1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu"

Transkript

1 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání školního vzdělávacího programu. Je uveřejněn na internetové stránce školy. Na podzim 2005 byla pedagogickým sborem provedena analýza současné situace školy v rámci počátku prací na školním vzdělávacím programu a byly stanoveny profilační oblasti, na které se škola v budoucnu soustředí. Jsou to: - tvořivost - ekologie a přírodovědné předměty - autonomie učitele a žáka - demokratická škola - informační a čtenářská gramotnost Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu V současné době škola vyučuje podle vzdělávacího programu Národní škola, který má řadu specifik oproti ostatním vzdělávacím programům. Podrobnou charakteristiku lze nalézt přímo ve vzdělávacím programu, ale hlavní principy, o které se škola opírá, lze shrnout do těchto bodů: A. Národní škola má především založit úspěšnou vzdělávací dráhu dítěte, vybavit ho strategií učení. B. Výchova i vzdělávání musí více než dosud směřovat k praktickému životu v moderní společnosti. C. Základní vzdělání musí poskytnout absolventu především globální pohled na svět (jednotlivé předměty nelze chápat jako zmenšené vědní disciplíny). D. Výběr konkrétního učiva není nejpodstatnější důležité jsou cíle v oblasti postojů a dovedností, ke kterým učivo má směřovat. E. Hlavním měřítkem úspěšnosti školy musí být to, do jaké míry se podaří zajistit každému žákovi prožití plnohodnotného životního období (nejde tedy jen o přípravu na další studium nebo další život), včetně prožitků úspěchu a vlastního pokroku v učení. F. Škola musí zajistit stejné vzdělávací příležitosti pro všechny žáky, se zřetelem na jejich případné speciální vzdělávací potřeby je nutné vyvážit investice do pomoci žákům s různými handicapy a do rozvoje jejich specifických schopností. Specifické modifikace vzdělávacího programu: 1) Program Začít spolu začala škola realizovat v tomto školním roce v 1. ročníku. 2) Rozšířená výuka českého jazyka a výtvarné výchovy je již tradičním programem od 6. ročníku. 3) Rozšířená výuka přírodopisu a ekologie je také novinkou tohoto školního roku začala v 6. ročníku. 1

2 Od začne škola vyučovat podle vlastního vzdělávacího programu. Jeho tvorba byla zahájena v tomto školním roce a je naplánovaná na dva školní roky. V první fázi se pedagogický sbor důkladně seznámil s novou koncepcí kurikula, která je obsažena v Rámcovém vzdělávacím programu a byly provedeny analytické činnosti, mapující dosavadní činnost školy, její silné a slabé stránky a dosažené výsledky. Učitelé dále pracovali na prvních částech nového programu školy: charakteristice školy, její profilaci a výchovných a vzdělávacích strategiích školy i jednotlivých předmětů. V druhém roce se pak zaměří na učební plány a plány učiva v jednotlivých předmětech a ročnících Profilace školy Profilace školy směřuje v současné době do 3 oblastí: A. do oblasti tvořivosti, tj. k výtvarné, dramatické, jazykové a literární výchově pro podporu těchto záměrů je od 6. ročníku zřizována vždy jedna třída se zaměřením na rozvoj tvořivosti pro tvořivě nadané děti, v této třídě je rozšířena výuka výtvarné výchovy a českého jazyka B. do oblasti přírodovědné a ekologické, kdy se škola zapojuje do některých celostátních projektů s ekologickou tématikou, prvky ekologické výchovy jsou systematicky začleňovány do programu školy (třídění odpadů) a je vytvářeno nadstandardní materiální zázemí pro výuku přírodovědných předmětů (škola získala již dvakrát titul Ekoškola a dále se pravidelně umisťuje na čelných místech celostátních soutěží v ekologických projektech) C. do oblasti projektové výuky, tj. využití projektové metody k podpoře plnění vzdělávacích cílů tato metoda je uplatňována v různých předmětech, ale zejména jako prostředek mezipředmětového propojení. Některé projekty, resp. témata jsou vyhlašována společná pro celou školu, jiná si stanovují třídy, vyučující v jednotlivých předmětech, často jde o náplň činnosti škol v přírodě, vyvrcholením jsou samostatné absolventské práce žáků 9. ročníku (viz dále bod výsledky vzdělávání), kde je každý žák povinen si z dané nabídky vybrat téma a zpracovat jej, v méně rozsáhlé podobě je na konci 8. ročníku zařazena závěrečná práce žáka na téma Zdravý životní styl. Přehled letošních projektů je uveden v kapitole Učební plány (Pozn.: Učebním plánem rozumíme stanovení konkrétních týdenních počtů hodin pro jednotlivé předměty.) Učební plány 1.stupně sestavují třídní učitelé a schvaluje vedení školy. Učitel má v rámci daného rozpětí poměrně velký prostor přizpůsobit plán situaci v konkrétní třídě, schopnostem a zájmům žáků. Přitom vychází z minimální hodinové dotace předmětů stanovené osnovami Národní školy. Plán musí být sestaven na celé pětileté období. Učební plány 2.stupně sestavuje vedení školy na základě situace v jednotlivých ročnících a třídách, profilace školy, dislokace úvazků a finančních možností školy. 2

3 Volitelné předměty jsou soustředěny do 8. a 9.ročníku, ale díky celostátnímu rozšiřování učebních plánů o 1 hodinu se v tomto roce mohly posunout i do 7. ročníku. Naše škola se přitom zaměřila na dovednosti pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a zařadila proto do 7. ročníku dvě varianty práce s počítačem, aby se všichni žáci již od 7. ročníku těmto dovednostem učili.. Skladba volitelných předmětů se sice mírně pozměňuje v závislosti na zájmu žáků a možnostech školy (především personálních), ale v zásadě jsou tyto předměty směřovány do následujících oblastí: a. práce s počítačem zde mohou žáci volit pouze různé úrovně, oblast jako taková je povinná, tj. každý žák musí projít v těchto dvou letech tímto předmětem b. cizí jazyk formou konverzace c. sport d. přírodovědný nebo společenskovědní seminář nebo dějiny umění výběr jedné z této oblastí souvisí s tématem absolventské práce a náplní předmětu v 9. ročníku je zčásti také pomoc žákovi s napsáním této práce e. ekologie. Přehled volitelných předmětů viz statistická část, bod 18 Nepovinné předměty a hodiny nemohou být v současné finanční situaci zřizovány ve větším množství, škola se je však snaží alespoň částečně nahradit systémem zájmových kroužků. V 7. a 9. ročníku byla i nadále realizována nepovinná výuka druhého cizího jazyka (němčina, španělština). Ve 3. ročníku se vyučovala tradičně angličtina jako nepovinný předmět. Třídy s rozšířenou výukou V každém ročníku 2.stupně (s výjimkou 9.) pracovala jedna třída se speciálním učebním plánem rozšířenou výukou českého jazyka a výtvarné výchovy. V minulosti platil v těchto třídách statut experimentu, schváleného MŠMT. V roce 2003 MŠMT experiment ukončilo (podobně jako většinu ostatních), povolení vydalo pouze na dokončení programu v těch třídách, které s ním již začaly (9. ročník). V 6., 7. a 8. ročníku byl proto učební plán uzpůsoben tak, aby odpovídal vzdělávacímu programu Národní škola (v příloze č. 3). Tento upravený učební plán bude používán až do doby realizace nového školního vzdělávacího programu. Konkrétní podoba učebních plánů 1. a 2.stupně je uvedena v přílohách č.1, 2. 3

4 1.5. Třídy se speciálním zaměřením Třídy se zaměřením na rozvoj tvořivosti a výtvarné aktivity školy Vždy v jedné třídě každého ročníku 2.stupně probíhala výuka podle zvláštního učebního plánu (v příloze č.3). Jedná se o tzv. třídy se zaměřením na rozvoj tvořivosti a je zde oproti běžnému učebnímu plánu rozšířena výuka českého jazyka a výtvarné výchovy. Pro zájemce je podrobnější informace o koncepci těchto tříd uvedena v příloze č. 4. Práci těchto tříd v uplynulém školním roce lze hodnotit jako úspěšnou. Dotazníky KALIBRO, které škola zadávala žákům i rodičům, ukázaly pozitivní výsledky ve všech tvořivých třídách, a to jak v otázkách týkajících se výuky, tak i v oblasti klimatu třídy, školy a vztahů mezi účastníky vzdělávání i dětmi samotnými. S výjimkou několika málo otázek se tyto třídy umístily vždy na špičce výsledků. I když nelze exaktně dovodit vliv složení třídy, rodinného zázemí dětí a školy na výsledky, je možné konstatovat, že program realizovaný ve tvořivých třídách je úspěšný (blíže výsledky dotazníků viz kapitola o evaluaci a příslušné přílohy). Nejvýrazněji je úspěšnost programu vidět v 9. ročníku. Žáci zpracovali na výborné úrovni absolventské práce, umístili se velmi dobře ve všech srovnávacích testech, získali velmi pozitivní vztah ke škole a ke vzdělávání vůbec (vyplývá ze závěrů dotazníků) a také výborně uspěli v přijímacím řízení na střední školy Třídy s přírodovědným zaměřením V tomto roce byla poprvé otevřena v 6. roč. třída se zaměřením na přírodopis a ekologii. V souladu s přírodovědnou profilací školy (viz následující kapitolu) jsme chtěli žákům se zájmem o hlubší poznávání přírodních jevů poskytnout možnost rozvíjení jejich znalostí a dovedností v rámci speciálního programu. Zároveň se jedná o alternativu pro děti, které nemají předpoklady nebo zájem o třídu se zaměřením spíše humanitním (rozšířená výuka českého jazyka a výtvarné výchovy viz výše). V učebním plánu této třídy je posílen počet hodin přírodopisu a zaveden nový předmět Ekologie. Učební plán je uveden v příloze č Ekologické a přírodovědné programy Druhou profilační oblastí školy jsou aktivity týkající se ekologické výchovy a poznávání přírody. V oblasti přírodovědných projektů škola řadu let spolupracuje s ekologickým sdružením TEREZA, které připravuje různé programy pro školy. Projekty učí děti všímat si dění kolem sebe, vnímat ekologické souvislosti, vyhledávat a zpracovávat informace, provádět vlastní měření a z výsledků vyvozovat závěry. Škola má zpracovaný rámcový plán EVV (environmentální výchovy). Ekologická výchova byla. zařazena do učebních osnov, do plánu školu a rozpracována do učebních plánů vyučujících. Ve výukovém programu je zařazen povinně volitelný předmět Ekologie. V letošním roce žáci zpracovávali pod vedením učitelů projekt Les ve škole a škola v lese. 4

5 Byli do něho zapojeni téměř všichni žáci 1. stupně a několik tříd 2. stupně. Projekt probíhal od podzimních měsíců, kdy se využilo velmi pěkné počasí k pobytům v lesních a hlavně parkových porostech na různých místech hlavního města Prahy ale také v nedalekém okolí Prahy. Vyvrcholením pak byl společný jarní pobyt několika řešitelských tříd ve škole v přírodě v Jizerských horách, kde byla projektová práce dokončena. V měsíci květnu byl kromě jiného tento projekt, konkrétně část ekologické hry, kterou společně připravili žáci 1. a 6. ročníku, prezentován belgické televizi, která natáčela o naší škole dokument. Dokument se týkal výrazného ekologického zaměření naší školy, výuky ekologie a přírodovědných předmětů, praktických ukázek z běžné výuky a chodu zařízení. Role průvodce se ujali sourozenci Votinští, žáci 3. a 8. ročníku. Natočen byl i výsledek práce ve výchově k ekologickému myšlení, jak se žáci chovají mimo školu. Konkrétně doma v rodině. Prostor byl proto dán také rodičům žáků. Snímek je připraven jako součást dokumentu o výchově a vzdělávání v oblasti ekologie ve všech členských státech EU, bude zastupovat ČR. Film se připravuje pro Evropskou komisi pro vědu a vzdělávání. Škola se dále přihlásila a byla přizvána ke spolupráci k řešení mezinárodního projektu Ekoškola. Projekt bude zpracováván dva školní roky a řešitelském týmu jsou zastoupeni kromě žáků také vyučující a další pracovníci školy, rodiče a přizváni budou také zástupci obce. V současné době je zpracována dokumentace za naši školu. Pokračování bude v období příštího školního roku. Škola se dále chtěla zapojit do zpracování projektu Krajina za školou, nebyli jsme vybráni. Projekt byl určen jen pro deset pražských základních nebo středních škol. Přesto pod vedením vyučujících proběhl v rámci školy v 6. ročníku ve třídě s rozšířenou výukou přírodopisu a ekologie, kterou škola od letošního roku nově zřizuje při výuce právě přírodopisu, ekologie a také zeměpisu. V minulých letech se škola zapojila do následujících ekologicky zaměřených projektů: GLOBE LES VE ŠKOLE A ŠKOLA V LESE KYSELÉ DEŠTĚ OZON ENERGIE (Posviťme si na úspory) VŠEHO S MÍROU EKOŠKOLA MALÝ ENERGETICKÝ AUDIT ŽIVÁ VODA PRO OBEC

6 Kromě účasti v těchto projektech se škola věnuje přírodovědné oblasti i dalšími formami a metodami: - nově od letošního školního roku nabízí žákům třídu s rozšířenou výukou přírodopisu a ekologie - všemi vyučujícími je kladen důraz na laboratorní práce a praktická cvičení, při výuce je využívána nadstandardní vybavenost učebny i kabinetu (mikroskopická technika, kamera, videoprojekce, literatura atd.) - žáci se pod vedením učitele starají o chov terarijních živočichů, získávají o nich konkrétní informace a seznamují se prakticky se způsobem jejich života, vzhledem, chováním apod. (v učebně biologie mají žáci možnost pozorovat řadu druhů plazů i některých dalších skupin) - do školy jsou na přednášky zváni chovatelé ze ZOO Praha a další odborníci - řada žáků 9. ročníku si zvolila přírodovědné téma i v rámci absolventských prací - některé třídy se zabývaly zpracováním samostatných projektů s přírodovědným zaměřením Výuka cizích jazyků Jako povinný je vyučován pouze jeden cizí jazyk angličtina. Rovněž byla na základě zájmu žáků realizována nepovinná výuka druhého cizího jazyka v 7. a 9. ročníku, volitelná pak v 8. ročníku. Jedná se o výuku španělštiny a němčiny. Kromě výuky, kterou provádějí učitelé školy (ať už jde o hodiny nepovinné, volitelné nebo povinné), probíhá ve škole ještě nadstandardní výuka prováděná soukromou jazykovou školou (placené hodiny). Povinná výuka Pokud jde o povinnou výuku, 99 % žáků, resp. jejich rodičů, volí od 4. ročníku jazyk anglický. Zájem o jiný jazyk je vždy pouze výjimečný a nelze proto otevřít výuku v samostatné skupině. Povinná výuka začíná ve 4. ročníku a je vždy 3 hodiny týdně. Od 4. ročníku je výuka organizována ve skupinách podle dosavadních znalostí jazyka - skupina pokročilých a skupina začátečníků. Od 5. ročníku je možné oddělit skupinu více a mírně pokročilých. Přechod mezi skupinami je možný po domluvě učitelů vždy na konci pololetí. Ve skupinách jsou žáci z různých paralelních tříd v ročníku. K výuce jsou používány české nebo originální anglické učebnice. To si volí vyučující podle možností a dovedností žáků. Jsou rovněž využívány pracovní sešity a další didaktické a audiovizuální pomůcky včetně výuky na počítačích. Volitelné hodiny V 8.a 9. ročníku je možnost volby volitelného předmětu Konverzace v angličtině, s jednohodinovou týdenní dotací. V tomto předmětu se žáci kromě velmi nutné konverzace věnují také prohlubování učivu gramatiky, reáliím, ale také soutěžím apod. V 8. ročníku pokračovala výuka volitelného druhého cizího jazyka. 6

7 Nepovinné hodiny Ve 3. ročníku je anglický jazyk vyučován v nepovinných hodinách (2 hodiny týdně), a to pro úplné začátečníky, kteří nemají větší problémy ve zvládání jazyka mateřského. Vzhledem ke stabilnímu zájmu rodičů o zavedení druhého cizího jazyka pokračovala škola ve výuce španělštiny (o kterou projevilo zájem nejvíce rodičů) a němčiny, v rozsahu 2 hodin týdně v 7. a 9. ročníku. Výuka s finanční spoluúčastí rodičů Tato forma je v naší škole organizována již několik let společností LINGUA NOVA, která zajišťuje placenou výuku od 1. do 3. třídy. Je to výuka dobrovolná, podle zájmu žáků a rodičů. Škola spolupracuje s touto organizací při tvorbě rozvrhů a umožňuje výuku ve svých prostorách. Žákům, kteří získají v těchto kurzech již určité znalosti, nabízí pak škola možnost začít od 4.ročníku ve skupině pokročilých a koordinuje se soukromou školou návaznost učiva. Nadstandard Na podzimní příštího školního roku je pro žáky již nyní připraven týdenní studijní pobyt v Anglii, jehož náplní bude praktické ověření svých konverzačních schopností při setkání s rodilými mluvčími, docházka do britské školy a jen v omezené míře poznávání této země. Projekt je však pro rodiče dosti finančně náročný a proto se mohou účastnit jen přihlášení žáci napříč třídami 2. stupně. Přesto doufáme, že projekt bude úspěšný,stane se tradicí a i naše škola se zařadí do skupiny těch škol, které tyto výjezdy pro své žáky organizují pro jejich jazykové zdokonalování. V současné době má již škola připravený plán rozšířené výuky angličtiny na 1. stupni formou zvýšené hodinové dotace a výuky druhého jazyka na 2. stupni v příštím školním roce. Pozornost je také věnována výuky cizích jazyků v ŠVP Výchova k zdravému životnímu stylu, podpora zdraví ve škole Toto téma, kterému škola věnuje mimořádnou pozornost, je ve vzdělávacím programu Národní škola zpracováno samostatně, vyučující jej však rozpracovávají do svých tématických plánů jednotlivých předmětů. Nejvíce se mu věnují v předmětech jako je občanská a rodinná výchova, přírodopis, tělesná výchova, na 1. st. pak prvouka a přírodověda. Související problematika však zasahuje i do předmětů ostatních. V červnu proběhl tradiční Den zdraví, který je celoškolní aktivitou a byl tentokrát směřován k problematice zneužívání tabákových výrobků a znalosti souvisejících zákonů. Na 1. stupni pomáhali se zajištěním žáci 9. ročníku. Nejlepší třídy byly za svůj výkon odměněny nikoli sladkou odměnou, ale bedničkami s ovocem. 7

8 2. Další metody a formy výchovně vzdělávací činnosti (přesahující a doplňující rámec běžné výuky) V této kapitole jsou zmíněny různé činnosti a akce školy, které doplňují běžnou předmětovou výuku a které velmi často spojují více oborů, tj. integrují v sobě obsah více předmětů. Většinou zahrnují také složku výchovnou a slouží především jako motivační prvek v systému výchovně vzdělávací práce školy Projektové vyučování a integrace předmětů V některých třídách úspěšně probíhala vzdělávací činnost formami, které jsou preferovány ve vzdělávacím programu Národní škola a které spočívají v integraci obsahu více předmětů. Některé projekty se odehrávají ve školách v přírodě, kde jsou k tomu nejlepší podmínky, ale v řadě případů je projektové vyučování realizováno i ve škole, někdy prostupuje určité téma výukou i delší období. Některé projekty jsou záležitostí jedné třídy, jiné lze označit jako celoškolní (i když se práce v nich samozřejmě neúčastní všichni žáci školy). V závěru 9.třídy žáci prokázali své schopnosti pracovat touto formou zpracováním absolventské práce (viz bod 16.5.). Celoškolní projekty: Podle jakých pravidel chceme ve škole pracovat V tomto projektu na začátku školního roku se žáci učí lépe chápat pravidla, která je třeba dodržovat, nenásilným a neformálním způsobem se seznamují se školním řádem a učí se pravidla aplikovat do každodenního života Den zdraví Tradiční akce v závěru školního roku, kdy žáci plní nejrůznější úkoly s tématikou zdravého životního stylu. Ochrana člověka za mimořádných situací Projekt byl připraven formou praktického cvičení pro žáky ročníku ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. města Prahy, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Policií ČR, Záchrannou brigádou kynologů města Prahy, Svazem civilní obrany ČR, Nadace Podaná ruka a Sdružením válečných veteránů. Cílem projektového dne bylo prověřit tematiku zaměřenou na Ochranu člověka při mimořádných situacích v rozsahu přiměřeném věku žáků. Akce proběhla v areálu naší školy. 8

9 Projekty tříd. Vždy se jedná o dlouhodobé projekty, které jednotlivé třídy 1 i 2. stupně vytvářejí v rámci výuky některých předmětů několik hodin, popř. i v mimoškolních činnostech. Třída 1.B Pohádkový týden Žáci se prostřednictvím klasických pohádek postupně seznamovali s tím, co je ve škole bude čekat, které školní povinnosti budou muset plnit. K tomu posloužila každý den jiná pohádka. Voda Žáci sledovali vodu ve všech jejích podobách a její využití na různých místech, seznámili se se způsoby znečišťování vody, způsobem její čištění, poznávali rostliny a živočichy, kteří ve vodě nebo v jejím okolí žijí. Uvědomovali si, k čemu člověk vodu potřebuje. Projekt školní papírové ZOO Projektu předcházela opakovaná návštěva ZOO v Troji s pozorováním zvířat. Ve škole pak žáci při různých předmětech nejprve sestavili prolézací tunel z papíru na jehož konci našli každý den schované zvíře v některé encyklopedii. Žáci se tak dozvídali nové informace o zvířatech, kreslili je a také se naučili při hudební výchově mnoho písní. Při některých hrách napodobovali hlasy nebo chování zvířat, které se tak učili poznávat. Třída 2.A Naše třída v přírodě Děti hledaly v krajině Jizerských hor stopy života, zkoumaly drobné živočichy pod lupou, poznávaly lesní patra, podmínky existence různých druhů živočichů, hledaly svůj strom... Říkáme si ve třídě Cílem projektu bylo práce s literárními texty, básněmi M. Lukešové a J. Žáčka. Vlastní výběr textu, čtení s porozuměním, recitace, ilustrace k zvolenému textu. Závěrem byla třídní soutěž v recitaci. Třída 2.B Naše třída Projekt byl zahájen návštěvou přírodopisné pracovny v naší škole, kde starší žáci společně s učiteli chovají v teráriích plazi. Žáci si vybrali jednoho živočicha, kterého nakreslili, ve skupině si o zvířatech povídali, přinesli si obrázky, které si prohlíželi a zjišťovali další informace o živočiších, které chováme ve škole. Zdraví a nemoc Žáci si vyprávěli na základě svých zkušeností, kdy byli nemocní, co je to nemoc a kdy jsou naopak zdraví, jak se při těchto stavech cítí a chovají. Demonstrovali návštěvu u lékaře a předvedli, jak probíhá vyšetřování, jak se u lékaře chovají, sdělovali si, jak se ošetřují některá poranění, což si prakticky vyzkoušeli s pomocí obvazové a jiné drobné zdravotnické techniky 9

10 Potraviny Po společné návštěvě obchodu s potravinami, kdy pozorovali práci a chování kupujících i zaměstnanců v obchodě si žáci nakreslili některé potraviny. Pak nastalo třídění do skupin zelenina, pečivo... Vyprávěli si také, které potraviny nejsou pro děti vhodné, která jídlůa z potravin připravují, jak se některé potraviny vyrábějí, např. chléb, jak se nazývají zařízení a podniky, kde některé potraviny vznikají. Třída 3. Papoušci Projekt začal výstavou živých ptáků, které se chovají v domácnostech v zajetí. Ve škole si žáci vyprávěli o správnosti takových chovů, vyhledávání informací o těchto zvířatech. Součástí bylo také pozorování odlišného zbarvení některých druhů, především papoušků od, ptáků, kteří běžně žijí u nás. V hodinách výtvarné výchovy se poté žáci zaměřili na barevné ztvárnění podob papoušků při poznávání některých výtvarných technik. Poklady Země. Po návštěvě výstavy minerálů a hornin žáci podnikli výpravu do okolí a uspořádali nalezených nerostů, některé přinesli z domova. V hodinách prvouky pomocí barevných atlasů poznávali některé druhy nerostů a při výtvarné výchově je malovali. Lidský rok V tomto celoročním projektu byl kladen důraz na seznámení žáků s lidovými tradicemi a zvyky více či méně známými prostřednictvím říkadel, dramatizace, vyprávění, četbě nebo vyhledávání v literatuře. Součástí byla také výroba kulis a kostýmů a oslava společně s žáky dalších tříd celé školy, kterým byly touto cestou zvyky připomenuty. Strom života Každý žák maluje svůj strom života, přemýšlí o svých přáních, co si přeje, čím chce být, co pro sám může, musí nebo chce již nyní udělat. Nakonec všichni žáci ve třídě nakreslí společný strom přání, kde je cílem sdělení, co si přejí společně, co sobě a co svým spolužákům. Barevná vyjmenovaná slova Samotné strohé naučení se vyjmenovaných slov a jejich použití je v hodinách Pv a Vv doplněno výrobou a kreslením obrázků, která vysvětlují a popisují jednotlivá slova, žáci se učí a vyhledávají básničky a říkadla a sestavují texty s použitím vyjmenovaných slov ale také hádanky, doplňovačky, rébusy a křížovky. Třída 4.A Praha Po opakovaných vlastivědných vycházkách na různá místa po Praze, žáci vyhledávali informace o pražských památkách, zabývali se také matematickým zpracováním např. kolik je v Praze mostů, kolik nádraží a každý si připravil své vyprávění o některé památce, kterou potom žáci kreslili. Město x vesnice Cílem tohoto projektu bylo popsat život na vesnici a ve městě. Žáci zjišťovali rozdíly ve způsobu života, dopravě a také podoby krajiny, zabývali se odlišnostmi v dopravě, 10

11 v obchodech a na základě zkušeností některých žáků si vyjasnili pojmy: např. chata, vila, panelový dům, chlév, stodola apod. Týden pokusů V rámci výuky přírodovědy žáci ve skupinách demonstrovali jednoduché pokusy s vodou, vajíčky a některými přírodninami, např. pískem, měřili délku, zjišťovali objem a hmotnost. V matematice potom tyto poznatky používali při učivu základních jednotek a jejich převodu. Třída 4.B Po stopách Robinsona Crusoa Žáci se ocitli na opuštěném ostrově ve skutečnosti ve škole v přírodě v jižních Čechách. Na návrat z tohoto ostrova do civilizace hlavního města Prahy potřebují sestavit koráb, což se jim podaří po splnění a správném vyřešení dovednostních a znalostních úkolů z učiva, sportovních a praktických. Třída 5.A Malí umělci v Národní galerii Žáci mají připravené tři návštěvy Národní galerie do sbírek současného a moderního umění. Při první se seznámí se sbírkami umění 19. století. Žáci dokáží popsat a vysvětlit speciální funkci galerie, učí se poznávat materiál i obsahovou složku obrazu, identifikují dílo jako základní zdroj informací, např. díla K. Purkyně, J. Zrzavého. Druhá návštěva je věnována příběhu čáry. Linie je základní výtvarný vyjadřovací prostředek používaný k zachycení obrysu, vnitřního prostoru, je vhodný pro zachycení konkrétního i abstraktního vyjadřování.žáci pracovali také na kultivaci mluveného projevu na základě popisu předmětu. Rozvoj dětské fantazie. Při poslední návštěvě se žáci seznámili s barevným čárováním. Pozorovali světlo, odraz, nové techniky. Byl kladen důraz na kultivovaný individuální projev žáka a schopnost spolupráce ve skupině. Výsledkem je skládaný obraz ženy podle předlohy P. Picassa, který žáci zpracovali ve skupinkách na jednotlivé čtvrtky a ty potom složili do velkého formátu. Tento obraz je součástí trvalé výzdoby školy. Region Šumava Žáci seznámili s minulostí, současností života na Šumavě, se zvyky, písněmi, umělci. Poznávali historické i současné zajímavosti, např. nejvyšší položenou stanici Českých drah Kubovu Huť. V této vesnici se také odehrávala škola v přírodě, kde se první poznávací část projektu uskutečnila. Pozorovali také šumavskou přírodu, a několikrát navštívili prales Boubín. Seznámili se rovněž s historií výroby skla. Druhou částí projektu bylo literární a výtvarní zpracování osobně získaných poznatků při vyučování v jednotlivých předmětech. Třída 5.B Vesmír Zahájení bylo načasováno s návštěvou Planetária. Cílem bylo pozorovat uspořádání vesmíru a seznamovat se s tělesy, které se ve vesmíru vyskytují. V rámci jednotlivých předmětů pak žáci malovali své představy o vesmíru, vyráběli planety sluneční soustavy, 11

12 poznávali a pozorovali zmenšené modely Země, zakreslovali tělesa do čtvercové sítě, učili se písně o hvězdách a zabývali se texty o vesmíru v odborné i krásné literatuře. Třída 6.A Pražské památky V předmětu český jazyk a občanská výchova žáci navštívili některé pražské památky, zjistili informace v průvodcích a podle předlohy nakreslili a sestrojili modely nejvýznamnějších památek. Připravili tak výstavu, na kterou měli další úkol v hodině slohu sestavit propagační materiál. České osobnosti Pomocí odborné literatury a internetu pracovali žáci ve skupinách a zjišťovali informace o deseti největších českých osobnostech. Této práci ale předcházela jejich volba. Ekologické hry. Příprava, provedení a vyhodnocení hry pro třídy 1. stupně. Žáci připravili stanoviště, kde děti hrají roli kapiček vody, vše je připraveno tak, aby to odpovídalo rozličnosti cest vody a poměrům, ve kterých se to děje. Další byla hra na třídění odpadů pro 1. třídy. Naučná stezka Původně mělo jít o založení téměř skutečné naučné stezky. Protože ale poloha lesa neumožňovala umístění stanovišť trvale alespoň na 1 nebo 2 dny, bylo nutné změnit polohu. Výsledkem bylo 12 stanovišť formátu A4 v průhledných tvrdých deskách, obsahovaly poučení, úkoly a náměty různých obtížností společným tématem byl les. Tyto stanoviště na kartách bylo možné využívat buď na vycházkách v lese a tam je podle podmínek plnit, nebo je zpracovávat v objektu na základě předchozího pozorování a sběru materiálu. Některé objekty, např. potok v lese, si dokonce vyžádaly další cílené hledání a práci. Třída 6.B Vesmírná tělesa Cílem bylo podrobné seznámení s planetami naší sluneční soustavy. Žáci ve skupinách pracovali s počítačem a zjišťovali informace, jednotlivě nalezené obrázky a texty z odborných publikací potom ve stejných skupinách zpracovali a s výsledky své práce o jednotlivých planetách seznámili ve výstupech své spolužáky. Povinným bylo také výtvarné zpracování. Pohádky V hodinách literární a dramatické výchovy žáci při četbě vyvozovali rozdíly mezi klasickou a moderní pohádkou, sbírali informace o autorech moderních pohádek, zjišťovali, které byly zfilmované. Jedním z výstupů byla dramatizace vybraného Večerníčkova příběhu. 12

13 Třída 7.A Poznávání místní krajiny Ve škole v přírodě žáci pozorovali typ krajiny Českomoravské vysočiny, zabývali se místopisem města, řeky, historickými událostmi, do slepé mapy zakreslovali jednotlivá sídla, Pelhřimov, Humpolec... Po návratu pak pokračovalo ve škole zpracování poznatků a zjištěných skutečností, hledání odlišností a porovnávání výstupů z pobytu mimo Prahu a vlastního pražského. Návrh vlastní zahrady Nejprve si žáci připravili předlohu nákres vlastní zahrady, která by měla obklopovat jejich budoucí příbytek. V druhé praktické fázi byl dán prostor k praktickému zpracování těchto návrhů. Vznikly tak papírové, plastické ale i dřevěné modely doplněné o mnoho přírodnin. Třída 7.B Třídění rostlin Tento praktický projekt byl zaměřen nikoliv na zjišťování a třídění rostlin a jejich plodů do botanických skupin ale do skupin podle praktického použití člověkem. Do školy přinesené vzorky žáci rozdělovali do skupin, např. zeleniny, průmyslové rostliny, okrasné rostliny. V rámci skupinové práce pak žáci zjišťovali další informace o využití rostlin člověkem, např,. při průmyslovém zpracování. Lakomá Barka Projektová práce byla zaměřena na důrazné čtení s porozuměním a na správnou artikulaci. Poté následovalo shlédnutí filmového zpracování a literární předlohou a nakonec žáci připravili svoji verzi přepisu pohádky, kterou dramatizovali. Románský sloh a dnešní doba Pozorování románských památek na území hlavního města Prahy byl první startovné úkol této projektové práce v rámci hodin dějepisu, občanské a rodinné výchovy a literatury. Pak následovalo vyhledávání informací o tomto stylu zaměřené na architekturu, život člověka, oblékání, módu ale také zjišťování skutečností o osobnostech té doby. Výstupem mimo jiné byl plakát, který byl pojat moderním stylem. Třída 8.A Zdravé tělo Kdy je člověk zdravý, kdy není, co je to rovnovážný stav organismu, jaké jsou základní typy nemocí, že se tím vším zabývá věda patobiologie bylo úkolem projektové práce v rámci výuky učiva biologie. Mendělejevovy prvky Byla to projektová práce praktická, individuální. Každý žák si mohl zvolit prvek podle svého uvážení z dvou možností. Tou první byla možnost praktického pozorování prvku nebo jeho anorganických sloučenin při pokusech pod vedením učitele ve škole a pak zjištění informací především o jeho atomární struktuře, nákresu struktury a dalších výpočtech, např. možnostech vzniku oxidačního čísla, předpokládaná existence sloučenin a její ověřování matematickým výpočtem. 13

14 Druhou možností bylo časté a běžné využívaní prvku nebo jeho anorganických sloučenin v domácnosti, demonstrace a samostatné praktické ověření vlastností, které jsou známé a všichni je laicky znají. Popis byl zaměřen na přesné změny skupenství, vlastností a u sloučenin byl součástí práce popis její výroby, odlišnosti moderního a triviálního názvosloví a také historické a dnešní technologie při výrobě. Media Předlohou tohoto projektu byla velmi úspěšná výstava Media v Národním muzeu, kterou žáci nejprve shlédli. Dalším úkolem byly skupinové práce prezentace o historii vývoje medií v našem státě, současném rychlém vývoji a o jejích významu při politických a válečných událostech. Žáci porovnávali také informace, které přinášela media dříve a dnes, posuzovali kvalitu jejich provedení. Třída 8.B, 8.C Přírodní látky. Teoretické znalosti o vývoji barev, jejich druzích, použití byly v projektové práci ve skupinách rozšířeny o poznávání praktických znalostí o jejich fyzikálních a chemických vlastnostech a podobě v čistém nebo koncentrovaném stavu. Šlo např. o barviva., porovnávaly se vlastnosti přírodních barviv a barviv synteticky vyrobených. Třída 9.A Elektřina, magnetismus a člověk Cílem této projektové práce bylo kromě vlastního poznání také najít cestu k příjemnějšímu zvládnutí náročného probíraného učiva. Žáci využívali práci s počítačem, pracovní listy elektrotechnickou nebo elektronickou stavebnici. Práce bylo rozdělena na část zpracovávanou ve skupinách ve škole a na individuální část domácí. Ukázky z některých činností ve škole: žáci hledají a zjišťují vlastnosti magnetického pole, zjišťují druhy cívek... Domácí práce : mají za úkol podle připravené předlohy vyrobit jádro z papírového kartonu... Třída 9.B Přírodní katastrofy Formou skupinové práce žáci v odborné literatuře a na internetu sbírají informace o různých druzích přírodních katastrof. Následuje jejich třídění do skupin podle příčiny vzniku, podle lokalit výskytu. Celá práce je doplněna citacemi svědectví lidí. Detergenty Na začátku tohoto projektu si žáci položili 20 otázek, které se této problematiky týkaly. Převažovaly otázky vztahu těchto látek k životnímu prostředí. Potom následovalo vyhledávání informací v odborné literatuře o vlastnostech, použití a výrobě, o současných trendech a o vývoji nových technologií, které budou šetrnější k životnímu prostředí. 14

15 Třída 9.C Globální problémy lidstva Projektová práce formou práce ve skupinách s využitím besedy, dokumentárních filmů a informací z tisku, kde žáci hledali odpovědi na otázky např. Proč lidstvo potřebuje mír? Kde jsou příčiny sociálních konfliktů? Jak člověk ovlivňuje své životní prostředí, ve kterém žije? Hlad, bída, nemoci a člověk? Karel Čapek a jeho doba Celoroční projektová práce doplněná o návštěvy míst, která jsou spojena s životem spisovatele, knihoven, rozbor literárních děl, charakteristika Čapkovy doby, společná návštěva hry Loupežník v Divadle Na Fidlovačce. Zpracování nashromážděných materiálů. Vlastní dramatizace hry Ze života hmyzu. Školní družina Zvířata kolem nás Dlouhodobá projektová práce byla založena na vlastních zkušenostech dětí. Těch, které si přinášejí do školy ale také těch nových, které získávaly činností ŠD. Byla to návštěva ZOO, hřebčince, muzea, naučné stezky. Všechny vědomosti byly shrnuty do závěrečné soutěže dětí. Moře, moře, moře Projekt byl zpracováván formou měsíčních témat při velkém množství činností v ŠD. Žáci se přenesli do oblastí. kde mají moře na dosah a zabývali se rostlinami, mořskými živočichy ale také využitím moře k rekreaci. Navštívili výstavu Podmořský svět. Výstupem byly výtvarné práce, besedy diskuzní fora sloužící k rozvoji komunikačních dovedností žáků. Cyklista Tento projekt navazuje na projekt loňského školního roku CHODEC. Do letošní činnosti byly zařazovány besedy soutěže, testy, hry, řešení jízdy na křižovatkách, rozšíření znalostí dopravních značek, opakovaná návštěva dopravního hřiště k nácviku praktických zkušeností. Projekt byl ukončen závěrečným testem, ve kterém si žáci mohli prověřit své znalosti VANDR 2006 Škola uspořádala jubilejní 10. ročník této netradiční soutěže pro třídy základních škol Prahy 6 a blízkých obcí. Letošní téma bylo po dlouhé době historické: Cesta pravěkem. Soutěž Hravý vandr školou vytvořili učitelé ve snaze vyplnit mezeru v množství soutěží a přehlídek - tato akce není zaměřena na určitý předmět nebo oblast činnosti, ale soustřeďuje se na specifickou schopnost dětí - tvořivost. Je samozřejmé, že výkony v této oblasti je velmi obtížné porovnávat, ale hlavní cíl nebyl sestavení žebříčků, ale vytvoření příležitosti, aby děti mohly uplatnit svůj talent a své schopnosti a prožít přitom zajímavý a příjemný den. Název soutěže je odvozen od jejího průběhu - plnění jednotlivých soutěžních úkolů je propojeno putováním po naší škole, přetvořené podle tématu daného ročníku. Tak jako se 15

16 tvořivost může projevovat ve všech oblastech a formách lidské činnosti, setkají se i děti s různě zaměřenými úkoly z oblasti výtvarné, dramatické, jazykové, přírodovědné atd. K jejich řešení použijí jistě i mnohé poznatky, se kterými se dosud ve škole setkaly. Nezanedbatelnou roli hraje při práci soutěžících hrát jejich schopnost spolupracovat ve skupině. Účast byla i tentokrát pravidly omezena na 2 družstva za školu, zúčastnilo se 9 čtyřčlenných družstev z 5 škol. Naše škola si i tentokrát vedla výborně a obsadila 1. a 2. místo. Úkoly nebyly vůbec jednoduché. Nejenže soutěžící museli nastoupit v úborech pravěkých lidí, ale museli si poradit i se stavbou svých příbytků, se střelbou z luku nebo s výtvarným zpracováním pravěkých zvířat či předvedením dramatické scénky ze života v pravěku. Všechny děti si s úkoly poradily na výbornou (což dokladuje malý bodový odstup prvního týmu od posledního). Fotografickou dokumentaci soutěže mohou zájemci na nalézt na Kulturní aktivity Výstava výtvarných prací - tato tradiční akce se tentokrát uskutečnila začátkem dubna. Měla výbornou úroveň a těšila se značnému zájmu žáků i jejich rodičů. Výstava je pro děti každoročně velkou příležitostí prezentovat výsledky své práce ve výtvarné oblasti a samotná její příprava a konání jsou významným motivačním prvkem. Půdní prostory jsou k tomuto účelu ideálním prostředím a dodávají akci specifickou atmosféru. Otevření výstavy předcházela také tradiční módní přehlídka. Divadelní představení - konala se jak v čase předvánočním, tak na jaře v rámci tradiční školní přehlídky jevištní tvorby (školní akademie). Výstava k příležitosti 100. výroční založení Bubenče Výstava prací žáků školní družiny Módní přehlídka Výstava výtvarných prací žáků školní družiny na plotě školy Výstava prací zhotovených žáky 2. stupně v pracovní výchově Vánoční trhy Vánoční koncert ve spolupráci s dětským pěveckým sborem ZŠ Štěpánská 2.4. Sportovní aktivity I když sport není profilační oblastí školy, je mu věnována poměrně velká pozornost, a to zejména jako součásti výchovy ke zdravému životnímu stylu. Škola je pro tuto oblast velmi dobře vybavena (tělocvičny i venkovní sportovní areál). Sportovní činnost dětí se nejlépe promítá v přehledu účasti školy v soutěžích (viz bod 29 statistické části). Škola však ve svém výchovně vzdělávacím programu směřuje především k tomu, aby žáci získávali pozitivní postoje ke sportovním a tělovýchovným aktivitám jako běžné součásti životního stylu člověka. Kromě hodin tělesné výchovy jsou proto organizovány a podporovány i další aktivity se sportovním zaměřením. Ve 3. i 4. ročníku absolvovali žáci plavecký výcvik, v 7. ročníku lyžařský kurz. Jako nadstandard pořádala škola i tentokrát výběrový lyžařský kurz (pro žáky 8. a 9. ročníku). 16

17 Sportovním aktivitám se žáci také věnují na školách v přírodě. Snahou školy je zřizovat maximum zájmových kroužků s tělovýchovným nebo sportovním zaměřením, i když poptávka ze strany rodičů i dětí stále vysoce převyšuje nabídku a dané možnosti (limitem je především nedostatek vedoucích). V závěru školního roku také tradičně proběhly sportovní dny 1. a 2. stupně. Další sportovní den připravili učitelé společně s žáky 9. ročníku pro mateřskou školu Janákova. Na školním hřišti i nadále probíhaly sportovní turnaje pro neorganizovanou mládež i dospělé v několika sportovních disciplínách (viz také kapitola 8 prevence sociálně patologických jevů a příloha č. 6 preventivní program školy) Využívání knihovny Škola vlastní moderně vybavenou knihovnu, s multimediálním počítačem (je zde např. encyklopedie Diderot, literární slovník apod.) a přístupem k internetu. Využívání knihovny je důležitou součástí programu rozvoje čtenářské gramotnosti žáků. Každoročně škola investuje značné finanční prostředky do nákupu nových titulů a žáci tak mají poměrně bohaté možnosti, jak zlepšovat své čtenářské dovednosti, získávat zajímavé a napínavé knížky, vyhledávat informace nebo zpracovávat úkoly z jednotlivých předmětů. Stále větší počet žáků 2. stupně využívá knihovnu jako zdroj informací shánějí literaturu k referátům, samostatné práci, projektům atd. Knihovna je dále využívána ke katalogizaci projektů a absolventských prací, k výuce literární výchovy a některých volitelných předmětů (společensko-vědní seminář, dějiny umění, chemicko-biologický seminář) a k dramatické výchově. Část žáků pobývá v knihovně také z důvodů duševní relaxace a přicházejí si sem o přestávkách číst svoji oblíbenou knihu, hrát šachy, hledat informace na internetu nebo xeroxovat materiály pro výuku. Knihovna také shromažďuje a poskytuje informace i literaturu k regionům, kam vyjíždějí školy v přírodě. V závěru školního roku byla započata přestavba knihovny, resp. vytvoření knihovny nové. Původní prostory se sloučily s vedlejší učebnou a vznikl nový velký prostor, který bude zároveň specializovanou učebnou pro rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti žáků. Tento projekt mohl být realizován díky grantu z prostředků Evropského sociálního fondu a Magistrátu hl.m. Prahy, který škola získala na dvouleté období (viz kap a příloha č.8 ). V nové knihovně multimediálním centru budou k dispozici počítače s připojením k internetu, množství nových publikací a časopisů a další pomůcky. Hlavním přínosem je ale skutečnost, že zde bude na celý úvazek pracovat knihovník, který bude zároveň asistentem učitelů Využívání informačních a komunikačních technologií V průběhu školního roku byly informační a komunikační technologie harmonicky rozvíjeny v souladu s možnostmi školy a požadavky učitelů i žáků. Hardware Pokračovali jsme v rozšiřování počítačové sítě do kabinetů a podařilo se dosáhnout pokrytí všech kabinetů, kde je dostupný téměř všechen software nainstalovaný v rámci počítačové 17

18 sítě a rovněž neomezený vysokorychlostní přístup na Internet. Stejně tak mají všichni vyučující přístup z kabinetů do centrální evidence žáků a jejich klasifikace (Komplexní Evidence Školy). Stanice ve sborovně zůstanou zachovány v počtu 2 kusů. Byla zrenovována učebna výchovného poradce, kde byly nahrazeny již nevyhovující bezdiskové klienty Windows 3.11+Novell Netvare 3.12 moderním řešením založeným na Windows 2003 Server a tenkých klientech. Na základě zkušeností s tímto řešením zvážíme do budoucna řešení pomocí tenkých klientů i na jiných místech ve škole, kde nejsou příliš velké nároky na pracovní stanice. Byla zavedena síť do školní jídelny, což umožní bezproblémové odhlašování obědů mailem a elektronické vystavování jídelníčku, které doposud probíhalo jen zprostředkovaně. V průběhu prázdnin probíhala rekonstrukce knihovny, kde budou vytvořeny nové rozvody PC sítě pro zapojení až 10 nových stanic. Nová multimediální knihovna bude využívána v rámci grantu EU, který škola získala. Vznikla tím nová pracovna, kde budou žáci moci využívat větší počet počítačů přímo při výuce v jednotlivých předmětech a práci na projektu. Byly identifikovány hlavní výkonnostní problémy, se kterými se učitelé i žáci během školního roku setkávali, a během prázdnin proběhla hardwarová i softwarová optimalizace chodu sítě tak, aby každodenní využívání PC techniky probíhalo bez větších problémů. Software V průběhu celého roku lze sledovat nárůst práce s multimediálními daty, a to ať už formou stahování zvuků či videa z Internetu, tak i práce s multimediálními tituly, k čemuž výrazně napomohly nové stanice zakoupené do počítačové učebny v roce 2004, které tyto hardwarově náročné aplikace jsou schopné provozovat. Jako zdroj dat lze využívat i nově zakoupenou videokameru a již déle vlastněný digitální fotoaparát, které slouží k pořizování obrazových a zvykových reportáží z jednotlivých školních akcí. V tomto směru však spatřujeme ještě další možnosti, jak tuto techniku do budoucna i v širší spolupráci se žáky využít. Co se týče softwarového vybavení, zde škola dlouhodobě spolupracuje zejména s firmou Terasoft. Bylo rozšířeno využití systému LangMaster. Instalovaný software pro podporu výuky jednotlivých předmětů pokrývá většinu požadavků učitelů a je dle nich průběžně aktualizován. Do kabinetů byl nainstalován program SMART Notebook, sloužící pro přípravu výuky na interaktivní tabuli. Z důvodu úspory finančních prostředků a snahy o používání otevřených datových formátů i nadále realizujeme experiment s instalací OpenOffice CZ místo Microsoft Office. V současné době je v provozu OpenOffice CZ. Nedostatek finančních prostředků na nákup systémového ( nevýukového ) softwaru zůstává jedním ze základních problémů, se kterými se škola potýká. Na celé síti jsou jako operační systém nainstalovány Windows XP Professional SP2 CZ, na některých stanicích se slabším hardware využíváme práva downgrade na Windows 2000 SP4. V oblasti elektronické pošty je využíván mail server s podporou IMAP a HTTPS přístupu, je možný i přístup do pošty zvenku, nicméně tato možnost doposud není z bezpečnostních důvodů standardně zapnuta a je tedy zpřístupněna pro vybrané poučené uživatele. Problematika počítačové bezpečnosti je důležitým úkolem na další školní rok, a to jak ve smyslu edukace učitelů i žáků, tak i monitorování bezpečnostních rizik přicházejících od anonymních uživatelů Internetu. Internet Škola má neomezený přístup k Internetu přes pevné připojení rychlostí 11000/1024 KB, což umožňuje bezproblémové využívání podstatné všech webových služeb současnosti. 18

19 Dynamický rozvoj zaznamenala během roku webová stránka naší školy, kterou v období srpen 2005 srpen 2006 navštívilo více než 5000 unikátních návštěvníků (zaznamenává se jedenkrát přístup z jedné IP adresy za den). Její součástí je i diskusní forum s možností registrace účastníků a fotogalerie školy. Jsou zde také umístěny reportáže, zprávy ze života školy, informace pro rodiče apod. Obecně V oblasti výuky výpočetní techniky trval zájem o předměty výpočetní techniky. Mnohé dovednosti, které žáci v tomto předmětu získali, využili při zpracování své absolventské práce. Některá zpracovaná díla jsou tak nejen ukázkou toho, co všechno již děti jsou schopny vytvořit, ale i toho, jak jim může počítač pomoci při reálném ztvárnění jejich myšlenek a schopností. Předmětová komise informatiky se podílela na zpracování příprav Školního vzdělávacího programu. Tomu jsou podřízeny i změny při výuce informatiky v následujících letech. Počítače jsou využívány i při zpracování a podpoře jednotlivých školních akcí, jako jsou například sportovní den, šachový turnaj apod. Škola rovněž nabízí počítačové kroužky se zaměřením jak na základní ovládání počítače, tak i pokročilejší zvládnutí výpočetní techniky včetně základů programování. Všichni žáci druhého stupně a vybraní žáci prvního stupně mají k dispozici vlastní uživatelské jméno, prostor pro ukládání svých soukromých dat a volitelně i ovou adresu s doménou školy. Lze konstatovat, že dokončením rozšířením sítě do kabinetů, školní jídelny, zrušením některých starých stanic, zprovozněním interaktivní tabule a renovací staré učebny výchovného poradce byla zakončena jedna etapa rozvoje školní počítačové sítě. Ta byla charakterizovaná centristickou koncepcí počítačové učebny, specifického software limitovaného technickými možnostmi a požadavky konkrétního uživatele a selektivně navazujících, často samostatných počítačů pořizovaných dle finančních možností a jejich potřebnosti. Současný model spočívá v dostupnosti PC techniky pro běžnou práci blíže uživatelům. Počítačová učebna je již jen jednou z pracoven, kde se počítače používají. To přináší nutnost většího počtu počítačů, pokrytí školy rozvodem LAN a Internetu a vybavenost příslušným standardizovaným a uživatelsky přívětivým software. Počítače se staly součástí každodenní práce ve škole, to však znamená, že je nutno trvale jejich využívání a kapacitu optimalizovat tak, aby byly skutečnými pomocníky Školy v přírodě Výjezdů do škol v přírodě se ve školním roce 2005/2006 zúčastnilo 16 tříd školy. Třídy 6.AB se zúčastnily pobytů v přírodě opakovaně. Na podzim pro ně škola organizovala zážitkový kurz, který uvádíme v tabulce v řádku vzdělávací výjezdy a dále v kapitole o prevenci sociálně patologických jevů. Celkem bylo uskutečněno 16 výjezdů, což je stejný počet, jako v loňském školním roce. Pouze podzimní zážitkový kurz se uskutečnil ve státním objektu MHMP v Antonínově u Josefova Dolu v Jizerských horách, ostatní v objektech soukromých. Školy v přírodě jsou velkým přínosem pro žáky i učitele. Pobyt ve zdravém prostředí, které vhodně volí třídní učitelé, má vliv na zdravotní stav žáků. Nesporný je také fakt utváření sociálních vztahů ve třídách, upevňování vazeb v kolektivech tříd, rozvoj komunikačních dovedností žáků. Učitelé pak mají jedinečnou možnost pozorovat a poznávat své žáky při 19

20 skupinové i individuální práci, sledovat vlastnosti a povahové rysy žáků, mohou se přímo podílet na utváření sociálních vazeb v kolektivu. Výuka je organizována podle zvláštního rozvrhu upraveného ke konkrétnímu pobytu. Dochází při ní k praktickému doplnění teoretických poznatků získaných ve škole v Praze, to hlavně v přírodovědných předmětech. Výuka bývá často koncipována jako projektové vyučování. Toto probíhalo v 10 třídách 1. i 2. stupně. Výraznou ekologickou náplň měly třídy 1.B, 3.A a 6.A, která má ve svém učebním plánu rozšířenou výuku přírodopisu a ekologie. Hodnocení uskutečněných výjezdů do ŠvP, které zpracovávají vedením školy pověření vedoucí výjezdů, bylo zpravidla pozitivní. Kladně bylo hodnoceno ubytování, stravování i doprava. Při žádném pobytu nenastaly žádné vážné úrazy ani zdravotní komplikace. Několik škol v přírodě navštívili pracovníci OHES a vždy hodnotili pobyt pozitivně, nenašly žádné problémy, které by museli řešit ani ze strany provozovatelů objektů ani ze strany školy při zajištění organizace. Vedení školy podniklo 6 kontrol na výjezdech žáků a ani ono neshledalo žádné závady. Vedení školy bude spolu s učiteli hledat možnosti více využívat státní objekty ŠvP, které zřizuje MHMP. Na podzim 2006 je již tradičně objednán pobyt 6. tříd ve státním objektu v Antonínově u Josefova Dolu u Jablonce nad Nisou. Mateřská škola, která je součástí školy již pravidelně dvakrát během školního roku uskutečňuje výjezd do státního objektu Vřesník u Humpolce. Pobyt je již objednán také na léto I s výjezdy mateřské školy škola organizovala celkem 18 výjezdů do ŠvP. V zimních měsících škola zorganizovala dva lyžařské výcvikové kurzy. Jeden kurzy byl pro žáky 7. tříd a jeden byl výběrový pro žáky 8. a 9. tříd. Všechny kurzy se již tradičně konají v Krkonoších v Peci pod Sněžkou. Přehled pobytů žáků v regionech ČR: kraj místo pobytu třídy Liberecký kraj: Antonínov 6.AB Lučany nad Nisou 1.B, 2.AB, 6.A Janov nad Nisou 3., 4.A Albrechtice v Jizerských horách 8.A Paseky nad Jizerou 8.C Jihočeský kraj: Dolní Žďár 4.B,6.B Kubova Huť 5.A,7.B Heřmaň u Protivína 9.A Přední Výtoň 8.C Kraj Vysočina Vřesník MŠ Trnávka u Želivi 7.A,9.B 20

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 šk. rok 2013/2014 ředitelka školy Mgr.Marie Mejsnarová

Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 šk. rok 2013/2014 ředitelka školy Mgr.Marie Mejsnarová Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 šk. rok 2013/2014 ředitelka školy Mgr.Marie Mejsnarová 1 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole k 30.9.2013

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Otevřená škola I Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace IČO 75020840, 567319321 http://www.zsstonarov.cz Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve Stonařově 1. 8. 2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Stonařov

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne

Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Myšlení je hra ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ HERALTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ 228, VELKÉ HERALTICE Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Petřiny sever, Praha 6 Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více