Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min."

Transkript

1 Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými čísly Této kalkulace se používá při výrobě výrobků lišících se pouze velikostí, tvarem, hmotností, pracností, nebo jakostí např. hutnické, cihlářské, dřevařské výrobky, u nichž by zjišťování výrobních nákladů bylo obtížné. Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času na výrobu, hmotnosti, přímých mezd, velkoobchodní ceny výrobku, popř. podle více ukazatelů. Příklad: Strojírenský závod vyrábí 3 velikosti výrobku. Normy spotřeby strojového času jsou: 1,5 min., 1,8 min., 3 min na 1 kus. Plánovaná výroba v měsíci je: ks 1. velikosti, ks 2. velikosti a ks 3. velikosti. Celkové náklady jsou tis. Kč. Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. ( 3 / 1,5) Plánovaná výroba v poměrových jednotkách: 1. velikost x 1 = velikost x 1,2 = velikost x 2 = Celkem Náklady na 1 poměrovou jednotku = = 46,61 Kč 1

2 Náklady na jednotku: 1. velikosti 46,61 Kč 2. velikosti 55,93 Kč (46,61 x 1,2) 3. velikosti 93,22 Kč (46,61 x 2) Výsledky této metody lze zpřesnit použitím více základen pro volbu poměrových čísel např. pro polotovary hmotnosti výrobku a u finálního výrobku strojového času. 2) Kalkulace přirážková Tato kalkulace se používá pro kalkulování režijních nákladů při výrobě různorodých výrobků a to většinou v sériové a hromadné výrobě. Přímé náklady - vypočítáváme přímo na kalkulační jednici, Režijní náklady - se zjišťují pomocí zvolené základny a zúčtovací přirážky (sazby) jako přirážka k přímým nákladům. Přirážka je stanovena: - buď procentem, které zjistíme jako podíl režijních nákladů na nákladový druh zvolený za rozvrhovou základnu, - nebo sazbou, kterou vypočteme jako podíl režijních nákladů na jednotku naturální rozvrhové základny. Nevýhody: a) Stejná zúčtovací přirážka (sazba) se používá i pro změněné objemy výkonů, tím dochází k chybnému rozvrhu režijních nákladů např. při větším objemu výkonů se rozvrhuje větší část režie a tím se na jednotku produkce přenášejí větší režijní náklady než jsou ve skutečnosti.je to statická kalkulace. Je třeba pro změněné objemy výkonů vypočítávat nové zúčtovací přirážky tj. kalkulaci dynamizovat. 2

3 b) Druhý problém přiřazení např. podle přímých mezd nemusí být správné. Řešíme to zpřesňováním kalkulací zaváděním více rozvrhových základen a přirážek. Hovoříme o tzv. diferencované přirážkové kalkulaci, nebo kalkulováním neúplných nákladů. 2a) Metoda strojových přirážek Náklady zjišťujeme pro každý stroj a jejich součet za zúčtovací období dělíme počtem hodin provozu stroje. Tím dostaneme přirážku režie na 1 hodinu příslušného stroje. Podle spotřeby strojového času na jednotlivé výrobky promítáme tyto náklady do kalkulací výrobků. Metoda je značným zpřesněním kalkulací, klade však značné nároky na evidenci a výpočty. Používá se ve vysoce mechanizovaných a automatizovaných výrobách, kde podíl mezd činí jen pár procent, jednicové mzdy se mění ve výrobní režii např. při obsluze NC strojů. 3) Kalkulace ve sdružené výrobě Ve sdružené výrobě někdy též (vázané) výrobě vzniká v jednom technologickém postupu několik druhů výrobků např.při výrobě plynu z uhlí vzniká kromě plynu i koks, dehet, čpavek a benzol. Vzniklé sdružené náklady proto musíme rozdělit na jednotlivé výrobky. K tomu se používá zůstatkové metody kalkulace nebo rozčítací metody kalkulace. 3a) Zůstatková ( odečítací) metoda kalkulace Této metody použijeme, můžeme-li jeden z výrobků považovat za hlavní a ostatní výrobky za vedlejší, např. v cukrovaru je hlavním výrobkem cukr, vedlejšími výrobky jsou melasa a řízky. 3

4 Metoda spočívá v tom, že od celkových nákladů za zúčtovací období se odečtou vedlejší výrobky oceněné prodejními cenami (popř. cenami podle plánových kalkulací) a zůstatek se považuje za náklady hlavního výrobku. Náklady na kalkulační jednici hlavního výrobku zjistíme dělením těchto zbývajících nákladů počtem kalkulačních jednic hlavního výrobků. Výhodou: jednoduchost Nevýhodou: nelze kontrolovat náklady vedlejších výrobků Příklad: Ze řepy se vyrábí hlavní výrobek cukr a vedlejší výrobky melasa a řízky. Z 1200 kg řepy nákupní cena 5 Kč/kg bylo vyrobeno 720 kg cukru, zpracovaní náklady byly 864 Kč. Tržby za prodej melasy byly 620 Kč a za řízky 340 Kč. Jaké jsou celkové a jednicové náklady na výrobu cukru? Kalkulace cukru v Kč Materiál řepa (1200 x 5) Zpracovací náklady Tržby za prodej melasy Tržby za prodej řízků Celkem náklady na výrobu cukru Náklady na 1 kg cukru (5904/720) 6 000,- Kč 864,- Kč - 620,- Kč - 340,- Kč 5 904,- Kč 8,20 Kč 3b) Rozčítací metoda Této metody použijeme, nemůžeme-li sdružené výrobky rozdělit na hlavní a vedlejší např. ve mlýnech různé druhy mouky. Celkové náklady se rozvrhují na jednotlivé výrobky podle: - poměrových čísel vypočtených z množství získaných výrobků, - množství suroviny vstupující do jednotlivých výrobků, - poměru technických vlastností - cen jednotlivých výrobků. 4

5 Příklad: Ze dřeva vznikají 3 výrobky: desky,prkna, parkety. Normovaná výtěžnost ze 100 kg dřeva je 60 kg desky, 30 kg prken a 10 kg parket. Náklady na zpracování 100 kg dřeva jsou 572 Kč. Náklady se rozdělují v poměru 4:2:1. Zjistěte jaké budou náklady na jednotlivé výrobky a náklady na 1 kg podle jednotlivých výrobků. Výrobek norm. výtěž poměr.č. komb. poměr přepočtené nákl. náklady ze 100 kg celkem na 1 kg desky ,8 7,38 prkna ,9 3,69 parkety ,3 1,83 celkem 100 x ,0 x = 572 / 310 = 1,8452 1,8452 x 240 = 442,8 3c) Metoda kvantitativní výtěže Vznikají-li sdružené výrobky ve stupňové výrobě, lze použít metodu kvantitativní výtěže, která rozvrhuje náklady podle množství výrobků získaných z výchozí suroviny. Např. při petrochemickém zpracování ropy výroba probíhá ve třech stupních a získává se postupně destilací ropy plyn, benzín, petrolej, plynový olej a mazut. 4) Rozdílové metody Doposud probrané metody kalkulace zjišťovaly skutečné náklady úhrnnou částkou za jednotlivé kalkulační položky. Nazýváme je proto úhrnné kalkulace. Tyto náklady umožňují kontrolovat přiměřenost 5

6 vynaložených nákladů až po sestavení výsledné kalkulace. Pro běžnou, operativní kontrolu se používají rozdílové metody, které stanoví výši nákladů předem jako úkol, normu, standart a zjišťují rozdíly skutečných nákladů s tímto úkolem (normou). Je to např. metoda standardních nákladů (standard cost system, standart costing) u nás normová metoda. Metoda eviduje náklady ve dvou složkách: - náklady předem určené standardní, normované - a rozdíly mezi předem určenými a skutečnými náklady odchylky od standardních normovaných nákladů. Odchylky se analyzují podle příčin, vzniku a odpovědnosti, nebo i z hlediska využití výrobních činitelů. - Rozdílové metody se používají převážně pro řízení přímých jednicových nákladů a to v opakované např. hromadné a sériové výrobě. V posledních letech se u nás začaly používat kalkulace neúplných přímých variabilních nákladů (Direct Costing). 4b) Normová metoda Spočívá v tom, že se předem stanoví normy přímých nákladů a zjišťují se odchylky skutečných nákladů od těchto norem a změny norem. Používá se operativních norem platných k určitému datu, nazývají se základní výchozí normy, které se mění každou změnou výrobních podmínek. Základní normy + - změny normy Operativní norma + - odchylka od operativní normy = operativní norma = skutečná spotřeba Základem norem nákladů jsou normy v naturálním vyjádření v kg, m, min, kwh apod., vynásobením naturální normy cenou tarifem dostaneme normu v peněžním vyjádření, kterou používáme v kalkulacích. 6

7 Pro kalkulace nákladů platí: Základní kalkulace + - změny norem = operativní kalkulace Operativní kalkulace + - odchylky od operativních norem = výsledná Kalkulace Normová kalkulace a evidence je založena na principu řízení podle odchylek. Tím, že se pracovníci zaměří jenom na odchylky, mohou jim věnovat větší pozornost a tím účinněji řídit. 4c) Kalkulace nákladů podle elementárních procesů metoda ABC (Activity Based Costing), rozvržení režijních nákladů podle skutečné příčinny jejich vzniku. Tyto kalkulace zjišťují a přiřazuji náklady dílčím aktivitám činnostem. Začíná se rozložením podnikových činností do dílčích elementárních aktivit např. objednávání materiálu, příjem a výdej materiálu, doprava a skladování materiálu, vnitropodniková doprava, balení výrobků, seřizování strojů, expedice. Při čemž se zaměřují především na oblasti, ve kterých vznikají režijní náklady. Ty vztahy, které vyvolávají vznik nákladů jsou označeny jako cost drivers. Např. počet objednávek, nebo faktur, počet dodavatelů, zákazníků, strojové hodiny, počet kontrol apod. Náklady zjištěné na aktivitu se alokují na výkony výrobky, služby jako jednotkové náklady. Vychází se ze vztahu: Procesy spotřebovávají zdroje a výkony spotřebovávají procesy 7

8 8

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Jana Poláčková a kolektiv Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Jana Poláčková a kolektiv Metodika kalkulací nákladů

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Lenka Výstupová Klíčová slova: Alokace nákladů, zdroje, finanční řízení, celkové náklady, přímé náklady, nepřímé náklady,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Sestavení rozpočtu spočívá v tom, že se konstrukce popsaná projektem rozdělí na části s určitými technickými vlastnostmi, nebo s určitým způsobem provedení. Tyto

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH

1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH 1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH a) Postavení LH v národním hospodářství: Lesní hospodářství tvoří z hlediska HDP necelé 1% z jeho podílu, z čehož by bylo na první zřejmé, že se jedná o zanedbatelný podíl. Skutečnost

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více