1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu"

Transkript

1 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání školního vzdělávacího programu. Je uveřejněn na internetové stránce školy. Na podzim 2005 byla pedagogickým sborem provedena analýza současné situace školy v rámci počátku prací na školním vzdělávacím programu a byly stanoveny profilační oblasti, na které se škola v budoucnu soustředí. Jsou to: - tvořivost - ekologie a přírodovědné předměty - autonomie učitele a žáka - demokratická škola - informační a čtenářská gramotnost Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu V současné době škola vyučuje podle vzdělávacího programu Národní škola, který má řadu specifik oproti ostatním vzdělávacím programům. Podrobnou charakteristiku lze nalézt přímo ve vzdělávacím programu, ale hlavní principy, o které se škola opírá, lze shrnout do těchto bodů: A. Národní škola má především založit úspěšnou vzdělávací dráhu dítěte, vybavit ho strategií učení. B. Výchova i vzdělávání musí více než dosud směřovat k praktickému životu v moderní společnosti. C. Základní vzdělání musí poskytnout absolventu především globální pohled na svět (jednotlivé předměty nelze chápat jako zmenšené vědní disciplíny). D. Výběr konkrétního učiva není nejpodstatnější důležité jsou cíle v oblasti postojů a dovedností, ke kterým učivo má směřovat. E. Hlavním měřítkem úspěšnosti školy musí být to, do jaké míry se podaří zajistit každému žákovi prožití plnohodnotného životního období (nejde tedy jen o přípravu na další studium nebo další život), včetně prožitků úspěchu a vlastního pokroku v učení. F. Škola musí zajistit stejné vzdělávací příležitosti pro všechny žáky, se zřetelem na jejich případné speciální vzdělávací potřeby je nutné vyvážit investice do pomoci žákům s různými handicapy a do rozvoje jejich specifických schopností. Specifické modifikace vzdělávacího programu: 1) Program Začít spolu začala škola realizovat v tomto školním roce v 1. ročníku. 2) Rozšířená výuka českého jazyka a výtvarné výchovy je již tradičním programem od 6. ročníku. 3) Rozšířená výuka přírodopisu a ekologie je také novinkou tohoto školního roku začala v 6. ročníku. 1

2 Od začne škola vyučovat podle vlastního vzdělávacího programu. Jeho tvorba byla zahájena v tomto školním roce a je naplánovaná na dva školní roky. V první fázi se pedagogický sbor důkladně seznámil s novou koncepcí kurikula, která je obsažena v Rámcovém vzdělávacím programu a byly provedeny analytické činnosti, mapující dosavadní činnost školy, její silné a slabé stránky a dosažené výsledky. Učitelé dále pracovali na prvních částech nového programu školy: charakteristice školy, její profilaci a výchovných a vzdělávacích strategiích školy i jednotlivých předmětů. V druhém roce se pak zaměří na učební plány a plány učiva v jednotlivých předmětech a ročnících Profilace školy Profilace školy směřuje v současné době do 3 oblastí: A. do oblasti tvořivosti, tj. k výtvarné, dramatické, jazykové a literární výchově pro podporu těchto záměrů je od 6. ročníku zřizována vždy jedna třída se zaměřením na rozvoj tvořivosti pro tvořivě nadané děti, v této třídě je rozšířena výuka výtvarné výchovy a českého jazyka B. do oblasti přírodovědné a ekologické, kdy se škola zapojuje do některých celostátních projektů s ekologickou tématikou, prvky ekologické výchovy jsou systematicky začleňovány do programu školy (třídění odpadů) a je vytvářeno nadstandardní materiální zázemí pro výuku přírodovědných předmětů (škola získala již dvakrát titul Ekoškola a dále se pravidelně umisťuje na čelných místech celostátních soutěží v ekologických projektech) C. do oblasti projektové výuky, tj. využití projektové metody k podpoře plnění vzdělávacích cílů tato metoda je uplatňována v různých předmětech, ale zejména jako prostředek mezipředmětového propojení. Některé projekty, resp. témata jsou vyhlašována společná pro celou školu, jiná si stanovují třídy, vyučující v jednotlivých předmětech, často jde o náplň činnosti škol v přírodě, vyvrcholením jsou samostatné absolventské práce žáků 9. ročníku (viz dále bod výsledky vzdělávání), kde je každý žák povinen si z dané nabídky vybrat téma a zpracovat jej, v méně rozsáhlé podobě je na konci 8. ročníku zařazena závěrečná práce žáka na téma Zdravý životní styl. Přehled letošních projektů je uveden v kapitole Učební plány (Pozn.: Učebním plánem rozumíme stanovení konkrétních týdenních počtů hodin pro jednotlivé předměty.) Učební plány 1.stupně sestavují třídní učitelé a schvaluje vedení školy. Učitel má v rámci daného rozpětí poměrně velký prostor přizpůsobit plán situaci v konkrétní třídě, schopnostem a zájmům žáků. Přitom vychází z minimální hodinové dotace předmětů stanovené osnovami Národní školy. Plán musí být sestaven na celé pětileté období. Učební plány 2.stupně sestavuje vedení školy na základě situace v jednotlivých ročnících a třídách, profilace školy, dislokace úvazků a finančních možností školy. 2

3 Volitelné předměty jsou soustředěny do 8. a 9.ročníku, ale díky celostátnímu rozšiřování učebních plánů o 1 hodinu se v tomto roce mohly posunout i do 7. ročníku. Naše škola se přitom zaměřila na dovednosti pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a zařadila proto do 7. ročníku dvě varianty práce s počítačem, aby se všichni žáci již od 7. ročníku těmto dovednostem učili.. Skladba volitelných předmětů se sice mírně pozměňuje v závislosti na zájmu žáků a možnostech školy (především personálních), ale v zásadě jsou tyto předměty směřovány do následujících oblastí: a. práce s počítačem zde mohou žáci volit pouze různé úrovně, oblast jako taková je povinná, tj. každý žák musí projít v těchto dvou letech tímto předmětem b. cizí jazyk formou konverzace c. sport d. přírodovědný nebo společenskovědní seminář nebo dějiny umění výběr jedné z této oblastí souvisí s tématem absolventské práce a náplní předmětu v 9. ročníku je zčásti také pomoc žákovi s napsáním této práce e. ekologie. Přehled volitelných předmětů viz statistická část, bod 18 Nepovinné předměty a hodiny nemohou být v současné finanční situaci zřizovány ve větším množství, škola se je však snaží alespoň částečně nahradit systémem zájmových kroužků. V 7. a 9. ročníku byla i nadále realizována nepovinná výuka druhého cizího jazyka (němčina, španělština). Ve 3. ročníku se vyučovala tradičně angličtina jako nepovinný předmět. Třídy s rozšířenou výukou V každém ročníku 2.stupně (s výjimkou 9.) pracovala jedna třída se speciálním učebním plánem rozšířenou výukou českého jazyka a výtvarné výchovy. V minulosti platil v těchto třídách statut experimentu, schváleného MŠMT. V roce 2003 MŠMT experiment ukončilo (podobně jako většinu ostatních), povolení vydalo pouze na dokončení programu v těch třídách, které s ním již začaly (9. ročník). V 6., 7. a 8. ročníku byl proto učební plán uzpůsoben tak, aby odpovídal vzdělávacímu programu Národní škola (v příloze č. 3). Tento upravený učební plán bude používán až do doby realizace nového školního vzdělávacího programu. Konkrétní podoba učebních plánů 1. a 2.stupně je uvedena v přílohách č.1, 2. 3

4 1.5. Třídy se speciálním zaměřením Třídy se zaměřením na rozvoj tvořivosti a výtvarné aktivity školy Vždy v jedné třídě každého ročníku 2.stupně probíhala výuka podle zvláštního učebního plánu (v příloze č.3). Jedná se o tzv. třídy se zaměřením na rozvoj tvořivosti a je zde oproti běžnému učebnímu plánu rozšířena výuka českého jazyka a výtvarné výchovy. Pro zájemce je podrobnější informace o koncepci těchto tříd uvedena v příloze č. 4. Práci těchto tříd v uplynulém školním roce lze hodnotit jako úspěšnou. Dotazníky KALIBRO, které škola zadávala žákům i rodičům, ukázaly pozitivní výsledky ve všech tvořivých třídách, a to jak v otázkách týkajících se výuky, tak i v oblasti klimatu třídy, školy a vztahů mezi účastníky vzdělávání i dětmi samotnými. S výjimkou několika málo otázek se tyto třídy umístily vždy na špičce výsledků. I když nelze exaktně dovodit vliv složení třídy, rodinného zázemí dětí a školy na výsledky, je možné konstatovat, že program realizovaný ve tvořivých třídách je úspěšný (blíže výsledky dotazníků viz kapitola o evaluaci a příslušné přílohy). Nejvýrazněji je úspěšnost programu vidět v 9. ročníku. Žáci zpracovali na výborné úrovni absolventské práce, umístili se velmi dobře ve všech srovnávacích testech, získali velmi pozitivní vztah ke škole a ke vzdělávání vůbec (vyplývá ze závěrů dotazníků) a také výborně uspěli v přijímacím řízení na střední školy Třídy s přírodovědným zaměřením V tomto roce byla poprvé otevřena v 6. roč. třída se zaměřením na přírodopis a ekologii. V souladu s přírodovědnou profilací školy (viz následující kapitolu) jsme chtěli žákům se zájmem o hlubší poznávání přírodních jevů poskytnout možnost rozvíjení jejich znalostí a dovedností v rámci speciálního programu. Zároveň se jedná o alternativu pro děti, které nemají předpoklady nebo zájem o třídu se zaměřením spíše humanitním (rozšířená výuka českého jazyka a výtvarné výchovy viz výše). V učebním plánu této třídy je posílen počet hodin přírodopisu a zaveden nový předmět Ekologie. Učební plán je uveden v příloze č Ekologické a přírodovědné programy Druhou profilační oblastí školy jsou aktivity týkající se ekologické výchovy a poznávání přírody. V oblasti přírodovědných projektů škola řadu let spolupracuje s ekologickým sdružením TEREZA, které připravuje různé programy pro školy. Projekty učí děti všímat si dění kolem sebe, vnímat ekologické souvislosti, vyhledávat a zpracovávat informace, provádět vlastní měření a z výsledků vyvozovat závěry. Škola má zpracovaný rámcový plán EVV (environmentální výchovy). Ekologická výchova byla. zařazena do učebních osnov, do plánu školu a rozpracována do učebních plánů vyučujících. Ve výukovém programu je zařazen povinně volitelný předmět Ekologie. V letošním roce žáci zpracovávali pod vedením učitelů projekt Les ve škole a škola v lese. 4

5 Byli do něho zapojeni téměř všichni žáci 1. stupně a několik tříd 2. stupně. Projekt probíhal od podzimních měsíců, kdy se využilo velmi pěkné počasí k pobytům v lesních a hlavně parkových porostech na různých místech hlavního města Prahy ale také v nedalekém okolí Prahy. Vyvrcholením pak byl společný jarní pobyt několika řešitelských tříd ve škole v přírodě v Jizerských horách, kde byla projektová práce dokončena. V měsíci květnu byl kromě jiného tento projekt, konkrétně část ekologické hry, kterou společně připravili žáci 1. a 6. ročníku, prezentován belgické televizi, která natáčela o naší škole dokument. Dokument se týkal výrazného ekologického zaměření naší školy, výuky ekologie a přírodovědných předmětů, praktických ukázek z běžné výuky a chodu zařízení. Role průvodce se ujali sourozenci Votinští, žáci 3. a 8. ročníku. Natočen byl i výsledek práce ve výchově k ekologickému myšlení, jak se žáci chovají mimo školu. Konkrétně doma v rodině. Prostor byl proto dán také rodičům žáků. Snímek je připraven jako součást dokumentu o výchově a vzdělávání v oblasti ekologie ve všech členských státech EU, bude zastupovat ČR. Film se připravuje pro Evropskou komisi pro vědu a vzdělávání. Škola se dále přihlásila a byla přizvána ke spolupráci k řešení mezinárodního projektu Ekoškola. Projekt bude zpracováván dva školní roky a řešitelském týmu jsou zastoupeni kromě žáků také vyučující a další pracovníci školy, rodiče a přizváni budou také zástupci obce. V současné době je zpracována dokumentace za naši školu. Pokračování bude v období příštího školního roku. Škola se dále chtěla zapojit do zpracování projektu Krajina za školou, nebyli jsme vybráni. Projekt byl určen jen pro deset pražských základních nebo středních škol. Přesto pod vedením vyučujících proběhl v rámci školy v 6. ročníku ve třídě s rozšířenou výukou přírodopisu a ekologie, kterou škola od letošního roku nově zřizuje při výuce právě přírodopisu, ekologie a také zeměpisu. V minulých letech se škola zapojila do následujících ekologicky zaměřených projektů: GLOBE LES VE ŠKOLE A ŠKOLA V LESE KYSELÉ DEŠTĚ OZON ENERGIE (Posviťme si na úspory) VŠEHO S MÍROU EKOŠKOLA MALÝ ENERGETICKÝ AUDIT ŽIVÁ VODA PRO OBEC

6 Kromě účasti v těchto projektech se škola věnuje přírodovědné oblasti i dalšími formami a metodami: - nově od letošního školního roku nabízí žákům třídu s rozšířenou výukou přírodopisu a ekologie - všemi vyučujícími je kladen důraz na laboratorní práce a praktická cvičení, při výuce je využívána nadstandardní vybavenost učebny i kabinetu (mikroskopická technika, kamera, videoprojekce, literatura atd.) - žáci se pod vedením učitele starají o chov terarijních živočichů, získávají o nich konkrétní informace a seznamují se prakticky se způsobem jejich života, vzhledem, chováním apod. (v učebně biologie mají žáci možnost pozorovat řadu druhů plazů i některých dalších skupin) - do školy jsou na přednášky zváni chovatelé ze ZOO Praha a další odborníci - řada žáků 9. ročníku si zvolila přírodovědné téma i v rámci absolventských prací - některé třídy se zabývaly zpracováním samostatných projektů s přírodovědným zaměřením Výuka cizích jazyků Jako povinný je vyučován pouze jeden cizí jazyk angličtina. Rovněž byla na základě zájmu žáků realizována nepovinná výuka druhého cizího jazyka v 7. a 9. ročníku, volitelná pak v 8. ročníku. Jedná se o výuku španělštiny a němčiny. Kromě výuky, kterou provádějí učitelé školy (ať už jde o hodiny nepovinné, volitelné nebo povinné), probíhá ve škole ještě nadstandardní výuka prováděná soukromou jazykovou školou (placené hodiny). Povinná výuka Pokud jde o povinnou výuku, 99 % žáků, resp. jejich rodičů, volí od 4. ročníku jazyk anglický. Zájem o jiný jazyk je vždy pouze výjimečný a nelze proto otevřít výuku v samostatné skupině. Povinná výuka začíná ve 4. ročníku a je vždy 3 hodiny týdně. Od 4. ročníku je výuka organizována ve skupinách podle dosavadních znalostí jazyka - skupina pokročilých a skupina začátečníků. Od 5. ročníku je možné oddělit skupinu více a mírně pokročilých. Přechod mezi skupinami je možný po domluvě učitelů vždy na konci pololetí. Ve skupinách jsou žáci z různých paralelních tříd v ročníku. K výuce jsou používány české nebo originální anglické učebnice. To si volí vyučující podle možností a dovedností žáků. Jsou rovněž využívány pracovní sešity a další didaktické a audiovizuální pomůcky včetně výuky na počítačích. Volitelné hodiny V 8.a 9. ročníku je možnost volby volitelného předmětu Konverzace v angličtině, s jednohodinovou týdenní dotací. V tomto předmětu se žáci kromě velmi nutné konverzace věnují také prohlubování učivu gramatiky, reáliím, ale také soutěžím apod. V 8. ročníku pokračovala výuka volitelného druhého cizího jazyka. 6

7 Nepovinné hodiny Ve 3. ročníku je anglický jazyk vyučován v nepovinných hodinách (2 hodiny týdně), a to pro úplné začátečníky, kteří nemají větší problémy ve zvládání jazyka mateřského. Vzhledem ke stabilnímu zájmu rodičů o zavedení druhého cizího jazyka pokračovala škola ve výuce španělštiny (o kterou projevilo zájem nejvíce rodičů) a němčiny, v rozsahu 2 hodin týdně v 7. a 9. ročníku. Výuka s finanční spoluúčastí rodičů Tato forma je v naší škole organizována již několik let společností LINGUA NOVA, která zajišťuje placenou výuku od 1. do 3. třídy. Je to výuka dobrovolná, podle zájmu žáků a rodičů. Škola spolupracuje s touto organizací při tvorbě rozvrhů a umožňuje výuku ve svých prostorách. Žákům, kteří získají v těchto kurzech již určité znalosti, nabízí pak škola možnost začít od 4.ročníku ve skupině pokročilých a koordinuje se soukromou školou návaznost učiva. Nadstandard Na podzimní příštího školního roku je pro žáky již nyní připraven týdenní studijní pobyt v Anglii, jehož náplní bude praktické ověření svých konverzačních schopností při setkání s rodilými mluvčími, docházka do britské školy a jen v omezené míře poznávání této země. Projekt je však pro rodiče dosti finančně náročný a proto se mohou účastnit jen přihlášení žáci napříč třídami 2. stupně. Přesto doufáme, že projekt bude úspěšný,stane se tradicí a i naše škola se zařadí do skupiny těch škol, které tyto výjezdy pro své žáky organizují pro jejich jazykové zdokonalování. V současné době má již škola připravený plán rozšířené výuky angličtiny na 1. stupni formou zvýšené hodinové dotace a výuky druhého jazyka na 2. stupni v příštím školním roce. Pozornost je také věnována výuky cizích jazyků v ŠVP Výchova k zdravému životnímu stylu, podpora zdraví ve škole Toto téma, kterému škola věnuje mimořádnou pozornost, je ve vzdělávacím programu Národní škola zpracováno samostatně, vyučující jej však rozpracovávají do svých tématických plánů jednotlivých předmětů. Nejvíce se mu věnují v předmětech jako je občanská a rodinná výchova, přírodopis, tělesná výchova, na 1. st. pak prvouka a přírodověda. Související problematika však zasahuje i do předmětů ostatních. V červnu proběhl tradiční Den zdraví, který je celoškolní aktivitou a byl tentokrát směřován k problematice zneužívání tabákových výrobků a znalosti souvisejících zákonů. Na 1. stupni pomáhali se zajištěním žáci 9. ročníku. Nejlepší třídy byly za svůj výkon odměněny nikoli sladkou odměnou, ale bedničkami s ovocem. 7

8 2. Další metody a formy výchovně vzdělávací činnosti (přesahující a doplňující rámec běžné výuky) V této kapitole jsou zmíněny různé činnosti a akce školy, které doplňují běžnou předmětovou výuku a které velmi často spojují více oborů, tj. integrují v sobě obsah více předmětů. Většinou zahrnují také složku výchovnou a slouží především jako motivační prvek v systému výchovně vzdělávací práce školy Projektové vyučování a integrace předmětů V některých třídách úspěšně probíhala vzdělávací činnost formami, které jsou preferovány ve vzdělávacím programu Národní škola a které spočívají v integraci obsahu více předmětů. Některé projekty se odehrávají ve školách v přírodě, kde jsou k tomu nejlepší podmínky, ale v řadě případů je projektové vyučování realizováno i ve škole, někdy prostupuje určité téma výukou i delší období. Některé projekty jsou záležitostí jedné třídy, jiné lze označit jako celoškolní (i když se práce v nich samozřejmě neúčastní všichni žáci školy). V závěru 9.třídy žáci prokázali své schopnosti pracovat touto formou zpracováním absolventské práce (viz bod 16.5.). Celoškolní projekty: Podle jakých pravidel chceme ve škole pracovat V tomto projektu na začátku školního roku se žáci učí lépe chápat pravidla, která je třeba dodržovat, nenásilným a neformálním způsobem se seznamují se školním řádem a učí se pravidla aplikovat do každodenního života Den zdraví Tradiční akce v závěru školního roku, kdy žáci plní nejrůznější úkoly s tématikou zdravého životního stylu. Ochrana člověka za mimořádných situací Projekt byl připraven formou praktického cvičení pro žáky ročníku ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. města Prahy, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Policií ČR, Záchrannou brigádou kynologů města Prahy, Svazem civilní obrany ČR, Nadace Podaná ruka a Sdružením válečných veteránů. Cílem projektového dne bylo prověřit tematiku zaměřenou na Ochranu člověka při mimořádných situacích v rozsahu přiměřeném věku žáků. Akce proběhla v areálu naší školy. 8

9 Projekty tříd. Vždy se jedná o dlouhodobé projekty, které jednotlivé třídy 1 i 2. stupně vytvářejí v rámci výuky některých předmětů několik hodin, popř. i v mimoškolních činnostech. Třída 1.B Pohádkový týden Žáci se prostřednictvím klasických pohádek postupně seznamovali s tím, co je ve škole bude čekat, které školní povinnosti budou muset plnit. K tomu posloužila každý den jiná pohádka. Voda Žáci sledovali vodu ve všech jejích podobách a její využití na různých místech, seznámili se se způsoby znečišťování vody, způsobem její čištění, poznávali rostliny a živočichy, kteří ve vodě nebo v jejím okolí žijí. Uvědomovali si, k čemu člověk vodu potřebuje. Projekt školní papírové ZOO Projektu předcházela opakovaná návštěva ZOO v Troji s pozorováním zvířat. Ve škole pak žáci při různých předmětech nejprve sestavili prolézací tunel z papíru na jehož konci našli každý den schované zvíře v některé encyklopedii. Žáci se tak dozvídali nové informace o zvířatech, kreslili je a také se naučili při hudební výchově mnoho písní. Při některých hrách napodobovali hlasy nebo chování zvířat, které se tak učili poznávat. Třída 2.A Naše třída v přírodě Děti hledaly v krajině Jizerských hor stopy života, zkoumaly drobné živočichy pod lupou, poznávaly lesní patra, podmínky existence různých druhů živočichů, hledaly svůj strom... Říkáme si ve třídě Cílem projektu bylo práce s literárními texty, básněmi M. Lukešové a J. Žáčka. Vlastní výběr textu, čtení s porozuměním, recitace, ilustrace k zvolenému textu. Závěrem byla třídní soutěž v recitaci. Třída 2.B Naše třída Projekt byl zahájen návštěvou přírodopisné pracovny v naší škole, kde starší žáci společně s učiteli chovají v teráriích plazi. Žáci si vybrali jednoho živočicha, kterého nakreslili, ve skupině si o zvířatech povídali, přinesli si obrázky, které si prohlíželi a zjišťovali další informace o živočiších, které chováme ve škole. Zdraví a nemoc Žáci si vyprávěli na základě svých zkušeností, kdy byli nemocní, co je to nemoc a kdy jsou naopak zdraví, jak se při těchto stavech cítí a chovají. Demonstrovali návštěvu u lékaře a předvedli, jak probíhá vyšetřování, jak se u lékaře chovají, sdělovali si, jak se ošetřují některá poranění, což si prakticky vyzkoušeli s pomocí obvazové a jiné drobné zdravotnické techniky 9

10 Potraviny Po společné návštěvě obchodu s potravinami, kdy pozorovali práci a chování kupujících i zaměstnanců v obchodě si žáci nakreslili některé potraviny. Pak nastalo třídění do skupin zelenina, pečivo... Vyprávěli si také, které potraviny nejsou pro děti vhodné, která jídlůa z potravin připravují, jak se některé potraviny vyrábějí, např. chléb, jak se nazývají zařízení a podniky, kde některé potraviny vznikají. Třída 3. Papoušci Projekt začal výstavou živých ptáků, které se chovají v domácnostech v zajetí. Ve škole si žáci vyprávěli o správnosti takových chovů, vyhledávání informací o těchto zvířatech. Součástí bylo také pozorování odlišného zbarvení některých druhů, především papoušků od, ptáků, kteří běžně žijí u nás. V hodinách výtvarné výchovy se poté žáci zaměřili na barevné ztvárnění podob papoušků při poznávání některých výtvarných technik. Poklady Země. Po návštěvě výstavy minerálů a hornin žáci podnikli výpravu do okolí a uspořádali nalezených nerostů, některé přinesli z domova. V hodinách prvouky pomocí barevných atlasů poznávali některé druhy nerostů a při výtvarné výchově je malovali. Lidský rok V tomto celoročním projektu byl kladen důraz na seznámení žáků s lidovými tradicemi a zvyky více či méně známými prostřednictvím říkadel, dramatizace, vyprávění, četbě nebo vyhledávání v literatuře. Součástí byla také výroba kulis a kostýmů a oslava společně s žáky dalších tříd celé školy, kterým byly touto cestou zvyky připomenuty. Strom života Každý žák maluje svůj strom života, přemýšlí o svých přáních, co si přeje, čím chce být, co pro sám může, musí nebo chce již nyní udělat. Nakonec všichni žáci ve třídě nakreslí společný strom přání, kde je cílem sdělení, co si přejí společně, co sobě a co svým spolužákům. Barevná vyjmenovaná slova Samotné strohé naučení se vyjmenovaných slov a jejich použití je v hodinách Pv a Vv doplněno výrobou a kreslením obrázků, která vysvětlují a popisují jednotlivá slova, žáci se učí a vyhledávají básničky a říkadla a sestavují texty s použitím vyjmenovaných slov ale také hádanky, doplňovačky, rébusy a křížovky. Třída 4.A Praha Po opakovaných vlastivědných vycházkách na různá místa po Praze, žáci vyhledávali informace o pražských památkách, zabývali se také matematickým zpracováním např. kolik je v Praze mostů, kolik nádraží a každý si připravil své vyprávění o některé památce, kterou potom žáci kreslili. Město x vesnice Cílem tohoto projektu bylo popsat život na vesnici a ve městě. Žáci zjišťovali rozdíly ve způsobu života, dopravě a také podoby krajiny, zabývali se odlišnostmi v dopravě, 10

11 v obchodech a na základě zkušeností některých žáků si vyjasnili pojmy: např. chata, vila, panelový dům, chlév, stodola apod. Týden pokusů V rámci výuky přírodovědy žáci ve skupinách demonstrovali jednoduché pokusy s vodou, vajíčky a některými přírodninami, např. pískem, měřili délku, zjišťovali objem a hmotnost. V matematice potom tyto poznatky používali při učivu základních jednotek a jejich převodu. Třída 4.B Po stopách Robinsona Crusoa Žáci se ocitli na opuštěném ostrově ve skutečnosti ve škole v přírodě v jižních Čechách. Na návrat z tohoto ostrova do civilizace hlavního města Prahy potřebují sestavit koráb, což se jim podaří po splnění a správném vyřešení dovednostních a znalostních úkolů z učiva, sportovních a praktických. Třída 5.A Malí umělci v Národní galerii Žáci mají připravené tři návštěvy Národní galerie do sbírek současného a moderního umění. Při první se seznámí se sbírkami umění 19. století. Žáci dokáží popsat a vysvětlit speciální funkci galerie, učí se poznávat materiál i obsahovou složku obrazu, identifikují dílo jako základní zdroj informací, např. díla K. Purkyně, J. Zrzavého. Druhá návštěva je věnována příběhu čáry. Linie je základní výtvarný vyjadřovací prostředek používaný k zachycení obrysu, vnitřního prostoru, je vhodný pro zachycení konkrétního i abstraktního vyjadřování.žáci pracovali také na kultivaci mluveného projevu na základě popisu předmětu. Rozvoj dětské fantazie. Při poslední návštěvě se žáci seznámili s barevným čárováním. Pozorovali světlo, odraz, nové techniky. Byl kladen důraz na kultivovaný individuální projev žáka a schopnost spolupráce ve skupině. Výsledkem je skládaný obraz ženy podle předlohy P. Picassa, který žáci zpracovali ve skupinkách na jednotlivé čtvrtky a ty potom složili do velkého formátu. Tento obraz je součástí trvalé výzdoby školy. Region Šumava Žáci seznámili s minulostí, současností života na Šumavě, se zvyky, písněmi, umělci. Poznávali historické i současné zajímavosti, např. nejvyšší položenou stanici Českých drah Kubovu Huť. V této vesnici se také odehrávala škola v přírodě, kde se první poznávací část projektu uskutečnila. Pozorovali také šumavskou přírodu, a několikrát navštívili prales Boubín. Seznámili se rovněž s historií výroby skla. Druhou částí projektu bylo literární a výtvarní zpracování osobně získaných poznatků při vyučování v jednotlivých předmětech. Třída 5.B Vesmír Zahájení bylo načasováno s návštěvou Planetária. Cílem bylo pozorovat uspořádání vesmíru a seznamovat se s tělesy, které se ve vesmíru vyskytují. V rámci jednotlivých předmětů pak žáci malovali své představy o vesmíru, vyráběli planety sluneční soustavy, 11

12 poznávali a pozorovali zmenšené modely Země, zakreslovali tělesa do čtvercové sítě, učili se písně o hvězdách a zabývali se texty o vesmíru v odborné i krásné literatuře. Třída 6.A Pražské památky V předmětu český jazyk a občanská výchova žáci navštívili některé pražské památky, zjistili informace v průvodcích a podle předlohy nakreslili a sestrojili modely nejvýznamnějších památek. Připravili tak výstavu, na kterou měli další úkol v hodině slohu sestavit propagační materiál. České osobnosti Pomocí odborné literatury a internetu pracovali žáci ve skupinách a zjišťovali informace o deseti největších českých osobnostech. Této práci ale předcházela jejich volba. Ekologické hry. Příprava, provedení a vyhodnocení hry pro třídy 1. stupně. Žáci připravili stanoviště, kde děti hrají roli kapiček vody, vše je připraveno tak, aby to odpovídalo rozličnosti cest vody a poměrům, ve kterých se to děje. Další byla hra na třídění odpadů pro 1. třídy. Naučná stezka Původně mělo jít o založení téměř skutečné naučné stezky. Protože ale poloha lesa neumožňovala umístění stanovišť trvale alespoň na 1 nebo 2 dny, bylo nutné změnit polohu. Výsledkem bylo 12 stanovišť formátu A4 v průhledných tvrdých deskách, obsahovaly poučení, úkoly a náměty různých obtížností společným tématem byl les. Tyto stanoviště na kartách bylo možné využívat buď na vycházkách v lese a tam je podle podmínek plnit, nebo je zpracovávat v objektu na základě předchozího pozorování a sběru materiálu. Některé objekty, např. potok v lese, si dokonce vyžádaly další cílené hledání a práci. Třída 6.B Vesmírná tělesa Cílem bylo podrobné seznámení s planetami naší sluneční soustavy. Žáci ve skupinách pracovali s počítačem a zjišťovali informace, jednotlivě nalezené obrázky a texty z odborných publikací potom ve stejných skupinách zpracovali a s výsledky své práce o jednotlivých planetách seznámili ve výstupech své spolužáky. Povinným bylo také výtvarné zpracování. Pohádky V hodinách literární a dramatické výchovy žáci při četbě vyvozovali rozdíly mezi klasickou a moderní pohádkou, sbírali informace o autorech moderních pohádek, zjišťovali, které byly zfilmované. Jedním z výstupů byla dramatizace vybraného Večerníčkova příběhu. 12

13 Třída 7.A Poznávání místní krajiny Ve škole v přírodě žáci pozorovali typ krajiny Českomoravské vysočiny, zabývali se místopisem města, řeky, historickými událostmi, do slepé mapy zakreslovali jednotlivá sídla, Pelhřimov, Humpolec... Po návratu pak pokračovalo ve škole zpracování poznatků a zjištěných skutečností, hledání odlišností a porovnávání výstupů z pobytu mimo Prahu a vlastního pražského. Návrh vlastní zahrady Nejprve si žáci připravili předlohu nákres vlastní zahrady, která by měla obklopovat jejich budoucí příbytek. V druhé praktické fázi byl dán prostor k praktickému zpracování těchto návrhů. Vznikly tak papírové, plastické ale i dřevěné modely doplněné o mnoho přírodnin. Třída 7.B Třídění rostlin Tento praktický projekt byl zaměřen nikoliv na zjišťování a třídění rostlin a jejich plodů do botanických skupin ale do skupin podle praktického použití člověkem. Do školy přinesené vzorky žáci rozdělovali do skupin, např. zeleniny, průmyslové rostliny, okrasné rostliny. V rámci skupinové práce pak žáci zjišťovali další informace o využití rostlin člověkem, např,. při průmyslovém zpracování. Lakomá Barka Projektová práce byla zaměřena na důrazné čtení s porozuměním a na správnou artikulaci. Poté následovalo shlédnutí filmového zpracování a literární předlohou a nakonec žáci připravili svoji verzi přepisu pohádky, kterou dramatizovali. Románský sloh a dnešní doba Pozorování románských památek na území hlavního města Prahy byl první startovné úkol této projektové práce v rámci hodin dějepisu, občanské a rodinné výchovy a literatury. Pak následovalo vyhledávání informací o tomto stylu zaměřené na architekturu, život člověka, oblékání, módu ale také zjišťování skutečností o osobnostech té doby. Výstupem mimo jiné byl plakát, který byl pojat moderním stylem. Třída 8.A Zdravé tělo Kdy je člověk zdravý, kdy není, co je to rovnovážný stav organismu, jaké jsou základní typy nemocí, že se tím vším zabývá věda patobiologie bylo úkolem projektové práce v rámci výuky učiva biologie. Mendělejevovy prvky Byla to projektová práce praktická, individuální. Každý žák si mohl zvolit prvek podle svého uvážení z dvou možností. Tou první byla možnost praktického pozorování prvku nebo jeho anorganických sloučenin při pokusech pod vedením učitele ve škole a pak zjištění informací především o jeho atomární struktuře, nákresu struktury a dalších výpočtech, např. možnostech vzniku oxidačního čísla, předpokládaná existence sloučenin a její ověřování matematickým výpočtem. 13

14 Druhou možností bylo časté a běžné využívaní prvku nebo jeho anorganických sloučenin v domácnosti, demonstrace a samostatné praktické ověření vlastností, které jsou známé a všichni je laicky znají. Popis byl zaměřen na přesné změny skupenství, vlastností a u sloučenin byl součástí práce popis její výroby, odlišnosti moderního a triviálního názvosloví a také historické a dnešní technologie při výrobě. Media Předlohou tohoto projektu byla velmi úspěšná výstava Media v Národním muzeu, kterou žáci nejprve shlédli. Dalším úkolem byly skupinové práce prezentace o historii vývoje medií v našem státě, současném rychlém vývoji a o jejích významu při politických a válečných událostech. Žáci porovnávali také informace, které přinášela media dříve a dnes, posuzovali kvalitu jejich provedení. Třída 8.B, 8.C Přírodní látky. Teoretické znalosti o vývoji barev, jejich druzích, použití byly v projektové práci ve skupinách rozšířeny o poznávání praktických znalostí o jejich fyzikálních a chemických vlastnostech a podobě v čistém nebo koncentrovaném stavu. Šlo např. o barviva., porovnávaly se vlastnosti přírodních barviv a barviv synteticky vyrobených. Třída 9.A Elektřina, magnetismus a člověk Cílem této projektové práce bylo kromě vlastního poznání také najít cestu k příjemnějšímu zvládnutí náročného probíraného učiva. Žáci využívali práci s počítačem, pracovní listy elektrotechnickou nebo elektronickou stavebnici. Práce bylo rozdělena na část zpracovávanou ve skupinách ve škole a na individuální část domácí. Ukázky z některých činností ve škole: žáci hledají a zjišťují vlastnosti magnetického pole, zjišťují druhy cívek... Domácí práce : mají za úkol podle připravené předlohy vyrobit jádro z papírového kartonu... Třída 9.B Přírodní katastrofy Formou skupinové práce žáci v odborné literatuře a na internetu sbírají informace o různých druzích přírodních katastrof. Následuje jejich třídění do skupin podle příčiny vzniku, podle lokalit výskytu. Celá práce je doplněna citacemi svědectví lidí. Detergenty Na začátku tohoto projektu si žáci položili 20 otázek, které se této problematiky týkaly. Převažovaly otázky vztahu těchto látek k životnímu prostředí. Potom následovalo vyhledávání informací v odborné literatuře o vlastnostech, použití a výrobě, o současných trendech a o vývoji nových technologií, které budou šetrnější k životnímu prostředí. 14

15 Třída 9.C Globální problémy lidstva Projektová práce formou práce ve skupinách s využitím besedy, dokumentárních filmů a informací z tisku, kde žáci hledali odpovědi na otázky např. Proč lidstvo potřebuje mír? Kde jsou příčiny sociálních konfliktů? Jak člověk ovlivňuje své životní prostředí, ve kterém žije? Hlad, bída, nemoci a člověk? Karel Čapek a jeho doba Celoroční projektová práce doplněná o návštěvy míst, která jsou spojena s životem spisovatele, knihoven, rozbor literárních děl, charakteristika Čapkovy doby, společná návštěva hry Loupežník v Divadle Na Fidlovačce. Zpracování nashromážděných materiálů. Vlastní dramatizace hry Ze života hmyzu. Školní družina Zvířata kolem nás Dlouhodobá projektová práce byla založena na vlastních zkušenostech dětí. Těch, které si přinášejí do školy ale také těch nových, které získávaly činností ŠD. Byla to návštěva ZOO, hřebčince, muzea, naučné stezky. Všechny vědomosti byly shrnuty do závěrečné soutěže dětí. Moře, moře, moře Projekt byl zpracováván formou měsíčních témat při velkém množství činností v ŠD. Žáci se přenesli do oblastí. kde mají moře na dosah a zabývali se rostlinami, mořskými živočichy ale také využitím moře k rekreaci. Navštívili výstavu Podmořský svět. Výstupem byly výtvarné práce, besedy diskuzní fora sloužící k rozvoji komunikačních dovedností žáků. Cyklista Tento projekt navazuje na projekt loňského školního roku CHODEC. Do letošní činnosti byly zařazovány besedy soutěže, testy, hry, řešení jízdy na křižovatkách, rozšíření znalostí dopravních značek, opakovaná návštěva dopravního hřiště k nácviku praktických zkušeností. Projekt byl ukončen závěrečným testem, ve kterém si žáci mohli prověřit své znalosti VANDR 2006 Škola uspořádala jubilejní 10. ročník této netradiční soutěže pro třídy základních škol Prahy 6 a blízkých obcí. Letošní téma bylo po dlouhé době historické: Cesta pravěkem. Soutěž Hravý vandr školou vytvořili učitelé ve snaze vyplnit mezeru v množství soutěží a přehlídek - tato akce není zaměřena na určitý předmět nebo oblast činnosti, ale soustřeďuje se na specifickou schopnost dětí - tvořivost. Je samozřejmé, že výkony v této oblasti je velmi obtížné porovnávat, ale hlavní cíl nebyl sestavení žebříčků, ale vytvoření příležitosti, aby děti mohly uplatnit svůj talent a své schopnosti a prožít přitom zajímavý a příjemný den. Název soutěže je odvozen od jejího průběhu - plnění jednotlivých soutěžních úkolů je propojeno putováním po naší škole, přetvořené podle tématu daného ročníku. Tak jako se 15

16 tvořivost může projevovat ve všech oblastech a formách lidské činnosti, setkají se i děti s různě zaměřenými úkoly z oblasti výtvarné, dramatické, jazykové, přírodovědné atd. K jejich řešení použijí jistě i mnohé poznatky, se kterými se dosud ve škole setkaly. Nezanedbatelnou roli hraje při práci soutěžících hrát jejich schopnost spolupracovat ve skupině. Účast byla i tentokrát pravidly omezena na 2 družstva za školu, zúčastnilo se 9 čtyřčlenných družstev z 5 škol. Naše škola si i tentokrát vedla výborně a obsadila 1. a 2. místo. Úkoly nebyly vůbec jednoduché. Nejenže soutěžící museli nastoupit v úborech pravěkých lidí, ale museli si poradit i se stavbou svých příbytků, se střelbou z luku nebo s výtvarným zpracováním pravěkých zvířat či předvedením dramatické scénky ze života v pravěku. Všechny děti si s úkoly poradily na výbornou (což dokladuje malý bodový odstup prvního týmu od posledního). Fotografickou dokumentaci soutěže mohou zájemci na nalézt na Kulturní aktivity Výstava výtvarných prací - tato tradiční akce se tentokrát uskutečnila začátkem dubna. Měla výbornou úroveň a těšila se značnému zájmu žáků i jejich rodičů. Výstava je pro děti každoročně velkou příležitostí prezentovat výsledky své práce ve výtvarné oblasti a samotná její příprava a konání jsou významným motivačním prvkem. Půdní prostory jsou k tomuto účelu ideálním prostředím a dodávají akci specifickou atmosféru. Otevření výstavy předcházela také tradiční módní přehlídka. Divadelní představení - konala se jak v čase předvánočním, tak na jaře v rámci tradiční školní přehlídky jevištní tvorby (školní akademie). Výstava k příležitosti 100. výroční založení Bubenče Výstava prací žáků školní družiny Módní přehlídka Výstava výtvarných prací žáků školní družiny na plotě školy Výstava prací zhotovených žáky 2. stupně v pracovní výchově Vánoční trhy Vánoční koncert ve spolupráci s dětským pěveckým sborem ZŠ Štěpánská 2.4. Sportovní aktivity I když sport není profilační oblastí školy, je mu věnována poměrně velká pozornost, a to zejména jako součásti výchovy ke zdravému životnímu stylu. Škola je pro tuto oblast velmi dobře vybavena (tělocvičny i venkovní sportovní areál). Sportovní činnost dětí se nejlépe promítá v přehledu účasti školy v soutěžích (viz bod 29 statistické části). Škola však ve svém výchovně vzdělávacím programu směřuje především k tomu, aby žáci získávali pozitivní postoje ke sportovním a tělovýchovným aktivitám jako běžné součásti životního stylu člověka. Kromě hodin tělesné výchovy jsou proto organizovány a podporovány i další aktivity se sportovním zaměřením. Ve 3. i 4. ročníku absolvovali žáci plavecký výcvik, v 7. ročníku lyžařský kurz. Jako nadstandard pořádala škola i tentokrát výběrový lyžařský kurz (pro žáky 8. a 9. ročníku). 16

17 Sportovním aktivitám se žáci také věnují na školách v přírodě. Snahou školy je zřizovat maximum zájmových kroužků s tělovýchovným nebo sportovním zaměřením, i když poptávka ze strany rodičů i dětí stále vysoce převyšuje nabídku a dané možnosti (limitem je především nedostatek vedoucích). V závěru školního roku také tradičně proběhly sportovní dny 1. a 2. stupně. Další sportovní den připravili učitelé společně s žáky 9. ročníku pro mateřskou školu Janákova. Na školním hřišti i nadále probíhaly sportovní turnaje pro neorganizovanou mládež i dospělé v několika sportovních disciplínách (viz také kapitola 8 prevence sociálně patologických jevů a příloha č. 6 preventivní program školy) Využívání knihovny Škola vlastní moderně vybavenou knihovnu, s multimediálním počítačem (je zde např. encyklopedie Diderot, literární slovník apod.) a přístupem k internetu. Využívání knihovny je důležitou součástí programu rozvoje čtenářské gramotnosti žáků. Každoročně škola investuje značné finanční prostředky do nákupu nových titulů a žáci tak mají poměrně bohaté možnosti, jak zlepšovat své čtenářské dovednosti, získávat zajímavé a napínavé knížky, vyhledávat informace nebo zpracovávat úkoly z jednotlivých předmětů. Stále větší počet žáků 2. stupně využívá knihovnu jako zdroj informací shánějí literaturu k referátům, samostatné práci, projektům atd. Knihovna je dále využívána ke katalogizaci projektů a absolventských prací, k výuce literární výchovy a některých volitelných předmětů (společensko-vědní seminář, dějiny umění, chemicko-biologický seminář) a k dramatické výchově. Část žáků pobývá v knihovně také z důvodů duševní relaxace a přicházejí si sem o přestávkách číst svoji oblíbenou knihu, hrát šachy, hledat informace na internetu nebo xeroxovat materiály pro výuku. Knihovna také shromažďuje a poskytuje informace i literaturu k regionům, kam vyjíždějí školy v přírodě. V závěru školního roku byla započata přestavba knihovny, resp. vytvoření knihovny nové. Původní prostory se sloučily s vedlejší učebnou a vznikl nový velký prostor, který bude zároveň specializovanou učebnou pro rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti žáků. Tento projekt mohl být realizován díky grantu z prostředků Evropského sociálního fondu a Magistrátu hl.m. Prahy, který škola získala na dvouleté období (viz kap a příloha č.8 ). V nové knihovně multimediálním centru budou k dispozici počítače s připojením k internetu, množství nových publikací a časopisů a další pomůcky. Hlavním přínosem je ale skutečnost, že zde bude na celý úvazek pracovat knihovník, který bude zároveň asistentem učitelů Využívání informačních a komunikačních technologií V průběhu školního roku byly informační a komunikační technologie harmonicky rozvíjeny v souladu s možnostmi školy a požadavky učitelů i žáků. Hardware Pokračovali jsme v rozšiřování počítačové sítě do kabinetů a podařilo se dosáhnout pokrytí všech kabinetů, kde je dostupný téměř všechen software nainstalovaný v rámci počítačové 17

18 sítě a rovněž neomezený vysokorychlostní přístup na Internet. Stejně tak mají všichni vyučující přístup z kabinetů do centrální evidence žáků a jejich klasifikace (Komplexní Evidence Školy). Stanice ve sborovně zůstanou zachovány v počtu 2 kusů. Byla zrenovována učebna výchovného poradce, kde byly nahrazeny již nevyhovující bezdiskové klienty Windows 3.11+Novell Netvare 3.12 moderním řešením založeným na Windows 2003 Server a tenkých klientech. Na základě zkušeností s tímto řešením zvážíme do budoucna řešení pomocí tenkých klientů i na jiných místech ve škole, kde nejsou příliš velké nároky na pracovní stanice. Byla zavedena síť do školní jídelny, což umožní bezproblémové odhlašování obědů mailem a elektronické vystavování jídelníčku, které doposud probíhalo jen zprostředkovaně. V průběhu prázdnin probíhala rekonstrukce knihovny, kde budou vytvořeny nové rozvody PC sítě pro zapojení až 10 nových stanic. Nová multimediální knihovna bude využívána v rámci grantu EU, který škola získala. Vznikla tím nová pracovna, kde budou žáci moci využívat větší počet počítačů přímo při výuce v jednotlivých předmětech a práci na projektu. Byly identifikovány hlavní výkonnostní problémy, se kterými se učitelé i žáci během školního roku setkávali, a během prázdnin proběhla hardwarová i softwarová optimalizace chodu sítě tak, aby každodenní využívání PC techniky probíhalo bez větších problémů. Software V průběhu celého roku lze sledovat nárůst práce s multimediálními daty, a to ať už formou stahování zvuků či videa z Internetu, tak i práce s multimediálními tituly, k čemuž výrazně napomohly nové stanice zakoupené do počítačové učebny v roce 2004, které tyto hardwarově náročné aplikace jsou schopné provozovat. Jako zdroj dat lze využívat i nově zakoupenou videokameru a již déle vlastněný digitální fotoaparát, které slouží k pořizování obrazových a zvykových reportáží z jednotlivých školních akcí. V tomto směru však spatřujeme ještě další možnosti, jak tuto techniku do budoucna i v širší spolupráci se žáky využít. Co se týče softwarového vybavení, zde škola dlouhodobě spolupracuje zejména s firmou Terasoft. Bylo rozšířeno využití systému LangMaster. Instalovaný software pro podporu výuky jednotlivých předmětů pokrývá většinu požadavků učitelů a je dle nich průběžně aktualizován. Do kabinetů byl nainstalován program SMART Notebook, sloužící pro přípravu výuky na interaktivní tabuli. Z důvodu úspory finančních prostředků a snahy o používání otevřených datových formátů i nadále realizujeme experiment s instalací OpenOffice CZ místo Microsoft Office. V současné době je v provozu OpenOffice CZ. Nedostatek finančních prostředků na nákup systémového ( nevýukového ) softwaru zůstává jedním ze základních problémů, se kterými se škola potýká. Na celé síti jsou jako operační systém nainstalovány Windows XP Professional SP2 CZ, na některých stanicích se slabším hardware využíváme práva downgrade na Windows 2000 SP4. V oblasti elektronické pošty je využíván mail server s podporou IMAP a HTTPS přístupu, je možný i přístup do pošty zvenku, nicméně tato možnost doposud není z bezpečnostních důvodů standardně zapnuta a je tedy zpřístupněna pro vybrané poučené uživatele. Problematika počítačové bezpečnosti je důležitým úkolem na další školní rok, a to jak ve smyslu edukace učitelů i žáků, tak i monitorování bezpečnostních rizik přicházejících od anonymních uživatelů Internetu. Internet Škola má neomezený přístup k Internetu přes pevné připojení rychlostí 11000/1024 KB, což umožňuje bezproblémové využívání podstatné všech webových služeb současnosti. 18

19 Dynamický rozvoj zaznamenala během roku webová stránka naší školy, kterou v období srpen 2005 srpen 2006 navštívilo více než 5000 unikátních návštěvníků (zaznamenává se jedenkrát přístup z jedné IP adresy za den). Její součástí je i diskusní forum s možností registrace účastníků a fotogalerie školy. Jsou zde také umístěny reportáže, zprávy ze života školy, informace pro rodiče apod. Obecně V oblasti výuky výpočetní techniky trval zájem o předměty výpočetní techniky. Mnohé dovednosti, které žáci v tomto předmětu získali, využili při zpracování své absolventské práce. Některá zpracovaná díla jsou tak nejen ukázkou toho, co všechno již děti jsou schopny vytvořit, ale i toho, jak jim může počítač pomoci při reálném ztvárnění jejich myšlenek a schopností. Předmětová komise informatiky se podílela na zpracování příprav Školního vzdělávacího programu. Tomu jsou podřízeny i změny při výuce informatiky v následujících letech. Počítače jsou využívány i při zpracování a podpoře jednotlivých školních akcí, jako jsou například sportovní den, šachový turnaj apod. Škola rovněž nabízí počítačové kroužky se zaměřením jak na základní ovládání počítače, tak i pokročilejší zvládnutí výpočetní techniky včetně základů programování. Všichni žáci druhého stupně a vybraní žáci prvního stupně mají k dispozici vlastní uživatelské jméno, prostor pro ukládání svých soukromých dat a volitelně i ovou adresu s doménou školy. Lze konstatovat, že dokončením rozšířením sítě do kabinetů, školní jídelny, zrušením některých starých stanic, zprovozněním interaktivní tabule a renovací staré učebny výchovného poradce byla zakončena jedna etapa rozvoje školní počítačové sítě. Ta byla charakterizovaná centristickou koncepcí počítačové učebny, specifického software limitovaného technickými možnostmi a požadavky konkrétního uživatele a selektivně navazujících, často samostatných počítačů pořizovaných dle finančních možností a jejich potřebnosti. Současný model spočívá v dostupnosti PC techniky pro běžnou práci blíže uživatelům. Počítačová učebna je již jen jednou z pracoven, kde se počítače používají. To přináší nutnost většího počtu počítačů, pokrytí školy rozvodem LAN a Internetu a vybavenost příslušným standardizovaným a uživatelsky přívětivým software. Počítače se staly součástí každodenní práce ve škole, to však znamená, že je nutno trvale jejich využívání a kapacitu optimalizovat tak, aby byly skutečnými pomocníky Školy v přírodě Výjezdů do škol v přírodě se ve školním roce 2005/2006 zúčastnilo 16 tříd školy. Třídy 6.AB se zúčastnily pobytů v přírodě opakovaně. Na podzim pro ně škola organizovala zážitkový kurz, který uvádíme v tabulce v řádku vzdělávací výjezdy a dále v kapitole o prevenci sociálně patologických jevů. Celkem bylo uskutečněno 16 výjezdů, což je stejný počet, jako v loňském školním roce. Pouze podzimní zážitkový kurz se uskutečnil ve státním objektu MHMP v Antonínově u Josefova Dolu v Jizerských horách, ostatní v objektech soukromých. Školy v přírodě jsou velkým přínosem pro žáky i učitele. Pobyt ve zdravém prostředí, které vhodně volí třídní učitelé, má vliv na zdravotní stav žáků. Nesporný je také fakt utváření sociálních vztahů ve třídách, upevňování vazeb v kolektivech tříd, rozvoj komunikačních dovedností žáků. Učitelé pak mají jedinečnou možnost pozorovat a poznávat své žáky při 19

20 skupinové i individuální práci, sledovat vlastnosti a povahové rysy žáků, mohou se přímo podílet na utváření sociálních vazeb v kolektivu. Výuka je organizována podle zvláštního rozvrhu upraveného ke konkrétnímu pobytu. Dochází při ní k praktickému doplnění teoretických poznatků získaných ve škole v Praze, to hlavně v přírodovědných předmětech. Výuka bývá často koncipována jako projektové vyučování. Toto probíhalo v 10 třídách 1. i 2. stupně. Výraznou ekologickou náplň měly třídy 1.B, 3.A a 6.A, která má ve svém učebním plánu rozšířenou výuku přírodopisu a ekologie. Hodnocení uskutečněných výjezdů do ŠvP, které zpracovávají vedením školy pověření vedoucí výjezdů, bylo zpravidla pozitivní. Kladně bylo hodnoceno ubytování, stravování i doprava. Při žádném pobytu nenastaly žádné vážné úrazy ani zdravotní komplikace. Několik škol v přírodě navštívili pracovníci OHES a vždy hodnotili pobyt pozitivně, nenašly žádné problémy, které by museli řešit ani ze strany provozovatelů objektů ani ze strany školy při zajištění organizace. Vedení školy podniklo 6 kontrol na výjezdech žáků a ani ono neshledalo žádné závady. Vedení školy bude spolu s učiteli hledat možnosti více využívat státní objekty ŠvP, které zřizuje MHMP. Na podzim 2006 je již tradičně objednán pobyt 6. tříd ve státním objektu v Antonínově u Josefova Dolu u Jablonce nad Nisou. Mateřská škola, která je součástí školy již pravidelně dvakrát během školního roku uskutečňuje výjezd do státního objektu Vřesník u Humpolce. Pobyt je již objednán také na léto I s výjezdy mateřské školy škola organizovala celkem 18 výjezdů do ŠvP. V zimních měsících škola zorganizovala dva lyžařské výcvikové kurzy. Jeden kurzy byl pro žáky 7. tříd a jeden byl výběrový pro žáky 8. a 9. tříd. Všechny kurzy se již tradičně konají v Krkonoších v Peci pod Sněžkou. Přehled pobytů žáků v regionech ČR: kraj místo pobytu třídy Liberecký kraj: Antonínov 6.AB Lučany nad Nisou 1.B, 2.AB, 6.A Janov nad Nisou 3., 4.A Albrechtice v Jizerských horách 8.A Paseky nad Jizerou 8.C Jihočeský kraj: Dolní Žďár 4.B,6.B Kubova Huť 5.A,7.B Heřmaň u Protivína 9.A Přední Výtoň 8.C Kraj Vysočina Vřesník MŠ Trnávka u Želivi 7.A,9.B 20

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan. ICT plán školy Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.cz Součástí Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov je moderně

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více