Analýza poradenských pracovišť. vysokých škol ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza poradenských pracovišť. vysokých škol ČR"

Transkript

1 Analýza poradenských pracovišť vysokých škol ČR závěrečná výzkumná zpráva zpracovala: Bc. Andrea Mikulová pod záštitou AVŠP říjen 2013

2 Úvod Tato zpráva shrnuje výsledky z šetření poradenských pracovišť českých vysokých škol. Kontaktována byla všechna pracoviště z aktualizovaného seznamu vysokoškolských poraden prostřednictvím elektronické komunikace. Vlastní sběr dat probíhal v období září říjen roku 2013 a měl podobu elektronického dotazníku. Celkem bylo k analýze získáno 28 dotazníků. Dotazník se skládal z několika částí zjišťující zaměření činnosti poradenského pracoviště; postavení a začlenění poradny v rámci vysoké školy; financování; prostorové a technické podmínky; personální zabezpečení; profesní růst, informovanost a vzdělávání poradců a konečně budoucnost pracoviště a případné překážky v jeho dalším rozvoji. 1

3 1. Struktura souboru Ke zpracování byly zařazeny dotazníky z níže uvedených poradenských pracovišť: 1. Mediatéka Fakulty filozofické UK v Praze, jazykové centrum 2. Profesně poradenské centrum Fakulty filozofické UP v Olomouci 3. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, JčU České Budějovice 4. Poradenské centrum pro studenty, Vysoká škola polytechnická Jihlava 5. Poradenské centrum Univerzity obrany 6. Informační a poradenské centrum Fakulty ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 7. Kariérní centrum ČVUT v Praze, rektorát 8. Psychologická poradna Fakulty dopravní ČVUT v Praze 9. Vysokoškolská poradna Fakulta ekonomická, JčU České Budějovice 10. Akademické centrum UJAK, katedra speciální pedagogiky 11. Centrum Pyramida, Ostravská univerzita 12. Akademická poradna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 13. Slunečnice FEI Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB TU v Ostravě 14. Akademická poradna Univerzity Pardubice 15. Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, sekce Poradenství pro studenty 16. Akademické centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, rektorát 17. Poradenské centrum Univerzity Hradec Králové 18. Studijní oddělení Fakulty pedagogické UK v Praze 19. Poradenské centrum Institutu celoživotního vzdělání Mendelovy univerzity v Brně 20. Poradenské centrum, Kariérní centrum MU 21. Psychologické poradenské centrum Fakulty filozofické UK v Praze 22. Poradenské centrum Policejní akademie České republiky v Praze 23. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami na UP v Olomouci 24. Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT v Praze 25. Středisko pro pomoc studentů se specifickými nároky MU 26. Informační a poradenské centrum ZČU v Plzni 27. Informačně-poradenské centrum UK v Praze, rektorát 28. Akademická psychologická poradna VŠE v Praze, rozvojové a poradenské centrum 2

4 Ze seznamu je patrné, že na některých vysokých školách je více poradenských pracovišť, některá existují v rámci celé univerzity, jiná při fakultách či katedrách. Průzkumu se tedy celkem účastnilo 28 poradenských pracovišť umístěných na 19 vysokých školách. Vzhledem k malému rozsahu souboru je forma prezentace zjištěných dat poněkud problematická, z toho důvodu jsou ve zprávě uvedeny pouze absolutní počty. 2. Klienti poradenských pracovišť Vstupní informací dotazníku bylo zjištění typu klientely, která dotázaná poradenská pracoviště navštěvuje. Všechna pracoviště navštěvují studenti prezenční formy studia, celkem 16 pracovišť poskytuje poradenství absolventům, dále studentům kombinované formy a zájemcům o studium poskytuje poradenství 15 pracovišť, 14 z poraden navštěvují zaměstnanci vysoké školy, nakonec shodně využívají služeb poradenských pracovišť firmy či organizace nebo jiný druh klientely 1, a to pouze na 5 pracovištích. Stejně jako v roce 2008 byla pracoviště dotázána na počty klientů v jednotlivých skupinách podle typu poskytnutého poradenství. Na tuto otázku však odpověděla pouze polovina pracovišť a údaje jednotlivých poraden se od sebe značně liší. Tabulka č. 1 uvádí počty těch pracovišť, která k této statistice data poskytla. Další tabulka č. 2 nabízí průměrný počet klientů na těchto pracovištích. Tabulka 1 - Počet pracovišť poskytujících poradenství (dle typu a skupiny klientů) studijní profesní psychologické speciální jiný typ zájemci o studium studenti absolventi zaměstnanci firmy, organizace další klienti Při pohledu na tabulku je patrné, že nejčastějšími klienty poradenských pracovišť jsou studenti, a to u všech typů zjišťovaných poradenských služeb, z nichž nejčastěji využívají studijní a psychologické poradenství. 1 Jako jiný typ klientely pracoviště uvedla např. pedagogy speciálních škol, rodinné příslušníky studujících, nebo jedince žádající o poradenství v oblasti výchovy či školní zralosti. 3

5 Tabulka 2 - Průměrný počet klientů dle poskytnutého poradenství 2 studijní profesní Psychologické speciální jiný typ celkem zájemci o studium studenti absolventi zaměstnanci firmy, organizace další klienti 0, , celkem 386, , Z poskytnutých údajů je čitelné, že pracoviště průměrně v roce 2012 poskytla poradenství 884 klientům. Poradny však byly dotázány i na celkový počet klientů, odpověď na tuto otázku poskytlo 9 pracovišť 3, na základě této otázky je průměr počtu klientů vyšší, a to 1505 klientů. Rozpětí počtu klientů v dané skupině u jednotlivých typů poskytnutého poradenství se pohybuje od 2 do 300 klientů, přičemž nejnižší je hodnota mediánu u psychologického poradenství poskytnutého zájemcům o studium a u profesního poradenství poskytnutého zaměstnancům. Profesní poradenství však udává zároveň i nejvyšší hodnotu mediánu, a to pro další skupiny klientů. Což znamená, že nejméně poskytovanými typy poradenství jsou psychologické poradenství v rámci klientů ze skupiny zájemců o studium a profesní poradenství pro klientelu z řad zaměstnanců. Zároveň profesní poradenství patří mezi nejčastěji využívaný typ poradenství pro klienty v dotazníku označené jako další skupiny klientů. 3. Specializace a náplň práce poradenských pracovišť Nejčastěji poskytovaným typem poradenství je studijní poradenství, dále profesní poradenství, psychologické poradenství a studijní poradenství pro uchazeče o vysokoškolské studium. Ostatní typy poradenství jsou využívány u méně než poloviny pracovišť. Detailní přehled poskytuje následující tabulka č Tyto údaje poskytlo k analýze celkem 16 pracovišť. 3 V tomto případě data poskytla jak pracoviště, která sdělila i počty klientů u jednotlivých typů poradenství, tak i ta, která tyto údaje do dotazníku nezapsala. 4

6 Tabulka 3 - Počet pracovišť dle typu poskytovaného poradenství Abs. počet Medián studijní poradenství pro uchazeče o studium na VŠ % studijní poradenství % profesní poradenství % psychologické poradenství % speciálně pedagogické poradenství % právní a sociálně-právní poradenství 12 5 % jiný typ poradenství 11 5 % Vzájemné podíly jednotlivých typů poradenství jsou dosti odlišné, poslední sloupec v tabulce č. 2 ukazuje hodnotu mediánu, tj. střední hodnotu uváděného poměru procentuálního zastoupení jednotlivého typu poskytovaného poradenství. Nejširší je rozpětí u speciálně pedagogického poradenství, které se pohybuje od 5 až do 100 % (uváděný medián je na úrovni 20 %, tj. polovina pracovišť uvádí jeho podíl do 20 %). Nejvyšší hodnotu vykazuje studijní poradenství, které průměrně tvoří 30 % náplně poradenství na jednom pracovišti. Typy poradenství mohou být samozřejmě kombinovány, mezi nejčastější kombinace patří kombinace studijního, profesního a psychologického poradenství. Dokonce 4 ze zkoumaných pracovišť poskytují všechny uvedené typy poradenství včetně poradenství dalšího (Středisko pro pomoc studentů se specifickými nároky MU; Centrum podpory studentů se specifickými potřebami na UP v Olomouci; Poradenské centrum Univerzity Hradec Králové; Akademické centrum UJAK, katedra speciální pedagogiky). Graficky situaci také znázorňuje následující graf č. 1. Jako jiné typy poradenství byly uváděny např. projektové poradenství, rodinné poradenství, koučování, terapeutické poradenství, informatické, knihovnické, jazykové či technologické poradenství. 5

7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% 83% 76% 69% 55% 41% 38% studijní poradenství profesní poradenství psychologické poradenství studijní poradenství pro uchazeče o studium na VŠ speciálně pedagogické poradenství právní a sociálně-právní poradenství jiný typ poradenství Graf 1 - Typy poskytovaného poradenství Kromě poradenství uvedlo 18 z pracovišť jako jinou činnost, kterou se zabývá, vzdělávací a osvětovou činnost, dále polovina pracovišť uvedla prezentaci a propagaci školy a práci na grantech a projektech. Okrajově se jednotlivá pracoviště věnují organizaci různých seminářů, a to 8 z nich. Poradenská pracoviště jednotlivých vysokých škol spolupracují nejčastěji s poradenskými pracovišti na jiných vysokých školách (celkem 22 z nich), polovina pracovišť spolupracuje s neziskovými organizacemi, dále s Asociací vysokoškolských poradců spolupracuje 14 pracovišť, 13 poraden spolupracuje se zaměstnavateli a se středními a vyššími odbornými školami, spolupráci s dalšími poradnami působícími mimo vysoké školy provozuje 11 pracovišť, a nakonec nejméně často je potom využívána spolupráce s úřady práce, kterou uvedlo 7 poraden. 4. Postavení poraden, jejich financování, prostorové podmínky a technické vybavení Již z uvedeného seznamu poradenských pracovišť je zjevné, že většina jich má celouniverzitní charakter, celkem se jedná o 19 pracovišť. Dalších 6 pracovišť je fakultních, jedno existuje jako samostatný subjekt a poslední je celorepublikové. Činnost poradenských center je nejčastěji vymezována ve výročních zprávách, což uvedlo 14 pracovišť, dále 12 jich uvedlo vymezení činnosti v rámci organizačních a vnitřních 6

8 řádů dané univerzity či fakulty, směrnicemi rektora je potom vymezeno 7 z pracovišť 4. U jednoho z pracovišť dosud nebyl žádný oficiální dokument schválen a u dalšího dokonce oficiální vymezení činnosti zcela chybí. Poměry mezi jednotlivými zdroji příjmů, ze kterých jsou poradny financovány, se dosti liší. V tabulce č. 4 jsou u jednotlivých finančních zdrojů uvedeny počty poraden a aritmetický průměr procentuálního zastoupení daného typu financování z celku. Nejčastěji je financování práce poraden zajišťováno z pevně stanovené části rozpočtu vysoké školy, které uvedlo 17 pracovišť, dále 13 pracovišť uvedlo jako zdroj financí grantovou a projektovou činnosti. Na samofinancování (např. inzerci volných pracovních míst) je založeno hospodaření pětiny pracovišť (celkem šesti) a konečně 5 z pracovišť je financováno také z jiných zdrojů, z nichž jako nejčastější jsou uváděny dotace MŠMT. Tabulka 4 - Financování poradenských pracovišť Abs. počet Průměr pevně stanovená část rozpočtu VŠ % grantová a projektová činnost % samofinancování 6 19 % jiný typ financování 5 53 % Přímo v prostorách dané vysoké školy se nachází celkem 23 pracovišť, další 3 jsou situována ve vzdálenosti do pěti set metrů od školy a poslední dvě se nachází v jiné části města. Na vlastním pracovišti působí 23 ze zkoumaných poradenských pracovišť. Svou technickou vybavenost z hlediska své činnosti hodnotí naprostá většina pracovišť kladně. Celkem 14 pracovišť ji hodnotí jako velmi dobrou, 12 jako postačující, jedno z pracovišť svou technickou vybavenost ohodnotilo jako spíše nedostačující a poslední jako nedostačující. Z vybavení, kterým poradny nedisponují, by nejvíce využily lepší techniku či pomůcky zajišťující kvalitu poskytovaných služeb Personální zabezpečení a vzdělávání poradců Na základě obecných teorií lze konstatovat, že typ poskytovaného poradenství dozajista ovlivňuje i personální obsazení jednotlivých pracovišť, může tomu však být i naopak. U šesti pro poradenství nejvýznamnějších odborností byly sledovány počty poradců, 4 Některé pracoviště uváděla, že jejich činnost vymezuje více než jeden dokument. 5 Nutno podotknout, že možnost vyjádřit se k otázce ohledně chybějícího vybavení využilo pouze 6 pracovišť. 7

9 velikost pracovního úvazku a typy poskytovaných poradenství. Bližší údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách. Tabulka 5 - Personální zabezpečení - Psycholog počet kmenových poradců počet interních poradců počet externích poradců průměrný pedagogický úvazek žádný žádný a více žádný a více žádný 1 0,75 0, Tabulka 6 - Personální zabezpečení - Speciální pedagog žádný 1 2 počet kmenových poradců žádný a více počet interních poradců žádný 1 2 počet externích poradců žádný 1 0,5 0,3 průměrný pedagogický úvazek Tabulka 7 - Personální zabezpečení - Pedagog počet kmenových poradců počet interních poradců počet externích poradců průměrný pedagogický úvazek žádný žádný a více žádný a více žádný 1 0,4 0,

10 Tabulka 8 - Personální zabezpečení - Ekonom počet kmenových poradců počet interních poradců počet externích poradců průměrný pedagogický úvazek žádný žádný žádný žádný 28 Tabulka 9 - Personální zabezpečení - Sociální pracovník žádný 1 3 počet kmenových poradců žádný 1 počet interních poradců 27 1 žádný 1 2 počet externích poradců žádný 0,9 průměrný pedagogický úvazek 27 1 Tabulka 10 - Personální zabezpečení - Administrativní pracovník žádný a více počet kmenových poradců žádný a více počet interních poradců 27 1 žádný 1 počet externích poradců 25 3 žádný 1 průměrný pedagogický úvazek 24 4 Tabulka 11 - Typy poradenství poskytované jednotlivými poradci právní a speciálně studijní profesní psychologické pedagogické sociálněprávní jiný typ psycholog speciální pedagog pedagog sociální pracovník jiná odbornost 9

11 Nejčastěji pracují v poradnách jako kmenový pracovníci zajišťující chod daného pracoviště administrativní pracovníci. Jako interní poradci (tj. pracovníci mající zároveň pedagogický úvazek na dané vysoké školy) a stejně tak jako externí poradci (tj. pracovníci zaměstnaní na částečný úvazek, kteří nejsou pedagogy nebo administrativními pracovníky dané vysoké školy) jsou nejčastěji zaměstnáni psychologové. Ti také poskytují nejširší škálu poradenských služeb. Naopak nejméně často se v poradnách vyskytují ekonomové a sociální pracovníci. Téměř na všech pracovištích prochází poradci dalším vzděláváním. Nejvíce se vzdělávání na pracovištích realizuje částečně, za podpory vedení a zároveň ze samotného zájmu poradců, a to v 18 případech, pouze na 3 pracovištích probíhá vzdělávání cílenou formou a za podpory vedení dané vysoké školy. Konečně na čtvrtině pracovišť probíhá vzdělání individuálně, pouze jako samostatná iniciativa jednotlivých poradců. Nejčastější formou vzdělávání všech poradců je absolvování kurzů či přednášek, jež uvedlo 13 pracovišť, dalších 9 pracovišť využívá samostudia zahrnujícího např. četbu odborné literatury a periodik, pouze na 2 pracovištích je využívána metoda sociálně-psychologického výcviku či koučinku, další 2 pracoviště uvedla, že využívají kombinaci všech zmíněných typů dalšího vzdělávání svých poradců, a nakonec jedno z pracovišť nevyužívá žádnou metodu. Současný přístup ke vzdělávání a informovanosti svých poradců hodnotí jednotlivá pracoviště téměř shodně, 13 z nich jako postačující a 12 jako velmi dobrý, pouze 2 z pracovišť jej vidí jako spíše nedostatečný. Mezi návrhy na zlepšení v této oblasti se objevila např. větší systematičnost ve vzdělávání, větší časové dotace pro pracovníky s plným pracovním úvazkem, lepší finanční dostupnost kurzů a aktivity nebo možnost supervize. Celkem 12 pracovišť uvedlo, že v jeho týmu pracují poradci, které by bylo možné zapojit do procesu dalšího vzdělávání pracovníků jiných poraden, stejné množství však uvedlo, že ve svém týmu žádné takové poradce nemá a nenabízí ani produkty vhodné pro další vzdělávání pracovníků jiných poraden, takové produkty nabízí pouze 2 pracoviště, a to konkrétně kurzy pro vysokoškolské poradce či e-learning. Tři čtvrtiny pracovišť se domnívají, že by měla existovat určitá úroveň odborného vzdělání, kterou by měl každý poradce absolvovat, toto tvrzení odůvodňují poukazováním na kvalitu poskytovaných služeb a na neustále se rozvíjející obory jednotlivých poradenství, 10

12 připouští však, že např. u administrativních pracovníků je důležitější praxe než úroveň vzdělání. Dalších 5 pracovišť žádnou všeobecně stanovenou odbornou úroveň vzdělání nepovažuje za nutnou, jako podklad pro toto tvrzení některá tato pracoviště namítají špatně stanovitelnou úroveň tohoto vzdělání vzhledem k různorodosti organizace jednotlivých vysokých škol. Zbylá pracoviště se k této problematice nevyjádřila. 6. Hodnocení činnosti Zpětná vazba by z hlediska personalistiky jistě neměla být žádnou organizací zanedbávána. Z toho důvodu bylo zjišťováno, zda nějaké hodnocení činnosti probíhá pravidelně a jakým způsobem. Toto hodnocení probíhá na 18 z pracovišť ze strany nadřízených orgánů, a to v nejvíce případech v podobě výročních zpráv nebo jiných dokumentů či formou pracovní porady. Na 13 pracovištích probíhá hodnocení ze strany pracovníků daného pracoviště, přičemž způsob hodnocení probíhá nejčastěji stejně jako v předešlém případě. Zpětnou vazbu ke své činnosti ze strany klientů využívá 11 pracovišť, nejpoužívanější metodou jsou v tomto případě dotazníky. Nakonec 5 poraden uvedlo, že na jejich pracovišti žádné hodnocení činnosti neprobíhá. 7. Budoucnost poradenského pracoviště a překážky v rozvoji Všechna pracoviště uvedla, že se chtějí i nadále rozvíjet. Nejčastějším odvětvím, které plánují v nadcházejících třech letech rozvíjet nejvíce je oblast profesního poradenství, na kterou se chce zaměřit 8 z poraden, dalších 6 pracovišť by rádo nejvíce rozvíjelo speciálně pedagogické poradenství, 5 pracovišť psychologické poradenství a již méně poradny plánují rozvíjet studijní poradenství, které uvedla 3 pracoviště. A pouze malý zlomek pracovišť se plánuje nejvíce věnovat rozvíjení jiné než poradenské činnosti, a to konkrétně nabídkou větší škály služeb pro studenty se specifickými potřebami či navázání spolupráce se zaměstnavateli. Jako silné stránky a potenciály daného pracoviště byla u čtvrtiny z nich uváděna kompetentnost a délka praxe poradců, u 6 z nich to byla šíře pole poskytovaných služeb a nakonec 5 pracovišť uvedlo schopnost adaptace na nové trendy a potřeby klientů či šíři kontaktů, které má poradna k dispozici. Na druhou stranu jako oblasti, v nichž pracoviště cítí rezervy s potenciálem pro rozvoj, bylo nejčastěji uváděno finanční zázemí, které zmínilo 5 pracovišť, a zlepšení time managementu, které se objevilo u 4 pracovišť. 11

13 Nejvíce pociťovanou bariéru v oblasti rozvoje daného pracoviště jsou finance, zmínilo je 10 pracovišť, dále vnitřní institucionální bariéry (tj. vedení školy nebo statut poradenského centra) vnímá jako bariéru 5 pracovišť, vnější institucionální (např. spolupráce s ostatními institucemi) a prostorové bariéry jako překážku ve svém rozvoji vidí 4 poradny a nakonec 3 z poraden překážku vidí v personální oblasti (např. v nedostatku kvalifikovaných odborníků). Celkem 9 z pracovišť by k optimalizaci své činnosti nejvíce potřebovalo větší personální zázemí ať už v rámci zkušených odborníků nebo pouze ve vyšším počtu administrativních pracovníků na výpomoc. Dalším často se objevovaným prvkem, který již byl zmiňován, je větší finanční zázemí, které uvedlo 8 poraden. Že se potřeby klientů s vývojem společnosti a školství mění, se domnívá 17 pracovišť, 6 z nich jako nejčastější změnu v potřebách klientů vnímá v souvislosti se změnami na trhu práce a 4 z poraden zaznamenaly nárůst studentů se specifickými potřebami. Celkem 16 pracovišť si myslí, že jsou na tyto trendy připravena, odůvodňují to škálou školených odborníků, kteří sledují měnící se trendy. Zbylá pracoviště si myslí, že připravena nejsou. 8. Srovnání šetření z let 2008 a 2013 Jak šetření v roce 2008 tak šetření v roce 2013 bylo provedeno formou dotazníků, v každém z šetření však byla použita odlišná forma dotazníku. Dotazník z roku 2008 zkoumal poradenská pracoviště podrobněji a věnoval zvláštní část zjištění hlubších informací o jednotlivých typech a formě poskytovaného poradenství. Šetření v roce 2008 zahrnovalo data z 35 poradenských pracovišť, šetření v roce 2013 potom data z 28 pracovišť. Vzhledem k tomu, že v každém šetření byl analyzován jiný počet poraden, bude dále tato zpráva uvádět převážně procenta místo absolutních počtů, aby bylo možné srovnání a výsledky nebyly zavádějící. Při pohledu na poskytování typu poradenských služeb v čase vidíme, že oproti roku 2008 se rozšířil počet poskytovaných typů poradenství u všech typů kromě poradenství psychologického, které vykazuje stagnaci. Během pěti let došlo ke změně ve využívání nejčastějšího typu poskytovaného poradenství. V roce 2013 je nejčastěji využíváno studijní poradenství, zatímco v roce 2008 to bylo poradenství psychologické, jako druhé nejčastěji využívané bylo v obou letech poradenství profesní, třetím nejvyužívanějším poradenstvím 12

14 bylo v současném šetření psychologické poradenství, které v šetření z roku 2008 bylo na prvním místě. Graficky údaje znázorňuje graf č. 2 a tabulka č. 12, která zároveň srovnává i poměr poskytovaných poradenství pro obě šetření. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 46% 71% 66% 89% 74% 86% 77% 79% 46% 58% 34% 44% 26% 41% % % Graf 2 - Srovnání typů poskytovaného poradenství 2008 a 2013 Tabulka 12 - Srovnání typů poskytovaného poradenství 2008 a % Medián studijní poradenství pro uchazeče 46% 71% studijní poradenství 66% 89% profesní poradenství 74% 86% psychologické poradenství 77% 79% speciálně pedagogické poradenství 46% 58% právní a sociálně-právní poradenství 34% 44% 8 5 jiný typ poradenství 26% 41% Jedná se o srovnání tabulky č. 3 s daty uvedenými ve zprávě z šetření z roku Absolutní počet poraden, které uvádí tabulka č. 3, je zde nahrazen procentuálním vyjádřením, aby bylo možné srovnání s předchozím šetřením. 13

15 Při pohledu na tabulku je jasně patrné, že nejenže nejčastěji využívaným poradenstvím v roce 2013 je, jak již bylo zmíněno, poradenství studijní, stoupl i poměr jeho zastoupení vzhledem k celku. Výrazně se také zvýšilo poměrové zastoupení speciálně pedagogického poradenství, které se zvětšilo o polovinu, což může mít souvislost se zvýšením orientace na studenty se specifickými potřebami, na něž některá pracoviště poukazovala. Naopak o polovinu se snížilo zastoupení jiného typu poskytovaných poradenství. Větší srovnání může přinést tabulka č. 13 obsahující i data z prvotního šetření z roku 2001, která ukazuje absolutní počet pracovišť u jednotlivých typů poskytovaného poradenství 7. Tabulka 13 - Srovnání typů poskytovaného poradenství 2001, 2008 a studijní poradenství pro uchazeče o studium na VŠ studijní poradenství profesní poradenství psychologické poradenství speciálně pedagogické poradenství právní a sociálně-právní poradenství jiný typ poradenství celkem analyzovaných poraden Stejně jako předešlé šetření v roce 2008 i současné z roku 2013 ukázalo, že nejčastější činností, nespadající do oblasti poradenských služeb, zůstává vzdělávací a osvětová činnost (v roce 2008 to bylo 66 % a v roce 2013 se jednalo o 64 %) a práce na grantech a projektech (v roce 2008 to bylo 60 % a v roce 2013 se jednalo o 46 %). Těmto činnostem se však věnuje o něco méně pracovišť než v roce Pokles zastoupení v práci na grantech může být vysvětlen změnou ve financování poradenských pracovišť. Zatímco v roce 2008 byly poradny nejčastěji financovány z grantových prostředků (60 %), v šetření z roku 2013 granty tvoří méně než polovinu rozpočtu (46 %) a jeho největší část je zajišťována z pevně stanovené části rozpočtu dané VŠ. I přes změnu získávání financí poradenská pracoviště stále jako jednu z největších překážek ve svém rozvoji uvádí právě financování. Ohledně klientů poraden nelze provézt zcela detailní srovnání, jelikož v předešlém šetření byla v tomto případě použita odlišná škála skupin klientů navštěvujících jednotlivá pracoviště. Nejčastěji však poraden využívají v obou případech studenti dané vysoké školy, v šetření z roku 2008 to byly nejvíce studenti bakalářských a magisterských programů, 7 Detailní srovnání však není možné provést, neboť v šetření z roku 2001 bylo použito mnohem užší dělení poradenských služeb, než v šetřeních následujících. 14

16 šetření roku 2013 ukazuje jako nejčastější klienty studenty prezenční formy studia. Výraznou změnu zaznamenala skupina klientů z řad organizací a firem a zaměstnanců. Podíl zaměstnanců využívajících poradenské služby se snížil o celou polovinu a podíl organizací a firem klesl přibližně o třetinu. Naopak podíl zájemců o studium jako klientů jednotlivých pracovišť lze považovat za srovnatelný. Bližší údaje poskytuje následující tabulka č. 14. Tabulka 14 - Srovnání skupin klientů 2008 a zájemci o studium 50% zahraniční zájemci o studium 20% 52% studenti bak. a mag. programů 94% - studenti doktorských programů 71% - studenti prezenční formy - 100% studenti kombinované formy - 52% studenti se specifickými potřebami 50% - absolventi 66% 55% zaměstnanci 71% 48% firmy a organizace 34% 17% vedení VŠ 23% - Co se týká personálního obsazení, jsou obě šetření shodná. Jako nejčastější kmenový poradci daného pracoviště vystupují administrativní pracovníci, stejně tak jsou v obou šetřeních nejčastějšími interními i externími poradci psychologové, kteří poskytují i nejvíce typů poskytovaného poradenství, a naopak nejméně jsou v poradnách zastoupeni sociální pracovníci a ekonomové. V obou šetřeních je míra dalšího vzdělávání poradců téměř srovnatelná, výrazně však v roce 2013 kleslo procentuální zastoupení samostudia a snížila se i míra podílu systematického vzdělávání zajišťujícího vedením daného pracoviště. Oproti předchozímu šetření v roce 2008 klesla míra samostudia více než o polovinu. Údaje zobrazuje následující graf č

17 70% 60% 50% 66% 64% 66% 47% 46% 40% 30% 32% % 10% 17% 11% % systematické vzdělávání příležitostné vzdělávání samostudium absolvování kurzů, přednášek Graf 3 - Srovnání dalšího vzdělávání poradců 2008 a

18 Závěr Nejčastěji je poskytováno poradenství studijní, dále potom profesní a psychologické, 4 ze zkoumaných pracovišť dokonce poskytují všechny uvedené typy poradenství včetně poradenství dalšího. Klienty poradenských pracovišť jsou nejčastěji studenti, a to u všech typů poskytovaných poradenství. Většina pracovišť má celouniverzitní charakter a jeho činnost nejčastěji vymezují výroční zprávy. Jako zdroj financí poradnám nejčastěji slouží část vyhrazená z rozpočtu dané vysoké školy a dále potom grantová a projektová činnost, poměry jednotlivých finančních zdrojů se však mezi jednotlivými pracovišti značně liší. Poradenská pracoviště vysokých škol nejčastěji zaměstnávají kmenové poradce z řad administrativních pracovníků, kteří zajišťují chod pracoviště. Jako externí a interní poradci jsou nejvíce zaměstnáváni psychologové a naopak nejméně často jsou v poradnách zaměstnáváni sociální pracovníci či ekonomové. Vyjma jednoho pracoviště je na všech realizováno další vzdělávání zaměstnanců, a to nejčastěji za podpory vedení a nejčastější formou k tomu volenou je absolvování kurzů a přednášek. Více než polovině pracovišť se zabývá hodnocením své činnosti, toto hodnocení provádí jak zaměstnanci tak nadřízení, přičemž nejčastěji volí formu výročních zpráv či pracovních porad. Méně než polovina pracovišť získává zpětnou vazbu také formou dotazníkového šetření mezi svými klienty. Mezi své silné stránky poradny nejčastěji řadí kompetentnost a praxi svých poradců, naopak rezervy nejčastěji vidí ve finančním zázemí, které zároveň uvádí jako bariéru bránící v rozvoji. Většina poraden si také všímá, že se potřeby jejích klientů a klientela mění, přičemž více než polovina si myslí, že je na změny ve vývoji trendů v poradenství připravena. V rámci svého budoucího rozvoje poradny plánují rozvíjet profesní a speciálně pedagogické poradenství, naopak pouze zlomek poraden hodlá rozvíjet jinou než poradenskou činnost, a to zvětšit škálu služeb pro osoby se specifickými potřebami a více spolupracovat se zaměstnavateli. Srovnání let 2008 a 2013 neukazuje příliš velké změny. Poradenská pracoviště vysokých škol České republiky jsou využívána ve větší míře, typy poskytovaných poradenství a ani klienti poraden se však nemění. Stejně tak personální obsazení pracovišť neprodělalo výrazné změny. Bohužel v současném šetření byl sebrán menší počet dotazníků než v šetření z roku 2008, což je problém, na který bylo poukazováno již v šetření předešlém. 17

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele oblast vzdělávání Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Účel průzkumu Zjištění názoru a potřeb zaměstnavatelů související s připraveností absolventů škol Názor nebo připomínky na

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t Zpráva Akreditační komise o hodnocení studijních programů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných ve spolupráci s Institutem mezioborových studií, s.r.o. Úvod Akreditační

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu V prosinci roku 200 Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více