Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10"

Transkript

1 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù signalizaèních sítí signalizaènícho systému è Sí ový plán pøenosových parametrù veøejných pevných telekomunikaèních sítí (založených na propojování okruhù) 200. Cenové rozhodnutí è. 05/PROP/ Opatøení è. OÚ - 1/S/ Cenové rozhodnutí è. 06/PROP/2001 B. Informativní èást 203. Informace pro uživatele kmitoètového pásma 15 GHz 204. Informace o uzavøení smluv o propojení sítí vèetnì základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí - pokraèování 205. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel pro veøejné pevné telefonní sítì 206. Seznam osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních služeb podle generální licence - pokraèování 207. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování 208. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti CATR spol. s r.o Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti SUPTel a.s Oznámení o neplatnosti prùkazu zamìstnance è. 175 C. Diskusní èást 211. Návrh Plánu využití kmitoètového spektra, Pøílohy è. 1/ plánu využití kmitoètového spektra pro kmitoètové pásmo MHz a Pøílohy è. 2/ plánu využití kmitoètového spektra pro kmitoètové pásmo 24,25-27,5 GHz ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ 212. Dodatek è. 08/2001 ze dne , kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních služeb

2 Strana 2 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 A. NORMATIVNÍ ÈÁST ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù signalizaèních sítí signalizaèního systému è. 7 Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 3. øíjna 2001 Sokolovská 219, Praha 9 È.j / Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad ) vydává podle 95 bodu 6 písm. b) a k provedení 42 a 68 zákona è.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù (dále jen zákon ), Èíslovací plán signalizaèních bodù signalizaèních sítí signalizaèního systému è.7. Èl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tímto èíslovacím plánem se stanovují zásady pro èíslování signalizaèních bodù signalizaèních sítí (dále jen signalizaèní body ) signalizaèního systému è.7 (dále jen SS7 ) a metodika pøidìlování kódù signalizaèních bodù. 2. Úèelem plánu je dosažení optimálního využití a efektivního hospodaøení s èíselnými (kódovými) kapacitami pro èíslování signalizaèních sítí SS7 (dále jen signalizaèní sí ), stejnì jako zajištìní rovnoprávných podmínek pro provozovatele veøejných telekomunikaèních sítí (dále jen provozovatelé nebo provozovatel ) a jiných subjektù. Èl. 2 Výklad pojmù 1. Pro úèely tohoto èíslovacího plánu a jeho používání se zavádìjí následující pojmy: a) bránový signalizaèní bod je signalizaèní bod realizující pøechod mezi signalizaèními sítìmi, b) kód mezinárodního signalizaèního bodu je binární kód oznaèující signalizaèní bod v rámci mezinárodní signalizaèní sítì. Sestává z kódu signalizaèní oblasti/sítì a kódu identifikace signalizaèního bodu (bity CBA), c) kód signalizaèního bodu je binární kód jednoznaènì oznaèující signalizaèní bod v rámci signalizaèní sítì. Tento kód mùže být v závislosti na jeho umístìní ve smìrovacím záhlaví zprávy použit jako kód bodu vzniku signalizaèní zprávy nebo jako kód cílového bodu jejího místa urèení, d) kód signalizaèní oblasti/sítì je binární èíslo oznaèující svìtovou geografickou zónu a geografickou oblast nebo sí v této specifické zónì, e) kód identifikace provozovatele je binární èíslo o 6 (šesti) bitech, identifikující provozovatele nebo jiný subjekt v pøechodové síti, f) kód identifikace individuálního signalizaèního bodu je binární èíslo o 8 (osmi) bitech identifikující geografickou polohu signalizaèního bodu pøechodové signalizaèní sítì SS7, g) mezinárodní signalizaèní sí SS7 je signalizaèní sí SS7 sloužící pro propojení národních signalizaèních sítí, která je rozlišena sí ovým indikátorem NI=00, h) národní signalizaèní sí SS7 je signalizaèní sí SS7 na území jednoho státu; v pøípadì Èeské republiky je tvoøena pøechodovou signalizaèní sítí SS7 a signalizaèními sítìmi SS7 provozovatelù, i) pøechodová signalizaèní sí SS7 je èást národní signalizaèní sítì SS7 oddìlující signalizaèní sítì SS7 provozovatelù, tvoøená bránovými signalizaèními body a propojujícími signalizaèními spoji. Tato èást národní signalizaèní sítì SS7 je rozlišena sí ovým indikátorem NI=11, j) samostatný signalizaèní tranzitní bod je signalizaèní tranzitní bod realizovaný samostatným zaøízením, které je urèeno výhradnì pro funkci signalizaèního tranzitního bodu, tj. tranzitování signalizaèních zpráv, k) signalizaèní bod je fyzický bod signalizaèní sítì, který buï vysílá a pøijímá signalizaèní zprávy nebo pøenáší signalizaèní zprávy z jednoho signalizaèního spoje na jiný a nebo má obojí funkce. Nìkolik signalizaèních bodù mùže v logicky oddìlených funkèních jednotkách vytváøet tzv. uzel, tj. sí ové uspoøádání, ve kterém mùže být definován více než jeden kód signalizaèního bodu, napøíklad na ústøednì, na které je vytvoøen pøechod mezi mezinárodní a národní signalizaèní sítí, l) signalizaèní sí SS7 je sí používaná pro signalizaci jednoho nebo více uživatelù za pomoci SS7, vytvoøená ze signalizaèních bodù a propojujících signalizaèních spojù, m)signalizaèní sí SS7 provozovatele je èást národní signalizaèní sítì SS7, která je rozlišena sí ovým indikátorem NI=10 a jejími signalizaèními body a spoji, n) signalizaèní spoj je pøenosový prostøedek skládající se ze signalizaèního datového spoje a jeho øídících funkcí, který se používá pro pøenos signalizaèních zpráv,

3 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana 3 o) signalizaèní systém è. 7 - SS7 je normalizovaný signalizaèní systém ve spoleèném signalizaèním kanálu, p) signalizaèní tranzitní bod je signalizaèní bod s funkcí pøenosu signalizaèních zpráv z jednoho signalizaèního spoje na jiný uvažovaný výhradnì z hlediska tohoto pøenosu, q) signalizaèní zpráva je sestava signalizaèních informací pøíslušejících k volání, øídící akci a pod., která se pøenáší jako nedìlitelný celek, r) sí ový indikátor je èást pole doplòkové služební informace v oktetu služební informace, která mùže být používána pro rozlišení zpráv náležejícím jednotlivým signalizaèním sítím SS7 (mezinárodní, pøechodové nebo síti provozovatele). 2. Seznam pøípadných odpovídajících anglických názvù pojmù je uveden v pøíloze 2. Èl. 3 Správa èíslování 1. Pro potøeby èíslování se celosvìtová signalizaèní sí dìlí na mezinárodní signalizaèní sí a národní signalizaèní sítì. Národní signalizaèní sí v Èeské republice je dále èlenìna na pøechodovou signalizaèní sí a signalizaèní sítì provozovatelù. 2. Úøad v této souvislosti zajiš uje: a) správu èíslování mezinárodních signalizaèních bodù (ISPC) zaèlenìných do mezinárodní signalizaèní sítì (NI=00) v rámci množiny èísel (kódù) vymezených ITU pro Èeskou republiku a ohlašovací povinnost smìrem k ITU, b) správu èíslování signalizaèních bodù pøechodové signalizaèní sítì (NI=11), c) pøidìlování kódù (èísel) podle a), b) v dekadické prezentaci. 3. O kódech signalizaèních bodù mezinárodní signalizaèní sítì a národní pøechodové sítì SS7 podle pøílohy 1 rozhoduje Úøad na základì žádosti, jejíž vzor je uveden v pøíloze Správu èíslování signalizaèních bodù v rámci signalizaèních sítí provozovatelù (NI=10) provádìjí provozovatelé samostatnì. 5. Provozovatelé pøedkládají Úøadu: a) pøi podání žádosti o kód signalizaèního bodu formou zvláštní pøílohy aa) návrh zaèlenìní požadovaných bodù do pøechodové signalizaèní sítì SS7 (NI=11), ab) èíslování a topologii signalizaèních bodù vlastních sítí SS7 (NI=10), b) v pravidelných roèních zprávách o využívání pøidìlených èísel (kódù), podle 70 odst. 1 písm. f) zákona v prvním ètvrtletí každého kalendáøního roku, topologii využívaných bodù národní pøechodové sítì, pokud Úøad opatøením nestanoví jinak. 6. Pøidìlené kódy signalizaèních bodù zveøejòuje Úøad v Telekomunikaèním vìstníku. Èl. 4 Uspoøádání signalizaèní sítì Uspoøádání národní signalizaèní sítì a její pøipojení k mezinárodní signalizaèní síti vèetnì využití sí ových indikátorù NI je znázornìno na obrázku 1. Obr. 1: Uspoøádání signalizaèních sítí SS7

4 Strana 4 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 Èl. 5 Èíslování mezinárodní signalizaèní sítì 1. Mezinárodní signalizaèní sí je tvoøena signalizaèními body, které se èíslují pomocí kódù, respektive binárních èísel pøímého binárního kódu 2 n (n = poèet øádù jednotlivých polí) mezinárodních signalizaèních bodù, které jsou v hodnotách SANC pøidìleny od ITU v dekadické presentaci a Úøadem v poli CBA dekadicky doplnìny. Struktura tìchto kódù je stanovena doporuèením ITU-T Q.708/03/93 a je znázornìna na obrázku 2. Transformace z dekadického vyjádøení do binárního kódu jednotlivých polí se provádí algoritmem pøepoètu s využitím kongruencí podle mod 2. První pøenášený bit je bit A. Kód mezinárodního signalizaèního bodu (ISPC) /14 bitù/ Bity 3 bity 8 bitù 3 bity N M L K J I H G F E D C B A Kód identifikace Kód identifikace Kód identifikace geograf. zóny oblasti / sítì signalizaèního bodu Kód signalizaèní oblasti / sítì (SANC) Obr. 2: Struktura kódu mezinárodního signalizaèního bodu mezinárodní signalizaèní sítì SS7 Pole 3 bitù (NML) identifikuje svìtovou geografickou zónu. Pole 8 bitù (K J I H G F E D) identifikuje signalizaèní (geografickou) oblast nebo sí ve specifické zónì. Pole 3 bitù (C B A) identifikuje signalizaèní bod v signalizaèní oblasti nebo síti. Èl. 6 Èíslování pøechodové signalizaèní sítì 1. Pøechodová signalizaèní sí se èísluje pomocí kódù signalizaèních bodù pøechodové sítì, jejichž struktura je urèena dvìma bitovými poli podle obrázku 3. Kód signalizaèního bodu pøechodové sítì (SPC) /14 bitù/ Bity 6 bitù 8 bitù N M L K J I H G F E D C B A SPC p SPC b Kód identifikace provozovatele Kód identifikace individuálního nebo jiného subjektu signalizaèního bodu Obr. 3: Struktura kódu signalizaèního bodu pøechodové signalizaèní sítì SS7 2. Kód identifikace provozovatele SPC p je kód o 6 (šesti) bitech, který identifikuje provozovatele nebo jiný subjekt v pøechodové síti. SPC p se pøidìlují na základì žádosti provozovatele v dekadickém vyjádøení. Bitová pole jsou pøepoètena z dekadického vyjádøení uvedeného pøidìlení kódu algoritmem s využitím kongruencí podle mod 2. První pøenášený bit je bit A. 3. Kód individuálního signalizaèního bodu SPC b, je kód o 8 (osmi) bitech identifikující geografickou polohu signalizaèního bodu pøechodové sítì. SPC b se pøidìlují s pøihlédnutím ke konfiguraci a postupné výstavbì telekomunikaèních sítí provozovatelù. 4. Všechny signalizaèní body pøechodové signalizaèní sítì jsou bránovými body a z hlediska propojení signalizaèních sítí jsou navzájem rovnocenné. Èíslovací plán nestanovuje poèet signalizaèních spojù mezi signalizaèními body pøechodové sítì. Èl. 7 Závìreèné ustanovení Tento èíslovací plán nabývá úèinnosti dnem jeho vyhlášení v Telekomunikaèním vìstníku. Ing. David S t á d n í k v.r. pøedseda Èeského telekomunikaèního úøadu

5 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana Sí ový plán pøenosových parametrù veøejných pevných telekomunikaèních sítí (založených na propojování okruhù) Èeský telekomunikaèní úøad Praha 3. øíjna 2001 Sokolovská 219, Praha 9 È.j / Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle 95 bod 4 písm. b) a k provedení 42 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù (dále jen zákon ), Sí ový plán pøenosových parametrù veøejných pevných telekomunikaèních sítí (založených na propojování okruhù) Èl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tímto sí ovým plánem se vymezují základní pøenosové parametry veøejných pevných telekomunikaèních sítí pro poskytování veøejné telefonní služby a další veøejné služby ISDN založených na propojování okruhù (dále jen služby ) veøejných telekomunikaèních sítí pro poskytování tìchto služeb v Èeské republice (dále jen sítì ) s ohledem na propojování sítí a pøipojování koncových zaøízení 1) a pøipojování zaøízení poskytovatelù služeb a neveøejných sítí tak, aby byla zajištìna celistvost všech sítí. Tento sí ový plán se vztahuje na novì zøizovaná rozhraní 2). 2. Dále sí ový plán stanovuje požadavky na pøenosové vlastnosti sítí, které jsou nezbytné pro zajištìní dostateèné kvality pøenášené informace v rámci všech propojených sítí. Èl. 2 Výklad pojmù 1. Pro úèely tohoto sí ového plánu se rozumí: a) akustickým rozhraním rozhraní koncových zaøízení, ve kterém jsou elektrické signály pøevedeny na hovorové akustické a naopak, b) bodem nulové relativní úrovnì (ZRP) virtuální místo ve spojovacím poli digitální ústøedny, v nìmž je definována relativní nulová úroveò, a kde se pøi zjiš ování úrovnì v tomto místì vychází z výrobcem ústøedny deklarovaného pøevodního vztahu mezi tímto místem a deklarovaným fyzickým místem mìøení úrovnì, c) bránovou ústøednou ústøedna zajiš ující funkce pro propojovací body, d) jednotkou kvantizaèního zkreslení (QDU) jednotka urèující míru znehodnocení hovorového signálu kvantizaèním zkreslením, pøièemž kvantizaèní zkreslení o velikosti 1 QDU vznikne pøi prùchodu analogového hovorového signálu ideálním osmibitovým PCM kódovacím a dekódovacím procesem, definovaným podle doporuèení ITU-T G.711, e) koncovým bodem koncový bod podle 2 odst. 4 písm. a) zákona, f) koncovým zaøízením (KZ) koncové zaøízení podle 4 odst. 2 zákona, g) mírou hlasitosti (LR) fyzikální velièina definovaná podle doporuèení ITU-T P.10, vyjadøovaná v db, která charakterizuje hlasitost telefonních spojení nebo jejich èástí, definovanou doporuèením ITU-T P.76 a P.79, h) místní ústøednou ústøedna zajiš ující funkce pro koncové a pøístupové body pøípadnì podle smlouvy provozovatelù i funkce pro propojovací body, i) nehovorovým signálem analogový nebo digitální signál pøenášející jiné signály než øeè, j) neveøejnou sítí telekomunikaèní sí, která není urèena k poskytování veøejných telekomunikaèních služeb, k) okruhem kombinace dvou pøenosových kanálù, umožòující pøenos mezi dvìma body obìma smìry, l) poboèkovou ústøednou (PbÚ) koncové zaøízení, které umožòuje pøístup více koncových zaøízení k jednomu koncovému bodu a souèasnì vzájemné poskytování telekomunikaèních služeb mimo veøejnou telekomunikaèní sí, m)propojovacím bodem propojovací bod podle 1 písm. c) vyhlášky è. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodù a rozhraní veøejné telekomunikaèní sítì, n) provozní kapacitou (C p ) kapacita mezi dvìma vodièi jednoho páru kabelu, jsou-li všechny ostatní vodivé èásti kabelu uzemnìny, o) provozním útlumem útlum ètyøpólu napájeného ze zdroje s obecnou impedancí a zakonèeného obecnou impedancí zátìže, p) pøípojkou soubor technických prostøedkù pro vzájemné propojení pøípojného bodu místní ústøedny a koncového nebo pøístupového bodu, 1) 2) 4 odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù. 1 písm. a), c) a d) vyhlášky è. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodù a rozhraní veøejné telekomunikaèní sítì.

6 Strana 6 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 q) pøípojným bodem místní ústøedny fyzické místo na hlavním rozvodu místní ústøedny pro pøipojení analogové nebo digitální pøípojky, r) pøístupovým bodem k síti pøístupový bod podle 1 písm. d) vyhlášky è. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodù a rozhraní veøejné telekomunikaèní sítì, s) útlumem odrazu velièina vyjadøující míru nepøizpùsobení mezi dvìma impedancemi vyjádøená v db a vypoètená podle doporuèení ITU-T G.100, t) útlumovým zkreslením zkreslení zpùsobené zmìnou útlumu v závislosti na kmitoètu, u) veøejnou službou ISDN veøejná telekomunikaèní služba zahrnující mezinárodnì standardizované základní a doplòkové služby, v) veøejnou telefonní službou služba definovaná v 2 odst. 7 zákona, w)vidlicí zaøízení používané k vytvoøení pøechodu mezi dvoudrátovou a ètyødrátovou pøenosovou cestou, které obsahuje dvoudrátové a ètyødrátové rozhraní, x) vyvažovaèem dvojpól složený z prvkù se soustøedìnými parametry, který v urèitém kmitoètovém pásmu napodobuje prùbìh impedance vyvažovaného vedení. 2. Seznam zkratek a znaèek je v pøíloze è.1 a seznam doporuèení ITU-T je v pøíloze è. 2. Èl. 3 Základní požadavky na útlum Maximální plánovaný útlum mezi libovolnými akustickými rozhraními nesmí pøekroèit 29,5 db. Útlum mezi libovolnými (digitálními) propojovacími body musí být roven 0 db. Plán rozdìlení útlumu v sítích stanovuje obr. 1. Èl. 4 Jmenovité relativní výkonové úrovnì 1. Jmenovité relativní výkonové úrovnì se stanovují pro následující body v síti: a) v bodì nulové relativní úrovnì ZRP ve vysílacím smìru 0 dbr v pøijímacím smìru 0 dbr b) v koncovém bodì sítì s analogovým rozhraním bez použití kompenzace míry hlasitosti LR úèastnické pøípojky ve vysílacím smìru -7 dbr až -14 dbr v pøijímacím smìru 0 dbr až 7 dbr Pøitom musí být dodržena podmínka, že rozdíl mezi pøijímací a vysílací úrovní je v mezích 6 až 8 db. c) v koncovém bodì sítì s analogovým rozhraním s použitím kompenzace LR úèastnické pøípojky ve vysílacím smìru -14 dbr až -9 dbr v pøijímacím smìru - 7 dbr až -2 dbr Kompenzace LR úèastnické pøípojky nesmí pøekroèit 5 db a musí být dodržena podmínka, že rozdíl mezi pøijímací a vysílací úrovní je v mezích 6 až 8 db. 2. Útlumové pomìry a úrovnì v digitální ústøednì a její pøipojení k síti jsou schematicky uvedeny v obr. 2. Èl. 5 Požadavky na vyvažovaèe 1. Maximální poèet párù vidlic pro spojení v rámci sítì ÈR, kterou se vytváøejí uzavøené zpìtnovazební smyèky, je roven tøem, vèetnì zaøízení úèastnické pøípojné sítì. V jednotlivých okruzích zakonèených vidlicemi nesmí hodnota smyèkových útlumù klesnout v kmitoètovém pásmu 300 Hz Hz pod 15 db. 2. Vidlice používaná v obvodech pro pøipojení analogové pøípojky musí být vybavena tøíprvkovým RC vyvažovaèem, jehož elektrické náhradní schéma tvoøí paralelní kombinace rezistoru R=820 a kapacitoru C=115 nf, spojená do série s rezistorem R=220. Alternativnì lze použít tøíprvkový RC vyvažovaè odpovídající evropské harmonizované impedanci, jehož elektrické náhradní schéma tvoøí paralelní kombinace rezistoru R=750 a kapacitoru C=150 nf, spojená do série s rezistorem R=270. Èl. 6 Kvantizaèní zkreslení a úrovnì šumu 1. Støední hodnota výkonu šumu mìøená v koncovém bodì sítì s analogovým rozhraním nesmí pøekroèit 100 pwp výkonu mìøeného psofometricky podle doporuèení ITU-T Q Kvantizaèní zkreslení v síti mezi jakýmkoli koncovým bodem sítì a vstupem do mezinárodní sítì nesmí pøekroèit 5 QDU. 3. Kvantizaèní zkreslení se vyjadøuje pomocí jednotek QDU stanovených na základì doporuèení ITU-T G Sí musí být konstruována tak, aby mezi jakýmikoli propojovacími body nevznikalo kvantizaèní zkreslení. Ve spojovacích okruzích mezi digitálními ústøednami sítì není dovoleno použití transkodérù, digitálních útlumových èlánkù nebo jiných prvkù zpùsobujících kvantizaèní zkreslení. 5. Plán rozdìlení kvantizaèního zkreslení ve veøejných pevných telekomunikaèních sítích pro telefonní a další ISDN služby je stanoven na obr. 3.

7 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana 7 6. U zaøízení obsahujících A/D pøevodníky, které nejsou popsatelné hodnotou QDU se použijí subjektivní metody hodnocení podle dokumentu ETSI ETR 250, Annex E. Støední známka hodnocení musí být alespoò 2,3. Èl. 7 Doba zpoždìní hovorových signálù 1. Podle doporuèení ITU T G.114 se pro dosažení vyhovující srozumitelnosti v mezinárodních telefonních spojeních doporuèuje, aby støední doba zpoždìní v jednom smìru nepøekroèila hodnotu 400 ms. 2. Ve spojeních mezi dvìma propojovacími body nesmí v síti doba zpoždìní hovorového signálu v jednom smìru pøekroèit 40 ms. 3. Ve spojeních mezi libovolnými dvìma koncovými body sítì nesmí v síti doba zpoždìní hovorového signálu v jednom smìru pøekroèit 340 ms. Všechna zaøízení v síti, v nichž vzniká v jednom smìru zpoždìní delší než 150 ms, musí být vybavena potlaèovaèi nebo zábranami ozvìn s možností jejich vypínání. 4. Ve spojeních mezi koncovými body sítì a propojovacími body nesmí v síti doba zpoždìní hovorového signálu v jednom smìru pøekroèit 190 ms. 5. Plán rozdìlení maximálních hodnot doby zpoždìní hovorových signálù ve veøejných pevných telekomunikaèních sítích pro telefonní a další ISDN služby je stanoven na obr. 4. Èl. 8 Maximální míra hlasitosti spojení Pøi propojování sítí v propojovacích bodech je možné vzhledem k libovolnému ZRP v síti využívat míru hlasitosti (LR) mezi tímto ZRP a akustickým rozhraním koncového zaøízení až do tìchto maximálních hodnot: ve vysílacím smìru do 16,5 db, v pøijímacím smìru do 13,0 db, pøi dodržení rozdílu mezi vysílací a pøijímací LR 3,5 db. Èl. 9 Vlastnosti úèastnických pøípojných vedení digitální ústøedny 1. Pøípojná vedení mezi pøípojným bodem místní ústøedny a koncovým bodem sítì musí splòovat tyto požadavky: smyèkový odpor Rs < 1200, míra hlasitosti vedení LRv < 7 db, celková provozní kapacita Cp < 0,5 µf. 2. Pøípojná vedení musí umožòovat pøenos tarifikaèních impulsù 16 khz. Provozní útlum pøípojného vedení zakonèeného 200 nesmí pøekroèit hodnotu 33 db na kmitoètu 16 khz. 3. Provozní útlum pøípojného vedení použitého pro pøípojku základního pøístupu ISDN nesmí pøekroèit hodnotu 36 db na kmitoètu 40 khz. Skupinové zpoždìní na kmitoètu 40 khz musí být menší než 80 µs. 4. V pøípadech, kdy nelze zaruèit pro pøípojku základního pøístupu ISDN parametry podle odst. 3, lze použít opakovaè. Opakovaè lze zaøadit do prùbìhu pøípojného vedení tak, aby provozní útlum každé èásti z takto rozdìleného pøípojného vedení nepøekroèil hodnotu 32 db na kmitoètu 40 khz. Èl. 10 Požadavky na pøenosové parametry v propojovacích bodech Propojovací bod mezi sítìmi je vždy digitálním rozhraním. Pro relativní výkonové úrovnì v propojovacím bodu platí ustanovení èl. 4a). Ve vzájemnì propojovaných sítích musí být èerpány pøenosové parametry tak, aby nebyly pøekroèeny souhrnné požadavky stanovené v èl. 5, 6, 7 a 8. Èl. 11 Pøechodná a závìreèná ustanovení 1. V pøíloze je uvedena pøedpisová základna pro pøenosové parametry, tj. výèet doporuèení pøijatých Mezinárodní telekomunikaèní unií. 2. Technická øešení pøipojení a propojení zøízená podle døíve platných pøedpisù se považují za zøízená v souladu s tímto sí ovým plánem. Tento sí ový plán nabývá úèinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikaèním vìstníku. Ing. David Stádník v.r. pøedseda Èeského telekomunikaèního úøadu

8 Strana 8 Telekomunikaèní vìstník Èástka Cenové rozhodnutí è. 05/PROP/2001, Èeský telekomunikaèní úøad Praha dne 18. záøí 2001 Sokolovská 219, Praha 9 È.j / Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøíslušný orgán státní správy podle 95 bod 7. k provedení 78 odst. 2 a odst. 5 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, podle 2b odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìjších pøedpisù 1) a v souladu s 10 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjších pøedpisù, vydává cenové rozhodnutí è. 05/PROP/2001, kterým se stanoví zpùsob výpoètu cen za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí 2) pro zprostøedkování pøístupu ke službám bezplatného volání 3) a maximální ceny za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí 2) pro zprostøedkování pøístupu ke službám bezplatného volání. Èlánek 1 (1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí (dále jen VTS) pro zprostøedkování pøístupu ke službám bezplatného volání 3) (dále jen služba bezplatného volání). (2) Pro úèely tohoto rozhodnutí se cenou za propojení rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel VTS, ve které je služba bezplatného volání zøízena (tzn. VTS, do které je volání smìrováno), provozovateli VTS, ve které bylo volání zahájeno. Èlánek 2 Zpùsob výpoètu cen za propojení (1) Pro úèely stanovení cen za propojení pro službu bezplatného volání se vychází z pøedpokladu, že volání na službu bezplatného volání je analogické bìžnému telefonnímu hovoru. (2) Základem výpoètu ceny za propojení pro službu bezplatného volání jsou ceny za propojení, které jsou stanoveny cenovým rozhodnutím ÈTÚ è. 02/PROP/2001, a které jsou váženy. Vahami je silný, slabý provoz (procentní podíl objemu daného provozu v minutách) a procentní podíl minut v 1 tranzitu uzlového telefonního obvodu, v 1 tranzitu do jiného uzlového telefonního obvodu a ve 2 tranzitech. (3) Cena za propojení pro službu bezplatného volání se stanoví: Cp = Cpv + Nb kde Cp = cena za propojení pro poskytování služby bezplatného volání v Kè/min, Cpv Nb = vážená cena za propojení v Kè/min (viz èl.2, odst. 2 tohoto rozhodnutí), = náklady na základní stupeò vyúètování (billing) 4) ve výši 0,02 Kè, což odpovídá 1% z vážených cen jedné minuty místního a mezimìstského telefonního hovoru poskytovaného v rámci univerzální služby, v Kè bez DPH 5), kde vahami je silný, slabý provoz a místní, mezimìstský provoz (procentní podíl objemu daného provozu v min). Èlánek 3 Maximální cena Maximální cena za propojení pro službu bezplatného volání je 0,84 Kè/min bez DPH. Èlánek 4 Podmínky (1) Pøi uplatòování cen za propojení pro službu bezplatného volání platí zásada reciprocity. (2) Propojení pro zprostøedkování pøístupu ke službì bezplatného volání musí být zajištìno poskytovatelem služby na základì stejných podmínek, zejména cenových, a ve stejné kvalitì, jaké je poskytováno pro služby vlastní nebo svých organizaèních složek. (3) Cena za propojení pro službu bezplatného volání neobsahuje žádné dodateèné náklady, vèetnì pøimìøeného zisku, ani na pronajaté telekomunikaèní okruhy pro úèely propojení. Èlánek 5 Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem vyhlášení. Ing. David Stádník v.r. pøedseda Èeského telekomunikaèního úøadu 1) 2) 3) 4) 5) Zákon è. 135/1994 Sb., kterým se mìní a doplòuje zákon Èeské národní rady è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, a mìní zákon è. 526/1990 Sb., o cenách. Zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku). 111 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù. 37 odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù. Podle Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí, ze dne 6. záøí 2000, è.j.: / , se jedná o: 800 (freephone - na úèet volaného) a 80Y (služby bezplatného volání, kde Y není 0). Zákon è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, 82, odst. 4 a 5 bod a), bod b). Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 01/2001.

9 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana Opatøení è. OÚ - 1/S/2001 Èeský telekomunikaèní úøad V Praze dne 2. øíjna 2001 Sokolovská 219, Praha 9 È.j.29079/ Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad ), jako pøíslušný orgán státní správy, vydává podle 95 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, opatøení è. OÚ - 1/S/2001 kterým se stanoví provozovatelé telekomunikaèních èinností s výrazným podílem na trhu. Èl. 1 Zvláštní ustanovení (1) Úøad stanoví následující provozovatele a poskytovatele s výrazným podílem na trhu: a) provozovatele veøejné pevné telefonní sítì a poskytovatele veøejných telefonních služeb prostøednictvím veøejné pevné telefonní sítì - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 98,97 %), b) provozovatele veøejné mobilní telefonní sítì a poskytovatele veøejných telefonních služeb prostøednictvím veøejné mobilní telefonní sítì - Eurotel Praha, spol. s r.o. (podíl 60,25 %) a RadioMobil a.s. (podíl 37,46 %), c) provozovatele veøejné telefonní sítì a poskytovatele veøejných telefonních služeb prostøednictvím veøejné telefonní sítì - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 49,96 %) a Eurotel Praha, spol. s r.o. (podíl 30,98 %), d) poskytovatele služby pronájmu telekomunikaèních okruhù - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 54,07 %) a ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. (podíl 27,26 %), e) poskytovatele veøejné telekomunikaèní služby prostøednictvím sítì ISDN - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 98,96 %), f) poskytovatele veøejných telekomunikaèních služeb prostøednictvím veøejné datové sítì - ÈESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 49,31 %) a Eurotel Praha, spol. s r.o.(podíl 29,48 %). (2) Výpoèet byl proveden na základì statistických údajù, které jsou povinni podle zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, a zákona è. 89/1995 Sb., o státní statistické službì ve znìní pozdìjších pøedpisù, pøedkládat držitelé povìøení, povolení a licencí, a to z údajù za rok Èl. 2 Zrušovací a závìreèné ustanovení (1) Tímto opatøením se ruší opatøení ÈTÚ è. OÚ - 7/S/2000, vyhlášené v Telekomunikaèním vìstníku, v èástce 11, ze dne 20.listopadu (2) Toto opatøení nabývá úèinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikaèním vìstníku Cenové rozhodnutí è. 06/PROP/2001 Ing. David Stádník v.r. pøedseda Èeského telekomunikaèního úøadu Èeský telekomunikaèní úøad Praha dne 3. øíjna 2001 Sokolovská 219, Praha 9 È.j / Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøíslušný orgán státní správy podle 95 bod 7. a k provedení 78 odst. 2 a odst. 5 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, podle 2b odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìjších pøedpisù 1) a v souladu s 10 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjších pøedpisù, vydává cenové rozhodnutí è. 06/PROP/2001, kterým se stanoví zpùsob výpoètu cen za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí 2) pro zprostøedkování pøístupu ke službám se sdílenými náklady 3) a maximální ceny za propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí 2) pro zprostøedkování pøístupu ke službám se sdílenými náklady 3). Èlánek 1 (1) Toto cenové rozhodnutí se vztahuje na propojení veøejných pevných telekomunikaèních sítí (dále jen VTS) pro zprostøedkování pøístupu ke službám se sdílenými náklady 3) (dále jen služba se sdílenými náklady). (2) Pro úèely tohoto cenového rozhodnutí se cenou za propojení rozumí cena, kterou je povinen zaplatit provozovatel VTS, ve které je služba se sdílenými náklady zøízena (tzn. VTS, do které je volání smìrováno - VTS1), provozovateli VTS, ve které bylo volání zahájeno (VTS2) a to za podmínky, že platby za službu se sdílenými náklady smìrovanou do VTS1, které vybere provozovatel VTS2 od svých koncových uživatelù, náleží provozovateli VTS1.

10 Strana 10 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 Èlánek 2 Cena za propojení (1) Pro úèely stanovení cen za propojení pro službu se sdílenými náklady se vychází z pøedpokladu, že volání na službu se sdílenými náklady je analogické bìžnému telefonnímu hovoru. (2) Základem výpoètu cen za propojení pro službu se sdílenými náklady jsou ceny za propojení, které jsou stanoveny cenovým rozhodnutím ÈTÚ è. 02/PROP/2001, a které jsou váženy. Vahami je procentní podíl minut v silném a slabém provozu v 1 tranzitu uzlového telefonního obvodu, v 1 tranzitu do jiného uzlového telefonního obvodu a ve dvou tranzitech. (3) Ceny za propojení pro službu se sdílenými náklady se stanoví: Cp = Cpv + Nb + Nf kde Cp = ceny za propojení pro poskytování služby se sdílenými náklady v Kè/min, Cpv = vážené ceny za propojení v Kè/min podle odst. 2, Nb = náklady na základní stupeò vyúètování (billing) 4) ve výši 0,02 Kè, což odpovídá 1% z vážených cen jedné minuty místního a mezimìstského telefonního hovoru poskytovaného v rámci univerzální služby, v Kè bez DPH 5), kde vahami je silný, slabý provoz a místní, mezimìstský provoz (procentní podíl objemu daného provozu v min). Nf = náklady na riziko nevýbìru plateb od koncových uživatelù ve výši 0,10 Kè, což odpovídá 5% z vážených cen jedné minuty místního a mezimìstského telefonního hovoru poskytovaného v rámci univerzální služby, v Kè bez DPH 5), kde vahami je silný, slabý provoz a místní, mezimìstský provoz (procentní podíl objemu daného provozu v min). Èlánek 3 Maximální ceny Maximální ceny za propojení pro služby se sdílenými náklady jsou [v Kè/min bez DPH]: pro silný provoz...1,05 Kè/min, pro slabý provoz...0,63 Kè/min. Èlánek 4 Podmínky (1) Pøi uplatòování cen za propojení pro službu se sdílenými náklady platí zásada reciprocity. (2) U služby se sdílenými náklady koneèné ceny urèuje vždy poskytovatel této služby po dohodì se zøizovatelem služby (provozovatelem VTS1). (3) Propojení pro zprostøedkování pøístupu ke službì se sdílenými náklady musí být zajištìno poskytovatelem služby na základì stejných podmínek, zejména cenových, a ve stejné kvalitì, jaké je poskytováno pro služby vlastní nebo svých organizaèních složek. (4) Ceny za propojení pro službu se sdílenými náklady neobsahuje žádné dodateèné náklady, vèetnì pøimìøeného zisku, ani na pronajaté telekomunikaèní okruhy pro úèely propojení. Èlánek 5 Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem vyhlášení. Ing. David Stádník v.r. pøedseda Èeského telekomunikaèního úøadu 1) 2) 3) 4) 5) Zákon è. 135/1994 Sb., kterým se mìní a doplòuje zákon Èeské národní rady è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, a mìní zákon è. 526/1990 Sb., o cenách. Zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku). 111 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù. 37 odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù. Podle Èíslovacího plánu veøejných telefonních sítí, ze dne 6.záøí 2000, è.j.:501240/ , se jedná o : 81Y - 89Y (služby se sdílenými náklady). Zákon è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, 82, odst. 4 a 5 bod a), bod b). Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 01/2001. B. INFORMATIVNÍ ÈÁST 203. Informace pro uživatele kmitoètového pásma 15 GHz V souvislosti s nutností dodržet závazky vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Èeská republika vázána a po dohodì s Ministerstvem obrany, Èeský telekomunikaèní úøad sdìluje držitelùm povolení k provozování rádiových vysílacích zaøízení pevné služby v kmitoètovém pásmu 15 GHz, že v kmitoètových úsecích:

11 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana 11 1) 14,790 až 14,810 GHz a 15,210 až 15,230 GHz byl již provoz zaøízení ukonèen, 2) 14,810 až 14,924 GHz bude provoz zaøízení ukonèen k , 3) 14,620 až 14,790 GHz a 14,930 až 15,210 GHz bude možno provozovat zaøízení do Protože platnost stávajících povolení konèí k , upozoròujeme jejich držitele, že další provozování zaøízení v pásmu 15 GHz je možné pouze v kmitoètových úsecích podle bodu 3 a to do Držitelé povolení v kmitoètovém úseku podle bodu 2 mohou o další povolení k provozování požádat v kmitoètovém úseku podle bodu 3 obvyklým zpùsobem. V pøípadech, kdy bude nutné pro zajištìní potøeb resortu obrany ukonèit provoz zaøízení mimo uvedené termíny, budou provozovatelé tìchto zaøízení informováni pøímo. Od bude kmitoètový úsek 14,620 až 15,230 GHz vyhrazen pro potøeby Ministerstva obrany a ve zbylé èásti pásma 15 GHz tj. v kmitoètových úsecích 14,500 až 14,620 GHz a 15,230 až 15,350 GHz bude civilním uživatelùm umožnìn provoz zaøízení s duplexním odstupem 728 MHz. ÈTÚ èj / odbor správy kmitoètového spektra 204. Informace o uzavøení smluv o propojení sítí vèetnì základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí - pokraèování Èeský telekomunikaèní úøad podle 40 odst. 6 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, informuje o uzavøení smluv o propojení sítí vèetnì základních technických a ekonomických podmínek propojení sítí v dobì od : 10. Smlouva o propojení telekomunikaèních zaøízení a sítí mezi spoleènostmi Aliatel a.s. a Kiwwi a.s. byla uzavøena dne Všechny souèásti obsahu smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství. 11. Smlouva o propojení telekomunikaèních zaøízení a sítí mezi spoleènostmi Aliatel a.s. a sdružením CESNET, z.s.p.o. byla uzavøena dne Všechny souèásti obsahu smlouvy oznaèily obì spoleènosti za obchodní tajemství. Uvedené smlouvy a jejich pøílohy, které smluvní strany neoznaèily jako obchodní tajemství podle 17 až 20 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jsou k nahlédnutí u Èeského telekomunikaèního úøadu, odboru pro regulaci telekomunikaèních sítí a služeb, Sokolovská 219, Praha 9, oddìlení správy sí ových plánù a propojování - tel. 02/ , nebo sekretariát odboru - tel. 02/ ÈTÚ è.j / odbor regulace telekomunikaèních sítí a služeb 205. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel pro veøejné pevné telefonní sítì Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, odbor regulace telekomunikaèních sítí a služeb sdìluje, že vydal rozhodnutí o pøidìlení úèastnických èísel pro uzlové telefonní obvody (dále jen UTO ), pøípadnì vymezené místní sítì (dále jen VMS ), tj. množiny èísel v uzavøených intervalech øad s inkrementem 1 do spoleènostem následovnì: Aliatel a.s. byla podle rozhodnutí è.j / pøidìlena øada èísel < až > pro UTO Ústí nad Labem (TC = 47) tj èísel; Contactel s.r.o. byla podle rozhodnutí è.j / pøidìlena øada èísel < až > pro UTO Hoøovice (TC = 316) tj èísel; ÈESKÝ TELECOM, a.s. byly podle rozhodnutí è.j / pøidìleny øady èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel

12 Strana 12 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel

13 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana 13 < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel

14 Strana 14 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel

15 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana 15 < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel

16 Strana 16 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel

17 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana 17 < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel

18 Strana 18 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel

19 Èástka 10 Telekomunikaèní vìstník Strana 19 < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel

20 Strana 20 Telekomunikaèní vìstník Èástka 10 < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel

Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610

Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610 Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 6 písm. b) a k provedení 42 a 68 zákona

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 26. bøezna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 49. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 03/PROP/2001

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK 16. kvìtna 2005 Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 45. Dodatek è. 2 k cenovému rozhodnutí è. 05/PROP/2003

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD Èástka 16 Roèník 2012 Praha 5. øíjna 2012 OBSAH: Oddíl státní správy B. Informativní èást 45. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, kterým

Více

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 28. srpna 2000 Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 79. Opatøení Úøadu è. OÚ - 1/R/2000 B. Informativní

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 1999 Èástka 5 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 27. Generální

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. záøí 1999 Èástka 9 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 69. Dodatek

Více

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 11

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 11 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 20. listopadu 2000 Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 11 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 129. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 04/VNS/2000

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 23. dubna 1996 Èástka 4 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 27. Výmìr è.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. dubna 1998 Èástka 4 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 25. Jednotné

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. listopadu 1999 Èástka 11 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 91. Jednotné

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 9

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. záøí 2000 Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 9 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 90. Opatøení ÈTÚ è. OÚ - 2/S/2000 91. Opatøení ÈTÚ è.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 23. èervna 1997 Èástka 6 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 37. Zrušení

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 30. bøezna 1998 Èástka 3 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 16. Dodatek

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. ledna 1997 Èástka 1 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 1. Cenový

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 29. ledna 1996 Èástka 1 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 1. Dodatek ke

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 20. øíjna 1997 Èástka 10 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 77.

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. prosince 1998 Èástka 12 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 76.

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 4

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 4 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. dubna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 4 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 66. Dodatek k Seznamu vybraných druhù telekomunikaèních

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610. Čl. 1 Úvodní ustanovení Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 15. února 1999 Èástka 2 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 6. Informace

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby 40465/4 IM-P40-67 AB vydání 4 PA0 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby. Bezpeènost. Základní informace. Instalace 4. Propojení 5. Výstupní napìtí 6. Údržba IM-P40-67AB vydání 4 Copyright

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 20. prosince 1999 Èástka 12 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 99.

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

UDAQ multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ multifunkèní modul pro rozhraní USB multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478 169 e-mail: podpora_com@tedia.cz

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 1

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 1 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 29. ledna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 1 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 1. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 01/PROP/2000

Více

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SIIE 800, 1200, 1600, 2000, 3000 ová generace napájeèù SIIE umožòuje plnou ochranu napájení pokroèilých serverù jedno a víceprocesorových, poèítaèù PC, poèítaèových terminálù a

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Izolaèní zesilovaèe s IL300 Zapojení izolaèních zesilovaèù s IL300 se liší pøedevším režimem v nichž pracují interní fotodiody Podle toho zda interní

Izolaèní zesilovaèe s IL300 Zapojení izolaèních zesilovaèù s IL300 se liší pøedevším režimem v nichž pracují interní fotodiody Podle toho zda interní Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv copyright To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

Vývody kontaktù ovládacích obvodù stykaèù a pomocného napájení jsou na svorkovém poli, jak je obvyklé u pøstrojù modulového provedení. Provedení èelní

Vývody kontaktù ovládacích obvodù stykaèù a pomocného napájení jsou na svorkovém poli, jak je obvyklé u pøstrojù modulového provedení. Provedení èelní REGULÁTORY ODBÌRU ELEKTRICKÉ ENERGIE ØADY HJ Úvodem Poplatky za odebranou elektrickou energii se stávají jednou z významných položek vydání jak podnikatelských subjektù, tak i každé domácnosti. Jsou složeny

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. èervna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY B. Informativní èást 113. Oznámení o zmìnì plánu pøidìlení

Více