_:_,.._ zor oj enr ~.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "_:_,.._ ---. --zor oj enr.----- - ---~."

Transkript

1 ...,,~-~. Meziná.r_od.il:t~a._celostátn.í_událosiJ~,_které~n:ě.ly_ ohlas~:v-kol--lně. '..! d t~..j,. ---Srpen:---Mluv-r.-se-hodně-o-- cestě-s-.-gh;r'uščeva-do-u8/ll--a-mnoho-se-od:...~éto ~-,......,:; <~-.- cesty očekává. Přitom je slíbena návštěva pres.eisenh~~era do SSSR-; -Obě--návštěvy jistě~př±spějí_k_ výjy-snění-svě ťové- si ("~, tuace a k upevnění m~~...!. -'_-v--_ =-~ r ~--vevj:dlii prolhná-festiva:i Iiiláueze. '. - By:la_podá~...EPF :Y.?- ~_.!_'_o~vqj_i'_hosp~odářst.y;.i ~_a_l_.pololet C,~která -~ t-:: --J evelmi přízniv;á.. ~.!..----~-~- V.c_Moskv:ě se odehráv..á_velkjlfilmo:vý_f.estival,_;-na. němž j:e--i-náš. stát zastoupen.. ' ' Sestého-s~pna bylo-vzpome:r:iato-v-ýroči-osudného-atomového -vý buchu nad Hirošimou. _,.-_ ~Prahu- navštiv:t-j:-ha:be-š-s~r-něgu š-hai--e-seras~e.. V flirošimě se koná ÍD.ezinárodni konference proti?-to~qy~-~ll.--~- _:_,.._ zor oj enr ~.. ~ně jpqu,_na c~l_é]!l._území stá.tu_v:_plném:..proudu ~ - -' srpna zemřel náhle nár.-umělec E.F.B:urian. Jeho smrt překvél;- ~ ~Pila_ a_.národ-:v--něm--ztrác-t-pokrokového--umělce ~~ Téhož dne se zahajuje elektrodoprava přes Kol-rm _._Na-v-ý-st.avě-čsl ~ -skl-a-v-moskvě-přiv-rt~i-m.i.lí"on'teno-navš'ť'ěvni!.ka. Akce dosidlován;: nohrariič:!' se rozvinula i v našem :q~.ěstě. ' ~--~~----n:rznivě~j-sou-jyř-rj~many zprávy o sníženi' cen uhlí. 26. byl ~plněn celostátní. plán v~ku~ ob~4í._ Ces:Ká-f'i:I:fiarmonie odjela :na největší turné do vých. Asie a do -.) " 29-;byl A.ustralí~,_}ov_ý ZélanQ._ a_do ~_iny_a_sssr.----~ ~------,., zakončen 2g.Hronov :----Zemř_el_B_ohuslav_Mar-ti!l'!!-----, ~~ 2~.uplynulo l5.let od slov.nár.pgvstáni. K čsl. 'lidu bylo ' ~dáno-,k-tomuto-dni--pro\tllán:i:.-y--báň:ské--bystr±ci-'byla <n:n.~~"--stat- -~ oslava,, při niž měl projev presid. re.publ. s.ant.novotný._',,..._..._, -~Září--. -ByJ: -zahájen-nový--š:koiní-rok-z'aveden:rm novýcndevíťíletěk:. Slavnostní projev k začátku škol.roku měl do rozhlas:u_s_.mi.nistir dr-kahuda--;-ža.ci-.kotínsk{-dvanáctietky, pj?,i'mysú)vl{y a Hospodář. --., školy jsou posud na_q_tnr~_l_oy_é brigádě. - ~ ~ :zář::t byr zahájen brněnský vzorkov<j veletrh. u nás ve městě je_~o_něj_ v:elký zájem-a-chystá-se-řada-z á-j ezd ~ do-brn a ~-~~ Ve světě se rozvijí. akce p~oti jaderným poku&~m Francie na Saha-t-e ~- 2. byla vyslána sovětským svazem k mě~ici ko_~cká_raketa.. ~ ;vyplu.l atonrovy- -sovětsky l edobórec.lenin na zkušební. cestu. 4 ~ :př:l~tá~e_pfvnt ollět_sj{á_)~qjmlickác-raketa-na~měs~ei. -~- --~-...,....- '----':...--,_~6.predseda rady ministr-~ Chruščov přijel na návštěvu do USA. ~ -~ 9_._ bylé!., př_e_9.ána so.:větská-dekarace-'-o- odzbro j en-t -valnému"~- ~~ shrom. OSN.. --~ _22_. Chrušč.OV-V-San...:.F-J?anci-sku- 24,, v I owě ~,..-~ ,, Ve-Washingtonu ,_ Světovou os-tudou se stává př{pad Oberlandera v NSR ' ' " :- -- c--.,..--,-_ 2 7.-pocatek-rozhovo:z:o;~ mezi-c!u:'ušcevem a Eisennoverem.. 29 Referát ing. ~im,~~a ~z-~_?_ed&ni_u:vks~-o-.iii. pě-ciletce-. ---~ - -~ ,-o-;r-ef e.ra.t- s:cerri?ka o Úkolech pělfetého plánu ve stroj ír 7nswí ~ ' ; , ~, r N"'\_ ~-.. ~--~ ;: \ -- _ '-:-:k_,_ r-"""":'-'"---r ' ~-- ( ---""':-\,~- ----'---", -

2 !.:íj_el)_._ :lf~"';.q!~o~s~l~abv~a~l~olrf..,.~~~'-'~rř~-.č-tn.lid.republ., v ---' by.la-v:yslá.na-so:.v:.ět ská. ko smická-r.aketa -okolo-me-s.fce O slav a lo. výr. vzniku ~ljr , le-.--n-áv-š-tě-va-pres:idente-ěsl.-repl...--a.novotiného-v-korejj:-~--- V Anglii byli labouristé ve volbách,porazen~. ---~-""' fN"ávštěva"-č si-;- vl ádn=r-ete!e ga-c-e-v~ orrgcn-s.kti. v 4. Zasedání vlády za splne~í. smer~c ~- III.~et~letk~. -: ;-z-alfá"Jenj' prac:c na z:~r6dilěn-r-p; q:zy., 24. diskuse o sovětské_!!!_:~~.q.:bl ne!- odzbrqj ní.:v_qsn_ na.rozeni čtyřčat v nemocnici v Kutné Hoře. _. ---'------= 2J)_.Akadmik_Jar_ďsl.H eyro:v.:ský_obdr.ž.el_j ako-pr-v:n:t-oechosj..o.vá.k--, Nobelovu cenu. By:-la-uv.ěřeán_ěna--sensač-ní -;t;o:cegral:._ie-:odvracené- strany-mě s-r ce. Měsíc by! poprvé fotografoyán sovětskou kosmickou rare~_~_o_u ~ s-~é-strany. 29. Uveřejněna nadějná sovétsko-americká resol-g.9~_o_qsj.z..rr_qj_ení._ - ---LiStl:>pad-; - - -r~-projev pred.ra:d.y minist;~~--s:- C~ščova v Nejvyšsi':m s.ověru o světě bez vá,j,ek _ Sovětsko-americ.lié:í. ;a;.gi.iv.lu.~t:j u odzbrojení schválena v OSN. z.v.elká_manifestace_:_p~acuj-'(-e.:_tch-na-sta:ro.fuě stkém-námě-stí -v - -~ Praze na oslavu VŘSR Z~há-6-ení-mez inárodn-r-konference-stu:d:e nt-stva v Praze na pamět 7.listpadu. -, ;Prvu:t-proj ev-:pe-s-i"d. repuol-;-a-:novotneho k novému,územnímu č členěni státu ::--J?ro""t-est-c-SR proti-porušování našich hranic letadly_ němec. spolkoyé repj,!bl... --~~ ,l?.projev zahran.ministra s.d~vida ve sněmovně o naší zahran p_olit.i.ce.. ---:------: Souhlasné prohlášení nár.shrom. čsl.republ.k provoláni.llejvš. ~ sov..ě:tu-sssr '- Návštěva čsl. vládní delegace v NDR. ----'----'---2-l-e--souh±as-va-ln-é'ho-silrom-;-:GSN~ro zas'tavení nu.k.leár.z!coušek počátky veřejného vystupování sudets~;ý:ch_;rt:?v:a.pši.s.:tlza p-odp-ory :útpadoněmec.--=vra:ay.- ' 2 7. N ávštěva ~in~j sk~_4_o_:_ Jg'_e_~identa_Sekou-ToWé-v-0SR,., '-- --,,...-'_Vydaní společnf.ho proh~ášení CSR a NDR po společ.pdradách. ;-=---= :2B_._75_let_ná.r_.umělkyně-R.S ž-eny--n-askové.. Prosinec.. Protržení hráze u Malpassetu ve Francii, při čemž bylo zničeal město-f-réjus--a-zahynul-o -přes--4so--liď :r; Vyhlašování závazk-~ k 5. výr oči CSR Z-Erse"dánJ"-vJ.-átly a á-i!easi prolilášení o Účasti d-~ chode-~ na společenském životě ll-;-araď.émr:b"k Heyrovsk,ý přijal vě-st-čknolmu Nobelovu cenu. 2 V y_:y:r_c]lql~n:lm ě.s~t-ce..,..č sl.. so:v:ě:t-.-př-áte.l-stv{!...:: :-- ---~ =p:-odepsání dohody ve Wasbingtoně podle niž še má W.zemf Antarktidy -~ž'-vat-j-en-k-~irovým~úg-el,~m...-~----~ V-Paříži-zase da"'iy-'é-:lenslté zemé--nato a sešj.i :se zde také na itrátké sch~ zce šéfové vlád č~y_:ř z_ápaqn.í~h_"'l..elmo.c!-.-na-té-to-scn.~-zce ::::--pf'i-jall-šéfove vlád sovětský návrh na uspořádáni.k:ont erenee na _ nej_!yšší ůrovj:ů._v_p-ř.'ťštím_roce _... _ President USA objel ll zemí EVropy, As~e a Afr~ ~ obr a Etbiopie podep~ dohodu o přátelství a spolupráci. J_~eneyě_.pt.erušeno-;;jed.nán--r-e-zast-aven:f'-pokua.~-s- at<>mov,ými "_ zbraněmi., - ---Dvanácté-zased-án:t--raey-vzáj ~mné--nospoaařslfé 'Pomoci- v Sofii se s~al~ novým svěd.ectv:(m převanysoc~~~~~icáno~zr..:!zen~_nad-ka.pi,..- -~ ll:stl:ckýllr;--

3 S p r áv a o b c e. J' Hlavním clem správy obce bylo plněn schváleného plánu za II p o-lel-eti...-l--kel-yž-mu.-s -být-pl:án-v-ma:t. i~ko ste c:r;-mě r::ěn,--hy~-p-řesto splněn a někde i překročen. Ve výstavbe bytovych Jednoíe_~_J?ro, ---,-----naš-e- abč-anstvo -byla- z-a3išl;ovaňa nejeninvesfiční- Výstavba v rámci rozpočtu IV'INV a závod:!!, ale pozornost qy~~ vi,igo..v..ána_tak:é -- ~-...-'- -a.ružs-gevn-r-ojťové v~.í-stavb ;r, na kterou je nyn-;:.kladen vel.ký CJ:.I!- ra~j ak<?_ prvn ~ ~ _v_t..q~:t_o--ql.jr.u_př.ihlá~ili...j;a tro:váci--:;a~':lsta.,. vil~ 8 členné družstvo, které.za dobreho pochopení red~tele.. fu~mstayu_hr ádka _a_s.:tavb.yvedouc=r:ho~s:(-d--i-š:t-ě-mr á-zka-má-u-ž -dnes ~---t---n~sidlišti vy~děné "bytovky_ do l.patra,. tak~,e _ p~:_~t ~o_.. ro~~---.- Elektrárna a Csn., ' ~ S-(dli ště-ro stea-s~-cáva-se nejmodernéjši č tvrt{ lilsta. Letos tam tam-budou-moc±--d.:ru-z st_evn'-e:t--na-sí ~ova í..--if-e str: v l:eto sn,_m rom 959. začnou s druž.s~bvn V,)řstav5ou dru~'stva z Kor~_a L~.č~_b_nj_, -_ která-:ma-j j'-po-2-(j-i-ene ch-:-družstvo se usvavílo íaké v Elekroisolě a občanské družstvo se W"itvorilo Qti B!fNY._S_\l'ýstaY:bou =z=ačnau- pfi"št~lio roku. Něk:ťeré i,velké kolnské závody nernaj-t posud družtva;:_ja4o_o_tk,_t_esla;fr.igera,_csd-př-esto-,-:--' že-,ž-á<ia-j-t- ---neli&tále přiděleni byt-i! prdsv~ zaaeštmnce. Zetos_b~lo_v_investič.n.f:--~l:~ta-v-be-óElevzd:á.no-d:o-použ,.vání-65- b~~, z toho 8 n.p. Tatra, 2 n.p. Plynárna, 8 NlliV Kolín a ls-e-ektfgi-sol:a.-roz e st-avěno- -j'e(2:-b~,~ nár.po~~ Tesla, 7Vla p~ovedena ~ást v~:~~jnéhó os~ětl,.. én:lnáklad~m-l5ooo.okč-~-,...., oýo postaveno :i~ sto zar-l! a polozeno 95om kabelu. Také chocin-(.ky které byl~ dosjj-9-_:,'qolej3t.:(_s.:(.d.liš-t.e.,_b~.j...y--upraveny-nák±aa.--em-fuoj:m6l0~s-; -~- --"""'----,, Sl.dliš:t:ě dostalo celkem ze státních prostředk,~ 5, 755oooKč s "D=ruhá_e.tapa_sfdliš-tě-ii-e-v~re-B-ekčn}-přípra,vě-a-v-yřeš:r cere ~---- prostranství od vodárny až k l2:letce. Bude t~ novči budova školy: s_2~-tř-ída.mi-,-ma-t-e-ř-.ško±a,- jesre~.trcftel-;-oochody ~bytoy.ky ,...--Velkou-etázkou-J_-e-pro-mě-sto-vo<Ia. Uz 7 deiši dobu si občané stě.:. žuj-( na jej i nedostatek a špatnou.kvajj:ty_._.pr_o_t_o_bude-vodovod rekonstru-o-ván a zapoca'co-'6ylo u Třech.Dvo,r,~. Zároveň bude opravena s{t městské kanaliq?-..c~_._o_b_ě_akce.,-vodov-ed-a kana:l-.:-sa-c e-spo------' lu s čisť.-írnou byly zařazerzy do 3.pětiletky. Bude to )ro Kol in -~----v_e-:;-lké zlepjiení,_ale.. _bud:fo-zeamenat-dosti-d.:.:-oulrou-dobu rozkopan-é~ ulice v: I"l~ zných částech města. ' ~ Zajištění dostatku pitné vody, bylo z~čatg_-p;racemi_na,lo-vr.:.ta n.ýc:p,-studní ch-hl ;rzko-tř=( nvo:t'!~,- které, maj i pro~ měr o. 5m a 2 spouštěných studních o pr,~měru 4:m.._Rudou_tvoři.t -zákl-ad-i_r,:-anten±ště, :nove lío-vodovoa.u a budou stát l.ooooookčs. I '--'- ---~ Pi:'acuje se dále na nové komunikaci,.která s:po'juj e sídliště s~e~--" z~vody_v_k~l~ně-i-v-.-byj;~-~etonová~a-ifo'"ďrladii:r deska., některé useky chodnk ~_byly vydlazdeny a :polozeny_qbhl.q_.~fí.ey_._c.elkem_bylo Za-II-.polol-~tí--pro-stavěno- na-tenťo projekt, 5ooooomil.Kčs. _ Nákladem. 3lo.ooo byla v Jez~.:f'.?Jl~~-~-'Lll-.:L~i_položell?- -kanal-i-sac-e-a ~-by-la-vybetonována...,vozov:ka nákladem 296DooKčs., V Pc{čn:r u~:!:ci '~~l~ :P.2~ozena_kanali.sace-nák--adem-t-é:měi~-j.-j4-mil. ---' ~,..~a- :t:; avn:r:-v?'u:ovodní pofubi Ačkoliv to bylo v zá.jiid.l..celé ulice, ne~c_astn~l_~ ~:~e ob_q~r:~,é_zasypáni-vý:ko:pu-,-kterjr-iljusej: oy -e- zasypán--~ - ;:. :5uld~z;r:m a proto~e sepři tom p~d.a ne:pěchuje, bude ~~ij.. ~j.í ~-:-----'- -;:s~l--=e=h=a~:v~n~_tr..v.at_as~-dva- ro.ky.-pa-k- teprve-ouse možno tvořit zde bezprasnou- vozovku.. Ramer;-o-ř.. eky-labe-u--k.mochova- "Os"'trova :pomaiu zar;~ stalo rálw;~m -,--- av stavalo se nepř_!_j emno~ _ lhn_ k9jlá:r:,~._pr.o.to-hylo ra.meno-vyč'iš;;; : -teno-od..,...b-ahna a ostrov Je zase prijemným místem pro,, _..:. - - proc.p,azky- ---

4 Nákladem-82-o.ooo-Kč-s-by-l-a-upFavena-V-i-nieká-ul-i-ce-, -~erá-už-byl-a z nejhoršch ulic na Zálab:t a ani sanitka tam nechtěla jezdit, -----pr-6ťo že-t$n zapadala do-banna. Chytrě jy-c--;:-cllo-dniley' j s ou dopině' "!!Y dlažbou ,.- im ii iliřiillilihjt?a!.. -. Naléhavá potřeba obřadní síně na hřbitove je cm " *'!' uhrazena výst.av:b.ou_no:v:é,_kt.erá _bude._d,~st.o.jno.u_s.ín-l... Pr.o.tož e-se-.v.i)t.skytl*---- ještě nedostatky betonářs~é oceli, bude síň dokončena'v r.l96o ----'---Ozývači-'-se -hlasy, -ž e- by-mohla-b;\r-t-eloplněna-j eště- stavbou-krema-- toria, abychom nem seli jezdit do Nymburka V rámci.gener~~l'ch _s>prav byla o_~užd:iv ~-~--~p,lře~~ asfal t_?."v_'3._7m --v;-povrcne m -aópa'grena clioďii:~ey, ul~ce O~zRova mez~ ul.s tal~novou a Rorejcov;frm nám. byla vydlážděna dr9?nou ~..9. _tkou n?j5:laé!~ll ---;::5:-:;::;Booo:Ki.čs~- silnice mez'lkol {nem II a Kolínem IV. byla opatřena ~--b.~zprašnim_p_oyrchejilnákladem_llo_oo.okčs_..:qále_byly_v_rámci.-těchto--- oprav doplněny chodnky na Ovčarecké ulici,.vydlážděna nástupiště Pro-aut.obusy-nákladem- 9000KČE? Závod Tatra dal vydláždit nákladem 4oooo chodn{k mezi Sojou a vrátn±c:r-u-tatry-, upraven-chodn:tk-na-mo stě Podnik Zásobování vodou provedl rozš{ien. vodovodu v Polepsk~. ul v-rolonil--p-ou-vinicemi-;-opra:vii-vodovod ve.~ftafrnove- tř-!'d~..c... nákladem 3_5Q9..9..Q_, polo.~_~:qa -h~q.l.l~~9..y:á_kanali.$ace_v.. Legerově..-ul ~né~adem 35ooooKčs a za Lučebními závody byly opraveny vodovod- ~----nlstudně_nákladem..25ooookčs ~ ,.. Na rohu Veltrubské a ekružni byla postavena telefonická hovorna Otázka-veř e jných-zá-chodk,~-na-nánrě-st:(-byl-a.,-vyře-šenazveřejněním záchodku v restauraci u Radnice va.kci--;j:-;-t-;j. prace p:q;vedené svépomocí občanstva, byl upr'aven -~vlllge_i_c~~t_]}:ř_:b_ij~9-y.._na_~ála~í._n_a~par_č..ík..,.a. _ve_ mě.stě_pr.o:v:edena-" ,...,.._-- řada Úprav. zelených jlá&~ a uklidu města. Celkem bylo odpracová- -= no.. na-t.ě.chto... pl!acích,-téměř.. -2.oooohodi-.n:...a-l;/-o--udě±áno'--práce -v.-.: hodnotě ll2oook~s. Finančn:t náklady byly př:i.. tom 52oooKčs. ' ~ ~ ~~ Největš:t a nejefektnější byla oprava budovy místního národního v3:rboru -, ko:t:tnské-- radni c e-~ -vš-icnni-;~-kdož na všif'í.vilj.-"koli"řl,- ale--r občané Kol:í.na se měli po dobu pěti měsic:': i!ač díyg~--~---gq ob<u:-... ~..._ -~ vwa.t. Poč.. ~pros-inc e oyla l;atoópravaprovedena a velmi zdařile. Kol{nská radnice j~ _ s~aro:qy:l;:~í- d,~m,_kt.er~l.s.e_skládal~p~vodně_z.e ~--dvou -dom,~-. První vyšší je starý d,~m Kolerovský, který r.l494., _ :byl_koupen_obcí od soukromého maj-i-tele--kolera--a-byl-adaptován tehdy na radní d,~m. R.l887 byl uveden do nynějši podoby ve stylu -----=-české -renesance.- -Druh;J:í--nižš:i.-b2va::--p~vodně- rro sp-o-ďou;~;.kasarnarrií_a... koněčně 889 podle plán,~ arch.zeyera byl přest~ do_n~éj. í podoby~ Grtinderská-d.oba Roríns:Kélfo-:-rozvoje v-ii.osmdesátých byla. --~~~:ová~en~_-!el~ým ~t~vebním ruqp~_~a.,_pr_o.t_o_došlo_r. l88-7-také- -~ K uprave a prestavbe kol:i.nské radnice.arch.weyrych navrhl _. Erl}aiDeh~fil.ní_v:ýz.dobu pl:"'~.čelí-a-obou-štfu,o, --a-pozval-k-spoluprá-ci známého českého malíře Liebschera, který měl provésti figurální _.--. Y)jzdobu_pD'čelí-pěti-h-istorickými--obrazy-z--minul os tt- měsťa'; ~-- Výzdoba byla provedena r.l887 jako.freska t.j. malbou do mokré omí-tky--sl-ožené -z-něko±ika-:vr stev;-svr-cliřf-r --Qňi:rtl{a;- intonako --za :Ylhka přij fmá nerozluč& nanášené bar'y.y.:_!_)?podpi j~ás_t radíl.i~e--,--by±a- vyzdohena tehdy-psaníč:kov3rm sgrafitem, kteri bylo škrábáno _. d~ _vr~~nh_?_,e.iléh~- :!:nj_9n~ji él.ž na _druhou_černou--:vrstvu---om~ttky Tato p;-voclil,_ uprav a vydrzela do r.9~4_, kd~-byla í'igur~lní výz: -'-- -~----~ " ý

5 doba prvně opravena, při čemž byla opravena také r.adnič::;.i",_.. Věž _Ya.dle_paměj;nLde.sky na_v.ě.ži pr_oyedli_tuto_._opr.avu_f".r':b.~.s-a.~kad-=---~ -- lec, kteří však figurální v~rzdobu prov~dl ~E9Bttu:ovanl_m fgur za~sugha-a-sraf.'-i-to--op:d-a-v-i--i-pou.ze-obtazen{m-.,_-cej?nea-bjrvw V r.938 došlo k nové opravě, v při níž maliř Ca~a?k?ntu~-~V:~~ ,.-- figury na-rozruš ené-om f~ ce,- pr:ema:j:~v~l-;dva-obr azy, pan o vnj_k, _ na plechu pod hlavn-) vez i a zapadn-. st:.t byl_ o~ekap. a nahoz~b---~ prosť'óu om:(ťirou-:-tehdejši-spřáva obce si mnoho práce neda~a. _,.. ~--~ _Za qku pa_~e chtě_li okupanti_ s::mda, t_!3 _'budo~-~i.-p?-s~a~-.r.~t.:l re, doufajíce, ze je z masivn:r medi, ale kdyz poz:nhl,. ze Je to pou: ~---'-~-- -, --~ze- dřevěná --kostra potaž-ená-měděným--plechem-, -necha±--:toho Vc-dobe revoluce 945 byly zd~ radnice~:pšfože"'lstřelbou_ ~ _i. :r:'_~i?-~t~_y :...~ mch-vyryly--díry;---povetrnostn vl lvy-dokonaly d.lo, tak ze I adnice p'oskytovala smutný pohled'!_ ~ L_~~bschero~ých_~l?raz,~ z,~ st~y jen nepatrně žbytkj, orři{t.ka -byla odpr;)tskána a celá budova na p_qč!~olql_ qy_la_!~l~i s~b,átralá. Pr_oto se_.sp::áv:a_qbce_::-?zhodl~_k -- --~d,~kladné oprave, t:q jak po stavebni, tak umelecke strance. To se ~skutečně podařilo... Koektiv-akad. mal-iď.~-josefika a-' or-oně--se-~' pokusil ze zachovaných zbytk,~ rekonstruovat _chybějící části, což se--stalo~v:~í:chod-:i:skem-k--opravě.---podle-weyrycha.:...a-i:i±-eb'schera- qyj:o ~-- použito u obraz'~ metody fresky a :!- výzdoby zdi metody sgrafita Roz-h'esl-ení--LiebscheroV'IJch-karton~- prove dla.-š:kola.- pror:sycnry _. podle v malých za~hoy_~]~c~ ná~h~,..,.pe_'?.~-~~~~- J!~~~dn[-9!!. k~~9n~ _ ~--.,.".., se-nasel pouze Jeden. Načervenalym tonem, ktery prl.pom}na tech- _- niku vy:.q~±ov~:í._,?yly_~p_o~ _o~nov~w...:.p.~<;l-~ag.nt-ční... s.~řech~u~<i>ra~-- -~- ~~-r zy znázornu.jic:t:.t'řemysla Otakara II. pr zalození mestskych _ ---~. :4~~'-- klaq.~ní základního karnene_k~bar.tolomě j skérnu-chrá.mu-,-há ~ jení města Bořkem z Miletínka, udi:lení městských rr ivilegií ---~. králem :Y ácla-v:em-;b-v-.-,--a-=-ř áděni-své d,~-v-koli ně-za-}oi-ete-vailcy'. Restaurace byla prováděna podl e zkušenost-f získanjrch při obngvě -- ~ --- L:i:ehsc-herOV'jch-obraz;«!-v-~sku;-DV'a-obřazy-niaiovaile'" na měděném plechu byly dány k přem~9v:~f ~ :>~.d.:~u um_;l~t~ny_ nalsv.ých_m,stech na~jař e-př:tšt-:-tho- rokli. Představuj i krále Přemysl sl Otakara II. ~iř_{k~ z P_o4_~br_~9,.._.0mitkářská_skupina-Y.ondr.áčkova---proved:la ~ sgrafita a umělci dokončil~ svou práci_ tím, že na obou štítech -'--- P:CQ.Y.edli~_i_ornamentáln=í-~\l:zdobu-.:..př:izp~soben--ce-J.-ku:; - Během-- oprav byla ra~ice stř~dem zájmu místních občan~, ale po OP.~av~ s~l i;a-:: la--skutecnou -obdl:vuhodností' Kolína;- kter á :s:b:x::s je cílem objektiv,~ všech turist,~, kteř' do Kolí.na zaví.tají.._~~~i!:t é_z_v:tdně,, ~---se --divi-l-i nejem-tomu, ze hr~ zeme ú--iiás ~investovat 480!>00 do res- ~auracc; j ~dné bu._9-5?yy _y~---~si!ě '~ al_~ i, :tomll, z e.. máme.umělce, kte r-( ovladaj~-st:aré techniky a dovedou nově vytvořit harmonisující celek., _. --~DaTš {in- d:~lěžj.t,ým a očekávan:hn podnikem by lg: adaptace" zé'llabského, kina..j_gs_na širokoúhlé.kino- s-pl-astick;)í-m-zvukern:;:--kino-bylo na _,.., -~--- poč. lé~a "'en~st'?_ něho u:ved~~-d~ _provoz~_}tin? Syět v ~ ~.b~do.v.e-: --~,...~-~e-to-ma~y sale~, ale velm př-íve-, u~v~.r a kj.no. se em dobre UJalo. Krome',toho byl<? o_tey:ř_e_np. na Zlllln-f:m- -stad :I.:Onu- --etn-f-kino -, kťěr_é._pojnle neoiď.ezemý počet n<::í.vštěvnjk,~, takže o kino je zat-rm ve měs~ě_pp_s_taráno.. Zimn-í-.st-adion-- -~- ----~--...,,.. plnil fu.-qkci kina až -cro--zá~-í ;irtfwti"xpmoy x!f\oo X'~ti::El:a Provi sorn-r, k~~-- S~ět l?~de_!'~<?:vat ješté v př3-~tf:m-r.oce-,-protože--a-d aptace- - ~ kina Jas neb~de,asj. dokon?en~, #jelikož se provádí prodloužení _". ~ P!:_~_hlQ:g.p_ez;.='.-sa~u,_akustlcka-uprava- a-vhodné vymalován-{-.-u-...,p-r-av_a_...,. ' Je fnancovana mmo rozpočet. ~..., Ko~un~n-( s~užby-~plnily~u:r l~-~"~. ~-sv;~j~ce~oro-čn-t ;lán-~ -Ho~po garen. P~~~~y~o.:v:e~ml_uspesn~---kdyz-mél---podn:i:k-J.-etos výšš-r ~-- úkoly nez lom :a kdyz byly některé potíž~~~-- _Podrůk konal_poh~~ ~ ~

6 v~ry s ženami z Tesly," čmž _byl..::..upo~~:~~"_e_a --~ěkte!~ _ sy~ ~~~~o~:_,- ~--. -tat.ky-a -na~re.kt"era-zre:pšen:í. Už na poc.roj:ui _byla zavedena castec-. ná druhá směna v čist,..rně a během prázdning_y:ého uzavření_lázn:c byly pc ovedeny nutné opravy a takov~ o:patře~f-, ~e v~ vyhraze~ch. :.. dne_ch moho:u_použfvat_bazénu muži_i_zeny...,soucasne. ---V.seck.y-hol-:lc-- ---~ --, šké provozovny byly' opatřeny novým zař,..zením a hlavn:, :provozov-,. _, ----:--na-v-rouř-imské-ulic.,i-j e:--v--souěasné-doeě~ve--vel-ké-stavebnj-adap :-.. taci, které proměn{ tuto holičsko-kadeřn~ckou provozov!l.u :!e vzorný-.podnik.--v-prád:e:j:rrě -by~~ zkrá~eny h'~:t;r-pra:~r;.-:pradla :r:r o.. občanstvo. BY.la zavedena P'~Jcovna_m~to~_?-~;z~h vo~j..~e.l_~c?p~a~~r-' j:lzdny-crcxoj:~ -Nově-úpravena-5yra-msťnost naborove, cestovn,_ a informačni služb;y, takž e; :gy:n~.._ko~ ín_v: k:t,lj:;k:u_r::epr.esentačni --'-'- místnos f;je-izyn{ třeba, aby i vni třn organisace tohoto podniku..."byla na_ v:ýši. Fr_o_některé-jiné-pro:v:ozovny-komunáJ:.nch-podn-i~k.~:-~~-- nejs9u ještě dostatečně vhodné provoz~vny. V plánu je zař,'zen,.. -==-----pro-prádel-nu-se-samoobsluhou _,, _ llfrlll splnil jedno z :přání kolípských obyvat~l, že um~ st_:!:~ n~_y~:_- ---~-řejnz{ch-mi'stech a. v -s adecn velin:r vmsné- červeriě--ň-atřené lavičky, -~-- které dávaj-r park ~m velmi ;2ěkn3r vzhled:. -~_én_ě_p.q.t.ě.šit;_elné_je, :: že nělfťěř:f ňiladi -lidé, zvláště večer lavičky přemístuj -r a někdy i_:ro?~_q zuji. -,-J_EL.t:ř_e_ba_,_aby rodi č e ~a-široká-v:e~ei}no$t-dbal-y -o ,-----, ochranu t~hoto zařl:zenf,"kt~ré je prolv~ecq..,., v "_: _:...~ Autobusova-.. doprava-uvna. tr-mesta-by±a-l>ret.tz ena-, zvla-ste-pr~-- rann-tch špičkách. Proto byly p:~lhodinové intervaly zkráceny na ~----2-o-m.:i:nu=t Telefonn-r automaty b3rvají často porouchány _t,..~'- ž~-~ef?vě_~~~:l..., použ-!'vate-lé,-do-nrch-vllazu"j":l-:pt-:í.šey:-jeto skutečně lehkomyslnost, protože automat pefunguje potom často v naléh~yých~případech.velmi-s~e-"ósvěo.čuje P'~J-čovna p~~rnyslového zboží Středočesk_ého obchodu, která le~qs_ P'~ j čil_a_?.49_pračky.,_l32-leš-tiče--:-par--ket, lo4--folfoaparáty, ll52krát malířské válečky, dále sportovní'po-!-~l;>y_q~li.. cí_str_o;j_e_atd ,-"-----:::, Na náměst:r Obránc,~ m-rru se dělá řada stavebních adaptací. Vedle -~-._Závodního -klubu-'i'a-tra-bude--nový-potrav±ná:řsk3rob-cnod, vedle-- podniku Kniha bude representační cukrárna, speciáln-{ f9topro_dejna_ ---~ -dosta:la-ngvý-portáj:-,---na-severní. straně--se-bude upravovat dalš{..-.. podlou'qí a před vánoci do_~~~yaj,.. ulic~lno:v.é_ modré-poul-i-čni.- osvět :--'--~ren-:r D~~ončuj e se Úp~ava_prodejrzy:_na j..ižni-,-st:j?aně- náměstír/bj7v-;í'a ---. Rulík/ :!restaurace a jídelny mají také několik rozpracovaných akc.i_, které_však -budou-dokončeny-r -±96o-.- :!utumat--;jrťřeňka-'na jehož Úpravu bylo už vynaloženo l2o :tis. a automat Stará p~šta ---na-nádraž i,- '-na --který-byro-dán:o--už~l6o-t"is:- Upravena novým~ zař{- zením byla restaurace Na rozkoši nákl~dem_7_4_tis_._,_zave dena--voda-- ---~--- --~. ----v-ubytovacl.-ch p-okcfjl.cnno-geiu S a voy... Družstvo Fotografia do staj,._q no_v:.ou_provozovnu--na-námě stí-gbránc"~', --~-m:r.ru veďlerékli4rny. Jdprava podloubí' nebude letos hotova a proto s~ al!~~kvara4~- z_ náměs:t..:í přestěhoval; dočasně-do_:._kouřim-ské -ul Nad p~an byla nov~rm zařízen-lm vyba've;na tex:tilní prodejna v Ru- ~-~ _9VEL_Jl._ za_lj2milkč.s,--poaoené-úpravy-s-e--pr-ovedly -ťaké--v -pro.:---.-~ dejně obuvi na náměst,..,. '.Eučik~v-pauk~~e-;-stá"~á-s~~~-čno~-o-zdo:5ou méstá, néboť-byly záho ~ osazeny kvet~nam~. Kve lj~nova výzdoba by:j_éj,_pro:vedena -i-v:-j-i nygi;-parc-tch-a-do-u-tic- oyro- vysazeno, 65o stromk,~. Lesn;: správa vyzazela _v Borkác~ 4otis kus,~ l_i_s..tnáčla-na-neplo~~,rch-p~-dách byro-vysazeno 6ooo topol,~. ',,.- -. ~e j_~n_qid._tř_eba~-aby-mládež--et.'omky.- rieíiyčlla Protože s~----;.t------"-- ~-- ze u Pekelského rybn,"jr.. b - '.. 'v.. a o' v -musel.~--potom-skodu-nanradit. --"''-~ Y! VJ[Pa e;r).y_s_trane.-a--v:vsadbou I.. ' a rodi ce ""--" I I

7 ..:. ~.ž_bndou:_:příš_tí_g~n,~r_ac_e_listovat _lq'_on:tkoj.lwu~~c_uzn_a.:!~:!- ~eo n~kdy:_~-'----,- ----~v minulosti nebylo dáno na zvelebení obce tollk prostredk" Jako r-iyn-i:-,-že-obec-i)-e-bez-d.-luh,~~a,že~je<lih,ým-~eddstatk-em-,-kter-ý-j e-v:'---'' této době je, je nedostatek pracovní'ch.sll. ~---;- -:t-raúse:k:llšlcóis:kěm'--oyronutné -se-vyróv?at-s--usnesenfillxi.sje~~u -~- - : EP_C Q_J.?Oz_yo j.j poln~_ghni_cké v~rchoyy_. _I? "J:iQIIA!_ 'Qy: ~o. --~r~b-~_ol)_a ~r_:~,.jj ~ nové učební prostory, aby při _postup.r:~m ~rodluzovan~ s~oln~..., do-.. cházky- na 9-let-a-př.i.~postupnem -vyt_ varen=j,...-pol.y.technick;y:ch-uceben-~----..,-- v v ' nebylo nutné zavádět vyučován{ na dve smeny.. ~ r-r-r-.-osmi-±etk~dosta:j:-a- při:děleny-d:a-j:-š í.'-prostory-ve--skolské'-u--.---~---.proti škole,. kde si vytvo~ila_?-ilnz. _ Ta!?2~ola.l~_.Y_rol;y-~~cp.~ saci:-heja-áre-na olff'ese ~-Má vias~ní diiny a strojn:i. zar-rzení. Je to však.lehké zař{dit školt!_t~,_j.ajl to_udéj;al. ;ř:ed_._bína,_který: -; ~ --~-.. i>řekročil-rozpočetbez ohledu na plánované částky a t:tm připravil : j.iné._školy o_ patřičné_poď;cly. Takto-se.. hospodaři-t-nedá-.- -'-~ V.osmiletka-v Ovčárecké ulici měla podobné požadavky, kde byly školní- d.ru ž±ně-opatřeny~dostatečné- -prostory ~ ' II.osmiletka. v Kolí'ně I-I. Fiignerova ul. získala budovu býv.okres.. --~~voj en-;správy-, kde-bmte-v:-př-,:z-ew:r-s-:-rmnna a vyvařovna a vi.poseli. místnosti p.,o druž.w~ádeže. Dv-~r poskytne dosté!tečný prost9;r_pr~o-- --~- -. -~--:nry-.-ml-ádež"et: ~ _ Pokusná Dvana_c-t;ile_t)fa _z f skl3.l.sl.jako_ po b_o_čno:u_budovu ~učili št_ě_stát pracovn~ch záloh, která byla internátem, a pomocj" rodič~, učitel~ _a_~á}c~t_é.:t.o_šk_oly_byla:...adap.tována-takrr.ychle,~-že-'\t-.záři-už -tam~ byl otevřen cel~;- prvn{ stupeň této školy. Do této budovy do přiz..,_,..--~bude-př.em;fst.ěna---v:-př-::-fš:t:tm-roce -i-ško±-ni---bielelna -a-vyvařovrra-a-v ---~ suter.énu bud ou Umístěny dětské_ dí. lny. V hlavní budově budou po -- - B í:<le±ně- -vytvoře:py-di"±ny.-n-áklad-na~tuto7 ~akci -byl 4ot"is. II.osmiletka ve~ Fii~nerově ulici byla ve všech mistnostech op_atře;.: -_--~na-parketa.mi-na.k:laa:em 67t-is~K~s. - -: , L---- ~ -; Na useku kulturní.m bylo hlavním ukolem provést adaptaci kina Jas, v v.-v I "' J' tv ---. o_cemz_ PJ_seme_na_Jlnem_m:l:s e ~,.... I.. \ Na-Úseku-t.ě-lesné-výchovy -by±o-v -l:istopadu zapo čato- s-v";"tstávoou -~--~'- pro:visorní.ho koupaliště -ú 'Drožd.árny, kde byly z dřevěey_~h _p~al~~ : postaveny- převl-ěkárny;;----zá-ch<fqey --a-"'"sprcliy;-definiťtvni- koupaliště se sice plánuje, ae je zatím.odsu;_rrg.to_na_q.pbu_p_ozdějši~ ~..., ~ "-"-'---~ c---t :;; ' ~,. ' -- - ~ ---N~ ~se~_ z~~yo'!ifli.9kéll).~qy.lo_hlavn-l.události-otevř.en{-poi-k-l-iniky. ~ Tím se omezily frqnty u léka~~ a si-lně se ulehčilo nemocnici, ~-~- _.k:terá měla_nepřetržit;t., př-:f..iv-ambu.j:antn:cch pacient,~..--o poi ikli.;;; nice budeme ~uvit ještě v kapitol'e z'dravotnické. -~--~ -, V obdob{ od.-6.prosince proběhly v Kolíně na rozhodnuti Rady - - -':M.NV-besedy-s-občany.-Toto-zař:rz-eri:Cje-velroj-užTtečné--8. -doťře se me~~ občany vž~lo. Jednotliví_ po_sl_?.n<?.~_,g; Qpvc;>.Q.,2_Jnfo+.>muji_c;>.b.č.any. -~-~ ----',... -:- -o--vsem-;- c o sprava-ob-~e zamyši:i. a zároven vyslechne rady přání a.. s_~í.ž~~~-~~-i- ()_Eč~~ _dot;y:čného oqy_o_du. _Sy~_zkušenosti pak -p~sl-anec- --- ~re.r:as~ ao pl~n~ ~v, kde se všeck~ pripomínky soustiauji a pro-.-. _;Jenay~JJ V I!~kt_eJ;'_ý._ch_č_tYrt.:(ch města-prgh-tl±á7 - ni :při"pravě škol-el-r -ve-vš-enáro d=--.,...,..~--.h 00. Clenové l'vlnv si st~žují, že při organizaci toho-._ t_o_skolení_-_se._setkáva.j..{-s-obt-r ž em-i-u~obč an-~-;- Někteř:r se v;yrnlouv{ií ~.e js~u staří, ~iní že namaji čas a jiné to P~'.Ý :q~zaj_l.rnsi. _~e_t.o_~_'_ s:patne-:pochopení -sou-č a-sn,ycl:r-u:a.a.nrs~-f :- ---'--'-C~enové--MNV-oyr;t-informováni o povi':rinostech a praxi při ryhotovo- Je-nutno prl tom uvazovat a hodnotit nejen současné jednáni a chování,, ~ Í V~i. _posudk~ na ž Jfy_při_přij.:Lmáni-na-v,ysoké-škol:y

8 --~---.. ~±e- ~e-třeba-:()odj'-va=t--se- i---na-dobu-pi-edcház~.:h-c!-.-cl-enové-"mnv, -.maj -r urychleně vypracovat návrhy a. posudk::j:...,, ~--. Na-pro-sincovém-zasedán r'-prena-mt-tv-byl-pro J ~dnan~a-schva±en-na~h plánu préíce raey a místn-(ho národ._ vz~~=-~~a_,~_.čt~tl;::!'-r: r_~l~6o ----v-šecey'"st-áre--koml:sepřl.-mnv--dosta:iy navrli planu, Rťer;y Byl podle. -=--- _j~jich_připom;'ne_k~pracov~_!.. _,. _.. - Podle tohoto plánu bude dal~ pokračovano v úkolech, ktere Jsou ~--~rozpr_ac_ovány_ a_ v_platnosti.. z~s.táv:á.,'~ž_e_plenud_se_sej.de_vždy..~za. šest tým~ a Rada lfjnv týdně vždy. v uterý.. _...!_Je-nutno -ř-ici-,--že-v---této-době-v:s-tupu.j-eme--dp- hl-é!-vniho~obdob~ -pl-a----~-- novacích prac-í a občanstvo bude seznamováno s v,koly, problemy a perspektivami~daj:šj.ho-ro zvo-~-e-naáe~o-h9?po~~ř-stv-r.. v, Mí.stn:-lná.rod:!-í v;>í-bory na. býva},~. _! ::~~-~~..' zlvote neustal~-v~ts, :t:_o "'- ----=v=ýznanlu:, coz se projev-r zvlasťe pr-._sť,m ro.kem po la'ajskych uzemních z:rg_~p.~ch,. pji _ni~hž_ct_qjp_e_i, l~e_zm~_nám rozsahu_okres,~. _Tim ----bude zvýšena pravomoc národních v,ýbor>~. Bude se to hlavně týkat _ ---~-- -~--..:toho.,_ že-.m- stn:l--národn.:í.--v,ýboru~bud~u-moci--zasahovat,...i-do- podnik ve svém okruhu daji,,234.3oo,-kčs ~i~o!ý_dag~ j~~~~~~~i~ýstavby_~ěst~. V ---příjmb ch-musi-nv-kryťl-t'uto castlfq obnosem 5, ~o3 :Do o, -Ke s.-. Protože platební morálka občansj;va neni nejle:qší,~o~h9.4.;lc; _v_láda -----"--žf? všečey nedopiať:ky. musí' b t zlikvidovány do konce r.96o...:.~- ~_Ve 3_.pětiletce muslbi_t_~li.kyj.q_pyéin_b;y:.tov~lproblém. S platnost{ od l.prosince 95il byl pro nej!!.oc zproštěn své funkce v_e_douclodb.or.u.::rady_].ijli.dl_s. -K o by lák...:a-na-j eho-m"'-s~o-byj..-okpesn:tm národním vrborem uvolněn s.judr Emilián Svec do funkce vedoucího ' ~ ~.J v ll v ; ~. ---OdbOI!U-pl.!O-Vn~tr-n-"l.--V-8C-:L. _ Podle :předběžn,ých zpráv bude m-?t Pražsk3í- kraj m{sto 26 okres-~ ' ---.-pouze--'2-a-to-:-beroun,- Benešov;~Při'bra:m-,Ra.ltovn-r.k;- Kradiio, Tělni:K, - ;l?raha.-východ, Praha-západ, lvllaq.á Boleslav, Nymburk, Kutná H~ra _a_-~-- ~---'-~Kol"":ín Náš okres také změní svou rozlohu i _p'oč_ej;_qbyyat_el_. Nyn:L_má_asi , ooo ob;yv., po 2ozšířen{ t? "9ude celkem 98.4oq obyv. Rozloha. okrf.}su Q:ude.c _km_a_hus.to.ta_bude-2o-lidí-na,_kfÍl. -Okres--bude-m-rt celkem 35 JZD A 36 farem Csss, ktere budou m-rt lo.l5o ha P,~dy. -.,----K-okresu-KoJ.-i.-n-bude-:f>ř-ič-le.~:.ieuo-5-2-obc:-z-okre su-c e ~ky-brod~r4 obcí z okr. NoVíj Bydžov. Některá d~žstva budou slučována, ale -. ~- --~Kol-:rn- ~ám-nedozná-po-t é t-o~strance asi-žadné-změny a z,~ stana samostatným celě}s:m s dosavav_a~!dá eko~ql!!.i,~~-zájmy_bez-zeměděl.ské _._,..,..,_pro't5lema-ti:ky;--~~ ~--~ _}~kolský odbor r~gy_lvinv..,...pt_ipravuj.e_návrh-m-ustavení-iěeštskéno ---~~yýboru Sdruženi' rodič,~ a přátel' školy, který,by řidil a usměr- - - noval_práci SRPS.na-školách _ : -~-, c ---~-~-- Jednou,z d~ležitých akc-t na _sklonku r.l959 je zvyšování d,~choch~ našim-starý-m-...:-!--ielem.-prvn-r-:č ást-této-akce pro"dělila už na..,.j-:-. a~r'-,-"e~ --a nové žádosti bude proj'ednávat soc.iáln-r komise.. --:.-- -~~lš-r -akcí.-,- k-cerá'":"se-,-c-hysta-vpř2š~-!.m.. obdób-je---a:kce -~Zvelebení mesta k 5. v,ýroč~ osvobozen'(: Je t.q:_ak_q_~_celo.~tá.tn:r_a--při-besed.ách---- c-----s-_obč any-}.yoznal-rclenové Ív.ilfi!,. Ž ~ naš~ obč:arj.btvu J.U.:,;_ k vé v U akci v~~~i k~~lný. _J;~_om~:r: a že l_e:-n~:-ni_už_nynf-~p'ř-i-pl.!~vu-ď-~.-bude_-to ~~e vel~l zasluzna, nebol; prlnese ozdra:re ní. mesta, a dostane do _ stredu me. _t_a_ :V:íce_zeleně.,_která-z.p-tl:-tj emn-t-ovz duš -!-, které "je-:pr;~'-=-=----. my~lov.~rmi závody znečišťováno. Budpu t-rm _odstraněny něktére staré - zdl_a-v.rmeteny-zanesené-kouty;-koi-~m-kteryc:p:-často nevš-rmavě chodj'me, ale cizinec si jich okamžitě všimne ,---~--~om=to:oh:l:edu-bude--t áke-záležeť na V3'cho;ě-- dospěl ;fch-protože j-e _ z:r;~~', _ze ~~l_ldl~k~~r.!-r'v~á~~ž~_:v.;yč_i;st_ Lněkter.ý-Ú:sek-,---~e-he zohle d.;; -~----'~ n;rm~. chodcl Je Brzy znecj.:.sten odhozenými odpadky krabi vk d, Cigaret aj. - ' c aml o '--,---

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

Události v re:publiee. eiziaě

Události v re:publiee. eiziaě Události v re:publiee v eiziaě a ,; : ~:yo. ".~ :~. Leden. Novoroční projev presidenta A. Novotného v. v Start studentské expedice Lambaréné na Staromestském námeptí 2. Druhá transplantace> srdce na světě.

Více

Čas kvetoucích luk a strání

Čas kvetoucích luk a strání www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 170 Čas kvetoucích luk a strání Blankytně modré nebe, svěží vánek, chuť čerstvě natrhaných třešní. Léto! Už aby bylo a dovolená k tomu, nebo alespoň

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění!

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění! Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945 Slavné Národní shromáždění! Nyní, kdy Prozatímní Národní shromáždění zahájilo již svoji činnost a vláda považuje za svou povinnost složiti ze své činnosti účty,

Více

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 Pf2006 Vážení a milí spoluobčané, rok 2005 uplynul jako voda, a tak je na místě jednak rekapitulace, ale také nastínění pracovních priorit Obecního úřadu na rok následující.

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 BŘEZEN 2007 ZDARMA. Blokové čistění komunikací MČ Praha 8. 4. STRANA

NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 BŘEZEN 2007 ZDARMA. Blokové čistění komunikací MČ Praha 8. 4. STRANA NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 ZDARMA Rada MČ Praha 8 schválila Programové prohlášení. Blokové čistění komunikací MČ Praha 8. Setkání cestovatelů v KD Ládví. (Horká Indie) 3. STRANA 4. STRANA 7. STRANA Praha

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz Vamberecký zpravodaj 1 2014 51. ročník Váže Vá žení ní a mili í sp poluo uobčan ané, é, na pra rah hu prá rávě vě začčín ínaj ajíc aj ícíh íc ího íh o roku ro ku 2014 014 přřej ejii Vám Vám vš všem em

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Probíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací ŘÍJEN 2006

Probíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací ŘÍJEN 2006 46 ŘÍJEN 2006 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH BUDOV Z obsahu:!"informace o nadcházejícíh volbách!"jak proběhla výstava ovoce, zeleniny, květin a včelařských produktů!"besedování o slivovici - dokončení z minulého

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více