Literatura: Komenský, J. A.: Obecná porada o nápravě věcí lidských. Praha, Svoboda 1992,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literatura: Komenský, J. A.: Obecná porada o nápravě věcí lidských. Praha, Svoboda 1992,"

Transkript

1 7. Hra Ale hlavním kořením příjemností bude metoda učení zcela praktická, celkově vábná a taková, aby se jejím prostřednictvím stala škola opravdovou hrou, to jest předehrou celého života. (J. A. Komenský, "Obecná porada o nápravě věcí lidských") Prožitek dítěte by neměl být hlavním speciálně pedagogickým záměrem. Hra v dílně lidskosti přispívá k diagnóze žáka. Dramatická výchova nás vede k poznání, jak postupovat od málo prospěšného soutěžení ve speciálních školách k možnosti uplatnění každého žáka s handicapem. Ve hřeje poskytnuta dětem pomoc, uplatněn dotyk. Hru doprovází získané zkušenosti, jsou tak vytvářeny dovednosti. Hrou prožívají žáci pozitivní mezilidské vztahy, jejichž poznání umožňuje slovo. Hra nás vede k lidství, zvláště ve speciální pedagogice. Pedagogické kroky při užití uvedených postupů nám zpětně určily výchozí postavení - slovo. Fénickému vnímání předchází ticho, tíživé ticho některých speciálních zařízení. K uplatnění uvedených přístupů, které vycházely z waldorfského pojetí výchovy, nám chybí podpora v legislativě i ve vzájemných vztazích. Uvedené náměty v době, kdy hledáme výchovnou i vzdělávací "nápravu", nás mohou vést k zamyšlení. Podíl speciální pedagogiky na humanizaci člověka by neměl být opomenut. Literatura: Komenský, J. A.: Obecná porada o nápravě věcí lidských. Praha, Svoboda 1992, jv. I. lil. Pešková, J. Kolik, F.: Všichni na jednom jevišti světa. Praha, Svoboda Carlgren, F.: Výchova ke svobodě. Praha, Baltazar Konig, K.: Heilpädagogisclie Diagnostik. Natura - Verlag Arlesheim Hasler, H. - Vierl, K.: Anthroposophische Heilpädagogik undsozialtherapie. Dornach ROMOVÉ ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Eva Šotolová Druhá světová válka je nejkrutějším obdobím v historii Romů. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci začalo Německo provádět rasovou politiku. V roce 1935 byli Romové - právě tak jako Židé - prohlášeni za občany druhé třídy a byli již od počátku existence Národně socialistické strany Německa považováni za rasové nebezpečí pro německý národ. Norimberské zákony ze září 1935 označily Židy a Romy za rasy cizí neárijské krve. Byly zakázány sňatky árijců s neárijskými rasami. 8

2 Po převzetí moci zřídila nacionálně socialistická strana v Berlíně Říšský úřad pro rasový výzkum za vedení dr. A. Gercke. Roku 1936 zřídilo Říšské ministerstvo zdravotnictví v Berlíně speciální oddělení Ústav pro rasovou hygienu, které vedl dr. Robert Ritter a jeho spolupracovnice Eva Justinová. Tento institut měl za úkol zkoumat rasy cizí krve. Již. roku 1935 navrhl dr. Ritter nedobrovolnou sterilizaci Romů, aby se zabránilo rozmnožování této rasy cikánských mišenců a sociálních psychopatů. Podle názoru dr. Rittera "otázka Cikánů může být pouze tehdy považována za vyřešenou, až většina asociálních a neužitečných cikánských míšenců bude zachycena do velkých táborů a přinucena k práci a až konečně bude zamezeno trvalému rozmnožování těchto mišenců. Teprve potom budou osvobozeny budoucí generace německého národa od tohoto břemene (Kenrick, 1980, s. 146). Účel byl jednoznačný. Měli být odděleni od německého národa, sterilizováni a použiti k pracovnímu nasazení až do vymření. Také jiní teoretikové rasistického režimu sdíleli tento názor. Pro německý národ byla považována cikánská krev za nebezpečnější než židovská krev. Všeobecně nepodléhala nacistickým zákonům osoba, která měla pouze jednoho židovského prarodiče, zde stačil tříčtvrteční německý původ k záchraně. Naproti tomu Němec, jehož jeden prarodič byl "Cikán", byl považován za cikánského míšence a podle tehdejšího zákonodárství byl převezen do koncentračního tábora. Mnoho antropologů, lékařů, kriminologů a sociologů se zabývalo cikánskou otázkou (tak byla označena v období nacismu). Svými výzkumy měli dokázat jejich méněcennost. V říjnu 1938 zřídil říšský velitel SS a velitel policie Heinrich Himmler Říšskou centrálu pro potírání cikánského bytí. V prosinci 1938 rozhodl, že tato centrála bude řídit výzkum a řešení cikánské otázky. Na rozkaz Himmlera byla v roce 1938 zostřena opatření proti "Cikánům". Ve výnosu k potírání cikánského zla bylo uvedeno, že cikánská otázka musí být vyřešena již v samé podstatě existence této rasy, aby zlo bylo podchyceno u kořene. Měli být zaregistrováni všichni "Cikáni", "cikánští míšenci" a osoby, které vedly cikánský způsob života. Výzkumný ústav v Berlíně byl v kontaktu s policejním úřadem v Mnichově. Policejní úředníci museli podle pokynů odborníků zaregistrovat, jak mají být dotyčné osoby klasifikovány. "Rasově čistí Cikáni" obdrželi hnědé papíry, "cikánští míšenci" modré a "necikáni nomádi" šedé papíry. Cílem tohoto rozdělení bylo jednou provždy oddělit cikánstvo od národa, zamezit míšení obou ras a upravit též životní podmínky Cikánů a cikánských mišenců (Kenrick, 1980, s. 148). V tomto okamžiku nebylo ještě pevně stanoveno, jak má vypadat politika vůči "rasově čistým Cikánům". Dr. Ritter doporučoval, aby jim bylo dovoleno žít podle jejich vlastních zákonů. H. Himmler přijal tuto myšlenku. Určitý omezený počet Cikánů, kteří žili v kmenových společenstvích, měl být ponechán naživu, jako druh živého muzea. Marně hledáme smysl toho všeho. Josef Göbbels a Martin Bormann byli proti tomuto plánu. Bormann píse- 9

3 mně protestoval roku 1942 u Himmlera: "Byl jsem informován, že tzv. rasoví Cikáni mohou i nadále používat své řeči a zvyků a že jim má být dovoleno volně se stěhovat a to vše proto, že se nechovají asociálně, a že ve svém náboženství zachovávají německé zvyklosti. - Takovýto zvláštní postup znamená zásadní odchýlení od současně prováděných opatření v boji proti cikánskému nebezpečí a nebude pochopeno ani obyvatelstvem ani stranickými činiteli. Ani Vůdce by pravděpodobně nedal souhlas znovu dát nějaké části Cikánů starou svobodu" ( Kenrick, 1980, s. 149). Myšlenka, vybrat malou skupinu Cikánů, postrádala jakoukoli logiku. Když došlo k provádění výběru, rozhodl Himmler a jeho poradci zachovat ony Cikány, kteří žili v Německu a v německy mluvících územích Čech a Moravy. Balkánští Cikáni měli být společně s maďarskými internováni v táborech a zlikvidováni. Himmler šel dokonce tak daleko, že začal s nezbytnými přípravami pro své živoucí muzeum. V roce 1942 bylo vybráno devět zástupců, kteří měli sestavit listinu osob, jež měly být uchráněny. Nevíme, zda Vůdce byl zatažen do tohoto sporu. Skutečností je, že nic z toho nebylo v praxi uskutečněno. Když nadešel čas konečného řešení, nebyl na seznamy "rasově čistých Cikánů" brán zřetel. Od roku 1936 až do konce války byly v Marzahn u Berlína a v Magdeburgu sběrné tábory pro "Cikány". Koncem třicátých let Romové hromadně utíkali z území Německa. Na naše území přicházeli Romové němečtí a rakouští. Po zabrání Sudet se spolu s ostatním obyvatelstvem stěhovali do vnitrozemí. 30. listopadu 1939 na základě výnosu ministerstva vnitra bylo Romům nařízeno zanechat kočovného způsobu života a nejpozději do konce ledna 1940 se trvale usadit. Rodiny, které neměly domovskou obec, musely na základě výnosu zůstat na místě pobytu z na Kdo neuposlechl výnosu, měl být poslán do kárného tábora. Kárné pracovní tábory byly úředně stanoveny vládními nařízeními z března a dubna 1939 pro osoby nad 18 let "štítící se práce". V Protektorátu Čechy - Morava byly nejvýznamnější pracovní tábory v Letech u Písku, v Hodoníně a v Kunštátu. Romové byli do nich posíláni spolu s ostatními "asociály" často zcela bezdůvodně. Odpor obcí proti usídlování Romů v jejich katastru vedl k využívání tohoto usnesení. K této skutečnosti přispívaly hmotné poměry bývalých kočovníků. Tito se často usídlovali za vesnicemi ve vozech s plachtami, ve stanech nebo si stavěli primitivní chatrče. Živili se sezónními pracemi, v zimě byli nezaopatření. Ve městech nacházeli více pracovních příležitostí. Na území Německa byli v roce 1939 Romové zaregistrováni a vše bylo připraveno na jejich likvidaci. Ti, kteří nežili ve zvláštních táborech, museli zůstat na místech, kde se zdržovali, a která jim byla přikázána policií. Na poradě organizované Heydrichem bylo rozhodnuto, že Německo musí být očištěno od "Cikánů", kteří budou převezeni do právě obsazeného Polska. Na základě výnosu bylo Romům zakázáno opustit svá bydliště a tábory. Bez zvláštního povolení nesměli cestovat. Eichmann, který byl pověřen deportací Židů, 10

4 navrhl, aby ke každému transportu Židů bylo připojeno několik vagonů s Cikány. S tímto návrhem Heydrich souhlasil. V květnu 1940 bylo deportováno z Hamburku a Brém do Belzeku v Polsku asi romských osob. Belzek byl primitivní tábor, kde si Romové sami museli postavit obydlí. Dalších osob bylo zatčeno v Kolíně, Düsseldorfu, Hannoveru, Stuttgartu a odtransportováno do ghet v Polsku. Všichni tito deportovaní museli podepsat dokument, kterým vzali na vědomí, že v případě návratu do Německa budou sterilizováni. V říjnu 1940 bylo rozhodnuto zastavit další transporty "Cikánů" do Polska. K tomu mohly vést různé důvody. Rozhodující pravděpodobně bylo, že veškeré transportní možnosti bylo nutné použít pro válečné účely. Během této doby dělali Němci různé pokusy, aby vyvinuli snazší metody ke zničení židovského obyvatelstva. V Osvětimi byla zařízena pokusná plynová komora, přičemž fanatičtí nacističtí vůdcové objevili, že tím je dána mnohem rychlejší a lehčí možnost očistit Německo ode všeho, co nebylo německé. Od roku 1941 byly děti Romů, které neměly státní občanství, vyloučeny ze škol a ostatní musely školu opustit též pro nejrůznější záminky. Po roce 1941 Romové už nebyli povoláváni k vojenské službě a v roce 1942 byli všichni vyloučeni z armády. V lednu 1942 na konferenci ve Wannsee bylo přijato usnesení nahradit politiku židovských deportací zničením Židů. O Romech zatím nebylo ještě rozhodnuto. Jejich situace se v pracovních táborech neustále zhoršovala. Rozhodujícím krokem v postupu proti Romům byl rozkaz H. Himmlera z 16. prosince 1942 a prováděcí nařízení hlavního úřadu říšské bezpečnosti z 29. ledna 1943 o deportacích romského obyvatelstva do cikánského tábora v Auschwitz II - Birkenau (Nečas, 1981). Tímto bylo rozhodnuto úplně zničit Romy v Evropě. Některé výjimky, jako smíšená manželství s Němci, nebyly v praxi dodržovány. V únoru 1943 došlo k hromadné likvidaci Romů. V době od do bylo transportováno z Německa a z ostatních území obsazených Němci do Osvětimi Romů. Příslušné prostory pro 300 osob byly přeplněny až dvojnásobně (Nečas, 1990, s. 2). Osvětim byla celá soustava koncentračních táborů, které byly rozděleny do tří hlavních skupin. První část Osvětim I (Auschwitz) vznikla na jaře 1940 jako hlavní řídící tábor. Hlavní osvětimský tábor můžeme srovnat s ostatními nacistickými koncentračními tábory, kde byli vězňové týráni prací, mučeni často až k smrti, nebyli však hromadně vyhlazováni. Z hlediska historicko-politického byla nejdůležitější druhá část Osvětim II - Birkenau, která byla založena v roce 1942 na místě bývalé obce Brzezinka (Birkenau) a postupně se rozšiřovala na území dalších vysídlených obcí. Roku 1943 byla zřízena třetí část Osvětim III - Buna, která zahrnovala vedle hlavního tábora také pobočné tábory na různých místech. Velkokoncentrák Birkenau byl budován pro 250 tisíc vězňů. V roce 1944 byl tábor rozdělen na tri úseky: 11

5 BI Bil BIII a) ženský tábor karanténní a nemocniční b) ženský tábor pracovní a) mužský tábor karanténni b) rodinný tábor českých Židů c) maďarský ženský tábor d) mužský kmenový tábor e) cikánský rodinný tábor 0 mužský nemocniční tábor g) skladiště svršků s pracovními a obytnými bloky nedokončený stavební úsek zvaný Mexiko, částečně obydlený maďarskými ženami (Nečas, 1990). "Cikánský tábor mil rozlohu 150 x 750 m. Celkem bylo v tábore evidováno osob všech věkových kategorií. V evidenční knize mužů jsou záznamy o vězních a evidenční kniha žen obsahuje záznamy o vězeňkyních" (Nečas, 1990, s. 2). Evidencí neprošlo polských Romů, kteří byli v březnu 1943 z karantény pro epidemii skvrnitého tyfu odvezeni přímo do plynových komor. Při příjmu dostali všichni pruh bílého plátna, na kterém byl vyznačen černý trojúhelník (Romové byli zařazeni mezi asociály), písmeno Z (Zigeuner) a číslo. Tento proužek označeného plátna nosili přišitý na oděvu na levé části prsou, muži rovněž na vnějším švu pravé části kalhot. Pro potíže při identifikaci mrtvých měli od jara 1943 vytetováno na levém předloktí písmeno Z s číslem. Romové nedostávali při příchodu do tábora zvláštní vězeňské oděvy, na zadní části civilních oděvů měli červenou olejovou barvou vyznačeny pruhy v podobě písmene X (Nečas, 1981). Vězňové museli pracovat v době od 6 do 17 hodin. Byli nuceni vykonávat těžké, často zcela bezúčelné práce. Mnoho vězňů zahynulo vyčerpáním, hladem, následkem nakažlivých chorob - malárie, tyfu, úplavice a jiných nemocí. V Birkenau nebyla pitná voda. Jedinou nadějí na přežití bylo přeložení do jiného koncentračního tábora. V roce 1943 prováděl inspekci tábora Himmler, který když viděl vysokou úmrtnost a špatné zdravotní podmínky, nařídil, aby práce schopní Romové byli převezeni do jiných táborů a zbytek byl zničen (Kenrick, 1980, s. 155). Ve dnech 4. a 12. března 1943 bylo přemístěno asi 700 mužů a mladistvých do kmenového tábora v Auschwitz I, zatímco na jaře a v létě odjelo několik transportů na práce do dalších táborů: 15. dubna 1944 bylo vypraveno 883 mužů do Buchenwaldu a 473 žen do Ravensbrücku, 24. května 82 mužů do Flossenburgu a 144 žen do Ravensbrúcku. V žádném z těchto táborů nečekaly vězné horší podmínky, než jaké je obklopovaly až dosud (Nečas, 1990, s. 4). Zbytek, zejména starších mužů, žen a dětí, byl v noci z 2. na 3. srpna 1944 usmrcen v plynových komorách. Tu noc bylo zavražděno asi 3000 Romů. 12

6 Tímto byl uzavřen cikánský tábor v Osvětimi - Birkenau II. Mnoho romských vězňů bylo za 2. světové války zneužito k pokusům. Dr. Josef Mengele, který vykonával funkci táborového lékaře v Osvětimi, zřídil v "cikánském rodinném táboře" zvláštní medicínské centrum, kde zkoumal dvojčata. Dr. Clauberg dělal pokusy s masovou sterilizací. Mnoho Romů zemřelo při pokusech s malárií, skvrnitým tyfem, ekzémy a dalšími nemocemi. Přibližně 94 % romských vězňů v Osvětimi zahynulo. Podobný osud stíhal Romy ve všech dalších okupovaných zemích Evropy. Téměř všichni Romové Estonska, Lotyšska a Litvy byli zabiti na místech svého pobytu. Byli vyvražděni téměř všichni Romové Chorvatska a Srbska. V Rumunsku padlo za oběť fašismu asi Romů. Z maďarských Romů deportovaných do Říše se jich vrátilo pouze asi Z přibližné Romů, kteří žili v Německu v roce 1939, přežilo nacistickou hrůzu pouze asi 5000 Romů. Jen v Bulharsku, Řecku a Finsku ušli Romové organizované zničující mašinérii. Celkem bylo v zemích Evropy obsazených nacisty zabito více než Romů (Kenrick, 1981). Před nacistickou okupací žilo v Čechách a na Moravě přibližně Romů. Po druhé světové válce se jich vrátilo okolo 500. Na Slovensku byl osud Romů za druhé světové války odlišný. Nedošlo hned k přímému vyhlazování romské populace. Na základě odhadu žilo v letech 1939 až 1945 na území Slovenska, s výjimkou oblastí okupovaných Maďarskem, o něco málo méně než Cikánů (Horváthová, 1964, s. 173). Romské obyvatelstvo se diferencovalo na kočující - olašské Cikány a Cikány žijící usedlým způsobem života. Olaští Cikáni se po většinu roku přemísťovali ve vozech krytých plachtou a tažených koňmi, nebo putovali pěšky a tábořili ve stanech. V přechodných obydlích se zdržovali zpravidla jen v zimě. Na Slovensku absolutní převahu tvořili Romové usedlí. "Podle zákona o státním občanství z 25. září 1939 byli Židé a Cikáni, kteří neměli stálé bydliště nebo stálé zaměstnání, zbaveni státního občanství. Cikáni, kteří těmto podmínkám nevyhovovali, byli naopak cizími živly a nemohli se stát občany slovenského státu. Podle branného zákona z 18. ledna 1940 byli Cikáni stejné jako Židé zbaveni možnosti stát se vojenskými osobami a ti, kteří už byli odvedeni, měli být z armády propuštěni" (Nečas, 1988, s. 127). Postupně byly diskriminovány nejen kočovné romské skupiny, ale i usedlí Romové. Roku 1941 byly zrušeny kočovnické listy a jejich majitelé museli své vozy a tažná zvířata odprodat, jinak by jim byl tento majetek zabaven. Bývalí kočovní Romové byli přinuceni zdržovat se v obcích pod policejním dozorem. Obec mohli opustit jen na základě písemného povolení. Vyhláška postihovala i usedlé Romy, kteří museli odstranit svá obydlí z blízkosti veřejných cest a usadit se na zvlášť určených místech. V roce 1941 byla zřízena pracovní střediska pro Židy a pracovní útvary pro asociály, kam byli zařazeni především " Cigáni mimo pracovního poměru" 13

7 (Nečas, 1988, s. 129). Ministerstvo vnitra vybudovalo komplex tzv. východoslovenských pracovních útvaru, ve kterém byly soustředěny téměř vězňů, z nichž více než polovinu tvořili Romové. Další pracovní útvary vznikaly v Dubnici nad Váhom, v Ilavě, Revúci a v Ústí nad Oravou. Vězňové pracovali na stavbě silnice, železnice a zajišťovali jiné stavební práce. Ministerstvo národní obrany zřídilo v roce 1944 v Dubnici nad Váhom zajišťovací tábor, kde bylo soustředěno více než 700 romských vězňů, z toho asi 250 dětí. V tábore vypukla epidemie skvrnitého tyfu a byla vyhlášena karanténa. 23. února byli nemocní odvezeni k vykopanému hrobu, nad nímž byli zastřeleni nebo postřeleni a rychle zasypáni (Nečas, 1988). Diskriminace Romů, kteří nebyli koncentrováni v táborech, se stupňovala. Výnosem ministerstva vnitra z roku 1943 bylo důrazně nařízeno přemístit romské osady na vyhrazená místa. Romové na základě výnosu nesměli cestovat veřejnými dopravními prostředky, pokud nemohli předložit lékařské potvrzení, že nepřenášejí nakažlivé choroby. Do některých měst a obcí směli vstupovat jen v určitý den a určitou hodinu. Tato izolace vedla nejen k přerušení kontaktu s okolní majoritní společností, ale i mezi sebou samými a projevila se ve ztrátě kladných sociálních a etických norem (Nečas, 1988). Nečas píše o postupném vyvražďování Romů v letech na území slovenského státu. Mnoho jich bylo popraveno s účastníky Slovenského národního povstání, zejména v obcích Kremnička, Nemecká, na židovském hřbitově ve Zvolenu a na jiných místech. Mnoho Romů bylo zavražděno při likvidaci cikánských osad. V Lutile byla romská osada srovnána se zemí a jejich asi 46 obyvatel bylo odvlečeno do Dolného Turčeku a zde hromadně zavražděno. V Žiaru nad Hronom byli Romové obviněni ze spolupráce s partyzány a 24 obyvatel osady bylo upáleno na místě pobytu. V Tisovci bylo 44 obětí, obyvatelé cikánské osady v Iliji byli deportováni do Kremničky, kde bylo 109 osob zavražděno. Ve Slatině bylo zavražděno 56 Romů, z toho více než polovina dětí. Mnoho dalších obětí bylo zastřeleno nebo upáleno ve svých obydlích. Po osvobození bylo na Slovensku odhaleno 176 hrobů s oběťmi. Nedá se určit, jak velký podíl připadal na romskou populaci (Nečas, 1981, s. 141). Koncem války byly na Slovensku i romské partyzánské jednotky. Řízená likvidace Romů na území slovenského státu se pravděpodobně nedala realizovat pro jejich vysoký počet stejným způsobem, jakým to bylo uskutečněno v Německu a v okupovaných zemích Evropy. Po válce měli být všichni, kdo byli poškozeni nacistickou diktaturou a kdo utrpěli úhony na zdraví v koncentračních táborech, odškodněni finančné. K tomu bylo zapotřebí předložit doklad a posudek od lékaře. Prohlídky a jejich výsledky nebyly objektivní. Například v Německu mnohým Sinti a Roma bylo finanční odškodnění bud zamítnuto nebo zůstala jediným poválečným odškodněním částka pět marek za každý den strávený v koncentračním táboře. Později, když docházelo ke změnám v odškodňovacím právu, Romové, 14

8 kteří často neuměli číst ani psát, nedokázali jednat s úřady, a tak vyšli většinou naprázdno. Jejich nároky zapadly, právě tak jako vzpomínka na toto vraždění. Pronásledování Romů nebylo uvedeno na místech bývalých koncentračních táborů Sachsenhausenu, Ravensbrücku, Doře a jiných. Jedinou výjimkou bylo Buchenwaldské muzeum, kde byla v roce 1985 přidána zvláštní pamětní deska "cikánští vězňové". Literatura: Horvátliová, E.: Cigáni na Slovensku. Bratislava, SAV Kenrick, D. a kol.: Sinti unci Roma. Gottingen Kenrick, D. - Puxon, G.: Sinti und Roma - die Vernicluung eines Volkes im NS-Staat. Gottingen Nečas, C.: Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech Brno, Nečas, C.: Pronásledování Cikánů v období slovenského státu. In: Slovenský národopis 1988, č. 1, s Nečas, C.: Vyhlazení českých Romů. In: Lačho lav 1990, č. 4, s. 1. Zulcli, T.: In: Auschwitz vergast, bis heute verfolgl. Hamburg NA OKRAJ PROBLEMATIKY KOKTAVOSTI' Ludvík Edelsberger Již ze samotného názvu mého příspěvku je patrno, že v něm půjde pouze o několik marginálních poznámek či glos k tak závažné a stále palčivé otázce, jakou představuje balbuties. Je třeba jenom uvítat, že právě tuto - sit venis verbo - staronovou problematiku zařadili pořadatelé na program VII. celoslovenských logopedických pracovních dní. Na konferenci České logopedické společnosti v roce 1990 v prosinci v Praze, věnované především dvacátému výročí založení této společnosti 2 - stejně jako letos jubiluje Slovenská logopedická spoločnosť, která vznikla před dvaceti lety (v roce 1971) - se rovněž ocitla monotematicky právě tato problematika koktavosti. M. Bubeníčková tu v závěru svého hlavního referátu k teoretickým otázkám metodiky reedukace řeči a rehabilitace balbutiků z pohledu klinického logopeda 3 vyslovila optimistické přesvědčení o tom, že cesty k novým formám terapie jsou stále před námi otevřeny; vstupujme na ně s pl- 1 2 ' Předneseno na VII. konferenci celoslovenských logopedických pracovních dnech s mezinárodní účastí v Piešťanech dne 19. června 1991 Edelsberger, L.: K dvacátému výročí založení České logopedické společnosti. (T.č. v tisku). Bubeníčková, M. K metodologii reedukace řeči a rehabilitace balbutiků z pohledu klinického logopéda (T.č v tisku). 15

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

Problém bývalých romských koncentračních táborů na území České republiky

Problém bývalých romských koncentračních táborů na území České republiky Problém bývalých romských koncentračních táborů na území České republiky Chceme-li pochopit vznik romských koncentračních táborů na území protektorátu Čechy a Morava, je třeba objasnit historické souvislosti

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

(Janeček, Jindřich: Jak čelit zločinnosti. Přednášky z nauky o mravně vadných. Praha 1928, s. 152.)

(Janeček, Jindřich: Jak čelit zločinnosti. Přednášky z nauky o mravně vadných. Praha 1928, s. 152.) 11. Genocida A zdá se, že tato zkušenost (že Romové milují své děti) mohla by být vodítkem, jak postupovati proti cikánskému nebezpečí. Ortel jest nadmíru krutý, avšak poměry a zatížení veřejnosti cikánským

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Holocaust moravských Romů

Holocaust moravských Romů Holocaust moravských Romů Petra Pavlicová Veronika Klímová Gymnázium, Terezy Novákové 2, Brno 2. místo ve II. kategorii OBSAH Úvod.. 5 1 Historie moravských Romů do 20.století.. 7 1.1 Období starověku

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava Arizace v Protektorátu Čechy a Morava VY_32_INOVACE_DEJ_25 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: České země za druhé světové války Předmět: dějepis,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA, DOMÁCÍ ODBOJ (Protektorat Böhmen und Mähren) Klíčová slova: protektorát, protektorátní vláda, okupační správa, úplné začlenění do říše, demonstrace, odbojové organizace a partyzánské

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Protokol z konference ve Wannsee

Protokol z konference ve Wannsee Protokol z konference ve Wannsee Tajná říšská věc! Protokol z porady I. Porady o "konečném řešení židovské otázky", která se konala 20. ledna 1942 v Berlíně, Am Grossen Wannsee č. 56-58, se zúčastnili:

Více

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15 ŽIVOT V PROTEKTORÁTU Doplň informace k následujícím obrázkům ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15. 3. 1939 došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) státní orgány jsou podřízeny Německu a

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Poznávací cesta do koncentračního tábora Osvětim

Poznávací cesta do koncentračního tábora Osvětim Poznávací cesta do koncentračního tábora Osvětim termín: 18. 21. červen 2015 Vážený kliente, na následujících stránkách naleznete důležité informace k zájezdu, na který jste se přihlásili, dále závaznou

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Stolpersteine v Lomnici

Stolpersteine v Lomnici Stolpersteine v Lomnici...naši blízcí budou mít památku, jež je pomyslně spojí mezi sebou, s námi i s těmi, kteří se zde zastaví a skloní hlavu Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí se účastní mezinárodního

Více

SOCIOKULTURNÍ SITUACE ROMŮ V ČR A JEJÍ MOŽNÝ VLIV NA ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST. 18.03.2015 Kateřina Kořínková

SOCIOKULTURNÍ SITUACE ROMŮ V ČR A JEJÍ MOŽNÝ VLIV NA ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST. 18.03.2015 Kateřina Kořínková SOCIOKULTURNÍ SITUACE ROMŮ V ČR A JEJÍ MOŽNÝ VLIV NA ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST 18.03.2015 Kateřina Kořínková 01 Migrace Romů z Indie Byzantská říše Podobnost romštiny a hindštiny romsky / hindsky Mire bala

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Emílie Machálková. CenA Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě

Emílie Machálková. CenA Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě CenA Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě Emílie Machálková S paní Emílií Machálkovou spolupracujeme prostřednictvím o.p.s. Živá paměť a Muzea romské kultury v Brně již od roku 2006. Byla jedním z čestných

Více

Konečné řešení židovské otázky

Konečné řešení židovské otázky Konečné řešení židovské otázky Ondřej Jabůrek Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 3. místo ve II. kategorii OBSAH 1. Úvod... 2 2. Norimberské zákony 3 3. Křišťálová noc 3 4. Konference ve Wannsee

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Holocaust. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Holocaust. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Holocaust Jméno autora: Lenka Nová Vedoucí práce: PhDr. Jan Jirásko

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

(nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák. grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE. pracovní listy. www.vysehratky.

(nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák. grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE. pracovní listy. www.vysehratky. (nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE pracovní listy www.vysehratky.cz 2015 Pražské povstání Na jaře roku 1945 už byla válka u konce.

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě Časová osa Anne Franková 1918 11. 11. 1918 Končí první světová válka. Německo bylo poraženo a kapitulovalo. s. 11 1919 1925 12. 5. 1925 Otto Frank a Edith Holländerová uzavírají v Cáchách (v Německu) sňatek.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda 22. září 2014 významný den pro Těchonín, české zdravotnictví a tvrz Boudu V pondělí 22. září

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě Časová osa Anne Franková 1918 11. 11. 1918 Končí první světová válka. Německo bylo poraženo a kapitulovalo. s. 11 1925 12. 5. 1925 Otto Frank a Edith Holländerová uzavírají v Cáchách (v Německu) sňatek.

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Návraty a nenávraty českých a moravských Židů a Romů z koncentračních táborů v roce 1945

Návraty a nenávraty českých a moravských Židů a Romů z koncentračních táborů v roce 1945 2015 Návraty a nenávraty českých a moravských Židů a Romů z koncentračních táborů v roce 1945 Plakala jsem pro všechny, kteří se nedožili konce války, pro tátu a mámu, a proto, že jsem zůstala jen já.

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2014 č.j.: MV 151468/VS 2014 k jednotnému vedení evidence

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_19 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KONCENTRAČNÍ TÁBORY VY_32_INOVACE_D5_20_19 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY KONCENTRAČNÍ TÁBORY také koncentrák nebo též lágr (z německého Lager = tábor) slouží k hromadné internaci nebo věznění lidí,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jakým nedostatkem trpělo civilní obyvatelstvo za 2. světové války? Nedostatkem jídla. Nedostatkem práce. Nedostatkem zábavy. 2. Ve kterém roce skončila 1. světová válka? 1914. 1916. 1917. 1918. 1930.

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

ZRBG 120cs. 1. O co se jedná?

ZRBG 120cs. 1. O co se jedná? ZRBG 120cs Informace o nároku na německý důchod pro bývalé zaměstnance ghetta v souladu s nejnovějším rozsudkem Spolkového sociálního soudu (tzv. Ghetto-důchod podle ZRBG) (Zákon o platbě důchodů za práci

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

OBSAH. Slovo úvodem 1. Základní informace o společnosti 2. Realizované projekty. Informační a vzdělávací činnost 3. Humanitárně sociální činnost 10

OBSAH. Slovo úvodem 1. Základní informace o společnosti 2. Realizované projekty. Informační a vzdělávací činnost 3. Humanitárně sociální činnost 10 Živá paměť, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2005 OBSAH Slovo úvodem 1 Základní informace o společnosti 2 Realizované projekty Informační a vzdělávací činnost 3 Humanitárně sociální činnost 10 Zpráva nezávislého

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Cikánský pracovní tábor v Letech

Cikánský pracovní tábor v Letech Cikánský pracovní tábor v Letech V minulém díle jsem slíbil stručně shrnout historii tábora v Letech u Písku a recenzi knihy Markuse Papeho A NIKDO VÁM NEBUDE VĚŘIT. Informace o táboře v Letech jsem čerpal

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí.

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_17 Test - Reálie Němčina 1. ročník Pracovní list obsahuje test k

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Diplomová práce. PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity v Novém Městě na Moravě za 2.

Diplomová práce. PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity v Novém Městě na Moravě za 2. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Marie Meclová PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity

Více

MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE A TEREZÍN

MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE A TEREZÍN MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE A TEREZÍN Řekněme, že náš úžas byl obrovský, když jsme v ghettu nalezli město, které žije téměř normálním životem, očekávali jsme to horší. Řekli jsme doprovázejícím důstojníkům

Více