Cvičení z mluvnice (včetně řešení)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičení z mluvnice (včetně řešení)"

Transkript

1 Cvičení z mluvnice (včetně řešení) Ve spánku vyňal (Jahve) Adamovi žebro a z žebra stvořil novou ženu. Nestvořil ji z hlavy, aby nepozvedala pyšně svou hlavu, nestvořil ji z oka, aby neslídila všude očima, ani z ucha, aby nepopřávala kdekomu sluchu, nestvořil ji z Adamových úst, aby příliš nemluvila, ale stvořil ji z žebra, z kosti, která je přikryta kůží, i když je člověk nahý. Eduard Petiška: Příběhy, na které svítilo slunce 1. Proveďte větný rozbor (určete věty hlavní a poměr mezi nimi, věty vedlejší a jejich druh). 2. Odstraňte ve druhém souvětí přívlastkovou větu a nahraďte ji větným členem. 3. Vyhledejte příslovečná určení a určete jejich druh. 4. Vytvořte 7. pád množného čísla od všech podstatných jmen. 5. Vytvořte antonyma ke slovům: spánek, nahý 6. Vytvořte synonyma ke slovům: spánek, žena, nahý. 7. Uveďte přísloví nebo frázi ke slovu oko. 1. 1VH + 2VH. 1VH + 3VH 3VH + 6VH ale (odporovací) 8VH aby 2VV (příčinná) aby 4VV (příčinná) aby 5VV (příčinná) aby 7VV která 9VV (přívlastková) i když 10VV (časová) souvětí souřadné 2. stvořil ji z kosti přikryté kůží, i když (ve) spánku času; pyšně způsobu; všude místa; příliš způsobu; 4. spánky, Adamy, žebry, ženami, hlavami, očima, ušima, sluchy, ústy, žebry, kostmi, kůžemi, lidmi. 5. bdění, oblečený 6. chrupání, hajání, ženská, baba, hambatý, neoblečený, jak ho Bůh stvořil, v Adamově rouše 7. Co oko nevidí, to srdce netrápí. Strach má velké oči. Padl mu do oka.

2 (Zatímco se sluhové dobývají do vrat, zjeví se Médeia ve výši na voze taženém draky; mrtvoly dětí má u sebe.) Iásón Ty vyvrheli, ženo nejvýš protivná i mně i bohům, všemu rodu lidskému, tys měla sílu proklát mečem děti své, ty, jejich matka, v nich zničilas i mne, a vykonavši tento zločin bezbožný, máš ještě smělost dívati se na slunce a zemi? Určete větné členy: proklát; vykonavši, dívati se. 2. Zdůvodněte psaní čárek v ukázce. 3. Vyhledejte podměty a přísudky. 4. Vytvořte 3. pád množného čísla od všech podstatných jmen. 5. Určete mluvnické kategorie podstatného jména smělost. Utvořte tři podstatná jména se stejnou charakteristikou. 6. Vyhledejte v textu slova zastaralá. 7. Čím se liší text dramatu od prozaického textu? 1. proklát přívlastek neshodný, vykonavši doplněk; dívati se přívlastek neshodný 2. Ty vyvrheli + ženo nejvýš protivná... je oslovení, a proto je odděleno čárkami; jejich matka je vsuvka, a proto je oddělena čárkami; 3. tys měla; ty zničilas; (ty) máš 4. k vyvrhelům, ženám, bohům, rodům, silám, mečům, dětem, matkám, zločinům, smělostem, sluncím, zemím 5. smělost rod ženský, 4. pád (akuzativ) jednotné číslo., vzor kost; abstraktní substantivum mladost, radost, starost, pečlivost, bídnost, přitažlivost, neduživost vyvrhel; proklát 7. text určený k předvádění na jevišti obsahuje scénické poznámky

3 Dříve však, než ho podpálili, přijel k němu říšský maršálek Hoppe z Pappenheimu (...) vybízeje ho, aby ještě zachoval život bez úrazu a aby to, co kdysi kázal, odpřísáhl a odvolal. Petr z Mladoňovic: Zpráva o Mistru Janu Husovi v Kostnici 2. Určete větné členy a vztahy mezi nimi v podtržené části souvětí. 3. Převeďte vedlejší větu co kdysi kázal na větný člen. 4. Vytvořte 6. pád množného čísla od všech podstatných jmen (bez vlastních jmen). 5. Ve slově zachoval oddělte předponu, příponu, koncovku od kořene slova a vytvořte pět odvozených slov 6. Uveďte fráze o životě (obsahující slovo život). 7. Pomocí synonyma vysvětlete spojení zachovat život bez úrazu. a) 1VHa 1VHb SP než 2VV (časová) aby 3VV (předmětná) a aby 4VVa 4VVb b) maršálek (podmět) přijel (přísudek) co 5VV (předmětná) říšský (PK s) Hoppe z Pap... (PKs) vybízeje (doplněk) k němu (PT 3.p.) dříve však (PUČ) ho (PT 4.p.) c) a aby svá kázání odpřisáhl a odvolal d) o maršálkovi, životě, úraze e) za chov a l; chovat, chování, chovatel, chovný, zachovalý, zachovale, vychovat, výchova, vychovatel... f) život je pes, život není peříčko g) nezemřít, zůstat naživu...

4 Leckdo by se mohl divit, že Agathoklovi a jemu podobným bylo dopřáno po nesčetných zradách a krutostech žít dlouho v bezpečí ve své vlasti, že se uhájili proti vnějším nepřátelům a že ani vlastní poddaní se nikdy proti nim nespikli. Niccolo Machiavelli: Vladař 2. Vyhledejte podměty a přísudky. 3. Vyhledejte větu jednočlennou a převeďte ji na větu dvojčlennou. 4. Vyhledejte přídavná jména a utvořte pokud to lze 2. stupeň. Vysvětlete princip stupňování v češtině. 5. Určete mluvnické kategorie slovesného tvaru mohl by se divit. 6. Vytvořte 7. pád množného čísla od všech podstatných jmen. 7. Uveďte frázi, ve které je použito slovo zrada, nebo která v přeneseném významu o zradě vypovídá. 1. 1VH SP že 2VV (předmětná) + že 3VV (PT) + a že 4VV (PT) 2. leckdo + by se mohl divit; (O) + bylo dopřáno žít; (oni) + uhájili; poddaní + se nespikli 3. že Agathoklovi a jemu podobným bylo dopřáno žít že Agathokles a jeho přátelé žili 4. podobný podobnější; nesčetný O (nejčetněji); vnější O; vlastní O; stupeň vlastnosti komparativ (2. stupeň tvoříme od tvrdých adjektiv příponou ší, -ejší;) superlativ (3. stupeň tvoříme z druhého stupně předponou nej-). 5. mohl by se divit 3.osoba sg., podmiňovací přítomný; rod činný, vid nedokonavý, třída 4., vzor prosí. 6. Agathokly, zradami, krutostmi, bezpečími, vlastmi, nepřáteli, poddanými, 7. na jazyku med v srdci jed; když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají

5 Třebaže jsem nemínil zavésti pokojemilovného čtenáře s těmi rejtary do domu svého tatíka, protože to tam bude velmi zlé, přece toho vyžaduje pokračování mé historie, abych zanechal minulému potomstvu svědectví, jaké hrozné a zcela neslýchané krutosti byly stále páchány v této naší německé válce, a abych přitom vlastním příkladem dokázal, že všechna taková zla byla často nezbytně seslána dobrotivostí Nejvyššího k našemu prospěchu. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen 2. Vyhledejte podměty a přísudky. 3. Určete mluvnické kategorie slovesného tvaru: zanechal bych. 4. Vytvořte 7. pád množného čísla od všech podstatných jmen. 5. Utvořte příslovce od přídavných jmen: zlý, mírumilovný, německý, vlastní. 6. Utvořte synonyma ke slovům tatík, příklad, válka, dobrotivost. 7. Vytvořte slova citově zabarvená ke slovům dům, otec, umřít. 1. 3VH SP třebaže 1VV (přípustková) abych 4VV(příčinná) a abych 5VV (příčinná) protože 2VV (příčinná) jaké 6VV (přívlastková) že 7VV (PT) 2. (já) + jsem nemínil; to + bude zlé; pokračování + vyžaduje; (já) + bych zanechal; krutosti + byly páchány; (já) + bych dokázal; zla + byla seslána. 3. zanechal bych 1. osoba sg., kondicionál přítomný, rod činný, vid dokonavý, třída 5, vzor dělá; byly páchány 3.osoba, pl., čas minulý, způsob oznamovací; rod trpný, vid nedokonavý, třída 5., vzor dělá 4. čtenáři, rejtary, tatíky, pokračováními, historiemi, potomstvem (nemá pl.!!), svědectvími, krutostmi, válkami, příklady, zly, dobrotivostmi, prospěchy. 5. zle, mírumilovně, německy, vlastně. 6. otec, vzor, boj (bitva, spor), dobrota (laskavost) 7. chaloupka, barák, vila, barabizna táta, fotr, tatík odejít, zesnul, zdechl

6 Ale to ste neviděly, nato Ailsie s vítězoslávou, že dovede pozorovat bystřeji, že je mezi nima třináctej, vo kerým nemají ani potuchy; a esli mají starý pověry mít pravdu, tak jeden z toho spolku tu dlouho na světě nebude A tak krákajíce jako vrány, když tuší morovou ránu, odešly zlolajné vědmy z hřbitova. Walter Scott: Nevěsta z Lammermooru 1. Proveďte větný rozbor podtržené části ukázky (urči věty hlavní a poměr mezi nimi, věty vedlejší a jejich druh). 2. Určete větné členy: krákajíce, ránu, (z) hřbitova. 3. Urči slovní druhy: bystřeji, třináctej, dlouho, zlolajné. 4. Vedlejší větu... když tuší morovou ránu... převeď na větný člen a včleň do věty řídící. 5. Vytvořte synonyma ke slovům: nevidět, potucha, pověra. 6. Uveďte přísloví nebo ustálenou frázi se slovem vrána. 7. Je slovo rána homonymum? Pokud ano, dokažte své tvrzení v jednoduchých slovních spojeních. 1. 1VH 5VH SS že 2VV (předmětná) esli 4VV (podmínková) ve kerým 3VV (přívlastková) 2. krákajíce přechodník přítomný, tvoří se z kmene přítomného (oni krákají) koncovkou e, -íc, -íce 3. bystřeji adverbium (příslovce), třenáctej adjektivum (přídavné jméno), dlouho adverbium (příslovce), zlolajné adjektivum (přídavné jméno) 4. vrány tušící morovou ránu 5. nevidět být slepý, potucha představa, pověra smyšlenka, drb 6. bílá vrána 7. ano: chladná rána, otevřená rána, rána jako z děla, ten měl ale ránu (vypadal špatně)

7 Kdo 6. září roku 1883 při slunci západu byl na novoměstském svatém poli, bude se pamatovati na mladého pocestného, který v šedivý pocestní oděv oblečený, černými vousy zarostlý a hlavou o svůj vak opřený, ležel na zdi hřbitovní. K.H.Mácha: Márinka 2. Určete větné členy: (na) pocestného, pocestní, zarostlý. 3. Určete slovní druhy: vak, zeď, bude, na, který. 4. Přívlastek shodný zdi hřbitovní převeďte na přívlastek neshodný. 5. Oddělte slovní základ, předponu, příponu a koncovku u slova novoměstském. 6. U podstatných jmen, která vyhledáte v textu, utvořte 7. pád množného čísla. 7. Utvořte druhý stupeň přídavných jmen: mladý, černý. 8. Ze stejných přídavných jmen utvořte příslovce. 9. Uveďte dvě fráze se slovem černý. 1. 2VH SP kdo 1VV (podmětná) který 3VV (přívlastková) 2. na pocestného předmět ve 4.pádě; pocestní přívlastek shodný, zarostlý PUZ 3. vak podstatné jméno, zeď podstatné jméno; bude sloveso, na předložka, který - zájmeno (vztažné) 4. zdi hřbitova 5. slovní základ nov + měst; předpona není, přípona stk; koncovka ém 6. zářími, slunci, západy, poli, pocestnými, oděvy, vousy, hlavami, vaky, zdmi 7. mladší, černější 8. mladě, černě 9. černý jako havran; černá ovce.

8 Mívala záchvaty, kdy se dala snadno strhnout k výstřednostem. Jednoho dne se přela s Karlem, že beze všeho vypije půl velké sklenice kořalky, a protože Karel byl tak hloupý a zrazoval ji z toho, zvrátila ji do sebe, že nezůstala ani kapka. Gustave Flaubert: Paní Bovaryová 2. Určete větné členy: strhnout, půl, ani kapka. 3. Vedlejší větu... kdy se dala snadno strhnout k výstřednostem... nahraďte větným členem. 4. Vyhledejte ve větách sloveso, jehož tvar není v minulém čase. Určete, v jakém je čase. 5. Utvořte 2. pád množného čísla od všech podstatných jmen v textu. 6. Utvořte 3. stupeň přídavných jmen: velký, hloupý. 7. Vytvořte alespoň pět odvozených slov ke slovu zrazoval. 8. Vytvořte antonyma ke slovům: výstřednost, den, hloupý. 1. 1VH SP kdy 2VV (přívlastková) 1VH 5VH SS že 2VV (předmětná) protože 3VV a 4VV(příčinná) že 6VV(způsobová) 2. (dala se) strhnout přísudek, půl předmět, (ani) kapka podmět 3. měla záchvaty výstřednosti 4. vypije (přítomný čas) 5. záchvatů, výstředností, dnů, Karlů, sklenic, kořalek, kapek 6. největší, nejhloupější 7. zrada, rada, radit, poradit, radnice, radní, radniční, 8. výstřednost nenápadný, obvyklý; den noc, hloupý - chytrý

9 Pan Brouček nyní velice žehral, že nedostalo se mu ve škole řádného poučení o domácích dějinách, a přísahal si, vrátí-li se nazpět do devatenáctého století, že popíchne Klapzubu k uveřejnění Zaslána v novinách, jímž vyzve český poslanecký klub, aby vpravil do nového liechtensteinského zákona školského odstavec, že na českých školách má se vyučovati zvlášť důkladně dějinám husitským. Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do XV. století 2. Vedlejší větu... že nedostalo se mu řádného poučení o domácích dějinách... nahraďte větným členem. 3. Vyhledejte větu jednočlennou a upravte ji na větu dvojčlennou. 4. Určete větné členy: odstavec,vyučovati, důkladně, dějinám. 5. Utvořte 7. pád množného čísla k těmto spojením: řádné poučení, domácí dějiny, český poslanecký klub. 6. Určete mluvnické kategorie slovesa: vpravil by. 7. Určete slovní druhy: velice, mu, popíchne, má. 8. Vyhledejte slova zastaralá a nahraďte je současnou spisovnou češtinou. 9. Uveďte přísloví, nebo ustálenou frázi, jejímž obsahem je učení (učit se). 1. 1VH + 3VH SS že 2VV(předmětná) že 5VV (předmětná) -li 4VV (podmínková) jimž 6VV(přívlastková) aby 7VV(předmětná) že 8VV (PK) 2. Pan Brouček nyní velice žehral na nedostatečné poučení o domácích dějinách 3. že na českých školách má se vyučovati zvlášť důkladně dějinám husitským že učitelé mají na českých školách vyučovat. 4. odstavec předmět, vyučovati předmět, důkladně PUZ, dějinám předmět 5. řádnými poučeními, domácími dějinami, českými poslaneckými kluby 6. vpravil by 3. osoba j.č. podmiňovací způsob, čas přítomný, rod činný, vid dokonavý, třída 4., vzor prosí 7. velice příslovce, mu zájmeno, popíchne sloveso, má sloveso 8. žehral nadával; zlobil se; vpravil doplnil; vyučovati vyučovat (učit). 9. učení mučení;

10 Jestli to děvče dovede vnuknout duši těm, kteří žijí bez duše, jestli dovede vzbudit smysl pro krásu v lidech, jichž život je ubohý a ošklivý, jestli je dovede vysvléci z jejich sobectví a propůjčit jim slzy pro zármutky, jež nejsou jejich vlastními zármutky, pak je hodna všeho vašeho zbožňování, pak je hodna, aby ji zbožňoval celý svět. Oskar Wilde: Obraz Doriana Graye 2. Vyhledejte několikanásobné větné členy a určete jejich druh. 3. Určete větné členy: bez duše, pro krásu, zbožňování. 4. Vysvětlete jak vznikl tvar je hodna. 5. Utvořte 7. pád množného čísla od všech podstatných jmen textu. 6. Převeďte podtrženou část věty do podmiňovacího způsobu minulého času. 7. Vytvořte synonyma ke slovům: sobectví, zármutek. a) SS 6VH + 7VH jestli 1VV (podm.) + jestli 3VV (podm.) a jestli 4VV (podm.) aby 8VV(PT) kteří 2VV (PK) jež 5VV (PK) b) ubohý a ošklivý přívlastek sh.; vysvléci a propůjčit - předmět c) bez duše Příslovečné určení způsobu; pro krásu přívlastek neshodný; zbožňování předmět ve 2. pádě (dativ) d) je hodna jmenný přísudek se sponou; hodna je jmenný tvar tvrdého adjektiva hodný. e) děvčaty, dušemi, smysly, krásami, lidmi, životy, sobectvími, slzami, zármutky, zbožňováními, světy. f) Jestli by bylo dovedlo to děvče vnuknout duši těm, kteří by byli žili bez duše, jestli by bylo vzbudilo smysl pro krásu v lidech, jichž život by byl ubohý a ošklivý, g) egoismus, chamtivost, hrabivost..., smutek, bolest

11 První věta se vynoří sama, neboť je pravda, že každou vteřinu proběhne naším vědomým myšlením cizí věta, která si nežádá nic jiného, než aby byla promítnuta navenek. André Breton: Tajemství surrealistického magického umění 2. Určete větné členy: sama, pravda, vědomým. 3. Určete mluvnické kategorie tvaru byla by promítnuta. 4. Vypište přídavná jména a utvořte z nich příslovce. 5. Převeďte podtrženou část věty do budoucího času. 6. Vytvořte protikladná slova ke slovům: pravda, cizí, chlapec. 7. Uveďte rčení (jinou ustálenou frázi) se slovem cizí. 1. SS 1VH neboť (důsledkový) 2VH že 3VV(předmětná) která 4VV (přívlastková) než 5VV (měrová) 2. sama doplněk, pravda podmět, vědomým přívlastek shodný 3. byla by promítnuta os.3, jč., čas přítomný, způsob podmiňovací, rod trpný, vid dokonavý; třída 2, vzor tiskne. 4. vědomý vědomě, cizí cize, jiný - jinak 5. První věta se bude vynořovat sama, neboť bude pravda, že každou vteřinu proběhne (bude probíhat) naším vědomým myšlením cizí věta, která si nebude žádat nic jiného, než aby byla promítnuta navenek. 6. pravda lež; cizí domácí; chlapec dívka. 7. Z cizího krev neteče. Byl na něj jako na cizího. Chlubí se cizím peřím...

12 Není známo, zda bylo Lefortovo očkování natolik úspěšné, zda samarské oddíly, které měly za úkol stíhat překupnictví, byly natolik operativní, zda přísná opatření namířená proti překupníkům vajec v Kaluze a Voroněži byla natolik účinná a zda mimořádná moskevská komise tak skvěle pracovala, ale jisté je, že za čtrnáct dní po posledním setkání Persikova s Afrédem Bronským byla země zcela očištěna od slepic. Michail Bulgakov: Osudná vejce 2. Vedlejší větu... zda bylo Lefortovo očkování natolik úspěšné... nahraďte větným členem. 3. Vyhledejte větu jednočlennou a upravte ji na větu dvojčlennou. 4. Určete větné členy: úspěšné, překupnictví, skvěle, po setkání. 5. Utvořte 2. pád množného čísla k těmto spojením: úspěšné očkování, přísné opatření, mimořádná moskevská komise. 6. Určete slovní druhy: natolik, proti, setkání, zcela. 7. Vysvětlete význam slova operativní. Užijte slovo operace v různých významech. Řešení 1. 1VH ale (odporovací) 7VH SS zda 2VV(PO) + zda 3VVa 3VVb+ zda 5VV a 6VV že 8VV(PT) které 4VV(PK) 2. není známo nic o úspěchu Lefortova očkování 3. není známo neznáme; ale jisté je ale jsme si jisti 4. (bylo) úspěšné přísudek, překupnictví předmět ve 4. pádě, skvěle PUZ, po setkání PUČ, 5. úspěšných očkování, přísných opatření, mimořádných moskevských komisí 6. příslovce,předložka, podstatné jméno, příslovce 7. operativní plynule prováděný, pružně fungující, pohotový, pohotově reagující, operace a) provádění nějakého úkonu (tuto složitou operaci osobní hygieny prováděl naprosto pravidelně) b) početní výkon (sčítání, násobení) c) bojová činnost (karpatsko-dukelská operace) d) chirurgický výkon (operace slepého střeva)

13 Maminka! Nejmenšími dveřmi vstoupí, když je nám zle, k její oslavě by nestačila noc, i kdyby hvězdy jednou rukou zvedly vůz, do kterého usedla, jen aby, spěchajíc ke svému dítěti, dorazila dřív než její úzkost Vladimír Holan: Noc s Hamletem 1. Proveďte větný rozbor, určete věty hlavní a druh vedlejších vět, druh souvětí. 2. Určete větné členy ve větě k její oslavě by nestačila noc. 3. Určete slovní druhy slov: zle, jednou, dřív, úzkost. 4. Určete mluvnické kategorie slov: vstoupí, nestačila by. 5. Utvořte 7. pád množného čísla podstatných jmen: oslava, noc, vůz, hvězda, dítě, úzkost. 6. Vytvořte protikladná slova ke slovům noc, dítě, úzkost. Řešení a) 1VH, 1VH + 3VH SS když 2VV(časová) i kdyby 4VV(časová) do kterého 5VV(přívlastková) jen aby 6VV (příčinná) 5. noc (PO) by nestačila (PŘ) (k) oslavě (PT) její (PKS) 6. zle příslovce, jednou číslovka, dřív příslovce, úzkost podstatné jméno 7. vstoupí os.3, jedné číslo., přítomný (préteritum), oznamovací, dokonavý, činný, třída 4, trpí nestačila by os. 3, jednotné číslo., přítomný, podmiňovací (kondicionál), dokonavý, činný, třída 4, prosí 8. oslavami, nocemi, vozy, hvězdami, dětmi, úzkostmi 9. noc den; dítě dospělý, úzkost radost

14 Kdybys byl, buku, tiše odešel cestou všeho, co ve svůj čas odejíti má, byli by se horalé za čas shovívavě usmívali na kmotry a na babku s červeným mrnětem v nažehleném ranečku před vchodem do sakristie. Velký a selský pan farář se světlýma očima byl by zajisté šibalsky mrkl na babku, ale celá farnost by odpouštějíc přihlížela, jak malého, potichu mečícího pohana žehnáním mění na křesťana, Metoděje Gavlíka. Jarmila Glazarová: Advent 1. Proveďte větný rozbor, určete věty hlavní a druh vedlejších vět, druh souvětí. 2. Proč je výraz buku oddělen čárkami? Najděte v textu stejný případ. 3. Vyhledejte několikanásobné větné členy a určete jejich druh. 4. Určete slovní druhy slov: svůj, zajisté, potichu, farnost. 5. Určete mluvnické kategorie slov: byl bys odešel. 6. Utvořte 6. pád množného čísla podstatných jmen: buk, cesta, horal, raneček, vchod, farnost. 7. Vytvořte synonyma ke slovům šibal, babka, mečící. 1. 3VH SP kdybys 1VV (podmínková) co 2VV (přívlastková) 1VH ale 2VH (odporovací) SS jak 3VV (předmětná) 1. oslovení; Metoděje Gavlíka 2. (na) kmotry a (na) babku předmět; velký a selský přívlastek shodný; malého, mečícího přívlastek shodný 3. svůj zájmeno přivlastňovací; zajisté adverbium (příslovce); potichu adverbium (příslovce); farnost substantivum (podstatné jméno) 4. byl bys odešel 2. os. jč, minulý podmiňovací; rod činný, vid dokonavý, třída 4., vzor sází 5. bucích, cestách, horalech, ranečcích, vchodech, farnostech 6. šibal šprýmař, taškář; babka bába, babička, stará žena; mečící vřeštící, plačící

15 Tak nám zabili Ferdinanda, řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před lety vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých, nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. 2. Větu když byl definitivně prohlášen převeďte na vedlejší větný člen. 3. Přívlastek shodný lékařská komise, vojenská služba převeďte na přívlastek neshodný. 4. Vyhledejte slova složená. 5. V jakém tvaru je sloveso opustiv? 6. Určete slovní druhy: definitivně, blb, který. 7. Utvořte 3. pád jednotného čísla všech podstatných jmen v souvětí. 8. Odstraňte z věty přímou řeč. 1. 1VH + 2VH SS který 3VVa 3VVb (přívlastková) když 4VV (časová) kterým 5VV(PK) 2. po prohlášení vojenské lékařské komise živil se prodejem psů 3. komise lékařů, služba vojáků 4. nečistokrevných a rodokmeny 5. přechodník minulý 6. příslovce, podstatné jméno, zájmeno 7. Ferdinandovi, posluhovačce, Švejkovi, létu, službě, komisi, blbu/blbovi, psu/psovi, obludě, rodokmenu 8. Posluhovačka říkala, že zabili Ferdinanda... mluvilo se o zabití Ferdinanda

16 Když pisatel tohoto vypravování shledával v domovině Nikoly Šuhaje příběhy o tomto muži nezranitelném, který bohatým bral a chudým dával a který nikdy, kromě v sebeobraně nebo ze spravedlivé msty, nikoho nezabil, neměl po svědectví tolika lidí vážných a hodných víry věru příčiny nevěřiti, že Šuhajovu nezranitelnost způsobila zelená ratolístka, kterou mávaje, odháněl četnické kulky jako hospodář v červencovém dni rojící se včely. 2. Určete větné členy: v sebeobraně, nevěřiti, hospodář 3. Určete mluvnické kategorie u podstatného jména nezranitelnost a utvoř tři slova s podobnými vlastnostmi. 4. Převeďte celou větu do podmiňovacího způsobu přítomného času. 5. Tam, kde je to možné utvořte 2. stupeň přídavných jmen. 6. Vytvořte synonyma ke slovům: vypravování, muž, chudý. 7. Vyhledejte přirovnání v textu. Uveďte jiný způsob přirovnání. 1. SP 4VH Když 1VV (časová) který 2VV (přívl.) a který 3VV (přívl.) že 5VV(předmětná) kterou 6VV (přívl.) 2. v sebeobraně přísl. určení způsobu, nevěřiti přívlastek nesh., hospodář - doplněk 3. nezranitelnost rod ženský, jč., pád 4, vzor kost, abstraktní; radost, mladost, volnost Když by pisatel tohoto vypravování shledával v domovině N.Š..., který by bohatým bral a chudým by dával a který...by nikoho nikdy nezabil, neměl by po svědectví...příčiny nevěřiti, že Šuhajovu nezranitelnost by způsobila zelená ratolístka... kterou by odháněl četnické kulky nezranitelnější, bohatší, chudší, spravedlivější, vážnější, hodnější, zelenější 6. klábosení, pokec; pán, mužský, chlap; nemajetný, bez peněz; 7. odháněl jako hospodář rojící se včely; (vlasy jako havran) havraní vlasy

17 Když slyšely princezny, že jejich vysvoboditel opět otci v boji pomohl, nerady svolily k tomu, státi se manželkami knížat, neboť se domnívaly, že by mohl přece rytíř pro některou přijíti. 2. Nahraďte podrženou část hlavní věty větou vedlejší a určete její druh. 3. Určete větné členy: vysvoboditel, otci, knížat 4. Určete mluvnické kategorie slovesného tvaru mohl by přijíti. 5. Převeďte celou větu do budoucího času. 6. Vytvořte antonyma (slova protikladná) ke slovům: vysvoboditel,boj, manželka. 7. Uveďte frázi nebo rčení se slovem boj (nebo se slovem odvozeným). 8. Napište pět odvozených slov ke slovu vysvoboditel. 1. SS (důsledkový) 3VH neboť 4VH Když 1VV (časová) že 5VV (předmětná) že 2VV(předmětná) nerady svolily k tomu, aby se staly manželkami knížat, vysvoboditel podmět; otci předmět ve 3. pádě (dativ); knížat přívlastek neshodný 4. mohl by přijíti 3. osoba, jč., minulý (mohl nahrazuje sponové sloveso být), podmiňovací způsob, činný, nedokonavý, třída 1, vzor nese (pozor třídu a vzor určujeme jen od přijíti) 5. Když budou princezny slyšet, že jejich vysvoboditel bude opět otci v boji pomáhat, nerady budou svolné k tomu, státi se manželkami knížat, neboť se budou domnívat, že bude moci přece rytíř pro některou přijíti. 6. vysvoboditel věznitel; boj klid; manželka svobodná žena; 7. Po boji je každý generálem. Těžce na cvičišti, lehce na bojišti. 8. vysvoboditel svoboda, svobodný, svobodně, osvobodit, vysvobodit, svobodomyslný...

18 A co dělal... náš mladý Stingo, zelenáč a vojín námořní pěchoty Spojených států, právě v okamžiku, kdy se po obzoru valily poslední cáry toho hrozného kouře... ze spálených židů z Athén a řeckých ostrovů, na něž se Sophie zahleděla po obzoru a jež zahalily idylická tělíčka poklidně se pasoucích ovcí tak hustým hávem, že to vypadalo, jako by sem padla těžká mlha vistulských bažin? 2. Určete větné členy: tělíčka, ovcí, hávem. 3. Podtržený větný člen převeďte na vedlejší větu. 4. Určete mluvnické kategorie slovesného tvaru padla by. 5. Převeďte celou větu do budoucího času. 6. Vysvětlete, jak vzniklo slovo zelenáč. 7. Uveďte frázi nebo rčení se slovem ovce (nebo se slovem odvozeným). 8. Vytvořte zdrobněliny ke slovům: okamžik, cár, bažina. 1. SP 1VH kdy 2VV(přívlastková) na něž 3VV(přívlastková) a jež 4VV(Pk) že 5VV(způsob.) jako 6VV(doplňková) 2. tělíčka předmět (4. pád; akuzativ); ovcí přívlastek neshodný; hávem předmět (7. pád; instrumentál) 3. zahalily tělíčka ovcí, které se poklidně pásly 4. padla by os.3, jč., čas přítomný (prézenz), způsob podmiňovací (kondicionál), rod činný, vid nedokonavý, třída 5, vzor dělá 5. A co bude dělat... náš mladý Stingo, zelenáč a vojín námořní pěchoty Spojených států, právě v okamžiku, kdy se budou po obzoru valit poslední cáry toho hrozného kouře... ze spálených židů z Athén a řeckých ostrovů, na něž (se) Sophie bude hledět (zahledí se) po obzoru a jež budou halit (zahalí) idylická tělíčka poklidně se pasoucích ovcí tak hustým hávem, že to bude vypadat, jako by sem padla těžká mlha vistulských bažin? 6. přenesením významu zelený (nezralý), expresivně zelenáč nezkušený mladý muž 7. černá ovce; jde jako ovce na porážku; 8. okamžíček, cáreček, bažinka

19 A Utěch, který nevynikal statečností, shledal s úděsem, jak zdrzely pohledy těch, kdo se před ním krčívali a ustupovali zadkem napřed, a jak hrozivě houstlo kolem něho ovzduší nenávisti a touhy po odvetě, dosud rozháněné strachem. Vladimír Neff: Srpnovští páni 2. Větu jak zdrzely pohledy těch - převeďte na větný člen.. 3. Podtrženou část věty (přístavek) převeďte na vedlejší větu. 4. Určete větné členy statečností, (s) úděsem, rozháněné. 5. Vytvořte 7. pád množného čísla od všech substantiv v textu 6. Vyhledejte v textu homonymum. 7. Uveďte přísloví nebo frázi využívající slovo strach. 1. 1aVH 1bVH SP který 2VV(Pk) jak 3VV(Pt) a jak 6VV (Pt) kdo 4VV(Pk) a 5VV(Pk) 2. shledal s úděsem drzé pohledy těch, touhu po odvetě, kterou dosud rozháněl strach. 4. statečnosti předmět v 7.pádě, (s) úděsem příslovečné určení způsobu, rozháněné přívlastek shodný. 5. Utěchy, statečnostmi, úděsy, pohledy, zadky, ovzdušími, nenávistmi, touhami, odvetami, strachy. 6. pohledy zrak; pohlednice 7. Strach má velké oči.

20 O humoru a o té dynamice nebudeme mluvit, ale to, že mi upírá fantazii, když ví, že se mi povedlo správně vyplnit úřední formuláře přiznání k dani důchodové, to mne opravdu překvapuje. Zdeněk Jirotka: Saturnin 2. Vyhledejte několikanásobný větný člen a určete jeho druh. 3. Určete větné členy vyplnit, přiznání, mne. 4. Určete mluvnické kategorie u slovesného tvaru nebudeme mluvit. 5. Vyhledejte cizí slova a pokud to jde, použijte český ekvivalent. 6. Uveďte podobné přísloví nebo frázi k přísloví: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. 1. 1VH ale 2a VH (poměr odporovací) 2b VH SS že 3VV (předmětná) když 4VV (příslovečná časová) že 5VV (předmětná) 2. o humoru a dynamice předmět 3. vyplnit předmět, přiznání přívlastek neshodný, mne předmět. 4. nebudeme mluvit 1.osoba plurálu, čas budoucí (futurum), způsob oznamovací (indikativ), rod činný, vid dokonavý, třída 4, vzor prosí. 5. dynamika hybnost, živost; fantazie obraznost, formulář - tiskopis 6. Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. Nechval dne před večerem.

21 Strach ze šibenice ho ustavičně štval, aby páchal dočasnou sebevraždu a navracel se do svého podřízeného postavení jen jako část a nikoli celistvá bytost, ale ta nutnost se mu protivila, hnusila se mu malomyslnost, do níž Jekyll upadl, a pohoršovala ho nechuť, jakou mu Jekyll dával najevo. Robert Louis Stevenson: Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda 2. Odstraňte označenou vedlejší větu a nahraďte ji větným členem. 3. Určete větné členy ze šibenice, jako část, malomyslnost. 4. Vytvořte 6. pád množného čísla od všech podstatných jmen v textu. 5. Převeďte celé souvětí do podmiňovacího způsobu přítomného času. 6. Vyhledejte v textu slova složená. 7. Uveďte význam fráze: 1. je mu to platné, jako mrtvému kabát 2. co oči nevidí, to srdce nebolí (nepálí) 3. nehas, co tě nepálí 1. 1VH ale (odporovací) 4 VH + 5 VH a + 7 VH aby 2VV (předmětná) a 3VV (předmětná) do níž 6VV(přívlast.) jakou 8VV (přívlastk.) SS 2. Strach ze šibenice ho ustavičně štval k dočasné sebevraždě ze šibenice přívlastek neshodný, jako část doplněk, malomyslnost - podmět. 4. straších, šibenicích, sebevraždách, postaveních, částech, bytostech, nutnostech, malomyslnostech, Jekkylech, nechutích. 5. Strach ze šibenice by ho ustavičně štval, aby páchal dočasnou sebevraždu a aby se navracel do svého podřízeného postavení jen jako část a nikoli celistvá bytost, ale ta nutnost by se mu protivila, hnusila by se mu malomyslnost, do níž by Jekyll upadl, a pohoršovala by ho nechuť, jakou by mu Jekyll dával najevo. 6. sebevražda, malomyslnost 7. Uveďte význam fráze: a) je mu to platné, jako mrtvému kabát je mu to k ničemu b) co oči nevidí, to srdce nebolí (nepálí) je dobře, že o tom neví c) nehas, co tě nepálí nevšímej si věcí, které se tě netýkají

22 Napadlo ho, jelikož nemusí vstávat do práce, že by mohl dát spánku znovu šanci, aby mu vynalézavě vyřešil jisté nesnáze, a přitáhl si k bradě vypnutou elektrickou přikrývku s vnitřními šlahouny a boulemi. Saul Bellow: Planeta pana Sammlera 2. Vyhledejte několikanásobný větný člen a určete jeho druh. 3. Vyhledejte větu jednočlennou a upravte ji na větu dvojčlennou. 4. Vyhledejte ve větě předměty. 5. Utvořte věty, ve kterých bude slovo přikrývka podmětem, přívlastkem, příslovečným určením. 6. K příslovci od slova snadný utvořte druhý stupeň. 7. Užijte slova šlahouny, boule v jiných větách. 8. Vytvořte slova citově zabarvená ke slovu spánek. 1. 1VH + 5VH SS že 3VV (předmětná) jelikož 2VV (příčinná) aby 4VV (předmětná) 2. šlahouny a boulemi přívlastek neshodný 3. napadlo ho dostal nápad 4. ho, vstávat, spánku, šanci, mu, nesnáze, přikrývku 5. Ve večerním chladu jej krásně hřála nová přikrývka (PO). Ranec s novou přikrývkou (PK) schovala do komory. Po přikrývce (PUM) běhali mravenci. 6. snadno snáz(e), snadněji 7. Květinové šlahouny sahaly až k zemi. Chlapci naskákaly boule jako ořechy. 8. Spinkání, hajání chrápání, chrupání.

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper Poslední mohykán James Fenimore Cooper KAPITOLA I Koloniální války v Severní Americe se vyznačovaly tím, že dříve než se protivníci střetli, museli překonat útrapy a nebezpečí divočiny. Hluboké a napohled

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon

DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon Skautský zákon 1 Autor této knížky, kapitán R. E. Philipps, padl, či jak my skauti říkáme, byl povolán k vyšší službě 6. července 1916, když statečně vedl mužstvo

Více

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme 1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme prožívali vánoční dobu, dívali se do Betléma a přemýšleli

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS pravopisná cvičení pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Miguel de Cervantes. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. Část první VÉVODOVI DE BÉJAR

Miguel de Cervantes. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. Část první VÉVODOVI DE BÉJAR Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes Část první VÉVODOVI DE BÉJAR markýzi de Gibraleon, hraběti de Benalcdzary Baňáres, vikomtu obce Alcoceru, pánu na Capillu, Curielu a Burguillvsu

Více

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV.

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Doučování českého jazyka pro sekundu ZÁŘÍ 1.Opakování učiva 6.ročníku : a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Pks Po

Více

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry.

Více

Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H

Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H Ročník XI. - číslo 27 Občasník primariátu H ÚVODNÍK, OBSAH Změňte život! Znáte ten pocit, jako když se stále točíte v kruhu? Opakující se vzorce ve vztazích, penězích, zdraví? A stále se to snažíme změnit,

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 Etická výchova, Učebnice pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní ilí čtenáři, uběhl právě jeden rok od doby, kdy jsme Vám poprvé představili Sborník vítězných slohových prací okresních a krajských kol Olympiády v českém jazyce. Ohlas ze strany autorů příspěvků, pedagogů

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1

KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1 KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1 KRITIKA SLOV Kdo by chtěl podati kritický obraz vládnoucích dnes názorů, napsal by patrně kritiku velkých filozofických systémů, životních proudů, politických ideologií, uměleckých

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník

Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník 1 Alberto Moravia Horalka (1957) román

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Bez jazyka jsme němí

Bez jazyka jsme němí Bez jazyka jsme němí Sborník prací z 2. ročníku literární soutěže středoškoláků ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI Mateřský jazyk v dnešní Evropě ÚIV 2010 2 Úvod Sborník představuje nejlepší práce, které zaslali středoškolští

Více

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity Čtu a vím v rámci projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více