Vy rocnızpra va 2002/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vy rocnızpra va 2002/2003"

Transkript

1 1 Vy rocnızpra va 2002/2003 Charakteristika skolske ho zarızenı Gymna zium, Uherske Hradistř, Velehradska trıda 218, PSC Zrizovatel: Zlınsky kraj adresa: tr. T. Bati Zlın R editel: doc. RNDr. Zdenřk Botek, CSc. Statuta rnıza stupce: RNDr. Jana Petrzelkova Kontakt: tel.: fax: Pracovnık pro informace: doc. RNDr. Zdenřk Botek, CSc. Datum zalozenıskoly: Datum zarazenıdo sıtř: Poslednıaktualizace v sıti: Souca sti skoly a jejich kapacity: 1. Gymna zium kapacita: 960 za ku IZO: S kolnıjıdelna kapacita: 850 jıdel IZO: Vsechny druhy a typy skol a skolsky ch zarızenı, ktere skola sdruzuje Typ skoly Pocet trıd Pocet za ku Pocet za ku na trıdu podle stavu k Prepocteny pocet pedagogicky ch pracovnıku Pocet za ku na prepoct.ped.prac. Gymna zium ,84 69,4 13,76 Typ Pocet Pocet za ku podle Prepocteny pocet Pocet za ku na skolskeho zarızenı skupin stavu k pracovnıku prepoct.ped.prac. S kolnıjıdelna x 782 5,6 x ň ň ň Rada skoly zrızena - ne Seznam mimoskolnıch nebo obcansky ch sdruzenıpr i skole Obecnř prospřsna spolecnost Gymna zia Uherske Hradistř Sdruzenırodicu a pra tel skoly pri Gymna ziu Uherske Hradistř Sportovnıklub pri AS SK Soucasny stav skoly odpovıda svy m obsahem pozadavkum na prıpravu za ku pro vysokoskolske studium. 6 trıd v rocnıku vyssıho gymna zia umoznuje od 3. rocnıku (od septimy v paralelnıch trıda ch osmileteho gymna zia) dostatecnou nabıdku volitelny ch predmř tu, v nichz jsou za ci pripravova ni dle pozadavku prıslusny ch oboru vysokoskolskeho studia. Prida -li se k tomu volba oboru vysokoskolskeho studia odpovıdajıcı schopnostem studentu, je pak vy sledek celeho vy chovneho a vzdřla vacıho pusobenıvelmi dobry (viz uplatnřnıabsolventu).

2 2 Pr ehled vzdůla vacıch programu Vyucovane obory ve skolnım roce 2001/2002 (na zvy podle Rozhodnutı o zarazenıdo sıtř skol) Kod oboru (KKOV) Souca st Dennı studium skoly Pocet za ku Ukoncilo Ukoncilo MZ ZZ Gymna zium - vseobecne 7941K/401 ano Gymna zium - vseobecne 7941K/801 ano Vzdůla vacıprogram Gymna zium, ctyrlete studium navazuje na za kladnıvzdř la nı. Do vzdř la vacıho programu ctyrleteho studia vstupujıza ci po absolvova nı 9. trıdy ZS. Vzdřla vacı program ma vseobecny charakter. Poznatky ze ZS jsou po zopakova nı a utrıdř nı dale rozvıjeny a prohlubova ny tak, aby vysledkem byla schopnost studenta pokracovat ve studiu na kterekoli vysoke skole. Za kladnıvř domosti a dovednosti zıska val za k studiem povinny ch predmř tu: - v C, cizıch jazycıch, D, ZSV, M a Tv po celou dobu studia - ve F, Bi, Ch, Z břhem prvnıch trılet studia - ve Vv a Hv břhem prvnıch dvou let studia - v Inf břhem prvnıho roku studia Pr i vy uce povinny ch pr edmůtu bylo v maxima lnımozne mır e vyuzıva no dřlenıtrıd na skupiny. Dřlenıbylo provedeno ve vsech hodina ch pri vy uce jazyku, v jedne z dotovany ch hodin ceskeho jazyka, matematiky a fyziky, v 1. rocnıku v jedne hodinř biologie, nebo chemie a ve 2. rocnıku v jedne hodinř biologie i chemie. Pr i vy uce jazyku (vedle A povinne pro vsechny za ky) si za k jiz v prvnım rocnıku volıdalsı jazyk z nabızeny ch moznostı: N za ku, Fr za ku, R - byla v tomto roce vyucova na jako volitelny predmřt - 25 za ku, S p byla vyucova na pouze jako volitelny predmřt - 18 za ku. Pri vyuce jazyku byli za ci dřleni do skupin podle ťrovnř znalostıjazyka (tri ťrovnř pokrocilosti - do skupiny vıcepokrocily ch jsou za ci zarazova ni na zakladř vysledku jazykovy ch testu, ktere absolvujı za ci 1. rocnıku pred zaha jenım studia). Vy uka jazyku ve 3. a 4. rocnıku probıhala rozdılnř podle toho, zda slo o maturitnı ci nematuritnıjazyk. Maturitnıjazyk mřl ve 3. a 4. rocnıku ctyrhodinovou a nematuritnıtrıhodinovou dotaci, ve 3. rocnıku mřl maturitnıjazyk ctyrhodinovou a nematuritnıtrıhodinovou dotaci. Vy uka nřmeckeho jazyka je pro nejlepsı za ky rozsırena o prıpravu smřrujıcı k zıska nı Sprachdiplomu organizovaneho MS MT ve spolupra ci s opravnujıcıho ke studiu na nřmecky ch vysoky ch skola ch nebo k pra ci v nřmecke firmř.ve skolnım roce zıskalo tento diplom 17 studentu. Pomocıpri studiu nřmeckeho jazyka bylo pusobenınřmeckeho lektora Achima Herba. Vy uka tůlesne vychovy byla dotova na 2 hodinami, pritom ve 4. rocnıku mřla charakter povinnř volitelneho predmřtu, v nřmz se za ci zamřrovali na zvolene třlovy chovne aktivity - mıcove hry, dzezgymnastika, posilova nı, plava nı. Souca stıvyuky třlesne vychovy byly lyzarske kurzy v 1. rocnıku a sportovnıkurzy ve 3. rocnıku studia. U vsech predmřtu bylo za kum umoznřno prohlubovat a rozvıjet vřdomosti a dovednosti studiem volitelny ch pr edmůtu, v nichz byly da le rozvıjeny a prohlubova ny poznatky z oblastızajmu studentu a tım byla zajistř na prıprava pro studium na vysoky ch skola ch.dva dvouhodinove volitelne predmř ty byly zarazeny do 3. rocnıku, jeden dvouhodinovy a dva ctyrhodinove do 4. rocnıku. S iroka nabıdka volitelny ch predmř tu pokryla oblast humanitnıch i prırodovř dny ch vřd, oblasti esteticke, nřktere z nich napoma haly rozvoji dovednostı, jimiz by mřl by t absolvent gymna zia vybaven. 3. rocnık - volitelne predmřty prırodovřdneho zamřrenı prakticka cvicenız Bi a Ch, F, seminar z M, programova nı, deskriptivnıgeometrie, fyzika pro mediky, seminar ze zemřpisu

3 3 - volitelne predmřty humanitnıho zamřrenı seminar Cj, konverzace v A, N, Fr, spanřlsky jazyk, rusky jazyk, latina, spolecenskovř dnısemina r - volitelne predmřty zamřrene na estetickou vy chovu dřjiny umřnı, seminar vy tvarne vy chovy - volitelne predmř ty rozvıjejıcıprakticke dovednosti pocıtacove aplikace, za klady administrativy 4. rocnık Vedle nabıdky odpovıdajıcınabıdce pro 3. rocnık bylo mozno zvolit z dvouhodinovy ch volitelny ch predmřtu jestř popula rnıprednasky z fyziky a "matematika pro biology". C tyrhodinove volitelne predmř ty: - z oblasti prırodnıch vřd seminar z M, F, Z, Bi a Ch - z oblasti humanitnıch vřd seminar z D, ZSV - z oblasti esteticke vy chovy seminar z Vv a Hv Vzhledem k za jmu studentu o volitelne predmřty zarazovane jiz nad ra mec 31 hodinove ty dennıdotace byly nřktere z volitelny ch predmřtu zarazova ny i jako nepovinne : konverzace v A,N,Fr, spanřlsky jazyk,rusky jazyk, latina, Vv, dřjiny umřnı, deskriptivnı geometrie, pocıtacove aplikace, za klady administrativy, programova nı, seminar ze Z, matematika pro biology a popula rnıprednasky z fyziky. Gymna zium, osmilete studium Ke studiu na osmiletem gymna ziu bylo do dvou trıd 1. rocnıku osmileteho studia prijato pro skol. rok 2002/ za ku. Pokracovalo se tak v naplnova nıcıle vıceleteho gymna zia - co nejdrıve podchytit za ky s vy razny mi studijnımi schopnostmi a rozvinout jejich talent v podmınka ch srovna nıse stejnř schopny mi spoluza ky. Pri vyuce v nizsım gymna ziu byl predevsım kladen duraz na kvalitativnı stra nku zvla dnutı za kladnıch pojmu, aby se ty pak staly spolehlivy m za kladem pri jejich prohlubova nıa rozsirova nına vyssım stupni.v jazycıch se v maxima lnımozne mır e vyuzıva pamř oveho potencia lu za ku a jejich chuti projevit se. To ve vza jemne spojitosti vedlo k jazykovy m pokrokum. Ve vybrany ch skupina ch probıhala nada le vy uka nřmeckeho jazyka v ra mci projektu Sprachdiplom, jehoz realizacı byla zajistřna za pomoci nřmeckeho lektora Achima Herba. V prırodovř dny ch predmř tech byl kladen duraz na praktickou aplikaci za kladnıch pojmu spojenou se samostatnou pracıza ku. Vy uka v rocnıcıch vyssıho gymna zia probıhala paralelnř s vy ukou trıd ctyrleteho studia.

4 4 Mezina rodnıspolupra ce a programy, vcetnů zahranicnıodborne praxe studentu A) PROJEKT SOKRATES Projekt Nase prırodnıa kulturnıdůdictvı Ve skolnım roce 2002/2003 probıhal druhy rok projektu Comenius I pod nazvem Nase prırodnıa kulturnıdůdictvı. Mezina rodnımi partnery jsou skoly v Nř mecku a Dansku. Naplnı projektu je vytva renıwww stra nek, ktere informujıskupiny studentu partnersky ch skol o zajımavy ch prırodnıch lokalita ch a kulturnıch pama tka ch na nasem ťzemı. Informace jsou vymřnova ny po Internetu. Kromř toho v prvnım roce projektove pra ce tercie A a B pripravila na konci dubna 2002 ty dennı program pro 54 studentu z da nskeho Jellingu a zaca tkem cervna na opla tku odjeli na vy mřnny ty dennıpobyt do Da nska. Ve druhem roce se studenti zainteresovanına projektu zmřnili a byli to opřt za ci terciı. Od 15. Ú 21. brezna ubytovali ve svy ch rodina ch nřmecke studenty z Karslsruhe a sezna mili je se svou skolou, Uhersky m Hradistřm a okolım. Od 5. Ú 11. dubna vyjeli do Karlsruhe, kde jim jejich partneri pripravili zajımavy program. Navstıvili vyucova nı, sehra li pra telska sportovnı utka nı a navstıvili zajımava mısta v doprovodu dvou pedagogu B. Kra lıkove a I. Lysonka, kterıpo cely rok na projektu se svy mi studenty pracovali. Dorozumıvacım jazykem nebyla tentokra t pouze anglictina (jazyk projektu), ale i nřmcina. Poca tkem dubna se A. C erna a J. Dusek zťcastnili dalsıho setka nı partneru, ktere se konalo v da nske Jellingu. Jejich ťkolem bylo zhodnotit dosavadnıprubřh a pripravit tretırok projektu. S organizacıceleho projektu a komunikacıs partnersky mi skolami vydatnř poma hala S. Staskova. B) U C AST V INTERNETOVE SOUTŽZI THIS IS OUR TIME Toto mezina rodnım soutřzenıse stalo na skole jiz tradicı, nebo se ho zťcastnujeme 4. rokem. Byla to obrovska vy zva pro X.B, ktera loni v celosvřtove konkurenci obsadila 1. mısto. V letosnım rocnıku se na Internetu objevilo nove zada nıťkolu hodinu po pulnoci a po na rocne pra ci s vyhleda va nım ruzny ch informacı byly kolem seste rannı odesla ny odpovř di, tentokra t se sexta umıstila v celosvůtove konkurenci na 2. mıstů. C) SPOLUPRACE S PARTNERSKYMI SKOLAMI Gymna zium Uherske Hradistř sta le udrzuje kontakty s partnersky mi skolami ve svy carskem Wettingenu a nřmeckem Weissenfesu, Mayenu a Soltau. 20 studentu 2. Ú 4. rocnıku se ve dnech 14. ď zřcastnilo vymůnne ho pobytu v SRN ve Weissenfelsu. Břhem tydne si mřli studenti moznost provřrit a prohloubit sve znalosti nřmciny. Program pripravila hostitelska strana ď ubytova nıv hostitelsky ch rodina ch, pozna nıskolnıho zivota, Weissenfelsu, Vy maru, Mersseburgu a Halle. Na pozva nı partnerske skoly ve Weissenfelsu jsme se zťcastnili projektove pra ce Ú Vy znamne zeny regionu a 21. ď skupina 15 studentu G UH odjela do Weissenfelsu prezentovat vysledky sveho projektu. Ubytova nı studentu a stravova nı bylo zajistřno v rodina ch, dopravu uhradila Nadace Bosch. Reciprocnř k na m pr ijelo 15 nůmecky ch studentu 20. ď Souca stıjejich na vstřvy byla opřt prezentace 3 nejvy znamnřjsıch zen v historii regionu. V aule skoly bylo uspora da no predstavenı pro nase studenty, pri cemz trojici partneru v projektu doplnila skupina maúarsky ch studentu z Koma rna a. Sjednocujıcım jazykem byla nřmcina. Ve dnech ď se uskutecnil vy můnny pobyt za ku XA na partnerskem Gymna ziu v Soltau v SRN. O 25 studentu se břhem cesty staraly profesorky J. Polisenska a A. Soskova. Cela skupina si cestou prohledla DrazÚany, Berlın, v Soltau byli za ci ubytova ni v hostitelsky ch rodina ch. Zde navstıvili skolnıvyucova nı, sezna mili se s pama tkami a okolım mřsta. Na zpa tecnıcestř poznali jestř historicke centrum Lipska. Pobyt byl sponzorova n firmou Roders (se sıdlem v Soltau a v Uherskem Hradisti).

5 5 Na vstůva studentu z Gymna zia Soltau v Uherske m Hradisti probřhla od 16. ď 18. cervna V programu mřli na vstřvu firmy Mesit ď Roders, skoly a skolnıho vyucova nı, prohlıdku Uherskeho Hradistř, Buchlova, Buchlovic a spolecne za bavne odpoledne. Vy znamnou spolecenskou uda lostıpro Gymna zium Uherske Hradistř i pro mř sto Uherske Hradistř byla na vstůva 70clenne ho souboru Str ednıkantona lnıskoly ve Wettingenu od 14. Ú S vy carstıstudenti byli ubytova nıv rodina ch clenu folklornıho souboru Gymna zia Uherske Hradistř. Program na vstřvy zahrnoval jejich koncert (semiopera Fairy Queen) pro studenty Gymna zia UH i vecernıkoncert pro verejnost. Hoste mřli moznost sezna mit se s nası skolou, mřstem i jeho okolım. Dulezitou souca stına vstřvy byl take spolecny kulturnıa sportovnıprogram s nasimi studenty. Pobyt byl zavrsen prijetım souboru na radnici starostou mřsta Ing. Liborem Kara skem. D) PRISPŽVKY V RAMCI PODPORY PROJEKTň ZAMŽRENYCH NA OBLAST MEZINARODNI SPOLUPRACE PRO ROK 2003 Na za kladř nasich za dostıo poskytnutıprıspřvku v ra mci podpory projektu zamřreny ch na oblast mezina rodnıspolupra ce pro rok 2003 podporil odbor skolstvı, mla deze a sportu Zlınskeho kraje na sledujıcıprojekty Gymna zia Uherske Hradistř: 1. Vy můna studentu za Řcelem pozna nıkulturnıho důdictvıv regionech partnersky ch gymna ziı(uherske Hradistů Ú Karlsruhe) - reciprocnıvy mřna studentu gymna zia UH a studentu z Karlsruhe. vyse podpory ,- realizova no 2. Svy carsky soubor stednıkantona lnıskoly na Gymna ziu Uherske Hradistů Ú ctyrdennı poby 70 ťcastnıku ze S vy carska v UH, jde o reciprocnına vstřvu, partnerstvıskol trva od r FOS Gymna zia UH byl hostem na rodopisneho souboru v zarı2000. vyse podpory ,- realizova no 1. Sbor sv. Pluka Gymna zia Uherske Hradistů Ú nava za nıpartnersky ch a kulturnıch vztahu se studenty str ednıskoly v Bridgwateru Ú partnerske m můstů Uherske ho Hradistů Ú nava za nı kontaktu se studenty v Anglii, pozna nıtradic zemı, vystoupenıď koncerty v partnerskem mřstř Bridgwateru. vy se podpory ,- pla nova no od 5. ď E) EVROPSKY PARLAMENT MLADEZE Kazdorocnř se v nřktere evropske zemi kona zaseda nıevropskeho parlamentu mla deze. Na nřm jsou jednotlive zemř zastoupeny svy mi druzstvy. Tato druzstva jsou vybra na na na rodnıch setka nıch. Letos se na rodnıkonference v Ta bore zťcastnilo i druzstvo zastupujıcınase gymna zium. S lo o studenty 2.D a X.B. Jedna nıprobıhala po tri dny a vecery, pripravovaly se rezoluce, ktere bylo treba na slednř obha jit. Jednacımi jazyky byla anglictina a francouzstina. I kdyz jsme nevyhra li, studenti mř li moznost nahlednout do atmosfery politicky ch jedna nı, poznat sve vrstevnıky a porovnat si sve schopnosti. F) SPACE DAY NEBOLI DEN O LE TANI 6. kvřten probřhl ve skole v atmosfere leta nıa vseho, co k tomu patrı. Obř sekundy se na tento den dukladnř pripravily. Dřti doma modelovaly letacıstroje i rakety, kreslily sve predstavy o leta nı v budoucnosti. Ve skole jsme vyplnovali kvız o nasich znalostech. Akce vrcholila besedami s piloty a podpisem plaka tu, ktery poletı nejblizsı raketou na obřznou dra hu Zemř. Zapojili jsme se tak do celosvř tove sıtř skol, ktere Space Day pravidelnř organizujı. G) ZAHRANIC NI STAZ E A VZDŽLAVANI PEDAGOGň GYMNAZIA UHERSKE HRADISTŽ 1. Miroslava Bartova ď staz v Grenoblu (Francie) ď Soucasna francouzstina, Soucasna francouzska literatura a prıprava na zkousky DELF. 2. Jana Krocilova ď ) - kurz pro vyucujıcı anglickeho jazyka ď Dublin (Irsko) ď zdokonalova nıjazykovy ch znalostı, nove vyucovacımetody, sdılenızkusenostıucitelu anglictiny z ruzny ch zemı 3. Anna Soskova, Jitka Polisenska Ú ď ď kurz pro vyucujıcıjn ď Dillingen (SRN) ď Vyuzitıpocıtace ve vy uce JN

6 6 U daje o pracovnıcıch skoly Pedagogictıpracovnıci ve skolnım roce 2002/2003 k datu pocet fyzicky ch osob prepoctene ťvazky Internıpracovnıci 77 69,4 Externıpracovnıci 0 0 DalsıŘdaje o pedagogicky ch pracovnıcıch ve skolnım roce 2002/2003 Ped. pracovnıci - por.cıslo Pracovnızarazenı, funkce U vazek Kvalifikace (stupen vzdřla nı, obor, aprobace, DPS) 1 reditel 2 VS, odborna matematika 29 2 za stupce reditele 11 VS, M - F 28 3 za stupce reditele 10 VS, M - Tv 30 4 za stupce reditele 11 VS, C - A - D 25 5 ucitelka 22 VS, Bi - Ch 16 6 ucitel 24 VS, D - ZSV 25 7 ucitel 22 VS, Z - Tv 13 8 ucitelka 23 VS, Bi - Ch 31 9 ucitelka 25 VS, C - Fr D ucitelka 8 VS, C - N ucitelka 22 VS, A - R ucitel 25 VS, M - F ucitelka 22 VS, C - A ucitel 24 VS, C - Vv ucitel 24 VS, N - Tv 17 16D ucitelka 10 VS, F - Ch ucitel 23 VS, Bi - Z 6 18 ucitelka 22 VS, N - Tv ucitel 8 VS, dřjiny hudby ucitelka 23 VS, ZSV - Tv 14 21D ucitelka 13 VS, C -D ucitel 23 VS, Bi - Tv ucitelka 23 VS, M - Ch D ucitelka 8 VS, C - R ucitel 21 VS, Bi - Tv ucitelka 24 VS, Z - Tv - Adm ucitelka 23 VS, Bi - Ch D ucitelka 9 VS, M - F ucitelka 23 VS, M - F ucitelka 24 VS, Bi - Tv ucitelka 24 VS, A - Tv ucitel 22 VS, C - Tv ucitel 24 VS, M - Z 5 34 ucitelka 23 VS, M-Ch 5 35 ucitelka 23 VS, A - R - Tv ucitel 24 VS, C - Hv ucitelka 23 VS, M - Dg 25 Roku ped. praxe

7 7 38 ucitel 21 VS, M - Ch - Inf ucitel 21 VS, Z - Tv ucitel 21 VS, N 7 41 ucitelka 23 VS, M - F D ucitel 10 VS, Z - Tv ucitelka 24 VS, C - D ucitelka 23 VS, M - F ucitelka 21 VS, M - Ch D ucitel 5 VS, M - Z ucitel 25 VS, M - F ucitel 25 VS, M - Z ucitel 23 VS, A - M 6 50 D ucitelka 13 VS, C - R ucitelka 23 VS, C - N ucitelka 25 VS, C - D ucitelka 22 VS, M - F ucitel 10 VS, Bi - Z ucitelka 25 VS, C - Fr ucitel 22 VS, R - Hv ucitelka 25 VS, R - ZSV ucitelka 22 VS, N - R ucitel 24 VS, C - Vv D ucitel 4 VS, C - S p ucitelka 23 VS, C - N ucitelka 22 VS, A - M - Inf ucitel 23 VS, C - A ucitel 23 VS, A - Tv ucitelka 23 VS, A - R D ucitel 12 VS, M - Ch D ucitelka 10 VS, M - Dg D ucitelka 24 VS, M - Ch ucitelka 22 VS, A - N ucitelka 23 VS, F - Ge ucitelka 23 VS, C - D 5 72 ucitel 23 VS, ZSV - Tv ucitelka 25 VS, Fr-D 2 74 ucitelka 21 VS, N-D ucitelka 12 VS, A 1 76 ucitelka 21 VS, C -N ucitelka 21 VS, Fr - D 1 Komentar k tabulka m doplnujıcıvyse uvedene Řdaje : Vřkova struktura pedagogickeho sboru Vř kovy interval Pocet zamř st a vıce 6 Vř kovy prumř r: 48,07 let

8 8 Pozadovana aprobovanost a stupen vzdůla nıucitelu ve skolnım roce 2002/2003: (Zahrnuje povinne predmř ty, povinnř volitelne i nepovinne) Pozadovany stupen vzdř la nı 100 Aprobovanost vy uky 98,8 v % Nepedagogictıpracovnıci ve skolnım roce 2002/2003 k datu pocet fyzicky ch osob prepoctene ťvazky Internıpracovnıci 27 20,97 Externıpracovnıci 0 0 DalsıŘdaje o nepedagogicky ch pracovnıcıch ve skolnım roce 2002/2003 : Ostatnıpracovnıci Pracovnızarazenı, funkce U vazek Stupen vzdř la nı, obor - por.cıslo 1 sekretarka, mzdova ťcetnı 1 SES 2 hospodarka 1 SES 3 administrativnıpracovnice 1 SVVS 4 skolnık 1,4 vyucen, zednık 5 ťdrzbar 1,44 vyucen, zednık 6 ťdrzbar, spra vce haly 1 za kladnı 7 uklizecka 0,375 vyucena, svadlena 8 uklizecka 0,75 za kladnı 9 uklizecka 0,5 SES 10 uklizecka 1 za kladnı 11 uklizecka 0,688 vyucena, prodavacka 12 uklizecka 0,75 za kladnı 13 uklizecka 0,563 SPS konzerva torska 14 uklizecka 0,688 vyucena, prodavacka 15 uklizecka 0,688 vyucena 16 uklizecka 0,75 vyucena, svskarka obuvi 17 uklizecka 0,688 za kladnı 18 vedoucıjıdelny 1 SES 19 pomoc. prac. v jıdelnř 0,563 SPS konzerva torska 20 pomoc. prac. v jıdelnř 1 za kladnı 21 pomoc. prac. v jıdelnř 0,875 vyucena, strojnıza mecnık 22 pomoc prac. v jıdelnř 0,875 za kladnı 23 pomoc. prac. v jıdelnř 0,563 SOU drevarske 24 pomoc. prac. v jıdelnř 0,563 vyucena, svskarka obuvi 25 metodik informatiky 0,25 VS, M - Ch - Inf 26 spra vce pocıt. sıtř 0,5 VS, matematicka informatika 27 civilnıvojenska sluzba 1 VS, elektro 28 civilnıvojenska sluzba 1 SS, elektro

9 9 U daje o dalsım vzdůla va nıpedagogicky ch pracovnıku ( DVPP ) a ostatnıch pracovnıku skoly : Gymna zium Uherske Hradistř Na zev akce Termın Mısto Pocet Řcastnıku Za kon o chemicky ch la tka ch a chemicky ch PC UH 5 prıpravcıch ve skolnıpraxi na ZS a SS S kolsky management Zlın Vila T. Bati Matematika v rocnıku gymna zia a strednıch G Kromřrız 4 skol Vzdř la va nıucitelu cizıch jazyku SZS Zlın 2 (III. konference vyucujıcıch A a N) 9-15 Kres anstvıa filosofie PC Zlın S kolsky management Zlın Vila T. Bati Efektivita ve vy uce starsı c eske literatury PC UH Financnımatematika pro ZS ZS Kromřrız Rizikove chova nıdospř ly ch PC UH 2 a Promřny vy uky zemřpisu na ZS a SS PC UH 2 a Matematika v rocnıku ZS PC UH Hlasova hygiena Ped psychol. poradna UH Berka, Fiantova PC UH Vzdřla va nıucitelu chemie (Historie chemie) PC UH Vy voj regiona lnıho umřnı(lidove zvyky na Slov. muz. 2 Slova cku) UH Kurz anglickeho jazyka 10 / Uh. Brod 1 6/2003 Co nebylo v ucebnicıch dřjepisu 10/ PC UH 1 5/2003 pa tek Interpretace ceske literatury, aktua lnıota zky v oboru FF MU 4 ceska literatura Pripravujeme za ky pro maturitu z A FF MU 1 Vzdřla va nıucitelu v astronomii 6.3. PC UH 4 Financnımatematika 2.4. PC Zlın 5 Rizikove chova nıdospř ly ch PC UH Kompenzacnıcvicenı PC UH 1 Historie chemie II PC UH 5 Litera rnıvy chova - pra ce s poeziı PC UH 2 Zajımava za koutıfyziky PC UH 1 Protistresovy program pro ucitele 3.4. PC UH 3 Promřny vy uky zemřpisu na ZS a SS PC UH Matematika v rocnıku ZS (Algebraicke vy razy) PC UH 3

10 10 Asertivita PC UH 1 Pripravujeme za ky pro novou maturitu CDVU Brno 2 Psanıjako souca st prıpravy na novou maturitu CDVU Brno 1 Letnıskola historie Praha 2 Seminar VT Lipnice 1 Pocet absolvovany ch kurzu, seminaru: 34 Pocet zťcastnřny ch pedagogu: 74 Financnıprostredky na DVPP:

11 11 U daje o pr ijımacım r ızenı Zaci pr ihlasenıke studiu ve skolnım roce 2002/2003 Z toho Na zev a kod oboru Celkem Do vıceleteho gymna zia Do ucebnıch oboru (ZZ) Do studijnıch oboru (MZ) Gymna zium - vseobecne, 7941K/ Gymna zium - vseobecne, 7941K/ Celkem DalsıdoplnujıcıŘdaje k pr ijımacımu rızenı Obsah prijımacıch zkousek Prijımacızkousky pro ctyrlete i osmilete studium jsou pısemne a sesta vajıze: zkousky z ceskeho jazyka - dikta t a rozbor textu matematiky testu vseobecny ch znalostıa obecny ch studijnıch predpokladu. Prijımacızkousky konajıvsichni za ci. Kriteria - prijımacızkousky na ctyrlete gymna zium Vstup Zapocıta va se prospřch za 2. pololetı8. trıdy a 1. pololetı9. trıd z predmřtu: C, Cj 1 (pri dvou jazycıch ten lepsı), D, Ov, Z, M, Pr, F, Ch Nezapocıta vajıse predmřty: Cj2, Hv, Vv, Tv, prakticke vyucova nı, rodinna vy chova, vol. predmřt Stupnice hodnocenı: Soucet zna mek Pocet bodu a vıce 0 Mimora dne aktivity a ťspř chy na ZS 3 a vıce umıstřnına mıstř nebo mimora dne vy sledky v individua lnıch sportech 5 bodu 2 umıstřnına mıstř 4 body 1 umıstřnına mıstř nebo 2 a vıce na mıstř nebo mimora dne vy sledky v kolektivnıch sportech 3 body 1 umıstřnına 4. mıstř 2 body 1 umıstřnına 5. mıstř 1 bod nebo 2 a vıce ťcastıv okresnım kole Vstup celkem: 37 bodu Ostatnıca sti zkousky - C, M, test vzdy 36 bodu Maxima lnıpocet bodu po prijımacıch zkouska ch: 145 bodu

12 12 Kriteria - prijımacızkousky na osmilete gymna zium Vstup: prumřrny prospřch v pololetı5. trıdy max. pocet bodu: 11 Casti zkousky: C, M, test vzdy 36 bodu Maxima lnıpocet bodu pro prijımacıch zkouska ch: 119 bodu Odvolacırızenıve skolnım roce 2002//2003 Pocet odvola nıcelkem ctyrlete gymna zium 14 osmilete gymna zium 16 prijato za ku na odvola nı ctyrlete gymna zium autoremedura 1 KU 3 osmilete gymna zium autoremedura 0 KU 4 Zaci pr ijatıke studiu ve skolnım roce 2002/2003 Z toho Na zev a kod oboru Celkem Do vıceleteho gymna zia Do ucebnıch oboru (ZZ) Do studijnıch oboru (MZ) Gymna zium - vseobecne, 7941K/ Gymna zium - vseobecne, 7941K/ Prijatıcelkem

13 13 Vy sledky vy chovy a vzdůla va nı Celkovy prospůch za ku ve skole za uplynuly skolnırok : Pocet za ku k Prospř lo s vyzn. Prospř lo Neprospř lo Zanechalo studia, jine Gymna zium ď vıcelete Gymna zium ď ctyrlete Komentar analyzujıcıprospůch za ku, vcetnů problematiky neprospůchu. Prumř rny prospř ch - za vř r skol. roku: cela skola 1,53 vıcelete gymna zium 1,48 ctyrlete gymna zium 1,58 primy 1,32 sekundy 1,285 tercie 1,415 kvarty 1,46 kvinty 1,60 1. rocnık 1,48 sexty 1,60 2. rocnık 1,72 septimy 1, rocnık 1,53 okta va 1,72 4. rocnık 1,60 Prumř rny prospř ch - povinne predmř ty C esky jazyk 1,69 Anglicky jazyk 1,92 Nř mecky jazyk 1,87 Francouzsky jazyk 1,71 Za klady spolecensky ch vř d 1,36 Dř jepis 1,34 Zemřpis 1,40 Matematika 1,84 Fyzika 1,91 Chemie 1,79 Biologie 1,55 Informatika a VT 1,01 Hudebnıvy chova 1,00 Vy tvarna vy chova 1,01 Tř lesna vy chova 1,12 Hodnocenıukoncenıstudia : (maturitnızkousky) Pocet za ku Prospř lo Prospř lo Neprospř lo Jine (na hradnı v poslednım rocnıku s vyzn. termıny apod.) Gymna zium NEKONAJISE

14 14 Maturitnızkousky 2002/2003 Pr ehled vy sledku - podle pr edmůtu Pr edmůt Pocet Prospůch maturantu Pocet - 1 Pocet - 2 Pocet - 3 Pocet 4 Prumůr C ,69 A ,91 N ,73 Fr ,53 D ,45 Z ,45 ZSV ,67 M ,44 F ,86 Ch ,63 Bi ,49 Prog ,17 Vv ,54 Hv ,67 Dg 3 1 1,75 Skola 1,67 Pr ehled vy sledku podle tr ıd Trıda Pocet vyznamenany ch Pocet - prospůli 4A B C D E 23 7 Ok 21 11

15 15 Poznatky z uplatnůnıabsolventu skoly na trhu pra ce, Řspůsnost prijetıke studiu na VS Umıstůnıabsolventu Gymna zia Uherske Hradistů Maturita ve skolnıroce 2002/2003 Trıda Pocet studentu Pocet pr ihlaseny ch na VS Zpra vu podalo Pr ijato ke studiu na VS Neprijato Zpra vu dosud nepodalo 4. A B C D E Okta va KS (1KS) 2 0 Celkem KS (1KS) 18 0 Trıda JS + VOS 0. rocnık VS au pair zamřstna nı zpra vu nepodalo % VS PS % VS + dalsı studium 4.A ,71 89,29 4.B ,33 93,33 4.C ,33 96,67 4.D ,67 100, E ,66 93,33 Okta va ,63 96,88 Celkem ,44 95,55 PS ď prezencnıstudium JS ď jazykova skola KS ď kombinovane studium VOS ď vyssı odborna skola Pocty pr ijaty ch studentu na jednotlive typy fakult vysoky ch skol: Maturita ve skolnım roce 2002/2003 Typ fakulty Celkovy pocet 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E Okta va zapsany ch studentu Filozoficke fakulty a Fakulta socia lnıch studiıa vůd, teol. fak. Ekonomicke fakulty 28+ 1KS KS Pedagogicke fakulty a Fakulta TV a sportu Pra vnicke fakulty Prırodovůdecke fakulty a inf Zemůd. a veterina rnıfakulty Technicke fakulty Le kar ske fakulty Chem.- technologicke fakulty Mat.-fyzika lnıfakulta Vojenske fakulty Umůlecke fakulty Soukroma - zahranicnı (1) Celkem zapsany ch na fakulta ch 167+1KS (1)+1KS Celkem studentu na VS 161+1KS KS Studenti na 2 VS 6x2 3x2 3x2 pozn.- 1 studentka okta vy byla prijata a zapsa na na VS v C R, studium si odlozila a odjela studovat do zahranicı - celkem 6 absolventu bude za roven studovat na 2 fakulta ch vysoky ch skol

16 16 Hodnocenıvy sledku vy chovne ho pusobenı Pochvaly a ocenůnı Pochvala tr. prof. Pochvala tr. prof. s odmůnou Pochvala r editele skoly s odmůnou 1. pololetı pololetı- 4. roc pol. - ostatnıtrıdy Napomenutıa dutky Dutka trıd. prof. Dutka reditele skoly Podmınecne vyloucenı 1. pololetı pololetı Pochvala r editele skoly s finan. odmůnou 500Kc Duvod udřlenı: Dutky trıdnıho profesora: Dutky reditele skoly: Podmınecne vyloucenı: drobne prestupky proti skolnımu ra du neomluvene hodiny, opakovane prestupky proti skolnımu ra du opakovane pozdnıomlouva nıabsence a neomluvena absence+ opakovane prestupky proti skolnımu ra du Snızene stupnů z chova nına konci skolnıho roku : Pocet % ze vsech za ku skoly 2 ď uspokojive 1 0,001 3 ď neuspokojive 0 0 Neomluvene hodiny za skolnırok 2002/2003 Pocet % ze vsech zameskany ch hodin 1. pololetı 29 0, pololetı 55 0,0001 za skolnırok 84 0,001 U daje o integrovany ch za cıch : Zaci integrovanıve trıda ch ve skolnım roce 2002/ nejsou

17 17 Soutůze a pr ehlıdky Ú pocty zřcastnůny ch za ku ve skolnım roce 2002/2003 : Pocty ťcastnıku : Na zev soutř ze, prehlıdky S kolnıkolo Okresnıkolo Krajske kolo U strednıkolo Olympia da C j Soutřz v umřl. prednesu Public speaking compet. 4 nekonalo se 1 0 Olympia da Aj Olympia da Nj Olympia da Frj 23 nekonalo se 2 0 Dř jepisna olympia da Zemřpisna olympia da Matematicka olympia da Pythagoria da nekonalo se nekonalo se Matematicky Klokan 310 nekonalo se nekonalo se nekonalo se Fyzika lnıolympia da Chemicka olympia da Biologicka olympia da Ekologicka olympia da nekonalo se nekonalo se 1 druzstvo 1 druzstvo LOGO-soutřz v program. nekonalo se 14 nekonalo se nekonalo se SOC Lehka atletika nekonalo se 2 druzstva 2 druzstva 0 Stredoskolsky poha r ve nekonalo se 2 druzstva 1 druzstvo 0 druzstev volejbalu Prebor v basketbalu nekonalo se 2 druzstva 1 druzstvo 0 Prebor v male kopane nekonalo se 1 druzstvo 0 0 Prebor v sachu nekonalo se 2 druzstva 2 druzstva 1 druzstvo Vy znamna umıstůnıv olympia da ch a soutůzıch - pr ehled umıstůnına mıstů Umıstůnı Okresnıkolo Krajske kolo Celosta tnıkolo 1. mısto mısto mısto Pr ehled Řspůchu v celosta tnım kole Chemicka olympia da 10. mısto Ekologicka olympia da 6 mısto Prebor skol v sachu - ZS + nizsı gymna zium 2. mısto SOC obor matematika, informatika 7. mısto obor zdravotnictvı 1. mısto obor elektro 8. mısto obor geografie, geologie 14. mısto

18 18 Vy chovnů vzdůla vacıaktivity skoly A) KROUZKY PRI GYMNAZIU UHERSKE HRADISTŽ V ra mci prohlubova nıza jmu studentu o urcite cinnosti, umoznřnırelaxace a v neposlednımır e take ve snaze nabıdnout smysluplne vyuzitıvolneho casu (prevence) pracovalo pri Gymna ziu Uherske Hradistř 26 krouzku. Pro maly pocet clenu nebo neza jem studenty břhem roku prestaly fungovat 2 krouzky. V letosnım skolnım roce jsme se zamřrili na posılenınabıdky cinnostıpro studenty nizsıho gymna zia, nebo jsme chtřli zajistit jednat vřtsı peci o tyto dřti ze strany skoly a jednak jsme si uvř domovali, ze jejich moznosti mimoskolnıch cinnostına skole nebyly doposud takove, jake mř li studenti vyssıho gymna zia. Rozvoj mimoskolnı cinnosti nizsıho gymna zia, vedenı krouzku pro studenty primy ď kvarty a zabezpecenı dozoru ve studentskem klubu pro studenty o dopolednıch presta vka ch a volny ch hodina ch tvorily na pln pra ce voja ka na na hradnıcivilnıvojenske sluzbř. Vznikl tak D-klub, ktery take zacal se studenty vyda vat skolnıcasopis Tchor. Do casopisu postupnř zacali prispıvat i studenti vyssıho gymna zia. Ostatnı krouzky byly vedeny pedagogy gymna zia i externisty (studentka PdF ď sbormistrovstvı, studentka UMPRUM Uh. Hradistř). Podle charakteru cinnosti krouzku se clenove scha zeli buúto pravidelnř 1 x ty dnř podle daneho rozvrhu, nebo byla jejich cinnost nepravidelna a soustredila se na jednotlive akce. Zejmena pri jednotlivy ch akcıch se pocet i obsazenıruznř mřnily, jinak mřly krouzky sta le cleny. O vsech cinnostech krouzku byly vedeny za znamy o cinnosti krouzku. Krouzky pro vyssıgymna zium Na rodopisny soubor ď hudebnıslozka K. Rajmic streda Na rodopisny soubor ď tanecnıslozka L. Kravackova streda Filmovy klub (i NG) M. S třpita ctvrtek ď Jazzova hudba (i NG)2 skupiny J. Kra pek ťtery ď pa tek 18. ď Turisticky obcasnık (i NG) V. Machova nepravidelnř Volejbal ď dıvky J. Krocilova streda ď16.00 Lednıhokej I. Duda ctvrtek ď Basketbal - dıvky J. Kra l pa tek ď Kondicnıkulturistika J. Kra l pondřlıď ctvrtek ď Voda cky V. Mazurek P. Kra lık nepravidelnř Svaty Pluk (i NG) J. Gajdosık c tvrtek pa tek ď Kurz pra va a pra vnıho vřdomı2 sk. D. Slovacek streda ď ctvrtek ď Krouzky pro nizsıgymna zium Nřmcina pro zaca tecnıky sekunda A. Soskova pondřlı /ťtery 2. skupina Sportovnıhry D. Slovacek ťtery 14. ď Zahraj si na kytaru D. Slovacek ctvrtek 14. ď Vy tvarnicenı I. Verflova ctvrtek 14. ď Hry ve sklepř pa tek 14. ď 16.0 Bridz B. Kra lıkova ťtery ď M. Kra lık streda ď Mıcove hry L. Berka pondřlı6.45 ď 7.45 Př vecky sbor nizsıho gymna zia M. Jancıkova pa tek S achovy krouzek J. Ondra streda ď Varenı, sitı H. Dudeskova ťtery ď Debrujari S. Ohera streda ď Debrujari 2 skupiny V. Machova ctvrtek ď 15.30

19 19 Modernıhudba (i VG) 3 skupiny J. C erny streda ď pa tek Studentky kvart si vlastnıiniciativy vytvorily aktivnıskupinku roztleska vacek. Kromř studentsky ch hudebnıch souboru vedeny ch pedagogy na skole existovaly minima lnř dalsı 2 samostatne studentske kapely. B) VYUZIVANI PROSTOR STUDENTSKE HO KLUBU Prostory studentskeho klubu jsou mıstem, kde se da ve skole posedřt v prıjemnem nezakourenem prostredı, da t si caj, limona du nebo nřco snıst, setkat se s kamara dy, precıst knihu nebo casopis, hledat na internetu, zahra t si hru. Klub je pravidelnř otevren kazdy vsednıden. Navıc jsou zde pora da ny studentske akce jako napr. - V listopadu - stavřnıvřzıjenga - Od ťnora se rozbřhl pravidelny cyklus verejny ch studentsky ch diskusına aktua lnıtemata napr. o ceskem skolstvı(14. 3.) a o Evropske unii (11. 4.) - Odpolednıpromıta nıfilmu, jejichz pojıtkem byla ťstrednıpostava Jamese Bonda - koncerty studentsky ch kapel - litera rnıvecırek ď prezentace litera rnıtvorby studentu - vy stavy C) SPOLUPRACE S OBC ANSKYM SDRUZENIM S.KLUB A JEHO PROSTREDNICTVIM S OSTATNIMI ORGANIZACEMI VE MŽSTŽ Kromř Gymna zia Uherske Hradistř prostory klubu bezplatnř vyuzıva obcanske sdruzenı S.KLUB, ktery splnil podmınky stanovene Nadacıpro rozvoj obcanske spolecnosti pro kluby pri skole a zıskal grantovou podporu pro cinnost. Navıc byl zarazen do rozbıhajıcıse mezina rodnısıtř klubu pri skola ch. Je jeden ze 4 klubu v C eske republice, ktere jsou cleny trinaciona lnıho programu klubu pri skole klub-net, a zťcastnuje se jejich akcı. Klubova cinnost podporuje samostatnou iniciativu studentu, nenıomezena pouze na studenty gymna zia a nabızıprostor a aktivity i ostatnımla dezi ve mřstř. Mimo hodiny volneho provozu od do hod., ktery je zabezpecen spra vkynıklubu a hrazen o.p.s. Gymna zia Uherske Hradistř, S.KLUB organizuje pravidelnou cinnost, coz znamena 1x za mřsıc besedu z cyklu Cesty, 1x besedu v cyklu Myslenky, besedy na aktua lnıtemata, promıta nıdokumenta rnıch filmu, 2x za mřsıc promıta nı filmu Filmoveho klubu, vernisaze, vy stavy, hudebnıa litera rnıporady. S.KLUB informuje o sve cinnosti prostrednictvım mřsıcn ıch programu, plaka tu a leta ku a ťzce spolupracuje s ostatnımi neziskovy mi organizacemi ve mřstř a s kinem Hvřzda. D) VYUZITI POCITACň V DOBŽ MIMO VYUC OVANI Pocıtace jsou pred i po vyucova nıprıstupne studentum G UH, aby na nich mohli pracovat ď zpracova vat projekty, doma cıťkoly, vyhleda vat informace na Internetu, poprıpadř vyuzıt programy k procvicenıuciva, vytvaret sve www. stra nky a komunikovat s pra teli v zahranicı, a tak zıskat jazykovou praxi, nebo vsichni nasi studenti majısovu ovou adresu. E) KNIHOVNA SKOLY, CITARNA Knihovnu vede prof. Jarocka, v cıta rnř vypoma ha asistentka. Je stanovena vy pujcnıdoba pro studenty a nabıdka knih je rovnřz prıstupna na skolnısıti Intranetu. (http://web.guh.cz/knihovna) Cıtarna slouzıjako studovna a je prıstupna v hodina ch volna, o presta vka ch i po vyucova nı. Lze se zde prezencnř pujcit noviny a casopisy. Knihovna vyda va obcasnık knihovny G UH Okno, ktery informuje o novinka ch, prinası uka zky a zverejnuje na zory na litera rnı dıla. V knihovnř probıhajıtake nř ktere hodiny litera rnıvy chovy F) SPOLEC ENSKY ZIVOT SKOLY 1) Setka nıstar esinu - slavnostnısobotnıdopoledne bylo pripraveno vy borem staresinu Gymna zia Uherske Hradistř v prostora ch skoly. Mezi staresiny, kterıse sjeli zavzpomınat na leta

20 20 sveho studia, byli i tento rok prijati dalsı absolventi G UH, kterımaturovali pred 50 lety. Pozdravit je prisel starosta mřsta, vedenıskoly a na rodopisny soubor G UH. 2) Akademie skoly ď 2 dopolednıpredstavenıpro studenty, jedno odpolednıa vecernı predstavenıpro rodice a pra tele skoly temřr se dvřma sty ťcinkujıcıch prinesly nova prekvapenı, co nasi studenti umřjı. Hodnř cısel z celkoveho poctu triceti přti si ťcinkujıcıpripravili sami, jina za vedenısvy ch pedagogu a ťroven vsech jejich vy konu byla obdivuhodna a sklidila zaslouzeny potlesk 3) Ples gymna zia ď vy znamna spolecenska uda lost skoly a mřsta. Byl pripraven vedenım skoly, studenty 3. rocnıku a septim, jejich trıdnımi profesory a za stupci SRPS. 4) kvůten Ú vyda nırocenky skoly - Rocenka skoly je reprezentativnıpublikacıinformujıcıo zivotř skoly ve skolnım roce 2002/2003. Prispřli do nıjak ucitele, tak studenti, najdeme zde i uka zky nejlepsıch litera rnıch a vy tvarny ch pracı studentu.

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

Výroční zpráva 2003/2004

Výroční zpráva 2003/2004 1 Výroční zpráva 2003/2004 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Gymnázium, Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, PSČ 686 17 Zřizovatel: Zlínský kraj adresa: tř. T. Bati 3792 760 01 Zlín Ředitel: doc.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht 1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht umění a literatura 2. poloviny 20. století, literá rní interpretace, filmové adaptace literá rních děl, vývoj

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 září 2006 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od září 2015 do února 2016 (délka stáže: min. 3 měsíce, pracovní doba: ).

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 září 2005 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Uherském Brodě dne 13. říjen 2006 Mgr. Michal Gergela

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 V Uherském Brodě dne 4. září 2002 RNDr. Karel Radil ředitel školy Charakteristika školského zařízení

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 V Uherském Brodě dne 2č. září 2004 RNDr. Karel Radil ředitel školy 2 Charakteristika školského zařízení

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy Gymnázium v Uničově bylo založeno v roce 1870. Jeho dlouhá historie se dá rozložit na dva časové úseky. V prvním, pětasedmdesátiletém úseku, se psala historie

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více