Školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2006/2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, Opava

2 OBSAH 1. Charakteristika školy Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a jejich kapacity Počet žáků školy k Základní orientace školy, systém péče o žáky Oblast výchovy a vzdělávání Plnění učebních osnov a obsahu tematických plánů Výsledky vzdělávání žáků Přehled o vyučování nepovinných a volitelných předmětů pro školní rok 2006/ Příprava žáků na vyučování Tělesná výchova Environmentální výchova Ochrana člověka za mimořádných situací Práce s integrovanými žáky Volba povolání Výchova ke zdraví, zdravý životní styl Sociálně patologické jevy, prevence negativních jevů u žáků Práce s pedagogickou dokumentací Chování žáků a jejich vzájemné vztahy Průměrný prospěch Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění žáků základní školy na středních školách Přehled o rozmístění žáků vycházejících z 9. tříd Zařazování dětí do školy Péče o talentované žáky Práce s informacemi Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Analýza preventivního programu Údaje o pracovnících školy Kvalifikovanost pedagogů : Pracovníci SPC: Věková struktura zaměstnanců Aprobovanost výuky cizích jazyků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Výsledky kontrol provedených Českou školní inspekcí aj. kontrolními orgány Zveřejňování informací o škole Mimoškolní aktivity Akce pořádané školou: Akce pro veřejnost Akce pro rodiče Kulturní a vzdělávací akce pro žáky Školní výlety a exkurze Účast na akcích pořádaných jinými institucemi OS Tandem

3 7.4 Přehled sponzorů a nadací, které poskytly os Tandem finanční prostředky Spolupráce školy s dalšími subjekty: Zapojení školy do mezinárodních programů: Aktivity školy v oblasti prevence všech negativních jevů, počet přestupků Prázdninové aktivity pedagogů školy: Účinnost vnitřního a vnějšího komunikačního systému Agenda žáků při zachování ochrany osobních dat je vedena v elektronické podobě Materiální a technické zabezpečení provozu školy Provoz, opravy a modernizace zařízení Prověrky bezpečnosti práce Výroční zpráva o hospodaření školy v roce Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Celkové náklady ze státního rozpočtu kapitoly MŠMT a zřizovatele Celkové výnosy ze státního rozpočtu kapitoly MŠMT ČR a zřizovatele Doplňková činnost školy přispívá ke zlepšení hospodářského výsledku a ke snížení nákladů na ceny jídel viz přehled stravného Vyhodnocení doplňkové činnosti Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu Okolnosti, které ovlivnily čerpání finančních prostředků Odchylky v rámci přímých nákladů byly způsobeny nemocností a nižším Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony: Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat: Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření Investiční fond Závodní stravování zaměstnanců organizace Peče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku Případné pojistné události Opravy a rekonstrukce Pojištění majetku: Inventarizace skladů a majetku školy Stav pohledávek a závazků

4 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 1/520, Opava Právní forma: právní subjekt od roku 1991, příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října OSTRAVA Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Kavanová Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Jana Čmelíková Zástupce řed. školy, vedoucí SPC: Ľubomír Franer Kontakt na zařízení: tel/fax sekretariát školy: internetové stránky: 1.1 Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a jejich kapacity 1. Základní škola 120 žáků 2. Školní družina 80 žáků 3. Internát 40 lůžek 4. Speciální pedagogické centrum 500 klientů 5. Školní jídelna 180 jídel 1.2 Počet žáků školy k Počet žáků školy k Z toho ubytovaných k Docházejících do ŠD k ZŠ Nárůst počtu žáků k Internát 0 Školní družina 1.3 Základní orientace školy, systém péče o žáky Organizace je zaměřena na komplexní péči o žáky se zdravotním postižením a poskytuje základní vzdělávání dle platných osnov /viz dále/, dodržuje systém prostupnosti, tzn. přijímá žáky i během školního roku na diagnostické pobyty nebo je vřazuje v nutných případech ihned. 3

5 Vnitřní členění školy umožňuje vzdělávání zrakově postiženým (slabozrakým, zbytkům zraku, nevidomým) a žákům s vadami řeči (všem typům postižení). U žáků s kombinovaným postižením je výuka dle individuálních vzdělávacích plánů zohledňující potřeby dítěte. Výuka se od výuky v běžných základních školách liší individuálním přístupem, který umožňuje snížený počet žáků ve třídách (4-6 pro těžká zdravotní postižení a 6-14 pro žáky se zdravotním postižením) a výukou speciální péče. Pro zrakově postižené je to individuální tyflopedická péče (výuka Braillova písma, manipulace s optickými pomůckami, výuka prostorové orientace a samostatného pohybu, sebeobsluha). 4

6 Pro žáky s vadami řeči je to individuální logopedická péče (náprava řeči, pohybové a komunikační dovednosti, řečová výchova, zdravá flétna) a pro všechny potřebné náprava vývojových poruch učení (dyslexie, dyskalkulie, dysortografie). Všichni hudebně nadaní zrakově postižení žáci mají individuální hru na hudební nástroj a hudební nauku. Učební plány se liší od škol běžného typu o předmět psaní na počítači od 5. ročníku. Škola vzhledem ke svému zaměření zajišťuje také léčebně preventivní péči lékařem -oftalmologem a zdravotní sestrou. Tělesně postiženým žákům ubytovaným na internátě je zajištěna rehabilitace. Škola není bezbariérová, volný pohyb imobilních žáků je zajištěn pomocí schodolezu. 5

7 Školní družina poskytuje zázemí při odpoledních činnostech docházejícím žáků, dohlíží na nástupy na odpolední vyučování žáků, zajišťuje jejich relaxaci a výchovu při mimoškolních činnostech. Má úzkou návaznost na činnost internátu. Internát při ZŠ poskytuje žákům výchovu, ubytování a stravování. Oddělení školní družiny a internátu jsou naplňována obdobně jako počet žáků ve třídách. Školní družina ve spolupráci s internátem plní také funkci školního klubu během poledních přestávek, aby byl zajištěn dohled nad staršími žáky v době jejich volna a nedocházelo k nežádoucím patologickým jevům. 6

8 Klienty speciálně pedagogického centra (dále jen SPC) jsou děti, žáci a studenti umístění v školách běžného typu. SPC zabezpečuje diagnostické, poradenské, terapeutické, vzdělávací a metodické činnosti pro zrakově postižené klienty a klienty s vadami řeči od 3 do 18 let, jejich rodiče a pedagogické pracovníky ve školách. Klienti SPC jsou seznamováni se všemi formami speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením, jako je individuální integrace do běžného typu škol, skupinová integrace nebo vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Počet klientů SPC je pohyblivý, do evidence jsou zařazováni dle jejich potřeby. SPC pomáhá sestavovat individuální vzdělávací plány (dále IVP), vypracovává odborné posudky, v nutných případech zprostředkovává diagnostické pobyty v naší škole. Klientům jsou poskytovány konzultace formou ambulantní péče, ale i formou výjezdu přímo do rodiny nebo v kmenové škole. 7

9 Integrovaní MŠ: 104 ZŠ: 86 G,SOŠ,SOU: 14 Ze spec.škol MŠ: 172 ZŠ: 48 ZvŠ: 0 G,SOŠ,SOU: 12 Ind.činnost pro klienty ambulantně 418 v terénu 177 Komplexní vyšetření ambulantně 15 v terénu 0 Činnosti se skupinami ambulantně 0 v terénu 0 Služby pedagogům ambulantně 107 v terénu 150 Ostatní odborné činnosti metodická činnost 1 akce 0 Doporučení k integraci 185 IVP plány 100 Školní jídelna zajišťuje stravování žákům a zaměstnancům školy. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje stravování i cizím strávníkům. 8

10 2. Oblast výchovy a vzdělávání 2.1 Plnění učebních osnov a obsahu tematických plánů Školní rok 2006/2007 byl ve znamení dokončování školního vzdělávacího programu. Na jeho tvorbě se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Nejnáročnější bylo skloubit tematické plány v jednotlivých ročnících, ve kterých jsou vzděláváni jak žáci se zrakovým postižením, s vadami řeči, tak žáci s jiným postižením. Ve zvýšené míře se u žáků s vadami řeči a zraku diagnostikovalo i mentální postižení, což znamenalo zvýšené nároky na organizaci výuky z hlediska časové dotace vzdělávání podle odlišných učebních plánů. Tato forma výuky je velmi náročná jak na přípravu učitele, tak na organizaci výuky v hodině. Při přidělování hodinových dotací na třídu a učitele musíme každoročně zohlednit i objem potřebné speciální péče pro jednotlivé žáky, čímž dochází k nárůstu úvazků. V jednom ročníku jsou vyučováni žáci s různým typem i stupněm postižení, vzniká tak větší potřeba hodin individuální péče. posun v chápání školy jako poskytovatele vzdělávací služby výuka byla organizována podle vzdělávacího programu Výuka probíhala dle Učebního plánu speciální základní školy pro zrakově postižené. Schválilo MŠMT čj.:25 025/2004- dne jako úpravu učebního plánu vzdělávacího programu Základní škola č.j.: /96-2 učivo se probíralo v souladu s učebními a tematickými plány, které byly průběžně aktualizovány přetrvává nestejná úroveň úpravy grafických prací, rezervy zůstávají v práci žáků s chybou na I. stupni byly uplatňovány netradiční formy práce, pozornost patřila také motivaci žáků, při činnostech převažovalo vstřícné klima, účelně bylo využíváno dostupné didaktické techniky a ICT v kmenových učebnách ukázala se potřeba rozvíjet nácvik komunikačních schopností žáků, posilovat jejich zájem o práci s tištěnými materiály a četbu na II. stupni byly rezervy při střídání metod a forem práce, rozšířil se prostor pro uplatnění žákovského názoru 10 žáků bylo přijato ke studiu na SŠ v I. kole přijímacího řízení, jedna žákyně byla přijata ve druhém kole přijímacího řízení. ze strany vyučujících přetrvává malé vedení žáků k sebehodnocení dostupné učební pomůcky se využívaly účelně většina žáků vystupuje s přiměřeným sebevědomím, nebojí se prezentovat své znalosti a dovednosti na veřejnosti (kulturní vystoupení, soutěže a podobně) celkově odvedli pedagogičtí pracovníci velmi dobrou práci (činnost školy je většinově příznivě hodnocena rodiči, zřizovatelem i žáky) 9

11 stálá pozornost byla věnována začleňování témat do výuky souvisejících s prevencí rasismu, xenofobie, intolerance, témat vztahujících se k roli ČR v EU 2.2 Výsledky vzdělávání žáků vedením školy nebyly zadány vlastní prověrky a testy kontrolní práce a prověrky byly připraveny v rámci činnosti metodických orgánů k sebehodnocení bylo využito materiálů SCIO Kvalita 2006 pro hodnocení žáků 5. a 9. tříd, vědomosti žáků v průměru odpovídají testem zjištěným studijním předpokladům objektivizujícím faktorem sebehodnocení jsou velmi dobré výsledky přijímacího řízení žáků na střední školy řada rodičů kladně hodnotí skutečnost, že se žákům dostává široký prostor prezentovat se na veřejnosti, vedení žáků k samostatnosti a přiměřenému sebevědomí 2.3 Přehled o vyučování nepovinných a volitelných předmětů pro školní rok 2006/07 Volitelné předměty světové regiony 7. ročník seminář z fyziky 8. ročník komunikační dovednosti 8. ročník seminář z matematiky 9. ročník 10

12 Disponibilní předměty seminář z jazyka českého pro 9. ročník seminář z jazyka anglického 8. ročník zdravotní TV, plavání ročník řečová výchova 6. ročník Nepovinné předměty individuální hra na nástroj hudební nauka Speciální péče logopedická péče dále ILP tyflopedická péče dále ITP matematika (nevidomí) zdravá flétna Zájmové kroužky jóga šachový kroužek 11

13 2.4 Příprava žáků na vyučování pro zadávání domácí přípravy ve vyučovacích hodinách byl zajišťován dostatečný časový prostor pokračovala spolupráce s rodiči při snaze zajistit systematičtější domácí přípravu žáků (úlohy nejsou trestem) 2.5 Tělesná výchova je provázána s činností sportovní zájmových kroužků a aktivit (aerobik, goalball, showdown, joga, floorbal, plavání, jízda na tandemových kolech) záměr pro budoucnost vedení žáků směrem k prožitkům, k vytváření vztahu k tělovýchově a sportu 2.6 Environmentální výchova byla průběžně zařazována do všech vyučovacích předmětů od třídy, do práce školní družiny, internátu i zájmových aktivit vhodnými předměty pro výchovu byly zejména: prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, zeměpis a občanská výchova žáci se zúčastňovali různých školních i mimoškolních aktivit, na kterých se učili získávat zodpovědnost za své jednání ve vztahu k životnímu prostředí: o učili se využívat různých informačních zdrojů v průběhu environmentální výchovy (sledovali vědecké i populárně naučné časopisy přírodovědného charakteru, sledovali videokazety s ekologickým obsahem, využívali informačních zdrojů dostupných na internetu) 12

14 o byli vedeni k aktivní péči o interiér školy, jednotlivé třídy a k úpravě okolí školy o k šetření energiemi a vodou, k třídění odpadů a sběru druhotné odpadní suroviny 2.7 Ochrana člověka za mimořádných situací při tvorbě tematického plánu bylo postupováno v souladu s metodikou MŠMT byl zpracován vlastní tematický plán pro ročník s rozdělením učiva do ročníků a předmětů bylo využíváno videokazet a dostupného materiálu k zajištění ucelenosti a propojení teorie s praxí proběhla beseda s policií ČR 2.8 Práce s integrovanými žáky pokračuje úspěšně spolupráce s SPC Srdce při ZŠ, Opava, Slezského Odboje, p. o. integrovaní žáci s kombinovaným postižením, byli bezproblémově zařazení do běžného třídního kolektivu žákům je zajištěna rehabilitační péče třídní učitelé ve spolupráci s ostatními vyučujícími vypracovali individuální vzdělávací plány 13

15 2.9 Volba povolání úspěšně pokračovala spolupráce s Úřadem práce v Opavě vycházející žáci se účastnili pohovoru s psycholožkou na zjištění vhodnosti profesní orientace žáci uskutečnily společně s výchovnou poradkyní návštěvy dnů otevřených dveří na středních školách, návštěvu Pracovního úřadu v Opavě, Informy 2006 problematika volby povolání byla součástí výuky předmětu praktické činností i dalších vyučovacích předmětů 2.10 Výchova ke zdraví, zdravý životní styl výchova žáků ke zdravému životnímu stylu je součástí každodenní výuky byl uplatňován komplexní přístup - přírodověda, přírodopis, spolupráce se zdravotní sestrou a zubním lékařem pořádány četné sportovní akce, rozšířená nabídka pohybových aktivit ve spolupráci s o. s. Tandem škola uspořádala lyžařský kurz, pravidelné pobyty dětí ze ŠD mimo budovu školy, výlety do blízkého okolí, pobyty v přírodě, návštěvy plaveckého bazénu žákům jsou ve školní jídelně poskytovány dopolední i odpolední svačinky a pitný režim prostředí školy je estetické dětem byla dostupná široká nabídka zájmové a mimoškolní činnosti ve spolupráci s o. s. Tandem 2.11 Sociálně patologické jevy, prevence negativních jevů u žáků trvalým úkolem je zlepšování klimatu a kultury školy, rozvíjení vztahů vzájemného respektování bez ohledu na postavení a věk pedagogická pracovnice pověřená metodickým vedením sociálně patologických jevů úspěšně spolupracovala s metodičkou prevence stálá pozornost byla věnována rozvíjení specifických školních aktivit organizování společných akcí pro všechny žáky školy pokračovala spolupráce při akcích pořádaných školami v regionu 14

16 2.12 Práce s pedagogickou dokumentací žákovská dokumentace je uložena ve školní matrice k vedení dokumentace o žácích je doplňkově využíváno programu PC Bakaláři všichni pracovníci jsou poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o údajích osobního charakteru dětí a jejich rodičů aktuálnost a obsahová správnost pedagogické dokumentace je pravidelně kontrolována vedením školy, nejsou zjišťovány závažnější nedostatky aktuální informace uváděné v pedagogické dokumentaci (integrace, zdravotní stav, sociální podmínky a další) jsou pravidelnou součástí jednání pracovních porad a pedagogických rad 2.13 Chování žáků a jejich vzájemné vztahy nebyly zjištěny žádné zásadní problémy, jeden závažnější případ byl řešen pedagogickou radou se závěry pro školní rok 2006/07 otázky utváření vztahů mezi žáky a způsob jejich komunikace byly součástí jednání na třídnických hodinách i při dalších aktivitách školy Snížený stupeň z chování Stupeň chování 2006/2007 Počet Procento 2 1 0, Celkový počet neomluvených hodin 2006/2007 Celkem Průměr na 1 žáka 13 0,12 Umístění vycházejících žáků: Vycházející žáci Celkem z 9.třídy Přijati na SOU Gymnázia, SOŠ

17 Klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2006/07 Školní rok Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Neklasifikován 06/07 s vyznamenáním o Ročník Celkem za 2.st Celkem Průměrný prospěch Dva žáci během školního roku přešli na Základní školu, Opava, Slezského odboje, příspěvková organizace, dva žáci na diagnostickém pobytu byli po jeho ukončení přijati na školu. Celkové součty žáků se v důsledku těchto změn liší od zahajovacího výkazu Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění žáků základní školy na středních školách ve školním roce 2006/07 ukončilo povinnou školní docházku 11 žáků (z toho 11 žáků z devátého ročníku) Deset žáků bylo přijato ke studiu v prvním kole přijímacího řízení, jedna žákyně byla přijata ve druhém kole přijímacího řízení Přehled o rozmístění žáků vycházejících z 9. tříd SŠ gastronomie a služeb, Frýdek- Místek, obor kuchař- číšník Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, s. r. o. Střední škola odborná a speciální, Klimkovice, příspěvková organizace - zahradnické práce, obor pečovatelské práce Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace - obor instalatér Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace obor ekonomika podnikání 16

18 Speciální střední škola pro zrakově postiženou mládež, Brno - obor rekondiční a sportovní masér Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, obor ošetřovatelství Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, Šilheřovice s. r. o - obor kuchařčíšník Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace- obor prodavač a výrobce lahůdek 2.16 Zařazování dětí do školy Zápis do 1.tříd se uskutečnil dne Zápis (s vypsáním podmínek pro přijetí) byl vyhlášen v tisku, vyvěšen do mateřských škol a základních škol. Do základní školy byli zařazováni žáci na základě rozhodnutí ředitelky školy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). K vydání rozhodnutí slouží jako podklad doporučení speciálně pedagogického centra a vyjádření odborného lékaře (pro děti s vadami řeči případně i vyšetření foniatra, u dětí se zrakovým postižením vyšetření oftalmologa). Rozhodnutí ředitele Celkový počet Počet odvolání Vřazení do základní školy 21 0 Nepřijetí do školy 0 0 Odklad školní docházky 3 0 Individuální vzděl. plány Péče o talentované žáky výuka v oblasti školní tělesné výchovy zaměřená na přípravu na úspěšnou reprezentaci školy široká nabídka kroužků z různých oblastí individuální přístup vyučujících žáci jsou vedeni ke schopnosti vyjadřovat vhodnou formou vlastní názory, být samostatnými individuální přístup při zadávání úkolů příprava žáků na přijímací řízení na střední školy a talentové zkoušky řízený přístup k samostatné práci žáků s internetem mimo vyučování rozsáhlé možnosti využívání ICT v průběhu vyučování pořádání školních kol soutěží se sportovním a kulturním zaměřením 17

19 individuální hra na nástroj a hudební nauka 2.18 Práce s informacemi uživatelské znalosti většiny pedagogických pracovníků pro práci s ICT se musí víc promítnou do každodenní praxe (rezerva při využívání multifunkční učebny a dataprojektoru) cíle stanovené koncepcí práce s ICT jsou průběžně plněny na webových stránkách školy jsou zveřejňovány informace o dění ve škole rezervy v práci s tištěnými materiály, využití knižního fondu ve školní knihovně, pokračuje spolupráce s městskou knihovnou Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Analýza preventivního programu cíl: snižovat počet žáků ohrožených sociálně-patologickými jevy o realizovat školní plán pedagogicko-psychologického poradenství ve spolupráci s odborníky na prevenci (kurátory, koordinátory a podobně) o udržet širokou nabídku zájmových kroužků pro zapojení žáků do mimoškolní zájmové činnosti (výlety, sportovní a rekreační aktivity v době jarních a podzimních prázdnin apod.) o opakovaně informovat žáky o možnosti konzultovat své problémy se školní metodičkou prevence, výchovnou poradkyní a všemi pedagogickými pracovníky o využívat k propagaci zdravého způsobu života školního časopisu Tandem o upřednostňovat osobní jednání s žáky i rodiči o zlepšovat informovanost pedagogických pracovníků v oblasti preventivní péče o umožnit vyučujícím účast na besedách se žáky na aktuální témata týkající se prevence sociálně-patologických jevů, jejich předcházení i důsledkům o pravidelně na třídních schůzkách informovat rodiče o situaci, hledat cesty ke spolupráci s rodiči nejproblémovějších žáků hledisko očekávaných výsledků ovlivňujících psychosociální a prospěch klima ve škole, kázeň o vedení žáků ke zdravému životnímu stylu o problémy na škole jsou minimální o drobnější problémy se šikanováním spolužáků jsou okamžitě řešeny o svou roli hraje i osobní příklad pracovníků školy na škole je dodržován zákaz kouření ve všech prostorách výhled do školního roku 2007/08 o považovat působení na žáky za dlouhodobý a systematický proces 18

20 o do preventivního působení zapojit co největší množství pedagogických pracovníků, vést je k zásadovému způsobu jednání s dětmi i s rodiči o MPP pro rok 2007/08 bude zpracován podle pokynu MŠMT se záměrem minimalizovat podmínky umožňující vznik sociálně patologického jednání o hlavním cílem bude výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k osvojování pozitivního chování, k rozvoji osobnosti 19

21 3. Údaje o pracovnících školy 3.1 Kvalifikovanost pedagogů : Přepočtený počet pracovníků školy celkem: 37,3 z toho učitelů: 17,3 z toho nekvalifikovaných (bez speciální pedagogiky): 2,0 vychovatelů: 7,7 nekvalifikovaných (bez spec.pedagogiky): 1 noční vychovatelky 2,0 správní zaměstnanci 10,3 Všechny předměty jsou vyučovány aprobovaně, dva učitelé zatím nedostudovali speciální pedagogiku. 3.2 Pracovníci SPC: Počet pedagogů: 2,7 Počet psychologů: 0,35 Ostatní: 0,8 Stav zaměstnanců školy byl oproti předchozímu školnímu roku snížen na základě organizačních změn o jednoho pedagogického a dva nepedagogického zaměstnance. V tabulce jsou uvedeny počty zaměstnanců před organizačními změnami. 3.3 Věková struktura zaměstnanců Věk do 24 let let let let nad 50 let důch.věku Počet Praxe bez praxe 2-6 let 7-15 let let 24-32let nad 32 let Aprobovanost výuky cizích jazyků Učitelé AJ NJ RJ Celkem Aprobovaní 2 1 nevyučuje se 3 Neapr.studující jazyk na VŠ 0 Neapr.se stát.všeob.jaz.zkouš. 0 Neaprobovaní (DVPP v SVP) Ostatní neaprobovaní 0 Důchodci 0 20

22 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy název akce datum konání Prezentace SŠ, SOU a G Vývojová dysfázie Vývojová dysfázie Dítě s vývojovou dysfázií Dítě s vývojovou dysfázií Setkání s R. Musilem - II. 13., Nové trendy ve fyzice Anglická gramatika Školní matrika a statistické výkazy Školní matrika a statistické výkazy Nový zákoník práce Nový zákoník práce Nový zákoník práce Řešení konfliktu II. 17., Matematická mozaika Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Anglický jazyk do Arteterapie Novela zákona o finanční kontrole Základní kurz instruktora LVVZ sněm APZŠ sněm APZŠ Edukace žáků se spec. vzd. potřebami Edukace žáků se spec. vzd. potřebami Vnitřní kontrolní systém Pracovní uplatnění žáků se zdrav. post Pracovní uplatnění žáků se zdrav. post Pracovní uplatnění žáků se zdrav. post Logopedická konference Vedení personální agendy Nové poznatky z genetiky, molek. biologie Volba povolání (e-learning)

23 Volba povolání (e-learning) Historie staletím - Napoleon Modelování a tvarování 23., ADHD ADHD Účetnictví Cestovní náhrady Konference kojeneckého ústavu s DD v Opavě Příprava va výuku s využitím Power Pointu Příprava na výuku s využitím Power Pointu Spisová a archivní služba Spisová a archivní služba Účinné kroky při výchově dětí Účinné kroky při výchově dětí Účinné kroky při výchově dětí Aplikace zákona o finanční kontrole ve škol Evropské dny handicapu 16., Evropské dny handicapu 16., Evropské dny handicapu 16., Evropské dny handicapu 16., Evropské dny handicapu 16., Evropské dny handicapu 16., Evaluace a autoevaluace školy Evaluace a autoevaluace školy Aktuální změny v právních předpisech Úprava písemností a tabulek Modelování - keramika 8., Integrace žáků s TP a MP Školský management Kurz znakového jazyka Kurz znakového jazyka Astronomické repetitorium Kurz jazyka anglického Kurz jazyka anglického Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé Školení BOZP a PO Prověrky z BOZP a PO

24 5. Výsledky kontrol provedených Českou školní inspekcí aj. kontrolními orgány Česká školní inspekce neprovedla v tomto školním roce žádnou kontrolu proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Ostrava, územní pracoviště Opava na dodržování nařízení EP a Rady Evropy ES č. 852/04 potravinářské právo, zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a další. Zjištěné skutečnosti byly odstraněny, finančně nákladnější akce byly předány v žádosti na KÚ MSK proběhla periodická kontrola plateb veřejného zdravotního pojištění v období Kontrola se týkala oznamovací povinnosti dle zákona 48/1997 Sb. termínů splatnosti pojistného a správnosti výpočtu pojistného. Nebyl zjištěn přeplatek ani nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Pozdní platba za 1/05 byla uhrazena a vzniklé penále bylo Správní radou VZP Opava prominuto proběhla veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2004 z Odboru kontroly KÚ MSK. Zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny ihned. Zjištěním porušení rozpočtové kázně dle 22 odst. 2 zákona 250/2000 Sb. bylo vyměřeno vrátit do rozpočtu kraje částku 8938,- Kč za úhradu opravy dlouhodobého investičního majetku z investičního fondu byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí MSK. Zjištěné nedostatky ve skladu zeleniny a škrabce zeleniny jsou v plánu rekonstrukcí a oprav pro školní rok 2007/

25 6. Zveřejňování informací o škole Podávání informací a jejich poskytování je za školu oprávněna ředitelka a její statutární zástupce, za Speciálně pedagogické centrum jeho vedoucí. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. 18, odst.(1): Počet podaných Výsledky řízení žádostí o informace odvolání proti rozhodnutí opisy částí rozsudků soudu o sankcích za nedodržování zákona Veškeré informace o aktivitách školy, které nepodléhají utajení, jsou pravidelně vyvěšovány na internetových stránkách školy. 24

26 7. Mimoškolní aktivity 7.1 Akce pořádané školou: Sdružení rodičů a přátel školy OS Tandem, jehož aktivními členy jsou také pedagogové školy, získalo několik grantů na financování mimoškolních aktivit našich žáků. Všech celoškolních akcí - kromě zájmových kroužků - se zúčastňovali nejen žáci školy, ale často i jejich sourozenci a rodiče. Zájmový kroužek jógu navštěvují žáci na základě doporučení lékaře. Pedagogové školy se také podílejí na organizaci akcí ve spolupráci s jinými institucemi. Oslovila nás čtvrtým rokem Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, jejíž studenti získali grant pro naše děti Světlo do života a realizují s vychovatelkami výlety a zábavná odpoledne (návštěvy jízdárny spojené s jízdou na koních, návštěvy školního statku), prožitkové víkendové pobyty Akce pro veřejnost Pomoc při organizaci celostátní sbírky pro nevidomé Bílá pastelka a na Bambiriádě ve spolupráci se SRPŠ. Ve spolupráci se Svazem zrakově postižených sportovců organizace Mistrovství ČR v šachách. Den otevřených dveří naší školy s předvedením výuky, výrobků žáků, speciálních pomůcek nejen rodičům a odborné veřejnosti. SPC uskutečnilo přednášku pro studenty škol zaměřených na péči o postižené, besedy a přednášky pro pedagogy běžných škol. SPC spolupracuje se středisky rané péče, tyfloservisem, tyflocentrem aj. Pracovníci SPC jsou členy týmu komunitního plánování. 25

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090 Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře Identifikátor školy: 600 038 297 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více