Rovnováha na trhu s nemovitostmi. Rodinné domy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rovnováha na trhu s nemovitostmi. Rodinné domy"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Rovnováha na trhu s nemovitostmi Rodinné domy Bakalářská práce Autor: Jitka Horychová Realitní makléř, RMK Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne 5. duben 2009 Jitka Horychová

3 Poděkování: Tímto bych ráda poděkovala paní Ing. Heleně Cetlové za cenné rady, připomínky a dohled nad touto bakalářskou prací a také za podporu celé mé rodiny..

4 Anotace: Tato bakalářská práce poskytuje přehled o realitním trhu s byty. Teoretická část zahrnuje přehled o vývoji bytové politiky a základních pojmech. Práce obsahuje praktickou část, kde je rozebrána analýza současného trhu s nemovitostmi, porovnání a vyhodnocení trhu s byty, modelové příklady porovnání bytů z hlediska ocenění a odhad budoucího vývoje. Annotation: This bachelor thesis gives an overview of reality market with flats. Theoretic part includes information about development of flats policy and essential concepts. The work includes a practical part, where the reader analyses current reality market with family houses, matching and evaluation market with flats, schedules of matching flats and estimation of future development

5 Obsah: Úvod Bytová politika Základní pojmy související s trhem bytů Principy a cíle bytové politiky Bytová politika ze sociálního hlediska Základní strategie bytové politiky Historie bytové politiky Nabídka a poptávka nemovitostí Lokace bytů Lokace v rámci města Analýza současného trhu nemovitostí Dělení bytů podle standardu Aktuální stav trhu s byty v České republice Analýza trhu nemovitosti v roce Indexy cen rodinných domů Průměrné ceny Rodinných domů v minulých letech Porovnání a vyhodnocení trhu s nemovitostmi Hypoteční rovnováha vzhledem k cenám bytů Vlastní analýza trhu město Příbram Popis okresu Popis analyzovaného města Příbram Trh s nemovitostmi Regionální segmentace Město Příbram Porovnání s městem Dobříš Modelové příklady porovnání bytů z hlediska ocenění RODINNÝ DŮM č. p. 482/ Způsoby ocenění Ocenění porovnávací metodou Ocenění příjmovou metodou Ocenění nákladvou metodou

6 5. Odhad budoucího vývoje Prima rate lokality Nové developerské projekty Panelové domy Očekávání trhu Celorepublikový odhad vývoje Závěr Seznam grafů Seznam tabulek Přílohy

7 Úvod Bydlení je základní lidskou potřebou a je nutné na ni vynaloţit velký důraz a usílí pro spokojenost kaţdého z nás. Proto je nutné najít správnou variantu bytu, domu či nájmu. Toto ovlivňuje několik faktorů závisejících na výběru nemovitosti, v první řadě je to cena a její vývoj, dále je to správná lokalita, kvalita a velikost nemovitosti, dostupnost dopravy, atraktivita místa a jeho okolí a v neposlední řadě atraktivita místa a jeho okolí. Cílem této práce je analýza a vývoj trhu s nemovitostmi. První kapitola ukazuje přehled o bytové politice a jejích nástrojích, historii, cílech. Dále je zde situována nabídka a poptávka po nemovitostech obecně. V této kapitole se ve směs jedná pouze o teoretickou část práce. Od druhé kapitoly začíná část praktická, zabývá se současnou analýzou trhu nemovitostí s porovnáním i do minulých let. Jsou zde nastíněny ceny bytů a rodinných domů. V kapitole třetí je lokální analýza trhu s porovnáním v Příbrami a Dobříši, je zde přehled o cenách bytů, domů či nájmů v daných lokalitách. Pro doplnění tématu práce je zde kapitola čtvrtá, která uvádí přímé ocenění rodinného domu všemi třemi metodami, jak porovnávací, příjmovou, tak i nákladovou. Pátá kapitola pojednává o odhadu budoucího vývoje cen trhu s nemovitostmi

8 1. Bytová politika 1.1. Základní pojmy související s trhem bytů Principy a cíle bytové politiky Princip a cíl bytové politiky státu spočívá zejména ve vytváření vhodného právního, institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu s byty. Stát by neměl překáţet ekonomickému fungování trhu s byty; zároveň však musí činit podpůrné kroky zacílené na ty skupiny domácností, které se samy o své bydlení na trhu postarat nemohou. Koncepce bytové politiky, je-li schválena vládou, představuje pro jednotlivé resorty závazný strategický dokument, v němţ jsou stanoveny základní směry vývoje i konkrétní cíle v oblasti bydlení. Z hlediska aktérů na trhu s byty jsou cíle bytové politiky zejména tyto: fungování trhu s byty včetně odpovídající právní úpravy pro vlastnické, nájemní i druţstevní bydlení, a to včetně vymahatelnosti práva; součástí tohoto cíle je i odstranění cenových a právních deformací v segmentu nájemního bydlení, zvyšování finanční dostupnosti bydlení pro domácnosti podporované pravidly tvorby sociálních dávek v oblasti bydlení kompenzujících celkové výdaje na bydlení domácností s niţšími příjmy, zvyšování nabídky bydlení, a to i prostřednictvím podpory nové výstavby včetně výstavby bytů se sociálním určením, zvyšování kvality bydlení, včetně podpory vlastníků při správě, údrţbě, opravách a modernizaci jejich bytového fondu, průběţný monitoring trhu s byty i monitoring účinnosti a efektivity jednotlivých podpůrných nástrojů a jejich korekce, aplikace nediskriminačních pravidel společného trhu Evropské unie včetně podmínek hospodářské soutěţe a slučitelnosti veřejných podpor s komunitárním právem

9 Uvedené cíle jsou konkrétně naplňovány právními předpisy (občanský zákoník obsahující pravidla o nájmu z bytu, zákon o jednostranném zvyšování nájemného, zákon o vlastnictví bytů, zákon o podpoře výstavby druţstevních bytů apod.) a dále pomocí podpůrných nástrojů v oblasti bydlení. Jedná se o programy financované ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR a o podpory financované z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení prostřednictvím jednotlivých nařízení vlády, obsahujících podmínky a rozsah jednotlivých forem podpory Bytová politika ze sociálního hlediska Bydlení je zákládní lidská potřeba, proces slouţící k uspokojování bytových potřeb lidí a dalších potřeb - zdraví a hygieny., vzdělávání, pracovní, rozvíjení rodinného ţivota, ovlivňuje sociální rozvoj člověka. Nelze zúţit bydlení jen na prosté - o střechu nad hlavou. Charakteristiky bydlení: zajištění bydlení je pro občany velmi nákladné - všichni občané si bydlení nemohou zajistit ze soukromých zdrojů, pro někoho se jedná o největší ţivotní investice - někteří občané jsou v zajištění bydlení závislí na aktivitě státu bytový fond se výrazně podílí na národním bohatství společnosti - vytváří růst stavebnictví a následně pracovní místa způsob bydlení je setrvačný a ustálený díky dlouhodobé ţivotnosti domů a bytů, tradicím a postojům lidí Bytová politika je soubor různých opatření a přímých zásahů státu na bytovém trhu. Faktory, které ovlivňují bytovou politiku: demografické faktory - struktura domácnosti podle věku stav bytového fondu struktura bytů podle územního rozloţení, velikosti, technické vybavenosti vývoj ţivotního stylu lidí a změny úrovně ţivotního standardu Funkce státu: vytváří legislativu, která se týká bytové politiky - 9 -

10 umoţňuje dostupnost bydlení těm, kteří by nebyli schopni si ho zajistit ze soukromých zdrojů stát přistupuje k bytové politice třemi systémy LIBERÁLNÍ = předpoklad, ţe občané mají velkou míru odpovědnosti k zajištění bydlení, podle svých finančních moţností, riziko: vysoká míra nerovnosti přístupu k bydlení; vysokopříjmové skupiny - podle svých představ, vysoký standard; nízkopříjmové skupiny - nemusí být schopny si bydlení zajistit UNIVERZALISTICKÝ = bydlení se chápe jako veřejná sociální sluţba, stát masivně vstupuje do sféry bydlení, zabezpečuje výstavbu levných bytů a nese i část nákladů spojených s údrţbou; negativum: vysoké finanční nároky na státní výdaje, tolerance daňových plátců a velmi nízký standard, je vhodný jen pro určité skupiny KORPORATIVNÍ = základ jsou soukromé prostředky občanů, stát usnadňuje přístup k bydlení (v ţivotních obdobích, kdy nemají dostatek příjmů, aby si bydlení sami pořídili). Lidé se účastní zajištění bydlení, je současně umoţněn příliv soukromých prostředků do oblasti bydlení Základní strategie bytové politiky Podpora investorů - nástroje nabídkové strategie Programy, které podporují výstavbu bytů pro středně a nízkopříjmové skupiny. Takové byty, které jsou dostupné pro veškeré obyvatelstvo. Pokud je nástroj hodně pouţíván, je kritizován za to, ţe je obtíţné zajistit, aby byty byly vyuţívány jen těmi skupinami, které je potřebují. Podpora spotřebitelů - nástroje poptávkové strategie příspěvek na bydlení měsíčně stanoven nárok rodiny do 1,6x ţivotního minima, posuzujeme poslední kalendářní čtvrtletí, výhoda: schopnost zaměřit se na potřebné domácnosti, nevýhoda: hodně administrativně náročné stavební spoření základní myšlenka: propojení spoření a půjčky na bydlení 1 MMR. Bytová politika. [online].[cit ] Dostupné z:

11 spoření občanů vytváří zdroje pro úvěry motivace ke spoření - státní podpora (do % z naspořených peněz, max. 4500,- // po % z naspořených peněz, max. 3000,-, min. doba spoření 6 let) hypoteční úvěrování - moţné získat 100% hodnoty zastavované nemovitosti let, zajištění zástavním právem k nemovitosti, vystaví dluţník ve prospěch banky - nízkorizikové pro poskytovatele (nemovitost je kvalitní záruka) - nízké úročení vzhledem k běţným úvěrům - podpora státu: moţnost sníţení základu daně o zaplacené úroky (velikost příspěvku záleţí na typu bydlení), - max. státem podporovaný úvěr u bytu ,- u rodinného domu ,- u rodinného domu s 2 bytovými jednotkami ,-) Další nástroje: programy ministerstva pro místní rozvoj (MMR) program regenerace panelových sídlišť program výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury programy státního fondu rozvoje bydlení úvěry pro mladé - max. 35 let, ,-, na 10 let, 2% úrok, nazýváno novomanţelská půjčka - zájemce nemusí být ani novovomanţel ani manţel 2 2 Realitní makléř-hypoindex. Realitní makléř. [online].[cit ] Dostupné z:

12 Historie bytové politiky V období po druhé světové válce do roku 1989 byla bytová politika realizována v prostředí centralisticky řízeného státu, její úloha byla zúţena především na novou výstavbu, v níţ se investorsky angaţoval stát. Nová výstavba sestávala ze státní bytové výstavby a z podpory druţstevní bytové výstavby. Podporována byla i individuální výstavba rodinných domků. Paternalistický přístup státu dal vzniknou deformovanému pohledu na bydlení a nevytvářel v obyvatelstvu motivaci k zajištění vlastního bydlení. Tehdy uplatňovaný administrativně přídělový systém bydlení se v průběhu vývoje ukázal jako ekonomicky neudrţitelný. V souvislosti se systémovými změnami v ekonomice mělo celé období od roku 1990 do současnosti transformační charakter. Zásadní systémové změny, zaměřené na odstraňování administrativně přídělového bytového systému a poloţení základů systému trţně orientovaného, proběhly především v letech Toto období včetně několika následujících let však bylo poznamenáno neoliberálním přístupem a celkově zúţeným pohledem v oblasti bydlení, který způsobil, ţe odstranění prvků administrativně přídělového bytového systému nebylo včas následováno vytvářením nových podpůrných opatření zajišťujících dostupnost bydlení všem sociálním vrstvám. (Neoliberální koncepce bytové politiky vycházela důsledně z pojetí bytu jako ryze soukromého statku bydlení bylo povaţováno ze ryze soukromou záleţitost kaţdého občana. Uplatňování intervence státu či obce do uspokojování potřeby bydlení bylo zpochybňováno.) Neoliberální přístup nacházel svůj výraz zvláště zpočátku v privatizaci bytového fondu. Prvním krokem byl převod dosud státního bytového fondu do vlastnictví obcí. Obcím nebyly současně vytvořeny příslušné předpoklady potřebné k jeho správě, údrţbě a opravám. To ve svém důsledku vedlo obce ke snaze bytový fond zprivatizovat. Nástrojem privatizace se staly především obecní vyhlášky, umoţňující prodávat celé domy do vlastnictví právnických osob, nejčastěji druţstev, tvořených nájemníky. Privatizační tendence dále posílil zákon o vlastnictví bytů (č. 72/1994 Sb.) 3, který umoţnil převod jednotlivých bytů do vlastnictví občanů. 3 Předmět a rozsah úpravy (1) Tento zákon upravuje spoluvlastnictví budovy, u něhoţ spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy

13 Snaha o privatizaci co největší části bytového fondu se odrazila také v téměř úplné likvidaci sektoru podnikových bytů, které tvořily jiţ od dob meziválečného Československa důleţitou část nabídky bytů. Celková nekoncepčnost v přístupu k oblasti bydlení se dále odrazila především ve výrazném poklesu nově postavených bytů a v deformaci skladby plateb za bydlení výrazně k tomu přispěla nekoordinovaná objektivizace cen, v průběhu níţ byly upřednostněny ceny sluţeb a energií před uvolňováním čistého nájemného. Závaţný koncepční dokument po roce 1990 nazvaný Záměry a opatření vlády v oblasti bydlení byl přijat vládou a poté schválen poslaneckou sněmovnou Parlamentu. Na základě uvedeného dokumentu došlo k postupnému rozšíření nástrojů podporujících a usměrňujících oblast bydlení obvyklých v evropských zemích. Koncepce vychází z následujících momentů: vychází důsledně z pojetí trhu s byty jako strukturálně a prostorově diferencovaného, nikoliv jako nediferencovaného tzv. národního trhu, bytovou politiku chápe jako výslednici a součást celkové hospodářské politiky státu a jejích jednotlivých segmentů, vychází z nutnosti prohloubení sociálního aspektu bytové politiky. V posledních letech zaţil český trh s byty jiţ několik vln neadekvátní cenové paniky spojené například se vstupem České republiky do Evropské unie, změnou sazby DPH u stavebních prací nebo s moţnou deregulací nájemného. 4 (2) Zákon upravuje vznik spoluvlastnictví budovy, práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů, jejich vzájemné vztahy, spoluvlastnictví společných částí budovy a některá práva a povinnosti stavebníků při výstavbě bytů a nebytových prostorů v budově ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona. (3) Zákon upravuje téţ práva a povinnosti jiných subjektů v souvislosti se vznikem a s převodem nebo přechodem spoluvlastnictví budovy podle odstavce 1. (4) Spoluvlastnictví budovy a vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru v ní podle tohoto zákona lze nabýt pouze v budovách, které mají alespoň dva byty nebo dva samostatné nebytové prostory nebo alespoň jeden byt a jeden samostatný nebytový prostor. 4 SEMINARKY.CZ. Bytová politika. Číslo práce [online].[cit ]. Dostupné z: -

14 Nabídka a poptávka nemovitostí Nabídka nemovitostí Nabídka nemovitostí nemůţe být na určitém lokálním trhu nekonečná je limitována následujícími faktory: Kapacitou stavebních pozemků kaţdá stavba musí stát na pozemku. Vzhledem k tomu, ţe pozemků je omezené mnoţství, je tím limitován i počet staveb. Technickými moţnostmi objemové parametry stavby, např. počet podlaţí je limitován únosností podloţí, zvoleným konstrukčním systémem, technologií výroby, stavebními hmotami a materiály. Právními limity legislativa, např. vyhlášky o obecných technických poţadavcích na stavby, stavební zákon, infrastruktura v lokalitě, hygienické a poţární předpisy, technické normy a územně plánovací dokumentace determinují např. přípustný typ staveb na daném pozemku, odstupové vzdálenosti staveb, maximální podlaţnost a řadu dalších omezujících podmínek a předpokladů pro realizaci staveb. Mikroekonomickými limity protoţe ani poptávka po nemovitostech (viz. dále) není a ani nemůţe být nekonečná, narazí nabídka nemovitostí v určitém stupni na konec poptávky a můţe se dostat do převisu. Stavby, které nezískají svého finálního klienta nemají na trhu místo. Makroekonomickými limity makroekonomické faktory jako je právě probíhající fáze ekonomického cyklu (konjunktura, deprese, krize), parita měn, stabilita kurzu, dostupnost úvěrů, úroková míra, apod. limitují, a to někdy i velmi podstatným způsobem, nabídku staveb. Ostatními limity mezi ostatními limity se mohou objevit různé trţní i netrţní vlivy jako je politická situace (politická stabilita, členství státu v mezinárodních organizacích), bezpečnostní situace, kulturní vlivy (modernost a nemodernost různých typů staveb), sociální sloţení obyvatel a mnoho dalších. Poptávka po stavbách Je rovněţ limitována. I kdyţ lidské potřeby jsou, alespoň v západním kulturním prostředí, nekonečné, jsou limitovány různými podmínkami, faktory a činiteli, z nichţ můţeme ilustrativně zmínit:

15 Demografický vývoj v období negativního demografického vývoje populace, tedy v období, kdy je větší úmrtnost neţ porodnost, můţe klesat poptávka po nemovitostech (vymírání populace). Vztah mezi demografickým vývojem a poptávkou po stavbách není absolutně závislý a korelační, protoţe i menší populace můţe mít větší kvantitativní i kvalitativní nároky např. na bydlení. Vnitřní migrace vnitřní migrací je migrace v rámci jednoho státu. Jiţ od poloviny 19. století je zcela zjevný trend stěhování se populace z menších obcí do větších měst. Zvláště výrazný je v podmínkách České republiky nárůst poptávky po bydlení v Praze a v Brně a v jejich příměstských regionech. Vnější migrace zde se jedná o migraci z jednoho státu do druhého. Pokud je počet imigrantů v daném státě větší neţ počet emigrantů, nese tento trend sebou větší poptávku po bydlení. Volný čas pokud vzroste u části obyvatelstva penzum volného času (zavedení volných sobot, delší dovolená, zkrácení pracovní doby), můţe tato část obyvatelstva provozovat různé volnočasové aktivity jako je cestovní ruch (poptávka po hotelích, penzionech, rekreačních areálech), sportovní činnosti (stadiony, sportovní areály) nebo mohou vyuţívat vlastní rekreační objekty (chaty a chalupy). Ţivotní úroveň se vzrůstem ţivotní úrovně jsou spojeny obvykle i větší nároky na kvantitu a kvalitu bydlení. Stejně tak vzrůstají nároky na městské inţenýrství, dopravní systém, dostupnost a rozsah sluţeb, občanskou vybavenost, apod., coţ sebou všechno nese další poptávku po stavbách. Rozvoj průmyslu a obchodu rozvoj průmyslu a obchodu přináší poptávku jak po primárních objektech rozmístění (výrobní závody a areály, hypermarkety, sklady), tak po posílení a zkvalitnění dopravního systému a navazujících sluţeb

16 Lokace bytů Lokace je obecně jedním z nejdůleţitějších faktorů ovlivňujících trţní hodnotu a prodejnost bytů. Podle tohoto kriteria lze byty rozdělit zhruba na tyto kategorie: Praha trh v hlavním městě a zároveň jediném velkoměstě České republiky je specifický trvalým převisem poptávky nad nabídkou Statutární města velká města nad sto tisíc obyvatel, správní i komerční střediska regionů Lázeňská a rekreační města a mikroregiony (Karlovy Vary, Český Krumlov, Špindlerův Mlýn, Lipenská přehrada, Poděbrady) Okresní a jím podobná města Ostatní města a obce Lokace v rámci města V této analýze máme na mysli hlavně byty v hlavním městě a ve statutárních městech. U ostatních měst a obcí nemá tento faktor tak výrazný vliv vzhledem k poměrně malému rozsahu lokálního trhu. V rámci města se trh s byty dělí do tří segmentů: Byty v prima rate lokacích Prima rate lokace můţeme obvykle označit historická jádra měst, širší centra a stabilizované rezidenční čtvrti měst např. v Praze jsou za prima rate lokality povaţovány celá Praha 1, Praha 2 a části Prahy 6 a Prahy 10. Pro tyto lokality je typické, ţe jsou prakticky plně zastavěny. Nové prostory pro vznik bytů se objevují jen ojediněle např. v půdních vestavbách, při rekonstrukcích nebo jako loftové byty v brownfields projektech (Vinohradský pivovar, Elektra, rozvodná stanice na Flóře). Z pohledu trhu je tedy nabídka finálně limitována a nemůţe se jiţ zvětšit. Za logického předpokladu vzrůstající poptávky (zvětšení atraktivity Prahy v rámci evropského i globálního trhu, velká migrace do Prahy, velké výnosy z nemovitostí na tomto trhu) se tedy zákonitě musí také zvyšovat ceny. Podle všech informací z trhu i z nezávislých a státních zdrojů (profesní komory realitních makléřů, velké banky a developerské společnosti, Český statistický úřad a další) je tomu skutečně tak. Objevují se skupiny finančně silných, obvykle mezinárodních, portfoliových klientů, kteří nakupují byty v těchto lokalitách ve větším měřítku pro kombinaci výnosů z nájmů a zvýšení hodnoty v čase. Dále se stále rozšiřuje i skupina tuzemských klientů,

17 kteří si v 90. letech minulého století nechali postavit mimo Prahu rodinný dům a nyní zjišťují, ţe potřebují mimo to i byt v Praze. Podle všech předpokladů bude tedy ve střednědobém i dlouhodobém horizontu cena bytů v prima rate lokalitách stále stoupat aţ do úrovně porovnatelné v nejbliţším okolí třeba s Dráţďany (Mnichov nebo dokonce Vídeň asi v dlouhodobém horizontu a průměru nabídek zůstanou draţší). Podporou pro tento popis stávajícího stavu i pro analýzu dalšího vývoje můţe být třeba úspěšný prodej luxusních bytů v proluce Myšák ve Vodičkově ulici v Praze, kde realizované prodejní ceny překročily Kč/m 2 a překonaly ceny za obdobné byty jak v Paříţi, tak v Londýně. Jak se bude konkrétně vyvíjet cenová mapa bytů v prima rate lokalitách Prahy a kudy bude procházet pomyslná cenová hranice prima rate lokalit není dnes moţné přesně určit. Ilustrací je třeba cenový vývoj Karlína od skutečného úprku investorů a propadu cen po povodních v roce 2002 aţ po současný doslova raketový růst cen spojený s aktivitami jednoho z největších investorů na českém realitním trhu. I v některých lokalitách, které vznikly za Velké krize v 30.letech minulého století jako nouzová obydlí nízko příjmových skupin obyvatel jako je třeba Krejcárek nebo Balkán (obě lokality jsou v Praze 3 Ţiţkov), jsou dnes přestaveny a byty rozprodány s cenou kolem Kč/m 2. Nové developerské projekty Byty v novostavbách bytových domů tyto byty vznikají na hranicích Prahy a velkých měst na dosud volných pozemcích, které jsou alespoň v částečném dosahu městské infrastruktury (městského inţenýrství a dopravy). Bohuţel, zejména developerské projekty z 90. let minulého století a přelomu letopočtu byly realizovány se základní myšlenkou maximalizace okamţitých zisků z prodeje bytů finálním klientům bez úvah o architektonické hodnotě těchto projektů, navázání na infrastrukturu, jejich provozních a dalších investičních nákladech, apod. Tento základní krátkodobý podnikatelský záměr sebou bohuţel nese různé negativní znaky, jako je : Maximální zahuštění zástavby minimální odstupové vzdálenosti domů, minimum veřejné zeleně, minimalizace parkovišť a obsluţných komunikací

18 Minimální občanská vybavenost ty části pozemku, které nelze primárně komerčně vyuţít, jsou redukovány na minimum. Zvláště historicky první developerské projekty z poloviny 90. let minulého století byly často vystavěny jako de facto ghetta bez základních a zájmových (uměleckých) škol, kulturních a třeba i sakrálních zařízení, tedy bez všech základních atributů, které tvoří obec obcí. Jediným, co by se dalo nazvat občanskou vybavenosti, jsou golfová hřiště umístěná na těch pozemcích, které se nepodařilo vyjmout ze zemědělského půdního fondu. Nevyřešená dopravní dostupnost a dopravní obsluţnost developeři obvykle neřeší posílení nebo dokonce vybudování nových příjezdových a obsluţných komunikací. Zpevněná komunikace, která byla původně určena jenom pro občasný průjezd zemědělské techniky na pole a byla pro tento účel také dimenzována, má najednou zajistit dopravní dostupnost pro stovky bytů v nově vybudovaných bytových domech. Podobně je to i s dopravní obsluţností, kdy developeři neřeší posílení existujících spojů městské nebo liniové hromadné dopravy. Nízká kvalita projektů, materiálů i vlastního provádění staveb snaha o maximalizaci jednorázových zisků při prodeji staveb nebo jejich částí se velmi často projevuje i v nízké kvalitě prováděcích stavebních a montáţních pracích od fáze projektu aţ po vlastní realizaci. Protoţe developerské společnosti jsou obvykle zakládány jednorázově pro určitý projet, nemusí si budovat vlastní goodwill a někdy dokonce mají snahu po dokončení prodeje bytů a předání kondominií do property managementu jiné firmy zmizet beze stopy. Na základě výše uvedených faktů i na základě reflexe ze skutečného chování trhu lze předpokládat, ţe ve střednědobém a dlouhodobém horizontu dojde k poklesu trţní hodnoty bytů v nekvalitních developerských projektech a to v ojedinělých případech i o desítky procent. Byty v panelových domech Panelové domy jsou bytové domy stavěné technologií na bázi ţelezobetonových plošných dílců, které byly průmyslově vyráběny v průmyslových závodech (panelárnách) a na místě stavby pouze sestavovány (montovány). Předpokládanými přínosy této technologie mělo být zejména zvýšení produkce bytů a zlepšení jejich kvalitativních i kvantitativních standardů. V České republice se bytové domy z panelů začaly stavět na konci 50. let 20. století (systémy G 57, později typy T 01, T 02 a T 03), na které v 70. letech navázaly licenční systémy zakoupené z Francie (VVÚ ETA) a Dánska (Larsen Nielsen)

19 Poslední typy panelových bytových domů (např. systém UNI, vyvinutý Stavebními závody Praha) se objevil před rokem Vzhledem k mnoţství v jakém byly postaveny v některých letech se touto technologií stavělo aţ bytů ročně, jsou tyto bytové domy neoddiskutovatelnou realitou. Ze současného fondu bytů (v bytových domech, tedy mimo bytů v rodinných domech nebo v jiných stavbách) je 33,6 % bytů postaveno právě touto technologií. Nikdo, kdo reálně uvaţuje nemůţe kalkulovat s tím, ţe někdo stát, jednotlivé obce nebo komerční subjekty - dokáţí tyto bytové domy odstranit. Vzhledem k průměrné očekávané ţivotnosti ţelezobetonových nosných prvků zde budou tyto bytové domy aţ dvě stě let. Naštěstí se nesplnily poněkud pesimistické prognózy z konce minulého století, kdy řada odborníků předpokládala, ţe se změní sociální struktura obyvatel panelových domů v negativním smyslu tak, ţe se sídliště panelových domů stanou ghetty chudiny a okrajové části imigrantů. Tyto prognózy, které vycházely z porovnatelného vývoje např. v Paříţi, Marseille nebo v Berlíně, se v Čechách aţ na výjimky jako je sídliště Chánov v Mostě, naštěstí nenaplnily. Díky vhodně zvolené formě privatizace bytového fondu byla řada bytů zakoupena jejich stávajícími nájemníky za zlomek obvyklé trţní hodnoty, přičemţ jim původní vlastník, obvykle obec nebo městská část, pomáhal i různými nástroji jako je záruka za hypoteční úvěr, výhodnější úvěrové podmínky a podobně. Bytová druţstva, která byla před rokem 1990 jednou z moţných forem vlastnictví bytu, se musela ze zákona transformovat a relativně standardizovat právní vztahy jejich členů k bytům, které obývají. Poměrně malou část bytů si obce ponechaly pro vlastní potřebu např. pro moţnost řešení resp. zmírnění důsledků přírodních katastrof (povodně), jako stabilizační byty pro různé profese (městské stráţníky, pracovníky městských úřadů a magistrátů) nebo pro jiné účely. Poté co byl v podstatě dokončen proces privatizace, se začal dynamicky rozvíjet realitní trh s byty v těchto bytových domech. Zájemci o koupi bytů v panelových domech se rekrutovali zejména z těchto skupin: Vnitřní imigranti lidé, kteří se stěhovali za lepšími pracovními příleţitostmi z vesnic do měst a to zejména do Prahy a do Brna. Ve velkém městě obvykle získali takové zaměstnání, které jim neumoţnilo si zakoupit v prima rate lokalitě, ale postačilo na získání bytu v panelovém domě. Vnější emigranti, hlavně z jihovýchodní Asie (Čína, Vietnam) a ze zemí bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Ruská federace)

20 Mladá manţelství a mladí lidé (singles), kteří se osamostatnili od rodičů a hledali svůj první startovací byt. Důsledkem všech výše uvedených jevů byla někdy zajímavá sociální struktura, kdy v panelovém domě pod jednou střechou bydlí třeba nízko příjmové domácnosti, které ţijí ze sociálních dávek a obývají byt, který jim byl přidělen státními orgány před rokem 1990, dále mladí a dobře placení vysokoškoláci, kteří si byt zakoupili jako startovací a vedle nich i cizinci a důchodci. To jaká sociální struktura v tom kterém domě vznikla, ovlivňuje podstatným způsobem trţní hodnotu jednotlivých bytů. Typickým lokálním trhem, kde sociální struktura obyvatel panelového domu ovlivňuje konkrétní trţní hodnotu bytů je např. Beroun nebo Příbram. V Praze a Brně, kde se s trochou nadsázky prodá vše, není tento jev tolik markantní. Panelové domy se po roce 2004 také začínají díky dotacím ze strukturálních fondů Evropské unie více a častěji tzv. revitalizovat. Tato revitalizace obvykle obsahuje opravu a změnu kvalitativních parametrů obvodového pláště zateplení, výměnu oken a opravu ploché střechy. V interiéru bytového domu dojde k výměně výtahu za typ, který vyhovuje dnešním bezpečnostním předpisům a dále k výměně a posílení všech doţilých rozvodů technického zařízení budovy rozvodů elektřiny, studené a teplé vody, ústředního vytápění, rozvodů plynu, společné televizní antény, někdy jsou instalovány i nové druhy sítí. Jenom málo lze dělat s obvykle nevyhovujícími akustickými parametry vnitřních nosných a dělících konstrukcí. Vzhledem k tomu, ţe vnitřní dispozice jak bytů, tak i společných domovních prostor je determinována plošnými nosnými prvky konstrukčního systému, omezí se vlastníci jednotlivých bytů maximálně na změnu nebo odstranění vnitřních příček z plynosilikátových prvků, dále na rekonstrukci bytového jádra (prostor koupelny, WC a kuchyňské linky) a na finální úpravu povrchů stěn a podlah. V nejlukrativnějších lokalitách se provede ještě střešní nástavba a změní se charakter některých části společného domovního příslušenství např. z bývalé a dnes jiţ nevyuţívané kočárkárny se zřídí administrativní nebo prodejní prostor. To jak se ve střednědobém horizontu budou měnit ceny bytů v panelových domech nelze jednoznačně určit konkrétní změny cen v čase budou záviset zejména na lokaci bytového domu a na sociální struktuře jeho obyvatel. Jisté je snad jen to, ţe další bytové domy postavené touto technologií tedy montované z prvků ţelezobetonových plošných jiţ nebudou vznikat. Nabídka tohoto typu bytu je tedy

21 v krátkodobém horizontu konstantní, ve střednědobém horizontu se bude sniţovat tak, jak budou panelové domy technicky doţívat nebo jak budou účelově likvidovány, aby mohly být získány lukrativní volné stavební pozemky. Vzhledem k dlouhodobému demografickému vývoji, kdy trvale klesá porodnost a přibývá počet jednočlenných (singles) domácností, lze předpokládat, ţe se stále bude zvyšovat poptávka po bytech velikosti 2 + kk, které jsou ještě finančně dostupné a vcelku vyhovují pro standardní poţadavky na komfort bydlení. Menší byty, garsoniéry a byty 1 + kk jsou na trvalé bydlení jiţ dosti stísněné a zájemci si je pořizují spíše jako druhé byty vedle např. rodinného domu mimo velké město. Jedním ze základních poţadavků na takové druhé bydlení je dobrá dopravní dostupnost a obsluţnost do center měst. Velké byty v panelových domech jsou dnes prodejné dosti obtíţně jejich poţadovaná cena je relativně vysoká, početné rodiny s dětmi buď nemají dostatečné prostředky na koupi nebo dávají přednost bydlení v rodinných domek, které poskytují nesrovnatelně lepší komfort bydlení. Dalším sektorem poptávajících, který se bude v budoucnu stále zvětšovat s tím, jak bude růst atraktivita České republiky jako cílové země, jsou jiţ zmínění imigranti ze zemí na východ a na jih od naší země, kteří ve většině panelových domů nacházejí dokonce vyšší komfort bydlení neţ ten, na který jsou zvyklí ze své původní vlasti. Jejich prostředky jim také ve většině případů nedovolí pomýšlet na zakoupení bytů v nových developerských projektech nebo dokonce v prima rate lokalitách. Byty v panelových domech na malých městech v komerčně méně atraktivních lokalitách (např. Bílina, Chomutov, Most, Jirkov, a další) jsou dnes také často kupovány velkými realitními investory, kteří si tak vytvářejí moţnosti náhradního bydlení pro lidi, kteří původně bydleli v prima rate lokalitách velkých měst a jimi obývané byty chtějí investoři uvolnit buď pro přestavbu původně bytových domů na jiné účely (hotel, administrativní budova) nebo je prodat popř. pronajmout zajímavějším klientům. 5 5 Ing. Petr Ort, Ph.Dr., Analýza realitního trhu, Praha

22 2. Analýza současného trhu nemovitostí 2.1. Dělení bytů podle standardu Způsobem dělení trhu s byty, který se dnes jiţ opouští jako zastaralý, je dělení podle standardu vybavení bytu. Ještě ve druhé polovině dvacátého století se byty dělily na tzv. kategorie, kde pro zařazení do příslušné kategorie se posuzovaly taková kriteria jako např. způsob vytápění bytu (ústřední teplovodní, lokální plynové nebo lokální na pevná paliva), to zda má byt koupelnu, zda WC je společné pro více bytů, apod. Většina bytů, se kterými se dnes obchoduje je modernizována nebo nově postavena v obvyklém standardu vybavenosti, proto se toto dělení jiţ nepouţívá. Na straně poptávky bychom také jen obtíţně našli subjekty, které by poptávaly byt nízkého standardu bez vlastní koupelny a WC a s lokálním vytápěním na tuhá paliva Aktuální stav trhu s byty v České republice Trh s byty v České republice lze stručně charakterizovat jako trh s převahou na straně poptávky, s neúměrně vysokými zisky developerských společností a s některými znaky tzv. cenové bubliny. Podle všeobecně akceptovaných ekonomických teorií i podle reflektované situace na trhu vzniká cenová bublina tehdy, kdyţ se výrazně oddělí hodnota zboţí a jeho cena. V takové situaci potom není cena zboţí na trhu určována fundamentálně, tedy skutečnými náklady a skutečnou hodnotou, ale spekulativně, zejména vlivem neadekvátního očekávání a reklamními, marketingovými a psychologickými nástroji, v menší míře i pomocí public relations. Cenové bubliny se bohuţel často objevují v celé moderní historii. Jiţ z přelomu středověku a novověku známe tzv. tulipánovou horečku spojenou s neadekvátním nadhodnocením sazenic některých vzácných druhů tulipánů, na přelomu minulého a tohoto století jsme zaţili internetovou bublinu nesmyslné nadhodnocení akcií nově vzniklých obchodních společností, které teprve hodlaly podnikat v oborech nějak spojených s internetem. Pokud je otázkou, zda cenová bublina vzniká i právě teď na trhu s byty v České republice je třeba nejprve analyzovat, jaká je vlastní hodnota (nákladová, trţní) a zda se výrazně neodchyluje od jeho ceny

23 Rekonstrukce staršího bytu, pokud předmětem rekonstrukce nejsou nějaké umělecké nebo umělecko řemeslné prvky, by měla být cena aţ o polovinu niţší, protoţe předmětem rekonstrukce obvykle nejsou prvky dlouhodobé ţivotnosti jako jsou svislé a vodorovné nosné konstrukce, krovy, konstrukce schodiště, apod. Podle toho jak jsou rekonstrukce bytů, zejména v panelových domech prováděny, je obvyklá cena za rekonstrukci jednoho čtverečního metru podlahové plochy bytu asi Kč. Většina současných projektů bytových domů je v sektoru středně podlaţní, někdy i vysoko podlaţní zástavby, a to z důvodu co nejvyššího zhodnocení relativně vzácného pozemku. Pokud je tedy na pozemku vystavěn středně nebo vysoko podlaţní objekt, kupní cena pozemku (i kdyţ můţe být ve vztahu celkové ceny funkčního celku stavby a pozemku relativně vysoká) se poměrově rozdělí na podíly jen o několika metrů čtverečních na kaţdou bytovou jednotku. Finanční náklady developera jsou obvykle marginální, protoţe na současném českém trhu poţaduje developer obvykle platbu zálohově předem a finální klient (budoucí majitel bytu) jej tak ochotně a bezplatně úvěruje a břemeno úrokových nákladů přebírá dobrovolně na sebe. Dalšími moţnými náklady developera mohou být některé podmíněné investice například vybudování nové komunikace, inţenýrských sítí, rozvoden nebo přečerpávacích stanic kanalizace. Můţe se stát i to, ţe část pozemku bude muset být primárně komerčně nevyuţitelná, protoţe bude určena územním plánem jako veřejná.developer, stejně jako kaţdý jiný podnikatelský subjekt, má přirozeně právo na přiměřený zisk, ale je otázkou, jak velký zisk je ještě přiměřený. Hypoteticky se tedy můţe kalkulovat s rovnováţnou hodnotou bytu Kč za čtvereční metr podlahové plochy bytu. Cenová hladina v uvedeném rozmezí se také např. v Praze poměrně dlouho stabilně drţela, neţ došlo k prudkému cenovému nárůstu v posledních letech. Vypočítat adekvátní vývoj cen pomocí indikátorů dynamiky fundamentálního růstu vnitřních cen je jednoduché..pokud je výpočet proveden správně, se správnými vstupními daty a hodnotami o objemu peněz v ekonomice, inflaci, je v ní zanesen čistý přírůstek bytů a další podstatné ukazatele, musí výsledek jednoznačně ukázat, ţe fundamentální vývoj cen bytů je relativně pozvolný a přibliţně kopírující inflaci. Pokud jsou skutečně realizované ceny bytů v Praze o třetinu nebo o polovinu vyšší, není asi něco v pořádku

24 Jestliţe bychom provedli komparativní analýzu v zemích, které sousedí s Českou republikou, zjistili bychom, ţe průměrné relativní ceny bytů ve Vídni, Berlíně a Mnichově jsou v relaci k průměrným reálným příjmům obyvatel třikrát levnější. Kaţdý neadekvátní cenový vývoj vedoucí k nebezpečí cenové bubliny musí být důsledkem nějakých příčin. V tomto konkrétním případě patří mezi hlavní příčiny: Špatná informovanost kupujících bohuţel se stále mnoţí případy, kdy subjekty na straně poptávky zájemci o byt nedokáţí správně ocenit skutečnou hodnotu bytu, akceptují takové stránky bytu jako je provedení kuchyňské linky, kvalita pohledových horizontů, ale zejména jistá módnost (goodwill) určité lokality. Ke špatné informovanosti ohledně vlastního předmětu koupě (bytu) se přidruţuje i špatná informovanost o podmínkách a parametrech hypotekárního úvěru (např. nedostatečné vyhodnocení rizik spojených s neschopností splácení úvěru, celkové finanční náklady na obsluhu úvěru, špatná akceptace dalších nákladů spojených s vlastnictvím bytu jako je fond oprav a provozní náklady, atd.). Řada klientů má díky své obecně špatné informovanosti i různé psychologické obavy z dalšího růstu cen, který jim v budoucnu objektivně znemoţní si bydlení pořídit. Ve svém finálním důsledku tak klienti sami napomáhají dalšímu růstu ceny výrobku. V nedávné době byl prodán standardní a nerekonstruovaný byt 1 + kk o podlahové ploše 28 čtverečních metrů v zanedbaném panelovém domě z počátku 70. let minulého století, který je situován v blízkosti jedné z praţských nemocnic a zároveň přímo u velké křiţovatky základní praţské magistrály. Jednalo se tedy o lokaci, která je silně negativně ovlivněna hlukem od pojezdu vozidel, smogem a dalšími negativními vlivy. Prodejní cena bytu byla Kč, tedy přibliţně Kč za čtvereční metr. Kupující je profesí lékař a byt zakoupil za tuto cenu proto, aby měl blízko do práce v nemocnici. V praţské čtvrti Břevnov byl prodán byt o rozloze 50 čtverečních metrů za Kč, tedy přibliţně Kč za čtvereční metr v bytovém domě z roku Kupující svůj zájem o koupi za tuto částku zdůvodnil tím, ţe byt má výhled na Hradčany

25 VÝVOJ CENY BYTŮ 2+KK v roce 2008 KRAJSKÉ MĚSTO LEDEN DUBEN ZÁŘÍ PROSINEC BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE HRADEC KRÁLOVÉ JIHLAVA KARLOVY VARY LIBEREC OLOMOUC OSTRAVA PARDUBICE PLZEŇ PRAHA ÚSTÍ NAD LABEM ZLÍN Tabulka 1 ceny bytů 2+kk v roce 2008 Z této tabulky je vidět jak se vyvíjeli ceny bytů 2+KK v roce Nejdraţší byty se nacházejí v hlavním městě, také v Karlových Varech a v Brně jsou ceny celkem vysoké oproti Ústí nad Labem, kde jsou ceny bytů výrazně niţší. Ceny jsou závislé na různých ukazatelích, jako je například dobrá dostupnost dopravy, ţivotní prostředí, a v neposlední řadě lokalita a její atraktivita. Tyto ukazatelé jsou samozřejmě ještě více rozmanité. Graf 1 Ceny bytů v roce

26 2.2. Analýza trhu nemovitosti v roce 2008 V roce 2008 výsledky stavebnictví jsou spíše niţší, na něţ si ekonomika v poslední době zvykla. Přestoţe se v roce 2008 stavělo, alespoň co do počtu zakázek méně, jejich hodnota byla o 17,4 procenta vyšší, dohromady víc neţ 309 miliard. Analytici však uvádějí, ţe ani stavebnictví se ekonomická krize nevyhýbá a realizovaných projektů rychle ubývá. Výsledky stavební výroby hnaly nahoru především velké veřejné zakázky. Jejich hodnota loni meziročně vyskočila skoro o polovinu na necelých 182 miliard. Naproti tomu zakázky na výstavbu komerčních budov míří prudce dolů, zdůrazňuje analytik ČSOB Petr Dufek. Po hojných letech masivního budování bytů a komerčních areálů přichází s recesí i útlum této části stvební výroby,. Poslední čtvrtletí 2008 ukazuje propad Projevy krize ve stavebnictví mohou dobře ilustrovat výsledky z posledního čtvrtletí roku. Zakázek na nové byty ubylo o víc neţ 27 procent. Ještě výrazněji, o 44,7 procenta, se sníţila hodnota zakázek na nebytové výrobní budovy. Propad zaznamenaly hlavně náročnější stavby dopravní infranstruktury. Jak uţ napoví první pohled do loňských čísel, zvýšila se průměrná hodnota nově uzavřených kontraktů, a to o víc neţ třetinu na 4,3 milionu korun. Platí, ţe výrazně draţší jsou veřejné zakázky. V posledním čtvrtletí stály průměrných 9,3 milionu proti 2,5 milionovým smlouvám soukromého sektoru. 6 6 Realitní zpravodaj. [online].[cit ] Dostupné z: -

27 2.3. Indexy cen rodinných domů relat váha Hlavní město Praha 45, , Okresy Praha - východ, Praha - západ 58, , Středočeský kraj mimo Prahu - východ, západ 172, ,1 99,9 104 Jihočeský kraj 84, , ,1 104 Plzeňský kraj 63, ,8 99,4 105 Karlovarský kraj 28, , Ústecký kraj 35, ,6 98, Liberecký kraj 31, , ,3 108 Královéhradecký kraj , Pardubický kraj 36, ,3 102 Kraj Vysočina 49, ,3 99,9 102 Jihomoravský kraj 140, , Olomoucký kraj 44, , Zlínský kraj 60, , Moravskoslezský kraj 77, , Tabulka 2 Indexy cen RD Pro úplné pochopení problematiky a její přehled je zde uvedená tabulka s indexy cen rodinných domů Průměrné ceny Rodinných domů v minulých letech Průměrné ceny RD v ČR v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m3) 2006 počet obyvatel Do a více Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj CELKEM průměr ČR Tabulka 3 Průměrné ceny RD

28 V roce 2006 byly nejdraţší rodinné domy nepřekvapivě v hlavním městě a nejlevnější v kraji Olomouckém a Ústeckém. Průměrné ceny RD v ČR v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m3) 2007 počet obyvatel Do a více Hlavní město Praha 7014 Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj CELKEM průměr ČR Tabulka 4 Průměrné ceny RD 2007 Oproti roku 2006 se v roce 2007 ceny rodinných domů zvedly zhruba o 15%. Průměrné ceny RD v ČR v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m3) 2008 počet obyvatel Do a více Hlavní město Praha 7587 Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj CELKEM průměr ČR Tabulka 5 Průměrné ceny RD

29 Nejdraţší rodinné domy v roce 2008 najdeme dle očekávání v hlavním městě, ceny jsou velmi vysoké i v Libereckém a Královehradeckém kraji oproti kraji Ústeckému a Vysočině, kde jsou ceny rodinných domů celkem nízké. Graf 2 Ceny RD Dle tohoto grafu je patrné, jak ceny rodinných domů rostly od roku 2006 aţ do roku 2008, kaţdý rok stoupají cenný rodinných domů zhruba o 15%-20%. V kaţdém okrese se to nepatrně liší, ale nejsou velké celorepublikové výkyvy růstu cen

30 3. Porovnání a vyhodnocení trhu s nemovitostmi 3.1. Hypoteční rovnováha vzhledem k cenám bytů V únoru 2008 si lidé půjčili u bank na bydlení jen 5,5 miliardy korun a uzavřeli hypoték. Došlo tak k meziročnímu poklesu objemu nově sjednaných úvěrů o více jak třetinu. Vyplývá to ze statistiky Hypoindex, která obsahuje údaje devíti bank. Malá poptávka po hypotečních půjčkách srazila ceny bytů. Ty se mají propadnout aţ na úroveň z roku Nové byty zlevní o 15 procent, staré o 20 a panelákové dokonce aţ o 30 procent. Důvody sníţení cen nesouvisí podle expertů pouze s krizí, ale s nepřirozeným růstem realitního i hypotečního trhu v minulých letech. Zatímco ještě před rokem a půl se o velké byty kupující doslova přetahovali, dnes je realitní makléři nabízejí aţ s dvacetiprocentní slevou. Podle uvedené studie společností Deloitte a Hyposervis klesnou také ceny rezidenčních nemovitostí, a to aţ o 45 procent. Zároveň se předpokládá větší rozlišování jednotlivých tříd bytů v závislosti na jejich standardech, lokalitě a občanské a dopravní vybavenosti. Pokles prodejů bytů a mnoţství poskytnutých hypoték nemá na svědomí pouze globální finančí krize. Byty totiţ prodraţilo i zvýšení daně z přidané hodnoty na stavební práce. To pak vyšroubovalo zájem o nové bydlení. Lidé vyčkávají a odkládají svá rozhodnutí o větších výdajích. Nákupní horečka nemovitostí v Čechách definitivně skončila, uvedl analytik společnosti Broker Consulting Jan Lener. Chuť do zadluţování a pořizování vlastního bydlení podle Lenera nevzbuzují ani relativně vysoké sazby hypotečních úvěrů a cenově dostupné nájmy. Průměrná úroková sazba všech poskytnutých hypoték v únoru nepatrně vzrostla na 5,75 procenta. Mírně si polepšily hypotéky s fixací na pět let, kde průměrný úrok meziměsíčně poklesl o šest setin procentního bodu na 5,58 procenta. Poskytovatelé nového bydlení v reakci na útlum například dělí velké byty na malometráţní a připravují i nízkoenergetické stavby. Zlevňovat dál se jim uţ nechce. Podle analytiků na to však prostor ještě mají. Situace pro developery by se mohla brzy zlepšit, na jaře totiţ prodeje bytů vţdycky rostou. V loňském roce tuzemský hypoteční trh podle statistik ministerstva pro místní rozvoj klesl i kvůli finanční krizi o pětinu. Banky poskytly v roce 2008 občanům hypoteční úvěry za

31 necelých 114 miliard korun, zatímco o rok dříve to bylo rekordních 142 miliard korun. I tak to ale byl druhý největší objem úvěrů od počátku činnosti hypotečních bank v tuzemsku. Pro letošek podle některých analytiků bude úspěchem stomiliardová hranice Vlastní analýza trhu město Příbram Popis okresu Okres Příbram (zkráceně Příbramsko) se nachází v jihozápadní části Středočeského kraje. S rozlohou 1692,05 km² je v rámci kraje nejrozlehlejším okresem a 3. největším v rámci republiky. Počtem obyvatel k mu v rámci kraje patří 4. místo. Hustota zalidnění 65,21 obyvatel na 1 km² je v rámci kraje 3. nejniţší. Okres se skládá ze 121 obcí, z toho 7 měst (Příbram, Dobříš, Sedlčany, Roţmitál pod Třemšínem, Březnice, Sedlec- Prčice a Nový Knín), 1 městyse (Jince) a jednoho vojenského újezdu (Brdy). Sousedí se středočeskými okresy Beroun, Benešov a Praha-západ, plzeňskými okresy Plzeň-jih a Rokycany a jihočeskými okresy Strakonice, Písek a Tábor. Od 1. ledna 2003 se okres dělí na tři správní obvody obcí s rozšířenou působností: Dobříš Příbram Sedlčany A pět správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem: Březnice Dobříš Příbram Roţmitál pod Třemšínem Sedlčany 7 Realitní zpravodaj. [online].[cit ] Dostupné z: -

32 Okres Příbram Kraj Středočeský kraj Sídlo okresu Příbram Rozloha 1692,05km2 Hustota zalidnění 65,21 ob./km2 Počet obyvatel Počet obcí 121 Z toho měst 7 Vojenský újezd 1 LAU 1 CZ020B SPZ před 2001 PB Tabulka 6 Základní informace o PB Popis analyzovaného města Příbram Příbram je město ve Středočeském kraji jako okresní město. Se svými , je to největší město v tomto okrese. Historicky je Příbram významná teprve nedávnou téměř ukončenou těţbou stříbra a uranu. Nejvýznamnějšími průmyslovými obory okresu je strojírenství, potravinářství a hutnictví neţelezných kovů. Mezi nejznámější podniky patří např. RAVAK a.s. Příbram, Kovohutě Příbram. Nejvýznamnějsí stavby města jsou Zámeček Ernestinum, Svatá Hora, Kostel sv, Jabuba, Kostel sv. Vojtěcha, Kostel sv Prokopa, Radnice, Konvikt, Knihovna, Hornické muzeum a další stavby Trh s nemovitostmi V období po vstupu České republiky do Evropské unie lze jasně sledovat zvýšení převáţné většiny cen nemovitostí. Tento trend je způsoben nejen větší politickou a ekonomickou stabilitou, ale zejména úvěrovou politikou bank a větší dostupností

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Housing prices in the CR: Statistical Analysis Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FORMY A ZDROJE

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Bakalářská práce Vývoj cen bytů v Českých Budějovicích v letech 2005-2010

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Bakalářská práce Vývoj cen bytů v Českých Budějovicích v letech 2005-2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studijní program: B4106 Zemědělská specializace Studijní obor: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Katedra: krajinného managementu Vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Bc. Veronika HODOŇOVÁ Vývoj na trhu bydlení v Olomouckém kraji po roce 1989 Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba,

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Brownfields Bakalářská práce Autor: Alena Kubincová makléř, realitní Vedoucí práce: Ing. Roman Vodný Praha Únor, 2011 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR Petr Korytar Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je důkladně analyzovat vývoj cen nemovitostí za posledních 10 let. Bakalářská práce bude rozdělena

Více

Typy a aplikace výnosových metod oceňování

Typy a aplikace výnosových metod oceňování Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Typy a aplikace výnosových metod oceňování Diplomová práce Autor: Bc. David Cepák finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Červen,

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více

Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice

Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice Bakalářská práce Autor: Adam Kuchtiak Makléř Vedoucí práce: Ing. Stanislav

Více

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová Projekt založení realitní kanceláře Bc. Jindřiška Kružicová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Projekt zaloţení realitní kanceláře je zpracování podnikatelského záměru, který sestává

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 141

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 141 Bydlení 2.8 2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 z celkového počtu 551 tisíc bytů (v 88 tisících domech) činil počet bytů v rodinných domech 72 tisíc (56

Více

JESSICA. Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY

JESSICA. Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY Czech version May 2010 This document has

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí Posudek / č. 348-1026/2013 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 1715 k.ú. Šeberov ve vlastnictví WAGE a.s., Plečnikova 944, Šeberov, 140 00 Praha 4, IČ: 27204031 Č.j.: 146 EX 1114/13-18 Objednatel:

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více