Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/ Charakteristika školy Základní škola ve Starém Jičíně je základní školou se všemi ročníky.poskytuje úplné základní vzdělání, a to podle vzdělávacího programu Základní škola, č. j /96-2. Škola je od školou s právní subjektivitou. Žáci jsou vyučováni v 16 klasických třídách, dále jsou k dispozici: 1 jazyková učebna, dvě počítačové učebny,učebna hudební výchovy, odborná pracovna chemie a fyziky, přírodopisu. Při výuce tělesné výchovy jsou využívány dvě tělocvičny, posilovna a za pěkného počasí i školní hřiště, případně hřiště TJ.V pracovním vyučování žáci mohou využívat kovodílny a dřevodílny, pěstovat různé rostliny a zeleninu se mohou žáci naučit na školním pozemku. Kabinety všech předmětů jsou vybaveny poněkud zastaralými pomůckami, modernizují se vzhledem k velmi nízkým finančním příspěvkům pomalu. Spoustu pomůcek si však učitelé vyrábějí sami.řady učebnic jsou už ve většině předmětů ucelené, takže je možné vyučovat podle nejmodernějších vědeckých poznatků. Počty žáků a tříd : ZŠ 1.st. 2.st. ŠD ŠK 291/14 149/8 143/6 87/3 45/4 Zvláštností naší školy je to, že ji navštěvují žáci ze 13 obcí : Starý Jičín, Jičina, Janovice, Petřkovice, Palačov, Starojická Lhota, Dub, Polouvsí, Heřmanice, Blahutovice, Hůrka, Nový Jičín Loučka, Nový Jičín. 1

2 2. Pracovníci školy : a) Provozní zaměstnanci O údržbu a provoz školních budov se staral pan školník Stanislav Rosa.O čistotu chodeb a učeben se vzorně staraly paní uklízečky : Růžena Davidová, Ludmila Gabzdylová, Marta Kalíšková, Alena Majkusová ( ta se stará i o květinovou výzdobu ve škole) a Marie Vavříková.Administrativu a také účetnictví měla ve škole na starosti paní Marie Kolenovská. b) Pracovnice školní jídelny Provoz školní jídelny řídí Bc. Jana Zuzaňáková, o přípravu stravy se staraly : vedoucí kuchařka paní Jiřina Paterová, kuchařka paní Hana Pavlíková, v kuchyni dále pracuje pracovnice provozu paní Marie Pospěchová. c) Pedagogičtí pracovníci. Na výuce a výchově žáků se podílelo celkem 21 učitelů a učitelek, 3 vychovatelky školní družiny. Na 1.stupni vyučovalo od 1.do 5. ročníku 8 učitelek, z nich 7 má plnou kvalifikaci,1 studuje dálkově vysokou školu. Na 2.stupni se kromě ředitele a zástupce ředitele podílelo na výchově a vzdělávání 8 učitelů, z toho byl jeden muž. Externě na 2. stupni vyučoval základům administrativy další muž, Mgr.Dalibor Tomek.Kromě jedné paní učitelky mají všichni učitelé vysokoškolské vzdělání. Personální situaci nám letos zkomplikovaly dva odchody na mateřskou dovolenou.úvazky paní učitelek jsme museli rozdělit a máme proto více učitelů než v loňském školním roce, tři paní učitelky však učí pouze na částečný úvazek. Na konci školního roku nám odešla na důchod paní učitelka Mgr.Jarmila Dobešová, ostatní důchodci, kteří jsou na zástup za mateřské dovolené také na konci šk.roku skončili na naší škole svou výchovnou i vzdělávací činnost. Věkový průměr na prvním stupni je 45,33 let, na druhém stupni 42,66 roku, celkem 43,81 let. V družině se na výchově dětí podílely tři vychovatelky, všechny s plnou kvalifikací. Pouze jedna však pracuje na plný úvazek, zbylé dvě pouze na úvazek částečný, věkový průměr je 51 let. Pedagogický kolektiv je poměrně stabilizovaný, dochází zde jen k velmi malým personálním změnám. 2

3 3.Organizace výuky a) výuka cizích jazyků Ve škole se na základě učebního programu Základní škola vyučovalo od 4. ročníku dvěma jazykům : anglickému a německému. Oba jsou vyučovány neaprobovaně, protože na škole není ani jeden aprobovaný učitel obou zmíněných jazyků.situaci zkomplikovala dlouhodobá nemocenská a následný odchod jedné paní učitelky vyučující převážnou část angličtiny na mateřskou dovolenou. Všechny učitelky, které jazykům vyučovaly, však navštěvovaly jazykové kurzy v rámci DVPP(jedna paní učitelka kurz celoroční), dále pak i metodické akce SIS. Hodiny zaměřovaly na praktické využití jazyka, takže se dá říci, že jejich hodiny byly na poměrně dobré úrovni. b) povinně volitelné a nepovinné předměty Povinně volitelné předměty jsme vyučovali od 7.ročníku, a to takto : Informatika 3 skupiny 1 x 12 žáků, jednou 16 žáků, jednou 15 žáků Základy administrativy - 2 skupiny jedna 12 žáků, jedna 21 žáků Sportovní výchova 1 skupina 24 žáků. Tradičně největší zájem byl o výuku informatiky, kam však nemohou být zařazeni všichni zájemci, a to vzhledem ke kapacitě počítačové učebny (počtu počítačů), tak i vzhledem k personálním možnostem. V rámci výuky Základů administrativy,kde se žáci učí ovládat klávesnici počítače, soutěží žáci naší školy přes Internet se školami, které vedou tuto výuku stejným způsobem jako my, tj.přes program ZAV. Naši žáci si vedli poměrně dobře, skončili na 3. místě v republice. Z nepovinných předmětů můžeme vzhledem vyššímu počtu dělených hodin v povinných předmětech vyučovat pouze náboženství a zdravotní tělesnou výchovu. Náboženství jsme vyučovali ve 4 skupinách, výuky se zúčastňovalo 64 žáků, převážně prvního stupně. Zdravotní tělesné výchově se vyučovalo ve dvou skupinách, na každém stupni ZŠ jedna, celkem se výuky zúčastnilo 31 žáků. Jedna hodina byla vedena formou jógy, druhá formou nápravných cviků. c) zápis do 1.třídy, spolupráce s MŠ K zápisu do 1. třídy se letos dostavilo, vzhledem ke klesající populační křivce, pouze 51 dětí. O odklad školní docházky si požádalo 14 rodičů, z toho 5 z nich doložilo svou žádost doporučením PPP v Novém Jičíně, zbylé žádosti o odklad byly d doloženy doporučením pediatra.jeden žák však bude navštěvovat na doporučení SPC v Novém Jičíně Speciální školu ve Valašském Meziříčí, takže v dalším školním roce budeme mít 36 prvňáků. Před zápisem do 1.třídy se jako tradičně uskutečnila schůzka učitelek 1.st. a učitelek MŠ, kde si předávaly informace o dětech, které se k zápisu dostaví.před samotným zápisem jsme uspořádali den otevřených dveří, aby se jak rodiče, tak děti mohly přijít podívat, do jakého prostředí přijdou, v jakém prostředí se budou děti během plnění základní školní docházky pohybovat. Během školního roku se prvňáci byli podívat zpátky v MŠ, učitelky si předaly informace o tom, jak se prvňákům ve škole daří. Žáci 1.stupně se byli podívat také na výstavě výtvarných prací v MŠ v Petřkovicích. Můžeme říci, že mezi naší školu a MŠ funguje poměrně dobrá spolupráce, v dalších letech bychom v ní rádi pokračovali. 3

4 d) Výuka nápravy čtení a psaní Ve škole máme hodně žáků s vývojovými poruchami učení, na konci školního roku byl jejich počet 72. Z nich má pak 33 žáků doložku, která by je opravňovala k zařazení do speciálního školství. Z 33 žáků pak navštěvovalo nápravu čtení a psaní 24 žáků, kteří byli rozděleni do skupin o počtu 2 3 žáků. Počty skupin kolísají, to podle toho, jak jsou žáci PPP v Novém Jičíně do nápravy zařazováni nebo je jim úplatnost doložky ukončována. Nápravu čtení a psaní vedla Mgr.Hana Poláchová, která k tomu má odbornou kvalifikaci. Všichni žáci s VPU mají vypracovány individuální vzdělávací plány pro jednotlivé předměty dle doporučení PPP v Novém Jičíně. Myslím si, že pomoc těmto dětem je na naší škole na poměrně vysoké úrovni, to se také objevuje ve zprávách z vyšetření v PPP v Novém Jičíně. Rodiče i jejich děti jsou rádi, že nemusejí dojíždět do Nového Jičína do speciálních škol, že děti mohou být a jsou integrovány v naší škole.ne vždy je však spolupráce s rodiči na optimální úrovni, rodiče si myslí, že vyšetřením dítěte v pedagogicko psychologické poradně pro ně práce končí, veškerou zodpovědnost za přípravu svých dětí nechávají pouze na škole. 4.Školní družina a školní klub a) školní družina Při škole pracovala 3 oddělení školní družiny. Tak jako v předchozích letech i letos byla činnost zaměřena především na rekreaci a odpočinek dětí, aby se mohly krátce po návratu domů věnovat přípravě do školy. Za příznivého počasí chodily děti na procházky, poznávaly okolí školy, poznávaly prostředí vesnice, v níž naše škola stojí. Často také sportovaly na hřišti nebo cvičily svou obratnost na průlezkách za tělocvičnou. Za nepříznivého počasí pak zhotovovaly jednoduché výrobky z papíru nebo z textilu, malovaly výkresy, zpívaly, četly nebo poslouchaly pohádky. V letošním školním roce vychovatelky 1.a 2. oddělení školní družiny, tedy těch oddělení, v nichž jsou děti delší čas, zorganizovaly pro děti celoroční soutěž s názvem Otvírání studánek.během této soutěže plnily děti různé úkoly, získávaly za ně body, které se na konci roku sečetly a nejúspěšnější za ně získaly odměnu ve formě diplomů a drobných dárečků. Letní činnost vzhledem k velmi malému zájmu ze strany dětí neprobíhala. b) školní klub V rámci školního klubu pracovaly letos pouze 4 kroužky, vedle nich však bylo organizováno dalších 9 zájmových kroužků v rámci školy na 1.stupni. Všechny zájmové kroužky vedli učitelé naší ZŠ. Zaměření kroužků : sport - 4 kroužky počítačové hry - 4 kroužky cizí jazyk - 1 kroužek zpěv - 1 kroužek výtvarná výchova - 1kroužek počítačová grafika - 1 kroužek taneční - 1 kroužek Nabídka kroužků byla tedy dost pestrá, celkem se jejich činnosti zúčastnilo 168 žáků (57,53 %). Aktivní činností zájmových kroužků bojujeme proti negativním jevům jako jsou násilí, šikana a drogy.žáci,zejména na druhém stupni, jsou v kroužcích spojováni z různých tříd a různých ročníků. Učí se tak vzájemně se tolerovat a chápat, pomáhat si navzájem. Činnost kroužků je zahrnuta také v Minimálním preventivním programu školy. V této činnosti jsme tedy úspěšně navázali na předchozí léta a věříme tomu, že i v dalším školním roce bude kroužků, tedy možností aktivně využívat volný čas žáky, stejný počet. 4

5 Činnost kroužků, zejména sportovních, pomáhá zlepšovat také fyzickou kondici žáků, to se pak projevuje při soutěžích, kde se naši žáci střetávají se žáky jiných škol a dosahují zde poměrně dobrých výsledků. 5. Přijímací řízení žáků 9. ročníku V loňském školním roce odešlo z naší školy po ukončení 9. ročníku 31 žáků.odešli na tyto střední školy nebo učiliště : Stř.škola, učiliště chlapci dívky OA Šenov u N.Jičína - 4 Gymnázium N.Jičín 3 5 SOŠ a SOU Tyršova, N.Jičín 1 2 SZdŠ N.Jičín - 1 ISŠ COP Frenštát p.rad. 1 1 ISŠ COP Val.Meziříčí 2 - SOU Šenov u N.Jičína 4 - SzeŠ a SOU zem.n.jičín 2 - SPŠ elektronech.frenštát p.rad. 2 - SPŠ stavební Val.Meziříčí 1 - VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice 1 - ISŠ elektroenergetická Přerov 1 - Celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo Neklasfik Celkem 1.st Celkem 2.st Celkem * u 1. stupně samé jedničky Tabulka docházky absence žáků, snížené známky z chování Oml.hodin celkem neoml.hod. celkem O počet oml. hodin na žáka o počet neom. hodin na žáka Počet žáků se 2.st z chování počet žáků se 3.st. z chování 1.stupeň ,66 0, stupeň ,37 0, Celkem ,99 0,

6 7. LVVZ, školní výlety, kulturní akce Lyžařský výcvik proběhl ve dnech Přihlášeno bylo 32 žáků, letos se lyžařského kurzu zúčastnili všichni přihlášení žáci ročníku. Ubytování a stravování žáků bylo zajištěno v penzionu Sachova studánka na Horní Bečvě. Výcvik proběhl dle stanoveného a schváleného programu v plném rozsahu, také díky dobrým sněhovým podmínkám.žáci byli dle výkonnosti rozděleni do 3 družstev, všichni zvládli základní prvky metodické řady. Škola v přírodě byla letos organizována nebyla, všechny třídy však organizovaly školní výlety: Prvňáci se prošli k oční studánce, druháci jeli vlakem do Hodslavic Hostašovic a navštívili studánky na Domoracu, třeťáci si prohlédli skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, čtvrťáci navštívili hrad Helfštýn a lázně v Teplicích nad Bečvou,páťáci si prohlédli Bouzov a jeskyně v Javoříčku. Žáci šesté třídy měli možnost prohlédnout si Beskydy z vrcholku jejich nejvyšší hory Lysé hory, sedmáci prožili zajímavé zážitky na dvoudenních výletech ve Fulneku a na Horní Bečvě, osmáci zhlédli zajímavosti vodní elektrárny Dlouhé stráně v Jesenících, a konečně deváťáci poznali krásu jižní Moravy při výletě do Buchlovic, na Buchlov a při návštěvě baziliky na Velehradě. Všem se výlety vydařily, nedošlo k žádnému vážnému úrazu, žáci se vraceli spokojeni a plni nových dojmů, poznatků a zážitků. Vzhledem k tomu, že žáci naší školy nemají příliš mnoho možností vyrazit ve svém volném čase za kulturou, snažíme se jim umožnit v průběhu školního roku návštěvu různých kulturních akcí.při nich se mohou seznámit se zajímavým filmem, divadelním představením nebo hudební produkcí, zároveň jsou vedeni k tomu, aby věděli, jak se na takové vystoupení ustrojit, jak se na něm chovat. Žáci 1.stupně navštívili : roč. divadelní představení pohádku O hloupém Honzovi roč. muzikál Neználkovy příhody, ročník loutkové představení Nebojte se strašidel, všichni žáci 1.stupně pak společně navštívili Vánoční koncert v kostele na Starém Jičíně, filmové představení Hledá se Nemo a divadelní představení O urozenosti srdce. Žáci na druhém stupni navštívili tyto akce : Vánoční koncert, filmové představení Hledá se Nemo, divadelní představení O urozenosti srdce, výchovný koncert Od Semaforu k Lucii, koncert vážné hudby v podání cimbálové muziky a besedu s novinářem publicistou Josefem Klímou.Tradičně se pak žáci 9.ročníku zúčastnili akce SOU Odry o účesech, úpravě zevnějšku ( líčení apod), modní přehlídky. V této tradici bychom chtěli pokračovat i v dalším školním roce, protože jsme si vědomi toho, že mnoho žáků nemá moc příležitostí se ke kulturním akcím dostat a pro jejich budoucí život je potřebné se vzdělávat také kulturně a je třeba, aby žáci věděli, jak se na kulturní akci oblékat a jak se na takové akci chovat. Zároveň mají možnost poznatky z prvouky nebo občanské výchovy uplatnit v praxi. 6

7 8. Údaje o výsledcích inspekce V letošním školním roce naši školu ČŠI nenavštívila. 9. Mimoškolní aktivita, soutěže, turnaje,environmentální výchova, výchova k volbě povolání Stejně jako v předchozích letech se žáci naší školy zúčastnili řady soutěží a turnajů, které jsou organizovány jednotlivými kabinety KVIC - SIS, ale spoustu z nich organizujeme také my sami. Největší počet soutěží organizují tělocvikáři.nebylo tomu jinak ani letos. Soutěžit se začíná už na konci prvního měsíce školního roku ve sprinterském dvojboji. V září se rozbíhá také celoroční soutěž vyhlašovaná na naší škole, letos už podeváté, O sportovce roku a O nejsportovnější třídu. Ve škole byly uspořádány tyto sportovní soutěže: turnaj v halové kopané, turnaj ve stolním tenise,vánoční laťka, turnaj v basketbale, ve vybíjené, ve florbalu, nově také ve volejbale. Nejúspěšnější žáci a družstva složená z nejúspěšnějších žáků ze základních kol nás pak reprezentovala v okrskových a okresních kolech. Úspěchy jichž jsme na úrovni okresu dosáhli : stolní tenis : starší žákyně - družstvo 3.místo basketbal : st.žáci 1. místo mezi vesnickými školami st. žákyně 2.místo mezi vesnickými školami volejbal : st.chlapci 3 místo 7

8 Coca cola Cup - soutěž st.žáků v kopané 2. místo v oblastním kole (účast 34 škol) lehká atletika : Pohár rozhlasu mladší žákyně 1.místo mladší žáci 1.místo starší žáci - 1. místo starší žákyně 2. místo Mladší žáci i žákyně, starší chlapci postoupili do krajského finále, kde mezi vesnickými školami obsadili následující pořadí : dívky mladší 1. místo, hoši mladší 2. místo a chlapci starší 3. místo.po porovnání výsledků jednotlivých krajských kol na ústředí Českého atletického svazu v Praze jsme se pak dozvěděli, že mladší děvčata mezi vesnickými školami nenašla konkurenci a skončila na 1.místě v republice.celkově se pak naše škola umístila mezi ostatními vesnickými školami na 2. místě v republice. Na úspěch z loňského roku jsme navázali také 2.místem v okresním finále ve vybíjené smíšených družstev v kategorii 4.-5.tříd. Na úrovni okrsku nebo okresu jsme se podíleli na organizaci těchto soutěží : vybíjená pro ročník, Mc Donald Cup kopaná pro 4.-5.roč., basketbal vesnické školy dívky, Coca Cola Cup kopaná pro 2.stupeň stolní tenis 8

9 Výsledky soutěže ve skoku vysokém - Vánoční laťka : ml. žáci : 1. Glogar Václav VII.B ml.žákyně 1. Kohoutová Kateřina VI. 2. Polášek Michal VII.B 2. Doubravská Denisa VII.B 3. Šrom Pavel VII.B 3. Ondryhalová Jana VII.B st.žáci : 1. Kovář D. IX. tř st.žákyně : 1. Severová Sabina VIII.A 2. Štec Zdeněk IX.tř 2.Bezděková Veronika VIII.B 3. Banašák M. IX.tř. 3. Pantůčková H. IX. Výsledky celoroční soutěže O sportovce roku 1. Kovář David IX.tř 685 b. Doubravská Denisa VII.B 400 b. 2. Janovský Petr IX.tř 670 b. Žlebková Vendula VII.A 385 b. 3. Janovský Ondřej IX.tř 632 b. Ondryhalová Jana VII.B 342 b. Nejsportovnější třída : 1.místo VII.B 197,26 bodů/ na žáka 2.místo IX.tř 183,84 bodů / na žáka 3.místo VII. A 109,40 bodů / na žáka Na prvním stupni se stala nejsportovnější třídou V.B. V soutěžích O sportovce roku a Nejsportovnější třídu bychom rádi pokračovali i v příštím školním roce. Jsou totiž jednou z hlavních součástí Minimálního preventivního programu, pomáhají nám v boji jak proti šikaně, tak proti možnosti zavlečení drog do školy, zároveň pomáhají žákům dobře se připravit v jednotlivých druzích sportu do okrskových a okresních kol, kde pak dosahují poměrně dobrých výsledků a dokáží tak velmi dobře reprezentovat naši školu a tím i svou obec. 9

10 Kromě výše uvedených akcí a soutěží byla během velikonočních prázdnin uspořádána netradiční sportovní akce, která měla u žáků poměrně velký ohlas už v předchozích školních letech. 8.dubna 2004 (první den velikonočních prázdnin) jsme zorganizovali 3.ročník Florbalového maratónu - dvanáctihodinového zápasu dvou družstev složených z žáků ročníku.akce se zúčastnilo 50 žáků, spousta dalších pak pomáhala učitelům s jejím organizačním zabezpečením,případně se zúčastnila v roli diváků. Nehrálo se ani tak o výsledek jako o vůli vydržet a dobře se přitom pobavit, což se nakonec, dle soudu organizátorů i účastníků maratónu, povedlo. Akce je perfektní příležitostí k tomu, aby se spolu naučili komunikovat starší a mladší žáci, chlapci a děvčata, aby se naučili vzájemně si pomáhat a respektovat se navzájem. Celkem se žáci naší školy zúčastnili 53 sportovních akcí a utkání, sami jsme zorganizovali: 11 základních kol, 4 kola okrsková, 4 kola okresní a 1 oblastní jednotlivých soutěží. To je obrovské množství práce, které stálo především na dvou učitelích Tv : Mgr Hellebrandovi a Mgr. Horutovi. Jejich práce pak stojí také za úspěchy našich žáků v rámci okresu, případně i kraje. Na dobré přípravě děvčat a chlapců na vybíjenou se podíleli také Mgr.Štramberská a Mgr.Richterová. Vedle žáků sportovali i učitelé - zúčastnili jsme se satelitního okruhu volejbalových turnajů ve Studénce, Bartošovicích, v Novém Jičíně a v Kopřivnici, jeden turnaj jsme pro ostatní školy zorganizovali také my sami. V celém ročníku jsme obsadili 3.místo. Druhým předmětem s velkým počtem soutěží je matematika. I zde jsme navazovali na dobré výsledky z předchozích let a dosáhli řady dobrých výsledků, i když ne tak dobrých jako v předchozích letech. Zde je přehled soutěží, jichž se naši žáci zúčastnili a výsledků jichž dosáhli Soutěž s kalkulátory pro 9. ročník (SIS) - základní kolo okresní kolo Z. Boková (3. místo), M. Štecová (8. 9. místo) 53. ročník Matematické olympiády (MŠMT) základní kolo všechny kategorie - 6 domácích prací zadaných v říjnu ročník okresní kolo nepostoupil nikdo - 7. ročník okresní kolo nepostoupil nikdo - 8. ročník okresního kolo J. Černická - 9. ročník okresní kolo Z. Boková, M. Štecová (obě místo) krajské kolo M. Štecová ( místo), Z. Boková (úspěšný řešitel) Pythagoriáda pro 6. a 7. ročník (MŠMT) - základní kolo: ročník: - 18 řešitelů z toho 3 úspěšní 7. ročník: - 14 řešitelů, z toho 3 úspěšní - okresní kolo: ročník: P. Zdražilová - 7. ročník: V. Glogar - tato soutěž proběhla rovněž v 5.roč. Matematický klokan 2004 (MŠMT) kategorie Benjamín (6.-7. ročník) 38 řešitelů - kategorie Kadet (8.-9. ročník) 38 řešitelů - soutěže se účastnili také žáci 1.stupně Větší pozornost byla jako každoročně věnována přípravě žáků 9. ročníku, zejména žákům, kteří se hlásili na střední školy. Hodina zařazená MŠMT byla přidělena v 9.ročníku právě 10

11 matematice, zde měli žáci možnost při opakování upevnit si probrané učivo, dobře se připravit k přijímacím zkouškám, to se projevilo při jejich úspěšnosti u přijímacího řízení. Za dobrými výsledky v matematice stojí práce Mgr.Segeťové a Mgr.Horuta. Mezi další předměty v nichž je pravidelně pořádána soutěž, v níž se žáci úspěšně umísťují jak v okresním kole, tak kolech vyšších, patří dějepis. Letošního 33. ročníku Dějepisné olympiády, jejíž téma znělo Vývoj měst (od počátku po renesanci), se zúčastnilo v základním kole 15 žáků ročníku. Vítězem se stala Zuzana Boková z 9.ročníku, ta nás velmi dobře reprezentovala v okresním kole, kde obsadila 1.místo, postoupila do krajského kola, zde obsadila 3. místo. Na soutěž ji připravoval ředitel školy Mgr.Antonín Kusák. Také v zeměpise byla uspořádána olympiáda - základní kolo probíhalo v únoru a vítězkami se staly v jednotlivých kategoriích P.Zdražilová za 6.roč., S.Matysková ze 7.roč. a Zuzka Boková z 9.roč.Ta však školu reprezentovala v dalších dvou soutěžích, a proto ji v okresním kole nahradila Eliška Chalupová, která se zde umístila na 11.místě. V jazyce českém se žáci naší školy účastnili dvou soutěží. Jednak to byla Olympiáda v jazyce českém, jednak recitační soutěž. V Olympiádě jazyka českého, které se v základním kole zúčastnilo 9 žáků 9.ročníku, získala v okresním kole 3. místo Marcela Štecová, postoupila do krajského kola a zde se umístila na místě. V recitační soutěži jsme měli v okrskovém kole 6 žáků, do okresního kola pak postoupily V.Žlebková a E.Žemlová, zde však na stupně vítězů nedosáhly.přípravu M.Štecové měla na starosti Mgr. Eva Chromcová. Ve výtvarné výchově jsme se zúčastnili také několika soutěží vybrané práce žáků byly zaslány do Příbora do soutěže Můj sen, dále do NsP v Novém Jičíně, kde se otvíralo nové oddělení interny a u této příležitosti byla vyhlášena soutěž na téma Radost. Zde ve 2.kategorii získaly ocenění Andrea Rabelová ze 6.ročníku a Alena Majkusová z 9.ročníku. Práce našich žáků byly vystaveny také na výstavě Fantazie 2004 v Domě školství v Novém Jičíně (vystaveny byly práce žáků I. i II.stupně).Žáci byli vedeni Mgr.L.Ocáskovou a Mgr.Š Horákovou. Žáci I.stupně se dále zúčastnili těchto soutěží : Uklízíme s elektroluxem, Za obec krásnější (zde byli vítězové odměněni sladkostmi, které věnoval Obecní úřad ve Starém Jičíně) - vítězkou se stala A.Glogarová z V.B,druhý skončil J.Pospěch ze IV.tř.,třetí pak M.Postová ze III.A a Požární ochrana očima dětí. Žáky vedly jednotlivé tř.učitelky. Mezi předměty, v nichž se pořádá více soutěží patří i fyzika. 7.roč. Archimediáda školního kola se zúčastnilo 7 žáků nikdo nebyl úspěšným řešitelem 9.roč.- Fyzikální olympiáda- školního kola se zúčastnil 1 žák, nebyl úspěšným řešitelem. V biologii se v rámci jednotlivých kategorií uskutečnila Biologická olympiáda. Vítězové jednotlivých kategorií však nedosáhli potřebného počtu bodů, takže se do okresního kola neprobojovali. Stejně dopadla i Chemická olympiáda. V rámci ekologické výchovy jsou žáci v obou předmětech vedeni k ochraně přírody a ochraně životního prostředí.22.dubna byla připravena při příležitosti Dne země pro všechny žáky školy rozhlasová relace, která na nutnost ochrany životního prostředí upozorňovala. Ekologickou výchovu jsme se snažili posílit i zapojením do projektu Ministerstva životního prostředí Slunce do škol, v jeho rámci jsme získali dotaci k zavedení systému na vyhřívání vody sluneční energií.z učitelů však zatím nebyl na využívání informací proškolen, takže žáci mohou na monitoru pouze sledovat údaje, které se zde objevují, ve výuce se zatím využívat nedají. V občanské a rodinné výchově jsou žáci vedeni také k volbě povolání a k protidrogové výchově, je zde zařazováno také poučení o šikaně a obraně proti ní. Výše jmenovaná témata jsou však také vhodně zařazována i do jiných předmětů jazyk český, prvouka apod. V rámci tématu volba povolání žáci navštěvují každoročně burzu středních škol a učilišť GEMMA v Novém Jičíně, žáci osmého i devátého ročníku pak pravidelně navštěvují Úřad 11

12 práce v Novém Jičíně, kde mají možnost pod vedením odborných pracovníků zjistit svoji profesionální orientaci. V rámci prevence sociálně patologických jevů se žáci 8.a 9.ročníku zúčastnili dvou velmi zajímavých besed s Josefem Klímou to byla beseda Drogy a trestní právo, s příslušníky Policie ČR a OMPA - Trestní právo a šikana. V letošním školním roce se uskutečnila také už tradiční soutěž ve zpěvu Zlatý slavík Soutěže se zúčastnilo celkem 42 žáků 1. a 2.stupně naší školy, vítězové byli odměněni sladkými cenami. Žáci 4.ročníku absolvovali v měsících duben a květen dopravní kurz. Sběr starého papíru V letošním školním roce jsme pokračovali i ve sběru starého papíru v dvouetapové soutěži. Je to jedna z dalších forem ochrany životního prostředí. Žáci se letos hodně snažili, a tak se zrodil nový rekord v množství nasbíraného papíru ve školním roce.nasbírali celkem ,6 kg starého papíru což bylo v průměru 93,279 kg na žáka. Nejlepší sběrači : 1.Marián Stoklasa 1157,8 kg 2.Štěpán Horák 753,8 kg 3. Dohnal Patrik 578,2 kg Nejlepší třídou byla třída V.A.,která odevzdala v průměru na žáka 153,5 kg, druhé místo obsadila třída I.B s průměrem 153,3 kg na žáka, třetí byla IV.tř s průměrem 139 kg na žáka. Od šk.roku 1996/97, kdy jsme začali starý papír sbírat jsme pak nasbírali kg starého papíru, čímž jsme zachránili 2754 stromů vysokých 8 metrů a o průměru 15 cm. V letošním školním roce pokračovalo i vydávání školního časopisu čtvrtletníku Kamarád. Přispívali do něj jak žáci, tak i učitelé naší školy. Do konečné podoby jej pod vedením Mgr.Evy Chromcové připravovala k vytištění redakční rada ve složení: O. Janovský, E.Chalupová, A.Majkusová, Z.Boková,V.Turková, H.Pantůčková, M.Štecová Celkem bylo za letošní školní rok ve škole uspořádáno 11 sportovních soutěží, 13 vědomostních nebo dovednostních soutěží v základním kole. V okrskovém nebo okresním kole jsme se pak účastnili dokonce 23 soutěží, kromě toho byly upořádány 12

13 další velké akce: dvouetapová soutěž ve sběru starého papíru, florbalový maratón, vyhlášení výsledků celoročních soutěží v KD ve Starém Jičíně. V mnoha soutěžích jsme navázali na dobré výsledky z předchozích let, znovu se potvrdilo, že systematická a dlouhodobá práce s talenty přináší své ovoce.poděkování patří všem, kteří se do přípravy a organizace soutěží a dalších různých akcí zapojili, talentované žáky do vyšších kol dobře připravili. Věřím, že i v dalším školním roce jak počtem akcí, tak počtem dosažených úspěchů na letošní školní rok navážeme. 10.Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se jako obvykle řídilo plánem dalšího vzdělávání.v něm byly stanoveny priority, zároveň i systém přidělování finančních prostředků pro jednotlivá školení či kurzy. Tak, jako v uplynulých letech, jsme se snažili směřovat školení do oblastí, které jsou pro školu důležité, aby přidělené finanční prostředky byly co nejefektivněji využity. Škola se nachází stále v přechodném období přechodu k právní subjektivitě, zároveň se připravuje nový školský zákon, který by měl zavést rámcový vzdělávací program, ten by měl školu nasměrovat k tvorbě školního vzdělávacího programu. To všechno jsou důležité věci, které se týkají dalšího fungování školy. První priorita byla směřována do této oblasti. Stále častěji se budou pedagogičtí pracovníci setkávat při své práci s tím, že budou muset pracovat s PC. Naučit se dobře ovládat alespoň základy práce, případně se dále zdokonalit v této oblasti bylo další prioritou DVPP. Vzhledem k vysokému počtu žáků s VPU a ZPŽ zůstala i nadále jednou z priorit oblast práce s těmito žáky. Další prioritou zůstaly kurzy směřující ke zkvalitnění výuky cizích jazyků, protože na škole nemáme ani aprobovaného angličtináře, ani aprobovaného němčináře.navštívené kurzy pomáhají učitelkám lépe zvládat uvedené jazyky, lépe jazyky po metodické stránce vyučovat, zkrátka napomáhají ke zkvalitnění výuky cizích jazyků. Další oblastí, kterou při zařazování učitelů na jednotlivé kurzy upřednostňujeme je oblast ochrany žáků před škodlivými vlivy okolí a oblast vzájemné komunikace a chápání se navzájem. Mezi prioritní patří však také oblast, která se týká přímo vyučovacího procesu, respektive zařazování inovativních prvků do výuky. Pokud zůstává dostatek finančních prostředků mají učitelé možnost přihlásit se i na kurz, který směřuje mimo uvedené prioritní oblasti. Akce, kterých se učitelé v letošním školním roce zúčastnili : Cigánková Marcela,Mgr. Sborovna OSV A 10 hod SIPZV Z I. 25 hod Dobešová Jarmila, Mgr. Sborovna OSV A 10 hod Gašperíková Renáta Sborovna OSV A 10 hod Přístup k hyperaktivním dětem Jazyk. kurz AJ pro mírně pokročilé 80 hod SIPZV Z I. 25 hod Hellebrand Otakar, Mgr. Sborovna OSV A 10 hod SIPZV Z I 25 hod Těloprotažení hrou proti agresivitě Horáková Šárka, Mgr. Sborovna OSV A 10 hod Jazykový kurz AJ pro mírně pokročilé 100 hod 13

14 Brána jazyků otevřená AJ 8 hod Jak na výuku skladby Horut Roman, Mgr Sborovna OSV A 10 hod Ředitelské PAU 6 hod Horutová Kateřina,Mgr. Zeměpis a dnešek fyziogeografické poměry ČR 5 hod Hrnčířová Alena,Mgr. Sborovna OSV A 10 hod Zpíváme jaru a maminkám Ochrana člověka za mimořádných situací 3 hod Chromcová Eva, Mgr Sborovna OSV A 10 hod SIPZV Z I. 25 hod Kučavíková Irena, Mgr. Sborovna OSV A 10 hod Učební pomůcka ve fyzice 2 hod Kusák Antonín, Mgr. Sborovna OSV A 10 hod Nejnovější dějiny hod Formy řešení kázeňských přestupků Vzděl. Lídr RVP a co s ním? Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU 5 hod Ředitelské PAU 6 hod Ocásková Lada,Mgr. Kudy na češtinu ve škol.vzdělávacím programu 8 hod Sborovna OSV A 10 hod Jak na výuku skladby Obtížné případy české interpunkce 2 hod SIPZV Z I. 25 hod Poláchová Hana, Mgr. Sborovna OSV A 10 hod Nácvik a obtíže psaní 6 hod SIPZV Z I. 25 hod Poláková Radka Konverzace z AJ 3 hod Jak začít s mezinárodním projektem 6 hod Jazykový kurz angličtiny pro středně pokročilé 50 hod Brána jazyků otevřená AJ 8 hod Polášková Pavla, Mgr. Sborovna OSV A 10 hod Jazykový kurz Aj pro mírně pokročilé 80 hod Přístup k hyperaktivním dětem Randusová Monika Sborovna OSV A 10 hod SIPZV Z I. 25 hod Rašková Marcela Sborovna OSV A 10 hod Brána Jazyků otevřená 8 hod Richterová Ilona, Mgr. Sborovna OSV A 10 hod Ochrana člověka za mimořádných situací 3 hod Zpíváme jaru a maminkám Segeťová Martina,Mgr. Sborovna OSV A 10 hod Matematická mozaika I.a II. 8 hod SIPZV P I. 30 hod Stoklasová Ilona Sborovna OSV A 10 hod Tvořivá dramatika hry pro ŠD 8 hod Štramberská Janka, Mgr. Sborovna OSV A 10 hod Šturalová Ivana, Mgr. Sborovna OSV A 10 hod Weissbrodová Drahomíra, Mgr. Sborovna OSV A 10 hod Zdražilová Taťána, Mgr. Sborovna - OSV A 10 hod 14

15 Přístup k hyperaktivním dětem Vedení školně poradenského dialogu s žákem 5 hod Celkem se učitelé naší školy zúčastnili 29 kurzů, v celkovém počtu 855 hodin, což dá průměr 35,625 hodin na jednoho zaměstnance.většinu uvedených kurzů absolvovali ve svém volném čase.poznatky z kurzů se promítají do jednotlivých hodin, jsou zaváděny nové formy a metody výuky, dochází k jejímu zefektivnění. 11. Spolupráce s organizacemi Tradičně jednou z nejúspěšnějších byla spolupráce s výborem SRPDŠ, který podporoval naše akce finančně, vedle toho se členové výboru podíleli také na organizaci školního plesu, dále pak na organizaci okrskového kola turnaje v kopané ml.žáků ( pro 4.a 5.roč.) McDonald Cupu.Pomáhali nám také se zajištěním sálu KD pro naše akce.neméně výrazná byla také pomoc při zajištění organizace florbalového maratónu, zejména po materiálně stránce. Výbor pomohl finančně zajistit také ceny na všechny turnaje a soutěže, které se ve škole konaly, poskytl také trička se znakem školy darovaná žákům za vzornou reprezentaci školy. Finančně nám vypomáhá také při nákupu učebnic a učebních pomůcek. Vedle výboru SRPDŠ jsme spolupracovali také s výborem TJ - oddílu kopané, který nám poskytl k uspořádání fotbalových turnajů a utkání své hřiště, pomohl nám však také s úpravou hřiště školního. Při organizaci výuky náboženství jsme spolupracovali s farním úřadem ve Starém Jičíně. Podpora ze strany těchto organizací je pro školu cennou devizou, pomáhá nám spoustu akcí zvládnout ke spokojenosti všech účastníků.věříme, že i v příštím školním roce bude nadále úspěšně pokračovat. 12. Závěr Z rozsáhlé zprávy o činnosti školy vyplývá, že stejně jako v předchozích letech i v uplynulém školním roce bylo odvedeno obrovské množství práce. Hlavní úkoly, které byly stanoveny v celoročním plánu práce byly splněny. Probíhala vnitřní diferenciace ve výuce, učitelé dokázali individuálně přistupovat k žákům s VPU, dokázali pracovat i s žáky talentovanými, což se projevilo v úspěších na úrovni okresu, ale i kraje, dvakrát pak i na úrovni celostátní. Problémem zůstává, vzhledem k přiděleným finančním prostředkům, modernizace učebních pomůcek, tak jak tomu bylo i v předchozích několika letech.tentokrát se nám podařilo alespoň trochu modernizovat tituly učebnic používaných ve výuce, žáci zejména v jazyce českém dostali nové metodické vývěsky, které jim usnadňují zvládnutí náročného učiva. Díky zařazení předmětů Informatika, Základy administrativy a také díky tomu, že mohou žáci chodit k počítačům i v rámci výuky běžných předmětů a mají možnost navštěvovat Internet i mimo výuku, nemají žáci při přechodu na střední školy při práci s PC problémy. Vzhledem ke spoustě vzdělávacích akcí, které v rámci DVPP a metodických dnů SIS naši učitelé navštívili, došlo také ke zkvalitnění výuky, myslím si, že je vedena na poměrně vysoké úrovni, že se zkvalitnila komunikace a zkvalitnily se i vztahy mezi učiteli a žáky i mezi učiteli navzájem, že se to odráží na dobré atmosféře ve škole a že se to odráží také v tom, že jsme doposud nemuseli řešit žádný velký problém týkající se šikanování nebo drog ve škole. Přistoupili jsme také k programu Kvalita 2004, který vyhlásil Moravskoslezský kraj a který umožňuje sledovat v jaké kvalitě je na jednotlivých školách vedena výuka, umožnil sjednotit 15

16 přijímací řízení na střední školy a odborná učiliště. O kvalitě výuky na naší škole pak hovoří fakt, že všichni vycházející žáci byli přijati v 1.kole přijímacího řízení, na gymnáziu v Novém Jičíně jsme měli mezi 15 prvními přijímanými 4 žáky. Žáci měli možnost v průběhu školního roku navštěvovat 13 zájmových kroužků (stejně jako v minulých letech je vedli učitelé naší školy), mohli si vybírat ze široké škály jejich zaměření, žákům byla umožněna výuka náboženství, byla uspořádána celá řada zajímavých soutěží, podařilo se nám vést žáky také k ochraně přírody, o čemž svědčí množství odevzdaného starého papíru. Žáci měli možnost také navštívit kulturní představení, stmelit své třídní kolektivy na zajímavých školních výletech Během školního roku byli vedeni i ke zdravému životnímu stylu jednak jsme pokračovali v zaběhnutém pitném režimu(žáci mají během dopoledne k dispozici čaj, vedle toho možnost koupit si ve školní jídelně minerálku), pokračovali jsme však také v projektu Školní mléko ( tato akce přináší jak školní jídelně, tak i učitelům nemálo práce navíc vybírání peněz, distribuce mléka a mléčných výrobků). Na velmi vysoké úrovni se podařilo udržet i estetický vzhled výzdoby chodeb i tříd, svými výtvarnými a rukodělnými pracemi se na nich podíleli žáci, kteří si své práce a výrobky hlídali, takže jsme nemuseli řešit žádný závažný problém s ničením či likvidací výzdoby. Mezi zajímavé prvky výzdoby chodeb školy patří také práce žáků, které jsou v rámci výuky občanské a rodinné výchovy vytvářeny při skupinovém vyučování v a které se týkají zdravého životního stylu a protidrogové výchovy. Hlavní úkoly, které jsme si stanovili na začátku školního roku jsme tedy úspěšně zvládli, dokonce se podařilo zorganizovat i několik velmi úspěšných akcí navíc.zásluhu na tom mají zcela jistě všichni pracovníci školy, i když největší podíl práce spočíval na pedagogických pracovnících. Ti kromě předávání informací a výchovy žáků dokázali pro žáky připravit a zorganizovat spoustu zajímavých akcí, podílet se na organizaci soutěží v rámci okresu, přitom všem se ještě vzdělávat na spoustě kurzů a metodických akcích.věnovali své práci hodně fyzických a hlavně psychických sil, energie i svého volného času. Stejně jako letos ani v příštím školním roce nás nečekají příliš velké personální změny. Doufám, že ti kteří se do našeho sehraného kolektivu vrátí,že zapadnou,a že nám pomohou navázat na letošní poměrně úspěšný školní rok, a že tedy i ten další školní rok pak budeme moci vyhodnotit jako rok stejně úspěšný. Ve Starém Jičíně Mgr.Antonín Kusák ředitel školy Všichni, jejichž jména jsou ve výroční zprávě uvedena, s uvedením jména souhlasí. Výroční zpráva školy byla projednána a schválena pedagogickou radou dne

17 17

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Koncepční záměr rozvoje základní školy v letech 2009-2013 * Konkrétní vize kvalitativního růstu školy * Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na cíle, které

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školy Základní škola ve Starém Jičíně je základní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato V Ý R

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy Základní škola ve Starém Jičíně je základní školou se všemi ročníky. Obor vzdělávání : podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

za školní rok 2014/2015

za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, Krucemburk, IČ:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, Krucemburk, IČ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2015/2016 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více