Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační až Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů."

Transkript

1 Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a Čečně, komunitní InBáze, komunitní, prezentace i a prodej výrobků Bazarety, Refufest např. čečenský taneční soubor besedy na školách, prezentace čečenské kultury veřejnost, zejm. lokální kolem Rakovic, zejm. studenti; migranti cizinci všech statusů, FM EHP a NFM až Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Vzájemné poznávání života lidí z různých kultur. Umožnit příchozím/ migrantům zplnomocnění: stávají se experty na svou zkušenost migrace, adaptace na nové prostředí. Ve vztahu k majoritní i je hlavním cílem spolubytí a korekce stereotypů. Oživit zbudované venkovské komunitní v Rakovicích v jižních Čechách. V rámci projektu je naplánováno několik, které se budou odehrávat ve venkovském m centru Rakovice. Je to jednak kurz pro majoritní, kurz češtiny pro migranty, pobyty pro rodiny s dětmi migrantů, víkendová setkání pro experty, čili zaměstnance státního a nestátního sektoru, kteří pracují s migranty; evaluovat přístup, který se zde vůči migrantům vytváří. Vytvoření expertního týmu pro MKV, realizace MKV. Další ou projektu je fundraisingová strategie, rekonstrukce MKC Rakovice. Návaznost na komunitní InBáze. Osobní informování na školách a úřadech v okolí Rakovic + u; cizinci osloveni přes osobní kontakty. Brainstorming, burza nápadů, týmová práce (multikulturní týmy), learning by doing, práce s příběhy konkrétních migrantů. Ano, 1. víceúrovňová, závěrečná po kurzu, hodnotící dotazník; 2. po projektu vnější evaluace formou týmového workshopu. Centrum interkulturního, PF UJEP Interkulturní výchova cz/civ_cinnost.asp Ústí nad Labem Člověk v tísni, SIM, Poradna pro integraci, Světluška publikační podíl na výzkumu Příčiny a mechanismy vytváření ch blokád příslušníků skupin z odlišného socio-kulturního prostředí; partnerem i Člověk v tísni v projektech podporujících interkulturní, sociální integraci a osob ohrožených sociálním vyloučením ; školení multiplikátorů vysokoškolské dotace od roku 2002 Kurzy probíhají 1 týdně à 1,5 hod.; některé kurzy jsou 3hodinové. Příprava budoucího pedagogického (a jiného) personálu, který pracuje s lidmi tak, aby byli schopni vedení jakéhokoliv dítěte ke klíčovým kompetencím a aby byli schopni připravit je na tzv. rovnost podmínek. Povinné a volitelné kurzy pro studenty pedagogické oborů speciální pedagogiky, vychovatelství a dalších učitelských oborů, které nesou názvy Interkulturní kompetence I., II.; Úvod do interkulturality; Kultura, interkulturalita, interkulturní ; Migrace, diverzita, soužití; Migrace a imigrace; Sociální vyloučení; Problémy edukace v tzv. interkulturní realitě; Interkulturní pro mateřské školy; Jak učit o holocaustu; Romský jazyk a komunikace; Dobrovolnictví; Podpora a nízkoprahu. Práce se stereotypy, postoji a prožitky, interaktivní forma, dopisování příběhů, práce s filmem, ukázky, besedy, myšlenkové mapy, zvaní hostů lidí z terénu a pracovníků v poradnách a NKC a řada dalších. Ano, zjišťování stavu na začátku, evaluace na konci, srovnávání stavu, evaluace na základě řešení modelových situací, hodnotící arch, anonymní, cílem je zjistit, co dělat lépe, nehodnocené testování. Centrum pro integraci cizinců Kurzy českého jazyka pro cizince České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary Člověk v tísni Varianty, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka pomoc a asistence dlouhodobě usazeným cizincům, pro projekty cizinci s dlouhodobým nebo trvalým pobytem a azylanti tvorba metodiky, jazykové kurzy, školení multiplikátorů, osvětový, ESF JPD únor 2006 až leden pilotní kurzy ČJ po 50 vyučovacích hodinách. Mít vytvořenou celorepublikovou síť nízkoprahových zařízení, v každém kraji podle potřeby. Realizace kurzů českého jazyka pro cizince. Testování vytvářené metodiky nízkoprahových kurzů při pilotních kurzech v Praze a jejich další šíření do dalších krajů (Budějovice, Plzeň, Vary). KLD pro učitele češtiny jako cizího jazyka v NPK. Letáky, inzerce, kontaktování dlouhodobých klientů. Ano, zpětná vazba od lektorů, požadavek zpětné vazby od účastníků, plánují vnější evaluaci. Česká charita Plzeň Plzeň církevní organizace poskytování sociální a zdravotní péče; součást Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň účast na multikulturních festivalech azylanti a dlouhodobě usazení cizinci; veřejnost, žáci a studenti ; ; kurz ČJ pro cizince od roku 2001 Besedy na téma konkrétních kultur 1 měsíčně. Besedy na školách 5 ročně a další. Maximálně zapojit jednotlivé cizinecké skupiny do společné i: do společných večerů, různých představení, které pořádají jednotlivé komunity. Vytvořit zájem mezi českou veřejností o otázky cizinecké komunity; zajistit její větší informovanost (v Plzni a okolí) či přímo ji zapojit do této i. Rozsáhlý projekt zahrnující několik druhů í: besedy cizinců, kteří mohou říci něco o své kultuře, na školách a na univerzitě, lektorování o multikulturních tématech a různých kulturách vedené odborníky v dané oblasti. Filmové večery, které se zatím soustřeďují především na ruskojazyčnou kinematografii. Kurz češtiny pro cizince. Provozování dalších drobných jednorázových akcí, jako třeba seminářů na odborná témata, například o české legislativě týkající se cizinců, a mnoho dalších. Zapojení organizace do dalšího vyučování češtiny pro kazašské Čechy, kteří byli přestěhováni do České republiky. Plakáty, inzerce, kontakty přes další o.z., šíření individuálních kontaktů, hromadné y. Člověk v tísni Varianty KLD pro učitele češtiny jako cizího jazyka v NPK CIC obecně ktivity, tvorba IKV metodiky projekty IKV, projekty globální rozvojové výchovy, IKV semináře pro učitele, úředníky, policisty, kurzy lektorských dovedností, tvorba metodiky a další. učitelé ČJ pro cizince školení multiplikátorů MŠMT ČR září až prosinec 2007 Kurz jednou za tři týdny. Jedná se o pět setkání během této periody. Celková dotace je 100 hodin. Cílem projektu je rozšířit v ČR metodiku nízkoprahových kurzů a vytvořit tady základnu kvalitních lektorů češtiny jako cizího jazyka. Metodicky připravit učitele na nové metody a formy práce v nízkoprahových kurzech pro cizince. Kurz lektorských dovedností pro učitele češtiny jako cizího jazyka, tak aby byli schopni pracovat v nízkoprahových kurzech. Projekt Kurzy českého jazyka pro cizince (CIC), tvorba učebnice Manuál pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Reklamní kampaň. Přednášky, diskuse, interaktivní, domácí příprava, sdílení zkušeností, práce s očekáváními účastníků, ukazování hotových materiálů. Ano, dotazníkem po setkáních, cílem zjistit, co se líbilo, co by bylo třeba změnit, rozhovor, diskuse na začátku dalšího kurzu o minulých reakcích, koordinátor vyhodnotí reakce a vyhodnocení se posílá zpět lektorům, sledování vyškolených lektorů, zda to skutečně praktikují v dalších kurzech. Člověk v tísni Varianty Peace exchange Weltfriedendienst (SRN), Akcia humanitárna (Polsko), Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (Rakousko) obecně ktivity, tvorba IKV metodiky projekty IKV, projekty globální rozvojové výchovy, IKV semináře pro učitele, úředníky, policisty, kurzy lektorských dovedností, tvorba metodiky a další mladí lidé let osvětový ; tvorba metodiky Evropská komise Akce jednou za rok na týden: na několika místech návštěva odborníka; další akce v průběhu roku. Za prvé jak řešit konfliktní situace nekonfliktní cestou. Za druhé zprostředkovat zkušenost z globálního jihu, především z Afriky a Jižní Ameriky. Za třetí předat tuto zkušenost atraktivním způsobem mladým lidem. Hlavní myšlenka je zprostředkovat mládeži v Evropě zkušenosti z globálního jihu. Pozve se určitý odborník na dané téma, který vykonává s mladými lidmi určité. Důležitý je způsob kterak ty myšlenky lidem předávat, ten by měl být atraktivní a každý rok je nesen trochu jiným tématem či metodou divadlo, hip hop, sport atp. Dále je přizvaný odborník učí jak nenásilnou cestou řešit konflikty. Důležitou vedlejší ou je vydání příručky určené pro pracující s mládeži. Víceméně samostatný projekt. Oslovení pracovníků s mládeží, nízkoprahových klubů a škol skrz web, mail, letáky, plakáty. Workshopy s odborníkem na dané téma, nekonfliktní řešení informací, mírová výchova, aktivní účast na vytváření uměleckého díla, zatahování diváků do představení atp. Ano, dotazníkem pro účastníky, cílem je spíše náhled na organizační průběh. FHS UK, katedra studií i Czechkid MKC, Společnost pro studium sekt a nových náboženství, Člověk v tísni, Středisko službám Příbram, British Council; mediální partner: Atlas, výzkum pedagogové ZŠ a SŠ; žáci a studenti ZŠ a SŠ webové stránky; tvorba metodiky; osvětový ESF leden 2005 až prosinec 2007 Akreditovaný kurz pro pedagogy: 68 hod.; používání metodiky volné. Vytvořit a zavést do škol metodiku pro MKV jako průřezové téma. Projekt je rozsáhlý, jeho podstatnou částí jsou stránky Snaží se zprostředkovat nový transkulturní pohled na MKV. Na projekt navazovala školení pro učitele podle akreditovaného kurzu. Vytvoření akademického zázemí: rozpracovávání teoretických textů na webových stránkách katedry a příprava audiobanky s nahrávkami různých lidí, kteří se zabývají multikulturalismem, rozhovory s cizinci, s lidmi z cizinecké policie atd.; pro kantory. Návaznost na výzkumnou autorky projektu a. Kontakt učitelů přes bývalá pedagogická centra, médií, dále samotné webstránky. Práce s příběhy, přizpůsobování metod cílové skupině. Ano, debatou, reflexí, portfoliem účastníků, vyhodnocení kvalitativními metodami. G5 Plus, s.r.o. Interkulturní výcvik pro zdravotnický personál časopis Sestra, Dell, Johnson & Johnson s. r. o. poradenství a k mezinárodní kariéře, zprostředkovávání mezinárodní kariéry střední zdravotnický personál, lékaři interkulturní personální kurzy hrazené účastníky od roku za 3 měsíce. Připravit zdravotnický personál co nejlépe pro vstup do zaměstnání v novém prostředí. Snížit zaměstnavatelům co nejrychleji náklady realizací interkulturního tréninku pro zaměstnance před odjezdem se snahou o rychlou adaptaci v novém pracovním prostředí. Odborná příprava středního zdravotnického personálu a lékařů na práci v zahraničí, jejíž integrální součástí je interkulturní. Oslovování klientů (nemocnic a zdravotnických zařízení v různých zemích světa), kteří následně s G5 plus podepisují smlouvy na to, že jim dodají odborně proškolené zaměstnance. Tyto zaměstnance potom G5 plus vyhledává a připravuje interkulturních a dalších tréninků pro konkrétní destinaci. Odborná příprava a poradenství k mezinárodní kariéře. Odborné PR články, reklama v odborných časopisech formou referencí o kvalitě kurzů, oslovování nemocnic a zdravotnických zařízení ve světě. Zprostředkovávání prožitku interkulturní zkušenosti, posilování interkulturních kompetencí, zážitkové (experimentální) metody. Ano, dotazníkem na konci každého dne, cílem je zkvalitnění u.

2 Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Generation Europe Foundation Evropa Matematickofyzikální fakulta UK, Filozofická fakulta FF UK, Siant, Gymnázium Sázavská, Asociace pro mezinárodní otázky inovace v oblasti učitelé ZŠ a SŠ, studenti středních škol, žáci druhého stupně ZŠ tvorba metodiky počítačová hra JPD 3 září 2006 až srpen 2008 Poskytnout SŠ pomůcku při výuce výchovy a společenských věd. Jedná se o výukovou počítačovou hru, která je určena pro doplnění výuky na středních školách, popřípadě na druhém stupni škol základních. Jedná se o online strategii celý kolektiv připojí k internetu, každý z nich dostane vlastní zemi a nějakou vizi budoucí Evropy. Vytváření a šíření této počítačové hry. Organizování školení pro učitele o tom jak hru využívat. Přímé oslovování učitelů pomocí ů a článků; oslovování studentů učitelů. Práce s počítačovou hrou zahrnuje skupinovou práci, rolové hry, strategie. Ano, evaluace průběžná, externí evaluátor, konzultace. Institut Pontes Lektor pro interkulturní setkávání nadace Brücke/ Most, Tandem Plzeň, Tandem Regensburg a další česko-německé kurzy a výcviky, podpora lidských práv semináře, školení odborná veřejnost, budoucí lektoři školení multiplikátorů Tandem Regensburg, Českoněmecký fond budoucnosti, Mládež od roku velký výcvik (šestkrát 5 dnů) a 4 malé víkendové semináře do roka. Vyškolit lektory, mít dostatečné množství kvalitních lektorů a seznámit co největší množství lidí s alternativním pojetím kultury. Jedná se o školení lektorů v oblasti česko-německých vztahů s následnou podporou a spoluprací. Oslovování členů již existující databáze kontaktů, snowing ball, partnerských organizací. Jsou postaveny na Gestalt pedagogice a transkulturním přístupu. Ano, evaluace projektová a reflexe po každém setkání. Institut psychologicko-pedagogického poradenství Střediska integrace menšin regiony [ (pro Středočeský kraj), Most, Brno, Olomouc, Opava, Karviná] formálně ne; spolupráce s organizacemi v rámci školské a pedagogické soustavy, krajskými úřady, školskými odbory, neziskovými organizacemi pedagogický institut pod MŠMT pedagogicko-psychologické poradenství a poradenských a pedagogických pracovníků analýza rodinných systémů cizinců žijících na území ČR, výzkum romských asistentů, kariérové poradenství pro romské žáky, získání diagnostického nástroje na měření interkulturní adaptability děti a mládež ze sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných skupin (Romové, azylanti, imigranti apod.) a osvětový ESF, státní rozpočet od roku 2006 Střediska otevřena 4 dny v týdnu. Síť SIM je pilotním projektem, jehož cílem je vytvořit a ověřit systém podpory péče o děti a mladistvé ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Jeho hlavním záměrem je přispět ke zlepšení podmínek pro integraci těchto dětí a mladistvých v rámci systému i v rámci i. Projekt má tři hlavní roviny realizace. První je zřízení středisek integrace menšin, druhou je další pracovníků, třetí je mapování psychosociálních a jiných specifik cílových skupin, tedy výzkumná rovina. Projekt staví na tematicky blízkých projektech realizovaných IPPP. Přes školy, neziskové organizace, poradenská zařízení a vlastní sociální pracovníky. Aktivity s menšinovými předškoláky a jejich matkami v rámci včasné práce, mimovýukové hry a akce pro posílení sociálních a komunikačních dovedností menšinových dětí, sociální a psychologicko-pedagogické poradenství pro menšinové klienty. Ano, interní evaluátor, specialista, zpracování do periodických, ročních zpráv, observace. Evaluace ze strany dosud není, je plánována, jsou připraveny dotazníky pro klienty; pokud dotazník nebude vhodný, bude probíhat formou rozhovoru. Kabinet multikulturní výchovy, PdF Masarykovy univerzity výchova /wsocedu/kmv/ Brno publikační vědecká a publikační, kurz pro asistenty pedagoga, projekt Domácí učitel: doučování v romských rodinách, příprava romských studentů na přijímací řízení na SŠ a VŠ ; školení multiplikátorů vysokoškolské dotace od roku 2000 V 1 semestru 12 přednášek po 45 minutách během studia, pro studenty kmenového oboru celkem 6 semestrů během studia profilace semináře a přednášky. Informovat studenty o menšinách a národnostních skupinách. Semináře a přednášky v rámci studia na Pedagogické fakultě MU s názvem výchova pro studenty sociální pedagogiky a dále multikulturní výchova pro studenty dalších oborů (učitelství prvního stupně, sociální pedagogika, vychovatelé a pedagogové volného času atp.). výchova má v každém semestru jiný název, např. Základy MKV, MKV v kontextu sociální pedagogiky či Lidská práva v rámci MKV. Kombinace přednášek a seminářů. Besedy, diskuse, referáty studentů, zvaní hostů zástupců minorit, reprezentantů určité kultury. Dramatická výchova, práce s dotazníky, skupinová práce. Ano, semestrální evaluace, formou dotazníku a studentských anket. Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Kursy multikulturní výchovy Plzeň Člověk v tísni, pobočka Plzeň; Začít spolu; Ponton publikační výuka MKV i pro studenty jiných oborů, předmět Mentoring romského žáka a další školení multiplikátorů; rozpočet vysoké školy od roku minut po dobu 1 2 semestrů. 1) Využít tohoto kurzu k rozvoji učitelských kompetencí schopnosti zorganizovat si práci, využít různé techniky, přizpůsobit si prostředí třídy apod. 2) Osobnostně-sociální rozvoj budoucích pedagogů. 3) Představit určitou multikulturní zkušenost, seznámit je s multikulturními tématy. Volitelné předměty v rámci studia na pedagogické fakultě nazvané výchova, Interkulturní výchova a, Didaktika multikulturní výchovy. Propojenost s další í katedry i s í dalších kateder. Analýza textu, skupinová práce, rolové hry, rozkrývání postavy z různých pohledů, improvizace, simulace. Ano, semestrální, seminární práce + evaluační zpráva pro koordinátora + pro univerzitu, systém hodnocení kvality výuky (elektronický, cílený ke kurzu, anonymní). Klub Hanoi Jiří Kocourek S vietnamskými dětmi na českých školách Brno, Liberec MU Brno, Mgr. Jiří Kocourek aplikovaná sociologie kulturní a sociální, zahraniční spolupráce mezi Vietnamem, JV Asií, a ČR, teoretická příprava, výzkum, a aplikace semináře pro PČR, semináře pro VSČR (Vězeňskou službu), pro pedagogy na ZŠ a VŠ, pro studenty různých oborů, pro knihovníky, pracovníky ve zdravotnictví pedagogičtí pracovníci tvorba metodiky dotace MŠMT ČR a příspěvek velvyslanectví VSR v Praze Nelze určit. Vybavit pedagogické pracovníky konkrétními metodickými postupy a ami vhodnými pro efektivní práci s vietnamskými dětmi na českých školách a zároveň pro výuku multikulturní výchovy a výchovy k občanství. Jedná se o materiál, který podává základní informace o tradicích kultury Vietnamu, o jejich proměnách v ČR a o tom jak s nimi metodicky pracovat (včetně návrhů konkrétních a seznamu literatury). Měl by sloužit všem, kteří pracují zejména s vietnamskými dětmi. V pozadí stojí předpoklad, že multikulturní výchova musí být založena na reálných informacích o prostředí česko-vietnamském, nejen na výchovných stanoviscích, která konfrontována s realitou. Semináře pro pedagogy v rámci dalšího projektu financovaného MŠMT ČR na práci s metodikou. Různé. Přednášky, diskuse, interaktivní. Ano, posudky textů, publikací, odborné posudky hodin pilotních seminářů, dotazníky pro učitele, pro posluchače, diskuse. Knihovna města Ostravy Všichni jsme tady doma Ostrava Český rozhlas Ostrava veřejná knihovna informační a knihovnické služby spolupráce s m centrem v Praze na projektu Knihovna jako brána k integraci cizinců v EU široká veřejnost, důraz na děti mladšího a staršího školního věku osvětový projekt, kulturní akce vlastní Knihovny města Ostravy + statutárního města Ostrava leden 2007 až prosinec akcí během roku. Podpořit interkulturní dialog a napomoci integraci cizinců, kteří se rozhodli žít v Ostravě. Záměrem je potlačit xenofobií vžité postoje v ostravské i a navázat s příslušníky menšin pozitivní oboustrannou komunikaci; výchova k toleranci. Pásmo multikulturních ch a tvůrčích volnočasových akcí pro širokou veřejnost, včetně akcí pro děti i pro dospělé. Jde o pět tematických celků, z nichž každý trvá dva měsíce a každý je zaměřen na jinou národnostní menšinu: Vietnamce, Romy, Řeky, Poláky a Slováky. Návaznost na předchozí společný projekt s MKC. Prostřednictvím médií (tiskové zprávy, rozhlas, televize, noviny) a vlastního periodika knihovny, letáků a plakátů. Besedy, tvůrčí dílny, výtvarné dílny, soutěže, vědomostní akce, literární čtení, koncerty, výstavy, přednášky. Ano, výstupní statistiky účasti po tematickém bloku + projektová evaluace. Člověk v tísni Varianty Free2choose Muzeum Anna Frank Hause, Holandsko, Židovské muzeum v Praze, Respekt obecně ktivity, tvorba IKV metodiky projekty IKV, projekty globální rozvojové výchovy, IKV semináře pro učitele, úředníky, policisty, kurzy lektorských dovedností, tvorba metodiky a další pedagogové a studenti SŠ tvorba metodiky Evropská komise Pilotní práce s DVD materiálem na 5 školách, dále volná práce s materiálem a jeho šíření. Vytvořit materiál pro interkulturní, pilotně jej odzkoušet a potom jej rozšířit na stovky až tisíce škol. Vytvoření audiovizuálního materiálu sloužící jako další pomůcka pro hodiny MKV/IKV. Tvorba klipů s tématy střetu lidských práv vhodných pro studenty a k tomu tvorba metodiky pro práci s materiálem určené pro učitele. V návaznosti na audiovizuální materiál pořádání veřejných debat, debat na školách a šíření tohoto audiovizuálního materiálu i metodiky. Prostřednictvím webstránky organizace, mailinglistu, článků v médiích. Práce s audiovizuálním materiálem, skupinová práce, práce se stanovisky, řízené debaty, rolové hry. Ne cílená, pouze jednotlivá nesystematická zpětná vazba od některých studentů krátké slovní hodnocení.

3 Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Křesťanské pro rodinu Heřmánek Welcome o-hermanku -Černý Most NNO pro rodiny, matky na mateřské dovolené, děti veřejnost majorita i cizinci všech věkových kategorií Prahy 14 výuka jazyka, kulturní akce, osvětové, FM EHP a NFM Doučování jednou týdně, kulturní akce jednou za čtrnáct dní. Vytvořit otevřený multikulturní klub, zlepšit vztahy majority s minoritou, usnadnit integraci cizincům. Jedná se za prvé o podporu integrace místních cizinců: zařazení cizojazyčných dětí do MŠ, doučování dětí cizinců v předškolním a školním věku, doučování češtiny. Za druhé ami zaměřenými na českou veřejnost (výuka MKV v MŠ a ZŠ, kulturní večery na téma různých kultur) zlepšit přijetí cizinců ze strany majoritní populace. Veřejnost Listy Prahy 14, webstránkou, školy osobním kontaktem. Kulturní večery jsou vedeny lektorem (cizincem). Probíhají jako přátelská setkání. Lektor představí něco ze své kultury, představí sebe, přiblíží život ve své zemi. Prohlížejí se fotky, diskutuje, konzumuje občerstvení. Zatím ne, u jednorázových večerních akcí vůbec ne, u kurzů v průběhu, ne systematická, pouze vítána jednotlivá zpětná vazba, plánována evaluace. Liberecké romské cz Liberec volnočasové a pro romské děti, terénní sociální práce spolupráce s krajskou knihovnou na projektu Prolínání kultur, diskuse na školách pedagogičtí pracovníci; veřejnost, menšiny webstránka, tvorba metodiky, školení multiplikátorů Evropský rok rovných příležitostí 2007 Průběžné. Poskytnout informační databázi a konkrétní pomoc při zavádění a realizaci MKV na školách. Vytvořit ucelenou nabídku, vytvořit materiály pro učitele a více informovat o multikulturní výchově jako takové. První pilíř tvoří souhrnné informace pro učitele o multikulturní výchově. Výstupem jsou webové stránky Druhým pilířem je publikace Úvod do multikulturní výchovy. Třetím pilířem jsou kurzy pro učitele. Bonusem je CD romské cimbálové muziky. Volná návaznost na ktivity a řešení romskočeských vztahů. Letáky, obvolávání škol, osobní návštěvy, y. Snaha dodat učitelům kompletní informační servis a dostatek materiálů. V přípravě, projektová celková pro potřeby závěrečné zprávy se chystá, spíše ale čísla návštěvnosti, komplexní hodnocení je údajně obtížné. Meta o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Poradenské a informační poradenství pro cizince bez rozdílu typu pobytu (pobývající legálně na území ČR), zaměřeno na oblast cizinci jazykové kurzy, Cílem poradenského a informačního centra META je poskytovat mladým migrantům odborné sociální poradenství v oblasti. Podporou při tak přispívá k posílení rovných příležitostí cílové skupiny i jejímu uplatnění na trhu práce. Poradenské informační je zaměřeno na oblast, není to přímo cizinců, ale důraz je kladen na poradenství. Doplňkovou službou poradenství jsou jazykové kurzy češtiny pro cizince a kurzy angličtiny. Kontakty jiných organizací, letáky, webstránka, reference klientů. Poradenství na individuální bázi s kontrakty,výuka češtiny jako cizího jazyka. Ano, evaluační porady, plánuje se externí evaluace. Diversity NNO, informační a kulturní na téma soužití kultur otevřená škola, interkulturní dílny pracovníci nadnárodních organizací, zaměstnanci cestující do zahraničí, specialisté na lidské, tedy lidé, kteří v práci jednají s příslušníky jiných kultur diversity objednatel (komerční fi r m y ) od roku 2004 Podle poptávky. Získat klíčové interkulturní kompetence potřebné k úspěchu na globalizovaném trhu práce pro cílovou skupinu. Kurz obsahuje obecný úvod ke kultuře a interkulturní situaci, základní informace o historii dané země, fakta potřebná pro účastníky kurzu ke kulturněsenzitivnímu jednání v dané zemi. Webstránka, klientela vytvořena. Stručné tematické exkurzy přednáškovou formou, interaktivní hry, diskuse, promítání filmu. Ano, evaluace pedagogem, lektorem vedoucím kurz, dětmi, další evaluace v plánu hodnocení učiteli, kteří ve škole učí dětské účastníky kurzů (vytěžení učitelské observace). Otevřená škola /ČR VŠ Jana Amose Komenského, Hewer o. s., ZŠ a MŠ Angel 12, ZŠ a MŠ B. Juareze, katedra pedagogiky FF UK NNO, informační a kulturní na téma soužití kultur interkulturní dílny, diversity ZŠ, VŠ, učitelé a ředitelé ZŠ, žáci ZŠ, studenti VŠ tvorba metodiky + pilotní odzkoušení ESF/JPD až jednodenních kurzů pro pedagogy, jednosemestrální seminář pro studenty, 7 dvouhodinových dílen pro studenty. Integrace etnických minorit, cizinců a znevýhodněných osob do i, usnadnění vzájemného soužití, zvýšení povědomí o menšinách a posílení interkulturních dovedností. Kurzy a interaktivní dílny pro pedagogy a studenty pedagogiky (témata: identita, náboženství, konkrétní menšiny) a žáky ZŠ s podobnými tématy. Webstránka, osobním kontaktem ředitele škol, poštou letáky. Pedagogové a studenti pedagogiky procházejí deseti tematicky vymezenými kurzy MKV (o identitě, menšinových etnických a náboženských skupinách pod vedením odborných lektorů. Výuka je interaktivní. Žáci ZŠ se účastní interetnických interaktivních dílen, kterých se vedle lektora účastní příslušníci dané menšiny. Ano, závěrečná po školení, písemná anketa, spokojenost s obsahem, hand out Na Hromádce Jsme částí země gmail.com Plzeň Český rozhlas Plzeň, Člověk v tísni Jeden svět na školách, Esprit volnočasové děti a mládež vlastní od roku 2004 Cca 1 odpoledne týdně schůzky/nahrávání + víkendové akce. Základním cílem je mluvit, upozorňovat a přemýšlet nad naším životem nás jako obyvatel Země. A tím bližším je mluvit a uvažovat nad tím, jak žijeme tady v Plzni. A třetím cílem je, jak žijeme v našich rodinách, jak se nás dotýkají věci. Děti připravují příspěvky a reportáže s multikulturní tematikou, které jsou nahrávány a vysílány v Českém rozhlase Plzeň. Příspěvky sami zpracovávají, studují jednotlivá témata a k tomu pro ně pořádá výlety, exkurze, promítání filmů, debaty, hry, učí je vyhledávat informace v literatuře a na internetu. Přes školy + snow ball. Skupinová práce, domácí příprava, vyhledávání a zpracovávání informací, práce s portfoliem, prožitkové hry, reflexe zážitků, práce s pracovními listy, zvaní hostů diskuse, soutěže, volné psaní, natáčení rozhovorů. Ano, portfolia. Nová škola Podpora komunitních škol obecně informační rozlety, internetové kluby, vychovatel-asistent, romano suno školy, koordinátoři pro komunitní ESF, nadace Charlese Stewarda Motta od roku 2000 Seminář jednou za dva měsíce, konzultace individuálně. Cílem je přeměna školy využití potenciálu školy ku prospěchu lidí z jejího okolí. Poskytovat poradenství a informační servis vybraným školám, které se chtějí přeměnit v komunitní školy. Jedná se o práci s em škol, o předávání dovedností komunikace s místními obyvateli, zjišťování jejich potřeb a jejich realizace. Přímý kontakt na školy. Semináře sestávají z krátkých prezentací (metody týmové práce, základy komunikace, manažerské dovednosti) a praktických cvičení. Ano, roční a seminární, cílem rozvoj projektu, přímá observace koordinátorem. Nový prostor Do it for you, který zahrnuje 3 projekty: Diversity Management, Sociální Ekonomika, Veřejné zakázky diversity_.php Ústecký kraj, Plán B, My All Consulting, Aisis, Christian V.I.P. nezisková organizace informační, poradenská a sociální ekonomika, public procurement, vydávání časopisu Nový prostor komerční sféra, veřejnost webstránky, tištěné publikace k tématu, CD o problematice, konference Equal konec roku 2004 až 2008 Konference zhruba 2 ročně. Prostřednictvím produktů jako webové stránky, publikace, CD a konference rozšířit informace o Diversity Managementu do komerční sféry a k české veřejnosti, přispět k integraci sociálně vyčleněných lidí na trh práce. Nový prostor koncentruje informace o Diversity Managementu, sociální ekonomice a public procurementu. Tyto přístupy převzaté ze zahraničí modifikuje tak, aby byly vhodné do českého prostředí, a informaci o nich rozšiřuje do veřejnosti a komerční sféry webovými stránkami, publikacemi, pořádáním konferencí a partnerských projektů. Na sociální ekonomiku. Obojí spadá pod hlavní projekt Do it for you. Webstránka, direct maily. Webstránky, konference, publikace. Ano, průběžná; závěrečná projektová prozatím není, evaluace na základě odezvy na direct maily, seminární evaluace formou dotazníku na konci, cílem je dobré fungování spolupráce i s ostatními subjekty.

4 Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Cesta tam a zase zpátky; později: Asimilovaní? Asi-milovaní? seznam.cz Anne Frank Hause, Vzdělávací a kulturní Židovského muzea o. s. Cesta tam a zase zpátky se dále zabývá podporou projektů věnovaných židovské tematice, holocaustu a podporou multikulturních projektů spolupráce s Anne Frank, projekty zaměřené na téma holocaustu, židovské problematiky studenti, veřejnost kulturní akce MŠMT ČR, Matra projekt Vernisáž 1 za 6 týdnů až 2 měsíce. Dvoudenní seminář pro lektory. Program na výstavě pro 1 třídu byl na 1,5 hod. Prostřednictvím výstavy otevřít téma národnostních menšin, poskytnout o nich historické informace, změnit postoj k národnostem seznámením s konkrétními lidmi a s rolí národnostní identity v jejich životě. Podstatnou část tvoří důkladná práce s průvodcovským týmem: zmocnění studentů do role průvodců a jejich otevření tématu. Projekt má dvě fáze. První byla tvorba výstavy. Byla vytvořena skupina sestávající z mladých lidí z národnostních menšin žijících v ČR, kteří se setkávali na dvoudenních seminářích, na nichž si tříbili postoje ke své identitě a jejím důsledkům pro svůj život. Výstava sestává z dvojic panelů ke každé národnosti. Jedna část je tvořena výpovědí mladého člověka, druhá historickými informacemi o národnostní menšině. Druhou fází projektu je průvodcovský seminář po výstavě pro studenty. Následuje výstava pro školy a veřejnost lektorovaná samotnými studenty. Přímé oslovování škol. Průvodcovský seminář je dvoudenní. První den je převážně informativní. Studentům jsou poskytnuty obecné informace o multikultuře, historické informace o jednotlivých národnostech, jsou seznámeni s konkrétními lidmi z menšiny. Následují multikulturní interaktivní hry. Na druhý den si studenti po dvojicích připravují prezentaci, kterou nejprve konzultují, a pak předvádějí. Nárazově panelovou diskusí, další evaluace po ukončení projektu neproběhla, nesystematická náhodná individuální zpětná vazba, např. až po roce od dětí. Zapomenutí; odborná supervize: Vzdělávací a kulturní Židovského muzea Zmizelí sousedé /cz/czvkc.htm Vzdělávací a kulturní Židovského muzea, jednotlivé vystavující instituce (spolupodílejí se na proškolení a propagaci projektu) tento projekt spolupráce na projektu Asimilovaní? a na projektu VKC ŽMP Neztratit víru v člověka děti a mládež, senioři, obyvatelé venkova poradenství badatelským týmům individuálně podle potřeb, spolupráce s institucemi a jednotlivci zabývajícími se tímto tématem jednak z hlediska historie, jednak z pedagogického hlediska (muzea, archivy, vysoké školy, židovské obce, kulturní centra apod.) MŠMT a MKČR, MU 1, Česká rada pro oběti nacismu, Česko-německý fond budoucnosti, Action for Citizenship (EU), ITF od roku 1999 Poradenství badatelským týmům individuálně podle potřeb, výstavy s proškolením týmů, více než 30 ročně v ČR a zahraničí. Cílem je aktivizovat mladé lidi v pátrání po minulosti, naučit je zpracovávat poznatky, prezentovat je. Nabytá zkušenost ovlivní jejich postoje k holocaustu, obrní je proti křivdám, se kterými se mohou setkat, naučí je reagovat na předsudky. Projekt má propojit nejmladší a nejstarší generaci a ovlivnit širokou veřejnost od aktivně zapojených v pátrání po minulosti až po ty, kteří jen navštíví výstavu. Prosazuje prvky Freinetovy pedagogiky (tisk vlastních textů apod.), ní a vrstevnické učení. Projekt nabízí metodiku k samostatné studentské badatelské i, konzultace v průběhu i skupiny, možnosti prezentace výstupu. Jedná se o pátrání po zmizelých lidech (vrstevnících) z jejich okolí v době druhé světové války (z rasových důvodů). Studenti bádají v místních archivech, školních archivech, terezínských archivech. Oslovují příbuzné zmizelých, jejich spolužáky. Studenti vytvářejí výstup: webstránku, publikace, panely výstavy, které dál prezentují. Nejdříve výzvy na školy, později přes webstránky. Učitelé jsou oslovování v rámci seminářů pro učitele pořádaných spolu s Památníkem Terezín. Seznámení s projektem probíhá proškolením skupiny studentů nebo žáků a jejich následnou vlastní prezentací výstavy ostatním spolužákům a veřejnosti. Metodika je převážně na webu cz, doplněna tištěnými výstupy jednotlivých škol (sborník, katalog). Po vyjádření zájmu a vytvoření badatelského týmu je poskytnuta metodika k získání pramenů, jejich zpracovávání. Aktivita spočívá na studentech, učitel pouze poskytuje informační servis, zázemí. Reflektují se změny postojů účastníků projektu. Součástí projektu jsou prvky mediální výchovy, vytváření publikace, webstránky, prezentace. Evaluací jsou samy výstupy, autorské práce (produkty), účastníci jsou v rámci metodiky vyzváni k vyjádření svých postojů k tématu i k projektu samotnému v rámci svých autorských výpovědí, které jsou umístěny na jejich vlastních webových stránkách nebo v tištěných výstupech (brožurky, sborníky, panely, plakáty). OPIM o.s. Organizace na podporu integrace menšin Živá knihovna Nesuď knihu podle obalu Rada Evropy a kampaň Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní, Česká národní agentura Mládež, United Islands of Prague, Music in the park, Tyflo, MKC, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Pražská organizace vozíčkářů, Židovská obec, Islámské, Gender Studies, Diakonie ČCE, Svoboda zvířat, Asistence, Humanistické hnutí, MP, Český helsinský výbor, Ganyma, Athinganoi výchova k lidským právům, školící a ktivity, interkulturní projekty školicí kurzy pro pedagogy, vzdělavatele, výchovné poradce, ale i pro veřejnou správu; integračně zaměřený projekt Živá knihovna veřejnost, zejména mládež, pedagogové ZŠ, SŠ osvětové ČNA Mládež, Program Evropské komise Mládež v akci, Rada Evropy, vlastní příjmy OPIM 2007 Za období únor až říjen akce různé délky. Umožnit setkání lidí z menšinové i většinové i, kteří by jinak neměli příležitost se potkat. Přehodnocení předsudků. Umožnit dialog mezi kulturami. Zmírnit diskriminaci. Živá knihovna je doprovodnou ou kulturních, společenských a ch akcí (např. hudební festivaly). Funguje podobně jako běžná knihovna má svá pravidla, která musejí čtenáři a čtenářky dodržovat ale namísto čtení papírových knih mají čtenáři a čtenářky v Živé knihovně příležitost vést rozhovor se zajímavými osobnostmi, které jsou ve svém životě vystavovány předsudkům na základě svého etnického původu, názorového přesvědčení, zdravotního stavu, životního stylu, sexuální orientace, náboženství či povolání. Tyto osobnosti, živé knihy, si čtenáři a čtenářky po řádné registraci vybírají z katalogu knih a během třicetiminutového rozhovoru se mohou knihy ptát na to, s jakými předsudky se vůči sobě setkává, jak se s nimi vyrovnává, zda to, co se říká, je fakt, anebo předsudek, a jaké jsou její životní zkušenosti související s jejím titulem. Samostatný projekt, propojen pouze cílovou skupinou s ostatními projekty Skrze média (televize, noviny), přímo na akci zastavování kolemjdoucích, letáky a plakáty před akcí. Motivace k výpůjčce: 1) zveřejněním běžných předsudků jen čtenáři Živé knihovny na ně mohou získat odpověď, 2) uvedením předsudků a anotací knih v katalogu knih mají u čtenářů vzbudit zájem, 3) vypůjčí-li si čtenář 3 knihy, obdrží dárek. Pravidla: všichni účastníci projektu mají svá práva a povinnosti, která stvrzují svým podpisem. Čtenáři jsou registrováni a získávají svůj čtenářský průkaz. Rozhovor: hlavní metodou Živé knihovny je osobní setkání a rozhovor s lidmi z menšin. Zpětná vazba: od čtenářů i knih dotazníků. Ano, dotazníky a statistické údaje o průběhu projektu, jeho účastnících a názorech zúčastněných slouží k možným vylepšením projektu při jeho příští realizaci. Partners Czech výchova NNO tvorba metodiky, projekty, Začlenění multikulturní výchovy do ho systému ČR, projekty pro ZŠ, SŠ, různé profese, kampaně a řada dalších pedagogičtí pracovníci, žáci a studenti osvětový King Baudouin, OSF, Phare, Rada Evropy Podle potřeb. Poskytnout učitelům informace o menšinách žijících na území ČR a naučit je jak efektivně komunikovat a řešit konflikty ve škole. Nejedná se o jeden projekt, ale o ucelený, kterým se organizace zabývá již deset let. Pořádání workshopů ve školách, tvorba metodiky pro učitele, jak mají učit o multikulturním přístupu a jak otevřít vůbec diskusi na téma, v čem jsme jiní a v čem jsme stejní, a školení učitelů. Vydání učebnice Výchovu k toleranci a proti rasismu. Projekt je úzce provázán Oslovování učitelů přes různá centra, adresář učitelů. Nové interaktivní metody výuky v oblasti porozumění, dobré komunikace a dobrého soužití kultur, případové studie, práce s příběhy, zážitkové metody a další. Ano, bezprostřední po semináři, anonymní dotazník (obsah + materiály), nebyl dostatek financí na re-evaluaci, např. po dvou letech po skončení projektu (šetření). Poradna pro integraci Ústí nad Labem Ústí nad Labem právní a sociální poradenství, informační servis zejména pro azylanty Barevná planeta, kulturní kluby, ERF azylanti; lokální majoritní osvětové, kulturní akce, Evropský uprchlický fond, MK ČR, MPSV ČR od července 2006 Zhruba pět až šest akcí multikulturních za rok pro veřejnost + sportovní akce, setkávání komunit 1 za čtvrt roku. Pomoc a asistence cizincům s uděleným azylem trvale nebo dlouhodobě žijícím v regionu Ústeckého kraje při jejich integraci do majoritní i + podpora zachování jejich původní kulturní a historické identity + obohacování většinové i o nové prvky přispívající k rozvoji její multikulturní dimenze. složené z různých komponent: poskytování informací (knihovna, internet zdarma), kurzy českého jazyka, angličtiny, němčiny, počítačové kurzy, akce pro veřejnost i akce pro klienty samotné, komunitní setkávání + P6 a dílny (tance, kluby, kroužky) pro děti i dospělé, etnické večery, multikulturní festival. Projekt je úzce provázán Letáky, maily, média, oslovování stávajících klientů. Kulturní, poradenství. Ano, podle typu ; hodnocení veřejností (např. články o akci), příp. přijdou spontánní reakce em, specialistu nevyužívají, evaluačním ukazatelem je např. návštěvnost, dokumentace akcí je problematická vzhledem k cílové skupině, nechce být zviditelňována veřejně.

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 59/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 56 ze dne 01.02.2017 Projektový záměr městské části Praha 3 k žádosti o dotaci na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace Prezentace WEBINÁŘ O PROJEKTU MATERIÁLY PRO UČITELE PUBLIKACE ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽMP Otázka1 NAVŠTÍVILI JSTE V UPLYNULÝCH TŘECH LETECH ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE? O PROJEKTU 2011-2013 PODPOŘENO

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL Renée Grenarová NIDV centrální pracoviště Praha AKTIVITY NIDV V OBLASTI SYSTÉMOVÉ PODPORY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI/ŽÁKY

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ Konference Vzdělávání 3. věku 17. 2. 2016 Mladá Boleslav Bc. Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim JAKÉ JSOU SOUČASNÉ KNIHOVNY? dostupné, známé, bezpečné, příjemné

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Informace k projektům. PS Vzdělávání KPSVL. 29. listopad 2016

Informace k projektům. PS Vzdělávání KPSVL. 29. listopad 2016 Informace k projektům PS Vzdělávání KPSVL 29. listopad 2016 Definované priority pro oblast vzdělávání v SPSZ: 1. Rovný přístup k předškolnímu vzdělání Začlenění co nejvyššího počtu dětí do předškolního

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ Vznik Centra zahájení činnosti duben 2009 financování: 1. 4. 2009-30. 6. 2015 Evropský

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

INTEGRACE BARMSKÝCH PŘESÍDLENCŮ DO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Burma Center Prague, o.p.s.

INTEGRACE BARMSKÝCH PŘESÍDLENCŮ DO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Burma Center Prague, o.p.s. INTEGRACE BARMSKÝCH PŘESÍDLENCŮ DO ČESKÉ SPOLEČNOSTI Vládní program Koncepce národního přesídlovacího programu Přesídlení skupiny barmských uprchlíků z Malajsie v rámci pilotního přesídlovacího programu

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci NAŠE POSLÁNÍ respektování práv cizinců a uprchlíků poskytování nezávislé a bezplatné pomoci neselektivní poradenství, podpora integrace cizinců, prevence kriminality NAŠE AKTIVITY právní a sociální poradenství

Více