_:_,.._ zor oj enr ~.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "_:_,.._ ---. --zor oj enr.----- - ---~."

Transkript

1 ...,,~-~. Meziná.r_od.il:t~a._celostátn.í_událosiJ~,_které~n:ě.ly_ ohlas~:v-kol--lně. '..! d t~..j,. ---Srpen:---Mluv-r.-se-hodně-o-- cestě-s-.-gh;r'uščeva-do-u8/ll--a-mnoho-se-od:...~éto ~-,......,:; <~-.- cesty očekává. Přitom je slíbena návštěva pres.eisenh~~era do SSSR-; -Obě--návštěvy jistě~př±spějí_k_ výjy-snění-svě ťové- si ("~, tuace a k upevnění m~~...!. -'_-v--_ =-~ r ~--vevj:dlii prolhná-festiva:i Iiiláueze. '. - By:la_podá~...EPF :Y.?- ~_.!_'_o~vqj_i'_hosp~odářst.y;.i ~_a_l_.pololet C,~která -~ t-:: --J evelmi přízniv;á.. ~.!..----~-~- V.c_Moskv:ě se odehráv..á_velkjlfilmo:vý_f.estival,_;-na. němž j:e--i-náš. stát zastoupen.. ' ' Sestého-s~pna bylo-vzpome:r:iato-v-ýroči-osudného-atomového -vý buchu nad Hirošimou. _,.-_ ~Prahu- navštiv:t-j:-ha:be-š-s~r-něgu š-hai--e-seras~e.. V flirošimě se koná ÍD.ezinárodni konference proti?-to~qy~-~ll.--~- _:_,.._ zor oj enr ~.. ~ně jpqu,_na c~l_é]!l._území stá.tu_v:_plném:..proudu ~ - -' srpna zemřel náhle nár.-umělec E.F.B:urian. Jeho smrt překvél;- ~ ~Pila_ a_.národ-:v--něm--ztrác-t-pokrokového--umělce ~~ Téhož dne se zahajuje elektrodoprava přes Kol-rm _._Na-v-ý-st.avě-čsl ~ -skl-a-v-moskvě-přiv-rt~i-m.i.lí"on'teno-navš'ť'ěvni!.ka. Akce dosidlován;: nohrariič:!' se rozvinula i v našem :q~.ěstě. ' ~--~~----n:rznivě~j-sou-jyř-rj~many zprávy o sníženi' cen uhlí. 26. byl ~plněn celostátní. plán v~ku~ ob~4í._ Ces:Ká-f'i:I:fiarmonie odjela :na největší turné do vých. Asie a do -.) " 29-;byl A.ustralí~,_}ov_ý ZélanQ._ a_do ~_iny_a_sssr.----~ ~------,., zakončen 2g.Hronov :----Zemř_el_B_ohuslav_Mar-ti!l'!!-----, ~~ 2~.uplynulo l5.let od slov.nár.pgvstáni. K čsl. 'lidu bylo ' ~dáno-,k-tomuto-dni--pro\tllán:i:.-y--báň:ské--bystr±ci-'byla <n:n.~~"--stat- -~ oslava,, při niž měl projev presid. re.publ. s.ant.novotný._',,..._..._, -~Září--. -ByJ: -zahájen-nový--š:koiní-rok-z'aveden:rm novýcndevíťíletěk:. Slavnostní projev k začátku škol.roku měl do rozhlas:u_s_.mi.nistir dr-kahuda--;-ža.ci-.kotínsk{-dvanáctietky, pj?,i'mysú)vl{y a Hospodář. --., školy jsou posud na_q_tnr~_l_oy_é brigádě. - ~ ~ :zář::t byr zahájen brněnský vzorkov<j veletrh. u nás ve městě je_~o_něj_ v:elký zájem-a-chystá-se-řada-z á-j ezd ~ do-brn a ~-~~ Ve světě se rozvijí. akce p~oti jaderným poku&~m Francie na Saha-t-e ~- 2. byla vyslána sovětským svazem k mě~ici ko_~cká_raketa.. ~ ;vyplu.l atonrovy- -sovětsky l edobórec.lenin na zkušební. cestu. 4 ~ :př:l~tá~e_pfvnt ollět_sj{á_)~qjmlickác-raketa-na~měs~ei. -~- --~-...,....- '----':...--,_~6.predseda rady ministr-~ Chruščov přijel na návštěvu do USA. ~ -~ 9_._ bylé!., př_e_9.ána so.:větská-dekarace-'-o- odzbro j en-t -valnému"~- ~~ shrom. OSN.. --~ _22_. Chrušč.OV-V-San...:.F-J?anci-sku- 24,, v I owě ~,..-~ ,, Ve-Washingtonu ,_ Světovou os-tudou se stává př{pad Oberlandera v NSR ' ' " :- -- c--.,..--,-_ 2 7.-pocatek-rozhovo:z:o;~ mezi-c!u:'ušcevem a Eisennoverem.. 29 Referát ing. ~im,~~a ~z-~_?_ed&ni_u:vks~-o-.iii. pě-ciletce-. ---~ - -~ ,-o-;r-ef e.ra.t- s:cerri?ka o Úkolech pělfetého plánu ve stroj ír 7nswí ~ ' ; , ~, r N"'\_ ~-.. ~--~ ;: \ -- _ '-:-:k_,_ r-"""":'-'"---r ' ~-- ( ---""':-\,~- ----'---", -

2 !.:íj_el)_._ :lf~"';.q!~o~s~l~abv~a~l~olrf..,.~~~'-'~rř~-.č-tn.lid.republ., v ---' by.la-v:yslá.na-so:.v:.ět ská. ko smická-r.aketa -okolo-me-s.fce O slav a lo. výr. vzniku ~ljr , le-.--n-áv-š-tě-va-pres:idente-ěsl.-repl...--a.novotiného-v-korejj:-~--- V Anglii byli labouristé ve volbách,porazen~. ---~-""' fN"ávštěva"-č si-;- vl ádn=r-ete!e ga-c-e-v~ orrgcn-s.kti. v 4. Zasedání vlády za splne~í. smer~c ~- III.~et~letk~. -: ;-z-alfá"Jenj' prac:c na z:~r6dilěn-r-p; q:zy., 24. diskuse o sovětské_!!!_:~~.q.:bl ne!- odzbrqj ní.:v_qsn_ na.rozeni čtyřčat v nemocnici v Kutné Hoře. _. ---'------= 2J)_.Akadmik_Jar_ďsl.H eyro:v.:ský_obdr.ž.el_j ako-pr-v:n:t-oechosj..o.vá.k--, Nobelovu cenu. By:-la-uv.ěřeán_ěna--sensač-ní -;t;o:cegral:._ie-:odvracené- strany-mě s-r ce. Měsíc by! poprvé fotografoyán sovětskou kosmickou rare~_~_o_u ~ s-~é-strany. 29. Uveřejněna nadějná sovétsko-americká resol-g.9~_o_qsj.z..rr_qj_ení._ - ---LiStl:>pad-; - - -r~-projev pred.ra:d.y minist;~~--s:- C~ščova v Nejvyšsi':m s.ověru o světě bez vá,j,ek _ Sovětsko-americ.lié:í. ;a;.gi.iv.lu.~t:j u odzbrojení schválena v OSN. z.v.elká_manifestace_:_p~acuj-'(-e.:_tch-na-sta:ro.fuě stkém-námě-stí -v - -~ Praze na oslavu VŘSR Z~há-6-ení-mez inárodn-r-konference-stu:d:e nt-stva v Praze na pamět 7.listpadu. -, ;Prvu:t-proj ev-:pe-s-i"d. repuol-;-a-:novotneho k novému,územnímu č členěni státu ::--J?ro""t-est-c-SR proti-porušování našich hranic letadly_ němec. spolkoyé repj,!bl... --~~ ,l?.projev zahran.ministra s.d~vida ve sněmovně o naší zahran p_olit.i.ce.. ---:------: Souhlasné prohlášení nár.shrom. čsl.republ.k provoláni.llejvš. ~ sov..ě:tu-sssr '- Návštěva čsl. vládní delegace v NDR. ----'----'---2-l-e--souh±as-va-ln-é'ho-silrom-;-:GSN~ro zas'tavení nu.k.leár.z!coušek počátky veřejného vystupování sudets~;ý:ch_;rt:?v:a.pši.s.:tlza p-odp-ory :útpadoněmec.--=vra:ay.- ' 2 7. N ávštěva ~in~j sk~_4_o_:_ Jg'_e_~identa_Sekou-ToWé-v-0SR,., '-- --,,...-'_Vydaní společnf.ho proh~ášení CSR a NDR po společ.pdradách. ;-=---= :2B_._75_let_ná.r_.umělkyně-R.S ž-eny--n-askové.. Prosinec.. Protržení hráze u Malpassetu ve Francii, při čemž bylo zničeal město-f-réjus--a-zahynul-o -přes--4so--liď :r; Vyhlašování závazk-~ k 5. výr oči CSR Z-Erse"dánJ"-vJ.-átly a á-i!easi prolilášení o Účasti d-~ chode-~ na společenském životě ll-;-araď.émr:b"k Heyrovsk,ý přijal vě-st-čknolmu Nobelovu cenu. 2 V y_:y:r_c]lql~n:lm ě.s~t-ce..,..č sl.. so:v:ě:t-.-př-áte.l-stv{!...:: :-- ---~ =p:-odepsání dohody ve Wasbingtoně podle niž še má W.zemf Antarktidy -~ž'-vat-j-en-k-~irovým~úg-el,~m...-~----~ V-Paříži-zase da"'iy-'é-:lenslté zemé--nato a sešj.i :se zde také na itrátké sch~ zce šéfové vlád č~y_:ř z_ápaqn.í~h_"'l..elmo.c!-.-na-té-to-scn.~-zce ::::--pf'i-jall-šéfove vlád sovětský návrh na uspořádáni.k:ont erenee na _ nej_!yšší ůrovj:ů._v_p-ř.'ťštím_roce _... _ President USA objel ll zemí EVropy, As~e a Afr~ ~ obr a Etbiopie podep~ dohodu o přátelství a spolupráci. J_~eneyě_.pt.erušeno-;;jed.nán--r-e-zast-aven:f'-pokua.~-s- at<>mov,ými "_ zbraněmi., - ---Dvanácté-zased-án:t--raey-vzáj ~mné--nospoaařslfé 'Pomoci- v Sofii se s~al~ novým svěd.ectv:(m převanysoc~~~~~icáno~zr..:!zen~_nad-ka.pi,..- -~ ll:stl:ckýllr;--

3 S p r áv a o b c e. J' Hlavním clem správy obce bylo plněn schváleného plánu za II p o-lel-eti...-l--kel-yž-mu.-s -být-pl:án-v-ma:t. i~ko ste c:r;-mě r::ěn,--hy~-p-řesto splněn a někde i překročen. Ve výstavbe bytovych Jednoíe_~_J?ro, ---,-----naš-e- abč-anstvo -byla- z-a3išl;ovaňa nejeninvesfiční- Výstavba v rámci rozpočtu IV'INV a závod:!!, ale pozornost qy~~ vi,igo..v..ána_tak:é -- ~-...-'- -a.ružs-gevn-r-ojťové v~.í-stavb ;r, na kterou je nyn-;:.kladen vel.ký CJ:.I!- ra~j ak<?_ prvn ~ ~ _v_t..q~:t_o--ql.jr.u_př.ihlá~ili...j;a tro:váci--:;a~':lsta.,. vil~ 8 členné družstvo, které.za dobreho pochopení red~tele.. fu~mstayu_hr ádka _a_s.:tavb.yvedouc=r:ho~s:(-d--i-š:t-ě-mr á-zka-má-u-ž -dnes ~---t---n~sidlišti vy~děné "bytovky_ do l.patra,. tak~,e _ p~:_~t ~o_.. ro~~---.- Elektrárna a Csn., ' ~ S-(dli ště-ro stea-s~-cáva-se nejmodernéjši č tvrt{ lilsta. Letos tam tam-budou-moc±--d.:ru-z st_evn'-e:t--na-sí ~ova í..--if-e str: v l:eto sn,_m rom 959. začnou s druž.s~bvn V,)řstav5ou dru~'stva z Kor~_a L~.č~_b_nj_, -_ která-:ma-j j'-po-2-(j-i-ene ch-:-družstvo se usvavílo íaké v Elekroisolě a občanské družstvo se W"itvorilo Qti B!fNY._S_\l'ýstaY:bou =z=ačnau- pfi"št~lio roku. Něk:ťeré i,velké kolnské závody nernaj-t posud družtva;:_ja4o_o_tk,_t_esla;fr.igera,_csd-př-esto-,-:--' že-,ž-á<ia-j-t- ---neli&tále přiděleni byt-i! prdsv~ zaaeštmnce. Zetos_b~lo_v_investič.n.f:--~l:~ta-v-be-óElevzd:á.no-d:o-použ,.vání-65- b~~, z toho 8 n.p. Tatra, 2 n.p. Plynárna, 8 NlliV Kolín a ls-e-ektfgi-sol:a.-roz e st-avěno- -j'e(2:-b~,~ nár.po~~ Tesla, 7Vla p~ovedena ~ást v~:~~jnéhó os~ětl,.. én:lnáklad~m-l5ooo.okč-~-,...., oýo postaveno :i~ sto zar-l! a polozeno 95om kabelu. Také chocin-(.ky které byl~ dosjj-9-_:,'qolej3t.:(_s.:(.d.liš-t.e.,_b~.j...y--upraveny-nák±aa.--em-fuoj:m6l0~s-; -~- --"""'----,, Sl.dliš:t:ě dostalo celkem ze státních prostředk,~ 5, 755oooKč s "D=ruhá_e.tapa_sfdliš-tě-ii-e-v~re-B-ekčn}-přípra,vě-a-v-yřeš:r cere ~---- prostranství od vodárny až k l2:letce. Bude t~ novči budova školy: s_2~-tř-ída.mi-,-ma-t-e-ř-.ško±a,- jesre~.trcftel-;-oochody ~bytoy.ky ,...--Velkou-etázkou-J_-e-pro-mě-sto-vo<Ia. Uz 7 deiši dobu si občané stě.:. žuj-( na jej i nedostatek a špatnou.kvajj:ty_._.pr_o_t_o_bude-vodovod rekonstru-o-ván a zapoca'co-'6ylo u Třech.Dvo,r,~. Zároveň bude opravena s{t městské kanaliq?-..c~_._o_b_ě_akce.,-vodov-ed-a kana:l-.:-sa-c e-spo------' lu s čisť.-írnou byly zařazerzy do 3.pětiletky. Bude to )ro Kol in -~----v_e-:;-lké zlepjiení,_ale.. _bud:fo-zeamenat-dosti-d.:.:-oulrou-dobu rozkopan-é~ ulice v: I"l~ zných částech města. ' ~ Zajištění dostatku pitné vody, bylo z~čatg_-p;racemi_na,lo-vr.:.ta n.ýc:p,-studní ch-hl ;rzko-tř=( nvo:t'!~,- které, maj i pro~ měr o. 5m a 2 spouštěných studních o pr,~měru 4:m.._Rudou_tvoři.t -zákl-ad-i_r,:-anten±ště, :nove lío-vodovoa.u a budou stát l.ooooookčs. I '--'- ---~ Pi:'acuje se dále na nové komunikaci,.která s:po'juj e sídliště s~e~--" z~vody_v_k~l~ně-i-v-.-byj;~-~etonová~a-ifo'"ďrladii:r deska., některé useky chodnk ~_byly vydlazdeny a :polozeny_qbhl.q_.~fí.ey_._c.elkem_bylo Za-II-.polol-~tí--pro-stavěno- na-tenťo projekt, 5ooooomil.Kčs. _ Nákladem. 3lo.ooo byla v Jez~.:f'.?Jl~~-~-'Lll-.:L~i_položell?- -kanal-i-sac-e-a ~-by-la-vybetonována...,vozov:ka nákladem 296DooKčs., V Pc{čn:r u~:!:ci '~~l~ :P.2~ozena_kanali.sace-nák--adem-t-é:měi~-j.-j4-mil. ---' ~,..~a- :t:; avn:r:-v?'u:ovodní pofubi Ačkoliv to bylo v zá.jiid.l..celé ulice, ne~c_astn~l_~ ~:~e ob_q~r:~,é_zasypáni-vý:ko:pu-,-kterjr-iljusej: oy -e- zasypán--~ - ;:. :5uld~z;r:m a proto~e sepři tom p~d.a ne:pěchuje, bude ~~ij.. ~j.í ~-:-----'- -;:s~l--=e=h=a~:v~n~_tr..v.at_as~-dva- ro.ky.-pa-k- teprve-ouse možno tvořit zde bezprasnou- vozovku.. Ramer;-o-ř.. eky-labe-u--k.mochova- "Os"'trova :pomaiu zar;~ stalo rálw;~m -,--- av stavalo se nepř_!_j emno~ _ lhn_ k9jlá:r:,~._pr.o.to-hylo ra.meno-vyč'iš;;; : -teno-od..,...b-ahna a ostrov Je zase prijemným místem pro,, _..:. - - proc.p,azky- ---

4 Nákladem-82-o.ooo-Kč-s-by-l-a-upFavena-V-i-nieká-ul-i-ce-, -~erá-už-byl-a z nejhoršch ulic na Zálab:t a ani sanitka tam nechtěla jezdit, -----pr-6ťo že-t$n zapadala do-banna. Chytrě jy-c--;:-cllo-dniley' j s ou dopině' "!!Y dlažbou ,.- im ii iliřiillilihjt?a!.. -. Naléhavá potřeba obřadní síně na hřbitove je cm " *'!' uhrazena výst.av:b.ou_no:v:é,_kt.erá _bude._d,~st.o.jno.u_s.ín-l... Pr.o.tož e-se-.v.i)t.skytl*---- ještě nedostatky betonářs~é oceli, bude síň dokončena'v r.l96o ----'---Ozývači-'-se -hlasy, -ž e- by-mohla-b;\r-t-eloplněna-j eště- stavbou-krema-- toria, abychom nem seli jezdit do Nymburka V rámci.gener~~l'ch _s>prav byla o_~užd:iv ~-~--~p,lře~~ asfal t_?."v_'3._7m --v;-povrcne m -aópa'grena clioďii:~ey, ul~ce O~zRova mez~ ul.s tal~novou a Rorejcov;frm nám. byla vydlážděna dr9?nou ~..9. _tkou n?j5:laé!~ll ---;::5:-:;::;Booo:Ki.čs~- silnice mez'lkol {nem II a Kolínem IV. byla opatřena ~--b.~zprašnim_p_oyrchejilnákladem_llo_oo.okčs_..:qále_byly_v_rámci.-těchto--- oprav doplněny chodnky na Ovčarecké ulici,.vydlážděna nástupiště Pro-aut.obusy-nákladem- 9000KČE? Závod Tatra dal vydláždit nákladem 4oooo chodn{k mezi Sojou a vrátn±c:r-u-tatry-, upraven-chodn:tk-na-mo stě Podnik Zásobování vodou provedl rozš{ien. vodovodu v Polepsk~. ul v-rolonil--p-ou-vinicemi-;-opra:vii-vodovod ve.~ftafrnove- tř-!'d~..c... nákladem 3_5Q9..9..Q_, polo.~_~:qa -h~q.l.l~~9..y:á_kanali.$ace_v.. Legerově..-ul ~né~adem 35ooooKčs a za Lučebními závody byly opraveny vodovod- ~----nlstudně_nákladem..25ooookčs ~ ,.. Na rohu Veltrubské a ekružni byla postavena telefonická hovorna Otázka-veř e jných-zá-chodk,~-na-nánrě-st:(-byl-a.,-vyře-šenazveřejněním záchodku v restauraci u Radnice va.kci--;j:-;-t-;j. prace p:q;vedené svépomocí občanstva, byl upr'aven -~vlllge_i_c~~t_]}:ř_:b_ij~9-y.._na_~ála~í._n_a~par_č..ík..,.a. _ve_ mě.stě_pr.o:v:edena-" ,...,.._-- řada Úprav. zelených jlá&~ a uklidu města. Celkem bylo odpracová- -= no.. na-t.ě.chto... pl!acích,-téměř.. -2.oooohodi-.n:...a-l;/-o--udě±áno'--práce -v.-.: hodnotě ll2oook~s. Finančn:t náklady byly př:i.. tom 52oooKčs. ' ~ ~ ~~ Největš:t a nejefektnější byla oprava budovy místního národního v3:rboru -, ko:t:tnské-- radni c e-~ -vš-icnni-;~-kdož na všif'í.vilj.-"koli"řl,- ale--r občané Kol:í.na se měli po dobu pěti měsic:': i!ač díyg~--~---gq ob<u:-... ~..._ -~ vwa.t. Poč.. ~pros-inc e oyla l;atoópravaprovedena a velmi zdařile. Kol{nská radnice j~ _ s~aro:qy:l;:~í- d,~m,_kt.er~l.s.e_skládal~p~vodně_z.e ~--dvou -dom,~-. První vyšší je starý d,~m Kolerovský, který r.l494., _ :byl_koupen_obcí od soukromého maj-i-tele--kolera--a-byl-adaptován tehdy na radní d,~m. R.l887 byl uveden do nynějši podoby ve stylu -----=-české -renesance.- -Druh;J:í--nižš:i.-b2va::--p~vodně- rro sp-o-ďou;~;.kasarnarrií_a... koněčně 889 podle plán,~ arch.zeyera byl přest~ do_n~éj. í podoby~ Grtinderská-d.oba Roríns:Kélfo-:-rozvoje v-ii.osmdesátých byla. --~~~:ová~en~_-!el~ým ~t~vebním ruqp~_~a.,_pr_o.t_o_došlo_r. l88-7-také- -~ K uprave a prestavbe kol:i.nské radnice.arch.weyrych navrhl _. Erl}aiDeh~fil.ní_v:ýz.dobu pl:"'~.čelí-a-obou-štfu,o, --a-pozval-k-spoluprá-ci známého českého malíře Liebschera, který měl provésti figurální _.--. Y)jzdobu_pD'čelí-pěti-h-istorickými--obrazy-z--minul os tt- měsťa'; ~-- Výzdoba byla provedena r.l887 jako.freska t.j. malbou do mokré omí-tky--sl-ožené -z-něko±ika-:vr stev;-svr-cliřf-r --Qňi:rtl{a;- intonako --za :Ylhka přij fmá nerozluč& nanášené bar'y.y.:_!_)?podpi j~ás_t radíl.i~e--,--by±a- vyzdohena tehdy-psaníč:kov3rm sgrafitem, kteri bylo škrábáno _. d~ _vr~~nh_?_,e.iléh~- :!:nj_9n~ji él.ž na _druhou_černou--:vrstvu---om~ttky Tato p;-voclil,_ uprav a vydrzela do r.9~4_, kd~-byla í'igur~lní výz: -'-- -~----~ " ý

5 doba prvně opravena, při čemž byla opravena také r.adnič::;.i",_.. Věž _Ya.dle_paměj;nLde.sky na_v.ě.ži pr_oyedli_tuto_._opr.avu_f".r':b.~.s-a.~kad-=---~ -- lec, kteří však figurální v~rzdobu prov~dl ~E9Bttu:ovanl_m fgur za~sugha-a-sraf.'-i-to--op:d-a-v-i--i-pou.ze-obtazen{m-.,_-cej?nea-bjrvw V r.938 došlo k nové opravě, v při níž maliř Ca~a?k?ntu~-~V:~~ ,.-- figury na-rozruš ené-om f~ ce,- pr:ema:j:~v~l-;dva-obr azy, pan o vnj_k, _ na plechu pod hlavn-) vez i a zapadn-. st:.t byl_ o~ekap. a nahoz~b---~ prosť'óu om:(ťirou-:-tehdejši-spřáva obce si mnoho práce neda~a. _,.. ~--~ _Za qku pa_~e chtě_li okupanti_ s::mda, t_!3 _'budo~-~i.-p?-s~a~-.r.~t.:l re, doufajíce, ze je z masivn:r medi, ale kdyz poz:nhl,. ze Je to pou: ~---'-~-- -, --~ze- dřevěná --kostra potaž-ená-měděným--plechem-, -necha±--:toho Vc-dobe revoluce 945 byly zd~ radnice~:pšfože"'lstřelbou_ ~ _i. :r:'_~i?-~t~_y :...~ mch-vyryly--díry;---povetrnostn vl lvy-dokonaly d.lo, tak ze I adnice p'oskytovala smutný pohled'!_ ~ L_~~bschero~ých_~l?raz,~ z,~ st~y jen nepatrně žbytkj, orři{t.ka -byla odpr;)tskána a celá budova na p_qč!~olql_ qy_la_!~l~i s~b,átralá. Pr_oto se_.sp::áv:a_qbce_::-?zhodl~_k -- --~d,~kladné oprave, t:q jak po stavebni, tak umelecke strance. To se ~skutečně podařilo... Koektiv-akad. mal-iď.~-josefika a-' or-oně--se-~' pokusil ze zachovaných zbytk,~ rekonstruovat _chybějící části, což se--stalo~v:~í:chod-:i:skem-k--opravě.---podle-weyrycha.:...a-i:i±-eb'schera- qyj:o ~-- použito u obraz'~ metody fresky a :!- výzdoby zdi metody sgrafita Roz-h'esl-ení--LiebscheroV'IJch-karton~- prove dla.-š:kola.- pror:sycnry _. podle v malých za~hoy_~]~c~ ná~h~,..,.pe_'?.~-~~~~- J!~~~dn[-9!!. k~~9n~ _ ~--.,.".., se-nasel pouze Jeden. Načervenalym tonem, ktery prl.pom}na tech- _- niku vy:.q~±ov~:í._,?yly_~p_o~ _o~nov~w...:.p.~<;l-~ag.nt-ční... s.~řech~u~<i>ra~-- -~- ~~-r zy znázornu.jic:t:.t'řemysla Otakara II. pr zalození mestskych _ ---~. :4~~'-- klaq.~ní základního karnene_k~bar.tolomě j skérnu-chrá.mu-,-há ~ jení města Bořkem z Miletínka, udi:lení městských rr ivilegií ---~. králem :Y ácla-v:em-;b-v-.-,--a-=-ř áděni-své d,~-v-koli ně-za-}oi-ete-vailcy'. Restaurace byla prováděna podl e zkušenost-f získanjrch při obngvě -- ~ --- L:i:ehsc-herOV'jch-obraz;«!-v-~sku;-DV'a-obřazy-niaiovaile'" na měděném plechu byly dány k přem~9v:~f ~ :>~.d.:~u um_;l~t~ny_ nalsv.ých_m,stech na~jař e-př:tšt-:-tho- rokli. Představuj i krále Přemysl sl Otakara II. ~iř_{k~ z P_o4_~br_~9,.._.0mitkářská_skupina-Y.ondr.áčkova---proved:la ~ sgrafita a umělci dokončil~ svou práci_ tím, že na obou štítech -'--- P:CQ.Y.edli~_i_ornamentáln=í-~\l:zdobu-.:..př:izp~soben--ce-J.-ku:; - Během-- oprav byla ra~ice stř~dem zájmu místních občan~, ale po OP.~av~ s~l i;a-:: la--skutecnou -obdl:vuhodností' Kolína;- kter á :s:b:x::s je cílem objektiv,~ všech turist,~, kteř' do Kolí.na zaví.tají.._~~~i!:t é_z_v:tdně,, ~---se --divi-l-i nejem-tomu, ze hr~ zeme ú--iiás ~investovat 480!>00 do res- ~auracc; j ~dné bu._9-5?yy _y~---~si!ě '~ al_~ i, :tomll, z e.. máme.umělce, kte r-( ovladaj~-st:aré techniky a dovedou nově vytvořit harmonisující celek., _. --~DaTš {in- d:~lěžj.t,ým a očekávan:hn podnikem by lg: adaptace" zé'llabského, kina..j_gs_na širokoúhlé.kino- s-pl-astick;)í-m-zvukern:;:--kino-bylo na _,.., -~--- poč. lé~a "'en~st'?_ něho u:ved~~-d~ _provoz~_}tin? Syět v ~ ~.b~do.v.e-: --~,...~-~e-to-ma~y sale~, ale velm př-íve-, u~v~.r a kj.no. se em dobre UJalo. Krome',toho byl<? o_tey:ř_e_np. na Zlllln-f:m- -stad :I.:Onu- --etn-f-kino -, kťěr_é._pojnle neoiď.ezemý počet n<::í.vštěvnjk,~, takže o kino je zat-rm ve měs~ě_pp_s_taráno.. Zimn-í-.st-adion-- -~- ----~--...,,.. plnil fu.-qkci kina až -cro--zá~-í ;irtfwti"xpmoy x!f\oo X'~ti::El:a Provi sorn-r, k~~-- S~ět l?~de_!'~<?:vat ješté v př3-~tf:m-r.oce-,-protože--a-d aptace- - ~ kina Jas neb~de,asj. dokon?en~, #jelikož se provádí prodloužení _". ~ P!:_~_hlQ:g.p_ez;.='.-sa~u,_akustlcka-uprava- a-vhodné vymalován-{-.-u-...,p-r-av_a_...,. ' Je fnancovana mmo rozpočet. ~..., Ko~un~n-( s~užby-~plnily~u:r l~-~"~. ~-sv;~j~ce~oro-čn-t ;lán-~ -Ho~po garen. P~~~~y~o.:v:e~ml_uspesn~---kdyz-mél---podn:i:k-J.-etos výšš-r ~-- úkoly nez lom :a kdyz byly některé potíž~~~-- _Podrůk konal_poh~~ ~ ~

6 v~ry s ženami z Tesly," čmž _byl..::..upo~~:~~"_e_a --~ěkte!~ _ sy~ ~~~~o~:_,- ~--. -tat.ky-a -na~re.kt"era-zre:pšen:í. Už na poc.roj:ui _byla zavedena castec-. ná druhá směna v čist,..rně a během prázdning_y:ého uzavření_lázn:c byly pc ovedeny nutné opravy a takov~ o:patře~f-, ~e v~ vyhraze~ch. :.. dne_ch moho:u_použfvat_bazénu muži_i_zeny...,soucasne. ---V.seck.y-hol-:lc-- ---~ --, šké provozovny byly' opatřeny novým zař,..zením a hlavn:, :provozov-,. _, ----:--na-v-rouř-imské-ulic.,i-j e:--v--souěasné-doeě~ve--vel-ké-stavebnj-adap :-.. taci, které proměn{ tuto holičsko-kadeřn~ckou provozov!l.u :!e vzorný-.podnik.--v-prád:e:j:rrě -by~~ zkrá~eny h'~:t;r-pra:~r;.-:pradla :r:r o.. občanstvo. BY.la zavedena P'~Jcovna_m~to~_?-~;z~h vo~j..~e.l_~c?p~a~~r-' j:lzdny-crcxoj:~ -Nově-úpravena-5yra-msťnost naborove, cestovn,_ a informačni služb;y, takž e; :gy:n~.._ko~ ín_v: k:t,lj:;k:u_r::epr.esentačni --'-'- místnos f;je-izyn{ třeba, aby i vni třn organisace tohoto podniku..."byla na_ v:ýši. Fr_o_některé-jiné-pro:v:ozovny-komunáJ:.nch-podn-i~k.~:-~~-- nejs9u ještě dostatečně vhodné provoz~vny. V plánu je zař,'zen,.. -==-----pro-prádel-nu-se-samoobsluhou _,, _ llfrlll splnil jedno z :přání kolípských obyvat~l, že um~ st_:!:~ n~_y~:_- ---~-řejnz{ch-mi'stech a. v -s adecn velin:r vmsné- červeriě--ň-atřené lavičky, -~-- které dávaj-r park ~m velmi ;2ěkn3r vzhled:. -~_én_ě_p.q.t.ě.šit;_elné_je, :: že nělfťěř:f ňiladi -lidé, zvláště večer lavičky přemístuj -r a někdy i_:ro?~_q zuji. -,-J_EL.t:ř_e_ba_,_aby rodi č e ~a-široká-v:e~ei}no$t-dbal-y -o ,-----, ochranu t~hoto zařl:zenf,"kt~ré je prolv~ecq..,., v "_: _:...~ Autobusova-.. doprava-uvna. tr-mesta-by±a-l>ret.tz ena-, zvla-ste-pr~-- rann-tch špičkách. Proto byly p:~lhodinové intervaly zkráceny na ~----2-o-m.:i:nu=t Telefonn-r automaty b3rvají často porouchány _t,..~'- ž~-~ef?vě_~~~:l..., použ-!'vate-lé,-do-nrch-vllazu"j":l-:pt-:í.šey:-jeto skutečně lehkomyslnost, protože automat pefunguje potom často v naléh~yých~případech.velmi-s~e-"ósvěo.čuje P'~J-čovna p~~rnyslového zboží Středočesk_ého obchodu, která le~qs_ P'~ j čil_a_?.49_pračky.,_l32-leš-tiče--:-par--ket, lo4--folfoaparáty, ll52krát malířské válečky, dále sportovní'po-!-~l;>y_q~li.. cí_str_o;j_e_atd ,-"-----:::, Na náměst:r Obránc,~ m-rru se dělá řada stavebních adaptací. Vedle -~-._Závodního -klubu-'i'a-tra-bude--nový-potrav±ná:řsk3rob-cnod, vedle-- podniku Kniha bude representační cukrárna, speciáln-{ f9topro_dejna_ ---~ -dosta:la-ngvý-portáj:-,---na-severní. straně--se-bude upravovat dalš{..-.. podlou'qí a před vánoci do_~~~yaj,.. ulic~lno:v.é_ modré-poul-i-čni.- osvět :--'--~ren-:r D~~ončuj e se Úp~ava_prodejrzy:_na j..ižni-,-st:j?aně- náměstír/bj7v-;í'a ---. Rulík/ :!restaurace a jídelny mají také několik rozpracovaných akc.i_, které_však -budou-dokončeny-r -±96o-.- :!utumat--;jrťřeňka-'na jehož Úpravu bylo už vynaloženo l2o :tis. a automat Stará p~šta ---na-nádraž i,- '-na --který-byro-dán:o--už~l6o-t"is:- Upravena novým~ zař{- zením byla restaurace Na rozkoši nákl~dem_7_4_tis_._,_zave dena--voda-- ---~--- --~. ----v-ubytovacl.-ch p-okcfjl.cnno-geiu S a voy... Družstvo Fotografia do staj,._q no_v:.ou_provozovnu--na-námě stí-gbránc"~', --~-m:r.ru veďlerékli4rny. Jdprava podloubí' nebude letos hotova a proto s~ al!~~kvara4~- z_ náměs:t..:í přestěhoval; dočasně-do_:._kouřim-ské -ul Nad p~an byla nov~rm zařízen-lm vyba've;na tex:tilní prodejna v Ru- ~-~ _9VEL_Jl._ za_lj2milkč.s,--poaoené-úpravy-s-e--pr-ovedly -ťaké--v -pro.:---.-~ dejně obuvi na náměst,..,. '.Eučik~v-pauk~~e-;-stá"~á-s~~~-čno~-o-zdo:5ou méstá, néboť-byly záho ~ osazeny kvet~nam~. Kve lj~nova výzdoba by:j_éj,_pro:vedena -i-v:-j-i nygi;-parc-tch-a-do-u-tic- oyro- vysazeno, 65o stromk,~. Lesn;: správa vyzazela _v Borkác~ 4otis kus,~ l_i_s..tnáčla-na-neplo~~,rch-p~-dách byro-vysazeno 6ooo topol,~. ',,.- -. ~e j_~n_qid._tř_eba~-aby-mládež--et.'omky.- rieíiyčlla Protože s~----;.t------"-- ~-- ze u Pekelského rybn,"jr.. b - '.. 'v.. a o' v -musel.~--potom-skodu-nanradit. --"''-~ Y! VJ[Pa e;r).y_s_trane.-a--v:vsadbou I.. ' a rodi ce ""--" I I

7 ..:. ~.ž_bndou:_:příš_tí_g~n,~r_ac_e_listovat _lq'_on:tkoj.lwu~~c_uzn_a.:!~:!- ~eo n~kdy:_~-'----,- ----~v minulosti nebylo dáno na zvelebení obce tollk prostredk" Jako r-iyn-i:-,-že-obec-i)-e-bez-d.-luh,~~a,že~je<lih,ým-~eddstatk-em-,-kter-ý-j e-v:'---'' této době je, je nedostatek pracovní'ch.sll. ~---;- -:t-raúse:k:llšlcóis:kěm'--oyronutné -se-vyróv?at-s--usnesenfillxi.sje~~u -~- - : EP_C Q_J.?Oz_yo j.j poln~_ghni_cké v~rchoyy_. _I? "J:iQIIA!_ 'Qy: ~o. --~r~b-~_ol)_a ~r_:~,.jj ~ nové učební prostory, aby při _postup.r:~m ~rodluzovan~ s~oln~..., do-.. cházky- na 9-let-a-př.i.~postupnem -vyt_ varen=j,...-pol.y.technick;y:ch-uceben-~----..,-- v v ' nebylo nutné zavádět vyučován{ na dve smeny.. ~ r-r-r-.-osmi-±etk~dosta:j:-a- při:děleny-d:a-j:-š í.'-prostory-ve--skolské'-u--.---~---.proti škole,. kde si vytvo~ila_?-ilnz. _ Ta!?2~ola.l~_.Y_rol;y-~~cp.~ saci:-heja-áre-na olff'ese ~-Má vias~ní diiny a strojn:i. zar-rzení. Je to však.lehké zař{dit školt!_t~,_j.ajl to_udéj;al. ;ř:ed_._bína,_který: -; ~ --~-.. i>řekročil-rozpočetbez ohledu na plánované částky a t:tm připravil : j.iné._školy o_ patřičné_poď;cly. Takto-se.. hospodaři-t-nedá-.- -'-~ V.osmiletka-v Ovčárecké ulici měla podobné požadavky, kde byly školní- d.ru ž±ně-opatřeny~dostatečné- -prostory ~ ' II.osmiletka. v Kolí'ně I-I. Fiignerova ul. získala budovu býv.okres.. --~~voj en-;správy-, kde-bmte-v:-př-,:z-ew:r-s-:-rmnna a vyvařovna a vi.poseli. místnosti p.,o druž.w~ádeže. Dv-~r poskytne dosté!tečný prost9;r_pr~o-- --~- -. -~--:nry-.-ml-ádež"et: ~ _ Pokusná Dvana_c-t;ile_t)fa _z f skl3.l.sl.jako_ po b_o_čno:u_budovu ~učili št_ě_stát pracovn~ch záloh, která byla internátem, a pomocj" rodič~, učitel~ _a_~á}c~t_é.:t.o_šk_oly_byla:...adap.tována-takrr.ychle,~-že-'\t-.záři-už -tam~ byl otevřen cel~;- prvn{ stupeň této školy. Do této budovy do přiz..,_,..--~bude-př.em;fst.ěna---v:-př-::-fš:t:tm-roce -i-ško±-ni---bielelna -a-vyvařovrra-a-v ---~ suter.énu bud ou Umístěny dětské_ dí. lny. V hlavní budově budou po -- - B í:<le±ně- -vytvoře:py-di"±ny.-n-áklad-na~tuto7 ~akci -byl 4ot"is. II.osmiletka ve~ Fii~nerově ulici byla ve všech mistnostech op_atře;.: -_--~na-parketa.mi-na.k:laa:em 67t-is~K~s. - -: , L---- ~ -; Na useku kulturní.m bylo hlavním ukolem provést adaptaci kina Jas, v v.-v I "' J' tv ---. o_cemz_ PJ_seme_na_Jlnem_m:l:s e ~,.... I.. \ Na-Úseku-t.ě-lesné-výchovy -by±o-v -l:istopadu zapo čato- s-v";"tstávoou -~--~'- pro:visorní.ho koupaliště -ú 'Drožd.árny, kde byly z dřevěey_~h _p~al~~ : postaveny- převl-ěkárny;;----zá-ch<fqey --a-"'"sprcliy;-definiťtvni- koupaliště se sice plánuje, ae je zatím.odsu;_rrg.to_na_q.pbu_p_ozdějši~ ~..., ~ "-"-'---~ c---t :;; ' ~,. ' -- - ~ ---N~ ~se~_ z~~yo'!ifli.9kéll).~qy.lo_hlavn-l.události-otevř.en{-poi-k-l-iniky. ~ Tím se omezily frqnty u léka~~ a si-lně se ulehčilo nemocnici, ~-~- _.k:terá měla_nepřetržit;t., př-:f..iv-ambu.j:antn:cch pacient,~..--o poi ikli.;;; nice budeme ~uvit ještě v kapitol'e z'dravotnické. -~--~ -, V obdob{ od.-6.prosince proběhly v Kolíně na rozhodnuti Rady - - -':M.NV-besedy-s-občany.-Toto-zař:rz-eri:Cje-velroj-užTtečné--8. -doťře se me~~ občany vž~lo. Jednotliví_ po_sl_?.n<?.~_,g; Qpvc;>.Q.,2_Jnfo+.>muji_c;>.b.č.any. -~-~ ----',... -:- -o--vsem-;- c o sprava-ob-~e zamyši:i. a zároven vyslechne rady přání a.. s_~í.ž~~~-~~-i- ()_Eč~~ _dot;y:čného oqy_o_du. _Sy~_zkušenosti pak -p~sl-anec- --- ~re.r:as~ ao pl~n~ ~v, kde se všeck~ pripomínky soustiauji a pro-.-. _;Jenay~JJ V I!~kt_eJ;'_ý._ch_č_tYrt.:(ch města-prgh-tl±á7 - ni :při"pravě škol-el-r -ve-vš-enáro d=--.,...,..~--.h 00. Clenové l'vlnv si st~žují, že při organizaci toho-._ t_o_skolení_-_se._setkáva.j..{-s-obt-r ž em-i-u~obč an-~-;- Někteř:r se v;yrnlouv{ií ~.e js~u staří, ~iní že namaji čas a jiné to P~'.Ý :q~zaj_l.rnsi. _~e_t.o_~_'_ s:patne-:pochopení -sou-č a-sn,ycl:r-u:a.a.nrs~-f :- ---'--'-C~enové--MNV-oyr;t-informováni o povi':rinostech a praxi při ryhotovo- Je-nutno prl tom uvazovat a hodnotit nejen současné jednáni a chování,, ~ Í V~i. _posudk~ na ž Jfy_při_přij.:Lmáni-na-v,ysoké-škol:y

8 --~---.. ~±e- ~e-třeba-:()odj'-va=t--se- i---na-dobu-pi-edcház~.:h-c!-.-cl-enové-"mnv, -.maj -r urychleně vypracovat návrhy a. posudk::j:...,, ~--. Na-pro-sincovém-zasedán r'-prena-mt-tv-byl-pro J ~dnan~a-schva±en-na~h plánu préíce raey a místn-(ho národ._ vz~~=-~~a_,~_.čt~tl;::!'-r: r_~l~6o ----v-šecey'"st-áre--koml:sepřl.-mnv--dosta:iy navrli planu, Rťer;y Byl podle. -=--- _j~jich_připom;'ne_k~pracov~_!.. _,. _.. - Podle tohoto plánu bude dal~ pokračovano v úkolech, ktere Jsou ~--~rozpr_ac_ovány_ a_ v_platnosti.. z~s.táv:á.,'~ž_e_plenud_se_sej.de_vždy..~za. šest tým~ a Rada lfjnv týdně vždy. v uterý.. _...!_Je-nutno -ř-ici-,--že-v---této-době-v:s-tupu.j-eme--dp- hl-é!-vniho~obdob~ -pl-a----~-- novacích prac-í a občanstvo bude seznamováno s v,koly, problemy a perspektivami~daj:šj.ho-ro zvo-~-e-naáe~o-h9?po~~ř-stv-r.. v, Mí.stn:-lná.rod:!-í v;>í-bory na. býva},~. _! ::~~-~~..' zlvote neustal~-v~ts, :t:_o "'- ----=v=ýznanlu:, coz se projev-r zvlasťe pr-._sť,m ro.kem po la'ajskych uzemních z:rg_~p.~ch,. pji _ni~hž_ct_qjp_e_i, l~e_zm~_nám rozsahu_okres,~. _Tim ----bude zvýšena pravomoc národních v,ýbor>~. Bude se to hlavně týkat _ ---~-- -~--..:toho.,_ že-.m- stn:l--národn.:í.--v,ýboru~bud~u-moci--zasahovat,...i-do- podnik ve svém okruhu daji,,234.3oo,-kčs ~i~o!ý_dag~ j~~~~~~~i~ýstavby_~ěst~. V ---příjmb ch-musi-nv-kryťl-t'uto castlfq obnosem 5, ~o3 :Do o, -Ke s.-. Protože platební morálka občansj;va neni nejle:qší,~o~h9.4.;lc; _v_láda -----"--žf? všečey nedopiať:ky. musí' b t zlikvidovány do konce r.96o...:.~- ~_Ve 3_.pětiletce muslbi_t_~li.kyj.q_pyéin_b;y:.tov~lproblém. S platnost{ od l.prosince 95il byl pro nej!!.oc zproštěn své funkce v_e_douclodb.or.u.::rady_].ijli.dl_s. -K o by lák...:a-na-j eho-m"'-s~o-byj..-okpesn:tm národním vrborem uvolněn s.judr Emilián Svec do funkce vedoucího ' ~ ~.J v ll v ; ~. ---OdbOI!U-pl.!O-Vn~tr-n-"l.--V-8C-:L. _ Podle :předběžn,ých zpráv bude m-?t Pražsk3í- kraj m{sto 26 okres-~ ' ---.-pouze--'2-a-to-:-beroun,- Benešov;~Při'bra:m-,Ra.ltovn-r.k;- Kradiio, Tělni:K, - ;l?raha.-východ, Praha-západ, lvllaq.á Boleslav, Nymburk, Kutná H~ra _a_-~-- ~---'-~Kol"":ín Náš okres také změní svou rozlohu i _p'oč_ej;_qbyyat_el_. Nyn:L_má_asi , ooo ob;yv., po 2ozšířen{ t? "9ude celkem 98.4oq obyv. Rozloha. okrf.}su Q:ude.c _km_a_hus.to.ta_bude-2o-lidí-na,_kfÍl. -Okres--bude-m-rt celkem 35 JZD A 36 farem Csss, ktere budou m-rt lo.l5o ha P,~dy. -.,----K-okresu-KoJ.-i.-n-bude-:f>ř-ič-le.~:.ieuo-5-2-obc:-z-okre su-c e ~ky-brod~r4 obcí z okr. NoVíj Bydžov. Některá d~žstva budou slučována, ale -. ~- --~Kol-:rn- ~ám-nedozná-po-t é t-o~strance asi-žadné-změny a z,~ stana samostatným celě}s:m s dosavav_a~!dá eko~ql!!.i,~~-zájmy_bez-zeměděl.ské _._,..,..,_pro't5lema-ti:ky;--~~ ~--~ _}~kolský odbor r~gy_lvinv..,...pt_ipravuj.e_návrh-m-ustavení-iěeštskéno ---~~yýboru Sdruženi' rodič,~ a přátel' školy, který,by řidil a usměr- - - noval_práci SRPS.na-školách _ : -~-, c ---~-~-- Jednou,z d~ležitých akc-t na _sklonku r.l959 je zvyšování d,~choch~ našim-starý-m-...:-!--ielem.-prvn-r-:č ást-této-akce pro"dělila už na..,.j-:-. a~r'-,-"e~ --a nové žádosti bude proj'ednávat soc.iáln-r komise.. --:.-- -~~lš-r -akcí.-,- k-cerá'":"se-,-c-hysta-vpř2š~-!.m.. obdób-je---a:kce -~Zvelebení mesta k 5. v,ýroč~ osvobozen'(: Je t.q:_ak_q_~_celo.~tá.tn:r_a--při-besed.ách---- c-----s-_obč any-}.yoznal-rclenové Ív.ilfi!,. Ž ~ naš~ obč:arj.btvu J.U.:,;_ k vé v U akci v~~~i k~~lný. _J;~_om~:r: a že l_e:-n~:-ni_už_nynf-~p'ř-i-pl.!~vu-ď-~.-bude_-to ~~e vel~l zasluzna, nebol; prlnese ozdra:re ní. mesta, a dostane do _ stredu me. _t_a_ :V:íce_zeleně.,_která-z.p-tl:-tj emn-t-ovz duš -!-, které "je-:pr;~'-=-=----. my~lov.~rmi závody znečišťováno. Budpu t-rm _odstraněny něktére staré - zdl_a-v.rmeteny-zanesené-kouty;-koi-~m-kteryc:p:-často nevš-rmavě chodj'me, ale cizinec si jich okamžitě všimne ,---~--~om=to:oh:l:edu-bude--t áke-záležeť na V3'cho;ě-- dospěl ;fch-protože j-e _ z:r;~~', _ze ~~l_ldl~k~~r.!-r'v~á~~ž~_:v.;yč_i;st_ Lněkter.ý-Ú:sek-,---~e-he zohle d.;; -~----'~ n;rm~. chodcl Je Brzy znecj.:.sten odhozenými odpadky krabi vk d, Cigaret aj. - ' c aml o '--,---

9 \ I ---K-V-.::chov:ě-o bča.th~-b~de-v:-př-:-bšt::cm-:r-oc e -p~i.sp:f-v:a-t.--z-av:edeni-m--st-n-r-he--- rozblasu po drátě. Do funkce redaktora byl jmenován Radou MNV s-.mojm-[r-k:outný,-kter;!-spoiu-se-vš erri±--orgány-bua.-e-připravova -l relace. Zatim jsou relace povoleny jede.n.krát týdně, ale postupně ---. oudtiurozšrř-ovány. Taleoudou mocíoočané---se-dozvěďě~ryclile všeclcy" infmrmace o sv~m_m.lstl ,, :---, Rozbor plnění rozpočtu příjm~ a výdaj~ hospodaření MNV Kolín za rok celko:v.;)lr.oz_poče.t -byl--~o.vnán-.-rozpo če-t--pří~:id:>~by± I splněn na 9%, celkové výdajé- na 5~~. 'llčetně skončilo hospoda -----řen:j':mnv-př eby-tkem-ve-v~rši-2: o-kč s ;-.-~ato-č á;stka-byra-přev edena m r.l96o. Plánovan.ý Úhrn př:í'jjd:.~ byl 7,43Qloo, -Kčs a skutečný př'lj em-byl -8-,872--;4}6, -Kč s-;--pr-ánova:n:y--úlii.'n -vy'daj:~dyr7-;43o.loo,- --;--, a ve skflt e čno sti vydáno 8, 52.3 o 76, -Kč s ' y_pposi~g._j,. Qy_l_prpj_eQ.J;;I.ám návrh_r_o zp.o čtu.. na _r. l9.6.o-pri-č emž-pfed---~ pokládaný př:íjem je 5,228.4oo,-Kčs a vydáni 7,679.9oo,-Kčs. Rozd-ll -----se-v:yr..ovnává-státn=t-m-p-if-í-spěvkem-ve-v;)fš-i-2,-4:5l 5oo,-Kcs : ~ ~ ~ , " ,---- _" , \..._.. -: : , ~ , ~ : ~--, ' ~ ~ " c..

10 do z e m ě d ě s t v i _ -- _ ;..-_--:;;"-~-::;.-..;:.; _... ~;;~~~---fr-ip~h_ skj_izn~ _qb.i',ozilo_pqča_s_j. _a_jir_o_~t:lbyla-:- or;r_a.ž_~na de.š.t_ě~ Je proto nutno zrychlit v;frm.lat a dodavk:u ob~l,_. Nekde v~~ de.laji... --nov,7-m_z})ttsobem že --svezené-obil---stohuj~í.--a-.ke--stohu--:pr-:t.-jed..ou---s mlátičkou. Jde' to rychleji, obili na poli~ a nr~ze se ---' v-po±n:teh-prac-eh-hne-d-pokrač ovat-s-podmtkou~ ~ e-stonu-:-se-~--- mlátit i když se na polw nedá jet~~-~, kde _mel~ s:t9f:l, ~.LC? _I!!la- -- -: crerrí-rycnrej i.. Státní statek Kolín má k 6 '!E~pp.u Jl.Ž dqd._pq }6_,_7%_Íkolu a to.,.jsou ~stovk;y-vagon~- obili-:~:pracovn:tci s~atku si ve~ou d?bře, ale po- _ máhaj_:(_i_brígádn:c.~i_z_občan~,-arma~y-a-bezpecnos-c::j.: _ : - Ve výkupu řepky se um-rstil kolínsky okres letos na druhem m_s-ce v--pvaž ském -k:raji,--nebofi-splní l - vý.kup- na--25-%;- Státní-sta:tek: v-- - Kolíně dostal od rady ONV pochvalu za vysok~ -~P].~é!li" ~<:>_dávej{ _ řepky;--prt~měrn;y vyno s-semeriele'tošn:cskl:izně na okrese je 28,8q.. Nejslabš-rm článkem, kter;ý- P<? :g.q <?.vliypuje živočišnou.. výro_bu,..: je-iie-do st"atel{- nrňi v-. J3yJ:a vy_h_j"ášena_sout_ěž_komb.ajnél':l!.._o_nej:v:etš4--plochu-pokosu-a ~ bezztrátov~r v;ýmlat obilním kombajnem...:.v_út.er:lll.-.srpna-splnil-o.kl?-es--ko--ín- V;3rkup-obi±:L-na:-]:oo-,3%-a I ve sklizni i V:)Hrupu se dále pokračuje. Je to v3rsledek nejen --:--dob~é-:práee-člen~-j-zd,--ale<i.:-pomoc-br±gá d; -sts-a~ohě-tavá práce - funkcionář,~ KSC,MNV,'-l"F a v~.na polích se pracovalo i v něděli a-:před-gnv-a-mnv- y-ko'l-:íně-byly -kaž de ráno lil oučky origádn:ík,~, kteří jezdili vypomáhat druž st-v ~ m..! po čis:r-nebylo-leto sp-řriš-j)f:cznivé, takže ovlivnilo nás-cup do žn a po čátečni pomalé ~emp_o_._o_bil:.luzrcilo_takřka-naj-ednou~ L-etos se- objevilo-na polích také vetš:'c množstv;: stroj,~ a STS ~by-l.a_l_ép_e_připr.avena,-proto.ž.e --J?Ol?-uchovost-s'trej~~-by -a-menš~;:-.--'- --- \ V Úterý l8.srpna byl dodávkou exportního ječmene splněn plán I ~-VJ7-kupu-na--lo6%.-M ~-ž e...:se- ři:ci-,-- ž e-se-ok:r e s-č r.n;:. o sw-š e st. Družstevnici si stěžují, že pro náhradní dl"ly st~g_jt p_e_mus.:{. ~ jezdit-až-do-p.rahy-a:- -ž áaaj"!-,-áoy oyl-um.ozněii nákup v Kolíně. Mlékárny v Kol-tně~~ad~.Q!iY ~hlásily _s_o:ut.ěž_o_,.zvý:šen{--dodávk:y mréka o-}?i~titru denně na krávu v období od~ _. g_~ --~g.r~:a_~9 ~-o _záři. ~.r. _a_o_dalš-í-p"'l-l:i-t;rjz-a-posj:ední-čtvrtl eti roku. ~outez Je vyhlásena celookresně. Dodavka mléka poněkud v:ázne_ " ~~~ Se vy~~je Velmi Š~at~t ~~~zv;yj: Ul_?JUO_.Y_ciní Clp:'~S.t~--~-ř.epy c.mz ~e -s:r:~~u~~:-cukernatost repy ~hektarový vynos~. DelaJj to hlavne králl.kar~ ~ Státní statek v-kol~iiě-roritrolo-val do3 ivost ustájených kl av na svých farmách_!?._ d9_še~_ k_~ěm~o_v.-jtsl.edk ~m._u.... celkovéhe---počtu ~ J.rus,~--k:rav- je p~~měrná dojivost ~"inrn 6, 74 litru, což je ----'P"'-~-oti._.S?elookr~ JJ.íPl:u_pr-~měru_5_,_6.o-itru-vyšši-.-Fod-okr e-sn-rm ~~m~rem jsou pouze farmy v samotném Kolíně, Bošicích a Vrbčanech.. _ ~ N:~jlepší_jsou_farmy---V--Ratbo:ři-/8T03/ za±e šan-e-ch-t;6-67;0hradě /7;52/ a v Kutlířích /6,99/ ~--J:.~_snaha-zvýšit--:pěs=t-ován-r-čekanky-na-.r{'ólJ:nskU, protož e to má zde ~ouholetou-:, tra~iéi a dob~_~_yo~í~j-~kanka_j_e_v"ýzna.mná : rost--=:na-pro-na~ e-nar--;-nospodarstvi. Kolínsko má největší množitelske ploc~ _.<~~kapk;y na_ _~me:pp y_c_elém.pražském kraji.--zname ~ -----~alo-by--~-6 ZVijšení I?říjinu našich zemědělc-~, neboť; pěstován-( ~ek~oveho sem~p~_j_e_velmi-v:3rnosné zaři.-.--~a~ sky V,ýbor ~Ce a Krc:-j ský národní Výbor -~-~loyily_y_š_eju_družste.v n:t._kl.:.:rp._ a_pra~o~-j.--k'' m--stat.- -statk,~-a- sts-podekování za úspěšné spj.nen~ sk~~zne., a v,ýkupu ---- ~en~ ~. řep~,-~_a_-úsp.ě.šné-proveden:r- :~n..... ve-zkvacene-dobe-a-za-~[.ku.p oool:l v 28 dnech před ter-m:(nem. l ---

11 ., TeO.-j e -nutno-dobř-e-a-r.ychle-prové st--podzii:m.ní-zem~dě-l~ké~práce. Cukrovka má být sklizena de. 7.listopadu,. osev ob~lov~~~o )o. ----istopadu-;-skl-±zeř).-a-výkup-brambor-orgaru:sovat~ta:k, aby bylo hotovo za 2o-25 dní s-t;átn--r-s-tatek-kor:rn-svoiat -prot o-4-~ zař=r-do své Klubovní mi stn~st~ své traktorist~ na besedu 9~Y:chlém ~yládnu~í_p_o_<i.ziijmícb,._pra.cj._. ---za.roven- oyia fiod.no~ena le~ošní sklizer;.}'~ed7tel ~t.~t. J~9sl~ C ervinka Qodal_zpr_av:u_o_~z:sle_dku_pr.Ynl_C ast ~-s.k:l~zne. -ft,_,_merny výnos na-l.ha je 28,6oq obilí. ~ pšenice 3 q~ Výnosy na_í'armách byly-'-nestejné -Stát.. statky-~a--pr~-t:šti rok--~asei) í-~o~-ha-neme?.~ou---. pšenicj', která dává VJrrlOS az 5o q na :t;a. :::>ta': doj~~ ~~zmn~~-~-., G--dánských--do;jni:c oo-h:a..,--ktere-ma-stat-;statele t or5e, vyžaduje velkou mechanisaci. K tomu má sta tak _?_p~_sov;tch trq!_c:toi'i~, a-jednoho-stalinc e-,-a.-j e-dň:ugarnrturu oračky. Zemědělský odbor Ol\I"V vyhlásil soutěž tr8:~torist,~,_při č_~.ii,.ž denn:lúkol.-na-s.tro-j je-6 :na.. 4.~ář_i ráno se_ sešly_v_družstevn-ím-domě-zástupkyně-výboru--žen/ kde jim bylo poděkováno z~ iniciativu a dobrou práci žen při letošnch- žn:ch.-po-proďevu-s.j irsíka ;--.který-m:luvil-o země-dělských otázkách, vystoupil v diskusi předseda ONV s.j ír.~ a ukázal_,. ---;jak- 6ooo-ž-en-našeho-okre su-doverdro poliřiout výrobou v zemědělství' ku. prospěchu všech. Tři nejlepší pracovnice b_yly_odměněny K-po dz imn--~'m-pracím ~ pomociob.oanstva při nich byla 6.zář-t pořádána ~gi ta ční nedělě,_j_~j íž_ V'Ý-Sledek_byly-9-tovk:y-záv-azk,~-v--~ -- _:... K6ně-; -Jimiž občané sl;'bili pomoc při sklizni cula'ovky a brambor. Státn_i sta t_~k_kol :ln _r.ozdělil-squ-tě-ž-:ni-úkoly-v-dodávce;méka na s=v~é farmy takto: Od l.zářf do 3l.prosince dodají Kutlíře 53 tisíc ---~-lim~_mléka,-kol-í-n-ilátcnoilt*adl-,-l-6-ot±s:tc,-oro:a-uayo:ooo, Raťooř 73oo Pašinka 5ooo, Sedlov 5looo, Lo?any 69ooo, Radovesnice 92q_o_o_, '---Poboř-í--99-oo-,-K:rychi0v--63 oo o,-svo j-štcě-84ooo, Hoštice 55 ooo, Votelez 36ooo, Přehozy 39ooo, Zaleš~ 48ooo_, Bo_šice_6.oooo, V-rbč any-5-5-oo-l itr:.~-ml-éra-;-s outě.ž asi nebude lehká. Tub_~r~l_QI::ia._u._skoj;u_j_e_stále_j.ednou-z--ne-j:v:ě-tš--ch--pot-:Lž j'-naš--r zemědělské živočišn výroby. Procento nemocnosti je dosti veliké.,_jtíj_en.. -Př.i-hodnocen-r-postu-pu-podzimn-Lch~pra c:r.-s ez-jyšťuje,-že zaostáv-á~-- orba k ozim~m a set-r. Na Úkol oz~tmých směsek_73_o_h._j_e_k_2.5. zář"'-í r.a-oráno-.56-o-ha--a-za.-seto pouze ~t6"8- ha.,...to je na okres málo. V-Jfkup brambor byl sp].něn_u_ž_l6.z_ář.i_a_kol;lnský-okres-byl-třet}-- ~v)craji-;-ale usklad.ď.ěn-( brambor je mnohde neuspokojivé a lil.ž jsou hlá~~n;>cztráty. "" ~ v letošním roce se zavádí' nov~r z:pc! sob prováděn-i srážek za nečis t_o.ty_na_dodávané-cukrovce.-bodavate'l.,~:qcbude připřej i'mán-t sta: novena přímo čistá dodávka proti dřivějš} praxi, kdy_se_nejdř-lve----.:..~---.--odpoč-'-távaly mimořád.rré-st'ážey-a~eprve po-- skončen-r dodávky najednou paušálních 5f~. _ ---Ireto s-s e-o čekavánížší sklizeň a horš-r technologická jakost cukrovky zaviněná suq_hfm_počasim,-což-bude--znamenat-i- ni ž-ši' V.yf'oou ří'zk-~. Protože bude i méně zelené p-(ce pro podzimní krmen;:_l Q.ude_tf~ba využ.;t.t-všech-zbyt~~-po,-sklrznio:kopanin s-tav poln?h prací na poč.řijna je neuspokojivý. Je neus~álé?p-cllo. _Skllze:e-a-sv--Gz-řepy-nerr:-r--ehkjr:-Kdyoy zapršelo šlo by to lehčeji. Stař hospodáři prorokuj i, že konec bab.ího... lé.ta.-bude ~ --už~v-deštá.-a" ten-,~že-potrva cel"'jr~risť"opad.. No uvidíme. Cukr~vary s~ P9_ch:v_:~lu~..:~ ž~ ~ep.e:_j_~_qi9.tá a_má-dobré-%-eu-kerna test-l:-,-;;~ e--ctr':lzstevn~c~v hu~ují' na velké srážky z váhy. J_s_ou stlznost~ na kradez_e_r.ep;r- na-pol.:f-ch-a-mnoz-r.-si-o dváže"ji' ~ (

12 s :po.le chrást_pro_sv.é záhumenkové-kráv-y.-n.ěk~e:ř~:r-stál~-se-r:e~o~: h~u zbavit toho,- že to společné hos~oda~en-í Je -~las_:tnev;a~e~~j_=:~h. _:Př-i-akt-i-vu-rad-mí-st-n-tch-ruh-..odni ch-vybo~,,-ktery byl poradan dne 24.října v Družstevním domě konstato!~l: s.okr!taje~'!~~s~-' ž-e-je-nutno-ukončit -uryčhlerrě--p o-dzimní polní práce, zvlas~e ~ ' - osevu hluboké orbě a v;tyozu chlévsk_!lmrn._'l.'aké_culcr_o.v.ka_ceka_..; -----=ještě' na své dokončen-i. Je třeba využ-rt, pásov;y~ch trakto~., na dve LiStopad. h!~:řm výkupu -živočišrítch prodllki> se. dostává J?áš okres,;;;;e:-- ~ ' ~--doucí-m:tsto-v-kra~-i-,-.:..j enom-velm-i-vázne-výkup-vaj e c Proto J edn_ota --- Kolín a ONV vyhlásily soutěž,- která bude vyhodnocena ~-5.le~~-- -lq6o Stále jsou stížnosti, že to na polích nejde t~, jak b~ mobj~ ~ Ne:lze-č-ekat na-př}'ze:~vějš:l P_.o-čas-_-r-, které--se _ne~epší., ~ V~rkup cukrovky skoncll_. g~l.y <?kres do9;al_79_l9.~3-g,_a~e-~o,yl l-,56.7róq.-bylc>ťedy dodáno Jen 5o,4~".Protoze Jsme re:pars y. kraj, ovlivňujeme -~_i_ir! s_ilně i kr.ajskjlpl~měr!~ Skod:i-o:-sucho--a rríštc-ea- nedostatek deště ztížil i sklizeň. Výkup řepy byl rychlý a_cukernat.o.st_byla-8~9-if~.-:-v -r~.l-96o-má-okres dodat-l-,65-l 2 o o-g_; - -- to znamená 32,8 q z každého ha. kol velký, ale bude-li doprá P~ť-P~av:a-p$-d-y-;-dá-se-z-vl-ádnout-;-Patř~ -.r-tomu lilu5oka-orba a. hnojení pro cukrovku Ml-ékárna-Kol"'ín-uveřej'ňiljťf -ta5ulfu-;--jak poklesá výroba. mléka. Ještě v říjnu, kdy se. svezlo z JZD _a farem CSSS.-58ooo-l-i-tr-~-mlé ka-denně-;--oylo-dosahováno špičkového množství. V současné době se j evj depn í_ ÚbytelL6_ooo_li td-~--.denně-.-pokl-es-je-lrl:civn-ě-v-prv ních-d:ůech listopadov~!ch, a pohybuje se od 5-4o%. I když víme; ž_e_p_oč.asi-nepř-e-ae-kva--i-tě- ř~pného-chrástu-,-p-řece"seunekt' ;e;;:;_r_ y-;;-',c'-:;-h---- JZD objevil dokonce vzestup v;(rroby ~éka, takže je vidět,_že_i zde-j~---nu-tno - -q,dělat-vše-,-abyse- pokies zastavil. Jsou pořádány besedy s dojičkami a vyměňují se zfru:_š_~l}o_pti ,--zeměclě:l-ské-o-db-ory-mnva ow--poř éí.daj i školen i, jaké vyžaduje socialistická zemědělská v;frr_oba. _Na_: v:enko:vě-j.sou--pořádány-před rra:šky;--j sou prom:ftány filmy se zemědělskou tématikou, jsou doi>o~uší C?Vány kni:o.y-_a_časopis-t,:7:<;len-koj::t-nska---má- prav±d elnou veterinářskou rubriku, kde jsou udileny rady družstevník,"m na.. jejic:q._do_taz;r-..-tkol.y-,-k=teré-naše-zeměd:ěi-stvr-čerají-j sou veliké, ale mnozí se nedovedou ještě zbavit star,ých forem z~m~_q._ě_l_ské vý.r~oby-a zat:m-co-každ;,~-ch&.p e'-ž e-v pď~-iey-slu nen:r možné vyráb_ět ~tarou řemes~nou V3l-robou, _y~uj~j_eště n~kde názor.. v zeměděl-stvt-, ze-l-ze- vyrábet na aróon;)fcli SOukrom,]rCh pol í'ch. Prosinec.v.. sobotu 28.listop_adu_se:...konala-na--stát-.-st-atku-poprvé-osla.,.,v=a-. - -"-----předčasného splněni podzimn:fho Úkolu orby. Tak je to spráynq_._. Z.ávazek_j e nejlepší,-když-j-e--spln-ěn--;-hlavři"'-í-záslulru-na -tom maj; tr~or~sté stát~íh_o _statku. li!_~vpodkl~dě sov..t_ě_ž_enla-k~po0-tě v-yrecí~osvobozen:.r byla soutez skoncena o tři d:áy dř:rve než stanovil z[-i~~ze:~. Ředitel ~SS..S J arosl-.cer-v-i-nka-při v-tta'l-za:swpce ~t~~y~ro~, delegaci patronátní školy a hlavně traktorist~ a l._eilch man zel~. _C_elkem.. by lo-traktori-st,~-rn-r-o zttáno -6loo koru_n...;:;:_n_a o~enách. Odměněni byli Kvíčala a Kruliš z Lošan d;:ile M. Sedláček :::-a-::-_k.zob_al_, at.p-:fcha-,-f-r-.n avrát±l...,--cj-;ha:nuš-,-j:kunc--'a-sva;_;~ek Odměnu dostali opraváři a obsluha oraček ' ~ v -. '..:- " -.,: ~--~ -~--- -,,, 'V' \'-d-;stópadu~býrozaseuán:r o~; ~~~::r::;o ~ ~ :

13 . 3 věnováno Úkol-~!.m 3.:QětiJ_etN_._;N a usej5:u. Z~Ig~d.fl~~ém. j_e to_: zyláš:tě._ - z-0jšen f v;frrohy...,...zfepše?íll produktivity _pr~ce a SI!-~ŽOVánfm.. nákl~'~ na~v;;,rr.obu.,~v.y:už.it.:í'm~mechanisace,_strojen;y-ch-.hnoj~v-a--';lsta.jen~m-...,..----: dobytka v modern{ch stáj ích Dé.. le bude~ ~reba pro~oub~ t v ~p_ec.~a isaci prg -zvýšení-4-ntensity-vý:e'oby,~abý-'bylo--mozno-sníz:tt -dovo~:----. zemědělských yýrobk'~ ze zahraničí. Do~vky 9kres~ _j_s_o~p~..9:_~~-atne "_,.:. vyšš:t-'- -zvláště-u- je čmene ;-cukrovky:-a-repky-;-je-nutno zaj~st:;t krm\.v~vou základnu pro živočišnou. VJ7robu, -m~irn?_!p.í _péči o.:..., ~ ~- -,---.-ú.rodiws't p~-dy, od.voa.ňování a zavl'fižování.. a specialisaci družstev a farem Css~.. ' : Směrnice 3 ~pětiletky pro statn-r statek v Kolí.ně jsou stanoveny -~---:tak.,_aby_tržní-produkce-na-st.átn--m-statlrn.-se~zv:.jši--l-a-o--o~~ proti JZD ve stejných výrobních podmínkách. Hlavní pozornost je -----věnována -v;;rro bé-krmiv -a-zvyšován-r-hektarových-v'j:no-g~-ž-ivoč-i'šhe výrobě. Zaměstnanci státn;"ho_ ~tatku přijali výzvu :přeroy_ _k----'é_h.;...;.o~---- -~-okre-su-; _ Pro zvýšení úr~dngst_~p:~ ~y_bjldo'l!_proy_~~ny~:m.~.l:i.qr.ace~ve_výměř.e_" o-lia," oude vyrobeno 5225 krychl.m.kompostu,. vápněni. luk a Q~:p.é :p-j_dy na Vf7Ilěř.e_4 5.o_ha._Kr.omě-toho-se-plá~uii e-~49-o-ha-zeleeym hnojením. Bude organisován denn:( v-jrvoz chlévské mrvy. Na 2 farmách-bude-prov:ede-:n-:f-0z:>er-:p-~-dy-, aby-bylo-mbžno-ra:c ionálrrě hnojit N a---v:;:řstavbu -j e-st átní:rnu-statku-přj:d-ět-e na.-na-3.p ět""iletk.u- častka l9.296oookčs, z. toho na stavební práce 6,3ooooo, na melior~.~ce~ ,-5-8ooo ota-na-str o j-e a zař~zení-e?-; 2oooooKčs-. -Na generáln{ opravy se poč:(tá s částkou 4;4-o7ooóKčs. Z_t,Ql;lQ_na_stavby_a ----metiorace2,6zoooo a na generáln-r_ oprávy stroj,~l,787oookčs. Z těchto prostředk,~ budo_u_:gqs:taveny~4-no:v.:lkra:v"'-fny-pro-64-e dojnic a moderní stájové prosl:iory pro 4oo kus;~ skotu. Už v r.. l9.6 o_ bude_vyt.e.šena-otázka-ustát:j-e:n{ prasn:i:c -výstavbou -ctvou:-- nových porodnic pro vraóllic~ ~ uelko~ou kapacitou 32o kus~ v ----Kcychno.vě Odvodh~ní bude provedeno na y;ý-měře 94 b,a a za~j.:_~jen.í_:p.a 4_o_ha_...., ---Na-vjrmeře--45'o-ha.-:zrač ne se tiž v r.t9-6o ~ novou technologi-r v., rostlinné výrobě při dosouše:qí_~~nf:l,...:_, , ~~- _, statní:ihu sťatku- Je ve 3.pětiletce při výrobě obilóvin určen _.. _._ ~..94- ye Yfr'Qb_ě_o_siv.:_a,..,t.o_pše:r;d. ce-a-j ečmen~..,-kter é.., budou-srou: it- _, nejen stát. statku v Kolíně, ale i jako krajská rezerva., v v v y_ziv:o.c išné--~7robe-eude~zařazen-větš -r-pyčet-.leř:'ava -prasnic do -----~~ kontr~ly užitj;:ovo~ti, vybudov~~-~~~tpík~~ _gl~b_9kol! p_odest37-lkou, -- "-~ - --=vytvo:ren..,.-skup~novy-ch ov-pras::o.~c a halový. odchov slepic.. Ve Vot.eleži bude vybudována v;ý-krmna P.±.9_3_oo.o-"-ku&Lprasat,- -se-- ~--'----- sam.okrmen~m-.-a::-úptnou nieclianisací. Na kol:tnských lukách bude rozš:f~en~---~_9}:~~~- ustáj~qí Qr.asat_._V:.če+stva-budou."-r0zš:třena na-56-o- roj l!..--- ~ He.Ktarov37- V:\TnOs cukrovky má lr r.965 dosáhnout 385 q na ha a u =o::;:b~i:i'-l~ov~i.n_~_e_.pl.~uj_e_na-~.4-q.:..po-ha-.-v-eseyn:l-ljl. p±ánu-sta'tn'ho statku v Kolíne se nepocítá na rok l962-b5 s řepťou., P.odávka...:obiloV.iri--j-e"7':pGč:ttána.,..na-každý-rnk~}.Je~:Llet:ka 74 vagon~!,:---. Budou to hlavně osiva, která.budou dodáváha do dalš-rho :mno_ž.ení_ Sta~--skotu--se-má-zvýš;it-na-372 o-fuérl!,~ na -hasě--:poóitá s dodávkou 26 kg masa a 7oo li t~ft mléka...,u_yaj_e_c_to_má-bj--t-o;-- -..,.--~_ ±t)6 kus,~.. v:r.ce-z - :" -na...,..než v r : Dodávka masa-~ v ~.!l:9_.:ljs.i.u,i t. celkem_ll5oo-q,-méka-3 -;r4=oooo ~ lit~:-~a-9'"?o~oo vajec. Tato či' sl a byla s pracovni.ky stát j statku prod~sku tmva.n~-ss:-r~ozpracována-na---b ednotlivá-o ct cttnen _-.-Ka~r---- p:r:acovpl.k. se mohl v k plánu vyjádřit, jako to b;y_lo u_pt:er.ó.:.v-ské -- vyz:vy..-bude-vytv0-reno- -~ a-vyilži:to. iniciativy v li --.nan0~. SoutZze.n{ ~s~~~est ~~ ~- --~" , ,

14 ty Od_l_.ledna.l96.o..: :v:stoupí~v :platnos.t~-no:v:ý--"sy~tém-v:ý-kupu--z-eméděl-sk-ých~ výrobk,~ na také mléka, Dodávky budou zajištěny smluvně mezi v;f-,_- --kt-l--j?cem-a-v,;?rebcem.-t-ím-odpaei-ne-stá-tn-r:-náku:p-z-a-vyšši -c eny~a-bude jednotná cena l,sokčs za litr Stá'tn~ -statek v Ko-íně- měl -dru:žbu~dv'anácttletlfou------=v-koi -rně. - Mělo to obapoln;r v~!zn_??!._~_a~imni_ ~b_9:_obí_je _ ~ypra._~_oyárl_pb..á..n pró--z-:rs:kan C:PráXe. vživočišné výrobě. Na jednotlivé farmy budou ----~9_j í~d~t_ s~p_j.:gy_3.:-~ _ž~~--a..;s_eznám:l se. _s_ka~acitou.j~i:v:oč~~né.- v]~oby, se stavem hosp. zvrectva a jeho poctem na ha. Prltom ~----- ;~o:;~~~-~k~ 3 r~~~'~;~t:~~~t~-~ Kolíně bu~-po Novi~- roce, zavedena -dvousměn-ná--práce ve--stáj i- ~Je-to-pokusná-stáj-, -kt erou si vedou mládežníci, kterl. si k tomu stáj nejprve sami upravili, --~ aby- mohli-'5-;-j:e dna-zač-=rt- s-nov ou.- -org anrsací : V celku lze říci, že přes nepř-(zniv-é podm-rn~_pov:_ě_:trr:t_q.s.!_n:l ~-- ---splniro Ror:rnské z emědel stvl. sv,~ j plánovaný Úkol. Ztráty, které ~tátnj" etatek_ut;~p_ěl_na _sklizr;i.., cukro:v.ky_: byly--částečně- -hrazeny--- - výnosem ji~ých plodin a nové ukoly, které statek čekají, tvoř{ :_. z_něho_vzorovou-,-zeměd-ěl-skou-zák-ladnu,-která-má--stát-v-č e:j.-e--c-ej:é------;- zemědělské v~í-rob y na okrese. Dluby, které má náš okres v -~~dodávkách--vajec- a m'l-ékac-j sou však-citelne""'ilejen pro m-ístní~- ale- -- i pro krajské hospodařeni a bude nutno se s nimi r4zně_vyro.vnat Dovrš'ovan.-á soci/:llisačé- zeměo:ěfstv [-Je vj'itazem veliké přeměny vesnice, -takže i nás na naš_-l_~esnici_dor;~ stá-sociali-sm.- -Zat-!m :-- -"' co v r: tvoř-tr-s o claiist. se}ctor na koll.nském ola: e se 79, 7% _ ~<!9y_,_do_sáhl_koncem_r_.l9-59--už -95%-P~-dy - - "' " :s:talj::x:s.... J _ ----~ _ Kdy.ž_byly-závazky. -k-~~ v:ýi.'mě i-- se stavo~ány -nepředpoklad aro- setak vytrvalé sucho znesnadriující podzimni přípravu p~dy a ochuzujici krmi-vovou- -základnu-pro zaj±štěni---živo-čl:šrrévyj::ooy: T-ato situac-e ---- ~žadovala zm~, _a~~~- ~~oyé_, ~t~!:é --~~J/f.ivodc~~kové _$ní.~_eni ~-vsroby;-o- sp~neni z~vazru se m'l!sí s prírodou svésti tvrdý boj a kontrola zavb:zk,~ _Je _hlay_n~ Y:_Scj_. _ '"-' ,...),.., --~.. ~----~- - -~ ~ _.,.._ -~ ' ;-; , , ~ ----~----- _..J" ~

15 Pr.,~ Srp~n. mysl. \ I.J Kolj-_n--_j_a_k_o--pri-~;-~lové, c~trum východn:ílčás;~.st~:do~esk~~ó kraje má-podstatnou-rori-v-c-el-q-sta:tním pi"~mýsiovem me ritku. Závod Tatr~, který_j~je~ee'l ~_pejvět_š_igh v~_.měp_t_lse_ c?ys:tá. - ~,_ '--'-----k-a;,~-slio'jným astaváni svého 6o. výroči trvání. ~sla~ se _b!:ldo~' -= konat v květnu p:eí.št -(ho_ r.oku._k,_tomu_datu-odpraqu;j -(--..;z~~s:tnanc=:t.-- závodu 36.7o brié;.~odin n~' Ú:f?ravě a Úklidú:. z~vodu_- Vyměnuj_e- s~~~~ ~ _oploce!l-:-,.. odstranu.,j:(-se-sta:re-l~gud:r~a--;-j?rav:l.~-e-se-~:o s~;ranst~, Zároven. se podávaj ' návr.by, jak zaj~st~t plnení zvyseneho_ planu~_; -~---na-r-.-96o- e-38%,--produktivitu ~prá:ce-o""?b,-2%-a-sn-ižen:r nárlao:o- ' -. vpsti o 4~~. Tatra je kolínsk;~t- exportní. závod prvé~o~' ti9,u a_ :- --~-záj:ež~-tedy -n:a-'-j-e j~-rm- přés.ifém-piněri~--pr~, protože za j ~ji -, ' V,)J:robky dostáváme z ci~iny ~~~yi~, qb:i:f, m~:?_o a,_s_tr.oj e_..,.. --~- --v-tať"ře-:připravujtvolby do závodní'ch výboj:"~ á_ už nyní vybírají spolehlivé fuiikcionáře_......" --~ :.,.) ---v poovině měsíce--ode-šlo z Tatry ha celoročn-r,brigádu do.kladen- ;:;,.~---- sk;ý:ch_o.celár.e!l--pět-mladých-zamě stna~c-~: v ---~ :Požadavek, aby na stavbu kralupské kaučukárny poslal závod Pet ~svazák~-vš~-splněn-nebyl., \ 26.srpn~ I:'!eyza_ly Ob_?~~~í _!~~--v Kol~n$~_J?.O. j~de;n~q:tjé_ ,-'--c- ~ Rudý -prap or-vtád.y. z:r.sra~fuťo cenu nen;: l.elike a Je k tomu t:reba 'dobrého :Kol~kti~, p_~otož~l9~:ten:t_o prapor_závodí- mnoho--závod ~~ ~- --:- -.. a. z:ts.kat-j ej nr~ že pouze _jeden.otk jsou _právem brdy na toto ví-, tězszyí a_w_j.im blahopř.e j.eme. -.-.~--~ ~----~ ~~~ _, -- --Ze- starého závodu 'Prchal-Ericson a spol. byl za 5 let vybudo-. "-- ván~dnes-modern-t-závod, j ehož-v,:srrobky-soutě ž-::r--s~ú-spě cnem na -- mezinárodn{m ihu. Dnes se v kolínské Tesle ne~áběj -r: p_o_u~~~- kva-~i-tní'-radi ř± jl.ma-č e-,-are--t-é-ž--eele:komuníkačn C zafz-eni, jež slouž{ k rozšj_ven-r telekomunikačn{ s,:ttě v na_š_e.:m státě._v_této ~-----~--době-vycgá:z-:.r-z-e závo<:iuspeciárn-r.. radiokomunikační zař{zení slouž-lcí.pro vzdušnou dopr~r~u:.:...:n~~-j_e_jich_výr.ob.ě-se... pod-f--e-j-:l.-úderky--- ~ ~-<-mláde-ze a:-l5rigáeysocialistické práce, které 'byly ůstaveny v prvé pólovin~_roku.. na_počest-.svátku-práce-..-v-nejbli-ž-š-:c době-- - -:začne Tesla vyrábět luxusní' autoradia pro osobn-l vozy a pro a:=c~:b_qb_usy _bsad Dnes se plní v Tesle rovnoměrně plán vlivem sociali'stické soutě-:-... _--~že.,- př-i--čemž--o- správné- vyhodno c-ovánt-doá závoful Cv bo-r ROH. -- Kromě toho má Tesla velmi pěkný p~on._ý:rski tá.p_qr_y~b:clém_potoce ~u-liberce-a-dalš'c stř-é'dls.ko re.kreace buduj-( na Sázavě, kde_ už mají, dvě rekreačn-f _2haty;. ----~- ' _ ~ ~.: ~ ' už nyn --r 'prol:)':(!uí" uzav:trání závazk-~. pro dtívěj š-( splněn { plánu na ;pc:>~~-st l~._yýročj_os:v:obozeni-.-rad-ioprijímače- T esly maj-;:-u.-.nás_--- dobrjr zvuk. V nejbližší době se objeví v kol {nsk,)rch prodejnách -~-Elektry_no:vý.-rad;ťopř~j--r-mač-J-uniqr-a-trarfSUftorovf autopř ij ímač.. Září'. Kolínská rafinerie :gj.inerá.lili,ch olej ~ ;Koramo/,_kt.<?:rá_vznikla. ---r-. -9ol-z-malého -závo du-na z"j;>racová.d.i-ropy, se stala vlivem. r~zv?je ~ A(t>l~v-byly -v ~94~-45 tezce poskozena ttemi velkými b~bardo-. v~c-rmi_,x~~l-~~;y, 9Yf~-P~.ičiněním-~pracují-c:tch---brzy obnovena -lev no~ vem-state zmodern~sovana. R,~ st za necelých lo let činil 2 77%,,-o:::hrub~ vtroby._vr. l958:.. by:l závod--vy-z-namenán-ru-dým praporem miníst:--:~ -- cliem~e a KVOS a i letos má dobré výsledky. V socialistické so:u-. _ ~ -~ tě~i )JLzapojen0--9 o%...:z-amě_stnanc,~.-ireto s-ma.- podllík zvyšl t--výrobuo :-::5ro. Byla zayedena plnirna strojních ~, -:_...3:_IXYní_se zavádí- -~ -- -~ _.:...---:-- ~ (,I ~---= ,-. : ~ ~--~-~----~

16 j :plnění áutoolej,~ do litrovek. _ -' ~--KOr:tns:K:ý :pr.~mysl~je d-~ stojhě zastoupen i_ na brněnském vzor.tcov~m veletrhu Tato_v:.eliká_c_elo_státn:(_..událo.st-.má-v.:elkou-od.ez:v:u-v-Ba ~----š;:;-e_m_ městě i na okrese u občanstva 9: u závod ~. Někteř-í' m~v~těv-...., ~-n-r.ci -z- Kol-:t-na--si-st-ěžují-,--že..."na--vý~tavě -j-sou -zastou:peny-pre važně stroje a žecy by rády vja~l~ poue(~_d:{ ~ovi:riky~ z. -cex GlLu mechani-sačn:(-:pro střtrdky-pr-~y-domacnost a J. _ Presto Je- nut:~0 _uzna~, že brněnský veletrh je velik~r podnik._d:?.:._pe~ž-~e.:poqí_l_-l~_~o_lín~-:--~ sl(ý-p~~mysl:--za.kladiií :po_dník: Frigery v Kol-t:t;ě vysta!'l~e ~c;r-rze:. _ Cl ní _p_±o yy_9~y~n-t:_nemqq.nic~,. _samo_ob.sluh: a -_:r-! zne-:r.e~lacnl-pt-~-stroj e.-~,. Pro nemocn.ice je to :přístroj na mraz~c, sublj..macj.. a frakc~ona- ; lisačni_.st~l,_kt~rťl'--:-j~e-světovým-unikátem-.-:-j.e-to..:..st,o...-l-na---pr~cho----.,- vávání. a zpracovaní krevní plasmy-. Pro samoob~luhu, vystavu~e...:. ----r'----frigera~výlohové-ch--ad-ic:(:.. -stol-y~,-inrazic-í'- a:-ch::adi"c.--vitril_ly;-- ~----- reéulační přístroje.., -----,------;-.Kol-i-nsk-á-Tes3:a-vyst-avu-j-e-telekomuni:kač---:í--:výróoley', revírní přepojovač, novou požárni Ústfe9-D.U:- a dispečerské zařízen:[._j;ro,_auto- ----" ~~busy radiove :--zař-izéil-í'-:-ozvtn-~-t~6b', autoradia Luxus, Standart,. Turista- s mechanick,;.'r-mi antjn3llli_,_p,anel_se_zam"ontovaným_._radiem ~ zn. Luxus-a automatickou antenou, malý rozhlasový přijmač zn. J:U.NIOR_s _j;išt.ěn~!mi_ spoji.,-skř--:l',.ňové -gtamorad;io-mia:estro-.-- ~ -- --_, "~~ :, Lučební závody vystavuji pěnotvorn'é př-í'pravky pro hašení po!~~' a-k- výrobě-pěnobetonu.--- -_ _ Draslovka vystavuje šest druh~ ž{hac_ich solí -~ ky~id.~in_~_qn~tý;, --- :_který.- slouž í"--k-povr-chové'-úpravesťrojí~. - Obchodní tiská.:f.'ny vystavuj -J obti~~,-~j_~ndář_e.:..a_etikety ~R"elt-órdRa-záv'od' naorusné papíry 'vystavuje brusný papír. a plátna. Závod ob al_~~~ayyj~e.._t_uby_a;..konser:v.ov:é---obal-y KaŽdJ návštěvník -z Kolínska byl potěšen,, když uviděl v ohromném l-~---~_množ s tví_ exponátlt aké-výrobky-z e -své-obce-.denně -j e zu:lly -r Kolíria na vele'!:irh do Brna autobusy J)StAD a vozy ze závod,~!_ Zájezd-'! ""'ť':"~-., se-učastn-i--y-,--všecky -vrstvy-obyvatel-stva-rš:kolní lliládež íťl"jen B.října se konalo v Družstevním domě společné z~e3~dání zástup~-~ '--~všech-našich-závou~~-na Koríns.KU. IflavrH referát měl s.l.jandejsek, kterir zd,~raznil usnesen-{ stranické kon:fe:r;>ence.požadav:ek-:c.ov:no "... "_ ---.".---~-měrného-plrrě n-r~iaiiu;-----,-:proťože v srpnu se na Kolínsku vyrobilo-. o 8 mi~~-méj!ě ne?~- č_inil_pi"..!llěr._i...,když je.-letošn-í--plněni -Úkoi,~-v- -- ~ procentech příznivější-., :_ '- -~ ~ -~V TesJ_e~pyJ._.hlavn:r.._př..:l.činou,":hesplnen:r-nedostatek-připraverro-s-e-i..., nové 'výroby, v Elektroisole to byl nedostatek zajištění zákázkové..,... ~ "--- ~-náplně_ a-v--elektrárně-ii-e-tc- stá-j.:á"'":poruclrovost ;- Tátra S"e v-y-r-ov-::----~nala s plánem, dobré plněni má stavebn t P_!'-~mysl t.j.cihelny_ L ---~ ,-.---"---.-._,...fsol-,--kte~ý -v -okrese- do-sahl nej"lepš=rho plněn-( lo7, 6%~ 8 závod,~ -,. provedlo do konce zář-í' přestavbu 9-;ě_l:nickÝ--ch_mezd-..,...Putov-n-r-sta.n-~--'-~ artu-OVKSC-oyl~došavadn;tm držitelem Tatrou odevzdána novému vítězi Isolu ~--r ;-----Tatré} má -závazek, že splní plán nejpozději do 5.prosince, do sáh-,_~ n<;m.. U;?por na vlastni'-qh-'-náklade ch--:4:-;-5 oooo okč-s -a.ospl:n{ pro<i;ukti-. VJ..tu práce na lo, 7. Poétibné závazky uzavřelo v Kol-í'ně záv.od_otk..,... -,-- ---O~al.,I-sol-,-~l:ktri c~é --pe~e-,lilf6v,b.:r;~bt?chema;csnd.tl~y; OSAD. Tyt~ zavody chtej splnj..t plan 9-2 dní _pred t_erminem. -' ~ ,Zástu-pc~-KOR-Ruda: Pacróvsl{;ir})řipómněl,.že- situace v plněn-r -plánu v v K<?l-(ne nen:r z~~:ím~~ jj~p-~i _q._t'_iniš~nebude-lehk;ý ~-----u_z -6-~-bř ez na- ~e zrod~la ve :b,i"igeř~ brigáda socialistické práce. které~s_e~a_yazaj:a,_z_e v:e_vť.'rkonu:...neklesne-pod-l-5-%--a~sv,rm vý:k ~,_.._ - n~mr:: ou~e v;;orem 9statn~m. V v č~_le. je s~~t:;:-áčková,a s.liška.b~_igáda ---,---. lile,>_? q_l~n'!.,2,_a._4_clenove-navstevu-j--r-vec ern--r pro~myslovou školu KrJ..~.J..~a v k9lektivu je -přisná i pracovní morálkq. _e_: zle-pšila.: --~~8.r:{J~a-snemova-±i--:-.-odboráři -v-koramuna, VJrroční konférenci ROH Byl~ p:e~es~ns:_ z~r3va Z~~H a zaměsťnq.n_c_i_by.:li-seznámeni-s-llit~,_-,,----- ~----ly--?~-.-pe-t:~.-l-etky;--s.soootka i Prahy oznámil, že závod.vibor ROH

17 . Koramo-obdr.ž.el-od_kt.aj. v:ý:boru_o_dho:r:_ov.ého:::-s:v:a~u-chemic.~r-~:m.yslu řád Klementa Gottwalda. Pro závod ~e to velke vyz~enan.,. _ -----pro te,že--b-yle-idě-±eno-na-dá~h-j?:r:: es±ekr.~pub± -,. v _ Funkcion{tř Korama s.josef Koubek, ktery byl dlou:t:o~e.?~._r~e~ s'e"dou-zvroh-,byl- navrž-en -do- okre:s-;-o-dbo:t'ove rady v Kol-l'ne, :Ktera má zahájit činnost l5.listqp_~du t.r.~d., v, :,_ -r:istopad--:jf:p. Plynárna zavedl, od l.listop. prebu~ova:t?-~ de~nc~y~h mzdo vých soustav_d.oposud zav:~dlo-:no:vou.-or~~:lsa-~:;-33-podni-k-- - na okrese a v krajském pr-~meru JSme o 4,bro leps,_...:v:-kol-'-nské -Lučebn i--se sl-il:mě- rqzv :t-j -L-z-áj-em-o-druž stevn':(--v;;í-stavbu byt,~.~družstvo bylo ustaveno a podnik uvolnil k tomu~~--ú~_el~-~~ ~ ZVROH-č ástku-6-?ao-okčer Za v:tlohpi našich obchod:~ se o~jevily_<?p_ět ~_alen.dářelna_př-l'št:r r-o:k~je t--a-švěo:ectv?-:rie~fen-.bi:tžíc~ch se vánoc a nového roku, ' ale. všec~ m~_:t g;;n.g.čku_kolínský:ch_otk, _kter.é_j.sou-nositelem řádu prá-ěe-. Na těchto kalendář-ích se podílejí naši vynikající. um_ělci._letos_j_e to-.n~r-.umělec,-~af:.ik-max-$vabinský;- ma l--rř-jiři Trnka, ilustrátor /Alois Moravec, inal,~ř Karel Svolinský. Kolín má-ve-v~ýr-obě--ka:l-endá-ř-~-75letou-tradi:'ct ;_,_beto s-davaji na --er:u--- kapesn-r diář v PVC a diář s kovovou mechanikou, dále stolnj_ blgkov -kal-endář s -podstavc-em-z pj:exrsrla;-kalenu~íře OTK jdou do celého- světa a jsou tištěny v llll0lla j~~~-r_g_h. _ij_qinnqu _soutěž.:(_, - ~--~ -nov:.t:tni- formami prac-e-a.--specíátisac-r dosáhli kol-tnšt-r tiskaři při' zni v~rch ekonorp.ic~ý~-~. výsl,_ed$-~ Kr_omě_ kalendáň~ v.yráb éii i etik:ety; -rrz a:ellk,y, p4gamy, hrací'' karty, obtisky a propagační ' materiál. l[_letošn-('m_měs=í:ci-čsl~.sovět-.-p.řá-te--s-tv-r-vla-j e -nad-- - ~- -~ kolínskými tiskárnami opět Rudý prapor. v př.edv:e č er v;)T:roěi'--VŘSR-splni-l-a -brigáda- scsp-tecnnotoifickeho ;v;;jzkumu v Draslovce, která soutěž! o titul brigády_ es:><ťial:lsti.cké práce-, sv,~-j cel.-oro-čn=t'-z-ávazer za p6kusricru-vj'rrobukyanurchloridu. Ministr těž.stroj-l'r. udělil Rudol:f~u H.offmanno.:vi, vr.chní.mu -to: píči -v--provozu energoviak,~ 'odznak ~Nejlepši pracovn-('k ministerstva: Tento ts:.~.!'o\c~_z_a(_edl_soutěž_na:-zkrácen-r-doby:...č-ištěrr-l -kotlovelfo zař:(zen i energovlak-~ T_atrovácké_děti--se- uč{ pod-vedenfm-plaveck;;rcrr-intrillctor,~-::-tatro~ vák"~ Celka, Kubáta a Hartiga plavat v něstských lázn-rch._. _ Počátkem--l::istop.- byly- voby---do-zvroh---v-t-ať"ře :-vol::f.č,~--bylé) 98, 3%. Předsedou se stal B.Husa, zámečnik.. _ \ V-minu±ém-- t~!dnu-byla.- v- lyružsťevn:rm domě---v- Kol-íně stranicko-technická konference 'Pra~pvní~-~-- p.p. T~_sla. _l49 delegá:t,o,----pro-j ecínalo ,-- Úkoly;--které -napo-dník čekají v příšt~ín roce. Od l.ledna 96o _p_ě~ ~?-e Tesl<t_~o~_ín, do S_druž.ení7telekomun-ikačn-tch--podnik,~ -PRaha , --- a ťm se zmen ~ v;yroba závodu. Zmenš-l' se VJ!roba radiopřij-ímač-~. jiéměř p_a_p_ql.oyinu_a.. podlik-se-zaměři-h±avně-ria tel-ek'čřilunik:ace-a --- stane se také jední.m z hlavn{ch dodavatel-~ pro Sovět.svaz. Bude ~----- _to_v:.elká _změna -tec.hno±ogie-závodu -a- organi"sace práce. Koni'ere-nce., uká~ala, že pracovnfci jsou si vědomi nov,~.tch Úkol~, s_nimiz..-byli podrobně seznámeni-; prosinece O titul brigády socialist.prág. y:_t_esle so.utěž- - "-..,už. - - Od ~ač-;rokul959 -bylo --v- Tesie -zlepšovac-rmi návrhy uěetreno -:2 -ko-lektiv-!--;--- 4oo tis. v... ~~lminl:._s~~~"!'3-v~,.._ búdqyi, Te.sly_b.ud~-Od-Nového -roku-nová pr-os-torna.- -~ J,_delna :pro zam'?stnance. Z návodu zen v Tesle byla ustavena ~~o~:r,-~_ěl?~v~hovná -j-ednot~-, -k-terá-cvič :r- rra.-rr ;-cerostcltn;: sparta klad~. Uz tr~ clenové SCSP v Tesle byli zdarma v SSSR.. J_ecien. --- v-yhr~l-~~-stu-při- m-rrové -slavncnrtt-vko,"riě, -daiš-r- d~a jsou vvhercl zajezdové známky., " :

18 I$ --~--Závod-F-:r-i-gera-sp-niJ.-k-posedn-{mu--i-stopadu--i=±án-exportu-na ')~! l Oc../O. v v t J_ b., d -----V-Tat-ře-maj i-třináct--korekt±v-o.,.--které sout-e-z-"{-o-:tj..: u:c- r~-ga;. y, v socialist.práce. Pro tyto brigády svolal ~~r~_v,yb~r_ ~!Q. sem~nar,_ :Kde-sem:luvil.--cr-o-pr~tcY t"ěchto-b-rygádv závode cli, ale oyia tu zd,~razněna i druhá stránka hj!_ soc;!-alistick;y:_if..~-~r~g~~a_s~~ často rychle ustav.,-:, ale ~-"s~áva~~ ~tar~ zvy~l~st~,,_p~ez~t~ a _II_let5J_dy:. _Někteř i. _s o.udruz~.--s~_s t.e.zuj_-l,_z e~br~gada-b;yva- na-za~o ~ ~ dech často terčem úsměšk~~ od jin ch a b~jvá po strane pomlouva na-.--t.x-ebaž-e--na- tomto-semi-ná-ři- l'lebyly -všecky-otáz:ky-zodpové zeny--- - ~ "Vyřešer;Y, přece b~l-~~ d~~s_e_~el~i u~~~::čn~-~ --, ,-- -~ :N-a-zase dani DVKSO-dne 27.l~stop. v Kol-:t_ne 5yiy o. Hus~u ~ oznameny také Úkoly 3.pětiletého plánu '!_9b~ru ~:-~;yslu._y;yso)ce_ p. p_ly:_, ;... -Které-m:a-iiašezemě-dě.stV.:( ve3.pětiletce mohou b;{t splněny jedině tehdy,_jq tli.ž.~ p_odmínky_pr_o jejich_splněni---vytvoř-í.--náš p~o,mysl.--pi-to,iey-sl je stále na prvnl.m m:i"stě. Směrná čísla se..., _ pr.ojednáv.aj... í-a-dir-ek-tivou-z,~ stáv-á,- že-rozeps-ané-úkoly-j-sou minimální a rozepsané prostředky maximální. Tím se bude muset _ Fí-d-i-t-k:aždý-závod.-Bud-e-to -zrramenat-,-aby -s-e-z-ávoďil~crolel{ťvy znovu scházely a znovu projednávaly j_e~otl_ivé položg ~Ú;tqly:. -Protože-ne J:ze-p oč-=t:tat--s -veiikým vzr:c!stem pracovn{ch sil, jde tedy o r~ st produktivity práce, o novol! t_e_chni!ru a_t_echnologii.,. o ro,st-k:vaiitikace a: novóu-organisaci práce. Bylo při tom poukázáno, že Taťra.!_D.á j_en l5..f~ s_tr_oj_ové_ práce,.. Frigera. nemá----posud ~ pásov-ou výrobu, Elektroisola potřebuje Účelné rozmístěni stroj,o,,, nen:í_využita_kapacita-rekor.dky-,-cihe±ny--n ':r:>.-maj:l-ve±kou-- abs-em:~i-,--- Mléké..rna Kolín množství pfesčasových hodin atd. Bude to práce.stra.n:lckých--ko.rná:sí-,-aby--tyto-va:dy-byly-octstr aněny~-talf"é- oyi-o---~ hovořeno o dvousměnném provozu, o zaveden;: dvaač~;rl-j..~~-tiho_4_ino:: vého-t;;rdne--a--o- možno stec h-z aveden-:c-4olioďinového týdne už ve 3.pětiletce. _ ~ ,.- -Nem.~ žemež-áda-ť-v-fce :než si sami vyrob;'me a proto mus-fme pri -~~ve~_ti~_j~~h dobř_e hosp_odařit._snižován:t.~--nák-lad,~-~ že-zvýšit položky na i.y.lvestice a ZVijšen:L výroby bez požadavku na nejd,~ _). l_ž_itěj_ši...:..suroviny-je -jednou-z-cest z-lepšováncr-teénni-:ky -a tecfmo--- logie. Odbornost zaměstnanc.~ se má zvýšit o 7%. To vše mus_! b :t-zař~zeme- do přesvědčovac-:r-~kam.pane--k.$,..:m-- ov~re m vytvá":fet - -- podmínky pro studium dělnických k~~~=-- Do'b.:rým_př.-f!(ladem j.sou brigády -so ciali s t-;.práce;~erjí-ch je :ha závodech už 8oo člen«~, ale na 22 z~!.:9!~ j_~_:!!_o _JAálo_. Chyb_ěj.í... posud-v elektrárně, --EI-ektl~l.: rsolě, Tsólu, cihelnách, v fuo,mstavu a OSP. Za měs;'c říjen byly ho_~?~-~~y vý_$ledky.ve sn~žován"c--náklad:>o,--a tu-- vfězně-vyš er závod OBAL, kde hrubou výrobu splnili na 4,3%, produktivitu práce _na. _Jl5, 2.%.,_při. p:0!, měrných-mzdách-98,-2% ;-: a č-erífán-r na.ktad,~- 94% v,jednotlivých -~~orech pak vyšly Vl.tězně SOJ.i!... :_~uče_l:?ní.. Kol:Ln. - -Z~vod -T-atra zvysrl--výrobu-od--r--;-9"46-sedillap~--ncrá t. Koncem 3. petiletk:y má ~ábět 2lkr.át v:r.ce než Y.F. J-946._U Tatrvr--to--bude~ :-, ~do-r zvýsení- na-24hó:-u-frigery na 378,5%, v Tesle na 82~~ _v_ Elekt:_o~~~le :t~_ ~~'.~-~, y RekQrQ.c_e_:na 4~-,-5tS~ ~-:~v--obalu---na- J:7ilá. -~ Z_pr~stre~,, Je~ s~ Tatra vyprodukuje se J," přidělí na p roduk-... je za t~-~_:;~~rojní zar~ ~~~:C.3.o., mil.,,-'-~'rigeřce-~-7~mi-l.'nové-str_o tla~l. st~é, <;J.~ JeJ~ch ~aklad;y budou vyzadovat tř-fsménnjé_provoz. -~- _ZY,Yf?OVán;t_ ky_j~fikac.e.. se--jev--f~-uz-t-rm,-"ž e--v-tatre-v r:l9_5_7 chodilo 7 soudruh,~ do dvouleté pr-~myslovky, v r.lq.~9 (lotončilo-.dvou- :: l:tou_pd~myslovku- už---24 soudí.'ul'f~--;-b:-8..,.-soudruh,o, ~as"\ia~b~. _ L~~o-~-v _!_~~9~-~ -----pravu-j e vysla.n,_ 5o soudru_h,c! na odborn6 školen~ 'absolvovalo ~~duj_e_q_o_soudr.ub.-~.-ve-f:rigeře-senřl , "'

19 Tatra splnila sv'~ j Úkol ve výrobě. zboží za ll měsíc~ na lol,4%. ~r_iger.a_na_lo2_,45f_. úsp.ěšná_by-la_i_t.esla.-hor.. šf:-v-jí:sledk.-y-j.sou.-v----:; Elektroisole. 'Export splnila Tatra už l4.prosince a Frigera do konce-)o-.--i-sto.pa<l.u-.-n av-í-c-daj:..y-e*pe-rtu-z ee.ž--r-z-a-5-mi-± Vyspělé strojírenství Kol{na a'kol{nska pomohlo pomohlo přebu dovat- -naš i-vesnic:t-na- so cialrstrckou-a-pri spětó-ťa.ké-póďstatně k industrialisaci země. Při závěru r oku 959 m,l! že být. kol:(!j:s~t_p -I>rl!-rnysl céttee:rn-spolfo-jen~ačkoriv i--zdejsou závody, které v tempu dnešní doby zaostávaji'. ~'--~ ~ 'i ~ ~~ ' ~ ~ ~ / ~ , \

20 z d r a v o t n i c t v i Hlavní událostí našeho zdravotnict~i b~lo otevře~í pol~k~in~~y~v -----,---Kolíně.-V"e ctj.-e-rozsá:b:i-é-:-obl-as~ní ne~oc::n.ce oua:7 m~ t ~yn~ K o :_~. vzor.n,)r ústav, odpoví d~~ i cí v~pr~ncj.~m_s_qc~ill.. stj.ckeho.. -S.t.Jatm ZaravotníCKe:Služby jsou poskytovány bezplatne obyvatelstvu podle :q,o_pot.t_e])_._ N..a_Územ:LKolina-je_j.edna-;t~t;i.:aa-ob yvatel-okre s~o--- --zdravotnické služby se stará Okresní p:stav národního zdraví J~E~ ONV..-.Ohe s.. ústa:v-nár:' od.lj'~ho-zdravi -spravuj e-n elifo cru..-c:to -75o I,~ zkách a kojenecký ústav o 5o H~ zkách. Na léče~i ~~-_přijato_.~.9-~9_osob " ----Zák±adnj_ zdravotnická-stfžoa 5yla našemu obcanstvu poskytovana v Územních zdravotních středi~~f_<;!p, y_ š_e_tti_zdr.a:v:otnich.obvod-ech vedell;)rcn --e ěiniťoté:kafc; dr-guttmann, dr Oberthor, dr Elger, dr Sem:í'k, ~~éinoušj3]c a, dr Urban.zárověň.-se-sestram:i:-a--porodníml asisťentkami.,. Po r. J-9.4-.S_došlo.kromě_toho-k--otev-ienj_--des:[ti-zdravotnrck~;Fcnst'ře- --- disek na závodech, kromě CSD, které není součástí OlJNZ Poliklinika-by-la-~bud0vána.;..v~l;>:?va±ém dět skem-dómově, z něhož byly děti přemístěny do zdravého prostředí v z~_y_:q:,t.chprách. Generá±-ní---oprava-budovy-byla započata už r.l957 a byli to s'ami lékaři, sestry, zř-(zenci, kteří _9dprl.!..G..9_~?li_na prvnf.ch-prac:fch--- -~ na--~ooo-h-o-din~- s- budovou ofv~ nemocenské pojišťovny byja. budova dětského domova ~.PQj en9- ~h9dbou,---'-takže nyri~-obě-budovy tvořj_- komp-- -- _.. ~ -Iex. Sem-JeĎyni soustředěna veškerá ambulantn,~ služba základní i odl;?_o;r::~á,.č.ímž odpadá_r.oz tři-ště:.nost--obvodní-ch--a -o-dbórn5!cnieká~~ : Každ~r obyvatel má svého lékaře podle sv-ého bydl~~~ě ~~p..q_g_:w,.áš.en:r _ -- v_ centr.ální-kw-tetéce- v -př-(zemi-si-s jeďilá-den a hodinu, kdy se m-~ že k lékařskému vyšetření dostaví ~.!_Q<Jpad,~_tím~dlouhé-čeká-n~-,--- ~ -. pac-ient-se-m,tt-ž-e-vzdá;ti'raopaťřít si své osobní věci a přij i't v předem určenou dobu. Je ov~em_ n\l:tné_dodrzovat-sml-uvené-hodiny~ Obj e dnán:=r v cemtr~uni kartotéce se m.~ že d~t i telefonicky nebo pověřenou osob_o:u. _Bude-li_potřebovat-lékař--J:aborat.orn=r vyšeť'řei.ií, oude pacient objednán opět na určitou hodinu, či'mž se ušetř, dlouhé put.o:v:ání--na-odborná-odděl-en:.r-um-rsťěr'iá-často jinde. Zvláště d-ttležité je,_ že každý pacient bude mit _y_~arijoj;_é_c_e_cel... sv-'tj... zdra :votn~r-. stav-f- všec:ky-ná-le :Zy,- ta.kže při--každé příští návštěvě bude m-rt lékař cel:;r obraz nemoci. V~T-hod_gu je také_to.,.~že -t--r-m-odpadne nemocnl:cj~-- spousta -navš.ťěv -ambufántního ošetřen{. Každé přij{mání do nemocnice bude od,~vodněno prohlidkou-na-k.j..-i-n-3:-ce-.,.kde- bu-dou-.pra- - --,--- -covat-tit=:rž réraři-j ako v nemocnici. Polikliniky jsou i v j in,',rch výliodú.:-- oja-es?ic~--~~st~qh_ a _znamenaji..velkou- národoho spo dářskou :PracoV:n-r doba je na poliklinice od 7 do 8 hod. Lékaři mají s:vou ~rdinaqp.f_dpbu,. která-je-u,-každé_jordina cevyvěšena. Jde -xlini -o to, aby" občané ~yli u~ázněni a dostavili se včas. Frvní ne znáze,..př-i ;kto=..);)l!fph.:-dochazelo-.k--0~yl"~lll-a-n~d:ostat]6<?m v kartotéce, byly ry chle pretonany a nyní v lj.stopadu Je~ už Q9liklj_nika_v_pl-ném--běhu ~ r v r.958 ~-~l~ř-~~..?-b:.:_o~~-s~- 85_4~_o_sob.,.z. toho--dv:ě- třetiny ve-věru ~ ~ -.. let.,m~ads;~ch ne z 68.. zern:elo 5o,~a~š~ch 58 _l_~! ~2 Q~<.?:Py:, mlads.ch 48 _ J.~P--~.9 osob. -Tc'lm, --Z e se--prod.luzuj e-lidsk.'7- věk uři- - - b--:-ý\rá samozřejmě chorob stáři a proto je nedostatek,~ žek ~ domově d:~ chodc-~.,_... _ , Rozscililá je u nás péče o d-rtě a matku. Nemocnic~_mti v~ll5:é_d~t.ské -~~ oddě±enj',- -kter é -má ±--svou --školu-,-a.n:-y-děť""i ne zameškaly učen-r v době nemoci Porodniélfé oďděléňi- má- póradnu -:Pro těhotné, které sleduje ženy před a p_o_p_q:r;:qdu.. Každá_žena-m'tže-porodit-pod-odhornj!m-dozorem lékaře v krásně vybavené, nemocnici. Jistota je skoro_ abs0lj.j~_ní. -.- Za_posledn:f:.ch--7-let- z.e-6ooo- poro'd:,~--n-ezemřelaam jediná žena následkem porodu

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

_KUMSP00TLft2P_ - ZADOST DLE ZÁKONA č. 201/2012 Sb., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

_KUMSP00TLft2P_ - ZADOST DLE ZÁKONA č. 201/2012 Sb., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ v _KUMSP00TLft2P_ - ZADOST DLE ZÁKONA č. 201/2012 Sb., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ KrU MsK 1) Věc: S-MSK: MSK: OCHRANA OVZDUŠÍ 28. října

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní charakteristika

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

vejce = 0, protože zástav drůbeže znovu začíná po moru slepic.

vejce = 0, protože zástav drůbeže znovu začíná po moru slepic. Rok 1957 Počasí během roku, polní práce Zima na počátku roku 1957 byla normální, takže ozimy přezimovaly dobře. Sníh se udržel přes celý leden, největší mrazy okolo 15. až 20. ledna dosahovaly 12 C až

Více

Uč se efektivně. Podrobný program konference

Uč se efektivně. Podrobný program konference Uč se efektivně Podrobný program konference Marek Sýkora Jmenuji se Marek Sýkora a jsem jeden z předních českých paměťových atletů, kteří trénují svoji paměť a využívají speciální metody, které mohou každému

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok I.Finanční hospodaření obce v roce 2011 ====================================================

Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok I.Finanční hospodaření obce v roce 2011 ==================================================== Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok 2011 Obec Miličín Hájkovo náměstí 1 257 86 Miličín IČO:00232238 I.Finanční hospodaření obce v roce 2011 ==================================================== Zastupitelstvo

Více

Zkouška Jestliže 17 % z 215 t je 36,55 t, potom 83 % z 215 t je 215 t 36,55 t = 178,45 t.

Zkouška Jestliže 17 % z 215 t je 36,55 t, potom 83 % z 215 t je 215 t 36,55 t = 178,45 t. Úlohy na procenta Řešíme buď: Přes jedno procento. Užitím vzorce č = z. p, kde č je část základu odpovídající danému počtu procent, z je základ, p je počet procent odpovídající dané části základu vyjádřený

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Ť Ť š Ř Ť ř Í ř Č ú ř ů š ú ě é ě é ř ě é ě ě ř Ř Č Č ú Č ř ú ě é ě ě é ě š ž š Ů é ž ž é ř ž é Č ě ů ó ž ř Ů Č é š ž š Ů Ý é ž ž é ř ž é Č ň ů ž ř š ž é ě é ě š ž Ů ě ě ř é é ž ě š ě ř ř ř ě é ř ě ě ř

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6770-117/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1365/52, situované v budově č.p.1365, postavené na pozemku parc.č.1166/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 1. Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 3. ledna 1959 Představenstvo se usneslo zbytek naturálií byti rozdělení

Více

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 Přítomni:,, David Marvan, Pavel Konečný, Petr Dostál rozpočet obce na rok 2006 v celkové částce 3.762.000,- Kč jako vyrovnaný s tím, že

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Místní národní výbor Štoutov

Místní národní výbor Štoutov Státní okresní archiv Karlovy Vary Místní národní výbor Štoutov 1948-1960 Prozatímní inventární seznam EL JAF. 961 Eviden ní pom cka. 119 Zpracovala Jarmila Valachová Karlovy Vary 1999 A. KNIHY a) správní

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.8.2006 Chirurgická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2005 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 8. července 2015

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 8. července 2015 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 8. července 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19:03 hodin starostou obce Petrem

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-1776/2016 Č.j.: MeDO-14992/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T ROK 2006 M S TS K Ý Ú A D Z R U N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Záv re ný ú et M sta Zru nad Sázavou Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Výkaz pro hodnocení

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství Rok 1973 Sňatky, narození, úmrtí. V roce 1973 bylo na MěNV uzavřeno 14 sňatků. Jedenácti místním občanům vystavilo matriční oddělení delegace ke sňatkům v jiných matričních obvodech. V městské matrice

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Návrh rozpočtu Obce na r v tis. Kč. Skutečnost 1-10/2012

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Návrh rozpočtu Obce na r v tis. Kč. Skutečnost 1-10/2012 Návrh rozpočtu Obce na r. 2013. v tis. Kč Položka PŘÍJMY. Skutečnost 1-10/2012 Návrh pol. Návrh 1111 Daň z příjmu FO ze záv. č. 810,8 1446,0 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výd. č. 158,9 262,0 1113 Daň z

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO DĚTSKÝ DEN Na konci měsíce května uspořádali dobrovolní hasiči pro děti dětský den. Přípravy začaly už v brzkých ranních hodinách, aby vše bylo připraveno

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa.

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. Rok 1953 - od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. 10. ledna za odstupující p. Annu Jírovou, členku MNV, byl povolána p. Marie Holá, děl. plat. záv. a převzala

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Pořadové číslo 19/2014 Místo konáni: Termín: Přítomno: Jednáni řídil: hasičárna 17.3.2014 od 19,30 hod. 9 občanů Oldřich Moravec

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími sčítáními

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 66/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 Usnesení číslo: 189/2005 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. KN st.

Více

Zápis ze schůze ZO Lipí dne 30.7.2012

Zápis ze schůze ZO Lipí dne 30.7.2012 Zápis ze schůze ZO Lipí dne 30.7.2012 Přítomni: Bláhová Pavla, Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef, Navrátil Luboš, Píša Pavel Omluveni: Čutka Pavel Hosté: Svobodová Hana, Balek Zdeněk Občané

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. P ítomni : 7 zastupitel Omluveni : p.tibor Hanzlík, p.libor Masa ík Ov

Více

1. turnus 4. 10. 7. 2016 Hlavní vedoucí tábora: Jiří Houdek Družinoví vedoucí: Michaela Havelková, Lukáš Pacholík, Petra Pokorná, Marie Benešová

1. turnus 4. 10. 7. 2016 Hlavní vedoucí tábora: Jiří Houdek Družinoví vedoucí: Michaela Havelková, Lukáš Pacholík, Petra Pokorná, Marie Benešová Ve Vlašimi 13. června 2016. Vážení rodiče, posíláme Vám podrobné a důležité informace ohledně příměstského tábora, který se uskuteční v termínech 4. 10. 7. 2016 (1. turnus) a 11. 17. 7. 2016 (2. turnus)

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 990 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá letní tábor Místo : Westernové městečko Šiklův mlýn Ubytování : stany s podsadou, zděná jídelna a sociální zařízení Strava : 5x denně + celodenní pitný režim Cena : 2950,-

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. května 2016 O d díl A - s t r a na A1 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.)

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.) ZAKLÁDÁNÍ JZD Na základě zákona o JZD (č. 69/1949 Sb.) mělo v každé obci vzniknout jednotné zemědělské družstvo (JZD) a nahradit tak všechny dosavadní typy družstev (např. strojní, hospodářská, meliorační,

Více

9:00-9:30 PŘÍJEZD, PŘÍPRAVA OHNIŠTĚ NA SOUTĚŽ VE VAŘENÍ SEKYRKOVÉ POLÉVKY

9:00-9:30 PŘÍJEZD, PŘÍPRAVA OHNIŠTĚ NA SOUTĚŽ VE VAŘENÍ SEKYRKOVÉ POLÉVKY Místní akční skupina MAS MORAVSKÁ BRÁNA o.s. ve spolupráci s obcí GRYMOV a MIKROREGIONEM POBEČVÍ pořádá v sobotu 7. 6. 2014 v Obecním parku u STODOLY v GRYMOVĚ 8. ročník soutěže HRY BEZ HRANIC tentokrát

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jan Leicht,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více