C Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: C Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/ Čteme rozumíme - komunikujeme Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa) "Dodávka služeb pro zahraniční stáže, jazykové kurzy učitelů a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků ZŠ Třinec, ul. Slezská Služba Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace Slezská 773, Třinec IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Mgr. Halina Franková Tel.: Ing. Jarmila Šagátová Tel.: do 13:00 hod. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou otevírány a nebudou zařazeny do výběrového řízení. Řádně a včas podané nabídky nebudou uchazečům vráceny. Nabídku lze podat: - osobně v pracovních dnech v úředních hodinách podatelny městského úřadu (Po, St: 8:00 17:00, Út, Čt, Pá hod., v poslední den do 13:00 hod) na Podatelnu Městského úřadu Třinec, ul. Jablunkovská 160, Třinec, 1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. Stránka 1 z 23

2 - zasláním na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídky budou přijímány pouze v listinné podobě a zadavatel neumožňuje podání nabídky v elektronické podobě. Popis předmětu veřejné zakázky: Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne na Městském úřadě v Třinci, kancelář č Otevírání obálek je neveřejné. Předmětem veřejné zakázky je dodávka služeb pro zahraniční stáže, jazykové kurzy učitelů a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu OP VK výzvy č. 56. Veřejná zakázka je rozdělená na 3 části: Část 1: Zahraniční jazykový kurz anglického jazyka pro učitele Část 2: Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí Část 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Uchazeč může podat nabídku na jednu nebo více dílčích částí veřejné zakázky. Pokud uchazeč chce podat nabídku na více dílčích části veřejné zakázky, může je podat v jedné obálce. Každá z nabídek musí splňovat zadávací podmínky vymezené touto Výzvou a každá z nabídek musí obsahovat podepsaný samostatný návrh Smlouvy o zajištění služeb. Na každou dílčí část bude uzavřena samostatná smlouva (i v případě stane-li se vítězným uchazečem na všechny dílčí části veřejné zakázky stejný uchazeč). Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pro každou část veřejné zakázky s jiným dodavatelem, podle výhodnosti nabídek. Uchazeč musí započítat do své nabídky riziko, že nebude vybrán na všechny jím nabízené části. Popis požadovaných služeb pro jednotlivé dílčí části je stanoven ve Specifikaci předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby uchazeč, jehož nabídka bude v rámci dílčí části 2 této zakázky vyhodnocená jako nejvhodnější, předložil před podpisem smlouvy o poskytování služeb Stránka 2 z 23

3 zadavateli písemně potvrzení vystavené školou ve Finsku, na které bude probíhat stáž, že souhlasí s přijetím 6 osob pro realizaci "stínování". Pokud toto potvrzení nepředloží, bude to považováno za neposkytnutí součinnosti při podpisu smlouvy ze strany uchazeče a zadavatel bude oprávněn uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, jehož nabídka bude hodnocena jako další v pořadí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč ( ,-Kč vč. DPH). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro Část 1 činí ,- Kč ( Kč vč. DPH). Předpokládaná nabídková cena pro Část 2 je ,- Kč ( Kč vč. DPH). Předpokládaná nabídková cena pro Část 3 je ,- Kč ( Kč vč. DPH). Typ veřejné zakázky Lhůta a místo dodání (zpracování veřejné zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání veřejné zakázky Místa dodání/převzetí plnění: Hodnotící kritéria: Veřejná zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ") Služba bude poskytnuta podle dohodnutých podmínek popsaných v Příloze č. 1 této Výzvy. Termínem zahájení plnění veřejné zakázky je den podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, přičemž předpokládané datum uzavření smlouvy je nejdříve K podpisu smlouvy dojde pouze v případě, že zadavatel prokazatelně získá dotaci z Operačního programu VK. Místem plnění pro Část 1 je Anglie Místem plnění pro Část 2 je Finsko Místem plnění pro Část 3 je Anglie. Bližší podrobnosti vztahující se k místu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Výzvy. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše v Kč vč. DPH. Toto hodnotící kritérium je shodné pro všechny části veřejné zakázky. Zadavatel seřadí nabídky v rámci každé dílčí části veřejné zakázky zvlášť, a to od nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH po nejvyšší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH. Před stanovením pořadí hodnotící komise posoudí nabídkové ceny z hlediska přiměřenosti ve vztahu k předmětu zakázky (posouzení z hlediska přiměřenosti představuje posouzení, jestli jde či nejde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu). Stránka 3 z 23

4 Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, vyžádá si hodnotící komise od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní - li uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí - li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ takto: o Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení (originál), jehož vzor je uveden v Příloze č. 3 této Výzvy o Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč předložením: a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán b) Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů postačí předložit v prosté kopii. Zadavatel si může originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokladů od vítězného uchazeče vyžádat před podpisem smlouvy (Pozn.: zadavatel upozorňuje, že výpisy vygenerované z informačního systému v elektronické podobě např. z internetu nebudou akceptovány jako forma vhodná pro podání nabídky písemnou formou. Nutno předložit výpisy, kde je uvedená informace o převodu výstupu z informačního systému do listinné podoby např. výpis pořízený na Czech-pointu apod.). Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu (viz Krycí list nabídky). Nabídka musí být zadavateli podána v písemné podobě. Požadavek na písemnou podobu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka v listinné formě podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Součástí nabídky musí být návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (uchazeč doloží oprávnění výpisem z obchodního rejstříku nebo plnou mocí.) Zadavatel jako součást zadávacích podmínek předkládá obchodní podmínky pro veřejnou zakázku ve formě závazného návrhu Smlouvy o zajištění služeb, která je Přílohou č. 4 této Výzvy. Stránka 4 z 23

5 Uchazeč do návrhu doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména identifikační údaje dodavatele, popřípadě jiné údaje, které zadavatel požaduje), a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Uchazeč, který předloží svoji nabídku současně na více částí veřejné zakázky, musí předložit pro každou příslušnou část samostatný návrh smlouvy. Zadavatel na plnění předmětu veřejné zakázky nebude poskytovat zálohy. Nabídka uchazeče, nerespektující stanovené obchodní podmínky bude vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení nabídek. Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky. Požadavky na zpracování nabídky: Zpracovaná nabídka musí být předložena v originále označeném jako "ORIGINÁL v českém jazyce a v souladu se zadávacími podmínkami obsaženými v této Výzvě. Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené a neprůhledné obálce, označené nápisem Dodávka služeb pro zahraniční stáže, jazykové kurzy učitelů a zahraniční jazykověvzdělávací pobyt žáků ZŠ Třinec, ul. Slezská dílčí část... - NABÍDKA NEOTEVÍRAT. Obálka musí být viditelně označena adresou, na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny: o Krycí list nabídky - vyplněný formulář dle vzoru v Příloze č. 2 této Výzvy obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky). o Doklady k prokazování Kvalifikace uchazeče Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (podepsaný originál) Výpis z obchodního rejstříku (je-li relevantní) Výpis ze živnostenského rejstříku o Specifikace služeb - závazný vzor uvedený v Příloze č. 1 doplněný o nabídkovou cenu pro část 1, 2 a 3. (Pokud uchazeč podává nabídku pouze do jedné dílčí části, Stránka 5 z 23

6 vyplní pouze formulář pro část, pro kterou podává nabídku, formulář pro část, do které nabídku nepodává proškrtne) o Návrh smlouvy návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být ve znění, jak je uvedeno v Příloze č. 4 k této Výzvě. (Pokud uchazeč podává nabídku pro více dílčích částí, přiloží dva podepsané návrhy smlouvy pro každou z dílčích částí zvlášť.) Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly pevně svázány a očíslovány vzestupnou řadou. Požadavky na zpracování nabídkové ceny: Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena v Kč včetně DPH za poskytnutí služeb dle rozsahu uvedeného v Příloze č. 1 této Výzvy. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním této zakázky. Nabídková cena za poskytnutí služeb bude zpracována podle věcného členění uvedeného ve Formuláři pro rekapitulaci nabídkové ceny, který je součástí Přílohy č. 1, a je uveden zvlášť pro dílčí část 1, 2 a 3. Takto zpracovaná Příloha č. 1 doplněná o nabídkovou cenu pro dílčí část, do které uchazeč předkládá nabídku, bude tvořit nedílnou součást Smlouvy o zajištění služeb. Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další podmínky pro plnění veřejné zakázky: Nabídková cena bude uvedena v krycím listu a návrhu smlouvy. Smlouva o poskytování služeb, která bude uzavřená s vybraným dodavatelem, obsahuje závazek dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), minimálně však do konce roku Každý dodavatel může podat do příslušné dílčí části pouze 1 nabídku, variantní či částečné vypracování a předložení nabídky není přípustné. Výběrové řízení lze zrušit pouze za podmínek uvedených v čl Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního Stránka 6 z 23

7 ý Č Á Í ě á á Í Ěú Á Í ě á í í á ů ě ů š íý ě é ř ě ě ů á í í á Žá č é é ě í č é ě í ů í š á ů ě í ů č ě ř í ý ů ý ř ě á í á ý ě é ř á ě á í ú š á ů á ř í ý ů ř ě á á í ý ě é ří č í á á í í ů á í í á í í úč í á ří í č í á ě ý ě éí ří í á č ř ý á á ř Ž ě ý čá é ý á í á á í í í ď á í á ů Ží á í ě ý á í ůč í ů š é á í í é é ý ě č ří á á ííí ř ě í š ř ř š á í ří ě í ář á é ří í á á ř ř ě í á

8 Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Část 1 Zahraniční jazykový kurz anglického jazyka pro pedagogy Předmětem veřejné zakázky je zajištění dvoutýdenního jazykového kurzu pro 6 učitelek anglického jazyka zaměřeného na zdokonalení jazykových kompetencí (4 osoby úroveň B1, 2 osoby úroveň B2). Místo konání kurzu - Anglie - ve městech Londýn, Edinbourg, Cambridge, Margat, Sidmounth nebo Paigton uchazeč ve své nabídce uvede, ve kterém z těchto měst jazykový kurz zadavateli nabízí. Předmětem zakázky je kompletní organizace jazykového kurzu, tj. zajištění dopravy do a z místa ubytování, ubytovacích služeb, samotného průběhu jazykového kurzu, veškerých poplatků a pojištění. Požadavky na zajištění dopravy: - z České republiky do Anglie a zpět letecky - z letiště v Anglii do místa ubytování a zpět autobusem, vlakem, nebo jiným dopravním prostředkem Požadavky na zajištění ubytovacích služeb: - ubytování bude začínat den před konáním kurzu a končit nejdříve jeden den, nejpozději však dva dny po ukončení kurzu; - ubytování bude v hostitelské rodině v jedno nebo dvou lůžkovém pokoji s polopenzí (v dvoulůžkovém pokoji mohou být ubytovány pouze osoby z naší organizace); - místo konání kurzu bude od ubytování dosažitelné pěšky nebo pomocí MHD, nejdéle však 30 minut jízdy MHD (zastávka MHD bude v blízkosti ubytování a místa konání kurzu). Výdaje na MHD budou hradit účastníci z vlastních zdrojů, nebude součástí nabídkové ceny. Požadavky na zajištění obou typů kurzů: - Kurzem se rozumí jednotka stávající se z výuky podle typu kurzu v celkovém počtu minimálně 20 vyučovacích hodin týdně, tj. nejméně 40 vyučovacích hodin během pobytu na 1 osobu. Délka jedné vyučovací hodiny bude minimálně 45 minut. - Délka kurzu je 10 pracovních dnů. - Kurz bude probíhat formou skupinové výuky, která nepřesáhne počet 12 studentů ve skupině. - Každý účastník obdrží veškeré potřebné studijní materiály. - Termín zahájení kurzu bude v období od do (návrat do České republiky musí být nejpozději uchazeč ve své nabídce uvede přesný termín konání kurzu. - Účastník kurzu získá osvědčení o absolvování zahraničního jazykového kurzu. - Škola poskytující výše uvedené kurzy musí být členem asociace English UK. - Typy požadovaných kurzů: Typ 1 - kurz angličtiny - úroveň B1 pro 4 osoby Typ 2 - kurz angličtiny úroveň B2 pro 2 osoby. Ostatní požadavky: - Dodavatel zajistí komplexní pojištění účastníků kurzů (léčebné výlohy, pojištění na storno, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel). Stránka 8 z 23

9 Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny Část 1 Zahraniční jazykový kurz anglického jazyka pro pedagogy Typ 1) kurz angličtiny - úroveň B1 Cena v Kč (1 osoba) Cena v Kč (4 osoby) DPH v Kč (4 osoby) Cena v Kč vč. DPH (4 osoby) Cena dopravy (letenka tam i zpět včetně letištních poplatků a dopravy v místě kurzu z i na letiště) Cena kurzu (včetně příslušných učebnic a veškerých souvisejících poplatků a pojištění) Cena ubytování (podle specifikace včetně všech poplatků) CELKEM Typ 2) kurz angličtiny - úroveň B2 Cena v Kč (1 osoba) Cena v Kč (2 osoby) DPH v Kč (2 osoby) Cena v Kč vč. DPH (2 osoby) Cena dopravy (letenka tam i zpět včetně letištních poplatků a dopravy v místě kurzu z i na letiště) Cena kurzu (včetně příslušných učebnic a veškerých souvisejících poplatků a pojištění) Cena ubytování (podle specifikace včetně všech poplatků) CELKEM Cena za oba typy kurzů Cena v Kč (6 osob) DPH v Kč (6 osob) Cena v Kč vč. DPH (6 osob) Celková cena za oba typy kurzů Veškeré požadavky uvedené v příloze č. 1 musí být součástí nabídkové ceny, není-li uvedeno jinak. Stránka 9 z 23

10 Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Část 2 Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí Předmětem veřejné zakázky je zajištění stáže v zahraničí s cílem profesního rozvoje pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách či jiných relevantních organizacích v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. Součástí programu bude pozorování metod a postupů zavedených v přijímací organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Předmětem zakázky je kompletní organizace stínování v zahraničí, včetně zajištění dopravy, ubytovacích služeb, stravování, případných učebních materiálů, pojištění. Země stáže: Finsko - uchazeč ve své nabídce uvede, ve kterém městě bude probíhat stáž Délka stáže: minimálně 5 pracovních dní + cesta Počet účastníků stáže: 6 pedagogů Termín: (preferovaný termín odjezdu je září) Požadavky na zajištění dopravy: - z České republiky do Finska a zpět letecky; - transfery ve Finsku (všechny včetně MHD) - autobusem, vlakem, metrem nebo jiným dopravním prostředkem. Požadavky na zajištění ubytovacích služeb: - ubytování bude začínat den před konáním stínování a končit poslední den, nejpozději však následující den po ukončení stínování; - ubytování bude v hotelových pokojích nebo apartmánech o standardu odpovídajícím minimálně 3* v ČR v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s plnou penzí; - místa konání stáže budou od ubytování dosažitelné pěšky nebo pomocí MHD (zastávka MHD bude v blízkosti ubytování a míst konání stáže). - Ostatní požadavky: - Dodavatel zajistí veškeré požadované služby, organizaci a program stáže. Součástí programu bude návštěva vzdělávacích institucí, náslechy pedagogů v hodinách matematiky a přírodních věd ve škole, která pracuje s žáky ve věkové skupině let - uchazeč ve své nabídce uvede program stáže. - Dodavatel zajistí komplexní pojištění účastníků stáže (léčebné výlohy, pojištění na storno, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel). Výše požadované musí být součástí nabídkové ceny. Stránka 10 z 23

11 Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Část 2 Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí Cena služby (doprava, ubytování, vzdělávací materiály, veškeré poplatky, pojištění, provozní náklady) Cena v Kč (1 osoba) Cena v Kč (6 osob) DPH v Kč (6 osob) Cena v Kč vč. DPH (6 osob) Stránka 11 z 23

12 Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Část 3 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmětem veřejné zakázky je zajištění týdenního jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí zaměřeného na zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU s kurzem anglického jazyka: Anglie Londýn, Brighton nebo Worthing uchazeč ve své nabídce uvede, ve kterém z těchto měst jazykový kurz zadavateli nabízí. Předmětem zakázky je kompletní organizace jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí, včetně zajištění dopravy, ubytovacích služeb, stravování, kurzovného, poplatky za učební materiály, získání certifikátu, pojištění žáků i doprovázejících učitelů. Délka pobytu: 6 dnů Počet žáků: 28 Počet pedagogů (doprovod): 3 Termín: (preferovaný termín ) Požadavky na zajištění dopravy: - Doprava kvalitním autobusem (DVD, WC, ABS, klimatizace, nápoje, zakoupení stravy během cesty, ovládání vzduchotechniky u každého sedadla, příp. wi-fi); - přeprava přes kanál La Manche (1 x trajekt a 1 x Eurotunel); - doprava od budovy školy na místo pobytu a zpět; - každodenní doprava žáků a pedagogů k místu srazu hostitelskou rodinou; - autobus bude doprovázet skupinu během celého pobytu. Požadavky na zajištění ubytovacích služeb a stravování: - Ubytování bude zajištěno v prověřených hostitelských rodinách na 3 noci včetně celodenní stravy ((snídaně, obědový balíček, teplá večeře); - v jedné rodině budou ubytování 2 4 žáci - doprovázející pedagogové mohou být ubytování společně v jedné rodině, nebo zvlášť ve více rodinách, vždy však v samostatném pokoji (nikoliv s žáky) - po celou dobu pobytu bude zajištěn pitný režim pro žáky. Požadavky na zajištění kurzu pro žáky: - Kurzem se rozumí jednotka sestávající se z výuky anglického jazyka v celkovém počtu minimálně 9 vyučovacích hodin na osobu v době pobytu. Délka jedné vyučovací hodiny bude 45 minut. Kurz bude probíhat formou skupinové výuky a počet nepřekročí 15 žáků ve skupině (preferujeme 10); - Výuku povedou zkušení angličtí lektoři, kteří musejí mít oprávnění CELTA pro výuku angličtiny pro cizince - Každý žák obdrží veškeré potřebné studijní materiály. Další požadavky: - Součástí vzdělávacího pobytu bude zajištění aktivit vedoucích k seznámení žáků s reáliemi navštívené země (návštěva zajímavých míst, historických památek, muzeí, galerií, kulturních událostí) - uchazeč ve své nabídce uvede přesný program; - pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč, pojištění storna zájezdu (i pro jednotlivého účastníka) se spoluúčastní max. 20 procent ceny zájezdu, úrazové pojištění, pojištění Stránka 12 z 23

13 odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění musí zahrnovat přivolání opatrovníka v případě hospitalizace), pojištění zavazadel; - služby průvodce, který doprovází skupinu a bude k dispozici 24 hodin denně na mobilním telefonu; - informační materiály, informační letáky a mapky pro žáky a pedagogy, - nabídková cena (jednotková/žáka i celková) bude obsahovat i výdaje na dopravu, ubytování, stravování - plná penze pro 3 doprovázející pedagogy Výše požadované musí být součástí nabídkové ceny. Stránka 13 z 23

14 Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Část 3 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky Cena jazykově-vzdělávacího zahraničního pobytu pro žáky podle zadané specifikace. Cena v Kč (1 žák) Cena v Kč (28 žáků) DPH v Kč (28 žáků) Cena v Kč vč. DPH (28 žáků) CELKEM Stránka 14 z 23

15 Příloha č. 2 Krycí list nabídky veřejná zakázka: KRYCÍ LIST NABÍDKY "Dodávka služeb pro zahraniční stáže, jazykové kurzy učitelů a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků ZŠ Třinec, ul. Slezská Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma nebo název Sídlo Adresa pro doručování Právní forma IČ DIČ Kontaktní osoba Telefon Nabídková cena pro Část 1 v Kč Nabídková cena pro Část 2 v Kč Nabídková cena pro Část 3 v Kč (zaokrouhlit na celé koruny) DPH včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny) (zaokrouhlit na celé koruny) DPH včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny) (zaokrouhlit na celé koruny) DPH včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny) V dne razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Stránka 15 z 23

16 Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) až k), zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: "Dodávka služeb pro zahraniční stáže, jazykové kurzy učitelů a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků ZŠ Třinec, ul. Slezská Identifikační údaje dodavatele Obchodní firma/název:.. IČO:.. Sídlo:.. Osoba oprávněna za dodavatele jednat:.. Ke dni dd. mm. rrrr prohlašuji, že výše uvedená společnost., je dodavatel a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, Upozornění pro písmena a) a b): jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 16

17 účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, Upozornění pro písmena f) až h): v případě, že je dodavatelem zahraniční dodavatel, musí toto prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. V. dne. Titul, jméno, příjmení, funkce odpovědného/ných zástupce/ů dodavatele Vlastnoruční podpis/y 17

18 Příloha č. 4 Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace se sídlem: Slezská 773, Třinec zastoupený: Mgr. Halina Franková, ředitelka školy IČO: DIČ: bankovní spojení: CZ Komerční banka, a.s. č.ú.: /0100 (dále jen objednatel ) a obchodní firma: se sídlem: IČO: DIČ: bankovní spojení: č.ú.: zapsaná v... vedeném..., oddíl..., vložka... (dále jen poskytovatel ) II. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem "Dodávka služeb pro zahraniční stáže, jazykové kurzy učitelů a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků ZŠ Třinec, ul. Slezská. 2. Poskytovatel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z projektu "Čteme rozumíme komunikujeme", reg. č.... (pozn.: doplní zadavatel před podpisem smlouvy). 3. Účelem této smlouvy je zajistit služby pro dílčí část zakázky část... (pozn.: uchazeč doplní číslo a název dílčí části zakázky)(dále jen "část..."). 4. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý poskytovat za úplatu všechny služby, které jsou předmětem této smlouvy. 18

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více