Cvičení z mluvnice (včetně řešení)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičení z mluvnice (včetně řešení)"

Transkript

1 Cvičení z mluvnice (včetně řešení) Ve spánku vyňal (Jahve) Adamovi žebro a z žebra stvořil novou ženu. Nestvořil ji z hlavy, aby nepozvedala pyšně svou hlavu, nestvořil ji z oka, aby neslídila všude očima, ani z ucha, aby nepopřávala kdekomu sluchu, nestvořil ji z Adamových úst, aby příliš nemluvila, ale stvořil ji z žebra, z kosti, která je přikryta kůží, i když je člověk nahý. Eduard Petiška: Příběhy, na které svítilo slunce 1. Proveďte větný rozbor (určete věty hlavní a poměr mezi nimi, věty vedlejší a jejich druh). 2. Odstraňte ve druhém souvětí přívlastkovou větu a nahraďte ji větným členem. 3. Vyhledejte příslovečná určení a určete jejich druh. 4. Vytvořte 7. pád množného čísla od všech podstatných jmen. 5. Vytvořte antonyma ke slovům: spánek, nahý 6. Vytvořte synonyma ke slovům: spánek, žena, nahý. 7. Uveďte přísloví nebo frázi ke slovu oko. 1. 1VH + 2VH. 1VH + 3VH 3VH + 6VH ale (odporovací) 8VH aby 2VV (příčinná) aby 4VV (příčinná) aby 5VV (příčinná) aby 7VV která 9VV (přívlastková) i když 10VV (časová) souvětí souřadné 2. stvořil ji z kosti přikryté kůží, i když (ve) spánku času; pyšně způsobu; všude místa; příliš způsobu; 4. spánky, Adamy, žebry, ženami, hlavami, očima, ušima, sluchy, ústy, žebry, kostmi, kůžemi, lidmi. 5. bdění, oblečený 6. chrupání, hajání, ženská, baba, hambatý, neoblečený, jak ho Bůh stvořil, v Adamově rouše 7. Co oko nevidí, to srdce netrápí. Strach má velké oči. Padl mu do oka.

2 (Zatímco se sluhové dobývají do vrat, zjeví se Médeia ve výši na voze taženém draky; mrtvoly dětí má u sebe.) Iásón Ty vyvrheli, ženo nejvýš protivná i mně i bohům, všemu rodu lidskému, tys měla sílu proklát mečem děti své, ty, jejich matka, v nich zničilas i mne, a vykonavši tento zločin bezbožný, máš ještě smělost dívati se na slunce a zemi? Určete větné členy: proklát; vykonavši, dívati se. 2. Zdůvodněte psaní čárek v ukázce. 3. Vyhledejte podměty a přísudky. 4. Vytvořte 3. pád množného čísla od všech podstatných jmen. 5. Určete mluvnické kategorie podstatného jména smělost. Utvořte tři podstatná jména se stejnou charakteristikou. 6. Vyhledejte v textu slova zastaralá. 7. Čím se liší text dramatu od prozaického textu? 1. proklát přívlastek neshodný, vykonavši doplněk; dívati se přívlastek neshodný 2. Ty vyvrheli + ženo nejvýš protivná... je oslovení, a proto je odděleno čárkami; jejich matka je vsuvka, a proto je oddělena čárkami; 3. tys měla; ty zničilas; (ty) máš 4. k vyvrhelům, ženám, bohům, rodům, silám, mečům, dětem, matkám, zločinům, smělostem, sluncím, zemím 5. smělost rod ženský, 4. pád (akuzativ) jednotné číslo., vzor kost; abstraktní substantivum mladost, radost, starost, pečlivost, bídnost, přitažlivost, neduživost vyvrhel; proklát 7. text určený k předvádění na jevišti obsahuje scénické poznámky

3 Dříve však, než ho podpálili, přijel k němu říšský maršálek Hoppe z Pappenheimu (...) vybízeje ho, aby ještě zachoval život bez úrazu a aby to, co kdysi kázal, odpřísáhl a odvolal. Petr z Mladoňovic: Zpráva o Mistru Janu Husovi v Kostnici 2. Určete větné členy a vztahy mezi nimi v podtržené části souvětí. 3. Převeďte vedlejší větu co kdysi kázal na větný člen. 4. Vytvořte 6. pád množného čísla od všech podstatných jmen (bez vlastních jmen). 5. Ve slově zachoval oddělte předponu, příponu, koncovku od kořene slova a vytvořte pět odvozených slov 6. Uveďte fráze o životě (obsahující slovo život). 7. Pomocí synonyma vysvětlete spojení zachovat život bez úrazu. a) 1VHa 1VHb SP než 2VV (časová) aby 3VV (předmětná) a aby 4VVa 4VVb b) maršálek (podmět) přijel (přísudek) co 5VV (předmětná) říšský (PK s) Hoppe z Pap... (PKs) vybízeje (doplněk) k němu (PT 3.p.) dříve však (PUČ) ho (PT 4.p.) c) a aby svá kázání odpřisáhl a odvolal d) o maršálkovi, životě, úraze e) za chov a l; chovat, chování, chovatel, chovný, zachovalý, zachovale, vychovat, výchova, vychovatel... f) život je pes, život není peříčko g) nezemřít, zůstat naživu...

4 Leckdo by se mohl divit, že Agathoklovi a jemu podobným bylo dopřáno po nesčetných zradách a krutostech žít dlouho v bezpečí ve své vlasti, že se uhájili proti vnějším nepřátelům a že ani vlastní poddaní se nikdy proti nim nespikli. Niccolo Machiavelli: Vladař 2. Vyhledejte podměty a přísudky. 3. Vyhledejte větu jednočlennou a převeďte ji na větu dvojčlennou. 4. Vyhledejte přídavná jména a utvořte pokud to lze 2. stupeň. Vysvětlete princip stupňování v češtině. 5. Určete mluvnické kategorie slovesného tvaru mohl by se divit. 6. Vytvořte 7. pád množného čísla od všech podstatných jmen. 7. Uveďte frázi, ve které je použito slovo zrada, nebo která v přeneseném významu o zradě vypovídá. 1. 1VH SP že 2VV (předmětná) + že 3VV (PT) + a že 4VV (PT) 2. leckdo + by se mohl divit; (O) + bylo dopřáno žít; (oni) + uhájili; poddaní + se nespikli 3. že Agathoklovi a jemu podobným bylo dopřáno žít že Agathokles a jeho přátelé žili 4. podobný podobnější; nesčetný O (nejčetněji); vnější O; vlastní O; stupeň vlastnosti komparativ (2. stupeň tvoříme od tvrdých adjektiv příponou ší, -ejší;) superlativ (3. stupeň tvoříme z druhého stupně předponou nej-). 5. mohl by se divit 3.osoba sg., podmiňovací přítomný; rod činný, vid nedokonavý, třída 4., vzor prosí. 6. Agathokly, zradami, krutostmi, bezpečími, vlastmi, nepřáteli, poddanými, 7. na jazyku med v srdci jed; když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají

5 Třebaže jsem nemínil zavésti pokojemilovného čtenáře s těmi rejtary do domu svého tatíka, protože to tam bude velmi zlé, přece toho vyžaduje pokračování mé historie, abych zanechal minulému potomstvu svědectví, jaké hrozné a zcela neslýchané krutosti byly stále páchány v této naší německé válce, a abych přitom vlastním příkladem dokázal, že všechna taková zla byla často nezbytně seslána dobrotivostí Nejvyššího k našemu prospěchu. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen 2. Vyhledejte podměty a přísudky. 3. Určete mluvnické kategorie slovesného tvaru: zanechal bych. 4. Vytvořte 7. pád množného čísla od všech podstatných jmen. 5. Utvořte příslovce od přídavných jmen: zlý, mírumilovný, německý, vlastní. 6. Utvořte synonyma ke slovům tatík, příklad, válka, dobrotivost. 7. Vytvořte slova citově zabarvená ke slovům dům, otec, umřít. 1. 3VH SP třebaže 1VV (přípustková) abych 4VV(příčinná) a abych 5VV (příčinná) protože 2VV (příčinná) jaké 6VV (přívlastková) že 7VV (PT) 2. (já) + jsem nemínil; to + bude zlé; pokračování + vyžaduje; (já) + bych zanechal; krutosti + byly páchány; (já) + bych dokázal; zla + byla seslána. 3. zanechal bych 1. osoba sg., kondicionál přítomný, rod činný, vid dokonavý, třída 5, vzor dělá; byly páchány 3.osoba, pl., čas minulý, způsob oznamovací; rod trpný, vid nedokonavý, třída 5., vzor dělá 4. čtenáři, rejtary, tatíky, pokračováními, historiemi, potomstvem (nemá pl.!!), svědectvími, krutostmi, válkami, příklady, zly, dobrotivostmi, prospěchy. 5. zle, mírumilovně, německy, vlastně. 6. otec, vzor, boj (bitva, spor), dobrota (laskavost) 7. chaloupka, barák, vila, barabizna táta, fotr, tatík odejít, zesnul, zdechl

6 Ale to ste neviděly, nato Ailsie s vítězoslávou, že dovede pozorovat bystřeji, že je mezi nima třináctej, vo kerým nemají ani potuchy; a esli mají starý pověry mít pravdu, tak jeden z toho spolku tu dlouho na světě nebude A tak krákajíce jako vrány, když tuší morovou ránu, odešly zlolajné vědmy z hřbitova. Walter Scott: Nevěsta z Lammermooru 1. Proveďte větný rozbor podtržené části ukázky (urči věty hlavní a poměr mezi nimi, věty vedlejší a jejich druh). 2. Určete větné členy: krákajíce, ránu, (z) hřbitova. 3. Urči slovní druhy: bystřeji, třináctej, dlouho, zlolajné. 4. Vedlejší větu... když tuší morovou ránu... převeď na větný člen a včleň do věty řídící. 5. Vytvořte synonyma ke slovům: nevidět, potucha, pověra. 6. Uveďte přísloví nebo ustálenou frázi se slovem vrána. 7. Je slovo rána homonymum? Pokud ano, dokažte své tvrzení v jednoduchých slovních spojeních. 1. 1VH 5VH SS že 2VV (předmětná) esli 4VV (podmínková) ve kerým 3VV (přívlastková) 2. krákajíce přechodník přítomný, tvoří se z kmene přítomného (oni krákají) koncovkou e, -íc, -íce 3. bystřeji adverbium (příslovce), třenáctej adjektivum (přídavné jméno), dlouho adverbium (příslovce), zlolajné adjektivum (přídavné jméno) 4. vrány tušící morovou ránu 5. nevidět být slepý, potucha představa, pověra smyšlenka, drb 6. bílá vrána 7. ano: chladná rána, otevřená rána, rána jako z děla, ten měl ale ránu (vypadal špatně)

7 Kdo 6. září roku 1883 při slunci západu byl na novoměstském svatém poli, bude se pamatovati na mladého pocestného, který v šedivý pocestní oděv oblečený, černými vousy zarostlý a hlavou o svůj vak opřený, ležel na zdi hřbitovní. K.H.Mácha: Márinka 2. Určete větné členy: (na) pocestného, pocestní, zarostlý. 3. Určete slovní druhy: vak, zeď, bude, na, který. 4. Přívlastek shodný zdi hřbitovní převeďte na přívlastek neshodný. 5. Oddělte slovní základ, předponu, příponu a koncovku u slova novoměstském. 6. U podstatných jmen, která vyhledáte v textu, utvořte 7. pád množného čísla. 7. Utvořte druhý stupeň přídavných jmen: mladý, černý. 8. Ze stejných přídavných jmen utvořte příslovce. 9. Uveďte dvě fráze se slovem černý. 1. 2VH SP kdo 1VV (podmětná) který 3VV (přívlastková) 2. na pocestného předmět ve 4.pádě; pocestní přívlastek shodný, zarostlý PUZ 3. vak podstatné jméno, zeď podstatné jméno; bude sloveso, na předložka, který - zájmeno (vztažné) 4. zdi hřbitova 5. slovní základ nov + měst; předpona není, přípona stk; koncovka ém 6. zářími, slunci, západy, poli, pocestnými, oděvy, vousy, hlavami, vaky, zdmi 7. mladší, černější 8. mladě, černě 9. černý jako havran; černá ovce.

8 Mívala záchvaty, kdy se dala snadno strhnout k výstřednostem. Jednoho dne se přela s Karlem, že beze všeho vypije půl velké sklenice kořalky, a protože Karel byl tak hloupý a zrazoval ji z toho, zvrátila ji do sebe, že nezůstala ani kapka. Gustave Flaubert: Paní Bovaryová 2. Určete větné členy: strhnout, půl, ani kapka. 3. Vedlejší větu... kdy se dala snadno strhnout k výstřednostem... nahraďte větným členem. 4. Vyhledejte ve větách sloveso, jehož tvar není v minulém čase. Určete, v jakém je čase. 5. Utvořte 2. pád množného čísla od všech podstatných jmen v textu. 6. Utvořte 3. stupeň přídavných jmen: velký, hloupý. 7. Vytvořte alespoň pět odvozených slov ke slovu zrazoval. 8. Vytvořte antonyma ke slovům: výstřednost, den, hloupý. 1. 1VH SP kdy 2VV (přívlastková) 1VH 5VH SS že 2VV (předmětná) protože 3VV a 4VV(příčinná) že 6VV(způsobová) 2. (dala se) strhnout přísudek, půl předmět, (ani) kapka podmět 3. měla záchvaty výstřednosti 4. vypije (přítomný čas) 5. záchvatů, výstředností, dnů, Karlů, sklenic, kořalek, kapek 6. největší, nejhloupější 7. zrada, rada, radit, poradit, radnice, radní, radniční, 8. výstřednost nenápadný, obvyklý; den noc, hloupý - chytrý

9 Pan Brouček nyní velice žehral, že nedostalo se mu ve škole řádného poučení o domácích dějinách, a přísahal si, vrátí-li se nazpět do devatenáctého století, že popíchne Klapzubu k uveřejnění Zaslána v novinách, jímž vyzve český poslanecký klub, aby vpravil do nového liechtensteinského zákona školského odstavec, že na českých školách má se vyučovati zvlášť důkladně dějinám husitským. Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do XV. století 2. Vedlejší větu... že nedostalo se mu řádného poučení o domácích dějinách... nahraďte větným členem. 3. Vyhledejte větu jednočlennou a upravte ji na větu dvojčlennou. 4. Určete větné členy: odstavec,vyučovati, důkladně, dějinám. 5. Utvořte 7. pád množného čísla k těmto spojením: řádné poučení, domácí dějiny, český poslanecký klub. 6. Určete mluvnické kategorie slovesa: vpravil by. 7. Určete slovní druhy: velice, mu, popíchne, má. 8. Vyhledejte slova zastaralá a nahraďte je současnou spisovnou češtinou. 9. Uveďte přísloví, nebo ustálenou frázi, jejímž obsahem je učení (učit se). 1. 1VH + 3VH SS že 2VV(předmětná) že 5VV (předmětná) -li 4VV (podmínková) jimž 6VV(přívlastková) aby 7VV(předmětná) že 8VV (PK) 2. Pan Brouček nyní velice žehral na nedostatečné poučení o domácích dějinách 3. že na českých školách má se vyučovati zvlášť důkladně dějinám husitským že učitelé mají na českých školách vyučovat. 4. odstavec předmět, vyučovati předmět, důkladně PUZ, dějinám předmět 5. řádnými poučeními, domácími dějinami, českými poslaneckými kluby 6. vpravil by 3. osoba j.č. podmiňovací způsob, čas přítomný, rod činný, vid dokonavý, třída 4., vzor prosí 7. velice příslovce, mu zájmeno, popíchne sloveso, má sloveso 8. žehral nadával; zlobil se; vpravil doplnil; vyučovati vyučovat (učit). 9. učení mučení;

10 Jestli to děvče dovede vnuknout duši těm, kteří žijí bez duše, jestli dovede vzbudit smysl pro krásu v lidech, jichž život je ubohý a ošklivý, jestli je dovede vysvléci z jejich sobectví a propůjčit jim slzy pro zármutky, jež nejsou jejich vlastními zármutky, pak je hodna všeho vašeho zbožňování, pak je hodna, aby ji zbožňoval celý svět. Oskar Wilde: Obraz Doriana Graye 2. Vyhledejte několikanásobné větné členy a určete jejich druh. 3. Určete větné členy: bez duše, pro krásu, zbožňování. 4. Vysvětlete jak vznikl tvar je hodna. 5. Utvořte 7. pád množného čísla od všech podstatných jmen textu. 6. Převeďte podtrženou část věty do podmiňovacího způsobu minulého času. 7. Vytvořte synonyma ke slovům: sobectví, zármutek. a) SS 6VH + 7VH jestli 1VV (podm.) + jestli 3VV (podm.) a jestli 4VV (podm.) aby 8VV(PT) kteří 2VV (PK) jež 5VV (PK) b) ubohý a ošklivý přívlastek sh.; vysvléci a propůjčit - předmět c) bez duše Příslovečné určení způsobu; pro krásu přívlastek neshodný; zbožňování předmět ve 2. pádě (dativ) d) je hodna jmenný přísudek se sponou; hodna je jmenný tvar tvrdého adjektiva hodný. e) děvčaty, dušemi, smysly, krásami, lidmi, životy, sobectvími, slzami, zármutky, zbožňováními, světy. f) Jestli by bylo dovedlo to děvče vnuknout duši těm, kteří by byli žili bez duše, jestli by bylo vzbudilo smysl pro krásu v lidech, jichž život by byl ubohý a ošklivý, g) egoismus, chamtivost, hrabivost..., smutek, bolest

11 První věta se vynoří sama, neboť je pravda, že každou vteřinu proběhne naším vědomým myšlením cizí věta, která si nežádá nic jiného, než aby byla promítnuta navenek. André Breton: Tajemství surrealistického magického umění 2. Určete větné členy: sama, pravda, vědomým. 3. Určete mluvnické kategorie tvaru byla by promítnuta. 4. Vypište přídavná jména a utvořte z nich příslovce. 5. Převeďte podtrženou část věty do budoucího času. 6. Vytvořte protikladná slova ke slovům: pravda, cizí, chlapec. 7. Uveďte rčení (jinou ustálenou frázi) se slovem cizí. 1. SS 1VH neboť (důsledkový) 2VH že 3VV(předmětná) která 4VV (přívlastková) než 5VV (měrová) 2. sama doplněk, pravda podmět, vědomým přívlastek shodný 3. byla by promítnuta os.3, jč., čas přítomný, způsob podmiňovací, rod trpný, vid dokonavý; třída 2, vzor tiskne. 4. vědomý vědomě, cizí cize, jiný - jinak 5. První věta se bude vynořovat sama, neboť bude pravda, že každou vteřinu proběhne (bude probíhat) naším vědomým myšlením cizí věta, která si nebude žádat nic jiného, než aby byla promítnuta navenek. 6. pravda lež; cizí domácí; chlapec dívka. 7. Z cizího krev neteče. Byl na něj jako na cizího. Chlubí se cizím peřím...

12 Není známo, zda bylo Lefortovo očkování natolik úspěšné, zda samarské oddíly, které měly za úkol stíhat překupnictví, byly natolik operativní, zda přísná opatření namířená proti překupníkům vajec v Kaluze a Voroněži byla natolik účinná a zda mimořádná moskevská komise tak skvěle pracovala, ale jisté je, že za čtrnáct dní po posledním setkání Persikova s Afrédem Bronským byla země zcela očištěna od slepic. Michail Bulgakov: Osudná vejce 2. Vedlejší větu... zda bylo Lefortovo očkování natolik úspěšné... nahraďte větným členem. 3. Vyhledejte větu jednočlennou a upravte ji na větu dvojčlennou. 4. Určete větné členy: úspěšné, překupnictví, skvěle, po setkání. 5. Utvořte 2. pád množného čísla k těmto spojením: úspěšné očkování, přísné opatření, mimořádná moskevská komise. 6. Určete slovní druhy: natolik, proti, setkání, zcela. 7. Vysvětlete význam slova operativní. Užijte slovo operace v různých významech. Řešení 1. 1VH ale (odporovací) 7VH SS zda 2VV(PO) + zda 3VVa 3VVb+ zda 5VV a 6VV že 8VV(PT) které 4VV(PK) 2. není známo nic o úspěchu Lefortova očkování 3. není známo neznáme; ale jisté je ale jsme si jisti 4. (bylo) úspěšné přísudek, překupnictví předmět ve 4. pádě, skvěle PUZ, po setkání PUČ, 5. úspěšných očkování, přísných opatření, mimořádných moskevských komisí 6. příslovce,předložka, podstatné jméno, příslovce 7. operativní plynule prováděný, pružně fungující, pohotový, pohotově reagující, operace a) provádění nějakého úkonu (tuto složitou operaci osobní hygieny prováděl naprosto pravidelně) b) početní výkon (sčítání, násobení) c) bojová činnost (karpatsko-dukelská operace) d) chirurgický výkon (operace slepého střeva)

13 Maminka! Nejmenšími dveřmi vstoupí, když je nám zle, k její oslavě by nestačila noc, i kdyby hvězdy jednou rukou zvedly vůz, do kterého usedla, jen aby, spěchajíc ke svému dítěti, dorazila dřív než její úzkost Vladimír Holan: Noc s Hamletem 1. Proveďte větný rozbor, určete věty hlavní a druh vedlejších vět, druh souvětí. 2. Určete větné členy ve větě k její oslavě by nestačila noc. 3. Určete slovní druhy slov: zle, jednou, dřív, úzkost. 4. Určete mluvnické kategorie slov: vstoupí, nestačila by. 5. Utvořte 7. pád množného čísla podstatných jmen: oslava, noc, vůz, hvězda, dítě, úzkost. 6. Vytvořte protikladná slova ke slovům noc, dítě, úzkost. Řešení a) 1VH, 1VH + 3VH SS když 2VV(časová) i kdyby 4VV(časová) do kterého 5VV(přívlastková) jen aby 6VV (příčinná) 5. noc (PO) by nestačila (PŘ) (k) oslavě (PT) její (PKS) 6. zle příslovce, jednou číslovka, dřív příslovce, úzkost podstatné jméno 7. vstoupí os.3, jedné číslo., přítomný (préteritum), oznamovací, dokonavý, činný, třída 4, trpí nestačila by os. 3, jednotné číslo., přítomný, podmiňovací (kondicionál), dokonavý, činný, třída 4, prosí 8. oslavami, nocemi, vozy, hvězdami, dětmi, úzkostmi 9. noc den; dítě dospělý, úzkost radost

14 Kdybys byl, buku, tiše odešel cestou všeho, co ve svůj čas odejíti má, byli by se horalé za čas shovívavě usmívali na kmotry a na babku s červeným mrnětem v nažehleném ranečku před vchodem do sakristie. Velký a selský pan farář se světlýma očima byl by zajisté šibalsky mrkl na babku, ale celá farnost by odpouštějíc přihlížela, jak malého, potichu mečícího pohana žehnáním mění na křesťana, Metoděje Gavlíka. Jarmila Glazarová: Advent 1. Proveďte větný rozbor, určete věty hlavní a druh vedlejších vět, druh souvětí. 2. Proč je výraz buku oddělen čárkami? Najděte v textu stejný případ. 3. Vyhledejte několikanásobné větné členy a určete jejich druh. 4. Určete slovní druhy slov: svůj, zajisté, potichu, farnost. 5. Určete mluvnické kategorie slov: byl bys odešel. 6. Utvořte 6. pád množného čísla podstatných jmen: buk, cesta, horal, raneček, vchod, farnost. 7. Vytvořte synonyma ke slovům šibal, babka, mečící. 1. 3VH SP kdybys 1VV (podmínková) co 2VV (přívlastková) 1VH ale 2VH (odporovací) SS jak 3VV (předmětná) 1. oslovení; Metoděje Gavlíka 2. (na) kmotry a (na) babku předmět; velký a selský přívlastek shodný; malého, mečícího přívlastek shodný 3. svůj zájmeno přivlastňovací; zajisté adverbium (příslovce); potichu adverbium (příslovce); farnost substantivum (podstatné jméno) 4. byl bys odešel 2. os. jč, minulý podmiňovací; rod činný, vid dokonavý, třída 4., vzor sází 5. bucích, cestách, horalech, ranečcích, vchodech, farnostech 6. šibal šprýmař, taškář; babka bába, babička, stará žena; mečící vřeštící, plačící

15 Tak nám zabili Ferdinanda, řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před lety vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých, nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. 2. Větu když byl definitivně prohlášen převeďte na vedlejší větný člen. 3. Přívlastek shodný lékařská komise, vojenská služba převeďte na přívlastek neshodný. 4. Vyhledejte slova složená. 5. V jakém tvaru je sloveso opustiv? 6. Určete slovní druhy: definitivně, blb, který. 7. Utvořte 3. pád jednotného čísla všech podstatných jmen v souvětí. 8. Odstraňte z věty přímou řeč. 1. 1VH + 2VH SS který 3VVa 3VVb (přívlastková) když 4VV (časová) kterým 5VV(PK) 2. po prohlášení vojenské lékařské komise živil se prodejem psů 3. komise lékařů, služba vojáků 4. nečistokrevných a rodokmeny 5. přechodník minulý 6. příslovce, podstatné jméno, zájmeno 7. Ferdinandovi, posluhovačce, Švejkovi, létu, službě, komisi, blbu/blbovi, psu/psovi, obludě, rodokmenu 8. Posluhovačka říkala, že zabili Ferdinanda... mluvilo se o zabití Ferdinanda

16 Když pisatel tohoto vypravování shledával v domovině Nikoly Šuhaje příběhy o tomto muži nezranitelném, který bohatým bral a chudým dával a který nikdy, kromě v sebeobraně nebo ze spravedlivé msty, nikoho nezabil, neměl po svědectví tolika lidí vážných a hodných víry věru příčiny nevěřiti, že Šuhajovu nezranitelnost způsobila zelená ratolístka, kterou mávaje, odháněl četnické kulky jako hospodář v červencovém dni rojící se včely. 2. Určete větné členy: v sebeobraně, nevěřiti, hospodář 3. Určete mluvnické kategorie u podstatného jména nezranitelnost a utvoř tři slova s podobnými vlastnostmi. 4. Převeďte celou větu do podmiňovacího způsobu přítomného času. 5. Tam, kde je to možné utvořte 2. stupeň přídavných jmen. 6. Vytvořte synonyma ke slovům: vypravování, muž, chudý. 7. Vyhledejte přirovnání v textu. Uveďte jiný způsob přirovnání. 1. SP 4VH Když 1VV (časová) který 2VV (přívl.) a který 3VV (přívl.) že 5VV(předmětná) kterou 6VV (přívl.) 2. v sebeobraně přísl. určení způsobu, nevěřiti přívlastek nesh., hospodář - doplněk 3. nezranitelnost rod ženský, jč., pád 4, vzor kost, abstraktní; radost, mladost, volnost Když by pisatel tohoto vypravování shledával v domovině N.Š..., který by bohatým bral a chudým by dával a který...by nikoho nikdy nezabil, neměl by po svědectví...příčiny nevěřiti, že Šuhajovu nezranitelnost by způsobila zelená ratolístka... kterou by odháněl četnické kulky nezranitelnější, bohatší, chudší, spravedlivější, vážnější, hodnější, zelenější 6. klábosení, pokec; pán, mužský, chlap; nemajetný, bez peněz; 7. odháněl jako hospodář rojící se včely; (vlasy jako havran) havraní vlasy

17 Když slyšely princezny, že jejich vysvoboditel opět otci v boji pomohl, nerady svolily k tomu, státi se manželkami knížat, neboť se domnívaly, že by mohl přece rytíř pro některou přijíti. 2. Nahraďte podrženou část hlavní věty větou vedlejší a určete její druh. 3. Určete větné členy: vysvoboditel, otci, knížat 4. Určete mluvnické kategorie slovesného tvaru mohl by přijíti. 5. Převeďte celou větu do budoucího času. 6. Vytvořte antonyma (slova protikladná) ke slovům: vysvoboditel,boj, manželka. 7. Uveďte frázi nebo rčení se slovem boj (nebo se slovem odvozeným). 8. Napište pět odvozených slov ke slovu vysvoboditel. 1. SS (důsledkový) 3VH neboť 4VH Když 1VV (časová) že 5VV (předmětná) že 2VV(předmětná) nerady svolily k tomu, aby se staly manželkami knížat, vysvoboditel podmět; otci předmět ve 3. pádě (dativ); knížat přívlastek neshodný 4. mohl by přijíti 3. osoba, jč., minulý (mohl nahrazuje sponové sloveso být), podmiňovací způsob, činný, nedokonavý, třída 1, vzor nese (pozor třídu a vzor určujeme jen od přijíti) 5. Když budou princezny slyšet, že jejich vysvoboditel bude opět otci v boji pomáhat, nerady budou svolné k tomu, státi se manželkami knížat, neboť se budou domnívat, že bude moci přece rytíř pro některou přijíti. 6. vysvoboditel věznitel; boj klid; manželka svobodná žena; 7. Po boji je každý generálem. Těžce na cvičišti, lehce na bojišti. 8. vysvoboditel svoboda, svobodný, svobodně, osvobodit, vysvobodit, svobodomyslný...

18 A co dělal... náš mladý Stingo, zelenáč a vojín námořní pěchoty Spojených států, právě v okamžiku, kdy se po obzoru valily poslední cáry toho hrozného kouře... ze spálených židů z Athén a řeckých ostrovů, na něž se Sophie zahleděla po obzoru a jež zahalily idylická tělíčka poklidně se pasoucích ovcí tak hustým hávem, že to vypadalo, jako by sem padla těžká mlha vistulských bažin? 2. Určete větné členy: tělíčka, ovcí, hávem. 3. Podtržený větný člen převeďte na vedlejší větu. 4. Určete mluvnické kategorie slovesného tvaru padla by. 5. Převeďte celou větu do budoucího času. 6. Vysvětlete, jak vzniklo slovo zelenáč. 7. Uveďte frázi nebo rčení se slovem ovce (nebo se slovem odvozeným). 8. Vytvořte zdrobněliny ke slovům: okamžik, cár, bažina. 1. SP 1VH kdy 2VV(přívlastková) na něž 3VV(přívlastková) a jež 4VV(Pk) že 5VV(způsob.) jako 6VV(doplňková) 2. tělíčka předmět (4. pád; akuzativ); ovcí přívlastek neshodný; hávem předmět (7. pád; instrumentál) 3. zahalily tělíčka ovcí, které se poklidně pásly 4. padla by os.3, jč., čas přítomný (prézenz), způsob podmiňovací (kondicionál), rod činný, vid nedokonavý, třída 5, vzor dělá 5. A co bude dělat... náš mladý Stingo, zelenáč a vojín námořní pěchoty Spojených států, právě v okamžiku, kdy se budou po obzoru valit poslední cáry toho hrozného kouře... ze spálených židů z Athén a řeckých ostrovů, na něž (se) Sophie bude hledět (zahledí se) po obzoru a jež budou halit (zahalí) idylická tělíčka poklidně se pasoucích ovcí tak hustým hávem, že to bude vypadat, jako by sem padla těžká mlha vistulských bažin? 6. přenesením významu zelený (nezralý), expresivně zelenáč nezkušený mladý muž 7. černá ovce; jde jako ovce na porážku; 8. okamžíček, cáreček, bažinka

19 A Utěch, který nevynikal statečností, shledal s úděsem, jak zdrzely pohledy těch, kdo se před ním krčívali a ustupovali zadkem napřed, a jak hrozivě houstlo kolem něho ovzduší nenávisti a touhy po odvetě, dosud rozháněné strachem. Vladimír Neff: Srpnovští páni 2. Větu jak zdrzely pohledy těch - převeďte na větný člen.. 3. Podtrženou část věty (přístavek) převeďte na vedlejší větu. 4. Určete větné členy statečností, (s) úděsem, rozháněné. 5. Vytvořte 7. pád množného čísla od všech substantiv v textu 6. Vyhledejte v textu homonymum. 7. Uveďte přísloví nebo frázi využívající slovo strach. 1. 1aVH 1bVH SP který 2VV(Pk) jak 3VV(Pt) a jak 6VV (Pt) kdo 4VV(Pk) a 5VV(Pk) 2. shledal s úděsem drzé pohledy těch, touhu po odvetě, kterou dosud rozháněl strach. 4. statečnosti předmět v 7.pádě, (s) úděsem příslovečné určení způsobu, rozháněné přívlastek shodný. 5. Utěchy, statečnostmi, úděsy, pohledy, zadky, ovzdušími, nenávistmi, touhami, odvetami, strachy. 6. pohledy zrak; pohlednice 7. Strach má velké oči.

20 O humoru a o té dynamice nebudeme mluvit, ale to, že mi upírá fantazii, když ví, že se mi povedlo správně vyplnit úřední formuláře přiznání k dani důchodové, to mne opravdu překvapuje. Zdeněk Jirotka: Saturnin 2. Vyhledejte několikanásobný větný člen a určete jeho druh. 3. Určete větné členy vyplnit, přiznání, mne. 4. Určete mluvnické kategorie u slovesného tvaru nebudeme mluvit. 5. Vyhledejte cizí slova a pokud to jde, použijte český ekvivalent. 6. Uveďte podobné přísloví nebo frázi k přísloví: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. 1. 1VH ale 2a VH (poměr odporovací) 2b VH SS že 3VV (předmětná) když 4VV (příslovečná časová) že 5VV (předmětná) 2. o humoru a dynamice předmět 3. vyplnit předmět, přiznání přívlastek neshodný, mne předmět. 4. nebudeme mluvit 1.osoba plurálu, čas budoucí (futurum), způsob oznamovací (indikativ), rod činný, vid dokonavý, třída 4, vzor prosí. 5. dynamika hybnost, živost; fantazie obraznost, formulář - tiskopis 6. Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. Nechval dne před večerem.

21 Strach ze šibenice ho ustavičně štval, aby páchal dočasnou sebevraždu a navracel se do svého podřízeného postavení jen jako část a nikoli celistvá bytost, ale ta nutnost se mu protivila, hnusila se mu malomyslnost, do níž Jekyll upadl, a pohoršovala ho nechuť, jakou mu Jekyll dával najevo. Robert Louis Stevenson: Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda 2. Odstraňte označenou vedlejší větu a nahraďte ji větným členem. 3. Určete větné členy ze šibenice, jako část, malomyslnost. 4. Vytvořte 6. pád množného čísla od všech podstatných jmen v textu. 5. Převeďte celé souvětí do podmiňovacího způsobu přítomného času. 6. Vyhledejte v textu slova složená. 7. Uveďte význam fráze: 1. je mu to platné, jako mrtvému kabát 2. co oči nevidí, to srdce nebolí (nepálí) 3. nehas, co tě nepálí 1. 1VH ale (odporovací) 4 VH + 5 VH a + 7 VH aby 2VV (předmětná) a 3VV (předmětná) do níž 6VV(přívlast.) jakou 8VV (přívlastk.) SS 2. Strach ze šibenice ho ustavičně štval k dočasné sebevraždě ze šibenice přívlastek neshodný, jako část doplněk, malomyslnost - podmět. 4. straších, šibenicích, sebevraždách, postaveních, částech, bytostech, nutnostech, malomyslnostech, Jekkylech, nechutích. 5. Strach ze šibenice by ho ustavičně štval, aby páchal dočasnou sebevraždu a aby se navracel do svého podřízeného postavení jen jako část a nikoli celistvá bytost, ale ta nutnost by se mu protivila, hnusila by se mu malomyslnost, do níž by Jekyll upadl, a pohoršovala by ho nechuť, jakou by mu Jekyll dával najevo. 6. sebevražda, malomyslnost 7. Uveďte význam fráze: a) je mu to platné, jako mrtvému kabát je mu to k ničemu b) co oči nevidí, to srdce nebolí (nepálí) je dobře, že o tom neví c) nehas, co tě nepálí nevšímej si věcí, které se tě netýkají

22 Napadlo ho, jelikož nemusí vstávat do práce, že by mohl dát spánku znovu šanci, aby mu vynalézavě vyřešil jisté nesnáze, a přitáhl si k bradě vypnutou elektrickou přikrývku s vnitřními šlahouny a boulemi. Saul Bellow: Planeta pana Sammlera 2. Vyhledejte několikanásobný větný člen a určete jeho druh. 3. Vyhledejte větu jednočlennou a upravte ji na větu dvojčlennou. 4. Vyhledejte ve větě předměty. 5. Utvořte věty, ve kterých bude slovo přikrývka podmětem, přívlastkem, příslovečným určením. 6. K příslovci od slova snadný utvořte druhý stupeň. 7. Užijte slova šlahouny, boule v jiných větách. 8. Vytvořte slova citově zabarvená ke slovu spánek. 1. 1VH + 5VH SS že 3VV (předmětná) jelikož 2VV (příčinná) aby 4VV (předmětná) 2. šlahouny a boulemi přívlastek neshodný 3. napadlo ho dostal nápad 4. ho, vstávat, spánku, šanci, mu, nesnáze, přikrývku 5. Ve večerním chladu jej krásně hřála nová přikrývka (PO). Ranec s novou přikrývkou (PK) schovala do komory. Po přikrývce (PUM) běhali mravenci. 6. snadno snáz(e), snadněji 7. Květinové šlahouny sahaly až k zemi. Chlapci naskákaly boule jako ořechy. 8. Spinkání, hajání chrápání, chrupání.

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Akademické gymnázium Jméno:

Akademické gymnázium Jméno: Akademické gymnázium Jméno: škola hl. m. Prahy, Štěpánská 22, Praha 1 Narozen(a): Přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU úterý 22. 4. 2014 Hodnocení Podpis doplňovačka test CELKEM Doplňte

Více

1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný?

1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný? Zadání testu 1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný? a) bude chtíti b) chcu c) byste chtěli d) chtějí 2) Kterým z následujících způsobů je utvořeno slovo zahradní?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 80 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 13. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 1. Označte slova podle způsobu tvoření: železářství - UNESCO recyklace - teplokrevný - brífink Sazka - 2. Podtrhněte substantiva abstraktní: bdělost, běh, běžec,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Větná skladba práce s textem Anotace Pracovní listy k procvičování větné skladby a původu slov. Autor Mgr.

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Mgr. Barbora Říhošková

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Mgr. Barbora Říhošková Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Určuje věcné významy slov, dokáže pracovat s jazykovými příručkami a slovníky Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Cesty za odpočinkem i poznáním Mnozí lidé z celého světa rádi poznávají krásy svých i cizích zemí. I u nás je turistika oblíbenou činností chlapců a děvčat,

Více

Ročník 9. 3. 5. 4. 2013. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Ročník 9. 3. 5. 4. 2013. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Přechodníky Ročník 9. 3. 5. 4. 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Ve staré

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

Rozvíjející větné členy

Rozvíjející větné členy 1 Rozvíjející větné členy Přívlastek - Pk - je větný člen rozvíjející podstatné jméno v jakékoliv větné platnosti - rozlišujeme přívlastek shodný (), který bývá nejčastěji vyjádřen přídavným jménem, zájmenem

Více

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV.

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Doučování českého jazyka pro sekundu ZÁŘÍ 1.Opakování učiva 6.ročníku : a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Pks Po

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2. Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2011/12 pro žáky 9. tříd ZŠ. 1. termín 26.

Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2. Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2011/12 pro žáky 9. tříd ZŠ. 1. termín 26. Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2 Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2011/12 pro žáky 9. tříd ZŠ 1. Pravopisná část 1. termín 26. dubna 2011 (Označte variantu bez pravopisné chyby

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE VY_32_INOVACE_CJ_1_09 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Základní

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2004 2005 1. část Pravopisné cvičení ( Doplňte vynechané jevy a interpunkci). Husité Při studiu husit ví se nabízí otázka proč Jan

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie. Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_107 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2009/10 pro žáky 9. tříd ZŠ

Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2009/10 pro žáky 9. tříd ZŠ Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2 Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2009/10 pro žáky 9. tříd ZŠ 1. kolo 1. termín 22. dubna 2009 1. Pravopisné cvičení (Najdi chyby v textu, doplň

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu český jazyk a literatura je naplňování

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_109 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_10_ČJL_2.07 Název tematického

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část Jméno.. Adresa školy. Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce 37. ročník 2010/2011 Školní kolo gramatická část II. kategorie Počet bodů:... 1. Pár kapek

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: FIHIEUP) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 24 Pravopis a mluvnice / Větná skladba / Porozumění textu / Slovní zásoba a slovotvorba Sloh a literatura

Více

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Datum: 9. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_110 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

1. Ukázka je napsaná ve slohovém útvaru: (správnou odpověď zakroužkujte) a) referát b) úvaha c) vypravování

1. Ukázka je napsaná ve slohovém útvaru: (správnou odpověď zakroužkujte) a) referát b) úvaha c) vypravování Přijímací zkoušky z českého jazyka Doplňte: Otův tatínek, s maminkou a bratry po válce vstoupil_ do komunistické strany. Jednoho dne se seznámil s _meričanem Johnym, který za války létal s letadlem proti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_723_Shoda podmětu s přísudkem I._ pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více