V e l k é n á m ě s t í 3, P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014."

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř AD P R AC H A T I C E V e l k é n á m ě s t í 3, P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE svazek A PODKLADY

2

3 svazek A PODKLADY ANOTACE III. úplná aktualizace územně analytických podkladů za správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice. Část A obsahuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, dle 4 vyhl. č. 500/2006 Sb., zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu vývoje území, jeho hodnot, limity využití území a zjištění záměrů na provedení změn v území. Tento dokument byl aktualizován dne na základě nově vydané 1. Aktualizace ZÚR Jč kraje. Aktualizace je vydávána v měřítku 1 : POŘIZOVATEL Tento rozbor zpracoval ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městského úřadu Prachatice, Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje a památkové péče, Velké náměstí 1, Prachatice, IČ: , kontakt: , AUTORSKÝ KOLEKTIV MěÚ Prachatice, územně analytické podklady MěÚ Prachatice, úřad územního plánování Mgr. Lenka Vokatá, odbor životního prostředí, MěÚ Prachatice Ing. arch. Jaroslav Daněk Atelier AD, České Budějovice, jednatel Ing. Tereza Louženská Atelier AD, České Budějovice, projektant 2

4 svazek A PODKLADY Obsah A. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 5 A.1. ÚVOD... 5 A.1.1. Legislativní rámec... 5 A.1.2. Seznam zkratek použitých v celém dokumentu (A až C)... 5 A.1.3. Metodika... 6 A.1.4. Použité podklady... 7 A.1.5. Datový model a aktuálnost dat... 8 A.2. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ... 9 A.2.1. Základní informace o území ORP Prachatice... 9 A.2.2. Údaje o území A.2.3. Územně plánovací dokumentace obcí A.2.1. Statistika předávaných údajů o území A.3. ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Metodika A.3.1. Horninové prostředí a geologie A.3.2. Vodní režim A.3.3. Hygiena životního prostředí A.3.4. Ochrana přírody a krajiny A.3.5. Ochrana ZPF (zemědělského půdního fondu) a PUPFL(pozemků určených k plnění funkcí lesa) A.3.6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura A.3.7. Sociodemografické podmínky A.3.8. Bydlení A.3.9. Rekreace A Hospodářské podmínky A TRENDY VE VÝVOJI STAVU ÚZEMÍ A.4. VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ Metodika A.4.1. Přírodní hodnoty A.4.2. Kulturní hodnoty A.4.3. Civilizační hodnoty A.5. VYHODNOCENÍ LIMITŮ ÚZEMÍ Metodika A.5.1. Územní podmínky pro výstavbu A.5.2. Limity dopravy A.5.3. Limity technické infrastruktury A.5.4. Limity vytváření a ochrany zdravých a bezpečných životních podmínek A.5.5. Limity ochrany přírody a krajiny A.5.6. Limity ochrany památek A.5.7. Hygienické limity A.5.8. Ostatní limity A.6. VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN ÚZEMÍ A.6.1. Metodika A.6.2. Záměry nadmístního významu A.6.3. Záměry místního významu

5 svazek A PODKLADY A.7. GRAFICKÉ PŘÍLOHY PODKLADŮ RURÚ A.7.1. Výkres přírodních, kulturních, civilizačních a dalších hodnot A.7.2. Výkres limitů využití území A.7.3. Výkres záměrů na provedení změn v území

6 ÚVOD svazek A PODKLADY A. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP PRACHATICE A.1. ÚVOD Územně analytické podklady, jsou základním nástrojem územního plánovaní a mají za úkol soustavně zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území, pro zajištění udržitelného rozvoje území. Slouží, dle 25 stavebního zákona, zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území. Územně analytické podklady pořizují úřady územního plánování pro celé správní území obce s rozšířenou působností v podrobnosti a rozsahu potřebném pro zpracování územně plánovací dokumentace (územní plán, regulační plán). První územně analytické podklady za ORP Prachatice byly pořízeny za finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu v roce Doporučujeme pracovat s elektronickou verzí tohoto dokumentu, jelikož u té je lepší přístup k vysvětlivkám. A.1.1. Legislativní rámec Legislativní prostředí pořizování, tvorby a aktualizace územně analytických podkladů tvoří: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Vyhl. č. 500/2006 Sb.) Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Vyhl. č. 501/2006 Sb.) Metodické pokyny vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ČR) a Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích A.1.2. Seznam zkratek použitých v celém dokumentu (A až C) POJMY ČGS = Česká geologická služba je státní příspěvkové organizace, zřízená Ministerstvem životního prostředí ČSÚ = Český statistický úřad EX LEGE = ze zákona, je druh právní skutečnosti, který, nevyžaduje pro vznik, zánik či změnu práv či povinností svobodný projev lidské vůle KÚ = nadřízený orgán na úseku územního plánování, Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. KÚ ODSH = Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ OZZL = Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor POSKYTOVATELÉ ČOV = čistírna odpadních vod DI dopravní infrastruktura CHLÚ = chráněné ložiskové území k. ú. = katastrální území KÚ OREG = Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic KČT = Klub českých turistů 5

7 ÚVOD svazek A PODKLADY životního prostředí, zemědělství a lesnictví MV ČR = Ministerstvo vnitra České republiky NPÚ = Národní památkový ústav, odborná organizace na úseku památkové péče OP = ochranné pásmo POVODÍ VLTAVY = Povodí Vltavy, státní podnik ŘSD ČR = Ředitelství silnic a dálnic ČR RURÚ = rozbor udržitelného rozvoje území, dle 26 stavebního zákona a 4 vyhl. č. 500/2006 STAVEBNÍ ZÁKON = zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějš. předpisů TI = technická infrastruktura ÚAP = územně analytické podklady nebo údaje o území vedené, dle 27 stavebního zákona, v rámci této agendy ÚPD = územně plánovací dokumentace ( 36 až 71 SZ) ÚPP = územně plánovací podklady, který mi jsou dle 25 stavebního zákona ÚAP a územní studie ÚÚP PT = úřad územního plánování za správní obvod ORP Prachatice, dle 6 stavebního zákona VÚSS Praha = Vojenská ubytovací a stavební správa Praha VYHL. = vyhláška č. 500/2006 Sb. o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti ZVHS = Zemědělská vodohospodářská správa LesyČR = Lesy České republiky, státní podnik MMR ČR = Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky PF ČR = zrušený Pozemkový fond ČR, agendu převzal ke dni Státní pozemkový úřad MŽP ČR OOO = Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany ovzduší OBÚ = Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Plzeň ORP PT = úřad obce s rozšířenou působností Prachatice SLBD = sčítání lidí, domů a bytů k roku 2011 SÚJB = Státní úřad pro jadernou bezpečnost SŽDC = Správa železniční dopravní cesty TI technická infrastruktura TOB = trvale obydlené byty ÚP = územní plán (názvosloví pro ÚPD v rozsahu správního území obce od r. 2006) ÚPO = územní plán obce (názvosloví do r. 2006) ÚPnSÚ = územní plán sídelního útvaru (názvosloví do r. 1998) ÚSES = územní systém ekologické stability (Jev č. 21 z VYHL.) VÚMOP = Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituce, zřízená Ministerstvem zemědělství VÚV = Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ZÚR = Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vydané A.1.3. Metodika Členění dokumentu Celý dokument je členěn na: - svazky (knihy) A PODKLADY, B RURÚ a C KARTY OBCÍ, - části A. 1. až C kapitoly A až C podkapitoly např. Členění dokumentu - odstavce a ostatní text Názvy podkapitol jsou, tam kde je to účelné, shodné s legendou ve výkresové části. III. aktualizace ÚAP 2014 ORP Prachatice byly rozděleny do tří základních svazků (samostatně svázány): A. PODKLADY PRO RURÚ, dle 4, odst. (1), písm. a) a odst. (2) VYHL. 500/2006 Sb., B. VLASTNÍ RURÚ, dle 4, odst. (1), písm. b) VYHL. 500/2006 Sb., C. KARTY OBCÍ a to zejména problémy k řešení v ÚPD za každou obec jednotlivě k projednání dle 29, odst. (1) STAVEBNÍHO ZÁKONA, 6

8 ÚVOD svazek A PODKLADY grafické přílohy dle 4, odst. (4) VYHL. 500/2006 Sb. jsou v každém z těchto svazků, dle tématu, vloženy v příloze. Značení změn v textové části díla V textu byly záměrně ponechány i výroky jejichž obsah již pominul. Takto je patrný i posun úvah a výroků v čase. V rámci sledováni stavu a vývoje území ORP Prachatice budou texty barevně odlišeny: Černě texty z předešlé aktualizace ÚAP (obsah informace, tvrzení či výroku trvá), Šedě přeškrtnuté text byl vypuštěn nebo pominul důvod výroku, tvrzení nebo další evidence, tam kde je to účelné, byl text opatřen vysvětlivkou (na konci každé části A, B nebo C), Modře aktualizovaný nebo nově doplněný text v rámci této aktualizace. Metodické podklady Metodické návody, vystavené na stránkách Ústavu územního rozvoje: 1. Metodika pro postup úřadu územního plánování a krajských úřadu při pořizování územně analytických podkladu pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje; 2. Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Modelové ověřování územně analytických podkladu materiál 15. celostátní konference o územním plánování a stavebním rádu, Praha Prezentace na téma ÚAP z 16. celostátní konference o územním plánování a stavebním rádu, autoři Ing. arch. Martin Tunka, CSc., Ing. arch. Jitka Mejsnarová, Ing. Jarmila Domažlická, Vysvětlivky k poznámkám použitým v textu: 1 Územně analytické podklady obsahují: 2 Metodika a popis obsahu výkresů: 3 A.1.4. Použité podklady Pro zpracování dokumentace byly využity tyto podklady: Podklady MěÚ Prachatice, odboru stavebně správního a regionálního rozvoje (Územně analytické podklady. Data, která jsou použita, jako podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území jsou aktuální k K tomuto datu byl také ukončen příjem dat o území, která by mohla mít vliv na vyhodnocení problémů k řešení v ÚPD vyplývající z této aktualizace. ÚAP ORP Prachatice - MěÚ Prachatice, prosinec 2009 ÚAP ORP Prachatice - MěÚ Prachatice, prosinec 2010 ÚAP ORP Prachatice - MěÚ Prachatice, prosinec 2012 ZÚR Jihočeského kraje Jč. kraj 2011, vč. dat připravované aktualizace ÚAP Jihočeského kraje - Jč. kraj 2014 Územně plánovací dokumentace obcí (viz také kap. A.2.3 Vektorová data shromažďovaná v rámci agendy územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) ve formátu softwaru Misys - *.VYK, vyskladněná ve formátu softwaru ArcGIS - *.SHP+ Mapové podklady ZABAGED WMS Podklady Katastrálního úřadu Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Metodické sdělení odboru územního plánování MMR k aktualizaci územně analytických podkladů - rozboru udržitelného rozvoje území (MMR 2012) Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného území v ÚAP obcí (Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č.5/2009) Doporučení ke zpracování a příklady aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí (MMR, ÚÚR září 2010) Metodický pokyn č. 1/2012 (Jednotná forma zpracování úplné aktualizace ÚAP obce, zejména rozboru udržitelného rozvoje území) Statistické údaje Českého statistického úřadu Jízdní řady IDOS (9/2014) Podklady MěÚ Prachatice, odboru životního prostředí (vodohospodářská účetní provozní statistika, produkce odpadů) Územní studie Šumava včetně podkladů použitých pro zpracování této studie 7

9 ÚVOD svazek A PODKLADY A.1.5. Datový model a aktuálnost dat Z důvodu zajištění kompatibility dat, ve vazbě na 29 odst. 4 stavebního zákona (územně analytické podklady kraje se pořizují s využitím územně analytických podkladů obcí) a umožnění vzájemné výměny dat mezi úřady územního plánování a krajským úřadem, byla zvolena v rámci Jihočeského kraje jednotná struktura tvorby a údržby dat územně analytických podkladů. Jihočeský kraj pro potřeby pořízení územně analytických podkladů zvolil datový model DGM ÚAP od společnosti Hydrosoft Veleslavín, na němž spolupracovala i Laboratoř GIS Fakulty architektury, ČVUT. Podkladová vektorová data jsou zpracována v datovém modelu DGM ÚAP verze 4.0 a jsou aktuální ke dni

10 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY A.2. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ A.2.1. Základní informace o území ORP Prachatice Správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice představuje jeden ze 17 obvodů Jihočeského kraje a rozprostírá se v jeho jihozápadní části, kde sousedí se SRN. Svojí rozlohou je pátou největší ORP v kraji. Rozloha v hektarech Obce se statutem městyse: Dub, Lhenice a Strunkovice nad Blanicí Počet obcí celkem 42 Obce se statutem města: Husinec, Netolice, Prachatice, Vlachovo Březí, Volary Počet katastrálních území. 130 Obec s největší rozlohou: Volary (10753 ha) Nejvyšší hora: Plechý 1378,3 m KÚ s největší rozlohou:. Nová Pec (5990 ha) Nejnižší místo ORP je, výpusť Dolního Malovického rybníka na hranicích s ORP České Budějovice 401,4 m n. m. Sousední ORP:... České Budějovice, Český Krumlov, Strakonice, Vodňany a Vimperk Členění správních hranic v ORP Prachatice 9

11 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY A.2.2. Údaje o území 4 Příslušný pořizovatel dle 27 odst. (2) STAVEBNÍHO ZÁKONA pořizuje ÚAP na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (dále jen "údaje o území"). Údaje o území poskytuje dle 27 odst. (3) STAVEBNÍHO ZÁKONA pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Seznam jevů obsažených v ÚAP (dle přílohy vyhlášky č.500/2006 Sb.) a jejich poskytovatelů: číslo z VYHL. sledovaný jev existuje grafika limit A001 zastavěné území 1 ANO ÚÚP PT A002 plochy výroby 1 výkres hodnot výkres limitů NE ÚÚP PT A003 plochy občanského vybavení 1 NE ÚÚP PT A004 plochy k obnově nebo opětovnému využití ÚÚP PT 1 NE znehodnoceného území KÚ A005 památková rezervace včetně ochranného výkres hodnot 1 pásma výkres limitů ANO NPÚ A006 památková zóna včetně ochranného pásma 1 výkres hodnot výkres limitů ANO NPÚ A007 krajinná památková zóna 1 výkres hodnot výkres limitů ANO NPÚ A008 nemovitá kulturní památka, popřípadě výkres hodnot 1 soubor, včetně ochranného pásma výkres limitů ANO NPÚ A009 A010 nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma památka UNESCO včetně ochranného pásma 1 výkres hodnot výkres limitů ANO 0 ANO NPÚ hlavní poskytovatelé A011 urbanistické hodnoty 1 výkres hodnot NE ÚÚP PT A012 region lidové architektury 1 výkres hodnot NE ÚÚP PT A013 historicky významná stavba, soubor 1 výkres hodnot NE ÚÚP PT A014 architektonicky cenná stavba, soubor 1 výkres hodnot NE ÚÚP PT A015 významná stavební dominanta 1 výkres hodnot NE ÚÚP PT A016 území s archeologickými nálezy 1 výkres hodnot výkres limitů ANO NPÚ A017 oblast krajinného rázu a její charakteristika 1 NE AOPK, KÚ OZZL A018 místo krajinného rázu a jeho výkres hodnot 1 charakteristika výkres limitů NE AOPK, NP, CHKOŠ A019 místo významné události 1 výkres hodnot NE obce, ÚÚP PT, KÚ A020 významný vyhlídkový bod 1 výkres hodnot NE OBCE, A021 územní systém ekologické stability 1 výkres limitů ANO ZÚR Jč. kraje, ÚÚP PT, AOPK A022 významný krajinný prvek registrovaný, výkres hodnot 1 pokud není vyjádřen jinou položkou výkres limitů ANO ORP PT A023 významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou ANO A024 přechodně chráněná plocha 1 výkres hodnot výkres limitů ANO AOPK, ORP PT 10

12 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY číslo z VYHL. sledovaný jev existuje grafika limit hlavní poskytovatelé A025 národní park včetně zón a ochranného výkres hodnot 1 pásma výkres limitů ANO AOPK A026 chráněná krajinná oblast včetně zón 1 výkres hodnot výkres limitů ANO AOPK A027 národní přírodní rezervace včetně výkres hodnot 1 ochranného pásma výkres limitů ANO AOPK A028 přírodní rezervace včetně ochranného výkres hodnot 1 pásma výkres limitů ANO AOPK A029 národní přírodní památka včetně výkres hodnot 1 ochranného pásma výkres limitů ANO AOPK A030 přírodní park ANO A031 přírodní památka včetně ochranného výkres hodnot 1 pásma výkres limitů ANO AOPK A032 památný strom včetně ochranného pásma 1 výkres hodnot AOPK, ANO výkres limitů ORP PT A033 biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO 1 výkres hodnot ANO AOPK A034 NATURA evropsky významná lokalita 1 výkres hodnot výkres limitů ANO AOPK A035 NATURA ptačí oblast 1 výkres hodnot výkres limitů ANO AOPK A036 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 1 výkres hodnot ANO AOPK A037 lesy ochranné 1 výkres hodnot výkres limitů ANO KÚ OZZL A038 les zvláštního určení 1 výkres hodnot výkres limitů ANO KÚ OZZL A039 lesy hospodářské 1 výkres hodnot výkres limitů ANO KÚ OZZL A040 vzdálenost 50 m od okraje lesa 1 výkres hodnot výkres limitů ANO KÚ OZZL A041 bonitovaná půdně ekologická jednotka 1 výkres limitů ANO VÚMOP A042 hranice biochor NE AOPK A043 investice do půdy za účelem zlepšení půdní LESY ČR, PF ČR, 1 výkres limitů NE úrodnosti POVODÍ VLTAVY ORP PT, obce, A044 vodní zdroj povrchové, podzemní vody ZS Chlumany, 1 výkres limitů ANO včetně ochranného pásma Aquašumava, ČEVAK a. s. A045 chráněná oblast přirozené akumulace vod 1 výkres limitů ANO VÚV TGM A046 zranitelná oblast 1 výkres limitů ANO VÚV TGM A047 vodní útvar povrchových, podzemních vod 1 výkres hodnot výkres limitů NE VÚV TGM A048 vodní nádrž 1 výkres hodnot obce, ANO výkres limitů POVODÍ VLTAVY A049 povodí vodního toku, rozvodnice NE VÚV TGM A050 záplavové území 1 výkres limitů ANO KÚ OZZL, ORP PT A051 aktivní zóna záplavového území 1 výkres limitů ANO KÚ OZZL, ORP PT A052 území určené k rozlivům povodní ANO A053 území zvláštní povodně pod vodním dílem 1 výkres limitů NE KÚ OZZL A054 objekt/zařízení protipovodňové ochrany 1 výkres limitů NE POVODÍ VLTAVY, KÚ OZZL, ORP PT 11

13 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY číslo z VYHL. sledovaný jev existuje grafika limit hlavní poskytovatelé A055 přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem ANO A056 lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa ANO A057 dobývací prostor 1 výkres limitů ANO OBÚ A058 chráněné ložiskové území 1 výkres limitů ANO ČGS A059 chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry ANO A060 ložisko nerostných surovin 1 výkres limitů ANO ČGS A061 poddolované území 1 výkres limitů ANO ČGS A062 sesuvné území a území jiných geologických rizik ANO A063 staré důlní dílo 1 výkres limitů ANO ČGS, obce A064 staré zátěže území a kontaminované plochy 1 výkres limitů NE ČGS A065 oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší NE MŽP ČR OOO A066 odval, výsypka, odkaliště, halda 1 výkres limitů ANO ČGS A067 technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO A068 vodovodní síť včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO A069 A070 A071 A072 A073 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma výrobna elektřiny včetně ochranného pásma elektrická stanice včetně ochranného pásma nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO 1 výkres limitů ANO ORP PT, obce, ZS Chlumany, Aquašumava, ČEVAK a. s., Zefa Volary s.r.o, ZD Rábín ORP PT, obce, ZS Chlumany, Aquašumava, ČEVAK a. s., Zefa Volary s.r.o, ZD Rábín ORP PT, obce, Aquašumava, ČEVAK a. s., ORP PT, obce, Aquašumava, ČEVAK a. s., 1 výkres limitů ANO POVODÍ VLTAVY 1 výkres limitů ANO 1 výkres limitů ANO E.ON ČR, a.s., ČEPS a. s. obce, E.ON ČR, a.s., ČEPS a. s., INTERNET CZ, VÚSS Praha A074 technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního 1 výkres limitů ANO E.ON ČR, a.s. A075 pásma vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 1 výkres limitů ANO E.ON ČR, a.s. A076 technologický objekt zásobování jinými ANO A077 produkty ropovod včetně ochranného pásma ANO A078 produktovod včetně ochranného pásma ANO A079 technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO Tepelné hosp. PT Hutes, Husinec, Tehos, Vl. Březí 12

14 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY číslo z VYHL. sledovaný jev existuje grafika limit A080 teplovod včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO A081 A082 elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma komunikační vedení včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO 1 výkres limitů ANO hlavní poskytovatelé Tepelné hosp. PT Hutes, Husinec, Tehos, Vl. Březí Č. Radiokomunik. HZS Jč. kraje, INTERNET CZ, MV ČR, SŽDC s. o., Telefónica ČR, T-Mobile ČR, Vodafone ČR ČD Telematika, Č. Radiokomunik. E.ON Česká rep., INTERNET CZ, SŽDC s. o., Telefónica ČR, T-Mobile ČR, Vodafone ČR, VÚSS Praha A083 jaderné zařízení ANO A084 objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými ANO A085 látkami skládka včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO ORP PT A086 spalovna včetně ochranného pásma ANO A087 zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO obce A088 dálnice včetně ochranného pásma ANO A089 rychlostní silnice včetně ochranného pásma ANO A090 silnice I.třídy včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO ŘSD ČR A091 silnice II.třídy včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO KÚ ODSH A092 silnice III.třídy včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO KÚ ODSH A093 místní a účelové komunikace 1 výkres limitů ANO obce A094 železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma ANO SŽDC s. o., A095 železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO SŽDC s. o., A096 koridor vysokorychlostní železniční trati ANO A097 vlečka včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO SŽDC s. o., A098 lanová dráha včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO SKIKLUB Volary TJ Libín 1096 A099 speciální dráha včetně ochranného pásma 0 ANO A100 tramvajová dráha včetně ochranného pásma 0 ANO A101 trolejbusová dráha včetně ochranného pásma 0 ANO A102 letiště včetně ochranných pásem 1 výkres limitů ANO Aeroklub PT A103 letecká stavba včetně ochranných pásem 1 výkres limitů ANO Aeroklub PT A104 vodní cesta 0 NE A105 hraniční přechod 1 NE A106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka 1 výkres hodnot NE KČT, obce A107 objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma 1 výkres hodnot ANO VÚSS Praha A108 vojenský újezd 0 ANO A109 vymezené zóny havarijního plánování 1 ANO SÚJB A110 objekt civilní ochrany 0 NE 13

15 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY číslo z VYHL. sledovaný jev existuje grafika limit hlavní poskytovatelé A111 objekt požární ochrany 1 ANO HZS Jč. kraje, obce A112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky 1 ANO MV ČR A113 ochranné pásmo hřbitova, krematoria 1 výkres limitů ANO obce, ŘKF, Židovská obec A114 jiná ochranná pásma 1 výkres limitů ANO AOPK, VÚSS Praha, A115 ostatní veřejná infrastruktura 1 NE obce A116 počet dokončených bytů k každého 0 NE A117 roku výkres zastavitelná plocha 1 záměrů NE A118 jiné záměry 1 výkres hodnot výkres limitů NE ORP PT A119 další dostupné informace 1 NE ČSÚ, AOPK ZÚR Jč. kraje, ORP PT A.2.3. Územně plánovací dokumentace obcí ÚAP slouží, kromě jiného, dle 25 stavebního zákona, jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, její změně a ke zprávě o uplatňování územního plánu. Kartogram aktuálního stavu platných územních plánů k sestavený podle aktuálního stavu platných územních plánů. Vysvětlení zkratek je také v kapitole A

16 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY Přehled územně plánovací dokumentace v obcích ve správním obvodu ORP Prachatice (stav k ) Název obce Druh ÚPD (ÚPP) Stav ÚPD (ÚPP) Babice Bohunice Budkov Bušanovice Datum schválení ÚPD Zpracoval Uloženo ObÚ Babice, MěÚ Prachatice, MěÚ ÚPO schváleno UPStudio,Kovář Netolice, KÚ JČ kraj ÚPO Změna č. 1 schváleno UPStudio,Kovář dtto ÚPO Změna č. 2 vydáno UPStudio,Kovář dtto ÚPO Změna č. 3 vydáno UPStudio,Kovář dtto ÚPO schváleno UAProjekce,Ťukalová ObÚ Budkov, MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ObÚ Bušanovice, MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ObÚ Bušanovice, MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚP vydáno TAUAtelier, Tausingerová TAUAtelier, ÚP Změna č.1 vydáno Tausingerová ÚP Změna č.2 pořizováno Drslavice Dub ÚP vydáno Atelier AD, Daněk Městys Dub, MěÚ Prachatice, KÚ JČ Dvory ÚP pořizováno Hracholusky ÚP pořizováno Husinec ÚPnSÚ schváleno A+UDESIGN,Brůha Chlumany Chroboly Chvalovice Kratušín Křišťanov Ktiš Lažiště Lenora Lhenice MěÚ Husinec, MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č. 1 schváleno A+UDESIGN,Brůha dtto ÚPnSÚ Změna č. 2 schváleno SP Studio, Rampas dtto ÚPnSÚ Změna č. 3 vydáno SP Studio, Rampas dtto ÚPnSÚ Změna č. 4 vydáno A+UDESIGN,Brůha dtto ÚPnSÚ Změna č. 5 pořizováno dtto Obec Chlumany, MěÚ Prachatice, ÚP vydáno SP Studio, Rampas KÚ JČ kraj ÚP Změna č.1 vydáno SP Studio, Rampas dtto ObÚ Chroboly, MěÚ Prachatice, KÚ ÚPO schváleno UPStudio,Kovář JČ kraj ÚPO Změna č. 1 schváleno UPStudio,Kovář dtto ÚPO Změna č. 2 vydáno UPStudio,Kovář dtto ÚP Chroboly pořizováno ObÚ Chvalovice, MěÚ Prachatice, ÚP vydáno Atelier AD, Daněk MěÚ Netolice, KÚ JČ kraj ÚP Změna č.1 pořizováno ObÚ Kratušín, MěÚ Prachatice, KÚ ÚP vydáno UAProjekce,Ťukalová JČ kraj ObÚ Křišťanov, MěÚ Prachatice, ÚP vydáno Atelier AD, Daněk MěÚ Volary, KÚ JČ kraj ObÚ Ktiš, MěÚ Prachatice, KÚ JČ ÚP vydáno A+UDESIGN,Brůha kraj ÚP Změna č.1 vydáno A+UDESIGN,Brůha dtto ÚP Změna č.2 pořizováno ÚP Změna č.3 pořizováno ObÚ Lažiště, MěÚ Prachatice, KÚ ÚP vydáno Atelier AD, Daněk JČ kraj ObÚ Lenora, MěÚ Prachatice, MěÚ ÚP vydáno UAProjekce,Ťukalová Volary, KÚ JČ kraj ÚP Změna č.1 vydáno UAProjekce,Ťukalová dtto ÚP Změna č.2 vydáno UAProjekce,Ťukalová dtto ÚP Změna č.3 pořizováno ÚP Změna č.4 pořizováno Městys Lhenice, MěÚ Prachatice, ÚP vydáno T-plan, Kolářová KÚ JČ kraj ÚP Změna č.1 vydáno T-plan, Kolářová dtto ÚP Změna č.2 vydáno T-plan, Kolářová dtto 15

17 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY ÚP Změna č.3 pořizováno Lipovice Lužice Mahouš ObÚ Mahouš, MěÚ Prachatice, MěÚ ÚP vydáno Atelier AD, Daněk Netolice, KÚ JČ kraj Malovice ObÚ Malovice, MěÚ Prachatice, ÚP vydáno Atelier AD, Daněk MěÚ Netolice, KÚ JČ kraj ÚP Změna č.1 vydáno Atelier AD, Daněk dtto Mičovice ObÚ Mičovice, MěÚ Prachatice, KÚ UP vydáno UAProjekce,Ťukalová JČ kraj ÚP Změna č.1 pořizováno Nebahovy ObÚ Nebahovy, MěÚ Prachatice, ÚP vydáno UAProjekce,Ťukalová KÚ JČ kraj Němčice ObÚ Němčice, MěÚ Prachatice, ÚPO schváleno A+UDESIGN,Brůha MěÚ Netolice, KÚ JČ kraj ÚPO Změna č. 1 schváleno A+UDESIGN,Brůha dtto ÚPO Změna č.2 pořizováno Netolice ÚPnSÚ schváleno A+UDESIGN,Brůha MěÚ Netolice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č. 1 schváleno A+UDESIGN,Brůha dtto ÚPnSÚ Změna č. 2 schváleno A+UDESIGN,Brůha dtto ÚPnSÚ Změna č. 3 schváleno A+UDESIGN,Brůha dtto ÚP pořizováno Atelier AD, Daněk dtto Nová Pec ObÚ Nová Pec, MěÚ Prachatice, ÚPO schváleno Atelier AD, Daněk MěÚ Volary, KÚ JČ kraj ÚPO Změna č.1 nedokončeno Atelier AD, Daněk ÚPO Změna č.2 nedokončeno Atelier AD, Daněk ÚPO Změna č.3 pořizováno Atelier AD, Daněk ÚPO Změna č.4 pořizováno Olšovice ObÚ Olšovice MěÚ Prachatice, MěÚ ÚP vydáno UAProjekce,Ťukalová Netolice, KÚ JČ kraj Pěčnov ObÚ Pěčnov, MěÚ Prachatice, KÚ ÚP vydáno SP Studio, Rampas JČ kraj ÚP Změna č.1 vydáno SP Studio, Rampas dtto Prachatice ÚPnSÚ schváleno SÚRPMO Praha MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.1/94 schváleno Ing.arch.Sedlák,Pha MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.2/94 schváleno Ing.arch.Sedlák,Pha MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.3/94 schváleno Ing.arch.Sedlák,Pha MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.4/94 schváleno Ing.arch.Sedlák,Pha MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.5/94 schváleno Ing.arch.Sedlák,Pha MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.6/94 vydáno Ing.arch.Sedlák,Pha MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.7/94 vydáno SP Studio, Rampas MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.8/94 vydáno SP Studio, Rampas MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.9/94 pořizováno ÚP pořizováno SP Studio, Rampas Radhostice Stožec Strunkovice n/bl. Těšovice ObÚ Stožec, MěÚ Volary, KÚ JČ ÚPO schváleno Atelier AD, Daněk kraj Změna č.1 vydáno Atelier AD, Daněk dtto ObÚ Stožec, MěÚ Volary, MěÚ Změna č.2 vydáno Atelier AD, Daněk Prachatice, KÚ JČ kraj ÚP pořizováno ÚP vydáno UPLAN s.r.o. ÚP Změna č.1 pořizováno ÚP schváleno UPStudio,Kovář Městys Strunkovice, MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ObÚ Těšovice, MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj 16

18 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY Ing.arch.Zákosteleck ÚP Změna č.1 vydáno ý dtto Tvrzice Újezdec ObÚ Újezdec, MěÚ Prachatice, KÚ ÚP vydáno UAProjekce,Ťukalová JČ kraj Vitějovice ObÚ Vitějovice, MěÚ Prachatice, ÚP vydáno Atelier AD, Daněk KÚ JČ kraj Vlachovo Březí MěÚ Vlachovo Březí, MěÚ ÚPnSÚ schváleno Atelier AD, Daněk Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č. 1 schváleno Ing.arch.Svojanovský dtto ÚPnSÚ Změna č. 2 schváleno Ing.arch.Svojanovský dtto ÚPnSÚ Změna č. 3 schváleno Ing.arch.Buzu dtto ÚPnSÚ Změna č. 4 vydáno Atelier AD, Daněk dtto ÚP pořizováno Atelier AD, Daněk Volary ÚP vydáno Atelier AD, Daněk MěÚ Volary, KÚ JČ kraj Záblatí ObÚ Záblatí, MěÚ Prachatice, KÚ ÚP vydáno UPStudio,Kovář JČ kraj Zábrdí Zbytiny ObÚ Zbytiny, MěÚ Prachatice, MěÚ ÚP vydáno A+UDESIGN,Brůha Volary, KÚ JČ kraj ÚP Změna č.1 pořizováno Želnava ObÚ Želnava, MěÚ Volary, MěÚ ÚPO schváleno Atelier AD, Daněk Prachatice, KÚ JČ kraj Změna č.1 vydáno Atelier AD, Daněk dtto Žernovice ÚP vydáno Atelier AD, Daněk ObÚ Žernovice, MěÚ Prachatice A.2.1. Statistika předávaných údajů o území Statistická a informativní data o poskytnutých údajích o území za ORP Prachatice od poslední aktualizace ÚAP. Data jsou srovnána s rokem 2008, kdy byl zpracován první rozbor udržitelného rozvoje, a byly poskytnuty první údaje o území Počet pasportů, které byly zavedeny do ÚAP za kalendářní rok Počet zaslaných výzev poskytovatelům údajů o území z toho jen počet obcí Počet poskytovatelů, kteří poskytli a potvrdili správnost údajů k z toho jen počet obcí

19 ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ svazek A PODKLADY A.3. ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Metodika Celkové výměry a počty obyvatel obcí byly převzaty od ČSÚ. Letopočet pod popisem údaje udávají rok, ke kterému se uvedená data vztahují. Jedná o nejnovější zjistitelný údaj. A.3.1. Horninové prostředí a geologie Jako indikátory, které charakterizují území z hlediska horninového prostředí, byly zvoleny ukazatele Surovinová základna a Poddolovanost území, které jsou vyjádřeny jako podíl ploch chráněných ložiskových území a ložisek nerostných surovin, resp. plošných poddolovaných území na území obce celkem (v %) za rok Výskyt ložisek nerostných surovin a poddolovaných území limituje územní rozvoj obcí, zejména další výstavbu. Výskyt těchtoo jevů je však na území ORP Prachatice velmi malý (ve 28 obcích se vůbec nevyskytuje). Z tohoto důvodu byly tyto indikátory pro svou malou vypovídací schopnost vyřazeny z dalšího hodnocení vyváženosti jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje. Nejvýznamnější podíl ložiskových ploch je v Žernovicích (7,23%) Nebahovech (3,17%) a Mičovicích (3,15%). Nejvyšší poddolovanost území vykazují Chvalovice (18,95%). 18

20 ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ svazek A PODKLADY TABULKA 1: HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE Obec Výměra obce [ha] Výměra loži. Výměra CHLÚ [ha] 5 nerostných surovin [ha] 6 Výměra poddol. území [ha] Surovinová základna % Poddolovanost území % Babice 579, Bohunice 257, Budkov 503,02 0 0, Bušanovice 972, Drslavice 474, Dub 1449, Dvory 333, Hracholusky 2135,83 0 7,02 0 0,33 0 Husinec 1034, Chlumany 556, Chroboly 3467,50 0, ,01 0 Chvalovice 396, ,13 18,93 18,93 Kratušín 395, Křišťanov 1790,06 21, ,22 0 Ktiš 3716,39 3,8 62,36 0 1,78 0 Lažiště 426, Lenora 1779, Lhenice 3913,54 10, ,84 2,34 2,07 Lipovice 468, Lužice 319,24 0, ,01 0 Mahouš 596, Malovice 2514, ,10 36,64 3,49 1,46 Mičovice 2338, ,69 0 3,15 0 Nebahovy 1628, ,76 11,21 3,81 0,69 Němčice 414, Netolice 2634,71 0 1,46 0 0,06 0 Nová Pec 6637, Olšovice 357, Pěčnov 198, Prachatice 3891, ,65 0 2,38 0 Radhostice 1039, Stožec 10477, Strunkovice nad Blan 2469, Těšovice 837, ,90 0 2,26 0 Tvrzice 316, Újezdec 289, Vitějovice 1180, ,25 0 5,5 0 Vlachovo Březí 1996, Volary 10753, ,97 0,16 0,16 Záblatí 2448, ,93 0,20 0,20 Zábrdí 489, Zbytiny 3904, Želnava 1033, Žernovice 529,25 16,39 13,79 0 5,70 0 ORP celkem 83950,81 53, ,72 0,77 % 0,30 % Pramen: ČSÚ 2014, ÚAP ORP Prachatice. Stanovení surovinové základny bylo provedeno pomocí procentuálního vyjádření sjednocených ploch chráněných ložiskových území, ložisek nerostných surovin a poddolovaných území na celkové výměře obce. Pro výpočet bylo použito rozpuštění ploch do jednoho polygonu, aby nedocházelo k součtu ploch, které však leží nad sebou. Jako v minulých letech. Většina změn v tabulce se týká zpřesnění ploch nebo zjištění nových dat, které existovali, ale byly poskytovateli předány až pro tuto aktualizaci. 19

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010 ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA s.r.o.

Více

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion Homole Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY

Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST vypracoval atelier M.A.A.T. listopad 2011 1 OBSAH: Seznam použitých zkratek str. 7 Preambule str. 8 1 Důvody pro pořízení ÚP a stanovení hlavních cílů

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE Svazek 1 Analytická část březen 2011 Objednatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory Zhotovitel:

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ

Více

Aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností města Rakovník

Aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností města Rakovník Aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností města Rakovník textová a tabulková část 1. a 2. aktualizace tradiční venkovská zástavba v obci Sýkořice zpracováno

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SO ORP PLZEŃ

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SO ORP PLZEŃ 1. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Plzeň 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SO ORP PLZEŃ ZPRACOVATEL: MMP STAV, Úřad územního plánování PROSINEC 2010 1 1. úplná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů - 1 - Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více