Literatura: Komenský, J. A.: Obecná porada o nápravě věcí lidských. Praha, Svoboda 1992,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literatura: Komenský, J. A.: Obecná porada o nápravě věcí lidských. Praha, Svoboda 1992,"

Transkript

1 7. Hra Ale hlavním kořením příjemností bude metoda učení zcela praktická, celkově vábná a taková, aby se jejím prostřednictvím stala škola opravdovou hrou, to jest předehrou celého života. (J. A. Komenský, "Obecná porada o nápravě věcí lidských") Prožitek dítěte by neměl být hlavním speciálně pedagogickým záměrem. Hra v dílně lidskosti přispívá k diagnóze žáka. Dramatická výchova nás vede k poznání, jak postupovat od málo prospěšného soutěžení ve speciálních školách k možnosti uplatnění každého žáka s handicapem. Ve hřeje poskytnuta dětem pomoc, uplatněn dotyk. Hru doprovází získané zkušenosti, jsou tak vytvářeny dovednosti. Hrou prožívají žáci pozitivní mezilidské vztahy, jejichž poznání umožňuje slovo. Hra nás vede k lidství, zvláště ve speciální pedagogice. Pedagogické kroky při užití uvedených postupů nám zpětně určily výchozí postavení - slovo. Fénickému vnímání předchází ticho, tíživé ticho některých speciálních zařízení. K uplatnění uvedených přístupů, které vycházely z waldorfského pojetí výchovy, nám chybí podpora v legislativě i ve vzájemných vztazích. Uvedené náměty v době, kdy hledáme výchovnou i vzdělávací "nápravu", nás mohou vést k zamyšlení. Podíl speciální pedagogiky na humanizaci člověka by neměl být opomenut. Literatura: Komenský, J. A.: Obecná porada o nápravě věcí lidských. Praha, Svoboda 1992, jv. I. lil. Pešková, J. Kolik, F.: Všichni na jednom jevišti světa. Praha, Svoboda Carlgren, F.: Výchova ke svobodě. Praha, Baltazar Konig, K.: Heilpädagogisclie Diagnostik. Natura - Verlag Arlesheim Hasler, H. - Vierl, K.: Anthroposophische Heilpädagogik undsozialtherapie. Dornach ROMOVÉ ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Eva Šotolová Druhá světová válka je nejkrutějším obdobím v historii Romů. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci začalo Německo provádět rasovou politiku. V roce 1935 byli Romové - právě tak jako Židé - prohlášeni za občany druhé třídy a byli již od počátku existence Národně socialistické strany Německa považováni za rasové nebezpečí pro německý národ. Norimberské zákony ze září 1935 označily Židy a Romy za rasy cizí neárijské krve. Byly zakázány sňatky árijců s neárijskými rasami. 8

2 Po převzetí moci zřídila nacionálně socialistická strana v Berlíně Říšský úřad pro rasový výzkum za vedení dr. A. Gercke. Roku 1936 zřídilo Říšské ministerstvo zdravotnictví v Berlíně speciální oddělení Ústav pro rasovou hygienu, které vedl dr. Robert Ritter a jeho spolupracovnice Eva Justinová. Tento institut měl za úkol zkoumat rasy cizí krve. Již. roku 1935 navrhl dr. Ritter nedobrovolnou sterilizaci Romů, aby se zabránilo rozmnožování této rasy cikánských mišenců a sociálních psychopatů. Podle názoru dr. Rittera "otázka Cikánů může být pouze tehdy považována za vyřešenou, až většina asociálních a neužitečných cikánských míšenců bude zachycena do velkých táborů a přinucena k práci a až konečně bude zamezeno trvalému rozmnožování těchto mišenců. Teprve potom budou osvobozeny budoucí generace německého národa od tohoto břemene (Kenrick, 1980, s. 146). Účel byl jednoznačný. Měli být odděleni od německého národa, sterilizováni a použiti k pracovnímu nasazení až do vymření. Také jiní teoretikové rasistického režimu sdíleli tento názor. Pro německý národ byla považována cikánská krev za nebezpečnější než židovská krev. Všeobecně nepodléhala nacistickým zákonům osoba, která měla pouze jednoho židovského prarodiče, zde stačil tříčtvrteční německý původ k záchraně. Naproti tomu Němec, jehož jeden prarodič byl "Cikán", byl považován za cikánského míšence a podle tehdejšího zákonodárství byl převezen do koncentračního tábora. Mnoho antropologů, lékařů, kriminologů a sociologů se zabývalo cikánskou otázkou (tak byla označena v období nacismu). Svými výzkumy měli dokázat jejich méněcennost. V říjnu 1938 zřídil říšský velitel SS a velitel policie Heinrich Himmler Říšskou centrálu pro potírání cikánského bytí. V prosinci 1938 rozhodl, že tato centrála bude řídit výzkum a řešení cikánské otázky. Na rozkaz Himmlera byla v roce 1938 zostřena opatření proti "Cikánům". Ve výnosu k potírání cikánského zla bylo uvedeno, že cikánská otázka musí být vyřešena již v samé podstatě existence této rasy, aby zlo bylo podchyceno u kořene. Měli být zaregistrováni všichni "Cikáni", "cikánští míšenci" a osoby, které vedly cikánský způsob života. Výzkumný ústav v Berlíně byl v kontaktu s policejním úřadem v Mnichově. Policejní úředníci museli podle pokynů odborníků zaregistrovat, jak mají být dotyčné osoby klasifikovány. "Rasově čistí Cikáni" obdrželi hnědé papíry, "cikánští míšenci" modré a "necikáni nomádi" šedé papíry. Cílem tohoto rozdělení bylo jednou provždy oddělit cikánstvo od národa, zamezit míšení obou ras a upravit též životní podmínky Cikánů a cikánských mišenců (Kenrick, 1980, s. 148). V tomto okamžiku nebylo ještě pevně stanoveno, jak má vypadat politika vůči "rasově čistým Cikánům". Dr. Ritter doporučoval, aby jim bylo dovoleno žít podle jejich vlastních zákonů. H. Himmler přijal tuto myšlenku. Určitý omezený počet Cikánů, kteří žili v kmenových společenstvích, měl být ponechán naživu, jako druh živého muzea. Marně hledáme smysl toho všeho. Josef Göbbels a Martin Bormann byli proti tomuto plánu. Bormann píse- 9

3 mně protestoval roku 1942 u Himmlera: "Byl jsem informován, že tzv. rasoví Cikáni mohou i nadále používat své řeči a zvyků a že jim má být dovoleno volně se stěhovat a to vše proto, že se nechovají asociálně, a že ve svém náboženství zachovávají německé zvyklosti. - Takovýto zvláštní postup znamená zásadní odchýlení od současně prováděných opatření v boji proti cikánskému nebezpečí a nebude pochopeno ani obyvatelstvem ani stranickými činiteli. Ani Vůdce by pravděpodobně nedal souhlas znovu dát nějaké části Cikánů starou svobodu" ( Kenrick, 1980, s. 149). Myšlenka, vybrat malou skupinu Cikánů, postrádala jakoukoli logiku. Když došlo k provádění výběru, rozhodl Himmler a jeho poradci zachovat ony Cikány, kteří žili v Německu a v německy mluvících územích Čech a Moravy. Balkánští Cikáni měli být společně s maďarskými internováni v táborech a zlikvidováni. Himmler šel dokonce tak daleko, že začal s nezbytnými přípravami pro své živoucí muzeum. V roce 1942 bylo vybráno devět zástupců, kteří měli sestavit listinu osob, jež měly být uchráněny. Nevíme, zda Vůdce byl zatažen do tohoto sporu. Skutečností je, že nic z toho nebylo v praxi uskutečněno. Když nadešel čas konečného řešení, nebyl na seznamy "rasově čistých Cikánů" brán zřetel. Od roku 1936 až do konce války byly v Marzahn u Berlína a v Magdeburgu sběrné tábory pro "Cikány". Koncem třicátých let Romové hromadně utíkali z území Německa. Na naše území přicházeli Romové němečtí a rakouští. Po zabrání Sudet se spolu s ostatním obyvatelstvem stěhovali do vnitrozemí. 30. listopadu 1939 na základě výnosu ministerstva vnitra bylo Romům nařízeno zanechat kočovného způsobu života a nejpozději do konce ledna 1940 se trvale usadit. Rodiny, které neměly domovskou obec, musely na základě výnosu zůstat na místě pobytu z na Kdo neuposlechl výnosu, měl být poslán do kárného tábora. Kárné pracovní tábory byly úředně stanoveny vládními nařízeními z března a dubna 1939 pro osoby nad 18 let "štítící se práce". V Protektorátu Čechy - Morava byly nejvýznamnější pracovní tábory v Letech u Písku, v Hodoníně a v Kunštátu. Romové byli do nich posíláni spolu s ostatními "asociály" často zcela bezdůvodně. Odpor obcí proti usídlování Romů v jejich katastru vedl k využívání tohoto usnesení. K této skutečnosti přispívaly hmotné poměry bývalých kočovníků. Tito se často usídlovali za vesnicemi ve vozech s plachtami, ve stanech nebo si stavěli primitivní chatrče. Živili se sezónními pracemi, v zimě byli nezaopatření. Ve městech nacházeli více pracovních příležitostí. Na území Německa byli v roce 1939 Romové zaregistrováni a vše bylo připraveno na jejich likvidaci. Ti, kteří nežili ve zvláštních táborech, museli zůstat na místech, kde se zdržovali, a která jim byla přikázána policií. Na poradě organizované Heydrichem bylo rozhodnuto, že Německo musí být očištěno od "Cikánů", kteří budou převezeni do právě obsazeného Polska. Na základě výnosu bylo Romům zakázáno opustit svá bydliště a tábory. Bez zvláštního povolení nesměli cestovat. Eichmann, který byl pověřen deportací Židů, 10

4 navrhl, aby ke každému transportu Židů bylo připojeno několik vagonů s Cikány. S tímto návrhem Heydrich souhlasil. V květnu 1940 bylo deportováno z Hamburku a Brém do Belzeku v Polsku asi romských osob. Belzek byl primitivní tábor, kde si Romové sami museli postavit obydlí. Dalších osob bylo zatčeno v Kolíně, Düsseldorfu, Hannoveru, Stuttgartu a odtransportováno do ghet v Polsku. Všichni tito deportovaní museli podepsat dokument, kterým vzali na vědomí, že v případě návratu do Německa budou sterilizováni. V říjnu 1940 bylo rozhodnuto zastavit další transporty "Cikánů" do Polska. K tomu mohly vést různé důvody. Rozhodující pravděpodobně bylo, že veškeré transportní možnosti bylo nutné použít pro válečné účely. Během této doby dělali Němci různé pokusy, aby vyvinuli snazší metody ke zničení židovského obyvatelstva. V Osvětimi byla zařízena pokusná plynová komora, přičemž fanatičtí nacističtí vůdcové objevili, že tím je dána mnohem rychlejší a lehčí možnost očistit Německo ode všeho, co nebylo německé. Od roku 1941 byly děti Romů, které neměly státní občanství, vyloučeny ze škol a ostatní musely školu opustit též pro nejrůznější záminky. Po roce 1941 Romové už nebyli povoláváni k vojenské službě a v roce 1942 byli všichni vyloučeni z armády. V lednu 1942 na konferenci ve Wannsee bylo přijato usnesení nahradit politiku židovských deportací zničením Židů. O Romech zatím nebylo ještě rozhodnuto. Jejich situace se v pracovních táborech neustále zhoršovala. Rozhodujícím krokem v postupu proti Romům byl rozkaz H. Himmlera z 16. prosince 1942 a prováděcí nařízení hlavního úřadu říšské bezpečnosti z 29. ledna 1943 o deportacích romského obyvatelstva do cikánského tábora v Auschwitz II - Birkenau (Nečas, 1981). Tímto bylo rozhodnuto úplně zničit Romy v Evropě. Některé výjimky, jako smíšená manželství s Němci, nebyly v praxi dodržovány. V únoru 1943 došlo k hromadné likvidaci Romů. V době od do bylo transportováno z Německa a z ostatních území obsazených Němci do Osvětimi Romů. Příslušné prostory pro 300 osob byly přeplněny až dvojnásobně (Nečas, 1990, s. 2). Osvětim byla celá soustava koncentračních táborů, které byly rozděleny do tří hlavních skupin. První část Osvětim I (Auschwitz) vznikla na jaře 1940 jako hlavní řídící tábor. Hlavní osvětimský tábor můžeme srovnat s ostatními nacistickými koncentračními tábory, kde byli vězňové týráni prací, mučeni často až k smrti, nebyli však hromadně vyhlazováni. Z hlediska historicko-politického byla nejdůležitější druhá část Osvětim II - Birkenau, která byla založena v roce 1942 na místě bývalé obce Brzezinka (Birkenau) a postupně se rozšiřovala na území dalších vysídlených obcí. Roku 1943 byla zřízena třetí část Osvětim III - Buna, která zahrnovala vedle hlavního tábora také pobočné tábory na různých místech. Velkokoncentrák Birkenau byl budován pro 250 tisíc vězňů. V roce 1944 byl tábor rozdělen na tri úseky: 11

5 BI Bil BIII a) ženský tábor karanténní a nemocniční b) ženský tábor pracovní a) mužský tábor karanténni b) rodinný tábor českých Židů c) maďarský ženský tábor d) mužský kmenový tábor e) cikánský rodinný tábor 0 mužský nemocniční tábor g) skladiště svršků s pracovními a obytnými bloky nedokončený stavební úsek zvaný Mexiko, částečně obydlený maďarskými ženami (Nečas, 1990). "Cikánský tábor mil rozlohu 150 x 750 m. Celkem bylo v tábore evidováno osob všech věkových kategorií. V evidenční knize mužů jsou záznamy o vězních a evidenční kniha žen obsahuje záznamy o vězeňkyních" (Nečas, 1990, s. 2). Evidencí neprošlo polských Romů, kteří byli v březnu 1943 z karantény pro epidemii skvrnitého tyfu odvezeni přímo do plynových komor. Při příjmu dostali všichni pruh bílého plátna, na kterém byl vyznačen černý trojúhelník (Romové byli zařazeni mezi asociály), písmeno Z (Zigeuner) a číslo. Tento proužek označeného plátna nosili přišitý na oděvu na levé části prsou, muži rovněž na vnějším švu pravé části kalhot. Pro potíže při identifikaci mrtvých měli od jara 1943 vytetováno na levém předloktí písmeno Z s číslem. Romové nedostávali při příchodu do tábora zvláštní vězeňské oděvy, na zadní části civilních oděvů měli červenou olejovou barvou vyznačeny pruhy v podobě písmene X (Nečas, 1981). Vězňové museli pracovat v době od 6 do 17 hodin. Byli nuceni vykonávat těžké, často zcela bezúčelné práce. Mnoho vězňů zahynulo vyčerpáním, hladem, následkem nakažlivých chorob - malárie, tyfu, úplavice a jiných nemocí. V Birkenau nebyla pitná voda. Jedinou nadějí na přežití bylo přeložení do jiného koncentračního tábora. V roce 1943 prováděl inspekci tábora Himmler, který když viděl vysokou úmrtnost a špatné zdravotní podmínky, nařídil, aby práce schopní Romové byli převezeni do jiných táborů a zbytek byl zničen (Kenrick, 1980, s. 155). Ve dnech 4. a 12. března 1943 bylo přemístěno asi 700 mužů a mladistvých do kmenového tábora v Auschwitz I, zatímco na jaře a v létě odjelo několik transportů na práce do dalších táborů: 15. dubna 1944 bylo vypraveno 883 mužů do Buchenwaldu a 473 žen do Ravensbrücku, 24. května 82 mužů do Flossenburgu a 144 žen do Ravensbrúcku. V žádném z těchto táborů nečekaly vězné horší podmínky, než jaké je obklopovaly až dosud (Nečas, 1990, s. 4). Zbytek, zejména starších mužů, žen a dětí, byl v noci z 2. na 3. srpna 1944 usmrcen v plynových komorách. Tu noc bylo zavražděno asi 3000 Romů. 12

6 Tímto byl uzavřen cikánský tábor v Osvětimi - Birkenau II. Mnoho romských vězňů bylo za 2. světové války zneužito k pokusům. Dr. Josef Mengele, který vykonával funkci táborového lékaře v Osvětimi, zřídil v "cikánském rodinném táboře" zvláštní medicínské centrum, kde zkoumal dvojčata. Dr. Clauberg dělal pokusy s masovou sterilizací. Mnoho Romů zemřelo při pokusech s malárií, skvrnitým tyfem, ekzémy a dalšími nemocemi. Přibližně 94 % romských vězňů v Osvětimi zahynulo. Podobný osud stíhal Romy ve všech dalších okupovaných zemích Evropy. Téměř všichni Romové Estonska, Lotyšska a Litvy byli zabiti na místech svého pobytu. Byli vyvražděni téměř všichni Romové Chorvatska a Srbska. V Rumunsku padlo za oběť fašismu asi Romů. Z maďarských Romů deportovaných do Říše se jich vrátilo pouze asi Z přibližné Romů, kteří žili v Německu v roce 1939, přežilo nacistickou hrůzu pouze asi 5000 Romů. Jen v Bulharsku, Řecku a Finsku ušli Romové organizované zničující mašinérii. Celkem bylo v zemích Evropy obsazených nacisty zabito více než Romů (Kenrick, 1981). Před nacistickou okupací žilo v Čechách a na Moravě přibližně Romů. Po druhé světové válce se jich vrátilo okolo 500. Na Slovensku byl osud Romů za druhé světové války odlišný. Nedošlo hned k přímému vyhlazování romské populace. Na základě odhadu žilo v letech 1939 až 1945 na území Slovenska, s výjimkou oblastí okupovaných Maďarskem, o něco málo méně než Cikánů (Horváthová, 1964, s. 173). Romské obyvatelstvo se diferencovalo na kočující - olašské Cikány a Cikány žijící usedlým způsobem života. Olaští Cikáni se po většinu roku přemísťovali ve vozech krytých plachtou a tažených koňmi, nebo putovali pěšky a tábořili ve stanech. V přechodných obydlích se zdržovali zpravidla jen v zimě. Na Slovensku absolutní převahu tvořili Romové usedlí. "Podle zákona o státním občanství z 25. září 1939 byli Židé a Cikáni, kteří neměli stálé bydliště nebo stálé zaměstnání, zbaveni státního občanství. Cikáni, kteří těmto podmínkám nevyhovovali, byli naopak cizími živly a nemohli se stát občany slovenského státu. Podle branného zákona z 18. ledna 1940 byli Cikáni stejné jako Židé zbaveni možnosti stát se vojenskými osobami a ti, kteří už byli odvedeni, měli být z armády propuštěni" (Nečas, 1988, s. 127). Postupně byly diskriminovány nejen kočovné romské skupiny, ale i usedlí Romové. Roku 1941 byly zrušeny kočovnické listy a jejich majitelé museli své vozy a tažná zvířata odprodat, jinak by jim byl tento majetek zabaven. Bývalí kočovní Romové byli přinuceni zdržovat se v obcích pod policejním dozorem. Obec mohli opustit jen na základě písemného povolení. Vyhláška postihovala i usedlé Romy, kteří museli odstranit svá obydlí z blízkosti veřejných cest a usadit se na zvlášť určených místech. V roce 1941 byla zřízena pracovní střediska pro Židy a pracovní útvary pro asociály, kam byli zařazeni především " Cigáni mimo pracovního poměru" 13

7 (Nečas, 1988, s. 129). Ministerstvo vnitra vybudovalo komplex tzv. východoslovenských pracovních útvaru, ve kterém byly soustředěny téměř vězňů, z nichž více než polovinu tvořili Romové. Další pracovní útvary vznikaly v Dubnici nad Váhom, v Ilavě, Revúci a v Ústí nad Oravou. Vězňové pracovali na stavbě silnice, železnice a zajišťovali jiné stavební práce. Ministerstvo národní obrany zřídilo v roce 1944 v Dubnici nad Váhom zajišťovací tábor, kde bylo soustředěno více než 700 romských vězňů, z toho asi 250 dětí. V tábore vypukla epidemie skvrnitého tyfu a byla vyhlášena karanténa. 23. února byli nemocní odvezeni k vykopanému hrobu, nad nímž byli zastřeleni nebo postřeleni a rychle zasypáni (Nečas, 1988). Diskriminace Romů, kteří nebyli koncentrováni v táborech, se stupňovala. Výnosem ministerstva vnitra z roku 1943 bylo důrazně nařízeno přemístit romské osady na vyhrazená místa. Romové na základě výnosu nesměli cestovat veřejnými dopravními prostředky, pokud nemohli předložit lékařské potvrzení, že nepřenášejí nakažlivé choroby. Do některých měst a obcí směli vstupovat jen v určitý den a určitou hodinu. Tato izolace vedla nejen k přerušení kontaktu s okolní majoritní společností, ale i mezi sebou samými a projevila se ve ztrátě kladných sociálních a etických norem (Nečas, 1988). Nečas píše o postupném vyvražďování Romů v letech na území slovenského státu. Mnoho jich bylo popraveno s účastníky Slovenského národního povstání, zejména v obcích Kremnička, Nemecká, na židovském hřbitově ve Zvolenu a na jiných místech. Mnoho Romů bylo zavražděno při likvidaci cikánských osad. V Lutile byla romská osada srovnána se zemí a jejich asi 46 obyvatel bylo odvlečeno do Dolného Turčeku a zde hromadně zavražděno. V Žiaru nad Hronom byli Romové obviněni ze spolupráce s partyzány a 24 obyvatel osady bylo upáleno na místě pobytu. V Tisovci bylo 44 obětí, obyvatelé cikánské osady v Iliji byli deportováni do Kremničky, kde bylo 109 osob zavražděno. Ve Slatině bylo zavražděno 56 Romů, z toho více než polovina dětí. Mnoho dalších obětí bylo zastřeleno nebo upáleno ve svých obydlích. Po osvobození bylo na Slovensku odhaleno 176 hrobů s oběťmi. Nedá se určit, jak velký podíl připadal na romskou populaci (Nečas, 1981, s. 141). Koncem války byly na Slovensku i romské partyzánské jednotky. Řízená likvidace Romů na území slovenského státu se pravděpodobně nedala realizovat pro jejich vysoký počet stejným způsobem, jakým to bylo uskutečněno v Německu a v okupovaných zemích Evropy. Po válce měli být všichni, kdo byli poškozeni nacistickou diktaturou a kdo utrpěli úhony na zdraví v koncentračních táborech, odškodněni finančné. K tomu bylo zapotřebí předložit doklad a posudek od lékaře. Prohlídky a jejich výsledky nebyly objektivní. Například v Německu mnohým Sinti a Roma bylo finanční odškodnění bud zamítnuto nebo zůstala jediným poválečným odškodněním částka pět marek za každý den strávený v koncentračním táboře. Později, když docházelo ke změnám v odškodňovacím právu, Romové, 14

8 kteří často neuměli číst ani psát, nedokázali jednat s úřady, a tak vyšli většinou naprázdno. Jejich nároky zapadly, právě tak jako vzpomínka na toto vraždění. Pronásledování Romů nebylo uvedeno na místech bývalých koncentračních táborů Sachsenhausenu, Ravensbrücku, Doře a jiných. Jedinou výjimkou bylo Buchenwaldské muzeum, kde byla v roce 1985 přidána zvláštní pamětní deska "cikánští vězňové". Literatura: Horvátliová, E.: Cigáni na Slovensku. Bratislava, SAV Kenrick, D. a kol.: Sinti unci Roma. Gottingen Kenrick, D. - Puxon, G.: Sinti und Roma - die Vernicluung eines Volkes im NS-Staat. Gottingen Nečas, C.: Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech Brno, Nečas, C.: Pronásledování Cikánů v období slovenského státu. In: Slovenský národopis 1988, č. 1, s Nečas, C.: Vyhlazení českých Romů. In: Lačho lav 1990, č. 4, s. 1. Zulcli, T.: In: Auschwitz vergast, bis heute verfolgl. Hamburg NA OKRAJ PROBLEMATIKY KOKTAVOSTI' Ludvík Edelsberger Již ze samotného názvu mého příspěvku je patrno, že v něm půjde pouze o několik marginálních poznámek či glos k tak závažné a stále palčivé otázce, jakou představuje balbuties. Je třeba jenom uvítat, že právě tuto - sit venis verbo - staronovou problematiku zařadili pořadatelé na program VII. celoslovenských logopedických pracovních dní. Na konferenci České logopedické společnosti v roce 1990 v prosinci v Praze, věnované především dvacátému výročí založení této společnosti 2 - stejně jako letos jubiluje Slovenská logopedická spoločnosť, která vznikla před dvaceti lety (v roce 1971) - se rovněž ocitla monotematicky právě tato problematika koktavosti. M. Bubeníčková tu v závěru svého hlavního referátu k teoretickým otázkám metodiky reedukace řeči a rehabilitace balbutiků z pohledu klinického logopeda 3 vyslovila optimistické přesvědčení o tom, že cesty k novým formám terapie jsou stále před námi otevřeny; vstupujme na ně s pl- 1 2 ' Předneseno na VII. konferenci celoslovenských logopedických pracovních dnech s mezinárodní účastí v Piešťanech dne 19. června 1991 Edelsberger, L.: K dvacátému výročí založení České logopedické společnosti. (T.č. v tisku). Bubeníčková, M. K metodologii reedukace řeči a rehabilitace balbutiků z pohledu klinického logopéda (T.č v tisku). 15

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V PROTEKTORÁTU Adolf Hitler rozhodl o likvidaci celých národů, především ŽIDŮ a ROMŮ. Po vzniku protektorátu zavedeny

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno ŠOA HOLOCAUST POJMY HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno Zavraždění Židů nebylo náboženskou obětí pojem rozšiřován tak,

Více

Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva

Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva Dne 29. dubna 2014 se někteří žáci 8. a 9. třídy a někteří pedagogové Základní školy Velký Ořechov zúčastnili dějepisného vzdělávacího programu

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-14-Holocaust Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická oblast

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar HOLOCAUST původně z řeckého holocauston = zápalná oběť označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar jedná se o nacistickou genocidu přibližně 6 ti milionů Židů, a celkový počet obětí, který zahrnuje

Více

MIRO THAN ODOJ, KAJ MIRE NIPI. MÉ MÍSTO JE TAM, KDE JSOU MOJI LIDÉ. Romové pocházejí z indického subkontinentu. Neví se s jistotou, proč započali putování z Indie do Evropy. V průběhu staletí se přes útisk

Více

Žídé a nástup německého fašismu (1933)

Žídé a nástup německého fašismu (1933) Žídé a nástup německého fašismu (1933) Nenávist vůči všemu židovskému vyvrcholila s nástupem německých fašistů k moci. Německý nacismus získával německý lid rozněcováním šovinismu a zvláště rasismu. Nacisté

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Historický ústav. Moravští vězni cikánského tábora v Letech u Písku 1942 1943

Historický ústav. Moravští vězni cikánského tábora v Letech u Písku 1942 1943 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Veronika Klímová Moravští vězni cikánského tábora v Letech u Písku 1942 1943 Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus Nacismus www.moderni-dejiny.cz Nástup nacismu v Německu následky světové hospodářské krize 1932 na 6 mil nezaměstnaných, výroba snížena o 41 % situace vhodná

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Speciál - Osudy Romů za druhé světové války na území Protektorátu Čechy a Morava

Speciál - Osudy Romů za druhé světové války na území Protektorátu Čechy a Morava Speciál - Osudy Romů za druhé světové války na území Protektorátu Čechy a Morava [ 2009-03-17 ] Autor: Barbora Kmentová Jak vypadala skladba romské populace za první republiky, jaký byl osud romských uprchlíků

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Problém bývalých romských koncentračních táborů na území České republiky

Problém bývalých romských koncentračních táborů na území České republiky Problém bývalých romských koncentračních táborů na území České republiky Chceme-li pochopit vznik romských koncentračních táborů na území protektorátu Čechy a Morava, je třeba objasnit historické souvislosti

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová ROMOVÉ 1945-1949 Eva Šotolová Konec 2. světové války jc historickým mezníkem vc vývoji a postavení Romů v naší společnosti. Romové čeští a moravští se vraceli z koncentračních táborů. Zbylo pouze několik

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Sociální práce v historickém kontextu Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Jan Dočkal Konec války v Evropě Pokračující válka v Tichomoří Průběh kapitulace 4.května - Severní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ Schindlerova továrna Továrna života Továrna života - obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie

Více

(Janeček, Jindřich: Jak čelit zločinnosti. Přednášky z nauky o mravně vadných. Praha 1928, s. 152.)

(Janeček, Jindřich: Jak čelit zločinnosti. Přednášky z nauky o mravně vadných. Praha 1928, s. 152.) 11. Genocida A zdá se, že tato zkušenost (že Romové milují své děti) mohla by být vodítkem, jak postupovati proti cikánskému nebezpečí. Ortel jest nadmíru krutý, avšak poměry a zatížení veřejnosti cikánským

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY Mgr. Eva Michálková oddělení ochrany ovzduší odbor životního prostředí Magistrát hlavního města Prahy Obsah: Definice NEZ NEZ v právních předpisech ČR Spolupráce

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Moje část příběhu se týká Sudet v období po roce 1945 a znovu osidlování této krajiny:

Moje část příběhu se týká Sudet v období po roce 1945 a znovu osidlování této krajiny: Projekt: Vysídlení původního obyvatelstva Máme pocit, že dějiny jsou jakousi obludou, která tu byla před námi, ukázala se, nadiktovala si skutečnost a pak zmizela, vidíme ji za oponou, za závojem, oddělenou

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

OSVĚTIMSKÉ MEMENTO. Za okny autobusu ubíhala rovinatá krajina Slezského a Malopolského vojvodství. Ve městech a vesničkách vše kvetlo, míjeli jsme

OSVĚTIMSKÉ MEMENTO. Za okny autobusu ubíhala rovinatá krajina Slezského a Malopolského vojvodství. Ve městech a vesničkách vše kvetlo, míjeli jsme OSVĚTIMSKÉ MEMENTO Každý rok je žákům 9. ročníku nabízena exkurze do Terezína. Zájem bývá značný a jedná se o akci, která má v plánech školních exkurzí své pevné místo. Jinak tomu nebude ani letos. K výuce

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Holocaust moravských Romů

Holocaust moravských Romů Holocaust moravských Romů Petra Pavlicová Veronika Klímová Gymnázium, Terezy Novákové 2, Brno 2. místo ve II. kategorii OBSAH Úvod.. 5 1 Historie moravských Romů do 20.století.. 7 1.1 Období starověku

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT České svátky, vy_32_inovace_ma_36_02

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Pokyny pro družiny krajského kola SZ Ústeckého kraje 2015 v Krušných horách Litvínov Most, 5. - 7. 6. 2015

Pokyny pro družiny krajského kola SZ Ústeckého kraje 2015 v Krušných horách Litvínov Most, 5. - 7. 6. 2015 Pokyny pro družiny krajského kola SZ Ústeckého kraje 2015 v Krušných horách Litvínov Most, 5. - 7. 6. 2015 Případné další informace hledejte/volejte na: www.skauting.cz/most Hlavní rozhodčí závodu (komunikace

Více

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA, DOMÁCÍ ODBOJ (Protektorat Böhmen und Mähren) Klíčová slova: protektorát, protektorátní vláda, okupační správa, úplné začlenění do říše, demonstrace, odbojové organizace a partyzánské

Více

Stolpersteine v Lomnici

Stolpersteine v Lomnici Stolpersteine v Lomnici...naši blízcí budou mít památku, jež je pomyslně spojí mezi sebou, s námi i s těmi, kteří se zde zastaví a skloní hlavu Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí se účastní mezinárodního

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Příloha 1: Plán Panoptikonu, J. Bentham

Příloha 1: Plán Panoptikonu, J. Bentham Seznam příloh Příloha 1: Plán Panoptikonu, J. Bentham Příloha 2: Komplex osvětimských táborů, léto 1944 Příloha 3: Plán kmenového tábora Osvětimi I Příloha 4: Hlavní brána tábora Osvětim I s nápisem Arbeit

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_19 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KONCENTRAČNÍ TÁBORY VY_32_INOVACE_D5_20_19 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

Protokol z konference ve Wannsee

Protokol z konference ve Wannsee Protokol z konference ve Wannsee Tajná říšská věc! Protokol z porady I. Porady o "konečném řešení židovské otázky", která se konala 20. ledna 1942 v Berlíně, Am Grossen Wannsee č. 56-58, se zúčastnili:

Více

Křišťálová noc. Klíčové otázky. Pracovní materiál č. 1. Je fotografie dobrým zdrojem informací? Zobrazuje věrně události, které se dějí kolem nás?

Křišťálová noc. Klíčové otázky. Pracovní materiál č. 1. Je fotografie dobrým zdrojem informací? Zobrazuje věrně události, které se dějí kolem nás? Křišťálová noc Klíčové otázky Je fotografie dobrým zdrojem informací? Zobrazuje věrně události, které se dějí kolem nás? Jaké otázky je potřeba si klást, když zkoumáme fotografii? Pracovní materiál č.

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

5-6/2012 13.číslo V tomto čísle : Zumba Rudolf Hrušínský Seznámení s Maďarskem Vystoupení Teddy Bandu v Kostelci n./v. Osvětim

5-6/2012 13.číslo V tomto čísle : Zumba Rudolf Hrušínský Seznámení s Maďarskem Vystoupení Teddy Bandu v Kostelci n./v. Osvětim 5-6/2012 13.číslo V tomto čísle : Zumba Rudolf Hrušínský Seznámení s Maďarskem Vystoupení Teddy Bandu v Kostelci n./v. Osvětim Stolní tenis v Černovicích Mistrovství světa v ledním hokeji Zumba Zumba je

Více

Utajené dějiny: Polsko spojenec Hitlera?

Utajené dějiny: Polsko spojenec Hitlera? Utajené dějiny: Polsko spojenec Hitlera? 1. Polsko nebylo vůbec svou orientací protihitlerovské. Naopak - 26. ledna 1934 Polsko, jako PRVNÍ z evropských států podepsalo smlouvu o neútočení s Hitlerem.

Více