dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )"

Transkript

1 Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: Fax: Datum: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Specializovaná jazyková příprava zaměstnanců SFŽP ČR odborná angličtina pro potřeby fondu jako zprostředkujícího subjektu OP Životní prostředí Identifikační údaje zadavatele Organizace: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: Adresa: Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Petr Štěpánek, ředitel 1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY Předmětem zakázky je zabezpečení specializovaných jazykových kurzů, jejichž obsahovou náplní bude výuka odborné angličtiny za účelem získat slovní zásobu pro oblast životního prostředí a schopnost komunikovat a psát v cizím jazyce zejména na témata, kterými se SFŽP ČR (dále jen Fond) zabývá. Navržený specifický kurz by měl poskytnout výuku odborné jazykové terminologie používané v EU se zaměřením na obor životního prostředí a čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů s možností využít získané jazykové znalosti v praxi (při komunikaci s orgány EU, v rámci twinningových projektů, pro zajištění komunikace s audity evropské komise a zajištění odborných prezentací v cizím jazyce, písemné korespondence apod.) Kurz by měl rozvíjet především komunikační dovednosti, písemný projev a poslech v těchto specializovaných oblastech. Cílem jazykové výuky je naučit zaměstnance Fondu odborný jazyk, který potřebují pro práci na OPŽP a připravit vybrané zaměstnance na twinningové projekty, při kterých budou získávat a vyměňovat si zkušenosti z implementace operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU. Vybraní zaměstnanci by měli po absolvování disponovat rozšířenou slovní zásobou v oblasti ŽP,strukturálních fondů a slovníku EU, měli by být schopni připravovat a přednášet prezentace své práce v cizím jazyce, měli by být připraveni písemně komunikovat a vyjednávat v cizím jazyce. Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11, T , F , IČ:

2 1.1 Pravidelná specializovaná jazyková výuka pro 60 lidí 2 vyučovací jednotky týdně Požadujeme zajištění jazykové výuky v prostorách objednatele pro 9 skupin zaměstnanců, celkem 9x 2 vyučovací hodiny týdně. Maximální počet studentů ve skupině bude 7. Bude se jednat o jazykové kurzy od úrovně střední pokročilosti a výše. Období realizace: květen 2008 leden 2009 V rámci jazykových kurzů, požadujeme na úvod provedení rozřazovacích testů, na jejichž základě bude provedeno rozdělení zaměstnanců do výukových skupin, dle obdobné úrovně znalostí. Součástí kurzů musí být též průběžné ověřování dosažených pokroků (min. 2x v průběhu kurzu) Požadujeme zabezpečení studijních materiálů na náklady dodavatele. Požadujeme, aby odborná výuka byla zaměřena zejména na: Odbornou terminologii používanou v dokumentech EU a při jednáních (tj. např. běžně používané obraty i specifické konstrukce, využití autentických a odborných textů EU a všech technik jazykové výuky), zejména v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů a v oblasti životního prostředí. Prezentace v AJ a přípravu na jednání s institucemi EU (Tj. prohloubit si slovní zásobu, osvojit si správnou intonaci a procvičit si základní jazykové struktury, používané při jednání a vyjednávání. Naučit se odstínit různé stupně formálnosti jazyka pro efektivní participaci v EU.). Navrhněte obsah a organizaci výuky a jakým způsobem bude zkoumán a ověřován pokrok účastníků kurzu. 1.2 Pobytové zahraniční stáže s výukou cizího jazyka pro 30 zaměstnanců týdenní pobyt Požadujeme zajistit týdenní pobyty pro 30 zaměstnanců ve Velké Británii (skupinová výuka) v období roku 2008 s nabídkou minimálně 4 různých termínů po dohodě s Fondem (pravděpodobně červen září). Kurz by měl obsahově navazovat na probíhající pravidelnou odbornou výuku s prohloubením a upevněním nabytých znalostí. Cena by měla zahrnovat přibližně vyučovacích hodin týdně, registrační poplatky, studijní materiály, ubytování v jednolůžkových pokojích s polopenzí. Cena nezahrnuje dopravu a pojištění. Navrhněte obsah a organizaci výuky a pobytu se zaměřením na specifické cíle předmětu zakázky (tj. upevnění a prohloubení nabytých znalostí angličtiny, zaměření na slovní zásobu v oblasti životního prostředí. Prohloubení jazykových schopností za účelem výměny zkušeností při čerpání prostředků z fondů EU v rámci twinningových projektů.). 1.3 Odborný intenzívní jazykový kurz angličtiny pro 30 zaměstnanců (pětidenní kurz v Praze) se zaměřením na specializovanou výuku jazyka pro potřeby OPŽP Požadujeme zajistit pětidenní intenzívní kurz odborné angličtiny pro 4 skupiny v období roku 2008 v Praze. Rozumí se zajištění specializované výuky v rozsahu 8 vyučovacích hodin denně pro max. 8 zaměstnanců ve skupině. Každý ze 4 kurzů bude zaměřen na jiné odborné téma. Cena bude zahrnovat 8 hodin výuky, zajištění prostor a občerstvení, studijní materiály. Obsahová náplň kurzu musí zohledňovat výše uvedené cíle výuky (prezentace a písemný projev v oblasti ŽP, terminologie používaná v oblasti ŽP a fondů EU atd.) a obsahově navazovat na probíhající pravidelnou odbornou výuku. V případě požadavku Fondu bude výuka rozložena do 2 3 bloků, tj. rozdělení do více týdnů. Termíny kurzů musí být stanoveny po dohodě s Fondem a přizpůsobeny možnostem zaměstnanců. Navrhněte obsah a organizaci výuky. 2

3 Služby Název CPV Množství Poskytování jazykových kurzů účastníků Předpokládaná hodnota VZ: Kč bez DPH 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY 2.1 Zadavatel bude hradit realizované části zakázky (dle odst. 1.1 až 1.4) na základě daňového dokladu faktury do dvaceti dnů od jejího doručení zadavateli, za předpokladu, že daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti, zejména dostatečně určitou identifikaci části zakázky a dále za předpokladu, že cena bude určena v souladu s nabídkou dodavatele. Dodavatel je oprávněn daňový doklad fakturu vystavit zadavateli vždy nejdříve po realizaci části zakázky, za kterou je daňový doklad vystavován. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet dodavatele uvedený ve faktuře. 2.2 V případě prodlení zadavatele s platbou jakékoli částky dle této smlouvy je zadavatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky denně. Dodavatel nemá nárok na další náhradu škody způsobenou prodlením zadavatele s úhradou finančních částek dle této smlouvy. 2.3 Nabídková cena je pro celé období trvání smluvního vztahu nepřekročitelná. 2.4 Dodací podmínky uvede Dodavatel ve své nabídce, v rámci plánu realizace jednotlivých částí zakázky. 3. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 3.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení 53 odst. 1, písm. a), b), c), d), e), f), g) h) a i) zákona formou čestného prohlášení podle ustanovení 62 zákona. Vzor čestného prohlášení dodavatele tvoří přílohu zadávací dokumentace. 3.2 Zadavatel požaduje prokázat splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení 54 zákona: a) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 odst. 1, písm. a): předložením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní uchazeč zapsán), b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 odst. 1, písm. b): předložením oprávnění k podnikání (zejména živnostenského oprávnění) pokrývající celý předmět zakázky. 3.3 Zadavatel požaduje prokázání následujících ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 55 odst. 1 písm. c): údaj o obratu dodavatele za poslední tři účetní období a to ve výši min. 2 mil. Kč v každém účetním období. Tento údaj uchazeč uvede prostřednictvím čestného prohlášení o výši obratu podepsané statutárním orgánem. Vzor čestného prohlášení dodavatele tvoří přílohu zadávací dokumentace. 3

4 3.4 Zadavatel požaduje prokázání následujících technických kvalifikačních předpokladů: a) dle ustanovení 56 odst. 2 písm. a) předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu je minimálně 2 zakázky, každá v objemu minimálně. 0,5 mil. Kč. A b ) dle ustanovení 56 odst. 2 písm. e) předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (lektorů). Toto osvědčení předloží dodavatel minimálně pro 4 lektory, kteří budou zajišťovat výuku pro zadavatele. Minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu je: 1. u lektorů rodilých mluvčích je požadován min. bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání a kvalifikace opravňující k vyučování angličtiny jako cizího jazyka a/nebo 2. u lektorů nerodilých mluvčích je požadován magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání v oblasti anglického jazyka a prokázání kvalifikace pro výuku anglického jazyka. 3.5 Veškeré doklady požadované k prokázání kvalifikace musí být doloženy v originále nebo formou ověřené kopie. 3.6 Uchazeč, který neprokáže ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace, bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl: (viz. příloha č. 4) a) jednotkovou cenu za realizaci výuky jedné skupiny v období dle odst. 1.1, b) jednotkovou cenu za realizaci zahraniční stáže pro jednoho zaměstnance dle odst. 1.2, c) jednotkovou cenu za realizaci intenzivního kurzu pro jednoho zaměstnance dle odst. 1.3, d) celkovou cenu za realizaci celé zakázky: 1) 9 skupin v období dle 1.1, 2) 30 zaměstnanců týdenní kurz v zahraničí dle 1.2, 3) 30 zaměstnanců intenzívní 5denní kurz v Praze dle 1.3. Ceny budou uvedeny ve vztahu ke každé položce jako jednotkové v českých korunách (Kč) a to jako ceny bez DPH. 4

5 5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 5.1 Zadavatel je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona. 5.2 Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: a) krycí list nabídky (dle závazného vzoru), b) čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace (dle vzoru), c) doklady k prokázání splnění kvalifikace, d) cenovou nabídku, e) návrh smlouvy, f) doklad o oprávnění osoby, která podepsala nabídku jednat za uchazeče, g) prohlášení uchazeče, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty (dle vzoru), h) další dokumenty. 5.3 Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadu a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem uchazeče). 5.4 Nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvojím vyhotovení. 6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 6.1 Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické výhodnosti. 6.2 Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria a přidělil jim následující váhy: a) celková cena zakázky (dle čl. 4 písm. e) váha 60% b) kvalita náplně předložených nabídek na všechny typy kurzů, váha 40% V rámci tohoto kritéria bude hodnoceno: 1. náplň kurzu, metody výuky a struktura kurzu (ve vztahu k požadavkům zadavatele uvedeným v části 1 této dokumentace) váha 50% 2. navržený způsob ověřování znalostí váha 30% 3. kvalita organizačního zajištění (studijní materiály, vybavení prostor, u zahraničních kurzů ubytování) váha 20% 6.3 Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Bodové hodnocení provede hodnotící komise v souladu se svým jednacím řádem podle následujících pravidel: Ad 6.2 a) V rámci tohoto kritéria bude hodnocena celková nabídková cena zakázky. Maximální počet bodu činí 100, tímto počtem bodu bude hodnocena vždy nejvýhodnější nabídka (nejnižší nabídková cena). Nejúspěšnější nabídka proto v rámci tohoto kritéria může získat nejvýše 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. 5

6 Ad 6.2 b) V rámci tohoto kritéria bude hodnocena kvalita nabídky budou hodnocena dílčí hodnotící kritéria. V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny parametry realizace jednotlivých částí zakázky navržené uchazečem z hlediska jejich výhodnosti pro zadavatele. Body budou každému dílčímu kritériu přidělovány tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. 6.4 Po přidělení bodů v rámci dílčích hodnotících kritérií budou provedeny následující kroky: a) počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího hodnotícího kritéria (nabídková cena) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,6 (60%) b) počet bodů přidělených každému dílčímu kritériu bude vynásoben vahou tohoto dílčího kritéria (0,5; 0,3 a 0,2) a po sečtení bodů všech dílčích kritérií v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude jejich součet vynásoben váhou kritéria 0,4 (40%) c) bude sečten počet bodů přidělených jednotlivým nabídkám a stanoveno jejich pořadí podle výše jejich bodového zisku. 7. ČASOVÉ LIMITY 7.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hod. 7.2 Otevírání obálek se uskuteční dne v 10:15 hod. 7.3 Zadávací lhůta trvá 90 dnů. 8. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti v souladu s ustanovením 49 odst. 1 Zákona. Žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být zadavateli doručeny nejpozději pět dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter veřejné zakázky nekoná. Tato zadávací dokumentace je součástí projektu Rozvojové aktivity zaměstnanců s cílem zabezpečit vysokou úroveň jejich odborných znalostí a dovedností při administraci OPŽP hrazeného z EU v rámci prioritní osy 8 Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti. Přílohy: 1. krycí list nabídky 2. vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 3. vzor prohlášení o vázanosti nabídkou po celou dobu zadávací lhůty 4. cenová nabídka 6

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více