GE MONEY PODÍLOVÝ FOND EMEA EQUITY INVESTMENT FUND

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GE MONEY PODÍLOVÝ FOND EMEA EQUITY INVESTMENT FUND"

Transkript

1 GE MONEY PODÍLOVÝ FOND EMEA EQUITY INVESTMENT FUND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTUŘE Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) GE Money Bank a.s. (Sídlo: Vyskocilova 1422/1a Praha 4, Česká republika) Správce depozitu: Pobočka zahraniční banky Citibank Europe plc v Maďarské republice (Sídlo: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.) Datum zveřejnění: Datum účinnosti:

2 OBSAH DEFINICE... 4 Nejvýznamnější účastníci institučního zázemí provozujícího podílové fondy:... 4 Vymezení pojmů... 4 Definice instrumentů... 5 Další informace... 6 PROSPEKT Informace vztahující se na podílový fond Název a typ podílového fondu Datum registrace fondu Označení toho místa, kde je přístupné Statut podílového fondu, a zprávy pravidelného a mimořádného informování dostupné Stručný popis pravidel zdanění vztahujících se na investiční fond, týkající se i investory. Podrobná informace o tom, zda investoři musí počítat se srážkou ze zdrojů při vyplacení příjmů a kapitálového zisku Dny vyúčtování a vyplácení výnosu Prezentace Auditora fondu Druh, typ a hlavní charakteristika Podílových listů Uvedení těch burz a trhů (v případě, že takové existují), kde jsou podílové listy zavedeny, resp. ditribuovány Způsob a podmínky zavedení podílových listů na trh a jejich distribuce Zpětný odkup Podílových listů a zastavení zpětného odkupu Určení a vyplacení výnosu Cíle využití kapitálu Fondu, investiční politika Metody zhodnocování jednotlivých instrumentůhlavní pravidla Stanovení hodnoty distribuční anebo tržní, nadále zpětného odkupu Poplatky a náklady hraditelné společnosti správce fondu, správcovi depozitu anebo třetí straně podílovým fondem, a popis způsobu, částky a výpočtu náhrady nákladů pro výše uvedené subjekty Detailní prezentace společnosti správce fondu Informace vztahující se na Správce depozitu Reprezentace těch smluvních poradců, externích investičních poradců jejichž náklady jsou hrazeny z instrumentů fondu Způsob zveřejnění informací o vyplacení, zpětném odkupu podílových listů a dalších informací týkajících se podílového fondu Další investiční informace Prezentace nejdůležitějších údajů o dosavadní výkonnosti investičního fondu Vymezení typů investorů, kterým je podílový fond doporučován Rizikové faktory související s investováním do Fondu Další informace Další finanční informace Potenciální další náklady a poplatky týkající se Fondů a investorů STATUT INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE NA PODÍLOVÝ FOND Název a typ podílového fondu Datum registrace a doba trvání fondu Dny vyúčtování a vyplácení výnosu Způsob a podmínky zavedení podílových listů na trh a jejich distribuce Zpětný odkup Podílových listů a přerušení zpětného odkupu Určení a vyplacení výnosu Stanovení hodnoty distribuční anebo tržní, nadále zpětného odkupu Rizikové faktory související s investováním do Fondu Modifikace Statutu ZÁSADNÍ PRAVIDLA MANIPULACE INVESTIČNÍHO FONDU Vymezení cílů a omezení investiční politiky investičního fondu Cíle a stručný popis investiční politiky investičního fondu Pravidla poskytování finančních aktiv vlastněných investičním fondem a možnost zástavy aktiv Poplatky a náklady hrazené společností správce fondu, správcovi depozitu anebo třetí straně podílovým fondem, a popis způsobu, částky a výpočtu náhrady nákladů pro výše uvedené subjekty Stanovení netto hodnoty aktiv, způsob výpočtu, datum, způsob, místo zveřejnění PRAVIDLA INFORMOVÁNÍ Způsob, čas a místa pro zveřejňování pravidelných a mimořádných informací Fondu Investorům

3 3.2. Označení toho místa, kde je zpřístupněn Statut podílového fondu, a zprávy pravidelného a mimořádného informování dostupné SCHVÁLENÍ A ZMĚNA STATUTU Pravidla změny investiční politiky Fondu Rozhodnutí vydaná orgánem Dozoru Rozhodnutí Správce fondu ZÚČASTNĚNÉ SUBJEKTY Prezentace Správce fondu Detailní prezentace Správce depozitu Prezentace Distributorů Prezentace Auditora fondu PRAVIDLA ZDANĚNÍ Zdanění Fondu Zdanění investorů II. PŘÍLOHA - SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST FONDŮ III. PŘÍLOHA - PRAVIDLA VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍM FONDŮM ODVOZENÁ Z NAŘÍZENÍ VLÁDY IV. PŘÍLOHA -SEZNAM ČLENSKÝCH STÁTŮ RESPEKTIVE MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍ, DO JEJICHŢ CENNÝCH PAPÍRŮ RESPEKTIVE JINÝCH INSTRUMENTŮ FINANČNÍHO TRHU INVESTOVALI ANEBO HODLAJÍ INVESTOVAT EVROPSKÉ FONDY ČÁSTKU SVÉHO KAPITÁLOVÉHO JMĚNÍ VYŠŠÍ NEŢ TŘICET PĚT PROCENT V. PŘÍLOHA - TŘETÍ STÁTY JAKO POTENCIÁLNÍ INVESTIČNÍ MÍSTA

4 DEFINICE Nejvýznamnější účastníci institučního zázemí provozujícího podílové fondy: Správce fondu: Úlohou společnosti vykonávající funkci správce fondu je zaloţení fondu, vynášení, realizace a administrativa investičních rozhodnutí, dále poskytování informací investorům. Důleţitým pravidlem zvyšujícím bezpečnost je skutečnost, ţe správce fondu nesmí pro účely fondu vést účet cenných papírů, a tak bezprostředně nedisponuje s aktivy fondu, tuto úlohu vykonává banka správce depozitu. Správce depozitu: Nejdůleţitější úlohou banky spravující depozit je úschova aktiv fondu, technická realizace transakcí s cennými papíry, stanovení a zveřejňování netto hodnoty aktiv fondu. Vykonáváním svých úloh současně provádí i kontrolu činnosti správce fondu. Distributoři: jejich úlohou je distribuce podílových listů, poskytování informací a zpráv investorům. Auditor: jeho úlohou je provádění auditu výroční zprávy fondu, kontrolování evidencí fondu. Dozor: schvaluje proces zaloţení fondů, průběţně kontroluje činnost správce fondu a správce depozitu. Poradci: správce fondu je oprávněn za účelem vytvoření portfolia podílového fondu poţádat i o účast externích poradců. Poradci musí být prezentováni v prospektu fondu. Zdroj: Maďarský svaz správců podílových fondů a správců majetku (Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége) (www.bamosz.hu) Vymezení pojmů Základní měna: emisní měna Fondu Správce fondu: akciová společnost disponující povolením k vykonávání investiční činnosti spravování fondu. ÁKK: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Centrum pro spravování státního dluhu, uzavřená akciová společnost) BAMOSZ: Maďarský svaz správců podílových fondů a správců majetku (Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége) Podílový fond: souhrn kapitálu jako právnické osoby zaloţené a činné formou veřejné nebo uzavřené emise podílových listů, kterou na základě všeobecného pověření investorů a v jejich zájmu spravuje investiční správce fondu. Investiční management, činnost spravování fondu: vytvoření podílového fondu správcem investičního fondu v souladu s proklamovanými investičními zásadami, dále nákup a prodej jednotlivých aktiv nacházejících se v portfoliu podílového fondu (finanční prostředky nebo nemovitosti) na základě rozhodnutí správce investičního fondu, které je přizpůsobené investičním zásadám deklarovanými podílovým fondem. Podílový list: jménem podílového fondu (v jeho prospěch a na jeho zatíţení) sériově emitovaný, převoditelný cenný papír zajišťující majetková a jiná práva. Investor: osoba, která na základě smlouvy uzavřené se správcem investičního fondu nebo s jiným investorem investuje a s touto investicí riskuje vlastní finanční zdroje, nebo jiný majetek anebo finanční zdroje nebo majetek třetí osoby. Zákon (Bat.): Zákon číslo CXCIII. z roku 2011 pojednávající o manaţmentu investičních fondů a kolektivního investování Bszt: zákon číslo CXXXVIII z roku 2007 pojednávající o podnikatelských subjektech poskytujících investiční sluţby a sluţby souvisící s komoditní burzou, dále o pravidlech upravujících činnosti vykonávané takovými subjekty. Cstv.: zákon číslo XLIX. z roku o Konkurzním a insolvenčním řízení Dematerializované cenné papíry: souhrn údajů, které byly vytvořené, zaknihované, postupované a evidované elektronickou cestou způsobem stanoveným v tomto zákoně a ve zvláštním právním předpise, a které obsahují identifikovatelným způsobem obsahové náleţitosti cenného papíru. Den-T: Den účinnosti vypočítané netto hodnoty aktiv a kurzu EMEA: souhrnný název států Evropy, Blízkého východu a Afriky EMU: všechny členské státy Evropské měnové unie EU: všechny členské státy Evropské unie 4

5 Evropský fond: (Fond UCITS) je takový evropský podílový fond zaloţený v Maďarsku, jehoţ regulace je v souladu s legislativními předpisy definovanými ve směrnicích EU, a jehoţ podílové listy jsou volně distribuovatelné ve všech členských zemí EU. UCITS Správce fondu: Správce fondu s povolením zřizovat fondy UCITS Ty soukromé osoby a organizace, které v den nastoupení zákona do platnosti na základě pravidel Tpt. vykonávali činnost správce fondu, mohou nadále vykonávat povolenou činnost - kromě uvedených v odst. (2) - do 30. dubna s tím, ţe je povinen prokázat Dozoru shodu do 30. dubna K prokázání shody se přikládá a) prohlášení předsedy rady (generální ředitel) anebo konatele podílového fondu o tom, ţe správce fondu investic předpisům zákona vyhověl, a b) prohlášení auditora o tom, ţe informatický a evidenční systém správce fondu investic předpisům zákona vyhověl, (2) Ty soukromé osoby a organizace, které v den nastoupení zákona do platnosti na základě pravidel Tpt. vykonávali činnost správce fondu, mohou nadále vykonávat povolenou činnost - aby se vyhovělo podmínkám pro sdělení klíčových informací - iniciovat modifikaci zkráceného prospektu do 31. května Dozor nebo PSZÁF: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Státní dozor nad finančními organizacemi), respektive jeho právní předchůdci (ÁÉTF, ÁÉF). Distribuční místo: místnosti uvedené v příloze číslo II Prospektu (určené dle jednotlivých sérií), otevřené klientům bankovních poboček a investičních společností. Distributor: investiční podnikatelský subjekt, úvěrová instituce účastnící se distribuce podílových listů (prodej a zpětný odkup). Domácí fond: je podílovým fondem zaregistrovaným v Maďarsku disponující povolením vydaným Státním dozorem nad finančními organizacemi (PSZÁF), jehoţ podílové listy lze volně distribuovat v Maďarsku, distribuce v členských státech Evropské unie je podmíněná povolením vydaným příslušným státním orgánem dozoru, ve kterém budou podílové listy domácího fondu distribuovány. Hpt. zákon číslo CXII z roku 1996 pojednávající o úvěrových institucích a o finančních podnikatelských subjektech. Místa kotace: shodná s Distribučními místy Statut: Zvláštní pravidla týkající se činnosti podílového fondu musí být zakotvena ve statutu schváleným orgánem Dozoru - který je v souladu s přílohou číslo 16 Tpt. a který obsahuje všeobecné smluvní podmínky platné mezi správcem fondu a investory. Investor v okamţiku nákupu podílových listů činí prohlášení, ţe je seznámen s podmínkami uvedenými ve statutu. Nařízení vlády 345/2011. (XII. 29.) Nařízení vlády o pravidlech půjček investic a podmínek investičních fondů Emitent: fond Správa depozitu: depozitní úschova finančních prostředků, shromaţďování úroků, dividend, výnosů a splátek a souhrnné poskytování jiných souvisejících sluţeb, včetně sluţeb souvisejících se spravováním kaucí. MNB: Maďarská národní banka Netto hodnota aktiv: hodnota aktiv tvořících portfolio podílového fondu včetně pohledávek plynoucích z procesu zapůjčování sníţená o částku veškerých závazků zatěţujících portfolio, včetně pasivních časových rozlišení Otevřený podílový fond: takový podílový fond, ve kterém jsou průběţně distribuovány zpětně odkoupitelné podílové listy. OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Portfolio: souhrn investičních aktiv v daném podílovém fondu Hodnota portfolia: aktuální souhrnná trţní hodnota investičních aktiv daného portfolia Prospekt: Dokument vypracovaný pro účely uvedení do distribuce a průběţné veřejné distribuce Podílových listů, schválený orgánem Dozoru, jehoţ součástí je i Statut Zákon (Tpt.): zákon číslo CXX z roku 2001 pojednávající o kapitálovém trhu Význam jiných pojmů pouţívaných v Prospektu: V souvislosti s takovými pojmy uvedenými v Prospektu, jejichţ vymezení není zahrnuto v 1. bodě nebo v jiných bodech Prospektu, jsou směrodatné definice vymezené Zákonem o kapitálovém trhu. Definice instrumentů 5

6 Likvidní prostředky: peníze, repo dohody uzavřené s úvěrovou institucí na státní pokladniční poukázky, z hlediska vypovězení neomezené, z hlediska převedení neomezené státní pokladniční poukázky kdykoli směnitelné na peníze, dále bankovní vklady z hlediska vypovězení neomezené. Státní dluhopisy: cenné papíry představující úvěrový vztah emitovaný maďarským nebo zahraničním státem, Maďarskou národní bankou, Evropskou centrální bankou, nebo emisní bankou jiného členského státu Evropské unie. Bankovní vklady: peněţní vklady uloţené v bance, za které banka vyplácí úroky, a které banka spolu s původně vloţenou částkou v určeném termínu vyplatí zpět. Podílový list: jménem podílového fondu sériově emitovaný cenný papír, který představuje vlastnický podíl investora na majetku fondu, a tak se kaţdý investor podílí na výnosech a na kapitálu fondu v poměru podílových listů, které vlastní. Certifikát: sekuritizováné Deriváty a certifikáty jsou bankou emitované finanční instrumenty, které mohou být vytvořeny na jakoukoli třídu investičních nástrojů, respektive na jakoukoli kombinaci těchto investičních nástrojů. Diskontní státní pokladniční poukázka: krátkodobý státní dluhopis, za který nejsou vypláceny úroky, který je však distribuován za niţší cenu, neţ je jeho nominální hodnota, a při splatnosti je vyplácena nominální hodnota. ETF: podílové fondy obchodované na burze, jejichţ podílové listy jsou podobně jako akcie bezprostředně obchodovány na burze. Hypoteční zástavní listy: cenné papíry, které mají charakter dluhopisu, jsou emitovány výhradně hypotečními institucemi a kryty nemovitostí, slouţí k financování úvěrů poskytnutých hypotečními institucemi. Dluhopis: cenný papír zaloţený na úvěrovém vztahu zabezpečující finanční pohledávku, kterým se emitent zavazuje k tomu, ţe vlastníkovi dluhopisu v předem určené době a předem určeným způsobem vyplatí finanční částku uvedenou na dluhopisu, jakoţ i předem stanovený úrok z této částky. Podnikové dluhopisy cenné papíry vyjadřující úvěrový vztah, emitované hospodářskou organizací. Akcie: cenný papír vyjadřující majetkoprávní vztah, emitovaný akciovými společnostmi při jejich zaloţení nebo během navýšení jejich základního kapitálu, který jednak vyjadřuje určený podíl ze základního kapitálu akciové společnosti odpovídající nominální hodnotě akcie a jednak sám o sobě představuje členská práva a povinnosti akcionáře. OTC akcie: akcie obchodované mimo regulované burzy. Akcie obchodované na burzách: akcie obchodované na regulovaných burzách. Warrant: opční poukázka emitovaná podniky takovým způsobem, ţe majitel opce je oprávněn ke koupi podnikových akcií za předem určenou cenu, kdy podnik při uplatnění warrantů emituje nové akcie a přímo získává poplatek za realizaci. Další informace Činnost Fondů uvedených v tomto Prospektu a distribuci jejich podílových listů v současné době upravuje zákon. Dozor nad Fondy uvedenými v tomto prospektu vykonává Státní dozor nad finančními institucemi (PSZÁF) Fondy uvedené v tomto prospektu byly zaloţeny v Maďarsku. Detailní popis investiční politiky Fondů obsahuje Příloha č. I tohoto Prospektu s názvem Statut (dále jen Statut). Roční výnosy Fondů jsou uvedeny v bodě 6.1. Statutu. Výsledky, výnosy dosaţené Fondem v minulosti nepředstavují záruku pro výsledky a výnosy v budoucnu. 6

7 PROSPEKT Tento prospekt (dále jako: Prospekt) byl vypracován společností Budapest Alapkezelő Zrt., v souladu s předpisy zákona číslo CXCIII. z roku 2011 pojednávajícího o kapitálovém trhu. Zveřejnění prospektu bylo schváleno Státním dozorem nad finančními organizacemi. Zveřejnění prospektu bylo schváleného PSZÁF. 1. Informace vztahující se na podílový fond 1.1. Název a typ podílového fondu Název podílového fondu: GE Money EMEA Equity Investment Fund Typ: veřejný, otevřený podílový fond, harmonizovaný na základě směrnic UCITS Série Typ* Doporučená minimální doba trvání Výnos za rok 2012 ** Zařazení podle rizika*** Denomi nace GE Money EMEA Equity Investment Fund (série "EUR") Akcie 5 let 13.19% vysoké 7 EUR GE Money EMEA Equity Investment Fund (série Akcie 5 let 4.87% vysoké 7 HUF "HUF") GE Money EMEA Equity Investment Fund (série Akcie 5 let 11.23% vysoké 7 CZK "CZK") * Na základě zařazení BAMOSZ ***: neúplný rok (hodnoty nejsou anualizované) Výsledky, výnosy dosaţené Fondem v minulosti nepředstavují záruku pro výsledky a výnosy v budoucnu. Charakteristick á expozice rizika EU/Blízký východ/afrika EU/Blízký východ/afrika EU/Blízký východ/afrika ***: Investorům před svým rozhodnutím o investici nestačí pouze se seznámit s informaci o zařazení do rizikových kategorií, ale je nevyhnutné prostudování i rizikových faktorů. Podrobné informace týkající se podílového fondu obsahuje bod 1.1 Statutu Datum registrace fondu Datum registrace fondu, doba trvání jsou uvedeny v bodě 1.2. Statutu Označení toho místa, kde je přístupný Statut podílového fondu, a zprávy pravidelného a mimořádného informování. Místa zveřejnění podílového fondu jsou uvedeny v bodě 3.2. Statutu Stručný popis pravidel zdanění vztahujících se na investiční fond, týkající se i investorů. Podrobná informace o tom, zda investoři musí počítat se sráţkou ze zdrojů při vyplacení příjmů a kapitálového zisku. Informace o zdanění jsou uvedeny v bodě 6. Statutu 1.5. Dny vyúčtování a vyplácení výnosu Informace o Auditorovi Fondu se nachází v bodě Statutu Prezentace Auditora fondu Informace o Auditorovi Fondu se nachází v bodě Statutu Druh, typ a hlavní charakteristika Podílových listů Okruh možných investorů: 7

8 Podílové listy Fondu mohou v průběhu plynulé distribuce nakupovat soukromé a právnické osoby definované jako devizoví tuzemci a devizoví cizozemci, dále obchodní společnosti, které nejsou samostatnou právnickou osobou. Druh, typ a hlavní charakteristika Podílových listů Základní denominace: Série EUR : EUR série HUF : HUF série CZK : CZK Nominální hodnota: Série EUR : 1 EUR série HUF : 1 Ft série CZK : 1 CZK Kód ISIN: : Série EUR : HU série HUF : HU série CZK : HU Způsob tvorby: dematerializované Práva náležející investorům o o o o Kaţdý vlastník podílového listu je oprávněn zpětně odprodat své podílové listy nebo jejich část za současného uhrazení poplatku za zpětný odkup v platné netto hodnotě aktiv připadající na jeden list, za podmínek uvedených v tomto Prospektu a statutu; je oprávněn v případě konečného zrušení Fondu obdrţet podíl v míře odpovídající jeho vlastnickému podí- lu z majetku, který je zůstatkem po konečném vyúčtování Fondu a který je sníţen o částku vzniklých ná- kladů; v průběhu plynulého obchodování s podílovými listy jako investor je oprávněn ţádat bezplatné zaslání Klíčových informací pro Investory, zkráceného prospektu, Prospektu, Statutu a pololetní nebo roční zprávy o činnosti fondu, dále aktuální verzi zprávy o portfoliu fondu, respektive v průběhu obchodování je ústně a elektronickou formou informován o tom, kde jsou přístupné výše uvedené dokumenty; je oprávněn uplatňovat svá práva vymezená Zákonem a související s podílovými listy jako cennými papíry. o Investorovi musí být bezplatně předán Statut Fondu buď na trvalém nosiči dat, nebo prostřednictvím míst zveřejnění investičního fondu, a na jeho ţádost předán vytištěný Statut fondu. Prospekt Způsob registrace a evidence vlastnictví Podílové listy Fondu jsou na trh uváděny jako dematerializované cenné papíry, a proto podílové listy Fondu můţe nakupovat taková osoba, která uzavřela smlouvu s distributorem cenných papírů oprávněným k vedení konta cenných papírů. Uzavřením smlouvy o vedení konta cenných papírů se organizace vedoucí konto zavazuje k povinnosti evidovat a spravovat cenné papíry, které jsou ve vlastnictví druhé smluvní strany (majitel konta), a jsou na tomto kontě vedeny, plnit poţadavky majitele konta, které jsou v souladu s všeobecně platnými pravidly, a dále informovat majitele konta o úpisech, odkupech a zůstatku na kontě. Nařízení spojené se zánikem Fondu Znění zákona: Zánik podílového fondu bez právního nástupce 19. Všeobecná pravidla likvidačního procesu 55. (1) O zrušení investičního fondu rozhoduje Správce fondu anebo Dozor. (2) Proces je nutné začít, a) v případě otvřeného podílového fondu pokud netto hodnota instrumentů podílového fondu po dobu tří měsíců nedosahuje v průměru částky dvaceti milionů forintů; b) pokud netto hodnota instrumentů podílového fondu je negativní; c) Dozorčí orgán zruší povolení opravňující správce investičního fondu spravovat investiční fond; d) Dozorčí orgán nařídí správci investičního fondu převod správy investičního fondu, avšak správu investičního fondu nepřevezme žádný správce investičního fondu; e) pokud po ukončení pozastavení systematického obchodování nebo vyplácení investičních akcií nejsou ani nadále zaručeny podmínky systematického obchodování. (3) Proces zrušení investičního fondu proběhne bez zvláštního rozhodnutí a) v případě uplynutí mandátu investičního fondu s mandátem na dobu určitou; nebo b) pokud investoři podají příkaz na odkoupení všech investičních akcií. (4) Správce investičního fondu je povinen o rozhodnutí o zahájení zrušení investičního fondu okamžitě informovat Dozorčí orgán a cestou mimořádného sdělení též investory a věřitele fondu. (5) Podle odstavce (2), bodů c) a d) bude v procesu zrušení investičního fondu pokračovat depozitář. 56 (1) Během jednání o zrušení investičního fondu tento - s výjimkou stanovenou v odstavci (2) - funguje obvyklým způsobem. 8

9 (2) Během jednání o zrušení investičního fondu a) se čistá hodnota aktiv investičního fondu určuje jednou měsíčně a zveřejní se podle obecných ustanovení s tím, že je třeba uvést, že fond je v likvidaci; b) je nutno pozastavit systematické obchodování investičními akciemi a v případě uzavřeného investičního fondu nelze vydávat nové akcie; c) protihodnotu pocházející z prodeje prostředků investičního fondu lze až do vypracování oznámení o likvidaci investovat výlučně do likvidních aktiv. 20. Prodej aktiv a vyplácení majetku 57 (1) Během jednání o zrušení investičního fondu je nutno finanční prostředky zahrnuté do majetku investičního fondu prodat během 1 měsíce a nemovitosti během 12 měsíců. Při prodeji finančních aktiv je třeba se vynasnažit realizovat je alespoň za tržní ceny a majetek v portfoliu fondu nemovitostí pak alespoň za cenu stanovenou znalcem v oblasti realit. V zájmu investorů lze lhůtu stanovenou k prodeji na základě povolení Dozorčího orgánu prodloužit v případě finančních prostředků o 3 měsíce a v případě nemovitostí o 6 měsíců. (2) V případě bezvýsledného uplynutí lhůty uvedené v odstavci (1) týkající se prodeje majetku v portfoliu fondu nemovitostí je třeba nemovitosti uvolnit do prodeje veřejnou dražbou majetku. Pozvánka na aukci musí být zveřejněna nejméně 10 dní předem, a to na místech určených k oznamování záležitostí týkajících se investičního fondu. 58 (1) Během 5 pracovních dní po uhrazení protihodnoty pocházející z prodeje veškerého majetku vlastněného investičním fondem a po splnění závazků (v případě majetkového fondu pak do 15 pracovních dnů) je třeba vyhotovit oznámení o zrušení investičního fondu. Oznámení o zrušení investičního fondu je třeba doručit Dozorčímu orgánu a současně s tímto oznámením je třeba o tomto uvědomit také investory. Oznámení o zrušení musí obsahovat ustanovení uvedené alespoň ve 4. příloze. Vyplácení může nastat následně po zveřejnění oznámení o zrušení investičního fondu. (2) Dozorčí orgán následující den po obdržení oznámení o zrušení zruší zápis o investičním fondu v registru. Zrušením investičního fondu v registru dojde ke zrušení investičního fondu. 59 (1) V případě pozitivního investiční fondu s vlastními akciemi mají investoři k dispozici kapitál (s pozitivní částkou) odpovídající podílu jimi vlastněných investičních akcií pocházejících z prostředků získaných z prodeje investičního fondu po odečtení dluhů investičního fondu a jeho závazků. (2) V průběhu rušení investičního fondu lze z protihodnoty pocházející z prodeje prostředků a z bankovního účtu s kladným zůstatkem vlastněným investičním fondem investorům poskytnout částečnou úhradu ve formě zálohy. Rozhodnutí o úhradě zálohy je třeba zveřejnit formou mimořádného sdělení. Úhrada zálohy odpovídající podílu čisté hodnoty aktiv jednotlivých investičních akcií musí probíhat ve stejném poměru. Úhradu zálohy nelze provést na vrub aktivům investičního fondu představujícím jistinu závazků (nároky věřitelů vůči investičnímu fondu). (3) Depozitář je povinen do 5 pracovních dnů od přijetí oznámení o zrušení investičního fondu Dozorčím orgánem zahájit uvolňování dostupných prostředků v rámci úhrady záloh podle odstavce (2) s ohledem na již uhrazenou částku. Zahájení vyplácení je třeba zveřejnit v mimořádném sdělení. Částku určenou k uhrazení investorům je povinen správce depozitáře vést na samostatném účtu jistin až do vyplacení investorů. (4) V případě zrušení investičního fondu se záporným vlastním kapitálem je třeba vyplatit věřitele v pořadí priorit v souladu se zákonem o úpadku, a to do výše dostupných prostředků. 4. Příloha k zákonu č. CXCIII. z roku Povinné obsahové prvky zprávy o zrušení Zpráva o zrušení musí obsahovat alespoň tyto prvky: 1. povinné prvky roční zprávy 2. evidenční hodnotu instrumentů v portfoliu, rozložených na instrumenty 3. protihodnotu jednotlivých prodaných instrumentů 4. veškeré doplňkové příjmy a ostatní příjmy 5. platby z vyrovnání závazků 6. náklady a poplatky související s likvidačním procesem a 7. kapitál rozdělitelný mezi investory 8. částku za jeden podílový list 9. počáteční den a místo vyplacení. Správce fondu můţe rozhodnout o zrušení jednotlivých Fondů, pokud vlastní kapitál po uplynutí šesti měsíců následujících po zaloţení po dobu půl roku nedosáhne v průměru částky 500 milionů forintů. Splynutí nebo sloučení podílových fondů 63 Přeshraniční SKIPCP se může sloučit s jiným SKIPCP. 64 (1) Ke sloučení SKIPCP je zapotřebí předchozí povolení Dozorčího orgánu. (2) Zanikající SKIPCP je povinen spolu s žádostí předložit Dozorčímu orgánu následující doklady: a) společný plán sloučení schválený správci zanikajícího a nástupnického SKIPCP; b) platnou informativní zprávu a klíčové informace pro investory uvedené v 105, pokud má nástupnický SKIPCP sídlo v jiné členské zemi EHP; c) vyjádření depozitářů zanikajícího a nástupnického SKIPCP podle 66; d) předání informací o postupu navrhované fúze investorům zanikajícího SKIPCP a nástupnického SKIPCP. Dokumenty uvedené v odstavci (2) a (3) je nutno předložit v jednom z úředních jazyků členské země, v níž má zanikající SKIPCP nebo nástupnický SKIPCP sídlo, nebo v jazyce schváleném příslušnými úřady. (4) Dozorčí orgán může v případě neúplného nebo nedostatečného poskytnutí dokumentů uvedených v odstavci (2) požádat během 10 dní od jejich převzetí o doplnění chybějících informací. (5) Dozorčí orgán následně a bezprostředně po podání žádosti o sloučení pošle kopie pořízené z dokumentů uvedených v odstavci (2) úřadům domovské členské země nástupnického SKIPCP. 9

10 (6) V průběhu posuzování žádosti o povolení sloučení Dozorčí orgán zváží, zda jsou během plánované fúze investoři obou SKIPCP - v případě sloučení podle 62, odstavce (4), bodu b) zanikající SKIPCP - dostatečně informováni. Pokud je na základě posouzení Dozorčího orgánu informovanost investorů obou SKIPCP - v případě zanikající SKIPCP podle 62, odstavce (4), bodu b) - nedostatečná, může písemně požádat o upřesnění daných informací. (7) V případě fúze nástupnického SKIPCP se sídlem v Maďarsku a zanikajícího SKIPCP se sídlem v jiné zemi EHP může Dozorčí orgán do 15 pracovních dnů od převzetí kopií dokumentů uvedených v odstavci (2) písemně požádat o to, aby správce investičního fondu nástupnického SKIPCP upravil informace pro investory, a zároveň informuje o této žádosti příslušný orgán dohledu, do jehož pravomocí spadá zanikající SKIPCP. Dozorčí orgán informuje během 20 pracovních dnů příslušný orgán dohledu, do jehož pravomocí spadá zanikající SKIPCP, o schválení úpravy informací poskytovaných investorům. (8) Dozorčí orgán udělí povolení k sloučení zanikajícího SKIPCP se sídlem v Maďarsku, pokud: a) je plánovaná fúze v souladu s požadavky uvedenými v tomto a v 65-67; b) došlo k oznámení o rozdělení přeshraničních cenných papírů kolektivního investování nástupnického SKIPCP podle 97 ve všech členských zemích, ve kterých bylo oznámeno také rozdělení cenných papírů kolektivního investování zanikajícího SKIPCP; c) ani Dozorčí orgán, ani příslušný orgán dohledu domovské členské země zanikajícího SKIPCP, do jehož pravomoci spadá, nezpochybnil informace určené investorům. (9) Dozorčí orgán je povinen do 20 pracovních dnů od předložení všech dokumentů uvedených v odstavci (2) informovat správce zanikajícího SKIPCP o schválení nebo zamítnutí žádosti o povolení fúze, a oznámí své rozhodnutí příslušným orgánům dohledu nástupnického SKIPCP domovské členské země. (10) Dozorčí orgán může povolit v případě nástupnického SKIPCP se sídlem v Maďarsku - s ohledem na ustanovení nařízení vlády o předpisech upravujících investování a poskytování úvěrů investičním fondům - dočasnou odchylku od pravidel v oblasti investic, pokud jde o zanikající SKIPCP, a to v průběhu 6 měsíců od schválení fúze. 65 (1) Podle 64, odstavce (2), bodu a) plán sloučení týkající se zanikajícího a nástupnického SKIPCP obsahuje: a) typ sloučení a označení SKIPCP, jehož se fúze týká; b) okolnosti a důvody plánované fúze; c) očekávané dopady plánované fúze jak na nástupnický, tak na zanikající SKIPCP z hlediska investora; d) podmínky týkající se oceňování aktiv a závazků přijaté k datu výpočtu směnného kurzu; e) způsob výpočtu směnného kurzu; f) plánovaný termín zahájení účinnosti fúze; g) pravidla použitelná pro převod cenných papírů a výměnu cenných papírů kolektivního investování; h) zakládací listinu a obchodní pravidla nově vytvořeného nástupnického SKIPCP, pokud dochází ke sloučení a vytvoření nového SKIPCP; (2) Dozorčí orgán nesmí kromě ustanovení uvedených v odstavci (2) požadovat další potvrzující údaje, avšak na základě rozhodnutí správců investičního fondu zanikajícího a nástupnického SKIPCP lze plán sloučení doplnit jakýmikoliv dalšími údaji neuvedenými v odstavci (1). Transformace Fondů 60 (1) Ve smyslu tohoto odstavce se podle 47, odstavce (1) přeměnou rozumí změna jakéhokoliv charakteristiky investičního fondu s výhradou přeměny SKIPCP na subjekt, který není SKIPCP. 2) V případě přeměny veřejného investičního fondu je správce tohoto fondu povinen sestavit informační materiál uvádějící důvod, datum a podmínky přeměny (včetně daňových dopadů) a předložit jej Dozorčímu orgánu ke schválení. K přeměně investičního fondu dojde k datu uvedenému v upravených informačních materiálech schválených Dozorčím orgánem. (3) Správce investičního fondu je následně po získání schválení Dozorčím orgánem dle ustanovení v odstavci (2) povinen skutečnost o provedení přeměny a její datum zveřejnit s předstihem alespoň 30 dní. Od data zveřejnění až po datum předcházející datum přeměny může kterýkoliv investor požádat o odkoupení investičních akcií bez přirážky na zvláštní poplatky či jinou provizi, které správce vyúčtuje před uskutečněním přeměny. V případě přeměny uzavřených investičních fondů v otevřené může investor požádat o bezprovizní odkoupení investičních akcií do 30 dnů od data přeměny. (4) V případě prodloužení platnosti uzavřených investičních fondů je nutno uplatnit pravidla pro přeměnu. (5) Dozorčí orgán může v rámci ochrany zájmů investorů rozhodnout v oprávněném případě o podmínkách přeměny individuálně. 61 (1) Podmínkou přeměny veřejného investičního fondu v soukromý je prohlášení všech investorů, kteří nepožadují odkoupení investičních akcií o přijetí přeměny; investoři do investičních fondů musejí také splňovat podmínky vztahující se na investory. (2) Správce investičního fondu rozhodne o přeměně soukromého investičního fondu způsobem uvedeným v obchodních podmínkách. Rozhodnutí o přeměně je nutno oznámit Dozorčímu orgánu, a to 10 dní před datem nabytí jeho účinnosti. K přeměně soukromého investičního fondu ve veřejný je potřebné povolení Dozorčího orgánu. Podmínkou schválení přeměny Dozorčím orgánem je soulad investičního fondu následně po přeměně s těmito předpisy s ohledem na podmínky týkající se veřejných investičních fondů. Převod Fondů 54 (1) Správce investičního fondu může správu jím spravovaných investičních fondů převést na jiného správce investičních fondů zákonem oprávněného daný investiční fond spravovat, a to na základě předchozího schválení Dozorčím orgánem. (2) Převod závazků správce investičních fondů spojený se jejich správou se řídí právními předpisy Občanského zákoníku týkajícími se převodu dluhu s tím že schválení investičního fondu podle 332 Občanského zákoníku nahrazuje povolení Dozorčího orgánu. Během převodu závazků podle odstavce (2) a (3) převádějící správce investičního fondu oznámí investorům 15 dní před zahájením účinnosti smlouvy o převodu následující informace: a) záměr uskutečnit převod; 10

11 b) ustanovení uvedená v odstavci (4), jakož i c) kontakt na přebírajícího správce investičního fondu a možnost získání informací spojených s obchodováním investičními akciemi. (4) Po nabytí účinnosti smlouvy o převodu bude investiční fond spravovaný převodcem a jeho správa převedena na přebírajícího správce investičních fondů. (5) Na práva týkající se převodce investičního fondu se s ohledem na jím spravovaný investiční fond vztahují právní předpisy Občanského zákoníku pro postoupení pohledávky. (6) Náklady či poplatky vzniklé ve spojitosti s převodem investičního fondu nelze přičíst k investičnímu fondu nebo na vrub investorům. Zánik Správce fondu Správce fondu zaniká odebráním povolení k činnosti správce fondu uděleným Dozorem nebo konečným vyúčtováním Správce fondu Uvedení těch burz a trhů (v případě, ţe takové existují), kde jsou podílové listy zavedeny, resp. ditribuovány. Zavedení Podílových listů na burzy anebo jiné organizované trhy se neuskuteční Způsob a podmínky zavedení podílových listů na trh a jejich distribuce Informace týkající se způsobu a podmínek zavedení podílových listů na trh a jejich distribuce jsou uvedena v bodě 1.4. Statutu Zpětný odkup Podílových listů a zastavení zpětného odkupu Informace týkající se určování a vyplacení výnosu jsou uvedeny v bodě 1.5. Statutu Určení a vyplacení výnosu Informace týkající se určování a vyplacení výnosu jsou uvedeny v bodě 1.6. Statutu Cíle vyuţití kapitálu Fondu, investiční politika Informace o cílech vyuţití kapitálu Fondu a investiční politika jsou uvedené v bodě Statutu Metody zhodnocování jednotlivých instrumentů - Hlavní pravidla a) Běţný účet V průběhu výpočtu netto hodnoty aktiv je přihlíţeno k zůstatku na běţném účtu ke dni T a k úrokům náleţejícím ke dni T. b) Pohledávky-Závazky/Peněţní toky b/1. Hodnota pohledávek (při prodeji), závazků (při nákupu) plynoucích z transakcí v den T je připočítávána k hodnotě nástrojů. Při stanovení netto hodnoty aktiv nelze brát na zřetel penále, úroky z prodlení, respektive pohledávky uplatnitelné cestou soudních sporů. b/2. Úroky a dividendy splatné ke dni T za cenné papíry vyplácející úroky a dividendy jsou připočítávány k hodnotě nástrojů. b/3. Ostatní poloţky zatěţující Fond ke dni T (např. předpokládaná částka faktury, částka splatného poplatku), respektive případné očekávané příchozí platby jsou připočítávány k hodnotě nástrojů. c) Termínované vklady V případě termínovaných vkladů se při výpočtu netto hodnoty aktiv přihlíţí k částce vkladů navýšené o úroky náleţející ke dni T. Rozdíl kurzovního zisku/ztráty mezi prodejní a odkupní cenou je vypočítáván v časovém rozlišení, s platností ke dni T. Pokud cenný papír v období repo dohody vyplácí úroky a/nebo kapitálovou splátku, která přichází k Fondu (případné výplaty postupuje prodejce cenných papírů Fondům), pak se musí ke kurzovnímu zisku/ztrátě za dané období připočítat současná hodnota náleţejícího úroku/splátky kapitálu. Při stanovení aktuální hodnoty je připočítáván výchozí den ke dni T a základní úroková sazba emisní banky. Pokud je v případě pasivní repo dohody cenný papír vyřazen z nástrojů Alao, v průběhu procesu zhodnocení musí být kromě výše uvedeného uplatněn také rozdíl mezi vyřazovací cenou a aktuální trţní cenou. 11

12 e) Úročené a diskontní cenné papíry Výplatce kuponů, v případě nediskontních cenných papírů středním kurzem zveřejněným dne T primárním systémem kotace cen (ÁKK), s alikvótními úroky náleţejícími do dne T, v případě cenných papírů neregistrovaných ÁKK jsou cenné papíry zhodnocovány středním kurzem zveřejněným dne T poskytovatelem údajů charakterizujícím trhy cenných papírů (Reuters, Bloomberg, Datastream, denní tisk, atd.) s úroky náleţejícími do dne T. Pokud nejsou výše uvedené kurzy dosaţitelné, pak jsou cenné papíry zhodnocovány v takovém z níţe uvedených kurzů, který je z pohledu T dne nejaktuálnější, v případě kurzu kótovaného tentýţ den také s přihlédnutím k následujícímu pořadí: Střední kurz ÁKK Kurz poskytovatele údajů (Reuters, Bloomberg, Datastream, denní tisk) Kurz burzovní transakce Kurz posledního uzavřeného obchodu. Diskontní státní dluhopisy (pokladniční poukázky), respektive jiné diskontní cenné papíry jsou zhodnocovány středním kurzem zveřejněným dne T primárním systémem kotace cen (ÁKK), v případě cenných papírů neregistrovaných ÁKK jsou cenné papíry zhodnocovány v aktuální hodnotě vypočítané ke dni T, s výnosy vypočítanými dle středního kurzu zveřejněného dne T poskytovatelem údajů charakterizujícím trhy cenných papírů (Reuters, Bloomberg, Datastream, denní tisk, atd.). Pokud nejsou výše uvedené kurzy dosaţitelné, pak jsou cenné papíry zhodnocovány v takovém z níţe uvedených kurzů, který je z pohledu T dne nejaktuálnější, v případě kurzu kótovaného tentýţ den také s přihlédnutím k následujícímu pořadí: Střední kurz ÁKK Kurz poskytovatele údajů (Reuters, Bloomberg, Datastream, denní tisk) Kurz burzovní transakce Kurz posledního uzavřeného obchodu. f) Podílové listy V případě podílových listů je základem pro zhodnocení kurz ze dne T, pokud není k dispozici, pak naposledy dosaţený kurz zpětného odkupu. g) Akcie Akcie a EFT jsou zhodnocovány kurzem charakteristické burzy cenných papírů ze dne T, respektive pokud toto není burzovní den, pak oficiálním závěrečným kurzem z posledního burzovního dne. Pokud nejsou výše uvedené burzovní kurzy dosaţitelné, pak jsou cenné papíry zhodnocovány v takovém z níţe uvedených kurzů, který je z pohledu T dne nejaktuálnější, v případě kurzů kótovaných tentýţ den také s přihlédnutím k následujícímu pořadí: Závěrečný burzovní kurz. Kurz zveřejněný poskytovatelem charakterizujícím trhy cenných papírů (Reuters, Bloomberg, DataStream, denní tisk, atd.). Kurz kótovaný investičním podnikatelem Kurz posledního uzavřeného obchodu. h) Derivátové transakce - neregulované (OTC) Termínové transakce V den hodnocení musí být vyhodnoceny všechny pozice. V případě repo transakcí - pokud je krytí cenným papírem termínové prodejní transakce v drţení Fondů, je cenný papír a pozice hodnocena současně. (viz. zhodnocování repo transakcí uvedené v bodě d)). V případě termínovaných transakcí se zhodnocení aktiv provádí následujícím způsobem. Současná hodnota platná pro den hodnocení musí být vypočítána z termínového kurzu s diskontní mírou vytvořenou z výnosu bezrizikového trţního benchmarku zvoleného v závislosti na období mezi dnem T a termínem plnění, poté je porovnána s trţním kurzem ze dne zhodnocení vypočítaného dle výše uvedených zásad hodnocení. Násobek tohoto rozdílu kurzu a výše definované v nominální hodnotě uzavřeného obchodu udává hodnotu pozice (výši ztráty/zisku). Opční transakce Hodnocení opce je prováděno dle zhodnocování termínových transakcí s tím rozdílem, ţe k případné ztrátě zhodnocení nemusí drţitel opce přihlíţet. Strukturované produkty Základem zhodnocení je z níţe uvedených kurz nejaktuálnější (z posledního dne). V případě kurzů kótovaných na den zhodnocení a anebo na tentýţ den, přihlíţí se k následujícímu pořadí: 12

13 Kurz posledního uzavřeného obchodu. Kurz zveřejněný poskytovatelem charakterizujícím trhy cenných papírů (Reuters, Bloomberg, DataStream, denní tisk, atd.). Teoretický kurz kalkulovaný vyhodnocený deklarovanou metodikou derivátů, zohledněním kurzu podkladových produktů, a dokumentací kalkulace. Derivátové měnové transakce Termínované měnové kontrakty Termínované měnové kontrakty (měnový forward) jsou zhodnocovány jako rozdíl mezi realizační cenou a hodnotou ze dne T diskontovanou úroky finančních trhů příslušných měn, dále jako rozdíl mezi okamţitým kurzem dvou měn diskontovaný úrokem základní měny. Měnové futures Hodnotou měnového futures je rozdíl mezi závěrečným kurzem dne T kalkulovaného pro danou lhůtu clearingovým domem, respektive příslušnou burzou a realizační cenou. Měnové opce V případě nákupu měnové opce je hodnotou pozice rozdíl mezi realizační cenou a hodnotou ze dne T diskontovanou úroky finančních trhů příslušných měn, dále rozdíl mezi okamţitým kurzem dvou měn, pokud je pozitivní, respektive nula, kdyţ je tato hodnota negativní. V případě prodeje měnové opce je hodnotou pozice rozdíl mezi realizační cenou a hodnotou ze dne T diskontovanou úroky finančních trhů příslušných měn, dále rozdíl mezi okamţitým kurzem dvou měn, pokud je negativní, respektive nula, kdyţ je tato hodnota pozitivní. i) Deriváty obchodované normovaným způsobem Otevřené pozice ze dne T jsou zhodnocovány na základě oficiálního vyúčtovacího kurzu daného instrumentu zveřejněného v den T. Osoba, která si cenný papír vypůjčuje, vykazuje ve svých knihách tento cenný papír jako vlastní, osoba poskytující cenný papír k zapůjčení, vykazuje svou pohledávku jako rozdíl hodnocení. Cenný papír poskytnutý k půjčce: Poplatek za půjčení musí být v době zapůjčení vykazován v poměrném rozdělení dle příslušného časového rozmezí. Pohledávka vztahující se na cenný papír poskytnutý k půjčení musí být evidována jako pohledávka stanovená v aktuální trţní ceně papíru. Zapůjčený cenný papír: Zapůjčený cenný papír je do doby navrácení cenného papíru evidován jako závazek vypočítaný v trţní ceně. k) Měny, respektive aktiva, která nejsou denominována v základní měně Primárním zdrojem hodnocení měny je referenční kurz zveřejněný dne T a oznámený na konci dne T poskytovatelem údajů (Reuters/Bloomberg/Datastream). Pokud pro některou měnu není k dispozici kurz zveřejněný poskytovatelem údajů, pak se ke zhodnocení pouţije oficiální kurz MNB (Maďarské národní banky) pro danou měnu zveřejněný dne T. Pokud pro některou měnu není k dispozici ani oficiální kurz MNB, hodnocení se provádí dle kurzu vypočítaného z kříţového kurzu dané měny ze dne T a kurzu USD a dle kříţového kurzu USD/HUF HUF/CZK. Pokud nejsou výše uvedené kurzy dosaţitelné, pak je základem zhodnocení střední kurz dané měny podle Správce depozitu ze dne T Stanovení hodnoty distribuční anebo trţní, nadále zpětného odkupu Informace týkající se stanovení hodnoty distribuční anebo trţní, nadále zpětného odkupu jsou uvedeny v bodě 1.7. Statutu Poplatky a náklady hraditelné společnosti správce fondu, správcovi depozitu anebo třetí straně podílovým fondem, a popis způsobu, částky a výpočtu náhrady nákladů pro výše uvedené subjekty. Informace týkající se hraditelných nákladů jsou uvedeny v bodě 2.4. Statutu. 2. Detailní prezentace společnosti správce fondu 13

14 Společnost Budapest Alapkezelő Zrt. (uzavřená akciová společnost) je řízena generálním ředitelem. Operativní vedení zajišťuje zástupce generálního ředitele. V rámci toho zástupce generálního ředitele bezprostředně řídí vedoucího pracovníka odpovídajícího za investice, vedoucího pracovníka odpovídajícího za podporu obchodu, vedoucího pracovníka odpovídajícího za prodejní činnost institucionálním investorům a produktového manaţera. Vedoucímu pracovníkovi odpovídajícímu za investice je podřízeno pět expertů zabývajících se investicemi. Vedoucí pracovník zodpovědný za podporu obchodní činnosti vykonává následující úlohy: úlohy související s operativní činností společnosti a vykonáváním transakcí s cennými papíry, dále úlohy související s ohodnocením investičního portfolia. Další úlohou vedoucího pracovníka odpovídajícího za podporu obchodu je řízení a dozor nad finanční a účetní činností, dále koordinace úloh právního charakteru a otázek týkajících se řízení rizika. Spolupracuje se 7 dalšími zaměstnanci. Dohlíţí také na práci administrativy (1 zaměstnanec). Budapest Alapkezelő Zrt. zaměstnává 1 osobu jako interního kontrolora, na oblast spravování rizika a shody s právními předpisy dohlíţí vţdy 1 osoba z příslušného oddělení banky Budapest Bank. Od samého počátku domácích investičních fondů je Budapest Alapkezelő dominantním zástupcem na trhu. Název společnosti: Budapest Alapkezelő uzavřená akciová společnost Krátký název: Budapest Alapkezelő Zrt. Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193. Datum zaloţení: 3. srpna Společnost byla zaloţena na dobu neurčitou. Registrace firmy: 12. říjen 1992, Soud hlavního města (Fővárosi Bíróság) jako Rejstříkový soud č /02. Číslo povolení vydaného Státním dozorem nad cennými papíry (Állami Értékpapír Felügyelet): /1992; 22. září Číslo povolení vydaného Státním dozorem nad finančními organizacemi (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) prokazující skutečnost, ţe Správce fondu splňuje podmínky jako investiční správce fondu pro evropské podílové fondy: III/ /2004.; 4. srpen Obchodní rok: Obchodní rok společnosti je shodný s kalendářním rokem. Počet zaměstnanců Společnosti: 18 osob (03. měs ) Správce fondu spravuje fondy UCITS (evropský fond). Fondy spravované Správcem fondu: Budapest 2015 Fond Budapest 2016 Alapok Alapja Budapest Abszolút Hozam Sz. Fond Budapest Agrár Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Budapest Állampapír Fond Budapest Arany Alapok Alapja Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Budapest Aranytrió 3. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Budapest Aranytrió Tőkevédett Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Budapest Bonitas Fond Budapest Bonitas Plus A sorozat Budapest Bonitas Plus D sorozat Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Budapest Horizont 2. Tőkevédett Fond Budapest Horizont Tőkevédett Fond Budapest Ingatlan Alapok Alapja Budapest Kötvény Fond Budapest Metálmix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Fond Budapest Spectrum Hozamvédett Fond Budapest Világválogatott Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Budapest Zenit Alapok Alapja GE Money Balancovaný Fond GE Money Chráněný Fond GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Fond GE Money Dollár Rövid Kötvény Fond GE Money EMEA Equity Investment Fond CZK sorozat GE Money EMEA Equity Investment Fond EUR sorozat GE Money EMEA Equity Investment Fond HUF sorozat GE Money Euro Rövid Kötvény EUR Sorozat GE Money Euro Rövid Kötvény HUF Sorozat GE Money Fejlett Piaci Részvény Fond GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Fond CZK sorozat GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Fond HUF sorozat GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Fond USD GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Fond CZK sorozat GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Fond HUF sorozat GE Money Franklin Templeton Alapok Alapja GE Money Konzervativní Fond GE Money Köz-Eu Részvény Fond CZK Sorozat GE Money Köz-Eu Részvény Fond EUR Sorozat GE Money Köz-Eu Részvény Fond HUF Sorozat GE Money Nyersanyag Alapok Alapja Volksbank Pénzpiaci Befektetési Fond 14

15 GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Hlavní finanční údaje Správce fondu: Registrovaný kapitál (milionů HUF) Vlastní kapitál (milionů HUF) 1039,5 1099,1 1403,6 2727,0 4015,2 Zdaněný výsledek (milionů HUF) 1366,6 1809,5 1304,6 1322,3 1288,2 Počet zaměstnanců (osob) Počet spravovaných fondů (ks) Majetek spravovaných fondů (miliard HUF) Spravovaný pokladní majetek (miliard HUF) Výkonný a dozorný orgán Společnosti: Generální ředitel: Fatér Gyula Členové dozorného orgánu: Szűcs Zoltán Ákos Tamás dr. Batiz József Registrovaný kapitál společnosti: Základní kapitál: HUF, z toho splaceno v hotovosti HUF. Majitel: Budapest Bank Zrt. Vlastnický podíl: 100 % 3. Informace vztahující se na Správce depozitu Název společnosti: Pobočka zahraniční banky Citibank Europe plc v Maďarské republice Sídlo: 1051 Budapest, Bank Center, Szabadság tér 7. Datum zaloţení: 10. listopad Registrace firmy: 18. prosinec 2008, Soud hlavního města jako Rejstříkový soud Povolení k činnosti: Central Bank of Ireland, Okruh činnosti: 64 19'08 Ostatní monetární zprostředkovávání (hlavní činnost), 64.91'08 Finanční leasing, 64.99'08 Jinam nezařazené, ostatní finanční zprostředkovávání, 66.12'08 Agenturní činnost související s cennými papíry, komoditní burzou, 66.19'08 Ostatní doplňková finanční činnost, 66.29'08 Ostatní činnost doplňující pojištění, penzijní fond 4. Reprezentace těch smluvních poradců, externích investičních poradců jejichţ náklady jsou hrazeny z instrumentů fondu. Správce fondu při vykonávání řízení fondu nevyuţívá sluţeb externích investičních poradců, tudíţ z aktiv Fondu není účtován ţádný poplatek. 5. Způsob zveřejnění informací o vyplacení, zpětném odkupu podílových listů a dalších informací týkajících se podílového fondu. Informace pro investory o vyplacení, zpětném odkupu podílových listů, netto hodnoty aktiv Fondu, o celkové netto hodnotě podílového fondu, roční a pololetní zprávy, měsíční zprávy o portfoliu, oficiální vyhlášky Fondu a další informací týkající se podílového fondu jsou zveřejněny na distribučních místech, na stránkách nadále na veřejných platformách Dozoru na stránkách Pro sérii CZK jsou informativní oznámení dostupná v českém jazyce na stránkách 15

16 6. Další investiční informace 6.1. Prezentace nejdůleţitějších údajů o dosavadní výkonnosti investičního fondu Údaje o dosavadní výkonnosti investičního fondu jsou vykázané v jednotlivých řádcích tabulky Série Výnos za rok 2012* GE Money EMEA Equity Investment Fond "EUR" série 13.19% GE Money EMEA Equity Investment Fond "HUF" série 4.87% GE Money EMEA Equity Investment Fond "CZK" série 11.23% **: neúplný rok (hodnoty nejsou anualizované) Tato tabulka ukazuje výsledky fondů spravovaných Správcem fondu: 16

17 NAV Volatilita Výnosy (%) * 2012* Budapest 2015 Alap 194,190,089 Ft 0.30% * Budapest 2016 Alapok Alapja 731,439,871 Ft 0.23% * Budapest Abszolút Hozam Alap 837,676,413 Ft 0.41% Budapest Agrár Alapok Alapja 216,585,920 Ft 0.01% * Budapest Állampapír Alap 35,006,617,543 Ft 0.11% Budapest Arany Alapok Alapja 3,345,126,998 Ft 0.87% * Budapest Aranytrió Alapok Alapja 485,010,335 Ft 0.01% Budapest Aranytrió 2. Alapok Alapja 1,320,527,565 Ft 0.02% Budapest Aranytrió 3. Alapok Alapja 514,538,609 Ft 0.01% Budapest Bonitas Alap 48,594,432,453 Ft 0.02% Budapest Bonitas Plus Alap "A" sor. 4,166,326,786 Ft 0.02% Budapest Bonitas Plus Alap "D" sor. 14,278,543,159 Ft 0.02% * Budapest Dupla Trend Alapok Alapja 451,619,367 Ft 0.01% Budapest Euró Pénzpiaci Alap "EUR" sor. 28,342, % 0.28* Budapest Euró Pénzpiaci Alap "HUF" sor. 1,404,152,176 Ft 0.65% Budapest Ingatlan Alapok Alapja 1,269,224,508 Ft 0.16% Budapest Horizont Tőkevédett Alap 4,132,482,605 Ft 0.23%* * Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap 3,273,388,783 Ft 0.24%* * Budapest Kötvény Alap 9,400,667,578 Ft 0.29% Budapest MetálMix Alapok Alapja 765,141,905 Ft 0.01% Budapest Nemzetközi Részvény Alap 577,434,609 Ft 0.65% Budapest Pénzpiaci Alap 41,280,616,579 Ft 0.01% Budapest Világválogatott Alapok Alapja 769,503,628 Ft 0.01% Budapest Zenit Alapok Alapja 911,733,803 Ft 0.20% * GE Money Abszolút Kötvény 9,334,183,514 Ft 0.30% ,36* GE Money Balancovany Alap 38,756,986 Kč 0.24% GE Money Chraneny Alap 127,695,746 Kč 0.15% GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Alap 1,514,162,499 Ft 0.01%* * GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap $6,028, %* * GE Money EMEA Részvény Alap "EUR" sor. 2,120, % * GE Money EMEA Részvény Alap "HUF" sor. 175,114,662 Ft 0.83% ,01* 4.87 GE Money EMEA Részvény Alap "CZK" sor. 1,661,685 Kč 0.91% ,13* GE Money Feltörekvő Kötvény Alap "HUF" sor. 1,002,443,060 Ft 0.73% * GE Money Feltörekvő Kötvény Alap "CZK" sor. 4,035,158 Kč 0.60% ,97* 9.22 GE Money Feltörekvő Kötvény Alap "USD" sor. $374, % GE Money Feltörekvő Részvény Alap "HUF" sor. 864,382,502 Ft 0.74% * GE Money Feltörekvő Részvény Alap "CZK" sor. 2,567,377 Kč 0.79% ,54* GE Money Franklin Templeton Alapok Alapja 1,810,730,548 Ft 0.59% ,71* GE Money Közép-Európai Részvény Alap "EUR" sor. 323, % GE Money Közép-Európai Részvény Alap "HUF" sor. 5,506,066,191 Ft 0.73% GE Money Közép-Európai Részvény "CZK" 728,476 Kč 0.84% GE Money Nyersanyag Alapok Alapja 1,527,416,189 Ft 0.59% GE Money Konzervativni Alap 1,202,051,632 Kč 0.03% Volksbank Pénzpiaci Alap 403,300,012 Ft 0.01% * neúplný rok (hodnoty nejsou anualizované) ** investiční politika se výrazně změnila Výsledky, výnosy dosaţené Fondem v minulosti nepředstavují záruku pro výsledky a výnosy v budoucnu Vymezení typů investorů, kterým je podílový fond doporučován Je to investiční forma vhodná pro investory uvaţující o vyšších výnosech v delším časovém horizontu, ochotných podstoupit i vyšší riziko neţ je běţné riziko. Nejkratší doba trvání investice doporučená správcem fondu: 3 roky 6.3. Rizikové faktory související s investováním do Fondu 17

18 Pro investory před rozhodnutím o investici je nezbytné prostudování rizikových faktorů. Riziko Všeobecné hospodářské riziko Riziko úvěrové sazby Likvidní riziko Riziko plynoucí z derivátových transakcí Riziko akciového trhu Riziko plynoucí z poruchy činnosti trhu Riziko investičních rozhodnutí Riziko plynoucí z procesu zhodnocování Úvěrové riziko Podnikové riziko Riziko protistrany Riziko správce depozitu Riziko daňové politiky Daňové riziko Regulační riziko Politické riziko Riziko týkající se určení netto hodnoty aktiv Riziko pozastavení uvádění na trh Riziko zániku fondu Riziko zrušení fondu Rizika související s činností Správce fondu Devizové riziko Riziko plynoucí z neznalosti kurzu Rizika plynoucí z derivátových transakcí Riziko plynoucí z rozdílu rizikových indikátorů a skutečného rizika XX Velmi charakteristické x Charakteristické GE Money EMEA Equity Investment Fund XX x XX x XX x XX XX x XX x x XX x XX XX x x x x x x XX XX x XX Všeobecné hospodářské riziko Z důvodu stále sílící integrace mezinárodních finančních kapitálových trhů jsou trhy s cennými papíry v jednotlivých zemích či regionech ovlivňovány procesy probíhajícími na kapitálových trzích jiných zemí či regionů vyvolávajíce tak takové pohyby, které se v souvislosti s makroekonomickými vlastnostmi dané země zdají být na první pohled neopodstatněnými. Tyto krátkodobé a střednědobé výkyvy mohou negativně ovlivňovat také kurz nástrojů Fondu. Riziko úvěrové sazby V souladu s investiční politikou jsou mezi nástroji Fondu z menší či větší části zastoupeny úročené, respektive diskontní cenné papíry, a proto je vývoj kurzu podílových listů závislý na změnách trţní úrovně výnosů Likvidní riziko Rozsah a hloubka trhů s cennými papíry povaţovaných dříve za přijatelně likvidní (státní dluhopisy, akcie) se můţe za určitých okolností dramaticky zhoršit, a proto je uzavírání nebo otevírání určitých pozic za takových okolností moţné pouze za cenu značných obchodních nákladů a/nebo ztrát. Riziko plynoucí z derivátových transakcí Deriváty představují speciální riziko. Mezi investicemi Fondu mohou být v omezeném rozsahu a při dodrţení právních předpisů zastoupeny i deriváty. Likvidita těchto produktů se můţe v krátkém časovém horizontu významně sníţit, dále mohou fungovat s významnou kapitálovou pákou. Proto se můţe stát, ţe Fond nemůţe realizovat svůj zisk, respektive je nucen zaúčtovat likvidní ztrátu. Dále se v případě derivátových transakcí můţe vyskytnout riziko nesplnění závazků. Riziko akciového trhu 18

19 Mezi investicemi Fondu představují významný poměr akcie. Investicemi do akcií je moţné dosáhnout mimořádně vysokých zisků, avšak zpravidla ani prostřednictvím velmi obezřetných analýz nelze bezpečně předpovědět vývoj kurzů akcií v budoucnu. Kurz akcií se můţe vlivem nepříznivých makroekonomických, podnikových událostí nebo situace na kapitálovém trhu i významně sníţit, navíc v případě bankrotu daného podniku mohou akcie daného podniku zcela ztratit svou hodnotu. Investoři Fondu tak mohou být nepřímo postiţeni ztrátou. Správce fondu je schopen svými odbornými znalostmi a svojí politikou diverzifikace investic tuto ztrátu sníţit, avšak není schopen jí zcela předcházet. Riziko plynoucí z poruchy činnosti trhu Správce vytváří portfolia investičních fondů s přihlédnutím na relevantní infrastrukturu kapitálového trhu (činnost určitého segmentu burzovního a mimoburzovního trhu, fungování clearingového domu) jakoţ i posouzením rizik. Nicméně se můţe stát, ţe dojde k dramatickému zhoršení podmínek pro činnost některých segmentů kapitálového trhu. Takovými případy mohou být například provozní poruchy elektronického obchodního systému burzy anebo neočekávané přerušení kótování na některém z mimoburzovních trhů, atd. Riziko investičních rozhodnutí Správce fondu při vytváření souboru cenných papírů povaţovaného za optimální dle svých nejlepších znalostí vynáší taková investiční rozhodnutí, která budou podle očekávání příznivě ovlivňovat výsledky Fondu. Trţní procesy se však mohou odlišovat od analýz prováděných experty Správce fondu a v důsledku toho mohou vznikat takové výnosy, které se odlišují od očekávání a mohou tak negativně ovlivnit výsledky Fondu. Riziko plynoucí z procesu zhodnocování Správce fondu usiloval o to, aby v souladu s dodrţením zákonných předpisů určil pravidla zhodnocování investičních instrumentů takovým způsobem, aby tato pravidla co moţná nejpřesněji odráţela aktuální trţní hodnotu aktiv Fondu. Přesto se můţe stát, ţe jednotlivé nástroje prokazují přechodné podhodnocení či nadhodnocení. Úvěrové riziko V případě bankovních vkladů a cenných papírů představujících úvěrový vztah můţe případný bankrot, platební neschopnost finančních ústavů přijímajících vklady, respektive subjektů emitujících cenné papíry způsobit v krajním případě drastické sníţení hodnoty, aţ úplné zrušení těchto nástrojů zastoupených v portfoliu Fondů. Správce fondu investuje kapitál Fondů do bankovních vkladů, respektive do cenných papírů představujících úvěrový vztah aţ výhradně po pečlivém rozváţení, komplexní a podrobné analýze rizika finančního ústavu, respektive státu či instituce emitující cenný papír. Navzdory nejpečlivějšímu výběru nelze s úplnou jistotou vyloučit moţnost vzniku platební neschopnosti těchto institucí či států v době činnosti Fondu, coţ můţe v krajních případech vést k podstatnému sníţení hodnoty podílových listů. Podnikové riziko V případě podnikových dluhopisů a akcií zveřejněné informace o výsledcích emitentů častokrát nejsou dostatečně podrobné pro posouzení reálné trţní hodnoty daných cenných papírů. Riziko protistrany Správce fondu během uzavírání obchodů a investování usiluje o to, aby byl z hlediska úvěrového rizika v kontaktu s nejvhodnějšími partnery. Navzdory přísnému monitoringu rizika však nelze vyloučit, ţe se partneři budou potýkat s finančními nebo jinými těţkostmi, které mohou Fondům způsobit ztráty. Riziko správce depozitu Investiční nástroje zastoupené v portfoliu Fondů eviduje Správce depozitu na odděleném kontě. Správce depozitu splňuje stanovené zákonné předpisy a kapitálové poţadavky. Rizika plynoucí z případných změn okolností mohou ovlivnit i výsledky Fondů. Riziko daňové politiky Případné změny (např. zvýšení daňové sazby, zavedení nové daně v oblasti, kde zatím tato daň nebyla) v daňové politice cílových zemí investic mohou mít negativní vliv na výnosy Fondů. Daňové riziko Předpisy upravující zdanění příjmů fyzických osob z podílových listů a předpisy týkající se zdanění podílových fondů se mohou v budoucnosti změnit. 19

20 Regulační riziko Regulační prostředí finančních a kapitálových trhů je stanoveno kompetentními orgány. Ačkoli cílem regulace je zpravidla vytvoření dlouhodobě stabilního a vypočitatelného kapitálového trhu, není vyloučeno, ţe tato pravidla se změní natolik nečekaně a v takovém rozsahu, ţe je nutné přepracovat strukturu dříve vytvořeného portfolia povaţovaného za optimální. V takovém případě vzroste i takové riziko, ţe přetvoření portfolia při změněných pravidlech je moţné pouze za cenu značných ztrát. Takovou změnou regulace je například zákaz krátkého prodeje, změna obchodních podmínek termínovaných trhů, změna systému měnových kurzů, apod. Politické riziko Všeobecná politická situace v cílových státech se můţe v budoucnu významně měnit, vlády jednotlivých států mohou dále zavést taková opatření (např. omezení repatriace zisku, apod.), která mohou nepříznivě ovlivnit investice realizované v dané zemi v minulosti. Riziko týkající se určení netto hodnoty aktiv Netto hodnotu aktiv Fondu určuje Správce depozitu. Správce depozitu usiluje o přesné hodnocení, ale můţe se stát, ţe v důsledku vlastního pochybení nebo z pochybení jiného externího poskytovatele je netto hodnota aktiv stanovena nesprávně. Pokud je chyba zjištěna dodatečně a rozdíl je vyšší, neţ chybové limity uvedené v bodě č. 2.5 Statutu, pak klienti realizující transakce daného dne a Fondy obdrţí kompenzaci v případě, ţe jim byla způsobena škoda. Kompenzace v ţádném případě nezatěţuje Fond. Riziko přerušení distribuce Správce fondu můţe přerušit distribuci Fondů výhradně v případech a za podmínek uvedených v příslušných zákonech, investoři pak do opětovného zahájení distribuce nemohou získat zpět protihodnotu svých investic. Přerušení plynulé distribuce podílových listů je Zákonem regulováno dle níţe uvedeného: 29 Přerušení anebo zastavení plynulé distribuce podílových listů je Zákonem regulováno dle níže uvedeného: 92. (1) Plynulé obchodování s podílovými listy může být správcem fondu přerušeno nejvýše na tři pracovní dny, v případě, že distribuce a zpětný odprodej není umožněn výhradně z důvodu neodstranitelných příčin ve funkci investičního správce fondu, správce depozit anebo distributora. Investory je nutno o pozastavení uvědomit cestou mimořádného sdělení a zároveň je zapotřebí okamţitě informovat také Dozorčí orgán. (2) K pozastavení uvedení investičních akcií na trh dojde v případě uvedeném v 89, odstavci (1). 93 (1) Správce investičního fondu může pozastavit obchodování investičními akciemi - jak jejich nákup tak odprodej - pouze je-li to v zájmu investorů, pokud a) nelze stanovit čistou hodnotu aktiv podle dané série investičního fondu a zejména, pokud je pozastaveno obchodování více než 10 procenty obratu vlastního kapitálu investičního fondu nebo z jakéhokoli jiného důvodu neexistuje žádná dostupná informace o kurzu pro ocenění tržní ceny; b) správce investičního fondu, depozitáře nebo obchodník - s výjimkou uvedenou v 92, odstavci (1) - není schopen zastat svou činnost; c) pokud netto hodnota instrumentů podílového fondu se stane negativní; (2) Správce investičního fondu může pozastavit odkup investičních akcií v zájmu investorů pouze na základě předložených pokynů k odkupu a v případě odkupu takového množství investičních akcií, jejichž hodnota by ohrozila likviditu investičního fondu - s ohledem na poskytnutý čas určený k prodeji akcií investičního fondu. (3) Správce investičního fondu o pozastavení uvedeném v odstavcích (1) a (2) neprodleně uvědomí cestou mimořádného sdělení investory, dozorčí orgán a dále pak všechny příslušné orgány dohledu těch členských zemí EHP, které investičními akciemi obchodují. 94 (1) Dozorčí orgán může pozastavit systematické obchodování akciemi v zájmu investorů, za předpokladu, že: a) správce investičního fondu nedodrží oznamovací povinnost, nebo b) pokud nejsou zajištěny zákonné podmínky pro provozování investičního fondu. (2) Pokud správce investičního fondu nepodnikne příslušná opatření, může Dozorčí orgán pozastavit systematické obchodování investičními akciemi - v případě uvedeném v 93, odstavci (1), jakož i odkup investičních akcií v případě uvedeném v 93, odstavci (2). 95 (1) V případě majetkového fondu činí délka pozastavení nejdéle 1 rok a u všech ostatních investičních fondů nejdéle 30 dnů, s tím, že se doba pozastavení v případě investičního fondu s alespoň 20% investicí do jiného investičního fondu přizpůsobí pravidlům pozastavení podkladového investičního fondu. Dozorčí orgán může v oprávněném případě na žádost správce investičního fondu prodloužit pozastavení na další 1 rok. (2) Následně po zániku důvodu vedoucího k pozastavení obchodování investičními akciemi nebo je-li to nařízeno rozhodnutím Dozorčího orgánu, je nutno bezodkladně zahájit opětovné obchodování akciemi. (3) Čistou hodnotu aktiv investičního fondu je třeba stanovit a zveřejnit i v období pozastavení. 103 (8) Současně se zveřejněním rozhodnutí o oddělení je nutno obchodování investičními akciemi investičních fondů až do provedení oddělení pozastavit 20

BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT

BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) GE Money Bank

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money

Více

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený Podílový

Více

GE MONEY BALANCOVANÝ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY BALANCOVANÝ FOND PROSPEKT A STATUT GE MONEY BALANCOVANÝ FOND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a. s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a. s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika)

Více

GE MONEY EMERGING MARKET EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT GE MONEY EMERGING MARKET EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený

Více

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) GE

Více

GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a. s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Közép-Európai Részvény Alap*

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110.

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110. GE Money Balancovaný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

GE MONEY KONZERVATIVNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GE MONEY BALANCOVANÝ FOND GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTUŘE.

GE MONEY KONZERVATIVNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GE MONEY BALANCOVANÝ FOND GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTUŘE. GE MONEY KONZERVATIVNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GE MONEY BALANCOVANÝ FOND GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTUŘE Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci

Více

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193. ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Hlavní distributor: Budapest Bank Nyrt. (Sídlo: 1138 Budapest,

Více

GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a. s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika)

Více

GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Central European Equity Investment

Více

GE MONEY Central European Equity Fund PROSPEKT A STATUT

GE MONEY Central European Equity Fund PROSPEKT A STATUT GE MONEY Central European Equity Fund PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.)

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Részvény

Více

GE MONEY BALANCOVANÝ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY BALANCOVANÝ FOND PROSPEKT A STATUT GE MONEY BALANCOVANÝ FOND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a.s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika)

Více

GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT GE MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a.s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika)

Více

GE MONEY EMERGING MARKET EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT GE MONEY EMERGING MARKET EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) GE

Více

GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a.s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika)

Více

GE MONEY PENĚŽNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GE MONEY BALANCOVANÝ FOND GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTŮŘE.

GE MONEY PENĚŽNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GE MONEY BALANCOVANÝ FOND GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTŮŘE. GE MONEY PENĚŽNÍ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GE MONEY BALANCOVANÝ FOND GE MONEY CHRÁNĚNÝ FOND PROSPEKT A STATUT V JEDNOTNÉ STRUKTŮŘE Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Central European Equity Investment

Více

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) GE Money

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény

Více

GE Money Penezni Fund. GE Money Peněžní Fond. veřejný, otevřený podílový fond cenných papírů

GE Money Penezni Fund. GE Money Peněžní Fond. veřejný, otevřený podílový fond cenných papírů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund Účetní závěrka je součástí výroční zprávy. Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce

Více

BF MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT

BF MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT BF MONEY KONZERVATIVNÍ FOND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: GE Money Bank a.s. (Sídlo: Vyskočilova 1422/1a Praha 4, Česká republika)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Balancovaný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Balancovaný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Balancovaný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY PENĚŽNÍ FOND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY PENĚŽNÍ FOND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193. ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY PENĚŽNÍ FOND Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193. Hlavní distributor: Budapest Bank Nyrt. Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193. Správce depozitu:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Chráněný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Konzervativní Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Konzervativní Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund. GE Money Feltörekvő Kötvény Alap. veřejný, otevřený evropský podílový fond cenných papírů

GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund. GE Money Feltörekvő Kötvény Alap. veřejný, otevřený evropský podílový fond cenných papírů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény

Více

GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Typ, druh fondu Doba trvání Datum zahájení

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2016 BF Money Central European Equity Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2016 BF Money Central European Equity Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2016 BF Money Central European Equity Fund A. Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce BF Money Central European Equity Investment Fund

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond Obsah I. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě II. Výroční zpráva III. Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce IV. Účetní závěrka Rozvaha Výkaz

Více

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008)

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Balancovaný Fond GE

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

GE Money Chraneny Fund. GE Money Chráněný Fond. veřejný, otevřený podílový fond cenných papírů

GE Money Chraneny Fund. GE Money Chráněný Fond. veřejný, otevřený podílový fond cenných papírů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Chraneny Alap* GE Money

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR %

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR % Strana 1042 Sbírka zákonů č. 98 / 2014 Částka 42 98 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby

1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby Soukromá klientela Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu na zahraničních

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Közép-Európai Részvény Alap GE Money Central European Equity Investment Fund

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Balancovaný Fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Balancovaný Fond Obsah I. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě II. Výroční zpráva III. Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce IV. Účetní závěrka Rozvaha Výkaz

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

AAA AUTO GROUP N.V. (veřejná společnost s ručením omezeným založená dle právního řádu Nizozemska)

AAA AUTO GROUP N.V. (veřejná společnost s ručením omezeným založená dle právního řádu Nizozemska) Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 20.03.2013 v 8:00 AAA AUTO GROUP N.V. (veřejná společnost s ručením omezeným založená dle právního řádu Nizozemska) INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK PRO AKCIONÁŘE

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 29. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 29. července 2011 Třídící znak 2 1 3 1 1 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 29. července 2011 o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu I. Obecná ustanovení 1. Česká národní banka

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více