V e l k é n á m ě s t í 3, P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014."

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř AD P R AC H A T I C E V e l k é n á m ě s t í 3, P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE svazek A PODKLADY

2

3 svazek A PODKLADY ANOTACE III. úplná aktualizace územně analytických podkladů za správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice. Část A obsahuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, dle 4 vyhl. č. 500/2006 Sb., zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu vývoje území, jeho hodnot, limity využití území a zjištění záměrů na provedení změn v území. Tento dokument byl aktualizován dne na základě nově vydané 1. Aktualizace ZÚR Jč kraje. Aktualizace je vydávána v měřítku 1 : POŘIZOVATEL Tento rozbor zpracoval ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městského úřadu Prachatice, Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje a památkové péče, Velké náměstí 1, Prachatice, IČ: , kontakt: , AUTORSKÝ KOLEKTIV MěÚ Prachatice, územně analytické podklady MěÚ Prachatice, úřad územního plánování Mgr. Lenka Vokatá, odbor životního prostředí, MěÚ Prachatice Ing. arch. Jaroslav Daněk Atelier AD, České Budějovice, jednatel Ing. Tereza Louženská Atelier AD, České Budějovice, projektant 2

4 svazek A PODKLADY Obsah A. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 5 A.1. ÚVOD... 5 A.1.1. Legislativní rámec... 5 A.1.2. Seznam zkratek použitých v celém dokumentu (A až C)... 5 A.1.3. Metodika... 6 A.1.4. Použité podklady... 7 A.1.5. Datový model a aktuálnost dat... 8 A.2. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ... 9 A.2.1. Základní informace o území ORP Prachatice... 9 A.2.2. Údaje o území A.2.3. Územně plánovací dokumentace obcí A.2.1. Statistika předávaných údajů o území A.3. ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Metodika A.3.1. Horninové prostředí a geologie A.3.2. Vodní režim A.3.3. Hygiena životního prostředí A.3.4. Ochrana přírody a krajiny A.3.5. Ochrana ZPF (zemědělského půdního fondu) a PUPFL(pozemků určených k plnění funkcí lesa) A.3.6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura A.3.7. Sociodemografické podmínky A.3.8. Bydlení A.3.9. Rekreace A Hospodářské podmínky A TRENDY VE VÝVOJI STAVU ÚZEMÍ A.4. VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ Metodika A.4.1. Přírodní hodnoty A.4.2. Kulturní hodnoty A.4.3. Civilizační hodnoty A.5. VYHODNOCENÍ LIMITŮ ÚZEMÍ Metodika A.5.1. Územní podmínky pro výstavbu A.5.2. Limity dopravy A.5.3. Limity technické infrastruktury A.5.4. Limity vytváření a ochrany zdravých a bezpečných životních podmínek A.5.5. Limity ochrany přírody a krajiny A.5.6. Limity ochrany památek A.5.7. Hygienické limity A.5.8. Ostatní limity A.6. VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN ÚZEMÍ A.6.1. Metodika A.6.2. Záměry nadmístního významu A.6.3. Záměry místního významu

5 svazek A PODKLADY A.7. GRAFICKÉ PŘÍLOHY PODKLADŮ RURÚ A.7.1. Výkres přírodních, kulturních, civilizačních a dalších hodnot A.7.2. Výkres limitů využití území A.7.3. Výkres záměrů na provedení změn v území

6 ÚVOD svazek A PODKLADY A. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP PRACHATICE A.1. ÚVOD Územně analytické podklady, jsou základním nástrojem územního plánovaní a mají za úkol soustavně zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území, pro zajištění udržitelného rozvoje území. Slouží, dle 25 stavebního zákona, zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území. Územně analytické podklady pořizují úřady územního plánování pro celé správní území obce s rozšířenou působností v podrobnosti a rozsahu potřebném pro zpracování územně plánovací dokumentace (územní plán, regulační plán). První územně analytické podklady za ORP Prachatice byly pořízeny za finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu v roce Doporučujeme pracovat s elektronickou verzí tohoto dokumentu, jelikož u té je lepší přístup k vysvětlivkám. A.1.1. Legislativní rámec Legislativní prostředí pořizování, tvorby a aktualizace územně analytických podkladů tvoří: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Vyhl. č. 500/2006 Sb.) Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Vyhl. č. 501/2006 Sb.) Metodické pokyny vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ČR) a Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích A.1.2. Seznam zkratek použitých v celém dokumentu (A až C) POJMY ČGS = Česká geologická služba je státní příspěvkové organizace, zřízená Ministerstvem životního prostředí ČSÚ = Český statistický úřad EX LEGE = ze zákona, je druh právní skutečnosti, který, nevyžaduje pro vznik, zánik či změnu práv či povinností svobodný projev lidské vůle KÚ = nadřízený orgán na úseku územního plánování, Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. KÚ ODSH = Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ OZZL = Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor POSKYTOVATELÉ ČOV = čistírna odpadních vod DI dopravní infrastruktura CHLÚ = chráněné ložiskové území k. ú. = katastrální území KÚ OREG = Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic KČT = Klub českých turistů 5

7 ÚVOD svazek A PODKLADY životního prostředí, zemědělství a lesnictví MV ČR = Ministerstvo vnitra České republiky NPÚ = Národní památkový ústav, odborná organizace na úseku památkové péče OP = ochranné pásmo POVODÍ VLTAVY = Povodí Vltavy, státní podnik ŘSD ČR = Ředitelství silnic a dálnic ČR RURÚ = rozbor udržitelného rozvoje území, dle 26 stavebního zákona a 4 vyhl. č. 500/2006 STAVEBNÍ ZÁKON = zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějš. předpisů TI = technická infrastruktura ÚAP = územně analytické podklady nebo údaje o území vedené, dle 27 stavebního zákona, v rámci této agendy ÚPD = územně plánovací dokumentace ( 36 až 71 SZ) ÚPP = územně plánovací podklady, který mi jsou dle 25 stavebního zákona ÚAP a územní studie ÚÚP PT = úřad územního plánování za správní obvod ORP Prachatice, dle 6 stavebního zákona VÚSS Praha = Vojenská ubytovací a stavební správa Praha VYHL. = vyhláška č. 500/2006 Sb. o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti ZVHS = Zemědělská vodohospodářská správa LesyČR = Lesy České republiky, státní podnik MMR ČR = Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky PF ČR = zrušený Pozemkový fond ČR, agendu převzal ke dni Státní pozemkový úřad MŽP ČR OOO = Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany ovzduší OBÚ = Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Plzeň ORP PT = úřad obce s rozšířenou působností Prachatice SLBD = sčítání lidí, domů a bytů k roku 2011 SÚJB = Státní úřad pro jadernou bezpečnost SŽDC = Správa železniční dopravní cesty TI technická infrastruktura TOB = trvale obydlené byty ÚP = územní plán (názvosloví pro ÚPD v rozsahu správního území obce od r. 2006) ÚPO = územní plán obce (názvosloví do r. 2006) ÚPnSÚ = územní plán sídelního útvaru (názvosloví do r. 1998) ÚSES = územní systém ekologické stability (Jev č. 21 z VYHL.) VÚMOP = Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituce, zřízená Ministerstvem zemědělství VÚV = Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ZÚR = Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vydané A.1.3. Metodika Členění dokumentu Celý dokument je členěn na: - svazky (knihy) A PODKLADY, B RURÚ a C KARTY OBCÍ, - části A. 1. až C kapitoly A až C podkapitoly např. Členění dokumentu - odstavce a ostatní text Názvy podkapitol jsou, tam kde je to účelné, shodné s legendou ve výkresové části. III. aktualizace ÚAP 2014 ORP Prachatice byly rozděleny do tří základních svazků (samostatně svázány): A. PODKLADY PRO RURÚ, dle 4, odst. (1), písm. a) a odst. (2) VYHL. 500/2006 Sb., B. VLASTNÍ RURÚ, dle 4, odst. (1), písm. b) VYHL. 500/2006 Sb., C. KARTY OBCÍ a to zejména problémy k řešení v ÚPD za každou obec jednotlivě k projednání dle 29, odst. (1) STAVEBNÍHO ZÁKONA, 6

8 ÚVOD svazek A PODKLADY grafické přílohy dle 4, odst. (4) VYHL. 500/2006 Sb. jsou v každém z těchto svazků, dle tématu, vloženy v příloze. Značení změn v textové části díla V textu byly záměrně ponechány i výroky jejichž obsah již pominul. Takto je patrný i posun úvah a výroků v čase. V rámci sledováni stavu a vývoje území ORP Prachatice budou texty barevně odlišeny: Černě texty z předešlé aktualizace ÚAP (obsah informace, tvrzení či výroku trvá), Šedě přeškrtnuté text byl vypuštěn nebo pominul důvod výroku, tvrzení nebo další evidence, tam kde je to účelné, byl text opatřen vysvětlivkou (na konci každé části A, B nebo C), Modře aktualizovaný nebo nově doplněný text v rámci této aktualizace. Metodické podklady Metodické návody, vystavené na stránkách Ústavu územního rozvoje: 1. Metodika pro postup úřadu územního plánování a krajských úřadu při pořizování územně analytických podkladu pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje; 2. Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Modelové ověřování územně analytických podkladu materiál 15. celostátní konference o územním plánování a stavebním rádu, Praha Prezentace na téma ÚAP z 16. celostátní konference o územním plánování a stavebním rádu, autoři Ing. arch. Martin Tunka, CSc., Ing. arch. Jitka Mejsnarová, Ing. Jarmila Domažlická, Vysvětlivky k poznámkám použitým v textu: 1 Územně analytické podklady obsahují: 2 Metodika a popis obsahu výkresů: 3 A.1.4. Použité podklady Pro zpracování dokumentace byly využity tyto podklady: Podklady MěÚ Prachatice, odboru stavebně správního a regionálního rozvoje (Územně analytické podklady. Data, která jsou použita, jako podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území jsou aktuální k K tomuto datu byl také ukončen příjem dat o území, která by mohla mít vliv na vyhodnocení problémů k řešení v ÚPD vyplývající z této aktualizace. ÚAP ORP Prachatice - MěÚ Prachatice, prosinec 2009 ÚAP ORP Prachatice - MěÚ Prachatice, prosinec 2010 ÚAP ORP Prachatice - MěÚ Prachatice, prosinec 2012 ZÚR Jihočeského kraje Jč. kraj 2011, vč. dat připravované aktualizace ÚAP Jihočeského kraje - Jč. kraj 2014 Územně plánovací dokumentace obcí (viz také kap. A.2.3 Vektorová data shromažďovaná v rámci agendy územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) ve formátu softwaru Misys - *.VYK, vyskladněná ve formátu softwaru ArcGIS - *.SHP+ Mapové podklady ZABAGED WMS Podklady Katastrálního úřadu Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice Metodické sdělení odboru územního plánování MMR k aktualizaci územně analytických podkladů - rozboru udržitelného rozvoje území (MMR 2012) Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného území v ÚAP obcí (Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č.5/2009) Doporučení ke zpracování a příklady aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí (MMR, ÚÚR září 2010) Metodický pokyn č. 1/2012 (Jednotná forma zpracování úplné aktualizace ÚAP obce, zejména rozboru udržitelného rozvoje území) Statistické údaje Českého statistického úřadu Jízdní řady IDOS (9/2014) Podklady MěÚ Prachatice, odboru životního prostředí (vodohospodářská účetní provozní statistika, produkce odpadů) Územní studie Šumava včetně podkladů použitých pro zpracování této studie 7

9 ÚVOD svazek A PODKLADY A.1.5. Datový model a aktuálnost dat Z důvodu zajištění kompatibility dat, ve vazbě na 29 odst. 4 stavebního zákona (územně analytické podklady kraje se pořizují s využitím územně analytických podkladů obcí) a umožnění vzájemné výměny dat mezi úřady územního plánování a krajským úřadem, byla zvolena v rámci Jihočeského kraje jednotná struktura tvorby a údržby dat územně analytických podkladů. Jihočeský kraj pro potřeby pořízení územně analytických podkladů zvolil datový model DGM ÚAP od společnosti Hydrosoft Veleslavín, na němž spolupracovala i Laboratoř GIS Fakulty architektury, ČVUT. Podkladová vektorová data jsou zpracována v datovém modelu DGM ÚAP verze 4.0 a jsou aktuální ke dni

10 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY A.2. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ A.2.1. Základní informace o území ORP Prachatice Správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice představuje jeden ze 17 obvodů Jihočeského kraje a rozprostírá se v jeho jihozápadní části, kde sousedí se SRN. Svojí rozlohou je pátou největší ORP v kraji. Rozloha v hektarech Obce se statutem městyse: Dub, Lhenice a Strunkovice nad Blanicí Počet obcí celkem 42 Obce se statutem města: Husinec, Netolice, Prachatice, Vlachovo Březí, Volary Počet katastrálních území. 130 Obec s největší rozlohou: Volary (10753 ha) Nejvyšší hora: Plechý 1378,3 m KÚ s největší rozlohou:. Nová Pec (5990 ha) Nejnižší místo ORP je, výpusť Dolního Malovického rybníka na hranicích s ORP České Budějovice 401,4 m n. m. Sousední ORP:... České Budějovice, Český Krumlov, Strakonice, Vodňany a Vimperk Členění správních hranic v ORP Prachatice 9

11 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY A.2.2. Údaje o území 4 Příslušný pořizovatel dle 27 odst. (2) STAVEBNÍHO ZÁKONA pořizuje ÚAP na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (dále jen "údaje o území"). Údaje o území poskytuje dle 27 odst. (3) STAVEBNÍHO ZÁKONA pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Seznam jevů obsažených v ÚAP (dle přílohy vyhlášky č.500/2006 Sb.) a jejich poskytovatelů: číslo z VYHL. sledovaný jev existuje grafika limit A001 zastavěné území 1 ANO ÚÚP PT A002 plochy výroby 1 výkres hodnot výkres limitů NE ÚÚP PT A003 plochy občanského vybavení 1 NE ÚÚP PT A004 plochy k obnově nebo opětovnému využití ÚÚP PT 1 NE znehodnoceného území KÚ A005 památková rezervace včetně ochranného výkres hodnot 1 pásma výkres limitů ANO NPÚ A006 památková zóna včetně ochranného pásma 1 výkres hodnot výkres limitů ANO NPÚ A007 krajinná památková zóna 1 výkres hodnot výkres limitů ANO NPÚ A008 nemovitá kulturní památka, popřípadě výkres hodnot 1 soubor, včetně ochranného pásma výkres limitů ANO NPÚ A009 A010 nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma památka UNESCO včetně ochranného pásma 1 výkres hodnot výkres limitů ANO 0 ANO NPÚ hlavní poskytovatelé A011 urbanistické hodnoty 1 výkres hodnot NE ÚÚP PT A012 region lidové architektury 1 výkres hodnot NE ÚÚP PT A013 historicky významná stavba, soubor 1 výkres hodnot NE ÚÚP PT A014 architektonicky cenná stavba, soubor 1 výkres hodnot NE ÚÚP PT A015 významná stavební dominanta 1 výkres hodnot NE ÚÚP PT A016 území s archeologickými nálezy 1 výkres hodnot výkres limitů ANO NPÚ A017 oblast krajinného rázu a její charakteristika 1 NE AOPK, KÚ OZZL A018 místo krajinného rázu a jeho výkres hodnot 1 charakteristika výkres limitů NE AOPK, NP, CHKOŠ A019 místo významné události 1 výkres hodnot NE obce, ÚÚP PT, KÚ A020 významný vyhlídkový bod 1 výkres hodnot NE OBCE, A021 územní systém ekologické stability 1 výkres limitů ANO ZÚR Jč. kraje, ÚÚP PT, AOPK A022 významný krajinný prvek registrovaný, výkres hodnot 1 pokud není vyjádřen jinou položkou výkres limitů ANO ORP PT A023 významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou ANO A024 přechodně chráněná plocha 1 výkres hodnot výkres limitů ANO AOPK, ORP PT 10

12 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY číslo z VYHL. sledovaný jev existuje grafika limit hlavní poskytovatelé A025 národní park včetně zón a ochranného výkres hodnot 1 pásma výkres limitů ANO AOPK A026 chráněná krajinná oblast včetně zón 1 výkres hodnot výkres limitů ANO AOPK A027 národní přírodní rezervace včetně výkres hodnot 1 ochranného pásma výkres limitů ANO AOPK A028 přírodní rezervace včetně ochranného výkres hodnot 1 pásma výkres limitů ANO AOPK A029 národní přírodní památka včetně výkres hodnot 1 ochranného pásma výkres limitů ANO AOPK A030 přírodní park ANO A031 přírodní památka včetně ochranného výkres hodnot 1 pásma výkres limitů ANO AOPK A032 památný strom včetně ochranného pásma 1 výkres hodnot AOPK, ANO výkres limitů ORP PT A033 biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO 1 výkres hodnot ANO AOPK A034 NATURA evropsky významná lokalita 1 výkres hodnot výkres limitů ANO AOPK A035 NATURA ptačí oblast 1 výkres hodnot výkres limitů ANO AOPK A036 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 1 výkres hodnot ANO AOPK A037 lesy ochranné 1 výkres hodnot výkres limitů ANO KÚ OZZL A038 les zvláštního určení 1 výkres hodnot výkres limitů ANO KÚ OZZL A039 lesy hospodářské 1 výkres hodnot výkres limitů ANO KÚ OZZL A040 vzdálenost 50 m od okraje lesa 1 výkres hodnot výkres limitů ANO KÚ OZZL A041 bonitovaná půdně ekologická jednotka 1 výkres limitů ANO VÚMOP A042 hranice biochor NE AOPK A043 investice do půdy za účelem zlepšení půdní LESY ČR, PF ČR, 1 výkres limitů NE úrodnosti POVODÍ VLTAVY ORP PT, obce, A044 vodní zdroj povrchové, podzemní vody ZS Chlumany, 1 výkres limitů ANO včetně ochranného pásma Aquašumava, ČEVAK a. s. A045 chráněná oblast přirozené akumulace vod 1 výkres limitů ANO VÚV TGM A046 zranitelná oblast 1 výkres limitů ANO VÚV TGM A047 vodní útvar povrchových, podzemních vod 1 výkres hodnot výkres limitů NE VÚV TGM A048 vodní nádrž 1 výkres hodnot obce, ANO výkres limitů POVODÍ VLTAVY A049 povodí vodního toku, rozvodnice NE VÚV TGM A050 záplavové území 1 výkres limitů ANO KÚ OZZL, ORP PT A051 aktivní zóna záplavového území 1 výkres limitů ANO KÚ OZZL, ORP PT A052 území určené k rozlivům povodní ANO A053 území zvláštní povodně pod vodním dílem 1 výkres limitů NE KÚ OZZL A054 objekt/zařízení protipovodňové ochrany 1 výkres limitů NE POVODÍ VLTAVY, KÚ OZZL, ORP PT 11

13 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY číslo z VYHL. sledovaný jev existuje grafika limit hlavní poskytovatelé A055 přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem ANO A056 lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa ANO A057 dobývací prostor 1 výkres limitů ANO OBÚ A058 chráněné ložiskové území 1 výkres limitů ANO ČGS A059 chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry ANO A060 ložisko nerostných surovin 1 výkres limitů ANO ČGS A061 poddolované území 1 výkres limitů ANO ČGS A062 sesuvné území a území jiných geologických rizik ANO A063 staré důlní dílo 1 výkres limitů ANO ČGS, obce A064 staré zátěže území a kontaminované plochy 1 výkres limitů NE ČGS A065 oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší NE MŽP ČR OOO A066 odval, výsypka, odkaliště, halda 1 výkres limitů ANO ČGS A067 technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO A068 vodovodní síť včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO A069 A070 A071 A072 A073 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma výrobna elektřiny včetně ochranného pásma elektrická stanice včetně ochranného pásma nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO 1 výkres limitů ANO ORP PT, obce, ZS Chlumany, Aquašumava, ČEVAK a. s., Zefa Volary s.r.o, ZD Rábín ORP PT, obce, ZS Chlumany, Aquašumava, ČEVAK a. s., Zefa Volary s.r.o, ZD Rábín ORP PT, obce, Aquašumava, ČEVAK a. s., ORP PT, obce, Aquašumava, ČEVAK a. s., 1 výkres limitů ANO POVODÍ VLTAVY 1 výkres limitů ANO 1 výkres limitů ANO E.ON ČR, a.s., ČEPS a. s. obce, E.ON ČR, a.s., ČEPS a. s., INTERNET CZ, VÚSS Praha A074 technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního 1 výkres limitů ANO E.ON ČR, a.s. A075 pásma vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 1 výkres limitů ANO E.ON ČR, a.s. A076 technologický objekt zásobování jinými ANO A077 produkty ropovod včetně ochranného pásma ANO A078 produktovod včetně ochranného pásma ANO A079 technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO Tepelné hosp. PT Hutes, Husinec, Tehos, Vl. Březí 12

14 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY číslo z VYHL. sledovaný jev existuje grafika limit A080 teplovod včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO A081 A082 elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma komunikační vedení včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO 1 výkres limitů ANO hlavní poskytovatelé Tepelné hosp. PT Hutes, Husinec, Tehos, Vl. Březí Č. Radiokomunik. HZS Jč. kraje, INTERNET CZ, MV ČR, SŽDC s. o., Telefónica ČR, T-Mobile ČR, Vodafone ČR ČD Telematika, Č. Radiokomunik. E.ON Česká rep., INTERNET CZ, SŽDC s. o., Telefónica ČR, T-Mobile ČR, Vodafone ČR, VÚSS Praha A083 jaderné zařízení ANO A084 objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými ANO A085 látkami skládka včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO ORP PT A086 spalovna včetně ochranného pásma ANO A087 zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO obce A088 dálnice včetně ochranného pásma ANO A089 rychlostní silnice včetně ochranného pásma ANO A090 silnice I.třídy včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO ŘSD ČR A091 silnice II.třídy včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO KÚ ODSH A092 silnice III.třídy včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO KÚ ODSH A093 místní a účelové komunikace 1 výkres limitů ANO obce A094 železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma ANO SŽDC s. o., A095 železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO SŽDC s. o., A096 koridor vysokorychlostní železniční trati ANO A097 vlečka včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO SŽDC s. o., A098 lanová dráha včetně ochranného pásma 1 výkres limitů ANO SKIKLUB Volary TJ Libín 1096 A099 speciální dráha včetně ochranného pásma 0 ANO A100 tramvajová dráha včetně ochranného pásma 0 ANO A101 trolejbusová dráha včetně ochranného pásma 0 ANO A102 letiště včetně ochranných pásem 1 výkres limitů ANO Aeroklub PT A103 letecká stavba včetně ochranných pásem 1 výkres limitů ANO Aeroklub PT A104 vodní cesta 0 NE A105 hraniční přechod 1 NE A106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka 1 výkres hodnot NE KČT, obce A107 objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma 1 výkres hodnot ANO VÚSS Praha A108 vojenský újezd 0 ANO A109 vymezené zóny havarijního plánování 1 ANO SÚJB A110 objekt civilní ochrany 0 NE 13

15 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY číslo z VYHL. sledovaný jev existuje grafika limit hlavní poskytovatelé A111 objekt požární ochrany 1 ANO HZS Jč. kraje, obce A112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky 1 ANO MV ČR A113 ochranné pásmo hřbitova, krematoria 1 výkres limitů ANO obce, ŘKF, Židovská obec A114 jiná ochranná pásma 1 výkres limitů ANO AOPK, VÚSS Praha, A115 ostatní veřejná infrastruktura 1 NE obce A116 počet dokončených bytů k každého 0 NE A117 roku výkres zastavitelná plocha 1 záměrů NE A118 jiné záměry 1 výkres hodnot výkres limitů NE ORP PT A119 další dostupné informace 1 NE ČSÚ, AOPK ZÚR Jč. kraje, ORP PT A.2.3. Územně plánovací dokumentace obcí ÚAP slouží, kromě jiného, dle 25 stavebního zákona, jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, její změně a ke zprávě o uplatňování územního plánu. Kartogram aktuálního stavu platných územních plánů k sestavený podle aktuálního stavu platných územních plánů. Vysvětlení zkratek je také v kapitole A

16 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY Přehled územně plánovací dokumentace v obcích ve správním obvodu ORP Prachatice (stav k ) Název obce Druh ÚPD (ÚPP) Stav ÚPD (ÚPP) Babice Bohunice Budkov Bušanovice Datum schválení ÚPD Zpracoval Uloženo ObÚ Babice, MěÚ Prachatice, MěÚ ÚPO schváleno UPStudio,Kovář Netolice, KÚ JČ kraj ÚPO Změna č. 1 schváleno UPStudio,Kovář dtto ÚPO Změna č. 2 vydáno UPStudio,Kovář dtto ÚPO Změna č. 3 vydáno UPStudio,Kovář dtto ÚPO schváleno UAProjekce,Ťukalová ObÚ Budkov, MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ObÚ Bušanovice, MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ObÚ Bušanovice, MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚP vydáno TAUAtelier, Tausingerová TAUAtelier, ÚP Změna č.1 vydáno Tausingerová ÚP Změna č.2 pořizováno Drslavice Dub ÚP vydáno Atelier AD, Daněk Městys Dub, MěÚ Prachatice, KÚ JČ Dvory ÚP pořizováno Hracholusky ÚP pořizováno Husinec ÚPnSÚ schváleno A+UDESIGN,Brůha Chlumany Chroboly Chvalovice Kratušín Křišťanov Ktiš Lažiště Lenora Lhenice MěÚ Husinec, MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č. 1 schváleno A+UDESIGN,Brůha dtto ÚPnSÚ Změna č. 2 schváleno SP Studio, Rampas dtto ÚPnSÚ Změna č. 3 vydáno SP Studio, Rampas dtto ÚPnSÚ Změna č. 4 vydáno A+UDESIGN,Brůha dtto ÚPnSÚ Změna č. 5 pořizováno dtto Obec Chlumany, MěÚ Prachatice, ÚP vydáno SP Studio, Rampas KÚ JČ kraj ÚP Změna č.1 vydáno SP Studio, Rampas dtto ObÚ Chroboly, MěÚ Prachatice, KÚ ÚPO schváleno UPStudio,Kovář JČ kraj ÚPO Změna č. 1 schváleno UPStudio,Kovář dtto ÚPO Změna č. 2 vydáno UPStudio,Kovář dtto ÚP Chroboly pořizováno ObÚ Chvalovice, MěÚ Prachatice, ÚP vydáno Atelier AD, Daněk MěÚ Netolice, KÚ JČ kraj ÚP Změna č.1 pořizováno ObÚ Kratušín, MěÚ Prachatice, KÚ ÚP vydáno UAProjekce,Ťukalová JČ kraj ObÚ Křišťanov, MěÚ Prachatice, ÚP vydáno Atelier AD, Daněk MěÚ Volary, KÚ JČ kraj ObÚ Ktiš, MěÚ Prachatice, KÚ JČ ÚP vydáno A+UDESIGN,Brůha kraj ÚP Změna č.1 vydáno A+UDESIGN,Brůha dtto ÚP Změna č.2 pořizováno ÚP Změna č.3 pořizováno ObÚ Lažiště, MěÚ Prachatice, KÚ ÚP vydáno Atelier AD, Daněk JČ kraj ObÚ Lenora, MěÚ Prachatice, MěÚ ÚP vydáno UAProjekce,Ťukalová Volary, KÚ JČ kraj ÚP Změna č.1 vydáno UAProjekce,Ťukalová dtto ÚP Změna č.2 vydáno UAProjekce,Ťukalová dtto ÚP Změna č.3 pořizováno ÚP Změna č.4 pořizováno Městys Lhenice, MěÚ Prachatice, ÚP vydáno T-plan, Kolářová KÚ JČ kraj ÚP Změna č.1 vydáno T-plan, Kolářová dtto ÚP Změna č.2 vydáno T-plan, Kolářová dtto 15

17 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY ÚP Změna č.3 pořizováno Lipovice Lužice Mahouš ObÚ Mahouš, MěÚ Prachatice, MěÚ ÚP vydáno Atelier AD, Daněk Netolice, KÚ JČ kraj Malovice ObÚ Malovice, MěÚ Prachatice, ÚP vydáno Atelier AD, Daněk MěÚ Netolice, KÚ JČ kraj ÚP Změna č.1 vydáno Atelier AD, Daněk dtto Mičovice ObÚ Mičovice, MěÚ Prachatice, KÚ UP vydáno UAProjekce,Ťukalová JČ kraj ÚP Změna č.1 pořizováno Nebahovy ObÚ Nebahovy, MěÚ Prachatice, ÚP vydáno UAProjekce,Ťukalová KÚ JČ kraj Němčice ObÚ Němčice, MěÚ Prachatice, ÚPO schváleno A+UDESIGN,Brůha MěÚ Netolice, KÚ JČ kraj ÚPO Změna č. 1 schváleno A+UDESIGN,Brůha dtto ÚPO Změna č.2 pořizováno Netolice ÚPnSÚ schváleno A+UDESIGN,Brůha MěÚ Netolice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č. 1 schváleno A+UDESIGN,Brůha dtto ÚPnSÚ Změna č. 2 schváleno A+UDESIGN,Brůha dtto ÚPnSÚ Změna č. 3 schváleno A+UDESIGN,Brůha dtto ÚP pořizováno Atelier AD, Daněk dtto Nová Pec ObÚ Nová Pec, MěÚ Prachatice, ÚPO schváleno Atelier AD, Daněk MěÚ Volary, KÚ JČ kraj ÚPO Změna č.1 nedokončeno Atelier AD, Daněk ÚPO Změna č.2 nedokončeno Atelier AD, Daněk ÚPO Změna č.3 pořizováno Atelier AD, Daněk ÚPO Změna č.4 pořizováno Olšovice ObÚ Olšovice MěÚ Prachatice, MěÚ ÚP vydáno UAProjekce,Ťukalová Netolice, KÚ JČ kraj Pěčnov ObÚ Pěčnov, MěÚ Prachatice, KÚ ÚP vydáno SP Studio, Rampas JČ kraj ÚP Změna č.1 vydáno SP Studio, Rampas dtto Prachatice ÚPnSÚ schváleno SÚRPMO Praha MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.1/94 schváleno Ing.arch.Sedlák,Pha MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.2/94 schváleno Ing.arch.Sedlák,Pha MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.3/94 schváleno Ing.arch.Sedlák,Pha MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.4/94 schváleno Ing.arch.Sedlák,Pha MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.5/94 schváleno Ing.arch.Sedlák,Pha MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.6/94 vydáno Ing.arch.Sedlák,Pha MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.7/94 vydáno SP Studio, Rampas MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.8/94 vydáno SP Studio, Rampas MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č.9/94 pořizováno ÚP pořizováno SP Studio, Rampas Radhostice Stožec Strunkovice n/bl. Těšovice ObÚ Stožec, MěÚ Volary, KÚ JČ ÚPO schváleno Atelier AD, Daněk kraj Změna č.1 vydáno Atelier AD, Daněk dtto ObÚ Stožec, MěÚ Volary, MěÚ Změna č.2 vydáno Atelier AD, Daněk Prachatice, KÚ JČ kraj ÚP pořizováno ÚP vydáno UPLAN s.r.o. ÚP Změna č.1 pořizováno ÚP schváleno UPStudio,Kovář Městys Strunkovice, MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj ObÚ Těšovice, MěÚ Prachatice, KÚ JČ kraj 16

18 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU VÝVOJE ÚZEMÍ svazek A PODKLADY Ing.arch.Zákosteleck ÚP Změna č.1 vydáno ý dtto Tvrzice Újezdec ObÚ Újezdec, MěÚ Prachatice, KÚ ÚP vydáno UAProjekce,Ťukalová JČ kraj Vitějovice ObÚ Vitějovice, MěÚ Prachatice, ÚP vydáno Atelier AD, Daněk KÚ JČ kraj Vlachovo Březí MěÚ Vlachovo Březí, MěÚ ÚPnSÚ schváleno Atelier AD, Daněk Prachatice, KÚ JČ kraj ÚPnSÚ Změna č. 1 schváleno Ing.arch.Svojanovský dtto ÚPnSÚ Změna č. 2 schváleno Ing.arch.Svojanovský dtto ÚPnSÚ Změna č. 3 schváleno Ing.arch.Buzu dtto ÚPnSÚ Změna č. 4 vydáno Atelier AD, Daněk dtto ÚP pořizováno Atelier AD, Daněk Volary ÚP vydáno Atelier AD, Daněk MěÚ Volary, KÚ JČ kraj Záblatí ObÚ Záblatí, MěÚ Prachatice, KÚ ÚP vydáno UPStudio,Kovář JČ kraj Zábrdí Zbytiny ObÚ Zbytiny, MěÚ Prachatice, MěÚ ÚP vydáno A+UDESIGN,Brůha Volary, KÚ JČ kraj ÚP Změna č.1 pořizováno Želnava ObÚ Želnava, MěÚ Volary, MěÚ ÚPO schváleno Atelier AD, Daněk Prachatice, KÚ JČ kraj Změna č.1 vydáno Atelier AD, Daněk dtto Žernovice ÚP vydáno Atelier AD, Daněk ObÚ Žernovice, MěÚ Prachatice A.2.1. Statistika předávaných údajů o území Statistická a informativní data o poskytnutých údajích o území za ORP Prachatice od poslední aktualizace ÚAP. Data jsou srovnána s rokem 2008, kdy byl zpracován první rozbor udržitelného rozvoje, a byly poskytnuty první údaje o území Počet pasportů, které byly zavedeny do ÚAP za kalendářní rok Počet zaslaných výzev poskytovatelům údajů o území z toho jen počet obcí Počet poskytovatelů, kteří poskytli a potvrdili správnost údajů k z toho jen počet obcí

19 ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ svazek A PODKLADY A.3. ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Metodika Celkové výměry a počty obyvatel obcí byly převzaty od ČSÚ. Letopočet pod popisem údaje udávají rok, ke kterému se uvedená data vztahují. Jedná o nejnovější zjistitelný údaj. A.3.1. Horninové prostředí a geologie Jako indikátory, které charakterizují území z hlediska horninového prostředí, byly zvoleny ukazatele Surovinová základna a Poddolovanost území, které jsou vyjádřeny jako podíl ploch chráněných ložiskových území a ložisek nerostných surovin, resp. plošných poddolovaných území na území obce celkem (v %) za rok Výskyt ložisek nerostných surovin a poddolovaných území limituje územní rozvoj obcí, zejména další výstavbu. Výskyt těchtoo jevů je však na území ORP Prachatice velmi malý (ve 28 obcích se vůbec nevyskytuje). Z tohoto důvodu byly tyto indikátory pro svou malou vypovídací schopnost vyřazeny z dalšího hodnocení vyváženosti jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje. Nejvýznamnější podíl ložiskových ploch je v Žernovicích (7,23%) Nebahovech (3,17%) a Mičovicích (3,15%). Nejvyšší poddolovanost území vykazují Chvalovice (18,95%). 18

20 ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ svazek A PODKLADY TABULKA 1: HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE Obec Výměra obce [ha] Výměra loži. Výměra CHLÚ [ha] 5 nerostných surovin [ha] 6 Výměra poddol. území [ha] Surovinová základna % Poddolovanost území % Babice 579, Bohunice 257, Budkov 503,02 0 0, Bušanovice 972, Drslavice 474, Dub 1449, Dvory 333, Hracholusky 2135,83 0 7,02 0 0,33 0 Husinec 1034, Chlumany 556, Chroboly 3467,50 0, ,01 0 Chvalovice 396, ,13 18,93 18,93 Kratušín 395, Křišťanov 1790,06 21, ,22 0 Ktiš 3716,39 3,8 62,36 0 1,78 0 Lažiště 426, Lenora 1779, Lhenice 3913,54 10, ,84 2,34 2,07 Lipovice 468, Lužice 319,24 0, ,01 0 Mahouš 596, Malovice 2514, ,10 36,64 3,49 1,46 Mičovice 2338, ,69 0 3,15 0 Nebahovy 1628, ,76 11,21 3,81 0,69 Němčice 414, Netolice 2634,71 0 1,46 0 0,06 0 Nová Pec 6637, Olšovice 357, Pěčnov 198, Prachatice 3891, ,65 0 2,38 0 Radhostice 1039, Stožec 10477, Strunkovice nad Blan 2469, Těšovice 837, ,90 0 2,26 0 Tvrzice 316, Újezdec 289, Vitějovice 1180, ,25 0 5,5 0 Vlachovo Březí 1996, Volary 10753, ,97 0,16 0,16 Záblatí 2448, ,93 0,20 0,20 Zábrdí 489, Zbytiny 3904, Želnava 1033, Žernovice 529,25 16,39 13,79 0 5,70 0 ORP celkem 83950,81 53, ,72 0,77 % 0,30 % Pramen: ČSÚ 2014, ÚAP ORP Prachatice. Stanovení surovinové základny bylo provedeno pomocí procentuálního vyjádření sjednocených ploch chráněných ložiskových území, ložisek nerostných surovin a poddolovaných území na celkové výměře obce. Pro výpočet bylo použito rozpuštění ploch do jednoho polygonu, aby nedocházelo k součtu ploch, které však leží nad sebou. Jako v minulých letech. Většina změn v tabulce se týká zpřesnění ploch nebo zjištění nových dat, které existovali, ale byly poskytovateli předány až pro tuto aktualizaci. 19

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Městský úřad Vimperk. odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. VÚP 327-0/673/09 Ta. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk. odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. VÚP 327-0/673/09 Ta. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: VÚP 327-0/673/09 Ta Vyřizuje: Ing. Filip Takáč Telefon: 388 459 059 Ve Vimperku:

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18.

OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18. Strana 1 OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18 Strana 2 1. SENIOŘI Podle výsledků demografických prognóz

Více

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č.j.: VÚP 8385/12-TAK 15/2012 Dle rozdělovníku Vyřizuje: Ing. Filip Takáč Telefon:

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014.

V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014. M Ě S T S K Ý Ú Ř AD P R AC H A T I C E V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e 31.12.2014 III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE svazek B RURÚ ANOTACE III. úplná

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdružení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem 0. Základní infromace Název obce Kód obce 552615 Počet a názvy katastrálních území 1 Rozloha obce 298,78 ha Počet obyvatel k 31. 12. 2013 285 (2 % rozlohy ORP) 1. Horninové prostředí a geologie 57 dobývací

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion Homole Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Sedlec Základní informace Sedlec

Sedlec Základní informace Sedlec Sedlec Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 2679/12-SEB-313/10-326.1-122 Vyřizuje:

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Drahotěšice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Akce: Evidenční číslo: 29 007 337 KOSTELEC NAD ORLICÍ NÁVRH ÚPRAVY ÚP Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 31799/11-1150/10-SEB-74 Vyřizuje: Ing.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 11651/14-SEB-4584/12-326.1-99 VYŘIZUJE:

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 7505/15-SEB-3409/12-326.1-87 VYŘIZUJE:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více