Problematika určování zájmen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika určování zájmen"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Problematika určování zájmen Příhodová Andrea psychologie speciální pedagogika 3. ročník, 2005/2006

2 OBSAH 1. ÚVOD 2 2. TEORETICKÁ ČÁST ZÁJMENA Slovo, slovní druh Zájmena, jejich druhy a určování zájmen Z historie zájmen Deklinace zájmenná Zájmena bezrodá Zájmena rodová 6 3. HISTORIE VÝZKUMU Určování zájmen 7. i 9. třídou Výsledky Žebříček nejobtížnějších zájmen 7.třída Určování zájmen žáky z 9. ročníků Žebříček nejobtížnějších zájmen 9. třída Kdy zájmena svádí k záměně za jiný slovní druh? Srovnání výsledků obou tříd ZÁVĚREČNÁ DISKUSE ZÁVĚR LITERATURA 22 1

3 1. ÚVOD Pro práci na klinický seminář jsem si zvolila opět téma zájmen, v předchozí práci jsem se spolu se zájmeny zabývala i číslovkami. Nyní bude práce jen o zájmenech, o problematice jejich určování, problémům, které mají děti se zájmeny, jejich teorií a zařazením. V této práci mě zajímají děti na druhém stupni ZŠ, budu se věnovat problémům, které děti mají s určováním zájmen a důvody, které k těmto problémům vedou. Problematika zájmen je školní látka, která je systematicky ve škole vyučována během celého druhého stupně, znalosti dětí se vyvíjejí a mění. 2. TEORETICKÁ ČÁST ZÁJMENA V této části práce, jak už název napovídá, se budu nejprve věnovat teorii slovních druhů, zejména zájmen, jejich funkcí, druhů, vývoje, ohýbaní apod. 2.1 Slovo, slovní druh Užívání slovních druhů při komunikaci je velmi důležité. Měli bychom znát, kdy přesně zvolit dané slovo v dané větě. Různými slovními druhy připodobňujeme běžné životní situace, obohacujeme náš slovní projev, nemluvíme neustále stejnými slovy. Čeština je velice bohatý jazyk, proto je nutné jej znát dokonale a správně ho především používat. Slovem jako takovým a jeho významem se člověk zabýval již v dávné minulosti. Už v pravěku mělo pro lidi slovo téměř magický význam, zabývali se úvahami o souvislosti myšlení a jazyka, takové úvahy existují již od času sofistů. Zabývali se tím, jak slovo ovlivňuje naši mysl, naše poznání a naopak. Vidíme tedy, že slovo zajímalo lidstvo již od pradávna. Slovo tedy bývá považováno za základní jednotku lexikální roviny. Zdálo by se, že slovo je lehce vymezitelné, v jazykovědě však nebyla vytvořena uspokojivá definice. Příčinou je velká formální, významová, ale i funkční různorodost slov. Proto je charakteristiky slova třeba chápat jako výběrové a platné jen relativně. Např.slovo jako formálně významová jednota má stránku formální a významovou, nelze je od sebe oddělit, slovo jako fonetická a fonologická utvářenost pro slovo je v češtině charakteristický hlavní přízvuk na první slabice (SOCHROVÁ 1996). Ve stručnosti lze tedy slovo definovat jako ustálenou jednotku jazyka, která je tvořena řadou fonémů ve větě přemístitelnou a nese lexikální anebo gramatický význam. ( KOLEKTIV AUTORŮ 1995, str.67 ). 2

4 Tradičně se rozlišuje deset slovních druhů substantiva (podstatná jména), adjektiva ( přídavná jména ), pronomina (zájmena), numeralia (číslovky), verba (slovesa),adverbia (příslovce), prepozice (předložky), konjunkce (spojky), interjekce (citoslovce),partikule (částice). Z hlediska morfologické formy dělíme slovní druhy na ohebné a neohebné, ohebné dále na skloňované a časované ( slovesa ) (SOCHROVÁ 1996). Ale vraťme se k zájmenům, tedy k specifickým slovním druhům. Zájmena zaujímají specifické postavení v rámci dichotomie autosémantika (významově samostatná slova) synsémantika ( slova významově závislá ). Zájmena mají kromě základních dvou zájmenných typů sklonění ( ten a náš ) i sklonění adjektivní (můj, který, čí ) a sklonění nepravidelné (já,ty,on,my,vy,oni ) (ERTL 1928). Zájmena mohou ve výpovědích nahrazovat autosémantika, svými vlastnostmi se od nich ale liší. Úkolem zájmen totiž není věci pojmenovávat, ale hlavně zastupovat, ukazovat a odkazovat (SOCHROVÁ 1996). 2.2 Zájmena, jejich druhy a určování zájmen Zájmena jsou slova, která zastupují jména podstatná nebo přídavná. Neznamenají určitou vlastnost ani osobu, jejich význam se mění podle toho, kdo mluví a nebo podle spojitosti, to může znamenat kohokoli, s kým mluvíme, její může být číkoli: matčin, sestřin atd., podle toho, o kom právě byla řeč. Podle zvláštních významů se dělí zájmena na několik skupin, jsou to: a) Zájmena osobní (pronomen personale) já, ty, on (-a, -o), my, vy, oni (-y, -a), zájmena já (my) označují osobu mluvící (první), ty (vy) osobu oslovenou (druhou), on (oni) věc nebo osobu jinou (třetí). K osobním zájmenům se počítá i zvratné se. b) Zájmeno přivlastňovací (pronomen possessivum) můj, tvůj, náš, váš, její, svůj, čí, zájmeny můj a náš se přivlastňuje osobě první (mně, nám), zájmeny tvůj a váš osobě druhé (tobě a vám), zájmenem její osobě třetí ženské v čísle jednotném (jí), zájmenem svůj (zvratně přivlastňovacím) se přivlastňuje podmětu v kterékoliv osobě, zájmenem čí se tážeme na vlastníka. c) Zájmeno ukazovací ( pronomen demonstrativum) ten, tento, onen, týž, (tentýž), z toho je zájmeno ten prostě ukazovací, zájmeno tento ukazuje na předmět přítomný a bližší (který je zde), zájmeno onen na vzdálenější (který je tam, onde), zájmenem týž, tentýž se vyjadřuje shoda, totožnost. 3

5 d) Zájmeno tázací (pronomen interrogativum) kdo, co, který (ký), jaký, čí, zájmenem kdo se tážeme na osobu, zájmenem co na věc, zájmenem který na určitější označení nebo pojmenování předmětu, zájmenem jaký na jeho vlastnost. e) Zájmeno vztažné (pronomen relativum) - kdo, co, který(ž), jaký(ž), čí, jenž, an(-a, -o), úkolem vztažných zájmen je připojovat věty vztažné k příslušným větám řídícím, zvl. Ke jménům v nich uvedeným, zájmeno vztažné a k němu příslušné zájmeno ukazovací jsou zájmena souvztažná (korelativní), např. ten kdo, ten který. f) Zájmeno neurčité (pronomen indefinitum) tato zájmena zastupují jména předmětů nebo vlastností, jejichž jména neznáme anebo které určitě pojmenovati nemíníme, zájmena neurčitá jsou buď zájmena tázací, posunutá dovnitř věty, např. ví-li kdo, máš-li co, anebo zájmena zvláštní jako kdokoli, kterýkoli, kdosi, někdo, nějaký, nikdo, nic, leckdo, leckterý (GEBAUER 1960). 2.3 Z historie zájmen Deklinace zájmenná V indoevropských jazycích mají zájmena zvláštní flexi, která se liší od deklinace substantiv ve většině pádů. Ale ani deklinace zájmen není jednotná. Rozlišují se dvě základní skupiny, jejichž tvary se téměř ve všech pádech liší. Do jedné skupiny se řadí zájmena bezrodá a do druhé zájmena rodová (LAMPRECHT, ŠLOSAR 1977) Zájmena bezrodá Jedná se o starší vrstvu zájmen. Jejich pádové přípony nemají ve flexi ostatních slovních druhů obdoby. Jejich deklinace se vyznačuje tím, že některé pády vznikají nejen připojováním různých přípon, ale i obměnou slovních základů. Všechny tyto rysy společně s nedostatkem vyjádření gramatického rodu ukazují na velkou starobylost těchto deklinací. K bezrodým zájmenům patřila v pračeštině zájmena osobní jáz, ty, my, vy, vě, va a zájmeno reflexivní. Pračeské sklonění 1. jáz ty 2. mne tebe 3. mně, mi tobě, ti 4

6 4. ma (stč. mě) ta (stč. tě) 6. o mně o tobě 7. mnú tobú 1. my vy 2. nás vás 3. nám vám 4. ny vy 6. o nás o vás 7. námi vámi 1. vě, va va (vy) 2. najú vajů 3. náma váma 4. na (ny) va (vy) 6. najú vajú 7. náma váma sebe 3. sobě, si 4. sa (stč. sě) 6. o sobě 7. sobú Vývoj v historické době Vedle zájmena jáz se od nejstarší historické doby vyskytuje i tvar já. Původnější jáz se objevuje ještě do konce 14. století. Akuzativ ma, ta, sa se normálně hláskově vyvíjel mě, tě, sě. Vedle těchto tvarů se brzy objevily genitivy akuzativy mne, tebe, sebe. Nato pak pronikají původní tvary akuzativní (mě, tě, sě) do genitivu. Vedle instrumentálu tobú, sobú se od 14. století objevují tvary s analogickým kmenem tebú, sebú, od 15. století již plně převládají. 5

7 V akuzativu zájmen my a vy se vedle původních tvarů ny, vy objevuje genitiv-akuzativ nás, vás a to už v nejstarší době. V 16. století tyto nepůvodní tvary vítězí. Pro starou dobu také není přímo doložen kratší tvar dativu reflexivního zájmena si (LAMPRECHT, ŠLOSAR 1986) Zájmena rodová Rodová zájmena mají také specifickou deklinaci, nejsou zde ale zvláštnosti obvyklé u bezrodých zájmen. Starší vrstva rozlišuje dva rod osobní a věcný (např. kto čso), u většiny zájmen rozlišujeme však už tři rody mužský, ženský, střední. Pračeské sklonění 1. kto čso 2. kogo čso, čego 3. komu čemu 4. kogo -č, čso 6. o kom o čem 7. kým čím V nominativu je místo kto v nové češtine kdo, tato podoba vznikla analogií podle tázacích příslovcí kde, kdy. Instrumentál singuláru je nepůvodní, očekávaný tvar by byl ciem. Tento nepohodlný tvar s konsonantickou alternací byl nahrazen instrumentálem adjektivního zájmena ký. Tyto tvary existují s příslušnými hláskovými změnami dodnes ve spisovném jazyce, v nářečích na území Čech a západní Moravy a e středním úseku nářečí východomoravských. V moravských nářečích jinak pod vlivem jiných zájmenných deklinací pronikly tvary keho, kemu, o kem, s kým (kém), ve slezských nářečích splývá lokál vždy s instrumentálem ( o kym, čim, s kym, čim). V nominativu a akuzativu je původnější tvar č. Zachoval se dodnes v novočeském akuzativu proč, nač. Jinak byla původní podoba vytlačena tvarem čso, což je archaický genitiv, který kvůli své tvarové výlučnosti byl chápán jako tvar neutrální, v genitivu byl nahrazen novotvarem čego. Splynutím obou sykavek vzniklo z čso dnešní co, tato podoba převažuje od 15. století. Novočeské nic vzniklo z původního ni-čso, které se změnilo v ničse a to nám dalo dnešní podobu (LAMPRECHT, ŠLOSAR 1977). 6

8 Zájmeno t(en), ta, to Pračeské sklonění mask. neutrum fem. mask. neutrum fem. Sg. 1. t(en) to ta pl. ti ta ty 2. togo togo té těch 3. tomu tomu tej těm 4. t, ten to tu ty ta ty 6. o tom o tom o tej o těch 7. tiem tiem tú těmi du. 1., 4., 5. ta tě tě 2., 6. tú 3., 7. těma Původní nominativ singuláru mužského rodu byl t. Jednohláskový tvar nevyhovoval, protože u slov, která se skloňují je nutné odlišit základ slova a deklinační příponu. Proto byl tento tvar zesilován na ten. Při skloňování ženského rodu došlo během historické doby k vyrovnání tvaru genitivu, dativu a lokálu sg. Ve spisovném jazyce převládl původní tvar genitivní (bez té, k té, o té), v některých nářečích naopak tvar dativu lokálu (moravské nářečí bez tej, k tej, o tej). Tato redukce tvarů je možná proto, že ukazovací zájmeno se blíží syntakticky blíží adjektivu. Téměř vždy vystupuje ve spojení s podstatným jménem. Koncovky ukazovacích zájmen vlastně jen naznačují gramatickou shodu, jinou funkci nemají. Stejně se skloňovala zájmena on, ona, ono (ve významu ukazovacího zájmena, dnešní onen). Ukazovací zájmeno ono je od původu citoslovce upozorňovací (ve staré češtině se jím překládá latinské ecce). Zájmenné pojetí proniklo až sekundárně, k základnímu tvaru se následně vytvořilo i maskulinum a femininum, do té doby se chápal jako neutrum. Podle této deklinace se skloňují také číslovky jeden, dva, oba a někdy zájmeno sám,sama, samo. Také se podle toho skloňuje plurál zájmena vši, všě (LAMPRECHT, ŠLOSAR 1977). 7

9 Zájmeno j, ja, je Mask. neutrum fem. mask. neutrum fem Sg.1. j(en) je ja (stč. jě) pl. Ji ja (stč. jě) jě 2. jego jego jie jich 3. jemu jemu jí jim 4. j, jej je ju jě 6. o něm o něm o ní o nich 7. jím jím jú jimi du. Mask. neutrum fem. 1., 4. ja (stč. jě) ji ji 2., 6. jú 3., 7. jima Toto zájmeno bylo původně zájmenem ukazovacím. Až na konci praslovanštiny začalo zastávat funkci zájmena 3. osoby, které mezi původními osobními zájmeny scházelo. Se sufixem ž se potom stalo zájmenem vztažným. Protože původní nominativy zájmena osobního (j, ja, je ) nebyly tolik vyhovující, začalo jejich funkci plnit jiné ukazovací zájmeno: on, ona, ono. V nominativu singuláru maskulina se v historické době obvykle vyskytuje zesílený tvar jen(ž), v akuzativu jej. V genitivu a dativu se naopak vyskytují i oslabené tvary: genitivní jho ho, dativní jmu mu. Během historické doby se pozoruje silný vliv deklinace složené,zejména v plurálu. Projevil se ve zdloužení některých koncovek: gen. jích, dat. jím, lok. o ních, instr. jími. Takové tvary se vyskytovaly především v 16. stol., v nové češtině nejsou součástí spisovné normy. Stejnou deklinaci měla zájmena náš, náša, náše, váš, váša, váše, dále také singulár zájmena veš,vša, vše a archaické zájmeno sen. Od původu sem patří také deklinace posesívnívh zájmen mój, tvój, svój a číslovek dvój, trój (LAMPRECHT, ŠLOSAR 1986). Zájmeno náš, náša, náše Tato zájmena se skloňují přesně podle zájmen j, ja, je. Novočeský stav pokračuje po tvarech staročeských, rozdílná je jen kvantita nominativních a některých akuzativních tvarů, 8

10 v pračeštině byl nominativ sg. m. náš, f. náša, n. náše, ak. sg. m. náš, nom. pl. m. náši, nom. ak. pl. f. nášě, n. náša ( - nášě). Jedná se o pozůstatek z doby, kdy dvouslabičné tvary měly kvantitu, tříslabičné byly krátké. Do nové češtiny se délka udržela jen v nom. sg. mask. náš. V historické době se často vyskytují i tvary analogické podle deklinace složené, hlavně v pl. gen. naších, dat. naším. Takové nepůvodní tvary nalézáme místy i v dnešních tradičních nářečích, našého, našiho, naších Zájmeno váš se skloňuje stejně. Zájmeno veš, vša, vše Toto zájmeno má ve staré češtině singulárové tvary úplně shodné s naším typem. V historické době se ale nominativní a akuzativní tvary rozšiřují o sufixy chen, - kerý, - cek apod. Tyto sufixy přejímaly pádové koncovky zájmena ten nebo koncovky adjektivní, např. nominativ f. všěcka, akuzativ všucku (všicku) apod. Proto zaniká deklinace vlastního zájmena a to zůstává většinou v ustrnulém tvaru, novočeské tvary jsou všechen, všechna, všechno, podobně veškerý, veškerá, veškeré V mluveném slově postoupil tento vývoj ještě dál, ve středočeských dialektech se objevují i plurálové tvary s příponou: gen. Fšechňech, dat. fšechňem, lok. fšechňema. V českomoravských dialektech a východněji se při deklinaci připojují obvykle adjektivní přípony k základu fšeck- : fšeckího (fšeckiho, fšeckého ). Zájmeno s(en) má už v nejstarší době archaickou povahu, ukazovalo na blízký předmět stejně jako zájmeno t(en), ale v konkurenci s ním neobstálo. Dochované tvary svědčí o tom, že se skloňovalo stejně jako zájmeno j(en). K zájmennému deklinačnímu typu náležela od původu také posesívní zájmena mój, tvój, svój. U tohoto typu se však stažení uplatnilo v plné míře. Vznikly tak tvary odchylné od původní deklinace. mask. neutrum fem. mask. neutrum fem. sg. 1. mój mé má pl. moji má mé 2. mégo mé mých 3. mému mej mým 4. mój mé mú/moju mé má mé 6. o mém o mej mých 7. mým mú mými 9

11 mask. neutrum fem. du. 1., 4., 5. má moji moji 2., 6. mú 3., 7. mýma Všechny uvedené tvary ale nevznikly stažením. Silně zde působily deklinace složené, na druhé straně i složená deklinace přejala některé tvary od sklonění zájmena mój. Je to asi následek minulého mísení obou deklinací, bylo to možné z toho důvodu, že obě koncovky si byly podobné a i významově si oba slovní druhy byly blízké. Vedle tvarů uvedených v paradigmatu přežívaly i některé původní, nestažené, hlavně nom. sg. f. moja a n. moje. Během historické doby pronikly ještě novotvary další (nom. ak. pl. f. moje) a v 17. století se objevil novotvar mí v nom. pl. maskulina. Nářeční tvary instr. sg. m. a n. mojím (mojim) a plurálové tvary typu mojích, mojím., které se vyskytují na vých. Moravě a ve slezské oblasti, mohou představovat zbytek původních nestažených forem (LAMPRECHT, ŠLOSAR 1977). Část práce, která je věnována historii zájmen, je zde proto, že některá zájmena mají nezvyklé tvary a jejich skloňování je tak pro žáky problematické. Proto jsem se snažila ukázat cestu, kterou zájmena prošla, jejich pračeské skloňování nám ukazuje, jak se zájmena a právě skloňování vyvíjelo. Nakonec mají tedy zájmena někdy nezvyklé tvary, které mohou žákům činit obtíže při jejich určování. 10

12 3. HISTORIE VÝZKUMU Než přistoupím k vlastnímu průzkumu určování zájmen, nastíním zde postup výuky problematiky zájmen, co by z tohoto tématu v jaké třídě měli žáci umět, kdy se poprvé setkávají se slovními druhy apod. Vůbec poprvé se s určováním slovních druhů setkávají žáci ve třetí třídě, jedná se o seznámení se všemi názvy slovních druhů a bližší poznání podstatných jmen jejich skloňování. Ve čtvrté třídě se určování všech slovních druhů opakuje a znovu skloňují podstatná jména. V páté třídě se již žáci blíže seznamují i se zájmeny, s jejich druhy a určováním zájmen dle druhů, nejvíce se klade důraz na zájmena osobní. Děti se většinou naučí, co to jsou zájmena, vysvětleno je to tak, že jde o nahrazení podstatných jmen a přídavných jmen. V šesté třídě se prohlubují znalosti tématu zájmen, opakují určování osobních zájmen a učí se skloňování zájmen ukazovacích a přivlastňovacích. Žáci se, podle mých zkušeností, mají za úkol většinou naučit tabulku s druhy zájmen a příklady ke každému druhu. Jelikož se to učí nazpaměť, je jasné, že bez pravidelného procvičování méně známé tvary zájmen zapomenou. V sedmé třídě se žáci dostanou u zájmen i ke tvarům jenž, jež a ostatní již probranou látku, která se týká zájmen, opakují. V sedmé třídě by tedy žáci měli umět určovat druhy zájmen a nezaměňovat jejich tvary. V deváté třídě by měli mít žáci cele zvládnutou problematiku určování zájmen, rozlišení jejich druhů a jejich skloňování. Žák deváté třídy by měl umět používat správně tvary zájmen, a to včetně pravopisu. (Autorský kolektiv, Vzdělávací program, 1998) Pro svou práci jsem si vybrala základní školu, kde jsem dříve pracovala. Škola se nachází na malém městě ve Středočeském kraji. Jedná se školu rodinného tipu, od každého ročníku je zde jen jedna třída. Výzkum proběhl ve dvou postupných ročnících, nejprve v sedmé a poté v deváté třídě formou testu. Zkoumaná 7. třída čítá 28 žáků, v době mého výzkumu bylo dětem 12 a 13 let. Ve třídě se nachází jeden žák dyslektik a jeden žák s velmi špatným prospěchem ( na vysvědčení mívá dostatečné ), v době průzkumu bylo ve třídě 24 žáků. Později jsem ten samý test na zájmena zadala ve třídě deváté. Test vyplňovalo 25 žáků, z toho jeden byl také dyslektik a jeden žák prospívá s velmi špatným prospěchem. 11

13 3.1 Určování zájmen 7. i 9. třídou Děti měly za úkol v doplňovacím cvičení (viz níže) určení slovních druhů. U každého slova byl prostor pro napsání číslice, která danému slovnímu druhu náleží. Já jsem se u cvičení zaměřovala pouze na zájmena, jak děti určily jiné slovní druhy, mě nezajímalo. Žáci nemuseli určovat druh zájmena. Doplňovací cvičení obsahovalo jedenáct vět, z toho 20 slov bylo zájmenem. Celkem měly děti určit 20 zájmen zvratná zájmena se často opakovala. Je potřeba také říci, že děti netušily, že já budu hodnotit jen určování jednoho slovního druhu, a to zájmena. Doplňovací cvičení Kukačka klade svá vejce do několika cizích hnízd. Žádný z nich to nebyl,nepřiznal se nikdo.... Při pátku se mnoho lidí těší na víkend. Vážíme si ho,ale někdo jiný jej třeba neocení. Měl z toho dvojnásobnou radost. Na přehlídce se ukázal sám,bylo to jeho páté vystoupení.... Všechen humor ho přešel. Málo z nás vstává rádo.... Vyzkoušel už čtvery boty.... Obě chyby si několik dětí už opravilo. Nikdo tam nepřišel. Před rozdáním cvičení, bylo dětem vysvětleno, že se jedná o cvičení, které bude předmětem jakéhosi zkoumání, ale nebylo jim řečeno, že to není na známku. Jelikož paní učitelka si tak sama ověřila, jak jde dětem určování slovních druhů. Cvičení obsahovalo doplnění i jiných slovních druhů, nejen zájmen, protože to by měli žáci velmi ulehčené. Do vyhodnocení se samozřejmě započítaly pouze správné či špatné odpovědi zájmen. Odpovědi na jiné slovní druhy jsem nehodnotila a ani k nim nijak nepřihlížela. Tečky za slovy určovaly místo, kam mají žáci doplnit číslo daného slovního druhu. V zadání cvičení nebyl žádný problém, děti jej pochopily bez obtíží Výsledky Všechna cvičení jsem vyhodnotila a vytvořila jsem žebříček nejobtížnějších zájmen zvlášť pro třídu sedmou i devátou. 12

14 Zamyslela jsem se také nad tím, která zájmena dělají žákům největší problémy, proč si ten daný slovní druh zamění za jiný, v kolika případech se takové chyby vyskytly. Cvičení vyplnilo v prvním případě 24 žáků, v druhém žáků Žebříček nejobtížnějších zájmen 7.třída 1) VŠECHEN neurčité zájmeno, zájmeno totalizující kvantum, míru. Správně určili pouze dva žáci z celkového počtu 24 žáků. Jedná se o zájmeno neurčité, ještě k tomu vyjadřující určité kvantum, proto to děti svádí k tomu, aby dané zájmeno zaměnily za číslovku, jak se stávalo ve většině případů. Za číslovku zájmeno všechen zaměnilo 14 žáků, za podstatné jméno 1 žák a za příslovce 2 žáci. U záměny za číslovku se dají logické pochody těchto žáků celkem pochopit, ale u záměny za podstatné jméno či příslovce si troufám říci, že se jednalo o pouhé tipy, kdy děti absolutně netušily o jaký slovní druh by se mohlo jednat. 2) ŽÁDNÝ - záporné zájmeno, zájmeno totalizující kvantum, míru. Správně určili pouze čtyři žáci z celkového počtu 24 žáků. Jedná se o stejný případ jako u zájmena všechen. Jde o zájmeno, které vyjadřuje v podstatě záporný počet, jde o vyjádření nikoho, proto si myslím, že se jednalo o stejné myšlenkové pochody jako výše. Ale zde zájmeno žádný tvarem připomíná i přídavné jméno podle vzoru mladý. Děti proto automaticky zaměňovaly toto zájmeno za číslovku nebo za přídavné jméno. Za přídavné jméno zájmeno žádný zaměnilo 10 žáků a za číslovku 6 žáků. U tří žáků se zájmeno žádný stalo příslovcem a u jednoho opět podstatné jméno. Tato záměna se zdá však celkem logická, jelikož víme, že zájmeno je slovní druh zástupný, tedy zastupuje podstatné jméno apod. = obě zájmena současně neměl správně ani jeden žák 3) SI zvratné zájmeno, osobní Toto zájmeno správně určilo 8 žáků z celkového počtu 24 žáků. Děti zájmeno si nejčastěji zaměňovali za spojku či předložku, je to dáno možná tím, že tyto slovní druhy bývají většinou jednoslabičné, stejně jako je toto zvratné zájmeno. 4) SE zvratné zájmeno, osobní 13

15 Správně toto zájmeno určilo 10 dětí z celkového počtu 24. I zájmeno se nejčastěji žáci zaměňovali za spojky či předložky, zde je to dáno asi také podobnou délkou těchto slovních druhů, někdy také za sloveso, zde by to vysvětlovalo to, že zájmeno se bývá často součástí slovesa, přísudku. 5) SVÁ - zájmeno přivlastňovací Správně určilo 14 dětí z celkového počtu 24. V tomto případě si děti dané zájmeno pletly s přídavným jménem ve třech případech, ve dvou za předložku a jeden žák jej zaměnil za příslovce. U záměny za přídavné jméno by se dalo předpokládat, že daným žákům slovo svým tvarem připomínalo právě přídavné jméno, u předložky a u příslovce se jednalo znovu o tipy, i přestože zájmeno svá je ohebný slovní druh a příslovce spolu s předložkou je neohebný slovní druh. 6) NIKDO - zájmeno záporné, zájmeno totalizující kvantum, míru. Správně určilo 16 dětí z celkového počtu 24 žáků. I zde se vyskytly záměny za číslovku. Jedná se o stejný případ jako u zájmena žádný a všechen, jde o zájmeno, které určitým způsobem vyjadřuje nějaký počet, respektive určuje nepřítomnost osoby, nikoho. Proto se o záměnu za číslovku jednalo ve čtyřech případech. Zajímavé je, že opět ve čtyřech případech si děti zaměnily zájmeno nikdo za podstatné jméno. Pravděpodobně šlo o myšlenku osoby, mohly si říci, a podstatné jméno tak odůvodnit, TEN nikdo, tudíž si na tu nijakou osobu ukázaly. Vždy dva žáci určili zájmeno nikdo jako přídavné jméno nebo jako příslovce a v jednom případě dokonce za sloveso. 7) TO, JEJ, TOHO, SÁM - zájmena Správně určilo 17 dětí z 24 žáků. U těchto zájmen nedocházelo k záměně za jiný slovní druh, který by nad ostatními převažoval. Žáci si zaměňovali tato zájmena za slovní druhy podstatné jméno, přídavné jméno, číslovka, příslovce, předložka, spojka, sloveso a u zájmena jej dokonce v jednom případě za citoslovce.dotyčný žák si pravděpodobně představil jej v případě, kdy se vyskytuje např. v takovéto větě: Jej, co to je? Ovšem ve větě, kde bylo užito toto zájmeno, tento případ ani trochu nepřipomínalo. 8) NÁS zájmeno osobní Určilo správně 18 dětí z celkového počtu 24 žáků. 14

16 S tímto zájmenem mělo problém pouze šest žáků, z toho tři zaměnili zájmeno nás za předložku, v jednom případě za přídavné jméno a zbylí žáci jej raději vůbec neurčili. Zde si netroufám říci, co vedlo k těmto záměnám. Podle zkušenosti s dětmi, si ale myslím, že jakmile dítě neví, o jaký slovní druh jde, něco prostě napíše a uvidí, jak to dopadne. 9) NICH, HO, NĚKDO, JEHO, NIKDO - zájmeno Správně určilo 19 dětí z celkového počtu 24 žáků. Tato zájmena byla určena téměř správně.nevyskytovala se ani zde nějaká převaha jiného slovního druhu, žáci je zaměňovali za různé jiné slovní druhy jako jsou podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, příslovce, předložka a spojka. 3.2 Určování zájmen žáky z 9. ročníků Opět jsem třídě zadala cvičení, které již předtím vyplnili žáci ze 7. třídy. Jednalo se o shodné zadání, které je již výše. V tomto cvičení již neměli žáci doplňovat slovní druh u všech zvratných zájmen, prostor pro vyplnění byl jen pro zvratné zájmeno se ve druhé větě a pro zvratné zájmeno si ve větě poslední. Žáci opět nevěděli, že test je pro mě důležitý jen z hlediska zájmen, měli za úkol určit všechny slovní druhy, kde byl prostor pro vyplnění. Po vyhodnocení testů jsem vypracovala opět žebříček nejobtížnějších zájmen Žebříček nejobtížnějších zájmen 9. třída 1. SE zvratné zájmeno osobní Toto zájmeno správně určil 1 žák z celkového počtu 25 žáků. Ve většině případech zájmeno se určovali žáci jako sloveso, ve 3 případech jako předložku, 1 žák jako podstatné jméno a jeden žák určil se jako spojku, 3 žáci neurčili toto slovo vůbec. K záměně zájmena se za sloveso, jak se stávalo většinou, došlo zřejmě proto, že si žáci spojili se se slovesem, ke kterému zvratné zájmeno patří (např. věta Nepřiznal se nikdo.) Neuvědomili si, že slovo se se určuje samostatně. K záměně svádí i to, že ve větném rozboru jsou žáci zvyklí se určovat spolu se slovesem jako přísudek. 2. VŠECHEN - neurčité zájmeno, určující kvantum, míru Toto zájmeno správně určilo 6 žáků z celkového počtu 25 žáků. Ve většině případů určovali žáci zájmeno všechen jako číslovku, nebo jej neurčili vůbec. 15

17 Jde o stejný případ jako v sedmé třídě. I zde si žáci toto slovo spojili s počtem, zájmeno, které určuje kvantum, k tomu děti svádí, takže si ani neuvědomí, že by se mohlo jednat o jiný slovní druh. 3. ŽÁDNÝ - záporné zájmeno, zájmeno totalizující kvantum, míru Toto zájmeno správně určilo 11 žáků z 25-i žáků. Nejčastěji zájmeno žádný zaměnili za přídavné jméno nebo číslovku, po jednom případě i za předložku či podstatné jméno, v podstatě se jedná o stejný případ jako u předchozí 7. třídy. Jelikož se jedná o záporné zájmeno, které vyjadřuje kvantum, žáci jej považovali za záporný počet, vyjádření nikoho, proto jej nejčastěji určovali jako číslovku. V případě přídavného jména lze usuzovat za záměnu z důvodu podobnosti se vzorem tvrdého přídavného jména mladý. Určení jako podstatné jméno lze trochu také pochopit, žák si představil slovo žádný jako osobu, která není přítomna. Záměna za předložku byla spíše tipem, zde žák neměl ponětí, o jaký slovní druh se jedná, tak napsat to, co ho asi v danou chvíli napadlo. 4. TOHO ukazovací zájmeno Správně toto zájmeno určilo 12 žáků z celkem 25-i žáků. Zde se nevyskytoval žádný převažující slovní druh, za který by toto zájmeno žáci zaměnili. Zájmeno toho bylo určováno jako příslovce, předložka, částice, ale i jako podstatné jméno. I zde se jednalo pravděpodobně o náhodné tipy. 5. SI zvratné osobní zájmeno V tomto případě bylo správné určení ve 13-i případech z celkového počtu 25. Pokud toto zájmeno ostatní žáci vůbec určili, pak nejčastěji jako předložku nebo podstatné jméno. Je to zajímavé, jelikož i zde bych čekala nejčastější záměnu za sloveso, ze stejného důvodu jako u zájmena se, i zájmeno si je spojováno se slovesem a je určováno jako součást přísudku spolu se slovesem. Proto si nedovedu vysvětli tyto záměny, snad jen to, že děti mají předložky spojené většinou s krátkými slovy, ale spíše se jednalo opět o tip. 6. JEJ osobní zájmeno Toto zájmeno bylo správně určeno v 15-i případech z 25-i žáků. Nebyl zde slovní druh, který by v záměně převažoval. Žáci jej zaměňovali za příslovce, předložku i spojku. Opět zde k záměně za předložku či spojku svádí jen délka slov, kdy tímto slovním druhem bývají nejčastěji krátká slova. 16

18 7. SÁM, TO, NIKDO zájmena (osobní, ukazovací, záporné - totalizující kvantum, míru,) Tato zájmena byla shodně správně určena v 16-i případech z 25-i žáků. Zde se jedná o zájmeno nikdo ve větě Nepřiznal se nikdo. Slovo sám bylo určováno i jako podstatné jméno nebo sloveso, slovo nikdo jako podstatné jméno či číslovka. Nikdo určuje záporný počet, s počtem souvisí, proto ta záměna za číslovky, co se týká záměny za podstatné jméno, nikdo může žákům připomínat osobu, nikoho, proto to určení za podstatné jméno. U zájmena sám se stejně může vysvětlit záměna za podstatné jméno, kdy si žák mohl říci, že se jedná o osobu mužského rodu, která je sama, odtud určení, záměnu za sloveso v tomto případě nedovedu vysvětlit. 8. NÁS, JEHO, HO, SVÁ - zájmena Tato zájmena správně určilo 17 žáků z celkového počtu 25 žáků. Nevyskytovaly se zde slovní druhy, které by převažovaly v záměně. Našly se zde podstatné jméno, přídavné jméno, příslovce i předložka. Jednalo se spíše o tipy, nějakou logickou souvislost jsem nenašla. 9. NICH, NIKDO zájmena (zájmeno osobní, zájmeno záporné, totalizující kvantum, míru) Tato zájmena byla správně určena v 19-i případech z 25-i žáků. Zde bylo zájmeno nikdo ve větě Nikdo tam nepřišel. I zde vyjadřuje osobu, nikoho, jako v případě zájmena nikdo v předchozí větě ve cvičení, ale zde určování proběhlo většinou správně oproti minulému případu. Nevyskytoval se zde žádný zaměněný slovní druh v převaze. Žáci tyto zájmena zaměnili za podstatné jméno, přídavné jméno, předložku a dokonce v jednom případě i za citoslovce. 10. NĚKDO neurčité zájmeno Zájmeno správně určilo 20 žáků z 25-i žáků. Tři žáci určili toto zájmeno jako číslovku, jeden žák jako podstatné jméno a jeden jako spojku.podle mého názoru lze vysvětlit záměnu za podstatné jméno, kde slovo někdo může připomínat neurčitou osobu, proto vede myšlenka k podstatnému jménu. 3.3 Kdy zájmena svádí k záměně za jiný slovní druh? 17

19 Zamyslíme-li se nad důvodem, který děti svádí k záměně zájmen za jiný slovní druh, dojdeme k závěru, že se jedná o čtyři hlavní důvody, proč tomu tak je. 1) Zástupnost za jména Děti si zájmena pletou s podstatnými jmény, jelikož zájmena jsou slovním druhem, který nepojmenovává, ale zastupuje jiný slovní druh, př. On nějaká osoba apod. Proto lze tyto záměny zcela pochopit a označit je za logické. Dalo by se říci, že žák přemýšlí obecně nad tím, co to zájmeno je. Řekne si, že zájmeno je spjato s podstatným jménem a najednou si není jist. Proto tak může také docházet k těmto chybám. 2) Záměna tvaru zájmena za přídavné jméno Dále se vyskytlo spoustu případů záměn za přídavná jména, zde děti zmátla podoba těchto slov, mnohdy si jsou svým tvarem zájmena i číslovky podobné s přídavným jménem, př. zájmeno svá svým tvarem připomíná přídavné jméno dle vzoru mladý, mladý je tvrdý vzor přídavných jmen, proto je mohla tato podobnost tvaru slov zmást. 3) Tipování Dalším důvodem, proč docházelo k záměnám, bylo obyčejné tipování, než aby žák měl prázdné políčko, raději tam něco napsal, aniž by aspoň trochu tušil, o jaký slovní druh se jedná. 4) Neurčitost Dalším důvodem záměny zájmen za jiný slovní druh je v případě, když se jedná o slovní druh neurčitého typu. Děti to svádí k většímu přemýšlení, ale většinou špatnému, hledají v tom větší vědu, než to je. Neurčitost si neumí představit, je to pro ně něco abstraktního. Co to je neurčitost a negace u zájmen? Jak se tvoří? Neurčitost se vyjadřuje prefixem ( předponou ) ně- : někdo, něco, některý, nějaký, něčí a postfixem si : kdosi, cosi, kterýsi, čísi. Funkce prefixu ně- a postfixu si nejsou synonymní : postfix implikuje jistou míru determinace: někdo zcela neurčený člověk ( někdo to rád ho.rké ) / kdosi neurčený člověk patřící do jisté skupiny lidí ( např.těch, které jsme viděli:kdosi tam vykřikl ).Neurčitost s odstínem různosti se vyjadřuje prefixem leda- 18

20 ( lec- ) : ledakdo, ledaco ( leckdo ).Fakultativně se k derivaci prefixem lec- může družit postfix s, nejběžnější u zájmena leccos, možný i u leckdos. Hovorově se neurčitost vyjadřuje také prefixy kdoví-, bůhví-, čertví-, např.kdovíkdo, bůhvíco, čertvíjaký ( Kol. autorů, Příruční mluvnice češtiny, 1995, str.216 ) Negace zájmen neboli vznik záporných zájmen se děje připojením prefixu ni-: nikdo, nijaký, ničí. Záporný protějšek zájmena co má podobu nic. 5) Hledání logiky k odpovědi Posledním důvodem záměn slovních druhů je veliká snaha žáků promyslet odpověď. Hledají ve všem logickou zákonitost, snaží se pořádně popřemýšlet nad daným slovem a vytvořit si asociace mezi daným slovem a slovními druhy. Mnohdy takové myšlenkové pochody, snahy o hledání logiky končí právě špatným určením slovního druhu. 3.4 Srovnání výsledků obou tříd Do následující tabulky jsem zachytila jednotlivá pořadí správného určení zájmen u obou tříd. Je zde pořadí zájmen, u 7. i 9. třídy je napsáno zájmeno, které odpovídá danému pořadí a navíc připsán počet žáků, kteří zájmeno určili správně. Pořadí je vypsáno, stejně jako u předchozích žebříčků, dle určování žáků od nejobtížněji určovaných zájmen po ty lehce určitelné. Tabulka ukazuje, že na prvních třech místech jsou u obou tříd dvě stejná zájmena ( všechen, žádný) a vždy zájmeno zvratné ( v případě 7. třídy je to si a u 9. třídy se). Z jakých důvodů jsou zrovna tato zájmena nejobtížnější pro správné určení, bylo vysvětleno již výše v žebříčcích obtížnosti ( zájmena určující určité kvantum, proto je žáci velmi často zaměňují za číslovku, či podobnost slova žádný se vzorem přídavného jména tvrdý, z toho důvodu záměna za příd. jméno). Proto mě tato tři místa nepřekvapila. Nejmarkantnější rozdíl je asi u zvratného zájmena se, které je u 7. třídy na 4. místě obtížnosti, ale u třídy deváté na místě prvním. U těchto žáků se tedy ukázalo jako nejobtížnější, správně jej určil jen jeden žák oproti deseti žákům z třídy sedmé. Vysvětlení může být snad takové, že žáci v sedmé třídě mají výčet zájmen ještě více v paměti, zájmena jsou pravidelně ve výuce procvičována, jsou doplňovány další poznatky ohledně jednotlivých druhů zájmen. V 9. třídě je tato látka považována již za zvládnutou a žáci se více věnují jiným oblastem českého jazyka. Možná jsou výsledky dané také tím, že tento test byl v 9. třídě 19

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk Nalezení slovních kořenů v češtině Petr Chmelař 1, David Hellebrand 1, Michal Hrušecký 2 a Vladimír Bartík 1 1 FIT, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv. a g i b DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY

Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv. a g i b DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv d didaktika d aa idaktika didaktika e a g i b d id akti ka a DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

Skaličkova jazyková typologie

Skaličkova jazyková typologie Masarykova univerzita Filozofická fakulta Skaličkova jazyková typologie Jaroslav Popela Vydali Bohumil Vykypěl a Vít Boček Brno 2006 2 Text, který zde vydáváme, je starý více než 55 let. Je to úvod k práci

Více

Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí

Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav českého jazyka Zuzana Pulcová Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

Více

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Eva Höflerová Ostrava 2011 Recenze: doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. Název: Elektronický učební text Autor: Eva Höflerová Vydání:

Více

Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte

Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte Bakalářská práce Brno 2014 Vedoucí práce: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Více

BĚŢNÁ MLUVA V OBCI SUDOVO HLAVNO

BĚŢNÁ MLUVA V OBCI SUDOVO HLAVNO JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV BOHEMISTIKY BĚŢNÁ MLUVA V OBCI SUDOVO HLAVNO AN ANALYSIS OF COMMON LANGUAGE SPOKEN IN SUDOVO HLAVNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

Bakalářská diplomová práce

Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Mixed-Age Groups in Kindergartens Bakalářská diplomová

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Znalosti tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí

Více

Pište správně česky. Poradna šílených korektorů. Dalibor Behún, Petr Behún

Pište správně česky. Poradna šílených korektorů. Dalibor Behún, Petr Behún Pište správně česky Poradna šílených korektorů Dalibor Behún, Petr Behún Pište správně česky poradna šílených korektorů Autoři: Dalibor Behún, Petr Behún Rozšířené a přepracované vydání čtenáři oblíbeného

Více

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU White Paper Series Série Bílé knihy THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU Ondřej Bojar Silvie Cinková Jan Hajič Barbora Hladká Vladislav Kuboň Jiří Mírovský Jarmila Panevová Nino

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace JAZYK NESLYŠÍCÍCH Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce Praha 2005 JAZYK NESLYŠÍCÍCH

Více

a-didaktické situace identifikovat různé typy institucionalizace při objevování

a-didaktické situace identifikovat různé typy institucionalizace při objevování South Bohemia Mathematical Letters Volume 22, (2014), No. 1, 43 56. DIDAKTICKÉ SITUACE PŘI VYTVÁŘENÍ MATEMATICKÝCH POJMŮ V PŘEDŠKOLNÍ EDUKACI Abstrakt. Vytváření matematických představ v předškolní výchově

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Soňa Schneiderová DIPLOMOVOU PRÁCI

Soňa Schneiderová DIPLOMOVOU PRÁCI Soňa Schneiderová JAK NE PSAT DIPLOMOVOU PRÁCI Jak nepsat diplomovou práci Soňa Schneiderová Oponent: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D. Publikace vychází v rámci projektu Bohemistika: obor pro III. tisíciletí

Více