VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována: na základě 10 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Výroční zprávu za školní rok 2006/2007 vypracoval ředitel školy Mgr. Bc. Aleš Trpišovský. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 byla schválena školskou radou dne

3 OBSAH ČÁST I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 ČÁST II. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 1. Přehled vzdělávacích programů 3 2. Přehled počtu tříd a žáků volitelné předměty, zájmové útvary 3 ČÁST III. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY ŠKOLY 1. Organizace vzdělávání a výchovy 5 2. Rozložení počtu tříd a žáků Prospěch žáků Přehled výchovných opatření Počet omluvených a neomluvených hodin Cermat 9 7. Akce MaK Účast žáků školy na soutěžích a olympiádách 10 ČÁST IV. DALŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 1. Poradenské služby na škole Údaje o přijímacím řízení.. 12 ČÁST V. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 1. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Konkrétní údaje o pracovnících školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 15 ČÁST VI. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Materiálně technické podmínky Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Oblast spolupráce s dalšími subjekty. 17 ČÁST VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI. 18 ČÁST VIII. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY. 19 ČÁST IX. ZÁVĚR 20 ČÁST X. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ. příloha ČÁST XI. ZPRÁVA O PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI.. příloha

4 ČÁST I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Chrastava, náměstí 1.máje 228,okres Liberec- příspěvková organizace Sídlo školy: náměstí 1. máje 228, Chrastava, okres Liberec IZO: IČ: Právní forma: příspěvková organizace www stránky: Zřizovatel: Město Chrastava Adresa: náměstí 1. máje 1, Chrastava IČ: Druh a typ školy: Základní škola 1. a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací program Základní škola) speciální třídy (vzdělávací program ZvŠ a PŠ) Kapacita: 856 žáků IZO: Školní družina Kapacita: 118 žáků IZO: Datum zařazení do sítě: 1. ledna 2003 Ředitel školy: Mgr.Bc. Aleš Trpišovský Zástupce ředitele školy pro výchovu a vzdělávání: RNDr. Irena Lejsková Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz: Renata Hradcová Poradenské služby: Mgr. Iveta Steidlová (výchovná poradkyně) Mgr. Vlastimil Řehořek (výchovný poradce) Ing. Suchá Jiřina (preventista sociálně patologických jevů) Školská rada: ustanovena dne složení: zástupci zřizovatele Mgr. Alena Páchymová (předseda), Hana Urbanová zástupci pedagogického sboru RNDr. Irena Lejsková, Mgr. Jana Řeháková zástupci rodičovské veřejnosti (zákonných zástupců žáků) Mgr. Eva Kašková, Alena Fryková Základní charakteristika školy: Základní škola Chrastava je spádovou školou v městě s přibližně obyvateli. Ve 30 ti třídách ji navštěvuje okolo 600 žáků. Z toho jsou čtyři třídy určeny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Současná škola vznikala postupným slučováním tří samostatných subjektů dvou základních škol a jedné zvláštní školy. Od reformy státní správy, tedy od , škola vystupuje jako jeden samostatný právní subjekt. Zařízení celkem spravuje tři budovy. Dvě z nich byly postaveny pro školské účely, jedna sloužila jako okresní soud. Budovy jsou od sebe vzdáleny 5 až 10 minut chůze. Do každé budovy jsou začleněny třídy 1. i 2. stupně a v jedné jsou dále umístěny speciální třídy a oddělení školní družiny. 2

5 ČÁST II. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 1.Přehled vzdělávacích programů školy Škola vyučuje žáky podle tří vzdělávacích programů. Vzdělávací program Základní škola, č.j /96-2 je hlavním vzdělávacím programem školy a je realizován v běžných třídách. Ve speciálních třídách, určených pro žáky se zdravotním postižením jsou uplatňovány dva vzdělávací programy: Zvláštní škola - č.j /97-22 jako skupinová integrace v základní škole a Pomocná škola - č.j /97-22 jako individuální integrace ve speciálních třídách. Současně škola realizuje individuální integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách. V těchto případech se nejčastěji jedná o integraci žáků se specifickými poruchami učení. 2005/ /2007 Třída název číslo jednací Třída název číslo jednací Základní škola 16847/ Základní škola 16847/ ZvŠ 22980/ ZvŠ 22980/97-22 P1, S2 PŠ 24035/ ,8. PŠ 24035/ Přehled počtu tříd a žáků / podle zahajovacího výkazu k daného školního roku / Počet žáků na naší škole ve školním roce 2006/2007 kopíroval obecný trend demografické křivky složení obyvatelstva ČR. Pokles žáků by se měl zastavit ve školním roce 2007/ / /2007 Počet tříd žáků Počet tříd žáků Základní škola Základní škola Speciální třídy 4 33 Speciální třídy 4 34 Celkem škola Celkem škola Oddělení ŠD Oddělení ŠD Volitelné předměty, zájmové útvary (kroužky) Cílem školy, ve vztahu k nabídce volitelných předmětů, bylo poskytnout žákům možnost vlastní volby výběru předmětu dle jejich zájmu. Tato forma a široká nabídka je zárukou naplnění smyslu volitelných předmětů. Tímto způsobem dochází k pozitivnímu vytváření skupin žáků z různých ročníků. Současně jsme realizovali mimoškolní a mimotřídní činnost školy tak, aby byla bohatá, různorodá i zajímavá a svojí nabídkou tak umožňovala uspokojit žáky nejrůznějšího věku a zaměření. Naši žáci měli možnost navštěvovat řadu kroužků, které ve svém volném čase vedou učitelé a vychovatelky naší školy. 3

6 Volitelný předmět Počet skupin Počet žáků 7.roč. 8.roč 9.roč Informatika Seminář z biologie Seminář ze zeměpisu Domácí nauky Seminář z chemie Technické kreslení Technika administrativy Sportovní hry Literární seminář Zájmové kroužky Sborový zpěv Kroužek německého jazyka Kroužek fotografování Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 2 skupiny Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 2 skupiny Kroužek basketbalu Kroužek florbalu 2 skupiny Výtvarný kroužek Kroužek aerobiku Technika administrativy Pohybové hry Hra na flétnu - 2.skupiny Romský taneční kroužek Lačho jilo Počet žáků / ročník 25 žáků (I.stupeň) 10 žáků (2.ročník) 5 žáků (II. stupeň) 24 žáků (9.ročník) 20 žáků (9.ročník) 19 žáků (II.stupeň) 37 žáků (II.stupeň), 9 žáků (I.stupeň) 20 žáků (I.stupeň) 42 žáků (I.,II.stupeň) 22 žáků (II.stupeň) 23 žáků (2. 3., 4 ročník) 5 žáků (II.stupeň), 17 žáků (I.stupeň) 24 žáků (spec. třídy) Na naší škole úspěšně pracují i kroužky pro romské děti, na kterých má velkou zásluhu romská asistentka, sl. Gabriela Balážová, a otec našich žákyň, pan Josef Gyngo. Mezi žáky je oblíbený taneční kroužek Lačho Jilo. Naši žáci však nenavštěvují pouze kroužky při škole. V Chrastavě je mnoho možností využití volného času, ale záleží především na rodině, jak své děti směřuje k mimoškolní činnosti. 4

7 ČÁST III. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY ŠKOLY 1. Organizace vzdělávání a výchovy ve školním roce 2006/2007 Ve školním roce 2006/2007 nedošlo k výrazným změnám v organizačním zajištění výchovy a vzdělávání. Byl zaznamenán pokles žáků o 27 žáků. Vzhledem k tomu klesl i počet tříd na škole o jednu třídu. Nadále pokračovala rekonstrukce budovy školy na náměstí 1. máje. Vyučovaní probíhalo ve zbývajících dvou budovách školy. Zřizovatel, Město Chrastava, uvolnil další budovu pro potřeby školy v Bezručově ulici. Tím bylo možné zabezpečit výuku tak, že každá třída měla vlastní prostory a vyučování nemuselo být řešeno formou odpoledních a dopoledních směn. Rekonstrukce jedné z budov školy tak neměla dopad na kvalitu vzdělávání žáků. Vzdělávací programy uvedené v části II. budou od školního roku 2007/2008 postupně nahrazovány školním vzdělávacím programem, ve kterém bude zohledněno i vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle vlastního školního vzdělávacího programu se budou žáci naší školy učit od školního roku 2007/2008, a to postupně v 1. a 6. ročníku. Naším cílem bude vzdělávat žáky takovou formou, abychom je vybavili potřebnými kompetencemi, které našim žákům umožní uplatnit se v praktickém životě. Přípravě školního vzdělávacího programu věnovala škola značné úsilí. Pod vedením koordinátorů ŠVP se pedagogickému sboru podařilo vytvořit vzdělávací program, který je založen na podnětném a tvůrčím školním prostředí, jež bude stimulovat nejschopnější žáky, povzbuzovat méně nadané, chránit a podporovat žáky nejslabší a zajišťovat, aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjel v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. Tento přístup ke vzdělávání má škola zakotvena i v motivační názvu školního vzdělávacího programu: Škola cest, směrů a možností. 2. Rozložení počtu tříd a žáků: Běžné třídy (program ZŠ) počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 2005/ / / / / / / / ,26 23,08 17,72 17,27 Speciální třídy (program ZvŠ, PŠ) počet spec. tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 2004/ / / / / / / / ,25 8,5 8,63 8,5 Celá škola (program ŽŠ, ZvŠ, PŠ) počet tříd ZŠ celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 2005/ / / / / / / / ,26 21,06 16,81 16,33 5

8 3. Prospěch žáků Žáci běžné třídy (program ZŠ) Ročník počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl šk. rok 2005/ / / / / / / / celkem Žáci speciální třídy (program ZvŠ, PŠ) prospěl Ročník počet žáků s vyznamenáním prospěl neprospěl šk. rok 2005/ / / / / / / / PŠ celkem

9 Žáci celá škola (program ŽŠ, ZvŠ, PŠ) prospěl Ročník počet žáků s vyznamenáním prospěl neprospěl šk. rok 2005/ / / / / / / / PŠ celkem Přehled výchovných opatření /2.pololetí/ Žáci běžné třídy (program ZŠ) stupeň z chování 2005/ /2007 počet % počet % NTU 18 2, ,19 TD 20 3, ,29 ŘD 19 3, , , , , ,25 Pochvaly 27 4, ,93 Žáci speciální třídy (program ZvŠ, PŠ) stupeň z chování 2005/ /2007 počet % počet % NTU TD 7 21,21 1 2,94 ŘD 2 6,06 1 2, ,09 1 2, ,09 1 2,94 Pochvaly

10 Žáci celá škola (program ŽŠ, ZvŠ, PŠ) stupeň z chování 2005/ /2007 počet % počet % NTU 18 2, ,91 TD 27 4, ,27 ŘD 21 3, , , , , ,29 Pochvaly 27 4, ,55 5. Počet omluvených a neomluvených hodin počet hodin a průměr na jednoho žáka běžné třídy (program ZŠ) omluvené h. průměr na 1 ž neomluvené h. průměr na 1 ž 1.pololetí , ,46 2.pololetí , ,18 celkem , ,62 počet hodin a průměr na jednoho žáka speciální třídy (program ZvŠ, PŠ) omluvené h. průměr na 1 ž neomluvené h. průměr na 1 ž 1.pololetí , ,85 2.pololetí , ,47 celkem , ,32 počet hodin a průměr na jednoho žáka celá škola (program ŽŠ, ZvŠ, PŠ) omluvené h. průměr na 1 ž neomluvené h. průměr na 1 ž 1.pololetí , ,65 2.pololetí , ,19 celkem , ,84 Ve školním roce 2006/2007 nemůžeme být spokojeni s vývojem absence žáků ve vyučování. Naši práci narušují problémy spojené s častou absencí jak neomluvenou, tak i omluvenou /leckdy neodůvodněnou/. Pravděpodobně hlavním důvodem nárůstu absence je to, že převážná část dětí s výrazným počtem zameškaných hodin pochází ze sociálně narušených rodin, kde rodiče neplní své základní povinnosti ve výchově, kde žijí v bytech s nízkou sociální kulturou bydlení. Výrazný negativní vliv sociálně a kulturně slabého rodinného prostředí se projevuje neadekvátním chováním a jednáním těchto žáků. Těmto dětem chybí pozitivní motivace, účelné a uspokojivé trávení volného času. 8

11 Stále je velmi problematická spolupráce s některými zákonnými zástupci těchto žáků. Také z tohoto důvodu jsme zřídili na škole místo asistenta pedagoga pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí - romskou asistentku. Bez jejích návštěv v rodinách a neustálého sledování absence třídními učiteli by bylo množství neomluvených hodin některých žáků daleko větší. Přistoupili jsme také k tomu, že absenci některých žáků omlouváme pouze od lékaře. I v letošním školním roce musela často pracovat výchovná komise, která projednávala záškoláctví a zasílala oznámení o zanedbání školní docházky na odbor MÚ projednávající přestupky. S tímto odborem má škola velmi dobrou spolupráci. Závažnější případy jsme předávali k řešení Orgánu sociálně právní ochrany dítěte Magistrátu města Liberec. 6. CERMAT (centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání) a) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Také ve školním roce 2006/2007 se naše škola účastnila projektu Cermat zaměřeného na vytváření komplexního systému monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání.v rámci tohoto projektu se uskutečnilo hodnocení vzdělávání žáků 9. tříd a žáků vycházejících z nižších ročníků základní školy. Výsledky vzdělávání byly stanoveny na základě testů společnosti CERMAT. Testování z dovedností českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů proběhlo pro všechny vycházející žáky v Libereckém kraji (resp. v celé ČR) v jeden den, a to podle jednotného testovacího schématu. Po vyhodnocení testů obdržel každý žák od společnosti CERMAT, prostřednictvím ředitelství školy, osvědčení o dosažených výsledcích. Tento certifikát, resp. dosažené výsledky, byly jedním z kriterií přijímacího řízení na střední školy v Libereckém kraji. Naši žáci dosáhli tradičně standardních výsledků, které jim v naprosté většině umožnily přístup ke vzdělávání na vybraných středních školách. b) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ Testování proběhlo pro přihlášené školy ve všech krajích celé ČR 25. a Žákům byly v tyto dny na škole zadány tři testy (test dovedností v českém jazyce, test matematických dovedností, test obecných dovedností) a žákovský dotazník. Výstupem z uvedeného projektu bylo individuální osvědčení pro každého žáka, ve kterém byly prezentovány výkony žáka v řešených testech a jeho umístění mezi žáky školy, v kraji i v celé ČR. 7. Akce MaK Činnost organizace Mládež a kultura - MaK má na škole dlouhodobou tradici. Organizačního zajištění, komunikace s divadly a dalšími kulturními organizacemi se opětovně ujala paní učitelka Mgr. Hana Marušková. Z libereckých divadel upřednostňujeme Naivní divadlo, protože našim žákům dotuje cenu jízdného, která byla stanovena 15,-- Kč na žáka. Tato dotace, vzhledem k celkové částce, kterou vybíráme od žáků, významně ovlivňuje možnost účasti na kulturních představeních v Liberci. Z ekonomických důvodů rozšiřujeme nabídku i o představení, která můžeme realizovat v prostorách školy, popřípadě využitím sálu městského kina. Vedení školy návštěvu divadelních představení podporuje v hojné míře proto, že je to pro některé naše žáky jediná možnost seznámení s tímto druhem kulturního vyžití. Pro ilustraci uvádíme seznam akcí a počet zúčastěných tříd: Naivní divadlo 6 představení 22 tříd Divadlo F.X.Šaldy 2 představení 5 tříd Budova školy (včetně sálu kina ) 4 kulturní akce 17 tříd Lidové sady Liberec 2 kulturní akce 10 tříd 9

12 Divadlo Název představení Třída DFXŠ Malováno na skle 7. třída DFXŠ Cyrano z Bergeracu 8.a 9. třídy NDL Tajný lodní deník 3.,4.,5. třídy NDL Písmenková polívka 1. třídy NDL Čerti z Ještědu 2. třídy NDL Sůl nad zlato 2. třídy NDL Zrzavý Orm 5. třídy NDL Janek a kouzelná fazole 2. třídy Škola Ezop a ti druzí 5. třídy Škola Jednou v roce na Vánoce 2. třídy Škola-kinosál Supermarket 4.,7.a 8.třídy Škola Ezop a ti druzí 5. třídy Škola Pořad o rocku II. 7.,8. a 9. třídy Lidové sady LBC Autoškola 2.,3. a 4. třídy 8. Účast žáků školy na soutěžích, olympiádách V letošním školním roce jsme se zúčastnili vedle tradičních sportovních závodů i dalších soutěžních aktivit, jako jsou olympiády apod. Přestože jsme se v řadě soutěží neztratili a dokázali jsme se prosadit a vybojovat vynikající umístění, byl tento školní rok ústupem ze slávy. Jednalo se především o sportovní soutěže - již tradiční lehkou atletiku. Na druhou stranu jsme dosáhli velmi hodnotného úspěchu v ekologické olympiádě, kde družstvo našich žáků obsadilo vynikající 1. místo. V následující tabulce jsou uvedena pouze medailová umístění, popřípadě finálové úspěchy, které v konkurenci ostatních škol přispívají ke zviditelnění naší školy. Sportovní soutěže Družstvo/jméno Disciplína Umístění Pohár rozhlasu, okresní kolo,mladší žákyně družstvo atletika 3.místo Mc Donalds cup, mladší žáci družstvo kopaná semifinále Okresní soutěž ZŠ v kopané o putovní pohár AŠSK družstvo kopaná semifinále Jarchovská Andrea dálka 1.místo Jarchovská Andrea míček 1.místo Olympiáda mládeže mladší žáctvo družstvo 4x60m 4. místo Anežka Svobodová 60 m 4. místo Anežka Svobodová 300 m 4. místo Ekologická olympiáda družstvo 1.místo Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo družstvo 1.místo 10

13 Část IV. DALŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 1. Poradenské služby na škole Poradenské služby na naší škole byly ve školním roce 2006/2007 realizovány prostřednictvím institutu výchovného poradenství a prevence sociálně patologický jevů. Základní škola měla ve školním roce 2006/2007 dva výchovné poradce. Jednotlivé kompetence výchovného poradenství, vymezené vyhláškou č. 72/2005 Sb., vykonávali Mgr.Iveta Steidlová a Mgr. Vlastimil Řehořek. Preventistou sociálně patologických jevů byla Ing. Jiřina Suchá. Činnosti poradenských služeb ve školním roce 2006/ zajišťování besed s náborovými pracovníky - exkurze do organizací, podniků za účelem možnosti profesní orientace našich žáků - návštěva Veletrhu vzdělávání Nisa schola v Liberci - exkurze na Úřad práce v Liberci- náplň práce ISSŠ a testy zájmu - zajištění účasti náborářů a dalších pracovníků různých středních škol na třídních schůzkách 9.tříd - zajišťování hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. a 5.tříd CERMAT - spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů - účast na výchovných komisích při řešení výchovného či vzdělávacího problému - spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů (prevence sociálně patologických jevů, pohovory se žáky) - kontrola práce učitelů s integrovanými žáky - poradenství z hlediska profesionální orientace pro žáky 9.ročníku i jejich rodiče - účast na setkání výchovných poradců Libereckého kraje organizovaných Pedagogickopsychologickou poradnou v Liberci - tvorba minimálního preventivního programu - jednání s rodiči, pravidelné konzultační hodiny - velmi dobrá spolupráce při řešení problémů skrytého záškoláctví s dětskými lékařkami působícími v Chrastavě - velmi dobrá spolupráce s Policií České republiky či Městskou policií v Chrastavě - velmi dobrá spolupráce s Pedagogicko- psychologickou poradnou v Liberci (Šetření žáků probíhalo v Liberci, ale stále častěji vyšetřují psycholožky naše žáky přímo ve škole. Zabrání se tím tomu, že by se na vyšetření nedostavili.). - velmi dobrá spolupráce s Odborem pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava a paní H. Urbanovou Neomluvená absence (záškoláctví) 2005/ /2007 Celé zařízení včetně speciálních tříd Neomluvená absence opět proti minulému školnímu roku vzrostla. Hlavní příčinou vysokého počtu absence jsou však jednotliví žáci, kteří vysokou individuální absencí zvyšují jednak průměr a jednak celkový počet. Některé případy musela řešit se zákonnými zástupci přestupková komise MěÚ Chrastava odebráním sociálních dávek nebo Oddělení péče o děti a 11

14 mládež Magistrátu města Liberce. Další velkou roli v rostoucí absenci hraje benevolence rodičů, zvláště z méně funkčních a neúplných rodin, které svým přístupem podporují skryté záškoláctví. Veškerá neomluvená absence byla s rodiči projednána v souladu s pokynem MŠMT a řešena v součinnosti všech výchovných složek a za spolupráce se všemi zainteresovanými orgány města a okresu Liberec.Z jednání s rodiči je vždy pořízen zápis z jednání,tak aby se předešlo případným námitkám. Současně jsme vzhledem k narůstajícímu počtu omluvených, ale zvláště neomluvených hodin ju některých žáků, u nichž jsme měli oprávněné podezření ze záškoláctví, po dohodě s rodiči uznávali pouze omluvenky od lékaře. Stále více se však množí případy, kdy rodiče kryjí své děti, a jen díky dobré spolupráci výchovných poradců, preventisty a třídních učitelů s obvodními dětskými lékařkami se daří tyto případy minimalizovat. Minimální preventivní program Základní funkcí preventivního programu naší školy je prevence před sociálněpatologickými jevy v chování našich žáků. Podrobně zpracovává koordinaci a participaci na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, prekriminálního jednání a dalších rizikových projevů chování. Hodnocení primární prevence v dalších negativních jevech Mezi negativní projevy v chování žáků kromě již uvedené neomluvené absence patří: - stále větší počet kuřáků z řad našich žáků a hlavně se snižující věková kategorie, která s touto drogou experimentuje - zvyšující se míra používání vulgarismů, a s tím související verbální i fyzická agrese - přerůstání sociálně patologických projevů v kriminální činnost - malá schopnost mladé populace vytvářet pozitivní vztahy mezi svými vrstevníky - nevhodné jednání žáků s učiteli a vstupování vůči nim - mobilních telefonů a stále se snižující věk žáků, kteří mobilní telefon vlastní Problémy související s chováním žáků bylo vždy řešeno velmi taktně a v souladu s platnými právními předpisy a ve spolupráci s třídními učiteli, preventistou sociálně parologických jevů, výchovnými poradci a hlavně s rodiči. Romská asistentka Velmi kladně hodnotíme práci romské asistentky, které navštěvovala rodiny romských žáků, u kterých se vyskytly výchovné problémy či záškoláctví. Zajišťovala návštěvy rodičů ve škole a vedla kroužky pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Velmi se osvědčilo doučování dětí touto asistentkou. 2. Údaje o přijímacím řízení Gymnázia 8 letá 6 letá 4 letá SOŠ, SOU maturita SOU bez maturity U dvuoletá Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij

15 Část V. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 1. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících) I.STUPEŇ z toho hodin vyučovaných Vyučovací předměty Celkem odučeno hodin týdně počet učitelů plnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně tj.% počet učitelů neplnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně tj.% Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Prvouka Vlastivěda Matematika Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem ,8-4 1,2 II.STUPEŇ z toho hodin vyučovaných Vyučovací předměty Celkem odučeno hodin týdně počet učitelů plnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně tj.% počet učitelů neplnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně tj.% Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Občanská výchova Zeměpis Rodinná výchova Matematika Přírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem , ,4 Celkem škola , ,9 13

16 Vedení školy se snaží vytvářet optimální podmínky jak pro stabilizaci pedagogického sboru, tak i po stránce pedagogické kvalifikace. Plnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogické způsobilosti je na velmi dobré úrovni. Výuka v 79,6 % (II.stupeň), resp. 98,8% (I.stupeň) byla zabezpečena pedagogickými zaměstnanci plnícími kvalifikační předpoklady, které jsou dány zákonem o pedagogických pracovnících. Celková pedagogická způsobilost na naší škole je plněna na 90%. V dalších letech je předpokladem docílit až 100%. Řada zaměstnanců ve školním roce 2007/2008 si doplní potřebné vzdělání ukončením studia na vysoké škole formou kombinovaného studia, nebo v rámci celoživotního vzdělávání. 2. Konkrétní údaje o pracovnících školy Pořadové číslo PP Pracovnízařazení úvazek Kvalifikace Praxe 1. učitel 1 1.stupeň učitel 1 spec. ped. Bc učitel 1 1.stupeň učitel 1 Čj,Hv 26 5 učitel 1 Čj,Nj 3 6. učitel 0,68 1.stupeň,Čj učitel 1 Čj, Nj 6 8. učitel 1 l.stupeň učitel 1 l.stupeň učitel 1 M,F zástupce ŘŠ 1 DPS učitel 1 Čj,Vv, učitel 1 bez učitel 1 spec. ped. Bc učitel 1 CH,Pč učitel 0,73 M,Z učitel 1 1.stupeň učitel 1 bez učitel 1 1.stupeň výchovný poradce 1 Čj,D učitel 1 1.stupeň učitel 1 M,Tv 7 23 učitel 1 bez výchovný poradce 1 Čj,D učitel 1 bez učitel 1 spec. ped. Bc učitel 1 Čj,Vv učitel 1 1.stupeň učitel 1 1.stupeň ředitel školy 1 1.stupeň, šk. management učitel 1 1.stupeň učitel 1 1.stupeň učitel 1 1.stupeň učitel 1 Aj,Tv učitel 1 Z,Př učitel 1 1.stupeň asistent pedagoga 1 ped. asistenství ved. vychovatelka 1 vychovatelství vychovatelka 1 vychovatelství vychovatelka 1 I.stupeň vychovatelka 1 vychovatelství 14 14

17 Věkové složení pedagogického sboru Do 30 let 31 až 40let 41 až 50 let 51 až Důchodový Ped. důch.věk věk zaměstnanci celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen s odbornou kvalifikací 5/5 9/8 12/10 5/3 3/3 34/29 bez odborné kvalifikace 0/0 3/3 1/1 1/1 0/0 5/5 nově přijatí pedagogové 2/2 1/ /1 3/3 ukončené prac. poměry odchody do důchodu /1 2/2 3/3 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2006/2007 se vedení školy zaměřilo na podporu vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy v oblasti doplňování kvalifikačních předpokladů. Současně škola umožňovala svým pracovníkům pravidelnou účast na vzdělávacích programech a akcích, které pořádá NIDV Praha s krajskou pobočkou v Liberci a Centrum vzdělanosti Libereckého kraje. Pracovníci naší školy nabídky těchto institucí hojně využívají. V tomto školním roce byly absolvovány kurzy především zaměřené na cizí jazyky a tvorbu školního vzdělávacího programu. Dlouhodobé vzdělávání PP Kvalifikační a další kvalifikační studium Studium spec.pedagogiky magisterský stupeň 3 Školský management 1 Studium pro výchovné poradce 1 Studium pro koordinátory školních vzdělávacích programů 1 Studium pedagogiky (rozšíření kvalifikace pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů na základní a střední škole) 2 Vzdělávací kurzy Akce pedagogického centra počet Počet pedagogů Jazyky hrou 4 Brána jazyků 5 MEJA jazykový kurz angličtiny 1 Dítě na cestě k zločinu 2 Nový zákoník práce 2 Brána jazyků 5 SIPVZ práce s multimedii 10 SIPVZ vytváření prezentací na PC 10 RVP a německý jazyk 2 Modelování chemických reakcí výuka chemie dnes a zítra 1 Cvičíme s overbally 1 Alternativní způsoby vyučování 4 Tvořivá škola činnostní učení 2 Vzdělávací program na sexuální výchovu náctiletých 1 Na školní vzdělávací program nejste sami 1 Rhymes a poetry in english lessons 1 Jaro a velikonoce v hudbě a pohybu 1 Úvodní výcvikový seminář primární prevence pro lektory a školní metodiky 1 Žáci se SPUCH při vyučování 2 15

18 ČÁST VI. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Materiálně technické podmínky Škola je sice zabezpečená pro plnění své výchovně vzdělávací funkce, kdy vybavení školy pomůckami a učebnicemi je na běžné, standardní úrovni a umožňuje plnit úkoly stanovené učebními plány a osnovami, zařízení učeben však stárne. Tak jako v minulém školním roce, tak i ve školním roce 2006/2007 jsme nábytek obnovovali, abychom dostáli podmínkám hygieny. Během následujícího školního roku bude školní nábytek ve většině tříd plnit požadavek na zohlednění výškových a věkových rozdílů žáků. Hygienické normy dané zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, byly ve vážném rozporu se skutečným stavem především jedné budovy školy, a to budovy na náměstí 1. máje. Zřizovatel od března 2006 přistoupil k rozsáhlé rekonstrukci budovy tak, aby byly nejen splněny hygienické podmínky výchovně vzdělávacího procesu, ale současně vznikly moderní prostory umožňující vznik podnětného a tvůrčího školního prostředí, které stimuluje a poskytuje prostor k aktivnímu, modernímu pojetí výuky. Budova ve Školní ulici je situována na okraji města a obklopena městskou zelení s parkovou úpravou. V budově se učí žáci 5. tříd a celý II. stupeň. Je zde umístěna učebna informatiky, která je vybavena staršími žákovskými PC stanicemi, serverem a dataprojektorem. V následujících letech bude třeba přistoupit k rekonstrukci učebny, především její datové sítě. Pro učitele jsou dále k dispozici počítače ve sborovně a v kanceláři. Všechny počítače mají pevné připojení k internetu. V areálu této budovy jsou školní pozemky a velký sportovní areál. V minulém školním roce jsme v této budově vybavili dvě učebny dataprojektory a interaktivními tabulemi. Je předpokladem, že po dokončení rekonstrukce budovy na náměstí bude připravován projekt na přestavbu a dostavbu budovy ve Školní ulici s rekonstrukcí sportovního areálu tak, aby i tato součást základní školy splňovala charakter moderní vzdělávací instituce. V tomto směru zřizovatel v roce 2007 provedl první kroky, které by umožňovaly přípravu projektové dokumentace. Budova v Revoluční ulici se nachází v centru města. Školní budovu navštěvují žáci tříd 1. stupně (1.,3.a 4.třídy) a 4 speciálních tříd (1.- 9.třída). Dále je v této budově umístěno 1 oddělení školní družiny, které má od minulého školního roku vlastní, nově vybavené prostory. Tato budova byla v minulém školním roce připojena k internetu a jedna třída vybavena dataprojektorem. V budově jsou dále dílny a cvičná kuchyňka, kterou využívají žáci především ze speciálních tříd. K dispozici není tělocvična, takže výuka TV probíhá v tělocvičně ve sportovní hale TJ Spartak Chrastava. Na školním dvoře a zahradě se nachází odpočinkový kout pro děti školní družiny. Budova na náměstí 1. máje od března 2006 prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Předpokládaný termín dokončení prosinec Předpokládaný termín výuky v této budově je od začátku II. pololetí školního roku 2007/2008. Budova v Bezručově ulici je škole po dobu rekonstrukce budovy na náměstí 1. máje zřizovatelem pouze zapůjčena. V těchto provizorních prostorách byly umístěny druhé třídy a tři oddělení školní družiny. Školní družinou je často využívána rozsáhlá zahrada, která patří do areálu této budovy. Současně zde prozatímně sídlí ředitelství školy. 16

19 2. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Cílem aktivit vedení školy a celého pedagogického sboru zaměřených na public relation je rozšiřovat povědomí o škole jako o otevřené, učící se organizaci, která plní očekávání jak žáků, tak rodičů. Záměrem je pokračovat v tomto trendu vhodnou a nevtíravou, nicméně viditelnou snahou o stálou informovanost rodičovské veřejnosti nejen o běžné činnosti školy, ale i o jejích úspěších v různých soutěžích a mimoškolních aktivitách. Za tímto účelem vydáváme časopis Školník, který je pravidelnou měsíční přílohou Chrastavských listů ( jednotlivá vydání jsou přílohou této výroční zprávy). Dále v měsíci lednu pořádáme den otevřených dveří a neméně významnou prezentační akcí jsou pravidelné vánoční akademie. Za samozřejmost v současné době považujeme internetové stránky školy, které jsou průběžně aktualizovány naším ICT koordinátorem. Velmi kladně hodnotíme samostatnou žákovskou prezentaci školy prostřednictvím jejich vlastního časopisu Okénko školáka. Další možností budování kladného povědomí veřejnosti o škole jsou aktivity členů pedagogického sboru v oblasti veřejného, kulturního, společenského a sportovního života v rámci obce, regionu. Škola se tak otevírá veřejnosti, její pracovníci se dostávají do nových kontaktů a vytvářejí tak pozitivní image školy. 3. Oblast spolupráce s dalšími subjekty Rada školy Rada školy byla ustanovena zřizovatelem usnesením Rady města Chrastavě č. 2005/17 ze dne Na základě jmenování zástupců školské rady zřizovatelem a volbou z řad rodičovské a pedagogické veřejnosti je složení školské rady následující: Předseda: Členové: Mgr. Alena Páchymová Mgr. Jana Řeháková RNDr. Irena Lejsková Mgr. Eva Kašková Alena Fryková Hana Urbanová Jednání školské rady se uskutečňuje dvakrát do roka. Na tato jednání je zván ředitel školy. Rada plní úkoly, které jsou dány právní normou školského zákona. Spolupráce mezi vedením školy a Radou školy je na velmi dobré úrovni. Rada školy v závěru školního roku podpořila školní vzdělávací program, podle kterého bude škola vyučovat v 1. a 6. třídách od šk. roku 2007/2008. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Sdružení rodičů a přátel dětí a školy je registrované pod číslem VSČ/1-7978/91-R. V průběhu školního roku byly uskutečněny tři třídní schůzky. Vedení školy se dále setkává se zástupci tříd (třídními důvěrníky) dvakrát do roka. Zde jsou projednávány nejdůležitější otázky a úkoly týkající se chodu školy a řešeny přání a připomínky zákonných zástupců žáků.. Příjmy SRPDŠ tvoří příspěvky od žáků a příjmy za sběr starého papíru. O účelném využití finančních prostředků spolurozhoduje výbor SRPDŠ, složený z třídních důvěrníků a vedení školy. Z těchto prostředků přispíváme žákům na kulturní akce, lyžařské a plavecké výcviky, na odměny za sportovní a vědomostní soutěže, sběrové akce, na školní výlety, ozdravné pobyty atd. 17

20 ČÁST VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2006/2007 byla na našem zařízení provedena kontrolní činnost Libereckého inspektorátu ČŠI Datum kontroly května 2007 Předmět kontroly - Kontrola formálních náležitostí zřizovací listiny a podmínek zápisu do rejstříku škol a školských zařízení podle vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované období aktuální stav. - Kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých škole podle 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, na systémový projekt Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřujících k rozvoji klíčových kompetencí žáků projektové období III. a IV. čtvrtletí roku 2005 a I. až III. čtvrtletí roku Výsledek kontroly - Kontrolované údaje v předložených dokumentech organizace byly v souladu se skutečností. - V žádném z bodů předmětné kontroly nebylo zjištěno porušení posuzovaných právních předpisů. 18

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Výroční zpráva

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Výroční zpráva

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 Adresa: Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou Identifikátor: 600 078 426 Vedoucí týmu:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, Šromotovo náměstí 177, okres Přerov. Adresa: Šromotovo náměstí 177, Hranice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, Šromotovo náměstí 177, okres Přerov. Adresa: Šromotovo náměstí 177, Hranice Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, Šromotovo náměstí 177, okres Přerov Adresa: Šromotovo náměstí 177, 753 01 Hranice Identifikátor školy: 600 146 367 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 788 Termín konání inspekce: 14. března

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Jesenická 10, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 131 793 Termín konání inspekce: 22. 23. květen 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více