Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji. na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji. na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno"

Transkript

1 Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno Mgr. Vítězslava Cihlářová Z Á K L A D N Í Š K O L Y Do ankety se zapojilo celkem 37 základních škol JmK, z toho 15 brněnských. Nabídka výuky cizích jazyků 81% škol vyučuje jako první cizí jazyk angličtinu, na 7 školách existuje i němčina jako 1.Cj a na jedné škole ruština. 11 škol nabízí výuku cizího jazyka již od 1.ročníku ZŠ. V 1O případech je to angličtina a v 1 případě němčina. Druhým povinným cizím jazykem je u 86,5% škol němčina, na 3 školách francouzština na 2 školách ruština. Zahájení výuky 2.Cj je u 2 škol v 5.roč., u 6 škol v 6.roč.( patrně u bývalých ZŠ s rozšířenou výukou jazyků). Celkově převažuje počátek výuky 2.Cj v 7.roč., jen u 3 škol v 8.roč.. Hodinová dotace V 1. a 2.roč.ZŠ se učí žáci na větší polovině škol cizí jazyk pouze 1 hodinu týdně, v menší polovině škol 2 hodiny týdně. V ostatních ročnících dodržují školy tříhodinovou dotaci, ve 4. a 5.roč. čtyřhodinovou dotaci podle požadavků MŠMT ( ne však na všech školách!). Čtyři hodiny jazyka v některém ročníku II.stupně nabízí necelá pětina škol. U druhého cizího jazyka převažuje dvouhodinová dotace. Učební materiály Pouze asi šestina škol učí ještě podle starších nekomunikativních učebnic. Škála používaných učebnic je velmi rozmanitá. Bohužel na polovině škol nejsou využívány ve výuce žádné cizojazyčné časopisy. Odborný časopis pro učitele jazyků Cizí jazyky uvedla pouze jedna škola. Problémy v cizojazyčné výuce 60% škol uvádí vysoké počty žáků ve skupinách ( až 24 ) a spojování skupin různé jazykové úrovně a někdy i věku. Jak se dá vyučovat v takových skupinách cizí jazyk komunikativně a s diferencovaným přístupem k problémovým žákům??? 45% škol chybí stále aprobovaní jazykáři, především v angličtině.

2 Třetina škol postrádá odborné jazykové učebny. Téměř třetina škol trpí ještě nedostatkem technické vybavenosti. Některým školám chybí názorné pomůcky, družební kontakty, autentické materiály pro výuku a finance. Silné stránky cizojazyčné výuky Nejvíce škol uvádí tvorbu projektů, účast žáků v cizojazyčných soutěžích, družební kontakty, poznávací zájezdy a pobyty v zahraničí, netradiční formy a metody výuky, divadelní představení v cizím jazyce, využití počítačových programů, vybavení jazykové učebny, zapojení rodilých mluvčích do výuky, zájem jazykářů o DVPP,didaktické pomůcky,práce s jazykovým portfoliem,jazykové kroužky a aprobovanost vyučujících. Pořadí je podle četnosti uvedení těchto silných stránek. Zajímavé akce:anglický den, Evropský den jazyků, studenti z USA ve výuce, Hrátky s angličtinou ve školní družině Mezinárodní projekty Prostřednictvím agentury Socrates v programu Comenius realizovaly školy 11 projektů většinou tříletých. Přes INTERREG III EdQ ve spolupráci s vídeňskými školami se realizovalo 6 projektů, převážně několikadenních. Dalšími zprostředkovateli mezinárodní spolupráce byli Tandem, E-Twinning a partnerství se školami ve Stuttgartu. Potřeby vyučujících Jazykové kurzy a metodické semináře v ČR dostupné i pro venkovské školy, navázání družebních kontaktů, semináře, kurzy a stáže v zahraničí, finance na pomůcky, názorný materiál pro výuku,

3 hospitace na školách, i v zahraničí, vybavení cizojazyčné knihovny na škole, jazyková portfolia. rodilý mluvčí Řazení potřeb je opět podle četnosti výskytu. Náměty na kurzy DVPP Největší poptávka je po metodice na I.stupni ZŠ, především pro angličtinu, metodice angličtiny v MŠ, jazyková práce se žáky s SPU, používání jazykového portfolia, projektové vyučování, používání interaktivní tabule, hodiny konverzace převážně s rodilými mluvčími, kurzy angličtiny pro neaprobované, ukázkové hodiny, výukové programy na PC, realie anglicky/německy hovořících zemí, klíčové kompetence, evaluace, autoevaluace, výuka odborného předmětu v cizím jazyce, dotace z fondů EU, metodické semináře v okresech, např.břeclav, výměna zkušeností a osvědčených metod z výuky, prohloubení jazykových i gramatických znalostí S T Ř E D N Í Š K O L Y Vyplněné dotazníky odevzdalo celkem 18 středních škol různého typu, z nich bylo 7 gymnázií. Nabídka jazyků

4 Polovina zúčastněných škol nabízí kombinaci jazyků angličtina němčina, 1 škola má angličtinu francouzštinu. Menší polovina škol nabízí tři cizí jazyky: A N F ( 3 školy), A N R ( 3 školy).v 1 případě je nabídka A N F R.Nejvíce jazyků uvedlo gymnázium Vyškov: A N F Š I R. Hodinová dotace Více než tříhodinovou dotaci nabízí 2 gymnázia. Z dotazníků bohužel není jasné zařazení 2.cizího jazyka na SOŠ. Učební materiály Pestrá škála moderních učebnic, pro angličtinu převažuje titul Headway, pro němčinu Sprechen Sie Deutsch? Pouze 1 škola uvedla nulový odběr cizích jazyků. Pro angličtinu převažuje časopis Bridge, pro němčinu Freundschaft. Problémy Největším problémem je rozdílná jazyková úroveň žáků ve skupinách související s velmi odlišnými znalostmi ze ZŠ. Tento problém tíží nejvíc SOŠ a SOU, dále vysoké počty žáků ve skupinách, nedostačující technické zázemí, neaprobovanost angličtinářů, chybějící odborná jazyková učebna, nedostatečné znalosti žáků ze ZŠ, spojování skupin různé jazykové úrovně, malá hodinová dotace 2.Cj, fluktuace jazykářů, nejasnosti ohledně státní maturity, nezájem studentů, nezájem rodičů o jejich výsledky, malá motivace žáků, špatná domácí příprava, družební kontakty, autentické materiály, neochota žáků kupovat učebnice Silné stránky cizojazyčné výuky Účast žáků v jazykových olympiádách a soutěžích, družební kontakty školy, poznávací a výukové zájezdy,

5 projektová práce, divadelní představení, netradiční formy výuky, využití internetu ve výuce, názorné pomůcky, autoevaluace, propojení jazyků s hlavním studijním oborem, akce OEI, vysoká hodinová dotace, částečná odborná výuka v Cj, využití interaktivní tabule, příprava ke státním zkouškám, individuální přístup k žákům, zohledňování potřeb žáků s SPU Pořadí silných stránek je podle četnosti výskytu. Mezinárodní projekty Nejčastější zprostředkovatelé těchto projektů : Socrates, Leonardo da Vinci, Do světa ( JmK ), Tandem. Celkem uvedeno 24 mezinárodních projektů ze 13 škol. Potřeby jazykářů Zahraniční kurzy, družební kontakty, odborné semináře, názorné pomůcky, odborné tematické slovníky, mapy, ukázkové hodiny Návrhy na akce DVPP Nová státní maturita, prázdninové konverzační a metodické kurzy i s rodilými mluvčími, semináře s odbornou terminologií ( technickou, obchodní ), reálie anglicky a německy hovořících zemí, využití hudby a dramatu ve výuce Cj, jazykové hry, netradiční formy a metody ve výuce, euroangličtina, aktivizační metody, konverzační kurzy, tlumočnické a překladatelské kurzy, novinky v zahraničním školství, doplňkové materiály pro výuku Z Á V Ě R Y

6 Ve srovnání s podobnými dotazníkovými průzkumy v letech 2OO4 a 1998 se jazyková úroveň škol v mnohém zlepšila. Nejpatrnější rozdíly jsou v aktuálnosti učebnic a technickém vybavení škol. Zvýšily se možnosti mezinárodní spolupráce škol, výjezdů do zahraničí a vzrostla účast žáků v jazykových soutěžích. Přechodem většiny škol na angličtinu jako první cizí jazyk a posunutím cizojazyčné výuky do mladších ročníků vznikly závažné nedostatky ve dvou oblastech: 1. Nedostatek aprobovaných angličtinářů. Cizí jazyk bohužel není možné nalít do hlavy v krátkém čase 1-3 let při absolvování rekvalifikačních kurzů typu Projekt G N, JAME, Brána jazyků, MEJA 2. Nedostatečné metodické vybavení jazykářů pro předškolní a mladší školní věk. Kvalitní výuku Cj srazila ekonomická opatření týkající se počtu žáků a hodinových dotací. Předrevoluční model ZŠ s RVJ byl v zahraničí chloubou českého základního školství. Velká část těchto škol postupně zanikla díky ekonomickému tlaku. Osmiletá gymnázia, na která odchází nejšikovnější žáci, nabízí 2.Cj většinou až od tercie, některá dokonce až od kvarty. Většina absolventů SOŠ a SOU se učí pouze jeden cizí jazyk. Na ZŠ se zavedl povinný 2.Cj, ale vzhledem k části těžce vzdělavatelné populace se z něj stal předmět povinně-volitelný. Jak splňuje naše republika požadavek Rady Evropy, aby každý občan Evropské Unie ovládal alespoň dva cizí jazyky? Chybí ucelená koncepce výuky cizích jazyků, která by směřovala k tomuto cíli. Má-li být výuka cizího jazyka komunikativní a mají-li se naši žáci naučit opravdu mluvit, formulovat své myšlenky, číst odborný tisk atd.,nemohou pracovat ve skupinách nad 15 žáků a ve skupinách spojených s rozdílnou jazykovou úrovní. Každý jazyk se vyvíjí, mění. Vyučující musí sledovat tyto změny a umět je používat. Má-li se žáky hovořit pokud možno pouze v cizím jazyce, musí si jej neustále oživovat. Nepoužívaná slovní zásoba se zapomíná. Je nezbytné umožnit každému jazykáři další vzdělávání na kurzech, seminářích, stážích Nejen v naší zemi, ale zajistit i delší vzdělávací pobyt v některé zemi hovořící vyučovaným jazykem. Díky dotazníkové akci jsme zmapovali potřeby dalšího vzdělávání jazykářů a metodici, ochotní vést semináře a kurzy, mají v tomto materiálu dostatek námětů. Věříme, že za pomoci materiálního zázemí ze strany SSŠ JmK

7 a vypracováním koncepčního řešení sítě metodiků ve všech okresech se v budoucnu zkvalitní i úroveň cizojazyčné výuky na všech typech škol.

Národní plán výuky cizích jazyků

Národní plán výuky cizích jazyků Národní plán výuky cizích jazyků Cílem Národního plánu výuky cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky v cizích

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2008-2011 Brno, září 2008 Předkladatel: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Schváleno pedagogickou

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol

Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL Cizí jazyky pro život Klíčová aktivita KA 01- Rodilí mluvčí do škol Východisko

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-S 72/10-A Gymnasium Jižní Město s.r.o. Adresa: Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov Identifikátor: 600005178 IČ: 48109355

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-876/09-A Název školy: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Adresa: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor: 600 005 496 IČ: 61385271

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více