se sdílenými náklady platí zásada reciprocity. (2) U služby se sdílenými náklady koneèné ceny urèuje vždy poskytovatel této služby po dohodì se zøizovatelem služby (provozovatelem VTS1). (3) Propojení pro zprostøedkování pøístupu ke službì se sdílenými náklady musí být zajištìno poskytovatelem služby na základì stejných podmínek, zejména cenových, a ve stejné kvalitì, jaké je poskytováno pro služby vlastní nebo svých organizaèních složek. (4) Ceny za propojení pro službu se sdílenými náklady neobsahuje žádné dodateèné náklady, vèetnì pøimìøeného zisku, ani na pronajaté telekomunikaèní okruhy pro úèely propojení. Èlánek 5 Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem vyhlášení. Ing. David Stádník v.r. pøedseda Èeského telekomunikaèního úøadu 1) 2) 3) 4) 5) Zákon è. 135/1994 Sb., kterým se mìní a doplòuje zákon Èeské národní rady è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, a mìní zákon è. 526/1990 Sb., o cenách. Zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku). 111 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù. 37 odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù. Podle Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí, ze dne 6.záøí 2000, è.j.:501240/ , se jedná o : 81Y - 89Y (služby se sdílenými náklady). Zákon è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, 82, odst. 4 a 5 bod a), bod b). Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 01/2001. B. INFORMATIVNÍ ÈÁST 203. Informace pro uživatele kmitoètového pásma 15 GHz V souvislosti s nutností dodržet závazky vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Èeská republika vázána a po dohodì s Ministerstvem obrany, Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje držitelùm povolení k provozování rádiových vysílacích zaøízení pevné služby v kmitoètovém pásmu 15 GHz, že v kmitoètových úsecích:

11 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana 11 1) 14,790 až 14,810 GHz a 15,210 až 15,230 GHz byl již provoz zaøízení ukonèen, 2) 14,810 až 14,924 GHz bude provoz zaøízení ukonèen k , 3) 14,620 až 14,790 GHz a 14,930 až 15,210 GHz bude možno provozovat zaøízení do Protože platnost stávajících povolení konèí k , upozoròujeme jejich držitele, že další provozování zaøízení v pásmu 15 GHz je možné pouze v kmitoètových úsecích podle bodu 3 a to do Držitelé povolení v kmitoètovém úseku podle bodu 2 mohou o další povolení k provozování požádat v kmitoètovém úseku podle bodu 3 obvyklým zpùsobem. V pøípadech, kdy bude nutné pro zajištìní potøeb resortu obrany ukonèit provoz zaøízení mimo uvedené termíny, budou provozovatelé tìchto zaøízení informováni pøímo. Od bude kmitoètový úsek 14,620 až 15,230 GHz vyhrazen pro potøeby Ministerstva obrany a ve zbylé èásti pásma 15 GHz tj. v kmitoètových úsecích 14,500 až 14,620 GHz a 15,230 až 15,350 GHz bude civilním uživatelùm umožnìn provoz zaøízení s duplexním odstupem 728 MHz. ÈTÚ èj / odbor správy kmitoètového spektra 204. Informace o uzavøení smluv o propojení sítí vèetnì základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí - pokraèování Èeský telekomunikaèní úøad podle 40 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, informuje o uzavøení smluv o propojení sítí vèetnì základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí v dobì od : 10. Smlouva o propojení telekomunikaèních zaøízení a sítí mezi spoleènostmi Aliatel a.s. a Kiwwi a.s. byla uzavøena dne Všechny souèásti obsahu smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství. 11. Smlouva o propojení telekomunikaèních zaøízení a sítí mezi spoleènostmi Aliatel a.s. a sdružením CESNET, z.s.p.o. byla uzavøena dne Všechny souèásti obsahu smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství. Uvedené smlouvy a jejich pøílohy, které smluvní strany neoznaèily jako obchodní tajemství podle 17 až 20 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jsou k nahlédnutí u Èeského telekomunikaèního úøadu, odboru pro regulaci telekomunikaèních sítí a služeb, Sokolovská 219, Praha 9, oddìlení správy sí ových plánù a propojování - tel. 02/ , nebo sekretariát odboru - tel. 02/ ÈTÚ è.j / odbor regulace telekomunikaèních sítí a služeb 205. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel pro veøejné pevné telefonní sítì Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a služeb sdìluje, že vydal rozhodnutí o pøidìlení úèastnických èísel pro uzlové telefonní obvody (dále jen UTO ), pøípadnì vymezené místní sítì (dále jen VMS ), tj. množiny èísel v uzavøených intervalech øad s inkrementem 1 do spoleènostem následovnì: Aliatel a.s. byla podle rozhodnutí è.j / pøidìlena øada èísel < až > pro UTO Ústí nad Labem (TC = 47) tj èísel; Contactel s.r.o. byla podle rozhodnutí è.j / pøidìlena øada èísel < až > pro UTO Hoøovice (TC = 316) tj èísel; ÈESKÝ TELECOM, a.s. byly podle rozhodnutí è.j / pøidìleny øady èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel

12 Strana 12 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel

13 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana 13 < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel

14 Strana 14 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel

15 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana 15 < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel

16 Strana 16 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel

17 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana 17 < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel

18 Strana 18 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel

19 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana 19 < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel

20 Strana 20 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. dubna 1998 Èástka 4 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 25. Jednotné

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. listopadu 1999 Èástka 11 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 91. Jednotné

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 30. bøezna 1998 Èástka 3 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 16. Dodatek

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 15. února 1999 Èástka 2 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 6. Informace

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 10 Roèník 2013 Praha 15. srpna 2013 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 23. Vyhlášení výbìrového øízení za úèelem udìlení práv k využívání

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva 04 Základní údaje o spoleènosti 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 08 Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti 11 Zpráva

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH

Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH REZORTNÍ PØEDPISY 5. Dodatek è. 7 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši.

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši. Tento ceník je určen pro služby GTS telefonní připojení, GTS komplet, GTS komplet office, GTS telefonní volba, GTS IP komplet, GTS komplet pro a GTS duo expres. Tyto služby jsou zpoplatněny: a) ceníkem

Více

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE... 1 NOVINKY GPG 24... 2 GPA 24... 3 GPM 20U... 4 TEORETICKÁ ÈÁST Pøesnost

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA VÝKONOVÝCH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMÙ Praha 2013 Publikace je výstupem

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 11 Roèník 2014 Praha 30. kvìtna 2014 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 18. Rozhodnutí o cenì è. CEN/3/05.2014-69 ve vìci uložení povinnosti

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Popis 2 Hlavní pøednosti

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více