VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována: na základě 10 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Výroční zprávu za školní rok 2006/2007 vypracoval ředitel školy Mgr. Bc. Aleš Trpišovský. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 byla schválena školskou radou dne

3 OBSAH ČÁST I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 ČÁST II. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 1. Přehled vzdělávacích programů 3 2. Přehled počtu tříd a žáků volitelné předměty, zájmové útvary 3 ČÁST III. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY ŠKOLY 1. Organizace vzdělávání a výchovy 5 2. Rozložení počtu tříd a žáků Prospěch žáků Přehled výchovných opatření Počet omluvených a neomluvených hodin Cermat 9 7. Akce MaK Účast žáků školy na soutěžích a olympiádách 10 ČÁST IV. DALŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 1. Poradenské služby na škole Údaje o přijímacím řízení.. 12 ČÁST V. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 1. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Konkrétní údaje o pracovnících školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 15 ČÁST VI. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Materiálně technické podmínky Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Oblast spolupráce s dalšími subjekty. 17 ČÁST VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI. 18 ČÁST VIII. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY. 19 ČÁST IX. ZÁVĚR 20 ČÁST X. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ. příloha ČÁST XI. ZPRÁVA O PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI.. příloha

4 ČÁST I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Chrastava, náměstí 1.máje 228,okres Liberec- příspěvková organizace Sídlo školy: náměstí 1. máje 228, Chrastava, okres Liberec IZO: IČ: Právní forma: příspěvková organizace www stránky: Zřizovatel: Město Chrastava Adresa: náměstí 1. máje 1, Chrastava IČ: Druh a typ školy: Základní škola 1. a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací program Základní škola) speciální třídy (vzdělávací program ZvŠ a PŠ) Kapacita: 856 žáků IZO: Školní družina Kapacita: 118 žáků IZO: Datum zařazení do sítě: 1. ledna 2003 Ředitel školy: Mgr.Bc. Aleš Trpišovský Zástupce ředitele školy pro výchovu a vzdělávání: RNDr. Irena Lejsková Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz: Renata Hradcová Poradenské služby: Mgr. Iveta Steidlová (výchovná poradkyně) Mgr. Vlastimil Řehořek (výchovný poradce) Ing. Suchá Jiřina (preventista sociálně patologických jevů) Školská rada: ustanovena dne složení: zástupci zřizovatele Mgr. Alena Páchymová (předseda), Hana Urbanová zástupci pedagogického sboru RNDr. Irena Lejsková, Mgr. Jana Řeháková zástupci rodičovské veřejnosti (zákonných zástupců žáků) Mgr. Eva Kašková, Alena Fryková Základní charakteristika školy: Základní škola Chrastava je spádovou školou v městě s přibližně obyvateli. Ve 30 ti třídách ji navštěvuje okolo 600 žáků. Z toho jsou čtyři třídy určeny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Současná škola vznikala postupným slučováním tří samostatných subjektů dvou základních škol a jedné zvláštní školy. Od reformy státní správy, tedy od , škola vystupuje jako jeden samostatný právní subjekt. Zařízení celkem spravuje tři budovy. Dvě z nich byly postaveny pro školské účely, jedna sloužila jako okresní soud. Budovy jsou od sebe vzdáleny 5 až 10 minut chůze. Do každé budovy jsou začleněny třídy 1. i 2. stupně a v jedné jsou dále umístěny speciální třídy a oddělení školní družiny. 2

5 ČÁST II. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 1.Přehled vzdělávacích programů školy Škola vyučuje žáky podle tří vzdělávacích programů. Vzdělávací program Základní škola, č.j /96-2 je hlavním vzdělávacím programem školy a je realizován v běžných třídách. Ve speciálních třídách, určených pro žáky se zdravotním postižením jsou uplatňovány dva vzdělávací programy: Zvláštní škola - č.j /97-22 jako skupinová integrace v základní škole a Pomocná škola - č.j /97-22 jako individuální integrace ve speciálních třídách. Současně škola realizuje individuální integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách. V těchto případech se nejčastěji jedná o integraci žáků se specifickými poruchami učení. 2005/ /2007 Třída název číslo jednací Třída název číslo jednací Základní škola 16847/ Základní škola 16847/ ZvŠ 22980/ ZvŠ 22980/97-22 P1, S2 PŠ 24035/ ,8. PŠ 24035/ Přehled počtu tříd a žáků / podle zahajovacího výkazu k daného školního roku / Počet žáků na naší škole ve školním roce 2006/2007 kopíroval obecný trend demografické křivky složení obyvatelstva ČR. Pokles žáků by se měl zastavit ve školním roce 2007/ / /2007 Počet tříd žáků Počet tříd žáků Základní škola Základní škola Speciální třídy 4 33 Speciální třídy 4 34 Celkem škola Celkem škola Oddělení ŠD Oddělení ŠD Volitelné předměty, zájmové útvary (kroužky) Cílem školy, ve vztahu k nabídce volitelných předmětů, bylo poskytnout žákům možnost vlastní volby výběru předmětu dle jejich zájmu. Tato forma a široká nabídka je zárukou naplnění smyslu volitelných předmětů. Tímto způsobem dochází k pozitivnímu vytváření skupin žáků z různých ročníků. Současně jsme realizovali mimoškolní a mimotřídní činnost školy tak, aby byla bohatá, různorodá i zajímavá a svojí nabídkou tak umožňovala uspokojit žáky nejrůznějšího věku a zaměření. Naši žáci měli možnost navštěvovat řadu kroužků, které ve svém volném čase vedou učitelé a vychovatelky naší školy. 3

6 Volitelný předmět Počet skupin Počet žáků 7.roč. 8.roč 9.roč Informatika Seminář z biologie Seminář ze zeměpisu Domácí nauky Seminář z chemie Technické kreslení Technika administrativy Sportovní hry Literární seminář Zájmové kroužky Sborový zpěv Kroužek německého jazyka Kroužek fotografování Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 2 skupiny Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 2 skupiny Kroužek basketbalu Kroužek florbalu 2 skupiny Výtvarný kroužek Kroužek aerobiku Technika administrativy Pohybové hry Hra na flétnu - 2.skupiny Romský taneční kroužek Lačho jilo Počet žáků / ročník 25 žáků (I.stupeň) 10 žáků (2.ročník) 5 žáků (II. stupeň) 24 žáků (9.ročník) 20 žáků (9.ročník) 19 žáků (II.stupeň) 37 žáků (II.stupeň), 9 žáků (I.stupeň) 20 žáků (I.stupeň) 42 žáků (I.,II.stupeň) 22 žáků (II.stupeň) 23 žáků (2. 3., 4 ročník) 5 žáků (II.stupeň), 17 žáků (I.stupeň) 24 žáků (spec. třídy) Na naší škole úspěšně pracují i kroužky pro romské děti, na kterých má velkou zásluhu romská asistentka, sl. Gabriela Balážová, a otec našich žákyň, pan Josef Gyngo. Mezi žáky je oblíbený taneční kroužek Lačho Jilo. Naši žáci však nenavštěvují pouze kroužky při škole. V Chrastavě je mnoho možností využití volného času, ale záleží především na rodině, jak své děti směřuje k mimoškolní činnosti. 4

7 ČÁST III. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY ŠKOLY 1. Organizace vzdělávání a výchovy ve školním roce 2006/2007 Ve školním roce 2006/2007 nedošlo k výrazným změnám v organizačním zajištění výchovy a vzdělávání. Byl zaznamenán pokles žáků o 27 žáků. Vzhledem k tomu klesl i počet tříd na škole o jednu třídu. Nadále pokračovala rekonstrukce budovy školy na náměstí 1. máje. Vyučovaní probíhalo ve zbývajících dvou budovách školy. Zřizovatel, Město Chrastava, uvolnil další budovu pro potřeby školy v Bezručově ulici. Tím bylo možné zabezpečit výuku tak, že každá třída měla vlastní prostory a vyučování nemuselo být řešeno formou odpoledních a dopoledních směn. Rekonstrukce jedné z budov školy tak neměla dopad na kvalitu vzdělávání žáků. Vzdělávací programy uvedené v části II. budou od školního roku 2007/2008 postupně nahrazovány školním vzdělávacím programem, ve kterém bude zohledněno i vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle vlastního školního vzdělávacího programu se budou žáci naší školy učit od školního roku 2007/2008, a to postupně v 1. a 6. ročníku. Naším cílem bude vzdělávat žáky takovou formou, abychom je vybavili potřebnými kompetencemi, které našim žákům umožní uplatnit se v praktickém životě. Přípravě školního vzdělávacího programu věnovala škola značné úsilí. Pod vedením koordinátorů ŠVP se pedagogickému sboru podařilo vytvořit vzdělávací program, který je založen na podnětném a tvůrčím školním prostředí, jež bude stimulovat nejschopnější žáky, povzbuzovat méně nadané, chránit a podporovat žáky nejslabší a zajišťovat, aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjel v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. Tento přístup ke vzdělávání má škola zakotvena i v motivační názvu školního vzdělávacího programu: Škola cest, směrů a možností. 2. Rozložení počtu tříd a žáků: Běžné třídy (program ZŠ) počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 2005/ / / / / / / / ,26 23,08 17,72 17,27 Speciální třídy (program ZvŠ, PŠ) počet spec. tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 2004/ / / / / / / / ,25 8,5 8,63 8,5 Celá škola (program ŽŠ, ZvŠ, PŠ) počet tříd ZŠ celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitele 2005/ / / / / / / / ,26 21,06 16,81 16,33 5

8 3. Prospěch žáků Žáci běžné třídy (program ZŠ) Ročník počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl šk. rok 2005/ / / / / / / / celkem Žáci speciální třídy (program ZvŠ, PŠ) prospěl Ročník počet žáků s vyznamenáním prospěl neprospěl šk. rok 2005/ / / / / / / / PŠ celkem

9 Žáci celá škola (program ŽŠ, ZvŠ, PŠ) prospěl Ročník počet žáků s vyznamenáním prospěl neprospěl šk. rok 2005/ / / / / / / / PŠ celkem Přehled výchovných opatření /2.pololetí/ Žáci běžné třídy (program ZŠ) stupeň z chování 2005/ /2007 počet % počet % NTU 18 2, ,19 TD 20 3, ,29 ŘD 19 3, , , , , ,25 Pochvaly 27 4, ,93 Žáci speciální třídy (program ZvŠ, PŠ) stupeň z chování 2005/ /2007 počet % počet % NTU TD 7 21,21 1 2,94 ŘD 2 6,06 1 2, ,09 1 2, ,09 1 2,94 Pochvaly

10 Žáci celá škola (program ŽŠ, ZvŠ, PŠ) stupeň z chování 2005/ /2007 počet % počet % NTU 18 2, ,91 TD 27 4, ,27 ŘD 21 3, , , , , ,29 Pochvaly 27 4, ,55 5. Počet omluvených a neomluvených hodin počet hodin a průměr na jednoho žáka běžné třídy (program ZŠ) omluvené h. průměr na 1 ž neomluvené h. průměr na 1 ž 1.pololetí , ,46 2.pololetí , ,18 celkem , ,62 počet hodin a průměr na jednoho žáka speciální třídy (program ZvŠ, PŠ) omluvené h. průměr na 1 ž neomluvené h. průměr na 1 ž 1.pololetí , ,85 2.pololetí , ,47 celkem , ,32 počet hodin a průměr na jednoho žáka celá škola (program ŽŠ, ZvŠ, PŠ) omluvené h. průměr na 1 ž neomluvené h. průměr na 1 ž 1.pololetí , ,65 2.pololetí , ,19 celkem , ,84 Ve školním roce 2006/2007 nemůžeme být spokojeni s vývojem absence žáků ve vyučování. Naši práci narušují problémy spojené s častou absencí jak neomluvenou, tak i omluvenou /leckdy neodůvodněnou/. Pravděpodobně hlavním důvodem nárůstu absence je to, že převážná část dětí s výrazným počtem zameškaných hodin pochází ze sociálně narušených rodin, kde rodiče neplní své základní povinnosti ve výchově, kde žijí v bytech s nízkou sociální kulturou bydlení. Výrazný negativní vliv sociálně a kulturně slabého rodinného prostředí se projevuje neadekvátním chováním a jednáním těchto žáků. Těmto dětem chybí pozitivní motivace, účelné a uspokojivé trávení volného času. 8

11 Stále je velmi problematická spolupráce s některými zákonnými zástupci těchto žáků. Také z tohoto důvodu jsme zřídili na škole místo asistenta pedagoga pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí - romskou asistentku. Bez jejích návštěv v rodinách a neustálého sledování absence třídními učiteli by bylo množství neomluvených hodin některých žáků daleko větší. Přistoupili jsme také k tomu, že absenci některých žáků omlouváme pouze od lékaře. I v letošním školním roce musela často pracovat výchovná komise, která projednávala záškoláctví a zasílala oznámení o zanedbání školní docházky na odbor MÚ projednávající přestupky. S tímto odborem má škola velmi dobrou spolupráci. Závažnější případy jsme předávali k řešení Orgánu sociálně právní ochrany dítěte Magistrátu města Liberec. 6. CERMAT (centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání) a) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Také ve školním roce 2006/2007 se naše škola účastnila projektu Cermat zaměřeného na vytváření komplexního systému monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání.v rámci tohoto projektu se uskutečnilo hodnocení vzdělávání žáků 9. tříd a žáků vycházejících z nižších ročníků základní školy. Výsledky vzdělávání byly stanoveny na základě testů společnosti CERMAT. Testování z dovedností českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů proběhlo pro všechny vycházející žáky v Libereckém kraji (resp. v celé ČR) v jeden den, a to podle jednotného testovacího schématu. Po vyhodnocení testů obdržel každý žák od společnosti CERMAT, prostřednictvím ředitelství školy, osvědčení o dosažených výsledcích. Tento certifikát, resp. dosažené výsledky, byly jedním z kriterií přijímacího řízení na střední školy v Libereckém kraji. Naši žáci dosáhli tradičně standardních výsledků, které jim v naprosté většině umožnily přístup ke vzdělávání na vybraných středních školách. b) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ Testování proběhlo pro přihlášené školy ve všech krajích celé ČR 25. a Žákům byly v tyto dny na škole zadány tři testy (test dovedností v českém jazyce, test matematických dovedností, test obecných dovedností) a žákovský dotazník. Výstupem z uvedeného projektu bylo individuální osvědčení pro každého žáka, ve kterém byly prezentovány výkony žáka v řešených testech a jeho umístění mezi žáky školy, v kraji i v celé ČR. 7. Akce MaK Činnost organizace Mládež a kultura - MaK má na škole dlouhodobou tradici. Organizačního zajištění, komunikace s divadly a dalšími kulturními organizacemi se opětovně ujala paní učitelka Mgr. Hana Marušková. Z libereckých divadel upřednostňujeme Naivní divadlo, protože našim žákům dotuje cenu jízdného, která byla stanovena 15,-- Kč na žáka. Tato dotace, vzhledem k celkové částce, kterou vybíráme od žáků, významně ovlivňuje možnost účasti na kulturních představeních v Liberci. Z ekonomických důvodů rozšiřujeme nabídku i o představení, která můžeme realizovat v prostorách školy, popřípadě využitím sálu městského kina. Vedení školy návštěvu divadelních představení podporuje v hojné míře proto, že je to pro některé naše žáky jediná možnost seznámení s tímto druhem kulturního vyžití. Pro ilustraci uvádíme seznam akcí a počet zúčastěných tříd: Naivní divadlo 6 představení 22 tříd Divadlo F.X.Šaldy 2 představení 5 tříd Budova školy (včetně sálu kina ) 4 kulturní akce 17 tříd Lidové sady Liberec 2 kulturní akce 10 tříd 9

12 Divadlo Název představení Třída DFXŠ Malováno na skle 7. třída DFXŠ Cyrano z Bergeracu 8.a 9. třídy NDL Tajný lodní deník 3.,4.,5. třídy NDL Písmenková polívka 1. třídy NDL Čerti z Ještědu 2. třídy NDL Sůl nad zlato 2. třídy NDL Zrzavý Orm 5. třídy NDL Janek a kouzelná fazole 2. třídy Škola Ezop a ti druzí 5. třídy Škola Jednou v roce na Vánoce 2. třídy Škola-kinosál Supermarket 4.,7.a 8.třídy Škola Ezop a ti druzí 5. třídy Škola Pořad o rocku II. 7.,8. a 9. třídy Lidové sady LBC Autoškola 2.,3. a 4. třídy 8. Účast žáků školy na soutěžích, olympiádách V letošním školním roce jsme se zúčastnili vedle tradičních sportovních závodů i dalších soutěžních aktivit, jako jsou olympiády apod. Přestože jsme se v řadě soutěží neztratili a dokázali jsme se prosadit a vybojovat vynikající umístění, byl tento školní rok ústupem ze slávy. Jednalo se především o sportovní soutěže - již tradiční lehkou atletiku. Na druhou stranu jsme dosáhli velmi hodnotného úspěchu v ekologické olympiádě, kde družstvo našich žáků obsadilo vynikající 1. místo. V následující tabulce jsou uvedena pouze medailová umístění, popřípadě finálové úspěchy, které v konkurenci ostatních škol přispívají ke zviditelnění naší školy. Sportovní soutěže Družstvo/jméno Disciplína Umístění Pohár rozhlasu, okresní kolo,mladší žákyně družstvo atletika 3.místo Mc Donalds cup, mladší žáci družstvo kopaná semifinále Okresní soutěž ZŠ v kopané o putovní pohár AŠSK družstvo kopaná semifinále Jarchovská Andrea dálka 1.místo Jarchovská Andrea míček 1.místo Olympiáda mládeže mladší žáctvo družstvo 4x60m 4. místo Anežka Svobodová 60 m 4. místo Anežka Svobodová 300 m 4. místo Ekologická olympiáda družstvo 1.místo Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo družstvo 1.místo 10

13 Část IV. DALŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 1. Poradenské služby na škole Poradenské služby na naší škole byly ve školním roce 2006/2007 realizovány prostřednictvím institutu výchovného poradenství a prevence sociálně patologický jevů. Základní škola měla ve školním roce 2006/2007 dva výchovné poradce. Jednotlivé kompetence výchovného poradenství, vymezené vyhláškou č. 72/2005 Sb., vykonávali Mgr.Iveta Steidlová a Mgr. Vlastimil Řehořek. Preventistou sociálně patologických jevů byla Ing. Jiřina Suchá. Činnosti poradenských služeb ve školním roce 2006/ zajišťování besed s náborovými pracovníky - exkurze do organizací, podniků za účelem možnosti profesní orientace našich žáků - návštěva Veletrhu vzdělávání Nisa schola v Liberci - exkurze na Úřad práce v Liberci- náplň práce ISSŠ a testy zájmu - zajištění účasti náborářů a dalších pracovníků různých středních škol na třídních schůzkách 9.tříd - zajišťování hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. a 5.tříd CERMAT - spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů - účast na výchovných komisích při řešení výchovného či vzdělávacího problému - spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů (prevence sociálně patologických jevů, pohovory se žáky) - kontrola práce učitelů s integrovanými žáky - poradenství z hlediska profesionální orientace pro žáky 9.ročníku i jejich rodiče - účast na setkání výchovných poradců Libereckého kraje organizovaných Pedagogickopsychologickou poradnou v Liberci - tvorba minimálního preventivního programu - jednání s rodiči, pravidelné konzultační hodiny - velmi dobrá spolupráce při řešení problémů skrytého záškoláctví s dětskými lékařkami působícími v Chrastavě - velmi dobrá spolupráce s Policií České republiky či Městskou policií v Chrastavě - velmi dobrá spolupráce s Pedagogicko- psychologickou poradnou v Liberci (Šetření žáků probíhalo v Liberci, ale stále častěji vyšetřují psycholožky naše žáky přímo ve škole. Zabrání se tím tomu, že by se na vyšetření nedostavili.). - velmi dobrá spolupráce s Odborem pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava a paní H. Urbanovou Neomluvená absence (záškoláctví) 2005/ /2007 Celé zařízení včetně speciálních tříd Neomluvená absence opět proti minulému školnímu roku vzrostla. Hlavní příčinou vysokého počtu absence jsou však jednotliví žáci, kteří vysokou individuální absencí zvyšují jednak průměr a jednak celkový počet. Některé případy musela řešit se zákonnými zástupci přestupková komise MěÚ Chrastava odebráním sociálních dávek nebo Oddělení péče o děti a 11

14 mládež Magistrátu města Liberce. Další velkou roli v rostoucí absenci hraje benevolence rodičů, zvláště z méně funkčních a neúplných rodin, které svým přístupem podporují skryté záškoláctví. Veškerá neomluvená absence byla s rodiči projednána v souladu s pokynem MŠMT a řešena v součinnosti všech výchovných složek a za spolupráce se všemi zainteresovanými orgány města a okresu Liberec.Z jednání s rodiči je vždy pořízen zápis z jednání,tak aby se předešlo případným námitkám. Současně jsme vzhledem k narůstajícímu počtu omluvených, ale zvláště neomluvených hodin ju některých žáků, u nichž jsme měli oprávněné podezření ze záškoláctví, po dohodě s rodiči uznávali pouze omluvenky od lékaře. Stále více se však množí případy, kdy rodiče kryjí své děti, a jen díky dobré spolupráci výchovných poradců, preventisty a třídních učitelů s obvodními dětskými lékařkami se daří tyto případy minimalizovat. Minimální preventivní program Základní funkcí preventivního programu naší školy je prevence před sociálněpatologickými jevy v chování našich žáků. Podrobně zpracovává koordinaci a participaci na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, prekriminálního jednání a dalších rizikových projevů chování. Hodnocení primární prevence v dalších negativních jevech Mezi negativní projevy v chování žáků kromě již uvedené neomluvené absence patří: - stále větší počet kuřáků z řad našich žáků a hlavně se snižující věková kategorie, která s touto drogou experimentuje - zvyšující se míra používání vulgarismů, a s tím související verbální i fyzická agrese - přerůstání sociálně patologických projevů v kriminální činnost - malá schopnost mladé populace vytvářet pozitivní vztahy mezi svými vrstevníky - nevhodné jednání žáků s učiteli a vstupování vůči nim - mobilních telefonů a stále se snižující věk žáků, kteří mobilní telefon vlastní Problémy související s chováním žáků bylo vždy řešeno velmi taktně a v souladu s platnými právními předpisy a ve spolupráci s třídními učiteli, preventistou sociálně parologických jevů, výchovnými poradci a hlavně s rodiči. Romská asistentka Velmi kladně hodnotíme práci romské asistentky, které navštěvovala rodiny romských žáků, u kterých se vyskytly výchovné problémy či záškoláctví. Zajišťovala návštěvy rodičů ve škole a vedla kroužky pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Velmi se osvědčilo doučování dětí touto asistentkou. 2. Údaje o přijímacím řízení Gymnázia 8 letá 6 letá 4 letá SOŠ, SOU maturita SOU bez maturity U dvuoletá Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij

15 Část V. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 1. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících) I.STUPEŇ z toho hodin vyučovaných Vyučovací předměty Celkem odučeno hodin týdně počet učitelů plnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně tj.% počet učitelů neplnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně tj.% Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Prvouka Vlastivěda Matematika Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem ,8-4 1,2 II.STUPEŇ z toho hodin vyučovaných Vyučovací předměty Celkem odučeno hodin týdně počet učitelů plnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně tj.% počet učitelů neplnící kvalifikační předpoklady počet hodin týdně tj.% Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Občanská výchova Zeměpis Rodinná výchova Matematika Přírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem , ,4 Celkem škola , ,9 13

16 Vedení školy se snaží vytvářet optimální podmínky jak pro stabilizaci pedagogického sboru, tak i po stránce pedagogické kvalifikace. Plnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogické způsobilosti je na velmi dobré úrovni. Výuka v 79,6 % (II.stupeň), resp. 98,8% (I.stupeň) byla zabezpečena pedagogickými zaměstnanci plnícími kvalifikační předpoklady, které jsou dány zákonem o pedagogických pracovnících. Celková pedagogická způsobilost na naší škole je plněna na 90%. V dalších letech je předpokladem docílit až 100%. Řada zaměstnanců ve školním roce 2007/2008 si doplní potřebné vzdělání ukončením studia na vysoké škole formou kombinovaného studia, nebo v rámci celoživotního vzdělávání. 2. Konkrétní údaje o pracovnících školy Pořadové číslo PP Pracovnízařazení úvazek Kvalifikace Praxe 1. učitel 1 1.stupeň učitel 1 spec. ped. Bc učitel 1 1.stupeň učitel 1 Čj,Hv 26 5 učitel 1 Čj,Nj 3 6. učitel 0,68 1.stupeň,Čj učitel 1 Čj, Nj 6 8. učitel 1 l.stupeň učitel 1 l.stupeň učitel 1 M,F zástupce ŘŠ 1 DPS učitel 1 Čj,Vv, učitel 1 bez učitel 1 spec. ped. Bc učitel 1 CH,Pč učitel 0,73 M,Z učitel 1 1.stupeň učitel 1 bez učitel 1 1.stupeň výchovný poradce 1 Čj,D učitel 1 1.stupeň učitel 1 M,Tv 7 23 učitel 1 bez výchovný poradce 1 Čj,D učitel 1 bez učitel 1 spec. ped. Bc učitel 1 Čj,Vv učitel 1 1.stupeň učitel 1 1.stupeň ředitel školy 1 1.stupeň, šk. management učitel 1 1.stupeň učitel 1 1.stupeň učitel 1 1.stupeň učitel 1 Aj,Tv učitel 1 Z,Př učitel 1 1.stupeň asistent pedagoga 1 ped. asistenství ved. vychovatelka 1 vychovatelství vychovatelka 1 vychovatelství vychovatelka 1 I.stupeň vychovatelka 1 vychovatelství 14 14

17 Věkové složení pedagogického sboru Do 30 let 31 až 40let 41 až 50 let 51 až Důchodový Ped. důch.věk věk zaměstnanci celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen s odbornou kvalifikací 5/5 9/8 12/10 5/3 3/3 34/29 bez odborné kvalifikace 0/0 3/3 1/1 1/1 0/0 5/5 nově přijatí pedagogové 2/2 1/ /1 3/3 ukončené prac. poměry odchody do důchodu /1 2/2 3/3 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2006/2007 se vedení školy zaměřilo na podporu vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy v oblasti doplňování kvalifikačních předpokladů. Současně škola umožňovala svým pracovníkům pravidelnou účast na vzdělávacích programech a akcích, které pořádá NIDV Praha s krajskou pobočkou v Liberci a Centrum vzdělanosti Libereckého kraje. Pracovníci naší školy nabídky těchto institucí hojně využívají. V tomto školním roce byly absolvovány kurzy především zaměřené na cizí jazyky a tvorbu školního vzdělávacího programu. Dlouhodobé vzdělávání PP Kvalifikační a další kvalifikační studium Studium spec.pedagogiky magisterský stupeň 3 Školský management 1 Studium pro výchovné poradce 1 Studium pro koordinátory školních vzdělávacích programů 1 Studium pedagogiky (rozšíření kvalifikace pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů na základní a střední škole) 2 Vzdělávací kurzy Akce pedagogického centra počet Počet pedagogů Jazyky hrou 4 Brána jazyků 5 MEJA jazykový kurz angličtiny 1 Dítě na cestě k zločinu 2 Nový zákoník práce 2 Brána jazyků 5 SIPVZ práce s multimedii 10 SIPVZ vytváření prezentací na PC 10 RVP a německý jazyk 2 Modelování chemických reakcí výuka chemie dnes a zítra 1 Cvičíme s overbally 1 Alternativní způsoby vyučování 4 Tvořivá škola činnostní učení 2 Vzdělávací program na sexuální výchovu náctiletých 1 Na školní vzdělávací program nejste sami 1 Rhymes a poetry in english lessons 1 Jaro a velikonoce v hudbě a pohybu 1 Úvodní výcvikový seminář primární prevence pro lektory a školní metodiky 1 Žáci se SPUCH při vyučování 2 15

18 ČÁST VI. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Materiálně technické podmínky Škola je sice zabezpečená pro plnění své výchovně vzdělávací funkce, kdy vybavení školy pomůckami a učebnicemi je na běžné, standardní úrovni a umožňuje plnit úkoly stanovené učebními plány a osnovami, zařízení učeben však stárne. Tak jako v minulém školním roce, tak i ve školním roce 2006/2007 jsme nábytek obnovovali, abychom dostáli podmínkám hygieny. Během následujícího školního roku bude školní nábytek ve většině tříd plnit požadavek na zohlednění výškových a věkových rozdílů žáků. Hygienické normy dané zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, byly ve vážném rozporu se skutečným stavem především jedné budovy školy, a to budovy na náměstí 1. máje. Zřizovatel od března 2006 přistoupil k rozsáhlé rekonstrukci budovy tak, aby byly nejen splněny hygienické podmínky výchovně vzdělávacího procesu, ale současně vznikly moderní prostory umožňující vznik podnětného a tvůrčího školního prostředí, které stimuluje a poskytuje prostor k aktivnímu, modernímu pojetí výuky. Budova ve Školní ulici je situována na okraji města a obklopena městskou zelení s parkovou úpravou. V budově se učí žáci 5. tříd a celý II. stupeň. Je zde umístěna učebna informatiky, která je vybavena staršími žákovskými PC stanicemi, serverem a dataprojektorem. V následujících letech bude třeba přistoupit k rekonstrukci učebny, především její datové sítě. Pro učitele jsou dále k dispozici počítače ve sborovně a v kanceláři. Všechny počítače mají pevné připojení k internetu. V areálu této budovy jsou školní pozemky a velký sportovní areál. V minulém školním roce jsme v této budově vybavili dvě učebny dataprojektory a interaktivními tabulemi. Je předpokladem, že po dokončení rekonstrukce budovy na náměstí bude připravován projekt na přestavbu a dostavbu budovy ve Školní ulici s rekonstrukcí sportovního areálu tak, aby i tato součást základní školy splňovala charakter moderní vzdělávací instituce. V tomto směru zřizovatel v roce 2007 provedl první kroky, které by umožňovaly přípravu projektové dokumentace. Budova v Revoluční ulici se nachází v centru města. Školní budovu navštěvují žáci tříd 1. stupně (1.,3.a 4.třídy) a 4 speciálních tříd (1.- 9.třída). Dále je v této budově umístěno 1 oddělení školní družiny, které má od minulého školního roku vlastní, nově vybavené prostory. Tato budova byla v minulém školním roce připojena k internetu a jedna třída vybavena dataprojektorem. V budově jsou dále dílny a cvičná kuchyňka, kterou využívají žáci především ze speciálních tříd. K dispozici není tělocvična, takže výuka TV probíhá v tělocvičně ve sportovní hale TJ Spartak Chrastava. Na školním dvoře a zahradě se nachází odpočinkový kout pro děti školní družiny. Budova na náměstí 1. máje od března 2006 prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Předpokládaný termín dokončení prosinec Předpokládaný termín výuky v této budově je od začátku II. pololetí školního roku 2007/2008. Budova v Bezručově ulici je škole po dobu rekonstrukce budovy na náměstí 1. máje zřizovatelem pouze zapůjčena. V těchto provizorních prostorách byly umístěny druhé třídy a tři oddělení školní družiny. Školní družinou je často využívána rozsáhlá zahrada, která patří do areálu této budovy. Současně zde prozatímně sídlí ředitelství školy. 16

19 2. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Cílem aktivit vedení školy a celého pedagogického sboru zaměřených na public relation je rozšiřovat povědomí o škole jako o otevřené, učící se organizaci, která plní očekávání jak žáků, tak rodičů. Záměrem je pokračovat v tomto trendu vhodnou a nevtíravou, nicméně viditelnou snahou o stálou informovanost rodičovské veřejnosti nejen o běžné činnosti školy, ale i o jejích úspěších v různých soutěžích a mimoškolních aktivitách. Za tímto účelem vydáváme časopis Školník, který je pravidelnou měsíční přílohou Chrastavských listů ( jednotlivá vydání jsou přílohou této výroční zprávy). Dále v měsíci lednu pořádáme den otevřených dveří a neméně významnou prezentační akcí jsou pravidelné vánoční akademie. Za samozřejmost v současné době považujeme internetové stránky školy, které jsou průběžně aktualizovány naším ICT koordinátorem. Velmi kladně hodnotíme samostatnou žákovskou prezentaci školy prostřednictvím jejich vlastního časopisu Okénko školáka. Další možností budování kladného povědomí veřejnosti o škole jsou aktivity členů pedagogického sboru v oblasti veřejného, kulturního, společenského a sportovního života v rámci obce, regionu. Škola se tak otevírá veřejnosti, její pracovníci se dostávají do nových kontaktů a vytvářejí tak pozitivní image školy. 3. Oblast spolupráce s dalšími subjekty Rada školy Rada školy byla ustanovena zřizovatelem usnesením Rady města Chrastavě č. 2005/17 ze dne Na základě jmenování zástupců školské rady zřizovatelem a volbou z řad rodičovské a pedagogické veřejnosti je složení školské rady následující: Předseda: Členové: Mgr. Alena Páchymová Mgr. Jana Řeháková RNDr. Irena Lejsková Mgr. Eva Kašková Alena Fryková Hana Urbanová Jednání školské rady se uskutečňuje dvakrát do roka. Na tato jednání je zván ředitel školy. Rada plní úkoly, které jsou dány právní normou školského zákona. Spolupráce mezi vedením školy a Radou školy je na velmi dobré úrovni. Rada školy v závěru školního roku podpořila školní vzdělávací program, podle kterého bude škola vyučovat v 1. a 6. třídách od šk. roku 2007/2008. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Sdružení rodičů a přátel dětí a školy je registrované pod číslem VSČ/1-7978/91-R. V průběhu školního roku byly uskutečněny tři třídní schůzky. Vedení školy se dále setkává se zástupci tříd (třídními důvěrníky) dvakrát do roka. Zde jsou projednávány nejdůležitější otázky a úkoly týkající se chodu školy a řešeny přání a připomínky zákonných zástupců žáků.. Příjmy SRPDŠ tvoří příspěvky od žáků a příjmy za sběr starého papíru. O účelném využití finančních prostředků spolurozhoduje výbor SRPDŠ, složený z třídních důvěrníků a vedení školy. Z těchto prostředků přispíváme žákům na kulturní akce, lyžařské a plavecké výcviky, na odměny za sportovní a vědomostní soutěže, sběrové akce, na školní výlety, ozdravné pobyty atd. 17

20 ČÁST VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2006/2007 byla na našem zařízení provedena kontrolní činnost Libereckého inspektorátu ČŠI Datum kontroly května 2007 Předmět kontroly - Kontrola formálních náležitostí zřizovací listiny a podmínek zápisu do rejstříku škol a školských zařízení podle vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované období aktuální stav. - Kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých škole podle 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, na systémový projekt Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřujících k rozvoji klíčových kompetencí žáků projektové období III. a IV. čtvrtletí roku 2005 a I. až III. čtvrtletí roku Výsledek kontroly - Kontrolované údaje v předložených dokumentech organizace byly v souladu se skutečností. - V žádném z bodů předmětné kontroly nebylo zjištěno porušení posuzovaných právních předpisů. 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2006-2007 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více