Školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2006/2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, Opava

2 OBSAH 1. Charakteristika školy Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a jejich kapacity Počet žáků školy k Základní orientace školy, systém péče o žáky Oblast výchovy a vzdělávání Plnění učebních osnov a obsahu tematických plánů Výsledky vzdělávání žáků Přehled o vyučování nepovinných a volitelných předmětů pro školní rok 2006/ Příprava žáků na vyučování Tělesná výchova Environmentální výchova Ochrana člověka za mimořádných situací Práce s integrovanými žáky Volba povolání Výchova ke zdraví, zdravý životní styl Sociálně patologické jevy, prevence negativních jevů u žáků Práce s pedagogickou dokumentací Chování žáků a jejich vzájemné vztahy Průměrný prospěch Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění žáků základní školy na středních školách Přehled o rozmístění žáků vycházejících z 9. tříd Zařazování dětí do školy Péče o talentované žáky Práce s informacemi Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Analýza preventivního programu Údaje o pracovnících školy Kvalifikovanost pedagogů : Pracovníci SPC: Věková struktura zaměstnanců Aprobovanost výuky cizích jazyků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Výsledky kontrol provedených Českou školní inspekcí aj. kontrolními orgány Zveřejňování informací o škole Mimoškolní aktivity Akce pořádané školou: Akce pro veřejnost Akce pro rodiče Kulturní a vzdělávací akce pro žáky Školní výlety a exkurze Účast na akcích pořádaných jinými institucemi OS Tandem

3 7.4 Přehled sponzorů a nadací, které poskytly os Tandem finanční prostředky Spolupráce školy s dalšími subjekty: Zapojení školy do mezinárodních programů: Aktivity školy v oblasti prevence všech negativních jevů, počet přestupků Prázdninové aktivity pedagogů školy: Účinnost vnitřního a vnějšího komunikačního systému Agenda žáků při zachování ochrany osobních dat je vedena v elektronické podobě Materiální a technické zabezpečení provozu školy Provoz, opravy a modernizace zařízení Prověrky bezpečnosti práce Výroční zpráva o hospodaření školy v roce Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Celkové náklady ze státního rozpočtu kapitoly MŠMT a zřizovatele Celkové výnosy ze státního rozpočtu kapitoly MŠMT ČR a zřizovatele Doplňková činnost školy přispívá ke zlepšení hospodářského výsledku a ke snížení nákladů na ceny jídel viz přehled stravného Vyhodnocení doplňkové činnosti Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu Okolnosti, které ovlivnily čerpání finančních prostředků Odchylky v rámci přímých nákladů byly způsobeny nemocností a nižším Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony: Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat: Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření Investiční fond Závodní stravování zaměstnanců organizace Peče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku Případné pojistné události Opravy a rekonstrukce Pojištění majetku: Inventarizace skladů a majetku školy Stav pohledávek a závazků

4 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 1/520, Opava Právní forma: právní subjekt od roku 1991, příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října OSTRAVA Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Kavanová Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Jana Čmelíková Zástupce řed. školy, vedoucí SPC: Ľubomír Franer Kontakt na zařízení: tel/fax sekretariát školy: internetové stránky: 1.1 Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a jejich kapacity 1. Základní škola 120 žáků 2. Školní družina 80 žáků 3. Internát 40 lůžek 4. Speciální pedagogické centrum 500 klientů 5. Školní jídelna 180 jídel 1.2 Počet žáků školy k Počet žáků školy k Z toho ubytovaných k Docházejících do ŠD k ZŠ Nárůst počtu žáků k Internát 0 Školní družina 1.3 Základní orientace školy, systém péče o žáky Organizace je zaměřena na komplexní péči o žáky se zdravotním postižením a poskytuje základní vzdělávání dle platných osnov /viz dále/, dodržuje systém prostupnosti, tzn. přijímá žáky i během školního roku na diagnostické pobyty nebo je vřazuje v nutných případech ihned. 3

5 Vnitřní členění školy umožňuje vzdělávání zrakově postiženým (slabozrakým, zbytkům zraku, nevidomým) a žákům s vadami řeči (všem typům postižení). U žáků s kombinovaným postižením je výuka dle individuálních vzdělávacích plánů zohledňující potřeby dítěte. Výuka se od výuky v běžných základních školách liší individuálním přístupem, který umožňuje snížený počet žáků ve třídách (4-6 pro těžká zdravotní postižení a 6-14 pro žáky se zdravotním postižením) a výukou speciální péče. Pro zrakově postižené je to individuální tyflopedická péče (výuka Braillova písma, manipulace s optickými pomůckami, výuka prostorové orientace a samostatného pohybu, sebeobsluha). 4

6 Pro žáky s vadami řeči je to individuální logopedická péče (náprava řeči, pohybové a komunikační dovednosti, řečová výchova, zdravá flétna) a pro všechny potřebné náprava vývojových poruch učení (dyslexie, dyskalkulie, dysortografie). Všichni hudebně nadaní zrakově postižení žáci mají individuální hru na hudební nástroj a hudební nauku. Učební plány se liší od škol běžného typu o předmět psaní na počítači od 5. ročníku. Škola vzhledem ke svému zaměření zajišťuje také léčebně preventivní péči lékařem -oftalmologem a zdravotní sestrou. Tělesně postiženým žákům ubytovaným na internátě je zajištěna rehabilitace. Škola není bezbariérová, volný pohyb imobilních žáků je zajištěn pomocí schodolezu. 5

7 Školní družina poskytuje zázemí při odpoledních činnostech docházejícím žáků, dohlíží na nástupy na odpolední vyučování žáků, zajišťuje jejich relaxaci a výchovu při mimoškolních činnostech. Má úzkou návaznost na činnost internátu. Internát při ZŠ poskytuje žákům výchovu, ubytování a stravování. Oddělení školní družiny a internátu jsou naplňována obdobně jako počet žáků ve třídách. Školní družina ve spolupráci s internátem plní také funkci školního klubu během poledních přestávek, aby byl zajištěn dohled nad staršími žáky v době jejich volna a nedocházelo k nežádoucím patologickým jevům. 6

8 Klienty speciálně pedagogického centra (dále jen SPC) jsou děti, žáci a studenti umístění v školách běžného typu. SPC zabezpečuje diagnostické, poradenské, terapeutické, vzdělávací a metodické činnosti pro zrakově postižené klienty a klienty s vadami řeči od 3 do 18 let, jejich rodiče a pedagogické pracovníky ve školách. Klienti SPC jsou seznamováni se všemi formami speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením, jako je individuální integrace do běžného typu škol, skupinová integrace nebo vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Počet klientů SPC je pohyblivý, do evidence jsou zařazováni dle jejich potřeby. SPC pomáhá sestavovat individuální vzdělávací plány (dále IVP), vypracovává odborné posudky, v nutných případech zprostředkovává diagnostické pobyty v naší škole. Klientům jsou poskytovány konzultace formou ambulantní péče, ale i formou výjezdu přímo do rodiny nebo v kmenové škole. 7

9 Integrovaní MŠ: 104 ZŠ: 86 G,SOŠ,SOU: 14 Ze spec.škol MŠ: 172 ZŠ: 48 ZvŠ: 0 G,SOŠ,SOU: 12 Ind.činnost pro klienty ambulantně 418 v terénu 177 Komplexní vyšetření ambulantně 15 v terénu 0 Činnosti se skupinami ambulantně 0 v terénu 0 Služby pedagogům ambulantně 107 v terénu 150 Ostatní odborné činnosti metodická činnost 1 akce 0 Doporučení k integraci 185 IVP plány 100 Školní jídelna zajišťuje stravování žákům a zaměstnancům školy. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje stravování i cizím strávníkům. 8

10 2. Oblast výchovy a vzdělávání 2.1 Plnění učebních osnov a obsahu tematických plánů Školní rok 2006/2007 byl ve znamení dokončování školního vzdělávacího programu. Na jeho tvorbě se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Nejnáročnější bylo skloubit tematické plány v jednotlivých ročnících, ve kterých jsou vzděláváni jak žáci se zrakovým postižením, s vadami řeči, tak žáci s jiným postižením. Ve zvýšené míře se u žáků s vadami řeči a zraku diagnostikovalo i mentální postižení, což znamenalo zvýšené nároky na organizaci výuky z hlediska časové dotace vzdělávání podle odlišných učebních plánů. Tato forma výuky je velmi náročná jak na přípravu učitele, tak na organizaci výuky v hodině. Při přidělování hodinových dotací na třídu a učitele musíme každoročně zohlednit i objem potřebné speciální péče pro jednotlivé žáky, čímž dochází k nárůstu úvazků. V jednom ročníku jsou vyučováni žáci s různým typem i stupněm postižení, vzniká tak větší potřeba hodin individuální péče. posun v chápání školy jako poskytovatele vzdělávací služby výuka byla organizována podle vzdělávacího programu Výuka probíhala dle Učebního plánu speciální základní školy pro zrakově postižené. Schválilo MŠMT čj.:25 025/2004- dne jako úpravu učebního plánu vzdělávacího programu Základní škola č.j.: /96-2 učivo se probíralo v souladu s učebními a tematickými plány, které byly průběžně aktualizovány přetrvává nestejná úroveň úpravy grafických prací, rezervy zůstávají v práci žáků s chybou na I. stupni byly uplatňovány netradiční formy práce, pozornost patřila také motivaci žáků, při činnostech převažovalo vstřícné klima, účelně bylo využíváno dostupné didaktické techniky a ICT v kmenových učebnách ukázala se potřeba rozvíjet nácvik komunikačních schopností žáků, posilovat jejich zájem o práci s tištěnými materiály a četbu na II. stupni byly rezervy při střídání metod a forem práce, rozšířil se prostor pro uplatnění žákovského názoru 10 žáků bylo přijato ke studiu na SŠ v I. kole přijímacího řízení, jedna žákyně byla přijata ve druhém kole přijímacího řízení. ze strany vyučujících přetrvává malé vedení žáků k sebehodnocení dostupné učební pomůcky se využívaly účelně většina žáků vystupuje s přiměřeným sebevědomím, nebojí se prezentovat své znalosti a dovednosti na veřejnosti (kulturní vystoupení, soutěže a podobně) celkově odvedli pedagogičtí pracovníci velmi dobrou práci (činnost školy je většinově příznivě hodnocena rodiči, zřizovatelem i žáky) 9

11 stálá pozornost byla věnována začleňování témat do výuky souvisejících s prevencí rasismu, xenofobie, intolerance, témat vztahujících se k roli ČR v EU 2.2 Výsledky vzdělávání žáků vedením školy nebyly zadány vlastní prověrky a testy kontrolní práce a prověrky byly připraveny v rámci činnosti metodických orgánů k sebehodnocení bylo využito materiálů SCIO Kvalita 2006 pro hodnocení žáků 5. a 9. tříd, vědomosti žáků v průměru odpovídají testem zjištěným studijním předpokladům objektivizujícím faktorem sebehodnocení jsou velmi dobré výsledky přijímacího řízení žáků na střední školy řada rodičů kladně hodnotí skutečnost, že se žákům dostává široký prostor prezentovat se na veřejnosti, vedení žáků k samostatnosti a přiměřenému sebevědomí 2.3 Přehled o vyučování nepovinných a volitelných předmětů pro školní rok 2006/07 Volitelné předměty světové regiony 7. ročník seminář z fyziky 8. ročník komunikační dovednosti 8. ročník seminář z matematiky 9. ročník 10

12 Disponibilní předměty seminář z jazyka českého pro 9. ročník seminář z jazyka anglického 8. ročník zdravotní TV, plavání ročník řečová výchova 6. ročník Nepovinné předměty individuální hra na nástroj hudební nauka Speciální péče logopedická péče dále ILP tyflopedická péče dále ITP matematika (nevidomí) zdravá flétna Zájmové kroužky jóga šachový kroužek 11

13 2.4 Příprava žáků na vyučování pro zadávání domácí přípravy ve vyučovacích hodinách byl zajišťován dostatečný časový prostor pokračovala spolupráce s rodiči při snaze zajistit systematičtější domácí přípravu žáků (úlohy nejsou trestem) 2.5 Tělesná výchova je provázána s činností sportovní zájmových kroužků a aktivit (aerobik, goalball, showdown, joga, floorbal, plavání, jízda na tandemových kolech) záměr pro budoucnost vedení žáků směrem k prožitkům, k vytváření vztahu k tělovýchově a sportu 2.6 Environmentální výchova byla průběžně zařazována do všech vyučovacích předmětů od třídy, do práce školní družiny, internátu i zájmových aktivit vhodnými předměty pro výchovu byly zejména: prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, zeměpis a občanská výchova žáci se zúčastňovali různých školních i mimoškolních aktivit, na kterých se učili získávat zodpovědnost za své jednání ve vztahu k životnímu prostředí: o učili se využívat různých informačních zdrojů v průběhu environmentální výchovy (sledovali vědecké i populárně naučné časopisy přírodovědného charakteru, sledovali videokazety s ekologickým obsahem, využívali informačních zdrojů dostupných na internetu) 12

14 o byli vedeni k aktivní péči o interiér školy, jednotlivé třídy a k úpravě okolí školy o k šetření energiemi a vodou, k třídění odpadů a sběru druhotné odpadní suroviny 2.7 Ochrana člověka za mimořádných situací při tvorbě tematického plánu bylo postupováno v souladu s metodikou MŠMT byl zpracován vlastní tematický plán pro ročník s rozdělením učiva do ročníků a předmětů bylo využíváno videokazet a dostupného materiálu k zajištění ucelenosti a propojení teorie s praxí proběhla beseda s policií ČR 2.8 Práce s integrovanými žáky pokračuje úspěšně spolupráce s SPC Srdce při ZŠ, Opava, Slezského Odboje, p. o. integrovaní žáci s kombinovaným postižením, byli bezproblémově zařazení do běžného třídního kolektivu žákům je zajištěna rehabilitační péče třídní učitelé ve spolupráci s ostatními vyučujícími vypracovali individuální vzdělávací plány 13

15 2.9 Volba povolání úspěšně pokračovala spolupráce s Úřadem práce v Opavě vycházející žáci se účastnili pohovoru s psycholožkou na zjištění vhodnosti profesní orientace žáci uskutečnily společně s výchovnou poradkyní návštěvy dnů otevřených dveří na středních školách, návštěvu Pracovního úřadu v Opavě, Informy 2006 problematika volby povolání byla součástí výuky předmětu praktické činností i dalších vyučovacích předmětů 2.10 Výchova ke zdraví, zdravý životní styl výchova žáků ke zdravému životnímu stylu je součástí každodenní výuky byl uplatňován komplexní přístup - přírodověda, přírodopis, spolupráce se zdravotní sestrou a zubním lékařem pořádány četné sportovní akce, rozšířená nabídka pohybových aktivit ve spolupráci s o. s. Tandem škola uspořádala lyžařský kurz, pravidelné pobyty dětí ze ŠD mimo budovu školy, výlety do blízkého okolí, pobyty v přírodě, návštěvy plaveckého bazénu žákům jsou ve školní jídelně poskytovány dopolední i odpolední svačinky a pitný režim prostředí školy je estetické dětem byla dostupná široká nabídka zájmové a mimoškolní činnosti ve spolupráci s o. s. Tandem 2.11 Sociálně patologické jevy, prevence negativních jevů u žáků trvalým úkolem je zlepšování klimatu a kultury školy, rozvíjení vztahů vzájemného respektování bez ohledu na postavení a věk pedagogická pracovnice pověřená metodickým vedením sociálně patologických jevů úspěšně spolupracovala s metodičkou prevence stálá pozornost byla věnována rozvíjení specifických školních aktivit organizování společných akcí pro všechny žáky školy pokračovala spolupráce při akcích pořádaných školami v regionu 14

16 2.12 Práce s pedagogickou dokumentací žákovská dokumentace je uložena ve školní matrice k vedení dokumentace o žácích je doplňkově využíváno programu PC Bakaláři všichni pracovníci jsou poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o údajích osobního charakteru dětí a jejich rodičů aktuálnost a obsahová správnost pedagogické dokumentace je pravidelně kontrolována vedením školy, nejsou zjišťovány závažnější nedostatky aktuální informace uváděné v pedagogické dokumentaci (integrace, zdravotní stav, sociální podmínky a další) jsou pravidelnou součástí jednání pracovních porad a pedagogických rad 2.13 Chování žáků a jejich vzájemné vztahy nebyly zjištěny žádné zásadní problémy, jeden závažnější případ byl řešen pedagogickou radou se závěry pro školní rok 2006/07 otázky utváření vztahů mezi žáky a způsob jejich komunikace byly součástí jednání na třídnických hodinách i při dalších aktivitách školy Snížený stupeň z chování Stupeň chování 2006/2007 Počet Procento 2 1 0, Celkový počet neomluvených hodin 2006/2007 Celkem Průměr na 1 žáka 13 0,12 Umístění vycházejících žáků: Vycházející žáci Celkem z 9.třídy Přijati na SOU Gymnázia, SOŠ

17 Klasifikace prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2006/07 Školní rok Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Neklasifikován 06/07 s vyznamenáním o Ročník Celkem za 2.st Celkem Průměrný prospěch Dva žáci během školního roku přešli na Základní školu, Opava, Slezského odboje, příspěvková organizace, dva žáci na diagnostickém pobytu byli po jeho ukončení přijati na školu. Celkové součty žáků se v důsledku těchto změn liší od zahajovacího výkazu Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění žáků základní školy na středních školách ve školním roce 2006/07 ukončilo povinnou školní docházku 11 žáků (z toho 11 žáků z devátého ročníku) Deset žáků bylo přijato ke studiu v prvním kole přijímacího řízení, jedna žákyně byla přijata ve druhém kole přijímacího řízení Přehled o rozmístění žáků vycházejících z 9. tříd SŠ gastronomie a služeb, Frýdek- Místek, obor kuchař- číšník Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, s. r. o. Střední škola odborná a speciální, Klimkovice, příspěvková organizace - zahradnické práce, obor pečovatelské práce Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace - obor instalatér Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace obor ekonomika podnikání 16

18 Speciální střední škola pro zrakově postiženou mládež, Brno - obor rekondiční a sportovní masér Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, obor ošetřovatelství Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, Šilheřovice s. r. o - obor kuchařčíšník Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace- obor prodavač a výrobce lahůdek 2.16 Zařazování dětí do školy Zápis do 1.tříd se uskutečnil dne Zápis (s vypsáním podmínek pro přijetí) byl vyhlášen v tisku, vyvěšen do mateřských škol a základních škol. Do základní školy byli zařazováni žáci na základě rozhodnutí ředitelky školy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). K vydání rozhodnutí slouží jako podklad doporučení speciálně pedagogického centra a vyjádření odborného lékaře (pro děti s vadami řeči případně i vyšetření foniatra, u dětí se zrakovým postižením vyšetření oftalmologa). Rozhodnutí ředitele Celkový počet Počet odvolání Vřazení do základní školy 21 0 Nepřijetí do školy 0 0 Odklad školní docházky 3 0 Individuální vzděl. plány Péče o talentované žáky výuka v oblasti školní tělesné výchovy zaměřená na přípravu na úspěšnou reprezentaci školy široká nabídka kroužků z různých oblastí individuální přístup vyučujících žáci jsou vedeni ke schopnosti vyjadřovat vhodnou formou vlastní názory, být samostatnými individuální přístup při zadávání úkolů příprava žáků na přijímací řízení na střední školy a talentové zkoušky řízený přístup k samostatné práci žáků s internetem mimo vyučování rozsáhlé možnosti využívání ICT v průběhu vyučování pořádání školních kol soutěží se sportovním a kulturním zaměřením 17

19 individuální hra na nástroj a hudební nauka 2.18 Práce s informacemi uživatelské znalosti většiny pedagogických pracovníků pro práci s ICT se musí víc promítnou do každodenní praxe (rezerva při využívání multifunkční učebny a dataprojektoru) cíle stanovené koncepcí práce s ICT jsou průběžně plněny na webových stránkách školy jsou zveřejňovány informace o dění ve škole rezervy v práci s tištěnými materiály, využití knižního fondu ve školní knihovně, pokračuje spolupráce s městskou knihovnou Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Analýza preventivního programu cíl: snižovat počet žáků ohrožených sociálně-patologickými jevy o realizovat školní plán pedagogicko-psychologického poradenství ve spolupráci s odborníky na prevenci (kurátory, koordinátory a podobně) o udržet širokou nabídku zájmových kroužků pro zapojení žáků do mimoškolní zájmové činnosti (výlety, sportovní a rekreační aktivity v době jarních a podzimních prázdnin apod.) o opakovaně informovat žáky o možnosti konzultovat své problémy se školní metodičkou prevence, výchovnou poradkyní a všemi pedagogickými pracovníky o využívat k propagaci zdravého způsobu života školního časopisu Tandem o upřednostňovat osobní jednání s žáky i rodiči o zlepšovat informovanost pedagogických pracovníků v oblasti preventivní péče o umožnit vyučujícím účast na besedách se žáky na aktuální témata týkající se prevence sociálně-patologických jevů, jejich předcházení i důsledkům o pravidelně na třídních schůzkách informovat rodiče o situaci, hledat cesty ke spolupráci s rodiči nejproblémovějších žáků hledisko očekávaných výsledků ovlivňujících psychosociální a prospěch klima ve škole, kázeň o vedení žáků ke zdravému životnímu stylu o problémy na škole jsou minimální o drobnější problémy se šikanováním spolužáků jsou okamžitě řešeny o svou roli hraje i osobní příklad pracovníků školy na škole je dodržován zákaz kouření ve všech prostorách výhled do školního roku 2007/08 o považovat působení na žáky za dlouhodobý a systematický proces 18

20 o do preventivního působení zapojit co největší množství pedagogických pracovníků, vést je k zásadovému způsobu jednání s dětmi i s rodiči o MPP pro rok 2007/08 bude zpracován podle pokynu MŠMT se záměrem minimalizovat podmínky umožňující vznik sociálně patologického jednání o hlavním cílem bude výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k osvojování pozitivního chování, k rozvoji osobnosti 19

21 3. Údaje o pracovnících školy 3.1 Kvalifikovanost pedagogů : Přepočtený počet pracovníků školy celkem: 37,3 z toho učitelů: 17,3 z toho nekvalifikovaných (bez speciální pedagogiky): 2,0 vychovatelů: 7,7 nekvalifikovaných (bez spec.pedagogiky): 1 noční vychovatelky 2,0 správní zaměstnanci 10,3 Všechny předměty jsou vyučovány aprobovaně, dva učitelé zatím nedostudovali speciální pedagogiku. 3.2 Pracovníci SPC: Počet pedagogů: 2,7 Počet psychologů: 0,35 Ostatní: 0,8 Stav zaměstnanců školy byl oproti předchozímu školnímu roku snížen na základě organizačních změn o jednoho pedagogického a dva nepedagogického zaměstnance. V tabulce jsou uvedeny počty zaměstnanců před organizačními změnami. 3.3 Věková struktura zaměstnanců Věk do 24 let let let let nad 50 let důch.věku Počet Praxe bez praxe 2-6 let 7-15 let let 24-32let nad 32 let Aprobovanost výuky cizích jazyků Učitelé AJ NJ RJ Celkem Aprobovaní 2 1 nevyučuje se 3 Neapr.studující jazyk na VŠ 0 Neapr.se stát.všeob.jaz.zkouš. 0 Neaprobovaní (DVPP v SVP) Ostatní neaprobovaní 0 Důchodci 0 20

22 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy název akce datum konání Prezentace SŠ, SOU a G Vývojová dysfázie Vývojová dysfázie Dítě s vývojovou dysfázií Dítě s vývojovou dysfázií Setkání s R. Musilem - II. 13., Nové trendy ve fyzice Anglická gramatika Školní matrika a statistické výkazy Školní matrika a statistické výkazy Nový zákoník práce Nový zákoník práce Nový zákoník práce Řešení konfliktu II. 17., Matematická mozaika Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Počítače, kurz Po do Anglický jazyk do Arteterapie Novela zákona o finanční kontrole Základní kurz instruktora LVVZ sněm APZŠ sněm APZŠ Edukace žáků se spec. vzd. potřebami Edukace žáků se spec. vzd. potřebami Vnitřní kontrolní systém Pracovní uplatnění žáků se zdrav. post Pracovní uplatnění žáků se zdrav. post Pracovní uplatnění žáků se zdrav. post Logopedická konference Vedení personální agendy Nové poznatky z genetiky, molek. biologie Volba povolání (e-learning)

23 Volba povolání (e-learning) Historie staletím - Napoleon Modelování a tvarování 23., ADHD ADHD Účetnictví Cestovní náhrady Konference kojeneckého ústavu s DD v Opavě Příprava va výuku s využitím Power Pointu Příprava na výuku s využitím Power Pointu Spisová a archivní služba Spisová a archivní služba Účinné kroky při výchově dětí Účinné kroky při výchově dětí Účinné kroky při výchově dětí Aplikace zákona o finanční kontrole ve škol Evropské dny handicapu 16., Evropské dny handicapu 16., Evropské dny handicapu 16., Evropské dny handicapu 16., Evropské dny handicapu 16., Evropské dny handicapu 16., Evaluace a autoevaluace školy Evaluace a autoevaluace školy Aktuální změny v právních předpisech Úprava písemností a tabulek Modelování - keramika 8., Integrace žáků s TP a MP Školský management Kurz znakového jazyka Kurz znakového jazyka Astronomické repetitorium Kurz jazyka anglického Kurz jazyka anglického Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé Školení BOZP a PO Prověrky z BOZP a PO

24 5. Výsledky kontrol provedených Českou školní inspekcí aj. kontrolními orgány Česká školní inspekce neprovedla v tomto školním roce žádnou kontrolu proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Ostrava, územní pracoviště Opava na dodržování nařízení EP a Rady Evropy ES č. 852/04 potravinářské právo, zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a další. Zjištěné skutečnosti byly odstraněny, finančně nákladnější akce byly předány v žádosti na KÚ MSK proběhla periodická kontrola plateb veřejného zdravotního pojištění v období Kontrola se týkala oznamovací povinnosti dle zákona 48/1997 Sb. termínů splatnosti pojistného a správnosti výpočtu pojistného. Nebyl zjištěn přeplatek ani nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Pozdní platba za 1/05 byla uhrazena a vzniklé penále bylo Správní radou VZP Opava prominuto proběhla veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2004 z Odboru kontroly KÚ MSK. Zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny ihned. Zjištěním porušení rozpočtové kázně dle 22 odst. 2 zákona 250/2000 Sb. bylo vyměřeno vrátit do rozpočtu kraje částku 8938,- Kč za úhradu opravy dlouhodobého investičního majetku z investičního fondu byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí MSK. Zjištěné nedostatky ve skladu zeleniny a škrabce zeleniny jsou v plánu rekonstrukcí a oprav pro školní rok 2007/

25 6. Zveřejňování informací o škole Podávání informací a jejich poskytování je za školu oprávněna ředitelka a její statutární zástupce, za Speciálně pedagogické centrum jeho vedoucí. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. 18, odst.(1): Počet podaných Výsledky řízení žádostí o informace odvolání proti rozhodnutí opisy částí rozsudků soudu o sankcích za nedodržování zákona Veškeré informace o aktivitách školy, které nepodléhají utajení, jsou pravidelně vyvěšovány na internetových stránkách školy. 24

26 7. Mimoškolní aktivity 7.1 Akce pořádané školou: Sdružení rodičů a přátel školy OS Tandem, jehož aktivními členy jsou také pedagogové školy, získalo několik grantů na financování mimoškolních aktivit našich žáků. Všech celoškolních akcí - kromě zájmových kroužků - se zúčastňovali nejen žáci školy, ale často i jejich sourozenci a rodiče. Zájmový kroužek jógu navštěvují žáci na základě doporučení lékaře. Pedagogové školy se také podílejí na organizaci akcí ve spolupráci s jinými institucemi. Oslovila nás čtvrtým rokem Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, jejíž studenti získali grant pro naše děti Světlo do života a realizují s vychovatelkami výlety a zábavná odpoledne (návštěvy jízdárny spojené s jízdou na koních, návštěvy školního statku), prožitkové víkendové pobyty Akce pro veřejnost Pomoc při organizaci celostátní sbírky pro nevidomé Bílá pastelka a na Bambiriádě ve spolupráci se SRPŠ. Ve spolupráci se Svazem zrakově postižených sportovců organizace Mistrovství ČR v šachách. Den otevřených dveří naší školy s předvedením výuky, výrobků žáků, speciálních pomůcek nejen rodičům a odborné veřejnosti. SPC uskutečnilo přednášku pro studenty škol zaměřených na péči o postižené, besedy a přednášky pro pedagogy běžných škol. SPC spolupracuje se středisky rané péče, tyfloservisem, tyflocentrem aj. Pracovníci SPC jsou členy týmu komunitního plánování. 25

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2 Obsah výroční zprávy Základní údaje o škole 1 Součásti školy 2 Hospodaření

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více