Investiční dotace v roce Vnější kontroly. Činnost komise cenností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční dotace v roce 2005. Vnější kontroly. Činnost komise cenností"

Transkript

1 Investiční dotace v roce 2005 Puncovní úřad nečerpal žádné finanční prostředky v rámci programů PHARE. V roce 2005 byla Puncovnímu úřadu poskytnuta systémová investiční dotace v celkové výši tis. Kč. Tato dotace byla vyčerpána na 99,55 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši ,24 Kč byly ponechány ve prospěch státního rozpočtu. V porovnání s rokem 2004 byla poskytnutá dotace nižší o 540 tis. Kč. Finanční prostředky na investiční dotace byly ze 66 % použity na zakoupení přístrojů a zařízení, zejména na zakoupení tří kusů přístrojů Spectro MIDEX rentgenových testerů na drahé kovy, které pracují na principu rentgenové fluorescence. Tyto přístroje umožňují zkoušení výrobků z drahých kovů a slitin a to jednou z nejpřesnějších nedestruktivních metod. Vnější kontroly V roce 2005 neproběhla v Puncovním úřadě žádná vnější kontrola z MPO, ani z jiných kontrolních orgánů. Činnost komise cenností Během roku 2005 zpracovala komise cenností celkem 154 zásilek předmětů, které byly Puncovnímu úřadu předány Úřady pro zastupování státu ve věcech majetkových. Komise všechny tyto zásilky rozbalila a ocenila předměty, které tyto zásilky obsahovaly. Z toho bylo 67 zásilek nezpracovaných z roku Z oceněných předmětů komise vytvořila 501 položek, které nabídla v listopadu 2005 v aukci. Termín aukce byl zveřejněn na webu Puncovního úřadu a v časopise Klenotník, hodinář. Byla přístupná pouze subjektům zaregistrovaným u Puncovního úřadu a hodinářům. Zúčastnilo se jí celkem 16 subjektů, vydražilo se 239 položek a celkový výnos z vydražených předmětů byl ,- Kč. V průběhu roku 2006 budou, po přecenění, připraveny do aukce zbylé položky doplněné o položky ze zásilek doručených koncem roku 2005 a během roku Personální práce a vzdělávání V roce 2005 Puncovní úřad měl 104 systemizovaných pracovních míst, stejně jako v předchozím roce došlo v souladu s usnesením vlády ke snížení počtu pracovních míst o 2%, tj. o dva pracovníky. Průměrný plat zaměstnanců byl ,- Kč, jeho nárůst oproti roku 2004 činil pouze 1%. V průběhu roku byli přijati 3 noví zaměstnanci na místa pracovníků, kteří rozvázali pracovní poměr. Puncovní úřad zajišť oval pro své zaměstnance potřebné rozšiřování a prohlubování kvalifikace v souladu s usnesením vlády ČR o vzdělávání zaměstnanců státní správy. Každý

2 pracovník absolvoval v průměru 6 dní školení, celkové náklady na vzdělávání činily cca 2,5 % z výdajů na platy. Pro vzdělávání svých zaměstnanců využívá Puncovní úřad především kurzy pořádané Institutem státní správy, které mají velmi dobrou úroveň a jsou poskytovány zdarma. Jejich obsah je zaměřen především na manažerské dovednosti, komunikaci, řízení kvality veřejných služeb, na základy práva EU a opatření proti korupci. V uplynulém roce se těchto školení zúčastnilo 17 vedoucích pracovníků z jednotlivých pracovišť úřadu. V rámci vstupního vzdělávání se 9 zaměstnanců zúčastnilo univerzálního vzdělávacího bloku, pořádaného Institutem státní správy pro nové zaměstnance správních úřadů o systému a organizaci státní správy v ČR, EU, právním systému, správním řádu, zákoníku práce atd. Probíhaly jazykové kurzy angličtiny a němčiny, kterých se účastnilo 43 zaměstnanců. Předepsanou jazykovou zkoušku složilo v roce 2005 celkem 6 zaměstnanců. V listopadu proběhlo školení k novému správnímu řádu pro 19 pracovníků puncovní inspekce. Celkem 59 zaměstnanců Puncovního úřadu absolvovalo v průběhu roku 2005 e- learningové školení o životním prostředí a o Evropské unii. V roce 2005 absolvovali dva pracovníci odboru puncovní inspekce roční právní kurz Univerzity Karlovy a dvě zaměstnankyně studují při zaměstnání. V roce 2005 bylo zahájeno školení k získání mezinárodní zkoušky pro práci s počítačem - ECDL, do kterého je přihlášeno 9 zaměstnanců. Kromě výše uvedených vzdělávacích akcí probíhala odborná školení podle potřeb jednotlivých pracovišť obsluha přístroje MIDEX, školení o nových zákonech, o práci s počítačovým provozním systémem, školení řidičů, a další. V závěru roku byl upraven systém odborného vzdělávání zaměstnanců. Noví zaměstnanci i stávající, kteří postoupí do vyšších platových tříd, musí v předepsaném termínu a rozsahu složit zkoušku z oboru puncovnictví. Tímto způsobem je zajištěno doplňování odborných znalostí pracovníků úřadu. Úvod Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 Roční zpráva Puncovního úřadu vychází z hlášení o vykonaných finančních kontrolách od vedoucích pracovníků Puncovního úřadu Praha a ředitelů odborů. Předběžná kontrola V souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a opatření ředitele Puncovního úřadu č. 3/2002 předchází každé finanční operaci (nákupu) předběžná kontrola. V této fázi se klade důraz na zvážení všech rizik a na co nejefektivnější využití svěřených veřejných finančních prostředků

3 O veškerých nákupech z provozních pokladen rozhodují vedoucí s ohledem na nutnost uskutečnění nákupu. Svá rozhodnutí konzultují s ekonomicko-správním oddělením v Praze. Nákupy větší finanční náročnosti (zpravidla investičního charakteru) jsou vždy projednávány na pravidelných poradách vedoucích pracovníků. Porady mohou být v naléhavých situacích svolány i mimořádně. Koupě výpočetní a kancelářské techniky se provádí prostřednictvím elektronického tržiště. Průběžná kontrola Průběžná kontrola se provádí na všech pracovištích Puncovního úřadu pravidelně, ale také namátkově. Účetní doklady se kontrolují a podepisují odpovědnými pracovníky a následně jsou kontrolovány a vyúčtovány hlavní účetní. Provozní pokladny jsou kontrolovány měsíčně, příjmové pokladny jsou kontrolovány namátkově. Inventarizace majetku a závazků je prováděna v pravidelných intervalech daných příkazem ředitele Puncovního úřadu č. 3/2005, který vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., v pravidelných intervalech se také provádí kontrola jehel a puncovních raznic podle směrnice č. 3/1991 Puncovního úřadu. Stav cenin se kontroluje měsíčně porovnáním skutečných údajů s údaji na listině obdržené z poštovního úřadu. Drahé kovy se kontrolují převažováním a porovnáním s údaji zapsanými v počítači. I v tomto roce byla kontrolována spotřeba pohonných hmot služebních vozidel a údajů uvedených v knize jízd. Následná kontrola Následná kontrola je zpětnou vazbou se zaměřením na to, zda náklady vynaložené na schválenou akci byly opodstatnělé, a dále pak na způsob a efektivnost odstranění závad zjištěných při kontrolách. Příslušní odpovědní pracovníci svým podpisem potvrdí, že bylo s veřejnými prostředky nakládáno hospodárně. Následně jsou veškeré doklady zpracovány v ESO. Zde pracovníci překontrolují doklady a teprve pak provedou zaúčtování. Pracovníci ESO provádějí také následnou kontrolu i své práce - správné zaúčtování položek rozpočtu. V roce 2005 se tak podařilo odhalit chybně převedené finanční prostředky na příjmový účet místo na provozní účet, chybnou platbu (nepatřila Puncovnímu úřadu) na provozní účet, chybně převedenou částku na provozní účet. Dále pak dvakrát chybně převedené finanční prostředky na účet FKSP. Tento případ byl oznámen na MPO a bude v roce 2006 řešen Finančním úřadem pro Prahu 1. Podrobně jsou tyto případy popsány v příloze účetních výkazů Puncovního úřadu za rok Závěr Kontrolní mechanismy probíhající na Puncovním úřadě jsou nastaveny s ohledem na jeho činnost. Podle závěrů z provedených kontrol vnitřních, ale i vnějších nedochází k neúčelnému nakládání s veřejnými prostředky. Veškerá účetní evidence je vedena dostatečně podrobně a přehledně. Této problematice bude i nadále věnována patřičná pozornost, aby byly dodržovány příslušné zákony a nařízení MF ČR a opatření a příkazy ředitele Puncovního úřadu vztahující se k této oblasti. MÚZO bude požádáno o doplnění

4 dalších kontrolních mechanismů, které by upozorňovaly na dvakrát provedené stejné platby stejnému subjektu. Zpráva o interním auditu v roce 2005 Za rok 2005 bylo na Puncovním úřadě provedeno 4 tématické kontrolní akce v rámci interního auditu a jeden mimořádný audit. Akce byly zaměřeny na kontrolu provozních dokladů na expozituře Tábor, zkušebních jehel a úředních razidel na pracovišti v Táboře, zkušebních jehel a úředních razidel na expozituře Turnově, v ekonomicko správním oddělení v Praze, kde byla provedena kontrola plateb za elektrickou energii v rekreačním objektu Jedovnice. Mimořádný audit byl zaměřen na kontrolu, jakým způsobem byl opraven chybný platební příkaz. Audity neshledaly žádná porušení zákonů, vyhlášek, ani vnitřních předpisů Puncovního úřadu. Tematická kontrola kvality vyrážení puncovních značek byla prováděna pravidelně každý měsíc na všech pracovištích a byla jí podrobována vždy alespoň jedna položka namátkově vybraná z označeného zboží připraveného k výdeji. Provedené kontroly potvrdily, že kvalita vyrážení puncovních značek se zlepšila, avšak i přesto jsou při puncovních inspekcích v klenotnických prodejnách zjišť ovány případy ne dosti zřetelného označování puncovními značkami z minulých období

5 Rozbor činnosti puncovní inspekce 2005 Puncovní inspekce v roce 2005 v souladu s příslušnými ustanoveními puncovního zákona plnila své úkoly v oblasti registrace živností, interního auditu, přímého výkonu inspekční činnosti u externích subjektů a ukládání pokut za zjištěné závady. V uplynulém roce bylo registrováno dle ustanovení 35 puncovního zákona celkem 407 nových firem (živností a společností), což znamená, že počet evidovaných subjektů dosáhl čísla Asi 22 % (1 897) firem z celkového počtu oznámilo oficiálně ukončení činnosti, 14 % (1 170) činnost dočasně přerušilo. Jak vyplývá ze zkušeností, dalších asi % (cca ), buď nevyvíjí žádnou činnost, nebo pouze zcela minimální, či občas. Rovněž řada firem s dočasně přerušenou činností zřejmě již znovu podnikání nezahájí. Potvrzuje se tedy trend z předchozích let, kdy vysoký nárůst nově registrovaných firem již nepokračuje a ve srovnání s loňskem počet nově registrovaných subjektů stagnuje. Přesto však stále nedochází k sdělovacími prostředky avizované rozsáhlé likvidaci firem. Zůstává tak činnými, i když v různém rozsahu, kolem firem, což je ve srovnání s jinými státy poměrně značný počet a oproti minulému roku představuje mírný pokles, a to o cca činných subjektů. Pro výrobní i obchodní zlatnické subjekty přiděluje Puncovní úřad výrobní a odpovědnostní značky. V loňském roce bylo přiděleno celkem 56 nových výrobních a 124 odpovědnostních značek. Naproti tomu bylo 35 výrobních a tři odpovědnostní značky zrušeny. Kromě uvedeného došlo k převodu dvou výrobních a jedné odpovědnostní značky na nástupnický subjekt. Celkem bylo na správních poplatcích za uvedené úkony vybráno v kolcích ,- Kč. V této souvislosti si je třeba uvědomit, že není firma jako firma. Klasických zlatnických firem již mnoho nových nepřibývá. Nově registrované subjekty jsou převážně v oblasti obchodní, zejména zastavárny, bazary a zprostředkovatelé (dealeři) jiných firem, nebo se jedná o nejrůznější transformace, převtělování, či rozdělování a slučování stávajících firem. Tato situace přispívá značnou měrou k znepřehlednění podnikatelského prostředí a k zaplevelení podnikatelských evidencí (obchodního a živnostenského rejstříku) množstvím evidovaných podnikatelských subjektů, které ve skutečnosti vůbec nepodnikají, nebo fakticky neexistují. Ze všech těchto činných registrovaných subjektů je asi 60 % (cca ) čistě obchodních a zbytek (asi ) podniká v různém rozsahu i ve výrobě nebo opravách zboží. Přesto počet skutečných výrobců nepřekračuje zřejmě , z nichž je pouhých několik desítek výrobci významnějšími. Je pochopitelné, že všechny tyto výrobní živnosti provozují v různém rozsahu také obchodní činnost. I mezi obchodními živnostmi jsou značné rozdíly. Existují firmy zabývající se pouze prodejem dovezeného nebo i tuzemského zboží, jak maloobchodním, tak i velkoobchodním, firmy starožitnické a zastavárenské. Dosavadní pozoruhodný růst počtu nově registrovaných zastavárenských živností se sice zpomalil, neboť loni bylo registrováno dalších jen 60 nových subjektů, avšak celkem již více než 160 zastavárnických živností činnost ukončilo, takže jejich úhrnný počet vzrostl o cca 50 na 875. Oficiální zastavárny tedy činí téměř 22 % z registrovaných činných firem, a to je ještě možno připočítat řadu nejrůznějších bazarů

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD v roce 2014 Zpracovali: leden 2015 Ing. Martin Novotný, předseda Puncovního úřadu Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Miloslav Pilecký, vedoucí oddělení technického rozvoje a zahraničních

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015

Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015 Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015 Informace o plnění Plánu kontrolních činností za II. pololetí 2014 Kontrolní činnost OKPIA v II. pololetí 2014 vycházela z Plánu kontrolních činností

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU V ROCE 2008 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od:

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od: Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 1 Ekonomická Tato nahrazuje: Ekonomický úsek ze dne 1.1.2014 Datum platnosti od: 1.7. 2014 Základní právní předpisy: Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více