Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk, 3. ročník 2014/2015"

Transkript

1 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek, obcí, hor Měkké a tvrdé souhlásky, psaní i-í, y-ý Pravopis ú, ů, u Řazení slov podle abecedy Umíme pozdravit? Umíme se slušně chovat? Prázdninové cestování Narozeniny ČTENÍ: Plynulé čtení souvětí a vět, členění textu Písmeno ě Souhlásky na konci a uvnitř slov Věta jednoduchá Větný celek Spisovnost a nespisovnost Tvary slov a slova příbuzná (kořen slov) Slovní přízvuk - aktivizace, procvičování učiva - slovo, slova nad/podřazená, souřadná, protiklady, slova souznačná, příbuzná - počet slabik, psaní i/y, - procvičování slovosledu - souvislé vypravování - plynulé vyjadřování - improvizace a dramatizace situací - písmena l, e, h, k, b, f, t, ť, p, j, s, š - liniatura, hygienické návyky - rozvíjíme rychlé tiché čtení - kladení správného větného přízvuku Opakování: - hláskové složení slov - spodoba znělosti - sloveso ve větách, spojky - rozlišování příbuzných slov, tvary stejného slova - slova bezpřízvučná, předložkové vazby Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Mezilidské vztahy Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči, požádá o informaci, podá informaci, sdělí přání, na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čte se správnou intonací, člení text, frázuje Porovnává významy slov, slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

2 LISTOPAD PROOSINEC Jak postupujeme při práci Učíme se žít s reklamou Významné dny v říjnu ČTENÍ: Hlasité čtení, předčítání Písmena označující pravopisně obojetné souhlásky Psaní i/y po obojetné souhlásce Vyprávění, osnova, obrázková osnova Popis obrázku, předmětu, hračky nebo domácího mazlíčka Významné dny v listopadu ČTENÍ: Práce s literárním textem Psaní i/y po obojetné souhlásce Vánoční blahopřání Vánoce Významné dny v prosinci PSANÍ: Automatizace psacího pohybu, dodržování hygienických návyků správného psaní ČTENÍ: Pověsti místní, regionální, pranostiky, recitace - popis jednoduché činnosti - reklama standardní, skrytá, manipulativní komunikace - písmena z, ž, Z, Ž, r, ř, m, M, n, N, v, V, u, Ú - četba uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností - vyjmenovaná slova po B, L, M - význam slova - pamětné zvládnutí - sestavování nadpisu a procvičování členění projevu - písmena y, Y, K, I, H, J, A, a, O, o, g, q, d, Ř, B, R, P, T, F - vyprávění pohádky nebo povídky, přednes básně nebo úryvku prózy - vyjmenovaná slova po P, S, - význam slova ve větě, užití slov v textu - Psaní pozdravu, vánočního přání, pohlednice - písmena Č, č, C, c, Ch, ch, G, Q, D, L, S, E, x, X, W, w - Dramatizace pohádky, povídky nebo básně s dějem Pracuje tvořivě s literárním textem, dokáže se v textu orientovat, vyhledávat odpovědi na otázky Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Mezilidské vztahy Přednáší krátké literární texty Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách Dokáže se v textu orientovat, vyhledávat odpovědi na otázky

3 LEDEN ÚNOR BŘEZEN Psaní i/y po obojetné souhlásce Roztržitá kuchařka Chystáme pohoštění Významné dny v lednu PSANÍ: Automatizace psacího pohybu, dodržování hygienických návyků při psaní ČTENÍ: Povídáme si nad literárním textem, nad knihou Abeceda Procvičování Slovní druhy, aktivizace, rozlišování slovních druhů Tvarosloví: podstatná jména, jejich čísla a rod Zimní sporty Významné dny v únoru PSANÍ: osobitý rukopis ČTENÍ: Charakteristika literární postavy Líčíme atmosféru příběhu Slovní druhy, aktivizace, rozlišování slovních druhů Mluvnické kategorie podstatných jmen - vyjmenovaná slova po V, Z - opakování vyjmenovaných slov - pamětné zvládnutí - užití slov v textu, význam slov - obrázková osnova - souvislé vypravování - správné pojmenování kuchyňského náčiní - projekt připravujeme pohoštění - číslice, tiskací písmena - jazykové rébusy, křížovky - knížka, kterou máme rádi - hledáme podstatu příběhu a jeho smysl - řazení slov podle abecedy - rejstříky, seznamy, práce se slovníkem spisovné češtiny - jména vlastní a obecná - plynulost, rychlost a úhlednost psaného projevu - přepis - psaní vlastních jmen Čtení s porozuměním - slovo a skutečnost - podstatná jména, slovesa, předložky, spojky - nově: přídavná jména, číslovky, zájmena, příslovce, částice, citoslovce - pády podst. jmen, pádové otázky Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách Vede rozhovor na dané téma podle daných pravidel Užívá s porozuměním základní literární pojmy Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Rozlišuje pády, číslo jednotné a množné, rod mužský, ženský a střední

4 Vlastní jména Významné dny v březnu PSANÍ: osobitý rukopis ČTENÍ: Vyjadřujeme své postoje ke knize - podst. jména obecná a vlastní - význam slova - pravopis psaní velkých písmen - Vypravování, osnova textu Vypráví samostatně, se správnou dějovou posloupností, tvoří osnovu - kontrola vlastního psaného projevu - názvy rostlin - myšlenky, které se nám líbí - knihy do knihovničky s pomocí učitele Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev DUBEN KVĚTEN Slovesa Mluvnické kategorie sloves Časování sloves v čase přítomném, budoucím a minulém Slovní druhy Popis, vyprávění pohádky Významné dny v dubnu ČTENÍ: Poezie, próza, pověst, povídka, pohádka, bajka - slovesná osoba, číslo a čas - infinitiv Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, příd. jmen a sloves - vzory časování sloves Slovesa - určuje osobu, číslo, čas, časuje slovesa v čase přítomném, minulém i budoucím - rozlišování slovních druhů - ne/ohebné slovní druhy - popis pracovního postupu - cizí názvy - psaní SMS Orientuje se v literárních druzích a žánrech Slovní - rozlišování slovních druhů druhy - ne/ohebné slovní druhy Stavba souvětí Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a Stavba věty jednoduché Požádání o informaci Významné dny v květnu PSANÍ: Úprava písemného projevu v sešitě jinými spojovacími výrazy Seznámí se s určováním základní skladební dvojice - podání stručné informace Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - smysl věty - přepis, opis Kontroluje vlastní písemný projev, napíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

5 ČTENÍ: Literatura umělecká a věcná Divadlo: dějství (jednání), herec; film Vypráví zážitky z divadelního či filmového představení, dovede shrnout obsah ČERVEN závěrečné shrnutí Píšeme dopis nebo pohled z prázdnin Léto Významné dny v červnu PSANÍ: Poštovní formuláře ČTENÍ: Skutečnost a její umělecké vyjádření - co jsme se naučili - opakování učiva - psaní adresy, vhodné oslovení, obsah dopisu, správná struktura dopisu - přepis, opis - dopis z prázdnin/o prázdninách - autor a jeho fantazie Výtvarný doprovod: ilustrace, ilustrátor Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Vypracovala: Mgr. Markéta Balcárková

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš rozšířená výuka jazyků 3. verze platná od 1. září 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273

Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Dodatek k ŠVP Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Účinnost od 1. 9. 2013. Schváleno pedagogickou radou dne 24. a 25. 6. 2013. Projednáno školskou radou dne 26. 6. 2013. Obsah IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více