Vy rocnızpra va 2002/2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vy rocnızpra va 2002/2003"

Transkript

1 1 Vy rocnızpra va 2002/2003 Charakteristika skolske ho zarızenı Gymna zium, Uherske Hradistř, Velehradska trıda 218, PSC Zrizovatel: Zlınsky kraj adresa: tr. T. Bati Zlın R editel: doc. RNDr. Zdenřk Botek, CSc. Statuta rnıza stupce: RNDr. Jana Petrzelkova Kontakt: tel.: fax: Pracovnık pro informace: doc. RNDr. Zdenřk Botek, CSc. Datum zalozenıskoly: Datum zarazenıdo sıtř: Poslednıaktualizace v sıti: Souca sti skoly a jejich kapacity: 1. Gymna zium kapacita: 960 za ku IZO: S kolnıjıdelna kapacita: 850 jıdel IZO: Vsechny druhy a typy skol a skolsky ch zarızenı, ktere skola sdruzuje Typ skoly Pocet trıd Pocet za ku Pocet za ku na trıdu podle stavu k Prepocteny pocet pedagogicky ch pracovnıku Pocet za ku na prepoct.ped.prac. Gymna zium ,84 69,4 13,76 Typ Pocet Pocet za ku podle Prepocteny pocet Pocet za ku na skolskeho zarızenı skupin stavu k pracovnıku prepoct.ped.prac. S kolnıjıdelna x 782 5,6 x ň ň ň Rada skoly zrızena - ne Seznam mimoskolnıch nebo obcansky ch sdruzenıpr i skole Obecnř prospřsna spolecnost Gymna zia Uherske Hradistř Sdruzenırodicu a pra tel skoly pri Gymna ziu Uherske Hradistř Sportovnıklub pri AS SK Soucasny stav skoly odpovıda svy m obsahem pozadavkum na prıpravu za ku pro vysokoskolske studium. 6 trıd v rocnıku vyssıho gymna zia umoznuje od 3. rocnıku (od septimy v paralelnıch trıda ch osmileteho gymna zia) dostatecnou nabıdku volitelny ch predmř tu, v nichz jsou za ci pripravova ni dle pozadavku prıslusny ch oboru vysokoskolskeho studia. Prida -li se k tomu volba oboru vysokoskolskeho studia odpovıdajıcı schopnostem studentu, je pak vy sledek celeho vy chovneho a vzdřla vacıho pusobenıvelmi dobry (viz uplatnřnıabsolventu).

2 2 Pr ehled vzdůla vacıch programu Vyucovane obory ve skolnım roce 2001/2002 (na zvy podle Rozhodnutı o zarazenıdo sıtř skol) Kod oboru (KKOV) Souca st Dennı studium skoly Pocet za ku Ukoncilo Ukoncilo MZ ZZ Gymna zium - vseobecne 7941K/401 ano Gymna zium - vseobecne 7941K/801 ano Vzdůla vacıprogram Gymna zium, ctyrlete studium navazuje na za kladnıvzdř la nı. Do vzdř la vacıho programu ctyrleteho studia vstupujıza ci po absolvova nı 9. trıdy ZS. Vzdřla vacı program ma vseobecny charakter. Poznatky ze ZS jsou po zopakova nı a utrıdř nı dale rozvıjeny a prohlubova ny tak, aby vysledkem byla schopnost studenta pokracovat ve studiu na kterekoli vysoke skole. Za kladnıvř domosti a dovednosti zıska val za k studiem povinny ch predmř tu: - v C, cizıch jazycıch, D, ZSV, M a Tv po celou dobu studia - ve F, Bi, Ch, Z břhem prvnıch trılet studia - ve Vv a Hv břhem prvnıch dvou let studia - v Inf břhem prvnıho roku studia Pr i vy uce povinny ch pr edmůtu bylo v maxima lnımozne mır e vyuzıva no dřlenıtrıd na skupiny. Dřlenıbylo provedeno ve vsech hodina ch pri vy uce jazyku, v jedne z dotovany ch hodin ceskeho jazyka, matematiky a fyziky, v 1. rocnıku v jedne hodinř biologie, nebo chemie a ve 2. rocnıku v jedne hodinř biologie i chemie. Pr i vy uce jazyku (vedle A povinne pro vsechny za ky) si za k jiz v prvnım rocnıku volıdalsı jazyk z nabızeny ch moznostı: N za ku, Fr za ku, R - byla v tomto roce vyucova na jako volitelny predmřt - 25 za ku, S p byla vyucova na pouze jako volitelny predmřt - 18 za ku. Pri vyuce jazyku byli za ci dřleni do skupin podle ťrovnř znalostıjazyka (tri ťrovnř pokrocilosti - do skupiny vıcepokrocily ch jsou za ci zarazova ni na zakladř vysledku jazykovy ch testu, ktere absolvujı za ci 1. rocnıku pred zaha jenım studia). Vy uka jazyku ve 3. a 4. rocnıku probıhala rozdılnř podle toho, zda slo o maturitnı ci nematuritnıjazyk. Maturitnıjazyk mřl ve 3. a 4. rocnıku ctyrhodinovou a nematuritnıtrıhodinovou dotaci, ve 3. rocnıku mřl maturitnıjazyk ctyrhodinovou a nematuritnıtrıhodinovou dotaci. Vy uka nřmeckeho jazyka je pro nejlepsı za ky rozsırena o prıpravu smřrujıcı k zıska nı Sprachdiplomu organizovaneho MS MT ve spolupra ci s opravnujıcıho ke studiu na nřmecky ch vysoky ch skola ch nebo k pra ci v nřmecke firmř.ve skolnım roce zıskalo tento diplom 17 studentu. Pomocıpri studiu nřmeckeho jazyka bylo pusobenınřmeckeho lektora Achima Herba. Vy uka tůlesne vychovy byla dotova na 2 hodinami, pritom ve 4. rocnıku mřla charakter povinnř volitelneho predmřtu, v nřmz se za ci zamřrovali na zvolene třlovy chovne aktivity - mıcove hry, dzezgymnastika, posilova nı, plava nı. Souca stıvyuky třlesne vychovy byly lyzarske kurzy v 1. rocnıku a sportovnıkurzy ve 3. rocnıku studia. U vsech predmřtu bylo za kum umoznřno prohlubovat a rozvıjet vřdomosti a dovednosti studiem volitelny ch pr edmůtu, v nichz byly da le rozvıjeny a prohlubova ny poznatky z oblastızajmu studentu a tım byla zajistř na prıprava pro studium na vysoky ch skola ch.dva dvouhodinove volitelne predmř ty byly zarazeny do 3. rocnıku, jeden dvouhodinovy a dva ctyrhodinove do 4. rocnıku. S iroka nabıdka volitelny ch predmř tu pokryla oblast humanitnıch i prırodovř dny ch vřd, oblasti esteticke, nřktere z nich napoma haly rozvoji dovednostı, jimiz by mřl by t absolvent gymna zia vybaven. 3. rocnık - volitelne predmřty prırodovřdneho zamřrenı prakticka cvicenız Bi a Ch, F, seminar z M, programova nı, deskriptivnıgeometrie, fyzika pro mediky, seminar ze zemřpisu

3 3 - volitelne predmřty humanitnıho zamřrenı seminar Cj, konverzace v A, N, Fr, spanřlsky jazyk, rusky jazyk, latina, spolecenskovř dnısemina r - volitelne predmřty zamřrene na estetickou vy chovu dřjiny umřnı, seminar vy tvarne vy chovy - volitelne predmř ty rozvıjejıcıprakticke dovednosti pocıtacove aplikace, za klady administrativy 4. rocnık Vedle nabıdky odpovıdajıcınabıdce pro 3. rocnık bylo mozno zvolit z dvouhodinovy ch volitelny ch predmřtu jestř popula rnıprednasky z fyziky a "matematika pro biology". C tyrhodinove volitelne predmř ty: - z oblasti prırodnıch vřd seminar z M, F, Z, Bi a Ch - z oblasti humanitnıch vřd seminar z D, ZSV - z oblasti esteticke vy chovy seminar z Vv a Hv Vzhledem k za jmu studentu o volitelne predmřty zarazovane jiz nad ra mec 31 hodinove ty dennıdotace byly nřktere z volitelny ch predmřtu zarazova ny i jako nepovinne : konverzace v A,N,Fr, spanřlsky jazyk,rusky jazyk, latina, Vv, dřjiny umřnı, deskriptivnı geometrie, pocıtacove aplikace, za klady administrativy, programova nı, seminar ze Z, matematika pro biology a popula rnıprednasky z fyziky. Gymna zium, osmilete studium Ke studiu na osmiletem gymna ziu bylo do dvou trıd 1. rocnıku osmileteho studia prijato pro skol. rok 2002/ za ku. Pokracovalo se tak v naplnova nıcıle vıceleteho gymna zia - co nejdrıve podchytit za ky s vy razny mi studijnımi schopnostmi a rozvinout jejich talent v podmınka ch srovna nıse stejnř schopny mi spoluza ky. Pri vyuce v nizsım gymna ziu byl predevsım kladen duraz na kvalitativnı stra nku zvla dnutı za kladnıch pojmu, aby se ty pak staly spolehlivy m za kladem pri jejich prohlubova nıa rozsirova nına vyssım stupni.v jazycıch se v maxima lnımozne mır e vyuzıva pamř oveho potencia lu za ku a jejich chuti projevit se. To ve vza jemne spojitosti vedlo k jazykovy m pokrokum. Ve vybrany ch skupina ch probıhala nada le vy uka nřmeckeho jazyka v ra mci projektu Sprachdiplom, jehoz realizacı byla zajistřna za pomoci nřmeckeho lektora Achima Herba. V prırodovř dny ch predmř tech byl kladen duraz na praktickou aplikaci za kladnıch pojmu spojenou se samostatnou pracıza ku. Vy uka v rocnıcıch vyssıho gymna zia probıhala paralelnř s vy ukou trıd ctyrleteho studia.

4 4 Mezina rodnıspolupra ce a programy, vcetnů zahranicnıodborne praxe studentu A) PROJEKT SOKRATES Projekt Nase prırodnıa kulturnıdůdictvı Ve skolnım roce 2002/2003 probıhal druhy rok projektu Comenius I pod nazvem Nase prırodnıa kulturnıdůdictvı. Mezina rodnımi partnery jsou skoly v Nř mecku a Dansku. Naplnı projektu je vytva renıwww stra nek, ktere informujıskupiny studentu partnersky ch skol o zajımavy ch prırodnıch lokalita ch a kulturnıch pama tka ch na nasem ťzemı. Informace jsou vymřnova ny po Internetu. Kromř toho v prvnım roce projektove pra ce tercie A a B pripravila na konci dubna 2002 ty dennı program pro 54 studentu z da nskeho Jellingu a zaca tkem cervna na opla tku odjeli na vy mřnny ty dennıpobyt do Da nska. Ve druhem roce se studenti zainteresovanına projektu zmřnili a byli to opřt za ci terciı. Od 15. Ú 21. brezna ubytovali ve svy ch rodina ch nřmecke studenty z Karslsruhe a sezna mili je se svou skolou, Uhersky m Hradistřm a okolım. Od 5. Ú 11. dubna vyjeli do Karlsruhe, kde jim jejich partneri pripravili zajımavy program. Navstıvili vyucova nı, sehra li pra telska sportovnı utka nı a navstıvili zajımava mısta v doprovodu dvou pedagogu B. Kra lıkove a I. Lysonka, kterıpo cely rok na projektu se svy mi studenty pracovali. Dorozumıvacım jazykem nebyla tentokra t pouze anglictina (jazyk projektu), ale i nřmcina. Poca tkem dubna se A. C erna a J. Dusek zťcastnili dalsıho setka nı partneru, ktere se konalo v da nske Jellingu. Jejich ťkolem bylo zhodnotit dosavadnıprubřh a pripravit tretırok projektu. S organizacıceleho projektu a komunikacıs partnersky mi skolami vydatnř poma hala S. Staskova. B) U C AST V INTERNETOVE SOUTŽZI THIS IS OUR TIME Toto mezina rodnım soutřzenıse stalo na skole jiz tradicı, nebo se ho zťcastnujeme 4. rokem. Byla to obrovska vy zva pro X.B, ktera loni v celosvřtove konkurenci obsadila 1. mısto. V letosnım rocnıku se na Internetu objevilo nove zada nıťkolu hodinu po pulnoci a po na rocne pra ci s vyhleda va nım ruzny ch informacı byly kolem seste rannı odesla ny odpovř di, tentokra t se sexta umıstila v celosvůtove konkurenci na 2. mıstů. C) SPOLUPRACE S PARTNERSKYMI SKOLAMI Gymna zium Uherske Hradistř sta le udrzuje kontakty s partnersky mi skolami ve svy carskem Wettingenu a nřmeckem Weissenfesu, Mayenu a Soltau. 20 studentu 2. Ú 4. rocnıku se ve dnech 14. ď zřcastnilo vymůnne ho pobytu v SRN ve Weissenfelsu. Břhem tydne si mřli studenti moznost provřrit a prohloubit sve znalosti nřmciny. Program pripravila hostitelska strana ď ubytova nıv hostitelsky ch rodina ch, pozna nıskolnıho zivota, Weissenfelsu, Vy maru, Mersseburgu a Halle. Na pozva nı partnerske skoly ve Weissenfelsu jsme se zťcastnili projektove pra ce Ú Vy znamne zeny regionu a 21. ď skupina 15 studentu G UH odjela do Weissenfelsu prezentovat vysledky sveho projektu. Ubytova nı studentu a stravova nı bylo zajistřno v rodina ch, dopravu uhradila Nadace Bosch. Reciprocnř k na m pr ijelo 15 nůmecky ch studentu 20. ď Souca stıjejich na vstřvy byla opřt prezentace 3 nejvy znamnřjsıch zen v historii regionu. V aule skoly bylo uspora da no predstavenı pro nase studenty, pri cemz trojici partneru v projektu doplnila skupina maúarsky ch studentu z Koma rna a. Sjednocujıcım jazykem byla nřmcina. Ve dnech ď se uskutecnil vy můnny pobyt za ku XA na partnerskem Gymna ziu v Soltau v SRN. O 25 studentu se břhem cesty staraly profesorky J. Polisenska a A. Soskova. Cela skupina si cestou prohledla DrazÚany, Berlın, v Soltau byli za ci ubytova ni v hostitelsky ch rodina ch. Zde navstıvili skolnıvyucova nı, sezna mili se s pama tkami a okolım mřsta. Na zpa tecnıcestř poznali jestř historicke centrum Lipska. Pobyt byl sponzorova n firmou Roders (se sıdlem v Soltau a v Uherskem Hradisti).

5 5 Na vstůva studentu z Gymna zia Soltau v Uherske m Hradisti probřhla od 16. ď 18. cervna V programu mřli na vstřvu firmy Mesit ď Roders, skoly a skolnıho vyucova nı, prohlıdku Uherskeho Hradistř, Buchlova, Buchlovic a spolecne za bavne odpoledne. Vy znamnou spolecenskou uda lostıpro Gymna zium Uherske Hradistř i pro mř sto Uherske Hradistř byla na vstůva 70clenne ho souboru Str ednıkantona lnıskoly ve Wettingenu od 14. Ú S vy carstıstudenti byli ubytova nıv rodina ch clenu folklornıho souboru Gymna zia Uherske Hradistř. Program na vstřvy zahrnoval jejich koncert (semiopera Fairy Queen) pro studenty Gymna zia UH i vecernıkoncert pro verejnost. Hoste mřli moznost sezna mit se s nası skolou, mřstem i jeho okolım. Dulezitou souca stına vstřvy byl take spolecny kulturnıa sportovnıprogram s nasimi studenty. Pobyt byl zavrsen prijetım souboru na radnici starostou mřsta Ing. Liborem Kara skem. D) PRISPŽVKY V RAMCI PODPORY PROJEKTň ZAMŽRENYCH NA OBLAST MEZINARODNI SPOLUPRACE PRO ROK 2003 Na za kladř nasich za dostıo poskytnutıprıspřvku v ra mci podpory projektu zamřreny ch na oblast mezina rodnıspolupra ce pro rok 2003 podporil odbor skolstvı, mla deze a sportu Zlınskeho kraje na sledujıcıprojekty Gymna zia Uherske Hradistř: 1. Vy můna studentu za Řcelem pozna nıkulturnıho důdictvıv regionech partnersky ch gymna ziı(uherske Hradistů Ú Karlsruhe) - reciprocnıvy mřna studentu gymna zia UH a studentu z Karlsruhe. vyse podpory ,- realizova no 2. Svy carsky soubor stednıkantona lnıskoly na Gymna ziu Uherske Hradistů Ú ctyrdennı poby 70 ťcastnıku ze S vy carska v UH, jde o reciprocnına vstřvu, partnerstvıskol trva od r FOS Gymna zia UH byl hostem na rodopisneho souboru v zarı2000. vyse podpory ,- realizova no 1. Sbor sv. Pluka Gymna zia Uherske Hradistů Ú nava za nıpartnersky ch a kulturnıch vztahu se studenty str ednıskoly v Bridgwateru Ú partnerske m můstů Uherske ho Hradistů Ú nava za nı kontaktu se studenty v Anglii, pozna nıtradic zemı, vystoupenıď koncerty v partnerskem mřstř Bridgwateru. vy se podpory ,- pla nova no od 5. ď E) EVROPSKY PARLAMENT MLADEZE Kazdorocnř se v nřktere evropske zemi kona zaseda nıevropskeho parlamentu mla deze. Na nřm jsou jednotlive zemř zastoupeny svy mi druzstvy. Tato druzstva jsou vybra na na na rodnıch setka nıch. Letos se na rodnıkonference v Ta bore zťcastnilo i druzstvo zastupujıcınase gymna zium. S lo o studenty 2.D a X.B. Jedna nıprobıhala po tri dny a vecery, pripravovaly se rezoluce, ktere bylo treba na slednř obha jit. Jednacımi jazyky byla anglictina a francouzstina. I kdyz jsme nevyhra li, studenti mř li moznost nahlednout do atmosfery politicky ch jedna nı, poznat sve vrstevnıky a porovnat si sve schopnosti. F) SPACE DAY NEBOLI DEN O LE TANI 6. kvřten probřhl ve skole v atmosfere leta nıa vseho, co k tomu patrı. Obř sekundy se na tento den dukladnř pripravily. Dřti doma modelovaly letacıstroje i rakety, kreslily sve predstavy o leta nı v budoucnosti. Ve skole jsme vyplnovali kvız o nasich znalostech. Akce vrcholila besedami s piloty a podpisem plaka tu, ktery poletı nejblizsı raketou na obřznou dra hu Zemř. Zapojili jsme se tak do celosvř tove sıtř skol, ktere Space Day pravidelnř organizujı. G) ZAHRANIC NI STAZ E A VZDŽLAVANI PEDAGOGň GYMNAZIA UHERSKE HRADISTŽ 1. Miroslava Bartova ď staz v Grenoblu (Francie) ď Soucasna francouzstina, Soucasna francouzska literatura a prıprava na zkousky DELF. 2. Jana Krocilova ď ) - kurz pro vyucujıcı anglickeho jazyka ď Dublin (Irsko) ď zdokonalova nıjazykovy ch znalostı, nove vyucovacımetody, sdılenızkusenostıucitelu anglictiny z ruzny ch zemı 3. Anna Soskova, Jitka Polisenska Ú ď ď kurz pro vyucujıcıjn ď Dillingen (SRN) ď Vyuzitıpocıtace ve vy uce JN

6 6 U daje o pracovnıcıch skoly Pedagogictıpracovnıci ve skolnım roce 2002/2003 k datu pocet fyzicky ch osob prepoctene ťvazky Internıpracovnıci 77 69,4 Externıpracovnıci 0 0 DalsıŘdaje o pedagogicky ch pracovnıcıch ve skolnım roce 2002/2003 Ped. pracovnıci - por.cıslo Pracovnızarazenı, funkce U vazek Kvalifikace (stupen vzdřla nı, obor, aprobace, DPS) 1 reditel 2 VS, odborna matematika 29 2 za stupce reditele 11 VS, M - F 28 3 za stupce reditele 10 VS, M - Tv 30 4 za stupce reditele 11 VS, C - A - D 25 5 ucitelka 22 VS, Bi - Ch 16 6 ucitel 24 VS, D - ZSV 25 7 ucitel 22 VS, Z - Tv 13 8 ucitelka 23 VS, Bi - Ch 31 9 ucitelka 25 VS, C - Fr D ucitelka 8 VS, C - N ucitelka 22 VS, A - R ucitel 25 VS, M - F ucitelka 22 VS, C - A ucitel 24 VS, C - Vv ucitel 24 VS, N - Tv 17 16D ucitelka 10 VS, F - Ch ucitel 23 VS, Bi - Z 6 18 ucitelka 22 VS, N - Tv ucitel 8 VS, dřjiny hudby ucitelka 23 VS, ZSV - Tv 14 21D ucitelka 13 VS, C -D ucitel 23 VS, Bi - Tv ucitelka 23 VS, M - Ch D ucitelka 8 VS, C - R ucitel 21 VS, Bi - Tv ucitelka 24 VS, Z - Tv - Adm ucitelka 23 VS, Bi - Ch D ucitelka 9 VS, M - F ucitelka 23 VS, M - F ucitelka 24 VS, Bi - Tv ucitelka 24 VS, A - Tv ucitel 22 VS, C - Tv ucitel 24 VS, M - Z 5 34 ucitelka 23 VS, M-Ch 5 35 ucitelka 23 VS, A - R - Tv ucitel 24 VS, C - Hv ucitelka 23 VS, M - Dg 25 Roku ped. praxe

7 7 38 ucitel 21 VS, M - Ch - Inf ucitel 21 VS, Z - Tv ucitel 21 VS, N 7 41 ucitelka 23 VS, M - F D ucitel 10 VS, Z - Tv ucitelka 24 VS, C - D ucitelka 23 VS, M - F ucitelka 21 VS, M - Ch D ucitel 5 VS, M - Z ucitel 25 VS, M - F ucitel 25 VS, M - Z ucitel 23 VS, A - M 6 50 D ucitelka 13 VS, C - R ucitelka 23 VS, C - N ucitelka 25 VS, C - D ucitelka 22 VS, M - F ucitel 10 VS, Bi - Z ucitelka 25 VS, C - Fr ucitel 22 VS, R - Hv ucitelka 25 VS, R - ZSV ucitelka 22 VS, N - R ucitel 24 VS, C - Vv D ucitel 4 VS, C - S p ucitelka 23 VS, C - N ucitelka 22 VS, A - M - Inf ucitel 23 VS, C - A ucitel 23 VS, A - Tv ucitelka 23 VS, A - R D ucitel 12 VS, M - Ch D ucitelka 10 VS, M - Dg D ucitelka 24 VS, M - Ch ucitelka 22 VS, A - N ucitelka 23 VS, F - Ge ucitelka 23 VS, C - D 5 72 ucitel 23 VS, ZSV - Tv ucitelka 25 VS, Fr-D 2 74 ucitelka 21 VS, N-D ucitelka 12 VS, A 1 76 ucitelka 21 VS, C -N ucitelka 21 VS, Fr - D 1 Komentar k tabulka m doplnujıcıvyse uvedene Řdaje : Vřkova struktura pedagogickeho sboru Vř kovy interval Pocet zamř st a vıce 6 Vř kovy prumř r: 48,07 let

8 8 Pozadovana aprobovanost a stupen vzdůla nıucitelu ve skolnım roce 2002/2003: (Zahrnuje povinne predmř ty, povinnř volitelne i nepovinne) Pozadovany stupen vzdř la nı 100 Aprobovanost vy uky 98,8 v % Nepedagogictıpracovnıci ve skolnım roce 2002/2003 k datu pocet fyzicky ch osob prepoctene ťvazky Internıpracovnıci 27 20,97 Externıpracovnıci 0 0 DalsıŘdaje o nepedagogicky ch pracovnıcıch ve skolnım roce 2002/2003 : Ostatnıpracovnıci Pracovnızarazenı, funkce U vazek Stupen vzdř la nı, obor - por.cıslo 1 sekretarka, mzdova ťcetnı 1 SES 2 hospodarka 1 SES 3 administrativnıpracovnice 1 SVVS 4 skolnık 1,4 vyucen, zednık 5 ťdrzbar 1,44 vyucen, zednık 6 ťdrzbar, spra vce haly 1 za kladnı 7 uklizecka 0,375 vyucena, svadlena 8 uklizecka 0,75 za kladnı 9 uklizecka 0,5 SES 10 uklizecka 1 za kladnı 11 uklizecka 0,688 vyucena, prodavacka 12 uklizecka 0,75 za kladnı 13 uklizecka 0,563 SPS konzerva torska 14 uklizecka 0,688 vyucena, prodavacka 15 uklizecka 0,688 vyucena 16 uklizecka 0,75 vyucena, svskarka obuvi 17 uklizecka 0,688 za kladnı 18 vedoucıjıdelny 1 SES 19 pomoc. prac. v jıdelnř 0,563 SPS konzerva torska 20 pomoc. prac. v jıdelnř 1 za kladnı 21 pomoc. prac. v jıdelnř 0,875 vyucena, strojnıza mecnık 22 pomoc prac. v jıdelnř 0,875 za kladnı 23 pomoc. prac. v jıdelnř 0,563 SOU drevarske 24 pomoc. prac. v jıdelnř 0,563 vyucena, svskarka obuvi 25 metodik informatiky 0,25 VS, M - Ch - Inf 26 spra vce pocıt. sıtř 0,5 VS, matematicka informatika 27 civilnıvojenska sluzba 1 VS, elektro 28 civilnıvojenska sluzba 1 SS, elektro

9 9 U daje o dalsım vzdůla va nıpedagogicky ch pracovnıku ( DVPP ) a ostatnıch pracovnıku skoly : Gymna zium Uherske Hradistř Na zev akce Termın Mısto Pocet Řcastnıku Za kon o chemicky ch la tka ch a chemicky ch PC UH 5 prıpravcıch ve skolnıpraxi na ZS a SS S kolsky management Zlın Vila T. Bati Matematika v rocnıku gymna zia a strednıch G Kromřrız 4 skol Vzdř la va nıucitelu cizıch jazyku SZS Zlın 2 (III. konference vyucujıcıch A a N) 9-15 Kres anstvıa filosofie PC Zlın S kolsky management Zlın Vila T. Bati Efektivita ve vy uce starsı c eske literatury PC UH Financnımatematika pro ZS ZS Kromřrız Rizikove chova nıdospř ly ch PC UH 2 a Promřny vy uky zemřpisu na ZS a SS PC UH 2 a Matematika v rocnıku ZS PC UH Hlasova hygiena Ped psychol. poradna UH Berka, Fiantova PC UH Vzdřla va nıucitelu chemie (Historie chemie) PC UH Vy voj regiona lnıho umřnı(lidove zvyky na Slov. muz. 2 Slova cku) UH Kurz anglickeho jazyka 10 / Uh. Brod 1 6/2003 Co nebylo v ucebnicıch dřjepisu 10/ PC UH 1 5/2003 pa tek Interpretace ceske literatury, aktua lnıota zky v oboru FF MU 4 ceska literatura Pripravujeme za ky pro maturitu z A FF MU 1 Vzdřla va nıucitelu v astronomii 6.3. PC UH 4 Financnımatematika 2.4. PC Zlın 5 Rizikove chova nıdospř ly ch PC UH Kompenzacnıcvicenı PC UH 1 Historie chemie II PC UH 5 Litera rnıvy chova - pra ce s poeziı PC UH 2 Zajımava za koutıfyziky PC UH 1 Protistresovy program pro ucitele 3.4. PC UH 3 Promřny vy uky zemřpisu na ZS a SS PC UH Matematika v rocnıku ZS (Algebraicke vy razy) PC UH 3

10 10 Asertivita PC UH 1 Pripravujeme za ky pro novou maturitu CDVU Brno 2 Psanıjako souca st prıpravy na novou maturitu CDVU Brno 1 Letnıskola historie Praha 2 Seminar VT Lipnice 1 Pocet absolvovany ch kurzu, seminaru: 34 Pocet zťcastnřny ch pedagogu: 74 Financnıprostredky na DVPP:

11 11 U daje o pr ijımacım r ızenı Zaci pr ihlasenıke studiu ve skolnım roce 2002/2003 Z toho Na zev a kod oboru Celkem Do vıceleteho gymna zia Do ucebnıch oboru (ZZ) Do studijnıch oboru (MZ) Gymna zium - vseobecne, 7941K/ Gymna zium - vseobecne, 7941K/ Celkem DalsıdoplnujıcıŘdaje k pr ijımacımu rızenı Obsah prijımacıch zkousek Prijımacızkousky pro ctyrlete i osmilete studium jsou pısemne a sesta vajıze: zkousky z ceskeho jazyka - dikta t a rozbor textu matematiky testu vseobecny ch znalostıa obecny ch studijnıch predpokladu. Prijımacızkousky konajıvsichni za ci. Kriteria - prijımacızkousky na ctyrlete gymna zium Vstup Zapocıta va se prospřch za 2. pololetı8. trıdy a 1. pololetı9. trıd z predmřtu: C, Cj 1 (pri dvou jazycıch ten lepsı), D, Ov, Z, M, Pr, F, Ch Nezapocıta vajıse predmřty: Cj2, Hv, Vv, Tv, prakticke vyucova nı, rodinna vy chova, vol. predmřt Stupnice hodnocenı: Soucet zna mek Pocet bodu a vıce 0 Mimora dne aktivity a ťspř chy na ZS 3 a vıce umıstřnına mıstř nebo mimora dne vy sledky v individua lnıch sportech 5 bodu 2 umıstřnına mıstř 4 body 1 umıstřnına mıstř nebo 2 a vıce na mıstř nebo mimora dne vy sledky v kolektivnıch sportech 3 body 1 umıstřnına 4. mıstř 2 body 1 umıstřnına 5. mıstř 1 bod nebo 2 a vıce ťcastıv okresnım kole Vstup celkem: 37 bodu Ostatnıca sti zkousky - C, M, test vzdy 36 bodu Maxima lnıpocet bodu po prijımacıch zkouska ch: 145 bodu

12 12 Kriteria - prijımacızkousky na osmilete gymna zium Vstup: prumřrny prospřch v pololetı5. trıdy max. pocet bodu: 11 Casti zkousky: C, M, test vzdy 36 bodu Maxima lnıpocet bodu pro prijımacıch zkouska ch: 119 bodu Odvolacırızenıve skolnım roce 2002//2003 Pocet odvola nıcelkem ctyrlete gymna zium 14 osmilete gymna zium 16 prijato za ku na odvola nı ctyrlete gymna zium autoremedura 1 KU 3 osmilete gymna zium autoremedura 0 KU 4 Zaci pr ijatıke studiu ve skolnım roce 2002/2003 Z toho Na zev a kod oboru Celkem Do vıceleteho gymna zia Do ucebnıch oboru (ZZ) Do studijnıch oboru (MZ) Gymna zium - vseobecne, 7941K/ Gymna zium - vseobecne, 7941K/ Prijatıcelkem

13 13 Vy sledky vy chovy a vzdůla va nı Celkovy prospůch za ku ve skole za uplynuly skolnırok : Pocet za ku k Prospř lo s vyzn. Prospř lo Neprospř lo Zanechalo studia, jine Gymna zium ď vıcelete Gymna zium ď ctyrlete Komentar analyzujıcıprospůch za ku, vcetnů problematiky neprospůchu. Prumř rny prospř ch - za vř r skol. roku: cela skola 1,53 vıcelete gymna zium 1,48 ctyrlete gymna zium 1,58 primy 1,32 sekundy 1,285 tercie 1,415 kvarty 1,46 kvinty 1,60 1. rocnık 1,48 sexty 1,60 2. rocnık 1,72 septimy 1, rocnık 1,53 okta va 1,72 4. rocnık 1,60 Prumř rny prospř ch - povinne predmř ty C esky jazyk 1,69 Anglicky jazyk 1,92 Nř mecky jazyk 1,87 Francouzsky jazyk 1,71 Za klady spolecensky ch vř d 1,36 Dř jepis 1,34 Zemřpis 1,40 Matematika 1,84 Fyzika 1,91 Chemie 1,79 Biologie 1,55 Informatika a VT 1,01 Hudebnıvy chova 1,00 Vy tvarna vy chova 1,01 Tř lesna vy chova 1,12 Hodnocenıukoncenıstudia : (maturitnızkousky) Pocet za ku Prospř lo Prospř lo Neprospř lo Jine (na hradnı v poslednım rocnıku s vyzn. termıny apod.) Gymna zium NEKONAJISE

14 14 Maturitnızkousky 2002/2003 Pr ehled vy sledku - podle pr edmůtu Pr edmůt Pocet Prospůch maturantu Pocet - 1 Pocet - 2 Pocet - 3 Pocet 4 Prumůr C ,69 A ,91 N ,73 Fr ,53 D ,45 Z ,45 ZSV ,67 M ,44 F ,86 Ch ,63 Bi ,49 Prog ,17 Vv ,54 Hv ,67 Dg 3 1 1,75 Skola 1,67 Pr ehled vy sledku podle tr ıd Trıda Pocet vyznamenany ch Pocet - prospůli 4A B C D E 23 7 Ok 21 11

15 15 Poznatky z uplatnůnıabsolventu skoly na trhu pra ce, Řspůsnost prijetıke studiu na VS Umıstůnıabsolventu Gymna zia Uherske Hradistů Maturita ve skolnıroce 2002/2003 Trıda Pocet studentu Pocet pr ihlaseny ch na VS Zpra vu podalo Pr ijato ke studiu na VS Neprijato Zpra vu dosud nepodalo 4. A B C D E Okta va KS (1KS) 2 0 Celkem KS (1KS) 18 0 Trıda JS + VOS 0. rocnık VS au pair zamřstna nı zpra vu nepodalo % VS PS % VS + dalsı studium 4.A ,71 89,29 4.B ,33 93,33 4.C ,33 96,67 4.D ,67 100, E ,66 93,33 Okta va ,63 96,88 Celkem ,44 95,55 PS ď prezencnıstudium JS ď jazykova skola KS ď kombinovane studium VOS ď vyssı odborna skola Pocty pr ijaty ch studentu na jednotlive typy fakult vysoky ch skol: Maturita ve skolnım roce 2002/2003 Typ fakulty Celkovy pocet 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E Okta va zapsany ch studentu Filozoficke fakulty a Fakulta socia lnıch studiıa vůd, teol. fak. Ekonomicke fakulty 28+ 1KS KS Pedagogicke fakulty a Fakulta TV a sportu Pra vnicke fakulty Prırodovůdecke fakulty a inf Zemůd. a veterina rnıfakulty Technicke fakulty Le kar ske fakulty Chem.- technologicke fakulty Mat.-fyzika lnıfakulta Vojenske fakulty Umůlecke fakulty Soukroma - zahranicnı (1) Celkem zapsany ch na fakulta ch 167+1KS (1)+1KS Celkem studentu na VS 161+1KS KS Studenti na 2 VS 6x2 3x2 3x2 pozn.- 1 studentka okta vy byla prijata a zapsa na na VS v C R, studium si odlozila a odjela studovat do zahranicı - celkem 6 absolventu bude za roven studovat na 2 fakulta ch vysoky ch skol

16 16 Hodnocenıvy sledku vy chovne ho pusobenı Pochvaly a ocenůnı Pochvala tr. prof. Pochvala tr. prof. s odmůnou Pochvala r editele skoly s odmůnou 1. pololetı pololetı- 4. roc pol. - ostatnıtrıdy Napomenutıa dutky Dutka trıd. prof. Dutka reditele skoly Podmınecne vyloucenı 1. pololetı pololetı Pochvala r editele skoly s finan. odmůnou 500Kc Duvod udřlenı: Dutky trıdnıho profesora: Dutky reditele skoly: Podmınecne vyloucenı: drobne prestupky proti skolnımu ra du neomluvene hodiny, opakovane prestupky proti skolnımu ra du opakovane pozdnıomlouva nıabsence a neomluvena absence+ opakovane prestupky proti skolnımu ra du Snızene stupnů z chova nına konci skolnıho roku : Pocet % ze vsech za ku skoly 2 ď uspokojive 1 0,001 3 ď neuspokojive 0 0 Neomluvene hodiny za skolnırok 2002/2003 Pocet % ze vsech zameskany ch hodin 1. pololetı 29 0, pololetı 55 0,0001 za skolnırok 84 0,001 U daje o integrovany ch za cıch : Zaci integrovanıve trıda ch ve skolnım roce 2002/ nejsou

17 17 Soutůze a pr ehlıdky Ú pocty zřcastnůny ch za ku ve skolnım roce 2002/2003 : Pocty ťcastnıku : Na zev soutř ze, prehlıdky S kolnıkolo Okresnıkolo Krajske kolo U strednıkolo Olympia da C j Soutřz v umřl. prednesu Public speaking compet. 4 nekonalo se 1 0 Olympia da Aj Olympia da Nj Olympia da Frj 23 nekonalo se 2 0 Dř jepisna olympia da Zemřpisna olympia da Matematicka olympia da Pythagoria da nekonalo se nekonalo se Matematicky Klokan 310 nekonalo se nekonalo se nekonalo se Fyzika lnıolympia da Chemicka olympia da Biologicka olympia da Ekologicka olympia da nekonalo se nekonalo se 1 druzstvo 1 druzstvo LOGO-soutřz v program. nekonalo se 14 nekonalo se nekonalo se SOC Lehka atletika nekonalo se 2 druzstva 2 druzstva 0 Stredoskolsky poha r ve nekonalo se 2 druzstva 1 druzstvo 0 druzstev volejbalu Prebor v basketbalu nekonalo se 2 druzstva 1 druzstvo 0 Prebor v male kopane nekonalo se 1 druzstvo 0 0 Prebor v sachu nekonalo se 2 druzstva 2 druzstva 1 druzstvo Vy znamna umıstůnıv olympia da ch a soutůzıch - pr ehled umıstůnına mıstů Umıstůnı Okresnıkolo Krajske kolo Celosta tnıkolo 1. mısto mısto mısto Pr ehled Řspůchu v celosta tnım kole Chemicka olympia da 10. mısto Ekologicka olympia da 6 mısto Prebor skol v sachu - ZS + nizsı gymna zium 2. mısto SOC obor matematika, informatika 7. mısto obor zdravotnictvı 1. mısto obor elektro 8. mısto obor geografie, geologie 14. mısto

18 18 Vy chovnů vzdůla vacıaktivity skoly A) KROUZKY PRI GYMNAZIU UHERSKE HRADISTŽ V ra mci prohlubova nıza jmu studentu o urcite cinnosti, umoznřnırelaxace a v neposlednımır e take ve snaze nabıdnout smysluplne vyuzitıvolneho casu (prevence) pracovalo pri Gymna ziu Uherske Hradistř 26 krouzku. Pro maly pocet clenu nebo neza jem studenty břhem roku prestaly fungovat 2 krouzky. V letosnım skolnım roce jsme se zamřrili na posılenınabıdky cinnostıpro studenty nizsıho gymna zia, nebo jsme chtřli zajistit jednat vřtsı peci o tyto dřti ze strany skoly a jednak jsme si uvř domovali, ze jejich moznosti mimoskolnıch cinnostına skole nebyly doposud takove, jake mř li studenti vyssıho gymna zia. Rozvoj mimoskolnı cinnosti nizsıho gymna zia, vedenı krouzku pro studenty primy ď kvarty a zabezpecenı dozoru ve studentskem klubu pro studenty o dopolednıch presta vka ch a volny ch hodina ch tvorily na pln pra ce voja ka na na hradnıcivilnıvojenske sluzbř. Vznikl tak D-klub, ktery take zacal se studenty vyda vat skolnıcasopis Tchor. Do casopisu postupnř zacali prispıvat i studenti vyssıho gymna zia. Ostatnı krouzky byly vedeny pedagogy gymna zia i externisty (studentka PdF ď sbormistrovstvı, studentka UMPRUM Uh. Hradistř). Podle charakteru cinnosti krouzku se clenove scha zeli buúto pravidelnř 1 x ty dnř podle daneho rozvrhu, nebo byla jejich cinnost nepravidelna a soustredila se na jednotlive akce. Zejmena pri jednotlivy ch akcıch se pocet i obsazenıruznř mřnily, jinak mřly krouzky sta le cleny. O vsech cinnostech krouzku byly vedeny za znamy o cinnosti krouzku. Krouzky pro vyssıgymna zium Na rodopisny soubor ď hudebnıslozka K. Rajmic streda Na rodopisny soubor ď tanecnıslozka L. Kravackova streda Filmovy klub (i NG) M. S třpita ctvrtek ď Jazzova hudba (i NG)2 skupiny J. Kra pek ťtery ď pa tek 18. ď Turisticky obcasnık (i NG) V. Machova nepravidelnř Volejbal ď dıvky J. Krocilova streda ď16.00 Lednıhokej I. Duda ctvrtek ď Basketbal - dıvky J. Kra l pa tek ď Kondicnıkulturistika J. Kra l pondřlıď ctvrtek ď Voda cky V. Mazurek P. Kra lık nepravidelnř Svaty Pluk (i NG) J. Gajdosık c tvrtek pa tek ď Kurz pra va a pra vnıho vřdomı2 sk. D. Slovacek streda ď ctvrtek ď Krouzky pro nizsıgymna zium Nřmcina pro zaca tecnıky sekunda A. Soskova pondřlı /ťtery 2. skupina Sportovnıhry D. Slovacek ťtery 14. ď Zahraj si na kytaru D. Slovacek ctvrtek 14. ď Vy tvarnicenı I. Verflova ctvrtek 14. ď Hry ve sklepř pa tek 14. ď 16.0 Bridz B. Kra lıkova ťtery ď M. Kra lık streda ď Mıcove hry L. Berka pondřlı6.45 ď 7.45 Př vecky sbor nizsıho gymna zia M. Jancıkova pa tek S achovy krouzek J. Ondra streda ď Varenı, sitı H. Dudeskova ťtery ď Debrujari S. Ohera streda ď Debrujari 2 skupiny V. Machova ctvrtek ď 15.30

19 19 Modernıhudba (i VG) 3 skupiny J. C erny streda ď pa tek Studentky kvart si vlastnıiniciativy vytvorily aktivnıskupinku roztleska vacek. Kromř studentsky ch hudebnıch souboru vedeny ch pedagogy na skole existovaly minima lnř dalsı 2 samostatne studentske kapely. B) VYUZIVANI PROSTOR STUDENTSKE HO KLUBU Prostory studentskeho klubu jsou mıstem, kde se da ve skole posedřt v prıjemnem nezakourenem prostredı, da t si caj, limona du nebo nřco snıst, setkat se s kamara dy, precıst knihu nebo casopis, hledat na internetu, zahra t si hru. Klub je pravidelnř otevren kazdy vsednıden. Navıc jsou zde pora da ny studentske akce jako napr. - V listopadu - stavřnıvřzıjenga - Od ťnora se rozbřhl pravidelny cyklus verejny ch studentsky ch diskusına aktua lnıtemata napr. o ceskem skolstvı(14. 3.) a o Evropske unii (11. 4.) - Odpolednıpromıta nıfilmu, jejichz pojıtkem byla ťstrednıpostava Jamese Bonda - koncerty studentsky ch kapel - litera rnıvecırek ď prezentace litera rnıtvorby studentu - vy stavy C) SPOLUPRACE S OBC ANSKYM SDRUZENIM S.KLUB A JEHO PROSTREDNICTVIM S OSTATNIMI ORGANIZACEMI VE MŽSTŽ Kromř Gymna zia Uherske Hradistř prostory klubu bezplatnř vyuzıva obcanske sdruzenı S.KLUB, ktery splnil podmınky stanovene Nadacıpro rozvoj obcanske spolecnosti pro kluby pri skole a zıskal grantovou podporu pro cinnost. Navıc byl zarazen do rozbıhajıcıse mezina rodnısıtř klubu pri skola ch. Je jeden ze 4 klubu v C eske republice, ktere jsou cleny trinaciona lnıho programu klubu pri skole klub-net, a zťcastnuje se jejich akcı. Klubova cinnost podporuje samostatnou iniciativu studentu, nenıomezena pouze na studenty gymna zia a nabızıprostor a aktivity i ostatnımla dezi ve mřstř. Mimo hodiny volneho provozu od do hod., ktery je zabezpecen spra vkynıklubu a hrazen o.p.s. Gymna zia Uherske Hradistř, S.KLUB organizuje pravidelnou cinnost, coz znamena 1x za mřsıc besedu z cyklu Cesty, 1x besedu v cyklu Myslenky, besedy na aktua lnıtemata, promıta nıdokumenta rnıch filmu, 2x za mřsıc promıta nı filmu Filmoveho klubu, vernisaze, vy stavy, hudebnıa litera rnıporady. S.KLUB informuje o sve cinnosti prostrednictvım mřsıcn ıch programu, plaka tu a leta ku a ťzce spolupracuje s ostatnımi neziskovy mi organizacemi ve mřstř a s kinem Hvřzda. D) VYUZITI POCITACň V DOBŽ MIMO VYUC OVANI Pocıtace jsou pred i po vyucova nıprıstupne studentum G UH, aby na nich mohli pracovat ď zpracova vat projekty, doma cıťkoly, vyhleda vat informace na Internetu, poprıpadř vyuzıt programy k procvicenıuciva, vytvaret sve www. stra nky a komunikovat s pra teli v zahranicı, a tak zıskat jazykovou praxi, nebo vsichni nasi studenti majısovu ovou adresu. E) KNIHOVNA SKOLY, CITARNA Knihovnu vede prof. Jarocka, v cıta rnř vypoma ha asistentka. Je stanovena vy pujcnıdoba pro studenty a nabıdka knih je rovnřz prıstupna na skolnısıti Intranetu. (http://web.guh.cz/knihovna) Cıtarna slouzıjako studovna a je prıstupna v hodina ch volna, o presta vka ch i po vyucova nı. Lze se zde prezencnř pujcit noviny a casopisy. Knihovna vyda va obcasnık knihovny G UH Okno, ktery informuje o novinka ch, prinası uka zky a zverejnuje na zory na litera rnı dıla. V knihovnř probıhajıtake nř ktere hodiny litera rnıvy chovy F) SPOLEC ENSKY ZIVOT SKOLY 1) Setka nıstar esinu - slavnostnısobotnıdopoledne bylo pripraveno vy borem staresinu Gymna zia Uherske Hradistř v prostora ch skoly. Mezi staresiny, kterıse sjeli zavzpomınat na leta

20 20 sveho studia, byli i tento rok prijati dalsı absolventi G UH, kterımaturovali pred 50 lety. Pozdravit je prisel starosta mřsta, vedenıskoly a na rodopisny soubor G UH. 2) Akademie skoly ď 2 dopolednıpredstavenıpro studenty, jedno odpolednıa vecernı predstavenıpro rodice a pra tele skoly temřr se dvřma sty ťcinkujıcıch prinesly nova prekvapenı, co nasi studenti umřjı. Hodnř cısel z celkoveho poctu triceti přti si ťcinkujıcıpripravili sami, jina za vedenısvy ch pedagogu a ťroven vsech jejich vy konu byla obdivuhodna a sklidila zaslouzeny potlesk 3) Ples gymna zia ď vy znamna spolecenska uda lost skoly a mřsta. Byl pripraven vedenım skoly, studenty 3. rocnıku a septim, jejich trıdnımi profesory a za stupci SRPS. 4) kvůten Ú vyda nırocenky skoly - Rocenka skoly je reprezentativnıpublikacıinformujıcıo zivotř skoly ve skolnım roce 2002/2003. Prispřli do nıjak ucitele, tak studenti, najdeme zde i uka zky nejlepsıch litera rnıch a vy tvarny ch pracı studentu.

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

Výroční zpráva 2004/2005

Výroční zpráva 2004/2005 Výroční zpráva 2004/2005 Gymnázium Uherské Hradiště 1 Charakteristika školského zařízení Název: Adresa: Zřizovatel: Ředitel: Statutární zástupce: Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218, 686 17

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Návštěva gymnázia možná kdykoliv do 14.00 hodin

Návštěva gymnázia možná kdykoliv do 14.00 hodin G y m n á z i u m J a n a P i v e č k y a S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a S l a v i č í n n a b í z í k e s t u d i u p r o r o k 2 016-2017 - čtyřletý studijní obor pro žáky 9. tříd 7941K41 gymnázium

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J Září 2006 ČÍSLO 16 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči o studium budou v obou oborech vzdělání konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího řízení Osmileté

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

Gymnázium a Støední odborná škola v Jaromìøi. Výroèní zpráva za školní rok 2005-2006

Gymnázium a Støední odborná škola v Jaromìøi. Výroèní zpráva za školní rok 2005-2006 Výroèní zpráva Gymnázia a Støední odborné školy v Jaromìøi za školní rok 2005-2006 Gymnázium a Støední odborná škola v Jaromìøi Výroèní zpráva za školní rok 2005-2006 Podává øeditel s pedagogickým sborem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10 Identifikátor školy: 650 023 170 Termín konání inspekce: 4. 6. dubna 2006 Čj.: ČŠI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2015/2016. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2015/2016. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2015/2016 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

v Bochumi, skupinové výměny s gymnáziem v Lichtenfelsu a s lyceem v Pontarlier

v Bochumi, skupinové výměny s gymnáziem v Lichtenfelsu a s lyceem v Pontarlier GYMNÁZIUM, ČESKÝ BROD, VÍTĚZNÁ 616 PSČ 282 27, Česká republika, tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. www.gcbrod.cz Plán práce na školní rok 2011/2012 V Českém Brodě dne: 1.9.2011 Gymnázium

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 2003/2004

Výroční zpráva 2003/2004 1 Výroční zpráva 2003/2004 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Gymnázium, Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, PSČ 686 17 Zřizovatel: Zlínský kraj adresa: tř. T. Bati 3792 760 01 Zlín Ředitel: doc.

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

gymnázium v eských Budějovicích, 1868

gymnázium v eských Budějovicích, 1868 ládí, radost, tradice, kvalita Nejstar í eské Nejstar í eské gymnázium v eských Budějovicích, 1868 Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka ejstar í eské gymnázium v eských Budějovicích a jako jediné gymnázium

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář literární historie (dvouhodinový) Seminář je určen především studentům, kteří chtějí dále studovat bohemistiku, jazyky, žurnalistiku, mediální komunikace, herectví,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. Školní vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání vypracován podle RVP ZV a RVP G šestiletý program Hlučín 2014 Vize školy V našem plánu vycházíme

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno více seminářů,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva. Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373

Výroční zpráva. Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 Výroční zpráva Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 za školní rok 2011/2012 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-106/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Sídlo Talichova 824, 266 01 Beroun 2 E-mail právnické osoby IČO 47

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 25. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 25. 8. v 9.00 zahajovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností Příloha č. 7 Autoevaluace Autoevulace vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. a dalších provádějících předpisů, které stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Školní rok: 2015/2016 Projednán a schválen pedagogickou radou dne 23. září 2015. razítko školy.. ředitelka školy I. Úvod

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE

PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 013/014 Sestavili: Aleš Trojánek, Marcela Zralá Vydalo Gymnázium Velké Meziříčí v říjnu 013 pro vnitřní potřebu. Návrh obálky: Jan Chmelíček Tisk

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 Ve Velkých Pavlovicích, září 2009 Gymnázium, Velké Pavlovice školní rok

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od září 2015 do února 2016 (délka stáže: min. 3 měsíce, pracovní doba: ).

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více